LIIKENNEVIRASTO. Turun kehätien (E18) lepakkoselvitys. Raportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEVIRASTO. Turun kehätien (E18) lepakkoselvitys. Raportti"

Transkriptio

1 LIIKENNEVIRASTO Turun kehätien (E18) lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33411

2 Raportti 1 (15) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto Selvitysalue Lähtötiedot ja menetelmät Lähtötiedot Maastotyöt Lepakoiden käyttämien alueiden luokitus Yleistä Suomen lepakoista Lepakoiden suojelu ja lainsäädäntö Epävarmuustekijät Tulokset Yleistä Kartoituksessa havaittu lepakkolajisto Yhteenveto ja johtopäätökset Lähteet Paikkatietoaineistot: Pohjakartat Maanmittauslaitos 2017 Kannen kuva: Turun kehätie Palomäen kohdalla yöaikaan heinäkuussa 2017.

3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (14) Turun kehätien (E18) lepakkoselvitys 1 Johdanto 2 Selvitysalue Tämä työ on Turun kehätien (E18) lepakkoselvitys. Selvitys palvelee Turun kehätien parantamissuunnitelmaa välillä Kausela-Kirismäki. Tien yleissuunnitelman laatiminen aloitettiin 2009 ja se valmistui keväällä Yleissuunnitelma sai lainvoimaisen päätöksen helmikuussa Tiesuunnitelma valmistuu 2018 vuoden alussa ja tavoitteena on, että hanke on toteuttamisvalmiudessa loppuvuodesta Lepakkoselvityksen tavoitteena oli selvittää parannettavan tieosuuden vaikutusalueella esiintyvä lepakkolajisto ja alueen merkitys lepakoiden ruokailualueena. Selvityksessä kartoitettiin myös tien suunnittelualueelta mahdollisesti purettavien rakennusten merkitys lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina. Työssä noudatettiin Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n suositusta lepakkokartoituksista luontokartoittajille, tilaajille ja viranomaisille. Selvitysalueen sijainti on esitetty kuvassa 1 ja kartoitettujen rakennusten sijainti on esitetty kuvissa 2, 3 ja 4. Selvityksen maastotöistä ovat vastanneet FM, biologi Janne Partanen (lepakoiden ruokailualueet) (Latvasilmu Osk) ja FM, biologi Tiina Mäkelä (lisääntymis- ja levähdyspaikat) (). Raportoinnista on vastannut biologi, FM Tiina Mäkelä (). Turun kehätien suunnittelualue sijaitsee Kaarinassa ja Liedossa Auralaakson, Sippaan ja Kannitun alueella. Suunnittelualue rajautuu luoteessa Kauselan (valtatie 10) eritasoliittymän läheisyydessä sijaitsevaan Aurajoen siltaan ja kaakossa Kirismäen (valtatie 1) eritasoliittymän kaakkoispuolelle. Suunnitteluosuuden pituus kehätiellä on noin yhdeksän kilometriä. Suunnittelualueeseen kuuluu myös valtatien 10 Kaarinan kaupungin alueella kulkeva osuus, jonka pituus on noin 1,7 km. Lepakkokartoitus on kohdennettu tiehankkeen vaikutusalueella lepakoille potentiaalisiksi arvioitujen elinympäristöjen alueelle. Tien vaikutusalueella on viisitoista kiinteistöä, joille sijoittuu kolmekymmentä lunastettavaa tai mahdollisesti lunastettavaa ja purettavaa rakennusta. Lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitus on kohdennettu ensisijaisesti näiden rakennusten alueille.

4 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 2 (14) Kuva 1. Kehätien suunnittelualue sekä alue, jolle lepakkoselvitys on kohdennettu. Lepakkoselvityksessä kartoitetut kiinteistöt sijoittuvat punaisella katkoviivoilla rajatuille alueille A, B ja C. Kiinteistöjen ja niillä sijaitsevien, mahdollisesti purettavien rakennusten tarkempi sijoittuminen on esitetty vastaavasti kuvissa 2, 3 ja 4. Kartoitettujen rakennusten tarkempi sijainti on esitetty kuvissa 2, 3 ja 4. Kuvissa esitetty numerointi vastaa alla esitettyä listausta: 1. Kausalan eritasoliittymä, Vanha Härkätie, yksi rakennus. 2. Tähkäpääntien eteläpuolella, paalukohta , neljä rakennusta. 3. Paalun kohta 2300, kaksi rakennusta. 4. Järvenperkiö, paalukohta 3200 pohjoispuolella, tilakeskus. 5. Paalukohta 5600 eteläpuolella, tilakeskus. 6. Suopohjantie, eteläpuoli, paalukohta 6100, yksi rakennus. 7. Ansarintie, paalukohta 6200, neljä rakennusta. 8. Pukkilan eritasoliittymä, eteläpuoli, neljä rakennusta. 9. Pukkilan eritasoliittymä, pohjoispuoli, yksi rakennus. 10. Pukkilan eritasoliittymä, kolme rakennusta 11. Kirismäen eritasoliittymä, yksi rakennus. 12. Kirismäen eritasoliittymä, yksi rakennus. 13. Kirismäen eritasoliittymä, yksi rakennus. 14. Kirismäen eritasoliittymä, neljä rakennusta. 15. Kirismäen eritasoliittymä, kaksi rakennusta.

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 3 (14) Kuva 2. Lepakkoselvityksessä kartoitetut rakennukset kiinteistöillä 1-4 (alue A). Kuva 3. Lepakkoselvityksessä kartoitetut rakennukset kiinteistöillä 5-10 (alue B). Kuva 4. Lepakkoselvityksessä kartoitetut rakennukset kiinteistöillä (alue C).

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 4 (14) 3 Lähtötiedot ja menetelmät 3.1 Lähtötiedot Lähtötietoina on käytetty mm. seuraavia selvityksiä ja muita lähdeaineistoja: Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa (Ympäristöministeriö 2004) Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA menettelyssä ja Natura arvioinnissa (Suomen ympäristökeskus). Bats of Britain and Europe (Dietz & Kiefer 2016) Lappalainen, M. 2002: Lepakot salaperäiset nahkasiivet. 207 s. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry. ( 3.2 Maastotyöt Ruokailualueet Ruokailualueita kartoitettiin , , ja Maastokartoitus toistettiin kolme kertaa kesän aikana: kesä-, heinä- ja elokuussa, koska lepakot käyttävät eri alueita kesän eri vaiheissa. Laskennat suoritettiin yöaikaan noin klo välisenä aikana. Alkukesällä kartoitukseen soveltuvan hämärän kesto oli lyhyempi. Laskentakerrat ajoitettiin siten, että sää laskentojen aikana oli hyvä, eli riittävän tyyni ja lämmin. (Taulukko 2). Sade ja voimakas tuuli vaikuttavat lepakoiden aktiivisuuteen ja myös vaikeuttavat niiden havaitsemista. Taulukko 1. Säätila ruokailualueiden kartoitusöinä. Lämpötila on ilmoitettu kartoituksen alussa ja lopussa (Pilvisyys on ilmoitettu asteikolla 0/8=pilvetön 8/8=täysin pilvessä.) Ruokailualueiden kartoitus Päivämäärä Lämpötila Tuulisuus Pilvisyys 1. kartoituskerta C 8 C 0-2 m/s 2/ C 8 C 0-1 m/s 0/8 2. kartoituskerta C 10 C 1-2 m/s 8/8 3. kartoituskerta C 12 C 1-3 m/s 8/8 Ruokailualueiden kartoitukset tehtiin yöaikaan käyttämällä ultraääni-ilmaisinta eli lepakkodetektoria (Wildlife Acustics EM 3 + ), joka muuntaa lepakoiden ultraäänet ihmiskorvin kuultaviksi. Kartoitus kohdennettiin mm. siippojen elinympäristöiksi potentiaalisille, varttuneille ja vanhoille havu- ja sekametsäalueille sekä muutoin lepakoiden ruokailualueiksi hyviltä vaikuttaville alueille. Kartoitusta tehtiin myös vanhojen rakennusten (potentiaalisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen) läheisyyteen sijoittuvilla metsäkuvioilla. Tiheästi rakennetut alueet, avoimet pellot ja hakkuuaukeat jätettiin vähemmälle huomiolle. Avoimilla ja puoliavoimilla

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 5 (14) alueilla voi olla merkitystä lähinnä pohjanlepakon ruokailualueena, joka ei ole kuitenkaan maankäytön muutoksille erityisen herkkä. Kartoitettavat alueet kuljettiin yöaikaan kävellen hitaasti läpi, samalla kuuntelemalla lepakoiden ääniä detektorilla ja tekemällä niistä myös näköhavaintoja. Rakennusten kartoitus: Rakennusten yleisilme ja lähiympäristö tarkistettiin ensin päiväsaikaisella maastokäynnillä, jolloin pyrittiin mahdollisuuksien mukaan myös haastattelemaan asukkaita ja kyseltiin lepakkohavainnoista kiinteistöjen alueella. Aivan kaikkien kiinteistöjen asukkaita ei onnistuttu tavoittamaan. Yhden kiinteistön ympäristössä (nro. 11 Kirismäen eritasoliittymän alue ) kartoitus kiellettiin asukkaiden toimesta, joten se jätettiin maastossa tehtävän tarkemman kartoituksen ulkopuolelle. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kartoitettiin suunnittelualueelle sijoittuvista rakennuksista neljänä yönä lepakoiden lisääntymiskauden aikana: , ja sekä Säätila kartoituksen aikana oli hyvä (Taulukko 3). Taulukko 2. Säätila lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitusöinä. Lämpötila on ilmoitettu kartoituksen alussa ja lopussa (Pilvisyys on ilmoitettu asteikolla 0/8=pilvetön 8/8=täysin pilvessä.) Päivämäärä Lämpötila Tuulisuus Pilvisyys ä määrä 15 C 10 C 3 m/s 4/ C 10 C 0-1m/s 1/ C 12 C 0 m/s 0/ C..10 C 1-2 m/s 4/8 Lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi potentiaalisten rakennusten ympäristössä tehtiin detektorikuuntelua yöaikaan. Käytössä oli aktiividetektorit Wildlife Acustics EM 3 + sekä Petterson D200 ja passiividetektori Petterson D500X, joka jätettiin potentiaalisimmille kohteille (kiinteistöt 1, 3, 4 ja 14) nauhoittamaan lepakoiden ääntelyä läpi yön. Passiividetektoriin tallentuneet äänet analysoitiin (eli lajit määritettiin) maastotöiden jälkeen tietokoneella Audacity ja Batsound Pro ohjelmistoilla. Eri lepakkolajien ääni-impulssien taajuus, kesto ja rytmi vaihtelevat, jonka vuoksi ne voidaan erottaa toisistaan (Taulukko 1). Viiksi- ja isoviiksisiippojen kaikuluotausäänet ovat kuitenkin muista lajeista poiketen niin samanlaisia, ettei lajeja voida erottaa äänten perusteella ja siitä syystä lajeja on käsitelty tässäkin kartoituksessa lajiparina viiksisiipat. Taulukko 3. Suomessa tavattujen lepakkolajien kaikuluotausäänien kuuluvuus ja taajuudet karkeasti esitettyinä (Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry.). Laji Tieteellinen nimi Kuuluvuus Taajuus Vesisiippa Myotis daubentoni m khz Viiksisiippa Myotis mystacinus m khz Ripsisiippa Myotis nattereri 5-10 m khz Isoviiksisiippa Myotis brandtii m khz

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (14) Lampisiippa Myotis dasycneme m khz Vaivaislepakko Pipistrellus pipistrellus m khz Pikkulepakko Pipistrellus nathusii m 55 khz Kääpiölepakko Pipistrellus pygmaeus m khz Isolepakko Nyctalus noctula 100 m khz Etelänlepakko Eptesicus serotinus 50 m khz Pohjanlepakko Eptesicus nilssoni m khz Kimolepakko Vespertilio murinus m khz Korvayökkö Plecotus auritus 2-5 m khz Kuva 5. Kiinteistöt 1, 3, 4 ja 14, joiden alueelle sijoitettiin passiividetektori yön ajaksi. 3.3 Lepakoiden käyttämien alueiden luokitus Tässä raportissa käytettävä lepakkoalueiden arvoluokitus perustuu Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen esittämään suositukseen (SLTY 2012). Luokka I: Lisääntymis- tai levähdyspaikka Lisääntymis- ja levähdyspaikka (säännöllisesti käytössä) on ehdottomasti säilytettävä, hävittäminen tai heikentäminen luonnonsuojelulaissa kielletty. Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 7 (14) Esim. alue, jolla saalistaa monta lajia ja/tai alueella saalistaa merkittävä määrä yksilöitä. Alueen arvo lepakoille huomioitava maankäytössä (EUROBATS). Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue Alue on lepakoiden käyttämä, mutta laji ja/tai yksilömäärä on pienehkö. Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alueen arvo lepakoille. Vain ajoittain käytössä olevien levähdyspaikkojen (satunnaiset päiväpiilot) ei katsota sisältyvän ehdottomasti säilytettäviin kohteisiin, vaan niiden säilyttämisen osalta esitetään käytettäväksi tapauskohtaista harkintaa. Käytetty tulkinta pohjautuu Euroopan komission ohjeeseen, jossa lisääntymis- ja levähdyspaikan käytön edellytetään olevan säännöllistä (Euroopan komissio 2007). 3.4 Yleistä Suomen lepakoista Suomessa on tavattu 13 eri lepakkolajia. Suomen kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 38 ) nojalla rauhoitettuja ja kaikki lepakkolajimme kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan. Nisäkkäiden osalta uhanalaisuusarviointi on päivitetty vuonna 2015 (Liukko ym. 2015). Uhanalaisia ovat äärimmäisen uhanalaiset (CR), erittäin uhanalaiset (EN) ja vaarantuneet (VU) lajit. Silmälläpidettävät (NT) lajit eivät ole uhanalaisia lajeja. Suomessa esiintyvistä lepakkolajeista uhanalaisiksi on määritelty ainoastaan pikkulepakko (VU) ja ripsisiippa (EN). Suomessa talvehtivat lepakot heräävät horroksesta huhti-toukokuussa. Talvehtimisen jälkeen naaraat hakeutuvat lisääntymiskolonioihin. Lepakoiden lisääntymisyhdyskunnat ovat jokseenkin pysyviä eli naaraslepakot palaavat talvehtimispaikoiltaan usein samaan paikkaan synnyttämään, mikäli alueella ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Aikuiset koiraat elävät usein erillään naaraiden ja poikasten yhteisöistä. Lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat sukupuolesta ja iästä riippuen esimerkiksi puiden koloissa, irtonaisen kaarnan alla, linnun- tai lepakonpöntöissä tai ulko- tai asuinrakennuksissa. Rakennuksissa lepakot asettuvat mieluusti kattorakenteisiin tai seinälaudoituksen alle. Lepakoiden suosimat tilat ovat yleensä niissä osissa taloa, jotka lämpenevät auringonpaisteessa voimakkaimmin (Kosonen 2011). Etenkin viiksisiipoilla rakennuksen läheisyydessä tulee olla suojaavaa puustoa. Poikaset syntyvät Etelä- Suomessa tavallisesti juhannuksen jälkeen ja ovat lentokykyisiä muutaman viikon kuluttua, pohjoisessa hieman myöhemmin. Lepakot elävät yhdyskunnissa yleensä vain toukokesäkuun vaihteesta heinä-elokuulle, minkä jälkeen yhdyskunnat hajaantuvat (Kosonen 2011). Osa lepakoista talvehtii Suomessa ja osa muuttaa talven ajaksi etelämmäs. Suomessa tavattavista lepakkolajeista kuusi on muuttavia. Talvella hyönteisravintoa on vähän, joten talvehtivat lepakot vaipuvat talveksi horroksekseen vähentääkseen energian kulutustaan. Horroksessa lepakon kehon lämpötila laskee ympäristön lämpötilaa seuraten 2-3 asteeseen. Lepakoiden on horrostettava kosteissa paikoissa, etteivät ne kuivu. Suomessa lepakoita on löydetty horrostamasta pääasiassa maanalaisista tiloista, joihin lepakot pääsevät, kuten luonnon luolista, kellareista ja vanhoista bunkkereista (SALPA-linjalla).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 8 (14) 3.5 Lepakoiden suojelu ja lainsäädäntö Luontodirektiivi (92/43/EEC) Suomen kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 38 ) nojalla rauhoitettuja ja kaikki lepakkolajimme kuuluvat EU:n Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajilistaan. Luonnonsuojelulain 49 :n ja Luontodirektiivin (92/43/EEC) liitteen II artiklan 12(1) kohdan (d) mukaan lepakoiden lisääntymis ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää hävittämis- ja heikentämiskieltoon poikkeuksen vain tiukasti määritellyillä perusteilla, jotka ilmenevät luontodirektiivin 16 (1) artiklasta. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikan käsitteen sisältöä ei ole unionin eikä kansallisissa säädöksissä tarkemmin määritelty. Pirkanmaan ELY-keskus laatii parhaillaan uutta ohjeistusta lisääntymis- ja levähdyspaikkojen määritelmäksi, mutta työ on vielä kesken. Lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmän mukaisesti paikka on suojeltu myös silloin, kun se ei ole käytössä, jos todennäköisyys lajin palaamiseen paikalle on suuri. Esim. jos tiettyä luolaa käyttää vuosittain useita lepakoita talvehtimiseen (ja koska lepakoilla on tapana palata samalle talvehtimispaikalleen vuosittain), luola tulee suojella talvehtimispaikkana myös kesäaikaan. Toisaalta, jos esimerkiksi tietty luola on vain ajoittain lisääntymis- tai levähdyskäytössä, on todennäköistä, että paikka ei ole lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikaksi riittävän laadukas (Euroopan komissio 2007). Euroopan komissio (2007) on antanut ohjeet lajikompensaatiosta. Lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin kohdistuvia haittoja voidaan pyrkiä vähentämään siten, että niiden niin sanottu ekologinen toimivuus jatkuu (continued ecological functionality = CEF). CEF-toimenpiteet voidaan toteuttaa alkuperäisen alueen ekologisten toimintojen osittaisen heikkenemisen kompensoimiseksi. CEF-toimenpiteet ovat mahdollisia tehdä ilman poikkeuslupaa, kun vaikutukset kohdistuvat lisääntymisja levähdyspaikan osaan. EUROBATS 1999 Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna Sopimus velvoittaa osapuolimaita huolehtimaan lepakoiden suojelusta lainsäädännön kautta sekä tutkimusta ja kartoituksia lisäämällä. EUROBATS sopimuksen mukaan osapuolimaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille tärkeitä ruokailualueita sekä siirtymä- ja muuttoreitit. Kyseessä on vahva suositus, jolla ei kuitenkaan ole suoraan luonnonsuojelulain suojaa. 3.6 Epävarmuustekijät Selvitystyön epävarmuustekijät liittyvät luonnon vuotuiseen vaihteluun sekä maastoinventointien rajalliseen kestoon. Inventointitulokset ilmentävät aina hetkellistä luonnon tilaa, joka voi jossain määrin vaihdella vuosittain. Niinpä alueella voi esimerkiksi esiintyä joinain vuosina lajeja, joita ei tässä kartoituksessa havaittu. On huomattava, että eri lepakkolajien havaittavuus vaihtelee huomattavasti niiden elintavoista ja kaikuluotausäänen voimakkuudesta johtuen. Pohjanlepakko on helpoimmin havaittavissa oleva laji ja korvayökkö selvästi vaikein. Tästä

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 9 (14) 4 Tulokset 4.1 Yleistä johtuen lajien todellisten runsaussuhteiden vertaileminen on linjalaskentaaineiston perusteella epävarmaa. Kesän 2017 (etenkin alkukesän) sateisuus ja viileys ovat voineet vaikuttaa lepakkoselvityksen tuloksiin jonkin verran. Huono sää alentaa lepakoiden aktiivisuutta ja on voinut myös viivästyttää niiden lisääntymistä. Kylminä kesinä lisääntyminen viivästyy, koska naaraat joutuvat oleilemaan paljon päiväpiiloissa ja vaipuvat ravinnonpuutteessa jopa kevyeen horrokseen säästääkseen energiaa. Kartoitukset on kuitenkin pyritty tekemään mahdollisimman hyvissä sääolosuhteissa ja niiden perusteella arvioidaan saadun riittävä kuva suunnittelualueen merkityksestä eri lepakkolajeille. Ruokailualueet Ruokailualueiden kartoituksessa kesäkuun käynneillä ei selvitysalueen metsäalueilla tehty yhtään lepakkohavaintoa. Heinäkuussa pohjanlepakosta tehtiin useita havaintoja Auranlaakson ja Marketannotkon välisellä alueella. Pohjanlepakot ruokailivat pihapiirin tuntumassa kallioalueella ja rakennusten pihoissa. Heinäkuussa tehtiin myös kaksi viiksisiippahavaintoa sekä pohjanlepakkohavaintoa pienestä metsäsaarekkeesta Kehätien suunnittelualueen puolivälissä Sippaanmäen kohdalla. Kohteella virtaa pieni puro, jonka ympäristössä on vanhaa kuusivaltaista, viiksisiippojen elinympäristöksi soveltuvaa metsää. Elokuussa tehtiin ainoastaan kaksi viiksisiippahavaintoa samalla Sippaanmäen puroalueella kuin heinäkuussa. Yleisesti tien suunnittelualue ja sen lähiympäristö vaikuttaa lepakoiden elinympäristönä ja ruokailualueena melko köyhältä ja lepakoiden esiintyvyys on selvityksen perusteella alhainen. Tien lähialueella on myös runsaasti valaistusta (katuvalot ja kiinteistöjen valot), joka karkottaa monin paikoin valonarkoja lajeja kuten vesi- ja viiksisiippoja. Selvityksen perusteella Turun kehätien suunnittelualueella ei ole lepakoiden kannalta erityisen tärkeitä ruokailualueita. Lisääntymis- ja levähdyspaikat Selvitysalueella oli muutamia lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi potentiaalisia rakennuksia. Tällaisiksi arvioitiin mm. rakennukset, jotka: olivat iältään vanhempia, sijaitsivat lämpimällä paikalla, joiden ympäristössä on suojaavaa puustoa tai joille johtaa puukujanne (kiinteistöt 1, 4, 10 ja 14). Kartoituksessa keskityttiin erityisesti näiden rakennusten detektoritarkkailuun sekä aktiivi- että passiiviseurantamenetelmillä. Valtaosa tarkastelluista rakennuksista arvioitiin lepakoille melko soveltumattomiksi (ts. rakennukset ovat tiiviitä ja hyväkuntoisia, ne sijaitsevat liian avoimella paikalla ja ilman suojaavaa puustoa tai rakennusten ympäristö on kirkkaasti valaistu). Maastokartoituksissa kiinteistöjen 1, 2, 4 ja 10 ja 15 läheisyydessä tehtiin aktiivija passiiviseurannassa havaintoja yksittäisistä pohjanlepakoista, jotka kiertelivät ravinnonhaussa asuinrakennusten pihapiirissä tai niiden läheisyydessä.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 10 (14) Rakennuksissa ei kuitenkaan havaittu merkkejä suuremmista lisääntymiskolonioista, vaan havainnot jäivät yksittäisiin yksilöihin. Havaittujen pohjanlepakoiden ei nähty myöskään tulevan rakennuksista, vaan ne havaittiin pihapiirissä ruokailemassa. Niiden päivehtimispaikat voivat sijaita myös ympäröivillä metsäalueilla (mm. puiden kolot ja kaarnan raot) tai kauempana sijaitsevissa rakennuksissa. Havaintojen perusteella rakennusten sisätilojen (mm. ullakot ja välikatot) tarkemmalle tutkimiselle ei nähty tarvetta. On mahdollista, että kartoitetuissa rakennuksissa (kuten yleisestikin rakennuksissa) voi satunnaisesti päivehtiä yksittäisiä pohjanlepakoita. Lepakoille on tyypillistä vaihtaa päiväpiiloa usein, joten satunnaista päivehtimispaikkaa ei tule luokitella lisääntymis- ja levähdyspaikaksi. Kuva 6. Kartoituksessa tehdyt lepakkohavainnot.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 11 (14) Kuva 7. Havaintokeskittymä Auranlaakson ja Marketannotkon välisellä alueella (vas.) ja Sippaanmäen alueella (oik.). Kuva 8. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina potentiaalisia vanhempia, aurinkoisella paikalla olevia rakennuksia, joiden ympäristössä on suojaavaa puustoa (kiinteistöt nro. 10 ja 14).

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 12 (14) Kuva 9. Hyvin avoimella paikalla oleva lautarakenteinen lato (kiinteistö nro. 6), joka ei ole lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkana erityisen potentiaalinen. 4.2 Kartoituksessa havaittu lepakkolajisto Tämän kartoituksen yhteydessä Turun kehätien suunnittelualueella tavattiin ainoastaan pohjanlepakkoa sekä viiksi- ja/tai isoviiksisiippaa. Molemmat lajit esiintyvät Turun alueella yleisinä. Alla on esitetty lyhyet lajikuvaukset ko. lepakkolajeista. Pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni) Pohjanlepakko on Suomen yleisin ja laajimmalle levinnyt lepakkolaji. Pohjanlepakko on vahva lentäjä, joka suosii melko avaria maisemia. Se lentelee mieluusti pihoissa tai teiden varsilla, jopa kaupunkimaisemassa katulampun valossa. Pohjanlepakko lentää melko korkealla, 5 10 metrin korkeudessa. Päiväpiilokseen pohjanlepakko kelpuuttaa erityisesti rakennukset. Talvea se viettää usein yksin tai muutaman lajitoverin seurassa varsin viileissä oloissa kellarissa tai muussa sopivassa paikassa. Ääni kuuluu detektorilla parhaimmillaan noin 50 metrin päähän (mm. Kinnunen ym. 2015). Laji on Turun alueella melko yleinen.

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 13 (14) Kuva 10. Pohjanlepakko on Suomen yleisin lepakkolaji (kuva: Tiina Mäkelä). Viiksi/Isoviiksisiippa (Myotis mystacinus / brandtii) Viiksisiippoja on vaikea erottaa toisistaan detektorilla se ei onnistu, ja ulkonäköön liittyvät tuntomerkit löytyvät hampaista. Viiksisiippalajit saalistavat useimmiten metsäisissä maisemissa. Ne pysyttelevät suojaisissa ympäristöissä ja karttavat varsinkin valoisia aukeita. Viiksisiippojen päiväpiilo voi löytyä ullakolta ja talviasumus luolasta. Ääni kuuluu detektorilla vain noin 15 metrin päähän (mm. Kinnunen ym. 2015). Viiksisiipat ovat Turun alueella melko yleisiä. Kuva 11. Viiksi- ja isoviiksisiippa (lajipari) viihtyvät varttuneissa kuusikoissa (kuva: Tiina Mäkelä).

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 14 (14) 5 Yhteenveto ja johtopäätökset Kesällä 2017 laadituissa maastokartoituksissa Turun kehätien suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä havaittiin vain vähän lepakoita. Alueella esiintyy sekä pohjanlepakkoa että viiksi- ja/tai isoviiksisiippaa. Alueen elinympäristöt ovat melko tavanomaisia talouskäytössä olevia metsäalueita, peltoympäristöjä sekä rakennettuja alueita. Alueella on myös runsaasti valaistusta (katuvalot ja kiinteistöjen valot), joka karkottaa tien lähialueelta valonarkoja lajeja kuten vesija viiksisiippoja. Selvityksen perusteella tien suunnittelualueella tai mahdollisesti purettavissa rakennuksissa ei ole lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai lain suojaamia, säännöllisessä käytössä olevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Turun kehätien (E18) kehityshankkeella ei selvityksen mukaan ole merkittäviä vaikutuksia alueella esiintyviin lepakoihin tai lepakoiden elinympäristöihin. 6 Lähteet Diez C. & Kiefer, A. 2016: Bats of Britain and Europe. Bloomsbury Publishing. UK. Diez, C., von Helversen, O. & Nill, D. 2009: Bats of Britain, Europe & Northwest Africa. A&C Black Publishers Ltd, London. European Commission 2007: Guidance document on the strict protection of animal species of Community interest under the Habitats Directive 92/43/EEC. 88 s. Kinnunen, H, Kyheröinen, E-M. ja Stjernberg, T. 2009: Suomen lepakot. Luonnontieteellinen keskusmuseo < (luettu ). Kosonen, E. 2011: Lepakot rakennuksissa. < (luettu ). Lappalainen, M. 2002: Lepakot salaperäiset nahkasiivet. Tammi, Helsinki. 207 s. Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Siivonen, Y. & Wermundsen, T Distribution of Natterer s bat (Myotis nattereri) in Finland. Nyctalus 13: Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry. 2012: lepakkokartoitusohjeet. 7.s. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA -menettelyssä ja Natura -arvioinnissa. Ympäristöopas 109. Suomen ympäristökeskus.

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys

Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hipposkylän asemakaavan nro 8549 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 753 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (9) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue...

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys

Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Käpylän suojeluasemakaavan nro 8182 lepakkoselvitys Raportti Donna ID: 2 060 610 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35417P001 Raportti 1 (11) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava-

Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- PIRKKALAN KUNTA Vähä-Vaitin laajennusalueen liitoorava- ja lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P35644P002 Raportti Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys

Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Nekalan asemakaavan nro 8644 lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014

Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Poikkitien yritys- ja palvelualueen lepakkoselvitys 2014 Lokakuu 2014 Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. KARTOITUSALUE... 2 3. LEPAKOIDEN SUOJELU SUOMESSA... 3 4.

Lisätiedot

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys

Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys NAANTALIN KAUPUNKI Matalalahti-Kotkanaukon ranta-asemakaavan muutos, lepakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30287 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Aineisto

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys

Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Hatanpään sairaalan asemakaavan nro 8578 lepakkoselvitys Raportti ID: 1 750 789 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32368P001 Raportti 1 (13) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Rahola, Tykkitienkatu asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Finventia Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 92/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Karhunnevankankaan tuulipuiston YVA-selostus LIITE 8. Pyhäjoen Karhunnevankankaan. lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Pyhäjoen Karhunnevankankaan tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 96/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957

HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 HERRAINSUON LEPAKKOSELVITYS 2007 TAMPEREEN KAUPUNGIN ASEMAKAAVA NO 7957 KARTOITUSRAPORTTI 17.8.2007 Otsikko: Herrainsuon lepakkoselvitys 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto

Lisätiedot

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Kemijärven Nuolivaaran tuulipuiston lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 94/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3

Lisätiedot

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ

LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ LEPAKKOSELVITYS NURMON ERITASOLIITTYMÄ SEINÄJOEN KAUPUNKI 2009 1. Yleistä Seinäjoen kaupungin (51.) Nurmon ja (56.) Keski-Nurmon kaupunginosien kortteliin 1057(osa) sekä maatalous-, virkistys-, katu- ja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: SISARUSPOHJA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Sisaruspohja. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen &

Lisätiedot

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Tarastenjärven osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Joulukuu 2006 Yrjö Siivonen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN

RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN RAUMAN KAUPUNKI RAUMAN KUUSKAJASKARIN LEPAKKOSELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden elintavoista... 5 Lepakot

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta

JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS. TOIMI ympäristöalan asiantuntijaosuuskunta JOENSUUN REIJOLAN OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LEPAKKOLAJISTON KARTOITUS MARRASKUU 2010 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lepakot Pohjois-Karjalassa... 1 3. Selvitysalue ja -menetelmät... 2 4. Tulokset... 4 5. Johtopäätökset

Lisätiedot

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma

Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n. kaavoitus- ja rakennussuunnitelma 1 Tampereen Pohtolan Pohtosillankuja 6:n kaavoitus- ja rakennussuunnitelma Lepakkoselvitys 2013 Pekka Rintamäki 2013 2 1. Johdanto Lepakot ovat pitkäikäisiä (jopa yli 30 vuotta) nisäkkäitä ja Suomessa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: MATTILANMÄKI KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Mattilanmäki. Kartoitusraportti 2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA

TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA TAMPEREEN KAUPUNGIN LEPAKKOSELVITYS 2007: TAMMELA KARTOITUSRAPORTTI 30.8.2007 Otsikko: Tampereen kaupungin lepakkoselvitys 2007: Tammela. Kartoitusraportti 30.8.2007 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA 8.9.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27047 KAUHAVA ALAHÄRMÄN OSAYLEISKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU 2 (13) Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 6 5 YHTEENVETO JA SUOSITUKSET... 10 6

Lisätiedot

Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011

Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Millaisissa oloissa lepakot talvehtivat? MMT Terhi Wermundsen Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Tieteelliset julkaisut lepakoista 1. Wermundsen, T. 2010. Bat habitat requirements implications for land

Lisätiedot

Koverharin lepakkoselvitys

Koverharin lepakkoselvitys Koverharin lepakkoselvitys Hangon satama Heikki Holmén 13.9.2016 2 (8) 13.9.2016 Koverharin lepakkoselvitys SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 LEPAKOT SUOMESSA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 4 TULOKSET... 5

Lisätiedot

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki

PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki LEPAKKOSELVITYS 30.9.2014 PUHURI OY Hankilannevan lepakkoselvitys, Haapavesi-Kärsämäki Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008

LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 LAMMINRAHKAN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 1.9.2008 Otsikko: Lamminrahkan lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy Kannen kuva: Isoviiksisiippa/Teemu

Lisätiedot

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010

Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Ailangan ja Askantunturin (Kemijärvi) tuulipuistoalueen lepakkoesiarviointi 2010 Nina Hagner Wahlsten, BatHouse. 28.2.2010. 1 Johdanto 2 2 Lepakot ja tuulivoima 2 3 Lepakoiden suojelu 3 4 Lepakoiden ekologiaa

Lisätiedot

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä Maata raivataan toimenpidealueella. Tässä oli aikaisemmin 4 6 m:n korkuista taimikkoa. Kuva: Jari Venetvaara 20.6.2016 Lepakkoselvitys Laihialle suunnitellun pyrolyysilaitoksen välittömässä läheisyydessä

Lisätiedot

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4

TEKNIIKKA VINDIN AB BÖLE PROGRAM BILAGA 4 SUUU NNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY BÖLE VINDKRAFTPARK PROGRAM FÖR MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING BILAGA 4 NÄRPIÖN BÖLEN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi,

Lisätiedot

Lepakot rakennuksissa

Lepakot rakennuksissa Lepakot rakennuksissa Markku Lappalainen Emma Kosonen Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri ry Lepakkovuoden seminaari 19.3.2011 Esityksen sisältö Lepakoiden suojelullinen asema 1. Lepakot rakennuksissa

Lisätiedot

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014

HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 HUITTISTEN KIIMASSUON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOKARTOITUS 2014 FT Thomas Lilley Yhteenveto Lepakkokartoitus toteutettiin Kiimassuon tuulipuistohankkeen alueella yhteensä neljänä yönä kesän 2014 aikana:

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015

Suomen Luontotieto Oy. Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Tervola-Varejoki osayleiskaavan muutosalueen lepakkoselvitys 2015 Havaitut pohjanlepakot saalistivat Kemijokivarressa Suomen Luontotieto Oy 31/2015 Jyrki Matikainen ja Pihla Matikainen Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA

ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA ILVESVUORI POHJOINEN -ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS: LEPAKOT Marko Vauhkonen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.10.2016 1 JOHDANTO Nurmijärven kunta laatii asemakaavaa Nurmijärven kirkonkylän

Lisätiedot

Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Huppionmäen asemakaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4

Lisätiedot

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011

Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin alueen lepakkoselvitys 2011 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 25.10.2011 Hangon Casinon ympäristön, Puistovuoren lähivirkistys- ja Plagenin

Lisätiedot

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017

Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1 (8) Lepakkoselvitys Lempäälän Marjamäen asemakaavaluonnosalueella ympäristöineen vuonna 2017 1. Johdanto Lempäälän kunnassa on vireillä Marjamäen asemakaava, Pajalantie (asemakaavanumero 15014; Lempäälän

Lisätiedot

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Lehtivuoret Wind Farm Oy. Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Lehtivuoret Wind Farm Oy Kurikan Lehtivuorten tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 69/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 75/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006

Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Lahdesjärvi-Lakalaiva osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007

Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007 Lentävänniemen lepakkokartoitus 2007 Kartoitusraportti Syyskuu 2007 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja niiden

Lisätiedot

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009

RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 RANTA TAMPELLAN LEPAKKOKARTOITUS 2009 KARTOITUSRAPORTTI 31.8.2009 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Alue ja menetelmät... 2 3. Tulokset... 3 4. Yhteenveto ja johtopäätökset... 4 Lähteet... 4 Liite 1... 5 Otsikko:

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy. Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Vöyrinkangas Oy Viitasaaren Sikamäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 69/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Matkussaari Wind Farm Oy. Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Matkussaari Wind Farm Oy Kurikan Matkussaaren tuulivoimapuiston lisäalueiden lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 52/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Rasakangas Wind Farm Oy. Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Rasakangas Wind Farm Oy Kurikan Rasakankaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 81/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä

Lisätiedot

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Kalistanneva Wind Farm Oy. Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Kalistanneva Wind Farm Oy Kurikan Kalistannevan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 82/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3

Lisätiedot

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015

Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Selvitysraportti 14.9.2015 Lohjan Hiidensalmen itäosan lepakkolausunto 2015 Tekijät: Teemu Virtanen Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä ja tulokset... 4 2.1 Menetelmä... 4 2.2 Tulokset... 4 3 kaavamuutoksen

Lisätiedot

Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006

Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006 Tampereen Niemenrannan lepakkoselvitys 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Tutkimusalue ja menetelmät...

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008

RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008 RAHOLAN KARTANON ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 2008 KARTOITUSRAPORTTI 28.8.2008 Otsikko: Raholan kartanon alueen lepakkoselvitys 2008 Tekijät: Teemu Virtanen & Petteri Vihervaara/ Biologitoimisto Vihervaara Oy

Lisätiedot

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014

Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen. lepakkoselvitys 2014 Tutkimusraportti 1.10.2014 Harvialan kartanoalueen asemakaava-alueen lepakkoselvitys 2014 JANAKKALAN LUONTO JA YMPÄRISTÖ RY Ari Lehtinen Sisällys 1 Johdanto----------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt

Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008. Paavo Hellstedt Tampereen Saarenmaantien alueen lepakkokartoitus 2008 Paavo Hellstedt Sisällys: Tiivistelmä 3 Johdanto 4 Lepakkokartoituksista yleisesti 4 Lepakkokantojen uhkakuvia 4 Lepakoiden ekologiasta 5 Lepakkolajien

Lisätiedot

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys

Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Kuokkalan - Hakkarin Herralan osayleiskaavan alustava lepakkoselvitys Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19620 Raportti 1 (17) Mäkelä

Lisätiedot

Pispalan lepakkokartoitus 2008

Pispalan lepakkokartoitus 2008 Pispalan lepakkokartoitus 2008 Kartoitusraportti Syyskuu 2008 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4 3. Tulokset ja niiden

Lisätiedot

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014

Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Pyhäjoen Silovuoren lepakkoselvitys vuonna 2014 Espoo 2014 1 Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Ville Vasko Faunatica Oy Maanmittauslaitos Ville Vasko 2 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3

Lisätiedot

Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys

Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston lepakkoselvitys Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston Tampereen kaupunki Donna ID: 1753961 Juha Parviainen Johanna Hätälä 7.9.2017 2 (9) 7.9.2017 Pyhällönpuiston ja Niemenpuiston SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE...

Lisätiedot

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Saunamaa Wind Farm Oy. Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Saunamaa Wind Farm Oy Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 74/2013 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys

As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys As Oy Pirkkalan Loukonsäpin tontin liito-oravaselvitys Pirkkala Heikki Holmén 23.3.2017 23.3.2017 1 (7) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 2.1 Lähtöaineisto ja aiemmat selvitykset...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 65/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat

Lisätiedot

Niemenranta III asemakaavan nro 8496 lepakkoselvitys

Niemenranta III asemakaavan nro 8496 lepakkoselvitys Tampereen kaupunki Donna ID: 1750844 Juha Parviainen Johanna Hätälä 7.9.2017 2 (9) 7.9.2017 Niemenranta III asemakaavan nro 8496 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE... 3 3 LEPAKOT SUOMESSA... 5 4 AINEISTO

Lisätiedot

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS

ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 12 Vastaanottaja Ilmatar Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 11.9.2012 Viite 82142499-02 ILMATAR HARTOLAN PURNUVUOREN LEPAKKOSELVITYS ILMATAR

Lisätiedot

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS

TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja TuuliWatti Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 22.12.2011 Viite 82129132-04 TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS TUULIWATTI OY NÄSEN KARTANON LEPAKKOSELVITYS

Lisätiedot

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS

VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 30.9.2016 HANNUKAISEN VOSHANKE LEPAKKOSELVITYS KAI- HANNUKAISEN KAIVOSHANKE LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 30/09/2016 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008

Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008 Lopen kirkonkylän, Launosten, Kormun ja Läyliäisten lepakkokartoitus 2008 Kartoitusraportti Syyskuu 2008 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

Vantaan Hakunilan Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007

Vantaan Hakunilan Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007 Vantaan Hakunilan Ojangon alueen lepakkoselvitys 2007 Kartoitusraportti Syyskuu 2007 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue ja menetelmät...4

Lisätiedot

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä

Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä HONGISTON ASEMAKAAVA- ALUEEN MAISEMA- JA LUONTOSELVITYS 2007 Teppo Häyhä Nina Hagner-Wahlsten Sirkka-Liisa Helminen Rauno Yrjölä Tmi Teppo Häyhä SISÄLLYSLUETTELO 1. MAISEMASELVITYS...3 1.1. Tutkimusmenetelmä...3

Lisätiedot

Naantalin Herrankukkaron lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 2015

Naantalin Herrankukkaron lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 2015 LOPPURAPORTTI 13.9.2015 Naantalin Herrankukkaron lepakko-, liito-orava- ja viitasammakkoselvitys 2015 Aura 2015 NAANTALIN HERRANKUKKARON LUONTOSELVITYKSEN JATKOTYÖ 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat:

Lisätiedot

VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS VÖYRIN JA UUSIKAARLEPYYN STORBÖTETIN TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. Jenni Prokkola, Biologi, FM. 21.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS

ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS ALASTARON TUULIPUISTOHANKKEEN LEPAKKO- JA KEHRÄÄJÄSELVITYS Thomas Lilley, Biologi, FT. 20.8.2013 1 JOHDANTO 2 2 LEPAKOIDEN SUOJELU 2 3 LEPAKOIDEN EKOLOGIAA LYHYESTI 2 4 AINEISTO JA MENETELMÄT 3 5 TULOKSET

Lisätiedot

Lappeenranta-Nuijamaa vt 13 lepakkopotentiaalin arviointi 2014

Lappeenranta-Nuijamaa vt 13 lepakkopotentiaalin arviointi 2014 Lappeenranta-Nuijamaa vt 13 lepakkopotentiaalin arviointi 2014 Timo Metsänen 18.5.2014 www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO... 2 2 ALUEEN YLEISKUVAUS...2 3 TIET JA LEPAKOT... 3 4 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT...4

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston lepakkoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 80/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011

Suomen Luontotieto Oy. Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy Kemiönsaaren Gräsbölen tuulipuistohankkeen ympäristöselvitykset. Lepakkoselvitys 2011 Suomen Luontotieto Oy 25/2012 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen Sisältö 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajalahdenvuoren louhos, Heinola

Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajalahdenvuoren louhos, Heinola Lepakoiden talvi-inventointi 2012 Apajalahdenvuoren louhos, Heinola Timo Metsänen 16.3.2012 Luontoselvitys Metsänen Heinolan Vanhatie 40B 15170 Lahti www.metsanen.com 2 1 JOHDANTO... 2 2 KOHTEEN KUVAUS...

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUNISSAAREN RANTA-ASEMAKAAVATYÖ

KAUNISSAAREN RANTA-ASEMAKAAVATYÖ KAUNISSAAREN RANTA-ASEMAKAAVATYÖ LUONTOINVENTOINNIN TÄYDENNYS LEPAKOT Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2016 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä... 3 3 Tulokset... 5 4 Johtopäätökset ja suositukset

Lisätiedot

Jankan tilan asemakaavan nro 8646 lepakkoselvitys

Jankan tilan asemakaavan nro 8646 lepakkoselvitys Tampereen kaupunki DonnaID: 1764039 Lauri Erävuori, Juha Parviainen Johanna Hätälä 8.11.2017 2 (9) 8.11.2017 Jankan tilan asemakaavan nro 8646 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 SELVITYSKOHDE... 3 3 LEPAKOT SUOMESSA...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS

TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Lepakkokartoitus Päivämäärä 21.12.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI PELTOLAMMIN MYLLYVUOREN ASEMAKAAVAN LUONTOSEL- VITYS, LEPAKKOKARTOITUS Tarkastus 16.11.2012 Päivämäärä

Lisätiedot

MAKKARA-AAVAN VIITASAMMAKKOSELVITYS RANUA

MAKKARA-AAVAN VIITASAMMAKKOSELVITYS RANUA MAKKARA-AAVAN VIITASAMMAKKOSELVITYS RANUA 2017 Makkara-aavan viitasammakkoselvitys 2017 1 (5) Sisältö 1 Tehtävän sisältö ja selvitysalue... 2 2 Menetelmät... 3 3 Tulokset... 3 4 Tulosten tarkastelu ja

Lisätiedot

Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvitys 2006

Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvitys 2006 Vantaan Itä-Hakkilan lepakkoselvitys 2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Suomen lepakot... 1 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSEL- VITYS

TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSEL- VITYS Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2019 Viite 1510045839 TETOMIN TUULIVOIMA- HANKKEEN LEPAKKOSEL- VITYS Päivämäärä 9.1.2019 Laatija Tarkastaja Heli Lehvola

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Tuuli Laukkanen 27.10.2014 Sisällysluettelo JOHDANTO...3 ALUEEN YLEISKUVAUS...4 YLEISTÄ LEPAKOISTA... 5 Suojelu...5 Elinympäristö... 5 Lepakot

Lisätiedot

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY Vastaanottaja LIDL Suomi KY Antti-Ville Haapanen Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 05/2018 LINNAIMAAN LIITO-ORA- VASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY LINNAIMAAN LIITO-ORAVASELVITYS, TAMPERE LIDL SUOMI KY

Lisätiedot

LIITE 13. (sähköinen liite)

LIITE 13. (sähköinen liite) LIITE 13 (sähköinen liite) S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston lepakkoselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Lepakkoselvitys

Lisätiedot

Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus

Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus Nurmi-Sorilan osayleiskaava-alueen lepakkokartoitus 2005-2006 Kartoitusraportti Syyskuu 2006 Yrjö Siivonen & Terhi Wermundsen Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tutkimusalue

Lisätiedot

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ

LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ Vaasan kaupunki, kaavoitus LAAJAMETSÄN SUURTEOLLISUUSALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOESIINTYMÄ TILANNE 18.6.2018 1. YLEISTÄ Vaasan Laajametsän suurteollisuualueen yleis- ja asemakaava-alueille on tehty

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS

PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS V astaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy A s iakirjatyyppi Luontoselvitys P äivämäärä 10.8.2015 V iite 1510011699 PUNKALAITUMEN ISOSUON OSAYLEISKAAVAN LEPAKKOSELVITYS LEPAKKOSELVITYS P äivämäärä 10.8.2015

Lisätiedot

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys

Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys 16T-4 Valtatien 4 parantaminen välillä Joutsa Toivakka, Joutsa Viitasammakkoselvitys Hanna Suominen 20.6.2017 20.6.2017 1 (10) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 VIITASAMMAKKO... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMA- PUISTON LEPAKKO- SELVITYS 2012 AHLMAN

PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMA- PUISTON LEPAKKO- SELVITYS 2012 AHLMAN PÖYRY FINLAND OY MERIKARVIAN KÖÖRTILÄN TUULIVOIMA- PUISTON LEPAKKO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt... 5 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

YIT Rakennus Oy. Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY YIT Rakennus Oy Kyyjärven Peuralinnan tuulivoimapuiston lepakoiden kevätmuuttoselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 22/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus...

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet r.f Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2014 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN

Lisätiedot

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä

Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä Lausunto Parikkalan Koirniemessä sijaitsevan tontin merkityksestä lepakoiden elinympäristönä 1. Selvitysalueen kuvaus Selvitysalue (tontti) sijaitsee noin 4 km Parikkalan keskustaajaman pohjoispuolella

Lisätiedot

ID Selvitysraportti Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys

ID Selvitysraportti Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys ID 1 605 758 Selvitysraportti 5.9.2016 Isokuusi III asemakaavan nro 8639 ja Särkijärven rannan asemakaavan nro 8502 lepakkoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen nykytila ja aiemmat selvitykset...3

Lisätiedot