YRITYSTOIMINTA Laatijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTOIMINTA Laatijat"

Transkriptio

1 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU PORTFOLIO YRITYSTOIMINTA Laatijat Metsätalouden koulutusohjelma Marraskuu 2009 T AMPERE 2009

2 JOHDANTO Tämä on Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden yritystoiminnan kurssin ohessa tehty portfoliotyö, jossa on prosessinomaisesti opiskeltu yrityksen perustamiseen liittyviä vaiheita. Portfoliota työstäessämme olemme käyttäneet hyödyksi kaikkia kurssilla opiskeltuja osa-alueita, kuten markkinointia, yritysjuridiikkaa ja kirjanpitoa. Portfoliomme lähtökohtana on ollut oppia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita ja sen taustalla olevaa suunnittelua ja kannattavuuslaskentaa. Tätä olemme lähteneet purkamaan perustamalla kuvitteellisen metsäpalveluyrityksen MetsäTrio Oy:n. Yrityksen liikeidean taustalla on portfolion tekijöiden yhteinen kiinnostus toteuttaa yrityksen tarjoamia palveluja sekä oletus palveluille olevasta kysynnästä. Yrityksen liikeidean ympärille on suunniteltu myös markkinointia ja laskettu tuotekohtaisia kannattavuuksia. Tämän tuloksena yritykselle on syntynyt liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma ja rahoittajia varten kattavat kustannuslaskelmat. 2

3 EXECUTIVE SUMMARY MetsäTrio Oy on kolmen metsätalousinsinöörinaisen perustama metsäpalveluyritys, jonka kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue on Etelä- ja Keski-Suomi. MetsäTrio Oy:n tärkein tuote on metsänhoitoon liittyvät koulutukset. Järjestämme moottorisaha-, raivaussaha- ja istutuskoulutuksia, jotka on suunnattu metsänomistajille sekä muille metsänhoidosta kiinnostuneille. Yrityksemme tuotepalettiin sisältyy lisäksi metsänhoitopalveluita eli suoritamme erilaisia raivaussahatöitä ja istutuksia sekä toimihenkilötöitä kuten kuviotietojen päivityksiä ja leimikon rajauksia. Yrityksemme alkuvuosien tavoitteena on saada työllistettyä kaikki kolme osakasta täysipäiväisesti, mutta toiminnan kehittyessä tavoitteena on myös laajentaa toimintaa palkkaamalla lisätyöntekijöitä mm. koulutus- ja metsänhoitotehtäviin. 3

4 SISÄLLYS Portfolio 1 PORTFOLION TAVOITE LIIKETOIMINTAPROSESSI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITTÄJÄN JA LIIKEIDEAN TAUSTATIEDOT YRITTÄJIEN OMA OSAAMINEN YRITYKSEN ARVOT YRITYKSEN TAVOITELTAVA IMAGO YRITYKSEN MISSIO ELI TOIMINTA-AJATUS YRITYKSEN VISIO VUONNA SWOT-ANALYYSI YRITYKSESTÄ Swot-analyysin tulkinta TUOTEPALETTI Raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutus Istutuskoulutus Luonnonhoitosuunnitelmat Taimikonhoito, ennakkoraivaus Istutus Kuviotietojen päivitys Leimikoiden rajaus ASIAKASKOHDERYHMÄ Asiakassegmentit (ks. Liite 1) YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yrityksen sijainti ja toimintaympäristö Yrityksen kokonaismarkkinat Yrityksen tavoitteleman toiminta-alueen markkinat Markkinoiden kehitys KYSYNTÄ Koulutuspalveluiden kysyntä Metsuripalveluiden kysyntä KILPAILIJAT MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointistrategia (ks. Liite 4) Markkinointiviestintä (ks. Liite 5) Markkinointiviestinnän budjetti YHTEISTYÖVERKOSTOT YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI YRITYKSEN LIIKEVAIHTO TILIKAUDELLA TUOTEKOHTAISET TULOT JA MENOT YRITYKSEN KIINTEÄT KULUT VUODESSA TILIKAUDELLE YRITYKSEN MUUTTUVAT KULUT TILIKAUDELLE YRITYKSEN MAKSAMAT PALKAT JA NIIDEN SIVUKULUT YRITYKSEN RAHOITUSTARVE RAHOITUS- JA MAKSUSUUNNITELMA AUTON JA KALUSTON POISTOSUUNNITELMA TUOTEKOHTAISET KATETUOTTOPROSENTIT SEKÄ KRIITTISET PISTEET TULOSBUDJETTI OSA TULOSBUDJETTI OSA TASE LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT TUNNUSLUKUJEN TULKINTA

5 5 JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET...36 Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite

6 1 PORTFOLION TAVOITE Työmme ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mitä asioita uutta osakeyhtiötä perustettaessa tulee ottaa huomioon. Tätä lähdemme selvittämään luomalla kuvitteellisen yrityksen - osakeyhtiön, joka tarjoaa metsäalan koulutuspalveluita, metsuripalveluita ja toimihenkilöpalveluita. Suunnittelemme yritykselle liiketoiminnan ja selvitämme esimerkiksi millaisia rahallisia panostuksia, investointeja ja markkinointia uusi yritys vaatii. Työmme toisena tavoitteena on selvittää, onko kuvitteellisen yrityksemme toiminta kannattavaa. Tätä selvitämme laatimalla yrityksen toimintaan liittyvät kannattavuuslaskelmat. Ongelmat, joihin haluamme lisäksi keskittyä, ovat yrityksen mahdollisuus työllistää työntekijänsä ympärivuotisesti, kilpailijoista erottautuminen, asiakkaiden tavoittaminen ja kiinteiden asiakassuhteiden luominen. 6

7 2 LIIKETOIMINTAPROSESSI 7

8 3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Portfolio 3.1 Yrittäjän ja liikeidean taustatiedot Jokaisella on halu vaikuttaa itse metsäalalla, joten yrittäjyys avaa tähän mahdollisuuden. Liikeidea on syntynyt kunkin yrittäjän kiinnostusten kohteiden ja vahvojen osaamisalueiden pohjalta. Toiminnan lähtökohtana on myös asiakaskunnan kysyntä ja tarpeet, esimerkiksi istutuskoulutuksen puute. 3.2 Yrittäjien oma osaaminen Yrityksessä toimii kolme vuonna 2011 valmistuvaa metsätalousinsinööriopiskelijaa. Kaikilla on kokemusta metsäalalta sekä käytännön että toimihenkilötason työtehtävistä. Työkokemuksemme koostuu laajasti eri toimintakentiltä metsäsektorilla. Jokaisen perhetaustasta löytyy yrittäjiä, joten yrittäjyys ei ole vierasta. Kaikilla on luonnonläheinen tausta ja edelleenkin aktiivinen harrastuneisuus luonnossa toimimiseen. Osalla on myös henkilökohtaista kokemusta metsänomistajuudesta sekä sen tuomista haasteista. 3.3 Yrityksen arvot Pyrimme toimimaan asiakaslähtöisesti sekä luontoarvoja kunnioittaen. Pyrkimyksemme on toimia työntekijöiden voimavarat huomioiden. 3.4 Yrityksen tavoiteltava imago MetsäTrio Oy on nuorekas, innovatiivinen ja luontoarvoja kunnioittava metsäpalveluyritys. Olemme joustava ja luotettava yhteistyökumppani. Lähtökohtana on palvella asiakasta ja pysyä mukana metsäalan kehityksessä ja sen pohjalta kehittää toimintaa asiakkaiden tarpeita huomioiden. 3.5 Yrityksen missio eli toiminta-ajatus MetsäTrio Oy:n missiona on tuottaa erilaisia metsäalan palveluja metsänomistajille, metsäalan opiskelijoille ja muille metsäalan toimijoille. 3.6 Yrityksen visio vuonna 2014 MetsäTrio Oy:n viiden vuoden tavoite on laajentua Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomeen joko omalla henkilöstöllä tai yhteistyöyritysten kautta. Tavoitteena on saada vahva asema metsäalan koulutuspalveluja tarjoavana yrityksenä. 3.7 Swot-analyysi yrityksestä Vahvuudet: tuoreimmat metsäalan tiedot (ei välitöntä kouluttautumisen tarvetta) 8

9 tärkein tuotteemme on koulutuspalveluiden tuottaminen, jonka laatuun ja tuotekehitykseen panostamme kilpailijoita huomattavasti enemmän ei pakollista, aikaa vievää byrokratiaa (vrt. kilpailijat) Heikkoudet: asiakaskontaktien vähyys asiakkaiden saavuttaminen vaikeaa, koska ei ole käytössä asiakasrekisteriä, toisin kuin kilpailijoilla (Mhy, Metsäkeskus) koulutuspalvelumme maksavat toisin kuin Metsänhoitoyhdistyksen ja Metsäkeskusten koulutukset Mahdollisuudet: laajentua tunnetuksi metsäkoulutuksia tarjoavaksi yritykseksi hankkia hyödyllisiä ja tunnettuja yhteistyökumppaneita metsäorganisaatiot voivat tulevaisuudessa ulkoistaa koulutuspalveluitaan yrityksellemme metsäorganisaatiot voivat tulevaisuudessa ulkoistaa leimikoiden rajauksen ja kuviotietojen päivitykset yrityksellemme istutus ja raivauspalvelut toimivat todennäköisesti vielä pitkään manuaalisen työn varassa Uhat: Metsäkeskusten ja Metsänhoitoyhdistysten etulyöntiasema koulutusmarkkinoilla valtion tukien ja metsänhoitomaksujen ansiosta yhteistyökumppaneiden kanssa solmittujen sopimusten raukeaminen koulutuspalvelut eivät toteudu pienen kysynnän takia koulutuspalvelumme maksavat verrattuna kilpailijoihimme Swot-analyysin tulkinta Positiivisena koemme yrityksemme vankan ammattitaidon ja vahvan panostuksen nimenomaan koulutuspalveluiden kehittämiseen. Näin pystymme erottumaan kilpailijoista, joille koulutuspalvelut ovat ainoastaan pieni osa liiketoimintaa. Yrityksemme on kilpailijoihin verrattuna kevyempi, ja tästä syystä pystymme reagoimaan metsäalan muutoksiin nopeammin ja ilman raskasta byrokratiaprosessia. Heikkoutena ja uhkana yritykselle on metsänomistajakontaktien puuttuminen, joka voi vaikeuttaa erityisesti koulutuspalvelutoimintaa. 3.8 Tuotepaletti MetsäTrio Oy tarjoaa asiakkailleen metsäalan koulutuspalveluita. Näiden töiden lisäksi tarjoamme raivaus- ja istutuspalveluita sekä toimihenkilötason töitä. MetsäTrio Oy pystyy tarjoamaan joustavasti lisäresursseja asiakkaille kausiluontoisiin tai satunnaisiin tarpeisiin. 9

10 Yrityksemme tarjoaa seuraavanlaisen tuotepaletin: Raivaussahan käyttökoulutus Moottorisahan käyttökoulutus Istutuskoulutus Luonnonhoitosuunnitelmat Taimikonhoito, ennakkoraivaus Istutus Kuviotietojen päivitys Leimikoiden rajaus Portfolio Raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutus Raivaus- ja moottorisahakoulutukseen sisältyy käytännön opetus, sahojen ja varusteiden esittely sekä niiden testaaminen käytännössä ennen ostopäätöstä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat voivat ostaa yrityksemme yhteistyökumppaneiden tarjoamia sahoja ja muita tarvikkeita. Koulutukseen sisältyy myös tietopaketti metsäluonnonhoidosta ja kurssin aiheen mukaista koulutusmateriaalia. Viihtyvyyteen panostamme mm. järjestämällä ruokailut koko koulutuksen ajaksi sekä työkohteen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan saunomista ja muuta luonnossa virkistäytymistä koulutuksen jälkeen Istutuskoulutus Istutuskoulutukseen sisältyy käytännön opetus, pottiputkien, taimien ja muiden varusteiden esittely sekä niiden testaaminen käytännössä ennen ostopäätöstä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat voivat ostaa yrityksemme yhteistyökumppaneiden tarjoamia varusteita ja tilata taimia. Koulutukseen sisältyy myös tietopaketti metsäluonnonhoidosta ja kurssin aiheen mukaista koulutusmateriaalia. Viihtyvyyteen panostamme mm. järjestämällä ruokailut koko koulutuksen ajaksi sekä työkohteen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan saunomista ja muuta luonnossa virkistäytymistä koulutuksen jälkeen Luonnonhoitosuunnitelmat Tarjoamme kysynnän mukaan luonnonhoitoasiantuntijapalveluita esimerkiksi metsäkoneyrittäjille ja metsänomistajille. Suunnittelemme tilakohtaisesti räätälöityjä metsäluonnonhoitosuunnitelmia, esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen metsienhoidon yhteydessä Taimikonhoito, ennakkoraivaus Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille taimikonhoito- ja ennakonraivauspalveluita. Kummankin palvelun yhteydessä suunnittelemme kohteelle sopivan taimikonhoidon tai ennakonraivauksen ja teemme käytännön työn. 10

11 3.8.5 Istutus Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille istutuspalveluita. Laskemme tarvittavat taimimäärät, tilaamme taimet asiakkaan puolesta ja teemme käytännön työn Kuviotietojen päivitys Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille kuviotietojen päivityspalvelua. Käymme mittaamassa kohteella muuttuneet kuviotiedot (esim. hakkuun jälkeen) ja päivitämme ne asiakkaan metsäsuunnitelmaan tai muihin järjestelmiin Leimikoiden rajaus Tarjoamme metsäkoneyrittäjille korjuuleimikoiden rajauspalveluja, jossa kartoitetaan korjattavan leimikon rajat, säästöpuut ja mahdolliset arvokkaat elinympäristöt. 3.9 Asiakaskohderyhmä MetsäTrio Oy:n koulutuspalveluiden asiakaskunta koostuu pääasiassa metsänomistajista. Muita asiakkaita ovat mm. metsäalan ammattikorkeakouluja ammattikoulutason opiskelijat sekä muut yksityiset metsäalan toimijat, mm. metsäkoneyrittäjät. Tulevaisuudessa pyrimme laajentamaan toimintaamme yhteistyöhön suurten metsäteollisuusyritysten kanssa. Metsuripalveluiden sekä toimihenkilötöiden asiakaskunta koostuu pääasiassa metsäyhtiöistä, metsäpalveluyrittäjistä, metsäkoneyrittäjistä sekä metsänhoitoyhdistyksistä Asiakassegmentit (ks. Liite 1) Raivaussahan käyttökoulutus, moottorisahan käyttökoulutus, istutuskoulutus Metsänomistajat naiset kaupunkilaiset uudet metsänomistajat Ammattikorkeakoulut Ammattiopistot Opistot Työ- ja elinkeinotoimisto työttömät Taimikonhoito, ennakkoraivaus, istutus (metsuripalvelut) Metsänomistajat Yhteismetsät 11

12 Kuolinpesät Yhtymät Yksityiset metsänomistajat o maanviljelijät o kaupunkilaiset o eläkeläiset Suuret yhtiöt Tornator Silvesta Metsämannut L&T Biowatti Metsäpalveluyrittäjät Metsänhoitoyhdistykset Kuviotietojen päivitys, leimikoiden rajaus, luonnonhoitosuunnitelmat (toimihenkilötyöt) Metsänomistajat Metsäpalveluyrittäjät Suuret yhtiöt Metsänhoitoyhdistykset Metsäkoneyritykset Portfolio 3.10 Yrityksen toimintaympäristö Yrityksen sijainti ja toimintaympäristö MetsäTrio Oy:n kotipaikka on Tampere ja päätoimialue Pirkanmaa. Mahdollisuuksien mukaan voimme omia tai yhteistyökumppaneidemme resursseja hyödyntäen laajentaa toimintaamme myös laajemmalle alueelle Suomessa. Yrityksen tavoitteena on toimia Pirkanmaan, Keski-Suomen, Lounais-Suomen ja Häme-Uusimaan maakuntien alueella. Yritys toimii ympäristössä, joka on alkanut toipua globaalista talouden taantumasta. Metsäteollisuus on taantuman myötä kokenut rajun alasajon, ja tuskin palautuu entiselle tasolleen. Metsien kasvu ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan uusiutuvana luonnonvarana metsät ovat arvokas resurssi Suomen kansantaloudelle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa ja metsätalouden on osaltaan pyrittävä vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Esimerkiksi puuperäisten polttoaineiden merkitys energiamuotona on kasvussa mm. kansainvälisten ilmastosopimusten myötä. Lisäksi metsien luontoarvot ovat nousseet entistä keskeisemmäksi aiheeksi metsien hoidossa. 12

13 Yrityksemme haluaa toiminnallaan aktivoida metsänomistajia sekä muita metsäalan toimijoita metsänhoitoon, ja sen myötä puukauppaan sekä metsäenergian tuottamiseen. Luontoarvot ovat yrityksessämme tärkeässä roolissa, ja näin ollen pyrimme ottamaan osaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Metsänomistajakunnassa on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Tämän seurauksena metsänomistajat koostuvat yhä enemmän nuorista kaupunkilaisista, joiden tiedot ja taidot metsänhoidosta ovat vähäiset ja he saattavat olla vieraantuneita omasta metsästään. Yrityksemme haluaa toimia tässä toimintaympäristössä niin, että me tuomme palvelun lähelle metsänomistajia heidän lähtökohtansa huomioon ottaen Yrityksen kokonaismarkkinat Metsätilalla on usein monta omistajaa, siksi metsänomistajia on kaksinkertainen määrä metsätiloihin verrattuna. Perikunnat omistavat 16 prosenttia metsätiloista ja pääosin yksityisten kansalaisten muodostamat yhtymät yhdeksän prosenttia. Kun kaikki yhteisomistajatkin lasketaan mukaan, on metsänomistajia maassa Noin puolet metsätiloista on siirtynyt omistajilleen perintönä ja yksityismetsä vaihtaa omistajaa keskimäärin 23 vuoden välein. Vuosittain metsätilaa vaihtaa omistajaa. Yleisimmin omistus vaihtuu perinnön kautta. Tila saa näin yleensä kerralla useammankin uuden omistajan. Näistä suuri osa tarvitsee koulutusta metsänsä hoidossa Yrityksen tavoitteleman toiminta-alueen markkinat Yhteensä yrityksen tavoittelemalla toiminta-alueella, eli Länsi-, Keski- ja Etelä- Suomessa on metsänomistajaa. Metsänhoitoyhdistyksiä alueella on 43. (Metsänomistajien liitto ry 2009.) Teoreettisesti keskimäärin näistä metsänomistajasta on (laskettu Työtehoseuran vuoden 2004 tilastotietojen perusteella, ks. Liite 2): kaupunkilaisia naisia palkansaajia (ei metsäalalla) Yrityksen potentiaalisia asiakkaita koulutukseen Metsäpalveluyrityksiä Pirkanmaan toimialueella on 24 kpl. Nämä ovat sekä kilpailijoita, että asiakkaita. (Yritysopas 2009.) Puiden korjuuseen suuntautuneita yrityksiä on Pirkanmaan alueella n. 190 kpl. (Yritysopas 2009.) Markkinoiden kehitys V mennessä metsänomistajista (Lähteenoja 1999): 2/3 heistä on metsätilanomistajia Yli puolet asuu tilan ulkopuolella 13

14 Naismetsänomistajien osuus yli 40 % Yhteisomistuksessa suurempi määrä tiloja Runsas kolmannes yli 60-vuotiaita Kehitys yrityksen toiminnan kannalta suotuisaan suuntaan Portfolio 3.11 Kysyntä Koulutuspalveluiden kysyntä Metsänomistajat ovat kasvavassa määrin nuoria kaupunkilaisia, joilla on heikot tiedot ja taidot liittyen omistamiensa metsien hoitoon. Heidän osaltaan koulutuksen tarve lisääntyy. Yrityksemme tarjoamat koulutukset tarjoavat samalla mahdollisuuden virkistäytymiseen luonnossa, kuitenkin niin, että ne ovat helposti metsänomistajien tavoitettavissa. Iäkkäämmille metsänomistajille tuoreet metsäalan tiedot ovat tervetulleita ja he voivat hankkia uusia metsänhoitoon liittyviä varusteita Metsuripalveluiden kysyntä Taimikonhoitotarpeita on Suomessa 1,6-kertaisesti hoidettuihin taimikoihin verrattuna. Yrityksen tavoittelemalla toiminta-alueella taimikonhoitotarve on noin hehtaaria (Korhonen 2008). Taimikonhoito parantaa merkittävästi metsän tuottavuutta. Markkinointimme avulla haluamme viestittää potentiaalisille asiakkaillemme metsänhoidon tärkeyttä metsästä saatavien tulojen kartuttamisen kannalta. Taimikonhoidolle on kysyntää, koska tarve on tilastojen (Korhonen 2008) valossa ilmeinen ja ongelma on yleisesti tiedostettu esimerkiksi mediassa. Yrityksen toiminta-alueella tehdään vuosittain avohakkuuta keskimäärin hehtaaria (Metla 2008). Tämä ala pitää kolmen vuoden sisään uudistaa viljelemällä eli istuttamalla tai kylvämällä. Tämän perusteella istutukselle on kysyntää. (ks. Liite 3) 3.12 Kilpailijat Yrityksen kilpailijoita ovat Metsäkeskukset, Metsänhoitoyhdistykset ja muut metsäpalveluyritykset. Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset tarjoavat raivaussahakoulutuksia. Metsäkeskus järjestää koulutuksia valtion rahoituksella ja mhy:t puolestaan tarjoavat koulutuksia metsänhoitomaksun rahoittamana, mikä tarjoaa heille etulyöntiaseman. Nämä tahot eivät kuitenkaan järjestä koulutuksia päätoimisesti, joten koulutuksien kehittäminen ja laatu eivät yllä samalle tasolle koulutukseen erikoistuneiden yritysten kanssa. Yrityksemme erottuu muista koulutusten järjestäjistä tarjoamalla kokonaisvaltaisia koulutuspaketteja. Koulutukseen osallistujat pääsevät kokeilemaan metsänhoidossa tarvittavia koneita ja varusteita käytännössä, joten kynnys ostaa yhteistyökumppaneillamme myynnissä olevia tuotteita 14

15 15 Portfolio madaltuu. Pyrimme myös tekemään koulutustapahtumasta miellyttävän ja virkistävän kokemuksen. Koulutukseen osallistuvien mielenkiinnon mukaan pystymme tarjoamaan myös metsäluonnon hoitoon liittyvää asiantuntevaa koulutusta Markkinointisuunnitelma Markkinointistrategia (ks. Liite 4) Markkinointimme johtoajatuksena ovat asiakassuhdemarkkinoinnin perusperiaatteet. Yrityksemme arvoja ovat asiakaslähtöisyys ja luontoarvojen kunnioittaminen, jotka näkyvät myös toiminnassamme. Näiden ajatusten pohjalta pyrimme pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin tarjoamalla mahdollisimman kattavan tuotepaletin asiakkaillemme. Tarjoamamme koulutus- ja metsuripalvelut tukevat vahvasti toisiaan. Kun asiakas on tilannut meiltä metsuripalveluita ja ollut tyytyväinen työtulokseen, ostaa hän meiltä todennäköisemmin myös käytännön ja luonnonhoidon koulutuspalveluita. Oletuksena on, että asiakkaamme hyödyntäisivät kaikkia koulutuspalveluitamme ja näiden lisäksi myös metsuripalveluitamme metsiensä hoidossa. Pyrimme toiminnassamme joustavuuteen, jolloin asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyt palvelut ovat tärkeässä osassa yrityksemme toimintaa. Yksi toimintamme pääperiaatteista on, että hyvin tehty työ kuuluu ja näkyy kauas. Pyrimme kehittämään palveluitamme asiakkaiden antaman palautteen mukaisesti. Haasteena koemme koulutus- ja metsuripalveluiden markkinoinnin suuntaamisen perikunnille, yhteismetsille ja yhtymiin, joissa metsänhoito ei ole aktiivista ja päätösten teko vaikeaa ja hidasta. Myös metsänomistajien tavoittaminen on hankalaa, koska heidän yhteystietojaan ei ole vapaasti saatavilla. Näiden asiakasryhmien tavoittamiseen tulee markkinoinnissa panostaa erityisen paljon Markkinointiviestintä (ks. Liite 5) Markkinointiviestinnän keinot Mainonta Lehti-ilmoitukset Metsälehti, Maaseudun tulevaisuus, paikallislehdet Esitteet (esillä mm. pienkoneliikkeissä) Tiedottaminen Sähköpostitiedotteet (tiedotuslista koostuu asiakasrekisteristä) Tiedotekirjeet (potentiaalisin kohderyhmä: uudet ja nuoret kaupunkilaismetsänomistajat) (ks. Liite 6) Yrityksen kotisivut Metsään Palstat internetpalvelu (ilmainen markkinointimahdollisuus Työpalvelut-osiossa)

16 Myynnin edistäminen Syysmetsäpäivä Portfolio Panostamme heti alusta alkaen yrityksen yhtenäiseen ja erottuvaan ulkoilmeeseen, joka näkyy kotisivuillamme, esitteissämme ja lehtimainoksissa. Lehti-ilmoituksen avulla pyrimme lisäämään yrityksemme näkyvyyttä. Esitteiden jakaminen yhteistyökumppaneidemme kautta lisää näkyvyyttämme. Lisäksi mainontayhteistyötyö pienkoneliikkeiden kanssa on hyvä keino lisätä tunnettuutta. Näin saamme yrityksemme nimen ja logon näkyville myös yhteistyökumppaneidemme mainoksiin. Metsäalalla metsuripalveluja ja käytännön koulutusta tarjoavia naisyrittäjiä ei ole monia. Tästä syystä voimme saada näkyvyyttä mm. yrittäjälehdissä tai muissa aikakauslehdissä lehtiartikkelien muodossa, mikä on lehtimainosta selvästi tehokkaampi tapa saada näkyvyyttä. Tiedottaminen on tärkeä osa yrityksemme markkinointiviestintää. Sähköpostitiedotteiden avulla asiakkaat pysyvät edullisesti ajan tasalla tarjoamistamme koulutuksista. Tiedotuskirjeitä lähetämme harvemmin ja ainoastaan eniten potentiaalia omaavalle kohderyhmälle eli nuorille ja uusille kaupunkilaismetsänomistajille. On myös huomioitava seikka, että kaupunkilaismetsänomistajat ovat vaikeammin tavoitettavissa lehtimainosten kautta. Yrityksen kotisivut ovat edullinen markkinointiviestinnän keino. Tästä syystä panostamme erityisesti kotisivujemme ulkoasuun ja toimivuuteen. Metsään Palstat palvelu on tehokas keino luoda asiakaskontakteja ja markkinoida yrityksen tarjoamia metsuri- ja koulutuspalveluja. Osallistuminen messuille ja tapahtumiin on tärkeää yrityksen näkyvyyden kannalta. Messuilla ja tapahtumissa saamme suoran kontaktin kohderyhmäämme Markkinointiviestinnän budjetti Esitteet (A4 1-puolinen esite, 500 kpl, Ideasi painotalo): 115 Yrityksen kotisivut (7-9 sivua + ylläpito 12kk, AS atk-palvelu): 400 Lehti-ilmoitus (2 kertaa vuodessa puolen sivun mv-ilmoitus, Metsälehti): 3000 Yhteensä: Yhteistyöverkostot Yhteistyö pienkoneliikkeiden kanssa Mitä me saamme? Uudet sahat ja muut varusteet käyttöön kursseille eli ei tarvitse itse investoida kurssilaisten sahoihin ja muihin varusteisiin, eikä tarvitse huolehtia sahojen jatkuvasta ylläpidosta Meillä mahdollisuus tarjota kurssilaisille aina uusimmat saha- ja varustemallit käyttöön 16

17 Alennuksia pienkoneliikkeessä asioidessa, esim. omien sahojen huollossa ja ostossa Mainosta pienkoneliikkeen asiakkaille kursseistamme Portfolio Palvelumme on monipuolisempi, kun pystymme tarjoamaan kaikki samalla kertaa; koulutuksen, sahan ja muut tarvittavat varusteet asiakas voi näin ollen lähteä kurssiltamme täysin valmiina esim. raivaamaan omaa metsäänsä Mitä pienkoneliike hyötyy? Tuomme yhteistyökumppanimme näkyvästi esille kursseillamme Myymme yhteistyökumppanimme kursseilla käytössä olevia sahoja ja muita varusteita kurssilaisille Myymme siis pienkoneliikkeen nimissä, emme itse vedä tässä välissä voittoa 17

18 4 YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI Perustuu yritykselle suunniteltuun vuosiaikatauluun ajalle (ks. Liite 7) 4.1 Yrityksen liikevaihto tilikaudella LIIKEVAIHTO kpl/vuosi /kpl /vuosi Kurssit: Istutus: , Tuntityö: Liikevaihto: ,00 18

19 KURSSI 4.2 Tuotekohtaiset tulot ja menot (moottorisaha-, raivaussaha- ja istutuskurssi) Menot: kurssilaisten määrä laskelmissa 15 hlö /kurssi(2pv) Ruokailu 5,00 /hlö/pv 150,00 Koulutusmateriaali 2,00 /hlö/kurssi 30,00 Koulutustilan vuokra 100,00 /kurssi (1 pv) 100,00 Autokulut 0,25 /km 75,00 Polttoainekulut, sahat 3,00 /l 94,50 Palkat (kurssi- ja valmistelupäivät) 14,30 /h 1029,60 Palkan sivukulut (kertoimella) 239,90 Yhteensä: 1719,00 / kurssi Menot/kurssilainen 114,60 / kurssi Tulot: /hlö /15hlö Kurssimaksu Alv 0% 212, ,00 Kurssimaksu Alv 22% 258, ,60 Ruokailu sisältää keittolounaan ja kahvin molempina kurssin päivinä. Yrittäjät tekevät ruoka- ja kahvitarjoilut itse, joten hinta voi sen vuoksi näyttää alhaiselta. Koulutusmateriaali käsittää itse tehdyt paperinippuohjeet esim. sahan huollosta ja taimikon hoidosta. Koulutustilan vuokra tarkoittaa yhdelle päivälle varattua tilaa, jossa teoriaopetus tapahtuu. Tämä tila vuokrataan kurssin järjestämispaikasta riippuen. Hinta siis on keskiarvo, sillä hinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Polttoainekulut, sahat sisältävät kurssilla raivaussahoissa käytetty pienkonebensa. Jokaisen kurssilaisen on laskettu käyttävän 3 tankkia yhden käytännön opetuspäivän aikana. Palkat (kurssi- ja valmistelupäivät) sisältävät kolmen työntekijän palkat kahdelle kurssipäivälle sekä yhdelle valmistelupäivälle ennen kurssia. 19

20 ISTUTUS Menot: Yksikkö /pv Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 25,00 Työntekijän palkka (ka 1000 taimea/pv) 0,10 /taimi 100,00 Palkan sivukulut(kertoimella) 23,30 Yhteensä: 148,30 Tulot: Istutustyö alv 0% 0,19 /taimi 190,00 alv 22% 0,23 /taimi 231,80 RAIVAUS Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Istutusmäärä päivässä ka 1000 taimea/pv on henkilökohtaisen istutustyökokemuksen perusteella oikein realistinen. Menot: Yksikkö /pv Työntekijän palkka 14,30 /h 14,30 114,40 Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 3,13 25,00 raivauksen polttoainekulut/ tunti 3,00 /l 0,93 7,45 Palkan sivukulut (kertoimella) 3,33 26,66 Yhteensä 173,50 Tulot: Tuntiveloitus alv 0% 27,00 /h 27,00 216,00 alv 22% 32,94 /h 32,94 263,52 20

21 TUNTITYÖ Menot: Yksikkö /pv Työntekijän palkka 14,30 /h 14,30 114,4 Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 3,13 25 Palkan sivukulut kertoimella 26,66 Yhteensä 166,0552 Tulot: Tuntiveloitus alv 0% 27,00 /h 27, alv 22% 32,94 /h 32,94 263,52 Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Tuntiveloitus perustuu alla olevaan laskelmaan TUNTIHINTA (raivaus), jossa tuntiveloitus on laskettu ensisijaisesti raivaukselle, koska sitä teemme tuntimääräisesti eniten. Käytämme samaa tuntiveloitusta kuitenkin myös muista tuntitöistä (kuviotietojen päivitys, leimikon rajaus, metsäluonnonasiantuntijapalvelut). (Palonen 2009.) 21

22 TUNTIHINTA (raivaus) 22 Palkkatoive 2250 / kk / v Työaika 8 h/pv 23 pv/kk 276 pv/v

23 23

24 4.3 Yrityksen kiinteät kulut vuodessa tilikaudelle KIINTEÄT KULUT Vuodessa Kirjanpito 1000,00 Puhelin + postitus 3hlö 25 eur/kk 900,00 Markkinoinnin kulut 3515,00 Portfolio Muut toimistotarvikkeet Varastovuokra konttoritarvikkeet 200,00 18 eur/m2/kk 10 m2 2160,00 Pankin käsittelykulut (rahoitus) 100,00 Auto täyskasko ja liikennevakuutus 1290,05 ajoneuvoveron perusvero 127,75 ajoneuvoveron käyttövoimavero 98,55 huolto 1500,00 katsastus 75,00 Osakeyhtiön perustamiskulut 330,00 Laajakaista 300,00 Työasut 1500,00 Työterveys 300,00 Total 13396,35 24

25 4.4 Yrityksen muuttuvat kulut tilikaudelle MUUTTUVAT KULUT Vuodessa Kurssit Koulutusmateriaali 990,00 Ruokailukulut kursseilla 4950,00 Koulutustilan vuokra 3300,00 Autokulut 2475,00 Polttoainekulut, sahat 3118,50 Palkat 33978,81 YEL, 20,8% 5300,69 Sosiaaliturvamaksu 679,58 Tapaturmavakuutus 1698,94 Työttömyysvakuutus 237,85 Yhteensä 56729,38 Istutus Autokulut 500,00 Palkat 6000 YEL 936,00 Sosiaaliturvamaksu 120,00 Tapaturmavakuutus 300,00 Työttömyysvakuutus 42,00 Yhteensä 7898,00 Raivaus Autokulut 2075,00 Polttoainekulut 1855,05 Palkat 28487,28814 YEL 4444,02 Sosiaaliturvamaksu 569,75 Tapaturmavakuutus 1424,36 Työttömyysvakuutus 199,41 Yhteensä 39054,88 Tuntityö Autokulut 850,00 Palkat 11669,49153 YEL 1820,44 Sosiaaliturvamaksu 233,39 Tapaturmavakuutus 583,47 Työttömyysvakuutus 81,69 Kilometrikorvaukset 3060,00 Yhteensä 18298,48 Total ,74 Portfolio 25

26 4.5 Yrityksen maksamat palkat ja niiden sivukulut Yrittäjien palkat yhteensä/ a kurssit 33978,81 istutus 6000,00 raivaus 28487,29 tuntityö 11669,49 yht ,59 Palkan sivukulut Sosiaaliturvamaksu 1602,71 Tapaturmavakuutus 4006,78 Työttömyysvakuutusmaksu 560,95 Palkkojen sivukulukerroin (sis. YEL, Sotu, tapaturmavak., työttömyysvak.maksu)= 0, Yrityksen rahoitustarve Rahoitustarve Portfolio ATK-laitteet ALV 22% ALV 0% ALV kannettava tietokone 600,00 491,8 108,2 lasertulostin 150,00 123,0 27,0 Auto ,1 2646,9 Sahat Moottorisahat, 3kpl ,4 324,6 Raivaussahat, 5kpl ,7 721,3 Istutustarvikkeet Pottiputket, 5kpl ,8 126,2 Vakat, 5kpl ,3 20,7 Käyttöpääoman tarve 6 kk palkat 40067, ,8 Juoksevat kulut Yhteensä 72110, ,8 3975,0 26

27 RAHOITUS 4.7 Rahoitus- ja maksusuunnitelma Laina: 70000,00 Korko: 7,5 % Vakuudet: Finnveralta 80% lainasta, loput vakuutetaan koneilla ja kalustolla MAKSUSUUNNITELMA Korko Lyhennys Jäljellä 1. vuosi 4645, , ,69 2. vuosi 4064, , ,73 3. vuosi 3442, , ,13 4. vuosi 2774, , ,9 5. vuosi 2058, , ,76 6. vuosi 1291, , ,95 7.vuosi , Lisäksi maksettava pankin käsittelykulut n

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot