ERITYISTYÖLASIEN VAIKUTUS NÄKÖÖN LIITTYVIIN RASITUSOIREISIIN NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ERITYISTYÖLASIEN VAIKUTUS NÄKÖÖN LIITTYVIIN RASITUSOIREISIIN NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ"

Transkriptio

1 ERITYISTYÖLASIEN VAIKUTUS NÄKÖÖN LIITTYVIIN RASITUSOIREISIIN NÄYTTÖPÄÄTETYÖSSÄ Niina Vuorenmaa Pro Gradu tutkielma Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Biolääketiede Maaliskuu 2010

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, lääketieteellinen tiedekunta Biolääketieteen laitos Ergonomia VUORENMAA NIINA, H.: Erityistyölasien vaikutus näköön liittyviin rasitusoireisiin näyttöpäätetyössä Opinnäytetutkielma, 37 s., 2 liitettä ( 6 s.) Opinnäytetutkielman ohjaajat: FT, professori Veikko Louhevaara ja KT, yliopettaja, optikko Kaarina Pirilä Maaliskuu 2010 Avainsanat: näkeminen, näönrasitusoireet, näyttöpäätetyö, erityistyölasit Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, vähentävätkö Valtioneuvoston päätöksen (1405/1993) eli näyttöpäätedirektiivin mukaiset erityistyölasit näköön liittyviä rasitusoireita näyttöpäätetyössä ja millaiset erityistyölasien linssit vähentävät eniten oireita. Mikäli työpisteen tarkistuksen jälkeenkään työntekijän silmälasit eivät sovellu työhön, voi yli 45-vuotias työntekijä, joka tekee näyttöpäätetyötä vähintään neljä tuntia päivässä saada työnantajan kustantamat erityistyölasit. Erityistyölasit poikkeavat työntekijän tavanomaisista silmälaseista, voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen. Tutkimusjoukko koostui näyttöpäätetyöntekijöistä, joille työnantaja oli korvannut erityistyölasit. Tutkimukseen osallistui seitsemän miestä ja 26 naista (N=33). Tutkittavat olivat iältään vuotiaita, keskiarvon ollessa 54 vuotta. Kvantitatiivinen kyselytutkimus toteutettiin kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäiseen kyselyyn tutkittavat vastasivat ennen erityistyölasien käyttöä ja toiseen kyselyyn vastattiin, kun erityistyölaseja oli käytetty kolme viikkoa. Kysymykset ja tutkimusmenetelmä valittiin aiempien vastaavien tutkimusten perusteella. Kyselyssä tutkittavat arvioivat silmiin, näkemiseen ja kehon kuormitukseen liittyviä oireita Visual Analogue Scale (VAS) -asteikon avulla. Näyttöpäätetyötä tehtäessä monitehosilmälaseilla ilmenee paljon näköoireita ja ne vähentyvät, kun työpiste on tarkistettu säätöjen osalta ja käytetään näönkorjaustarpeen mukaisia erityistyölaseja. Tutkimustulosten perusteella silmiin, näköön ja kehoon liittyvät oireet vähentyivät erityistyölasien avulla. Suurimmalla osalla oli erityistyölaseissa syväterävät linssit ja ne vähensivät merkitsevästi kaikkia näönrasitusoireita. Erityistyölaseilla voidaan edistää työnäkemistä ja vaikuttaa silmien hyvinvointiin.

3 UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Faculty of Medicine Institute of Biomedicine Ergonomics VUORENMAA, NIINA, H.: The efficacy of task specific computer glasses in reduction of computer vision syndrome at the VDU work Thesis, 37 pages, 2 appendixes (6 pages) Tutors: Professor Veikko Louhevaara, Ph.D., Principal Lecturer Kaarina Pirilä, Optometrist, Ph.D. March 2010 Keywords: vision, computer vision syndrome, VDU, computer glasses The purpose of this study was to define the impact of the task specific computer glasses on the reduction of the computer vision syndrome (CVS) in the video display unit (VDU) work and find out what kind of VDU lens type is most effective decrease of symptoms. The EU Council Directive 90/270/EEC defines the minimum requirements for work with display screen equipment. If the computer workers normal glasses don t adjust for the work, employer have to pay task specific computer glasses to employee, who have to be minimum 45 year old and working at least four hours at the VDU. Task specific glasses have to differ from normal glasses, correction, lens type or lens adjust. The subjects consisted of computer workers, who had to get employer paid task specific computer glasses. Subjects were seven men and 26 women (N=33). Subjects were old and the mean age of the subjects was 54 years. Quantitative questionnaire study included two parts. In the first part subjects answered the questionnaire before wearing the task specific computer glasses and second time three weeks after wearing the task specific computer glasses. Research method and questionnaire were chosen on the basis of former studies. Subjects evaluated vision related symptoms by the Visual Analogue Scale (VAS) method. Working at the VDU with general-wear multi-focal lenses is greater risk for the development of CVS symptoms. In reduction symptoms is important to adjust computer table and screen and wear a computer prescription glasses. Task specific computer glasses showed significantly to be effective in reduction of CVS symptoms of the computer users. The most of subject wore occupational progressive lenses and those glasses have been shown to be most effective in reduction of CVS symptoms. Task specific computer glasses have an effect on eyes welfare and enhance vision at the VDU work.

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO KIRJALLISUUSKATSAUS Näkeminen ja silmän taittovirheet Iän vaikutus näkemiseen Näyttöpäätetyöhön liittyvät säädökset ja erityistyölasit Näönrasitusoireet Silmiin liittyvät oireet Näkemiseen liittyvät oireet Kehoon liittyvät oireet Silmälasit näyttöpäätetyössä Yksi- kaksi- ja kolmiteholinssit Moniteholinssit Syväterävät - ja toimistomoniteholinssit Tutkimuksen tavoitteet ja teoreettinen viitekehys AINEISTO JA MENETELMÄT Tutkittavat Menetelmät Tilastolliset analyysit TULOKSET Linssityypit Silmien oireet Näön oireet Kehon oireet POHDINTA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITTEET Liite 1 Kyselylomake Liite 2 Kyselylomake

5 1 JOHDANTO Perinteinen toimistotyö, jossa työpöydällä oli kirjoituskone, kirjoitusvälineet ja puhelin on muuttunut atk-näyttöpäätetyöpisteeksi. Näyttöpäätetyöntekijä saattaa istua näytön ja näppäimistön ääressä useita tunteja tauotta. Työasento voi olla yksipuolinen ja valaistusolosuhteet näkemisen kannalta puutteellisia. Tietotyön yleistyessä lisääntyivät fyysiset oireet näkemisessä, selässä, niskahartiaseudulla, käsivarsissa ja ranteissa (Kroemer & Grandjean 1997). Näyttöpäätetyöpisteitä on tutkittu paljon 80-luvun alusta lähtien ja työpisteiden suunnitteluun on kiinnitetty enemmän huomiota. Työympäristön tutkimuksissa on todettu, että fyysistä kuormittumista näyttöpäätetyössä aiheuttaa työtason korkeus, jos se on liian matalalla tai liian korkealla, työtuoli ilman säätömahdollisuuksia ja työhön sopimaton valaistus. Kuormittumista ilmeni myös, mikäli käsivarsien ja ranteiden tuki puuttui ja/tai näppäimistö oli liian ylhäällä, jolloin ranne saattoi olla liian taipunut tai kiertynyt (Kroemer & Grandjean 1997). Valtioneuvoston päätös näyttöpäätetyöstä eli näyttöpäätedirektiivi on ollut käytössä jo 1994 vuoden alusta alkaen. Päätöksen (1405/1993) mukaan näyttöpäätetyöpiste tulee säätää työntekijälle sopivaksi. Mikäli työpisteen säätämisen jälkeen näönrasitusoireet eivät ole vähentyneet, on yli 45-vuotiaalla työntekijällä mahdollisuus saada työnantajan kustantamat erityistyölasit. Erityistyölasit poikkeavat tavanomaisista silmälaseista linssityypin, asennuksen tai voimakkuuden suhteen ja ne on suunniteltu näyttöpäätetyötä varten. Kiinnostuin aiheesta optometristin (AMK) koulutuksen saaneena, koska Suomessa ei ole tehty aikaisemmin tutkimuksia erityistyölasien vaikutuksesta näönrasitusoireisiin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää erityistyölasien vaikutusta näköön liittyviin oireisiin näyttöpäätetyössä. Tutkimustuloksista on hyötyä erityistyölasien käyttäjille, työnantajille, työterveyshuollolle ja näönhuollon asiantuntijoille eli optikoille ja silmälääkäreille.

6 6 2 KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1 Näkeminen ja silmän taittovirheet Silmä (KUVIO 1) toimii kameran tavoin linssijärjestelmän avulla. Valonsäde kulkee sarveiskalvon (cornea) ja mykiön (lens) läpi verkkokalvolle (retina). Kuva muodostuu verkkokalvolle ylösalaisin ja aistimus kulkee näköhermoa (n.opticus) pitkin aivoihin (encephalon). Sarveiskalvo on silmän tärkein valoa taittava väliaine. Sarveiskalvon kaarevuus pysyy muuttamattomana, mutta mykiö voi muuttaa muotoaan tarvittaessa kuperammaksi sitä ympäröivän sädelihaskehän (corpus ciliare) avulla (Nienstedt, Hänninen, Arstila, Björkqvist 1995). Mykiö koostuu pitkistä kudossäikeistä ja sen ympärillä on ohut kotelo (capsula lentis). Kun katse kohdistetaan yli kuuden metrin etäisyydelle, mykiön sädelihas veltostuu ja mykiö litistyy. Kun katse kohdistetaan lähelle, sädelihas supistuu ja mykiö muuttuu kuperammaksi. Silmän taittokyky lisääntyy lähelle katsottaessa ja tämän toiminnon avulla verkkokalvolle saadaan tarkka kuva eri etäisyyksille (Nienstedt ym. 1995). KUVIO 1. Silmän rakenne (Budowick, Bjålie, Rolstad, Toverud 1995).

7 7 Silmässä voi olla taittovirheitä (TAULUKKO 1), joita ovat: likitaittoisuus (myopia), kaukotaittoisuus (hyperopia), hajataittoisuus (astigmatismi) ja ikänäköisyys (presbyopia) (Nienstedt ym. 1995). Likitaittoisuus ilmenee siten että, valonsäde jää verkkokalvon eteen (silmämuna liian pitkänomainen) jolloin kaukana olevat kohteet nähdään epätarkkoina. Lähelle katsottaessa kuva saadaan tarkaksi. Taittovirhe korjataan koveran miinuslinssin avulla (Nienstedt ym. 1995). Kaukotaittoisuus ilmenee siten, että valonsäde taittuu verkkokalvon taakse (silmämuna liian lyhyt), akkommodaation avulla kohteen kuva tarkentuu. Taittovirhe korjataan kuperan pluslinssin avulla, jolloin silmän akkommodaatiota ei tarvita kauas katsottaessa (Nienstedt ym. 1995). Hajataittoisen silmän sarveiskalvon tai mykiön kaarevuussäteet ja voimakkuudet ovat erilaisia eri suunnissa ja tällöin kuva jää vääristyneeksi tai epätarkaksi. Taittovirhe korjataan sylinterilinssin avulla, jolloin kuva saadaan teräväksi (Nienstedt ym. 1995). TAULUKKO 1. Silmän taittovirheet, niiden oire, syy ja korjaustapa. taittovirhe oire syy korjaustapa myopia hyperopia astigmatismi presbyopia kauas ei näy terävästi lähelle ei näy terävästi samankaltaisten merkkien erottaminen toisistaan hankalaa esim. 6 ja 8 vaikea lukea lähietäisyydeltä silmän taittovoima liian voimakas silmän pituuteen nähden silmän taittovoima liian heikko silmän pituuteen nähden silmän optinen järjestelmä muodostaa kohteesta kuvan, jossa vaakasuunta on erilainen kuin pystysuunta ikä, mykiö ei enää mukaudu miinuslinssi pluslinssi sylinterilinssi taittovirhekorjaus + lähilisävoimakkuus

8 8 2.2 Iän vaikutus näkemiseen Ikä-/aikuisnäkö (presbyopia) liittyy ihmisen luonnolliseen ikääntymiseen. Oireina on hämärtynyt näkö, lukeminen on hankalaa ja teksti täytyy viedä kauemmas, kädet eivät riitä. Ikänäkö havaitaan usein vuotiaana. Ikänäkö johtuu silmän mykiön elastisuuden- ja sitä kannattavien ripustinsäikeiden heikkenemisestä. Silmä ei enää pysty mukauttamaan taittovoimaa lähietäisyydelle, tällöin tarvitaan usein näönkorjaus silmälasilinssillä (Davson 1990, Inoue 2002). Silmän taittokyvyn muutosta eli mukauttamiskykyä kutsutaan akkommodaatioksi. Akkommodaation ja taittovoiman mittayksikkö on dioptria (D), joka tarkoittaa, että yhden dioptrian linssin polttoväli on yksi metri. Toisin sanoen äärettömyydestä tulevat yhdensuuntaiset valonsäteet taittuvat pisteeseen, joka on yhden metrin päässä linssistä (Handbook of Ophthalmic Optics 1991). Mykiön ulkokerrokset tiivistyvät ikääntyessä ja mykiön koko kasvaa. Mykiön ympärillä oleva kotelo käy ahtaaksi ja tämä vähentää silmän mukauttamiskykyä. Mykiön joustavuus katoaa vähitellen 40-vuotiaaksi asti, jonka jälkeen mykiön kovettuminen etenee nopeasti (Fisher 1971). Duane (1922) tutki mukauttamiskyvyn ja iän yhteyttä, hän mittasi silmän akkommodaatiota ja totesi sen olevan 30-vuotiaalla noin 8 dioptriaa, 40-vuotiaalla 6 dioptriaa, 50-vuotiaalla 2 diotriaa ja 60-vuotiaalla 0 dioptriaa. 2.3 Näyttöpäätetyöhön liittyvät säädökset ja erityistyölasit Näyttöpäätetyöpisteen suunnittelua varten ja työn kuormittavuuden vähentämiseksi on olemassa säädöksiä ja suosituksia. Näyttöpäätetyössä sovelletaan näyttöpäätedirektiiviä eli Valtioneuvoston päätöstä (1405/1993), joka on laadittu (90/270/ETY) direktiivin perusteella. Päätös koskee työpisteitä, joissa näyttöpäätetyö on yhtäjaksoista ja yksipuolista. Fyysisen ja henkisen kuormituksen vähentämisen lisäksi päätös koskee myös näkemistä ja silmälaseja. Päätöksen 6 : n mukaan työntekijälle on järjestettävä näön ja silmien tarkastus, siten kuin työterveyshuollosta säädetään ja määrätään. Päätöksen 7 :n mukaan

9 9 työnantajan on hankittava työntekijälle näyttöpäätetyöhön sopivat erityiset silmälasit tai muut apuneuvot, jos niiden tarpeellisuus on 3 :n 2 momentin mukaiset työnantajan velvollisuudet huomioon ottaen käynyt ilmi 6 :ssä tarkoitetussa tarkastuksessa eivätkä tavanomaiset silmälasit ole työhön sopivat (VNp 1405/1993). Suomessa on tehty Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema tutkimus, jossa selvitettiin näyttöpäätedirektiivin (1405/1993) noudattamista. Tutkimuksen mukaan säädöksellä on ollut suuri merkitys näöntutkimusten järjestämisessä ja erityistyölasien korvaamisessa. Näkemisen asiantuntijat toivoivat käytännön sovellusohjeita erityisesti näyttöpäätetyöhön tarvittavien silmälasien määräämisestä ja korvaamisesta. Työntekijät olivat sitä mieltä, että työnantajan pitäisi toimia tehokkaammin näöntarkastuksen ja ergonomian arvioinnissa (Lehtelä, Ketola, Niskanen, Nykyri 2008). SFS-EN ISO standardin mukaan tietokoneen näytön tulisi olla kallistettava, käännettävä ja kierrettävä. Näyttöä säädettäessä työntekijälle sopivaksi on pyrittävä välttämään näytön kautta silmiin tulevaa heijastumista ja häikäisyä. Näönkorjaus ja ikä huomioidaan, kun näyttöä säädetään sopivalle etäisyydelle ja katselukulmalle. Sopivana katseluetäisyytenä istumisasennossa pidetään 60 cm, mutta cm voidaan pitää myös sopivana riippuen työntekijästä. Katseen suunta rennossa istumisasennossa on kallistunut suunnilleen 35 vaakatasosta alaspäin. Paras mahdollinen tärkeimpien näyttöjen sijainti on pysty- ja vaakasuunnassa ± 15 º sisällä katseen suunnasta. Katselukulma ei saisi ylittää 40º missään näytön aktiivisen alueen kohdassa. Näyttöpäätetyötä aloitettaessa näkö tutkitaan ja todetaan, että näkö on riittävä työtehtävää varten, koska näyttöpäätetyö saattaa kuormittaa silmiä ja näkemistä. Määräaikaisia näöntarkastuksia tehdään 3-5 vuoden välein 40 ikävuoden alkaessa, ikänäön vuoksi. Jos työntekijällä on näkemiseen liittyviä oireita, hänen tulee ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon (Työsuojeluhallinto 2008). Työterveyshuollon tehtävänä on tarkistaa ja säätää näyttöpäätetyöpiste mahdollisimman sopivaksi työntekijälle. Pöydän, tuolin ja näytön säätäminen on neuvottava myös työntekijälle. Mikäli näköoireet eivät vähenny tai työntekijä ei tule toimeen omilla silmälaseillaan työpisteen ergonomiasäätöjenkään jälkeen ja hän tekee näyttöpäätetyötä vähintään neljä tuntia päivittäin ja on yli 45-vuotias, hän saa työterveyshuollosta

10 10 lähetteen (erityistyölasilomake) optikon/silmälääkärin näöntutkimukseen (Työterveyslaitos 2007). Optikolle tai silmälääkärille tullessaan työntekijällä on oltava mukana työterveyshuollon erityistyölasilomake, johon työfysioterapeutti on mitannut mm. katseluetäisyydet. Erityistyölasilomake voi olla yrityksen itse laatima, mutta lomakkeen on oltava samankaltainen kuin Suomen Työnäköseuran (2004) laatima lomake. Lomakkeesta löytyy tietoa katseluetäisyyksistä, ja näyttöruudun koosta. Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen ikänäköisillä työntekijöillä, jos työympäristöä ei voi muuttaa siten, että tavanomaiset silmälasit soveltuvat työhön. Työtekijän ensimmäiset optikon tai silmälääkärin määräämät silmälasit eivät voi olla erityistyölasit. Erityistyölasit voivat olla linssityypiltään mitkä tahansa, kunhan ne sopivat työtehtävään ja työntekijälle ja ovat säännösten mukaiset. Erityistyölasien tulee poiketa normaaleista yleiskäyttöön tarkoitetuista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen (Työsuojeluhallinto 2008). Optikon/silmälääkärin, joka antaa lausunnon erityistyölasien tarpeesta, on osattava toimia näyttöpäätedirektiivin (1405/1993) mukaisesti. Lausuntoja antavan optikon tulee olla suorittanut Työterveyslaitoksen järjestämän työterveyshuollon asiantuntijakoulutus optikoille -kurssin. Optikko tai silmälääkäri täyttää lähetelomakkeeseen silmien taittovirheen ja mahdollisten erityistyölasien voimakkuudet ja tarvittavan linssityypin. Lomakkeessa on oltava perustelu, miksi työntekijä tarvitsee erityistyölasit. Lisäksi on huomioitava, että laseilla näkee etäisyyksille, jotka lomakkeessa on mainittu. Työntekijä toimittaa lomakkeen työterveyshuoltoon ja työterveyshuolto hyväksyy tai hylkää erityistyölasien korvattavuuden. Myönteisen erityistyölasipäätöksen saatuaan työntekijä hankkii silmälasit sovitusta optikkoliikkeestä. Työnantaja voi päättää paljonko hän maksaa enimmillään erityistyölasien kehyksestä ja korvataanko linssien pinnoite vai ei. Pääsääntöisesti työnantajayritykset tekevät sopimuksen optikkoliikkeen kanssa erityistyölasien hinnoittelusta ja optikkoliike lähettää laskun suoraan työnantajalle. Jos kehyksen hinta ylittää sopimushinnan, työntekijä maksaa itse sopimushinnan ulkopuolelle jäävät kulut.

11 Näönrasitusoireet Computer Vision Syndrome (CVS) eli näönrasitusoireet on lääketieteellinen termi ja se tarkoittaa näyttöpäätetyöhön liittyviä silmien, näkemisen ja kehon ongelmia (American Optometric Association 1995). Tässä tutkimuksessa on tutkittu sitä, miten paljon erityistyölaseilla voidaan vähentää CVS -oireita. Kysymykset ja tulokset on jaettu aiempien tutkimusten mukaisesti kolmeen osaan, jotka ovat: a) silmiin liittyvät oireet (esim. kuivat -, vuotavat -, ärtyneet- tai polttavan tuntuiset silmät) b) näkemiseen liittyvät oireet, (esim. silmäsärky, silmien väsyminen, päänsärky, sumentunut näkö ja kahtena näkeminen) c) kehoon liittyvät oireet (esim. niska-, hartia- ja selkäsärky) Kaikki oireet voivat olla itse koettuja (subjektiivinen) tai vaihtoehtoisesti lääkärin toteamia (objektiivinen) oireita. Vaikka kehoon liittyvät oireet eivät liity näkemiseen, ne kuuluvat CVS -oireisiin siksi, että näyttöpäätetyöntekijöiden niskahartiaseudun särky ja selkäsärky liittyy usein näytön korkeuteen, -etäisyyteen ja -katselukulmaan (Blehm, Vishnu, Khattak, Mitra, Yee 2005, Yan, Hu, Chen, Lu 2008). Näyttöpäätetyössä kuormitusta aiheuttaa pitkäkestoinen paikallaan istuminen, toistuvat käden liikkeet, taipunut niskan asento ja näkemiseen liittyvät vaikeudet. Näyttöpäätetyön suurimmat ongelmat ovat näön rasittuminen ja lihaskivut. Niskahartiaseudun kivulla ja näköoireilla on todettu olevan selvä yhteys. Näyttöpäätetyö aiheuttaa näön kuormittumista erityisesti ikänäköisille. Oireita voidaan vähentää työpisteen ja valaistuksen ergonomisella suunnittelulla ja sopivilla silmälaseilla (Aarås, Horgen, Bjørset, Ro, Thoresen 1998, Aarås, Horgen, Bjørset, Ro, Walsøe 2001, Bachman 1992, Ketola 2005) Silmiin liittyvät oireet Jos näyttö on liian korkealla katselinjasta, silmien räpyttely vähenee ja silmän kyynelneste haihtuu helpommin ja se aiheuttaa näköhäiriöitä. Silmien kuivumista aiheuttaa myös kuiva ilma ilmastointi ja paperipöly. Naisilla esiintyy enemmän silmien

12 12 kuivumista vaihdevuosien hormonitoiminnan vuoksi kuin miehillä ja myös ikääntyminen heikentää kyynelnesteen erittymistä (Bergqvist & Knave 1994, Blehm ym. 2005, Cole 2003). Pitkäkestoisessa näyttöpäätetyössä silmät punoittavat, kuivuvat ja väsyvät, jolloin näkö saattaa hämärtyä. Silmäoireita löytyi eniten henkilöiltä, joilla silmien taittovirhe korjattiin silmä- tai piilolaseilla. Myös silmälasien käyttö saattaa aiheuttaa kutinaa, silmäsärkyä ja kuivasilmäisyyttä (Bergqvist ym. 1994, Blehm ym. 2005) Näkemiseen liittyvät oireet Pitkäkestoinen lähelle katsominen kuormittaa silmien lihaksia ja näköjärjestelmää. Lähityötä tekevät ja erityisesti ikääntyvät työntekijät kokevat, että silmät tuntuvat väsyneiltä. Silmien väsymisen syynä ovat useimmiten taittovirhe, karsastus, ikä tai akkommodaation vajaatoiminta, joka aiheuttaa pahimmillaan kahtena näkemistä (Aarås ym. 1998, 2001). Woodsin (2005) tutkimuksen mukaan näyttöpäätetyötä tekevät ilmoittivat kokevansa vuoden seurantajakson aikana eniten silmien väsymistä, päänsärkyä ja näön epätarkkuutta. Näytön etäisyydellä ja merkkien koolla on merkitystä. Jos merkit ovat pieniä, niitä on helpompi katsoa läheltä kun taas isot merkit näkyvät hyvin kauempaakin. Työntekijän näöntarkkuus vaikuttaa myös näkemiseen. Miellyttävä katseluetäisyys 5 mm merkille on 74 cm. Jos näyttö on liian lähellä, näkeminen vaikeutuu, koska silmät rasittuvat joutuessaan mukautumaan lähietäisyydelle. Kaukainen katseluetäisyys lisää näköoireita ja päänsärkyä (Rempel, Willms, Anshel, Jaschinski, Sheedy 2007). Liettualaisessa 400 näyttöpäätetyöntekijän kyselytutkimuksessa 88 % koki näköoireita, kuten näön epätarkkuutta, silmien punoitusta, silmäsärkyä, kahtena näkemistä ja näön heikkenemistä. Tutkittavista 31 % koki oireita päivittäin ja 60 % kahdesta kolmeen kertaan viikossa. Työpäivän jälkeen oireita ei ollut enää 43 % tutkittavista. Useita tunteja työpäivän jälkeen oireita oli 45 % tutkittavista (Ustinaviciene & Januskevicius 2006.

13 Kehoon liittyvät oireet Niskan kuormitusta näyttöpäätetyössä aiheuttaa fyysisesti sopimaton työympäristö ja tietokoneen ja sen hallintalaitteiden (hiiri, näppäimistö) asettelu. Niskakipua esiintyy enemmän naisilla, joka saattaa aiheutua naisten pienemmästä koosta ja lihasvoimasta miehiin verrattuna (Ketola 2005). Niska- ja hartiaseudun oireilla on vahva yhteys näkemiseen ja silmien kuormitukseen. Näyttöpäätetyöntekijöillä oli eniten niskakipuja ja samoilla työntekijöillä oli myös näkemiseen liittyviä oireita (Seppälä 2001, Woods 2005). Katselukulma ja niskan kuormitus on yhteydessä toisiinsa. Näyttöpäätteen sopivasta katselukulmasta on useita tutkimuksia. Tulokset ovat kaikissa samansuuntaisia. Näköoireet ja niskan kuormittuminen vähenee, kun näyttöä lasketaan katselinjan alapuolelle. Nyman ja Berns (1996) saivat selville, että katselukulman ollessa 20 näytön keskelle, vähentyivät silmäoireet ja niska-hartiaseudun kuormitus. Silmien ja kehon kuormitus lisääntyi, jos katselukulma oli suurempi tai pienempi kuin 20. Näköjärjestelmälle lähityössä on parempi alaspäin suuntautunut katse, tällöin niskan asento on myös luonnollisempi. Näytön pitäisi olla vähintään 15 katselulinjan alapuolella. Katselukulmalla ja näytön etäisyydellä on myös merkitystä, liian lähellä tai liian kaukana oleva näyttö kuormittaa enemmän. Sopiva katseluetäisyys on usein cm (Aarås, Horgen, Ro 2000, Ankrum & Nemeth 1995, Jachinski, Heuer, Kylian 1998, Shieh & Lee 2007). Katselukulman suositukset ovat vaihdelleet 15 ja 40 välillä. Turville, Psihogios, Ulmer ja Mirka (1998) halusivat selvittää eri katselukulmien vaikutusta niskahartiaseudun kuormitukseen ja näöntarkkuuteen. Tutkimuksessa 12 nuorta tutkittavaa luki tekstiä näytöiltä 15 ja 40 katselukulmassa 75 cm:n etäisyydeltä. Lihaskuormitus oli suurempi 40 kulmassa ja kuudella tutkittavalla oli niska- ja selkäkipua. Seitsemän tutkittavaa koki 15 katselukulman miellyttävämmäksi. Näöntarkkuus ei vaihdellut katselukulmien muuttuessa. Fogleman ja Lewis (2002) tutkivat lähes 300 näyttöpäätetyöntekijän tuki- ja liikuntaelinten kuormitusta ja he pitävät erityisen tärkeänä työpisteen ergonomiaa ja

14 14 työn tauottamista. Työntekijät arvioivat itse kokemiaan oireita. Tuloksena oli että, jos näyttö ja näppäimistö ovat liian ylhäällä tai alhaalla, on työntekijöillä ongelmia selässä, niskassa, pään alueella ja näkemisessä. Fostervold, Aarås ja Lie (2006) tutkivat ja vertailivat 15 ja 30 katsekulman vaikutusta näkemiseen ja tuki- ja liikuntaelinten oireisiin (KUVIO 2). Tutkimukseen osallistui 150 näyttöpäätetyöntekijää, joista puolet katsoi näyttöä 15 kulmassa ja puolet 30 kulmassa. Työntekijöillä, joiden katsekulma oli 30, oli vähemmän silmäoireita, päänsärkyä ja niskahartiaseudun särkyä. KUVIO 2. Vaakasuora katselinja (pää pystyasennossa) ja tutkimuksen 15º ja 30º katsekulmat (Fostervold ym. 2006). 2.5 Silmälasit näyttöpäätetyössä Näyttöpäätetyöntekijöiden silmien taittovirheet voidaan korjata useilla eri tavoilla. Ikänäköiset tarvitsevat heikentyneen akkommodaation vuoksi näönkorjausta vähintään lähietäisyyksille. Mahdollisia linssivaihtoehtoja on yksiteho-, kaksiteho-, ja moniteholinssit sekä ns. syväterävät- ja toimistomoniteholinssit. Käytännössä

15 15 näyttöpäätetyöntekijöille suositellaan tällä hetkellä eniten syväteräviä- ja toimistomoniteholinssejä, koska ne ovat osoittautuneet toimiviksi näyttöpäätetyössä. Näkemiseen liittyviä ongelmia esiintyy enemmän silmälasien käyttäjillä kuin niitä käyttämättömillä henkilöillä (Voss & Bergqvist 1989). Näönkorjaus vähentää päänsärkyä ja silmien oireilua (Aarås ym. 1998, 2001). Erityisesti kauko- ja hajataittoisuuden korjaaminen näyttöpäätetyöntekijöillä on tärkeää. Työpisteestä on selvitettävä lähin ja kauimmainen näkökohde, kun suunnitellaan näönkorjausta. Katselukohteet ovat näyttöpäätetyöntekijällä usein kauempana kuin tavallinen lukuetäisyys, siksi silmälasien voimakkuus voi olla miedompi kuin tavanomaisissa silmälaseissa (Sheedy 1995). Ikänäköisillä näyttöpäätetyöntekijöillä on suurempi riski saada näkemiseen liittyviä oireita kun käytetään tavanomaisia yleissilmälaseja näyttöpäätetyölasien sijaan. Tavalliset monitehosilmälasit eivät ole sopivat näyttöpäätetyön katseluetäisyyksille ja - kulmille (Butzon, Sheedy, Nilsen 2002). Näyttöpäätetyölaseilla tarkoitetaan erityisesti sitä työtä varten suunniteltuja silmälaseja. Niissä on erilainen rakenne ja voimakkuus kuin tavanomaisessa silmälaseissa, lisäksi ne on usein asennettu käyttäjälle eri tavalla kuin tavalliset lähilasit. Näyttöpäätetyölasien käytön on todettu aikaisemmissa tutkimuksissa vähentävän merkitsevästi ikänäköisten näkemiseen liittyviä oireita. Monet näyttöpäätetyöntekijät käyttävät näönkorjaukseen kuitenkin tavallisia monitehosilmälaseja. Kun moniteholaseja verrattiin näyttöpäätetyölaseihin, työntekijät valitsivat mieluummin näyttöpäätetyölasit, koska ne tuntuivat miellyttävämmältä näyttöpäätetyössä (Bachman 1992, Butzon ym. 2002) Yksi- kaksi- ja kolmiteholinssit Yksiteholinssissä on sama voimakkuus koko linssin alueella, linssiä voidaan käyttää kauko- tai lähikatseluun. Linssi voidaan määrittää henkilön tarvitsemalle etäisyydelle, ja alle 40-vuotiaat pystyvät näkemään kaukokatseluun soveltuvalla linssillä myös lähelle silmän akkommodaatiokyvyn avulla (Handbook of Ophthalmic Optics 1991, Inoue 2002).

16 16 Yksitehosilmälasit kuormittavat vähemmän niskahartiaseutua kuin moniteho- tai kaksitehosilmälasit. Päätä ei tarvitse liikutella tai kääntää löytääkseen terävästi näkyvät katselukohteet, koska linssin koko alueella on sama voimakkuus. Yksitehosilmälasit on suositeltavin näönkorjausvaihtoehto staattisessa näyttöpäätetyössä, koska ne eivät rajoita näkökenttää välietäisyydelle, joka yleisimmin on näyttöpäätetyössä cm (Horgen, Aarås, Fagerthun, Larsen 1989, 1995, Bergqvist, Wolgast, Nilsson, Voss 1995, Selenow, Bauer, Ali, Spencer, Ciuffreda 2002). Kaksiteholinssissä on kaksi eri voimakkuutta. Linssissä on silmin havaittava rajallinen osa (segmentti), jossa on erilainen voimakkuus kuin linssin muulla alueella. Käytännössä linssin eri osilla voidaan nähdä eri etäisyyksille ja usein linssin yläosassa on kaukovoimakkuus ja linssin pienellä rajatulla alaosassa olevalla alueella on joko väli- tai lähietäisyyksille tarvittava voimakkuus (Handbook of Ophthalmic Optics 1991, Inoue 2002). Ikänäköiset näyttöpäätetyöntekijät, jotka käyttivät kaksiteholinssejä kokivat niska- ja selkäsärkyä. Katsottaessa näppäimistöltä näytölle pään liikkeitä oli kaksi kertaa enemmän kaksiteholinssillä kuin työhön suunnitellulla yksiteholinssillä. Pään liikkeillä ja kaksiteholinssin lukusegmentin sijainnilla pupilliin nähden ei ollut yhteyttä. Tutkijat totesivat, että särky johtui staattisesta niskan ja selän kuormituksesta, joka aiheutui kaksiteholinssien käytöstä ja näytön korkeudesta, jos se oli liian ylhäällä tai alhaalla (Martin & Dain 1988, Kumar 1994). Balci ja Aghazadeh (1998) totesivat myös, että kaksiteholinssejä käyttävillä näyttöpäätetyöntekijöillä oli merkitsevästi enemmän niskan- ja silmien kuormittumista verrattuna henkilöihin, jotka eivät käyttäneet työssään kaksiteholinssejä. Tutkimuksessa vertailtiin myös 15º ja 40º katsekulmia, 40º katsekulma todettiin kaksiteholinsseillä vähemmän kuormittavana. Kolmiteholinssi on kaksiteholinssin kaltainen, linssissä on kolme eri rajallisella alueella olevaa voimakkuutta. Kolmiteholinssejä on tutkittu näyttöpäätetyössä vähän ja niitä ei enää juurikaan käytetä (Handbook of Ophthalmic Optics 1991).

17 Moniteholinssit Moniteholinssi on käytetyin linssityyppi ikänäköisten yleissilmälaseissa. Moniteholinssissä (progressiivinen) on useita voimakkuuksia samassa linssissä ja linssi on rajaton eli selkeästi nähtävää rajaa ei voida havaita, kun voimakkuus muuttuu. Käytännössä linssin yläosassa on kaukovoimakkuus ja alaosassa lähivoimakkuus, mutta linssissä on myös välialueen voimakkuus, jolloin linssin avulla nähdään äärettömyydestä lähietäisyydelle terävästi (KUVIO 3) (Handbook of Ophthalmic Optics 1991). Moniteholinssin ylä- ja alaosan voimakkuuseron vuoksi linssin reuna-alueella kuva nähdään vääristyneenä ja epätarkkana, kun silmä katsoo sivuun ja pää pysyy paikalla. Mitä vähemmän silmän akkommodaatiota on jäljellä sitä suurempi on linssin ylä- ja alaosan välinen voimakkuusero (Handbook of Ophthalmic Optics 1991, Inoue 2002). Moniteholinssi rajoittaa rakenteensa vuoksi näkökenttää näyttöpäätetyössä. Näyttöpäätetyöntekijät joutuvat liikuttamaan päätään löytääkseen linssin terävimmän katselualueen. Pään nyökyttely aiheuttaa kipua niska-hartiaseudun alueelle. Moniteholinssin terävä välinäköalueen leveys saattaa olla 6,5 mm, jolloin tarkkana näkyvä katselualue vaakasuorassa on 16,6 cm (Cole 2003, Inoue 2002, Selenow ym. 2002). Moniteholinssien valmistajia ja linssityyppejä on useita. Vaikka linsseillä nähdään eri etäisyyksille, voi niissä olla lähi- tai kaukokatselualueen painotus. Solaz, Porcar-Seder, Mateo, Such, Dürsteler, Giménez ja Prieto (2008) tutkivat eri katseluetäisyyksien käyttökokemusta ja tyytyväisyyttä eri toimialojen ikänäköisillä työntekijöillä. Tutkimuksessa oli kenttätutkimus-, (N=191), vertailututkimus- (N=31) ja laboratoriotutkimus- (N=31) -osuus. Saman valmistajan neljällä eri moniteholinssityypillä ei ollut merkitsevää eroa toimistotyötä tekevien välillä kenttätutkimuksessa eikä laboratoriotutkimuksessa. Vertailututkimuksessa linssien välisiä eroja löytyi, kun tutkittava sai kokeilla kahta eri linssiä ja valita niistä itselleen paremmin sopivan. Linssien ominaisuudet ja käyttäjien mieltymykset ovat erilaisia ja tutkittavat olivat sitä mieltä, että tutkimuksia tulisi tehdä lisää. Mitään yleistettävää

18 18 vastausta ei tutkimuksessa saatu, koska linssivalinta on yksilöllistä ja kaikki linssit eivät sovellu kaikille Syväterävät - ja toimistomoniteholinssit Occupational progressive lenses (OPL), joista käytetään suomenkielisiä nimityksiä syväterävät- tai toimistomoniteholinssit ovat rakenteeltaan moniteholinssin kaltaisia. Linssit on suunniteltu ikänäköisille sisätiloissa katseluun ja niissä on leveämpi väli- ja lähinäköalue kuin moniteholinsseissä (KUVIO 3). Syväterävien linssien käyttö on yleistynyt ja niitä on saatavilla useilla eri valmistajilla. Toimistomoniteholinssi eroaa syväterävästä linssistä siten, että sillä näkee useimmiten linssin asennuksesta riippuen pidemmälle kuin syväterävällä linssillä (Sheedy & Hardy 2005). Kahta näyttöpäätetyöhön soveltuvaa linssiä vertailtiin aikuisnäköisillä, joilla oli silmien taittovirhe sekä näkemiseen että kehoon liittyviä oireita. Tutkittavia oli 24 ja he vertailivat näyttöpäätetyössä Technica Progressive ja Datalite CRT trifocal linssejä. Kolme yleisintä oiretta oli niskahartiaseudun kipu, silmäsärky ja hämärtynyt näkö välialueelle. Yleisimmät oireet vähentyivät taittovikaisilla ikänäköisillä tutkimuksen Datalite CRT trifocal linsseillä, koska linssi mahdollisti katselun monille katseluetäisyyksille (Butzon & Eagels 1997).

19 19 KUVIO 3. Moniteholinssin A rakenne ja syväterävän linssin B rakenne. D = linssin kaukokatselualue, I = välikatselualue ja N = lähikatselualue. Viivoitettu alue kuvaa linssin reunavääristymiä (Sheedy & Hardy 2005). Kolmea näyttöpäätetyöhön soveltuvaa syväterävää linssiä verrattiin 18 tutkittavalla laboratorio-oloissa yksiteholinssiin. Syväterävällä linssillä ja yksiteholinssillä ei ollut merkitsevää eroa lihasten kuormitukseen, kun elektromyografian (EMG) avulla mitattiin epäkäslihaksen (trapezius) ja alemman lapalihaksen (infraspinatus) kuormitusta optimoidussa työpisteessä. Tutkijat totesivat kuitenkin, että työntekijällä on aina yksilöllinen työpiste ja työskentelyetäisyydet, näiden seikkojen huomioimisen lisäksi myös työntekijän näönkorjaus aiheuttaa haasteen linssiteollisuudelle sekä optikoille (Horgen, Aarås, Kaiser, Thoresen 2002). Horgen, Aarås ja Thoresen (2004) tekivät kenttätutkimuksen (n=160), jossa verrattiin kolmea syväterävää linssiä yksiteholinssiin. Syväterävät linssit olivat: Essilorin Interview, Zeissin Gradal RD ja American Opticalin Technica. Vuoden kyselytutkimuksella saatiin selville, että päänsäryn ja näköoireiden muutokset olivat pieniä. Interview ja Gradal RD linssit koettiin miellyttäviksi ja merkitseviä muutoksia ei ollut Technica ja yksiteholinssin välillä. Silmälasilinssien rakenne kattaa katseluetäisyydet läheltä noin kahteen metriin. Työtehtävässä, jossa katseluetäisyys pysyy staattisena, soveltuu yksiteholinssi optisen korjauksen mukaisesti parhaiten näyttöpäätetyöhön. 2.6 Tutkimuksen tavoitteet ja teoreettinen viitekehys Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Suomen Valtioneuvoston (1405/1993) päätöksen eli näyttöpäätedirektiivin mukaisten näyttöpäätetyössä käytettävien erityistyölasien vaikutuksia näköön liittyviin rasitusoireisiin. Tutkimuksessa keskityttiin näyttöpäätetyöntekijän silmien, näön ja kehon oireisiin sekä työssä käytettäviin silmälaseihin (KUVIO 4).

20 20 Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1. Vähentävätkö erityistyölasit näkemiseen liittyviä rasitusoireita eli ns. CVS -oireita näyttöpäätetyössä? 2. Millaisia linssejä käytetään ikänäköisten erityistyölaseissa? 3. Mitkä erityistyölasien linssityypit (syväterävät vs. muut linssit) vähentävät eniten näkemiseen liittyviä rasitusoireita? KUVIO 4. Näyttöpäätetyössä näkemistä kuormittavat tekijät ja tutkimuksen muuttujat. Mukaillen (Godnig & Hacunda 1990).

21 21 3 AINEISTO JA MENETELMÄT 3.1 Tutkittavat Tutkimuksen otos (N=33) koostui näyttöpäätetyöntekijöistä, jotka olivat hankkineet erityistyölasinsa optikkomyymälöistä. Kaikki tutkittavat olivat saaneet työterveyshuollosta erityistyölasilomakkeen. Työfysioterapeutti oli säätänyt työpisteen työtekijälle sopivaksi. Sen jälkeen tutkittavat olivat käyneet optikon näöntutkimuksessa ja saaneet lausunnon erityistyölasien tarpeesta. Kyselyyn vastasi 33 ikänäköistä näyttöpäätetyöntekijää, 26 (78 %) naista ja 7 (22 %) miestä. Tutkimukseen kuului kaksi vastauslomaketta (ennen laseja ja lasien käytön jälkeen). Tutkittavista kolme jätti vastaamatta kyselylomakkeeseen 2, joten 30 tutkittavasta voitiin havainnoida näkemiseen liittyvien rasitusoireiden muutosta. Tutkittavien iän vaihteluväli oli vuotta (ka. 54 vuotta). Tutkittavista 22 (67 %) työskenteli yhden näytön työpisteessä, 11 (33 %) työntekijällä oli 2-4 näytön työpiste. Tavallisia silmälaseja käytti työssään 31 (94 %) työntekijää ennen erityistyölasien käyttöönottoa ja kahdella (6 %) ei ollut aikaisempia silmälaseja ollenkaan. Aikaisemmin käytössä olleista silmälaseista monitehosilmälaseja oli 18 (55 %), syväteräviä silmälaseja 7 (21 %) ja yksitehosilmälaseja 6 (18 %) työntekijällä (TAULUKKO 2). Yli kaksi vuotta vanhoja silmälaseja käytti 15 (46 %), 1-2 vuotta vanhoja silmälaseja käytti 9 (27 %) ja alle vuoden ikäisiä silmälaseja käytti 7 (21 %) työntekijää. 3.2 Menetelmät Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisella menetelmällä, jossa tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kysymyksillä selvitettiin taustatietoja ja CVS -oireiden eli näkemiseen liittyvien rasitusoireiden kokemista työssä. Lomakkeissa oireet oli jaoteltu

22 22 kolmeen osaan, silmiin, näköön ja kehoon liittyviin oireisiin. Kyselylomakkeita jaettiin tutkittaville joulukuusta 2008 kesäkuuhun Kyselylomake 1 (LIITE 1) annettiin asiakkaalle, kun hän oli hankkimassa optikon lausuntoa erityistyölasien tarpeellisuudesta. Kyselylomake 2 (LIITE 2) annettiin asiakkaalle, kun hän sai erityistyölasit käyttöönsä. Tutkittavat käyttivät erityistyölaseja kolme viikkoa ja vastasivat sen jälkeen kyselylomakkeeseen 2. Kyselylomakkeen kysymykset (LIITE 1 ja 2) olivat vastaavanlaisia kuin tutkimuksissa Aarås ym. (1998) ja Aarås ym. (2000). Tutkimuksessa kysyttyjä silmiin, näköön ja kehoon liittyviä näönrasitusoireita mitattiin visual analogue scale (VAS) -asteikolla (Price ym. 1983), koska se todettiin toimivaksi tässä tapauksessa. VAS -asteikkoa oli käytetty myös lähes kaikissa aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa, esim. Aarås ym. (1998) ja Rempel ym. (2007). VAS -janan asteikko oli mm ja tässä tutkimuksessa 0 tarkoitti ei koskaan oireita ja 100 tarkoitti aina/jatkuvasti oireita. Tutkittavat arvioivat näkemiseen liittyviä rasitusoireita laittamalla janalle viivan sellaiseen kohtaan, jonka verran he kokivat oireita. Oireisiin liittyviä väittämiä oli 24 kummassakin lomakkeessa. CVS -oireiden ensimmäiseen osaan kuuluivat silmiin liittyvät oireet esim. kuivat, vuotavat, ärtyneet tai hiekan tuntuiset silmät. Silmiin liittyviä oireita tutkittavat joutuivat miettimään kuuden eri kysymyksen avulla. Kysymykset olivat: silmiä särkee, silmät väsyvät ja tuntuvat rasittuneilta, silmät kuivuvat, silmät punoittavat, hiekan tunne silmissä ja silmien valonarkuus. Lopullisessa analyysissä tähän oirekategoriaan otettiin kuitenkin vain viisi kysymystä, sillä kysymys silmät väsyvät ja tuntuvat rasittuneilta katsottiin kuuluvan näkemiseen liittyviin oireisiin (TAULUKKO 3). CVS -oireiden toiseen osaan kuuluivat näkemiseen liittyvät oireet. Näönoireita tutkittiin tässä tutkimuksessa 13 kysymyksen avulla. Kysymyksillä selvitettiin näkemisen vaivattomuutta, silmien rasittumista ja päänsäryn esiintymistä työpäivän aikana ja työpäivän jälkeen (TAULUKKO 5). CVS -oireiden kolmanteen osaan kuuluivat kehon oireet (esim. niska-, hartia- ja selkäsärky), joita lomakkeessa kysyttiin kahdeksan kysymyksen avulla. Varsinaisessa analyysissä tähän oireryhmään liittyviä kysymyksiä oli kuitenkin vain kuusi, sillä kaksi

23 23 kysymystä ( päänsärkyä työpäivän aikana ja päänsärkyä työpäivän jälkeen ) katsottiin kuuluvan näkemiseen liittyviin oireisiin (TAULUKKO 7). 3.3 Tilastolliset analyysit Tulokset analysoitiin tilastollisin menetelmin Statistical Package for the Social Science (SPSS) 17.0 ohjelmalla. Taustatietoina oli sukupuoli, ikä, näyttöjen määrä työssä, käytössä ollut aikaisempi silmälasityyppi (lomake 1), silmälasien ikä ja käyttöön tulleiden erityistyölasien linssityyppi (lomake 2). Taustatiedot kuvailtiin frekvenssien, keskiarvon ja -hajonnan avulla. Muuttujina oli CVS -oireiden esiintyvyys ja miten erityistyölasien käyttö vaikutti oireiden määrään. Erityistyölasien vaikuttavuutta CVS -oireiden määrien muuttumiseen tilanteesta ennen lasien käyttöönottoa tilanteeseen erityistyölasien käyttämisen jälkeen analysoitiin parittaisen T-testin avulla. Verrattujen tulosten väliset erot katsottiin merkitseviksi, kun p < 0,05 (Mauranen & Puntila 1995). Jokaisesta CVS -oireesta (silmien, näön ja kehon oireet) muodostettiin kaksi summamuuttujaa tulosten analysointia varten. Summamuuttujien Cronbachin alfan avulla mitattiin summamuuttujien luotettavuutta eli homogeenisuutta toisin sanoen osioiden välistä korrelaatiota. Cronbachin alfat summamuuttujille olivat: silmien oireet ennen 0,89 ja silmien oireet jälkeen 0,86 näön oireet ennen 0,71 ja näön oireet jälkeen 0,73 kehon oireet ennen 0,88 ja kehon oireet jälkeen 0,93

24 24 4 TULOKSET 4.1 Linssityypit Yli puolet tutkittavista (55 %) käytti ennen erityistyölasien hankkimista yleismoniteholaseja työssään (TAULUKKO 2). Kaikki tutkittavat (N=30) saivat työantajan kustantamat erityistyölasit ja suurin osa (80 %) niistä oli syväteräviä silmälaseja. TAULUKKO 2. Aikaisemmin näyttöpäätetyössä käytössä olleiden silmälasien- ja erityistyölasien linssityypit. linssityyppi silmälasit erityistyölasit N (%) N (%) 1-teho 6 (18) 3 (10) moniteho 18 (55) 2 (7) syväterävä 7 (21) 24 (80) toimistomoniteho 0 1 (3) ei laseja 2 (6) 0 yhteensä 33 (100) 30 (100) 4.2 Silmien oireet Eniten silmien oireita aiheutti silmien kuivuminen (56 mm) ja hiekan tunne silmissä (47 mm). Kaikki silmiin liittyvät oireet vähentyivät erityistyölaseilla, eniten vähentyi silmäsärky 63 prosenttiyksiköllä ja hiekan tunne silmissä 57 prosenttiyksiköllä. Silmien kuivumiseen ja valonarkuuteen erityistyölaseilla oli vähiten vaikutusta (TAULUKKO 3).

25 25 TAULUKKO 3. Silmäoireiden kokeminen ennen erityistyölasien käyttöä ja kun erityistyölasit olivat olleet käytössä. (ka = keskiarvo, vv = vaihteluväli, kh = keskihajonta) Silmien oireet VAS ennen jälkeen muutos - vähentynyt + lisääntynyt N 33 N 30 ka vv kh ka vv kh (%) silmiä särkee (63) silmät kuivuvat (39) silmät punoittavat (43) hiekan tunne silmissä (57) silmät ovat valonarat (39) Syväterävien linssien ja muiden erityistyölasilinssien (yksiteho, moniteho, toimistomoniteho) käyttö vähensi silmien oireita merkitsevästi. Syväterävien linssien vaikutus silmäoireiden vähentymiseen oli voimakkaampaa. TAULUKKO 4. Linssityypin vaikutus silmäoireisiin. erityistyölasiryhmä N t df p-arvo syväterävät 24 5, ,000 muut 6 3,37 5 0, Näön oireet Eniten näkemisen ongelmia aiheutti se, että näkeminen työssä koettiin hankalaksi (64 mm) ja pään asentoa jouduttiin muuttamaan jatkuvasti (64 mm), jotta näyttö olisi näkynyt paremmin. Nämä samat kaksi oiretta vähenivät eniten kumpikin 72 prosenttiyksiköllä, kun erityistyölasit oli otettu käyttöön. Vähiten erityistyölasit vaikuttivat siihen, että tekstiä olisi pystytty katsomaan nostamatta leukaa ja kahtena näkemiseen (TAULUKKO 5).

26 26 TAULUKKO 5. Näön oireiden kokeminen ennen erityistyölasien käyttöä ja kun erityistyölasit olivat olleet käytössä. (ka = keskiarvo, vv = vaihteluväli, kh = keskihajonta) Näön oireet VAS ennen jälkeen muutos N=33 N=30 - vähentynyt + lisääntynyt ka vv kh ka vv kh (%) näkeminen työssä hankalaa (72) joudun muuttamaan pään asentoa jatkuvasti, jotta näkisin paremmin näytön (72) pystyn katsomaan tekstiä (31) nostamatta leukaa näen näytön tekstin (26) nojautumatta eteenpäin käännän päätä sivulta toiselle katsoessani näyttöä (48) nyökyttelen päätäni ylös/alas näytöltä lukiessani (67) katseen kohdentaminen näytön tekstirivillä vaikeaa (71) lähinäkö hämärtyy lukiessa (67) kohdennus ja (48) tarkennusvaikeuksia katselukohteen vaihtuessa läheltä kauas tai kaukaa lähelle näen kahtena (64) silmät väsyvät ja tuntuvat (68) rasittuneilta päänsärkyä työpäivän aikana (56) päänsärkyä työpäivän jälkeen (56) Näön oireet vähentyivät tilastollisesti merkitsevällä tavalla molemmissa linssiryhmissä. Syväterävien linssien vaikutus näköoireiden vähenemiseen oli vielä voimakkaampaa. TAULUKKO 6. Linssityypin vaikutus näön oireisiin. erityistyölasiryhmä N t df p-arvo. syväterävät 24 7, ,000 muut 6 5, ,002

27 Kehon oireet Hartiasärkyä esiintyi tutkittavilla eniten sekä työpäivän aikana (52 mm) ja sen jälkeen (55 mm) ennen erityistyölasien käyttöönottoa. Selkäsärkyä tutkittavilla esiintyi vähiten. Erityistyölasien käyttöönoton jälkeen niskasärky työpäivän aikana vähentyi eniten 57 prosenttiyksiköllä ja niskasärky työpäivän jälkeen 49 prosenttiyksiköllä. Hartiasärky työpäivän jälkeen vähentyi myös 49 prosenttiyksiköllä. Selkäsärkyyn erityistyölasit vaikuttivat vähiten. TAULUKKO 7. Kehon oireiden kokeminen ennen erityistyölasien käyttöä ja kun erityistyölasit olivat olleet käytössä. (ka = keskiarvo, vv = vaihteluväli, kh = keskihajonta) Kehon oireet VAS ennen jälkeen muutos N=33 N=30 - vähentynyt + lisääntynyt ka vv kh ka vv kh (%) niskasärkyä työpäivän (57) aikana niskasärkyä työpäivän (49) jälkeen hartiasärkyä työpäivän (48) aikana hartiasärkyä työpäivän jälkeen (49) selkäsärkyä työpäivän (44) aikana selkäsärkyä työpäivän jälkeen (38) Kehon oireet vähentyivät merkitsevästi molemmissa linssiryhmissä. Syväterävien linssien vaikutus oireiden vähenemiseen oli hiukan voimakkaampaa. TAULUKKO 8. Linssityypin vaikutus kehon oireisiin. erityistyölasiryhmä N t df p-arvo syväterävät 24 4, ,000 muut 6 5,96 5 0,002

28 28 5 POHDINTA Tutkimuksessa selvitettiin erityistyölasien vaikutusta näönrasitusoireisiin ja lisäksi tarkasteltiin millaiset silmälasilinssit vähentävät oireita. Tutkimusjoukko oli homogeeninen, kaikki olivat ikänäköisiä ja kaikille oli myönnetty näyttöpäätedirektiivin (1405/1993) mukaiset erityistyölasit. Tutkimustuloksiin on vaikuttanut työpisteen ergonomian parantaminen eli pöydän, tuolin ja näytön säätäminen työntekijälle sopivaksi ennen erityistyölasien hankintaa. Tässä tutkimuksessa tutkittavat arvioivat itse kokemiaan näönrasitusoireita kahden kyselylomakkeen avulla, joissa kummassakin oli 24 väittämää. Ensimmäisessä lomakkeessa arvioitiin näönrasitusoireita ennen erityistyölasien käyttöä ja toisessa lomakkeessa kun erityistyölasit olivat olleet käytössä kolme viikkoa. Väittämiä arvioitiin VAS -asteikon avulla, koska se on todettu luotettavaksi menetelmäksi oireiden arvioinnissa (Price ym. 1983). Tutkittavia oli 33 ja 30 tutkittavaa vastasi molempiin kyselylomakkeisiin. Kolmelle tutkittavalle työnantaja ei korvannut erityistyölaseja. Ennen erityistyölaseja yleisimmät silmälasit olivat monitehosilmälasit ja ne aiheuttivat eniten silmien kuivumista, hiekan tunnetta silmissä, näkemisen hankaluutta, pään liikuttelua ja hartiasärkyä. Samat oireet moniteholaseilla todettiin seuraavissa tutkimuksissa Bachman (1992), Butzon ja Eagels (1997), Butzon ym. (2002), Horgen ym. (1989, 1995, 2002) ja Selenow (2002). Eniten silmäoireita aiheutti kuivuminen ja hiekan tunne silmissä, nämä oireet johtuivat kuivasilmäisyydestä. Erityistyölasien vaikutus silmien kuivuuteen ja valonarkuuteen oli pienin. Kuivasilmäisyyttä voidaan helpottaa kostuttavilla silmätipoilla. Kuivumiseen vaikuttaa enemmän työpaikan ilmastointi ja siellä oleva paperipöly. Valonarkuus saattoi johtua epätasaisesta valaistuksesta ja näytölle tulevista heijastuksista (Berqvist & Knave 1994, Blehm ym. 2005, Cole 2003). Näyttöpäätetyössä näkeminen koettiin hankalaksi ja pään asentoa jouduttiin muuttamaan jatkuvasti, jotta näyttö näkyisi paremmin. Työntekijöiden erityistyölaseista 80 % oli syväteräviä silmälaseja, joissa on leveämpi terävänä näkyvä katselualue

29 29 kuinmoniteholaseissa (KUVIO 3). Tästä syystä syväterävät silmälasit vähensivät eniten näkemisen hankaluuksia ja pään asennon jatkuvaa muuttamista. Näön oireiden väittämät pystyn katsomaan tekstiä nostamatta leukaa ja näen näytön tekstin nojautumatta eteenpäin (TAULUKKO 5) näyttävät keskiarvoina suuremmilta erityistyölasien käytön jälkeen kuin ennen erityistyölaseja. Tämä johtuu erilaisesta väittämän asettelusta, koska näiden väittämien kohdalla suurempi lukuarvo tarkoittaa myönteisempää tulosta kuin pienempi lukuarvo. Erityistyölasien avulla edellä mainittujen oireiden vähentyminen oli pienintä. Syynä saattaa olla syväterävien linssien reunavääristymät, jotka voivat haitata katselua, mikäli silmälasien istuvuus kasvoilla ei ole sopiva. Tämän perusteella olisi syytä tarkistaa työpisteen säädöt myös uusien silmälasien käyttöönoton jälkeen. Tässä tutkimuksessa kysyttiin niska-, hartia- ja selkäsäryn kokemista. Eniten kehoon liittyviä oireita oli hartiasärky työpäivän aikana ja sen jälkeen. Erityistyölasien käyttöönoton jälkeen niskasärky työpäivän aikana ja sen jälkeen vähentyi eniten. Kehon oireet vähentyivät työpisteen säädön ja uusien silmälasien hankinnan jälkeen. Katselukulma, niskan- ja silmien kuormitus korreloivat keskenään vahvasti. Oireita voidaan vähentää työpisteen säätämisellä ja silmälaseilla (Aarås ym. 2000, Fogleman & Lewis 2002, Fostervold ym. 2006, Ketola 2005, Nyman & Berns 1996, Seppälä, 2001, Woods 2005). Kun parittaisella t-testillä tutkittiin summamuuttujien avulla erityisesti syväterävien linssien ja muiden erityistyölasilinssien (yksiteho, moniteho, toimistomoniteho) käytön vaikutusta CVS -oireiden määrään, voitiin todeta, että kaikki erityistyölasit vähensivät CVS -oireiden määrää, mutta syväterävät linssit aiheuttivat vähiten oireita. Yleisimmät erityistyölasit olivat syväterävät silmälasit ja ne vähensivät eniten silmien särkyä, hiekan tunnetta silmissä, näkemisen hankaluutta, pään liikuttelua ja niskahartiaseudun särkyä. Näön rasitusoireiden vähentyminen saattaa johtua myös siitä, että edellisten silmälasien hankinnasta on kulunut aikaa ja näössä on tapahtunut muutoksia. Syväterävät linssit mahdollistavat tarkan näkemisen noin 40 cm - 2 metrin matkalla, riippuen linssien käyttötarkoituksesta, siksi ne soveltuvat parhaiten ikänäköiselle näyttöpäätetyöntekijälle. Samanlaisia näönrasitusoireiden vähentymistä

30 30 todettiin tutkimuksissa Bachman (1992), Butzon ja Eagels (1997), Butzon ym. (2002) ja Horgen ym. ( 2002, 2004). Tutkimuksen luotettavuutta voidaan pitää hyvänä otoskoon, tulosten tilastollisen merkitsevyyden ja aikaisempien samankaltaisten tutkimustulosten vuoksi. Todennäköisesti vastaavanlainen tulos olisi saatu myös suuremmalla otoksella. Tutkimuksen laajuutta olisi voinut lisätä huomioimalla esim. lomakkeessa olevia katseluetäisyyksiä. Mitään yhtä ja samaa linssityyppiä ei voida suositella jokaiselle näyttöpäätetyöntekijälle. Näyttöpäätetyö saattaa olla staattista tai dynaamista ja useimpien työntekijöiden on nähtävä kaikille etäisyyksille: lähelle, välialueelle ja kauas. Haasteena on kannettavat tietokoneet ja useita näyttöjä sisältävät työpisteet. Optikko tai silmälääkäri tutkii näön ja antaa lausunnon silmälasien tarpeesta työterveyshuollon erityistyölasilomakkeen ja työntekijän antamien tietojen avulla. Työntekijä on optikon ammattitaidon varassa linssivalinnassa. Siksi optikon on otettava tarkasti huomioon työntekijän työ- ja katseluetäisyydet, jotta työntekijä näkisi mahdollisimman hyvin ja tulisi toimeen työssään ilman ylimääräistä näön kuormitusta. Lisäksi optikon on tunnettava linssien ominaisuudet ja mitoitusohjeet, niin että silmälasit soveltuvat työhön. Näönrasitusoireet saattavat alentaa työkykyä ja sitä kautta työsuoritusta. Silmien terveyden ja työnäkemisen edistämisen keinoja työelämässä ovat silmistä ja näkemisestä johtuvien toimintahäiriöiden varhainen diagnosointi ja hoito työterveyshuollossa. Tärkeimmät keinot vähentää CVS -oireita ovat työympäristön näköolosuhteiden selvittäminen, työpisteen säätäminen sopivaksi työntekijälle, näön tutkiminen ja työhön sopivien silmälasien hankinta. Erityistyölasit on edullinen keino vähentää CVS -oireita.

Työfysioterapeuttien Syysopintopäivät

Työfysioterapeuttien Syysopintopäivät Työfysioterapeuttien Syysopintopäivät Tampere 11.11.2015 Työnäköoptikko Laura Kotilainen Esitystä ei saa kopioida ilman lupaa. Esityksen luovuttaminen & esittäminen kolmansille osapuolille on kielletty.

Lisätiedot

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta

Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Toimisto- ja asiantuntijatyön ergonomia Työkuormituksen hallinta Päivi Rauramo, asiantuntija, TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi Hyvä toimistotyöpiste Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyö, Työsuojeluoppaita

Lisätiedot

silmät näköhermot näköaivokuori

silmät näköhermot näköaivokuori Näön tutkiminen ja tulkinta Terveydenhoitajapäivät 6.2.2009 Oulu Taru Korja Toimitusjohtaja, optikko, KM Optisen Alan Tiedotuskeskus www.optometria.fi 1 Näkeminen on aivotyötä silmät näköhermot näköaivokuori

Lisätiedot

Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI

Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Opas monitehojen ostajalle KATRIN DIETER, RIIKKA YLI-KOHTAMÄKI Sisällys 6 MIKSI TARVITSET MONITEHOT? 7 MONITEHOLINSSIN RAKENNE 8 PINNOITTEET

Lisätiedot

Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä ohje

Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä ohje Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä ohje Sosiaali- ja terveysministeriön asettama Työterveyshuollon neuvottelukunta on antanut (30.1.2007) seuraavan soveltamisohjeen "Työterveyshuolto näyttöpäätetyössä"

Lisätiedot

TIETOPAKETTI MONITEHOLASIEN KÄYTTÄJILLE Nämä sivut sisältävät ohjeita ja neuvoja rajattomien moniteholasien käyttäjille. Sivut on tarkoitettu pääasiassa ensimmäisten rajattomien moniteholasien käyttöön

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Hankinnan kohteen kuvaus Liite 1 VALTIONEUVOSTON ERITYISTYÖLASKIEN HANKINTA (vnk/1567/14/2015) LIITE 1 HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS JA HANKINNAN KOHTEEN VÄHIMMÄISVAATIMUKSET Hankinnan kohteen tarkka kuvaus

Lisätiedot

Anne Rihti & Heini Viljakainen OPTIKKO NÄYTTÖPÄÄTELASIEN MÄÄRÄÄJÄNÄ

Anne Rihti & Heini Viljakainen OPTIKKO NÄYTTÖPÄÄTELASIEN MÄÄRÄÄJÄNÄ Anne Rihti & Heini Viljakainen OPTIKKO NÄYTTÖPÄÄTELASIEN MÄÄRÄÄJÄNÄ OPTIKKO NÄYTTÖPÄÄTELASIEN MÄÄRÄÄJÄNÄ Anne Rihti Heini Viljakainen Opinnäytetyö Syksy 2013 Optometrian koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, 00531 HELSINKI puh. (09) 774 711 telefax (09) 730 798 Turun ja Porin työsuojelupiiri Eerikinkatu 40-42 20100 TURKU puh. (02) 271 5777

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2

Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Fysioterapia työterveyshuollossa TYÖNÄKÖ JA TYÖYMPÄRISTÖN FYSIKAALISET TEKIJÄT JA TYÖTILOJEN SUUNNITTELU YHTEISTYÖ 17.2 Kuva: ttl.fi Taustaa: Sosiaali- ja terveysministeriön asettama neuvottelukunta on

Lisätiedot

Nerokasta näkemistä. Näöntarkastuksen tulevaisuus

Nerokasta näkemistä. Näöntarkastuksen tulevaisuus Nerokasta näkemistä Näöntarkastuksen tulevaisuus Intensiivinen älylaitteiden käyttäminen lisää näköstressiä Tietokoneet, tablet-laitteet sekä älypuhelimet ovat tulleet olennaiseksi osaksi päivittäistä

Lisätiedot

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.

Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana. 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl. Valaistuksen parantaminen tuotantotiloissa muutos työntekijöiden kokemana 1.4.2008 Annu Haapakangas, Työterveyslaitos annu.haapakangas@ttl.fi Kyselyn toteutus Kyselymenetelmällä pyrittiin tutkimaan työntekijöiden

Lisätiedot

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen

LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY. Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen LONKKAMURTUMASTA KUNTOUTUVAN IKÄÄNTYNEEN HENKILÖN SOSIAALINEN TOIMINTAKYKY Näöntarkkuuden yhteys sosiaaliseen osallistumiseen Hoitotyön tutkimuspäivä 31.10.2016 Minna Kinnunen, oh, TtM Johdanto: Ikääntyneiden

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste

Geometrinen optiikka. Tasopeili. P = esinepiste P = kuvapiste Geometrinen optiikka Tasopeili P = esinepiste P = kuvapiste Valekuva eli virtuaalinen kuva koska säteiden jatkeet leikkaavat (vs. todellinen kuva, joka muodostuu itse säteiden leikkauspisteeseen) Tasomainen

Lisätiedot

Office PD linssin degressiovertailu

Office PD linssin degressiovertailu Office PD linssin degressiovertailu Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 21.4.2010 Satu Saarela Eva-Maria Virtanen Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Koulutusohjelma

Lisätiedot

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen

Valon havaitseminen. Näkövirheet ja silmän sairaudet. Silmä Näkö ja optiikka. Taittuminen. Valo. Heijastuminen Näkö Valon havaitseminen Silmä Näkö ja optiikka Näkövirheet ja silmän sairaudet Valo Taittuminen Heijastuminen Silmä Mitä silmän osia tunnistat? Värikalvo? Pupilli? Sarveiskalvo? Kovakalvo? Suonikalvo?

Lisätiedot

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka

Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Onko runsaasta tietokoneen tai mobiililaitteiden käytöstä haittaa lasten ja nuorten silmille? Kristiina Vasara HUS, silmätautien klinikka Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LL, silmätautien

Lisätiedot

ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle

ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle ReLEx smile Minimaalisesti kajoava näönkorjaus - Tietoa potilaalle 2 Näkeminen on elämistä Silmät ovat tärkein aistielimemme. Aivot saavat 80 % käsiteltävistä tiedoistaan näköaistin kautta. Silmät ovat

Lisätiedot

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to

Specsavers. Tutkimusraportti. Syksy Being More 1. Committed to Specsavers Tutkimusraportti Syksy 2015 Being More 1 Tutkimuksen perustiedot Tutkimus toteutettiin elokuussa 2015 markkinatutkimusyhtiö M3 Research Oy:n internet-paneelissa. Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi

Lisätiedot

Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö -ohjeistus

Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö -ohjeistus Hyvä optometristin tutkimuskäytäntö -ohjeistus Johdanto Optometria on itsenäinen, säädelty terveydenhuollon ala, jonka ammattilaiset ovat koulutettuja optometristeja. Optometristit ovat perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Karsastus ja amblyopia Varhaiskommunikaation ongelmat Akkommodaatio Hypotoonisten lasten lasit

Karsastus ja amblyopia Varhaiskommunikaation ongelmat Akkommodaatio Hypotoonisten lasten lasit Hoitolasit Lea Hyvärinen, LKT, FAAP Kehitysneuropsykologian dosentti, Helsingin yliopisto Kuntoutustieteen professori h.c., Dortmundin teknillinen yliopisto www.lea-test.fi Optometriapäivät 2011 1 Karsastus

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q3/

Toimialakatsaus Q1-Q3/ Toimialakatsaus Q1-Q3/2018 12.11.2018 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q3, 2018 Markkinarakenne Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q3/2018, optisen alan vähittäiskauppa Markkinarakenne Näkemisen ja silmäterveyden

Lisätiedot

P5: Kohti Tutkivaa Työtapaa Kesä Aritmeettinen keskiarvo Ka KA. Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko.

P5: Kohti Tutkivaa Työtapaa Kesä Aritmeettinen keskiarvo Ka KA. Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko. Aritmeettinen keskiarvo Ka KA Painopiste Usein teoreettinen tunnusluku Vähintään välimatka-asteikko x N i 1 N x i x s SD ha HA Kh KH Vaihtelu keskiarvon ympärillä Käytetään empiirisessä tutkimuksessa Vähintään

Lisätiedot

Ergonomian tarkastuslista Laboratoriotyö

Ergonomian tarkastuslista Laboratoriotyö Ergonomian tarkastuslista Laboratoriotyö Päiväys: Työpaikka: Arvioija: Työpiste: Arvioi laboratorion ergonomiatilanne oheista lomaketta käyttäen. Nimeä ensin laboratorion keskeiset työprosessit ja arvioi

Lisätiedot

Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012. * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012

Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012. * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012 20.10.2012 Kouluikäisten laajennetun näöntutkimisen pilotti kevät 2012 * kokemuksia ja tuloksia 20.10.2012 Kouluterveydenhoitajien kokemuksia Rauman kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Satu Alapeteri

Lisätiedot

ERGONOMIA LEIKKAUSSALITYÖSSÄ 23.9.2010 Karita Rissanen, työfysioterapeutti GKS, Helsinki Ergonomia tarkastelee tieteenalana ihmisen ja toimintajärjestelmän muiden osien vuorovaikutuksia. Soveltaa ammattialana

Lisätiedot

Heikki Nevala & Riku Salminen IKÄNÄKÖISTEN ERGONOMISET SILMÄLASIT ASIAKASPALVELUKÄYTÖSSÄ

Heikki Nevala & Riku Salminen IKÄNÄKÖISTEN ERGONOMISET SILMÄLASIT ASIAKASPALVELUKÄYTÖSSÄ Heikki Nevala & Riku Salminen IKÄNÄKÖISTEN ERGONOMISET SILMÄLASIT ASIAKASPALVELUKÄYTÖSSÄ IKÄNÄKÖISTEN ERGONOMISET SILMÄLASIT ASIAKASPALVELUKÄYTÖSSÄ Heikki Nevala & Riku Salminen Opinnäytetyö Syksy 2012

Lisätiedot

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Yksi tyyli. Kolme kokoa. Räätälöity istuvuus ja ominaisuudet. SPERIAN ON NYT HONEYWELL

Honeywell Adaptec TM. Honeywell. Yksi tyyli. Kolme kokoa. Räätälöity istuvuus ja ominaisuudet. SPERIAN ON NYT HONEYWELL Honeywell Adaptec TM Honeywell Yksi tyyli. Kolme kokoa. Räätälöity istuvuus ja ominaisuudet. SPERIAN ON NYT HONEYWELL Honeywell Kapea Tavallinen Leveä Silmät linssien keskelle nenäsillan avulla; väsymys

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 15.9.2011 Juha Oksa. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mastotyöntekijöiden fyysinen kuormittuneisuus, toimintakykyvaatimukset ja terveystarkastusten toimintakykymittareiden kehittäminen Juha Oksa, Sanna Peura, Tero Mäkinen, Harri Lindholm,

Lisätiedot

Ammatillisen toiminnan perusteet 6op

Ammatillisen toiminnan perusteet 6op Ammatillisen toiminnan perusteet 6op Niina Latvala Niina Latvala, syksy 2005 1 Tavoite Opiskelija on perehtynyt optisen alan toimijoihin ja optikkoliikkeen toimintaan. Hän tuntee laillistetun optikon toimintaa

Lisätiedot

TYÖNÄKÖ SUURENNUSLASIN ALLA

TYÖNÄKÖ SUURENNUSLASIN ALLA Henna Karhu, Heidi Päkkilä & Kaisa Riekkinen TYÖNÄKÖ SUURENNUSLASIN ALLA Kyselytutkimus työnäkemisestä kaivertajille, kulta- ja kellosepille TYÖNÄKÖ SUURENNUSLASIN ALLA Kyselytutkimus työnäkemisestä kaivertajille,

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q3/

Toimialakatsaus Q1-Q3/ Toimialakatsaus Q1-Q3/2017 14.11.2017 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q3, 2017 Markkinarakenne (2016) Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q3/2017, optisen alan vähittäiskauppa Markkinarakenne Näkemisen ja

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/5 Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA TYÖN TAVOITE Työssä perehdytään optisiin ilmiöihin tutkimalla valon kulkua linssisysteemeissä ja prismassa. Tavoitteena on saada

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Auronin ihmiskokeen tulokset. Yli 85% pystyi vähentämään särkylääkkeiden käyttöä.

Auronin ihmiskokeen tulokset. Yli 85% pystyi vähentämään särkylääkkeiden käyttöä. Auronin ihmiskokeen tulokset. Yli 85% pystyi vähentämään särkylääkkeiden käyttöä. Auron julisti sodan turhia lääkkeitä vastaan syksyllä 2016. Todistaaksemme fysioterapian tehon yhdistettynä etävalmennukseen

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS 321 kentät laite, mikä Silmälasien tai piilolasien käyttö ajettaessa kojeen käyttö ajettaessa Käytettävä ole käytettävä Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 322

Lisätiedot

TILKAN SILMÄSAIRAALA Coronaria

TILKAN SILMÄSAIRAALA Coronaria TILKAN SILMÄSAIRAALA Coronaria HARMAAKAIHI Yleisöluento Tilkan Silmäsairaala 24.11.2015 Silmäkirurgi Kaisu Järvinen KOTIMAINEN CORONARIA Vuonna 1988 perustettu suomalainen, terveys- ja hyvinvointipalveluihin

Lisätiedot

Tehtävä 9. (pienryhmissä)

Tehtävä 9. (pienryhmissä) Tehtävä 9. (pienryhmissä) Murtonen Lehtinen Olkinuora 191 Yliopisto-opiskelijoiden näkemykset tutkimustaitojen tarpeellisuudesta työelämässä ja näiden näkemysten yhteys tutkimusmenetelmien oppimisessa

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1. Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 1 Näyttöpäätetyö TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2006 Sisällysluettelo Näyttöpäätetyö kuormittaa... 3 Haittojen ja vaarojen selvittäminen sekä riskien arviointi... 3 Työnteon järjestäminen...

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q4/

Toimialakatsaus Q1-Q4/ Toimialakatsaus Q1-Q4/2016 2.3.2017 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus 300,0 250,0 Optisen alan vähittäiskauppa

Lisätiedot

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin

Kansalaisilla hyvät valmiudet sähköisiin terveyspalveluihin ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaisilla hyvät valmiudet

Lisätiedot

VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ

VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ VALONTAITTOMITTARIN KÄYTTÖ MERKITSE KUVAAN VALONTAITTOMITTARIN OSAT. 1. Okulaarin säätörengas 2. Asteikkorengas 3. Käyttökatkaisin 4. Linssipitimen vapautin 5. Linssialusta 6. Linssipidin 7. Linssipöytä

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011

Silmälasien käyttötutkimus 2011. Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 2011 Silmälasien käyttötutkimus 0 Optisen alan tiedotuskeskus Syksy 0 Miten tutkimus tehtiin Tämä tutkimus on tehty Optisen alan tiedostuskeskuksen toimeksiannosta Taloustutkimus Oy:ssä osana Omnibus-monitilaajatutkimusta.

Lisätiedot

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN

ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN ENSIAPUA NISKA-HARTIAKIPUUN 1 Hyvä Nuori! Niska on kipeä, selkää särkee, päätä jomottaa Kuulostaako tutulta? Et ole yksin näiden ongelmien kanssa. Nuorten niska-hartiakivut ja päänsärky ovat yleistyneet

Lisätiedot

KAIHI-, LINSSI- JA LASERLEIKKAUKSET

KAIHI-, LINSSI- JA LASERLEIKKAUKSET KAIHI-, LINSSI- JA LASERLEIKKAUKSET TAITTOVIRHEKIRURGIA SILMÄHOITAJAPÄIVÄT 5.10.2013, KUOPIO OPTIKKO MIKKO NEVALA Espoo Hämeenlinna Jyväskylä Kotka Kuopio Lahti Pori Seinäjoki Tampere Turku Vantaa KEITÄ

Lisätiedot

UNIVERSITY OF TURKU. Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä. Johdanto

UNIVERSITY OF TURKU. Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä. Johdanto UNIVERSITY OF TURKU Käytettävyys jokapäiväisessä ympäristössä Ergonomia (Faulkner 8) 26.1.2006 Kai Kimppa 1 Johdanto Katsotaan joitain ergonomiakysymyksiä jotta voitaisiin välttää terveys- ja turvallisuusongelmia

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q4/

Toimialakatsaus Q1-Q4/ Toimialakatsaus Q1-Q4/2017 15.3.2017 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q4, 2017 Markkinarakenne 2017 Markkinakatsaus Q1-Q4/2017, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q4/2017, optisen

Lisätiedot

Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä laboratoriotutkimus

Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä laboratoriotutkimus Jäähdyttävän puhallussuihkun vaikutus työsuoriutumiseen ja viihtyvyyteen toimistotyössä laboratoriotutkimus Sisäilmastoseminaari 11.3.15 Helsinki Henna Maula, TTL Hannu Koskela, TTL Johanna Varjo, TTL

Lisätiedot

SILMÄKLINIKKA, OULU IKÄNÄKÖLEIKKAUS. Monitehokeinomykiön avulla

SILMÄKLINIKKA, OULU IKÄNÄKÖLEIKKAUS. Monitehokeinomykiön avulla IKÄNÄKÖLEIKKAUS Monitehokeinomykiön avulla Asiakasopas on Maiju Koivumäen opinnäytetyön tuotos Oulun Ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmasta. Opas on tehty yhteistyössä Oulun Terveystalon Silmäklinikan

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

LÄHI- JA VERKKO- OPETUKSEEN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA OPETUKSESTA

LÄHI- JA VERKKO- OPETUKSEEN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA OPETUKSESTA LÄHI- JA VERKKO- OPETUKSEEN OSALLISTUNEIDEN KOKEMUKSIA OPETUKSESTA Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava Yliopistopedagogiikan keskus Jenni Krapu, Yliopisto-opettaja, Avoin yliopisto Risto Uro, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt OEN

Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt OEN Optiikan Eettinen Neuvosto Hyväksynyt 27.11.2006 1.1 Odotukset ja motivaatio piilolasien hankintaan 1.2 Aikaisempi piilolasikokemus 1.3 Sairauksien ja mahdollisten lääkitysten kartoitus 1.4 Käyttöolosuhteiden

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q2/

Toimialakatsaus Q1-Q2/ Toimialakatsaus Q1-Q2/2018 30.8.2018 Sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q2, 2018 Markkinarakenne Markkinakatsaus Q1-Q2/2018, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q2/2018, optisen alan

Lisätiedot

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg

Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Linnea Lyy, Elina Nummi & Pilvi Vikberg Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on verrata kuntoutujien elämänhallintaa ennen ja jälkeen syöpäkuntoutuksen Tavoitteena on selvittää, miten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Toimialakatsaus Q1-Q2/

Toimialakatsaus Q1-Q2/ Toimialakatsaus Q1-Q2/2017 30.8.2017 Katsauksen sisältö Näkemisen ja silmäterveyden ala Q1-Q2, 2017 Markkinarakenne (2016) Markkinakatsaus Q1-Q2/2017, optisen alan vähittäiskauppa Tuoteryhmäkatsaus Q1-Q2/2017,

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen

SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen SUOMEN OPTINEN TOIMIALA SILMÄLASIEN KÄYTTÖTUTKIMUS 04 Taloustutkimus Oy / Anne Kosonen 6.9.04 JOHDANTO Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Optisen Toimialan toimeksiannosta. Tutkimuksen

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Silmäoptikkosi. Vammalan Optiikka. Iloista palvelua uudistetuissa tiloissa

Silmäoptikkosi. Vammalan Optiikka. Iloista palvelua uudistetuissa tiloissa Silmäoptikkosi Vammalan Optiikka Suojaa silmille tyyliä kasvoille Parasta silmillesi Kahdet lasit kätevästi samalla kertaa Iloista palvelua uudistetuissa tiloissa 1 www.vammalanoptiikka.fi KUVA LIISA SILTANEN

Lisätiedot

Kansalaiskyselyn tulokset

Kansalaiskyselyn tulokset ASSI-hanke - Asiakaslähtöisten omahoitoa ja etähoitoa tukevien sähköisten palvelujen ja palveluprosessien käyttöönoton innovaatiot perusterveydenhuollossa, 1.10.2012 31.12.2014 Kansalaiskyselyn tulokset

Lisätiedot

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset)

... Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan. Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) LIITE Vinkkejä lopputyön raportin laadintaan Sisältö 1. Johdanto 2. Analyyseissä käytetyt muuttujat 3. Tulososa 4. Reflektio (korvaa Johtopäätökset) 1. Johdanto Kerro johdannossa lukijalle, mitä jatkossa

Lisätiedot

AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA

AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA 1 AMMATILLINEN OHJE OPTIKON TOIMEN HARJOITTAMISESTA Optometrian Eettinen Neuvosto 2014 HYVÄ OPTIKON TUTKIMUSKÄYTÄNTÖ OHJEISTUS Yleistä s. 2 Hyvä näöntutkimuskäytäntö s. 3-4 Hyvä piilolasisovituskäytäntö

Lisätiedot

Toimialakatsaus

Toimialakatsaus Toimialakatsaus 31.8.2016 Sisältö Optinen ala Q1-Q2, 2016 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q3-Q4, 2016 Markkinakatsaus 60,0 50,0 55,1 Liikevaihto Q1-Q2, 2016: 161,0 M -2,6% 40,0 41,3

Lisätiedot

Toimialakatsaus Optinen toimiala

Toimialakatsaus Optinen toimiala Toimialakatsaus 7.4.2016 Optinen toimiala Sisältö Optinen ala Q1-Q4, 2015 Markkinakatsaus Tuoteryhmäkatsaus Alan odotukset -> Q1-Q2, 2016 Optinen ala 2015 1) Markkinakatsaus 140,0 120,0 116,7 Liikevaihto

Lisätiedot

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto

Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto LAUSUNTO SK17002 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa TAUSTA Korson koulun uimahallirakennuksessa työskentelevien työntekijöiden sisäilmastokyselyn lausunto Korson koulun

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI. LTKY012 Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas JAKAUMAN MUOTO Vinous, skew (g 1, γ 1 ) Kertoo jakauman symmetrisyydestä Vertailuarvona on nolla, joka vastaa symmetristä jakaumaa (mm. normaalijakauma)

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin. Risto Toivonen. Työterveyslaitos -

Hyvinvointia työstä. QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin. Risto Toivonen. Työterveyslaitos - Hyvinvointia työstä QEC - Quick Exposure Check Tarkistuslista kuormitustekijöiden arviointiin Risto Toivonen Quick Exposure Checklist QEC on liikuntaelimistön kuormituksen arviointiin suunniteltu 1, nopeakäyttöinen

Lisätiedot

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.

Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11. Rakennusalan työterveys käytännön esimerkkejä Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallinen seminaari Tampereella 20.11.2007 Minna Savinainen, tutkija Työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen

Lisätiedot

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE

PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE PÄÄ, OLKAPÄÄ, PEPPU, POLVET, VARPAAT - ERGONOMIAOHJEISTUSTA VANHEMMILLE Tekijät: Ritva Paukku, Lotta-Maria Stenholm & Iina Toukonen Fysioterapian opinnäytetyö, Turun AMK (2015) Hyvä vanhempi, Luet parhaillaan

Lisätiedot

Nuorison TERVEYSTODISTUS

Nuorison TERVEYSTODISTUS yhteisnäkö kentät laite Värinäkö Tarkka Heikko Värisokea ituus, mikä kojeen käyttö ajettaessa ole käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi Terveystodistus 1 RINTEL OY uh. (09) 829 4600

Lisätiedot

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005

T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari. Kristian Selén 7.12.2005 T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Kristian Selén 7.12.2005 2nd Edition 2004 Maurice Oxenburgh, Pepe Marlow, Andrew Oxenburgh ISBN 0-415-24331-9 Good ergonomics is good economics Paremmat työolot

Lisätiedot

Teoreettisia perusteita I

Teoreettisia perusteita I Teoreettisia perusteita I - fotogrammetrinen mittaaminen perustuu pitkälti kollineaarisuusehtoon, jossa pisteestä heijastuva valonsäde kulkee suoraan projektiokeskuksen kautta kuvatasolle - toisaalta kameran

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 %

Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 23 % 24 % 25 % 29 % 29 % 27 % 34 % 30 % 32 % Opintojen sujuvuus Kursseille on vaikea päästä (erilaiset rajoitukset ja pääsyvaatimukset) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajista noin joka viidennellä on ollut ongelmia kursseille pääsemisestä

Lisätiedot

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit.

r = 0.221 n = 121 Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. A. r = 0. n = Tilastollista testausta varten määritetään aluksi hypoteesit. H 0 : Korrelaatiokerroin on nolla. H : Korrelaatiokerroin on nollasta poikkeava. Tarkastetaan oletukset: - Kirjoittavat väittävät

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Ehdottomasti ehkä. Erna Korhonen, Emilia Multanen, Laura Ukkola. Selvitys optikoiden ja asiakkaiden asenteista monitehopiilolinssejä kohtaan

Ehdottomasti ehkä. Erna Korhonen, Emilia Multanen, Laura Ukkola. Selvitys optikoiden ja asiakkaiden asenteista monitehopiilolinssejä kohtaan Erna Korhonen, Emilia Multanen, Laura Ukkola Ehdottomasti ehkä Selvitys optikoiden ja asiakkaiden asenteista monitehopiilolinssejä kohtaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Optometristi Optometria Opinnäytetyö

Lisätiedot

TAPAUSTUTKIMUS. Monipuolisia näkemisen ratkaisuja aikuisnäköiselle näyttelijälle. Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 21.4.

TAPAUSTUTKIMUS. Monipuolisia näkemisen ratkaisuja aikuisnäköiselle näyttelijälle. Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 21.4. TAPAUSTUTKIMUS Monipuolisia näkemisen ratkaisuja aikuisnäköiselle näyttelijälle Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 21.4.2009 Raija Kulju Tuula Salmi Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi

Lisätiedot

$ %& ' ( ))*##!"##"!# , $ " (. ( " $... " " ( " ( . " ( " ( . " (. ( .. " ( " / (../ ( "+ (. " (.. / ( 0" ( . (. " (. (

$ %& ' ( ))*##!##!# , $ (. ( $...  ( ( . ( ( . (. ( .. ( / (../ ( + (. (.. / ( 0 ( . (. (. ( !##!# $ %& ' ( ))*##!##!# $ %& +, - $ ( ( $ ( ( ( ( ( ( ( ( / ( / ( + ( ( / ( 0 ( ( ( ( %& $ 12 /-3 4 55 5 / 651 ))3 *## 5!1 2!# 4 3 75 / 6 4 3-3 5 85%& + 5 --5 5 $ 9 5( 9%5/ & 93 553 5 2( 9 5 9 2 / 9

Lisätiedot

Monitehopiilolinssit mainettaan parempia - miksi et tarjoaisi?

Monitehopiilolinssit mainettaan parempia - miksi et tarjoaisi? Monitehopiilolinssit mainettaan parempia - miksi et tarjoaisi? Käyttäjätutkimus monitehopiilolinssien käyttäjille Optometrian koulutusohjelma, optometristi Opinnäytetyö 30.10.2009 Elina Hietanen Kaisa

Lisätiedot

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON

ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON ISTUMINEN JA ERGONOMIA KUNTOON Miksi istumista pitäisi rajoittaa? Liiallinen istuminen lisää niska-, hartia- ja selkäsärkyjä sekä rintarangan vaivoja näihin yhteydessä olevaa päänsärkyä ja väsymystä ylipainoa

Lisätiedot

Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999

Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999 Yhteenveto Espoon ruotsinkielisen väestön kehityksestä alkaen vuodesta 1999 Sisältäen: Espoon ruotsinkielinen väestö vs. Helsingin ruotsinkielinen väestö. Olennaiset erot väestön kehityksessä. Lasten lukumäärän

Lisätiedot

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia

Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia Sisustuskoulutuksen vaikuttavuus kyselytutkimuksen tuloksia AJK-Jatkokoulutuksen sisustuskoulutuksesta vuosina 2006-2009 valmistuneille järjestettiin verkkokyselytutkimus syksyllä 2009. Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta

Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Istu hyvin! - tietoa istumisesta ja ergonomiasta Vinkkejä kalvosarjan käyttöön Kalvosarjassa käsitellään istumisen määrää ja hyvää istumisergonomiaa. Kalvosarjan sisältö sopii alakoulun 5. 6. luokille

Lisätiedot

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos

Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos LAUSUNTO SK17005 Vantaan kaupunki, tilakeskus Ulla Lignell Kielotie 13 01300 Vantaa Kartanonkosken koulun ja päiväkodin henkilökunnan sisäilmastokyselyn tulos TAUSTA Kartanonkosken koulussa ja päiväkodissa

Lisätiedot

Valo, valonsäde, väri

Valo, valonsäde, väri Kokeellista fysiikkaa luokanopettajille Ari Hämäläinen kevät 2005 Valo, valonsäde, väri Näkeminen, valonlähteet Pimeässä ei ole valoa, eikä pimeässä näe. Näkeminen perustuu esineiden lähettämään valoon,

Lisätiedot

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi

Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Uudet näkökyvyn ajoterveysvaatimukset, niiden tutkiminen ja arviointi Maija Mäntyjärvi Silmätautiopin professori, emerita Itä-Suomen yliopisto Kuopio Konsultoiva silmälääkäri TTL Helsinki Laki ja asetus

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT

KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT : TERVEYS JA TYÖ- OLOT KYSELYLOMAKE: FSD2580 ITÄSUOMALAISET POLIISIT 1995-1998: TERVEYS JA TYÖ- OLOT QUESTIONNAIRE: FSD2580 EASTERN FINNISH POLICE OFFICERS 1995-1998: HEALTH AND WORKING CONDITIONS Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS

ComfortControl 01 KEINUN LUKITUS 02 KEINUN VASTUS 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 03 ISTUINSYVYYS 06 SELKÄNOJAN KALLISTUS 04 ISTUINKORKEUS 07 KÄSINOJAT KORKEUS Vaihe 1: Avaa tuolisi lukitus. 01 KEINUN LUKITUS Vaihe 2: Säädä tuoli kehosi mukaan. 02 KEINUN VASTUS 03 ISTUINSYVYYS 04 ISTUINKORKEUS Vaihe 3: Säädä tuoli työsi mukaan. 05 SELKÄNOJAN KORKEUS 06 SELKÄNOJAN

Lisätiedot

A130A0650-K Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op Tentti / Anssi Tarkiainen & Maija Hujala

A130A0650-K Tilastollisen tutkimuksen perusteet 6 op Tentti / Anssi Tarkiainen & Maija Hujala Kaavakokoelma, testinvalintakaaviot ja jakaumataulukot liitteinä. Ei omia taulukoita! Laskin sallittu. Tehtävä 1 a) Konepajan on hyväksyttävä alihankkijalta saatu tavaraerä, mikäli viallisten komponenttien

Lisätiedot

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä

Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Liukulakanat hoitotyön apuvälineinä Hoitajien työn fyysisen kuormittavuuden kokemus, liukulakanoiden käytettävyys ja potilaiden kuntoutuminen Jan Lund Heidi Pelttari Anu Yli-Kauppila Opinnäytetyö Turun

Lisätiedot

Tutkimustietoa: Työpaikkaväkivalta terveydenhuoltoalalla. Jari Auronen, KTM

Tutkimustietoa: Työpaikkaväkivalta terveydenhuoltoalalla. Jari Auronen, KTM Tutkimustietoa: Työpaikkaväkivalta terveydenhuoltoalalla Jari Auronen, KTM 29.10.2018 Tutkimuksen taustaa Pro gradu tutkielma: Työpaikkaväkivalta ja työn lopettamishalut terveydenhuoltoalalla. Tutkimuksen

Lisätiedot

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas

TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012. Timo Törmäkangas TUTKIMUSAINEISTON KVANTITATIIVINEN ANALYYSI LTKY012 Timo Törmäkangas Itse arvioidun terveydentilan ja sukupuolen välinen riippuvuustarkastelu. Jyväskyläläiset 75-vuotiaat miehet ja naiset vuonna 1989.

Lisätiedot

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua

Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Ravitsemustieto- ja ruoanvalmistuskurssit parantavat ikääntyneiden ruokavalion laatua, ravinnonsaantia ja elämänlaatua Satu Jyväkorpi Gerontologinen ravitsemus Gery ry satu.jyvakorpi@gery.fi Kurssien satoa

Lisätiedot