Edustajiston hyväksymä Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten"

Transkriptio

1 Edustajiston hyväksymä Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan vaalit toimitetaan joka toinen vuosi loka-marraskuussa keskusvaalilautakunnan tarkemmin määräämänä aikana. Vaalissa voi äänestää myös ennakolta. Vaalitapa 2 Ylioppilaskunnan vaaleissa noudatetaan salaista, välitöntä ja suhteellista vaalitapaa. Äänioikeus 3 Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnä olevalla ylioppilaskunnan jäsenellä. Ollakseen äänioikeutettu henkilön on ilmoittauduttava läsnä olevaksi viimeistään 21 päivää ennen vaalien varsinaista äänestyspäivää. Äänioikeus todetaan yliopiston laatimasta vaaliluettelosta, johon tehdään merkintä äänioikeuden käyttämisestä. Jos äänioikeus ei käy selville vaaliluettelosta, vaalilautakunta toteaa äänioikeuden yliopiston opiskelijarekisterin antamasta todistuksesta. Vaaliluetteloon sekä yliopiston opiskelijarekisterin antamaan todistukseen on tällöin tehtävä merkintä äänioikeuden käyttämisestä. Ylioppilaskunnan vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on vaaleissa yksi ääni. Keskusvaalilautakunta 4 Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee vaalivuodeksi vaalien toimittamista varten keskusvaalilautakunnan helmikuun loppuun mennessä, jonka puheenjohtajana toimii edustajiston puheenjohtaja ja hänen varallaan edustajiston I tai II varapuheenjohtaja, mainitussa järjestyksessä. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu lisäksi kuusi (6) ylioppilaskunnan äänioikeutettua jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Keskusvaalilautakuntaan ei saa kuulua vaaliliiton vaaliasioitsija tai hänen varallaan oleva henkilö. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii ylioppilaskunnan pääsihteeri. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) muun jäsenen läsnäollessa. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet saavat tehtävistään edustajiston talousarviossa määräämän palkkion. Vaalilautakunta 5 Keskusvaalilautakunta määrää riittävästi äänestyspaikkoja. Äänestyspaikkaan keskusvaalilautakunta asettaa tarvittaessa vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen. Hänen lisäkseen vaalilautakuntaan valitaan kolme (3) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa. Vaalilautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi vaalilautakunnan jäsentä on läsnä Ehdokas 6 Vaalikelpoinen edustajiston jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, jollei ylioppilaskunnan pääsäännön 12 :ssä toisin määrätä. Vaalijärjestelyihin palkattava projektityöntekijä ei ole vaalikelpoinen.

2 Ehdokkaaksi haluava ylioppilaskunnan jäsen ilmoittaa ehdokkaaksi asettumisestaan keskusvaalilautakunnalle käyttäen ylioppilaskunnan keskusvaalilautakunnan tarkoitukseen vahvistamaa lomaketta. Ehdokkaaksi asettuvan on omakätisesti allekirjoitettava ehdokasilmoitus. Ehdokasilmoituksessa tulee olla kaksi (2) todistajaa, vaaliasioitsija ei voi olla todistajana ehdokasilmoituksessa. Vaaliliitto 7 Kahdella tai useammalla ehdokkaalla on oikeus yhtyä vaaliliitoksi siten, että vaaliliiton tunnus ja nimi merkitään ehdokasilmoitukseen. Vaaliliiton muodostaminen tapahtuu siten, että vaaliliiton muodostavat ehdokkaat antavat ehdokasilmoituksessa jollekin äänioikeutetulle ylioppilaskunnan jäsenelle valtuutuksen toimia vaaliliiton vaaliasioitsijana ja toiselle jäsenelle hänen varahenkilönään. Vaaliliiton vaaliasioitsijan tulee antaa keskusvaalilautakunnan vahvistamalla lomakkeella yhteenveto vaaliliiton ehdokkaista. Vaaliasioitsijan on omakätisesti allekirjoitettava lomake. Vaaliliittoon saa kuulua enintään kaksinkertainen määrä ehdokkaita kuin mitä on ylioppilaskunnan pääsäännön 12 :ssä määrätty edustajiston kooksi. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä vaaliliitossa. Jos joku esiintyy ehdokkaana tai vaaliliiton vaaliasioitsijana kahdessa tai useammassa vaaliliitossa, keskusvaalilautakunnan on poistettava hänet niistä kaikista, ja mikäli kysymyksessä on ehdokas, hylättävä hänen ehdokkuutensa. Vaalirengas 8 Kahdella tai useammalla vaaliliitolla on oikeus yhtyä vaalirenkaaksi. Sama oikeus on vaaliliitolla ja ehdokkaalla sekä kahdella tai useammalla vaaliliitolla ja ehdokkaalla. Vaalirenkaaksi yhtyvät antavat keskusvaalilautakunnalle sopimuskirjan käyttäen keskusvaalilautakunnan tarkoitukseen vahvistamaa lomaketta. Sopimuskirjassa on mainittava vaalirenkaan tunnus ja siihen yhtyvien tunnukset ja nimet. Sopimuskirja on vaaliliittojen vaaliasioitsijoiden ja niihin kuulumattomien ehdokkaiden omakätisesti allekirjoitettava. Vaaliasiakirjat 9 Vaaliasiakirjojen jakelun suorittaa keskusvaalilautakunta. Vaaliasiakirjojen jakelu on aloitettava viimeistään neljäkymmentä (40) päivää ennen vaaleja. Keskusvaalilautakunnan tulee vähintään neljäkymmentä (40) päivää ennen vaaleja ilmoittaa ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, mikäli mahdollista, ylioppilaskunnan julkaisemassa lehdessä sekä verkkosivuilla paikka, missä keskusvaalilautakunnalle jätettävät asiakirjat vastaanotetaan. Keskusvaalilautakunta julkaisee samalla vahvistamansa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle edellä mainitulla tavalla. Vaaliasiakirjat on päivättävä, varustettava nimikirjoitusten selvennyksillä ja toimitettava ehdokkaiden tai asiamiesten toimesta joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuina lähetyksinä keskusvaalilautakunnalle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen vaalien alkua. Vaaliasiakirjojen tarkistus 10 Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt 6, 7 ja 8 :ssä mainitut asiakirjat sekä hyväksyy ehdokaslistojen yhdistelmään otettaviksi ne ehdokkaat, vaaliliitot ja vaalirenkaat, joita koskevat asiakirjat on oikein laadittu ja määräajassa lautakunnalle jätetty. Päiväyksen tai nimikirjoituksen selvennyksen puuttuessa jää asiakirjan hylkääminen keskusvaalilautakunnan harkintaan. Jos suoritetussa tarkastuksessa havaitaan, että ehdokasta ei voida hyväksyä vaaliliittoon tai vaalirenkaaseen, on keskusvaalilautakunnan varattava ehdokkaalle mahdollisuus peruuttaa pyyntönsä saada itsensä ehdokasyhdistelmään tai selvittää asiakirjoissa oleva virhe, paitsi milloin kysymys on 7 :ssä tarkoitetusta hylkäämisestä. Peruutuspyyntö on

3 tehtävä kirjallisesti ja se on ehdokkaan omakätisesti allekirjoitettava. Keskusvaalilautakunta antaa virheellisistä asiakirjoista huomautuksen vaaliasioitsijoille ja varaa mahdollisuuden tehdä kirjallisen ehdotuksen asian oikaisemiseksi. Huomautus voidaan toimittaa postitse tai sähköpostin kautta ehdokkaan tai vaaliliiton vaaliasioitsijan antamaan osoitteeseen. Huomautus tulee lähettää viimeistään toisena arkipäivänä keskusvaalilautakunnan kokouksesta lukien. Ehdokkailla ja vaaliasioitsijoilla, joille keskusvaalilautakunta on antanut huomautuksen, on oikeus kahdeksan arkipäivän kuluessa 10 3 momentissa mainitusta keskusvaalilautakunnan toimittamasta huomautuksesta tehdä oikaisu keskusvaalilautakunnalle. Jos huomautuksesta johtuvaa oikaisua ei tehdä määräajassa, eikä huomautuksen kohteena oleva virhe ole vähäinen, keskusvaalilautakunnan tulee jättää ehdokasilmoitus, vaaliliiton muodostamisilmoitus tai vaalirenkaan muodostamisilmoitus huomioon ottamatta. Ehdokkuudesta luopuminen 11 Jos ehdokas pätevän syyn takia on tullut esteelliseksi tai haluaa luopua ehdokkuudesta sen jälkeen kun ehdokasilmoitukset on jätetty keskusvaalilautakunnalle, on luopumisesta tehtävä kirjallinen ilmoitus keskusvaalilautakunnalle, joka niin päätettyään voi poistaa ehdokkaan nimen ehdokasyhdistelmästä. Ehdokasyhdistelmä 12 Jos vaalia varten on hyväksytty niin monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia, ei erityistä vaalitilaisuutta toimeenpanna, vaan keskusvaalilautakunta menettelee niin kuin jäljempänä 27 :n 1 momentissa määrätään. Jos ehdokkaita on hyväksytty vähemmän kuin vaalissa on valittavia, menetellään niin kuin 27 :n 2 momentissa määrätään. Jos vaalia varten on hyväksytty useampia ehdokkaita kuin vaalissa on valittavia, on keskusvaalilautakunnan laadittava ehdokasyhdistelmä. Edellämainittujen vaalirenkaiden ja vaaliliittojen keskinäinen järjestys määrätään arvalla ja näiden ulkopuolelle jääneet ehdokkaat otetaan yhdistelmään viimeisinä aakkosjärjestyksessä. Ehdokasyhdistelmään otetaan hyväksytyt niin järjestettyinä, että samaan vaalirenkaaseen kuuluvien vaaliliitot ja siihen mahdollisesti yhtyneet ehdokkaat yhdistetään numerojärjestyksessä yhteisen otsakkeen alle ja erotetaan muista ehdokkaista siten, että selvästi ilmenee, mitkä ehdokkaat kuuluvat kuhunkin vaalirenkaaseen. Samalla tavoin yhdistetään vaalirenkaaseen kuulumattoman vaaliliiton ehdokkaat. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta varustaa ehdokkaat juoksevilla järjestysnumeroilla alkaen arvonnassa ensimmäiseksi tulleesta vaaliliitosta tai vaalirenkaasta. Numerointi aloitetaan numerosta kaksi (2). Ehdokkaat numeroidaan vaaliliiton ja vaalirenkaan sisällä siinä järjestyksessä kuin ne on keskusvaalilautakunnalle jätetty. Vaalirenkaaseen kuulumattoman vaaliliiton otsakkeeksi on merkittävä vaaliliitto ja vaalirenkaan otsakkeeksi sana vaalirengas. Vaaliliittoon kuuluvat ehdokkaat varustetaan vaaliliiton mahdollisella tunnuksella. Yhdistelmässä on mainittava, mitä vaalia varten se on laadittu. Yhdistelmä on heti, kun keskusvaalilautakunta on sen vahvistanut, kuitenkin viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vaalien suorittamista, saatettava äänioikeutettujen tietoon julkaisemalla se ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, mikäli mahdollista, ylioppilaskunnan julkaisemassa lehdessä sekä verkkosivuilla. Äänestyslippu 13 Keskusvaalilautakunnan on laadittava ja hankittava vaalissa käytettävät äänestysliput. Äänestyslipuissa on oltava merkintä, josta ilmenee, missä vaalissa sitä käytetään, sekä ympyrä

4 äänestäjän kannattaman ehdokkaan numeron merkitsemistä varten. Vaalien ajankohta 14 Keskusvaalilautakunta määrää vaalitilaisuuden ajan. Vaalit toimitetaan kahtena peräkkäisenä arkipäivänä keskusvaalilautakunnan määräämissä äänestyspaikoissa. Vaalipäivinä vaalitilaisuuden tulee kestää vähintään kahdessa äänestyspaikassa yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) tuntia. Vaalitilaisuuden aika ja äänestyspaikat on tiedotettava äänioikeutetuille vähintään neljäkymmentä (40) päivää ennen vaalitilaisuutta 9 :n 2 momentissa määrätyllä tavalla. Vaalitilaisuuden peruuttamisesta 12 :n1 ja 2 momentissa mainituissa tapauksissa on tiedotettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vaalitilaisuutta 12 :n 7 momentin mukaisesti. Vaalitoimitus 15 Jokainen vaaliliitto nimeää jokaista alkavaa kymmentä ehdokastaan kohden kaksi edustajaa toimimaan vaalien teknisinä avustajina. Avustajat nimetään vaaliliiton perustamisasiakirjan jättämisen yhteydessä. Mikäli keskusvaalilautakunta on asettanut vaalilautakunnan, on tämän ennen vaalitoimituksen alkamista suoritettava 5 :n 3 momentissa mainitut vaalit ja keskusvaalilautakunnan on toimitettava sille riittävästi ehdokasyhdistelmiä sekä luvultaan laskettu määrä äänestyslippuja. Ennen äänestyksen alkua on keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään yhden (1) muun jäsenen todettava, että vaaliuurna on tyhjä ja sen jälkeen suljettava uurna sinetillä. Tästä on tehtävä merkintä vaalilautakunnan pöytäkirjaan. Vaaliuurnaa ei saa avata sen jälkeen, kun se on vaalitoimituksen alkaessa suljettu ennen kuin äänestyksen päätyttyä ryhdytään laskemaan ääniä. Vähintään yhden keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan jäsenen on oltava äänestyspaikalla valvomassa vaalien sääntöjenmukaista toimittamista. Vaalitoimitsijoiden on valvottava, ettei äänestyspaikalla pidetä puheita, julkipanna tai jaeta painettuja tai kirjoitettuja kehotuksia, eikä muutoinkaan vaikuteta tai yritetä vaikuttaa äänestäjien vaalivapauteen. Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalitoimitsija antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja äänestyksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi. Joka väkivallalla tai uhkauksella vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa toisen äänestämiseen tai ehdokkaaksi asettumiseen voidaan sulkea pois vaaleista keskusvaalilautakunnan päätöksellä. Joka lupaa, tarjoaa tai antaa toiselle palkkion tai muun edun taivuttaakseen toisen äänestämään tietyllä tavalla tai jättämään äänestämättä tai luovuttamaan äänensä toisen käyttöön taikka vaatii palkkion tai muun edun äänestämisestä tai äänestämättä jättämisestä tai äänensä luovuttamisesta toisen käyttöön suljetaan pois vaaleista keskusvaalilautakunnan päätöksellä. Vaalitoimitsijat eivät saa vaalin aikana antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalitoimitsijoiden on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja tämän vaalijärjestyksen määräyksistä. 16 Äänestäjän, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava äänestyspaikan vaalitoimitsijoille ja osoitettava henkilöllisyytensä. Henkilöllisyys voidaan osoittaa opiskelijakortilla tai valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetulla

5 henkilöllisyystodistuksella. Vaalitoimitsijoiden on tarkoin pidettävä huolta, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin äänioikeutetulle tai 17 : ssä mainitulle äänioikeutetun valitsemalle avustajalle. Ilman äänioikeutta, toisen nimissä tai useamman kuin yhden kerran äänestäminen on kiellettyä vaalista poissulkemisen uhalla. Tällaisissa vaalivilppitilanteissa poissulkemisen ratkaisee keskusvaalilautakunta. 17 Äänestäjän on merkittävä äänestyslipussa olevan ympyrän sisäpuolelle sen ehdokkaan numero, jota hän tahtoo äänestää. Muita merkintöjä ei äänestyslippuun saa tehdä. Jos äänestäjä haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalitoimitsijalta annettuaan takaisin entisen lippunsa, joka on merkittävä mitättömäksi ja säilytettävä suljetussa kirjekuoressa siten, että vaalisalaisuus ei rikkoudu. Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien on pidettävä kirjaa äänestyslipuista. Merkittyään ehdokkaan numeron äänestyslippuun äänestäjän on vietävä se kokoontaitettuna vaalitoimitsijalle leimattavaksi sekä tämän jälkeen pantava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. Tällöin katsotaan äänestäjän käyttäneen äänioikeutensa. Vaalitoimitsijoiden on pidettävä luetteloa, johon tehdään merkintä äänestyslipun antamisesta ja äänioikeuden käyttämisestä. Äänioikeutettu saa käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitsemaansa avustajaa, joka on velvollinen täyttämään tunnollisesti äänioikeutetun tahdon ja pitämään salassa äänestyksessä saamansa tiedot. Avustaja ei voi olla ehdokkaana vaalissa. Avustajan käyttämisestä on tehtävä merkintä vaalilautakunnan pitämään pöytäkirjaan, johon merkitään myös avustajan henkilöllisyys. Kaikilla niillä äänioikeutetuilla, jotka ovat ennen äänestysajan päättymistä tulleet äänestyspaikalle odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus sinä päivänä käyttää äänioikeuttaan ennen kuin vaalitoimitus vaalipäivän päättyessä keskeytetään tai lopetetaan. 18 Äänestyksen päättyessä ensimmäisenä vaalipäivänä on vaaliuurna suljettava keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen toimesta sinetillä siten, että sinettiä murtamatta siihen ei voida pudottaa äänestyslippuja, ja pantava varmaan talteen. Äänestyksen alkaessa toisena äänestyspäivänä samojen henkilöiden on vaalitoimitusta jatkettaessa ennen sinetin poistamista tarkastettava, että se on ehjä. Vasta kun tästä on tehty merkintä pöytäkirjaan, vaalilautakunta saa murtaa sinetin. 19 Keskusvaalilautakunnan on koko vaalitoimituksen ajan oltava vaalilautakuntien tavoitettavissa, valvottava vaalien yleistä kulkua, pidettävä silmällä, että vaalilautakunnat noudattavat yhtäläisiä menettelytapoja, sekä annettava niille ohjeita. Jos vaalilautakunta ei ole jostakin toimenpiteestä yksimielinen, on sen heti alistettava asia keskusvaalilautakunnan ratkaistavaksi. Keskusvaalilautakunnan on välittömästi kokoonnuttava ratkaisemaan asiat, joista vaalilautakunta ei ole päässyt yksimielisyyteen. Ennakkoäänestys 20 Äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen saa äänestää ennakolta niin kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ennakkoäänestys voidaan järjestää myös pelkästään sähköisesti. Ennakkoäänestyksessä noudatetaan soveltuvin osin tämän vaalijärjestyksen määräyksiä. 21 Ennakkoäänestys ylioppilaskunnan vaaleissa järjestetään enintään 12 vuorokautta ennen

6 varsinaista vaalia keskusvaalilautakunnan määrääminä vähintään kahtena ja enintään viitenä arkipäivänä ehdokasyhdistelmän julkistamisen jälkeen. Keskusvaalilautakunta määrää riittävästi ennakkoäänestyspaikkoja. Vähintään yhtenä ennakkoäänestyspäivistä äänestyksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan (8) tuntia. Keskusvaalilautakunta voi järjestää 1. momentin estämättä ennakkoäänestyksen myös kestoltaan lyhyempänä ajanjaksona muissa äänestyspaikoissa mikäli ennakkoäänestyspaikkoja on enemmän kuin yksi. 22 Ennakkoäänestyksen järjestämisestä huolehtii keskusvaalilautakunta yhdessä määräämiensä vaalitoimitsijoiden kanssa. 23 Keskusvaalilautakunnan on huolehdittava, että ennakkoäänestysajoista ja ennakkoäänestyksen tarkemmasta järjestelystä tiedotetaan neljäkymmentä (40) päivää ennen vaalia 9 :n 2 momentin määräämällä tavalla. 24 Ennakkoäänestyksessä käytettävät vaaliuurnat on ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä todettava kahden (2) keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen toimesta tyhjiksi sekä heidän läsnäollessaan huolellisesti sinetöitävä. Ennakkoäänestysuurnat on päivittäin suljettava äänestyksen päätyttyä siten, että ennen uurnan kannessa olevan sinetin murtamista siihen ei voida pudottaa äänestyslippuja. Sinetöinnin suorittavat keskusvaalilautakunnan tehtävään määräämät kaksi (2) keskusvaalilautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Ennakkoäänestystä jatkettaessa on samojen keskusvaalilautakunnan jäsenten tai varajäsenten ennen sinetin poistamista todettava, että se on ehjä. Vasta tämän jälkeen saa kannen sinetin murtaa. Tästä on tehtävä merkintä pöytäkirjaan. Itse uurnaa ei saa avata. Ennakkoäänestyksen päätyttyä on keskusvaalilautakunnan huolehdittava siitä, että huolellisesti sinetöidyt vaaliuurnat säilytetään lukitussa paikassa ja avataan vasta varsinaisten vaalien yhteydessä. Sähköisen äänestyksen erityispiirteet 25 Vaali voidaan toteuttaa osittain sähköisenä. Sähköisen vaalin käyttämisestä päättää keskusvaalilautakunta. Toteutettaessa sähköistä vaalia on keskusvaalilautakunnan annettava vaalikuulutuksen yhteydessä ohjeet sähköisen vaalin järjestelyistä. Äänestäjän äänioikeus tarkastetaan yliopiston peruspalvelutunnuksen avulla. Peruspalvelutunnusten luovuttaminen toisten käyttöön äänestystarkoituksessa on kielletty vaalista poissulkemisen uhalla. Sähköistä vaalia käytettäessä on ensimmäisenä äänestyspäivänä ennen äänestyksen alkamista todettava sähköinen uurna kahden (2) keskusvaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen toimesta tyhjäksi ja tehtävä tästä merkintä pöytäkirjaan. Sähköisen vaalin toimitusta on äänestysajan kuluessa valvottava keskusvaalilautakunnan asettama vaalitoimitsija tai varavaalitoimitsija, jonka tehtävä on varmistaa järjestelmän toiminta ja pitää äänestyksen ajan pöytäkirjaa. Sähköistä äänestystä valvova vaalitoimitsija tai varavaalitoimitsija ei voi olla ehdokkaana vaalissa. Sähköisen äänestyksen päätyttyä on keskusvaalilautakunnan huolehdittava siitä, että huolellisesti suljettu sähköinen uurna säilytetään lukitussa paikassa ja avataan vasta vaalituloksen selvittämisen yhteydessä. 26 Käytettävän sähköisen vaalijärjestelmän tulee täyttää seuraavat ehdot:

7 1) järjestelmän on oltava tietoturvaltaan ja toimintavarmuudeltaan riittävä 2) äänestäjän äänestyslaitteen ja keskuskoneen välillä on käytettävä riittävää tietoturvaa 3) äänestäjän henkilöllisyys on varmistettava ennen äänestämistä 4) äänestäjän henkilöllisyys ei saa olla yhdistettävissä mihinkään tiettyyn annettuun ääneen ennakkoäänestyksen lopuksi 5) äänestäjä voi vaihtaa antamansa äänen toiseen koko sinä aikana, kun sähköinen ennakkoäänestys on käynnissä 6)äänestäjä ei pysty äänestämään kuin yhden kerran sähköisesti tai uurnavaalilla. Vaalituloksen selvittäminen 27 Jos vaalia varten on hyväksytty vain 11 :n 1 momentissa mainittu määrä ehdokkaita ja erityistä vaalitilaisuutta ei sen vuoksi ole järjestetty, julistaa keskusvaalilautakunta nämä ehdokkaat valituiksi. Mikäli ehdokkaita on vähemmän kuin edustajiston jäsenmäärä edellyttää, julistetaan ehdokkaat valituiksi ja he käyttävät edustajiston päätösvaltaa siihen saakka, kunnes 3 momentissa mainittu täytevaali on toimitettu. Loppujen edustajiston jäsenten valitsemiseksi keskusvaalilautakunta määrää suoritettavaksi täytevaalin ja määrää sen ajankohdan. Täytevaalissa noudatetaan soveltuvin osin tämän vaalijärjestyksen määräyksiä. 28 Kun keskusvaalilautakunnan tai vaalilautakunnanpuheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on julistanut vaalitoimituksen päättyneeksi, suljetaan vaaliuurnat sinetillä ja toimitetaan välittömästi keskusvaalilautakunnalle. Vaalin tuloksen selvittäminen suoritetaan loppuun viipymättä. Tällöin otetaan annetut äänestysliput uurnista ja lasketaan ne. Samoin lasketaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka 17 :ssä mainitun luettelon mukaan ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä ja annettujen äänestyslippujen kokonaismäärä. Äänestyslipun hylkäämisperusteet 29 Äänestyslippu on mitätön, jos se ei ole vaalitoimitsijalta saatu tai asianmukaisesti leimattu tahi jos ehdokkaan numero on merkitty niin, ettei täysin selvästi ilmene, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut, taikka jos lippuun on tehty muita merkintöjä. Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää. Keskusvaalilautakunta päättää virheellisten äänestyslippujen hylkäämisestä. Mitättömiä äänestyslippuja ei oteta huomioon vaalin tulosta määrättäessä. Hylätyistä lipuista tehdään merkintä keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta laskee erikseen kunkin ehdokkaan hyväksi ennakkoäänestyksessä ja vaalitoimituksessa annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärän. Tuloksen laskeminen 30 Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Jos käy ilmi, että äänestäjän osoittama ehdokas ei ole vaalikelpoinen, tulevat sellaisen ehdokkaan saamat äänet sen vaaliliiton ja vaalirenkaan hyväksi, johon ehdokas kuuluu. Luopuneen ehdokkaan numerolla tulleet äänet lasketaan sen vaaliliiton ja vaalirenkaan hyväksi, johon ehdokas on kuulunut. Tämän jälkeen annetaan vaaliliitossa eniten ääniä saaneelle vertausluvuksi vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle yksi kolmasosa ja niin edelleen. Vaaliliittoihin

8 kuulumattomat ehdokkaat saavat äänimääriensä suuruisen vertausluvun. Vertausluvut lasketaan viiden desimaalin tarkkuudella. 31 Jos on muodostettu 8 :ssä mainittu vaalirengas, järjestetään sen ehdokkaat heidän 30 :n mukaan saamiensa vertauslukujen suuruuden mukaan. Saman vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vaalirenkaan ensimmäiselle ehdokkaalle lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan koko äänimäärä, toiselle puolet siitä, kolmannelle yksi kolmasosa ja niin edelleen. 32 Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaan. Saman vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen julistetaan valituksi suurimman vertausluvun saaneesta lähtien niin monta, kuin vaaleissa on valittavia. Edustajiston kokoonpano 33 Vaaleilla valituiksi tulleiden varsinaisten jäsenten varajäseninä voi kustakin vaaliliitosta toimia edustajistoon valituksi tulleiden jälkeen eniten ääniä saaneista henkilöistä vertausluvun mukaisessa järjestyksessä kaksi (2) kertaa niin monta henkilöä, kuin mitä ko. vaaliliitosta on ehdokkaita tullut edustajistoon valituksi. Ellei vaalirenkaaseen kuuluvalla vaaliliitolla ole riittävästi varajäseniä, voivat saman vaalirenkaan varajäsenet tilapäisesti toimia vaaliliiton varajäseninä. Edustajiston varsinaiseksi jäseneksi siirtyneen tilalle kutsutaan uusi varajäsen siten kuin on edustajiston työjärjestyksen 2 : ssä määrätty. Vaalituloksen julkaiseminen 34 Vaalin tulos on tiedotettava ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Vaaleista valittaminen 35 Vaalilautakunnan toimenpiteestä saa ylioppilaskunnan jäsen valittaa ennen vaalitoimituksen päättymistä keskusvaalilautakunnalle, jonka on viipymättä kokoonnuttava ratkaisemaan valitus. Keskusvaalilautakunnan päätöksestä voidaan valittaa noudattaen pääsäännön 40 :n määräyksiä. Uudet vaalit 36 Mikäli ylioppilaskunnan edustajisto määrää toimitettavaksi uudet vaalit pääsäännön 14 :n mukaan tai valituksen johdosta, on keskusvaalilautakunnan välittömästi ryhdyttävä niiden toimeenpanoon. Uusien vaalien toimittamisessa noudatetaan soveltuvin osin tämän vaalijärjestyksen määräyksiä. Keskusvaalilautakunnan pöytäkirja 37 Keskusvaalilautakunnan kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja vähintään yksi keskusvaalilautakunnan jäsen. Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on keskusvaalilautakunnan toimesta säilytettävä lukitussa paikassa, kunnes 35 :n 2 momentissa tarkoitetun valituksen tekemisen määräaika on kulunut umpeen tai tehty valitus on ratkaistu. Sen jälkeen asiakirjat liitetään ylioppilaskunnan arkistoon. Äänestysliput on säilytettävä kunnes pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty sekä valitusaika päättynyt, minkä jälkeen ne saadaan hävittää. Sääntöjen rikkominen 38

9 Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset äänestäjille, ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta asianosaisia kuultuaan. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä samalla kun keskusvaalilautakunta vahvistaa ohjeet ja rajoitukset vaalimainonnalle. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta. Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat: 1. kirjallinen varoitus 2. ehdokkaan, vaaliliiton tai -renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset 3. vaaleista poissulkeminen. 39 Tätä vaalijärjestystä voidaan muuttaa, mikäli muutos hyväksytään edustajiston kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään.

1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Edustajiston hyväksymä 18.3.2015 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas Sivu 1/6 VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, 22.4.2015 ja. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä

HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S. I luku Yleisiä määräyksiä Edustajisto hyväksynyt 17.12.2013 HELSINGIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA V A A L I J Ä R J E S T Y S I luku Yleisiä määräyksiä 1 Yleistä Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS II LUKU KESKUSVAALILAUTAKUNTA JA VAALILAUTAKUNNAT VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN VAALIJÄRJESTYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Edustajiston vaali Ylioppilaskunnan edustajiston jäsenten ja varajäsenten vaalissa noudatetaan tämän vaalijärjestyksen määräyksiä.

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Student Union of South-Eastern Finland University of Applied Sciences Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Vaaliohjesääntö 1 Yleistä Tätä vaalijärjestystä noudatetaan valittaessa jäsenet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh. opiskelijakunta)

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen.

Jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) henkilökohtainen ääni, valtakirjalla ei saa äänestää. Äänestys on salainen. VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (9) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5)

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys 1 (5) 1 Vaalijärjestys Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Vaalijärjestys 8.11.2013 Sivu 1 / 16 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys I luku Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen

Lisätiedot

Tässä vaalijärjestyksessä Taideyliopistoa kutsutaan yliopistoksi ja Taideyliopiston ylioppilaskuntaa ylioppilaskunnaksi.

Tässä vaalijärjestyksessä Taideyliopistoa kutsutaan yliopistoksi ja Taideyliopiston ylioppilaskuntaa ylioppilaskunnaksi. Taideyliopiston ylioppilaskunnan SYKSYN 2012 VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Taideyliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa syksyllä

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS

UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUS 1(5) UPSEERILIITON VAALIJÄRJESTYS 2015-2017 Hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2014 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Sen lisäksi mitä Upseeriliiton sääntöjen 10 ja 18 pykälissä puheenjohtajan ja liittovaltuuston

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA. I LUKU - Yleisiä määräyksiä. II LUKU - Vaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA. I LUKU - Yleisiä määräyksiä. II LUKU - Vaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Metropolia Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunta METKA Hyväksytty METKAn edustajiston kokouksessa 19.4.2016. I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 VAALIJÄRJESTYKSEN VOIMASSAOLO Metropolia Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN

LIITTOKOKOUSVAALIT 2016 VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1(8) VAALIJÄRJESTYS LIITTOKOKOUSEDUSTAJIEN JA EDUSTAJISTON JÄSENTEN VAALEJA VARTEN 1. Yleistä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin liittokokousedustajien ja edustajiston jäsenten vaalit toimitetaan

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö

Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Vaaliohjesääntö Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1 (8) Luku 1 - YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaaleissa noudatetaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tämän

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty

VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty VAALIOHJESÄÄNNÖT Hyväksytty 26.4.2016 Sisällys I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo... 2 2 Äänioikeus... 2 3 Vaalikelpoisuus... 2 II LUKU - KESKUSVAALILAUTAKUNTA... 2 4 Vaalilautakunta

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS RILin hallituksen hyväksymä 13.3.2014 Sivu 1 (6) ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS I Yleisiä määräyksiä 1 Sen lisäksi mitä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry:n (jäljempänä Liitto) säännöissä hallituksen

Lisätiedot

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön.

Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ. Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut tämän vaalijohtosäännön. Lapin yliopiston VAALIJOHTO- SÄÄNTÖ Lapin yliopiston hallitus on vahvistanut 14.2.2006 tämän vaalijohtosäännön. LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Yliopiston hallitus on yliopistolain (645/97), yliopistoasetuksen

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry TOIMIHENKILÖIDEN LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET 1.1.2016 31.12.2017 TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Luottamusmiesvaali 1 (5) Viestintäalan toimihenkilöiden luottamusmiesvaalien

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGA

VAALIOHJESÄÄNTÖ HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGA VAALIOHJESÄÄNTÖ HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGA 9.5.2016 Sisällysluettelo LUKU 1... 4 1 Yleistä... 4 2 Keskusvaalilautakunta... 4 3 Vaalitoimitsijat... 5 4 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus... 5 5 Sähköinen

Lisätiedot

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS

TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS TAMPEREEN LÄÄKETIETEEN KANDIDAATTISEURA TLK RY. VAALIJÄRJESTYS SISÄLLYS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 3 1. Vaalijärjestyksen tarkoitus 3 2. Äänioikeutetu ja vaalikelpoiset 3 3. Ääänioikeutetullaan käytössään

Lisätiedot

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1

EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Esityslista 1 EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS Esityslista 1 Esityslista, joka toimitetaan edustajiston jäsenille kokouskutsun mukana, laaditaan siten, että siinä kunkin asian kohdalla esitetään edustajistokäsittelyn kannalta

Lisätiedot

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET

Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Metallityöväen Liitto ry LUOTTAMUSMIESVAALIEN OHJEET Sisältö 1... 1 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 1 3 Luottamusmiehen tehtävät... 3 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 4 5 Ehdokkaiden asettaminen...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 24.2.1999 Muutettiin hallituksen kokouksessa 27.2.2002 8 :n 2 mom., 22 :n 2 mom., 24 :n 2 ja 3 mom. ja 37 :n 2 ja 3

Lisätiedot

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö

Taideyliopiston vaaliohjesääntö. Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopisto Vaaliohjesääntö Taideyliopiston vaaliohjesääntö Hallitus 11.3.2013 1 Sisältö: Soveltaminen 1 Soveltaminen Äänioikeus ja vaalikelpoisuus 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus Vaalitoimikunta 4 Vaalitoimikunta

Lisätiedot

Liite 9A Kepan hallitus PÄIVITETTY VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty syyskokouksessa

Liite 9A Kepan hallitus PÄIVITETTY VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty syyskokouksessa I luku Yleisiä määräyksiä Vaalit 1 Kepa ry:n päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajien ja hallituksen valinnassa. Yhdistyksen säännöissä todetaan jäsenjärjestön äänikelpoisuus ja ehdot,

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS TAIVASSALON KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys

Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Hyväksytty Suomen Kuntaliitto ry:n valtuusto 27.5.2016 Suomen Kuntaliitto ry Valtuuskunnan vaali- ja työjärjestys Valtuuskunnan vaalijärjestys I Luku Yleistä 1 Soveltaminen Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä

Lisätiedot

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston TYÖJÄRJESTYS 1 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1.luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 YHTYMÄVALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla.

I luku Yleisiä määräyksiä. Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. 1/12 I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä ohjesääntöä sovelletaan yliopiston hallinnon opiskelijaedustajien valintaan jäljempänä määrättävällä tavalla. Tämän ohjesäännön määräyksien lisäksi hallinnon

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä.

Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. KANGASALAN KUNTA KANGASALAN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kangasalan kunnanvaltuusto hyväksynyt 19.6.1995 42. Voimaantulo 1.7.1995. Valtuusto muuttanut 20.1.1997 6 ja 9.9.2002 48.

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS ASKOLAN KUNTA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Kvalt 14.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Hyväksytty Kvalt 28.1.2010 Voimaantulo 28.1.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta

Päätös. Laki. Suomen perustuslain 25 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 343/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi Suomen perustuslain 25 :n, vaalilain ja puoluelain 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Suomen perustuslain

Lisätiedot

1 Y leisohjeet t yösuojeluvaaleis ta metalliteollisuudessa... 3

1 Y leisohjeet t yösuojeluvaaleis ta metalliteollisuudessa... 3 YLEISOHJEET TYÖSUOJELU- VAALEISTA Metalliteollisuudessa Sisältö 1 Y leisohjeet t yösuojeluvaaleis ta metalliteollisuudessa........... 3 1.1 Vaalien valmistelutoimet... 3 1.2 Rajanveto toimihenkilöiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello

OULUN YLIOPISTON HALLITUS Pöytäkirja 11/2015 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS. Aika Torstai kello OULUN YLIOPISTON HALLITUS 17.12.2015 Pöytäkirja 11/2015 1 OULUN YLIOPISTON HALLITUKSEN KOKOUS Aika Torstai 17.12.2015 kello 9.30 14.30 Paikka Oulun yliopiston päärakennus, HR 144 Pentti Kaiteran katu 1,

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 12.11.2014 2 Kokousaika 12.11.2014 klo 16.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69

Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 MYNÄMÄEN KUNTA KUNNANVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: Uusi kv 16.10.2006 5 Voimaantulo: 16.10.2006 Muutettu: kv 17.12.2012 69 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustonryhmän

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KAJAANIN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.10.2001 Muutettu kv:ssa 13.9.2005 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS

Hyväksytty liittovaltuustossa (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN TOIMIHENKILÖLIITTO JYTY RY:N VAALIJÄRJESTYS Hyväksytty liittovaltuustossa 17. 18.5.2016 1 (5) JULKIS- JA YKSITYISALOJEN :N 1 SOVELTAMISALA Jytyn sääntöjen 18 2 momentissa tarkoitetut liittovaltuuston jäsenet ja heille valittavat yleisvarajäsenet

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE. RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta SOVELTAMISALA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ - MENETTELYTAPAOHJE RESERVILÄISLIITTO Menettelytapavaliokunta Reserviläisliitto r.y:n varsinaisissa kokouksissa noudatetaan tätä menettelytapaohjetta ja vakiintunutta kokouskäytäntöä

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan EDUSTAJISTON TYÖJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 1 Soveltamisala Sen lisäksi, mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä ja vaalijärjestyksessä

Lisätiedot

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään

Ehdokasasettelu päättyy Vaalimateriaali ja äänestyslippu postitetaan kaikille äänioikeutetuille viimeistään HAMMASLÄÄKÄRILIITON VAALIOPAS 2016 Suomen Hammaslääkäriliiton valtuuston vaali suoritetaan postiäänestyksenä 27.10. 16.11.2016. Hammaslääkäriliiton jäsenet valitsevat valtuustoon 40 jäsentä toimikaudeksi

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys

Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Rovaniemen kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty kv 7.11.2005, 4 Muutettu kv 22.1.2007, 6 Muutettu kv 15.6.2009 102 Muutettu kv 14.12.2009 170 Muutettu 11.10.2010 97 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston

Lisätiedot

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1

Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten. Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaisten osastojen pääluottamusmiesten ja työosastojen luottamusmiesten Ohjesääntö 1 Paperiliitto r.y:n alaiset ammattiosastot asettavat joka parillisen vuoden loka-marraskuussa pidettävässä

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston työjärjestys

Maakuntavaltuuston työjärjestys KESKI-SUOMEN LIITTO Maakuntavaltuuston työjärjestys Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1).

Päätös: Puheenjohtaja Mika Tapiolinna avasi kokouksen. Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). ORIVEDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16 17.30 Paikka Oriveden seurakuntakeskus Läsnä Mika Tapiolinna puheenjohtaja Arto Hakkio jäsen Elina Koppanen jäsen Mirja Hirvonen

Lisätiedot

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 KOUVOLAN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksymispäivä 17.11.2008 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuusto päättää valtuustokauden ensimmäisessä kokouksessaan

Lisätiedot

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty yhtymävaltuustossa.. 2005 I YLEISTÄ 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsu

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastuksesta päättäminen

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastuksesta päättäminen PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 15.9.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo

Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Valtuuston työjärjestys Sisällysluettelo Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä eroaminen tai erottaminen 4 Istumajärjestys

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 17.6.2002 hyväksymä ja 1.9.2002 voimaan tuleva VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 416/2014 Kirkon vaalijärjestys

SÄÄDÖSKOKOELMA. 416/2014 Kirkon vaalijärjestys SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2014 416/2014 Kirkon vaalijärjestys Annettu Turussa 8 päivänä marraskuuta 2013 Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti säädetään kirkkolain

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Kuntayhtymävaltuusto hyväksynyt 1.6.1995 1 LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TOIMINNAN JÄRJESTELYT 1 2 VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN 1 3 VALTUUSTORYHMÄÄN LIITTYMINEN

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuustossa 19.12.2002 muutokset 7, 12 ja 13 :iin Muutettu 1 :n 2 momentti valtuustossa 14.12.2009 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1. luku YLEISET

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

HYVINKÄÄN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle kaupunginhallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva

Lisätiedot

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa

Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa Eräitä määräaikoja europarlamenttivaaleissa 25.5.2014 Ajankohta 1 Toimija Toimenpide Vaalilaki (ellei muuta lakia ole mainittu) Alkuvuosi 2013 Valtuusto Kunnan keskusvaalilautakunnan asettaminen Huhtikuu

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Tarvittaessa todistettava henkilöllisyys!

Tarvittaessa todistettava henkilöllisyys! PÄÄLUOTTAMUSMIESVAALIT Jäsen kokouksessa 28.10.2015 esitettiin Sosiaali- ja terveystoimialalle mukaan lukien Varhaiskasvatus Pääluottamusmieheksi useampia henkilöitä, joten pääluottamusmiehen valitsemiseksi

Lisätiedot

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet

Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Edustajiston vaalien tärkeät aikamääreet Vuosi 2016 su 31.7. Viimeinen liittymispäivä ehdokaskelpoisuuteen (4 ) la 1.10. Ehdokasasettelu alkaa (7 ) ma 31.10. ke 23.11. la 31.12. Jäsenmäärän mukaan vahvistetaan

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 2011

Eduskuntavaalit 2011 2011 Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan 200 kansanedustajaa päättämään yhteisistä asioistamme. Vuoden 2011 eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 (9) VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 9.12.2002 1996/nro 4 VALKEAKOSKEN KAUPUNGINVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt 2 Valtuustoryhmän muodostaminen

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla.

Iitin kunta Pöytäkirja 2/ Keskusvaalilautakunta Aika klo 17:00-17:33. Paikka. Saapuvilla. Iitin kunta Pöytäkirja 2/2017 1 Keskusvaalilautakunta 20.02.2017 Aika 20.02.2017 klo 17:00-17:33 Paikka Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko Henry Kettumäki Jukka Janhunen Heli Hiltunen Heikki

Lisätiedot

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite

KUNTAVAALIT. Ennakkoäänestys Vaalipäivä sunnuntai Selkoesite KUNTAVAALIT 2017 Ennakkoäänestys 29.3. 4.4.2017 Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017 Selkoesite Miksi kuntavaaleissa kannattaa äänestää? Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto. Kunnat päättävät monista

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Iltakoulussa 17.9.2009 Työjärjestyksen tila Ensimmäinen luonnos laadittu keväällä yhdistyvissä ylioppilaskunnissa Käsitelty viime iltakoulussa Pöydällä jokunen muutosesitys Muutosesitykset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Maakuntavaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Maakuntavaltuustossa on kolme varapuheenjohtajaa. Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. MAAKUNTAVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty maakuntavaltuustossa 16.10.1995 Voimaantulo 1.11.1995 alkaen Muutettu maakuntavaltuustossa 14.6.1999 Muutettu maakuntavaltuustossa 15.6.2009 1 luku Yleiset määräykset

Lisätiedot

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus.

Tarkempia ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa kaupunginhallitus. 1 HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNTÖ I LUKU Yleistä 1 Vuokralaisdemokratian tarkoitus Helsingin kaupungin vuokralaisdemokratian tarkoituksena on yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain,

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Valtuuston työjärjestys

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Valtuuston työjärjestys Liite 8 Kunnanhallituksen 25.5.2015 kokouksen pöytäkirjaan 117 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Valtuuston työjärjestys Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (11) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot