Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä"

Transkriptio

1 Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa keväällä Tämän vaalijärjestyksen nojalla valittu edustajisto päättää järjestäydyttyään Aalto yliopiston ylioppilaskunnan säännöistä. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY), Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TOKYO) ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY) yhdistyvät Aalto yliopiston ylioppilaskunnaksi Tässä vaalijärjestyksessä Aalto yliopistoa kutsutaan yliopistoksi ja Aalto yliopiston ylioppilaskuntaa ylioppilaskunnaksi. 2 Edustajistovaali Ylioppilaskunnan ensimmäisen edustajistovaalin viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakielenä on suomi. Vaalijärjestyksen alkuperäinen kieli on suomi. Vaalijulistus on annettava virallisten kielten lisäksi myös englanniksi. Edustajistovaali toimitetaan 21. ja Vaalissa valitaan ylioppilaskunnalle 45 jäseninen edustajisto. Edustajiston toimikausi alkaa ja päättyy Edustajiston toimikausi jatkuu kuitenkin siihen asti kunnes uusi edustajisto on valittu. Vaalissa voi äänestää myös ennakolta. Ennakkoäänestys suoritetaan 16. ja Vaali on suhteellinen ja salainen. 3 Äänioikeus ja vaalikelpoisuus Ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajistovaalissa on äänioikeus Helsingin kauppakorkeakouluun (HSE), Taideteolliseen korkeakouluun (TaiK) tai Teknilliseen korkeakouluun (TKK) läsnäolevaksi kirjoittautuneella, henkilökohtaisesti läsnäolevalla kyseisen korkeakoulun ylioppilaskunnan jäsenellä. Äänioikeus todetaan vaaliluettelosta, jonka laatii keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta voi antaa myös täydentäviä ohjeita äänioikeuden toteamisesta. Jos äänioikeus ei käy selville vaaliluettelosta, vaalilautakunta toteaa äänioikeuden HSE:n, TaiK:n tai TKK:n opiskelijarekisterin antamasta todistuksesta. Vaaliluetteloon sekä opiskelijarekisterin antamaan todistukseen on tällöin tehtävä merkintä äänioikeuden käyttämisestä. Äänioikeutetun henkilöllisyys todetaan keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti. Hyväksyttäviä todistuksia henkilöllisyydestä ovat voimassaoleva ajokortti, valokuvalla ja henkilötunnuksella varustettu virallinen henkilöllisyystodistus sekä kuvallinen kelakortti. Vaalikelpoisia ovat vaalissa äänioikeutetut henkilöt. 4 Äänioikeuden käyttö Jokaisella äänioikeutetulla on vaalissa yksi (1) ääni riippumatta siitä, onko hän yhden tai useamman korkeakoulun läsnäolevaksi kirjoittautunut, henkilökohtaisesti läsnäoleva kyseisen korkeakoulun ylioppilaskunnan jäsen. Äänioikeuttaan voi siihen oikeutettu käyttää vain henkilökohtaisesti ja vain hänelle osoitetulla äänestyspaikalla. Äänioikeutetun äänestyspaikka ilmoitetaan kirjeitse osoitteeseen, jonka hän on ilmoittanut Helsingin kauppakorkeakoululle, Taideteolliselle korkeakoululle tai Teknilliselle korkeakoululle. Äänestyspaikan vaihtoa voi äänioikeutettu pyytää keskusvaalilautakunnalta mennessä. Äänioikeutettu, jonka äänestyspaikka ei käy selville vaaliluettelosta, saa äänestää opiskelukampuksellaan sijaitsevalla äänestyspaikalla.

