Pääesikunta Lausunto 1 (8) Oikeudellinen osasto HELSINKI AJ /51.03/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääesikunta Lausunto 1 (8) Oikeudellinen osasto HELSINKI AJ /51.03/2012"

Transkriptio

1 Pääesikunta Lausunto 1 (8) HELSINKI /51.03/2012 Eduskunta Oikeusasiamiehen kanslia Eduskunta HELSINKI Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen selvitys- ja lausuntopyyntö Dnro 3792/2/12 PÄÄESIKUNNAN LAUSUNTO KOSKIEN AMMATTIURHEILIJOIDEN VARUSMIESPALVELUKSEN PITUUDEN MÄÄRÄYTYMISTÄ 1. SELVITYSPYYNTÖ Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on pyytänyt Pääesikunnalta selvityksen siitä, mikä on miehistökoulutukseen valittavien ammattiurheilijoiden palvelusaikaan liittyvän erityiskohtelun lainsäädännöllinen perusta. Selvityspyynnön mukaan kysymystä ammattiurheilijoiden räätälöidystä lyhyestä palvelusajasta voidaan pitää yhdenvertaisuusperiaatteen ja voimassa olevan lainsäädännön valossa ongelmallisena. 2. SELVITYS Pääesikunnan lausunto on valmisteltu oikeudellisella osastolla. Pääesikunnan henkilöstöosasto ja Maavoimien Esikunta ovat antaneet lausuntonsa ja Hämeen Rykmentti on antanut selvityksen asiasta. Selvitys ja lausunnot ovat tämän asiakirjan liitteenä. 2.1 Hämeen Rykmentin selvitys MI37420 Hämeen Rykmentti on selvityksessään todennut asiasta, että Urheilukouluun hakeudutaan vapaaehtoisesti erikoisjoukkohaun kautta. Varusmiehet valitaan palvelukseen erillisten pääsykoekriteerien ja valintakokeiden perusteella. Urheilukoulussa aloittaa vuosittain varusmiespalveluksensa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kaksi eri aikoina palvelukseen astuvaa saapumiserää. Talvilajien saapumiserä aloittaa palveluksensa viikon 23 maanantaina ja kesälajien saapumiserä viikon 40 maanantaina. Hämeen Rykmentin mukaan selvityksessä on huomioitu molempien vuonna 2011 palveluksensa aloittaneiden ja 180 vuorokauden miehistökoulutukseen määrättyjen saapumiserien (3/11 ja 4/11) varusmiesten palvelusaikaa koskevat tiedot. Hämeen Rykmentti on todennut palveluksen aloittaneiden määrän ja palvelukseen astumisajan osalta, että vuonna 2011 Urheilukoulun 180 Pääesikunta Puh Y-tunnus Faksi PL HELSINKI

2 Pääesikunta Lausunto 2 (8) vuorokauden miehistökoulutukseen määrättiin yhteensä 44 varusmiestä. Normaalit Urheilukoulun palvelukseen astumispäivät olivat ja Yksi varusmies astui palvelukseen muista poikkeavana aikana. Hämeen Rykmentti on todennut perusteista sotilaskoulutukseen käytetyn ajan laskemisen osalta, että Urheilukoulun sotilaskoulutuksen ja urheiluvalmennuksen läpiviennissä päivät ovat lähtökohtaisesti joko sotilaskoulutuspäiviä tai valmennuspäiviä. Urheiluvalmennuspäivinä koulutetaan myös sotilaskoulutukseen kuuluvia asioita, vaikka päivä ei ole varsinaisesti sotilaskoulutuspäivä. Esimerkiksi sotaharjoitusta edeltävinä ja niitä seuraavina päivinä tehdään harjoituksen valmistelu- ja purkutoimenpiteitä sekä toteutetaan henkilökohtainen - ja kalustohuolto. Lounastaukojen jälkeen pidetään sotilaskoulutukseen liittyviä oppitunteja ennen iltapäivän urheiluharjoituksia. Ennen lomalle tai urheilukomennukselle lähtöä toteutetaan normaalit sotilaalliset yksikön siivoustoimenpiteet sekä loma- ja varustarkastukset, myös urheiluvalmennuspäivinä. Urheilukoulun varusmiesten urheilukomennuspäiville sisältyy myös sotilas- ja valmennuskoulutukseen liittyviä etäopiskelutehtäviä ja kokeisiin valmistautumistehtäviä. Sotilaskoulutukseen laskettaviin vuorokausiin ei ole sisällytetty varusmiehille myönnettyjä lomia, komennuspäiviä ja viikonloppuvapaita eikä virka-apu- ja päivystystehtäviä. Yksi virka-apuja päivystysvuoro kestää pääsääntöisesti 24 tuntia. Tosiasialliseen sotilaskoulutukseen käytetystä ajasta on myös vähennetty lääkärin määräämät vapautukset palveluksesta keskiarvona, joka on Urheilukoulussa 2 vuorokautta/varusmies. Sotilaskoulutuksena kaikille varusmiehille annettava fyysinen koulutus, yhteensä 103 tuntia on sisällytetty pääosin Urheilukoulun urheiluvalmennuksen tuntikehykseen (PVHSMK KOULUTUS PEHENKOS VARUSMIEHILLE YHTEISESTI KOULUTETTAVAT ASIAT JA PVHSMK KOULUTUS PEHENKOS ASEVELVOLLISTEN FYY- SINEN KOULUTUS). Hämeen Rykmentti on todennut sotilaskoulutukseen käytetyn ajan osalta, että vuonna 2011 Urheilukoulun miehistökoulutuksen aloittaneiden varusmiesten tosiasialliseen sotilaskoulutukseen käytetty aika on keskiarvona 66 vuorokautta. 180 vuorokauteen sisältyy lisäksi viikonloppuvapaita 40 vuorokautta, henkilökohtaisia lomapäiviä 6 vuorokautta, kuntoisuuslomia 2 vuorokautta, juhlalomia 1 vuorokausi, urheiluvalmennuspäiviä 24 vuorokautta ja urheilukomennusvuorokausia 41 vuorokautta. Hämeen Rykmentti on todennut lopuksi, että Urheilukoulu toteutti vuonna 2011 sille käsketyt koulutustehtävät ja joukkotuotantovelvoitteet

3 Pääesikunta Lausunto 3 (8) miehistökoulutuksen osalta. Pääesikunnan ohje HG1543/ määrittää perusteet ja koulutettavat asiat Urheilukoulun sotilaskoulutukselle ja urheiluvalmennukselle. Urheilukoulussa palvelevien varusmiesten koulutus suunnitellaan ja toteutetaan perusteasiakirjojen sekä maavoimien varusmieskoulutusta sekä jalkaväkikoulutusta ohjaavien normiasiakirjojen mukaisesti. Urheilukouluun voidaan valita 180 vuorokauden miehistökoulutukseen asevelvollisia, jotka ovat: - ulkomailla asuvia tai urheilevia ammattilaisurheilijoita - kotimaassa asuvia esiammattilaissopimuksen tehneitä urheilijoita - Olympiakomitean nuorisovalmennustukiurheilijoita, jotka valitaan 180 vuorokauden palvelukseen tai he eivät läpäise johtajakoulutukseen vaadittavia kriteerejä - Opetusministeriön alaisten lajiryhmien nuorisohuippuja, jotka valitaan 180 vuorokauden palvelukseen tai he eivät läpäise johtajakoulutukseen vaadittavia kriteerejä tai - valintakollegion määrittelemiä poikkeuksellisen menestyneitä urheilijoita, joista neuvotellaan erikseen hakuprosessin aikana Asevelvollisten palvelusajan pituus määräytyy hänelle annettavan sotilaskoulutuksen perusteella, huomioiden edellä mainitut lisämääreet. Palvelusajan pituudesta päättää joukko-osaston komentaja peruskoulutuskauden aikana. Perussäännös palvelusajan määräämisestä ja peruuttamisesta sisältyy asevelvollisuuslain pykäliin. 3.2 Maavoimien Esikunnan lausunto MI38937 Maavoimien Esikunta on lausunnossaan viitannut Hämeen Rykmentin selvitykseen ja katsonut, että Hämeen Rykmentin Urheilukoulu on toteuttanut sinne määrättyjen varusmiesten palveluksen Pääesikunnan henkilöstöosaston ohjeen HG1543/ mukaisesti, jossa on yksityiskohtaisesti määritetty muun muassa palvelusaikojen yleinen jaksottelu ja koulutuskausien tavoitteet, koulutuksen suunnittelun periaatteet, Urheilukouluun hakeminen ja varusmiesten valinta. Maavoimien Esikunnan lausunnon mukaan Urheilukouluun hakeutuminen tapahtuu vapaaehtoisesti ja sinne hakeudutaan erikoisjoukkohaun kautta. Varusmiehet valitaan palvelukseen erillisten pääsykriteerien ja valintakokeiden perusteella. Tämä perustuu lainsäädännön tasolla asevelvollisuuslain 29 :n 1 momenttiin, jonka mukaan asevelvollisia voidaan valita koulutettavaksi erikoistehtäviin valintakokeiden perusteella. Asevelvollisten palvelusaika Urheilukoulussa määräytyy hänelle annettavan sotilaskoulutuksen perusteella ottaen kuitenkin huomioon se, mi-

4 Pääesikunta Lausunto 4 (8) tä edellä mainitussa Pääesikunnan ohjeessa on todettu 180 vuorokauden miehistökoulutukseen valittavien osalta. Viime kädessä palvelusajasta päättää Hämeen Rykmentin komentaja peruskoulutuskauden aikana asevelvollisuuslain :ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti. Maavoimien Esikunta on lopuksi todennut, että Hämeen Rykmentti kouluttaa sinne palvelukseen määrätyistä varusmiehistä, mukaan lukien Urheilukouluun määrätyt, Maavoimien Esikunnan käskemät sodan ajan joukot. Urheilukouluun valitut varusmiehet saavat Hämeen Rykmentille annetun joukkotuotantotehtävän mukaisen koulutuksen, jonka jälkeen heidät sijoitetaan joukkotuotantotehtävän edellyttämään sodan ajan tehtävään. Joukkotuotantotehtäviin sijoitettavilta edellytetään sekä johtaja- että miehistökoulutusta, jolloin 180 vuorokautta palvelleet saavat sopivuuden heidän koulutustaan vastaavaan miehistötason sodan ajan tehtävään. 3.3 Pääesikunnan henkilöstöosaston lausunto AI20457 Pääesikunnan henkilöstöosasto on todennut lausunnossaan, että puolustusvoimien urheilukoulutoiminta käynnistettiin vuonna 1964 presidentti Urho Kekkosen velvoitteesta. Urheilukoulutoiminta on ollut yhteiskunnan yleisesti hyväksymä käytäntö siitä lähtien. Toiminnan keskeisenä tavoitteena oli nuorten urheilijoiden urheilu-uran ja kansallisen huippu-urheilun tukeminen, varusmiespalveluksen yhdistäminen tähän tavoitteeseen sekä Suomen kilpailukyvyn turvaaminen kansainvälisissä arvokilpailuissa. Alun perin urheilukilpailutoimintaan sisältyi aliupseerikoulutuksen ohella myös miehistökoulutus. Urheilukoulun yhdistämisen ja perustamisen yhteydessä Lahteen 1979 koulutushaaraksi valittiin tiedustelukoulutus. Urheilukoulussa palvelevien varusmiesten palvelusaika oli 12 kuukautta ja heille kaikille annettiin johtajakoulutus. Samalla Urheilukouluun perustettiin reserviupseerien koulutuslinja ja miehistökoulutuksesta luovuttiin. Huippu-urheilun nopean kansainvälistymisen johdosta nuoria urheilijoita on lähtenyt enenevissä määrin luomaan urheilu-uraa ulkomaille ennen lakisääteistä varusmiespalvelusta. Puolustusvoimat ja lajiliitot ovat kannustaneet nuoria urheilijoita suorittamaan varusmiespalvelus ennen siirtymistä ulkomaille. Huippu-urheilun vaatimukset ajankäytön ja valmentautumisen osalta ovat lisäksi lisääntyneet kotimaisten nuorten kärkiurheilijoiden keskuudessa. Toisaalta on myös huomattu, että kaikki Urheilukouluun urheilullisin perustein valitut urheilijat eivät puuttuvien ominaisuuksien vuoksi ole kelvollisia koulutettavaksi johtajiksi ja siten valittaviksi 12 kuukauden palvelukseen. Tällöin kyseiset urheilijat ovat suorittaneet varusmiespalveluksen kuuden tai aiemmin kahdeksan kuukauden miehistökoulutuksen muissa varuskunnissa. Urheilukoulu

5 Pääesikunta Lausunto 5 (8) on myös aina tuottanut joukkotuotantotehtäviinsä liittyen riittävästi johtajakoulutettuja asevelvollisia. Edellä mainitut seikat johtivat siihen, että miehistökoulutuslinja palautettiin Urheilukouluun vuonna Samalla nuorten huippu-urheilijoiden tasa-arvoinen asema varusmieskoulutuksen suorittamiseksi miehistökoulutuksena tuli otettua aiempaa paremmin huomioon. Urheilukouluun hakeudutaan vapaaehtoisesti. Palvelusajat ovat pääsääntöisesti 12 kuukauden palvelus sekä 6 kuukauden palvelus. Urheilijoiden varusmiespalvelusaika määrätään sotilaskäskynä peruskoulutuskauden lopulla. Ulkomailla opiskelevien ja kansainväliseen huippuurheilun kärkeen kuuluvien varusmiesten osalta on perusteltua ottaa huomioon toive lyhyemmästä palvelusajasta, minkä asevelvollisuuslaki myös mahdollistaa. Aiempien kokemusten perusteella kyseisten urheilijoiden kouluttaminen johtajaksi asettaa Urheilukoululle suuria haasteita. Tämän lisäksi osan motivaatio johtajakoulutukseen on varsin alhainen miehistökoulutusta pitemmästä palvelusajasta johtuen. Miehistökoulutukseen määrättävien valintakriteerit on luotu ainoastaan Urheilukouluun hakeutumisen sekä Urheilukoulun sisäisen toiminnan selkeyttämiseksi. Järjestelmästä on tullut urheilujärjestöissä sekä lajiliitoissa yleisesti hyväksytty käytäntö. Urheilukoulun palvelukseen astumispäivämäärät ovat muihin saapumiseriin (tammi-heinäkuu) nähden eriävät. Urheilukouluun astutaan palvelukseen talvilajien osalta kesäkuussa ja kesälajien osalta lokakuussa. Eriävät ajat johtuvat valmennuksen ja sotilaskoulutuksen yhdistämisestä siten, että sotilaskoulutuspäiviä saadaan urheilijoille mahdollisimman paljon niin sanotun peruskuntokauden aikana. Yksittäinen asevelvollinen voidaan myös erityisestä syystä määrätä palvelukseen muuna kuin asevelvollisuuslaissa tarkoitettuna päivänä. Urheilukouluun hakeutuu saapumiserittäin urheilijaa. Heistä valitaan 75 urheilijaa ja saapumiserittäin heistä palvelee kuuden kuukauden jääkärilinjalla. Urheilukoulun varusmiehet kotiutetaan ja sijoitetaan sodanajan kokoonpanoon lähes sataprosenttisesti. Satunnaiset Urheilukoulun palveluksen keskeytykset liittyvät joko huonoon valmentautumismotivaatioon tai terveydellisiin syihin. Henkilöstöosaston lausunnon mukaan huippu-urheilijoiden asema nuorison esikuvina ja esimerkkeinä antaa perusteet yhdenvertaisuuslaissa mainitulle positiiviselle erikoiskohtelulle palvelusajan määräytymisessä. Urheilukoulun olemassaolo edellyttää järjestelmän kehittämistä palvelemaan yhä paremmin valtiovallan aikanaan antamaa tehtävää sekä suomalaisen huippu-urheilun kilpailukyvyn turvaamiseen. Tässä mielessä vertailu muihin varusmiehiin tai heidän oikeuksiinsa ei ole perusteltua.

6 Pääesikunta Lausunto 6 (8) Nykyisellä järjestelyllä saadaan motivoituneita huippu-urheilijoita suorittamaan asevelvollisuuslain edellyttämä varusmiespalvelus ja siten tukemaan yleistä asevelvollisuutta sekä maanpuolustustahtoa kansalaisten keskuudessa. Huippu-urheilijoiden myötä asevelvollisuuden ja puolustusvoimien julkisuuskuva on saanut myönteistä palautetta. Pääesikunnan henkilöstöosasto on katsonut, että nykyisiin Urheilukoulun palvelusjärjestelyihin ei ole tarvetta tehdä muutoksia. 4. NORMISTO Suomen perustuslaki (731/1999) 6 Yhdenvertaisuuslaki (21/2004) 6 Asevelvollisuuslaki (438/2007) 29 1 momentti, 37, 38, 39, 56 Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina (898/2010 kumottu) Puolustusministeriön asetus asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina (330/2012) Pääesikunnan henkilöstöosaston ohje HG1543/ PVOHJEK KOULUTUS PEHENKOS VARUSMIESKOULUTUS URHEILU- KOULUSSA 5. PÄÄESIKUNNAN LAUSUNTO Siltä osin kuin on kyse Urheilukoulussa vuonna 2011 aikana miehistökoulutuksen suorittaneiden varusmiesten keskimääräisestä tosiasiallisesta sotilaskoulutukseen käytetystä ajasta vuorokausina sekä heidän palvelukseenastumispäivämääristä, pääesikunta viittaa saamaansa selvitykseen. Siltä osin kuin on kyse Urheilukoulussa miehistökoulutukseen valittavien ammattiurheilijoiden erityiskohtelun lainsäädännöllisestä perustasta, pääesikunta toteaa seuraavaa. Varusmieskoulutuksen yleisenä päämääränä on tuottaa reserviin suorituskykyisiä joukkoja ja erikoishenkilöstöä sekä varmistaa yksilön ja joukon tarvitsema osaaminen sekä toimintakyky poikkeusoloissa. Asevelvollisuuslain (1438/2007) 36 :n mukaan varusmiespalveluksen aikana asevelvolliset koulutetaan ja harjaannutetaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin ja siten osaltaan luodaan edellytykset sodan ajan varalta tarvittavien joukkokokonaisuuksien tuottamiselle. Asevelvollisuuslain 28 :n mukaan asevelvollinen määrätään aloittamaan varusmiespalvelus yleisenä tai erityisenä palveluksen aloittamispäivänä. Lisäksi asevelvollinen voidaan erityisestä syystä määrätä palvelukseen muuna kuin 28 :n 1 momentissa tarkoitettuna päivänä.

7 Pääesikunta Lausunto 7 (8) Asevelvollisten varusmiespalveluksen aloittamispäivistä vuosina annetun puolustusministeriön asetuksen (898/2010) 2 :n mukaan asevelvollisten erityiset varusmiespalveluksen aloittamispäivät puolustusvoimien Urheilukoulussa vuonna 2011 olivat 6. päivä kesäkuuta 2011 ja 3. päivä lokakuuta Asevelvollisen palvelusajan pituus määräytyy hänelle annettavan sotilaskoulutuksen perusteella. Palvelusajan pituudesta päättää joukkoosaston komentaja peruskoulutuskauden aikana. Asevelvollisuuslain 29 :n mukaan asevelvollisia voidaan valita koulutettavaksi laskuvarjojääkäriksi, sukeltajaksi, sotilassoittajaksi, ilmavoimien tehtäviin, kansainvälisen valmiusjoukon tehtäviin tai muihin erikoistehtäviin valintakokeiden perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan koulutukseen vapaaehtoisesti hakeutunut asevelvollinen, joka täyttää koulutukseen hakeutuvalle asetetut vaatimukset. Asevelvollisuuslain 37 :n mukaan varusmiespalvelusaika on 1) miehistön tehtäviin koulutettavalla 180 päivää; 2) miehistön erityistaitoa vaativiin tehtäviin koulutettavalla 270 päivää; ja 3) upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavalla 362 päivää. Lain 38 :ssä on säännös koulutukseen määräämisestä. Sen mukaan varusmies, joka soveltuvuuskokeissa ja palvelustehtävissä on osoittanut johtamistaitoa ja soveltuvuutta aliupseerin tai upseerin tehtävään ja jolla on tarpeelliset tiedot ja taidot, voidaan määrätä koulutettavaksi aliupseeriksi tai upseeriksi reserviin. Urheilukoulussa palvelevat varusmiehet palvelevat määrätään pääsääntöisesti koulutettavaksi aliupseeriksi tai upseeriksi, jolloin heidän palvelusaikansa on 362 päivää, ja loppujen, miehistön tehtäviin koulutettavien palvelusaika on 180 päivää. Urheilukoulussa, kuten muissakin joukkoyksiköissä palvelevan asevelvollisen palvelusajan pituus määräytyy hänelle annettavan sotilaskoulutuksen perusteella. Palvelusajan pituudesta päättää joukko-osaston komentaja peruskoulutuskauden aikana. Vaikka tavoitteena on, että Urheilukoulun varusmiehet palvelevat 362 päivää, eivät kaikki täytä asevelvollisuuslain 38 :ssä säädettyjä pidemmän koulutusajan edellytyksiä. Viiteasiakirja liitteineen palautetaan ohessa. Pääesikunnan päällikkö Vara-amiraali Juha Rannikko Puolustusvoimien asessorin sij Varatuomari Erik Jokinen

8 Pääesikunta Lausunto 8 (8) Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. LIITTEET Viiteasiakirja Dnro 3792/2/12 PEHENKOS:n lausunto AI20457 MAAVE:n lausunto MI38937 HÄMR:n selvitys MI37420 PEHENKOS:n ohje HG1543/ PVOHJEK KOULUTUS PEHENKOS VARUSMIESKOULUTUS URHEILUKOULUSSA JAKELU TIEDOKSI EOAK PEhenk-os MAAVE Puolustusministeriö

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan asevelvollisuuslakia muutettavaksi niin, että varusmiespalvelusaikaa lyhennetään 15 vuorokaudella.

Lisätiedot

Suomalainen asevelvollisuus

Suomalainen asevelvollisuus Koulutuspäällikkö Prikaatikenraali Jukka Sonninen Suomalainen asevelvollisuus Suomalainen asevelvollisuus Perustuu puolustuksen tarpeisiin J O U K K O T U O TA N T O A S E V E LV O L L I S U U S M AT

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta Asevelvollisuuslaki. 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta Asevelvollisuuslaki. 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala 1 / 30 18.3.2011 22:34 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2007» 1438/2007 1438/2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 Asevelvollisuuslaki

Lisätiedot

Pääesikunta Määräys 1 (7) Logistiikkaosasto HELSINKI HK PVM HPALV PELOGOS- SOTILAS- JA VIRKAPUVUT PUOLUSTUSVOIMISSA

Pääesikunta Määräys 1 (7) Logistiikkaosasto HELSINKI HK PVM HPALV PELOGOS- SOTILAS- JA VIRKAPUVUT PUOLUSTUSVOIMISSA Pääesikunta Määräys 1 (7) 4.12.2014 PVM HPALV 001 - PELOGOS- SOTILAS- JA VIRKAPUVUT PUOLUSTUSVOIMISSA Normikokoelman lyhenne PVMK-PE Peruste Laki puolustusvoimista (551/2007) 45 Asevelvollisuuslaki (1438/2007)

Lisätiedot

Urheilukoulu Tiedustelua, liikuntaa ja huippu-urheilua

Urheilukoulu Tiedustelua, liikuntaa ja huippu-urheilua Hämeen Rykmentti / Urheilukoulu 1 Urheilukoulu Tiedustelua, liikuntaa ja huippu-urheilua OHJELMA 09:00 Kahvit 09:05 Avaussanat 09:10 Kaartin jääkärirykmentin puheenvuoro 09:30 Yleistä Urheilukoulusta Urheilukoulu

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 4/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 4/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 4/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 :n muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä

Lisätiedot

Vapaaehtoinen asepalvelus. MTS:n seminaari; Asevelvollisuus haasteiden edessä? Pääsihteeri Anni Lahtinen, Suomen Sadankomitea

Vapaaehtoinen asepalvelus. MTS:n seminaari; Asevelvollisuus haasteiden edessä? Pääsihteeri Anni Lahtinen, Suomen Sadankomitea Vapaaehtoinen asepalvelus MTS:n seminaari; Asevelvollisuus haasteiden edessä? 20.9.2018 Pääsihteeri Anni Lahtinen, Suomen Sadankomitea Sadankomitean visio: Suomen armeija perustuu pieneen ja hyvin koulutettuun

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti / Urheilukoulu

Kaartin jääkärirykmentti / Urheilukoulu Kaartin jääkärirykmentti / Urheilukoulu Osana suomalaista huippu-urheilua 04.12.16 1 Kekkosen myllykirje 2.10.1962 Huomasin, että Ranskan yleisurheilujoukkue on viime sunnuntaina lyönyt Länsi-Saksan maaottelujoukkueen.

Lisätiedot

säännökseen tehtäisiin muutos, jonka jälkeen!omista säädettäisiin samoin kuin varusmiehillä.

säännökseen tehtäisiin muutos, jonka jälkeen!omista säädettäisiin samoin kuin varusmiehillä. 1992 vp- HE 31 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi periaatetta, jolla aseellisesta palveluksesta

Lisätiedot

Asevelvollisuuden tarkoitus. 1. Nykytila. HE 184/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Asevelvollisuuden tarkoitus. 1. Nykytila. HE 184/1997 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta HE 184/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Suomen rauhanturva- ja humanitaaristen valmiuksien kehittämistä koskeneen valtioneuvoston

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan

Puolustusvoimauudistuksen. vaikutus reserviläistoimintaan Puolustusvoimauudistuksen vaikutus reserviläistoimintaan AMPUMARADAT RAKENNEMUUTOKSESSA- seminaari, 8.3.2013 Helsingin Messukeskuksessa Everstiluutnantti Tuomo Repo Koulutussektorin johtaja / Pääesikunnan

Lisätiedot

Miten lapset ja nuoret voivat?

Miten lapset ja nuoret voivat? Miten lapset ja nuoret voivat? Ylijohtaja Marina Erhola TERVE-SOS 2013 83,5 v. 76,9 v. Elämän tarkoitus on että hyvä voittaa pahan 6-0 Raija 9 v. Noin 20 % suomalaislapsista altistuu perheväkivallalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle asevelvollisuuslaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asevelvollisuuslaki, joka korvaisi vuoden 1950 asevelvollisuuslain. Uudistuksen

Lisätiedot

1992 vp- PuVM 3- HE 133

1992 vp- PuVM 3- HE 133 1992 vp- PuVM 3- HE 133 Puolustusvaliokunnan mietintö n:o 3 hallituksen esityksestä laeiksi asevelvollisuuslain ja eräiden asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunta on

Lisätiedot

2 HE 187/1999 vp SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 1 YLEISPERUSTELUT... 3

2 HE 187/1999 vp SISÄLLYSLUETTELO ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ... 1 YLEISPERUSTELUT... 3 HE 187/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Asevelvollisuuslakiin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 105/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasavustuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan sotilasavustuslakia muutettavaksi siten, että asevelvollisille

Lisätiedot

/5/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. Esittelijä: Esittelijäneuvos Raino Marttunen

/5/06. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt. Esittelijä: Esittelijäneuvos Raino Marttunen 5.6.2006 1263/5/06 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jukka Lindstedt Esittelijä: Esittelijäneuvos Raino Marttunen LAUSUNTO EHDOTUKSESTA UUDEKSI ASEVELVOLLISUUSLAIKSI Puolustusministeriö on pyytänyt oikeusasiamieheltä

Lisätiedot

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Pääesikunta Määräys 1 (6) 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Normikokoelman lyhenne PVHSMK-PE Peruste Voimassaoloaika Laatija Lisätietoja antaa Kumoaa Säilytys

Lisätiedot

1992 vp - HE 133. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asevelvollisuuslakia,

1992 vp - HE 133. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asevelvollisuuslakia, 1992 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi asevelvollisuuslain ja eräiden asevelvollisuuden suorittamiseen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN P ÅÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Puolustusvoimien kilpailutoiminta

Puolustusvoimien kilpailutoiminta Puolustusvoimien kilpailutoiminta Ohje Puolustusvoimien kilpailu- ja valmennustoiminnasta 1. Johdanto 1.1 Kilpaurheilun perusteet Puolustusvoimien kansallinen ja kansainvälinen kilpailutoiminta tähtää

Lisätiedot

Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo

Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo Puolustusvoimien Urheilukoulu Lajiliitto INFO 8.5.2014 Valotalo TOIMINTA-AJATUS Puolustusvoimien Urheilukoulu on nuorten huippuurheilijoiden ja sotilasurheilijoiden valtakunnallinen valmennuskeskus, joka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1998 N:o Laki. N:o 19. asevelvollisuuslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1998 N:o Laki. N:o 19. asevelvollisuuslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1998 N:o 19 26 SISÄLLYS N:o Sivu 19 Laki asevelvollisuuslain muuttamisesta... 73 20 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun

Lisätiedot

Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012

Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012 Havaintoja varusmiesten loppukyselyistä 2011-2012 Esityksen sisältö Merkinnät 1-10, 2-10, 1-11 ja 2-11 tarkoittavat seuraavaa: 1-10 = vuoden 2010 heinäkuussa kotiutuneiden varusmiesten vastaukset = kesä

Lisätiedot

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi

Intistä ammattiin! www.ilmavoimat.fi Ilmavoimien erikoisjoukkokoulutus Intistä ammattiin! Velvollisuudesta ammatti? Palveluspaikka voi olla tuleva työpaikkasi. Varusmiespalvelus on väylä aliupseerin ja upseerin ammattiin. Hakeutumalla erikoisjoukkoihin

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

HE 152/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

HE 152/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT HE 152/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi siviilipalveluslakia siten, että siviilipalvelusmiesten

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Ilmasotakoulu Ohje 1 (10)

Ilmasotakoulu Ohje 1 (10) Ilmasotakoulu Ohje 1 (10) 25.2.2019 ILMAVOIMIEN SOTILASKULJETTAJAKURSSIN VALINNAT Normikokoelman lyhenne ILMASKSOTKOULOHJEK Peruste Ilmavoimien toimintasuunnitelma 2019 2023, CO3447, 20.12.2018 Asiaan

Lisätiedot

EHDOTUS UUDEKSI ASEVELVOLLISUUSLAIKSI

EHDOTUS UUDEKSI ASEVELVOLLISUUSLAIKSI EHDOTUS UUDEKSI ASEVELVOLLISUUSLAIKSI Asevelvollisuuslakitoimikunnan mietintö FÖRSLAG TILL NY VÄRNPLIKTSLAG Betänkande av kommissionen för totalrevision av värnpliktslagen 2006: 2 KOMITEANMIETINTÖ KOMMITTÉBETÄNKANDE

Lisätiedot

Emilia Sormunen PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖ VARUSMIESPALVELUKSESSA JA PALVELUSKELPOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2014

Emilia Sormunen PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖ VARUSMIESPALVELUKSESSA JA PALVELUSKELPOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2014 Emilia Sormunen PALVELUSTIETOJEN KÄYTTÖ VARUSMIESPALVELUKSESSA JA PALVELUSKELPOISUUDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Pro gradu tutkielma Julkisoikeus Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (11) Oikeudellinen osasto HELSINKI AH / /2008

Pääesikunta Lausunto 1 (11) Oikeudellinen osasto HELSINKI AH / /2008 Pääesikunta Lausunto 1 (11) HELSINKI 1.6.2011 3721/69.05.01/2008 Eduskunta Oikeusasiamiehen kanslia 00102 Eduskunta 00102 HELSINKI Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian asiakirja 28.12.2010 Dnro 4489/2/10

Lisätiedot

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta:

kuitenkin lentäjän koulutusta edellyttävässä tehtävässä upseerin virassa syntymävuoden mukaan vuotta: Alimpien eroamisikien nostaminen (55->57) johtuu julkisten alojen eläkelain mukaisesta sotilaan alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta Upseerin, määräaikaisen nuoremman upseerin, määräaikaisen reserviupseerin,

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN NOR- MILUONNOSTA 2015

RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN NOR- MILUONNOSTA 2015 Helsinki, 14.1.2015 Pääesikunnan henkilöstöosasto Viite: Lausuntopyyntö 27.11.2014, asia nro 3585/50.07/2014 RESERVILÄISLIITON LAUSUNTO KOSKIEN PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - RE- SERVIIN JA VARARESERVIIN KUULUVAN

Lisätiedot

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN ENNAKKOTERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Lahti 23.05.2012, verkkoesitys

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN ENNAKKOTERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Lahti 23.05.2012, verkkoesitys TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO ) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN ENNAKKOTERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Lahti 23.05., verkkoesitys Merivoimien ylilääkäri, lääkintäkommodori, LT, dos Kai Parkkola Merivoimien esikunta,

Lisätiedot

Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat. Nimi Työ Osasto

Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat. Nimi Työ Osasto Huomioon otettavat asevelvollisuusasiat Nimi Työ Osasto Esitettävät asiat Yleistä asevelvollisuudesta Yleistä kutsunnoista Kutsuntaviranomaisten havaintoja Tilastotietoa kutsunnoista Keskustelua Lainsäädäntöä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi pelastuslain 91 :n ja Pelastusopistosta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia ja Pelastusopistosta

Lisätiedot

Nuoren miehen terveys ja palveluskelpoisuus

Nuoren miehen terveys ja palveluskelpoisuus Nuoren miehen terveys ja palveluskelpoisuus Nuoret pohjoisessa, Oulu 29.9. Kai Parkkola Sotilaslääketieteen professori, lääkintäkommodori res, Tampereen Yliopisto Lääkintähuollon dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

Lisätiedot

HE 30/ puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta

HE 30/ puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta HE 30/2017 - puolustusvoimista annetun lain 47 :n muuttamisesta Maanpuolustus kuuluu kaikille Eversti Heikki Pohja Puolustusvaliokunta 9.5.2017 Nimi Työ Osasto Puolustusvoimien sodan ajan henkilöstö 280

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995

SISÄLLYS. N:o Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 1995 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1995 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä lokakuuta 1995 N:o 1175 1181 SISÄLLYS N:o Sivu 1175 Laki ulosottolain 3 luvun 20 :n muuttamisesta... 2791 1176 ulosottoasetuksen 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja

Kaiken varalta. harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja Kaiken varalta harvinaisempien turvallisuustarpeiden saavuttamisessa. Naisten voimavarojen ja taitojen hyödyntäminen suunnitelmallisesti normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa tukee yhteiskunnan

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt -

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa PLMI HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä.

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos SM066:00/2011. Asetusehdotus on valmisteltu sisäministeriössä virkatyönä. SISÄMINISTERIÖN ASETUS VOIMANKÄYTTÖ- ASE-, JA JÄRJESTYKSENVALVOJAKOULUTTAJIEN KOULUTUKSESTA 1. Yleistä Asetusehdotus liittyy hallituksen esitykseen (HE 22/2014 vp) eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta

Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Suomen suurin maanpuolustusjärjestö Jäsenkysely puolustusmenojen säästöistä ja puolustusvoimauudistuksesta Jäsenkyselyn toteutus Reserviläisliiton jäsenkysely toteutettiin 19.-26.3. välisenä aikana webropol-kyselysovelluksella.

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallintopoliittinen osasto MINISTERILLE Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004 Asia Puolustusvoimien

Lisätiedot

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan. Roope Uusitalo Professori, HECER

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan. Roope Uusitalo Professori, HECER Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Roope Uusitalo Professori, HECER Asevelvollisuus kustannustehokkain tapa organisoida maanpuolustus Totta jos kustannuksiksi lasketaan vain suorat valtion

Lisätiedot

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana

Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Puolustusvoimat kuljettajakouluttajana Inskomkapt Ilmo Suurnäkki ADR-seminaari 11.5. Esityksen sisältö Logistiikka operaatioiden mahdollistaja 1. Puolustusvoimien intressit kuljettajakoulutukseen 2. Nykytilanne

Lisätiedot

TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN

TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN LIITE 1 TIETTYJEN PUOLUSTUSVOIMIEN LISÄPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN 1.3.2012 LU- KIEN 1. LENTÄVÄN HENKILÖSTÖN LENTOLISÄ A. Ohjaajan lentolisä a) Asianmukaisen palvelussitoumuksen (tai uuden koulutuskorvaussitoumuksen)

Lisätiedot

JOHDANTO. PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/1997 vp. Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Vireilletulo.

JOHDANTO. PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/1997 vp. Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta. Vireilletulo. PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/1997 vp Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 28 päivänä lokakuuta 1997lähettänyt puolustusvaliokunnan valmistelevasti

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Esityslista 86/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. Päätösvaltaisuus

Esityslista 86/1997 vp. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai klo Nimenhuuto. Päätösvaltaisuus PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA Perjantai 28.11.1997 klo 8.45 Esityslista 86/1997 vp 1. 2. 3. Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 178/1997 vp työvoimapoliittisen järjestelmän uudistamiseen liittyväksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Ilmoita halukkuudestasi valmiusyksikkökoulutukseen kyselylomakkeessa.

Ilmoita halukkuudestasi valmiusyksikkökoulutukseen kyselylomakkeessa. Yleistä Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää halukkuutesi eri koulutusvaihtoehtoihin sekä fyysisen kuntosi tilanne. Päämääränä on sijoittaa sinut jo ennakolta haluamasi koulutusvaihtoehdon mukaiseen

Lisätiedot

Dnro 1989/2/09. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman

Dnro 1989/2/09. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja. Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman 14.9.2010 Dnro 1989/2/09 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman LASKUVARJOJÄÄKÄRIT PUNNERTAVAT PALJON 1 ASIAN VIREILLETULO Edeltäjäni apulaisoikeusasiamies

Lisätiedot

SOPIMUSSOTILAIDEN VALMIUDET KOULUTTAJANA PERUSKOULUTUS- KAUDELLA

SOPIMUSSOTILAIDEN VALMIUDET KOULUTTAJANA PERUSKOULUTUS- KAUDELLA MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOPIMUSSOTILAIDEN VALMIUDET KOULUTTAJANA PERUSKOULUTUS- KAUDELLA Kandidaatintutkielma Kadettialikersantti Henrik Österlund Kadettikurssi 98 Maasotalinja Maaliskuu 2014 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2014 varusmiehelle

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2014 varusmiehelle Kaartin jääkärirykmentti Opas saapumiserän 2/2014 varusmiehelle Kaartin jääkärirykmentti Arvoisa Kaartin jääkärirykmentissä palveluksensa aloittava nuori Toivotan Sinulle hyvää kesää ja tulevaa varusmiespalvelusta!

Lisätiedot

MAASOTAKOULU Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi tulee olemaan Maasotakoulun

MAASOTAKOULU Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi tulee olemaan Maasotakoulun ALOKASOPAS MAASOTAKOULU Tervetuloa suorittamaan kansalaisvelvollisuuttasi; varusmiespalvelusta Maasotakouluun. Palveluspaikkasi tulee olemaan Maasotakoulun Reserviupseerikoulun Jääkärikomppania tai Kuljetuskomppania

Lisätiedot

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Laki. rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 25 e, 25 f, 26 a ja 27, 28 :n 1 momentin

Lisätiedot

Lausuntopyyntö ylityösuostumuksesta ensihoitotyössä. STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa seuraaviin kysymyksiin:

Lausuntopyyntö ylityösuostumuksesta ensihoitotyössä. STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa seuraaviin kysymyksiin: 1(5) Työneuvosto LAUSUNTO TN 1474-18 Bulevardi 6 D, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 1.11.2018 12/2018 Jos työaika on järjestetty työaikalain 6 :n 2 momentin mukaan keskimääräiseksi, on työntekijän

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia

Puolustusvoimien henkilöstöstrategia Palkatulle henkilöstölle ja asevelvollisille Suomenlahde Suomenlahden meripuolustusalue Suomenlahden meripuolustusalue SISÄLLYS Saatesanat... 3 Henkilöstöstrategia mitä ja kenelle?... 5 Palkattu henkilöstö

Lisätiedot

PÄÄESIKUNTA MUISTIO 1 (5) Henkilöstöosasto. Helsinki.9.2007 AD21809

PÄÄESIKUNTA MUISTIO 1 (5) Henkilöstöosasto. Helsinki.9.2007 AD21809 PÄÄESIKUNTA MUISTIO 1 (5) Henkilöstöosasto Helsinki.9.2007 AD21809 Puolustusministeri Puolustusministerin selvityspyyntö 17.8.2007 ESIMIESASEMAN VÄÄRINKÄYTÖN (SIMPUTUS) EHKÄISY JA SEURANTA PUOLUSTUS- VOIMISSA

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 YHTEISHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUT VALINTAAN VAIKUTTAVAT KRITEERIT

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 YHTEISHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUT VALINTAAN VAIKUTTAVAT KRITEERIT MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) YHTEISHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUT VALINTAAN VAIKUTTAVAT KRITEERIT Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuspisteiden

Lisätiedot

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa

KARJALAN PRIKAATI. Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus Karjalan prikaatissa KARJALAN PRIKAATI Kaakkois-Suomen puolustaja valmiutta joka päivä! Työ- ja Nimi palvelusturvallisuus ssa Työ SUOMI Osasto100 TAPATURMIA 0 n tehtävät 1.1.2015 alkaen Operatiivisen valmiuden ylläpito Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011

Pääesikunta Lausunto 1 (6) Henkilöstöosasto HELSINKI AH22100 20.10.2011 3563/55.99/2011 Pääesikunta Lausunto 1 (6) HELSINKI 20.10.2011 3563/55.99/2011 Poliisihallituksen asiakirja numero 2020/2011/3470 PÄÄESIKUNNAN HENKILÖSTÖOSASTON LAUSUNTO ASIASSA: VAPAAEHTOISEN MAANPUOLUSTUS- JA RESERVILÄISTOIMINNAN

Lisätiedot

Pääesikunta Määräys 1 (13) Henkilöstöosasto HELSINKI HL

Pääesikunta Määräys 1 (13) Henkilöstöosasto HELSINKI HL Pääesikunta Määräys 1 (13) 27.2.2015 PVHSMK - HENKILÖSTÖALA 034 - RESERVIIN TAI VARARESERVIIN KUULUVAN ASEVELVOLLISEN YLENTÄMINEN Normilyhenne PVHSM HENKILÖSTÖALA 034 - PEHENKOS Peruste Pääesikunnan työjärjestys;

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 239/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä

Lisätiedot

Ilmasotakoulu ALOKKAAN OPAS

Ilmasotakoulu ALOKKAAN OPAS Ilmasotakoulu ALOKKAAN OPAS 2 Sisällys Tärkeitä yhteystietoja... 2 Miten löydän Ilmasotakouluun?... 3 Varuskunta-alueen kartat... 4 Mitä mukaan?... 5 Hyvä tietää kotiväenkin... 6 Tärkeitä tapahtumia...

Lisätiedot

VARUSMIESTEN ÄÄNESTYSMAHDOLLISUUDEN TURVAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA

VARUSMIESTEN ÄÄNESTYSMAHDOLLISUUDEN TURVAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA 8.7.2015 Dnro 3068/4/14 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Kristian Holman VARUSMIESTEN ÄÄNESTYSMAHDOLLISUUDEN TURVAAMINEN EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEISSA

Lisätiedot

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan

Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Asevelvollisuuden vaikutus nuorten miesten työuraan Roope Uusitalo Professori, HECER & VATT Matine tutkimusseminaari 17.11. 2011 (MATINE rahoitus 58 000 ) Asevelvollisuus kustannustehokkain tapa organisoida

Lisätiedot

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO

Lapin aluetoimiston esittely. Henkilövaraaminen (VAP) UTSJOKI INARI ENONTEKIÖ MUONIO KITTILÄ SAVUKOSKI SODANKYLÄ. KOLARI PELKOSEN - NIEMIi SALLA PELLO Lapin aluetoimiston esittely UTSJOKI ENONTEKIÖ INARI Henkilövaraaminen MUONIO (VAP) KITTILÄ SODANKYLÄ SAVUKOSKI KOLARI PELKOSEN - NIEMIi PELLO SALLA KEMIJÄRVI YLITORNIO ROVANIEMI TERVOLA POSIO TORNIO KEMIN-

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

Pääesikunta Vastaus 1 (7) Henkilöstöosasto HELSINKI AO / /2018 PÄÄESIKUNNAN VASTAUS PUOLUSTUSVALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN

Pääesikunta Vastaus 1 (7) Henkilöstöosasto HELSINKI AO / /2018 PÄÄESIKUNNAN VASTAUS PUOLUSTUSVALIOKUNNAN SELVITYSPYYNTÖÖN Pääesikunta Vastaus 1 (7) HELSINKI 22.5.2018 537/00.02.02/2018 Eduskunta Puolustusvaliokunta 00102 EDUSKUNTA SUOMI Valiokunnan lausunto PuVL 1/2018 vp - UTP 16/2011 vp16 PÄÄESIKUNNAN VASTAUS PUOLUSTUSVALIOKUNNAN

Lisätiedot

Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Puolustusvoimat Varusmies 2016 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2016 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies -kirjanen on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 Muistio 1 (5) Puolustusvaliokunta 22.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 1 Puolustusvoimien

Lisätiedot

Erikoiskoulutuskaudeksi suunniteltujen liikuntakoulutuksien toteutuminen varusmiespalvelussa - tapaustutkimus Porin Prikaatissa

Erikoiskoulutuskaudeksi suunniteltujen liikuntakoulutuksien toteutuminen varusmiespalvelussa - tapaustutkimus Porin Prikaatissa Erikoiskoulutuskaudeksi suunniteltujen liikuntakoulutuksien toteutuminen varusmiespalvelussa - tapaustutkimus Porin Prikaatissa Jani Heinonen Opinnäytetyö Liikunnan ja vapaa-ajankoulutusohjelma 2017 Tekijä

Lisätiedot

Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö)

Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö) Pääesikunta Lausunto 22.06.2017 Asia: 801/40.02.00/2015 Ehdotus sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietintö) Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lisätiedot

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN TERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ

TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN TERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ TERVEYSTARKASTUSOHJEEN (TTO 2012) SOVELTAMINEN ASEVELVOLLISTEN TERVEYSTARKASTUSJÄRJESTELMÄ Kai Parkkola Tuusula 19.1. Sotilaslääketieteen prof, lääkintäkommodori res, Tampereen Yliopisto Lääkintähuollon

Lisätiedot

Kutsuntatilaisuus jännittää kaikkia.

Kutsuntatilaisuus jännittää kaikkia. Kutsuntojen kautta asevelvollisuuden matkalle Tuottaja Teemu Kakko, korpr Vastaava päätoimittaja Mikko Ilkko Kuvat Ali Rinta-Jaskari, kjääk Puolustusvoimat Rajavartiolaitos Ulkoasu ja taitto Eero Ketonen,

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yksi univormu, monta erilaista suomalaista yhdenvertaisuusasiaa varusmiehille Yhdenvertaisuus ja tasaarvo varusmiespalveluksessa Taustoiltaan erilaisten varusmiesten yhdenvertaisuudessa ja tasa-arvossa

Lisätiedot

Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole

Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole Julkaisuvapaa 30.4.2016 kello 18.00 Reserviläisliiton kunniajäsenen, kansanedustaja Markku Pakkasen juhlapuhe Porvoon Reserviläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa 30.4.2016, Café Cabriole Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta 1 (14) Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain muuttamisesta Lausuntoyhteenveto 2 (14) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lausunnonantajat... 4 3 Yhteenveto lausunnoista... 5 3.1 Yleiset huomiot...

Lisätiedot

HESTRA-työhön osallistuneet

HESTRA-työhön osallistuneet HESTRA-työhön osallistuneet Puolustusministeriö MAAVE + JOS-edustajat MERIVE ILMAVE MPKK PEHENKOS PETIEDOS PEOPOS PELOGOS PESUUNNOS PEJOJÄOS PEVIESTINTÄOS PVTIEDL PVTUTKL PVJJK JUKO ry Upseeriliitto ry

Lisätiedot

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki

Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa , Ravintola Paviljonki Julkaisuvapaa 29.10.2016 kello 16.00 Reserviläisliiton varapuheenjohtajan Terhi Hakolan tervehdys Savonlinnan Reserviläiset ry:n 80-vuotisjuhlassa 29.10.2016, Ravintola Paviljonki Kunnioitetut sotiemme

Lisätiedot

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016

Suomen Olympiakomitean Huippu- urheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippu- urheilun tehostamistukipäätökset 2016 10.12.2015 Suomen Olympiakomitean Huippuurheiluyksikkö (HUY) Kesälajien kategoriat, kriteerit ja huippuurheilun tehostamistukipäätökset 2016 Yleiset lähtökohdat: Kesäolympiadilla 2013 2016 käytössä olevat

Lisätiedot

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA

HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Veli-Pekka Viljanen HE 94/2016 vp LAEIKSI PUOLUSTUSVOIMISTA ANNETUN LAIN, ALUEVALVON- TALAIN JA ASEVELVOLLISUUSLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan perustuslakivaliokunta 7.10.2016 Perustuslakivaliokunnan sihteeristö

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Asevelvollisuuden suorittamisen vaikutus nuorten miesten työuraan

TIIVISTELMÄRAPORTTI. Asevelvollisuuden suorittamisen vaikutus nuorten miesten työuraan 2011/809 TIIVISTELMÄRAPORTTI ISSN 1797-3457 (verkkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2292-7 Asevelvollisuuden suorittamisen vaikutus nuorten miesten työuraan Roope Uusitalo, professori, HECER, PL 17 (Arkadiankatu

Lisätiedot

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus

Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Mielenterveys 9.2.10 Lahden varuskunta Tanja Laukkala Psykiatrian ylilääkäri PTHY/ Sotilaslääketieteen Keskus Asevelvollisuuslaista Asevelvollisuuslaki (1438/2007)96 www.finlex.fi Asevelvollisen terveydentilaa

Lisätiedot

SOTILASAVUSTUSTILASTOJA VUOSI 2004

SOTILASAVUSTUSTILASTOJA VUOSI 2004 24.1.2005 Aktuaari- ja tilasto-osasto, tilastoryhmä Mikko Muurinen, puh. 020 434 1728 S-posti mikko.muurinen@kela.fi Tilastot Internetissä www.kela.fi/tilasto SOTILASAVUSTUSTILASTOJA VUOSI 2004 Osuus (promillea)

Lisätiedot

Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen. Arto Nokkala 21.3.2012

Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen. Arto Nokkala 21.3.2012 Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen Arto Nokkala 21.3.2012 Aineksia suomalaisen asevelvollisuuden tulevaisuuteen Asevelvollisuus ja muutoksen mahdollisuus: kolme näkökulmaa 1: Suomalaisen

Lisätiedot

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2013 varusmiehelle

Kaartin jääkärirykmentti. Opas saapumiserän 2/2013 varusmiehelle Kaartin jääkärirykmentti Opas saapumiserän 2/2013 varusmiehelle Tervetuloa palvelukseen Kaartin jääkärirykmenttiin Santahaminaan Olet aloittamassa varusmiespalvelustasi Kaartin jääkärirykmentissä, joka

Lisätiedot

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista.

Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Yksi univormu, monta erilaista suomalaista. Tarvitsemme toisiamme. www.mil.fi Itsenäisyyttä puolustaen, tasa-arvoisesti toimien. Puolustusvoimien tehtävänä on paitsi maamme alueiden valvonta ja alueellisen

Lisätiedot

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 (2) 18.9.2013 9356-2013 (033, 50) Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM/25/010/2013 Turun kaupungin lausunto opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Turun

Lisätiedot

Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia

Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia kansantalous aluetalous opinnot ja työelämä 3 alatunniste Asevelvollisuusjärjestelmän yhteiskunnallisia vaikutuksia kansantalous aluetalous opinnot

Lisätiedot

Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta

Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta 15.7.2010 Sadankomitean malli tulevaisuuden maanpuolustuksesta Sisältö 1. Johdanto 2 2. Suomen armeija 2020 3 2. 1. Vapaaehtoinen asepalvelus 3 2. 2. Uskottava vaihtoehto 2 2.3. Maavoimat 4 2.4. Merivoimat

Lisätiedot

SOTILASAVUSTUSTILASTOJA VUOSI 2003

SOTILASAVUSTUSTILASTOJA VUOSI 2003 Kela Aktuaari- ja tilasto-osasto, tilastoryhmä Mikko Muurinen, puh. 020 434 1728 S-posti mikko.muurinen@kela.fi Tilastot Internetissä www.kela.fi/tilasto 23.1.2004 SOTILASAVUSTUSTILASTOJA VUOSI 2003 Lkm

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS 106/2009 VP LAIKSI AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA JNE.

HALLITUKSEN ESITYS 106/2009 VP LAIKSI AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA JNE. 1 PÄÄESIKUNTA LAUSUNTO Oikeudellinen osasto Apulaisosastopäällikkö Tuija Sundberg 24.2.2010 Eduskunnan hallintovaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS 106/2009 VP LAIKSI AMPUMA-ASELAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin

Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin Tervetuloa Kaartin jääkärirykmenttiin 1 Försvarsmakten The Finnish Defence Forces Arvoisa tuleva kaartinjääkäri Kaartin jääkärirykmentti on Maavoimien joukko-osasto, jonka vastuualueena on pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle

Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 Opas varusmiespalvelukseen valmistautuvalle Varusmies 2012 on hyvä tietolähde Tutustu tähän kirjaseen huolellisesti ennen kutsuntoja.

Lisätiedot