Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä."

Transkriptio

1 Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten ja edustajiston puheenjohtajien valintaa, valittaessa edustajia Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n edustajistoon. 2 Vaaliliitot Edustajiston jäsenten vaalissa voidaan muodostaa valtakunnallisia vaaliliittoja. Vaaliliitto muodostetaan siten, että vähintään viisikymmentä (50) jäsenyhdistyksen henkilöjäsentä allekirjoittaa vaaliliiton perustamista koskevan asiakirjan. Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaaliliiton asiamiehen on toimitettava vaaliliiton perustamista koskeva asiakirja keskusvaalilautakunnalle edustajiston jäsenten valintaa edeltävän tammikuun 31. päivään mennessä. Henkilöjäsen voi olla perustamassa vain yhtä vaaliliittoa. Edustajiston jäsenehdokas voi kuulua vain yhteen vaaliliittoon. Vaaliliitot eivät voi muodostaa liittoa keskenään. Ehdokas jää vaaliliittojen ulkopuolelle, mikäli hän ei ilmoita vaaliliittoon kuulumisesta ehdokasasettelun yhteydessä. 3 Keskusvaalilautakunta Liiton hallitus nimittää keskusvaalilautakunnan viimeistään edustajiston jäsenten valintaa edeltävässä tammikuussa. Keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä vähintään kolme (3) muuta jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Keskusvaalilautakunta antaa tämän vaalijärjestyksen soveltamista koskevat ohjeet. 4 Keskusvaalilautakunnan tehtävät Keskusvaalilautakunta ilmoittaa kirjallisesti viimeistään helmikuussa edustajiston jäsenten valintavuonna jäsenyhdistyksille, miten vaaliin kuuluvat asiakirjat on toimitettava keskusvaalilautakunnalle. Keskusvaalilautakunta tarkistaa vaaliliittoja koskevat asiakirjat ja jäsenyhdistyksen kevätkokouksen vahvistamat edustajistoehdokaslistat kahden päivän kuluessa siitä, kun näiden asiakirjojen jättämiselle asetetut määräpäivät ovat päättyneet. Jos keskusvaalilautakunta havaitsee, o että vaaliliiton perustamisasiakirja ei ole hyväksytyn vaalijärjestyksen mukainen, o että vaaliliiton perustamisasiakirjassa tai edustajistoehdokaslistassa on muu virheellisyys tai

2 o että ehdokkaana on henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen, keskusvaalilautakunta ilmoittaa viipymättä ja todistettavasti vaaliliiton asiamiehelle, jos kysymys on vaaliliiton perustamiseen liittyvästä epäselvyydestä, o yhdistykselle, jos kysymys on yhdistyksen kevätkokouksen vahvistamaan edustajistoehdokaslistaan liittyvästä epäselvyydestä tai o vaaliliittoon kuulumattomalle ehdokkaalle itselleen, jos kysymys on hänen itsensä ehdokkuuteen liittyvästä epäselvyydestä, ettei perustamisasiakirjaa ole hyväksytty tai edustajistoehdokaslistaa vahvistettu taikka ehdokkuutta hyväksytty. Samalla ilmoitetaan hylkäämisen syy. Vaaliliiton asiamiehellä, jäsenyhdistyksellä tai vaaliliittoon kuulumattomalla edustajistoehdokkaalla itsellään on oikeus viiden päivän kuluessa keskusvaalilautakunnan päätöksestä tiedon saatuaan oikaista ne näkökohdat, jotka ovat aiheuttaneet hylkäämisen tai vahvistamatta jättämisen. Jollei tätä tehdä, hylkääminen tai vahvistamatta jättäminen on lopullinen. Oikaisua ei saa tehdä, jos vaaliliiton perustamisasiakirjan allekirjoittajina ei ole riittävää määrää äänioikeutettuja tai asiakirjaa ei ole toimitettu keskusvaalilautakunnalle määräaikana tai muuten säädetyssä järjestyksessä, vaan hylkääminen on näissä tapauksissa lopullinen. Keskusvaalilautakunta määrää vaaliliiton tunnuksen arpomalla kirjainyhdistelmiä. Keskusvaalilautakunta määrää vaaliliittojen keskinäisen järjestyksen ehdokaslistojen yhdistelmää varten arvalla. Jos ennen jäsenyhdistysten edustajistoehdokasvaalia käy ilmi, että vaaliliiton ehdokkaaksi on asetettu henkilö, joka ei ole antanut suostumustaan asettua ehdokkaaksi, keskusvaalilautakunnan on poistettava hänet ehdokaslistalta ja tehtävä muut tarvittavat oikaisut. Keskusvaalilautakunta toimittaa jokaisen jäsenyhdistyksen vaalitoimikunnalle tarpeellisen määrän vaalilippuja suljetussa pakkauksessa, johon on merkittävä pakkauksen sisältämien vaalilippujen lukumäärä. Vaalilippujen on oltava samankokoisia ja vaalilipun sisäpuolella on oltava otsikko, joka kertoo mihin tarkoitukseen vaalilippua käytetään. Vaalilipun sisällä on oltava halkaisijaltaan vähintään 50 millimetrin suuruinen ympyrä, joka lippua kokoon taitettaessa jää taittamattomaksi. Ympyrän sisälle on selvästi merkittävä ehdokasnumeroa käyttäen se ehdokas, jota äänestäjä äänestää. Vaalilipun tulee olla niin tehty, että siitä käy selvästi ilmi, miten se on taitettava, eikä siinä saa olla mitään muuta merkintää kuin mitä tässä on säädetty. 5 Edustajiston jäsenten vaali Edustajiston jäsenet valitaan liiton jäsenyhdistyksissä toimeenpantavalla suhteellisella ja salaisella vaalilla. Vaalin tulokset lasketaan yhdistyksittäin. Yhdistyksittäin toimeenpantavissa vaaleissa on mahdollista äänestää vain oman yhdistyksen ehdokasta. Jäsenyhdistykset järjestävät vaalit samanaikaisesti kahtena peräkkäisenä päivänä keskusvaalilautakunnan tarkemmin määräämänä aikana toukokuussa. 6 Vaalikelpoisuus Jäsenyhdistysten henkilöjäsenet ovat vaalikelpoisia. 7 Ehdokasasettelu Ehdokkaat edustajiston jäsenten vaaliin on asetettava edustajiston valintaa edeltävässä yhdistyksen kevätkokouksessa.

3 Kokoukselle on annettava ehdokkaan kirjallinen suostumus ehdokkaaksi asettumisesta. Suostumuksesta on käytävä ilmi, mihin vaaliliittoon ehdokas kuuluu taikka jääminen vaaliliittojen ulkopuolelle. Yhdistyksen kokouksen pöytäkirja tarkistetaan ehdokasasettelun osalta välittömästi kokouksessa. Ehdokasasettelua koskeva pöytäkirjan ote toimitetaan keskusvaalilautakunnalle sen ilmoittamalla tavalla. Mikäli yhdistyksen kevätkokouksessa ei aseteta useampia ehdokkaita edustajiston jäseniksi kuin yhdistys liiton sääntöjen mukaan saa valita tai asettaa, on kysymyksessä sopuvaali. Sopuvaalissa on yhdistyksen pöytäkirjasta käytävä ilmi, missä järjestyksessä varajäsen tulee edustajiston varsinaisen jäsenen tilalle. 8 Äänioikeus Jäsenyhdistysten henkilöjäsenillä on äänioikeus. Liiton hallitus luovuttaa yhdistyksen henkilöjäsenten luettelon yhdistyksille viimeistään 30 päivää ennen ensimmäistä vaalipäivää. 9 Vaalitoimikunnat Jäsenyhdistysten johtokunnat nimeävät viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen vaalipäivää vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, vähintään kolme muuta jäsentä, joista toimikunta valitsee yhden sihteeriksi, sekä tarvittava määrä varajäseniä. Vaalitoimikunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. 10 Vaalitoimikunnan tehtävät Vaalitoimikunnan tehtävänä on ryhtyä kaikkiin vaalin vaatimiin toimenpiteisiin sekä valvoa, että vaalihuoneistossa on nähtävänä riittävä määrä ehdokaslistojen yhdistelmiä. Sen on huolehdittava myös siitä, että äänestäjä voi säilyttää vaalisalaisuuden. Vaalitoimikunta ilmoittaa vaalipaikoista ja vaalitoimitusten ajoista äänioikeutetuille samalla tavalla kuin tiedonannot yhdistyksen jäsenille on sääntöjen mukaan toimitettava. 11 Vaalitoimitus Uurnaäänestys Ennen vaalitoimituksen alkamista vaalitoimikunnan on todettava käytettävissä olevien vaalilippujen määrä. Ensimmäinen äänestäjä toteaa vaaliuurnan tyhjäksi. Vaalipöytäkirjasta on käytävä ilmi, kenelle äänioikeutetuista on lähetetty vaalilippu postiäänestystä varten. Jäsenen, joka haluaa käyttää äänioikeuttaan, on tarvittaessa todistettava henkilöllisyytensä. Äänestäminen tapahtuu siten, että äänestäjä kirjoittaa vaalilipussansa olevaan ympyrään sen ehdokkaan numeron, jota hän äänestää. Vaalilippuun ei saa tehdä numeron lisäksi muuta merkintää eikä korjauksia. Äänestäjä taittaa vaalilipun, jonka vaalitoimikunta leimaa, ja pudottaa leimatun lipun vaaliuurnaan. Vaalitoimikunta merkitsee äänestämisen vaaliluetteloon. Vaalitoimituksen päätyttyä vaalitoimikunta laskee käyttämättä jääneet ja mahdollisesti pilalle menneet vaaliliput ja merkitsee niiden lukumäärän pöytäkirjaan. Tämän jälkeen vaalitoimikunta laskee vaaliluettelosta äänestäneiden lukumäärän ja äänestysprosentin ja merkitsee tiedot pöytäkirjaan. Vaaliuurna avataan ja vaaliliput lasketaan niitä avaamatta. Lasketut vaaliliput suljetaan takaisin vaaliuurnaan. Uurnassa olleiden vaalilippujen lukumäärä merkitään vaalipöytäkirjaan, jonka kaikki vaalitoimikunnan jäsenet nimikirjoituksellaan varmentavat. Sinetöity vaaliuurna ja vaalipöytäkirja toimitetaan kahden vaalitoimikunnan jäsenen henkilökohtaisesti tuomana tai kirjattuna pikalähetyksenä keskusvaalilautakunnalle.

4 Postiäänestys Mikäli äänioikeutettu on estynyt äänestämästä vaalipaikalla, hänellä on oikeus pyytää vaalitoimikunnalta leimattu vaalilippu ja kirjekuori postiäänestystä varten. Mikäli äänioikeutetun toimipaikkakunta on toinen kuin vaalipaikkakunta, vaalitoimikunnan on postitettava hänelle leimattu vaalilippu ja kirjekuori postiäänestystä varten. Postiäänestys aloitetaan viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä varsinaista äänestyspäivää. Postiäänten on oltava keskusvaalilautakunnalla viimeistään viimeisenä äänestyspäivänä klo 16 mennessä. Postiäänestyskuori on suljettava sitä varten olevaan kirjekuoreen, johon on kirjoitettava äänioikeutetun nimi ja jäsenyhdistys. 12 Ääntenlaskenta Keskusvaalilautakunta laskee äänet yhdistyksittäin. Vaalilippu hylätään, o jos vaalilippuun on merkitty useamman kuin yhden ehdokkaan ehdokasnumero, o jos ehdokkaan numero on merkitty siten, että täysin selvästi ei ilmene, mitä ehdokasta se tarkoittaa, o jos ehdokkaan numero on kirjoitettu vaalilipun kääntöpuolelle, o jos vaalilippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on tehty muunlainen asiaankuulumaton merkintä, o jos vaalilippuna on käytetty muuta kuin vaalilautakunnalta saatua vaalilippua tai o jos vaalilippu on leimaamaton. Kun vaaliliiton saamat yhteenlasketut äänimäärät on laskettu, ehdokkaat asetetaan järjestykseen saamansa äänimäärän perusteella. Kunkin vaaliliiton eniten ääniä saaneelle ehdokkaalle annetaan vertausluku, joka on sama kuin vaaliliiton saama äänimäärä yhteensä. Toiseksi eniten ääniä saaneelle annetaan vertausluvuksi vaaliliiton yhteensä saama äänimäärä jaettuna kahdella, kolmanneksi eniten ääniä saaneelle jaettuna kolmella jne. Vaaliliittojen ulkopuolella oleva ehdokas saa vertausluvuksi koko äänimääränsä. Kun ehdokkaat on järjestetty vertauslukujensa suuruuden mukaan, keskusvaalilautakunta ilmoittaa yhdistyksille niiden edustajiston jäsenehdokkaiden nimet, jotka ovat tulleet jäsenyhdistyksestä valituiksi edustajiston jäseniksi ja varajäseniksi. 13 Vaalin tuloksen vahvistaminen Ehdokkaat järjestetään yhdistyksittäin vertauslukujensa mukaan. Edustajiston varsinaisiksi jäseniksi keskusvaalilautakunta vahvistaa ne, joilla on suurimmat vertausluvut. Edustajiston jäsenten varajäseniksi keskusvaalilautakunta vahvistaa jäsenyhdistyksittäin ja vaaliliitoittain valitsematta jääneet ehdokkaat vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä. Keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalin tuloksen ja lähettää siitä tiedon jäsenyhdistyksille 10 päivän kuluessa vaalista. 14 Edustajiston täydentäminen Yhdistyksellä on oikeus täydentää edustajistoa sääntöjen 10 :n mukaisesti.

5 Täydennysvaalissa noudatetaan soveltuvin osin vaalijärjestystä. Liiton hallitus antaa yhdistykselle vaalin järjestämistä koskevat tarkemmat ohjeet. Hallitus vahvistaa vaalin tuloksen. 15 Edustajiston jäsenten valtakirjat Jäsenyhdistykset antavat edustajiston jäsenille tarvittavat valtakirjat. 16 Edustajistossa tapahtuvat henkilövalinnat Vaaleissa, jotka koskevat hallituksen jäsenten valintaa, on otettava huomioon edustajiston kokouksessa vallitsevat vaaliliittojen väliset voimasuhteet. Hallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan valinnassa on otettava huomioon liiton sopimuskentät ja edustajiston kokouksessa vallitsevat vaaliliittojen väliset voimasuhteet. Hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaalissa on noudatettava suhteellista vaalitapaa. Edustajiston täydentäessä hallitusta, uusi hallituksen jäsen on valittava siitä vaaliliitosta, josta entinen hallituksen jäsen oli valittu. 17 Edustajien valinta Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n edustajistoon Liiton hallitus valitsee edustajat Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n edustajistoon. Valinnassa on noudatettava ennen STTK:n edustajistoa pidetyn edustajiston vaaliliittojen välisiä voimasuhteita. 18 Vaalijärjestyksen muuttaminen Tähän vaalijärjestykseen voidaan tehdä muutoksia edustajiston päätöksellä, jos esitys on saanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) kannatuksen annetuista äänistä. Vaalijärjestyksen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa. 19 Siirtymäsäännös Tätä vaalijärjestystä noudatetaan ensimmäisen kerran vuonna 2011 pidettävässä edustajiston jäsenten vaalissa. Hyväksytty edustajistossa

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä

Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä Aalto yliopiston ylioppilaskunnan KEVÄÄN 2009 VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto yliopiston ylioppilaskunnan ensimmäisessä edustajiston vaalissa

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta

Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) opiskelijakunta Laurea-ammattikorkeakoulun Vaaliohjesääntö 1(8) 1 Yleistä Tämä vaaliohjesääntö toimii yhdistyslain mukaisena äänestys ja vaalijärjestyksenä toimitettaessa Laureaammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöh.

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt (Luonnos)

Itikka osuuskunnan säännöt (Luonnos) Itikka osuuskunnan säännöt (Luonnos) 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja kotipaikka Seinäjoki. 2 Osuuskunnan tarkoitus ja toimiala Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6)

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNNAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 (6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1 (6) 1 Ohjesääntö 2 Äänioikeus 3 Vaalikelpoisuus 4 Vaalilautakunta Tämä

Lisätiedot

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin

Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin Lihakunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 6.7.2007 Lihakunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Lihakunta ja kotipaikka Kuopio. 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1

YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS 1 Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto on kirkkojärjestyksen 8 luvun 8 :n nojalla hyväksynyt 29. päivänä syyskuuta 1994

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2015 EK, AKAVA, SAK, STTK Työsuojelun yhteistoiminta Työsuojelun yhteistoiminta työpaikoilla perustuu lainsäädäntöön ja työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta.

Edustajistovaalin järjestämisestä vastaa edustajiston kokouksen asettama vaalivaliokunta. VAALIOHJESÄÄNTÖ ().. 0 HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ Ohjesääntö Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn

Lisätiedot

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET

METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET METALLITYÖVÄEN LIITTO RY:N LUOTTAMUSMIES- VAALIEN OHJEET Sisältö 1... 3 2 Luottamusmiehen valinta ja toimiaika... 3 3 Luottamusmiehen tehtävät... 5 4 Vaalien ajankohta ja tiedottaminen... 6 5 Ehdokkaiden

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry SYYSKOKOUS 22.11.2008 Vaalijärjestys, hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2008

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry SYYSKOKOUS 22.11.2008 Vaalijärjestys, hyväksytty syyskokouksessa 22.11.2008 KEPAN VAALIJÄRJESTYS I luku Yleisiä määräyksiä Vaalit 1 Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry:n (KEPA) päätöksenteossa käytetään vaalimenettelyä puheenjohtajien ja hallituksen valinnassa. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kokkolan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Kokkolan kaupunginvaltuuston työjärjestys Kokkolan kaupunginvaltuuston työjärjestys Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.2.2006 Voimassa 1.4.2006 alkaen. 1 luku Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla

Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Työsuojeluvaalit teollisuuden ja palvelualojen työpaikoilla Vaaliohje 2011 EK, AKAVA, SAK, STTK Työpaikoilla järjestetään työsuojeluvaalit marrasjoulukuun aikana. Vaaleissa valittujen edustajien toimikausi

Lisätiedot

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE

Kirkon työmarkkinalaitos YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO JA TYÖSUOJELUVALTUUTETUN JA VARAVALTUUTETTUJEN VALINTAOHJE LUKU 1. YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnassa (jäljempänä yleissopimus) koskee työsuojelua

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5)

VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 ( 5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Hyväksytty edustajiston kokouksessa) HAAGA-HELIAN OPISKELIJAKUNTA HELGAN VAALIOHJESÄÄNTÖ 1 Ohjesääntö

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Valtuuston työjärjestys Ohjeet valtuuston kokousmenettelyistä VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuustossa 1.12.1999 I LUKU KOKOUKSET JA ASIAIN KÄSITTELY 1 Kokoukset Valtuusto kokoontuu sääntömääräisiin

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017

TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 10.9.2013/KiT TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN JA VARAVALTUUTETTUJEN SEKÄ YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDELLE 1.1.2014-31.12.2017 Sisältö 1. Yhteistoimintaorganisaation toimikausi ja jäsenten valinta...2

Lisätiedot

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä.

Valtuutetut voivat valtuustotyöskentelyä varten muodostaa valtuustoryhmiä. 1 (11) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty valtuuston kokouksessa 13.12.2004 55 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2005 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston toimikauden ensimmäisen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Valtuuston työjärjestys

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA. Valtuuston työjärjestys Liite 8 Kunnanhallituksen 25.5.2015 kokouksen pöytäkirjaan 117 JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA Valtuuston työjärjestys Voimaantulopäivä 1.8.2015 2 (11) VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS LUKU 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Edustajiston työjärjestys

Edustajiston työjärjestys Edustajiston työjärjestys Yleiset säännökset 1 Määräysten soveltaminen Tämän työjärjestyksen määräykset täydentävät Opiskelijakunta METKAn sääntöjä. Näitä sääntöjä voidaan soveltuvin osin käyttää myös

Lisätiedot