VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU"

Transkriptio

1 VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU

2 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media ja elokuva 10 Matemaattiset luonnontieteet 12 SISÄLLYSLUETTELO Tekninen työ 13 Tekstiilityö 14 Kotitalous 16 Kuvataide 18 Musiikki 20 Liikunta 21 Tietotekniikka 22 2

3 Valinnassa on hyvä ottaa huomioon omat kiinnostukset, koulumenestys ja jaksaminen. Valintaa tehdessä kannattaa myös miettiä valinnaisaineesta koituva hyöty peruskoulun jälkeisissä opinnoissa: Mikään valinta ei ole kuitenkaan rajoitteena tai esteenä jatkoopintoihin. Valinnaisaineen valintaa kannattaa harkita huolella ja itsenäisesti oppilaan omista lähtökohdista, sillä sitova valinta tehdään yläkoulun loppuajaksi. Valintojen vaihtaminen on myöhemmin erittäin hankalaa, eikä vaihtoja tehdä myöhemmässä vaiheessa kuin erittäin painavista syistä esim. terveydelliset rajoitteet. Yleisesti voidaan todeta, että oppilaan kannattaa olla valitsematta aineita, jotka tuottavat hänelle vaikeuksia jo entuudestaan. Valinnaisaineita on 8. ja 9. luokalla yhteensä kuusi viikkotuntia. Käytännössä tämä tarkoittaa kolmea eri valinnaisainetta. Turun Lyseon koulun painotusluokilla opiskelevilla oppilailla on painotusluokkaan sidottuja valinnaisaineita, jotka oppilaan tulee valita sivun 4 taulukon mukaan. A2ranskaa opiskelevat jatkavat ainetta 8.9. luokalla, mikä vähentää heidän valinnaisuuttaan kahdella viikkotunnilla. 7. luokalla päättyvät musiikki, kuvataide, kotitalous ja käsityö. Näiden aineiden 7. luokan arvosanat siirtyvät sellaisinaan päättötodistukseen. Edellä mainittuja aineita voi jatkaa ottamalla näiden aineiden valinnaiskursseja, jolloin niistä tulee oma, erillinen arvosana päättötodistukseen. Kaikkia Turun Lyseon koulun valinnaisaineita opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8. ja 9. luokalla. Valinnaisainekurssit arvostellaan numeroin ja niillä on siten vaikutus päättötodistuksen keskiarvoon ja jatkoopintoihin hakemiseen. 3 VALINNAISAINEIDEN VALINTA

4 Valinnaisaineet 2h/aine Yleisluokka Liikuntapainotteinen luokka Englantipainotteinen luokka Englannin kieli A1 syventävä pakollinen Espanjan kieli B2 PAINOTUSLUOKKAAN SIDOTUT VALINNAISAINEET Ranskan kieli A2**/B2 Saksan kieli B2 Ilmaisutaito Media ja elokuva Matemaattiset luonnontieteet Kotitalous Kuvataide Liikunnan syventävä kurssi Musiikki Tekninen työ Tekstiilityö Tietotekniikka pakollinen ** A2 ranskan kieli jatkuu automaattisesti ja vähentää 2 viikkotunnilla valinnaismahdollisuutta. Liikuntapainotteisella luokalla valinnainen liikunta ja englantipainotteisella luokalla englannin syventävä kurssi on jo valittu painotuksen yhteydessä. 4

5 !"#$%"""$*+,!"#$%##*+%%+!+%$!"#$%"./"0%%$0%"$12/"%$34"3/$/2/% $ %647.""3443/"./4%4%8!"#$%"./"09:40;;..;6%$<=.944.4%"%6%7 =%4./"2%.;6%%46;2%=5;/$$$%0%%$0%% ""#$%"""0;/./7 2"9$4.90""$4335%"..%.303"$"$43/54$;$$8>003==3.: 0.3B%$;%.4%"/%?!"#$%"""496".363;=4459=6%4.%%0%%""3B"B%%4.4"8C;;$$;" 2%$;.;"9003=.304".%=/...;%0%.=%%$%/"=;"4%%4..%=2/$$%57 6B /D$$4".D/"63$ %BD/$$4.%%0/"%%4/.%< 6/0040=44;=%.%.67;;.4%E;D4.%F$%""4.%106/00 $/4.4;/=%%"5$5%%;""%$.%8 J=%%"$".;/..%0""/"44".3=338!"#$%"""496".363$$3 ;=44$$%/5..$005;B;0%%"4;4.$$"2%5"34.$035.3"8 K5..$00.;/..%0%%"=2/...;%"#$%".%<40=433""300 ;;.4%1.;$.400$%;$;2%1=2/.%005"39$4:"/4%4./=2/.;4%1 2/4;4.00"#$%"""$4"$BD".%0;;."6%".%="/.%$ %B%==%4.;44.%8L%=2/..$0033" %=%#/".%40= "443"39.$04438!B32/5%6D/00"?G3"09:4 9$""$0%4;.%./2%=/B;4B F96".363""#$%""";=44$$%.;.;4.;0009:4"#$%"""$4."0%7 D"0%%"..4"2%;$..;;="8C;$..;;=%/"%10.3B0"".7 8FB"$..99""FB%45%=;"=/M7;$..;;=EF+<"$3"4=%""7 /$$%.%%;4.=%$%$%4""#;=;"%46%..%2%"%=8 N/4/55$%4.%.;".;;1..32/""#$%""""/=0%%$"/55.;"."%4% /$/"=%4.;";.16/0009:4==%.%$/55%4/.%.%=5"0;7 5 ENGLANTI

6 !"#$%$%*+,./!"#$%$%*+01#23224$$+4$""$15%*+*%11%%6% %$$39 4"01: 41 0*** "01 4$$+4$% 6+4$%%*" # $% *+*%;!"9 >$":B22C$:!+D$+=$56>:EF$>$G2$:H64%$$%%*%I$"$=$+0$:J2*>06KF6: L6"0$ KF$: J$%$4$: B6+24C$: M*%*N2*+$:!F2$56>: J*>2: 6+=$: J$>$9 6% 4OR" 4*>001=1""1 $"*4$""$ S35O"=$++6""$: *>0O"*"0 *0*+1"""1 6"$=$+06""$;!"#$%$%*+6%>64$$%%*% *+ *+ "* 6% *300O%O0 +$0%$"0$ $"* 6% 44; >$%"$%: 0$+$% $ #6>02G$+% "22+$"*+; D264$+$"0*% 6% 3*+##6 6##$11%01411%:#2324$$%$>600$4$$%*"#$%$$;!"#$%$6%01>*1*+"264$+$"++*:6"$"*6%O"SBT%$!PT%=>$++9 ""0$ *+"01; D264*% $2##$ *"#$%$%*+"0*% 4$5*% $%""$ +"11%0OO $02=$"0 $ *"#$%$ 6% 4OR" 01>*1 *30O"O30*"0OR*+ U$0%$+$"*""$ Q4*>$""$;!"#$%$%*+"0*%4$5*%2+0022>,*"4;42":*+62=$$ >$++"22"/6%4*>001=14$$+4$%+$$2"*"0;!"#$%$6%4OR""264$+$"0*%"26"4$+64$4$$$*"#$%$%0$066%3O=1 $#2=1+%* $>#1=1% 0+$%0*"0$"*+=O0O4"**% "*1 $=$% *"#$%$+$"229 5*%O441>014"**%!" " #$%%$*"+",*"%*.$*"%,"%*/+0,1" ESPANJA 6

7 !"#$%"#%*+,".,/! "#$%$#!%*+,%*!*!.%+/0!1!20%$12$%"3"#$%"" !#04*$+!567869:;!!! %5"51$2"3"# %6#12$%53"#$%""7"8""55$$66$"18"568""#59:;<;;# %1<<6#%1#5<6=#3"#$%""26>68#%"#$$"> $565""#$"<""<6>#%655663># %#12$%6#<9:5;9$$8$59$2"3"# %""%$7 <655" "6$6<## 1# 1%"$5""# <%1 $;;##:$5;A D992$5; %1#755;$"#"#126$$"18"5%3"<5*7$7E/;55;;#"6$6<"55"A!"#$%"1##AFGH<11#"#><$#;=#%AI3""#"%#;3"#$%"1# 5;A!"#$%"1##O"###$;%$"#1"%715"26>65""#%"%$$"8=$$; <""#1$"$$"A 2"$52"3"#5""%5"51"$A 0">=1$66$%1<<6#%1="6$"<2#><$5#%"#$$"7%1$%" 3"#$%"1#<""<"#""6##%A #1"715%"<6$5655"8"5#O"###%#$"#1"A ;833"5#>61#1$5A O"7?85$7P6E<Q63O7B"#"="7?#O"A 7 RANSKA

8 !"#$"%#*+,./0""%$"#$"%#%"#01"#$#%%$"%"$02$#30404$040""%$"#$"5 "$%#"4%#400446%7./$#4$$"6"12040"/#3$033%!"#$""% 1"#61"#%8""%9":;2$44#$%94#""%$4#0""%9<=$!80$%1" $"#$"% 96#0<$ 2% $446A#% /4:41" 2% %7 BC %""7D$3#$!429%1"!"#$"%#"4//"$4:0028"08":8"07!"#$""0"0"5 8":%#=030"680""%$0%9"0#"4"""1"#"4/"$$"7E<=$$"#$""$% #"4%<2/$02$$"2%:<8301"0#252/%029":;2$44;0A$429""$" 2/$#120"2%60<$$0!"#$"$$"7F"2%:"%$"#$"$0":<=0<31"2"#%5 0":"%$"9"0#"1"A$44%0""/"9"0#"%$"$00%!"#$""%A>038"0""%0"!80$%7 SAKSA 8

9 Ilmaisutaito*äidinkielen*syventävä*valinnaisaine* * Tavoitteet * Ilmaisutaidon*tunneilla*tavoitteena*on* lisätä*esiintymisrohkeutta*ja*muiden*huomioimista* kehittää*esiintymistaitoja*ja*kartuttaa*ilmaisukeinoja* oppia*ryhmässä*työskentelyä*ja*muiden*huomioimista* oppia*rakentavan*palautteen*antamista*ja*vastaanottamista* kehittää*eläytymiskykyä*ja*mielikuvitusta* parantaa*keskittymiskykyä* oppia*tuntemaan*omia*kykyjään* * Työtavat * Tehdään*tutustumis8,*ryhmäytymis8,*liikeilmaisu8*ja*äänenkäyttöhar8 joituksia* Tutustutaan*draaman*keinoihin*mm.*pantomiimi,*improvisaatio,* still8kuvat*erilaisten*harjoitusten*avulla* Harjoitellaan*näyttelemistä*ja*roolin*ottamista* Tutustutaan*draamateksteihin*ja*voidaan*tuottaa*niitä*itse* Puhutaan,*keskustellaan*ja*väitellään* Kuunnellaan* Rentoudutaan*ja*eläydytään* Pidetään*puheita*ja*esityksiä* Tehdään*luovan*kirjoittamisen*harjoituksia* Harjoitellaan*kokouskäytänteitä* * Tule*siis*kokeilemaan*eri*ilmaisutapoja*ja*vahvistamaan*ilmaisun*taitojasi!** Opetellaan*uskaltamaan!*Opitaan*tekemällä*yhdessä!* * 9 ILMAISUTAITO

10 MEDIA JA ELOKUVA!"#$%%"*+,%$#$.*$""./0,".1,,%$..%$/%$." 2%,$11"" /1+4$."."5$,$"/1$4$$.6"*+,%7.$11""175%#$71,8/%.4%"9: 1$7%$*%*%+/"91$8*+,%1.";< 1+1+/1+4$."."*+,%.4%%$4%%. 1+1+/1+4$.".4"#$%.4%%$4%%. /++$/".%*$5%$/".,$"/1$...,%9,$/1%4$.".6"$=%**"/$$.104$: /$< *5$$11$."./+91%+1+4$.".,$"/1$4$$.61,75%#$7"9#$/1>.";< %1*:%$11"$#".4.$=+$.".%+.1",%*011> A$/>13 "*+,%./0.10%9$/15$% "5$:$*$/"1"*+,%1 "*+,%. B".5"13 *%+9+7 *4"#$%7 #5%%4%7 4+/$*%%$7 #*+4".11$."; 1+1+/1+4$.".*1$4%$/$$.%+*4%$/$$.9%%$$.7.011"$>$9$.%C 1%$"*+,%*/$*$5$11%$$. *+,%+/1"*.$$**%74%9#$/"/1$"#$1$.1$%4%*+,%%4$.". "*+,%.*5$$11$.".*%1/4$.". "*+,%.%5,$$.1$%%.%0/$.1$ 10

11 !"#$%$"*+$,./0**$!"#$%$"*+$,./0**$12,3$,4%$1$"*+$,./0**$ 5$*,226+7 *%18%2"3+$%2+%./%22$*"+2"3#"+9 8%%./%22$*"+2"3#"+9 4%$.%2: 2$*2"3#"+7$28%$*;%."2/2"3#"+;"< *%18%2"3+$8//+1.*"**%74%4"0$2"3+$%$#$=$+%%2$"2"3+$> %$.%.%/*2"3#"+?2"$*62"3#"+9 8$"2$4$#"2"3#"+9 %88%++$2"3#"+9 %*$%:.%*2"3#"+;"< 2"3+$+".*+$+??44";, 18$%2"3+$+".*+";,.1/2/2"3+$.$$1*+/.*"8/.%% 8//$"*+$+,7 %21./%9%21./%+$2%".13+%$*//*9#$=$+%%2$"./%.%8"0%.,?.,+8/1..%%8%**%8%%$28%%;"< $"0%$2/;%;%A+%$$"0%$2$;1$+%8%3#122$*//.*$"8/.%% "21./$";%"21./%.%+."28$".%+*18$*+% +"3#,,.1/2/2"3+$3%2/++%"**% +"3#,,8%$1.*$%92"3#".%*$%9.,?+$.10++";% +%0.%*+"22%%"0$2"3+$, 4%0$: ;% 0?38,+?6*."+"2?, 14"++%;%;13+1$*" +?6*."+"2? 13"22%?3#"**,+"."8$*+, 81$4/12$"*$*,2+68%3#122$*+%%81"2%$*$%+?6*."+"2?;,?.?%$.%$",2$"$*+68%3#122$*+%%81$4/12$*"+?6*."+"2?+1: +"/++%8$*"1*%:%2/"$+%1$#%%+1+"/++%%144$2%$#";%;14%?.*$26.$$1*+/.*"8/.%%< B21./%;%8"#$%$"*+$+,./2."%+?3#"**,<C2%8"0.$+?*.%*%%"+$: *"*+,,+".$$.%."3$++?"**,?3,%*$%.%*?*+,,22$*"88,.*$< 11 MEDIA JA ELOKUVA

12 MATEMAATTISET LUONNONTIETEET!"#$%""##$#*+,,+,#$#$$# %"#$%"#",./$,#0/0/",,"",$ 100 /",,"*2" +3$"", 45 %"#$%"#"" 6" 300""" +7 $$#"$%""$085%"#$%"#""6"300"""+$$#"9.""5 :",,"*2, #"/+##$$," +, "$.;#$#$, $%",< 9.", 6" %"#$7 %"#", *2$, +330#="*$>$, ""6$,#"%,$, 6"./$,#0%,$, $0 6"#+7+3,#+/"%*$, 3"2",#"%,$,5?+$$$, #.=$,#$., +**##" 3",+#$#"", $%",6" 9.", #*,,$"5 1"2$%%"# ";$$#=.#./0# 606$%7 30,0+$/"#"*$##$+#"<6+#"*#$,,+3$"",/"+>*#++,"**7 B+$$"#*#%*76"#.=%$,$#$%0 B$%",+/$*".;#$*,,"" B*;#$$,$,"#+%76"""/"%""<",$%0020 B$%",$,","..<.,#$$$60<+,$,#2""#+ B0;=+3,.#$,#=606"$$#2+,"" B#0;##$>$6""/"2**#*#%* B9.",+/$*".;#$*,,""<#$+**>$,32+$$6" B!";>+**$,%*"",.2#./$2"*#%5!"#$%"#" B+,C$%",2"#"* B32+$,##"$,#"" B3+.,+%# B.;#0=# B$30.;#0=# B.;#0=3"2# B9*,#+ B/$#+2"$,#"" B%"#$%"#",;#+2"" B+C" D2/+,#?0.#$#00,,*%$2+"2/+#$*"6"/0;,#00,.26",$,#$#3>$#00,**7 "*##",%"#$%"#"#"5E0+33%#"/+>"",#$#"#"3$,%*+#+,.##0, #$;#0/, 6" +33"", $##0%, **,< 26", #" %**,", +3,,0.##$,5?$%"" 6" 9."" #.=$+#*" +, **2 %$2#.5 F07 >$, #$#$, 3$2*#$$" %*+>+#** +33%#*+#$, "2/+","< 6+>$, 0 "2/+,#,/"*##""+$$,$,#.=$,#$.#"#+5 E*%"G%"#$%"#",./$,#0/0H?+$$,$,$%"6"9." 12

13 Tekninentyökäsityönsyventäväkurssi Teknisentyönopetuksenlähtökohtanaonantaaoppilaalleperustiedotja6 taidotuseiltaeritekniikanaloilta.tärkeimmätaihealueetovatpuunkäsit6 tely,metallityö,sähkö6jaelektroniikka,moottoritekniikatjamuovienkä6 sittely. Tällaisia taitoja ei näin monipuolisesti opeteta missään perusope6 tuksenjälkeen.laaja6alainentekninenosaaminenjasenmukanaantuoma tietynlainenajatteluonhyödyksiuseimmissaammateissa. Tavoitteena on kokea onnistumiselämyksiä valmistamalla ajanmukaisilla välineilläopettajanvalitsemiataiitsesuunniteltujatöitä. Kätevyydenja taitojenkehittymisenlisäksitarjollaontekniikanerialueiden"tietopaket6 teja", joiden sisältöön ja laajuuteen oppilaat voivat vaikuttaa. Tärkeitä seikkoja ovat myös toimiminen yhdessä muiden kanssa, oman ja muiden työnteonarvostuksenlisääntyminensekäyhteysteorianjakäytännönvä6 lillä. Toimintatunneillalähteemateriaalien,koneidenjalaitteidenturvallisesta sekä oikeasta käytöstä. Työt ovat opettajan tai oppilaan itse suunnittele6 mia. Suunnitteluon tärkeä ja iso osa työtä. Apuna voidaan käyttää tieto6 tekniikkaa.tuoteeiainaoletärkein,vaanmerkittävämpiäasioitatapahtuu tekijänpäänsisälläprosessinaikana. 13 TEKNINEN TYÖ

14 Tekstiilityö käsityön syventävä valinnaisaine Tekstiilityön tavoitteena on: antaa oppilaalle mahdollisuus harrastaa itsetuntoa vahvistavaa käsin tekemistä tietopainotteisen oppimisen rinnalla. pyrkiä työskentelyssä yhä itsenäisempään ongelmanratkaisuun, joka onnistuessaan luo itseluottamusta ja varmuutta omiin taitoihinsa. itsenäinen suunnittelu ja oman työskentelyn jatkuva kehittäminen päämääränä laadukas, esteettinen ja käyttökelpoinen tuote, joka liittyy vaatetukseen ja pukeutumiseen tai sisustukseen ja asumiseen. kehittää omankädentaitoja, pitkäjännitteisyyttä, vastuullista työskentelyä ja oman työn arvostamiseen liittyvien taitojen kehittämistä mahdollisimman monipuolisten tekniikoiden, materiaalien ja työtapojen avulla. Sisältö: 8. luokalla oppilaat TEKSTIILITYÖ tutustuvat syvällisemmin erilaisiin materiaaleihin eri tekniikoiden neulonta, ompelu avulla. suunnittelevat ja valmistavat omien ideoidensa ja valmiuksiensa mukaan tuotteita itselle tai muille. oppivat jonkin uuden tekniikan, taidon tai syventävät ja laajentavat jo hallitsemaansa tekniikkaa tai taitoa. perehtyvät saumurin monipuolisiin mahdollisuuksiin. syventyvät kiinnostuksensa mukaan muihin mahdollisiin erikoistekniikoihin, kuten kirjontaan käsin / koneella, kankaanpainantaan, huovutukseen, kankaankudontaan. 14

15 Sisältö: 9.luokallaoppilaat suunnittelevat asu4 tai sisustuskokonaisuuden, josta he valmistavat vähintäänyhdentaidollisestivaativanosan. tekevättyöstäportfolion,jostaselviääkokokäsityöprosessisuunnit4 telustavalmistukseenjakäyttöönastisekäomaarviointi. tutustuvatpiententöidenavullamuihintekniikoihin. 15 TEKSTIILITYÖ

16 KOTITALOUS Kotitalous!kotitaloudensyventävävalinnaisaine Tavoitteet: opiskellaarjenhallinnantaitoja. ohjataoppilastaottamaanvastuutaterveydestään,ihmissuhteistaan, taloudestaansekälähiympäristönviihtyisyydestäjaturvallisuudesta. Sisältö: ravintojaterveys asuinympäristöjahygienia kodintalousjakuluttajatieto perhejaihmissuhteet Opetuspainottuukäytännöntyöskentelyyneliruoanvalmistukseen,lei? pomiseenjaterveellistenjamonipuolistenaterioidensuunnitteluun. Suomalaistaruokaperinnettäkunnioitetaanjakalenterivuodenjuhlat otetaanhuomioon. Tutustutaanmyösmuutamanvieraanmaanruokakulttuuriin. 16

17 8.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#ruoanvalmistuksen#ja#leipomisen#perusasioita.# #sopeutuvat#yhteistyöhön#ja#uuteen#ryhmään.# #osallistuvat#ateriasuunnitteluun,#joissa#heidän#tulee#huomioida#ajan,# rahan#ja#raaka:aineiden#saatavuus.#suunnitelmien#tekemisessä#ote: taan#huomioon#myös#ryhmän#jäsenten#erilaiset#mielipiteet.# #perehtyvät#yleisimpiin#erityisruokavalioihin#ja#säilöntään.# #tutustuvat#hygieniakoulutukseen.# #harjoittelevat#ja#valmistavat#juhlan.# # # 9.#luokalla#oppilaat# # #kertaavat#perusasioita#käytännön#töissä.#opiskelussa#painotetaan# omatoimisuutta,#rutiinien#hallintaa#ja#ryhmähenkeä.# #perehtyvät#eri#maiden#ruokakulttuureihin#joko#yksin#tai#parin#kans: sa.# #harjoittelevat#mahdollisuuksien#mukaan#erilaisten#projektien#avulla# yhteistyön#tekemistä#koulun#ulkopuolisten#tahojen,#esim.#päiväkotien,# kanssa.# ##### # 17 KOTITALOUS

18 Kuvataide kuvataiteen syventävä valinnaisaine Tavoitteena on: oman kuvallisen ajattelun ja ilmaisun kehittäminen; omien ajatusten, elämysten ja tunteiden ilmaisu kuvataiteen keinoin. pyrkimys luovaan ongelmanratkaisuun. kehittää havaintokykyä. oppia hallitsemaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita. luoda pohjaa omalle harrastuneisuudelle. oppia tarkastelemaan ja tulkitsemaan taiteen ja viestinnän kuvia sekä omia että muiden töitä. tutustua paikalliseen kulttuuritarjontaan. perehtyä kuvan tuottamisen eri vaiheisiin: ideointi, luonnostelu, valmistus, viimeistely ja itsearviointi. kehittää omia työskentelytaitoja niin itsenäisesti kuin ryhmässäkin. hengähtää keskellä kouluviikkoa, antaa aikaa omalle tekemiselle ja oivalluksille. Keskeisiä sisältöjä: 8. luokka Syvennetään jo aiemmin opittuja tekniikoita ja opitaan uusia. Tietotekniikan käyttö kuvallisessa ilmaisussa ja sen välineenä. Tutustutaan lähemmin kuvaan mediassa, oman kriittisen ajattelun kehittäminen. Taide osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. KUVATAIDE 9. luokka Tutustutaan yhä monipuolisempiin ja kokeellisempiin kuvallisen ilmaisun tekniikoihin. Käydään taidemuseossa. Työskentely itsenäisempää ja prossessinomaisempaa. Lopputyö, jossa syvennetään itse valittua teemaa ja tekniikkaa. Työstä koostetaan myös portfolio. 18

19 Maalaus vesiväri, peiteväri, akryyli ja öljyvärimaalaus Piirustus lyijykynä, hiili, pastelli ja tussipiirustus Grafiikka linoleikkaus, serigrafia, kuivaneula, monotypia ja kollagrafia Valokuvaus ja kuvankäsittely digitaalinen valokuvaus, kuvankäsittelyohjelmat Videokuvaus ja animaatio liikkuva kuva ja sen tuottaminen, editointi Keramiikka ja kuvanveisto esineiden suunnittelu ja valmistus, savityöt ja sen tekniikat, kipsityöt, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen Sekatekniikat kollaasi, installaatio Ympäristö ja yhteisötaide eri vuodenaikojen mahdollisuudet, koulun sisäiset projektit Taiteentuntemus taidehistoria, taidenäyttelyt, taidearvostelu Kuvallinen viestintä kuva mediassa; mainonta, elokuvat, sarjakuvat, uutiskuva 19 KUVATAIDE

20 !"#$$%%$"#$$%$#*+,*%".##$!"#$$%%$,"+$// , "#$$%$ 00$/00 /0"/0+4 #5$,,0+4 %""+//+4%0,#5+60/$$%%"+780$5,"%#$$*0$%",,00511$/0$ #9,"+$#""#7 :0"/" ,+.$/0$#$$/0"/",015$2$60%+2$,+,+%,,;7 <5$,,5 =","#,",00>3$#5$,,$$$20.65$,,+/+0//0%$,0.04>0##54."1"6+60 :006++,00 %"",+/",5,,""%#$0 60 %+2$,+, "#$$%$ A/0$#" B$0"#$$%$//$#$0$3+5$,0%5%+$//0060,5,+",+,00+#$+.%$%#$,4/0"9 /"04#5$,,$$04/$$%+,,60"#$$%%$,+%5/5C$00%,,+7!"#$$%$/06$,60,/$,!"#$$%$/06+$2$60,/+$2$,","#,",00%"",+/+0//0#+%35%"+,,+60 60"#$$%%$+/5%"*$0%0,#+/+0//07!"#$$%%$,$+,560"#$$%$,+5.$0 ="+$//051+,+//00.,"#$$%$+/++,,$+4.,$4+/53$ $04 30$$%04 #5$,$*.$ 60 "535,+2,* "#$$%$.09 %+,"$#+##0#+%%,,$$,$/0$#+*$0%#$,,+$,60+.%$,;6 MUSIIKKI 20

21 Liikuntaliikunnansyventävävalinnaisaine Syventävä liikunta on tarkoitettu kaikille,jotka haluavatliikkualisää kouluviikossa. Tavoitteet Syventävän liikunnan tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus uusien lajien kokeiluun ja tuntien sisällön suunnitteluun sekä tarjota myönteisiäliikuntakokemuksia. Kasvatuksellisina päämäärinä ovat oppilaan yhteistyökykyisyyden lisääminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Liikunnassa opitaan kantamaanvastuutaitsestä,toisistajavälineistä. Arviointi Liikunnassa käytetään jatkuvaa arviointia, jossa painotetaan myön= teistäasennoitumistaliikuntaan,yhteistyökykyisyyttäjaliikuntataito= ja. Sisältöön pyritään ottamaan monipuolisesti eri liikuntalajeja ja teke= mään tutustumiskäyntejä lähialueiden liikuntapaikkoihin mahdolli= suuksienrajoissa. 21 LIIKUNTA

22 TIETOTEKNIIKKA!"#$%$#""*+!,!"#$"%"$#*%+"++#,""##**%%!./# $#5!"#$%%#"6#7 %89#02"# 9 %8#":0"$$#"6# 1.$$/ % 310$$121$/ $"$%..;.8$#":<::9#4"$.":#:$"$<0#3":<<6#::!./$##2":#$3$2<<$$<3$9$"#$%$#""%#$":$12#4"$; $1312="%:$./#012115#$1$./#$":#:$110":11$..7:"310":$# $/"6#286%00":<<6#$:33$92%"=<%0":$<3$ >=;"0":11$..5$./1:"$#2<<$$<< >#4%$#8"$$131$5"$#4#$%4"=1"3112"029%%0::,%$"# $#5 :18/=%:$" =":"%"2"# %22<"%"$" %6".0#":%##$!>;%89#02$?!>9!>5%8#":0"$$##$?%6"2#6"$ #4"0":$#%89#02"#2<%2"#9$00#$2"# #$$"<== 22

23 Kouluavarten: Jatko/opinnoissa ei aloiteta tietotekniikan taitojen opettamista alusta: edellytetäänyleensäkeskeisten ohjelmien osaaminenja laitteistonkäyttö Tietotekniikkaantaakoulussamonipuolisetmahdollisuudetet/ siä,muokatajaesittäätietoa. Oppikirjoihin liittyvä oheismateriaali sähköisessä muodossa oppilaidenkinsaatavilla;kustantamoidenmateriaalit Tietokonereppuun!Nähtäväksijää,kuinkalähelläonaika,kun oppilaallaonrepussaantietokonenykyinenhallitusohjelmalu/ paainternetinsaatavuuden! Minulleko? Eriyttäminen on helppoa, sillä jokaisella on kone ja töitä voi tehdäomaantahtiinjajopaerilaisiatöitä.soveltuusiisniin ta/ viksillekuinnörteillekin! Mitätietotekniikantunnillaopetetaan? laitteistonosat tiedonhallintajakäsittely;tietojenluotettavuus virukset,tietoturva;informaationseurantajajärjestäminen sähköpostijasähköpostiasioiminen tekstinkäsittely,taulukkolaskenta kuvankäsittely piirto/ohjelma,esitysgrafiikka multimedia: kuvan,äänenjaliikkuvankuvankäsittely elokuvaneditointi,animaatio kotisivut tietoliikenteenperusteet 23 TIETOTEKNIIKKA

24 !"#"$%*$%+*","%.#"/0.#1$01%23% 45675%!89:8% % ;"<=%54%474%3>27% %

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat)

LUKUVUOSI LIIKUNTA (4.-6.-luokat) MUSIIKKI (4.-6.-luokat) Haminan koulu 4.-6.-luokkien VALINNAISAINEOPAS lv. 2017-2018 LUKUVUOSI 2017-2018 Uudessa opetussuunnitelmassa 1.8.2016 alkaen valinnaisaineita opetetaan neljännellä vuosiluokalla yksi 45 min. viikkotunti.

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ

SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ SUOMEN KOULUJÄRJESTELMÄ VALINNAISAINEIDEN VALINTA JA TUNTIJAKO VALINTA Valintojen tulisi pohjautua oppilaan kiinnostuksiin ja taitoihin. Valintoja tehdessä kannattaa ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN Illan ohjelma: Valinnaisuus Pikkolassa Luokanvalvojan tapaaminen Luokanvalvojat: 7A Antti Korpinen 7B Leena Mäyry-Ylinen 7C Milla Ojala 7D Mari Johansson 7E Tommi Roininen 7F

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

KATUTAIDE KERAMIIKKA

KATUTAIDE KERAMIIKKA TYÖPAJAT 2012-2013 Sinulla on edessäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE Työpajassa

Lisätiedot

7. luokkalaisten valinnaisaineet

7. luokkalaisten valinnaisaineet 7. luokkalaisten valinnaisaineet Valinnaisaineiden valinta Oppilaiden valinnaisaineiden määrä vaihtelee kielivalintojen takia.. Valinnaisaine on valinnainen valintavaiheessa, tämän jälkeen se kuuluu pakollisena

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv

OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv OULUNSALON KIRKONKYLÄN KOULUN valinnaiset aineet lv. 2016-17 Valinnaisaineet oppilas valitsee yhdessä huoltajan kanssa kaksi valinnaisainetta mikäli 5. luokan oppilaan valinta kohdistuu A2-kieleen muuta

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA

LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖPAJATARJONTA työpajat 2013-2014 TYÖPAJAOPETUS Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Kuvataiteen työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti yli 14 vuotiaille, kaksi vuotta periodiopetuksessa

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN

Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Tervetuloa 7. luokkien VALINNAISAINEILTAAN Illan ohjelma Ekonomian valinnaisaineryhmän kahvila Tervetulosanat Opinto-ohjaajien esitys VALINNAISAINEIDEN ESITTELY KOULUN LUOKKATILOISSA PERUSKOULUN OPPIAINEET

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Valinnaiset aineet Paulaharjussa

Valinnaiset aineet Paulaharjussa Valinnaiset aineet Paulaharjussa 2016-2017 30.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä 1) Valinnaisten aineiden laajuus: 1 vvt sanallinen arviointi 38 tuntia > ei mennä kovin syvälle, opettajien osaaminen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Lintulammen koulun valinnaiset aineet

Lintulammen koulun valinnaiset aineet Lintulammen koulun valinnaiset aineet 24.3.2016 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Jokaisen oppilaan opintoihin tulee perusopetuksen aikana sisältyä vähintään 9 vuosiviikkotuntia (vvt) valinnaisten aineiden

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi koulumenestys

Lisätiedot

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille

Valinnaisaineet Järvenperän koulussa. Info huoltajille Valinnaisaineet Järvenperän koulussa Info huoltajille 17.1.2018 Tervetuloa Ohjelma 17.45- Mahdollisuus kahvitteluun 18.00-18.30 Luokat 7ABC: Info valintojen tekemisestä, auditoriossa Luokat 7DEF: Tutustumista

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä TYÖPAJAT 2015-2016 Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista, joita voit valita ensi lukuvuodeksi. Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja. KATUTAIDE KERAMIIKKA

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

KUVATAIDETTA. 9 val. ryhmätyö----pop Aleksis, 2009-10. Aleksis Kiven peruskoulussa 7.-9.luokat

KUVATAIDETTA. 9 val. ryhmätyö----pop Aleksis, 2009-10. Aleksis Kiven peruskoulussa 7.-9.luokat KUVATAIDETTA 9 val. ryhmätyö----pop Aleksis, 2009-10 Aleksis Kiven peruskoulussa 7.-9.luokat 1. KUVATAIDELUOKAT 7-9 LK. lyijykynä, tussi, muste ja hiilipiirustusta akvarelli, pastelli ja öljyvärimaalausta

Lisätiedot

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO

KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 8.- 9. LK 2h / VIIKKO LISÄKURSSI 8. LK 2h / VIIKKO 9. LK 2h tai 1h / VIIKKO KUVATAIDE VALINNAINEN 2 tuntia/viikko 8.lk peruskurssi 3 ja 4 Valokuvaus ja pimiötekniikka: Opit valokuvaamaan

Lisätiedot

Taideteos kierrätystölkeistä, yksityiskohta lavasteesta 2016 Aleksis Kiven peruskoulussa 7. 9. luokat

Taideteos kierrätystölkeistä, yksityiskohta lavasteesta 2016 Aleksis Kiven peruskoulussa 7. 9. luokat KUVATAIDETTA Taideteos kierrätystölkeistä, yksityiskohta lavasteesta 2016 Aleksis Kiven peruskoulussa 7. 9. luokat 1. KUVATAIDELUOKAT 7-9 LK. lyijykynä, tussi, muste ja hiilipiirustusta akvarelli, pastelli

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa

Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet luokat Valinnat tehdään Wilmassa Metsokankaan koulu Alakoulun valinnaiset aineet 2017-2018 5.-6. luokat Valinnat tehdään Wilmassa 20.3.-2.4.2017 Piirros Mika Kolehmainen Yleistä Oppilas valitsee kaksi valinnaista ainetta 5.luokalle 4.luokan

Lisätiedot

Porin taidekoulun työpajaopinnot

Porin taidekoulun työpajaopinnot Porin taidekoulun työpajaopinnot Syventävissä opinnoissa oppilaat valitsevat itseään kiinnostavan työpajan vähintään vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa työskennellään pitkäjänteisesti syventyen yhden taidemuodon

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk).

Samoja pitkiä valinnaisaineita opiskellaan kaksi lukuvuotta (8. ja 9. lk). VALINNAISAINEISTA Seitsemännen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jäävät pois kuvataide, käsityö ja kotitalous. Kahdeksannen luokan jälkeen taide- ja taitoaineista jää pois musiikki. Edellä olevista

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU

EHNROOSIN KOULU EHNROOSIN KOULU 2017-2018 Vahvoilta juurilta tiedot ja taidot tulevaisuuteen! TERVETULOA 7. LUOKALLE EHNROOSIN KOULU Nordenskiöldintie 2 04600 Mäntsälä puh. 040 3145 310 Rehtori 311 Apulaisrehtori 312

Lisätiedot

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE

7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 7.3.7. KUVATAIDE VALINNAISAINE 301 LUOKKA 8 2 h / viikko n. 76 h / vuosi LUOKKA 9 2 h / viikko n. 76 h / vuosi Opetuksessa painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 6.luokka Johdanto Uuden opetussuunnitelman mukaisesti Veromäen koulussa opiskellaan valinnaisaineita alakoulun neljänneltä luokalta alkaen. Valinnaisten opintojen opiskelu

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.7. KÄSITYÖ VALINNAINEN LISÄKURSSI 339 LUOKKA 8 2 h viikossa TAVOITTEET oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä oppii käsityön

Lisätiedot

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu

Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valinta 8. ja 9. luokkaa varten keväällä 2015 Noora Lybeck Oppilaanohjaaja Järvenperän koulu Valinnaisaineiden valintaperusteita Oma mielenkiinto, taipumukset, harrastuneisuus, aiempi

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta

Hamulan koulun valinnaisainetarjonta Hamulan koulun valinnaisainetarjonta LUKUVUOSI 2016-2017 Sisällysluettelo ILMAISUTAITO... 3 KUVATAIDE... 4 MUSIIKKI... 5 LIIKUNTA... 6 OHJELMOINTI JA ROBOTIIKKA... 7 TEKNINEN TYÖ... 8 2 ILMAISUTAITO 5.

Lisätiedot

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA

Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA Pikkolan koulu VANHEMPAINILTA VALINNAISAINEISTA TORSTAINA 26.1.2017 ILLAN OHJELMASSA: Kahvit Yleisiä asioita Tredun rakentamisaikataulusta Valinnaisaineiden valinnan esittelyä Huoltajien kysymyksiä valinnaisaineista

Lisätiedot

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli)

Postinumero ja -toimipaikka. Kielivalinnat perusopetuksessa Pakolliset kielet A1-kieli (perusopetuksen 3. vuosiluokalla alkanut kieli) Täytä tiedot huolellisesti tekstaamalla. Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Henkilötunnus Huoltajan puhelinnumero Oma puhelinnumero

Lisätiedot

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT

KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT TYÖPAJAT 2016-2017 KOKKOLAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUN TYÖPAJAOPINNOT Työpajaopinnot ovat opetussuunnitelman mukaisia syventäviä opintoja. Työpajaopinnot on tarkoitettu ensisijaisesti perusopinnot

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi?

Valinnaisaineet. Mitä ja miksi? Valinnaisaineet Seitsemännellä luokalla lukujärjestyksessä olevat oppiaineet ovat kaikille oppilaille yhteisiä aineita. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla opiskellaan kaikille yhteisten aineiden

Lisätiedot

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9.

1. Ranska, saksa, venäjä 2. Tietotekniikka 3. Kotitalous 4. Käsityö/tekninen 5. Käsityö/tekstiili 6. Kuvataide 7. Musiikki 8. Liikunta 9. NASTOLAN YLÄKOULUN VALINNAISAINEET 8. lk 9. lk 2017 2019 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kahdeksannella luokalla opiskeluohjelmaan tulevat uusina asioina valinnaisaineet, jotka oppilas valitsee omien kiinnostustensa,

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat

Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat Perusopetuksen lukuvuosisuunnitelmat 2017-2018 Tarja Suhonen Perusopetusasetus 9 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, josta määrätään opetuksen yleisestä

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015

Terveisiä ops-työhön. Heljä Järnefelt 18.4.2015 Terveisiä ops-työhön Heljä Järnefelt 18.4.2015 Irmeli Halinen, Opetushallitus Opetussuunnitelman perusteet uusittu Miksi? Mitä? Miten? Koulua ympäröivä maailma muuttuu, muutoksia lainsäädännössä ja koulutuksen

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet lv. 2017-2018 Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisaineiden valinta tapahtuu Wilmassa huoltajan Wilma-tunnuksella 4. lk oppilaan huoltaja valitsee varsinaisesta

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys.

Opettajajohtoinen opetus, yksilö- ja parityöskentely, ryhmätyöt, vierailut, harjoitusyritys. RYHMÄ B 8. luokkaa varten 2 x 2 jaksoa / aine, /vko EKONOMIA Taloustaito Tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua talouselämän eri osa-alueisiin. Samalla kaupallista alaa ammattina harkitseville

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle

Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle Joensuun steinerkoulun valinnaisaineopas lukuvuodelle 2017-2018 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Valinnaisaineet ovat pakollinen osa oppilaiden oppimäärää. Opetussuunnitelmamme tarjoaa erilaisia valinnanmahdollisuuksia

Lisätiedot

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 Oppiaine: Kuvataide Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet vuosiluokilla 3-6 3. lk Oppimisympäristöt Työskentely tapahtuu luokassa ja koulun lähiympäristössä. Työvälineille ja materiaaleille

Lisätiedot

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla.

Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. Oppilaat opiskelevat valinnaisaineita 5. ja 6. luokilla. 5. luokalla on oppilaalla kaksi valinnaisainetta (1h + 1h) ja 6. luokalla yksi valinnaisaine (1h). Eniten valintoja saaneet valinnaisaineet toteutuvat.

Lisätiedot

Piirros Mika Kolehmainen

Piirros Mika Kolehmainen Piirros Mika Kolehmainen Liikunnan syventävä kurssi Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten

Lisätiedot

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU)

TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Taito- ja taideaineet TAITO- JA TAIDEAINEET KUVATAIDE (KU) Lukion kuvataideopetuksessa opiskelija oppii tulkitsemaan, arvostamaan ja arvottamaan omaa ja muiden kuvallista kulttuuria. Opetuksessa syvennetään

Lisätiedot

VALINNAISAINEEN VALINTA

VALINNAISAINEEN VALINTA VALINNAISAINEEN VALINTA Valinnaisaine valitaan 4. luokan ajaksi eli lukuvuodeksi 2018 2019. Jokainen oppilas valitsee itselleen yhden valinnaisaineen. Kesken lukuvuoden valinnaisainetta ei voi vaihtaa.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 2006 1.6.2006 Tom Linkopuu 1 KUVATAITEEN OPETUSSUUNNITELMA 1. Toiminta-ajatus 2. Kuvataiteen opetuksen

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SINULLE SEITSEMÄSLUOKKALAINEN..2 KIELET..3 KOTITALOUS 4 KUVATAIDE..5 LIIKUNTA (POJAT)...6 LIIKUNTA (TYTÖT)...7 MEDIA JA ILMAISU.. 8 MUSIIKKI.9

Lisätiedot

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk.

KUVATAIDELUOKAT 3-6. Aleksis Kiven peruskoulu. Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. KUVATAIDELUOKAT 3-6 Leikinomaisuutta, kokeilevaa mieltä ja tekemisen riemua! Toteemipaalu, sekatekniikka 3 lk. Maatalon eläimiä sommitellaan, ryhmätyö 4 lk. Aleksis Kiven peruskoulu Elokuussa 2010 Aleksis

Lisätiedot

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu

Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Alakoulun 5.ja 6. luokkien valinnaiset aineet Länsituulen koulu Matematiikan syventävä kurssi Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit

Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit DEPARTMENT OF INFORMATION STUDIES AND INTERACTIVE MEDIA UNIVERSITY OF TAMPERE Tuovi 8: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2010 -konferenssin tutkijatapaamisen artikkelit Jarmo Viteli & Anneli Östman

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

5.21 kuvataide, kuvataidelukio

5.21 kuvataide, kuvataidelukio 5.21 kuvataide, kuvataidelukio KUVATAIDELUKION OPPIAINEET JA KURSSIT (KUT, PI, MA, KUV, TH, TG, VAL, MT, MY, TKS) Kuvataidelukion oppiaineet: Pakolliset kurssit Soveltavat kurssit Kuvataide (KUT) 3 2 2

Lisätiedot

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan?

Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Mitä ops- perusteiden opintokokonaisuus- ja tavoitealueteks4stä nousee? Mitä perusteet kannustavat muu7amaan? Kuvataide, arkkitehtuuri ja mediataide, Luotsit- hanke Tampere 3.10.2017 Heli Tiainen Opintokokonaisuus

Lisätiedot

Yläkoulujen lukkarityöpaja

Yläkoulujen lukkarityöpaja Yläkoulujen lukkarityöpaja 14.11.2017 Uuden opsin mukainen arviointikulttuuri Arviointisykli sama kaikille oppilaille, syksyllä kirjallinen väliarviointi ja lukuvuosiarviointi (sama pohja molemmissa).

Lisätiedot