VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

2 Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Virtain kaupungin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio 3. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet Virtain kaupungissa 3.1 Esiopetus 3.2 Perusopetus 3.3 Erityinen tuki 3.4 Lukio luokka luokka luokka 4. Viestintä ja sähköinen toimintakulttuuri Virtain kaupungissa 5. Tieto- ja viestintätekniikan kehittämistavoitteita Virtain kaupungissa 6. Virtain kaupungin tieto- ja viestintätekniikan strategian suunnittelutyö 6.1 Kuntatason suunnittelutyö 7. Virtain perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan laitteistojen päivitys ajanmukaiselle tasolle 8. Tieto- ja viestintätekniikan tukipalvelut Virroilla 8.1. Koulutoimen atk-tukihenkilön tehtäviä 8.2 Pedagogisen atk-tukihenkilön tehtävät 9. Tieto- ja viestintätekniikan koulutus Virroilla 10. Arviointi

3 1. JOHDANTO Tieto- ja viestintätekniikan kehitys on erittäin nopeaa läpi yhteiskunnan. Tämä strategia pyrkii rajaamaan TVT-tekniikassa ne tiedon ja osaamisen tasot, jotka vähintäänkin kaupungissamme tulisi saavuttaa perusopetuksen ja lukion aikana, jotta oppilas kykenisi etenemään laadukkaasti jatko-opinnoissa ja työelämän haasteissa myöhemmin. Esiopetuksessa ei tehdä erillisiä toteutussuunnitelmia tieto- ja viestintätekniikan käytön tai mediakasvatuksen osalta, vaan ne sisällytetään perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Oppilaiden tiedonhaku- ja tiedonhallintataitojen kehittäminen on yksi keskeinen osa koulujen opetusta. Se on kirjattu myös valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Peruskoulun suorittaneen oppilaan tulee hallita tiedonhaun perustaidot. Tiedonhankintataitojen oppiminen alkaa jo esiopetuksessa ja jatkuu koko elämän ajan. Virtain perusopetuksen kouluissa käytetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia oppilaan oppimisedellytysten ja tulosten parantamiseen niin oppimisen, opetuksen kuin vuorovaikutuksen tukena. Teknisten ratkaisujen tulee olla helppokäyttöisiä sekä käytettävissä silloin, kun niiden käyttö on pedagogisesti mielekästä. Virtain kouluihin luodaan toimivat ja joustavat tietotekniset toimintaympäristöt. Laitosten ulkoinen ja sisäinen sähköinen viestintä on osa jokapäiväistä toimintaa ja sähköisiä toimintaympäristöjä kehitetään aktiivisesti. Opettajien tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön koulutus ja tuki mitoitetaan ja järjestetään asianmukaisesti. Kaikessa toiminnassa noudatetaan tieto- ja viestintätekniikan käytön eettisiä sääntöjä sekä hyviä tietosuoja ja -turvakäytänteitä. Tiedonhallintataidot ulottuvat kaikkiin oppiaineisiin ja aihekokonaisuuksiin ja kuuluvat siten kaikille opettajille. Tämä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma kytkeytyy seuraaviin valtakunnallisiin ja kunnallisiin strategioihin ja suunnitelmiin. Virtain Visio Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma (Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 2010) 2. VIRTAIN KAUPUNGIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia kontakteja ja verkostoitua. Se lisää yhteiskunnallisen osallistumisen tapoja sekä helpottaa tiedon ja palveluiden tarjontaa ja saatavuutta. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja tuotteliaampien toimintatapojen syntymisen, joita voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja koulutuksessa. Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista ja medialukutaitoa sekä kykyä suhtautua kriittisesti median tuottamaan informaatioon. Tämä Virtain kaupungin TVT- strategia pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

4 Keskeisiä asioita: Koulutyössä käytetään luontevasti, monipuolisesti ja luovasti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia. TVT- opetuskäytön tulee perustua käytännön toimintaan, oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimisen yhteydessä tapahtuvan käytön tukemiseen. TVT- opetuskäyttö tarjoaa mahdollisuuden opetuksen eheyttämiseen, eriyttämisen ja yhteistyöhön eri oppiaineiden välillä. TVT- taidot ovat oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline. Oleellista TVT- opetuskäytössä on, että sitä käytetään tukemaan oppimista kunkin aineen tai aihekokonaisuuden luonteeseen sopivalla tavalla. Jokaisessa oppiaineessa otetaan huomioon tieto- ja viestintätekniikka. Oppilailla ja opettajilla on tasa-arvoinen mahdollisuus opiskella ja toteuttaa omaa osaamistaan turvallisessa ja ajanmukaisessa toimintaympäristössä. Opettajilla on ajanmukaiset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tekniset ja pedagogiset valmiudet, joita ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään määrätietoisesti. Vision toteuttamiseen varataan tarvittavat resurssit niin laitteiston, koulutuksen kuin ylläpidonkin suhteen. 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN TAVOITTEET VIRTAIN KAUPUNGISSA Tavoitteena on, että oppilas hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia ja käyttää niitä luontevasti sekä monipuolisesti eri oppiaineissa ja oppimisprojekteissa. Peruskoulun päättyessä oppilaalla tulee olla riittävät taidot ja valmiudet osallistua täysipainoisena jäsenenä tietoyhteiskuntaan, työelämään ja jatko-opintoihin. Keskeisiä tavoitteita ovat: perus atk-valmiuksien saavuttaminen tiedonhaun ja hallinnan taitojen oppiminen mediataitojen kehittäminen (kuva, ääni, video) reaaliaikaisiin vuorovaikutuskanaviin tutustuminen yhteisöllinen ja yhdessä tekeminen tietoturvallinen toiminta verkossa. Opetuskäytön tavoitteet nivelvaiheisiin on määritelty seuraavasti: 3.1 Esiopetus Esiopetuksessa TVT:n ja mediakasvatuksen opetuskäytön tavoitteena on, että lapsella on mahdollisuus konkreettisesti tutustua esiopetusvuoden aikana erilaisiin viestintävälineisiin ja harjoitella niiden käyttöä. Lasta tulee tukea median informaation tunnistamiseen ja ymmärtämiseen. Mediakasvatuksen sisällyttämisellä toimintaan tuetaan lapsen kasvun prosessia, jossa varhaiskasvatus ja perusopetus

5 nähdään jatkumona. Media ja sen välineet televisio, elokuvat, lehdistö sekä sähköiset viestimet vaikuttavat lasten maailmankuvan kehittymiseen, toimintaan, ajatteluun ja ajankäyttöön. Esiopetuksen toiminnassa käytetään vaihtelevia työtapoja integroimalla mediakasvatusta liikuntaan, leikkiin, ympäristön tutkimiseen sekä ilmaisuun ja ajatteluun. Lasten kriittisyyttä eri medioista saatavaa tietoa kohtaan tuetaan. TV ohjelmat, elokuvat, sadut, mainokset, Web sivustot sekä pelit tarjoavat lapsille monenlaista sisältöä. Itse tekeminen ja toteuttaminen konkretisoivat lapselle osallisuutta ja median maailmaa. Esimerkiksi sarjakuvien piirtäminen, valokuvanäyttelyt, kuvitteellisten mainosten tai uutisten tekeminen ja toiminnan dokumentointi selventävät viestinnän monimuotoisuutta. Lasten ympäristöhavaintoja ja luontokokemuksia käsitellään ja dokumentoidaan mm. hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa sekä Internetiä. 3.2 Perusopetus luokka Käytännön työtaidot Laitteistot ja ohjelmat Oppilas osaa: käynnistää ja sulkea tietokoneen nimetä tietokonelaitteiston osia avata ja sulkea käytettävät ohjelmat näppäimistön merkit ja toiminnot alustavasti käyttää sujuvasti hiirtä. Kirjoittaminen Oppilas osaa: tuottaa tekstiä tekstinkäsittelyohjelmalla tehdä välimerkit ja isot kirjaimet korjata tekstiä tulostaa opettajan ohjauksessa. Tiedonhankinta- ja hallintataidot Oppilas osaa: Internetiä käytettäessä siirtyä opettajan antamalle Internet-sivustolle. Tietoturva ja etiikka Oppilas

6 on tutustunut tietokoneen käytön pelisääntöihin tietää ja osaa käyttää omaa käyttäjätunnustaan on tietoinen tunnusten käytön pelisäännöistä opettelee verkon käyttäytymissääntöjä luokka Käytännön työtaidot Laitteistot ja ohjelmat Oppilas osaa: valita kulloiseenkin työskentelyyn sopivan tietokoneohjelman käyttää useaa tietokoneohjelmaa samanaikaisesti järjestelmätyökalujen hallinnan perusteet. Kirjoittaminen Oppilas osaa: tuottaa itsenäisesti pienimuotoisen esitelmän, raportin tms., johon on liittänyt kuvia ja kaavioita sekä tekstiä Internetistä tai muista lähteistä. Kuvankäsittely osaa kuvan rajaamisen sekä tallennusmuodon valinnan osaa ottaa valokuvia digikameralla ja kamerapuhelimella osaa käyttää videokameraa ja hallitsee editoinnin alkeita osaa käyttää skanneria tietää mitä tarkoitetaan kuvamanipulaatiolla ja on tutustunut kuvan käytön tekijänoikeusasioihin sekä käytön eettisiin periaatteisiin hallitsee kuvankäsittelyn alkeet Esitysgrafiikka osaa käyttää 'powerpoint' -ohjelmaa Tiedonhankinta- ja hallintataidot tuntee tiedonhaun vaihtoehdot ja osaa suhtautua kriittisesti löytämiinsä tietoihin osaa suunnitella tiedonhakua ja tehdä tarkennettuja hakuja hakukoneilla on tutustunut esitelmän tekemiseen liittyviin tekijänoikeusasioihin ja noudattaa niitä

7 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot tuntee Netiketin käyttäytymissäännöt. Tietoturva ja etiikka noudattaa tietokoneen käytön pelisääntöjä osaa pitää huolta omista käyttäjätunnuksistaan ja vaihtaa salasanan on tutustunut tietoturvan peruskäsitteisiin tiedostaa Internetin käyttöön liittyvät vaarat luokka 9. luokan päättövaihe Käytännön työtaidot Laitteistot ja ohjelmat käyttää sujuvasti tietokonetta ja keskeisiä toimistosovelluksia omana työvälineenä osaa tuottaa asiakirjan hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen osaa havainnollistaa tuottamaansa tietoa käyttäen monipuolisesti hyväksi tekstiä, kuvaa taulukoita sekä graafisia kuvaajia osaa tuottaa pienimuotoisia multimediaesityksiä osaa käyttää sähköisiä palveluja hallitsee verkko-oppimisympäristössä on tutustunut digitaalisen kuvamateriaalin tuottamiseen ja käsittelyyn. Tiedonhankinta- ja hallintataidot löytää sujuvasti tietoa Internetin eri tietolähteistä osaa käyttää verkkosanakirjoja sekä asiahakemistoja osaa arvioida kriittisesti ja käyttää eettisesti löydettyä tietoa osaa tehdä lähdeviittaukset sekä merkinnät tuntee digitaaliseen materiaaliin liittyvät keskeiset tekijänoikeusasiat. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot osaa käyttää eri verkkoviestinnän välineitä (esim. mese, s-posti,chat, irc, irc-galleria, blogi sujuvasti

8 työskentelee aktiivisesti, vastuullisesti ja vuorovaikutuksellisesti verkossa. Tietoturva ja etiikka Oppilas osaa: noudattaa tekijänoikeuksien sekä tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssä suojata itsensä sekä tietokoneensa toimia eettisesti verkossa kiinnittää huomiota ergonomiaan sekä työskentelytapoihin. 3.3 Erityinen tuki Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan taitotasojen saavuttamista tuetaan tarpeenmukaisilla tieto- ja viestintäteknisillä laite- hallinta-, ohjelmisto- ja verkko-oppimisratkaisuilla. Näitä ovat esimerkiksi erityisohjelmat, kommunikaatiojärjestelmät, osoitin- ja hallintalaitteet sekä erikoisnäytöt ja - näppäimistöt. Kannettavien ja langattomien teknologioiden sekä mobiililaitteiden käyttöönottoon ja soveltamiseen apuvälineinä panostetaan. 3.4 Lukio TVT -taitojen tavoitteet lukiossa Tavoitteet lukiokoulutuksen päättyessä Lukiossa vahvistetaan opiskelijan peruskoulussa opittuja taitoja. Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa lukion opetussuunnitelman perusteissa mainittujen aihekokonaisuuksien, teknologia ja yhteiskunta (tietotekniikkaan liittyvin osin) sekä viestintä- ja mediaosaaminen, sisältämät tavoitteet: Opiskelija saa riittävät viestien tulkinta- ja vastaanottotaidot: hän oppii mediakriittisyyttä valinnoissa ja mediatekstien tulkinnoissa sekä kuluttajan tarvitsemia yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja osaa käsitellä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä: hän oppii vastuuta median sisällöntuottamisessa, käytössä ja mediakäyttäytymisessään saa paremmat vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot pystyy tuottamaan mediatekstejä ja monipuolistamaan ilmaisullista osaamistaan tuottaessaan itse mediatekstien sisältöjä ja välittäessään niitä tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä, harjaantuu käyttämään mediaa opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä tiedonhankinnassa ja -välittämisessä tuntee median toimintaan vaikuttavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä saa tietoa viestintäalasta, mediatuotannosta ja tekijänoikeuksista. Media on lukiossa sekä opiskelun kohde että ennen kaikkea väline.

9 Tulevaisuuden haasteet Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä on kehitettävä. Tähän on monia erilaisia mahdollisuuksia. Opiskelijoita on kannustettava etä- ja virtuaalilukiokurssien suorittamiseen. Eri oppiaineissa on pyrittävä käyttämään enemmän hyväksi tieto- ja viestintätekniikan välineitä. Lisäksi on kehitettävä valmiiden oppimisympäristöjen opetuskäyttöä (OPIT, Peda.net). Lukion tulee myös tarjota oppilaille hyvät välineet tietotekniikan avulla opiskeluun koko koulupäivän aikana (esim. oppilaskoneita saatavilla väli- ja hyppytunneilla, tietokoneet saatavilla luokkiin tarpeen mukaan, langaton nettiyhteys koko koululla). Lukiossa on otettu käyttöön videoneuvottelulaitteisto, joka mahdollistaa virtuaali- ja etäopiskelun Pirkanmaan eri lukioiden välillä. Seudulliselle verkkokurssitarjottimelle on koottu yhteen perustiedot verkkokursseista, joita Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden, Valkeakosken ja Ylöjärven lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat oikeutettuja suorittamaan. Suurin osa verkkokursseista sisältää myös lähitapaamisia. Kurssisuoritukset ovat hyväksi luettavissa opintoihin em. kuntien oppilaitoksissa. Lukiossa voi suorittaa verkkokursseina siis myös TVT-kursseja. Opiskelijoiden tietoyhteiskuntataitojen kehittäminen vaatii opettajien motivointia TVT -koulutukseen ja monipuolisen koulutustarjonnan tehokasta hyödyntämistä. Lukio rakentaa lv oppilaiden ja opettajien käyttöön langattoman verkon. Käytäville ja opiskelijatiloihin hankitaan oppilaiden yleiseen käyttöön koneita. Lisäksi hankitaan kannettavia tietokoneita siirrettäviin vaunuihin käytettäväksi tunneilla eri luokissa tarpeen mukaan. Kahteen luokkaan toteutetaan videoneuvottelulaitteisto. Lisäksi hankitaan dokumenttikamerat opettajien koneiden yhteyteen. Hankintoihin saatiin Opetushallituksen avustusta. Avustus on käytettävä vuoden 2012 loppuun mennessä ja koulutuksen järjestäjän täytyy maksaa 20 % menoista. 4. VIESTINTÄ JA SÄHKÖINEN TOIMINTAKULTTUURI VIRTAIN KAUPUNGISSA Koulun toimintakulttuuri, tiedottaminen, sisäinen ja ulkoinen vuorovaikutus, henkilöstön ja oppilaiden aloitteellisuuden ja aktiivisuuden huomioiminen, rakentuvat TVT:n monipuoliselle hyödyntämiselle. Virtain kaupungin työntekijöillä on käytössä työnantajan puolesta Neutech Webmail- sähköposti, jonka lukeminen onnistuu kotonakin. Sähköpostiosoite on muotoa Kouluilla on kotisivut, joiden ylläpito on vastuutettu koulun sisällä tai koulujen kesken yhdelle tai useammalle henkilölle. Koulut vastaavat itse sivujen ajantasaisuudesta, joka pyritään pitämään mahdollisimman tuoreena jo kiinnostuksenkin vuoksi. Kodin ja koulun välistä yhteydenpitoa voidaan lisätä läpi peruskoulun käytössä olevalla Wilmaohjelmistolla, kun kaupunki on valmis kustannuksiin. Opettajilla on oltava käytössään tietokone.

10 5. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KEHITTÄMISTAVOITTEITA VIRTAIN KAUPUNGISSA Koulujen tietotekniikkavarustusta pyritään kehittämään siten, että se palvelisi mahdollisimman hyvin ja joustavasti koulun toimintakulttuuria sekä muita toiminnallisia tarpeita. Teknisten ratkaisujen tulee olla helppokäyttöisiä sekä käytettävissä silloin, kun niiden käyttö on pedagogisesti mielekästä. Uusiin laitteisiin tulee antaa riittävä perehdytys sekä käyttötuki. Kehittämisen painopisteet vuosille ovat: kunnan opettajien ja oppilaiden tasapuolinen tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittäminen opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen organisointi laite-, ohjelmisto- ja tietokonekannan sekä esitystekniikan ajanmukaistaminen samantasoisen toimintaympäristön tarjoaminen kaikille kouluille, opettajille ja oppilaille sähköisten oppimisympäristöjen käyttö osana päivittäistä opetusta ja oppimista opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin Edelleen kehitettäviä asioita Perusinfrastruktuurissa ja verkkoratkaisuissa pyritään vakioituihin ja keskitettyihin ratkaisuihin. Keskeisimpiä kehitystavoitteet ovat seuraavat: koulujen sisäverkotusten saattaminen ajanmukaiselle tasolle hyödyntäen joko kiinteää tai langatonta verkkoteknologiaa opettajan tietokoneiden, dataprojektorin ja dokumenttikameran hankkiminen kaikkiin opetusluokkiin atk-luokkien/koulujen tietokoneiden käytön tehostaminen koulutuntien ulkopuolella opettajien työtilojen tietoteknisen varustuksen parantaminen opettajien käyttöön virkapuhelimet oppilashallintojärjestelmän ominaisuuksien kehittäminen sivistystoimen talousarvioon menokohta, jossa on vuosittain summa laitteistojen ylläpitotarkoitukseen 6. VIRTAIN KAUPUNGIN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIAN SUUNNITTELUTYÖ 6.1 Kuntatason suunnittelutyö Suunnittelutyötä varten on perustettu TVT- suunnitteluryhmä. Kaupungin TVT- työryhmän tehtävä on suunnittelutyössä sekä toteutussuunnittelussa ja käytännön työssä keskeinen. Suunnitteluryhmän tehtäviä: opetuksen sisällön kehittäminen teknisen ympäristön kehittäminen henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä täydennyskoulutus kouluttautumismahdollisuuksista ja muista TVT- opetuskäyttöön liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedottaminen koulujen TVT- opetuskäytön kehittäminen

11 TVT- suunnitelmien laadinta ja toteutuksen seuranta keskustelun ylläpitäminen TVT- opetuskäyttöön liittyvistä aiheista opettajien tvt-taitojen arvioinnin toteuttaminen tekee ehdotuksia hankittavista laitteista ja ohjelmistoista sekä niiden sijoittamisesta TVT-strategian päivittäminen TVT- työryhmä kokoontuu tarvittaessa vähintään kerran lukukaudessa (huhtikuu). 7. VIRTAIN PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN LAITTEISTOJEN PÄIVITYS AJANMUKAISELLE TASOLLE Työryhmän tehtävänä oli tehdä kaupungin peruskoulujen tietoteknisiä laitteita koskeva esitys. Suunnittelun pohjana käytettiin koulujen nykytilaa kartoittavan laitekyselyn tuloksia. (Liitteenä) Vaihe 1 Minimivaatimukset: Laitteet: Yläkouluun dokumenttikameroita 12 kpl luokkatiloihin + jo hankittuihin tykkeihin kaiuttimet 10 kpl 1 kannettava tietokone, videotykki, dokumenttikamera, laadukkaat kaiuttimet /luokka (opettaja) kaikkiin kouluihin kaapeloinnit jokaiselle opettajan pöydälle tulevalle koneelle (verkko-, virta- sekä äänijohdot) Koulutus ja ohjelmat : Opettajien tietotekniikkakoulutus hankittavien TVT-laitteiden ja ohjelmien hallitsemiseen voidaan hoitaa Workshop- työskentelynä. Opettajakunnasta löytyy tietotaitoa koulutuksen hoitamiseen. Kuntakohtaiset lisenssit oppiaineiden verkko-ohjelmiin. Laite kokonaisuuksia/ toimipaikka: kpl Yläkoulu 4+15 =19 Rantatien koulu 12+ En1 + Mamu1 + Mu1 + Ku1 + Atk1 = 17 Mäkitien koulu 3 kpl Killinkoski 2 kpl Kotala 2 kpl Kurjenkylä 2 kpl Liedenpohja 3 kpl Vaskivesi 2 kpl Tietokone + videotykki + dokumenttikamera +kaiuttimet paketti = 36kpl Vaihe 2 hankitaan luokkakoneita 2/luokka. Yläkoululla 20 Linux-päätettä Rantatien koulu 25 Linux-päätettä ATK-luokkaan Kyläkoulut 12 luokkaa x 2 kpl Windows 7

12 Opettajien, jotka ovat innostuneita käyttämään Interaktiivista valkotaulua opetuksessaan, tulisi saada laite käyttöönsä. Näiden opettajien tulee saada myös koulutus taulun käyttöön. 8. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN TUKIPALVELUT VIRROILLA Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävän opetushenkilöstön tukena olisi oltava alan ammattilaisia sekä koulu- ja kuntakohtaisia osaajia. Koulutuksen järjestäjän tulee taata tukipalveluiden toimivuus. Koulutoimella on oltava erillinen atk-tukihenkilö käytössään. Tuki on kohdennettava siten, että jokainen koulu saa nopean avun laitteisto- ja ohjelmaongelmien ilmetessä Koulutoimen atk-tukihenkilön tehtäviä: tietokoneen kunnostukset ohjelmien asennus virustorjunnan päivitys laitteiden hankinta ja käyttöönotto/käyttöopastus mahdollisesti kotisivujen ylläpito koneen "siivoukset" ja levyn eheytykset serverin tietojen päivittäminen todistusohjelman päivitys 8.2 Pedagogisen atk-tukihenkilön tehtävä: Pedagogisen atk-tukihenkilön työn pääpaino on opastuksessa. Opettajat tarvitsevat ohjausta koululla olevien laitteiden ja ohjelmien käytössä. 9. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KOULUTUS VIRROILLA Tieto- ja viestintätekniikan taitojen hankkiminen lähtee omaehtoisesta innostuksesta ja halusta kouluttautua, mutta työyhteisön yhteiset tavoitteet ovat tärkeä tekijä koko koulun osaamistason nostamisessa. Koulutuksen painopisteitä: TVT- laitteiden ja käyttöliittymän hallinta mediakasvatukseen liittyvän tietotekniikkaosaamisen lisääminen tekijänoikeuskysymysten sisäistäminen 10. ARVIOINTI Opettajien TVT -taitojen kehittymistä voidaan arvioida ajoittain tehtävällä kyselyllä. Kaikki opettajat velvoitetaan vastaamaan kyselyyn. Tehdyn itsearvioinnin pohjalta voidaan laatia koulutussuunnitelma opettajille. Oppilasarviointi toteutuu arjen koulutyössä tehtävien esitelmien tekemisessä, tietojen haussa, opetusohjelmien käytössä.

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma 118 8.2 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Koulun evalmiustasot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Koulun evalmiustasot ORIVEDEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Koulun evalmiustasot Johtaminen TVT-asioita tuodaan esille opettajainkokouksissa. Koululla on koulun omien tarpeiden mukaan organisoitu tvt-kehittämistyöryhmä.

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot