YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (viides jaosto) 15 päivänä heinäkuuta 1998

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (viides jaosto) 15 päivänä heinäkuuta 1998"

Transkriptio

1 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (viides jaosto) 15 päivänä heinäkuuta 1998 Asiassa T-155/95, LPN - Liga para Protecção da Natureza, Portugalin oikeuden mukaan perustettu yhdistys, kotipaikka Lissabon, GEOTA - Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e do Ambiente, Portugalin oikeuden mukaan perustettu yhdistys, kotipaikka Lissabon, edustajinaan asianajajat Agostinho Pereira de Miranda, Rui Amendoeira, José Cunhal Sendim ja Paula Gomes Freire, Lissabon, prosessiosoite Avenida António Augusto de Aguiar, 27, 2 Dt, Lissabon, kantajina, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellinen neuvonantaja Antonio Caeiro ja oikeudellisen yksikön virkamies Günter Wilms, prosessiosoite Luxemburgissa c/o oikeudellisen yksikön virkamies Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg, vastaajana, * Oikeudenkäyntikieli: portugali. II

2 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO jota tukee Portugalin tasavalta, asiamiehinään ulkoasiainministeriön Euroopan yhteisöihin liittyvistä asioista vastaavan osaston oikeudellisen yksikön päällikkö Luís Fernandes ja saman yksikön virkamies Angelo Cortesão Seiça Neves, prosessiosoite Luxemburgissa Portugalin suurlähetystö, 33 allée Scheffer, väliintulijana, jossa kantajat vaativat kumoamaan tehdyn komission päätöksen, jolla myönnettiin rahoitustukea Tejo-joen ylittävän sillan rakentamista Lissabonin alueelle Portugaliin koskevalle hankkeelle 94/10/65/005 koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 (EYVL L 130, s. 1) mukaisesti, EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto), toimien kokoonpanossa: puheenjohtaja J. Azizi sekä tuomarit R. García-Valdecasas ja M. Jaeger, kirjaaja: H. Jung, on antanut seuraavan II

3 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 määräyksen Tosiseikat ja asian käsittelyn vaiheet 1 Kantajina olevat yhdistykset LPN - Liga para Protecção da Natureza (jäljempänä LPN) ja GEOTA - Groupo de Estudos de Ordenamento do Território e do Ambiente (jäljempänä GEOTA) ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämällään kanteella vaatineet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan tehdyn komission päätöksen (jäljempänä tehty päätös tai riidanalainen päätös), jolla myönnettiin rahoitustukea Tejo-joen ylittävän uuden sillan rakentamista Lissabonin alueelle Portugaliin koskevalle hankkeelle 94/10/65/005 koheesiorahastosta 16 päivänä toukokuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1164/94 (EYVL L 130, s. 1) mukaisesti. 2 Kantajat vaativat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämällään hakemuksella maksutonta oikeudenkäyntiä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (viides jaosto) hylkäsi antamallaan määräyksellä maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen. 3 Euroopan yhteisöjen komissio teki ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämässään erillisessä asiakirjassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklan nojalla oikeudenkäyntiväitteen ja vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ratkaisemaan asian oikeudenkäyntiväitteen osalta käsittelemättä itse pääasiaa. 4 Kantajat jättivät oikeudenkäyntiväitettä koskevat huomautuksensa. II

4 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO 5 Portugalin tasavalta toimitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen väliintulohakemuksen, jossa se pyysi saada osallistua oikeudenkäyntiin tukeakseen komission vaatimuksia. Väliintulohakemus annettiin tiedoksi asianosaisille, joilla oli mahdollisuus esittää huomautuksensa. Portugalin tasavalta hyväksyttiin annetulla määräyksellä väliintulijaksi tukemaan komission vaatimuksia. Portugalin tasavalta jätti väliintulokirjelmänsä Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pyysi päivätyllä kirjeellä kaikkia asianosaisia ja väliintulijaa vastaamaan kirjallisiin kysymyksiin. 7 Portugalin tasavalta, komissio ja kantajat jättivät kukin vastauksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin 21., 24. ja päivätyillä kirjeillä. 8 Portugalin tasavallan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamien vastausten liitteenä oli videokasetti, joka sisälsi otteita televisiouutisista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti videokasetin väliintulijalle pyytäen tätä esittämään asiaa koskevat otteet kirjallisessa muodossa. Portugalin tasavalta toimitti jättämässään kirjeessä kirjallisen esityksen videokasetin sisällöstä. Asianosaisten vaatimukset 9 Kantajat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa tehdyn päätöksen, II

5 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 hylkää oikeudenkäyntiväitteen, velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 10 Vastaaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jättää kanteen tutkimatta, velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 11 Portugalin tasavalta vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jättää kanteen tutkimatta. Tutkittavaksi ottaminen 12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 114 artiklan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä koskevan väitteen käsittelemättä itse pääasiaa, jos asianosainen sitä vaatii. Artiklan 3 kohdan mukaan hakemuksen jatkokäsittely on suullinen, jollei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toisin päätä. Nyt esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asian riittävästi selvitetyksi niiden asiakirjojen ja selvitysten perusteella, jotka asianosaiset ovat esittäneet kirjallisen käsittelyn kuluessa ja joita ovat erityisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kirjallisiin kysymyksiin annetut vastaukset. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on tiedossaan kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat seikat, se päättää, ettei asianosaisten suullinen kuuleminen ole tarpeen. II

6 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO 13 Vastaaja esittää kaksi tutkimattajättämisperustetta. Vastaajan mukaan kannetta ei ensinnäkään ole pantu vireille EY:n perustamissopimuksen 173 artiklan mukaisessa kahden kuukauden määräajassa. Toiseksi riidan-alainen päätös ei vastaajan mukaan koske kantajia suoraan ja erikseen. Määräajan ylittyminen tutkimattajättämispemsteena Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut 1 4 Vastaaja mainitsee, että riidanalaisesta päätöksestä, joka tehtiin , annettiin samana päivänä lehdistötiedote ja että päätös annettiin tiedoksi Portugalin valtiolle ja päätöksen pääkohdat julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (EYVL 1994, C 403, s. 116). Vastaajan mukaan päätöksestä kerrottiin lisäksi välittömästi kaikissa Portugalin tiedotusvälineissä (alueellisissa ja valtakunnallisissa lehdissä, radiossa, televisiossa jne.). Vasta nostettu kanne on siten vastaajan mukaan jätettävä tutkimatta. Vastaajan mukaan eri lehdissä julkaistuista artikkeleista ilmenee lisäksi, että LPN ja GEOTA ovat käyneet keskustelua sillan rakentamisesta ja jatkaneet hankkeen arvostelua koko vuoden 1995 ajan, erityisesti pidetyssä tieteellisessä kongressissa, joka järjestettiin sillan eri sijaintimahdollisuuksien käsittelyä varten. Vastaajan mukaan ei ole mahdollista, että asiasta olisi keskusteltu tässä kongressissa, ilman että kukaan olisi maininnut koheesiorahastosta myönnettyä tukea. Vastaaja korostaa lisäksi, että useissa lehdissä kerrottiin maaliskuussa 1995, että LPN ja muut ympäristönsuojeluyhdistykset [GEOTA, Quercus ja Instituto Dom Diniz (IDD)] valmistelivat kanteen nostamista komissiota vastaan, koska tämä oli hyväksynyt sillan rakentamisen Tejo-joen ylitse, ja että asia saatettaisiin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi. 15 Vastaaja huomauttaa, että toinen kantajista, GEOTA, pyysi jo Portugalin aluesuunnittelu- ja hallintoministeriltä lupaa saada tutustua hankkeeseen myönnettyä yhteisön rahoitusta koskeviin asiakirjoihin sekä kaikkiin tuen myöntämistä koskeviin Euroopan unionin toimielinten päätöksiin. Vastaaja korostaa, että II

7 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 GEOTA sai pyytämänsä asiakirja-aineiston nähtäväkseen ja että sille annettiin samassa yhteydessä jäljennös riidanalaisesta päätöksestä. 16 Vastaaja väittää lisäksi, että ottaen huomioon GEOTAn ja LPN:n välisen tiiviin yhteistyön, LPN: nkin on täytynyt tutustua riidan-alaiseen päätökseen tuona ajankohtana. Tältä osin vastaaja korostaa erityisesti, että kuten GEOTAn vuoden 1994 toimintakertomuksesta ilmenee, GEOTA ja LPN ovat yhdessä järjestäneet useita Tejo-joen ylittävää siltaa koskevaan kampanjaan liittyviä toimenpiteitä [kokouksia komission ympäristö-, ydinturvallisuus- ja väestönsuojeluasioista vastaavan pääosaston (PO XI) kanssa, useita tutkimuksia, vireille pantuja kanteita Portugalin tuomioistuimissa]. 17 Vastaaja päättelee tästä, että kantajat tutustuivat riidan-alaiseen päätökseen kokonaisuudessaan viimeistään ja että perustamissopimuksen 173 artiklan 5 kohdan mukainen kahden kuukauden määräaika oli ylitetty jo kauan ennen kuin kantajat nostivat kanteensa. 18 Vastaaja myöntää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamissaan vastauksissa, että LPN:n jäsenet ja PO XI:n sekä Aluepolitiikasta ja koheesiosta vastaavan pääosaston (PO XVLn) virkamiehet olivat yhteydessä toisiinsa koko vuosien 1994 ja 1995 ajan, mutta väittää, ettei kukaan näiden pääosastojen virkamiehistä muista antaneensa LPN:lle jäljennöstä tehdystä päätöksestä heinäkuun 1995 alussa eikä muunakaan ajankohtana. 19 Vastaaja korostaa, että LPN, GEOTA, IDD ja Quercus lähettivät komission jäsenelle Ritt Bjerregaardille yhteisen kirjeen, jonka oli näiden neljän yhdistyksen nimissä ja puolesta allekirjoittanut LPN:n puheenjohtaja Palmeirim ja josta ilmenee selvästi, että yhdistykset tiesivät jo tuolloin, että komissio oli päättänyt hyväksyä rahoituksen myöntämisen koheesiorahastosta Tejo-joen ylittävän sillan rakentamiseen ja että ne olivat antaneet asianajajiensa nostaa päätöksestä kanne yhteisöjen tuomioistuimessa. II

8 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO 20 Vastaajan mukaan myös Portugalin lehdistössä kerrottiin maaliskuussa 1995 yhdistysten aikeesta nostaa tehdystä päätöksestä vastaan kanne yhteisöjen tuomioistuimessa. 21 Se, että LPN oli saanut tiedon riidanalaisesta päätöksestä, ilmenee vastaajan mukaan myös LPN:n, GEOTAn, Quercusin ja IDD:n komission jäsenelle Monika Wulf-Mathiesille lähettämästä yhteisestä kirjeestä, jonka oli näiden neljän yhdistyksen nimissä ja puolesta allekirjoittanut LPN:n puheenjohtaja Palmeirim. LPN korostaa, että kirjeessä oli "tietoja koheesiorahastosta rahoitettavan Tejo-joen jokisuulahden ylittävän sillan rakentamisesta käydystä teknisestä keskustelusta" ja etteivät allekirjoittaneet yhdistykset vaatineet siinä komissiota epäämään rahoitusta koheesiorahastosta vaan keskeyttämään rahoituksen. 22 Vastaaja toteaa, että World Wide Fund for Nature (WWF) lähetti Monika Wulf-Mathiesille kirjeen, jossa se kertoi hänelle portugalilaisten ympäristönsuojeluyhdistysten ilmaisseen huolestumisensa Tejo-joen ylittävän sillan rakentamisesta ja totesi nimenomaisesti, että nämä "yhdistykset väittävät, että silta rahoitetaan osittain Euroopan investointipankista ja koheesiorahastosta". 23 Vastaaja korostaa lisäksi, että WWF lähetti PO XI:lle LPN:n laatiman päivätyn kirjeen, jonka liitteenä oli muistio, jonka otsikkona on "Uusi silta Tejo-joen jokisuulahdelle" ja jonka mukaan "koheesiorahastosta ja Euroopan investointipankista myönnetään kummastakin noin 300 miljoonan ecun suuruinen osuus", sekä lisäksi vielä nimenomaisesti viitataan liitteenä olevaan asiakirjaan, tässä tapauksessa "komission päätökseen", jonka täytyy olla tehty päätös. 24 Vastaaja ihmettelee, miten LPN rohkenee väittää tutustuneensa riidanalaiseen päätökseen vasta heinäkuun 1995 alussa, kun se on lähettänyt Ritt Bjerre- II

9 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 gaardille kirjeen, jossa se nimenomaisesti siteeraa Tejo-joen ylittävän sillan rakentamista koskevan hankkeen 94/10/65/005 rahoittamista koskevaa komission päätöstä. 25 Vastaajan mukaan on lähes varmaa, että LPN sai tiedon tehdystä päätöksestä heti sen tekemistä seuraavina päivinä. Joka tapauksessa yllä mainitut seikat osoittavat vastaajan mukaan aivan varmasti, että LPN:llä oli täydelliset tiedot mainitusta päätöksestä jo paljon aikaisemmin kuin mitä kantajat väittävät ja viimeistään Kantajat väittävät, että kanne on pantu vireille perustamissopimuksen 173 artiklan mukaisessa kahden kuukauden määräajassa. Koska tehtyä päätöstä ei annettu heille tiedoksi ja koska päätöksestä julkaistiin vain lyhyt tiivistelmä, joka ei sisältänyt edes sen päätösosaa, kanteen vireillepanon määräaika pitäisi laskea ajankohdasta, jolloin kantajat ovat saaneet päätöksestä tiedon. Kantajat täsmentävät, että kanne on otettava tutkittavaksi, jos toinen kahdesta kantajasta on saanut mainitusta päätöksestä tiedon myöhemmin kuin kaksi kuukautta ennen kanteen nostamisen ajankohtaa Kantajat väittävät, että LPN tutustui riidanalaisen päätöksen sisältöön vasta heinäkuun 1995 alussa, epävirallisesti ja ollessaan tuolloin yhteydessä komission virkamiehiin. LPN oli kantajien mukaan tosin jo ennen tätä kuullut huhuja, joiden mukaan komissio oli päättänyt rahoittaa Tejo-joen ylittävän uuden sillan rakentamisen, mutta se ei ollut koskaan päässyt tutustumaan mainitun päätöksen sisältöön. Kantajien mukaan kanteen nostaminen päätöstä vastaan ei ole mahdollista, jollei käytettävissä ole päätöstä johon viitata. 28 Kantajien mukaan se, että riidanalaisesta päätöksestä oli välittömästi kerrottu kaikissa Portugalin tiedotusvälineissä, on selvästi merkityksetöntä, koska yhteisön II

10 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO toimielinten toimenpiteitä vastaan nostettavien kanteiden vireillepanon määräajat eivät voi alkaa kulua toimenpiteiden mainitsemisesta lehdissä tai televisiouutisissa. 29 Kantajat katsovat virheelliseksi vastaajan väitteen, jonka mukaan GEOTAn ja LPN:n välisen tiiviin yhteistyön perusteella on oletettava, että LPN tiesi toimenpiteistä, joihin GEOTA oli ryhtynyt saadakseen jäljennöksen tehdystä päätöksestä. Tällainen olettama kääntäisi todistustaakan. Kantajien mukaan yhteisön oikeudessa ei ole olettamaa, jonka mukaan kahdella yksiköllä, joilla on samanlaiset päämäärät, olisi velvollisuus informoida toisiaan aloitteista, joihin kumpikin tahollaan ryhtyy. Kantajien mukaan sen todistaminen, että LPN tiesi tehdystä päätöksestä kaksi kuukautta ennen , olisi ollut vastaajan asiana. 30 LPN väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kirjallisiin kysymyksiin antamassaan vastauksessa kuulleensa uuden sillan rakentamisen rahoittamiseen osallistumista koskevasta yhteisön päätöksestä ensimmäisen kerran vasta kesä- ja heinäkuun 1995 vaihteessa, mutta tarkkaa ajankohtaa se ei pysty ilmoittamaan. LPN väittää yrittäneensä tuosta hetkestä lähtien saada päätöksestä jäljennöksen, jonka GEOTA lopulta sille toimitti. 31 Kysymykseen, mikä tarkkaan ottaen sai GEOTAn pyytämään Portugalin aluesuunnittelu- ja hallintoministeriltä nähtäväkseen hankkeeseen myönnettyä yhteisön rahoitusta koskevia asiakirjoja, GEOTA vastaa, että pyynnön välittömänä syynä oli uutta siltaa koskevan hankkeen hyväksymismenettely vuonna 1994, ottaen huomioon, että hanke olisi elinkelpoinen vain yhteisön tuella. 32 GEOTA vahvistaa, että sen ja LPN:n johtohenkilöt olivat uuden sillan vuoksi henkilökohtaisesti yhteydessä toistuvasti koko vuoden 1995 ajan ja että asian vuoksi kehiteltiin useita aloitteita, mutta väittää, ettei mikään niistä toimenpiteistä, joihin II

11 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 nämä kaksi yhdistystä yhdessä ryhtyivät vuoden 1995 ensimmäisten kuukausien aikana, nimenomaisesti koskenut riidanalaista päätöstä. 33 Lopuksi GEOTA väittää toimittaneensa kesäkuun 1995 lopussa LPN:lle jäljennöksen riidanalaisesta päätöksestä. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta 34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa aluksi, että kanteen ovat nostaneet kaksi portugalilaista ympäristönsuojeluyhdistystä, GEOTA ja LPN, yhdessä. 35 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa seuraavaksi, että asiakirjoista ilmenee, että toinen kantajista, GEOTA, sai jäljennöksen riidanalaisesta päätöksestä tutustuessaan aluesuunnittelu- ja hallintoministeriössä Tejo-joen ylittävän uuden sillan rakentamiseen myönnettyä yhteisön rahoitusta koskeviin asiakirjoihin. Tämän vuoksi nostettu kanne on GEOTAn osalta nostettu selvästi liian myöhään. 36 LPN:n osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että toisin kuin tämä väittää, sen on täytynyt saada tieto riidanalaisesta päätöksestä aikaisemmin kuin kaksi kuukautta ennen kanteen nostamista. 37 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että LPN seurasi läheltä tapahtumien kulkua. Marraskuussa 1994, vain vähän ennen II

12 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO tehdyn päätöksen hyväksymistä, joukko portugalilaisia ympäristönsuojelujärjestöjä, LPN mukaan luettuna, saapui komissioon Brysseliin tarkoituksenaan saada komissio luopumaan rahoitustuen myöntämisestä. Tässä yhteydessä ne totesivat muun muassa seuraavaa: "Euroopan yhteisö ei ole vielä päättänyt rahoittaa hanketta. Päätöstä ei voida tehdä ennen huomista (perjantaita), jolloin komission jäsenten kollegio kokoontuu. Ei siis vielä ole varmaa, tuleeko päätöksestä Portugalin hallitukselle myönteinen." 38 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa olevan selvää, että riidanalaisesta päätöksestä kerrottiin välittömästi laajasti kaikissa Portugalin tiedotusvälineissä. 39 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korostaa, että LPN lähetti komission jäsenelle Bjerregaardille kirjeen, jossa se kirjoitti muun muassa: "Kuten tiedätte, komissio on rahoittamassa Tejo-joen jokisuulahden ylittävän erittäin suuren sillan rakentamista [ ] Tekemämme valituksen johdosta [jätetty vuonna 1992, nro P ] PO XI oli tilapäisesti kieltänyt yhteisön varojen käytön hankkeeseen. Syistä, joita emme vielä tiedä, komissio poisti tämän kiellon viime vuoden lopussa [ ]" On selvää, että viittauksella "kiellon poistamiseen viime vuoden lopussa" tarkoitetaan tehtyä päätöstä. Lisäksi LPN ilmoittaa jo päivätyssä kirjeessään antaneensa "asianajajiensa nostaa päätöksestä kanne yhteisöjen tuomioistuimessa". 40 Neljänneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että LPN lähetti komission jäsenelle Monika Wulf-Mathiesille kirjeen, jossa oli "tietoja koheesiorahastosta rahoitettavaa Tejo-joen jokisuulahden ylittävän sillan rakentamisesta käydystä teknisestä keskustelusta [...]". Kirjeen otsikosta ilmenee siten, että LPN tiesi tuolloin, että komissio oli päättänyt rahoittaa hankkeen. Lisäksi itse kirjeessä LPN ei vaatinut komissiota jättämään myöntämättä koheesiorahaston tuen vaan "keskeyttämään yhteisön tuen hankkeelle". II

13 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 41 Viidenneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että Portugalin lehdistössä kerrottiin jo maaliskuussa 1995 portugalilaisten ympäristönsuojeluyhdistysten, mukaan luettuna LPN:n, ilmoituksista, joiden mukaan ne aikoivat aivan lähipäivinä nostaa komissiota vastaan yhteisöjen tuomioistuimessa kanteen, jolla vaadittaisiin komission ja Portugalin hallituksen välisen sopimuksen purkamista. 42 Edellä olevasta ilmenee, että toisin kuin kantajat väittävät, LPN selvästikin sai tiedon päätöksen olemassaolosta hyvin pian komission tehtyä sen ja viimeistään On mainittava, että oikeuskäytännön mukaan sen, joka saa tiedon itseään koskevasta toimenpiteestä, on kohtuullisessa ajassa pyydettävä sen täydellinen teksti (asia 59/84, Tezi Textiel v. komissio, tuomio , Kok. 1986, s. 887, 11 kohta; asia C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde v. komissio, määräys , Kok. 1993, s , 18 kohta). 44 Tästä ilmenee, että LPN:n olisi pitänyt pyytää kohtuullisessa ajassa komissiolta tai mahdollisesti toimivaltaiselta portugalilaiselta ministeriltä tehdyn päätöksen täydellinen teksti. Näin ollen, jos oletetaan LPN:n yrittäneen saada mainitun päätöksen heinäkuussa 1995, kuten se väittää tehneensä, tätä pyyntöä ei mitenkään voida pitää edellä kohdassa 43 mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetussa kohtuullisessa ajassa tehtynä. LPN:n kanne on tämän vuoksi nostettu selvästi liian myöhään. 45 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että riippumatta siitä, ettei LPN pyytänyt kumottavaksi vaaditun päätöksen tekstiä kohtuullisessa ajassa siitä, kun se oli saanut päätöksestä tiedon, on joka tapauksessa todettava, että se ei nostanut kannettaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se tosiasiallisesti sai haltuunsa päätöksen tekstin. II

14 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO 46 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tältä osin, että kantajien väite, jonka mukaan LPN sai päätöksen tekstin vasta heinäkuun 1995 alussa, ei selvästikään vastaa totuutta. 47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensinnäkin, että sen pyytäessä LPN: Itä tarkkaa selvitystä olosuhteista, joissa tämä oli saanut riidanalaisen päätöksen tekstin, LPN ci pystynyt ilmoittamaan tarkkaa ajankohtaa ja esitti ristiriitaisia tietoja väittäessään saaneensa päätöksen GEOTAn toimittamana, kun LPN oikeudenkäyntiväitettä koskevissa huomautuksissaan sitävastoin väitti tutustuneensa päätöksen sisältöön ollessaan yhteydessä komissioon heinäkuun 1995 alussa. 48 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa toiseksi, että LPN:n itsensä esittämästä asiakirjasta ilmenee, että sillä tosiasiallisesti oli kumottavaksi vaaditun päätöksen teksti käytettävissään viimeistään Komissio on näet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamissaan vastauksissa esittänyt LPN:n laatiman ja allekirjoittaman seuraavasti otsikoidun muistion: "Uusi silta Tejo-joen jokisuulahdelle". Kyseisen päivätyn muistion sivuilla 1, 2, 10 ja 11 todetaan seuraavaa: "Koheesiorahastosta ja Euroopan investointipankista myönnetään kummastakin noin 300 miljoonan ecun suuruinen osuus. [...] Koheesiorahastosta myönnetään ecun suuruinen osuus (komission päätös, asiakirja 1). [ ] Komission päätöksessä (asiakirja 1) vedotaan myös siihen, että hankkeella myötävaikutetaan Euroopan laajuiseen verkostoon." Useissa muissa muistion kohdissa viitataan nimenomaisesti komission päätökseen. Sivulla 10 todetaan, että "Portugalin hallitus on koheesiorahaston tukea koskevassa pyynnössään (asiakirja 4, 19 kohta) sitoutunut takaamaan avoimuuden ja yleisön pyytämän tiedon saatavuuden. Tämä on myös yksi komission päätöksessä asetetuista vaatimuksista (komission päätös, asiakirja 1)". Näin ollen vaikuttaa siltä, että LPN ei ainoastaan ollut täysin tietoinen riidanalaisesta päätöksestä ja sen sisällöstä, vaan sillä myös oli päätöksen teksti, minkä todistaa viittaus "komission päätös, asiakirja 1". II

15 MÄÄRÄYS ASIA T-155/95 49 Siten on todettava, että LPN:llä oli tosiasiallisesti riidanalaisen päätöksen teksti viimeistään LPN:n nostamaa kannetta ei siten ole pantu vireille perustamissopimuksen 173 artiklan mukaisessa kahden kuukauden määräajassa, johon on yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 42 artiklan mukaisesti lisätty pitkän etäisyyden huomioon ottamisen vuoksi 10 päivää. 51 Kaikesta edellä olevasta ilmenee, ilman että tarvitsee selvittää, koskeeko kumottavaksi vaadittu päätös kantajia suoraan ja erikseen, että kanne on sekä GEOTAn että LPN:n osalta jätettävä tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Oikeudenkäyntikulut 52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantajat ovat hävinneet asian, heidän on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä velvoitettava korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut, koska vastaaja on sitä vaatinut. 53 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltiot, jotka ovat asiassa väliintulijoina, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, joten Portugalin tasavalta velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan. II

16 LPN JA GEOTA v. KOMISSIO Näillä perusteilla YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto) on määrännyt seuraavaa: 1) Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi. 2) Kantajat velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan yhteisvastuullisesti komission oikeudenkäyntikulut. 3) Portugalin tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Annettiin Luxemburgissa 15 päivänä heinäkuuta H.Jung kirjaaja J. Azizi viidennen jaoston puheenjohtaja II

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 18 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 18 päivänä joulukuuta 1997 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto) 18 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-5/97, jonka Belgian Raad van State on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 23 päivänä maaliskuuta 1995 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 23 päivänä maaliskuuta 1995 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 23 päivänä maaliskuuta 1995 * Asiassa C-365/93, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantaja Dimitrios Gouloussis, prosessiosoite

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * KOMISSIO v. SUOMI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 26 päivänä huhtikuuta 2007 * Asiassa 0195/04, jossa on kyse EY 226 artiklaan perustuvasta jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 7 päivänä toukokuuta 2002 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 7 päivänä toukokuuta 2002 * KOMISSIO v. RUOTSI YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 7 päivänä toukokuuta 2002 * Asiassa C-478/99, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään L. Parpala ja P. Stancanelli, prosessiosoite

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 13 päivänä marraskuuta 1990 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 13 päivänä marraskuuta 1990 * . MARLEASING YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 13 päivänä marraskuuta 1990 * Asiassa C-106/89, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción mo 1 de Oviedo (Espanja) on saattanut ETY:n

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä joulukuuta 1989 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä joulukuuta 1989 * GRIMALDI v. FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 13 päivänä joulukuuta 1989 * Asiassa C-322/88, jonka tribunal du travail de Bruxelles on saattanut ETY:

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 13 päivänä heinäkuuta 2000 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 13 päivänä heinäkuuta 2000 * TUOMIO 13.7.2000 ASIA C-456/98 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto) 13 päivänä heinäkuuta 2000 * Asiassa C-456/98, jonka Pretore di Brescia (Italia) on saattanut EY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

1. Virkamiestuomioistuimen toiminta Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat asiat ( )

1. Virkamiestuomioistuimen toiminta Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat asiat ( ) . Virkamiestuomioistuimen toiminta Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat asiat (2005 2006) 250 200 50 00 50 0 2005 () 2006 Vireille tulleet asiat Ratkaistut asiat Vireillä olevat asiat

Lisätiedot

Täydentävät säännöt 1. Sisällys. - Oikeusapupyyntö (1 3 artikla) Maksuton oikeudenkäynti (4 ja 5 artikla)...000

Täydentävät säännöt 1. Sisällys. - Oikeusapupyyntö (1 3 artikla) Maksuton oikeudenkäynti (4 ja 5 artikla)...000 Täydentävät säännöt 1 Sisällys I luku II luku III luku - Oikeusapupyyntö (1 3 artikla)...000 - Maksuton oikeudenkäynti (4 ja 5 artikla)...000 - Ilmoitus todistajan tai asiantuntijan väärästä valasta (6

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 15 päivänä maaliskuuta 2001 * Yhdistetyissä asioissa C-279/99, C-293/99, C-296/99, C-330/99 ja C-336/99, jotka Commissione tributaria di primo grado

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel SEC(2011) 1507 lopullinen. Luonnos

EUROOPAN KOMISSIO. Bryssel SEC(2011) 1507 lopullinen. Luonnos EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.12.2011 SEC(2011) 1507 lopullinen Luonnos EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON, KOMISSION, EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN, TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEAN

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIAT-193/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-193/99, Wm. Wrigley Jr. Company, kotipaikka Chicago, Illinois

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 20 päivänä syyskuuta 1990 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 20 päivänä syyskuuta 1990 * KOMISSIO v. SAKSA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 20 päivänä syyskuuta 1990 * Asiassa C-5/89, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään komission oikeudellisen yksikön virkamies Bernhard Jansen, prosessiosoite

Lisätiedot

B Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot

B Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot B Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yleinen toiminta 1. Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * MÄÄRÄYS 5.12.1997 ASIA C-218/97 Ρ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto) 5 päivänä joulukuuta 1997 * Asiassa C-218/97 P, Euroopan unionin neuvosto, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet

Lisätiedot

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastoto 1

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastoto 1 B Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastoto Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminta. Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat asiat

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

C Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot

C Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot C Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yleinen toiminta 1. Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 26 päivänä lokakuuta 1995

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 26 päivänä lokakuuta 1995 TUOMIO 26.10.1995 ASIA C-36/94 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 26 päivänä lokakuuta 1995 Asiassa C-36/94, jonka Tribunal Fiscal Aduaneiro de Lisboa (Portugali) on saattanut ETY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 * HAUTEM V. EIP YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 12 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-11/00, Michel Hautem, Euroopan investointipankin toimihenkilö, kotipaikka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 5 päivänä lokakuuta 1994 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 5 päivänä lokakuuta 1994 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 5 päivänä lokakuuta 1994 * Asiassa C-381/93, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies Xavier Lewis, prosessiosoite Luxemburgissa c/o

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * TUOMIO 31.1.2001 ASIA T-331/99 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 31 päivänä tammikuuta 2001 * Asiassa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora

Lisätiedot

3. Oikeudenkäyntejä koskevat tilastot. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminta

3. Oikeudenkäyntejä koskevat tilastot. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminta 3. Oikeudenkäyntejä koskevat tilastot Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminta Taulukko : Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toiminta vuosina 999, 2000 ja 200 Taulukko a: Ensimmäisen oikeusasteen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 23 päivänä maaliskuuta 1982 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 23 päivänä maaliskuuta 1982 * NORDSEE v. REEDEREI MOND YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 23 päivänä maaliskuuta 1982 * Asiassa 102/81, jonka Hanseatisches Oberlandesgericht Bremenin presidentti Walther Richter välimiehenä on saattanut

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) 12478/16 LIMITE PUBLIC CRS CRP 29 AELE 72 MERTENS 3 COWEB 95 JUR 464 MOG 106 COPS 278 MAMA 190 ELARG 92 CONUN 181 CORLX 370 COAFR

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 8.5.2009 Euroopan unionin virallinen lehti C 106/1 I (Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot) LAUSUNNOT EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO annettu 20 päivänä huhtikuuta 2009 ehdotuksesta

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 24 päivänä tammikuuta 1995 "

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 24 päivänä tammikuuta 1995 YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 24 päivänä tammikuuta 1995 " Asiassa C-359/93, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellinen neuvonantaja H. van Lier, prosessiosoite Luxemburgissa oikeudellisen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (valituksia käsittelevä jaosto) 23 päivänä toukokuuta 2007 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (valituksia käsittelevä jaosto) 23 päivänä toukokuuta 2007 * YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (valituksia käsittelevä jaosto) 23 päivänä toukokuuta 2007 * Asiassa T-223/06 P, jossa on kyse valituksesta Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * MESSE MUNCHEN V. SMHV (ELECTRONICA) YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto) 5 päivänä joulukuuta 2000 * Asiassa T-32/00, Messe München GmbH, kotipaikka München (Saksa),

Lisätiedot

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto) 15 päivänä tammikuuta 2003 *

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto) 15 päivänä tammikuuta 2003 * TUOMIO 15.1.2003 YHDISTETYT ASIAT T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 JA T-272/01 YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu toinen jaosto) 15 päivänä tammikuuta 2003 * Yhdistetyissä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. elokuuta 200 (OR. en) 8505/0 Toimielinten välinen asia: 200/0075 (NLE) WTO 09 SERVICES 7 COMER 58 COASI 64 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 19 päivänä toukokuuta 1993 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 19 päivänä toukokuuta 1993 * COOK v. KOMISSIO YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 19 päivänä toukokuuta 1993 * Asiassa C-198/91, William Cook plc, englantilainen yhtiö, kotipaikka Sheffield, edustajanaan Philip Bentley, QC, ja asianajaja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.11.2005 KOM(2005)611 lopullinen 2005/0233(CNS). Ehdotus NEUVOSTON ASETUS rahapolitiikan alalla annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79

Lisätiedot

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

Vastuuvapaus 2007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto P6_TA(009)00 Vastuuvapaus 007: Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Euroopan parlamentin päätös. huhtikuuta 009 vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston talousarvion

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta koirien, kissojen ja frettien kauppaan

Lisätiedot

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI * Neuvoston istunto (KULTTUURI/AUDIOVISUAALINEN ALA) Luxemburg, 28. kesäkuuta 1999

EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI * Neuvoston istunto (KULTTUURI/AUDIOVISUAALINEN ALA) Luxemburg, 28. kesäkuuta 1999 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 29. heinäkuuta 1999 (08.09) (OR. f) PUBLIC 9630/99 LIMITE PV/CONS 44 CULTURE 48 AUDIO 20 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI * Neuvoston 2195. istunto (KULTTUURI/AUDIOVISUAALINEN

Lisätiedot

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen

U 37/2009 vp. Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri Matti Vanhanen U 37/2009 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muuttaminen) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * KOMISSIO V. RANSKA YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 1 päivänä helmikuuta 2001 * Asiassa C-237/99, Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään M. Nolin, prosessiosoite Luxemburgissa, kantajana,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 2 päivänä toukokuuta 1996 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 2 päivänä toukokuuta 1996 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto) 2 päivänä toukokuuta 1996 * Asiassa C-231/94, jonka Bundesfinanzhof on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisesti yhteisöjen tuomioistuimen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 FIN 675 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. syyskuuta 2012 (20.09) (OR. en) 13963/12 N 675 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 19. syyskuuta 2012 Kom:n asiak. nro: COM(2012) 538 final Asia: Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio

W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 21 päivänä toukokuuta 1996 Asia T-148/95 W vastaan Euroopan yhteisöjen komissio Henkilöstö - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys -

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot

C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Oikeudenkäyntitilastot Virkamiestuomioistuin C Virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Virkamiestuomioistuimen yleinen toiminta 1. Vireille tulleet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat (2007 2011)

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIOIDEN PÄÄOSASTO Bryssel 18. tammikuuta 2019 REV1 korvaa 21. marraskuuta 2017 päivätyn tiedonannon TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Assistentteihin sovellettavat E-CURIA-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

Assistentteihin sovellettavat E-CURIA-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT Assistentteihin sovellettavat E-CURIA-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT 1. E-curia on tietokonesovellus, joka mahdollistaa oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisen, tiedoksi antamisen ja konsultoimisen sähköisesti.

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl).

Ulkoasiainministeriön muistio (HEL1031-2) liitteineen (3 kpl). ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeudellinen osasto OIK -06 Henriikka Hämäläinen LÄHETE 13.01.2004 HEL1031-5 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN JA ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. tammikuuta 2009 (26.01) (OR. fr) 5685/09 AGRILEG 9 ENV 36 EHDOTUS Lähettäjä: Komissio Päivä: 21. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus neuvoston päätökseksi, Bt cry1ab -geeniä

Lisätiedot

Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto

Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto ETY:N PERUSTAMISSOPIMUKSEN 228 ARTIKLAN NOJALLA ANNETTU LAUSUNTO Yhteisöjen tuomioistuimen kannanotto I 1 Tässä lausunnossaan yhteisöjen tuomioistuin tyytyy komission pyynnön mukaisesti tarkastelemaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 9 päivänä maaliskuuta 1994 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 9 päivänä maaliskuuta 1994 * YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO 9 päivänä maaliskuuta 1994 * Asiassa C-188/92, jonka Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Saksan liittotasavalta) on saattanut ETY:n perustamissopimuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2002 *

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2002 * GONZÁLEZ SÁNCHEZ YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto) 25 päivänä huhtikuuta 2002 * Asiassa C-183/00, jonka Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 5 de Oviedo (Espanja) on saattanut EY

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

UE-MD 1103/15 HKE/phk 1 DGC 2A

UE-MD 1103/15 HKE/phk 1 DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA MOLDOVAN TASAVALLAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-MD 1103/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA MOLDOVAN TASAVALLAN TULLIASIOIDEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39

Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 8305/14 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) PI 39 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. maaliskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0444 (NLE) 8305/14 ADD 1 PI 39 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Päivämäärä

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita TEKNISTEN TIEDONSIIRTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ

KÄYTÄNNÖN OHJEET, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita TEKNISTEN TIEDONSIIRTOVÄLINEIDEN KÄYTTÖ KÄYTÄNNÖN OHJEET, jotka koskevat kanne- ja valitusasioita Tässä laitoksessa on yhdistetty kanne- ja valitusasioita koskevat 15.10.2004 annetut käytännön ohjeet (EUVL L 361, 8.12.2004, s. 15) ja näitä ohjeita

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisellä puitesopimuksella

Lisätiedot

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS

LIITE. ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2016 COM(2016) 620 final ANNEX 1 LIITE ehdotukseen NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välisellä eurooppalaisia satelliittinavigointiohjelmia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.7.2003 KOM(2003) 437 lopullinen 2003/157 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS vuoteen 1999 asti Marokon kalastussopimuksen alaisina olleiden alusten ja kalastajien toimintasuunnan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Suositus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Suositus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 2.7.2003 KOM(2003) 387 lopullinen 2003/0142 (CNB) Suositus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön puolesta toimivan Italian tasavallan ja Vatikaanivaltion, jota edustaa

Lisätiedot

C Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot

C Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot C Unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäyntitilastot Unionin yleisen tuomioistuimen yleinen toiminta 1. Vireille tulleet asiat, ratkaistut asiat, vireillä olevat asiat (2007 2011) Vireille tulleet asiat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0901B (COD) 9375/1/15 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JUR 341 COUR 21 INST 181 CODEC 797 PARLNAT 70

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

KONSOLIDOITU VERSIO EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PERUSSÄÄNNÖSTÄ

KONSOLIDOITU VERSIO EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PERUSSÄÄNNÖSTÄ KONSOLIDOITU VERSIO EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PERUSSÄÄNNÖSTÄ Tämä teksti sisältää konsolidoidun toisinnon perussopimuksiin liitetystä Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdystä pöytäkirjasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2010 KOM(2010)381 lopullinen 2010/0205 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI yksityiskohtaisista säännöistä direktiivissä 2006/112/EY säädetyn arvonlisäveron palauttamiseksi

Lisätiedot

GSC.TFUK. Bryssel, 11. huhtikuuta 2019 (OR. en) XT 21027/19. Toimielinten välinen asia: 2019/0097 (NLE) BXT 44. SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

GSC.TFUK. Bryssel, 11. huhtikuuta 2019 (OR. en) XT 21027/19. Toimielinten välinen asia: 2019/0097 (NLE) BXT 44. SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Bryssel, 11. huhtikuuta 2019 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2019/0097 (NLE) XT 21027/19 BXT 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

Lisätiedot