Espoon kaupunki Pöytäkirja 121

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 121"

Transkriptio

1 Sivu 1 / / / Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Nina Hiltunen, puh Osmo Raaska, puh Päätösehdotus Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja-Leena Remes esittää kaupunginhallitukselle, että se vahvistaa vammaisilta asiakkailta perittävät asiakasmaksut liitteen mukaisesti alkaen. Käsittely Pinja Nieminen ehdotti Johanna Paattiniemen ja Johanna Värmälän ym. kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Pöydällepanon aikana lautakunnalle tuodaan lisäselvityksiä uusista maksuista ja niiden perusteista ja vaikutuksista. Päätös Liite Oheismateriaali jätti asian pöydälle. Pöydällepanon aikana lautakunnalle tuodaan lisäselvityksiä uusista maksuista ja niiden perusteista ja vaikutuksista. 6 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaisneuvoston lausunto vammaispalvelujen asiakasmaksuista - Vammaispalvelujen palvelumuotojen kuvaukset - Asiakasmaksutulot - IVA Vammaispalvelujen asiakasmaksut - Vertailutaulukko Kv-asiakasmaksuesitys - Vertailutaulukko VpL-asiakasmaksuesitys Selostus Vammaisilta asiakkailta perittävät maksut ja niiden korottaminen Kehitysvammahuollon asiakasmaksuista on viimeksi päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa

2 Sivu 2 / 2 Espoo järjestää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja kuntayhtymien tuottamana. Kuntayhtymät määrittelevät ja perivät oman toimintansa asiakasmaksut. Muissa kuin kuntayhtymien palveluissa noudatetaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia asiakasmaksuja. Pääperiaatteena on, että kaupunki perii asiakasmaksut. Muutokset maksuihin esitetään lukien. Kaikista vammaisten asiakkaiden asiakasmaksuista voidaan tehdä harkinnanvarainen maksualennus tai -vapautus, mikäli vammaisen henkilön taloudellinen tilanne tai muut erityiset syyt sitä edellyttävät. terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei toisin säädetä. Jotkut maksut on säädetty perittäväksi asiakkaan maksukyvyn mukaan. Joillekin maksuille on asetuksella määritelty enimmäismäärä, joka palvelusta voidaan periä. Jos palvelusta perittävää maksua ei ole lainsäädännössä vahvistettu eikä toisaalta säädetty maksuttomaksi, palvelusta voidaan periä kunnan määräämä, enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen maksu. terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a :n sekä asiakasmaksulain 6 b :n 3 momentin mukaan laissa ja asetuksessa olevien maksujen euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Laitoshoidon vähimmäiskäyttövarojen määrä tarkistetaan joka toinen vuosi työntekijän eläkelain työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen sitä pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle. Indeksimuutokset asetuksella säädettyihin maksuihin vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella ja lailla säädettyihin maksuihin sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksella. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ja sosiaali- ja terveysministeriö ilmoituksen terveysministeriö julkaisee tarkistetut euromäärät Suomen säädöskokoelmassa. Indeksitarkistukset tulevat voimaan Oheismateriaalina olevassa valtioneuvoston antamassa asetuksessa on sosiaali- ja terveysministeriön antamien tietojen mukaan joitakin pyöristysvirheitä, jotka tullaan korjaamaan asetukseen joulukuun 2013 aikana. Tämän johdosta ministeriö on antanut tiedotteen sosiaali- ja terveysministeriön asiakasmaksujen indeksitarkistuksista 2014, johon on korjattu virheelliset indeksikorotusten pyöristykset. Edellä mainittuihin laissa ja asetuksessa oleviin maksuihin esitetään indeksitarkistuksista aiheutuvia korotuksia. Indeksitarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Edellinen indeksitarkistus tehtiin vuoden 2012 alusta. Nyt voimaantulevien indeksien perusvuosi on 2011, tarkistusvuosi 2013 ja indeksikorotusten voimaantulovuosi Kansaneläkeindeksin muutos

3 Sivu 3 / 3 vuosien 2011 ja 2013 välillä oli 6,7 prosenttia ja työeläkeindeksin 6,54 prosenttia. Muihin kuin lailla tai asetuksella säädettyihin maksuihin esitetään muutoksia, jotka on tarkemmin esitelty ja perusteltu jäljempänä tekstissä. Esitetyt muutokset asiakasmaksuihin lisäävät vammaispalvelujen tuloja arviolta n euroa. Kehitysvammaisten erityishuolto ja siitä perittävät asiakasmaksut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 :ssä säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä tapahtuneen sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Lain 2 :ssä säädetään erityishuoltoon kuuluvista palveluista, joita ovat mm. tarpeellinen ohjaus, kuntoutus, asumisen järjestäminen, muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta sekä yksilöllinen hoito ja huolenpito. Erityishuollon yksilöllinen toteuttaminen määritellään erityishuoltoohjelmassa, joka laaditaan yhteistyössä asianomaisen henkilön itsensä, hänen edunvalvojansa tai muun huoltajan kanssa. terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 :n 2 kohdan mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi välttämätön kuljetus ovat maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuun ottamatta alle 16-vuotiaalle annettua osittaista ylläpitoa sekä oppivelvollisen nuoren osittaista ylläpitoa sen lukuvuoden loppuun, jonka aikana hän täyttää 16 vuotta. Ylläpidon käsitettä ei ole lainsäädännössä tarkemmin määritelty. Ylläpidolla tarkoitetaan tavanomaisia asumis-, ravinto- ja muita vastaavia menoja eli sellaisia menoja, joista aiheutuu kustannuksia kehitysvammaisuudesta riippumatta. Ylläpidon tulkinta täydeksi tai osittaiseksi ylläpidoksi tulee ratkaista sen perusteella, mitä henkilön saama palvelu tosiasiassa sisältää, mitä palveluja kehitysvammainen henkilö saa. Ratkaisevaa ylläpidon ja siten myös maksullisuuden tulkinnassa ei ole se, miten palvelu on järjestetty, vaan itse palvelun sisältö. Laitoshoidon, asumispalvelujen, lyhytaikaisen hoidon ja perhehoidon maksut peritään sekä tulo- että lähtöpäiviltä. Asiakasmaksuasetuksen 12 :n 2 momentin nojalla hoitopäivämaksun saa periä vain kerran kalenterivuorokaudessa. Jos asiakas siirtyy välittömästi toiseen laitokseen, lähettävä laitos ei saa periä maksua siltä päivältä, jona asiakas siirtyy. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja niistä perittävät maksut Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) 2 :n mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan

4 Sivu 4 / 4 henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä on kunnalla. Asiakasmaksulain 4 :n 5 kohdan mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista maksuttomia ovat päivätoiminta kuljetusta ja aterioita lukuun ottamatta sekä palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut. Palveluasumisen erityiskustannuksista voidaan kuitenkin periä maksu silloin, kun henkilö saa niihin korvausta muun lain kuin vammaispalvelulain nojalla, kuten tapaturma- tai liikennevakuutuslain nojalla. Korvaukset asiakasmaksuista voidaan tällöin periä myös vakuutusyhtiöltä. Vammaispalvelulain 8 :n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan asiakasmaksuasetuksen 6 :n mukaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen joukkoliikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Vammaispalvelulain 8 :n 2 momentin mukaan kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista ja mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävä huolenpito voidaan turvata avohuollon toimenpitein. Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) 11 :n mukaan palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Palveluasumiseen liittyvät erityispalvelut ovat asiakkaalle maksuttomia. Erityispalvelujen käsitettä ei ole lainsäädännössä tarkemmin määritelty. Erityispalveluiksi on katsottava kaikki sellaiset palvelut, jotka järjestetään vaikeavammaisen henkilön asumiseen liittyvinä palveluina ja jotka ovat välttämättömiä vammaisen henkilön jokapäiväiselle suoriutumiselle, riippumatta siitä, minkä lain perusteella näitä palveluja järjestetään. Asetuksen 10 :n mukaan palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. Näitä palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa asiakkaalta voidaan periä kaikki ne maksut, jotka aiheutuvat tavallisesta asumisesta, esimerkiksi vuokra, tavanomaiset sähkö- ja vesimaksut sekä muut tavanomaiset elinkustannukset kuten ruoka. Ruoan valmistamisesta, kuljetuksesta tai tarjoilusta ei kuitenkaan saa periä maksuja.

5 Sivu 5 / 5 Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain tai muun lain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan. Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksuista ei ole erikseen säädetty asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa. Asiakasmaksulain mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Espoon vammaispalvelujen asiakasmaksujen nykytilanne Kehitysvammahuollon asiakasmaksuista on viimeksi päätetty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja kaupunginhallituksessa terveystoimen kaikki asiakasmaksutulot olivat vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan n. 35,7 milj. euroa, josta vammaispalvelujen asiakasmaksut (sisältäen ostopalvelut) n. 1,3 milj. euroa. Oheismateriaalina olevassa taulukossa on esitetty vammaispalvelujen eri palvelumuotojen asiakkaiden käyttäjämäärät, asiakasmaksujen määrä vuonna 2012 sekä arvio asiakasmaksujen lisäyksestä vuonna Vammaispalvelujen palvelukuvaukset on myös esitetty oheismateriaalissa. Espoo järjestää kehitysvammaisten ja vammaisten henkilöiden palveluja omana toimintana, ostopalveluna ja kuntayhtymien tuottamana. Kuntayhtymät määrittelevät ja perivät oman toimintansa asiakasmaksut. Muissa kuin kuntayhtymien palveluissa noudatetaan Espoon kaupunginhallituksen vahvistamia asiakasmaksuja. Pääperiaatteena on, että kaupunki perii asiakasmaksut. Oheismateriaalissa on esitetty vertailutietoa Espoon, Helsingin ja Vantaan vammaispalvelujen voimassa olevista asiakasmaksuista sekä esitys Espoon vammaispalvelujen asiakasmaksuiksi alkaen. Maksuihin esitettävät muutokset perusteluineen 1) Laissa ja asetuksessa oleviin maksuihin esitetään indeksitarkistuksista aiheutuvia korotuksia Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään asiakasmaksulain 7 c :n mukaisesti maksukyvyn (nettotulojen) mukaan määräytyvä maksu. Asiakkaalle tulee jäädä omaan käyttöön 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 99 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaisen laitoshoidon minimikäyttövaraa esitetään korotettavaksi indeksitarkistuksen jälkeen niin, että käyttövaraa tulee pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle jäädä 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 105 euroa kuukaudessa.

6 Sivu 6 / 6 Lyhytaikaisesta laitoshoidosta on peritty asiakasmaksuasetuksen 12 :n mukaisesti 32,60 /vrk. Indeksitarkistuksen seurauksena esitetään, että lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään indeksitarkistuksen jälkeen 34,80 euroa / vrk. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta perittävät maksut kerryttävät asiakasmaksulain mukaista maksukattoa. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta voidaan maksukaton täyttymisen jälkeen periä palvelun käyttäjän ylläpidosta tällä hetkellä 15,10 euroa hoitopäivältä lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Esitetään, että indeksikorotuksen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään maksukaton ylittymisen jälkeen 16,10 euroa hoitopäivältä lukuun ottamatta alle 18-vuotiaita, joilta maksuja ei saa periä terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisista palveluista esitetään, että indeksitarkistuksen jälkeen perittäväksi 11,30 euroa / vrk. 2) Lisäksi asiakasmaksuihin esitetään seuraavia muutoksia ja täsmennyksiä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ja perhehoidossa olevalta alle 16-vuotiaalta peritään korvauksena hoidosta, ylläpidosta tai huollosta hänelle tulevat eläkkeet, elinkorot, elatusavut, avustukset tai muut jatkuvat taikka kertakaikkiset tulot, korvaukset tai saamiset siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää. Perittäviä etuuksia ovat mm. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikaisen perhehoidon asiakasmaksuperusteita esitetään muutettavaksi siten, että 16 vuotta täyttäneen henkilön käyttöön tulee jäädä käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (244,90 euroa/kk vuonna 2014). Pitkäaikaisen perhehoidon minimikäyttövaraa esitetään korotettavaksi siitä syystä, että pitkäaikaisessa perhehoidossa yli 16-vuotiaan asukkaan käyttövarojen tarve on pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan henkilön käyttövaran tarvetta suurempi. 18-vuotiaana henkilö joutuu myös maksamaan itse kaikki terveydenhoitokulunsa.

7 Sivu 7 / 7 Autetussa asumisessa asukas pääsääntöisesti asuu vuokra-asunnossa ja maksaa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran vuokranantajalle sekä maksaa erikseen sähköstä ja vedestä. Mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty, esitetään 16 vuotta täyttäneiltä asukkailta vuokraa korvaavana asumismaksuna perittäväksi 233,00 euroa kuukaudessa (1 hengen huone). Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun. Espoossa ei käytetä kahden hengen huoneita, mistä syystä ei enää ole tarpeen määritellä maksua kahden hengen huoneille. Autetussa asumisessa asukkailta peritään erikseen ylläpitomaksu ja ateriamaksut. Ohjatussa asumisessa asukas pääsääntöisesti asuu vuokra-asunnossa ja maksaa vuokrasopimuksen mukaisen vuokran vuokranantajalle sekä erikseen sähköstä ja vedestä. Mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty, esitetään vuokraa korvaavana asumismaksuna perittäväksi 233,00 euroa kuukaudessa (1 hengen huone). Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun. Ohjatussa asumisessa asukkailta peritään erikseen käytön mukaiset ylläpito- ja ateriamaksut. Esitetty vuokraa korvaava asumismaksu on sama kuin autetun asumisen vuokraa korvaava asumismaksu. Henkilökunnan tuen ja ohjauksen määrä ei saa vaikuttaa asukkaalta perittävään maksuun, vaan maksun tulee olla asukkaalle sama tuen tarpeesta ja palvelun järjestämistavasta riippumatta. Lyhytaikaisen perhehoidon, lyhytaikaisen hoidon asumisyksikössä ja lyhytaikaisen autetun asumisen maksuperusteisiin esitetään samaa 25,60 euron vuorokausimaksua lapsille ja aikuisille palvelun järjestämistavasta riippumatta. Perusteluna muutokselle on se, että lyhytaikainen hoito tulkitaan täydeksi ylläpidoksi, joka sisältää ympärivuorokautisen asumisen sekä ateriat ja muut ylläpidosta aiheutuvat kulut. Täyden ylläpidon tulkinta vastaa Helsingin ja Vantaan tulkintaa ko. palveluissa. Edelleen perusteluna esitykselle on se, että palvelun järjestämistavan ei tule vaikuttaa maksuihin tai siihen, tulkitaanko palvelu täyden vai osittaisen ylläpidon palveluksi. Sen sijaan ratkaisevana tulkinnassa tulee olla se, mitä palvelu tosiasiassa sisältää.

8 Sivu 8 / 8 Samaa asiakasmaksua esitetään alle 16-vuotiaille ja 16 vuotta täyttäneille, koska lyhytaikaisessa hoidossa ja asumisessa henkilö käyttää samoja palveluja riippumatta siitä, onko kyseessä lapsi, nuori tai aikuinen. Lyhytaikaisessa ohjatussa asumisessa muutoksena voimassa oleviin maksuperusteisiin esitetään, että asiakasmaksuna peritään 14,60 euroa vuorokaudelta. Asiakasmaksu sisältää ympärivuorokautisen asumisen ja muun ylläpidon. Lisäksi peritään ateriat käytön mukaan. Mikäli henkilö käyttää keskitettyä ateriapalvelua, voi tilapäisen ohjatun asumisen vuorokausihinnaksi tulla korkeintaan 25,60 euroa/vrk. Asumisharjoittelussa olevalta henkilöltä peritään asiakasmaksuna 14,60 euroa vuorokaudelta mikäli asumisharjoittelu kestää alle kuukauden. Asiakasmaksu sisältää ympärivuorokautisen asumisen ja muun ylläpidon. Lisäksi peritään ateriat käytön mukaan. Mikäli henkilö käyttää keskitettyä ateriapalvelua, voi asumisharjoittelun vuorokausihinnaksi tulla korkeintaan 25,60 euroa/vrk. Mikäli asumisharjoittelu kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli ja mikäli henkilö ei ole solminut vuokrasopimusta asunnosta, esitetään asumisharjoittelun asiakasmaksuksi autetun ja ohjatun asumisen vuokraa korvaava asumismaksu 233,00 euroa/kk. Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun. Päivä- ja työtoiminnassa esitetään ateriakohtaisina maksuina perittäväksi lounaasta 4,00 euroa ja välipalasta 1,00 euroa. Erityishuollon saamiseksi välttämätön kuljetus on kehitysvammaiselle henkilölle maksutonta. Esitetään, että työmatkoillaan julkista joukkoliikennettä käyttävälle asiakkaalle 30 päivän lipusta korvataan asiakkaan työpäivät (70 % hinnasta) työssäolokuukausilta. Asiakkaalle itselleen jää maksettavaksi loppuosa julkisen liikenteen sisäisen tai seudullisen 30 päivän lipun hinnasta. Lippua on mahdollista käyttää työmatkojen lisäksi vapaa-ajalla ja viikonloppuina. Koululaisten iltapäivähoidon maksuksi esitetään 24,00 euroa täydeltä kuukaudelta ja 12,00 euroa, mikäli koululainen on iltapäivähoidossa maksimissaan 10 päivää kuukaudessa. Maksu esitetään perittäväksi seuraavan vuoden alusta lukien, kun opetusta saava nuori on täyttänyt 16 vuotta. Palvelun käytöstä sovitaan etukäteen perheen kanssa. Asiakasmaksu esitetään perittäväksi samalla periaatteella kehitysvammaisten ja muiden vammaisten koululaisten iltapäivähoidosta.

9 Sivu 9 / 9 Koululaisten loma-ajanhoidon maksuksi esitetään 120,00 euroa täydeltä kuukaudelta ja 60,00 euroa puolikkaalta kuukaudelta. Palvelun käytöstä sovitaan etukäteen perheen kanssa. Asiakasmaksu esitetään perittäväksi samalla periaatteella kehitysvammaisten ja muiden vammaisten koululaisten loma-ajanhoidosta. Asumisen ylläpidosta sekä asumisyksikön yhteisten hankintojen ja tilojen käytöstä esitetään perittäväksi 46,60 euroa kuukaudessa silloin, kun asumisen ylläpitoon sisältyvät siivous- ja pyykinpesuaineet ja -tarvikkeet, asumisyksikön vaatehuoltotilojen käyttö, hoitotarvikkeet ja sauna tai 15,10 euroa kuukaudessa, mikäli asumisen ylläpitoon kuuluu asumisyksikön vaatehuoltotilojen ja/tai saunan käyttö Mikäli asukas ei käytä asumisyksikön siivous- ja pyykinpesuaineita ja -tarvikkeita, vaatehuoltotiloja ja/tai saunaa, maksua ei peritä. Käyttö sovitaan kehitysvammaisen tai vammaisen henkilön tuki- tai palvelusuunnitelmassa. Ateriamaksuja koskevana muutoksena esitetään, että aterioista perittävät maksut määritellään ja peritään ateriakohtaisesti todellisen käytön mukaisesti. Aterioista esitetään aamupalasta, välipalasta tai iltapalasta ateriamaksuksi 1,00 euroa / ateria ja lounaasta tai päivällisestä ateriamaksuksi 4,00 euroa / ateria. Vammaispalvelulain mukaisen palveluasumisen osalta esitetään, että palveluasumiseen liittyvistä yhteisten hankintojen ja tilojen käytöstä sekä aterioista peritään enintään käytön mukaiset kaupunginhallituksen vahvistamat maksut. Mikäli asukas ei käytä asumisyksikön siivous- ja pyykinpesuaineita ja -tarvikkeita, vaatehuoltotiloja ja/tai saunaa, maksua ei peritä. Keskitettyjen hankintojen ja tilojen käytöstä sovitaan tuki- tai palvelusuunnitelmassa.

10 Sivu 10 / 10 Asumisvalmennuksen asiakasmaksuna, silloin kun se kestää alle kuukauden, peritään asiakkaalta 14,60 euroa/vrk sekä ateriat käytön mukaisesti. Mikäli asumisvalmennus kestää yhtäjaksoisesti kuukauden tai yli, ja mikäli vuokrasopimusta ei ole tehty, peritään asumisvalmennuksen asiakasmaksuna vuokraa korvaava asumismaksu 233,00 euroa/kk. Sähkö ja vesi sisältyvät maksuun. Asumismaksun lisäksi voidaan periä ateriakustannukset sekä maksut asumiseen mahdollisesti liittyvistä keskitettyjen hankintojen ja tilojen käytöstä. Mikäli asiakas maksaa asumisvalmennuksen aikana vuokraa omasta henkilökohtaisessa käytössä olevasta asunnostaan, asumisvalmennuksesta ei peritä asiakasmaksua. Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu voi tulla kyseeseen silloin, kun henkilö tarvitsee apua ja tukea asumiseensa, mutta hän ei kuitenkaan ole vammaispalvelulain ja -asetuksen tarkoittama vaikeavammainen henkilö. Sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa henkilö asuu omassa asunnossaan palvelutalossa tai vastaavassa ja maksaa huoneenvuokralain mukaisen vuokran tai muut oman asunnon kustannukset sekä muut normaalit asumisen käyttökustannukset kuten sähkön ja veden. Esitetään, että sosiaalihuoltolain mukaisessa asumispalvelussa asiakkaalta peritään voimassa oleva kaupunginhallituksen viimeksi vahvistama pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksuperusteiden mukainen asiakasmaksu sillä poikkeuksella, että asiakkaan maksamasta asiakasmaksusta irrotetaan vuokra. Voimassa olevan pitkäaikaisen asumispalvelun maksuperusteiden mukaisesti yksinasuvan asiakkaan asiakasmaksu on 85 % asiakkaan nettotuloista. Asiakkaan käyttöön jää kuukausittain käyttövara, joka on 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään toimeentulotuen perusosaa vastaava määrä kuukaudessa vähennettynä ruokaosuudella (vuonna 2013 käyttövara 243,40 euroa, vuonna 2014 käyttövara on 244,90 euroa). Mikäli asiakas on ennen asumispalveluun tulemistaan asunut yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, asiakasmaksu määräytyy perheen yhteisten nettotulojen perusteella ja on 42,5 % yhteenlasketuista nettotuloista.

11 Sivu 11 / 11 Sosiaalihuoltolain mukaisen lyhytaikaisen hoidon asiakasmaksuksi esitetään ympärivuorokautisesta hoidosta perittäväksi 25,60 euroa / vrk. Asiakasmaksu sisältää ateriat ja ylläpidon. Tuntiperusteisen lastenhoitoavun asiakasmaksuksi esitetään kulloinkin voimassa olevat kaupunginhallituksen vahvistamat tilapäisen lapsiperheiden perhetyön asiakasmaksut. Palvelulla tuetaan vammaisten lasten kotona tapahtuvaa hoitoa. Palvelua annetaan silloin, kun palvelun tarve ei aiheudu erityishuollon tarpeesta. Vammaispalvelulain mukaisen päivätoiminnan kuljetuksesta ja aterioista voidaan asiakasmaksulain mukaan periä maksu. Kuljetuspalveluista voidaan lain mukaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä oleva julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Esitetään, että päivätoiminnassa peritään ateriakohtaisina maksuina lounaasta 4,00 euroa ja välipalasta 1,00 euroa. Esitetään lisäksi, että kuljetuspalvelusta, joka toteutetaan ryhmäkuljetuksena, peritään yhdensuuntaisen matkan omavastuuosuutena paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen sisäisen tai seudullisen lipun hinta. Yksilökuljetukset päivätoimintaan järjestetään samoin periaattein kuin vaikeavammaisten kuljetuspalvelu. Vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisten kuljetuspalveluista voidaan asiakasmaksuasetuksen mukaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Esitetään, että vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen yksittäisen matkan omavastuuosuutena peritään paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen sisäisen tai seudullisen yksittäisen lipun hinta. Vaikeavammaisten työ- ja opiskelumatkojen omavastuuosuutena esitetään perittäväksi paikkakunnalla kulloinkin voimassa olevan julkisen joukkoliikenteen sisäisen tai seudullisen 30 päivän lipun hinta (sisältäen vapaa-ajan

12 Sivu 12 / 12 matkat) vuotiaiden ja opiskelijoiden omavastuuosuus määräytyy samoin alennusperustein kuin julkisen joukkoliikenteen vastaavat maksut. Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaisesta palvelusta voi lain mukaan periä maksun myös alle 18-vuotiailta. Esitetään, että myös alle 18-vuotiailta peritään omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävistä palveluista maksuna 11,30 euroa / vrk. Lakisääteiseen vapaan aikaisen hoidon maksullisuus myös alle 18-vuotiailla perustuu siihen, että kaikki lyhytaikainen hoito on maksullista sovellettavasta lainsäädännöstä tai palvelun järjestämistavasta tai asiakkaan iästä riippumatta. 3) Muutokset maksuihin esitetään lukien. Kaikista vammaisten asiakkaiden asiakasmaksuista voidaan tehdä harkinnanvarainen maksualennus tai -vapautus, mikäli vammaisen henkilön taloudellinen tilanne tai muut erityiset syyt sitä edellyttävät. Vammaisneuvoston lausunto Vammaisneuvostolta on pyydetty lausunto vammaispalvelujen asiakasmaksuja koskevaa muutosesitystä koskien. Vammaispalvelujen asiakasmaksuihin esitettävät muutokset on esitelty vammaisneuvostolle Vammaisneuvosto on myös saanut luonnosmateriaalia vammaispalvelujen asiakasmaksuihin esitettävistä muutoksista. Vammaisneuvosto on toimittanut lausuntonsa Tiedoksi

13 Sivu 13 / 13

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5 22.01.2014 Sivu 1 / 1 5215/02.05.00/2013 121 11.12.2013 5 Vammaisilta asiakkailta perittävistä asiakasmaksuista päättäminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Nina Hiltunen,

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen - esitys Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 alkaen - esitys Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.1.2014 Sisältö 1. t, joiden asiakasmaksut muuttuvat lainsäädännön indeksikorotuksen perusteella 2. t, joiden sovellettu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut Pitkäaikainen laitoshoito Ei määritelty erikseen asiakasmaksua. Ei ole saatu tietoa siitä, peritäänkö hoidon korvauksena etuudet tai korvaukset, esim. lapsilisä ja vammaistuki. Pitkäaikainen perhehoito

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 1.4.2017 alkaen Kaupunginhallituksen päätös Kaupunginhallituksen päätös 6.3.2017 Pykälä 67 Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLTO. Maksu Maksu Asiakasmaksulaki 7b ja 7c ja 21

KEHITYSVAMMAHUOLTO. Maksu Maksu Asiakasmaksulaki 7b ja 7c ja 21 KEHITYSVAMMAHUOLTO Asiakasmaksulaki 4 : Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen erityishuolto ja erityishuollon saamiseksi välttämättömät kuljetukset ovat maksuttomia. Kehitysvammaisen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen

Vammaispalvelujen asiakasmaksut alkaen 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2018 alkaen Kaupunginhallituksen päätös 12.2.2018, pykälä 48 Sisällys 1. Kuljetuspalvelu... 2 2. Asumispalvelut... 4 3. Laitoshoito... 5 4. Pitkäaikainen perhehoito...

Lisätiedot

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS Asia: Vammaisilta asiakkailta perittäviin asiakasmaksuihin tehtävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat: Nina

Lisätiedot

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS

VAIKUTUKSET NYKYTILA MUUTOSESITYS Asia: Vammaisilta asiakkailta perittäviin asiakasmaksuihin tehtävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat: Nina

Lisätiedot

Aika keskiviikko klo 17:00-20:00 Tauko , , , ja

Aika keskiviikko klo 17:00-20:00 Tauko , , , ja Espoon kaupunki Pöytäkirja 22.01.2014 Sivu 1 / 41 Kokoustiedot Aika 22.01.2014 keskiviikko klo 17:00-20:00 Tauko 17.02-17.05, 17.49-17.59, 18.16-18.25, 18.56-19.19 ja 19.26-19.37 Paikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA

PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA perusturvaltk 19.2.2019 27 LIITE 5. PIELAVEDEN PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALI PALVELUJEN ASIAKAS MAKSUT AKSA 1.3.2019 1 Hakalan ryhmäkotien asiakasmaksut Vuokra Ateriavuorokausi Turvapuhelin Vuokra

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh Maria Pernu, puh 28.02.2017 Sivu 1 / 1 5680/2015 02.05.00 20 terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Marjo Kekki, puh. 046 877 1993 Maria Pernu, puh. 043 825 7207 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 4,00 Kahvi ja pulla / aamupala 1,50 (Hinnat v. 2010 sama)

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs.

Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja 26.02.2014 Sivu 1 / 43 Kokoustiedot Aika 26.02.2014 keskiviikko klo 17:00-20:25 Tauot: klo 17.33-17.39, 18.23-18.29 ja 18.55-18.58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 50 19.05.2015. 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (1) 50 Asianro 3428/05.04.00/2015 Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät ylläpitomaksut 1.6.2015 alkaen Perusturvajohtaja Mari Annika Antikainen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen

Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut alkaen 1 Kainuun soten vammaispalvelun asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen Liite nro: Kehitysvammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnot Päivätoiminta Lounas 5,60 Kahvi ja pulla / aamupala 1,20 - alle 16 v. osittaisesta

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vuodelle 2015 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella

Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vuodelle 2015 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 577/05.04.01/2012 206 Kehitysvammahuollon asiakasmaksut vuodelle 2015 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella Johtava hoitaja Sari Tanninen 1.12.2014: Kehitysvammahuoltoa

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 13.01.2014 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 120 11.12.2013 7 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120

Espoon kaupunki Pöytäkirja 120 11.12.2013 Sivu 1 / 1 5214/02.05.00/2013 120 Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakasmaksujen tarkistaminen (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Eija-Inkeri Kailassuo, puh. 050 514 5076 Kati Gustafsson,

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon maksut 2016

Kehitysvammahuollon maksut 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 204 Kehitysvammahuollon maksut 2016 Asianro 577/05.04.01/2012 Avopalvelunohjaaja Paula Ranne ja johtava hoitaja Sari Tanninen 1.12.2015: Kehitysvammahuoltoa koskevat asiakasmaksut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2019

HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2019 Liite khall 4.2.2019 15 Liite PETULTK 24.1.2019 11 HANKASALMEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2019 Tätä maksutaksaa sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelut/Taloushallinto - VpL- ShL- ja OhL-palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelut/Taloushallinto - VpL- ShL- ja OhL-palvelut N Vammaispalvelulain palveluasuminen ravintomenoista. Asumisvalmennus, VpL Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö a) Ateriamaksu kun tarjotaan keskitetyt ateriapalvelut

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 12.7.2017 Taltionumero 3515 Diaarinumero 3492/2/16 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Valmistelijoiden vastaukset vammaisneuvoston lausuntoon vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2014 VpL, ShL, OhL -palvelut 1.3.

Valmistelijoiden vastaukset vammaisneuvoston lausuntoon vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2014 VpL, ShL, OhL -palvelut 1.3. 1 (7) 21.1.2014 o ESPOON VAMMAISNEUVOSTO ESBO HANDIKAPPRÅD Valmistelijoiden vastaukset vammaisneuvoston lausuntoon vammaispalvelujen asiakasmaksuista 2014 VpL, ShL, OhL -palvelut 1.3.2014 alkaen Vammaisneuvosto

Lisätiedot

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 20.11.2013

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös 20.11.2013 4371/05.10.00/2013 127 Periaatepäätös suomenkielisten, kehitysvammalain tai vammaispalvelulain perusteella aamuja/tai iltapäivähoitoon sekä loma-ajan hoitoon oikeutettujen kehitysvammaisten ja autististen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5074 Diaarinumero 3514/3/15 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A huoltajinaan B ja C Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus

Vammaispalvelut Helsingissä. Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelut Helsingissä Reija Lampinen vammaisasiamies 26.9.2013 Kampin palvelukeskus Vammaispalvelulaki Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman tai

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

Palveluasumisen asiakasmaksujen uudistusnäkymät

Palveluasumisen asiakasmaksujen uudistusnäkymät Palveluasumisen asiakasmaksujen uudistusnäkymät Sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ongelmia ja uudistusnäkymiä SSOS:n yleisötilaisuus Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman kirjaus asiakasmaksujärjestelmän

Lisätiedot

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon palvelut Helsingissä Vammaisten sosiaalityö 1

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon palvelut Helsingissä Vammaisten sosiaalityö 1 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuollon palvelut Helsingissä 4.4.2018 Vammaisten sosiaalityö 1 Tehtävien jako Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee palvelujen kehittämisen suuntaviivat, valmistelee

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä - Kehitysvammalain mukaiset palvelut N Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikainen perhehoito Tulojen mukainen kuukausimaksu (85 % nettotuloista), käyttövara 15 %, vähintään 105 euroa/kk Lapselle kohdentuvat etuudet hoidon korvauksena. Tulojen

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve

VAMMAISPALVELUT. Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo. Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus. Asumispalvelut Katja Vesterelve VAMMAISPALVELUT Vammaispalvelujen palveluesimies Maija Tervo Vammaispalvelun sosiaalityö ja ohjaus Ansala Heli Juupaluoma Sauli Niemi Johanna Rapo Sirpa Asumispalvelut Katja Vesterelve Tiimivastaavat Päivätoiminta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 50/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 50/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 50/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain sekä sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 14.6.2011 Taltionumero 1601 Diaarinumero 1543/3/10 1 (5) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. KOTIPALVELU Tilapäisen kotipalvelun maksu. Muonion kunta Sosiaalilautakunta

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1. KOTIPALVELU Tilapäisen kotipalvelun maksu. Muonion kunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta 14.12.2017 98 Muonion kunta 14.12.2017 Sosiaalilautakunta SOSIAALIHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.3.2018 ALKAEN 1. KOTIPALVELU 1.1. Tilapäisen kotipalvelun maksu Tilapäinen kotipalvelu muuttuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelut/Taloushallinto - VpL- ShL- ja OhL-palvelut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 2014 / Vertailutaulukko esityksestä Vammaispalvelut/Taloushallinto - VpL- ShL- ja OhL-palvelut N VpLpalveluasuminen Vuokra ja käyttökustannukset Asuntoon liittyvät keskitetyt hankinnat ja yhteiskäyttö vuokran lisäksi normaalit käyttökustannukset kuten sähkön ja veden. Vuokrasopimus voidaan tehdä

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella:

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueella: Perusturvan toimiala Voimassaolevien delegointipäätösten

Lisätiedot

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA

1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA 1 Liite n:o 3, Perusturvalautakunta 27.1.2010 10 1.9.2009 VOIMAAN TULLEIDEN VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMINEN JOUTSASSA Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille

Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille Perusturvalautakunnan tehtäviin liittyvän toimivallan siirrosta tehtyä perusturvalautakunnan tekemää päätökseen 14.2.2013

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut

ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut ALS ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut Sosiaaliohjaaja Porin perusturva Vammaispalvelut LAINSÄÄDÄNTÖ Perustuslaki : 6 yhdenvertaisuus, 19 oikeus sosiaaliturvaan Sosiaalihuoltolaki: 1 yksityisen henkilön,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi

Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Sosiaalipalvelut -tulosalue 1 Ajankohtaista vammaispalveluissa henkilökohtainen apu ja vammainen lapsi Päivi Nurmi-Koikkalainen 21.10.2008 Rovaniemi Oikeudenmukaisuus = normit + käytäntö H.T. Klami 1990

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (7) 203 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuuksien tarkistaminen HEL 2014-005456 T 05 03 00 Päätös

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva

Äänekosken kaupunki Perusturvalautakunta liite nro 4 Perusturva Äänekosken kaupunki lautakunta 20.12.2017 liite nro 4 Asumis- ja tukipalvelumaksut 1.1.2018 alkaen Ateriapalvelut - pääateria kpl 7,00 (lämmin ruoka, salaatti, juoma, leipä ja levite, jälkiruoka) - kotiinkuljetusateria

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

PHHYKYN VAMMAISTEN ASUMISEN PALVELUSETELI

PHHYKYN VAMMAISTEN ASUMISEN PALVELUSETELI PHHYKYN VAMMAISTEN ASUMISEN PALVELUSETELI 24.9.2018.Janne Utriainen, Kristiina Laitinen Palveluseteli Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän

Lisätiedot

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen

Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki. Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustajajärjestelmä ja vammaispalvelulaki Jyväskylä 28.8.2008 lakimies Juha-Pekka Konttinen Henkilökohtainen avustaja järjestelmä (Kynnys ry:n laatima määritelmä) Henkilökohtainen avustaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

TOIMEENTULO TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA. TPA Tampere: toimeentulo tehostetussa palveluasumisessa!

TOIMEENTULO TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA. TPA Tampere: toimeentulo tehostetussa palveluasumisessa! TOIMEENTULO TEHOSTETUSSA PALVELUASUMISESSA 1! Perustieto Mitä TPA on? TPA sisältö Mitä asukas maksaa itse Maksun määräytyminen KELA:n tuet Maksukatto Maksualennus Syventävätieto Hakemus Esimerkki maksuista

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA

VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA VESANNON PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUTAKSA 1.1.2014 Perusturvalautakunta 14.1.2014 9 Liite 5 Perusturvalautakunta 10.12.2014 76 tarkistus kohtaan: 6. Perhehoidon maksut Perusturvalautakunta

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä

KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä , korjattu 21.1.2015 Sivu 1/7 KTO kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä , korjattu 21.1.2015 Sivu 2/7 PALVELUSUORITTEIDEN YKSIKKÖHINNAT KUNNILLE 1.1.

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN

VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN HANKEKUNNAT HONKAJOKI, JÄMIJÄRVI, KANKAANPÄÄ, KARVIA VAMMAISPALVELUN PALVELUASUMINEN TOIMINTAOHJE Palvelun määritelmä Vaikeavammaisen määritelmä Palveluasumiseen liittyvät palvelut ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016

5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 5 26.01.2016 5 Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 SOSTER 78 Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/22014)

Lisätiedot