Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa"

Transkriptio

1 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

2 Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet 6 Lähde opiskelemaan ammattia! 7 Kevään 2014 yhteishaku 9 Opintojen rakennusaineet 10 Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt 12 Oppisopimuskoulutus 13 Opiskelijan oppimisen tukena 14 Opiskelun kustannukset 2

3 osaamista tulevaan 15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen 16 Datanomi 17 Merkonomi 19 Ammattistartti 20 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 21 Eläintenhoitaja 22 Maaseutuyrittäjä 23 Putkiasentaja 24 Puutarhuri 26 Aikuiskoulutus 27 Alkava koulutus

4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset: 1. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Huittisten toimipiste) 2. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Kokemäen toimipiste) 3. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 4. Mäntän seudun koulutuskeskus 5. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 6. Vammalan ammattikoulu 7. Voimarinne: Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto, Vammalan ammattikoulun kauneudenhoitoala 4

5 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet Ammatillinen koulutus tarjoaa ammattitaidon, tietopohjan ja kosketuksen työelämään sisältää vähintään puoli vuotta työssäoppimista, jolloin pääset opiskelemaan ja tekemään tulevan ammattisi käytännön työtehtäviä oppilaitoksen ulkopuolella mahdollistaa ammatillisten perustutkintojen ohella lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin aivan kuten lukiokoulutuskin tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen ulkomailla on joustava ja yksilöllinen sekä sisältää paljon valintamahdollisuuksia huomioi aiemmin suorittamasi tutkinnot, joista saatu osaaminen voidaan tunnustaa ja se voi lyhentää opiskeluaikaa useita opintoviikkoja. Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tapahtuvana päiväkoulutuksena, näyttötutkintona, monimuotokoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen perustutkinto antaa eväitä ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Yrittäjänä toimiminen edellyttää tutkinnon lisäksi työkokemusta, rautaista ammattitaitoa ja kykyä markkinoida osaamistaan. 5

6 Lähde opiskelemaan ammattia! Pohjakoulutus Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittanut voi hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoille. Terveydelliset vaatimukset Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Jos hakijalla on terveydellisiä rajoituksia, kuten allergioita, liikuntarajoitteita tms., ota yhteyttä ennen koulutukseen hakeutumista oman oppilaitoksen terveydenhoitajaan tai haun kohteena olevan oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai terveydenhoitajaan. Heiltä saa tietoa siitä, millaiset ovat mahdollisuudet opiskella ja työskennellä haluamalla alalla. 6

7 7

8 SORA-laki SORA-laki (Soveltumattomuuteen Ratkaisuja) tuli voimaan alkaen. Lain mukaan opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän on osoittautunut soveltumattomaksi alalle, joka edellyttää alaikäisten parissa työskentelyä tai johon liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta taikka yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelija voi olla alalle soveltumaton esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai aiemman opiskeluoikeuden peruttamisen takia. 8

9 Opintojen rakennusaineet Perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Perustelluista syistä opiskeluun saa käyttää neljä vuotta. Osaamisen tunnustamisen kautta opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen tai kahteen ja puoleen vuoteen (ylioppilailla tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla). Lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 40 opintoviikkoa. Opintoviikko (1 ov) vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä opiskelun hyväksi. Opintoviikkoon sisältyvät oppituntien lisäksi kotona tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät. Oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on n tuntia viikossa. Opintoviikkoja kertyy myös työssäoppimisesta ja opinnäytteestä sekä erilaisista projektitöistä. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Perustutkinnon ammatillisia yhteisiä ja koulutusohjelmakohtaisia tutkinnon osia on 90 ov. Ammatilliset opinnot sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnonosia. Ammatilliset opinnot sisältävät sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Opintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Työssäoppimisen jaksoilla harjaannutaan keskeisissä ammatillisissa valmiuksissa ja samalla opitaan toimimaan erilaisissa työyhteisöissä. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua tulevaan ammattiin ja kokeilla omaa osaamista. Moni opiskelija saa työssäoppimisen kautta itselleen myös ensimmäisen työpaikkansa. Yrityksissä tapahtuva opiskelu varmistaa myös sen, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan nuoren ammattitaito vastaa työpaikkojen odotuksia ja tarpeita. Työssäoppimista voi myös suorittaa ulkomailla ja osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Ulkomaan jaksoilla harjaannutaan sellaisiin vaatimuksiin ja taitoihin, joita tarvitaan työelämän koko ajan kansainvälistyessä. Ulkomailla opiskeluun on hyvät mahdollisuudet opiskelijoilla, joilla on intoa,tahtoa ja rohkeutta. Oppilaitos osallistuu osaan opiskelijan kustannuksista. Työssäoppiminen avaa ovet työpaikoille Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy käytännön opiskelua työpaikoilla aidoissa työolosuhteissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Työssäoppimisen jaksotus riippuu koulutusalasta. 9

10 Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-3. Arviointi ohjaa opiskelua ja on jatkuvaa. Arvioinnissa mitataan sitä, mitä osataan, miten paljon työskennellään, miten työskennellään ja miten käyttäydytään. Oppimistavoitteisiin pääseminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa työtilanteessa sen, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työpaikkojen välisenä yhteistyönä. Näyttöjen myötä käytännön ammatillinen osaaminen korostuu ja työelämän edustajan ja opiskelijan rooli opiskelijan arvioinnissa lisääntyy. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov pakolliset valinnaiset (16 ov) (4 ov) Äidinkieli 4 ov 0-4 ov Englanti 2 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0-4 ov Matematiikka 3 ov 0-4 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 0-4 ov Yhteiskunta-, yritysja työelämätieto 1 ov 0-4 ov Terveystieto 1 ov 0-4 ov Liikunta 1 ov 0-4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0-4 ov Ympäristötieto 0-4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Etiikka 0-4 ov Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Psykologia 0-4 ov Yritystoiminta 0-4 ov Vieras kieli (esim. saksa, ranska, venäjä) 0-4 ov 10

11 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Vapaasti valittavat opinnot voivat olla opiskeltavaa alaa syventäviä tai laajentavia opintoja sekä muiden alojen opintoja omassa oppilaitoksessa tai muissa ammatillisissa oppilaitoksissa jatko-opintoihin tai ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja yhdistelmäopintoja (ammattilukio). Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, HOPSin mukaisesti. Opinnot suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan, opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija osallistuu oman oppimisen ja edistymisen arviointiin. Opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Sekin suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan, koulutusohjaajan tai erityisopettajan kanssa. Alle 18-vuotiaille laaditut suunnitelmat hyväksyy huoltaja. Aikaisemmat opinnot ja osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että aikaisempia opintoja tai työkokemusta hyväksytään opintosuorituksina tutkintoon, kun ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin vältetään saman asian moninkertainen opiskelu. Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa ja/tai tuo väljyyttä opiskeluaikatauluun. Tunnustamisen periaatteena on, että opinnoilla ja työkokemuksella saatu osaaminen vastaa ammatillisen tutkinnon tavoitteita. Osaamisen tunnustamisesta voi kysyä lisää opinto-ohjaajalta. Opiskelu on vaihtelevaa Lukuvuosi toteutetaan viidessä tai kuudessa jaksossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijaryhmän työ-/lukujärjestys vaihtuu vähintään viisi kertaa lukuvuoden aikana. Yhdistelmäopinnot Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa voi suorittaa kaikilla koulutusaloilla ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkinnon, lukio-opintoja voi myös jatkaa lukion koko oppimäärän suorittamiseen asti. Lukio-opinnot toteutetaan yhteistyössä alueiden lukioiden kanssa. Yhdistelmäopintojen suorittaminen kestää tavallisesti neljä vuotta. Peruskoulutodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,8. Opintojen rakenne: ammatilliset tutkinnon osat 90 ov, joista enintään 10 ov voi suorittaa lukiossa ammatillisen tutkinnon ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov suoritetaan pääosin lukiossa vapaasti valittavat opinnot 10 ov suoritetaan pääosin lukiossa. Ylioppilastutkintoa suorittaessa pitää osallistua vähintään neljän aineen ylioppilaskokeeseen. Äidinkieli on kaikille pakollinen, seuraavista aineista valitaan kolme: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaine. Yhteishaussa haetaan ammatilliseen perustutkintoon. Päätös yhdistelmäopintojen aloittamisesta tehdään oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettu vähintään kolmivuotinen perustutkinto antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi voi kouluttautua suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. 11

12 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto oppilaitoksissa tapahtuvalle opiskelulle. Aloittaaksesi oppisopimuskoulutuksen tarvitset oma-aloitteisuutta aktiivisuutta työpaikan ja kouluttamisesta kiinnostuneen työnantajan yhteydenoton oppisopimustoimistoon. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden (80 %). Tietopuoliset opinnot opiskelet oppilaitoksessa (20 %). Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä työkokemusta hankittuasi myös ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Opiskelijalle suunnitellaan aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valmistava koulutus joko perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti 1-3 vuotta ja tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen ajalta opintososiaaliset edut maksuttoman opetuksen ja näytöt. 12

13 Opiskelijan oppimisen tukena Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, ammatillisessa suuntautumisessa sekä opintojen jälkeisessä jatko-opiskeluun ja työelämään sijoittumisessa. Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä jo opiskelupaikkaa ja -alaa miettiessä. Oppilaitoksiin on mahdollisuus tulla seuraamaan opiskelua jopa useammaksikin päiväksi saadakseen varmuuden koulutusalavalinnan sopivuudesta ennen yhteishakua. Koulutusohjaaja Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja Vammalan ammattikoulussa toimivat koulutusohjaajat. Heiltä saa tukea koko opiskelun ajan myös elämänhallinnan osa-alueilla. He ratkaisevat myös henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä haasteita. Opastusta saa myös toimeentuloon ja opintojen rahoitukseen liittyvissä asioissa. neen seuranta, ehkäisyasiat, rokotusasiat. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä koululääkärin vastaanotolle. Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystykseen. Hammaslääkäriasiat opiskelijoiden on hoidettava omassa kotikunnassaan. Kiireellistä hammashoitoa vaativissa tapauksissa kaikki opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystävälle hammaslääkärille. Opiskelijaterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto on opiskelijoille maksutonta. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveydenhoidollisissa kysymyksissä, suorittaa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen, antaa apua tapaturmissa ja sairaustapauksissa sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin koululääkärille. Terveydenhoitajalle voi varata ajan, jos haluaa keskustella terveyden- tai sairaanhoidollisista asioista, esimerkiksi opiskeluun vaikuttavat terveydelliset seikat, verenpai- 13

14 Opiskelun kustannukset Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikössä opiskelijalle kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatetuksesta ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ei voi saada samanaikaisesti lapsilisän kanssa. Koulumatkatuki voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kun kustannukset ovat yli 54 euroa/kk. Omavastuuosuus on 43 euroa/kk. Opintotukihakemuksen voi toimittaa joko oppilaitokseen, tehdä verkossa tai toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon. Lisätietoja osoitteesta Asuminen Oppilaitoksiin hyväksytyt voivat anoa opiskelija-asuntolapaikkaa. Asunnot ovat maksuttomia, kalustettuja soluasuntoja. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokseen, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, Mäntän seudun koulutuskeskukseen tai Vammalan ammattikouluun hyväksytyille tarkoitetut asunnot ovat ennen kaikkea pitkämatkalaisille ensimmäisen vuoden opiskelijoille opiskelupäivien ajaksi tarkoitettuja asuntoja. Asuntoloissa voi asua viikonloppuisin vain erityisluvalla. Kokemäen yksikön asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijoille. Asuntolassa voi asua opiskelupäivinä. Asuntolassa on tarjolla myös eläinsoluja eläintenhoidon opiskelijoille. Eläinsolua voi tiedustella opiskelijapaikkaa varmistettaessa. Kokemäen yksikön asuntolat ovat käytössä myös kesäjakson aikana. 14

15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu Huittinen puh faksi Apulaisrehtori Tuula Komulainen puh Koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh Koulutusohjaaja Hanna Ollila puh Terveydenhoitaja Mailis Roue puh Tutkinnot Datanomi Merkonomi Ammattistartti-koulutus S A S K Y 15

16 Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito palvelinohjelmistojen hallinnointi käyttäjien kouluttaminen alan tuotteiden myynti ja markkinointi. Sijoittuminen: IT-tukihenkilö tietokoneiden ja oheislaitteiden myyntitehtävät tietotekniikka-alan erilaiset asiakaspalvelutehtävät yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: työasemalaitteiston käyttöönotto palvelimien hallinnointi virtualisointi tietoturva ja varmuuskopiointi asiakaspalvelu. Vaatimukset: kiinnostus tietotekniikkaan joustavuus toimia erilaisten ihmisten kanssa rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen. Muuta tärkeää: kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 16

17 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät tuotteiden esillepano ja somistus tavaroiden tilaus, vastaanotto ja hyllytys yritysten ja yhteisöjen asiakaspalveluja toimistotehtävät. Sijoittuminen: myyjä tuote-esittelijä myynninedistäjä myyntisihteeri myymälänhoitaja kaupan esimiestehtävät asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät eri organisaatioissa yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti mainonta ja tiedottaminen somistus tuoteneuvonta markkinoinnin suunnittelu yrittäjyys. Vaatimukset: asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys joustavuus ja yrittäjyys kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita yhteistyötaidot kielitaito. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyvät mm. ikärajapassi ja hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät. 17 Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen.

18 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät laskutuksen tehtävät tuottojen ja kustannusten seuranta, hinnoittelu erilaiset toimistotehtävät pankin asiantuntijatehtävät asiakaspalvelutehtävät eri organisaatioissa. Sijoittuminen: palveluneuvoja kirjanpitäjä palkanlaskija myymäläpäällikkö toimistotyöntekijä yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelu talous- ja toimistopalvelut kirjanpito toimistotyövälineiden ja toimistoohjelmien käyttö yrittäjyys. Vaatimukset: asiakaslähtöisyys taloudellisen ja kannattavan toiminnan ymmärtäminen joustavuus ja yrittäjyys täsmällisyys kiinnostus tietojärjestelmien hallintaan ja kyky hyödyntää tietoteknistä osaamista. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyy mm. ikärajapassi luottamuksellisen asiakaspalvelun korostunut merkitys. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 18

19 Ammattistartti Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Tavoitteet: ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään tutustuminen opiskelutaitojen vahvistaminen valmiudet urasuunnitteluun. Opintojen sisältö: opiskelu- ja elämäntaidot perustietojen ja -taitojen vahvistaminen ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot muut valinnaiset opinnot elinikäisen oppimisen avaintaidot: o oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot o vuorovaikutus ja yhteistyö o terveys, turvallisuus ja toimintakyky o kestävä kehitys o aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Muuta tärkeää: koulutuksen jälkeen opiskelijalla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista perustutkintoa laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa ja jatkosuunnitelmia laadittaessa henkilökohtaiset ja ryhmämuotoiset ohjauspalvelut. Hakuaika tammikuussa 2014 alkavaan ammattistarttiin on Haku suoraan oppilaitokseen. Koulutus alkaa myös elokuussa 2014, lisätietoja 19

20 Huittisten Mäntän seudun ammatti- koulutuskeskus ja yrittäjäopisto, Kokemäki Mänttä-Vilppula Kauvatsantie Kokemäki puh faksi Apulaisrehtori Tuula Komulainen puh Koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää puh Koulutusohjaaja Sanna Ylistenniemi puh Terveydenhoitaja Taru Simula puh Asuntolanhoitaja Hannu Pihkala puh S A S K Y Tutkinnot Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Putkiasentaja Puutarhuri 20

21 Eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen pieneläinten hoito- ja kasvatustyöt tuotantoeläinten hoito- ja kasvatustyöt koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto asiakaspalvelu. Vaatimukset: kiinnostus eläimiin, luontoon ja ympäristöön valmius työskennellä viikonloppuisin ja juhlapäivinä hyvä fyysinen kunto oma-aloitteisuus, luotettavuus ja vastuullisuus asiakaslähtöisyys. Sijoittuminen: eläintenhoitaja maatilalla, kotieläinpuistoissa, eläintarhassa, eläinklinikoilla lomittaja eläinhoitolayrittäjä. Keskeinen oppisisältö: eläinten tuntemus ja hoito eläinten terveydestä huolehtiminen perinnöllisyyden ja eläinjalostuksen perusteet eläintilojen suunnittelu ja kunnostus tuotannon suunnittelu ja kannattavuuden seuranta asiakaspalvelutyössä toimiminen ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Muuta tärkeää: eläinyrityksen kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi ja työturvallisuuskorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen

22 Maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: peltokasvien viljelytyöt maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen koneurakointi maatilan metsien hyödyntäminen maatilarakennusten kunnossapito viljelymuistiinpanot ja kirjanpito. Sijoittuminen: maanviljelijä, maatalousyrittäjä tai työntekijä maataloustarvikekauppa maatalouskoneurakoitsija maisemanhoitopalvelut. Keskeinen oppisisältö: maaseutuyrittämisen mahdollisuudet peltokasvien tuottaminen maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus maatilan metsätalous maatilarakentamisen perusosaaminen työkyvyn ylläpito ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus tekniikkaan, luontoon ja ympäristöön asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin. Muuta tärkeää: maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 22

23 Putkiasentaja Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen suunnittelu, perusmittaukset ja säätötyöt. Sijoittuminen: putkiasentaja LVI-alan yrityksiin yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: alan perusasennuksien harjoitteleminen putkistojen hitsaaminen mittaus- ja säätötyöt uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen LVI-laitosten toiminta ja määräykset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: Ammatissa tarvitaan kädentaitoa, oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Työssä on osattava itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia. Asentajan on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä. Työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät erilaisissa olosuhteissa työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 23

24 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhatuotannon koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: vihannesten, koristekasvien, marjojen ja hedelmien viljely avomaalla ja kasvihuoneessa tuotteiden sadonkorjuu, kauppakunnostus, lajittelu ja pakkaaminen jatkojalostus ja tuotteiden markkinointi viljelyn taloudellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus. Sijoittuminen: puutarhuri kasvihuone- tai avomaayrityksiin puutarhamyymälöiden myyntitehtävät puutarhayrittäjä. Keskeinen oppisisältö: puutarhakasvien tuotannon suunnittelu puutarhakasvien tuottaminen puutarhatuotannon yritystoiminta laadukas, ympäristöystävällinen tuotanto viljelykoneiden ja kasvihuoneautomatiikan käyttö ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus sekä hygienia osaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 24

25 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, viheralan koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: viheralueiden ylläpitosuunnitelmien mukaiset hoitotyöt eri vuodenaikoina viheralueiden maanalaisten rakenteiden rakentaminen kasvillisuusalueiden ja päällysteiden rakentaminen viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen. Sijoittuminen: puutarhuri kuntien, seurakuntien ja viheralan yritysten palveluksessa puutarhamyymälöiden myyntitehtävät viheralan yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: viheralueiden rakentaminen ja ylläpitäminen kasvien ja materiaalien tuntemus viheralan yritystoiminnan perusteet viheralan koneet ja laitteet ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto joustavuus, luovuus ja yrittäjyys. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 25 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kukkasidontatöiden suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi asiakkaan erilaisiin tärkeisiin hetkiin asiakkaiden ohjaaminen kasvien valinnassa, käsittelyssä ja hoidossa kasvien, tarvikkeiden, työvälineiden ja pienkoneiden myyminen puutarhamyymälässä tuotteiden esillelaitto ja myymälästä huolehtiminen. Sijoittuminen: puutarhuri kukkakauppoihin ja puutarhamyymälöihin yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelun ja myymälätyöskentelyn harjoitteleminen kukkasidonnan perustaitojen kehittäminen kasvituntemus ja kukka- ja puutarhakaupan tuotetuntemus tuotteiden esillelaitto ja hinnoittelu yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin, luontoon ja asiakaspalveluun valmius työskennellä myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä hyvä värisilmä ja luovuus ovat kukkakauppa-alalla hyödyllisiä ominaisuuksia. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuuskorttikoulutus ja hygieniaosaaminen asiakaspalvelussa tulee olla asianmukaisesti ja siististi pukeutunut. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen.

26 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus on näkyvä osa Sastamalan koulutuskuntayhtymän toimintaa. Aikuiskoulutusosasto kehittää ja toteuttaa ammatillista koulutusta ja siihen liittyviä työnantajapalveluita pääasiassa seutukuntamme elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeisiin. Toteutamme koulutuksia ja kehittämishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Vahvoja koulutusalojamme Lounais-Pirkanmaalla ovat metalli-, kumi-, puu-, kivi- sekä sosiaali- ja terveysala. Kaakkois-Satakunnassa osaamisemme painottuu kaupan ja hallinnon sekä luonnonvara- ja ympäristöalaan. Pohjois- Pirkanmaan vahvinta erityisosaamista edustaa metalliala, tekninen eristysala sekä lentokoneasentajakoulutus. Yksikkömme järjestää aikuisille tarkoitettua lisä- ja täydennyskoulutusta. Vaihtoehtoja löytyy ammatillisista perustutkinnoista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Toteutamme myös lyhytkestoisempia, ammattitaitoa syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia, kuten erilaiset kortti- ja passikoulutukset tai yrittäjäkoulutukset. Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto on vahva alueellinen kehittäjä. Teemme eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi. Olemme yhteistyökumppanina vahvistamassa alueidemme yritysten kasvua, tuotekehitystä ja osaamista. Esimerkkejä osaamisalueistamme: osaamiskartoitukset ammatillisen osaamisen lisääminen eri tuotannonaloilla työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toiminta työpaikoilla tietotekniikka ja viestintätaitojen kehittäminen esimiestaitojen kehittäminen. Aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio puh Aikuiskoulutuspäälliköt: Huittisten ja Kokemäen toimipiste Susanna Pirttinen puh Mänttä-Vilppulan toimipiste Hannu Ahola puh Sastamalan toimipiste Kimmo Rintala puh

27 SASKYn alkava koulutus 2014 Tutkintonimike/koulutus Huittisten ammatti- ja yrittäjä opisto, Huittinen Huittisten ammatti- ja yrittäjä opisto, Kokemäki Karkun kotitalousja sosiaalialan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus Tyrvään käsija taideteollisuusoppilaitos Vammalan ammattikoulu ammattistartti-koulutus artesaani, kultasepän ala artesaani, lavasterakentaminen artesaani, sisustusala tarjoilija kokki vastaanottovirkailija kodinhuoltaja/toimitilahuoltaja maaseutuyrittäjä eläintenhoitaja puutarhuri merkonomi datanomi *) lähihoitaja **) parturi-kampaaja kosmetologi *) leipuri-kondiittori ajoneuvoasentaja koneistaja levyseppähitsaaja kumituotevalmistaja puuseppä talonrakentaja sisustaja putkiasentaja kivirakentaja ICT-asentaja sähköasentaja lentokoneasentaja *) *) Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille, haku suoraan oppilaitokseen. **) Koulutus järjestetään peruskoulupohjaisena sekä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. 27

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 PL Sastamala puh kuntayhtymäjohtaja/rehtori Antti Lahti Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Risto Rytin katu Huittinen puh apulaisrehtori Tuula Komulainen puh koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kauvatsantie Kokemäki puh apulaisrehtori Tuula Komulainen puh koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää puh Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tulluntie Sastamala puh apulaisrehtori Kirsi Nikali-Rauva puh opinto-ohjaaja Eija Uotila puh Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Sastamalankatu Sastamala puh apulaisrehtori Anita Lietepohja puh opinto-ohjaaja Eija Uotila puh Vammalan ammattikoulu Ratakatu 36 PL 22, Sastamala Voimarinne (kauneudenhoitoala) Hoikantie Sastamala puh apulaisrehtori Anna-Leena Kivipuro puh opinto-ohjaaja Tuija Penkkimäki puh Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto Voimarinne Hoikantie Sastamala puh aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio puh kurssisihteeri Anitta Mäkelä puh Mäntän seudun koulutuskeskus Virtasalmentie 14 (ammattiopetus) puh Koskelankatu 2 (kauppaopetus) puh PL 79, Mänttä apulaisrehtori Arto Pylvänäinen puh opinto-ohjaaja Johanna Rintapää puh

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi

Hakuajat. Vapaista opiskelupaikoista ilmoitetaan erikseen www.ysao.fi Hakuajat Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen 24.2. 17.3.2015 Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 Haku Valma-koulutukseen 19.5. 21.7.2014 - kaikkien hakujen hakemukset

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa

terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa Tutkintokohtaiset t k i t terveydentilavaatimukset sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa tki Aira Rajamäki 30.11.2009 Opetusneuvos Aira Rajamäki Opetushallitus aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi

Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi Mitä peruskoulun jälkeen? opintopolku.fi KEVÄÄLLÄ 2016 YHTEISHAKU Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku on 23.2.-15.3.2016. Koulutukset alkavat syksyllä 2016. Sähköinen yhteishaku tehdään

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI

TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI TREDUSTA TUHANSIIN TÖIHIN SYKSY 2016 AIKUISKOULUTUSKALENTERI OPISKELE UUTTA AIKUISENA TYÖN OHELLA TAI KOKOPÄIVÄISESTI Tredussa opiskelet oman opiskelusuunnitelmasi mukaan. Koulutusta tarjotaan 20:lle eri

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Maatalousalan perustutkinto Määräys 64/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala

Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala Valmistavien ja valmentavien koulutusten uudistus, VALMA säädösmuutokset Nivala 13.3.2015 Valma-työryhmä: Hannele Siekkinen, Jaana Haikara, Tytti Sydänmetsä, Paula Jaakkonen, Arto Huuskonen, Ritva Joki-Kolehmainen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Puutarhatalouden perustutkinto Määräys 75/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet

Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan kehittämispäivät 20.-21.11.2014 Axxell Överby Anne Liimatainen, Opetushallitus Aiheet Ajankohtaiset koulutuspoliittiset aiheet Puutarha-alan tutkintojen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

A m mattilaisille on kysyntää!

A m mattilaisille on kysyntää! A m mattilaisille on kysyntää! 1 3 Sisältö Ammattilaisille on kysyntää Ammattilaisille on kysyntää... 3 Arvot... 5 Koulutusalat KSAO:ssa... 5 Koulutusväylät... 5 Organisaatio... 7 Nuoret... 9 Kansainvälinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinto uudistuu osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinto uudistuu 1.8.2015- osaamisperusteisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat,

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Tutkinnon osan nimi ja laajuus: 2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp. Pakollinen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa

SISÄLLYS. N:o 213. Valtioneuvoston päätös. tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 213 215 SISÄLLYS N:o Sivu 213 Valtioneuvoston päätös tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa...

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio Noin 500 opiskelee vuosittain lukio-opintoja Voi opiskella kaikissa koulutusohjelmissa (ei Kaukovainion

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset Muovi- ja kumitekniikan perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Osaamisperusteisuuden vahvistaminen Opetus- ja oppiainekeskeisestä ajattelusta opiskelijan oppimiseen ja osaamiseen Opetussisällöistä

Lisätiedot

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos www.facebook.com/mercuria.fi MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos FAKTAA MERCURIASTA sijaitsee Länsi-Vantaalla Martinlaaksossa hyvien kulkuyhteyksien päässä perustettu vuonna 1908 omistajina Vantaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut?

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet ja muut määräykset valmiit mikä muuttunut? 18.11.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio

Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot. Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Oulun seudun ammattiopisto Ammattilukio-opinnot 2017 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio OSAOn ammattilukio OSAO järjestää lukio-opinnot yhteistyössä Oulun aikuislukion kanssa. Opetusta antavat pääasiallisesti

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja

Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Työssäoppiminen ja osaamistodistukset osaksi kuntouttavaa työtoimintaa ja työllisyyspalveluja Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät 19.10.2016 Maija Schellhammer-Tuominen Tavoitteena tavallinen elämä

Lisätiedot

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä

työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä työpaikka oppisopmuskoulutus koulutus Ammatti tutkinto yrittäjä Hanki tutkinto tai kehitä osaamistasi! OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA. Oppisopimuskoulutus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI

TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMIS- SUUNNITELMA LUKUVUOSI 2013-2014 Maaseutuopiston neuvottelukunta 21.3.2013 SISÄLLYS 1. LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA... 1 2. MAATILATALOUS... 2 3. METSÄTALOUS... 4 4. PUUTARHATALOUS...

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot