SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)"

Transkriptio

1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston vaaleja toimitettaessa. Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. Ohjesääntöön tehtävistä muutoksista päättää opiskelijakunnan edustajisto äänienemmistöllä. Edustajiston vaaleissa on äänioikeus kaikilla opiskelijakunnan varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet kyseisen lukuvuoden tai lukukauden jäsenmaksun. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestys toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä. Vaalikelpoisia ovat kaikki äänioikeutetut opiskelijakunnan varsinaiset jäsenet. Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston asettama vaalilautakunta. Vaalilautakuntaan kuuluu edustajiston nimeäminä puheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) muuta jäsentä. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vaalilautakunnan jäsenten on oltava opiskelijakunnan varsinaisia jäseniä. Vaalilautakunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai puheenjohtajan toimesta pääsihteeri. Vaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) lautakunnan jäsenistä on läsnä. Vaalilautakunnan äänivallattomana sihteerinä toimii opiskelijakunnan pääsihteeri tai hänen ollessaan estynyt vaalilautakunnan keskuudestaan valitsema henkilö.

2 (6) 5 Vaalitoimitsijat 6 Vaalin ajankohta 7 Äänestyspaikat Vaalilautakunta asettaa edustajistovaalin toimittamista varten tarpeelliseksi katsomansa määrän vaalitoimitsijoita. Edustajiston vaali toimitetaan joka vuosi marraskuun 15. päivään mennessä ellei edustajisto kokouksessaan päätä ajankohdan siirtämisestä. Edustajiston vaalien ennakkoäänestys tulee järjestää yhtä (1) viikkoa ennen varsinaista edustajiston vaalia Vaali järjestetään vaalilautakunnan päättämänä yhtenä Saimaan ammattikorkeakoulun työpäivänä. Erityisestä syystä vaalilautakunta voi päättää, että jossakin yksikössä vaali järjestetään saman kalenteriviikon sisällä jonakin toisena ammattikorkeakoulun työpäivänä. Vaalilautakunnan on ilmoitettava vaalin järjestämisestä, vaalin ajankohdasta ja vaalitilaisuuden paikoista viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vaalia jokaisen yksikön virallisella ilmoitustaululla. Vaalilautakunta päättää edustajistovaaleissa käyttävät äänestyspaikat siten, että jokaisessa Saimaan ammattikorkeakoulun yksikössä tai sen välittömässä läheisyydessä on äänestysmahdollisuus. Äänioikeutettu voi äänestää vain sitä yksikköä varten tarkoitetulla äänestyspaikalla, jonka opiskelijaksi hänet on kirjattu. Mikäli äänioikeutettu on kirjattu useamman Saimaan ammattikorkeakoulun yksikön opiskelijaksi, voi hän kuitenkin äänestää vain yhdessä yksikössä. 8 Ehdokkaaksi ilmoittautuminen Ilmoittautuminen edustajiston vaaleihin tapahtuu kirjallisesti. Ilmoittautumislomakkeessa täytyy ilmetä ehdokkaaksi ilmoittautuneen sukunimi, etunimet, syntymäaika, yksikkö, jossa päätoimisesti opiskelee ja yhteystiedot, josta hänet tavoittaa sekä listan nimi, jonka ehdokkaaksi hän asettuu. Suostumus ehdokkuuteen vahvistetaan ehdokkaan allekirjoituksella,

3 (6) joka on päivättävä. Ehdokaslistalla voi olla enintään se määrä nimiä kuin on valittavia paikkoja. Mikäli ehdokas ei ilmoita listaa, jolle hän asettuu, oletetaan hänen olevan yksin omalla listallaan. Vaalilautakunta hyväksyy ilmoittautuneen henkilön ehdokkaaksi tarkastettuaan oikeuden asettua ehdolle. Ilmoittautuminen voidaan tehdä myös sähköisesti, jos edustajisto niin päättää. Ilmoittautuminen tehdään edustajiston hyväksymällä tavalla, jolla lähettäjän henkilöllisyys pystytään todentamaan. Vaalilautakunnan tulee ilmoittaa vähintään 45 vuorokautta ennen varsinaista vaalipäivää edustajiston päättämillä tavoilla, miten ja milloin ilmoittautumisia voi toimittaa. Ilmoitusten jättämiseen tulee olla mahdollisuus vähintään 20 vuorokauden ajan. 9 Ehdokkuusilmoitusten julkisuus Vaalilautakunnalle jätetyt ilmoittautumisasiakirjat ovat julkisia. 10 Luettelo äänioikeutetuista Luettelo äänioikeutetuista julkistetaan vaalilautakunnan päättämällä tavalla. Vaalilautakunta laatii ja vahvistaa lopullisen luettelon äänioikeutetuista vaaleja edeltävän viikon perjantaina klo mennessä opiskelijakunnalta jäsenyyttä hakeneiden ja jäsenmaksun todistettavasti suorittaneiden mukaan. Lopullisen äänioikeutetuista laaditun luettelon vahvistamisen jälkeen jäsenyyttä hakenut ja jäsenmaksun maksanut ja sääntöjen asettamat jäsenyysvaatimukset täyttävä henkilö voi käyttää äänioikeutta, mikäli hän voi todistaa hakeneensa jäsenyyttä ja suorittaneensa vähintään kuluvan lukukauden jäsenmaksun. Päätöksen äänioikeuden hyväksymisestä tekee vaalilautakunta. Vaalilautakunnan on ilmoitettava, milloin ja millä tavoin luetteloon kohdistuvat oikaisuvaatimukset tulee tehdä. 11 Vaalien järjestämättä jättäminen ja täytevaali Jos vaaleissa on yhtä monta hyväksyttyä ehdokasta kuin täytettäviä edustajiston jäsenpaikkoja, riippumatta miltä listalta ehdokkaat ovat, valitaan heidät suoraan edustajiston jäseniksi, eikä vaalia järjestetä.

4 (6) 12 Äänestyslippu 13 Vaalitilaisuus Jos hyväksyttyjä ehdokkaita on vähemmän kuin vaaleissa täytettäviä edustajiston jäsenpaikkoja, valitaan ehdokkaat suoraan edustajiston jäseniksi eikä vaalia järjestetä. Varsinaisten vaalien jälkeen järjestetään avoinna olevien edustajiston paikkojen täyttämiseksi täytevaali. Valitut henkilöt käyttävät edustajiston päätösvaltaa, kunnes täytevaali on toimitettu. Vaalilautakunta määrää täytevaalin ajankohdan. Täytevaalissa noudatetaan soveltuvin osin tämän vaaliohjesäännön määräyksiä. Äänestysliput toimittaa vaalilautakunta. Lipussa on oltava merkintä, josta ilmenee missä vaalissa lippua käytetään. Lisäksi lipussa on oltava tila ehdokkaan numeron merkitsemistä varten. Ehdokkaan äänestysnumero ei voi olla numero 1. Äänestysliput tulee laskea ennen vaalitilaisuuden alkua. Vaalitilaisuus järjestään vaalilautakunnan vaalitoimitusta varten varaamassa tilassa. Tilassa tulee olla mahdollisuus täyttää äänestyslippu siten, että vaalisalaisuus säilyy. Vaalitilaisuuksissa on kussakin oltava vähintään kaksi (2) vaalitoimitsijaa läsnä koko tilaisuuden ajan. Vaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen vaaliuurnan ja vaalileimasimen. Uurnan tulee olla tyhjä äänestyksen alkaessa. Vaalilautakunta toimittaa vaalitilaisuuteen luettelon äänioikeutetuista sekä ehdokaslistat ja luettelon niihin hyväksytyistä ehdokkaista ja heidän ehdokasnumeroistaan. Vaalitoimitsijoiden on valvottava, että vaalitilassa tai sen välittömässä läheisyydessä ei harjoiteta ehdokkaiden mainontaa. Vaalitoimitsijat eivät saa antaa vaalin aikana sivullisille tietoa siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalitilaisuudesta on laadittava pöytäkirja. Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava äänestäjille tietoa tästä vaaliohjesäännöstä, listavaalista ja muista vaalia koskevista opiskelijakunnan päätöksistä ja ohjeista.

5 (6) 14 Äänestyksen toimittaminen Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on ilmoittauduttava vaalitilaisuudessa, pyydettävä äänestyslippu, merkittävä lippuun valitsemansa ehdokkaan ehdokasnumero, annettava lippu leimattavaksi ja toimitettava lippu vaaliuurnaan. Tällöin hänen katsotaan käyttäneen äänioikeuttaan. Äänestäjällä on oikeus saada uusi lippu tekemänsä virhemerkinnän vuoksi tai jos lippu on virheellinen. Tällöin hänen tulee repiä lippu vaalitoimitsijoiden nähden. Äänestyslippuun ei saa merkitä muuta kuin vaalilautakunnan vahvistaman ehdokasnumeron. Vaalitoimitsijat tekevät merkinnän äänioikeuden käyttämisestä äänioikeutettujen luetteloon. Merkintä tehdään, kun äänestäjälle luovutetaan äänestyslippu. 15 Henkilöllisyyden toteaminen Äänestäjän äänioikeus on tarkistettava ennen äänestyslipun luovuttamista. Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilökortilla, ajokortilla, passilla tai opiskelijakunnan kuvallisella jäsenkortilla. 16 Edustajiston jäsenten valinta 17 Äänten hylkääminen Edustajistoon tulee valituksi kaksikymmentäyksi (21) suurimman äänimäärän saanutta ehdokasta suhteellisen listavaalin mukaan, jossa listalla eniten ääniä saanut ehdokas saa hyväkseen listan koko äänimäärän, toinen puolet, kolmas kolmasosan jne. Näin laskettuja ääniä vertaillaan ja asetetaan ehdokkaat äänimäärän mukaiseen järjestykseen. Järjestyksessä otetaan sitten niin monta ehdokasta kuin oli tarkoitus valita. Mikäli edustajiston jäsen eroaa, ei enää täytä opiskelijakunnan jäsenvaatimuksia tai tulee valituksi hallitukseen, täydennetään edustajistoa henkilöllä, joka sai vaaleissa eniten ääniä edustajiston ulkopuolelle jääneistä.

6 (6) Annettu ääni hylätään, mikäli äänestyslippua ei ole täytetty edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti. Hylkäämisestä päättää vaalilautakunta. 18 Äänten laskeminen ja tuloksen määrääminen 19 Valittaminen Kun vaalitoimitus on päättynyt, vaalilautakunta suorittaa ääntenlaskennan edustajiston vahvistamalla tavalla. Vaalilautakunta voi nimetä tehtävään tarpeelliseksi katsomansa määrän avustajia. Laskennan aluksi äänet otetaan uurnasta ja lasketaan avaamattomina. Samoin lasketaan äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä. Tietojen tulee täsmätä tilaisuudessa tehtyjen pöytäkirjojen kanssa. Tämän jälkeen äänestysliput avataan, tarkastetaan ja lasketaan. Ne äänestysliput, joita ehdotetaan hylättäviksi, erotetaan eri ryhmäksi. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Välittömästi ääntenlaskennan jälkeen vaalilautakunta määrää voimaan vaalin tuloksen ja tulos tiedotetaan jäsenistölle opiskelijakunnan kotisivun sekä yksiköiden ilmoitustaulujen kautta. Opiskelijakunnan hallitukselle vaalitulos ilmoitetaan pöytäkirjalla. Opiskelijakunnan jäsen voi valittaa vaalin kulusta, ehdokkaaksi tai äänioikeutetuksi hyväksymisestä tai ääntenlaskusta yhden (1) viikon kuluessa vaalin tuloksen julkistamisesta. Valitukset osoitetaan vaalilautakunnalle ja ne on tehtävä kirjallisesti. Vaalissa syntyneet äänestysliput ja asiakirjat on säilytettävä lukitussa tilassa kunnes valitusaika on kulunut umpeen ja mahdollisesti tehty valitus on ratkaistu. 20 Ohjesäännön voimaan astuminen Tämä vaaliohjesääntö on vahvistettu XX.XX.2009 pidetyssä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajiston kokouksessa.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita

Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita Yleisohje uurnavaaleihin Täydentämään äänestys- ja vaaliohjeita ÄÄNESTYSTOIMIKUNTA Sääntöjen mukaan ammattiosastot ovat nimenneet äänestystoimikunnat. Liiton vaalijärjestyksen mukaan äänestystoimikuntaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta.

Edellisiin seurakuntavaaleihin verrattuna uutta on se, että äänioikeusikäraja on 16 vuotta. 1 Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen Seurakuntavaalit 2010 Seurakuntavaaleissa valitaan Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet ja yhtymään kuuluvien seurakuntien seurakuntaneuvostojen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta

Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön valinta toimikaudeksi 1.1.2014 31.12.2017 Kuntien (ml. kunnallisten liikelaitosten) ja kuntayhtymien (=jäljempänä kunta) nykyisten työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta.

Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. PIHLAJALAHDEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pihlajalahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Ruoveden kunta. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle

KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. Osuuskunnan kokous voi vuosittain päättää, että osuuskunnan jäsenen täysin maksetulle osuusmaksulle KAINUUN PUHELINOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) ja kotipaikka Kajaani. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana ja tarkoituksena on tukea jäsentensä

Lisätiedot

Luottamusmiesten määrä

Luottamusmiesten määrä Vaaliohjeet 20.2.2015 1(3) Luottamusmiesten määrä Kirkon luottamusmiessopimuksen (jäljempänä lmsopimus) mukaan Kirkon alat ry:llä on oikeus valita: yksi luottamusmies, jos seurakunnan palveluksessa on

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli.

Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. TuKY ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun kauppatieteiden ylioppilaat ry ja sen kotipaikka on Turku ja kielenä on suomen kieli. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi on Paimion Sosialidemokraatit ry. ja sen kotipaikka on Paimion kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä puolueosasto. Näissä säännöissä mainituilla puolue-elimillä

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 18.04.2014 22:06:16 Y-tunnus: 1088419-6 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 1088419-6 Nimi: Pinsiön alueen vesiosuuskunta Sisältö: Yhteisösäännöt

Lisätiedot