RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO"

Transkriptio

1 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO 1, RHK Radan geometria, RAMO 2, 894/731/00 Radan rakenne, RAMO 3, RHK 895/731/02 Vaihteet, RAMO 4, RHK 154/731/00 Rautatieliikennepaikat, RAMO 7, RHK O4/2006 Tasoristeykset, RAMO 9, RHK 839/731/2004 Radan päällysrakenne, RAMO 11, RHK 921/731/02 Päällysrakennehitsaus, RAMO 12, RHK 378/731/98 Radan tarkastus, RAMO 13, RHK 1953/731/2004 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito, RAMO 14, RHK 904/731/02 Radan kunnossapito, RAMO 15, RHK 1693/731/00 Jatkuvakiskoraiteet ja -vaihteet, RAMO 19, RHK 1065/731/98. RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

2 2(20) Sisältö 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO MÄÄRITELMÄT RADAN ALUS- JA POHJARAKENNE RADAN PÄÄLLYSRAKENNE RADAN ALUS- JA PÄÄLLYSRAKENTEEN KUNNOSSAPITO VAIHTEEN KUNNOSSAPIDON JA RAKENTEEN RAJA-ARVOT RAUTATIEN TASORISTEYS RAKENNEMÄÄRÄYKSET Raiteen suurin nopeus Tasoristeykseen johtava tie tai kulkuväylä ja raiteen kallistus Tasoristeyksen kansi Kunnossapito, tarkastukset ja rekisteröinti RAITEEN AUKEAN TILAN ULOTTUMA RAUTATIELIIKENNEPAIKKA TIEDOT RAUTATIELIIKENNEPAIKASTA RAITEEN PITUUS, LASKUMÄKI JA PORTTI Liite Liite Liite

3 3(20) 1 MÄÄRÄYKSEN SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Tätä määräystä sovelletaan tavanomaiseen rautatiejärjestelmään kuuluvalla uudella, uudistettavalla ja parannettavalla radalla, jolla raideleveyden nimellismitta on 1524 mm, sekä edellä mainitun ja olemassa olevan radan kunnossapidossa. Määräystä sovelletaan uuteen, uudistettavaan ja parannettavaan rautatien tasoristeykseen ja rautatien tasoristeyksen kunnossapitoon sekä rekisteröintiin. Tätä määräystä ei sovelleta rautatien tasoristeyksessä, jossa rautatien tasoristeykseen liittyvien raiteiden liikennöinti on estetty, tai jossa raiteen/raiteiden suurin nopeus on enintään 20 km/h eikä ratatyön tasoristeyksessä. Rautatien tasoristeys, joka ei ole tämän määräyksen mukainen, on saatettava tämän määräyksen mukaiseksi vuoden 2030 loppuun mennessä, ellei rautatien tasoristeykseen liittyvää raidetta uudisteta tai paranneta tätä aiemmin. Rautatien tasoristeys, joka ei ole tämän määräyksen mukainen viimeistään vuoden 2030 loppuun mennessä, on poistettava käytöstä. Määräykset radasta, jonka raideleveyden nimellismitta on 1435 mm, annetaan erikseen. 2 MÄÄRITELMÄT Alusrakenne on raiteen tukikerroksen alapuolella olevat rakennekerrokset, joita ovat välikerros, eristyskerros sekä mahdollinen suodatinkerros, routalevyt, kuivatusrakenteet ja tärinäeristeet. Olemassa olevalla ja parannettavalla radalla eristys- ja välikerros voivat olla samaa rakennetta. Aukean tilan ulottuma (ATU) on raiteen suuntainen tila, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä rakenteita. Kiskonkiinnitys on järjestelmä, joka kiinnittää kiskon ratapölkkyyn tai vastaavaan rakenteeseen. Kiskon selän korkeus (ksk) on kiskon hamaran päältä korkeimmalta kohdalta vaakasuoraan mitattu taso. Liikennöinti on junaliikennettä tai vaihtotyötä. Lukittu puomi tai portti on rakenne, joka rautatien tasoristeyksessä estää tietä tai kulkuväylää pitkin tapahtuvan raiteen/raiteiden ylittämisen.

