Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2008"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2007 Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa

2

3 TOIMINTAKERTOMUS 2007 Johdanto Toimintavuosi 2007 oli uuden kolmivuotisen ohjelmakauden ensimmäinen. Toimintaympäristöä leimasivat lisääntynyt huoli ja tietoisuus ilmastonmuutoksesta. Neuvottelut muutosten torjumiseksi kulminoituivat niin sanotun Kioton kakkossopimuksen ratifiointiin. Kansalaisjärjestöt seurasivat Euroopan unionin ja kehitysmaiden välisiä kauppa- ja kehitys- eli EPAneuvotteluja. Kehitysmaat olivat huolissaan kaupan vapauttamiseen liittyvistä vaatimuksista. Suomessa taas kehitysjärjestöjen kannalta merkittävin tapahtuma oli eduskuntavaalit ja sen mukanaan tuoman hallituskokoonpanon muutokset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä aloitti Paavo Väyrynen, joka esitteli syksyllä paljon keskustelua herättäneen uuden kehityspoliittisen ohjelmansa. Painopiste on sen myötä siirtymässä luonnontalouteen liittyville sektoreille. Järjestöjen hankerahoitus on uuden ohjelman myötä uusien haasteiden edessä: alatai ylärajaa järjestöille annettavan avustuksen osuudesta ei ole enää asetettu. Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset nostivat esille huolet pienten järjestöjen asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista Kepassa sekä yleensä järjestödemokratian ja sen periaatteiden toteutumisesta. Yhdistyksen kokoukset päätettiin pitää jatkossa lauantaisin ja säännöllisin väliajoin pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Puheenjohtajakisan osalta valiteltiin läpinäkyvyyden puutetta ehdokasasettelussa ja vaaleja edeltävässä keskustelussa. Syyskokous evästi Kepan uutta hallitusta ponnella, jossa sitä kehotettiin arvioimaan ja selventämään nykyisiä vaalimenettelytapoja. Toiminnan sisäisessä arvioinnissa todettiin, ettei merkittäviä poikkeamia tapahtunut. Ohjelman painopisteet eli jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen, kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen lisääminen globaaleista kysymyksistä ja kehityspolitiikkaan vaikuttaminen näkyivät siis Kepan viime vuoden toiminnassa. Uuden ohjelmakauden ensimmäiselle vuodelle oli varattu liki 5,1 miljoonan euron budjetti. Useissa toiminnoissa määrärahoja jäi kuitenkin käyttämättä yli euroa. Osa syistä selittyy joko vaihtuvuudesta seuranneesta henkilöstövajauksesta, osa taas Sambian maatoimiston sulkemisesta johtuvien kustannusten jäämistä huomattavasti alle ennakkokaavailujen, osa taas suunniteltujen toimintojen toteuttamatta jättämisestä. Jatkossa myös kiinnitetään huomiota täsmällisempään budjetointiin. On kuitenkin syytä muistaa, että ylijäämä on vain 0,6 prosenttia koko vuosibudjettiin verrattuna. Merkittävimmistä saavutuksista voidaan mainita viime kevään eduskuntavaalien alla toteutettu vaalikampanja sekä syksyllä käyty kommentointi uudesta kehityspoliittisesta ohjelmasta. Ehdokkaita haastettiin ottamaan kantaa kehityspoliittisiin kysymyksiin eri puolella Suomea järjestetyissä vaalipaneeleissa, 1 (19)

4 yhteisessä massavaikuttamistapahtumassa Helsingissä vaalien jälkeen sekä Kepan kotisivustossa olleen vaalikoneen avulla. Kepan, sen jäsenjärjestöjen ja muiden sidosryhmien painostuksen ansiosta kehityspoliittisen ohjelman yhteys vuosituhatjulistukseen säilyi vahvana: köyhyyden poistaminen on selkeästi ohjelman päätavoite. Viime hakukierroksen hanketukipäätökset taas osoittivat, että järjestön mahdollisuudet saada tukea ovat merkittävästi paremmat Kepan tarjoaman koulutuksen ja hankeneuvonnan avulla. Globaalikysymysten esiintuominen oli entistä laajempaa onnistuneiden Maailma Kylässä -festivaalin ja Mahdollisuuksien torien ansiosta. Kepan Etelän työn osalta kulunut toimintavuosi merkitsi yhden aikakauden päättymistä ja uuden alkua: Kepan vanhin maatoimisto Sambiassa suljettiin viime vuoden lopulla. Samaan aikaan valmisteltiin toiminnan aloittamista Mekongjoen alueelle Aasiassa. 2 (19)

5 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Tavoite: Kepa tukee jäsentensä työtä köyhdyttämisen lopettamiseksi tarjoamalla koulutusta ja neuvontaa, edunvalvontaa sekä jäsenpalveluita niiden tärkeimpien toimintaedellytysten turvaamiseksi Järjestökoulutus Järjestökoulutuksen ja neuvonnan painopiste on kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemisessa. Koulutusta kohdistettiin erityisesti pienille ja keskisuurille jäsenjärjestöille sekä niiden Etelän kumppaneille. Järjestöjen yksilöllisiin tarpeisiin vastattiin monipuolistamalla koulutusmuotoja: kaikille avointen koulutustilaisuuksien ja verkkokurssien lisäksi Kepa järjesti kymmenen järjestökohtaista koulutusta erityisesti heidän tarpeitaan vastaamaan. Kepa järjesti yhteensä 21 hanketyötä tukevaa koulutusta. Suomessa järjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin liittyvien peruskurssien, niin sanottujen Kehyavainkurssien suosio pysyi vankkumattomana. Koulutuksen vaikuttavuudesta voidaan todeta, että hakukierroksella 2008 yli 75 prosenttia hanketukea saaneista järjestöistä oli käyttänyt Kepan koulutus- ja neuvontapalveluita. Vastaavasti hylkäävän päätöksen saaneista järjestöistä peräti 81 prosenttia ei ollut osallistunut Kepan koulutukseen tai turvautunut hankeneuvontaan. Yhteenveto kuluneen toimintavuoden aikana toteutetusta ja annetusta koulutuksesta, hankeneuvonnasta ja solmittujen koulutus- ja hankeneuvontasuunnitelmien lukumäärästä on liitteessä 1. Koulutustarjonta ja -palvelut eivät kuitenkaan olleet pelkkää menestystarinaa: Vaikuttamistyötä ja kansainvälisyyskasvatusta tukemaan suunnitellut kurssit eivät herättäneet niin laajaa kiinnostusta järjestöjen taholla, kun oli ennakoitu. Ratkaisua etsitään tulevaisuudessa näihin teemoihin liittyvillä avainkurssisarjoilla. Sarjat koostuvat kehityskasvatuksen keskeisistä menetelmistä ja sisällöistä muodostaen kattavan kokonaisuuden järjestöjen laadukkaan kehityskasvatuksen tueksi. Samoin keskustelu- koulutustilaisuudet köyhdyttävien rakenteiden tiedostamisen lisäämiseksi eivät saaneet järjestöväkeä liikkeelle. Teemojen osuutta on nyt lisätty Kehy-avainkurssien sisällöissä. Maatoimistoissa järjestetyt koulutukset yhteiskunnallisen vaikuttamisen taidoissa koettiin paikallisessa järjestökentässä tarpeellisiksi. Tansaniaa lukuunottamatta vaikuttamistyötä tukeva koulutus kohdistui paikalliseen kansalaisyhteiskuntaan ja Kepan omiin kumppaneihin, eikä niinkään jäsenjärjestöjen Etelän kumppaneihin. Kepan koulutus nivoutui yhä enemmän järjestöjen organisatoriseen kehittämiseen. Vuoden aikana Suomessa kehitettiin koulutuspaketit järjestöjen hankkeita, itse järjestötoimintaa sekä Etelän kumppanuussuhdetta tukemaan. Organisatorinen vahvistaminen huomioidaan myös normaalissa koulutustarjonnassa tarjoamalla järjestöille avoimia oppimistilaisuuksia, räätälöityjä koulutuksia ja niiden 3 (19)

6 1.2 Jäsenten edunvalvonta seurantaa kentällä. Maatoimistoissa järjestökohtainen koulutus ja sen seuranta on ollut koulutusmuodoista yleisin. Etelässä hankeneuvontapalveluita käyttävät järjestöt, niiden kumppanit ja Kepan työntekijät laativat yhdessä koulutus- ja neuvontasuunnitelmat. Niiden avulla vahvistetaan suomalaisen järjestön ja Etelän yhteistyökumppanin välistä kumppanuutta, parannetaan kehitysyhteistyön laatua ja yleensä toimintakyvyn kehittämistä. Kepan tarjoamien koulutus- ja neuvontapalveluiden laatuun haettiin parannusta entistä tiiviimmällä Helsingin ja maatoimistojen välisellä yhteistyöllä. Koulutus- ja neuvontasuunnitelmia saatiin valmiiksi 15. Maatoimistoissa panostettiin kuluneena toimintavuonna enemmän hankkeiden toimintaympäristöanalyysiin. Suomessa hankeneuvontatapahtumia kirjattiin kaikkiaan 206. Asiakkaina oli yhteensä 117 eri järjestöä. Kepan järjestökoulutuksen ja hankeneuvonnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastasi koulutusverkosto. Se kokoontui kahdesti vuoden aikana. Näissä kokouksissa keskityttiin vahvistamaan verkoston tietotaitoa järjestöjen hankkeiden toimintaympäristönanalyysin tekemiseen. Paikalta palkatuille hankeneuvojille järjestettiin myös erillinen perehdytys suomalaisten järjestöjen toimintaympäristöön. Perehdytys sisälsi tapaamisia ulkoministeriön hanketukihallinnosta vastaavien virkamiesten sekä eri järjestöjen kanssa. Koulutusta markkinoitiin Suomessa Kepan verkkosivuilla, maa- ja teemakohtaisilla sähköpostilistoilla ja järjestötapahtumissa. Markkinoinnin kohdentamiseen niille järjestöille, jotka hyötyisivät kaikkein eniten koulutuksesta kiinnitettiin erityisesti huomiota. Koulutukseen varatuista määrärahoista jäi euroa käyttämättä. Kursseille osallistuminen oli ennakoitua vilkkaampaa ja siksi osallistumismaksuja saatiin noin euroa enemmän kuin oli ennakoitu. Se ei kuitenkaan selitä liki euron ylijäämää. Kampanjatyöhön liittyvää kurssisarjaa ei viety koko laajuudessa läpi johtuen toistaiseksi vähäisestä kiinnostuksesta. Osa näistä kursseista myös siirrettiin myöhemmin syksyllä toteutettavaksi. Sen sijaan kentällä järjestettiin vaikuttamistyön kursseja jopa enemmän johtuen siihen kohdistuneesta mielenkiinnosta. Hanketyön koulutus taas toteutettiin täysin suunnitelmien mukaisesti. Osa ylijäämästä myös selittyy sillä, että kuluneen toimintavuoden aikana ei ulkopuolisia kouluttajia käytetty siinä laajuudessa, kuin oli ennakoitu. Vuonna 2007 edunvalvonnan resursseja vahvistettiin uudella jäsensihteerin toimella. Tähän tehtävään kuuluvat muun muassa jäsenistöltä tulevat tiedustelut ja yhteydenotot. Tällä tehtäväjärjestelyllä lisättiin muiden työntekijöiden resursseja juuri edunvalvontaan. Kuluneen vuoden suurin panostus oli selvitys kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön hanketuen osittaisesta ulkoistamisesta. Ulkoministeriö lähestyi asiassa Kepaa selvityksen tekemiseksi kevään aikana. Selvitystä varten perustettiin 4 (19)

7 työryhmä, johon nimettiin kymmenen järjestöjen edustajaa ja kaksi Kepan työntekijää. Työryhmä edusti monipuolisesti erikokoisia järjestöjä ja joukossa oli sekä Kepan jäseniä että ei-jäseniä. Tarkoituksena oli selvittää, sopisiko pienhankehallinnoinnin ulkoistaminen Kepalle tai jollekin muulle järjestöjä edustavalle taholle. Ulkoministeriön virkamiesten kanssa tehty selvitystyö päätettiin lopettaa, kun ministeri Väyrynen syyskuussa katsoi selvityksen jatkamisen tarpeettomaksi. Vuoden 2007 aikana järjestettiin kymmenen maatapaamista, jotka liittyivät seitsemään eri maahan, joista neljä oli Kepan kenttämaita. Maa- ja teematapaamilla kansalaisjärjestöjä autetaan verkottumaan ja edistämään niiden keskinäistä yhteistyötä. Aloite tapaamisten järjestämiseen tuli järjestöiltä, ulkoministeriön henkilöstöltä ja Kepan maatoimistojen henkilöstöltä. Osallistujien palaute oli positiivista ja tapaamiset koettiin oman työn kannalta tärkeiksi. Ulkoministeriöstä oli tapaamisissa pääsääntöisesti mukana kansalaisjärjestöyksikön lisäksi aluetoimistojen ja suurlähetystöjen henkilöstöä. Edellisen hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelman seurauksena syntyi Kansalaisyhteiskuntapoliittinen neuvottelukunta oikeusministeriön yhteyteen. Kepa järjesti tapaamisen sekä sähköpostikeskustelun järjestöille, joiden avulla haluttiin jakaa näkemyksiä kansalaisyhteiskunnan ja sen toimijoiden asemasta ja vaikutusmahdollisuuksista uudessa neuvottelukunnassa. Pitkälti Kepan ponnistelujen ansiosta oikeusministeriö järjesti elokuussa avoimen kansalaisfoorumin, johon osallistui yli 100 edustajaa kansalaisyhteiskunnan eri sektoreilta sekä julkishallinnosta. Foorumissa puhui Kepan puheenjohtaja Heidi Hautala. Kepa sai neuvottelukunnassa asiatuntijajäsenen paikan ja Kepan edustajaksi valittiin 2. varapuheenjohtaja Seppo Kalliokoski. Neuvottelukunnan perustamien alatyöryhmien työskentelyyn osallistui niin Kepan hallituksen kuin toimivan johdon edustaja. 1.3 Jäsenyhteydet ja -palvelut Edunvalvonnan piiriin on kuulunut myös vuonna 2006 hyväksytyn Kansalaisjärjestölinjauksen toimeenpanon seuranta sekä Kepan näkemysten esittäminen lausunnoissa tai kannanotoissa järjestöjen aseman ja toimintaedellytyksien turvaamiseksi. Kansalaisjärjestölinjauksen toimeenpanoa on seurattu niin yksittäisissä jäsenjärjestöjä koskevissa tulkinnoissa kuin laajemmissa, koko järjestökenttää koskevissa ministeriön tekemissä linjanvedoissa. Kepa osallistui Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT) vuosilausunnon laatimiseen, jossa se korosti kansalaisjärjestöjen roolia niin kehitysyhteistyö- kuin kehityspoliittisina toimijoina uudessa kehityspoliittisessa ohjelmassa. Sen lisäksi Kepa kommentoi ulkoministeriön luonnosta kumppanuusjärjestöjen valintakriteereiksi sekä humanitaarisen avun linjausta. Luettelo Kepan kannanotoista ja lausunnoista on liitteessä 2. Uuden jäsensihteerin toimen perustaminen auttoi jäsenyhteyksien ja -palveluiden lisäämisessä. Jäsensuhteita tiivistettiin tehokkaammalla jäsenneuvonnalla ja 5 (19)

8 -tiedotuksella. Jäsenkirje ilmestyi useammin ja extranetiä kehitettiin jäsentiedotuskanavana. Jäsenistölle suunnatun nettisivuston käyttäjiksi liittyi 38 jäsenjärjestöä kuluneen toimintavuoden aikana, mikä nosti sivustoa käyttävien jäsenjärjestöjen lukumäärän liki kahteensataan. Sivusto ja nimenomaan sen käyttäjäksi rekisteröityminen kaipaa kuitenkin jatkokehittelyä, sillä jäsenjärjestöt eivät ole pitäneet extranetiä käyttäjäystävällisenä tai helppona kommunikointikanavana. Jäsensuhteita tiivistettiin Helsingin ulkopuolella toimivien järjestöihin järjestämällä Turussa järjestötapaaminen, johon osallistui edustajia 15 eri järjestöstä. Kumppanuusjärjestöjen yhteistyötä tuettiin sihteeripalveluilla. Jäsenjärjestöt käyttivät Kepan järjestötiloja vuoden aikana yhteensä 156 kertaa. Tukeakseen järjestöjen jäsenhankintaa, Kepa järjesti Anna aikaa -tapahtuman, jossa vapaaehtoistyötä tarjoavat järjestöt saattoivat kertoa toiminnastaan vapaaehtoistyötä etsiville ihmisille. Tapahtumassa oli esillä 20 järjestöä, työnetsijöitä paikalle saapui yli 60. Tapahtuman yhteydessä vapaaehtoistyölle saatiin ilahduttavasti mediajulkisuutta. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna Toimintavuoden loppuun mennessä Kepalla oli yhteensä 270 jäsenjärjestöä, joista 10 oli kannatusjäseniä. Lista jäsenjärjestöistä on liitteessä 3. Vuoden 2007 lopussa analysoitiin jäsenjärjestöjen osallistumista Kepan toimintaan. Vuoden 2007 aikana 13 prosenttia jäsenistä ei osallistunut yhteenkään Kepan toimintoon. Useampaan kuin kahteen toimintoon osallistui yli 60 prosenttia jäsenjärjestöistä. Jäsenyhteyksiin ja -palveluihin varatuista määrärahoista jäi euroa käyttämättä. Jäsenjärjestöille tarkoitetun Kepa-oppaan ja yleisesitteen päivitys ja painattaminen siirrettiin toteutettavaksi seuraavalle toimintavuodelle. Syy tämän toiminnon viivyttämiseen perustui johdon antamiin ohjeistuksiin toimintojen priorisoinnista kuluneen syksyn aikana: Sambian toimiston sulkemisesta johtuviin lopullisiin kustannuksiin varauduttiin pahimman skenaarion pohjalta. 6 (19)

9 2 Kansalaisyhteiskunnan ymmärryksen kasvattaminen globaaleista kysymyksistä Tavoite: Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä globaalikysymyksistä tarjoamalla mahdollisuuksia, välineitä ja uusia aloitteita toimintaan. 2.1 Maailma kylässä -festivaali 2.2 Mahdollisuuksien torit Vuonna 2007 keskityttiin erityisesti Maailma kylässä -festivaalin kehittämiseen kestävälle tuotantopohjalle muun muassa talouden, henkilöstöresurssien, aikataulujen ja yhteistyökumppaneiden osalta. Lisäksi asiaohjelman kehittämistä jatkettiin. Yleisöä oli kahden päivän aikana hieman enemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä noin kävijää. Festivaalilla oli ennätysmäärä näytteilleasettajia. Yritysten määrä näytteilleasettajista nousi kolmanneksella ja festivaalin omarahoitus saavutti ennätystason. Tapahtuman rakentamiseen osallistui noin 130 vapaaehtoista. Ensimmäistä kertaa festivaalin historian aikana yleisön pääsyä kentälle jouduttiin rajoittamaan sunnuntaina iltapäivällä. Edellisvuodesta poiketen Rautatientorin ja Kulttuurikeskus Caisan käyttöä ei jatkettu resurssien puutteen vuoksi. Sen lisäksi tapahtuman keskittäminen Kaisaniemen auttoi festivaalin asiaohjelman suhteellisen osuuden lisäämistä. Festivaali on saavuttanut kokonsa puolesta lakipisteen: nyt panostetaan sen kehittämiseen entistä laadukkaampana ja mielenkiintoisempana tapahtumana, joka herättelee ja nostaa esille globaaliin vastuunkantoon liittyviä teemoja. Tiedotus-, ohjelma- ja tuotantoaikataulujen aikaistaminen helpotti organisaation toimivuutta. Ohjelmistossa oli kotimaisia ja kansainvälisiä esiintyjiä neljältä mantereelta, yhteensä noin 100 esitystä. Kulttuuri- ja asiaohjelma keräsi kiitettävästi yleisöä suurimmille lavoille, erityisesti sunnuntain pääesiintyjät saivat paljon kiitosta. Asiaohjelman tuotanto onnistui paremmin kuin edellisenä vuonna. Mahdollisuuksien torit ovat ilmaisia järjestöjen organisoimia kansalaistapahtumia, joita järjestetään 20 paikkakunnalla. Paikalliset toriaktiivit suunnittelevat ja rakentavat torin talkoovoimin. Torit ovat eri toimijoille oiva mahdollisuus esitellä kampanjoita, tehdä varainkeruuta ja hankkia uusia jäseniä. Uusina jäseninä Mahdollisuuksien tori -verkostoon liittyivät Porvoo ja Pori. Mahdollisuuksien torit ovat uniikki ilmiö Suomen tapahtumakalenterissa. Toreilla esittäytyi 2007 yhteensä yli 530 järjestöä eli koko suomalaisen järjestömaailman kirjo. Yhteisenä tavoiteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta globaaleista ja paikallisista kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Samalla toriyleisölle tarjotaan 7 (19)

10 toimintavaihtoehtoja paremman maailman rakentamiseksi. Mausteena on lisäksi eri maiden kulttuuria toreilla oli ensimmäistä kertaa yhteinen teema Lapset ja köyhdyttäminen. Jokainen järjestö toi teemaa esiin omasta näkökulmastaan ja itse tapahtumassa panostettiin lasten ja lapsiperheiden ohjelmatarjontaan. Etelän torivieraana oli Savior Mwamba Civil Society of Poverty Reduction -järjestöstä Sambiasta. Torien oma lehti Torisanomat kertoi sanoin ja kuvin teemasta järjestöjen näkökulmasta. Torisanomia jaettiin kappaletta ja sen toimittamista kannattaa jatkaa hyvän palautteen ansiosta. Kepan lupauskorttikampanja ja yhdessä YK-liiton kanssa toteutettu YK:n vuosituhattavoitteisiin liittyvä lukutaitokampanja toivat toreille lisää interaktiivisuutta. Kävijämäärä vakiintui edellisen vuoden noin kävijään. Paikallinen mediajulkisuus lisääntyi määrällisesti 50 prosenttia ja globaaliasiat olivat entistä paremmin esillä. Mahdollisuuksien tori -verkosto sai Prometheus-palkinnon tunnustuksena työstään suomalaisten nuorten maailmankuvan avartamiseksi Nuorten filosofiatapahtuman yhteydessä. Perusteluissa todettiin, että torit ovat edistäneet nuorten kasvua kriittisyyteen, ihmisen kunnioitukseen, elämäniloon ja vastuuseen maailmasta. EU-rahoitteisen hankkeen Market of Possibilities Goes Global avulla Latvian pääkaupunki Riika sekä Liepaja ja Aluksne tulivat mukaan toriverkostoon. Kepan koordinoimassa nyt kaksi vuotta käynnissä olleessa hankkeessa on Latvian lisäksi mukana seitsemän suomalaista paikkakuntaa, jotka olivat Tampere, Turku, Vaasa, Mikkeli, Hyvinkää, Hämeenlinna ja Oulu. Osa näistä toreista on kasvanut isoiksi tapahtumiksi, joissa mukana on järjestöä ja tuhansia kävijöitä. 2.3 Etelän vapaaehtoisohjelma Etvo Etvo aloitti strategiansa toisena toimeenpanovuonna yhteistyön yhdeksän uuden jäsenjärjestön kanssa. Etvoon osallistuvien järjestöjen määrä kasvoi kuudesta viiteentoista. Vastaanottavia järjestöjä oli kymmenessä eri maassa Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Tyynen valtameren saarivaltiossa Tongalla. Syksyllä hyvästä hakijajoukosta valittiin 28 uutta vapaaehtoista. Kuluneen vuoden aikana panostettiin myös vastavuoroisuuden toteutuksen suunnitteluun. Vauhtiin todenteolla päästäneen vasta vuonna Yhteistyötä uusien järjestöjen kanssa suunniteltiin pitkin kevättä. Etvo-yhteistyö linkitettiin Kepan jäsenjärjestöjen hanketyöhön ja kumppanuuteen. Vapaaehtoistyöhön lähtijöiden koulutusta monipuolistettiin entisestään ja siihen sisällytettiin myös hankekoulutusta. Etvo linkittyi myös Kepan koulutusverkostoon edistääkseen järjestöjen Etelä-yhteistyön laatua. 8 (19)

11 2.4 Kumppani 2.5 Kansainvälisyyskasvatus Kepan julkaisema maailman kuvalehti Kumppani ilmestyi 11 kertaa ja teemat vaihtelivat maailman kylistä konflikteihin ja kulkureista lobbaukseen. Vuoden aikana saadun palautteen mukaan lukijatyytyväisyys Kumppaniin on säilynyt korkealla: lehti luetaan tarkkaan ja se koetaan paitsi viihdyttävänä myös arvokkaana tietolähteenä. Vuoden 2007 loppupuolella Kumppanissa tehtiin ulkoasu- ja rakenneuudistus. Rakennetta on kevennetty siten, että helppolukuiset pikkupalat vuorottelevat pidempien ja syventävien kokonaisuuksien kanssa. Uudistus on saanut positiivista palautetta lukijoilta. Kumppanin tilaajamäärä notkahti kahden viime vuoden aikana liki puoleen vuodesta 2005, jolloin lehdellä oli liki tilaajaa. Kuluneen toimintavuoden lopussa tilaajia oli noin Tämä osoitti jatkuvan markkinointipanostuksen tarpeellisuuden. Kuluneen toimintavuoden aikana toteutettu markkinointikampanja kouluille ei tuottanut toivottua tulosta. Näiden seikkojen johdosta lehden markkinointistrategiaa hiottiin marraskuussa suunnittelutyöpajalla, jossa kirkastettiin Kumppanin brändi-identiteettiä ja pohdittiin uusia markkinointimahdollisuuksia. Kvk-verkosto kävi läpi vuoden 2007 ajan muutoskautta. Toiminta käytännössä pysähtyi ja painopiste siirtyi verkoston ja kvk-palveluiden suunnitteluun. Muutoksen tavoitteeksi asetettiin verkoston jäsenkunnan laajempi osallistaminen ja erityisesti Helsingin ulkopuolisten jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantaminen. Muutoksen periaatteiksi sovittiin Kepan tarjoaman kvk-koulutuksen kehittäminen, jäsenten edunvalvonnan vahvistaminen ja internet-sivuston parantaminen. Vuoden lopulla järjestettiin uudistyön pohjaksi pienimuotoinen kysely verkoston koordinaationryhmän jäsenille. 2.6 Verkkosivujen uutistuotanto Syksyn aikana uudistettiin myös verkoston jäseniä esittelevä kvk-opas. Verkkotoimitus tuotti kepa.fi-sivustolle vuoden aikana uutisia 322 kappaletta, mikä oli 122 enemmän kuin vuoden alussa asetettiin tavoitteeksi. Uutistuotannossa keskityttiin entistä selkeämmin Kepan vaikuttamistyön pääteemoihin: kehitysrahoitukseen ja kauppaan. 9 (19)

12 3 Kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Tavoite: Kepa vaikuttaa yhdessä jäsentensä kanssa Suomen kehityspolitiikkaan sekä tukee Etelässä paikallisen kansalaisyhteiskunnan vaikuttamistyötä keskeisissä kehityspoliittisissa prosesseissa Suomen kehityspolitiikkaan vaikuttaminen Kepa panosti keväällä 2007 pidettyihin eduskuntavaaleihin ja nosti onnistuneesti kehityskysymyksiä esiin. Vaalikampanja houkutteli 129 nykyisistä kansanedustajista vastaamaan Kepan vaalikoneen kysymyksiin. Helmikuussa pidettyyn ja Suomen Kuvalehden päätoimittajan Tapani Ruokasen vetämään vaalipaneeliin osallistui kaikkien puolueiden korkean tason edustajia ja yli 400 vierasta. Jäsenjärjestöt osallistuivat vaalikampanjaan aktiivisesti. Kampanjan ulkoasua pidettiin onnistuneena ja osa Kepan viesteistä päätyi hallitusohjelmaan. Esimerkkeinä voidaan mainita YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttaminen kehityspolitiikan tärkeimpänä tavoitteena, kehityspoliittisen johdonmukaisuuden vahvistamisen jatkaminen tai määrärahakehityksen varmistamisen, joka vie Suomen kohti YK:ssa asetettua 0,7 prosentin tavoitetta. Ehkä merkittävintä kuitenkin on, että johdonmukaisuus ja vastaanottajien omistajuus mainittiin hallitusohjelmassa vahvasti. Kepan ja järjestöjen viestit näkyivät myös hyvin eduskunnan täysistuntokeskustelussa aiheesta. 103 jäsenjärjestöä osallistui prosessiin, joka paransi Kepan ja muiden järjestöjen näkyvyyttä julkisuudessa kehityspoliittisina toimijoina. Yksi Kepan strategisista tavoitteista on uusien toiminta- ja vaikuttamiskanavien luominen. Kuluneen toimintavuoden aikana kunnolla vauhtiin päässyt globbariverkosto on juuri sellainen! Verkosto on muodostumassa väyläksi kanavoida aktivismia Kepan toimintaan ja toisaalta tarjota kiinnostuneille vaikuttamistilanteita. Verkoston sähköpostilistalla on 760 tilaajaa, 32 jäsenjärjestöä on liittynyt siihen ja yhdeksässä viidestätoista vaaalipiiristä on "globbariguru", aktiivisesti verkoston kehittämiseen osallistuva henkilö. Syksyllä globbariverkosto järjesti eduskunnassa vesipullotempauksen, jossa kansanedustajia muistutettiin kehitysyhteistyön tärkeydestä. Samalla oltiin yhteydessä puoluetoimistoihin. Heti vaalien jälkeen järjestetty massaglobbaus-tapahtuma tarjosi globbaritverkoston jäsenille ja jäsenjärjestöille mahdollisuuden tavata uusia kansanedustajia ja keskustella heidän kanssaan kehityskysymyksistä. Tapahtuma veti 108 kansanedustajaa ja 150 globbaria. 90 edustajaa 144:stä palautti kortin, jossa he sitoutuvat toimimaan massaglobbauksessa esillä olleiden tavoitteiden eteen. Lupauksia seurattiin ja seurannan tulokset näkyivät Kepan nettisivuilla. Vuonna 2007 Kepa paransi kykyään tuottaa teema-analyysiä keskeisistä ja ajankohtaisista kehityspoliittisista teemoista erityisesti Etelässä. Keväällä Sambiassa järjestetty työpaja tuki Kepan ja sen kumppanien vaikuttamistyötä Euroopan unionin ja AKT-maiden välisten EPA-kauppasopimusten köyhyysvaikutusten osalta. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että analyysityö 10 (19)

13 ja sen hyödyntäminen esimerkiksi julkaisujen tuottamisessa ajankohtaisista kehityspoliittisista aiheista ei ole saavuttanut toimintasuunnitelmien määrittelemää tasoa. Kolmesta Kauppa ja kehitys -julkaisusta, joiden tarkoitus oli ilmestyä kuluneen toimintavuoden aikana, pystyttiin tuottamaan ainoastaan sarjan ensimmäinen julkaisu. Henkilöstön vaihtuvuus ja siitä seurannut henkilöstövaje pakotti Kepan vaikuttamistyön keskittymään kampanja- ja lobbaustyöhön analyysityön kustannuksella. Sen seurauksena vaikuttamistyölle pohjoisessa varatuista määrärahoista jäi käyttämättä euroa Kehityspoliittinen työ Etelässä Kepan maatoimistot jatkoivat kuluneen toimintavuoden aikana säännöllistä yhteydenpitoaan paikallisiin Suomen suurlähetystöihin. Mosambikissa ja Tansaniassa järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia paikallisille kansalaisjärjestöille. Nicaraguassa vahva kumppanuus Centro Humboldtin kanssa jatkui. Nicaraguassa poliittinen tilanne muuttui vaalien jälkeen ja sen vuoksi yhteistyöjärjestö Coordinadora Civil ei onnistunut toteuttamaan kaikkia toimintojaan suunnitellusti. Työ Atlantin puoleisella rannikolla jatkui koulutusten ja yhteisten tapahtumien muodossa, vaikka hurrikaani Felix aiheutti hieman muutoksia suunnitelmiin. Uusia yhteistyökumppaneita etsittiin ja yhteistyötä tehtiin muun muassa naisryhmien kanssa. Alueellisesti tuettiin FCPI:n megaprojektihanketta Panamassa, jonka tuloksista tiedotettiin Nicaraguassa. Alueellinen työ Keski- Amerikassa keskittyy yhä enemmän kauppaan. Vuoden 2007 aikana järjestettiin muun muassa koulutusta ajankohtaisista vapaakauppaneuvotteluista Euroopan unionin ja Keski-Amerikan maiden välillä. Mosambikissa kumppanuussopimukset jatkuivat naisjärjestö Forum Mulherin ja velkajärjestö GMD:n (Grupo Mocambicano da Divida) kanssa. Kehityspoliittista työtä Pohjois-Mosambikin Cabo Delgadon alueella vahvistettiin siirtämällä suomalainen kehityspoliittinen tiedottaja Pemban toimistoon. Siirrolla pyrittiin linjaamaan toimintaa entistä paremmin kehityspoliittisen työn strategian mukaiseksi: maaseudun elinkeinoja tarkastellaan kehitysrahoituksen ja kaupan kautta. Kepan vaikuttamistyön koulutus oli tuloksellista: alueen UNACviljelijäjärjestön edustajat osallistuvat nyt paikallishallintoon sekä Montepuezissa että Mecufissa. Myös köyhyydenvähentämistä seuraavan G20-järjestöverkoston ja GMD:n alueosastoja tuettiin. Maputossa yhteistyötä jatkettiin ROSA-verkoston kanssa muun muassa tukemalla kauppasopimuksiin liittyvää analyysiä. Myös kansalaisjärjestöjen EPA-kampanjaa tuettiin. Sambiassa tuettiin kansalaisyhteiskunnan toimijoita syksyyn asti, jolloin poliittinen työ käytännössä päättyi paikaltapalkattujen työntekijöiden siirtyessä muihin tehtäviin johtuen Kepan toimiston alasajosta. Kevään aikana tuettiin järjestöjen EPA-kampanjaa, kauppatyötä tekevien järjestöjen yhteisiä aktiviteetteja maakunnissa, sekä järjestettiin koulutus alueellisista kauppasopimuksista ja kansallisen maatalouspolitiikan toimeenpanosta. Kumppanuussopimus Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR) -järjestön kanssa uusittiin vuosille Kumppanuussopimus Green Living Movementin kanssa loppui 11 (19)

14 vuoden 2007 lopussa. Civil Society for Poverty Reduction -verkostoa tuettiin kansallisen budjetin seurannassa. Tansaniassa jatkettiin yhteistyötä sekä kansallisen kattojärjestö TANGOn (Tanzania Association of Non-Governmental Organizations) että Morogoron alueen kattojärjestön UNGOn (Union of NGOs in Morogoro) kanssa. Kepan koulutus vaikuttamistyön perusteista jäsenjärjestöjen kumppaneille sai hyvän vastaanoton ja lisäsi monen järjestön kiinnostusta poliittiseen työhön. Tansaniassa verkostoiduttiin entistä paremmin muiden kehityspoliittista työtä tekevien kansalaisjärjestöjen kanssa ja ryhdyttiin etsimään uutta kumppanijärjestöä. Henkilövaihtoa yhteistyön instrumenttina kokeiltiin Sambiassa ja Mosambikissa. Pilottina vuosina toteutettuun aloitteisiin osallistuivat viljelijä- ja velkajärjestöt molemmista maista. Vaikka vaihtovierailuista raportoitiin olleen hyötyä osallistujille ja heidän organisaatioilleen, todettiin, että onnistuakseen instrumentti tarvitsee osallistuvien järjestöjen täyden omistajuuden. Mosambikin järjestöjen tiukista henkilöresursseista johtuen henkilövaihto ei tullut osaksi niiden omaa ohjelmaa ja se päätettiin lopettaa tältä erää. Aasiassa kumppanuudet Insistin (Indonesia ) ja FER:in (Thaimaa) kanssa jatkuivat viimeistä vuotta. Uuden toiminnan suunnittelu Mekongin alueella aloitettiin. Poliittisen työn verkoston toiminta vahvistui. Verkoston uutena työmuotona otettiin käyttöön pienellä kokoonpanolla toteutetut, sisältöteemoihin keskittyvät fact finding -vierailut. Sambiassa järjestetyn ensimmäisen vierailun teemana olivat alueelliset kauppasopimukset ja etenkin EPA-sopimukset. Vierailun yhteydessä järjestettiin koulutus kumppaneille ja muille järjestöille. Nicaraguassa taas keskityttiin kehitysrahoituskysymyksiin; köyhyydenvähentämisstrategioihin ja kansalaisyhteiskunnan vaikuttamismahdollisuuksiin. Ensimmäinen palveli kumppanien lisäksi Kepan omaa vaikuttamistyötä kauppakysymyksissä, jälkimmäinen valmistautumista avun tuloksellisuus -prosessiin. Kasvanutta ymmärrystä on kanavoitu muun muassa artikkeleihin Kepan mediaan, koulutuksiin Etelässä ja Suomessa, julkaisuihin ja Kepan linjauksiin. Verkostokokous järjestettiin Managuassa. Lisäksi verkoston jäsenet osallistuivat Kepan analyysityöhön, muun muassa tapaustutkimuksiin. Kehityspoliittiselle työlle Etelässä varatuista määrärahoista jäi käyttämättä euroa. Suurin yksittäinen syy on analyysityön ennakoitua pienempi volyymi kaikissa kenttämaissa. Erityisesti Nicaraguassa analyysityön toteutusta vaikeutti maassa tapahtuneet poliittiset muutokset. Aasian työn aloittamista varten oli tehty budjettivaraus käynnistämistä edeltävien selvitysten ja muiden esitöiden varalta ja joiden todellisia kustannuksia oli vaikea arvioida etukäteen. Sambian maatoimiston poliittinen työ myös väheni, kun paikalta palkatut poliittisen työntekijät hakeutuivat muihin tehtäviin ennakoitua aiemmin. 12 (19)

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

9.12.2011. www.kepa.fi

9.12.2011. www.kepa.fi 9.12.2011 www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö. Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää tai niitä seuraavaa järjestöä.

Lisätiedot

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009

LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 LIITE 8B Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Talousarvio 2009 1 Jäsenten toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan tulot 2 Kansainvälisyyskasvatus Toiminnan tulot 3 Kehityspoliittinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015

Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014. Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Esitys Kepan toimintakertomukseksi vuodelle 2014 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 24/4/2015 Toimintavuosi 2014 pähkinänkuoressa Maailma myllerryksessä: turvallisuus Suomen hallitus myllerryksessä:

Lisätiedot

Kepan sopeutettu ohjelma

Kepan sopeutettu ohjelma Kepan sopeutettu ohjelma 2016-2018 Esitys Kepan syyskokoukselle 20.11.2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kehy ja järjestöt kritiikin kohteena Ennen eduskuntavaaleja: Matti Kääriäinen ja Kehitysavun kirous

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2010 Ohjelman ensimmäinen toteutusvuosi Keskeistä v. 2010: * Better Aid/Open Forum -prosessit * YK:n ilmastoprosessit * kehitysyhteisvarojen lisäys Suomessa * edunvalvonnan onnistumiset

Lisätiedot

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B.

Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B. Mitä saimme aikaan? Kepan toimintakertomus vuodelle 2016 26.4.2017 Tekijä Viestinnän ja vaikuttamistyön johtaja Laura Häkli Liite 7B Toimintavuosi 2016 pähkinänkuoressa Sopeutumista, keskittymistä avaintoimintoihin,

Lisätiedot

Kepan tavoite ja tehtävät

Kepan tavoite ja tehtävät www.kepa.fi Mikä Kepa? Vuonna 1985 perustettu Kepa on kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepaan kuuluu lähes 300 kehitysmaa- ja globaalikysymysten kanssa työskentelevää järjestöä Marttaliitosta Maan ystäviin

Lisätiedot

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle

Kepan strategia. Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle Kepan strategia Hallituksen esitys Kepan syyskokoukselle 26..2 Kepan toiminta-ajatus: Kepa kokoaa ja innostaa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa toimimaan rohkeasti oikeudenmukaisen maailman puolesta Hyväksytty

Lisätiedot

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016

Kepan toimintakertomus vuodelle Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Kepan toimintakertomus vuodelle 2015 Ohjelmajohtaja Outi Hannula Kevätkokous 22/4/2016 Toimintavuosi 2015 pähkinänkuoressa Suomessa eduskuntavaalit ja uusi hallitus Kehitysapumäärärahojen leikkaus ja järjestötukien

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry

TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 2007 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN

Lisätiedot

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan toimintasuunnitelma 2007 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (9) Johdanto Vuosi 2007 on Kepan uuden kolmivuotisen ohjelman ensimmäinen toimintavuosi. Ohjelman päätoiminnot eli jäsenjärjestöjen

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

Kuva: Outi pyhäranta 6.7.2006. vuosikertomus 2006

Kuva: Outi pyhäranta 6.7.2006. vuosikertomus 2006 Kuva: Outi pyhäranta 6.7.2006 vuosikertomus 2006 Uskon, että peukalo pystyssä voi vaikuttaa isoihin asioihin ja tämä on vielä kivaa! - Joku ja joku Uskon, että peukalo pystyssä voi vaikuttaa isoihin asioihin

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä

Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Kansalaisjärjestöjen ja korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kehitysyhteistyössä Korkeakoulujen kevätpäivät 23.5.2012 Lahti Järjestökoordinaattori Sanna Rekola / Kepa 09 584 23 271, sanna.rekola@kepa.fi

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille/vkk v. 2011 Tausta ja hakukelpoisuus Tunnettiin aikaisemmin nimellä tiedotustuki On jaettu jo 30 vuotta kansalaisjärjestöille

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Jäsenten osaamisen hyödyntäminen - Hallinto: jäsenkokoukset, hallitus, vaalivaliokunta, strategian ohjausryhmä ja sääntötyöryhmä - Kepan edustukset toimikunnissa, verkostoissa jne

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2017 26.11.2016 A.Romar / Liite 7E Hallituksen esitys syyskokoukselle 2016 Kepa ry TA 2017 2017 Tark TA 2016 Toteuma 2015 Kokonaiskulut 4 391 300 4 892 692 6

Lisätiedot

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto

Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi. Maailman kirjat -kulttuuritapahtuma - Latinalainen Amerikka ja ilmasto VGK-tuki: myönnöt 2014 1-/2 -v. Järjestö Hanke Myöntö Interventiokoodi 1 Attac ry Suomalaisten eläkeyhtiöiden rooli globaalissa veroparatiisitaloudessa 51 680 89892325 1 CRASH - Tutkimusta ja toimintaa

Lisätiedot

Kepan jäsenanomuslomake

Kepan jäsenanomuslomake Kepan jäsenanomuslomake Haemme varsinaiseksi jäseneksi kannatusjäseneksi Yhteystiedot: (*-merkityt tiedot tulevat näkyviin Kepan verkkosivuille) 1. Järjestönne virallinen nimi*: 2. Lyhennelmä nimestä*:

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514

Projektikoodi. Filha ry KIRG/Keuhkosairauksien hallinta 67301901 449 068 387 468 327 978 1 164 514 1 HAKUKIERROS 2007 Joulukuu 2006 Vuodelle 2007 Vuodelle 2008 Vuodelle 2009 YHTEENSÄ vuosille 2007-2009 Kansalaisjärjestö Hanke Projektikoodi ADRA Finland KEN/Pienimuotoista yritystoimintaa 24817701 71

Lisätiedot

Afaes Africans and African-Europeans Ass. Arabikansojen Ystävyysseura Rönkkö Mika. Attac

Afaes Africans and African-Europeans Ass. Arabikansojen Ystävyysseura Rönkkö Mika. Attac Jäsenjärjestö ÄM Ääniv. Puhev. Edustaja Järjestö 1 1 1 0 Heima-Tirkkonen Tuula Abilis-Säätiö 0 0 0 1 Monkam Herman Larry Afaes Africans and African-Europeans Ass. 1 1 1 0 Ukese Harry Afaes Africans and

Lisätiedot

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous

Ohjelman aihioita Kepan kevätkokous Ohjelman aihioita 2018-2021 26.4.2017 Kepan kevätkokous Järjestöjen kyky ja tila toimia Kepa vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kansalaisyhteiskunta tarvitsee toimintavapauden ja mahdollisuuden

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010

Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010. Koulutustilaisuus 10.3.2010 Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuki kansalaisjärjestöille v. 2010 Click to edit Master subtitle style Koulutustilaisuus 10.3.2010 Tuen tarkoitus tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012, hyväksytty hallituksessa 21.9.2009 Liite 61A 1 ( 9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN

Lisätiedot

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä

Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Suunnitelma 0,7% -varojen käytöstä Johdanto Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto linjasi joulukuussa 2007, että TYY tulee näyttämään mallia YK:n vuosituhattavoitteiden toteuttamisessa. Poliittisessa

Lisätiedot

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006

Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 Kepan ohjelma 2007-2009 Hyväksytty vuosikokouksessa 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa järjestöjen

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit

KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit KEPAN OHJELMA 2010-2012 Tavoitteet, toiminnot, indikaattorit Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry Kepan ohjelma 2010-2012. Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (9) YHTEENVETOTAULUKKO: OHJELMAN 2010-2012

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi

EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille. www.kehys.fi EU-rahoitusta kansainvälisyyskasvatushankkeille www.kehys.fi EU:n budjetti 2007-2013 Viisi päälohkoa: Yhteensä 974,7 miljardia 1. Kestävä kasvu 433,0 miljardia 2. Luonnonvarojen kestävä kehitys ja suojelu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008

SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 SUOMEN AEPF-VERKOSTON TYÖSTÄ VUOSINA 2007-2008 I Taustaa ja ajankohtaista Helsingissä syyskuussa 2006 pidetyssä Aasian ja Euroopan kansalaisfoorumissa AEPF 6 korostettiin tarvetta vahvistaa AEPF -verkoston

Lisätiedot

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari

Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt. Kansalaisjärjestöseminaari Evaluaatio Kumppanuusjärjestöt Kansalaisjärjestöseminaari 5.3.2008 Kumppanuusjärjestöt Fida International Frikyrklig Samverkan Kansainvälinen solidaarisuussäätiö Kirkon Ulkomaanapu Pelastakaa Lapset Plan

Lisätiedot

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus

vuosikertomus 2007 oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas kehitysyhteistyön palvelukeskus vuosikertomus 2007 kehitysyhteistyön palvelukeskus oikeudenmukaisen maailman puolesta maailmamme on sairas Määrärahat ylös, velat alas Kannen kuva kertoo kevään 2007 vaalikampanjasta. Eduskuntavaaliehdokkaat

Lisätiedot

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011

Hallituksen esitys sääntömuutoksista. Pj. Markku Niskala 26.11.2011 Hallituksen esitys sääntömuutoksista Pj. Markku Niskala Muutosten tausta ja perustelut TAUSTA Evaluaatio 2005:n suositukset Yhdistyslain muutokset v. 2010 Kepan toiminta-ajatus- ja strategiaprosessi v.

Lisätiedot

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle

Liite 7A Kepan ohjelma Esitys vuosikokoukselle Liite 7A Kepan ohjelma 2007-2009 Esitys vuosikokoukselle 10.11.2006 1 (13) Tiivistelmä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry on yli 270 jäsenjärjestön kattojärjestö, jonka tehtävä on tukea ja vahvistaa

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2003

Toimintakertomus 2003 Toimintakertomus 2003 caisa-lavan tunnelmaa maailma kylässä-festivaaleilla 2003. kuva: simo kyllönen. Kepan budjetti 2003 henkilöstö- / muut menot muut menot 59 % kotimaan työntekijät 30 % sivarit 2 %

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä

kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä kehitysyhteistyön Kansalaisjärjestöt tekijöinä Paremman maailman puolesta Järjestöjen kautta kanavoituu noin kymmenen prosenttia Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista. Vuonna 2012 ulkoministeriön antamaa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013

Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 Suomi-Mosambik seura toimintasuunnitelma 2013 7.2.2013 esitys vuosikokoukselle 1 Suomi-Mosambik seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2013 esitys vuosikokoukselle 7.2.2013 Toimintasuunnitelman vahvistaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8

kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 kehitysyhteistyön palvelukeskus V U O S I K E RTO M U S 2 0 0 8 Tiedä mitä tankkaat -tempaukset käynnistyivät 14.5.2008 näyttävästi Kampin Narinkkatorilla Helsingissä. Vatsaan vai valtatielle? Polttoainepellot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Suomen tulee pitää kehitysmaille annettu 0,7-lupaus

Suomen tulee pitää kehitysmaille annettu 0,7-lupaus Helsingissä 12.3.2014 Arvoisa ministeri, Me allekirjoittaneet järjestöt haluamme kannustaa hallitusta tekemään maaliskuun kehysriihessä rohkeita ja globaalisti vastuullisia päätöksiä. Suomella on varaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan!

Arvoisa vastaaja. Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! Arvoisa vastaaja Vapaaehtoistoiminnan asiantuntemustasi ja paikallistietämystäsi tarvitaan! 1) Tämä on vapaaehtoistoiminnan paikalliseen infrastruktuuriin liittyvä kartoitus, joka toteutetaan joulutammikuun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta

Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta Kysely kansalaisjärjestölinjauksesta 1. Voidaanko kansalaisjärjestöiltä edellyttää kehitysyhteistyöhankkeissaan kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen liittyvää kapasiteetin luomista kohdemaissa? Kyllä 90.9%

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015

Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä. Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Finnish Water Forum Vettä ja kestävää kehitystä Markus Tuukkanen Vesipäivän seminaari 19.3.2015 Suomen vesifoorumi ry (FWF) perustamisesta nykyhetkeen Tausta Kasvavat globaalit vesihaasteet Suomalaisen

Lisätiedot

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007

Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 Liite 6A Kepan toimintakertomus vuodelta 2006 Hallituksen esitys kevätkokoukselle 28.4.2007 KEPAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Johdanto Edellisvuoden mahtipontisten konferenssien ja 'velat anteeksi'

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Luonnos syyskuu 2015, vahvistetaan liiton syyskokouksessa 3.12.2015 ja päivitetään rahoituspäätösten jälkeen tammikuussa 2016. TAVOITTEET 2016 1. MONIKA-NAISET LIITOLLA ON LAADUKKAITA

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli

Hallitusohjelmavaikuttaminen. Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Hallitusohjelmavaikuttaminen Kepan kevätkokous 24.4.2015 / Pauliina Saares ja Laura Häkli Maailmantalouden tekijät oli menestys Rkp:n ehdokkaita lukuun ottamatta blogeja kirjoittivat kaikkien eduskuntapuolueiden

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Esitys kevätkokoukselle 24.4.2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 Esitys kevätkokoukselle 24.4.2010 Kevätkokous 24.4.2010 Toimintakertomus 2009 1 (36) Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Esitys kevätkokoukselle 24.4.2010 Kevätkokous 24.4.2010 Toimintakertomus 2009 2 (36) Johdanto

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot