MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EU- ROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN TUKIEN VALVONNASTA 1 Yleistä Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetussa laissa (193/2013) säädetään perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän tuesta sekä peltokasvipalkkiosta. Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014) säädetään ohjelmaperusteisista tukijärjestelmistä, jotka ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa Ympäristökorvaus, luonnonhaittakorvaus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus ovat ohjelmaperusteisia pinta-alaan perustuvia korvauksia. Näistä edellä mainituista tuista ja korvauksista säädetään tarkemmin valtioneuvoston sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla: valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta (234/2015), valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavien lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta (137/2015), valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta (235/2015), maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta (327/2015), valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta (236/2015) sekä valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (237/2015). Lisäksi edellä mainittuja tukia ja korvauksia koskee perus- ja kasvulohkoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (344/2015). Pinta-alaperusteisten suorien tukien ja ohjelmaperusteisten korvausten toimeenpanoon ja valvontaan sovelletaan yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013, jäljempänä horisontaaliasetus, V osaston II luvussa. Yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013, jäljempänä tukiasetus, liitteen I tukijärjestelmiin (suorat tuet) sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jäljempänä maaseutuasetus, artiklan tukiin (maaseudun kehittämistuet). Yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä sisältää maatilat ja tukihakemukset kattavan tietokannan, viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän (LPIS), eläintietokannat sekä tukioikeusrekisterin. Horisontaaliasetuksen nojalla on annettu seuraavat säädökset, joissa säädetään tarkemmin valvonnasta: - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän sekä suoriin tukiin, maaseudun kehittämistukeen ja täydentäviin ehtoihin sovellettavien maksujen epäämis- ja perumisedel-

2 2 lytysten sekä hallinnollisten seuraamusten osalta annettu komission delegoitu asetus (EU) N:o 640/2014 (hallintoasetus); - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 soveltamissäännöistä yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän, maaseudun kehittämistoimenpiteiden ja täydentävien ehtojen osalta annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 809/2014 (valvonta-asetus). Euroopan komissio on antanut valvontaa koskevia ohjausasiakirjoja: - Guidance document on the establishment of the EFA-layer referred to in Article 70(2) of Regulation (EU) 1306/2013 (ns. EFA-layer guidance), - Guidance document on the Land Parcel Identification System (LPIS) under Articles 5, 9 and 10 of Commission Delegated Regulation (EU) No 640/2014 (ns. LPIS guidance), - Guidance for on-the-spot checks (OTSC) and area measurement (ns. OTSC guidance), - Guidance document on control and penalty rules in rural development. Maatalouden tukien toimeenpanosta annettua lakia (192/2013), jäljempänä toimeenpanolaki, sovelletaan Euroopan unionin rahoittamien tukien toimeenpanoon. Laissa säädetään muun muassa tukien valvonnasta. Valvonnasta säädetään nykyisin tarkemmin Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta on annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007), Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (659/2007) sekä ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (660/2007). 2 Asetuksen pääasiallinen sisältö Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnassa noudatetaan suoraan sovellettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä toimeenpanolain säännöksiä valvonnasta. Pinta-alaan liittyvistä vähennyksistä ja seuraamuksista säädetään hallinto-asetuksessa. Pinta-alojen valvonnasta ja pinta-alan määrittämisestä säädetään valvonta-asetuksessa. Edellä mainittua sääntelyä sovelletaan sekä suoriin tukiin että ohjelmaperusteisiin korvauksiin. Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi joistakin pinta-alan määrittämiseen liittyvistä menettelyistä, kuten esimerkiksi valvonnassa käytettävien mittalaitteiden mittapoikkeamista (ns. toleranssit). Euroopan komission ohjeistus edellyttää, että mittalaitteet validoidaan ja mittalaitteen mittapoikkeama määräytyy validointitulosten mukaisesti. Lisäksi asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi ojien tukikelpoisuuden tarkastamisesta. Hallintoasetuksen 9 artiklan perusteella jäsenvaltio voi määrittää tiettyjä maisemapiirteitä. Euroopan komissiolle on notifioitu hallintoasetuksen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ojien tukikelpoisuus. Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi vastaavalla tavalla kuin nykyisinkin muun muassa reuna- ja sarkaojien valvonnasta. Valvonnassa tarkastetaan pinta-alan lisäksi tukien, palkkion ja korvausten muiden ehtojen noudattaminen. Erityisesti ohjelmaperusteisissa korvauksissa on kansallisesti

3 3 säädettyjä tukiehtoja. Tukiehtojen noudattamatta jättämisen tulee hallintoasetuksen 35 artiklan mukaan johtaa ohjelmaperusteisen korvauksen vähentämiseen kokonaisuudessaan tai osittain. Vähennykset määrätään 35 artiklan mukaisesti ottaen huomioon noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi joistakin tarkemmista vähennysprosenteista. Valvontaa koskevat säännöt ovat lähtökohtaisesti samanlaisia sekä I että II pilarin tuissa. Tästä syystä asetuksessa ehdotetaan säädettäväksi sekä suorien että ohjelmaperusteisten pinta-alaperusteisten korvausten valvonnasta. Asetuksella kumottaisiin Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pintaalaperusteisten tukien valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus, Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus ja ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus. 3 Asetuksen yksityiskohtaiset perustelut 1 Pykälässä säädettäisiin soveltamisalasta. Asetusta sovellettaisiin sekä suorien että ohjelmaperusteisten pinta-alaan perustuvien tukien ja korvausten valvontaan. Suorien tukien tukijärjestelmiä ovat perustuki, viherryttämistuki, nuorten viljelijöiden tuki sekä peltokasvipalkkio. Ohjelmaperusteisista korvauksista asetusta sovellettaisiin ympäristökorvaukseen, luonnonhaittakorvaukseen sekä luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen. Asetuksessa säädettäisiin valvonnasta Euroopan unionin lainsäädännön sekä toimeenpanolain edellyttämässä ja mahdollistamassa laajuudessa. 2 Pykälässä säädettäisiin määritelmistä. 3 Pykälässä säädettäisiin aktiiviviljelijää koskevien ehtojen tarkastamisesta. Tukihakemuksen vastaanottavat viranomaiset tekevät hallinnollisen tarkastuksen aktiiviviljelijää koskevien ehtojen täyttymisestä. Ehtoja valvotaan myös paikan päällä kaikilta valvontaan valituilta tiloilta. Sellaisia asiakirjoihin perustuvia tietoja, jotka on jo tarkastettu kunnassa hallinnollisen tarkastuksen yhteydessä, ei enää erikseen tarkastettaisi paikan päällä. Paikan päällä tarkastettaisiin erityisesti tukiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja seikkoja, jotka eivät ole tarkastettavissa asiakirjoista hallinnollisessa tarkastuksessa. 4 Pykälässä säädettäisiin valvonnassa käytettävistä mittalaitteista. Valvonnassa käytettäisiin GPS-laitetta tai karttaohjelmaa. Tämä vastaisi nykyistä käytäntöä. Karttaohjelma kattaa myös mahdollisen kaukokartoitusvalvonnan (kaukokartoituspilottiprojektit). 5 Pykälässä säädettäisiin mittalaitteen mittapoikkeamasta. Mittapoikkeamia käytetään silloin, kun kasvulohko tarkastetaan paikan päällä. Käytettävien mittalaitteiden mittapoikkeamat eli niin sanotut toleranssit on tullut validoida Euroopan komission ohjeistuksen mukaisesti. Karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta mitattaessa kasvulohkon mittapoikkeamaksi ehdotetaan enintään 0,75 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. GPS-laitteella mitattaessa lohkon mittapoikkeama olisi enintään

4 4 0,50 metriä kerrottuna lohkon ympärysmitalla. Yhdistetyssä mittauksessa käytettäisiin sen mittalaitteen mittapoikkeamaa, jolla lohkon mittaus on pääosin suoritettu. 6 Pykälässä säädettäisiin valvonnassa käytettävistä kartoista. Valvonnassa käytettävien karttojen osalta ehdotetaan, että valvonnassa käytettäisiin ensisijaisesti peltolohkorekisterin digitoituja karttoja, mutta myös muuta kartta-aineistoa sekä ilmakuva- ja satelliittiaineistoa olisi mahdollista käyttää. 7 Pykälässä säädettäisiin tukikelvottomista aloista. Tukikelvottomien alojen osalta ehdotetaan pykälän 1 momenttiin lisättäväksi maatalousmaa, jota ei ole säilytetty perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 :ssä säädetyllä tavalla. Tällainen ala hylättäisiin ja se aiheuttaisi seuraamuksen pinta-alan kautta. Muilta osin pykälä vastaisi nykyisin voimassa olevaa asetusta. 8 Pykälässä säädettäisiin peruslohkon rajasta. Valvonnassa tarkastettaisiin peltolohkorekisterissä oleva peruslohkon rajan digitointi. Peruslohkolla tarkoitettaisiin hallintoasetuksen 2 artiklan 1 kohdan 25 alakohdassa tarkoitettua viitelohkoa. Peruslohkon rajaus vastaisi perus- ja kasvulohkoista annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta. Peruslohkon digitoitu pinta-ala on hallintoasetuksen 5 artiklan 2 kohdan a ja b kohdan mukainen tukikelpoinen enimmäisala. Lohkon rajaus peltolohkorekisterissä määrittää sitä, mikä on kyseisen lohkon maksimitukikelpoinen ala kyseisenä vuonna. 9 Pykälässä säädettäisiin kasvulohkon pinta-alasta. Asetuksessa säädettäisiin selkeyden vuoksi siitä, että valvonnassa määritetään kasvulohkon pinta-ala. Tämä vastaisi nykyistä käytäntöä ja Euroopan unionin lainsäädäntöä. Koska peruslohkon digitoitu pinta-ala on tukikelpoinen enimmäisala, digitoidun rajan ulkopuolella olevalle alalle ei voida maksaa tukea. Kasvulohkon mittaustulosta ei tarvitse rajata digitoidun rajan sisäpuolelle, jos lohkon digitointiin tehdään valvonnan tuloksen mukainen muutos ennen tuen maksua. Tämä voi aiheuttaa pieniäkin muutoksia digitoituun alaan. 10 Pykälässä säädettäisiin reunaojasta perus- ja kasvulohkolla. Pykälä vastaisi sisällöltään nykyisin voimassa olevaa asetusta. 11 Pykälässä säädettäisiin sarkaojista perus- ja kasvulohkolla. Pykälä vastaisi sisällöltään nykyisin voimassa olevaa asetusta. 12 Pykälässä säädettäisiin puista ja pensoittuneista alueista peruslohkolla. Pykälä vastaisi pääosin sisällöltään perus- ja kasvulohkoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 7 :ää. 13 Pykälässä säädettäisiin kasvulohkon alaan kuuluvista muista aloista. Pykälä vastaisi sisällöltään nykyisin voimassa olevaa asetusta. 14 Pykälässä säädettäisiin kasvilajiryhmään kuulumattomasta kasvista. Pykälä vastaisi sisällöltään nykyisin voimassa olevaa asetusta. 15 Pykälässä säädettäisiin perustuen, viherryttämistuen ja nuoren viljelijän tukiehtojen tarkastamisesta. Tarkastuksissa noudatetaan valvonta-asetuksen säännöksiä tarkastuksista. Valvonnassa tarkastettaisiin pinta-alan lisäksi tuen ehtojen noudattaminen.

5 5 Kaikki tukiehdot tulee tarkastaa. Tukiin liittyvistä ehdoista säädetään tarkemmin perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Kuitenkaan sellaisia asiakirjoihin perustuvia tietoja, jotka on jo tarkastettu kunnassa hallinnollisen tarkastuksen yhteydessä, ei enää erikseen tarkastettaisi paikan päällä. Viherryttämistuen valvonnassa tarkastettaisiin tuen ehtojen noudattamisen lisäksi se, onko viherryttämistuen ehtojen noudattamisesta tukiasetuksen 43 artiklan 11 kohdassa, 44 ja 46 artiklassa tarkoitetulla tavalla vapautettu tila oikeutettu vapautukseen. 16 Pykälässä säädettäisiin peltokasvipalkkion tukiehtojen tarkastamisesta. Peltokasvipalkkion ehdoista säädetään vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Valvonnassa tarkastettaisiin pinta-alan lisäksi palkkion ehtojen noudattaminen ja että kasvilajit ovat palkkioon oikeuttavia. Tarkastuksissa noudatetaan valvonta-asetusta. Jos viljelijän tukihakemuksessa ilmoittama tärkkelysperunan pinta-ala eroaa viljelysopimuksen pinta-alasta, valvonnassa ilmoitettuna pinta-alana pidettäisiin pienempää pinta-alaa. 17 Pykälässä säädettäisiin hallinnollisten tarkastusten osalta, että kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen voisi tarvittavin osin soveltaa ohjelmaperusteisten korvausten osalta vähennystä maksettavaan tukeen. Sellainen tukiehtojen, joiden tarkastaminen voidaan tehdä hallinnollisesti kunnassa asiakirjojen perusteella, laiminlyönti voi aiheuttaa samalla tavalla vähennyksen tukeen kuin, jos se havaitaan paikan päällä tehtävässä tarkastuksessa. 18 Pykälässä säädettäisiin paikan päällä tarkastettavista tukiehdoista. Valvonnassa tarkastettaisiin pinta-alan lisäksi ohjelmaperusteisten korvausten ehtojen noudattaminen. Tilalla tarkastettaisiin niiden tukiehtojen noudattaminen, jotka koskevat: 1) luonnonhaittakorvausta; 2) ympäristökorvauksen tila- ja lohkokohtaisia toimenpiteitä; 3) ympäristökorvauksen ympäristösopimuksia; 4) luonnonmukaisen tuotannon korvausta. Paikan päällä tarkastettaisiin myös perustasoon kuuluvien vaatimusten täyttyminen. Perustasoon kuuluvat vaatimukset on määritetty ympäristökorvauksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa. 19 Hallintoasetuksen 35 artiklassa säädetään tukeen tehtävästä vähennyksestä, jos tuen ehtoa ei ole noudatettu tai jos tukiehdon noudattamista ei voida todentaa puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Hallintoasetuksen 35 artiklan 1 kohta edellyttää, että tukea ei makseta, jos tukikelpoisuusvaatimusta ei ole noudatettu. Kyseisen asetuksen 35 artiklan 2 kohta edellyttää, että tukea ei makseta tai maksettavaa tukea vähennetään, jos tukiehtoa ei ole noudatettu tai jos tukeen liittyviä muita vaatimuksia ei ole noudatettu.

6 6 Vähennyksen määrittämisessä huomioidaan hallintoasetuksen 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Vähennysten ei siis tarvitse pohjautua tuella korvattaviin kustannuksiin tai tulonmenetyksiin, vaan edellä mainittujen neljän kriteerin mukaiseen arviointiin. Ympäristökorvauksen vähennykset tehtäisiin ja laskettaisiin yhteen toimenpiteittäin tai ympäristösopimuksittain. Luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen vähennykset tehtäisiin ja laskettaisiin yhteen tukimuodoittain. Maksettavan korvauksen vähennys voisi olla enintään 100 prosenttia. Toistuvuudessa tulee hallintoasetuksen 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti huomioida laiminlyönnit edeltävän neljän vuoden ajalta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että edellisen ohjelmakauden aikana tapahtuneet laiminlyönnit tulee huomioida siltä osin kuin vastaava toimenpide on ollut myös edellisellä ohjelmakaudella. Toistuvassa tapauksessa vähennyksen tulee olla suurempi, mutta hallintoasetuksessa ei ole säädetty siitä, kuinka paljon suurempi vähennyksen tulee olla. Kun laiminlyönti on toistuva, ehdotetaan säädettäväksi, että normaalisti sovellettava vähennys tehdään kaksinkertaisena, mutta siten, että se on kuitenkin enintään 100 prosenttia. 20 Pykälässä säädettäisiin perustason noudattamatta jättämisestä. Perustasovaatimuksen laiminlyönnissä sovellettaisiin hallintoasetuksen 35 artiklan 2 kohdan mukaista vähennystä. Laiminlyönti aiheuttaisi prosentin vähennyksen ympäristökorvauksen tila- tai lohkokohtaisesta toimenpiteestä, ympäristösopimuksesta tai luonnonmukaisesta tuotannosta maksettavaan korvaukseen. Vähennyksen määrittämisessä otettaisiin huomioon hallintoasetuksen 35 artiklan 3 kohdan mukaisesti noudattamatta jättämisen vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. 21 Pykälässä säädettäisiin vuosittaiseen viljelysuunnitelmaan, lohkokohtaisiin muistiinpanoihin, viljavuustutkimuksiin ja suojakaistaan liittyvästä noudattamatta jättämisestä. Jos ympäristökorvauksen tilakohtaiseen toimenpiteeseen kuuluvat vuosittainen viljelysuunnitelma, lohkokohtaiset muistiinpanot, viljavuustutkimukset tai suojakaista eivät ole tukiehtojen mukaisia, tukea vähennettäisiin prosenttia hallintoasetuksen 35 artiklan 2-7 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Jos ympäristökorvauksen tilakohtaiseen toimenpiteeseen kuuluva monimuotoisuuskaista ei ole tukiehtojen mukainen, toimenpiteestä maksettavaa ympäristökorvausta vähennettäisiin yksi prosentti. 22 Pykälässä säädettäisiin viisivuotiseen viljelysuunnitelmaan, peltomaan laatutestiin tai koulutukseen liittyvästä noudattamatta jättämisestä. Pykälässä säädettäisiin tarkemmin vähennyksistä, joita sovelletaan ympäristökorvauksen tilakohtaisessa toimenpiteessä, kun laiminlyönti koskee viisivuotista viljelysuunnitelmaa, peltomaan laatutestiä tai koulutusta. Näiden asiakirjoihin liittyvien puutteiden osalta ehdotetaan kiinteitä viisi prosentin vähennyksiä. Tukiehtojen noudattaminen tarkastettaisiin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen hallinnollisessa tarkastuksessa. Jos tuenhakija ei palauta kuntaan tukiehtojen mukaista viisivuotista viljelysuunnitelmaa, tukea vähennettäisiin viisi prosenttia. Jos tuenhakija ei palauta kuntaan tukiehtojen mukaista peltomaan laatutestin arviointilomaketta jokaisen vaaditun lohkon osalta, tukea vähennettäisiin viisi prosenttia. Myös jos tuenhakija laiminlyö koulutuksen suorittamiseen liittyvän tukiehdon noudattamisen, tukea vähennettäisiin viisi prosenttia. Jos tuenhakija laiminlyö kaikki kolme edellä mainittua vaatimusta, tukea vähennettäisiin yhteensä

7 7 15 prosenttia. Vähennystä sovellettaisiin jokaiseen vuoteen, jonka osalta tukiehtoa ei ole noudatettu ja seuraavien vuosien osalta toistuvuus aiheuttaisi korotuksen vähennysprosenttiin. 23 Pykälässä säädettäisiin lohkokohtaisten toimenpiteiden tukiehtojen noudattamatta jättämisestä. Hallintoasetuksen 35 artiklassa säädetään lohkokohtaisen toimenpiteen tukeen tehtävistä vähennyksistä. Lohkokohtainen toimenpide valitaan tietylle peltoalalle. Tämän vuoksi ehdotetaan, että vähennys perustuisi siihen pinta-alaan, jolla tukiehtoja ei ole noudatettu. Lohkokohtaisissa toimenpiteissä korvausta ei maksettaisi sille pinta-alalle, jolla laiminlyönti havaitaan tai jolta tukiehtojen noudattamista ei voida todentaa puutteellisten asiakirjojen vuoksi. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä ei maksettaisi ympäristökorvausta kasvilajiryhmälle, jos kasvilajiryhmässä hylättävien lohkojen pinta-alojen yhteenlaskettu määrä ylittää 50 prosenttia lohkokohtaisen toimenpiteen kyseisen kasvilajiryhmän valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta. Jos valvonnassa todetaan, että ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 :ssä tarkoitetussa lohkokohtaisessa toimenpiteessä edellytettävä kasvipeitteinen ala on pienempi kuin viljelijän ilmoittama kasvipeitteinen ala mutta valvonnassa todettu kasvipeitteisen alan osuus vastaa mainitussa pykälässä tarkoitettua kasvipeitteisen alan yhtä tasoa alempaa prosenttiosuutta maatilan korvauskelpoisesta pinta-alasta, lohkokohtaisesta toimenpiteestä maksettavaa ympäristökorvausta vähennettäisiin 10 prosenttia. Korvaus maksettaisiin siten alemman tukitason mukaan ja sen prosenttiosuuden mukaan, joka valvonnassa on todettu kasvipeitteiseksi. Ympäristökorvausta vähennettäisiin 10 prosenttia jokaisesta kasvipeitteisen alan prosenttiosuuden tason alittumisesta. Jos kasvipeitteisen alan osuus olisi alle 20 prosenttia, korvausta ei maksettaisi. viljelijän ilmoittama valvonnassa todettu kasvipeitteisyysprosentti seuraamusprosentti kasvipeitteisyysprosentti 20 < 20 ei makseta korvausta Pykälässä säädettäisiin ympäristösopimuksen tukiehtojen noudattamatta jättämisestä. Ympäristösopimuksesta maksettavaan ympäristökorvaukseen tehtävistä vähennyksistä säädetään hallintoasetuksen 35 artiklassa. Ympäristösopimuksissa on pintaalavaatimuksen lisäksi vaihteleva määrä sopimusalan hoitoon liittyviä, erikseen sopimuksessa määritettyjä hoitotoimenpiteitä. Tarkastajan tulee arvioida noudattamatta jättäminen ottaen huomioon vakavuus, laajuus, kesto ja toistuvuus. Ympäristösopimuksesta maksettavaa ympäristökorvausta vähennettäisiin prosenttia. 25 Pykälässä säädettäisiin luonnonmukaisen tuotannon korvauksen tukiehtojen noudattamatta jättämisestä. Myös luonnonmukaisen tuotannon korvaukseen sovelletaan hallintoasetuksen 35 artiklaa. Luonnonmukaisen tuotannon korvauksen vähennysten osalta ehdotetaan säädettäväksi tietyistä prosenttiperusteisista vähennyksistä. Jos tuotantotarkastuksessa on puutteita, luonnonmukaisen tuotannon korvausta vähennettäisiin prosenttia. Luonnonmukaisen tuotannon korvausta vähennettäisiin 1 30

8 8 prosenttia, jos viljeltävien myyntikasvien pinta-alavaatimusta ei ole noudatettu sitoumuskauden aikana. 26 Pykälässä säädettäisiin voimaantulosta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta Asetuksella kumottaisiin Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pintaalaperusteisten tukien valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus, Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus ja ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus. Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 21 :n 3 momentissa tarkoitettujen maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten valvontaan sovellettaisiin asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 4 Taloudelliset vaikutukset 5 Lausunnot Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan varsinaisia taloudellisia vaikutuksia. Suoraan Euroopan unionin lainsäädännöstä aiheutuu yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyviä valvonnan lisäresurssitarpeita. Näitä on kuvattu muun muassa valtioneuvoston kirjelmässä E 41/2014 vp (Valtioneuvoston selvitys yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen: perusasetuksia täydentävät komission täytäntöönpanoasetukset). Valvottavat asiat tulevat jatkossa lisääntymään ja viemään entistä enemmän aikaa tukien kerroksellisuuden ja viherryttämistuen toimenpiteiden valvonnan takia. Hallinnon lisäresursointitarpeet katetaan sisäisin kohdennuksin hallinnonalojen menokehysten puitteissa. Lisäresurssitarpeet on otettu huomioon valtion vuoden 2015 talousarviossa. Asetusehdotuksen mukaista valvontaa toteutetaan valtiontalouden kehyspäätösten, valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa. Asetusehdotuksesta pyydettiin lausunto Maaseutuvirastolta, Elintarviketurvallisuusvirastolta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:ltä, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f.:ltä, ProAgria Keskusten Liitolta, Svenska lantbrukssällskapens förbund rf:ltä ja Maaseudun Kehittäjät ry:ltä. Lausunnon antoivat Maaseutuvirasto ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry. Maaseutuviraston lausunnon perusteella täsmennettiin 3 :ää aktiiviviljelijän ehtojen täyttymisen valvonnasta ja 19 :ää tukiehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi tehtävien vähennysten osalta. Lisäksi 23 :ään lisättiin nykyisen käytännön mukainen prosenttiraja, jonka jälkeen kyseisen kasvilajiryhmän mukainen tuki hylättäisiin. Asetuksen 23 :ään lisättiin Maaseutuviraston lausunnon perusteella myös uusi momentti ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23 :ssä tarkoitetun lohkokohtaisen toimenpiteen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista. MTK ry:n lausunnon perusteella täsmennettiin 13 :n 4 momenttia siten, että hoito- ja ajokäytävät hyväksyttiin myös yksivuotisten puutarhakasvien osalta kasvulohkon pinta-alaan.

9 9 6 Laintarkastus Maaseutuviraston lausunnossa esitettiin, että 21 :ssä tarkoitetun monimuotoisuuskaistan osalta vähennys tilakohtaiseen toimenpiteeseen voisi olla suurempi kuin yksi prosentti. Asetusehdotusta ei kuitenkaan tältä osin muutettu, koska yhden prosentin vähennystä voidaan pitää riittävänä. MTK ry:n lausunnossa todettiin, että 5 :n osalta enimmäispoikkeaman olisi oltava useaa menetelmää käytettäessä vähiten tarkan laitteen poikkeaman mukainen. Tämä ei ole kuitenkaan Euroopan komission pinta-alan mittausta koskevien ohjeiden mukaan mahdollista. MTK ry:n lausunnossa todettiin myös, että muun kartta-aineiston kuin peltolohkorekisteriin digitoitujen karttojen käyttö valvonnassa on viljelijän oikeusturvan kannalta kyseenalaista. Viranomaisten valvontaohjeissa, jotka ovat myös viljelijöiden saatavissa sähköisessä muodossa niiden julkaisun jälkeen, on kuitenkin täsmennetty, millaisia karttoja valvonnassa voidaan käyttää. Asetusehdotus ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä asian kiireellisyyden vuoksi.

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 235783 1(2) mmm.fi 15.5.2017 1003/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 269963 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agricutture and Forestry 6.5.2019 753/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 251299 1(2) 22.3.2018 664/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PINTA-ALOJEN JA PINTA-ALAPERUSTEISTEN EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 27.2.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 25.11.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 247736 1(2) 25.1.2018 175/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EI- TUOTANNOLLISIA INVESTOINTEJA KOSKEVAN KORVAUKSEN JA ERÄIDEN SOPIMUSTEN

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 A mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 227239 1(2) 1.2.2017 197/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen

Vuoden 2015 ympäristösopimusten ( ) toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 920/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset Vuoden 2015 ympäristösopimusten (2014-2020) toisen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 260857 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 5.11.2018 1795/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 Jt\ mmm.pi LAUSUNTOPYYNTÖ 244207 1(2) 23.11.2017 1881/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI LUONNON HAITTAKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 258499 1(2) mmm.fi 2.10.2018 1593/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄ VIEN EHTOJEN LAKISÄÄTEISISTÄ HOITOVAATIMUKSISTA SEKÄ NIIDEN

Lisätiedot

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut

Ämmm.n /01.02/2018. Jakelussa mainitut A LAUSUNTOPYYNTÖ 248230 1 (2) Ämmm.n 31.1.2018 232/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄVI EN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 233673 1(2) mmm.fi 25.4.2017 872/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 21.1.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 262812 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 66/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta

Ministeriön lausuntopyynnöt liitteineen löytyvät MMM:n internet-sivustolta Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 2.5.2019 LAUSUNTOPYYNTÖ 269377 730/01.02/2019 1 (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 251757 1(2) mmm.fi 9.4.2018 730/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 7.3.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO- NEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Yleistä Euroopan

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 12.5.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. A mmm.a 2.10.2018 1591/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 258496 1 (2) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TÄYDENTÄ VIEN EHTOJEN HYVÄN MAATALOUDEN JA YMPÄRISTÖN VAATIMUKSISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 229839 1(2) mmm.fi 2.2.2017 194/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖ- KORVAUKSEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 242844 1(2) mmm.fi 24.10.2017 1726/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 262839 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 17.1.2019 61/06.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 16.5.2016 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2015 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. asetuksen muuttamisesta N:o Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1840 1847 SISÄLLYS N:o Sivu 1840 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 222379 1(2) mmm.fi 20.9.2016 1413/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN UNIONIN RAHOITTAMIEN ELÄINTUKIEN VALVONNASTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 224375 1(2) mmm.fi 18.10.2016 1620/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ELÄINTEN HY- VINVOINTIKORVAUSTA KOSKEVAN SITOUMUKSEN ANTAMISESTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 255535 1(2) mmm.fi 12.7.2018 1291/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUESTA, VIHERRYTTÄMISTUESTA JA NUOREN VILJELIJÄN TUESTA ANNETUN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ämmm.R /01.02/2016. Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ 223642 1 (2) Ämmm.R 10.10.2016 1580/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2)

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) LAUSUNTOPYYNTÖ 248833 1(2) 14.2.2018 331/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TULVIEN JA RANKKASATEIDEN VUOKSI KIIREELLISENÄ TUKITOIMENPITEENÄ VILJELIJÖILLE

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 29.3.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS VUODELTA 2017 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA SEKÄ PELTOKASVIPALKKIOSTA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 5.1.2017 Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUKSESTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1

Lisätiedot

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt

Ministeriön lausuntopyynnöt löytyvät myös intemet-sivustolta MMM:n vireillä olevat lausuntopyynnöt LAUSUNTOPYYNTÖ 247070 1(2) 18.1.2018 127/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖ- KORVAUKSEN, LUONNONHAITTAKORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 258761 1(2) 2.10.2018 1595/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Muistio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA

Muistio EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies Muistio 27.3.2018 Liite 1 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TEURASRUHOJEN LUOKITTE LUSTA Ruhonluokitusta koskeva lainsäädäntö on

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2455/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 valkuais- ja öljykasvipalkkion käsittelyssä

Lisätiedot

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä

Vuoden 2013 uuhipalkkion ja sen lisäpalkkion käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Varainhoito-osasto 21.11.2013 Tukien maksatusyksikkö Dnro 2456/54/2013 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 uuhipalkkion

Lisätiedot

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta.

Maa-ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta. LAUSUNTOPYYNTÖ 224586 1(2) 7.11.2016 1708/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PERUSTUKI- JÄRJESTELMÄN KANSALLISEN VARANNON KÄYTÖSTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. elokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. elokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. elokuuta 2015 (OR. en) 7642/14 COR 2 (fi,fr) SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 204 AGRISTR 15 AGRIORG 39 AGRIFIN

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä.

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 tilatuen käsittelyssä noudatettavista menettelyistä. Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2454/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2013 tilatuen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN 25 :N MUUTTAMISESTA

1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN 25 :N MUUTTAMISESTA Ämmm.Fi LAUSUNTOPYYNTÖ 244202 1(2) 23.11.2017 1885/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN 25 :N

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 260861 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 5.11.2018 1792/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 233163 1(2) 5.4.2017 766/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2016 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2019 MAK SETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KANSALLISESTA TUESTA

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2019 MAK SETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KANSALLISESTA TUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1 (2) Maa- ja metsätalousministeriö Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 22.11.2018 1902/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ 261956 Maa- ja metsätalousministeriö 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 20.11.2018 1887/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) m m m.pi LAUSUNTOPYYNTÖ 251628 1(2) m m m.pi 9.4.2018 741/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVISTA LYPSYLEHMÄ-, NAUTA-, LAMMAS- JA VUOHIPALKKIOISTA

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 31.5.2010 Dnro 939/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Vuoden 2009 timotein EU:n siementuotannon tuen käsittelyssä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.4.2018 C(2018) 2420 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 26.4.2018, delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta maksumääräaikojen noudattamatta jättämisen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.2.2017 C(2017) 805 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 16.2.2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä yhdennetyn hallinto-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 269383 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agricutture and Forestry 2.5.2019 742/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että satovahinkokorvauksia

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA KOTIELÄINTUKI EN VALVONNASTA

LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA KOTIELÄINTUKI EN VALVONNASTA LAUSUNTOPYYNTÖ 230811 1(2) 15.2.2017 298/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2017 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA KOTIELÄINTUKI

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 30.10.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 30.7.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2014 Laki. Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1356/2014 Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS VUODEN 2006 TILATUEN MAKSATUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 89/06 Dnro 4830/01/2006 24.11.2006 Voimassaoloaika 29.11.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 21.2.2018 363/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2017 MAKSETTAVASTA SOKERIJUURIKKAAN KULJETUSTUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Tukilaskenta Katja Anttila Viljelijätukien IT-yksikkö

Tukilaskenta Katja Anttila Viljelijätukien IT-yksikkö Tukilaskenta Katja Anttila Viljelijäen IT-yksikkö Tukilaskentakokonaisuus Tukilaskenta Vanha sovellus Comms- Proxy: hallinta Kimalle Vipulaskenta Tukilaskenta (vanha) Valvontakysymyslaskenta Kahden kannan

Lisätiedot

/01.02/2017

/01.02/2017 is m m m.fi LAUSUNTOPYYNTÖ 234435 1(2) 24.4.2017 849/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POIKKEUK SELLISESTA MUKAUTUSTUESTA JA SEN LISÄTUESTA MAIDONTUOTTAJILLE

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö

LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Maa- ja metsätalousministeriö 265933 1 (2) Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 7.2.2019 242/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 19.4.2016 Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI TUOTTAJAORGANISAATIOISTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 2 :N MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto Dnro 3080/01/2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 95/00 Maatalousosasto 15.9.2000 Dnro 3080/01/2000 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Voimassaoloaika 20.9.2000

Lisätiedot

1) VUODELTA 2019 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS TON ASETUKSEN 20 :N MUUTTAMISESTA

1) VUODELTA 2019 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS TON ASETUKSEN 20 :N MUUTTAMISESTA Maa- ja metsätalousministeriö LAUSUNTOPYYNTÖ Jord- och skogsbruksministeriet Ministry of Agriculture and Forestry 06.06.2019 1 (2) 901/01.02/2019 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSISTA;

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09

Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2009 Dnro 707/22/2009 Maaseutuviraston määräyskokoelma 29/09 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2018

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 06.06.2018 1072/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSISTA; 1) VUODELTA 2018 MAKSETTAVASTA POHJOISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOS TON ASETUKSEN

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 123/00 Dnro 4157/00/2000 24.11.2000 Voimassaoloaika 29.11.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

HE 193/2016 vp. Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 193/2016 vp. Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain, Euroopan unionin suorista tuista annetun lain 22 :n ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017

LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi /01.02/2017 LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) mmm.fi 8.3.2017 495/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2017/2018 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2018/2019 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA

/01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2018/2019 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA LAUSUNTOPYYNTÖ 1(2) 7.3.2018 551/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA PORONHOITOVUO DELTA 2018/2019 MAKSETTAVASTA ELÄINKOHTAISESTA TUESTA Maa-ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ä mmm.fi /01.02/2018

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) Ä mmm.fi /01.02/2018 LAUSUNTOPYYNTÖ 248445 1 (2) Ä mmm.fi 5.2.2018 270/01.02/2018 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VUODELTA 2018 MAKSETTAVIEN KANSALLISTEN KASVINTUOTANNON TUKIEN JA

Lisätiedot

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista

HE 47/2010 vp. luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovuttaisiin. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista HE 47/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan varainsiirtoverolakia muutettavaksi. Lakiin

Lisätiedot

Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo

Vuoden 2019 viljelijätukien sähköinen haku päättyy 17 päivänä kesäkuuta 2019 klo MÄÄRÄYS 1 / 12 Määräyksen numero Pvm Asianumero 16/2019 29.5.2019 3018/00.00.01.02.00/2019 RUOKAVIRASTON PÄÄTUKIHAKUMÄÄRÄYS ELI MÄÄRÄYS ERÄIDEN SUORIEN TUKIEN JA OHJELMAPERUSTEISTEN VILJELIJÄKORVAUSTEN

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016

Varainhoito-osasto Tukien maksatusyksikkö 918/ /2016 Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 918/03.03.00/2016 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Ahvenanmaan valtionvirasto Sianlihantuottajille ja maidontuottajille vuonna 2015

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista sekä maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista

Lisätiedot

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi

Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi Korvauskelpoisuus Luonnonmukaisen tuotannon korvaus Ohjelmakausi 2014 2020 Korvauskelpoisuus Muutokset syksyn koulutusten jälkeen Korvauskelpoisuuden voi vaihtaa omistuksessa olevien lohkojen välillä,

Lisätiedot

HE 27/2018 vp. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa ja sovellettaviksi 1 päivästä tammikuuta 2018.

HE 27/2018 vp. Lait ehdotetaan tulemaan voimaan ensi tilassa ja sovellettaviksi 1 päivästä tammikuuta 2018. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 :n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2016

LAUSUNTOPYYNTÖ (2) mmm.fi /01.02/2016 LAUSUNTOPYYNTÖ 226640 1(2) mmm.fi 30.11.2016 1850/01.02/2016 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ LUONNOKSISTA 1) VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖKORVAUKSESTA ANNETUN VALTIO NEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

HE 20/2010 vp. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahluonteisia holle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin dollisimman pian.

HE 20/2010 vp. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahluonteisia holle sekä sopimuksen purkamisesta. Lakiin dollisimman pian. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset,

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset, 9.5.2017 L 119/7 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/788, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta

Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot ja tietoa lausunnon antomahdollisuudesta LAUSUNTOPYYNTÖ 1(1) 06.03.2017 476/01.02/2017 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ VALTIONEUVOSTON ASETUSLUONNOKSESTA VUODELTA 2016 MAK SETTAVASTA ETELÄ-SUOMEN KANSALLISESTA TUESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2018 C(2018) 3973 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 27.6.2018, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 181/2014 muuttamisesta tiettyjen tarkastuksia, ilmoituksia

Lisätiedot