4 4(20) Moottorikelkkatasoristeys on radan ja sellaisen kulkuväylän samassa tasossa oleva risteys, jossa ainoastaan moottorikelkka tai maastoajoneuvo saa ylittää radan. Pohjamaa on ratapenkereen alla oleva maa. Pohjarakenne on pohjamaan kantavuuden parantamiseksi, maastonmuotojen tasaamiseksi tai radan muun rakenteen taikka pohjamaan suojaamiseksi tehty rakenne. Puomilaitos on varoituslaitos, jolla rautatien tasoristeyksessä varoitetaan kiskoilla liikkuvasta yksiköstä. Päällysrakenne on raiteen ja vaihteen tukikerros sekä raide ja vaihde. Radan suurin nopeus on nopeus, joka tarkasteltavalla osuudella enintään sallitaan vähintään yhdellä raiteella. Radanpitäjä on taho, joka omistajana tai haltijana ylläpitää rataa. Raiteen suurin nopeus on nopeus, joka tarkasteltavalla osuudella raiteella enintään sallitaan. Raide on ratapölkyt, ratakiskot, ratakiskojen kiinnitys- ja jatko-osat sekä vaihteet ja raiteen rakenteet. Raideleveys on raiteen kiskojen kulkureunojen välinen lyhin etäisyys korkeudelta 0 14 mm kiskon kulkupinnasta alaspäin. Raideväli on kahden raiteen keskilinjojen välinen lyhin etäisyys vaakatasossa. Raiteen geometria on kiskojen pysty- ja vaakasuuntainen asema ja raideleveys. Raiteen kallistus on raiteen sisä- ja ulkokiskon välinen korkeusero. Raiteen kierous on kiskojen välinen kallistusero määrätyllä mittakannalla. Raiteen tukikerros on radan ylin rakennekerros, johon on sijoitettu ratapölkyt. Rata on raiteet ja vaihteet sekä rataan kuuluvat laitteet ja rakenteet. Ratatyön tasoristeys on radan ja sellaisen kulkuväylän samassa tasossa oleva risteys, jossa radan ylittäminen on sallittu vain ratatyön aikana, ja kun raiteella tapahtuva liikennöinti on estetty. Rautatien tasoristeys on pysyvä tai tilapäinen radan ja tien tai kulkuväylän samassa tasossa oleva risteys. Varoituslaitos on järjestelmä (turvalaite), jolla rautatien tasoristeyksessä varoitetaan tieliikennettä raiteella liikkuvista yksiköistä.

5 5(20) 3 RADAN ALUS- JA POHJARAKENNE Radan alus- ja pohjarakenteiden sekä niiden varassa olevien rakenteiden painumien ja siirtymien on oltava raiteen turvallisen liikennöinnin kannalta riittävän pieniä ja sellaisia, että pohjamaan ja radan rakenteiden varmuus sortumista, murtumista ja halkeilua vastaan on riittävän suuri. Radan uuden raiteen alus- ja pohjarakenteet on suunniteltava kestämään SFS-EN :2003 mukaisen kuormakaavion LM71 kuormat kappaleen mukaisesti. Kuormakaavion LM71 α-kertoimen arvon on oltava vähintään 1,00. Radanpitäjän on määritettävä radalla sallittu liikkuvan kaluston suurin akselipaino ja metripaino. Radan rakenteessa on huomioitava liikkuvan kaluston ajodynaaminen käyttäytyminen ja vastusvoimat sekä radan ja liikkuvan kaluston vuorovaikutus. 4 RADAN PÄÄLLYSRAKENNE Raideleveyden nimellismitan on oltava 1524 mm ja raideleveyden on oltava: - vähintään 1515 mm ja enintään 1554 mm, kun raiteen suurin nopeus on enintään 120 km/h, ja - vähintään 1519 mm ja enintään 1552 mm, kun raiteen suurin nopeus on yli 120 km/h. Raidevälin on on oltava vähintään 4500 mm. Raiteen kaarresäteen on oltava vähintään 180 m. Radan on mahdollistettava liikennöinti ilman lämpötilassa ollessa vähintään -40 C ja kiskon lämpötilan ollessa enintään +50 C. Raiteen kallistus muualla kuin matkustajalaiturin kohdalla saa olla enintään 180 mm ja matkustajalaiturin kohdalla enintään 110 mm. Raiteen kierous saa olla enintään 7 mm/m mitattuna mittakannalla, joka on vähintään 2 m ja enintään 5 m. Raiteella, jonka raiteen suurin nopeus on yli 20 km/h tai jolla kuljetetaan vaarallisia aineita, on oltava jokaisella 100 metrin osuudella vähintään 150 kiskonkiinnitystä kiskoa kohden siten, että kiskonkiinnitysten väli on enintään 750 mm. Raiteensulun sulkukengän tai vastaavan laitteen kohta väli saa olla enintään 850 mm. Uudessa, uudistettavassa ja parannettavassa jatkuvakiskoraiteessa on käytettävä kiskonkiinnityksiä, joiden läpivetovastus on vähintään 7 kn kiskonkiinnitystä kohden.

6 6(20) Raiteen pituuskaltevuus saa olla enintään 20, poikkeuksena kohta, jossa liikkuvaa kalustoa ei saa pysäyttää, jolloin pituuskaltevuus saa olla enintään 35. Raiteen pituuskaltevuuden muutoskohdassa pyöristyssäteen on oltava vähintään 500 m, poisluettuna laskumäki (laskumäki kohdassa 9.2). 5 RADAN ALUS- JA PÄÄLLYSRAKENTEEN KUNNOSSAPITO Radanpitäjän on huolehdittava, että raiteella on sallittu vain sen kunnon mahdollistama liikennöinti. Raiteella liikennöinti on estettävä, jos kisko on rikkoontunut kahteen tai useampaan osaan tai sen kulkupinnasta puuttuu vähintään 50 mm pitkä ja 10 mm syvä pala. Radanpitäjän on estettävä liikennöinti raiteella, jolla ei ole tämän määräyksen mukaista kunnossapitosuunnitelmaa ja raiteella, joka ei ole tämän määräyksen mukainen, lukuun ottamatta vain kaluston testaamiseen tarkoitettua raidetta. Radanpitäjän on laadittava kunnossapitosuunnitelma enintään 13 kuukauden ajaksi siitä osasta rataa, jolla raiteen suurin nopeus on yli 20 km/h tai jolla kuljetetaan vaarallisia aineita. Kunnossapitosuunnitelma on laadittava enintään kolmen vuoden ajaksi, jos raiteen suurin nopeus on enintään 20 km/h. Radanpitäjän on kunnossapitosuunnitelmassa esitettävä radan tarkastusmenetelmät, tarkastusaikataulu, kunnossapidon raja-arvot sekä suunnitelma siitä, kuinka ja millä aikataululla kunnossapidon raja-arvojen ylitykset korjataan sekä kunnossapidosta vastaava organisaatio. Kunnossapitosuunnitelman tarkastusaikataulussa on tarkastusmenetelmäkohtaisesti esitettävä tarkastusaika kuukauden tarkkuudella sekä tarkastuksen suorittamisesta vastaava organisaatio. Kunnossapidon raja-arvot on esitettävä vähintään raideleveydelle, raiteen kieroudelle ja raiteen kallistukselle siten, että tässä määräyksessä esitetyt raja-arvot eivät ylity. Radan kunto on tarkastettava silmämääräisesti vähintään kerran kalenterivuodessa. Raiteen geometria on tarkastettava vähintään kerran kalenterivuodessa, kun raiteen suurin nopeus on vähintään 50 km/h. Tarkastus on tehtävä vähintään joka kolmas kalenterivuosi, jos raiteen suurin nopeus on yli 20 km/h ja alle 50 km/h. Jatkuvakiskoraide sekä raide, jolla on säännöllistä matkustajaliikennettä tai jonka suurin nopeus on vähintään 50 km/h, on tarkastettava ultraäänimenetelmällä tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään vastaavalla tarkastusmenetelmällä vähintään kerran kalenterivuodessa. Radan kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet on dokumentoitava siten, että kunnossapidon seuranta on mahdollista.

7 7(20) 6 VAIHTEEN KUNNOSSAPIDON JA RAKENTEEN RAJA-ARVOT Vaihteen risteyksen ja vastakiskon välin on oltava vähintään 1478 mm (liite 1, f-mitta, kuva A). Vaihteen laippauran leveyden on oltava vähintään 41 mm (liite 1, kuva B). Vaihteen vastakiskon korotus saa olla enintään 55 mm (liite 1, kuva B). Vaihteen tukikiskon ja kielen sovituksen on oltava sellainen, että pyörä, jonka laipan q r -mitta on vähintään 6,5 mm, ei osu kielen kärkeen 0 36 mm tukikiskon selän alapuolella (liite 1, kuva C). 7 RAUTATIEN TASORISTEYS 7.1 RAKENNEMÄÄRÄYKSET Rautatien tasoristeyksessä (jäljempänä tasoristeys) ei saa olla vaihdetta eikä raiteen sulkua. Tasoristeyksen tien tai kulkuväylän suuntainen pituus saa olla enintään 60 m mitattuna uloimmaisten raiteiden uloimpien kiskojen ulkoreunoista tien tai kulkuväylän keskeltä. Tasoristeyksen ja tien tai kulkuväylän välisen terävän kulman on oltava vähintään 70 astetta (liite 2). Tasoristeyksessä on oltava puomilaitos, kun tasoristeykseen liittyvän raiteen suurin nopeus on yli 100 km/h ja kun keskivuorokausiliikenne (KVL) on yli 2000 ajoneuvoa Raiteen suurin nopeus Raiteen, jolla on tasoristeys, suurin nopeus saa olla enintään 140 km/h vähintään 800 m:n matkalla ennen tasoristeystä, ellei tasoristeyksen ylittämistä ole estetty lukitulla puomilla tai portilla. Lukitun puomin tai portin on oltava liikenteenohjauksen valvonnassa ja kytketty siten, että junakulkutien varmistaminen on estetty, jos puomi tai portti ei ole lukossa ja liikenteenohjauksen valvonnassa. Tasoristeyksessä, jossa raiteessa on urakisko tai vastaava rakenne, saa raiteen suurin nopeus olla enintään 50 km/h.

8 8(20) Tasoristeykseen johtava tie tai kulkuväylä ja raiteen kallistus Tasoristeykseen johtavan tien tai kulkuväylän on oltava suora vähintään 30 m:n matkalla ennen tasoristeystä (mitattuna tasoristeykseen johtavaa tietä lähimmän kiskon hamaran ulkoreunasta tien keskeltä). Tasoristeykseen johtavan tien pituuskaltevuus 5 m:n matkalla ennen tasoristeyksen kantta saa olla enintään 0,2 %. Tätä edeltävällä 25 m:n matkalla tien pituuskaltevuus saa olla enintään 1,5 %, jos tasoristeyksen ylittäminen on sallittu yhdistelmäajoneuvolla. Jos ylittämistä ei ole sallittu yhdistelmäajoneuvolla, saa pituuskaltevuus 5-15 m:n matkalla ennen tasoristeystä olla enintään 1,5 %. Raiteen kallistus tasoristeyksessä saa olla enintään 100 mm. Tien pituuskaltevuus raiteiden välissä saa poiketa tasoristeyksen kannen pituuskaltevuudesta enintään 0,2 % Tasoristeyksen kansi Tasoristeyksen kansi on kiinnitettävä siten, että se kuormitettuna voi liikkua pystysuunnassa enintään 20 mm verrattuna kuormittamattomaan tilanteeseen. Pituussuuntainen liike on estettävä. Tasoristeyksen kannen on oltava raiteen kallistuksen mukainen. Tasoristeyksen kannen on oltava päällystetyllä tiellä tai kulkuväylällä vähintään 0,5 m molemmista päistään päällysteen reunan ulkopuolella ja päällystämättömällä tiellä tai kulkuväylällä vähintään 0,5 m molemmista päistään koko tien tai kulkuväylän leveyden ulkopuolella (liite 2). Tasoristeyksen kannen on raiteen ulkopuolella ulotuttava vähintään 450 mm:n etäisyydelle kiskon hamaran ulkoreunasta (liite 2). Tasoristeyksessä on kiskon kulkureunan puolella oltava pyörän laipalle tila, jonka syvyyden on oltava vähintään 38 mm. Tämän tilan leveyden on oltava vähintään 45 mm (+mahdollinen laippauran levitys) ja enintään 90 mm. Urakisko- tai vastaavissa kiinteissä rakenteissa on tämän tilan leveyden oltava vähintään 41 mm. Tämän tilan saa täyttää joustavalla materiaalilla, jonka raiteella liikkuvan kaluston 3 tonnin akselipainoisen pyörän laippa kykenee syrjäyttämään. Tasoristeyksessä, lukuun ottamatta moottorikelkkatasoristeystä, on raiteen kiskojen välissä olevan tasoristeyksen kannen oltava vähintään lähimmän kiskon selän korkeudella tai enintään 25 mm lähimmän kiskon selän korkeuden yläpuolella.

9 9(20) Tasoristeyksessä, lukuun ottamatta moottorikelkkatasoristeystä,: - saa raiteen ulkopuolella olevan tasoristeyksen kannen ja kiskon välinen etäisyys olla enintään 20 mm (liite 2), - on raiteen ulkopuolella olevan tasoristeyksen kannen oltava vähintään 100 mm:n etäisyydelle lähimmän kiskon selän ulkoreunasta enintään kiskon selän korkeudella tai enintään 15 mm kiskon selän korkeuden alapuolella (raiteen kallistus huomioiden) (liite 2) ja - muun kuin edellisessä kohdassa määrätyn osan raiteen ulkopuolella olevasta tasoristeyksen kannesta on oltava vähintään lähimmän kiskon selän korkeudella tai enintään 25 mm lähimmän kiskon selän korkeuden yläpuolella (raiteen kallistus huomioiden) (liite 2). Moottorikelkkatasoristeyksessä on raiteen ulkopuolella olevan tasoristeyksen kannen oltava vähintään 100 mm:n etäisyydelle kiskosta enintään lähimmän kiskon selän korkeudella. Kiskojen välissä ja 100 mm:n etäisyydeltä alkaen raiteen ulkopuolella, on tasoristeyksen kannen (raiteen kallistus huomioiden) oltava vähintään 20 mm ja enintään 50 mm kiskon selän korkeuden yläpuolella Kunnossapito, tarkastukset ja rekisteröinti Tasoristeyksen näkemäalueella ei saa olla tien pinnasta mitattuna yli 1,1 m:n korkeuteen ulottuvia näkemäesteitä. Tasoristeyksen näkemä ja rakenteet on tarkastettava vähintään kerran kalenterivuodessa ja aina, kun näkemäalueella tehdään näkemään vaikuttavia muutoksia. Rataverkon haltijan on pidettävä tasoristeyksistä rekisteriä, josta käy ilmi tasoristeyksen näkemän ja rakenteiden tarkastaminen sekä kunnossapitotoimet. Rekisteritietojen on oltava Onnettomuustutkintakeskuksen, poliisin, pelastusviranomaisen ja Liikenteen turvallisuusviraston käytettävissä. 8 RAITEEN AUKEAN TILAN ULOTTUMA Raiteen aukean tilan ulottuman, huomioiden raiteen kallistus ja kaarresäde sekä pituuskaltevuuden muutoskohdan pyöristyssäde, on oltava liitteen 3 kuvien A-F mukainen, poikkeuksena liitteen 3 kuvissa G-I kuvatut rakenteet. Raiteen kallistuksesta, kaarresäteestä ja pituuskaltevuuden muutoskohdan pyöristyssäteestä johtuva aukean tilan lisäämisen tarve on laskettava olettaen, että raidetta pitkin kulkee suorakulmainen laatikko, jossa telikeskiöväli on vähintään 17 m ja laatikon pituus vähintään 24 m ja jossa laatikon pään telikeskiön ylittävä pituus on vähintään 3,5 m.

10 10(20) 9 RAUTATIELIIKENNEPAIKKA 9.1 TIEDOT RAUTATIELIIKENNEPAIKASTA Rataverkon haltijan on pidettävä rekisteriä hallitsemallaan alueella olevista rautatieliikennepaikoista (liikennepaikka, linjavaihde tai seisake) ja rautatieliikennepaikasta on oltava raiteistokaavio. Raiteistokaaviossa on esitettävä: - liikennepaikan alue, - liikennepaikan osan, linjavaihteen ja seisakkeen sijainti, - liikenteenohjauksen piirissä oleva raide, - liikenteenohjauksen piirin ulkopuolella olevan alueen nimi, - pää- ja sivuraide, - valtion rataverkon raja, - ratakilometri, - raiteen numero, - raiteen sähköistys, - vaihteen tunnus, - opastimen tunnus, - raiteensulun tunnus ja - raiteen suurin nopeus. Rautatieliikennepaikan ja liikennepaikan osan nimessä on oltava vähintään kaksi kirjainta. Nimestä on oltava vähintään kaksikirjaiminen ja enintään nelikirjaiminen lyhenne, jos nimen pituus on yli kolme kirjainta. Lyhenteen ensimmäisen kirjaimen on oltava sama kuin nimen ensimmäinen kirjain ja muiden kirjainten on esiinnyttävä nimessä. Nimen ja lyhenteen on oltava yksilöiviä siten, että Suomessa ei ole kahta saman nimistä rautatieliikennepaikkaa tai rautatieliikennepaikan osaa eikä kahta samaa lyhennettä. 9.2 RAITEEN PITUUS, LASKUMÄKI JA PORTTI Raiteen pituuden käsitteet: Opastinvara Raidepituus Raiteen pituus (vaihteen poikkeava raide) Käyttöpituus Hyötypituus Pysähtymisvara

11 11(20) Raiteella, jolle voidaan varmistaa junakulkutie turvalaitosta käyttämällä tai jolle on merkitty junakulkutien päätekohta, on oltava vähintään 30 m:n pysähtymisvara, kun raiteen käyttöpituus on enintään 800 m. Pysähtymisvaran on oltava vähintään 40 m, kun raiteen käyttöpituus on yli 800 m. Pysähtymisvaraan on lisättävä vähintään 10 m, kun raiteen pituuskaltevuus vähintään 200 m matkalla ennen junakulkutien päättävää opastinta on alle -2,5. Laskumäen raiteen huipun kuperassa taitteessa on kaltevuustaitteen pyöristyssäteen oltava vähintään 350 m ja koverassa taitteessa vähintään 400 m. Laskumäessä on vaunujen hidastamiseen käytettävän jarrulaitteiston toimittava siten, että vaunun törmäysnopeus toiseen vaunuun on enintään 1,5 m/s. Raiteiden välissä tai raiteen ulkopuolella oleva portti tai vastaava rakenne ei missään tilassa saa ulottua raiteen aukean tilan ulottumaan. Raiteiden välissä olevassa aidassa ei saa olla porttia, jos vähintään toisen raiteen suurin nopeus on yli 140 km/h. ylijohtaja Kari Alppivuori kehittämispäällikkö Taisto Tontti

12 12(20) Liite 1 Kuva A: Kuva B: < 55 > 41 Kuva C: ± ±3 (1440 ) f q r > 6,5

13 13(20) Liite 2 tie tai kulkuväylä väh. 70 astetta väh. 500 mm väh. 450 mm väh. 100 mm Kiskon selän korkeus enint. 20 mm enint. 15 mm Kansi väh. 450 mm enint. 25 mm

14 14(20) Liite 3 Kuva A Sähköistämätön suora pääraide: Raiteen keskilinja ksk

15 15(20) Liite 3, kuva B Sähköistämätön suora sivuraide: Raiteen keskilinja ksk

16 16(20) Liite 3, kuva C Sähköistetty suora pääraide, jonka raiteen suurin nopeus yli 160 km/h: Raiteen keskilinja ksk

17 17(20) Liite 3, kuva D Sähköistetty suora pääraide, jonka raiteen suurin nopeus enintään 160 km/h: Raiteen keskilinja ksk

18 18(20) Liite 3, kuva E Sähköistetty suora sivuraide, jonka raiteen suurin nopeus enintään 160 km/h: Raiteen keskilinja ksk

19 19(20) Liite 3, kuva F Kallistettu (180 mm) pää-/sivuraide, sisäkaari: ksk

20 20(20) Liite 3, kuva G, raidejarru: Raiteen keskiviiva ksk Ohiajoasento Jarrutusasento Liite 3, kuva H, raiteensulku: Raiteen keskiviiva Liite 3, kuva I, vastakisko ja vaihteen kääntölaitteen auraussuoja: Raiteen keskiviiva

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmä Määräys 1 (91) Antopäivä: 31.12.2012 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä Perustelumuistio 1(6) 18.12.2014 Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio on antanut asetuksen Euroopan unionin rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7

7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7 1 RAMO 7 Sisältö SISÄLTÖ 7 RAUTATIELIIKENNEPAIKAT... 7 7.1 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 7 7.2 RAUTATIELIIKENNEPAIKKA... 17 7.2.1 Rautatieliikennepaikan alue... 18 7.2.2 Rautatieliikennepaikan sijainti...

Lisätiedot

KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT

KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Kunnossapitoyksikkö/KO 2.11. 2001 1 (11) KISKONHIONNAN TEKNISET TOIMITUSEHDOT Nämä kiskonhionnan tekniset toimitusehdot 1539/731/2001 ovat voimassa Suomen valtion rataverkolla 1.1.2002 lukien. Nämä toimitusehdot

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE

SUUNNITTELUPERUSTEET TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE TAMPEREEN JA TURUN MODERNI RAITIOTIE 31.12.2013 Suunnitteluperusteisiin on koottu tärkeimmät tiedot raitiotien linjauksen yleissuunnittelua varten. Ohje perustuu Saksalaiseen BOStrab ohjeeseen ja sisältää

Lisätiedot

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 1 (15) Antopäivä: 5.12.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa 28.12.2009 annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti

Lisätiedot

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Pietarsaaren Satama Oy:n yksityisraiteilla ja hallinnoimalla

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 17.10.2008 RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Rautatiesiltojen kuormat

Rautatiesiltojen kuormat Siltaeurokoodien koulutus Betonirakenteet ja geosuunnittelu Rautatiesiltojen kuormat Ilkka Sinisalo, Oy VR-Rata Ab 2.12.2009, Ilkka Sinisalo, Siltaeurokoodien koulutus, sivu 1 Raideliikennekuormat Pystysuorat

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt :n osan 1 YLEISET PERUSTEET Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Teknisen yksikön päällikkö Markku Nummelin Korvaa edellisen 1. osan. Voimassa

Lisätiedot

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RAMO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 13/ RATO 7 Rautatieliikennepaikat - muutokset

Liikenneviraston ohjeita 13/ RATO 7 Rautatieliikennepaikat - muutokset Liikenneviraston ohjeita 13/2011 3 4 Liikenneviraston ohjeita 13/2011 Esipuhe Tähän dokumenttiin on merkitty väreillä kaikki RATO 7:ään tehdyt muutokset. Vihreä = lisätty Punainen = poistettu Liikenneviraston

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET. 1. Yleistä

ERIKOISKULJETUKSET. 1. Yleistä Liite 4 ERIKOISKULJETUKSET 1. Yleistä 1.1. Ulottumamitat ylittävien, ylimassaisten tai -mittaisten kuormien sekä suurkuormausvaunuissa kuljetettavien kuormien (jäljempänä erikoiskuljetusten ja suurkuormausvaunussa

Lisätiedot

RAITEENTARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA

RAITEENTARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA RATAHALLINTOKESKUS BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN RAITEENTARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 28.1.2005 Raiteentarkastustulokset ja niiden tulkinta 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 2 RADANTARKASTUSVAUNU Ttr1

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA

RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Ratakiskojen käsittely 1 (9) 4.7.1998 111/71/98 Ratahallintokeskuksen työmaat Työmaavastaavat Työpäälliköt Urakoitsijat Kunnossapitäjät RATAKISKOJEN KÄSITTELY TYÖMAALLA Kiskot ovat hankalasti käsiteltävästä

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7

17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 1 RATO 17 Sisältö SISÄLTÖ 17 RADAN MERKIT... 5 17.1 MÄÄRITELMIÄ... 5 17.2 YLEISET VAATIMUKSET... 7 17.3 MERKIN SIJOITTAMINEN JA ASENTAMINEN... 9 17.3.1 Näkemävaatimukset... 9 17.3.2 Merkin sijoittaminen

Lisätiedot

KIERRÄTYSKISKOT. Ossi Niemimuukko ylijohtaja. Kari Alppivuori turvallisuusjohtaja. Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot 1406/731/2001

KIERRÄTYSKISKOT. Ossi Niemimuukko ylijohtaja. Kari Alppivuori turvallisuusjohtaja. Kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot 1406/731/2001 Kunnossapitoyksikkö/KO 8.10.2001 1 (8) KIERRÄTYSKISKOT Ratahallintokeskus on vahvistanut kierrätyskiskojen tekniset toimitusehdot nro 1406/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla 1.11.2001

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 18.4.2005 Dnro 1953/731/2004 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RAMOn osaa 13 Radan tarkastus ei ole ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

Kansielementti yläpuolelta 1:20. Kansielementin raiteen suuntainen pituus. Kansielementti päädystä 1:5 1370

Kansielementti yläpuolelta 1:20. Kansielementin raiteen suuntainen pituus. Kansielementti päädystä 1:5 1370 0 0 0 0 00 0 0 Yleistoleranssi, Kansielementti yläpuolelta :0 Kansielementin raiteen suuntainen pituus Päätyankkuri :0 Kansielementti päädystä : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kansielementin materiaali on Kerto-Q.

Lisätiedot

LIMO 1 Liikkuvan kaluston yleiset tekniset määräykset SISÄLTÖ

LIMO 1 Liikkuvan kaluston yleiset tekniset määräykset SISÄLTÖ LIMO 1 Liikkuvan kaluston yleiset tekniset määräykset 1 SISÄLTÖ 1 LIIKKUVAN KALUSTON YLEISET TEKNISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Liikkuvan kaluston ulottuma (LKU)... 3 1.2 Radan rakenne, geometria ja sallitut

Lisätiedot

Kiukainen-Kauttua-Säkylä

Kiukainen-Kauttua-Säkylä Kiukainen-Kauttua-Säkylä Ratasuunnitelma rataosan lakkauttamiseksi, yleisötilaisuus 1.3.2017 Suomen liikennehallinto LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto 9 ELY-keskusta

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 12.12.2014 L 356/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1299/2014, annettu 18 päivänä marraskuuta 2014, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

12264/10 ADD 1 or 1 DG C I

12264/10 ADD 1 or 1 DG C I EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2010 (15.07) (OR. en) 12264/10 ADD 1 TRANS 196 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4

Dnro 4821/065/ YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT... 4 3 TOIMINTA SÄHKÖRADALLA... 4 4 KIIREELLINEN ERITYISTYÖ RAUTATIEALUEELLA... 6 4.1 Paikantaminen... 6 4.2 Rautatieliikenteen keskeyttäminen...

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

AJOLANGAN TARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA

AJOLANGAN TARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA RATAHALLINTOKESKUS BANFÖRVALTNINGSCENTRALEN AJOLANGAN TARKASTUSTULOKSET JA NIIDEN TULKINTA 2005 01 28.1.2005 Ajolangan tarkastustulokset ja niiden tulkinta 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 2 RADANTARKASTUSVAUNU

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Rataliikenneaineistojen tietosisällön kuvaus

Rataliikenneaineistojen tietosisällön kuvaus Päivityspäivämäärä Versio Päivityskohde 1.7.2016 1.0 Dokumentti julkaistu 15.9.2016 1.1 Lisätty IRROTUS_PVM kentät Rataverkko RAIDE_TEXT ALKU_M LOPPU_M LENGTH LEN_CALIB KM_TUNNUS RAIDE_NUM OMAISUUS START_KM

Lisätiedot

InfraRYL. Infra-alan laadunohjaushanke InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Infra-nimikkeistö

InfraRYL. Infra-alan laadunohjaushanke InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Infra-nimikkeistö InfraRYL Infra-alan laadunohjaushanke InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Infra-nimikkeistö 6-5-2004 RYL-tutkimusasema/Lea Vettenranta 1 Infra-alan muutostarpeita -XONLVKDOOLQWRPXXWWXX

Lisätiedot

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011

Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA. Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 1 (7) Määräys POSTILAATIKKOJEN SIJOITTELUSTA Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2011 Viestintävirasto on määrännyt 29 päivänä huhtikuuta 2011 annetun postilain (415/2011) 48 :n nojalla 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely

Turvallisuuspoikkeaman ilmoittaminen ja käsittely 1 OHJE 1 (4) 22.12.2016 LIVI/4521/05.00/2015 Suunnittelu ja hankkeet -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa Vna 372/2011 3 TURI-järjestelmä: poikkeamahallinnan käyttöohje 20.6.2016 Turvallisuuspoikkeamien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 11. huhtikuuta 2002 PE 301.518/Kompr.tark. 4-5 KOMPROMISSITARKISTUKSET 4-5 Mietintöluonnos (PE 301.518) Rainer Wieland

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 2 Radan geometria

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 2 Radan geometria 03 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 2 Radan geometria RATATEKNISET OHJEET (RATO) Osa 2 Radan geometria Liikenneviraston ohjeita 3/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO 3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO POHDITTAVAA 1. Kuvasta voidaan arvioida, että frisbeegolfkiekko käy noin 9 metrin korkeudella ja se lentää noin 40 metrin päähän. Vastaus: Frisbeegolfkiekko käy n. 9 m:n

Lisätiedot

Raskaat kuljetukset yksityisteillä

Raskaat kuljetukset yksityisteillä Raskaat kuljetukset yksityisteillä Lähtökohta: tien on kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille suuntautuu (YksL 7 ja 8 ). Mikäli näin ei ole, on tiekunnan asia ja vastuu ryhtyä tien parantamistoimiin.

Lisätiedot

MUUTOKSET. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

MUUTOKSET. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus MUUTOKSET Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 1 SISÄLTÖ ESIPUHE...6 1 YLEISTÄ...7 1.1 Lähtökohta...7 1.2 Määritelmät ja perusteet...7 1.2.1 Rata... 7 1.2.2 Raide... 8 1.2.3 Rautatieliikennepaikka... 8 1.2.4 Raidetunnukset...

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

Kunnossapitoyksikkö 20.8.2003. KORJAUS RAMOn osaan 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito

Kunnossapitoyksikkö 20.8.2003. KORJAUS RAMOn osaan 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 904/731/02 Kunnossapitoyksikkö 20.8.2003 KORJAUS RAMOn osaan 14 Vaihteiden tarkastus ja kunnossapito RAMOn osan 14 liitteissä 1 ja 3 on ollut virheellisiä

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 31.5.2002 894/731/00 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus hyväksyy oheisen muutoksen, joka korvaa RAMOn osan 2 Radan geometria kohdan 2.9

Lisätiedot

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).

Lisätiedot

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Muutosesitys 1 I 2 Ajonesto on menetelmä, jonka avulla estetään kulkutien varmistuminen tietylle alueelle tietyllä alueella. Huonosti muotoiltu ilmaus Ajonesto on menetelmä,

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 19.4.2004 Dnro 839/731/2004 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMOn osan 9 Tasoristeykset. Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Turvallisuusyksikön

Lisätiedot

Kokkola KOKKOLAN SATAMA. Rakentamissuunnittelu. rakentamissuunnitelma v. 2009 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 30.1.2009

Kokkola KOKKOLAN SATAMA. Rakentamissuunnittelu. rakentamissuunnitelma v. 2009 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 30.1.2009 Kokkola KOKKOLAN SATAMA Raiteiden ja vaihteiden sekä tasoristeyksen kansien uusiminen Rakentamissuunnittelu Työkohtainen työselostus OULU KOKKOLA ORIVESI rakentamissuunnitelma v. 2009 SEINÄJOKI rakentaminen

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 3 Radan rakenne

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 3 Radan rakenne 17 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 3 Radan rakenne Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 3 Radan rakenne Liikenneviraston ohjeita 17/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010

Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010 1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos;

Lisätiedot

FREMOdul Moduulistandardi, H0, 16,5mm Sovitettu Suomen tarpeisiin Perustuu Norjalaiseen FREMO N2.1 normiin joka perustuu FREMO normiin nro. 2.

FREMOdul Moduulistandardi, H0, 16,5mm Sovitettu Suomen tarpeisiin Perustuu Norjalaiseen FREMO N2.1 normiin joka perustuu FREMO normiin nro. 2. FREMO standardi FIN 0.14, Finland VEDOS Sivu 1 FREMO- FIN FREMOdul Moduulistandardi, H0, 16,5mm Sovitettu Suomen tarpeisiin Perustuu Norjalaiseen FREMO N2.1 normiin joka perustuu FREMO normiin nro. 2.00

Lisätiedot

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset

Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön yleiset laatuvaatimukset Päällysrakennetöiden yleiset laatuvaatimukset PYL 1(8) Tekninen yksikkö 5.6.1998 90/731/98 Korvaa määräykset 3.10.1997 RHK 265/731/97, 20.1.1998 RHK 91/731/98 ja 20.1.1998 RHK 90/731/98 Tukikerroksen vaihto-/puhdistustyön

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten Ohje 1 (5) Liikenteen palvelut / Liikenne ja tieto Juha Kröger Säädösperusta Korvaa/muuttaa RTJJ Dnro 1351/1000/2014 Kohdistuvuus Voimassa Liikennöinti, liikennesuunnittelu 1.6.2017 Asiasanat Ratatyö,

Lisätiedot

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(44) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/873/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston turvalaitteista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R

Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi

Lisätiedot

Ohje on myös Internetissä osoitteessa:

Ohje on myös Internetissä osoitteessa: OHJE 31.01.2002 794/2000/20/22 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA TieL 117 2 mom. KOHDISTUVUUS Tiehallinto KORVAA/MUUTTAA Kts. luettelo alla VOIMASSA 1.2.2002 - toistaiseksi ASIASANAT Näkemä, yleiset

Lisätiedot

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA 1(14) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 21.10.2008 RVI/725/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Junaturvallisuussääntöön liittyvät

Lisätiedot

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja.

Raidemateriaalikuljetuksissa käytetään VR Transpoint:n omistamia tavaravaunuja tai VR Track:n omistamia tavara- tai erikoisvaunuja. VR Transpoint VERSIO 3.1 B (1/14) LIITE B RAIDEMATERIAALIN KUORMAUSOHJE SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ 2. KULJETUKSISSA KÄYTETTÄVÄT KALUSTO 3. RATAKISKOT 4. RAIDE-ELEMENTIT 5. BETONISET RATAPÖLKYT 6. PUISET

Lisätiedot

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN 2.7.2002 921/731/02 RATATEKNISET MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Ratahallintokeskus on hyväksynyt RAMOn osan 11 Radan päällysrakenne. Ylijohtaja Ossi Niemimuukko Turvallisuusyksikön

Lisätiedot

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä

Esitetään hyväksyttäväksi, RHK:n kunnossapitoyksikössä. Markku Nummelin Kunnossapitojohtaja. Hyväksytään RHK:n turvallisuusyksikössä Kunnossapitoyksikkö 23.8.2001 1 (7) MATHÉE-KISKOANKKURIT Ratahallintokeskus on vahvistanut Mathée-kiskoankkureiden käyttö- ja asennusohjeet nro 1172/731/2001 voimassaoleviksi Suomen valtion rataverkolla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Myynti ja valmistus: NWE Network Engineering Oy Uppstutåget 2 FI-64200 Närpiö www.nwe.fi info@nwe.fi

KÄYTTÖOHJE. Myynti ja valmistus: NWE Network Engineering Oy Uppstutåget 2 FI-64200 Närpiö www.nwe.fi info@nwe.fi KÄYTTÖOHJE Yleisesti FIX kuorman sidontapeite on sidontaväline, sillä voi korvata muita sidontamenetelmiä, esim. esim liinasidontaa. FIX valmistetaan kutomalla erikoiskuidusta ja päällystämällä kangas

Lisätiedot