Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa

2

3 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat lisääntynyt huoli ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Neuvottelut muutosten torjumiseksi kulminoituivat niin sanotun Kioton kakkossopimuksen ratifiointiin. Kansalaisjärjestöt seurasivat Euroopan unionin ja kehitysmaiden välisiä kauppa- ja kehitys- eli EPAneuvotteluja. Kehitysmaat olivat huolissaan kaupan vapauttamiseen liittyvistä vaatimuksista. Suomessa taas kehitysjärjestöjen kannalta merkittävin tapahtuma oli eduskuntavaalit ja sen mukanaan tuoman hallituskokoonpanon muutokset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä aloitti Paavo Väyrynen, joka esitteli syksyllä paljon keskustelua herättäneen uuden kehityspoliittisen ohjelmansa. Painopiste on sen myötä siirtymässä luonnontalouteen liittyville sektoreille. Järjestöjen hankerahoitus on uuden ohjelman myötä uusien haasteiden edessä: alatai ylärajaa järjestöille annettavan avustuksen osuudesta ei ole enää asetettu. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset nostivat esille huolet pienten järjestöjen asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista Kepassa sekä yleensä järjestödemokratian ja sen periaatteiden toteutumisesta. Yhdistyksen kokoukset päätettiin pitää jatkossa lauantaisin ja säännöllisin väliajoin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Puheenjohtajakisan osalta valiteltiin läpinäkyvyyden puutetta ehdokasasettelussa ja vaaleja edeltävässä keskustelussa. Syyskokous evästi Kepan uutta hallitusta ponnella, jossa sitä kehotettiin arvioimaan ja selventämään nykyisiä vaalimenettelytapoja. Toiminnan sisäisessä arvioinnissa todettiin, ettei merkittäviä poikkeamia tapahtunut. Ohjelman painopisteet eli jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen, kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen lisääminen globaaleista kysymyksistä ja kehityspolitiikkaan vaikuttaminen näkyivät siis Kepan viime vuoden toiminnassa. Uuden ohjelmakauden ensimmäiselle vuodelle oli varattu liki 5,1 miljoonan euron budjetti. Useissa toiminnoissa määrärahoja jäi kuitenkin käyttämättä yli euroa. Osa syistä selittyy joko vaihtuvuudesta seuranneesta henkilöstövajauksesta, osa taas Sambian maatoimiston sulkemisesta johtuvien kustannusten jäämistä huomattavasti alle ennakkokaavailujen, osa taas suunniteltujen toimintojen toteuttamatta jättämisestä. Jatkossa myös kiinnitetään huomiota täsmällisempään budjetointiin. On kuitenkin syytä muistaa, että ylijäämä on vain 0,6 prosenttia koko vuosibudjettiin verrattuna. Merkittävimmistä saavutuksista voidaan mainita viime kevään eduskuntavaalien alla toteutettu vaalikampanja sekä syksyllä käyty kommentointi uudesta kehityspoliittisesta ohjelmasta. Ehdokkaita haastettiin ottamaan kantaa kehityspoliittisiin kysymyksiin eri puolella Suomea järjestetyissä vaalipaneeleissa, 1 (19)

4 yhteisessä massavaikuttamistapahtumassa Helsingissä vaalien jälkeen sekä Kepan kotisivustossa olleen vaalikoneen avulla. Kepan, sen jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien painostuksen ansiosta kehityspoliittisen ohjelman yhteys vuosituhatjulistukseen säilyi vahvana: köyhyyden poistaminen on selkeästi ohjelman päätavoite. Viime hakukierroksen hanketukipäätökset taas osoittivat, että järjestön mahdollisuudet saada tukea ovat merkittävästi paremmat Kepan tarjoaman koulutuksen ja hankeneuvonnan avulla. Globaalikysymysten esiintuominen oli entistä laajempaa onnistuneiden Maailma Kylässä -festivaalin ja Mahdollisuuksien torien ansiosta. Kepan Etelän työn osalta kulunut toimintavuosi merkitsi yhden aikakauden päättymistä ja uuden alkua: Kepan vanhin maatoimisto Sambiassa suljettiin viime vuoden lopulla. Samaan aikaan valmisteltiin toiminnan aloittamista Mekongjoen alueelle Aasiassa. 2 (19)

5 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Tavoite: Kepa tukee jäsentensä työtä köyhdyttämisen lopettamiseksi tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, edunvalvontaa sekä jäsenpalveluita niiden tärkeimpien toimintaedellytysten turvaamiseksi Järjestökoulutus Järjestökoulutuksen ja neuvonnan painopiste on kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemisessa. Koulutusta kohdistettiin erityisesti pienille ja keskisuurille jäsenjärjestöille sekä niiden Etelän kumppaneille. Järjestöjen yksilöllisiin tarpeisiin vastattiin monipuolistamalla koulutusmuotoja: kaikille avointen koulutustilaisuuksien ja verkkokurssien lisäksi Kepa järjesti kymmenen järjestökohtaista koulutusta erityisesti heidän tarpeitaan vastaamaan. Kepa järjesti yhteensä 21 hanketyötä tukevaa koulutusta. Suomessa järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvien peruskurssien, niin sanottujen Kehyavainkurssien suosio pysyi vankkumattomana. Koulutuksen vaikuttavuudesta voidaan todeta, että hakukierroksella 2008 yli 75 prosenttia hanketukea saaneista järjestöistä oli käyttänyt Kepan koulutus- ja neuvontapalveluita. Vastaavasti hylkäävän päätöksen saaneista järjestöistä peräti 81 prosenttia ei ollut osallistunut Kepan koulutukseen tai turvautunut hankeneuvontaan. Yhteenveto kuluneen toimintavuoden aikana toteutetusta ja annetusta koulutuksesta, hankeneuvonnasta ja solmittujen koulutus- ja hankeneuvontasuunnitelmien lukumäärästä on liitteessä 1. Koulutustarjonta ja -palvelut eivät kuitenkaan olleet pelkkää menestystarinaa: Vaikuttamistyötä ja kansainvälisyyskasvatusta tukemaan suunnitellut kurssit eivät herättäneet niin laajaa kiinnostusta järjestöjen taholla, kun oli ennakoitu. Ratkaisua etsitään tulevaisuudessa näihin teemoihin liittyvillä avainkurssisarjoilla. Sarjat koostuvat kehityskasvatuksen keskeisistä menetelmistä ja sisällöistä muodostaen kattavan kokonaisuuden järjestöjen laadukkaan kehityskasvatuksen tueksi. Samoin keskustelu- koulutustilaisuudet köyhdyttävien rakenteiden tiedostamisen lisäämiseksi eivät saaneet järjestöväkeä liikkeelle. Teemojen osuutta on nyt lisätty Kehy-avainkurssien sisällöissä. Maatoimistoissa järjestetyt koulutukset yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidoissa koettiin paikallisessa järjestökentässä tarpeellisiksi. Tansaniaa lukuunottamatta vaikuttamistyötä tukeva koulutus kohdistui paikalliseen kansalaisyhteiskuntaan ja Kepan omiin kumppaneihin, eikä niinkään jäsenjärjestöjen Etelän kumppaneihin. Kepan koulutus nivoutui yhä enemmän järjestöjen organisatoriseen kehittämiseen. Vuoden aikana Suomessa kehitettiin koulutuspaketit järjestöjen hankkeita, itse järjestötoimintaa sekä Etelän kumppanuussuhdetta tukemaan. Organisatorinen vahvistaminen huomioidaan myös normaalissa koulutustarjonnassa tarjoamalla järjestöille avoimia oppimistilaisuuksia, räätälöityjä koulutuksia ja niiden 3 (19)

6 1.2 Jäsenten edunvalvonta seurantaa kentällä. Maatoimistoissa järjestökohtainen koulutus ja sen seuranta on ollut koulutusmuodoista yleisin. Etelässä hankeneuvontapalveluita käyttävät järjestöt, niiden kumppanit ja Kepan työntekijät laativat yhdessä koulutus- ja neuvontasuunnitelmat. Niiden avulla vahvistetaan suomalaisen järjestön ja Etelän yhteistyökumppanin välistä kumppanuutta, parannetaan kehitysyhteistyön laatua ja yleensä toimintakyvyn kehittämistä. Kepan tarjoamien koulutus- ja neuvontapalveluiden laatuun haettiin parannusta entistä tiiviimmällä Helsingin ja maatoimistojen välisellä yhteistyöllä. Koulutus- ja neuvontasuunnitelmia saatiin valmiiksi 15. Maatoimistoissa panostettiin kuluneena toimintavuonna enemmän hankkeiden toimintaympäristöanalyysiin. Suomessa hankeneuvontatapahtumia kirjattiin kaikkiaan 206. Asiakkaina oli yhteensä 117 eri järjestöä. Kepan järjestökoulutuksen ja hankeneuvonnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastasi koulutusverkosto. Se kokoontui kahdesti vuoden aikana. Näissä kokouksissa keskityttiin vahvistamaan verkoston tietotaitoa järjestöjen hankkeiden toimintaympäristönanalyysin tekemiseen. Paikalta palkatuille hankeneuvojille järjestettiin myös erillinen perehdytys suomalaisten järjestöjen toimintaympäristöön. Perehdytys sisälsi tapaamisia ulkoministeriön hanketukihallinnosta vastaavien virkamiesten sekä eri järjestöjen kanssa. Koulutusta markkinoitiin Suomessa Kepan verkkosivuilla, maa- ja teemakohtaisilla sähköpostilistoilla ja järjestötapahtumissa. Markkinoinnin kohdentamiseen niille järjestöille, jotka hyötyisivät kaikkein eniten koulutuksesta kiinnitettiin erityisesti huomiota. Koulutukseen varatuista määrärahoista jäi euroa käyttämättä. Kursseille osallistuminen oli ennakoitua vilkkaampaa ja siksi osallistumismaksuja saatiin noin euroa enemmän kuin oli ennakoitu. Se ei kuitenkaan selitä liki euron ylijäämää. Kampanjatyöhön liittyvää kurssisarjaa ei viety koko laajuudessa läpi johtuen toistaiseksi vähäisestä kiinnostuksesta. Osa näistä kursseista myös siirrettiin myöhemmin syksyllä toteutettavaksi. Sen sijaan kentällä järjestettiin vaikuttamistyön kursseja jopa enemmän johtuen siihen kohdistuneesta mielenkiinnosta. Hanketyön koulutus taas toteutettiin täysin suunnitelmien mukaisesti. Osa ylijäämästä myös selittyy sillä, että kuluneen toimintavuoden aikana ei ulkopuolisia kouluttajia käytetty siinä laajuudessa, kuin oli ennakoitu. Vuonna 2007 edunvalvonnan resursseja vahvistettiin uudella jäsensihteerin toimella. Tähän tehtävään kuuluvat muun muassa jäsenistöltä tulevat tiedustelut ja yhteydenotot. Tällä tehtäväjärjestelyllä lisättiin muiden työntekijöiden resursseja juuri edunvalvontaan. Kuluneen vuoden suurin panostus oli selvitys kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön hanketuen osittaisesta ulkoistamisesta. Ulkoministeriö lähestyi asiassa Kepaa selvityksen tekemiseksi kevään aikana. Selvitystä varten perustettiin 4 (19)

7 työryhmä, johon nimettiin kymmenen järjestöjen edustajaa ja kaksi Kepan työntekijää. Työryhmä edusti monipuolisesti erikokoisia järjestöjä ja joukossa oli sekä Kepan jäseniä että ei-jäseniä. Tarkoituksena oli selvittää, sopisiko pienhankehallinnoinnin ulkoistaminen Kepalle tai jollekin muulle järjestöjä edustavalle taholle. Ulkoministeriön virkamiesten kanssa tehty selvitystyö päätettiin lopettaa, kun ministeri Väyrynen syyskuussa katsoi selvityksen jatkamisen tarpeettomaksi. Vuoden 2007 aikana järjestettiin kymmenen maatapaamista, jotka liittyivät seitsemään eri maahan, joista neljä oli Kepan kenttämaita. Maa- ja teematapaamilla kansalaisjärjestöjä autetaan verkottumaan ja edistämään niiden keskinäistä yhteistyötä. Aloite tapaamisten järjestämiseen tuli järjestöiltä, ulkoministeriön henkilöstöltä ja Kepan maatoimistojen henkilöstöltä. Osallistujien palaute oli positiivista ja tapaamiset koettiin oman työn kannalta tärkeiksi. Ulkoministeriöstä oli tapaamisissa pääsääntöisesti mukana kansalaisjärjestöyksikön lisäksi aluetoimistojen ja suurlähetystöjen henkilöstöä. Edellisen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman seurauksena syntyi Kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta oikeusministeriön yhteyteen. Kepa järjesti tapaamisen sekä sähköpostikeskustelun järjestöille, joiden avulla haluttiin jakaa näkemyksiä kansalaisyhteiskunnan ja sen toimijoiden asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista uudessa neuvottelukunnassa. Pitkälti Kepan ponnistelujen ansiosta oikeusministeriö järjesti elokuussa avoimen kansalaisfoorumin, johon osallistui yli 100 edustajaa kansalaisyhteiskunnan eri sektoreilta sekä julkishallinnosta. Foorumissa puhui Kepan puheenjohtaja Heidi Hautala. Kepa sai neuvottelukunnassa asiatuntijajäsenen paikan ja Kepan edustajaksi valittiin 2. varapuheenjohtaja Seppo Kalliokoski. Neuvottelukunnan perustamien alatyöryhmien työskentelyyn osallistui niin Kepan hallituksen kuin toimivan johdon edustaja. 1.3 Jäsenyhteydet ja -palvelut Edunvalvonnan piiriin on kuulunut myös vuonna 2006 hyväksytyn Kansalaisjärjestölinjauksen toimeenpanon seuranta sekä Kepan näkemysten esittäminen lausunnoissa tai kannanotoissa järjestöjen aseman ja toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Kansalaisjärjestölinjauksen toimeenpanoa on seurattu niin yksittäisissä jäsenjärjestöjä koskevissa tulkinnoissa kuin laajemmissa, koko järjestökenttää koskevissa ministeriön tekemissä linjanvedoissa. Kepa osallistui Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) vuosilausunnon laatimiseen, jossa se korosti kansalaisjärjestöjen roolia niin kehitysyhteistyö- kuin kehityspoliittisina toimijoina uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa. Sen lisäksi Kepa kommentoi ulkoministeriön luonnosta kumppanuusjärjestöjen valintakriteereiksi sekä humanitaarisen avun linjausta. Luettelo Kepan kannanotoista ja lausunnoista on liitteessä 2. Uuden jäsensihteerin toimen perustaminen auttoi jäsenyhteyksien ja -palveluiden lisäämisessä. Jäsensuhteita tiivistettiin tehokkaammalla jäsenneuvonnalla ja 5 (19)

8 -tiedotuksella. Jäsenkirje ilmestyi useammin ja extranetiä kehitettiin jäsentiedotuskanavana. Jäsenistölle suunnatun nettisivuston käyttäjiksi liittyi 38 jäsenjärjestöä kuluneen toimintavuoden aikana, mikä nosti sivustoa käyttävien jäsenjärjestöjen lukumäärän liki kahteensataan. Sivusto ja nimenomaan sen käyttäjäksi rekisteröityminen kaipaa kuitenkin jatkokehittelyä, sillä jäsenjärjestöt eivät ole pitäneet extranetiä käyttäjäystävällisenä tai helppona kommunikointikanavana. Jäsensuhteita tiivistettiin Helsingin ulkopuolella toimivien järjestöihin järjestämällä Turussa järjestötapaaminen, johon osallistui edustajia 15 eri järjestöstä. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyötä tuettiin sihteeripalveluilla. Jäsenjärjestöt käyttivät Kepan järjestötiloja vuoden aikana yhteensä 156 kertaa. Tukeakseen järjestöjen jäsenhankintaa, Kepa järjesti Anna aikaa -tapahtuman, jossa vapaaehtoistyötä tarjoavat järjestöt saattoivat kertoa toiminnastaan vapaaehtoistyötä etsiville ihmisille. Tapahtumassa oli esillä 20 järjestöä, työnetsijöitä paikalle saapui yli 60. Tapahtuman yhteydessä vapaaehtoistyölle saatiin ilahduttavasti mediajulkisuutta. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Toimintavuoden loppuun mennessä Kepalla oli yhteensä 270 jäsenjärjestöä, joista 10 oli kannatusjäseniä. Lista jäsenjärjestöistä on liitteessä 3. Vuoden 2007 lopussa analysoitiin jäsenjärjestöjen osallistumista Kepan toimintaan. Vuoden 2007 aikana 13 prosenttia jäsenistä ei osallistunut yhteenkään Kepan toimintoon. Useampaan kuin kahteen toimintoon osallistui yli 60 prosenttia jäsenjärjestöistä. Jäsenyhteyksiin ja -palveluihin varatuista määrärahoista jäi euroa käyttämättä. Jäsenjärjestöille tarkoitetun Kepa-oppaan ja yleisesitteen päivitys ja painattaminen siirrettiin toteutettavaksi seuraavalle toimintavuodelle. Syy tämän toiminnon viivyttämiseen perustui johdon antamiin ohjeistuksiin toimintojen priorisoinnista kuluneen syksyn aikana: Sambian toimiston sulkemisesta johtuviin lopullisiin kustannuksiin varauduttiin pahimman skenaarion pohjalta. 6 (19)

9 2 Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Tavoite: Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä globaalikysymyksistä tarjoamalla mahdollisuuksia, välineitä ja uusia aloitteita toimintaan. 2.1 Maailma kylässä -festivaali 2.2 Mahdollisuuksien torit Vuonna 2007 keskityttiin erityisesti Maailma kylässä -festivaalin kehittämiseen kestävälle tuotantopohjalle muun muassa talouden, henkilöstöresurssien, aikataulujen ja yhteistyökumppaneiden osalta. Lisäksi asiaohjelman kehittämistä jatkettiin. Yleisöä oli kahden päivän aikana hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin kävijää. Festivaalilla oli ennätysmäärä näytteilleasettajia. Yritysten määrä näytteilleasettajista nousi kolmanneksella ja festivaalin omarahoitus saavutti ennätystason. Tapahtuman rakentamiseen osallistui noin 130 vapaaehtoista. Ensimmäistä kertaa festivaalin historian aikana yleisön pääsyä kentälle jouduttiin rajoittamaan sunnuntaina iltapäivällä. Edellisvuodesta poiketen Rautatientorin ja Kulttuurikeskus Caisan käyttöä ei jatkettu resurssien puutteen vuoksi. Sen lisäksi tapahtuman keskittäminen Kaisaniemen auttoi festivaalin asiaohjelman suhteellisen osuuden lisäämistä. Festivaali on saavuttanut kokonsa puolesta lakipisteen: nyt panostetaan sen kehittämiseen entistä laadukkaampana ja mielenkiintoisempana tapahtumana, joka herättelee ja nostaa esille globaaliin vastuunkantoon liittyviä teemoja. Tiedotus-, ohjelma- ja tuotantoaikataulujen aikaistaminen helpotti organisaation toimivuutta. Ohjelmistossa oli kotimaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä neljältä mantereelta, yhteensä noin 100 esitystä. Kulttuuri- ja asiaohjelma keräsi kiitettävästi yleisöä suurimmille lavoille, erityisesti sunnuntain pääesiintyjät saivat paljon kiitosta. Asiaohjelman tuotanto onnistui paremmin kuin edellisenä vuonna. Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia järjestöjen organisoimia kansalaistapahtumia, joita järjestetään 20 paikkakunnalla. Paikalliset toriaktiivit suunnittelevat ja rakentavat torin talkoovoimin. Torit ovat eri toimijoille oiva mahdollisuus esitellä kampanjoita, tehdä varainkeruuta ja hankkia uusia jäseniä. Uusina jäseninä Mahdollisuuksien tori -verkostoon liittyivät Porvoo ja Pori. Mahdollisuuksien torit ovat uniikki ilmiö Suomen tapahtumakalenterissa. Toreilla esittäytyi 2007 yhteensä yli 530 järjestöä eli koko suomalaisen järjestömaailman kirjo. Yhteisenä tavoiteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta globaaleista ja paikallisista kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Samalla toriyleisölle tarjotaan 7 (19)

10 toimintavaihtoehtoja paremman maailman rakentamiseksi. Mausteena on lisäksi eri maiden kulttuuria toreilla oli ensimmäistä kertaa yhteinen teema Lapset ja köyhdyttäminen. Jokainen järjestö toi teemaa esiin omasta näkökulmastaan ja itse tapahtumassa panostettiin lasten ja lapsiperheiden ohjelmatarjontaan. Etelän torivieraana oli Savior Mwamba Civil Society of Poverty Reduction -järjestöstä Sambiasta. Torien oma lehti Torisanomat kertoi sanoin ja kuvin teemasta järjestöjen näkökulmasta. Torisanomia jaettiin kappaletta ja sen toimittamista kannattaa jatkaa hyvän palautteen ansiosta. Kepan lupauskorttikampanja ja yhdessä YK-liiton kanssa toteutettu YK:n vuosituhattavoitteisiin liittyvä lukutaitokampanja toivat toreille lisää interaktiivisuutta. Kävijämäärä vakiintui edellisen vuoden noin kävijään. Paikallinen mediajulkisuus lisääntyi määrällisesti 50 prosenttia ja globaaliasiat olivat entistä paremmin esillä. Mahdollisuuksien tori -verkosto sai Prometheus-palkinnon tunnustuksena työstään suomalaisten nuorten maailmankuvan avartamiseksi Nuorten filosofiatapahtuman yhteydessä. Perusteluissa todettiin, että torit ovat edistäneet nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta. EU-rahoitteisen hankkeen Market of Possibilities Goes Global avulla Latvian pääkaupunki Riika sekä Liepaja ja Aluksne tulivat mukaan toriverkostoon. Kepan koordinoimassa nyt kaksi vuotta käynnissä olleessa hankkeessa on Latvian lisäksi mukana seitsemän suomalaista paikkakuntaa, jotka olivat Tampere, Turku, Vaasa, Mikkeli, Hyvinkää, Hämeenlinna ja Oulu. Osa näistä toreista on kasvanut isoiksi tapahtumiksi, joissa mukana on järjestöä ja tuhansia kävijöitä. 2.3 Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo Etvo aloitti strategiansa toisena toimeenpanovuonna yhteistyön yhdeksän uuden jäsenjärjestön kanssa. Etvoon osallistuvien järjestöjen määrä kasvoi kuudesta viiteentoista. Vastaanottavia järjestöjä oli kymmenessä eri maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Tyynen valtameren saarivaltiossa Tongalla. Syksyllä hyvästä hakijajoukosta valittiin 28 uutta vapaaehtoista. Kuluneen vuoden aikana panostettiin myös vastavuoroisuuden toteutuksen suunnitteluun. Vauhtiin todenteolla päästäneen vasta vuonna Yhteistyötä uusien järjestöjen kanssa suunniteltiin pitkin kevättä. Etvo-yhteistyö linkitettiin Kepan jäsenjärjestöjen hanketyöhön ja kumppanuuteen. Vapaaehtoistyöhön lähtijöiden koulutusta monipuolistettiin entisestään ja siihen sisällytettiin myös hankekoulutusta. Etvo linkittyi myös Kepan koulutusverkostoon edistääkseen järjestöjen Etelä-yhteistyön laatua. 8 (19)

11 2.4 Kumppani 2.5 Kansainvälisyyskasvatus Kepan julkaisema maailman kuvalehti Kumppani ilmestyi 11 kertaa ja teemat vaihtelivat maailman kylistä konflikteihin ja kulkureista lobbaukseen. Vuoden aikana saadun palautteen mukaan lukijatyytyväisyys Kumppaniin on säilynyt korkealla: lehti luetaan tarkkaan ja se koetaan paitsi viihdyttävänä myös arvokkaana tietolähteenä. Vuoden 2007 loppupuolella Kumppanissa tehtiin ulkoasu- ja rakenneuudistus. Rakennetta on kevennetty siten, että helppolukuiset pikkupalat vuorottelevat pidempien ja syventävien kokonaisuuksien kanssa. Uudistus on saanut positiivista palautetta lukijoilta. Kumppanin tilaajamäärä notkahti kahden viime vuoden aikana liki puoleen vuodesta 2005, jolloin lehdellä oli liki tilaajaa. Kuluneen toimintavuoden lopussa tilaajia oli noin Tämä osoitti jatkuvan markkinointipanostuksen tarpeellisuuden. Kuluneen toimintavuoden aikana toteutettu markkinointikampanja kouluille ei tuottanut toivottua tulosta. Näiden seikkojen johdosta lehden markkinointistrategiaa hiottiin marraskuussa suunnittelutyöpajalla, jossa kirkastettiin Kumppanin brändi-identiteettiä ja pohdittiin uusia markkinointimahdollisuuksia. Kvk-verkosto kävi läpi vuoden 2007 ajan muutoskautta. Toiminta käytännössä pysähtyi ja painopiste siirtyi verkoston ja kvk-palveluiden suunnitteluun. Muutoksen tavoitteeksi asetettiin verkoston jäsenkunnan laajempi osallistaminen ja erityisesti Helsingin ulkopuolisten jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Muutoksen periaatteiksi sovittiin Kepan tarjoaman kvk-koulutuksen kehittäminen, jäsenten edunvalvonnan vahvistaminen ja internet-sivuston parantaminen. Vuoden lopulla järjestettiin uudistyön pohjaksi pienimuotoinen kysely verkoston koordinaationryhmän jäsenille. 2.6 Verkkosivujen uutistuotanto Syksyn aikana uudistettiin myös verkoston jäseniä esittelevä kvk-opas. Verkkotoimitus tuotti kepa.fi-sivustolle vuoden aikana uutisia 322 kappaletta, mikä oli 122 enemmän kuin vuoden alussa asetettiin tavoitteeksi. Uutistuotannossa keskityttiin entistä selkeämmin Kepan vaikuttamistyön pääteemoihin: kehitysrahoitukseen ja kauppaan. 9 (19)

12 3 Kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Tavoite: Kepa vaikuttaa yhdessä jäsentensä kanssa Suomen kehityspolitiikkaan sekä tukee Etelässä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä keskeisissä kehityspoliittisissa prosesseissa Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Kepa panosti keväällä 2007 pidettyihin eduskuntavaaleihin ja nosti onnistuneesti kehityskysymyksiä esiin. Vaalikampanja houkutteli 129 nykyisistä kansanedustajista vastaamaan Kepan vaalikoneen kysymyksiin. Helmikuussa pidettyyn ja Suomen Kuvalehden päätoimittajan Tapani Ruokasen vetämään vaalipaneeliin osallistui kaikkien puolueiden korkean tason edustajia ja yli 400 vierasta. Jäsenjärjestöt osallistuivat vaalikampanjaan aktiivisesti. Kampanjan ulkoasua pidettiin onnistuneena ja osa Kepan viesteistä päätyi hallitusohjelmaan. Esimerkkeinä voidaan mainita YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen kehityspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena, kehityspoliittisen johdonmukaisuuden vahvistamisen jatkaminen tai määrärahakehityksen varmistamisen, joka vie Suomen kohti YK:ssa asetettua 0,7 prosentin tavoitetta. Ehkä merkittävintä kuitenkin on, että johdonmukaisuus ja vastaanottajien omistajuus mainittiin hallitusohjelmassa vahvasti. Kepan ja järjestöjen viestit näkyivät myös hyvin eduskunnan täysistuntokeskustelussa aiheesta. 103 jäsenjärjestöä osallistui prosessiin, joka paransi Kepan ja muiden järjestöjen näkyvyyttä julkisuudessa kehityspoliittisina toimijoina. Yksi Kepan strategisista tavoitteista on uusien toiminta- ja vaikuttamiskanavien luominen. Kuluneen toimintavuoden aikana kunnolla vauhtiin päässyt globbariverkosto on juuri sellainen! Verkosto on muodostumassa väyläksi kanavoida aktivismia Kepan toimintaan ja toisaalta tarjota kiinnostuneille vaikuttamistilanteita. Verkoston sähköpostilistalla on 760 tilaajaa, 32 jäsenjärjestöä on liittynyt siihen ja yhdeksässä viidestätoista vaaalipiiristä on "globbariguru", aktiivisesti verkoston kehittämiseen osallistuva henkilö. Syksyllä globbariverkosto järjesti eduskunnassa vesipullotempauksen, jossa kansanedustajia muistutettiin kehitysyhteistyön tärkeydestä. Samalla oltiin yhteydessä puoluetoimistoihin. Heti vaalien jälkeen järjestetty massaglobbaus-tapahtuma tarjosi globbaritverkoston jäsenille ja jäsenjärjestöille mahdollisuuden tavata uusia kansanedustajia ja keskustella heidän kanssaan kehityskysymyksistä. Tapahtuma veti 108 kansanedustajaa ja 150 globbaria. 90 edustajaa 144:stä palautti kortin, jossa he sitoutuvat toimimaan massaglobbauksessa esillä olleiden tavoitteiden eteen. Lupauksia seurattiin ja seurannan tulokset näkyivät Kepan nettisivuilla. Vuonna 2007 Kepa paransi kykyään tuottaa teema-analyysiä keskeisistä ja ajankohtaisista kehityspoliittisista teemoista erityisesti Etelässä. Keväällä Sambiassa järjestetty työpaja tuki Kepan ja sen kumppanien vaikuttamistyötä Euroopan unionin ja AKT-maiden välisten EPA-kauppasopimusten köyhyysvaikutusten osalta. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että analyysityö 10 (19)

13 ja sen hyödyntäminen esimerkiksi julkaisujen tuottamisessa ajankohtaisista kehityspoliittisista aiheista ei ole saavuttanut toimintasuunnitelmien määrittelemää tasoa. Kolmesta Kauppa ja kehitys -julkaisusta, joiden tarkoitus oli ilmestyä kuluneen toimintavuoden aikana, pystyttiin tuottamaan ainoastaan sarjan ensimmäinen julkaisu. Henkilöstön vaihtuvuus ja siitä seurannut henkilöstövaje pakotti Kepan vaikuttamistyön keskittymään kampanja- ja lobbaustyöhön analyysityön kustannuksella. Sen seurauksena vaikuttamistyölle pohjoisessa varatuista määrärahoista jäi käyttämättä euroa Kehityspoliittinen työ Etelässä Kepan maatoimistot jatkoivat kuluneen toimintavuoden aikana säännöllistä yhteydenpitoaan paikallisiin Suomen suurlähetystöihin. Mosambikissa ja Tansaniassa järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia paikallisille kansalaisjärjestöille. Nicaraguassa vahva kumppanuus Centro Humboldtin kanssa jatkui. Nicaraguassa poliittinen tilanne muuttui vaalien jälkeen ja sen vuoksi yhteistyöjärjestö Coordinadora Civil ei onnistunut toteuttamaan kaikkia toimintojaan suunnitellusti. Työ Atlantin puoleisella rannikolla jatkui koulutusten ja yhteisten tapahtumien muodossa, vaikka hurrikaani Felix aiheutti hieman muutoksia suunnitelmiin. Uusia yhteistyökumppaneita etsittiin ja yhteistyötä tehtiin muun muassa naisryhmien kanssa. Alueellisesti tuettiin FCPI:n megaprojektihanketta Panamassa, jonka tuloksista tiedotettiin Nicaraguassa. Alueellinen työ Keski- Amerikassa keskittyy yhä enemmän kauppaan. Vuoden 2007 aikana järjestettiin muun muassa koulutusta ajankohtaisista vapaakauppaneuvotteluista Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välillä. Mosambikissa kumppanuussopimukset jatkuivat naisjärjestö Forum Mulherin ja velkajärjestö GMD:n (Grupo Mocambicano da Divida) kanssa. Kehityspoliittista työtä Pohjois-Mosambikin Cabo Delgadon alueella vahvistettiin siirtämällä suomalainen kehityspoliittinen tiedottaja Pemban toimistoon. Siirrolla pyrittiin linjaamaan toimintaa entistä paremmin kehityspoliittisen työn strategian mukaiseksi: maaseudun elinkeinoja tarkastellaan kehitysrahoituksen ja kaupan kautta. Kepan vaikuttamistyön koulutus oli tuloksellista: alueen UNACviljelijäjärjestön edustajat osallistuvat nyt paikallishallintoon sekä Montepuezissa että Mecufissa. Myös köyhyydenvähentämistä seuraavan G20-järjestöverkoston ja GMD:n alueosastoja tuettiin. Maputossa yhteistyötä jatkettiin ROSA-verkoston kanssa muun muassa tukemalla kauppasopimuksiin liittyvää analyysiä. Myös kansalaisjärjestöjen EPA-kampanjaa tuettiin. Sambiassa tuettiin kansalaisyhteiskunnan toimijoita syksyyn asti, jolloin poliittinen työ käytännössä päättyi paikaltapalkattujen työntekijöiden siirtyessä muihin tehtäviin johtuen Kepan toimiston alasajosta. Kevään aikana tuettiin järjestöjen EPA-kampanjaa, kauppatyötä tekevien järjestöjen yhteisiä aktiviteetteja maakunnissa, sekä järjestettiin koulutus alueellisista kauppasopimuksista ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta. Kumppanuussopimus Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR) -järjestön kanssa uusittiin vuosille Kumppanuussopimus Green Living Movementin kanssa loppui 11 (19)

14 vuoden 2007 lopussa. Civil Society for Poverty Reduction -verkostoa tuettiin kansallisen budjetin seurannassa. Tansaniassa jatkettiin yhteistyötä sekä kansallisen kattojärjestö TANGOn (Tanzania Association of Non-Governmental Organizations) että Morogoron alueen kattojärjestön UNGOn (Union of NGOs in Morogoro) kanssa. Kepan koulutus vaikuttamistyön perusteista jäsenjärjestöjen kumppaneille sai hyvän vastaanoton ja lisäsi monen järjestön kiinnostusta poliittiseen työhön. Tansaniassa verkostoiduttiin entistä paremmin muiden kehityspoliittista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen kanssa ja ryhdyttiin etsimään uutta kumppanijärjestöä. Henkilövaihtoa yhteistyön instrumenttina kokeiltiin Sambiassa ja Mosambikissa. Pilottina vuosina toteutettuun aloitteisiin osallistuivat viljelijä- ja velkajärjestöt molemmista maista. Vaikka vaihtovierailuista raportoitiin olleen hyötyä osallistujille ja heidän organisaatioilleen, todettiin, että onnistuakseen instrumentti tarvitsee osallistuvien järjestöjen täyden omistajuuden. Mosambikin järjestöjen tiukista henkilöresursseista johtuen henkilövaihto ei tullut osaksi niiden omaa ohjelmaa ja se päätettiin lopettaa tältä erää. Aasiassa kumppanuudet Insistin (Indonesia ) ja FER:in (Thaimaa) kanssa jatkuivat viimeistä vuotta. Uuden toiminnan suunnittelu Mekongin alueella aloitettiin. Poliittisen työn verkoston toiminta vahvistui. Verkoston uutena työmuotona otettiin käyttöön pienellä kokoonpanolla toteutetut, sisältöteemoihin keskittyvät fact finding -vierailut. Sambiassa järjestetyn ensimmäisen vierailun teemana olivat alueelliset kauppasopimukset ja etenkin EPA-sopimukset. Vierailun yhteydessä järjestettiin koulutus kumppaneille ja muille järjestöille. Nicaraguassa taas keskityttiin kehitysrahoituskysymyksiin; köyhyydenvähentämisstrategioihin ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksiin. Ensimmäinen palveli kumppanien lisäksi Kepan omaa vaikuttamistyötä kauppakysymyksissä, jälkimmäinen valmistautumista avun tuloksellisuus -prosessiin. Kasvanutta ymmärrystä on kanavoitu muun muassa artikkeleihin Kepan mediaan, koulutuksiin Etelässä ja Suomessa, julkaisuihin ja Kepan linjauksiin. Verkostokokous järjestettiin Managuassa. Lisäksi verkoston jäsenet osallistuivat Kepan analyysityöhön, muun muassa tapaustutkimuksiin. Kehityspoliittiselle työlle Etelässä varatuista määrärahoista jäi käyttämättä euroa. Suurin yksittäinen syy on analyysityön ennakoitua pienempi volyymi kaikissa kenttämaissa. Erityisesti Nicaraguassa analyysityön toteutusta vaikeutti maassa tapahtuneet poliittiset muutokset. Aasian työn aloittamista varten oli tehty budjettivaraus käynnistämistä edeltävien selvitysten ja muiden esitöiden varalta ja joiden todellisia kustannuksia oli vaikea arvioida etukäteen. Sambian maatoimiston poliittinen työ myös väheni, kun paikalta palkatut poliittisen työntekijät hakeutuivat muihin tehtäviin ennakoitua aiemmin. 12 (19)

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514 1 HAKUKIERROS 2007 Joulukuu 2006 Vuodelle 2007 Vuodelle 2008 Vuodelle 2009 YHTEENSÄ vuosille 2007-2009 Kansalaisjärjestö Hanke Projektikoodi ADRA Finland KEN/Pienimuotoista yritystoimintaa 24817701 71

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto VGK-tuki: myönnöt 2014 1-/2 -v. Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi 1 Attac ry Suomalaisten eläkeyhtiöiden rooli globaalissa veroparatiisitaloudessa 51 680 89892325 1 CRASH - Tutkimusta ja toimintaa

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta

Annika Lindblom, pääsihteeri. Kestävän kehityksen toimikunta Annika Lindblom, pääsihteeri Kestävän kehityksen toimikunta Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen päivitys KIITOS OSALLISTUMISESTA! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Yhteiskuntasitoumuksen päivitys:

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä Paremman maailman puolesta Järjestöjen kautta kanavoituu noin kymmenen prosenttia Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuonna 2012 ulkoministeriön antamaa

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 21.03.2016 Sivu 1 / 1 1116/2016 01.00.02 101 Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa

Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Yhteistyöoppilaitoksen ohjeistus ja tuki opintopolun käyttöönotossa Terhi Keltanen Lähtökohta Avoimet yliopistot käyttävät Opintopolkua ainakin alkuvaiheessa eri tavoin. Käyttötapojen erot johtuvat yliopistojen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Kannus 1.10.2013 Tiina Sivonen Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus 8.8.2007 Kutsujana Keski-Suomen Kylät ry,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 11.9.2015 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan?

Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Monikäyttöinen, notkea CAF - mihin kaikkeen se taipuukaan? Raila Oksanen 1.9.2016 Page 1 Monikäyttöisyyden lähtökohta CAF on tarkoitettu helppokäyttöiseksi työkaluksi julkisen sektorin organisaatioiden

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen 2.2.2017 Keski-Suomen Järjestöareenan tehtävä Järjestöjen ääni ja voimien kokoaja Tunnistaa järjestökentän tarpeita Tarpeisiin vastaavat

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.

Määrärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille. 90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010

Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010 Kuinka suomenkielen opetus vapaaehtoistyönä maahanmuuttajille toimii? Luetaan yhdessä kampanja 2007-2010 Raija Kalimo Maahanmuuttajuus Espoossa kiinni kielen koukeroihin seminaari 9.10.2010 Tavoite Edistää

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan

JÄRJESTÖT JA KASTE. Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan JÄRJESTÖT JA KASTE Järjestöjen liittymäpintoja Sosiaali- ja terveydenhuollon kansalliseen kehittämisohjelmaan MIKÄ ON KASTE? Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste 2012 2015)

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto

Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI. Esittelyaineisto Boardmanin BOARDMAPPING HALLITUSARVIOINTI Esittelyaineisto Boardmanin BOARD MAPPING HALLITUSARVIOINTI Board Mapping -hallitusarviointi auttaa hallitusta arvioimaan omaa toimintaansa ja kehittämään sitä

Lisätiedot

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki

Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki Järjestöjen yhteistyötä maakunnan hyvinvoinnin hyväksi Tiina Sivonen Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki 12.9.2014 Järjestöareena taustaa Lähtölaukauksena Järjestöjen yhteistyö kahvittelua vai konkretiaa tilaisuus

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen

Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli Heta Malinen Itä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät Mikkeli 3.9.2015 Heta Malinen Nuorten tieto- ja neuvontatyö nuorisotyön tavoitteellisena peruspalveluna sisältää Ammattitaitoista tietoa, neuvontaa ja ohjausta kaikissa

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 184/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula

Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari kehittämispäällikkö Elina Pajula Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta pioneerityötä tekemässä! Vapaaehtoistoiminnan seminaari 5.12.2008 -kehittämispäällikkö Elina Pajula Aktiivisesti Pohjois-Karjalassa toimii 375 sosiaali-

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU

MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU MONIKULTTUURINEN OSAAMISKESKUS KOTIPUU Toimintakertomus 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Globaalin maailman muutokset heijastuvat myös Suomeen suuntautuvaan maahanmuuttoon. Talouskriisi on vähentänyt työperustaista

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off

Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta. VKK Kick off Tukea hankkeen toteutukseen ja arviointiin Kepasta VKK Kick off 10.3.2010 Kepan globaalikasvatuspalvelut Koulutus Neuvonta Tiedotuskanavat ja tietopalvelut Verkostoitumisen tukeminen Tapahtumat Julkaisut

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA. - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa

KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA. - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa KUNNAT SOSIAALISEN YHTEISKUNTAVASTUUN TOTEUTTAJINA SUOMESSA - Case-tutkimus henkilöstövastuullisuuden toteutumisesta kolmessa kaupungissa Kuntajohtamisen työryhmä TUTKIMUKSEN TAUSTAA Kuntien tehtävät lisääntyneet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot