Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa"

Transkriptio

1 Opintoihin hakeutuvan opas SASKY kouluttaa Satakunnassa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

2 Taitoa työelämään - Sisällysluettelo 4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä 5 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet 6 Lähde opiskelemaan ammattia! 7 Kevään 2014 yhteishaku 9 Opintojen rakennusaineet 10 Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt 12 Oppisopimuskoulutus 13 Opiskelijan oppimisen tukena 14 Opiskelun kustannukset 2

3 osaamista tulevaan 15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen 16 Datanomi 17 Merkonomi 19 Ammattistartti 20 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäki 21 Eläintenhoitaja 22 Maaseutuyrittäjä 23 Putkiasentaja 24 Puutarhuri 26 Aikuiskoulutus 27 Alkava koulutus

4 SASKY ammatillisen koulutuksen järjestäjänä Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitokset: 1. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Huittisten toimipiste) 2. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (Kokemäen toimipiste) 3. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 4. Mäntän seudun koulutuskeskus 5. Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 6. Vammalan ammattikoulu 7. Voimarinne: Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto, Vammalan ammattikoulun kauneudenhoitoala 4

5 Ammatillisen koulutuksen monet mahdollisuudet Ammatillinen koulutus tarjoaa ammattitaidon, tietopohjan ja kosketuksen työelämään sisältää vähintään puoli vuotta työssäoppimista, jolloin pääset opiskelemaan ja tekemään tulevan ammattisi käytännön työtehtäviä oppilaitoksen ulkopuolella mahdollistaa ammatillisten perustutkintojen ohella lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamisen antaa hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin aivan kuten lukiokoulutuskin tarjoaa mahdollisuuden työssäoppimiseen ulkomailla on joustava ja yksilöllinen sekä sisältää paljon valintamahdollisuuksia huomioi aiemmin suorittamasi tutkinnot, joista saatu osaaminen voidaan tunnustaa ja se voi lyhentää opiskeluaikaa useita opintoviikkoja. Tutkinnon voi suorittaa oppilaitoksissa tapahtuvana päiväkoulutuksena, näyttötutkintona, monimuotokoulutuksena tai oppisopimuskoulutuksena. Ammatillinen perustutkinto antaa eväitä ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Yrittäjänä toimiminen edellyttää tutkinnon lisäksi työkokemusta, rautaista ammattitaitoa ja kykyä markkinoida osaamistaan. 5

6 Lähde opiskelemaan ammattia! Pohjakoulutus Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai vastaavat opinnot ulkomailla. Lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittanut voi hakeutua opiskelemaan ammatillisia perustutkintoja ylioppilaiden kiintiöpaikoille. Terveydelliset vaatimukset Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Jos hakijalla on terveydellisiä rajoituksia, kuten allergioita, liikuntarajoitteita tms., ota yhteyttä ennen koulutukseen hakeutumista oman oppilaitoksen terveydenhoitajaan tai haun kohteena olevan oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai terveydenhoitajaan. Heiltä saa tietoa siitä, millaiset ovat mahdollisuudet opiskella ja työskennellä haluamalla alalla. 6

7 7

8 SORA-laki SORA-laki (Soveltumattomuuteen Ratkaisuja) tuli voimaan alkaen. Lain mukaan opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän on osoittautunut soveltumattomaksi alalle, joka edellyttää alaikäisten parissa työskentelyä tai johon liittyy potilas-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta taikka yleistä turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelija voi olla alalle soveltumaton esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai aiemman opiskeluoikeuden peruttamisen takia. 8

9 Opintojen rakennusaineet Perustutkintojen laajuus on 120 opintoviikkoa. Opinnot kestävät keskimäärin kolme vuotta. Perustelluista syistä opiskeluun saa käyttää neljä vuotta. Osaamisen tunnustamisen kautta opiskeluaika voi lyhentyä jopa kahteen tai kahteen ja puoleen vuoteen (ylioppilailla tai toisen asteen tutkinnon suorittaneilla). Lukuvuodessa opiskellaan keskimäärin 40 opintoviikkoa. Opintoviikko (1 ov) vastaa opiskelijan 40 tunnin työtä opiskelun hyväksi. Opintoviikkoon sisältyvät oppituntien lisäksi kotona tehtävät harjoitukset ja kotitehtävät. Oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta on n tuntia viikossa. Opintoviikkoja kertyy myös työssäoppimisesta ja opinnäytteestä sekä erilaisista projektitöistä. Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov Perustutkinnon ammatillisia yhteisiä ja koulutusohjelmakohtaisia tutkinnon osia on 90 ov. Ammatilliset opinnot sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia tutkinnonosia. Ammatilliset opinnot sisältävät sekä teoriaopintoja että käytännön harjoituksia. Opintoihin sisältyy vähintään 20 ov työssäoppimista. Työssäoppimisen jaksoilla harjaannutaan keskeisissä ammatillisissa valmiuksissa ja samalla opitaan toimimaan erilaisissa työyhteisöissä. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua tulevaan ammattiin ja kokeilla omaa osaamista. Moni opiskelija saa työssäoppimisen kautta itselleen myös ensimmäisen työpaikkansa. Yrityksissä tapahtuva opiskelu varmistaa myös sen, että ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan nuoren ammattitaito vastaa työpaikkojen odotuksia ja tarpeita. Työssäoppimista voi myös suorittaa ulkomailla ja osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. Ulkomaan jaksoilla harjaannutaan sellaisiin vaatimuksiin ja taitoihin, joita tarvitaan työelämän koko ajan kansainvälistyessä. Ulkomailla opiskeluun on hyvät mahdollisuudet opiskelijoilla, joilla on intoa,tahtoa ja rohkeutta. Oppilaitos osallistuu osaan opiskelijan kustannuksista. Työssäoppiminen avaa ovet työpaikoille Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy käytännön opiskelua työpaikoilla aidoissa työolosuhteissa. Työssäoppiminen on tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Työssäoppimisen jaksotus riippuu koulutusalasta. 9

10 Opintojen arviointi ja ammattiosaamisen näytöt Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1-3. Arviointi ohjaa opiskelua ja on jatkuvaa. Arvioinnissa mitataan sitä, mitä osataan, miten paljon työskennellään, miten työskennellään ja miten käyttäydytään. Oppimistavoitteisiin pääseminen edellyttää opiskelijan säännöllistä osallistumista opetussuunnitelman mukaisiin opintoihin. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa työtilanteessa sen, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet ja työelämän edellyttämän ammattitaidon. Näyttö suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppilaitoksen ja työpaikkojen välisenä yhteistyönä. Näyttöjen myötä käytännön ammatillinen osaaminen korostuu ja työelämän edustajan ja opiskelijan rooli opiskelijan arvioinnissa lisääntyy. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov pakolliset valinnaiset (16 ov) (4 ov) Äidinkieli 4 ov 0-4 ov Englanti 2 ov 0-4 ov Toinen kotimainen kieli 1 ov 0-4 ov Matematiikka 3 ov 0-4 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 0-4 ov Yhteiskunta-, yritysja työelämätieto 1 ov 0-4 ov Terveystieto 1 ov 0-4 ov Liikunta 1 ov 0-4 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 0-4 ov Ympäristötieto 0-4 ov Tieto- ja viestintätekniikka 0-4 ov Etiikka 0-4 ov Kulttuurien tuntemus 0-4 ov Psykologia 0-4 ov Yritystoiminta 0-4 ov Vieras kieli (esim. saksa, ranska, venäjä) 0-4 ov 10

11 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Vapaasti valittavat opinnot voivat olla opiskeltavaa alaa syventäviä tai laajentavia opintoja sekä muiden alojen opintoja omassa oppilaitoksessa tai muissa ammatillisissa oppilaitoksissa jatko-opintoihin tai ylioppilastutkintoon valmentavia opintoja yhdistelmäopintoja (ammattilukio). Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, HOPSin mukaisesti. Opinnot suunnitellaan yhdessä ryhmänohjaajan, opettajan tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelija osallistuu oman oppimisen ja edistymisen arviointiin. Opinnoissaan erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS. Sekin suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan, koulutusohjaajan tai erityisopettajan kanssa. Alle 18-vuotiaille laaditut suunnitelmat hyväksyy huoltaja. Aikaisemmat opinnot ja osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan sitä, että aikaisempia opintoja tai työkokemusta hyväksytään opintosuorituksina tutkintoon, kun ne ovat tutkinnon opetussuunnitelman mukaisia. Näin vältetään saman asian moninkertainen opiskelu. Tunnustettu osaaminen lyhentää opiskeluaikaa ja/tai tuo väljyyttä opiskeluaikatauluun. Tunnustamisen periaatteena on, että opinnoilla ja työkokemuksella saatu osaaminen vastaa ammatillisen tutkinnon tavoitteita. Osaamisen tunnustamisesta voi kysyä lisää opinto-ohjaajalta. Opiskelu on vaihtelevaa Lukuvuosi toteutetaan viidessä tai kuudessa jaksossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen opiskelijaryhmän työ-/lukujärjestys vaihtuu vähintään viisi kertaa lukuvuoden aikana. Yhdistelmäopinnot Sastamalan koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa voi suorittaa kaikilla koulutusaloilla ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkinnon, lukio-opintoja voi myös jatkaa lukion koko oppimäärän suorittamiseen asti. Lukio-opinnot toteutetaan yhteistyössä alueiden lukioiden kanssa. Yhdistelmäopintojen suorittaminen kestää tavallisesti neljä vuotta. Peruskoulutodistuksen lukuaineiden keskiarvo on oltava vähintään 7,8. Opintojen rakenne: ammatilliset tutkinnon osat 90 ov, joista enintään 10 ov voi suorittaa lukiossa ammatillisen tutkinnon ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov suoritetaan pääosin lukiossa vapaasti valittavat opinnot 10 ov suoritetaan pääosin lukiossa. Ylioppilastutkintoa suorittaessa pitää osallistua vähintään neljän aineen ylioppilaskokeeseen. Äidinkieli on kaikille pakollinen, seuraavista aineista valitaan kolme: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai reaaliaine. Yhteishaussa haetaan ammatilliseen perustutkintoon. Päätös yhdistelmäopintojen aloittamisesta tehdään oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen. Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettu vähintään kolmivuotinen perustutkinto antaa yleisen jatkoopintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Lisäksi voi kouluttautua suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. 11

12 Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutus on vaihtoehto oppilaitoksissa tapahtuvalle opiskelulle. Aloittaaksesi oppisopimuskoulutuksen tarvitset oma-aloitteisuutta aktiivisuutta työpaikan ja kouluttamisesta kiinnostuneen työnantajan yhteydenoton oppisopimustoimistoon. Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden (80 %). Tietopuoliset opinnot opiskelet oppilaitoksessa (20 %). Oppisopimuksella voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon sekä työkokemusta hankittuasi myös ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon. Oppisopimus perustuu työsuhteeseen. Opiskelijalle suunnitellaan aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen perusteella valmistava koulutus joko perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon. Tutkinnon suorittaminen kestää tavallisesti 1-3 vuotta ja tutkinto suoritetaan näyttötutkintoperusteisesti. Oppisopimuskoulutuksessa opiskelija saa työssäoppimisen ajalta työehtosopimuksen mukaisen palkan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen ajalta opintososiaaliset edut maksuttoman opetuksen ja näytöt. 12

13 Opiskelijan oppimisen tukena Opinto-ohjaaja Opinto-ohjaaja tukee ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, ammatillisessa suuntautumisessa sekä opintojen jälkeisessä jatko-opiskeluun ja työelämään sijoittumisessa. Opinto-ohjaajaan voi ottaa yhteyttä jo opiskelupaikkaa ja -alaa miettiessä. Oppilaitoksiin on mahdollisuus tulla seuraamaan opiskelua jopa useammaksikin päiväksi saadakseen varmuuden koulutusalavalinnan sopivuudesta ennen yhteishakua. Koulutusohjaaja Huittisten ammatti- ja yrittäjäopistossa, Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitoksessa, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja Vammalan ammattikoulussa toimivat koulutusohjaajat. Heiltä saa tukea koko opiskelun ajan myös elämänhallinnan osa-alueilla. He ratkaisevat myös henkilökohtaisia opiskeluun liittyviä haasteita. Opastusta saa myös toimeentuloon ja opintojen rahoitukseen liittyvissä asioissa. neen seuranta, ehkäisyasiat, rokotusasiat. Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus päästä koululääkärin vastaanotolle. Kiireellistä hoitoa vaativissa tapauksissa opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystykseen. Hammaslääkäriasiat opiskelijoiden on hoidettava omassa kotikunnassaan. Kiireellistä hammashoitoa vaativissa tapauksissa kaikki opiskelijat voivat hakeutua terveyskeskuksen päivystävälle hammaslääkärille. Opiskelijaterveydenhuolto Opiskelijaterveydenhuolto on opiskelijoille maksutonta. Terveydenhoitaja ohjaa opiskelijaa terveydenhoidollisissa kysymyksissä, suorittaa kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille terveystarkastuksen, antaa apua tapaturmissa ja sairaustapauksissa sekä ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin koululääkärille. Terveydenhoitajalle voi varata ajan, jos haluaa keskustella terveyden- tai sairaanhoidollisista asioista, esimerkiksi opiskeluun vaikuttavat terveydelliset seikat, verenpai- 13

14 Opiskelun kustannukset Opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa maksuttoman lounaan. Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston Kokemäen yksikössä opiskelijalle kuuluu aamiainen, lounas ja päivällinen. Kustannuksia muodostuu oppikirjoista, muusta opiskelumateriaalista, opintokäynneistä sekä työvaatetuksesta ja jalkineista. Opiskeltavasta tutkinnosta riippuen kustannukset vaihtelevat paljon. Opintotuki ja koulumatkatuki Opintotuki muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ei voi saada samanaikaisesti lapsilisän kanssa. Koulumatkatuki voidaan myöntää, kun yhdensuuntainen päivittäinen koulumatka on vähintään 10 km ja kun kustannukset ovat yli 54 euroa/kk. Omavastuuosuus on 43 euroa/kk. Opintotukihakemuksen voi toimittaa joko oppilaitokseen, tehdä verkossa tai toimittaa mihin tahansa Kelan toimistoon. Lisätietoja osoitteesta Asuminen Oppilaitoksiin hyväksytyt voivat anoa opiskelija-asuntolapaikkaa. Asunnot ovat maksuttomia, kalustettuja soluasuntoja. Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitokseen, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitokseen, Mäntän seudun koulutuskeskukseen tai Vammalan ammattikouluun hyväksytyille tarkoitetut asunnot ovat ennen kaikkea pitkämatkalaisille ensimmäisen vuoden opiskelijoille opiskelupäivien ajaksi tarkoitettuja asuntoja. Asuntoloissa voi asua viikonloppuisin vain erityisluvalla. Kokemäen yksikön asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti luonnonvara-alan perustutkinto-opiskelijoille. Asuntolassa voi asua opiskelupäivinä. Asuntolassa on tarjolla myös eläinsoluja eläintenhoidon opiskelijoille. Eläinsolua voi tiedustella opiskelijapaikkaa varmistettaessa. Kokemäen yksikön asuntolat ovat käytössä myös kesäjakson aikana. 14

15 Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu Huittinen puh faksi Apulaisrehtori Tuula Komulainen puh Koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh Koulutusohjaaja Hanna Ollila puh Terveydenhoitaja Mailis Roue puh Tutkinnot Datanomi Merkonomi Ammattistartti-koulutus S A S K Y 15

16 Datanomi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön ylläpito palvelinohjelmistojen hallinnointi käyttäjien kouluttaminen alan tuotteiden myynti ja markkinointi. Sijoittuminen: IT-tukihenkilö tietokoneiden ja oheislaitteiden myyntitehtävät tietotekniikka-alan erilaiset asiakaspalvelutehtävät yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: työasemalaitteiston käyttöönotto palvelimien hallinnointi virtualisointi tietoturva ja varmuuskopiointi asiakaspalvelu. Vaatimukset: kiinnostus tietotekniikkaan joustavuus toimia erilaisten ihmisten kanssa rohkea ote ongelmien ratkaisemiseen. Muuta tärkeää: kaikissa koulutusohjelmissa yhteiset ammatilliset opinnot. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 16

17 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kaupan alan asiakaspalvelu- ja myyntitehtävät tuotteiden esillepano ja somistus tavaroiden tilaus, vastaanotto ja hyllytys yritysten ja yhteisöjen asiakaspalveluja toimistotehtävät. Sijoittuminen: myyjä tuote-esittelijä myynninedistäjä myyntisihteeri myymälänhoitaja kaupan esimiestehtävät asiakaspalvelu- ja toimistotehtävät eri organisaatioissa yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelu kaupan palvelu ja myynti mainonta ja tiedottaminen somistus tuoteneuvonta markkinoinnin suunnittelu yrittäjyys. Vaatimukset: asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyys joustavuus ja yrittäjyys kiinnostus kohdata erilaisia asiakkaita yhteistyötaidot kielitaito. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyvät mm. ikärajapassi ja hygieniaosaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät. 17 Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen.

18 Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät laskutuksen tehtävät tuottojen ja kustannusten seuranta, hinnoittelu erilaiset toimistotehtävät pankin asiantuntijatehtävät asiakaspalvelutehtävät eri organisaatioissa. Sijoittuminen: palveluneuvoja kirjanpitäjä palkanlaskija myymäläpäällikkö toimistotyöntekijä yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelu talous- ja toimistopalvelut kirjanpito toimistotyövälineiden ja toimistoohjelmien käyttö yrittäjyys. Vaatimukset: asiakaslähtöisyys taloudellisen ja kannattavan toiminnan ymmärtäminen joustavuus ja yrittäjyys täsmällisyys kiinnostus tietojärjestelmien hallintaan ja kyky hyödyntää tietoteknistä osaamista. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyy mm. ikärajapassi luottamuksellisen asiakaspalvelun korostunut merkitys. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 18

19 Ammattistartti Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Tavoitteet: ammatillisten suunnitelmien selkiyttäminen eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään tutustuminen opiskelutaitojen vahvistaminen valmiudet urasuunnitteluun. Opintojen sisältö: opiskelu- ja elämäntaidot perustietojen ja -taitojen vahvistaminen ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot muut valinnaiset opinnot elinikäisen oppimisen avaintaidot: o oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot o vuorovaikutus ja yhteistyö o terveys, turvallisuus ja toimintakyky o kestävä kehitys o aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Muuta tärkeää: koulutuksen jälkeen opiskelijalla valmiudet siirtyä suorittamaan ammatillista perustutkintoa laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa ja jatkosuunnitelmia laadittaessa henkilökohtaiset ja ryhmämuotoiset ohjauspalvelut. Hakuaika tammikuussa 2014 alkavaan ammattistarttiin on Haku suoraan oppilaitokseen. Koulutus alkaa myös elokuussa 2014, lisätietoja 19

20 Huittisten Mäntän seudun ammatti- koulutuskeskus ja yrittäjäopisto, Kokemäki Mänttä-Vilppula Kauvatsantie Kokemäki puh faksi Apulaisrehtori Tuula Komulainen puh Koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää puh Koulutusohjaaja Sanna Ylistenniemi puh Terveydenhoitaja Taru Simula puh Asuntolanhoitaja Hannu Pihkala puh S A S K Y Tutkinnot Eläintenhoitaja Maaseutuyrittäjä Putkiasentaja Puutarhuri 20

21 Eläintenhoitaja Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen pieneläinten hoito- ja kasvatustyöt tuotantoeläinten hoito- ja kasvatustyöt koneiden ja laitteiden käyttö ja huolto asiakaspalvelu. Vaatimukset: kiinnostus eläimiin, luontoon ja ympäristöön valmius työskennellä viikonloppuisin ja juhlapäivinä hyvä fyysinen kunto oma-aloitteisuus, luotettavuus ja vastuullisuus asiakaslähtöisyys. Sijoittuminen: eläintenhoitaja maatilalla, kotieläinpuistoissa, eläintarhassa, eläinklinikoilla lomittaja eläinhoitolayrittäjä. Keskeinen oppisisältö: eläinten tuntemus ja hoito eläinten terveydestä huolehtiminen perinnöllisyyden ja eläinjalostuksen perusteet eläintilojen suunnittelu ja kunnostus tuotannon suunnittelu ja kannattavuuden seuranta asiakaspalvelutyössä toimiminen ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Muuta tärkeää: eläinyrityksen kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi ja työturvallisuuskorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen

22 Maaseutuyrittäjä Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: peltokasvien viljelytyöt maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen koneurakointi maatilan metsien hyödyntäminen maatilarakennusten kunnossapito viljelymuistiinpanot ja kirjanpito. Sijoittuminen: maanviljelijä, maatalousyrittäjä tai työntekijä maataloustarvikekauppa maatalouskoneurakoitsija maisemanhoitopalvelut. Keskeinen oppisisältö: maaseutuyrittämisen mahdollisuudet peltokasvien tuottaminen maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus maatilan metsätalous maatilarakentamisen perusosaaminen työkyvyn ylläpito ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus tekniikkaan, luontoon ja ympäristöön asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin. Muuta tärkeää: maatilan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 22

23 Putkiasentaja Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asentaminen, huoltaminen ja korjaaminen suunnittelu, perusmittaukset ja säätötyöt. Sijoittuminen: putkiasentaja LVI-alan yrityksiin yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: alan perusasennuksien harjoitteleminen putkistojen hitsaaminen mittaus- ja säätötyöt uudisrakentamisessa ja saneerauskohteissa työskenteleminen LVI-laitosten toiminta ja määräykset ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: Ammatissa tarvitaan kädentaitoa, oma-aloitteisuutta, suunnittelutaitoa, hahmotuskykyä, tarkkuutta, huolellisuutta ja vastuullisuutta. Työssä on osattava itsenäisesti arvioida tilanteita ja ratkaista ongelmia. Asentajan on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä. Työ edellyttää normaalia fyysistä kuntoa. Muuta tärkeää: koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät erilaisissa olosuhteissa työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 23

24 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhatuotannon koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: vihannesten, koristekasvien, marjojen ja hedelmien viljely avomaalla ja kasvihuoneessa tuotteiden sadonkorjuu, kauppakunnostus, lajittelu ja pakkaaminen jatkojalostus ja tuotteiden markkinointi viljelyn taloudellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus. Sijoittuminen: puutarhuri kasvihuone- tai avomaayrityksiin puutarhamyymälöiden myyntitehtävät puutarhayrittäjä. Keskeinen oppisisältö: puutarhakasvien tuotannon suunnittelu puutarhakasvien tuottaminen puutarhatuotannon yritystoiminta laadukas, ympäristöystävällinen tuotanto viljelykoneiden ja kasvihuoneautomatiikan käyttö ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto asiakaslähtöisyys, joustavuus, vastuullisuus, yrittäjyys sopeutuminen muutoksiin. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus sekä hygienia osaaminen vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 24

25 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, viheralan koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: viheralueiden ylläpitosuunnitelmien mukaiset hoitotyöt eri vuodenaikoina viheralueiden maanalaisten rakenteiden rakentaminen kasvillisuusalueiden ja päällysteiden rakentaminen viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen. Sijoittuminen: puutarhuri kuntien, seurakuntien ja viheralan yritysten palveluksessa puutarhamyymälöiden myyntitehtävät viheralan yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: viheralueiden rakentaminen ja ylläpitäminen kasvien ja materiaalien tuntemus viheralan yritystoiminnan perusteet viheralan koneet ja laitteet ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin ja luontoon hyvä fyysinen kunto joustavuus, luovuus ja yrittäjyys. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutus vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät työvaatetus on osa työturvallisuutta. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen. 25 Puutarhuri Puutarhatalouden perustutkinto, kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma (pk/yo) Työtehtävät: kukkasidontatöiden suunnittelu, toteuttaminen ja markkinointi asiakkaan erilaisiin tärkeisiin hetkiin asiakkaiden ohjaaminen kasvien valinnassa, käsittelyssä ja hoidossa kasvien, tarvikkeiden, työvälineiden ja pienkoneiden myyminen puutarhamyymälässä tuotteiden esillelaitto ja myymälästä huolehtiminen. Sijoittuminen: puutarhuri kukkakauppoihin ja puutarhamyymälöihin yrittäjä. Keskeinen oppisisältö: asiakaspalvelun ja myymälätyöskentelyn harjoitteleminen kukkasidonnan perustaitojen kehittäminen kasvituntemus ja kukka- ja puutarhakaupan tuotetuntemus tuotteiden esillelaitto ja hinnoittelu yritystoiminnan ja markkinoinnin perusteet ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat. Vaatimukset: kiinnostus kasveihin, luontoon ja asiakaspalveluun valmius työskennellä myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä hyvä värisilmä ja luovuus ovat kukkakauppa-alalla hyödyllisiä ominaisuuksia. Muuta tärkeää: puutarhan kesäjakso koulutukseen sisältyvät mm. ensiavun peruskurssi, työturvallisuuskorttikoulutus ja hygieniaosaaminen asiakaspalvelussa tulee olla asianmukaisesti ja siististi pukeutunut. Opiskelijavalinta: Koulutukseen haetaan yhteishaussa ja muuna aikana suoraan oppilaitokseen.

26 Aikuiskoulutus Aikuiskoulutus on näkyvä osa Sastamalan koulutuskuntayhtymän toimintaa. Aikuiskoulutusosasto kehittää ja toteuttaa ammatillista koulutusta ja siihen liittyviä työnantajapalveluita pääasiassa seutukuntamme elinkeino- ja yritystoiminnan tarpeisiin. Toteutamme koulutuksia ja kehittämishankkeita asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti. Vahvoja koulutusalojamme Lounais-Pirkanmaalla ovat metalli-, kumi-, puu-, kivi- sekä sosiaali- ja terveysala. Kaakkois-Satakunnassa osaamisemme painottuu kaupan ja hallinnon sekä luonnonvara- ja ympäristöalaan. Pohjois- Pirkanmaan vahvinta erityisosaamista edustaa metalliala, tekninen eristysala sekä lentokoneasentajakoulutus. Yksikkömme järjestää aikuisille tarkoitettua lisä- ja täydennyskoulutusta. Vaihtoehtoja löytyy ammatillisista perustutkinnoista ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistavaan koulutukseen. Toteutamme myös lyhytkestoisempia, ammattitaitoa syventäviä lisä- ja täydennyskoulutuksia, kuten erilaiset kortti- ja passikoulutukset tai yrittäjäkoulutukset. Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto on vahva alueellinen kehittäjä. Teemme eri yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja henkilökunnan osaamisen kehittämiseksi. Olemme yhteistyökumppanina vahvistamassa alueidemme yritysten kasvua, tuotekehitystä ja osaamista. Esimerkkejä osaamisalueistamme: osaamiskartoitukset ammatillisen osaamisen lisääminen eri tuotannonaloilla työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävä ja edistävä toiminta työpaikoilla tietotekniikka ja viestintätaitojen kehittäminen esimiestaitojen kehittäminen. Aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio puh Aikuiskoulutuspäälliköt: Huittisten ja Kokemäen toimipiste Susanna Pirttinen puh Mänttä-Vilppulan toimipiste Hannu Ahola puh Sastamalan toimipiste Kimmo Rintala puh

27 SASKYn alkava koulutus 2014 Tutkintonimike/koulutus Huittisten ammatti- ja yrittäjä opisto, Huittinen Huittisten ammatti- ja yrittäjä opisto, Kokemäki Karkun kotitalousja sosiaalialan oppilaitos Mäntän seudun koulutuskeskus Tyrvään käsija taideteollisuusoppilaitos Vammalan ammattikoulu ammattistartti-koulutus artesaani, kultasepän ala artesaani, lavasterakentaminen artesaani, sisustusala tarjoilija kokki vastaanottovirkailija kodinhuoltaja/toimitilahuoltaja maaseutuyrittäjä eläintenhoitaja puutarhuri merkonomi datanomi *) lähihoitaja **) parturi-kampaaja kosmetologi *) leipuri-kondiittori ajoneuvoasentaja koneistaja levyseppähitsaaja kumituotevalmistaja puuseppä talonrakentaja sisustaja putkiasentaja kivirakentaja ICT-asentaja sähköasentaja lentokoneasentaja *) *) Ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille, haku suoraan oppilaitokseen. **) Koulutus järjestetään peruskoulupohjaisena sekä ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. 27

28 Sastamalan koulutuskuntayhtymä Ratakatu 36 PL Sastamala puh kuntayhtymäjohtaja/rehtori Antti Lahti Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Risto Rytin katu Huittinen puh apulaisrehtori Tuula Komulainen puh koulutuspäällikkö Outi Pitkänen puh Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto Kauvatsantie Kokemäki puh apulaisrehtori Tuula Komulainen puh koulutuspäällikkö Pirkko Mäenpää puh Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos Tulluntie Sastamala puh apulaisrehtori Kirsi Nikali-Rauva puh opinto-ohjaaja Eija Uotila puh Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Sastamalankatu Sastamala puh apulaisrehtori Anita Lietepohja puh opinto-ohjaaja Eija Uotila puh Vammalan ammattikoulu Ratakatu 36 PL 22, Sastamala Voimarinne (kauneudenhoitoala) Hoikantie Sastamala puh apulaisrehtori Anna-Leena Kivipuro puh opinto-ohjaaja Tuija Penkkimäki puh Aikuiskoulutusosasto ja oppisopimustoimisto Voimarinne Hoikantie Sastamala puh aikuiskoulutusjohtaja Ilpo Moisio puh kurssisihteeri Anitta Mäkelä puh Mäntän seudun koulutuskeskus Virtasalmentie 14 (ammattiopetus) puh Koskelankatu 2 (kauppaopetus) puh PL 79, Mänttä apulaisrehtori Arto Pylvänäinen puh opinto-ohjaaja Johanna Rintapää puh

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto

HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas. Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto HAE AMMATTIOPPILAITOKSEEN! Selkokielinen hakijan opas Parempaan alkuun -hanke Marianne Aalto SISÄLLYS 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä... 1 2. Ammatilliseen koulutukseen valmistavat koulutukset... 3

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset LUKUVUOSI 2015 2016 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmä Sisältö Yliopistot ammattikorkeakoulut Yhteishaku... 4 Opintomahdollisuudet toisella asteella...

Lisätiedot

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS

Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS Luonnonvara-ala OPISKELUN OPAS www.poke.fi Luonnonvara- ja ympäristöala Uuraistentie 240, 43130 TARVAALA, puh. (014) 5192 600 SISÄLTÖ Johdanto... 1 1. POKE, luonnonvara- ja ympäristöala... 2 2. Yleistä

Lisätiedot

oppilaitokset ja lukiot

oppilaitokset ja lukiot Espoo Kauniainen Kirkkonummi Ammatilliset Lukuvuosi 2014 2015 oppilaitokset ja lukiot Suomen koulutusjärjestelmät Yliopistot Ammattikorkeakoulut Erikois ammattitutkinnot (Aikuiskoulutus) TYÖKOKEMUS Ammattitutkinnot

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja.

HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015. Osaamisen polkuja. HAKIJAN OPAS 2015 WWW.OPINTOPOLKU.FI 24.2. 17.3.2015 Osaamisen polkuja. Sisältö TERVETULOA AMIKSEEN! Ammatillinen koulutus on tehokas ja nopea väylä käytännönläheiseen työhön. Koulutuksen suosio on kasvanut

Lisätiedot

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Opiskelijan opas 2015 2016. Ammatillinen perustutkinto. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opiskelijan opas 2015 2016 Ammatillinen perustutkinto Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi 2 Opiskelijan opas 2013-2014 / Oulun seudun ammattiopisto Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Taitto,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Mahdollisuuksien talo

Mahdollisuuksien talo Mahdollisuuksien talo Hakijan opas 2015 2016 SISÄLTÖ Opiskelu Validia Ammattiopistossa 3 Ammatillinen koulutus muutoksessa 4 Koulutustarjonta 2015 2016 5 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Lisätiedot

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille

TÄ? mi lukion jälkeen. Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille TÄ? mi lukion jälkeen Tietoa ammatillisista perusopinnoista lukion päättäneille Toimitus: Kirsi Mäkinen Taitto: Kimmo Säikkä Julkaisija: Turun kaupungin kasvatus- ja opetustoimi/vasite-hanke Rahoittajat:

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Käytön tuki Huittisten yksikkö Datanomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Uusi opiskelija, näin haet opintotukea. Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Länsi-Suomi 2 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015

Mikä sinusta tulee. isona? Hakijan opas 2015 Mikä sinusta tulee isona? Hakijan opas 2015 Aikuinen, vilkaise tämä SISÄLTÖ HAKEMINEN SAMIIN... 4 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSIÄ... 6 YHTEISHAUN AIKATAULU 2015... 7 ETUUDET SAMISSA... 8 SAVONLINNAAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Aikuiskoulutustarjonta

Aikuiskoulutustarjonta Aikuiskoulutustarjonta kevät - syksy 2013 Mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen ja tietojen päivittämiseen joustavasti työn ohessa. Tutustu esitteeseemme ja innostu osaamisesi kehittämisestä! Kainuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE

hlman TULEVAISUUS TÄHTÄIMESSÄ OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE OPISKELIJAN OPAS 2015 2016 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja KOKKI AHLMANIN ammatti-

Lisätiedot

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan

Taitoa työelämään - osaamista. Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin. tulevaan Taitoa työelämään - osaamista tulevaan Julkinen tiedote kaikkiin talouksiin Sisältö Sastamalan koulutuskuntayhtymän lehti 2012 Julkaisija: Sastamalan koulutuskuntayhtymä Päätoimittaja: kuntayhtymäjohtaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2011-2012 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu 1 / 85 SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET

Lisätiedot