2 II luku Keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja neuvottelukunta 5 Keskusvaalilautakunta Ylioppilaskunnan ensimmäisen edustajistovaalin toimittamista varten asetetaan keskusvaalilautakunta ennen tammikuun 1. päivää vuonna Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto nimeävät keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa yksimielisesti ylioppilaskuntien pääsihteerien esityksestä, minkä lisäksi kukin edustajisto nimeää keskusvaalilautakuntaan kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Keskusvaalilautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Keskusvaalilautakunta kutsuu itselleen äänivallattoman sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa keskusvaalilautakunnan kokouksista. Keskusvaalilautakunnan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolmea (3) arkipäivää ennen kokousta. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei saa olla vaalissa äänioikeutettu. Keskusvaalilautakunnan jäsen tai sihteeri ei saa olla vaalissa ehdolla. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän (4) muun jäsenen läsnäollessa. Keskusvaalilautakunta ratkaisee asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. 6 Äänestyspaikkojen määrääminen Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajistovaalissa on käytössä kuusi (6) äänestyspaikkaa ja kuusi (6) ennakkoäänestyspaikkaa. Äänestyspaikat ja ennakkoäänestyspaikat sijaitsevat Helsingin kauppakorkeakoulun kampusalueilla Helsingissä ja Mikkelissä, Taideteollisen korkeakoulun kampusalueilla Helsingissä ja Porissa sekä Teknillisen korkeakoulun kampusalueilla Espoossa ja Lahdessa. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivinä kello Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna ennakkoäänestyspäivinä kello Vaalilautakunta Keskusvaalilautakunta asettaa jokaiseen äänestys ja ennakkoäänestyspaikkaan vaalin käytännön järjestelyjä varten vaalilautakunnan. Jokaiseen vaalilautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljästä seitsemään (4 7) jäsentä. Vaalilautakunnan puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ei voi toimia henkilö, joka on vaalissa ehdolla. Keskusvaalilautakunnan tai neuvottelukunnan jäsen ei voi toimia vaalilautakunnassa. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan sihteerin pitämään pöytäkirjaa. Vaalilautakunta on päätösvaltainen kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Mikäli vaalilautakunta ei ole jostakin toimenpiteestä yksimielinen, on toimenpide välittömästi alistettava keskusvaalilautakunnan ratkaistavaksi. 8 Neuvottelukunta Keskusvaalilautakunnan toimintaa tukemaan sekä sille neuvoa ja suosituksia antamaan asetetaan neuvottelukunta ennen tammikuun 1. päivää vuonna Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan edustajisto nimeävät kukin enintään kolme (3) jäsentä neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran mennessä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kutsusta valitsemaan keskuudestaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin pitämään pöytäkirjaa. Neuvottelukunnan ensimmäisen kokouksen avaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja. Tämän jälkeen neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) keskusvaalilautakunnan

3 jäsentä tai vähintään kaksi (2) neuvottelukunnan jäsentä niin vaatii. Neuvottelukunnan kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolmea (3) arkipäivää ennen kokousta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, sihteerinä tai jäsenenä ei voi toimia henkilö, joka on vaalissa ehdolla tai toimii keskusvaalilautakunnassa. Neuvottelukunnan tehtävänä on ottaa viipymättä kantaa keskusvaalilautakunnalle toimitettuihin, vaalia koskeviin valituksiin, sekä keskusvaalilautakunnan päätöksiin, jotka koskevat vaalimainonnan rajoittamista tai ehdokkaan poissulkemista vaalista. Lisäksi neuvottelukunnan on pyydettäessä otettava viipymättä kantaa keskusvaalilautakunnan päätöksiin sekä annettava neuvoa ja ohjeistusta keskusvaalilautakunnalle. Neuvottelukunnalla on myös oikeus ottaa oma aloitteisesti kantaa vaaliin liittyviin asioihin. Neuvottelukunta on päätösvaltainen kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. III luku Ehdokkaiden asettaminen, vaaliliitot ja vaalirenkaat 9 Ehdokkaiden asettaminen Jokainen vaalissa vaalikelpoinen henkilö voi asettua ehdokkaaksi edustajistovaalissa toimittamalla keskusvaalilautakunnalle sen ohjeiden mukaisesti täytetyn ehdokasilmoituksen. Ehdokasilmoituksessa saa olla vain yksi ehdokas ja ehdokas voi jättää vaalissa vain yhden ehdokasilmoituksen. Ehdokasilmoituksesta tulee selvästi käydä ilmi ehdokkaaksi asettuvan koko nimi ja opiskelijanumero. Ehdokasilmoituksen tulee sisältää ehdokkaan vakuutus omasta vaalikelpoisuudesta ja sen tulee olla omakätisesti allekirjoitettu. Ehdokkaan on ehdokasilmoituksessa annettava yhdelle (1) vaalissa äänioikeutetulle henkilölle valtuutus toimia asiahenkilönään. Asiahenkilöksi voidaan nimetä myös ehdokas itse. Asiahenkilölle voidaan nimetä myös varahenkilö. Ehdokkaan, joka ei ole ehdokasilmoituksessa ilmoittanut kuuluvansa vaaliliittoon, katsotaan muodostavan oma vaaliliittonsa. 10 Vaaliliitto Kahdella (2) tai useammalla ehdokkaalla on oikeus muodostaa vaaliliitto. Vaaliliitto muodostetaan tekemällä keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukainen vaaliliittosopimus, joka jokaisen ehdokkaan asiahenkilön on allekirjoitettava. Sopimuksessa on lueteltava ehdokkaiden nimet sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Nimet tulevat tässä järjestyksessä ehdokaslistaan. Lisäksi sopimuksessa on annettava jollekin vaalissa äänioikeutetulle henkilölle valtuutus toimia vaaliliiton asiahenkilönä. Asiahenkilölle voidaan nimetä myös varahenkilö. Ehdokas voi liittyä ainoastaan yhteen (1) vaaliliittoon. Vaaliliitossa voi olla korkeintaan niin monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia. 11 Vaalirengas Kahdella (2) tai useammalla vaaliliitolla on oikeus muodostaa vaalirengas. Vaaliliitto voi kuulua korkeintaan yhteen (1) vaalirenkaaseen. Vaalirenkaan muodostamisesta on tehtävä sopimus kuten vaaliliittoa muodostettaessa. 12 Tunnukset Vaaliliittojen ja renkaiden on merkittävä sopimuksiin käyttämänsä tunnukset. IV luku Valmistelevat toimenpiteet vaalia varten 13 Vaalijulistus

4 Keskusvaalilautakunta antaa vaalijulistuksen viimeistään Vaalijulistus on annettava vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Vaalijulistus on julkaistava ainakin Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla. Vaalijulistuksen tulee sisältää tieto seuraavista asioista: 1. missä vaalijulistus on nähtävillä 2. missä ja milloin ennakkoäänestys ja vaali toimitetaan 3. missä ja milloin keskusvaalilautakunnalle jätettäviä asiakirjoja otetaan vastaan 4. kenet tai ketkä keskusvaalilautakunta on valtuuttanut vastaanottamaan 3. kohdan asiakirjoja 5. missä ja milloin ehdokaslista on nähtävillä 6. vaalimainonnan ajankohta. Kohdassa 3 mainittu vaaliasiakirjojen toimitusaika on vaalijulistuksen antamisesta asti. Vaaliasiakirjoja on mahdollista toimittaa myös postitse. Tällöin toimitusaika katsotaan postileimasta. Keskusvaalilautakunnan tulee antaa ohjeet vaalimainonnasta viimeistään viikkoa ennen vaalimainonnan alkamista. 14 Keskusvaalilautakunnalle jätettyjen asiakirjojen tarkastaminen ja hyväksyminen Keskusvaalilautakunta tarkastaa sille jätetyt ehdokasilmoitukset sekä sopimukset vaaliliitoista ja renkaista ja hyväksyy niistä ne, jotka on laadittu keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja jätetty määräajassa. Asiakirja, jota ei ole jätetty keskusvaalilautakunnalle määräaikana, on jätettävä käsittelemättä ja tarkastamatta. Asiakirjasta, joka on puutteellinen tai virheellisesti laadittu, on huomautettava jokaiselle sen allekirjoittaneelle asiamiehelle. Huomautus on myös annettava, jos ehdokkaaksi on asettunut henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen tai joka on jättänyt useamman kuin yhden ehdokasilmoituksen. Asiakirjasta, jossa esiintyvä virhe on luonteeltaan vähäinen, ei tarvitse huomauttaa. Määräajassa toimitetut asiakirjat, joista keskusvaalilautakunta ei ole huomauttanut, on hyväksyttävä. Huomautus voidaan toimittaa postitse tai sähköpostin kautta asiahenkilön antamaan osoitteeseen. Huomautus tulee lähettää viimeistään toisena arkipäivänä 14 1 momentissa mainitusta tarkastuksesta lukien. Asiamiehillä, joille keskusvaalilautakunta on antanut huomautuksen, on oikeus mennessä tehdä oikaisupyyntö keskusvaalilautakunnalle. Oikaisu on mahdollista toimittaa myös postitse. Tällöin toimitusaika katsotaan postileimasta. Keskusvaalilautakunta käsittelee oikaisua edellyttävät asiakirjat uudelleen ja hyväksyy niistä ne, jotka on laadittu keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden mukaisesti ja jätetty määräajassa. Keskusvaalilautakunnan tulee välittömästi asiakirjat tarkastettuaan laatia luettelo hyväksytyistä asiakirjoista. Luettelo asetetaan Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle. 15 Ehdokaslista Ehdokkaalla on oikeus peruuttaa ehdokkuutensa ilmoittamalla siitä keskusvaalilautakunnalle ennen ehdokaslistan lopullista vahvistamista. Mikäli ehdokkaita on hyväksytty otettavaksi ehdokaslistaan niin monta kuin vaalissa on valittavia, ei vaalia järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta menettelee 36 1 momentin mukaan. Jos ehdokkaita on hyväksytty vähemmän kuin vaalissa on valittavia, menetellään 36 2 momentin mukaan. Jos ehdokkaita on hyväksytty useampia kuin vaalissa on valittavia, on keskusvaalilautakunnan laadittava ehdokaslista.

5 Ehdokaslista laaditaan siten, että vaalirenkaiden ja niihin kuulumattomien vaaliliittojen keskinäinen järjestys arvotaan. Vaalirenkaisiin ja vaaliliittoihin kuuluvat ehdokkaat asetetaan niistä tehtyjen sopimusten määräämään järjestykseen. Tämän jälkeen ehdokkaat numeroidaan käyttäen juoksevaa numerointia numerosta kaksi (2) alkaen. Ehdokaslistaan merkitään vaalirenkaiden ja liittojen tunnukset sekä ehdokkaiden nimet ja numerot. Vaalirenkaan otsikoksi merkitään vaalirengas ja vaaliliiton otsikoksi vaaliliitto. Listasta on käytävä ilmi mitä vaalia varten se on laadittu. Ehdokaslista on asetettava nähtäväksi viimeistään ainakin Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle. Äänioikeutettujen on viimeistään tehtävä mahdolliset ehdokaslistaa koskevat korjauspyynnöt. Kirjallisesti tehdyt pyynnöt toimitetaan keskusvaalilautakunnalle, jonka on ratkaistava ne viipymättä. Korjauspyynnöt on mahdollista toimittaa myös postitse. Tällöin toimitusaika katsotaan postileimasta. Korjattu ehdokaslista on asetettava nähtäväksi viimeistään ainakin Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan viralliselle ilmoitustaululle. 16 Äänestysliput Keskusvaalilautakunnan on laadittava ja monistettava tai painatettava vaalissa käytettävät äänestysliput. Äänestyslipusta on käytävä ilmi, mihin vaaliin se on tarkoitettu. Lisäksi äänestyslipussa tulee olla ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä varten. 17 Sääntöjen rikkominen Keskusvaalilautakunta määrää rangaistukset ehdokkaille, vaaliliitoille ja vaalirenkaille sääntöjen sekä keskusvaalilautakunnan antamien määräysten rikkomisesta. Käytettävien rangaistuskeinojen suuntaviivat on määritettävä ennen mainostusajan alkamista. Keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta. Keskusvaalilautakunnan käytössä olevat rangaistusmuodot ovat seuraavat: 1. kirjallinen varoitus 2. ehdokkaan, vaaliliiton tai renkaan vaalimainontaa koskevat rajoitukset 3. vaaleista poissulkeminen Ennen kuin keskusvaalilautakunta voi määrätä 2. tai 3. kohdan mukaisen rangaistuksen, tulee sen kuulla neuvottelukunnan kanta asiaan. 18 Muut määräykset Keskusvaalilautakunta voi vaalin kuluessa täydentää antamiaan määräyksiä. V luku Vaalitoimitus uurnavaalilla 19 Vaalitoimitukseen kokoontuminen Vaalin toimittamista varten kokoontuvat keskusvaalilautakunta ja vaalilautakunnat keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan kutsusta. Ennen vaalitoimituksen alkamista on vaalilautakunnan valittava keskuudestaan sihteeri ja keskusvaalilautakunnan on toimitettava vaalilautakunnalle riittävästi ehdokaslistoja, äänestyskoppeja, vaaliuurnia ja luvultaan laskettu määrä äänestyslippuja. Vaalilautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. 20 Vaalitoimituksen aloittaminen Vaalitoimituksen alkaessa vähintään kolmen (3) vaalilautakunnan jäsenen on todettava äänestyksessä käytettävät vaaliuurnat tyhjiksi. Tämän jälkeen tulee kunkin uurnan sisempi kansi huolellisesti sinetöidä. Äänestyspäivinä on vaaliuurna suljettava äänestyksen jälkeen siten, että sinne ei voi tiputtaa äänestyslippua kannessa olevia sinettejä murtamatta. Sinetöinnin suorittaa vähintään kolme (3) vaalilautakunnan jäsentä.

6 Äänestyksen alkaessa toisena äänestyspäivänä vähintään kolmen (3) vaalilautakunnan jäsenen on todettava, että päällimmäinen uurnan kansi on sinetillä suljettu. Tämän jälkeen voidaan päällimmäisen kannen sinetti murtaa. Sisemmän kannen sinettiä ei saa murtaa, eikä uurnaa avata. 21 Vaalilautakunnan läsnäolo Vaalitoimituksen aikana on vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja ainakin kahden (2) muun jäsenen oltava läsnä äänestyspaikalla. 22 Vaalitoimituksen rauhoittaminen Vaalilautakunnan on valvottava, ettei äänestyspaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä tapahdu minkäänlaista häirintää tai vaalimainontaa. Vaalilautakunta ei saa antaa sivullisille tietoja siitä, ketkä ovat käyttäneet äänioikeuttaan. Vaalilautakunnan on pyynnöstä annettava äänioikeutetuille tietoja vaaliin liittyvistä määräyksistä. Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalilautakunta antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun turvaamiseksi. 23 Vaalisalaisuus Äänestyspaikalla ja jokaisessa äänestyskopissa on oltava nähtävillä riittävä määrä ehdokaslistoja. Vaalilautakunnan on huolehdittava, että äänioikeutettu voi tehdä merkintänsä äänestyslippuun vaalisalaisuuden säilyttäen. Äänestyskopissa on oltava saatavilla äänestysohjeet sekä tarpeellisia apuneuvoja. 24 Ilmoittautuminen ja äänestyslippujen jakaminen Äänioikeutetun, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on äänestyslipun saamista varten ilmoittauduttava vaalilautakunnalle. Vaalilautakunta antaa äänestyslipun äänioikeutetulle todettuaan tämän äänioikeuden vaaliluettelosta vaalijärjestyksen 3 :n mukaan ja tekee merkinnän vaaliluetteloon äänestyslipun antamisesta. Vaalilautakunnan on tarkoin pidettävä huolta siitä, ettei äänestyslippua anneta muulle kuin äänioikeutetulle. 25 Äänestyslipun käyttö Äänioikeutetun on merkittävä äänestyslipussa olevan ympyrän sisäpuolelle sen ehdokkaan numero, jota hän tahtoo äänestää. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä. Jos äänioikeutettu haluaa käytettäväkseen uuden äänestyslipun, hän saa sen vaalilautakunnalta annettuaan takaisin entisen äänestyslippunsa, joka vaalilautakunnan on merkittävä mitättömäksi ja säilytettävä avaamattomana. 26 Äänestyslipun leimaaminen Merkittyään ehdokkaan numeron äänestyslippuun on äänioikeutetun vietävä se kokoon taitettuna vaalilautakunnalle leimattavaksi. Äänioikeutetun on tämän jälkeen pantava leimattu äänestyslippu vaaliuurnaan. 27 Äänioikeuden käyttö Äänioikeutettu on käyttänyt äänioikeutensa kun hän on laittanut leimatun äänestyslipun vaaliuurnaan. Vaalilautakunta tekee merkinnän vaaliluetteloon äänioikeuden käyttämisestä. Vasta tällöin katsotaan äänioikeutetun käyttäneen äänioikeutensa. 28 Äänioikeutetun avustaja Äänioikeutettu saa käyttää äänestysmerkinnän tekemisessä apuna valitsemaansa henkilöä. Avustaja ei saa olla ehdokkaana vaalissa. Avustaja on velvollinen täyttämään tunnollisesti äänioikeutetun tahdon ja pitämään salassa äänestyksessä saamansa tiedot.

7 29 Vaalitoimituksen päättäminen Kaikilla niillä äänioikeutetuilla, jotka ovat ennen äänestysajan päättymistä tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus sinä päivänä käyttää äänioikeuttaan ennen kuin vaalitoimitus vaalipäivän päättyessä keskeytetään tai lopetetaan. 30 Muut määräykset Keskusvaalilautakunnan on koko vaalitoimituksen ajan oltava vaalilautakuntien tavoitettavissa. Keskusvaalilautakunnan on ratkaistava asiat, joista vaalilautakunta ei ole päässyt yksimielisyyteen, annettava niille ohjeita, valvottava vaalin yleistä kulkua sekä valvottava sitä, että vaalilautakunnat noudattavat yhtäläisiä ohjeita. Neuvottelukunnan on koko vaalitoimituksen ajan oltava keskusvaalilautakunnan tavoitettavissa. VI luku Ennakkoäänestys 31 Ennakkoäänestyksen toteuttaminen Ennakkoäänestys toteutetaan uurnavaalilla. 32 Oikeus äänestää ennakkoon Jokaisella äänioikeutetulla on oikeus äänestää ennakolta. 33 Ennakkoon äänestäneen esteellisyys äänestää uudelleen Äänioikeutetun käytettyä äänioikeutensa ennakkoäänestyksessä tekee vaalilautakunta äänioikeuden käyttämisestä merkinnän vaaliluetteloon. 34 Äänestäminen Ennakkoäänestyksessä on muutoin noudatettava tämän vaalijärjestyksen V luvun määräyksiä. 35 Ennakkoäänten laskeminen Keskusvaalilautakunnan on ennakkoäänestyksen päätyttyä huolehdittava siitä, että huolellisesti sinetöidyt ennakkouurnat säilytetään lukitussa paikassa ja avataan vasta varsinaisen ääntenlaskun yhteydessä. VII luku Ääntenlasku ja vaalituloksen määrääminen 36 Edustajiston muodostaminen ilman vaaleja Jos ehdokaslistaan on hyväksytty yhtä monta ehdokasta kuin vaalissa on valittavia ja vaalitoimitusta ei sen vuoksi ole järjestetty, keskusvaalilautakunta julistaa nämä ehdokkaat valituiksi. Jos ehdokaslistaan on hyväksytty vähemmän ehdokkaita kuin vaalissa on valittavia, julistaa keskusvaalilautakunta ehdokkaat valituiksi ja järjestää täydennysvaalin tätä vaalijärjestystä soveltaen. 37 Ääntenlaskenta Keskusvaalilautakunta kokoontuu toisena äänestyspäivänä ennakkoäänten laskemista ja vaalilautakuntien ääntenlaskennan valvomista varten. Kukin vaalilautakunta toimittaa äänestyspaikan ääntenlaskennan vaalitoimituksen päätyttyä. Ääntenlaskenta voidaan aloittaa aikaisintaan vaalitoimituksen päätyttyä toisena äänestyspäivänä. Ääntenlaskennan aikana paikalla pitää olla vähintään kolme (3) vaalilautakunnan jäsentä. Ääntenlaskenta suoritetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. lasketaan vaaliluettelon mukaan äänioikeuttaan käyttäneiden lukumäärä 2. otetaan äänestysliput uurnista ja lasketaan niiden lukumäärä aukaisematta 3. avataan äänestysliput, tarkastetaan ne ja erotetaan tyhjät sekä 38 :n mukaan mitättömät äänestysliput omiksi ryhmikseen

8 4. järjestetään jäljellä olevat liput siten, että kunkin ehdokkaan hyväksi annetut liput laitetaan eri ryhmäksi 5. lasketaan lippujen lukumäärät ryhmittäin. Vaalilautakunnan pöytäkirjaan merkitään kohdissa 1, 2 ja 5 mainitut lukumäärät sekä kunkin mitättömäksi julistetun lipun osalta mitättömyyden syy. Kaikki äänestysliput sekä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja läsnä olevien jäsenten allekirjoittama pöytäkirja on tämän jälkeen lukittuun uurnaan suljettuina viipymättä toimitettava keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta tarkistaa vaalilautakuntien pöytäkirjat ja niihin otetut laskelmat. 38 Äänestyslipun mitättömyys Äänestyslippu on mitätön, jos: 1. se ei ole vaalilautakunnalta saatu 2. se ei ole asianmukaisesti leimattu 3. ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei siitä täysin selvästi ilmene, mitä ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut 4. siihen on tehty selvästi asiaankuulumattomia merkintöjä 5. se on momentin mukaisesti mitätöity vaalitoimituksen aikana. 39 Vaaliliittojen ja vaalirenkaiden ääntenlaskenta Vaaliliittojen ja renkaiden ääntenlaskennan suorittaa keskusvaalilautakunta. Ääntenlaskentakokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki keskusvaalilautakunnan läsnä olevat jäsenet allekirjoittavat. Ääntenlaskennassa huomioidaan ainoastaan vaalissa kannatusta saaneet ehdokkaat. Jokaisen vaaliliiton ehdokkaat järjestetään äänimääriensä suuruuden mukaan. Saman äänimäärän saaneiden keskinäisen järjestyksen ratkaisee arpa. Tämän jälkeen merkitään vertausluvuksi eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle vaaliliiton koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. Jos vaaliliitto ei kuulu vaalirenkaaseen, näin saatu vertausluku on lopullinen vertausluku. Vaalirenkaassa järjestetään vaaliliittoihin kuuluvat ehdokkaat 2. momentin mukaan saatujen vertauslukujen äänimäärien mukaiseen järjestykseen. Saman vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen määrää arpa. Tämän jälkeen vaalirenkaan ensimmäiselle ehdokkaalle merkitään lopulliseksi vertausluvuksi vaalirenkaan koko äänimäärä, toiselle puolet (1/2) siitä, kolmannelle yksi kolmasosa (1/3) ja niin edelleen. 40 Ehdokkaiden asettaminen järjestykseen vertausluvun mukaan Kaikki ehdokkaat järjestetään lopullisten vertauslukujen suuruuksien mukaan. Saman vertausluvun saaneiden keskinäisen järjestyksen määrää henkilökohtainen äänimäärä ja sen ollessa sama arpa. Tämän jälkeen julistetaan valituksi suurimman lopullisen vertausluvun saaneesta lähtien niin monta kuin vaalissa on valittavia ja loput ehdokkaat varajäseniksi. 41 Tarkastuslaskenta Keskusvaalilautakunnan on aloitettava äänten tarkastuslaskenta Tarkastuslaskennan jälkeen keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalituloksen. Tarkastuslaskennasta pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki keskusvaalilautakunnan läsnä olevat jäsenet allekirjoittavat. 42 Edustajiston täydentäminen Jos joku edustajiston jäsen eroaa, menettää vaalikelpoisuutensa tai on estynyt tai esteellinen toimimaan edustajiston jäsenenä, edustajiston puheenjohtaja kutsuu hänen tilalleen varajäsenen vertausluvun mukaisessa järjestyksessä samasta vaaliliitosta tai, ellei tämä ole mahdollista, samasta vaalirenkaasta. Ennen kuin edustajisto on järjestäytynyt, kutsuu varajäsenen edustajiston ensimmäisen kokouksen koollekutsuja.

9 VIII luku Vaalin tulos ja valittaminen 43 Tuloksen julkistaminen Vaalin tulos julkistetaan Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan ja Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla välittömästi ääntenlaskennan jälkeen. Kun tulos on vahvistettu, se on julkistettava ainakin kyseisillä ilmoitustauluilla. 44 Päätöksestä valittaminen Vaalissa äänioikeutettu saa valittaa vaalilautakunnan toimenpiteestä tai päätöksestä ennen vaalitoimituksen päättymistä keskusvaalilautakunnalle, jonka on ratkaistava valitus viipymättä. Keskusvaalilautakunnan päätöksestä, joka koskee valitusta vaalilautakunnan päätöksestä tai vaalilautakunnan sille alistamasta asiasta, ei voi valittaa. Keskusvaalilautakunnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallintooikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Tämän lisäksi vaalissa äänioikeutetulla on oikeus valittaa Helsingin hallinto oikeuteen muusta kuin 1. momentissa tarkoitetusta keskusvaalilautakunnan päätöksestä sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen tai ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai toimeenpanoa, ei kuitenkaan saa valittaa. 45 Asiakirjat ja äänestysliput Vaalissa syntyneet asiakirjat ja äänestysliput on säilytettävä lukitussa paikassa kunnes 44 :ssä tarkoitetut mahdolliset valitukset on ratkaistu. Äänestyslippuja on kuitenkin säilytettävä vähintään siihen asti, että vaalissa valittua edustajistoa seuraava edustajisto on valittu. Tämän jälkeen äänestysliput voidaan hävittää, mutta asiakirjoja tulee säilyttää huolellisesti, kunnes ne voidaan liittää Aalto yliopiston ylioppilaskunnan arkistoon. IX Luku Erinäisiä määräyksiä 46 Vilppiin syyllistyminen Jos ehdokas syyllistyy tämän vaalijärjestyksen määräysten vastaiseen vilppiin, keskusvaalilautakunnan tulee todeta ehdokkaan menettäneen vaalikelpoisuutensa. Jos vaaliliiton asiahenkilö tai varahenkilö syyllistyy tämän vaalijärjestyksen määräysten vastaiseen vilppiin, keskusvaalilautakunnan tulee erottaa asiahenkilö tai varahenkilö virastaan. Keskusvaalilautakunnan ja vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet vastaavat toimistaan kuten ylioppilaskunnan virkahenkilö. 47 Luottamushenkilöiden palkkiot Tässä vaalijärjestyksessä mainituilla luottamushenkilöillä on oikeus kohtuulliseen palkkioon. Palkkion suuruuden määräävät yhdistyvien ylioppilaskuntien pääsihteerit yksimielisellä päätöksellä. 48 Edustajiston ensimmäinen kokous Tämän vaalijärjestyksen nojalla valitun edustajiston kutsuu koolle sen eniten henkilökohtaisia ääniä saanut jäsen. Edustajiston on kokoonnuttava ensimmäiseen kokoukseensa välisenä aikana. Edustajiston jäsenelle ja varajäsenelle on lähetettävä kokouskutsu, josta on ilmettävä kokouksen aika ja paikka, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouksen avaa edustajiston vaalissa eniten henkilökohtaisia ääniä saanut kokouksessa läsnäoleva jäsen. Edustajisto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään 30 edustajiston jäsentä. Tarvittaessa voidaan kutsua koolle uusi kokous tätä pykälää soveltaen.

10 Edustajiston ensimmäisessä kokouksessa esteellisiä toimimaan edustajiston jäsenenä, puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana ovat Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan, Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunnan sekä Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan työntekijät ja hallituksen jäsenet. Päätökset syntyvät yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. 49 Voimaantulo Tämä vaalijärjestys on laadittu uuden yliopistolain voimaantulolain lakiluonnoksen 8 :n 2. momentin nojalla: Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat yhdistyvät uuden yliopiston ylioppilaskunnaksi 1 päivänä tammikuuta Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat vastaavat uuden yliopiston ylioppilaskunnan järjestäytymisestä. Yhdistyvien yliopistojen ylioppilaskunnat voivat ryhtyä järjestäytymisen edellyttämiin toimenpiteisiin ennen tämän lain voimaantuloa. Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on vahvistanut tämän vaalijärjestyksen edustajiston kokouksessa XX.XX.XXXX. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta on vahvistanut tämän vaalijärjestyksen edustajiston kokouksessa XX.XX.XXXX. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta on vahvistanut tämän vaalijärjestyksen edustajiston kokouksessa XX.XX.XXXX. Tämä vaalijärjestys tulee voimaan välittömästi yllä mainittujen ylioppilaskuntien ja Aaltoyliopiston rehtorin vahvistettua vaalijärjestyksen. Mikäli Aalto yliopiston rehtoria ei ole valittu mennessä, vaalijärjestyksen vahvistavat HSE:n, TaiK:n ja TKK:n rehtorit.

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta SÄÄNNÖT Sisällys JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN PERUSSÄÄNTÖ 4 Ylioppilaskunta ja sen tarkoitus 4 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 4 Edustajisto 5 Hallitus

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 6.7.2007 Lihakunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Lihakunta ja kotipaikka Kuopio. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Yleiset säännökset 1 Määräysten soveltaminen Tämän työjärjestyksen määräykset täydentävät Opiskelijakunta METKAn sääntöjä. Näitä sääntöjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIOHJEET. Ennakkoäänestys ulkomailla. Oikeusministeriö 6 EUROPARLAMENTTIVAALIT 2014 VAALIOHJEET Ennakkoäänestys ulkomailla Oikeusministeriö OM 25/51/2013 VAALIOHJEET VUONNA 2014 TOIMITETTAVIA EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN Oikeusministeriö antaa vaalilain (714/1998)

Lisätiedot

Perussääntö. I Luku. II Luku

Perussääntö. I Luku. II Luku Perussääntö I Luku 1 Opiskelijakunta Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden edunvalvontajärjestö, joka valvoo opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista, edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT

Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT LIITE 1 1(6) Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, ja siitä voidaan käyttää lyhennettä OSAKO.

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET Sisältö 1... 3 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 3 3 Luottamusmiehen tehtävät... 5 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 6 5 Ehdokkaiden

Lisätiedot

Liite 1 OULUN YLIOPISTON HARJOITTELUKOULUN JOHTOSÄÄNTÖ Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla Oulun yliopiston hallitus on 28. päivänä elokuuta 2013 hyväksynyt Oulun

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot