YRITYSTOIMINTA Laatijat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTOIMINTA Laatijat"

Transkriptio

1 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU PORTFOLIO YRITYSTOIMINTA Laatijat Metsätalouden koulutusohjelma Marraskuu 2009 T AMPERE 2009

2 JOHDANTO Tämä on Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden yritystoiminnan kurssin ohessa tehty portfoliotyö, jossa on prosessinomaisesti opiskeltu yrityksen perustamiseen liittyviä vaiheita. Portfoliota työstäessämme olemme käyttäneet hyödyksi kaikkia kurssilla opiskeltuja osa-alueita, kuten markkinointia, yritysjuridiikkaa ja kirjanpitoa. Portfoliomme lähtökohtana on ollut oppia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita ja sen taustalla olevaa suunnittelua ja kannattavuuslaskentaa. Tätä olemme lähteneet purkamaan perustamalla kuvitteellisen metsäpalveluyrityksen MetsäTrio Oy:n. Yrityksen liikeidean taustalla on portfolion tekijöiden yhteinen kiinnostus toteuttaa yrityksen tarjoamia palveluja sekä oletus palveluille olevasta kysynnästä. Yrityksen liikeidean ympärille on suunniteltu myös markkinointia ja laskettu tuotekohtaisia kannattavuuksia. Tämän tuloksena yritykselle on syntynyt liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma ja rahoittajia varten kattavat kustannuslaskelmat. 2

3 EXECUTIVE SUMMARY MetsäTrio Oy on kolmen metsätalousinsinöörinaisen perustama metsäpalveluyritys, jonka kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue on Etelä- ja Keski-Suomi. MetsäTrio Oy:n tärkein tuote on metsänhoitoon liittyvät koulutukset. Järjestämme moottorisaha-, raivaussaha- ja istutuskoulutuksia, jotka on suunnattu metsänomistajille sekä muille metsänhoidosta kiinnostuneille. Yrityksemme tuotepalettiin sisältyy lisäksi metsänhoitopalveluita eli suoritamme erilaisia raivaussahatöitä ja istutuksia sekä toimihenkilötöitä kuten kuviotietojen päivityksiä ja leimikon rajauksia. Yrityksemme alkuvuosien tavoitteena on saada työllistettyä kaikki kolme osakasta täysipäiväisesti, mutta toiminnan kehittyessä tavoitteena on myös laajentaa toimintaa palkkaamalla lisätyöntekijöitä mm. koulutus- ja metsänhoitotehtäviin. 3

4 SISÄLLYS Portfolio 1 PORTFOLION TAVOITE LIIKETOIMINTAPROSESSI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITTÄJÄN JA LIIKEIDEAN TAUSTATIEDOT YRITTÄJIEN OMA OSAAMINEN YRITYKSEN ARVOT YRITYKSEN TAVOITELTAVA IMAGO YRITYKSEN MISSIO ELI TOIMINTA-AJATUS YRITYKSEN VISIO VUONNA SWOT-ANALYYSI YRITYKSESTÄ Swot-analyysin tulkinta TUOTEPALETTI Raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutus Istutuskoulutus Luonnonhoitosuunnitelmat Taimikonhoito, ennakkoraivaus Istutus Kuviotietojen päivitys Leimikoiden rajaus ASIAKASKOHDERYHMÄ Asiakassegmentit (ks. Liite 1) YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yrityksen sijainti ja toimintaympäristö Yrityksen kokonaismarkkinat Yrityksen tavoitteleman toiminta-alueen markkinat Markkinoiden kehitys KYSYNTÄ Koulutuspalveluiden kysyntä Metsuripalveluiden kysyntä KILPAILIJAT MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointistrategia (ks. Liite 4) Markkinointiviestintä (ks. Liite 5) Markkinointiviestinnän budjetti YHTEISTYÖVERKOSTOT YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI YRITYKSEN LIIKEVAIHTO TILIKAUDELLA TUOTEKOHTAISET TULOT JA MENOT YRITYKSEN KIINTEÄT KULUT VUODESSA TILIKAUDELLE YRITYKSEN MUUTTUVAT KULUT TILIKAUDELLE YRITYKSEN MAKSAMAT PALKAT JA NIIDEN SIVUKULUT YRITYKSEN RAHOITUSTARVE RAHOITUS- JA MAKSUSUUNNITELMA AUTON JA KALUSTON POISTOSUUNNITELMA TUOTEKOHTAISET KATETUOTTOPROSENTIT SEKÄ KRIITTISET PISTEET TULOSBUDJETTI OSA TULOSBUDJETTI OSA TASE LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT TUNNUSLUKUJEN TULKINTA

5 5 JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET...36 Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite

6 1 PORTFOLION TAVOITE Työmme ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mitä asioita uutta osakeyhtiötä perustettaessa tulee ottaa huomioon. Tätä lähdemme selvittämään luomalla kuvitteellisen yrityksen - osakeyhtiön, joka tarjoaa metsäalan koulutuspalveluita, metsuripalveluita ja toimihenkilöpalveluita. Suunnittelemme yritykselle liiketoiminnan ja selvitämme esimerkiksi millaisia rahallisia panostuksia, investointeja ja markkinointia uusi yritys vaatii. Työmme toisena tavoitteena on selvittää, onko kuvitteellisen yrityksemme toiminta kannattavaa. Tätä selvitämme laatimalla yrityksen toimintaan liittyvät kannattavuuslaskelmat. Ongelmat, joihin haluamme lisäksi keskittyä, ovat yrityksen mahdollisuus työllistää työntekijänsä ympärivuotisesti, kilpailijoista erottautuminen, asiakkaiden tavoittaminen ja kiinteiden asiakassuhteiden luominen. 6

7 2 LIIKETOIMINTAPROSESSI 7

8 3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Portfolio 3.1 Yrittäjän ja liikeidean taustatiedot Jokaisella on halu vaikuttaa itse metsäalalla, joten yrittäjyys avaa tähän mahdollisuuden. Liikeidea on syntynyt kunkin yrittäjän kiinnostusten kohteiden ja vahvojen osaamisalueiden pohjalta. Toiminnan lähtökohtana on myös asiakaskunnan kysyntä ja tarpeet, esimerkiksi istutuskoulutuksen puute. 3.2 Yrittäjien oma osaaminen Yrityksessä toimii kolme vuonna 2011 valmistuvaa metsätalousinsinööriopiskelijaa. Kaikilla on kokemusta metsäalalta sekä käytännön että toimihenkilötason työtehtävistä. Työkokemuksemme koostuu laajasti eri toimintakentiltä metsäsektorilla. Jokaisen perhetaustasta löytyy yrittäjiä, joten yrittäjyys ei ole vierasta. Kaikilla on luonnonläheinen tausta ja edelleenkin aktiivinen harrastuneisuus luonnossa toimimiseen. Osalla on myös henkilökohtaista kokemusta metsänomistajuudesta sekä sen tuomista haasteista. 3.3 Yrityksen arvot Pyrimme toimimaan asiakaslähtöisesti sekä luontoarvoja kunnioittaen. Pyrkimyksemme on toimia työntekijöiden voimavarat huomioiden. 3.4 Yrityksen tavoiteltava imago MetsäTrio Oy on nuorekas, innovatiivinen ja luontoarvoja kunnioittava metsäpalveluyritys. Olemme joustava ja luotettava yhteistyökumppani. Lähtökohtana on palvella asiakasta ja pysyä mukana metsäalan kehityksessä ja sen pohjalta kehittää toimintaa asiakkaiden tarpeita huomioiden. 3.5 Yrityksen missio eli toiminta-ajatus MetsäTrio Oy:n missiona on tuottaa erilaisia metsäalan palveluja metsänomistajille, metsäalan opiskelijoille ja muille metsäalan toimijoille. 3.6 Yrityksen visio vuonna 2014 MetsäTrio Oy:n viiden vuoden tavoite on laajentua Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomeen joko omalla henkilöstöllä tai yhteistyöyritysten kautta. Tavoitteena on saada vahva asema metsäalan koulutuspalveluja tarjoavana yrityksenä. 3.7 Swot-analyysi yrityksestä Vahvuudet: tuoreimmat metsäalan tiedot (ei välitöntä kouluttautumisen tarvetta) 8

9 tärkein tuotteemme on koulutuspalveluiden tuottaminen, jonka laatuun ja tuotekehitykseen panostamme kilpailijoita huomattavasti enemmän ei pakollista, aikaa vievää byrokratiaa (vrt. kilpailijat) Heikkoudet: asiakaskontaktien vähyys asiakkaiden saavuttaminen vaikeaa, koska ei ole käytössä asiakasrekisteriä, toisin kuin kilpailijoilla (Mhy, Metsäkeskus) koulutuspalvelumme maksavat toisin kuin Metsänhoitoyhdistyksen ja Metsäkeskusten koulutukset Mahdollisuudet: laajentua tunnetuksi metsäkoulutuksia tarjoavaksi yritykseksi hankkia hyödyllisiä ja tunnettuja yhteistyökumppaneita metsäorganisaatiot voivat tulevaisuudessa ulkoistaa koulutuspalveluitaan yrityksellemme metsäorganisaatiot voivat tulevaisuudessa ulkoistaa leimikoiden rajauksen ja kuviotietojen päivitykset yrityksellemme istutus ja raivauspalvelut toimivat todennäköisesti vielä pitkään manuaalisen työn varassa Uhat: Metsäkeskusten ja Metsänhoitoyhdistysten etulyöntiasema koulutusmarkkinoilla valtion tukien ja metsänhoitomaksujen ansiosta yhteistyökumppaneiden kanssa solmittujen sopimusten raukeaminen koulutuspalvelut eivät toteudu pienen kysynnän takia koulutuspalvelumme maksavat verrattuna kilpailijoihimme Swot-analyysin tulkinta Positiivisena koemme yrityksemme vankan ammattitaidon ja vahvan panostuksen nimenomaan koulutuspalveluiden kehittämiseen. Näin pystymme erottumaan kilpailijoista, joille koulutuspalvelut ovat ainoastaan pieni osa liiketoimintaa. Yrityksemme on kilpailijoihin verrattuna kevyempi, ja tästä syystä pystymme reagoimaan metsäalan muutoksiin nopeammin ja ilman raskasta byrokratiaprosessia. Heikkoutena ja uhkana yritykselle on metsänomistajakontaktien puuttuminen, joka voi vaikeuttaa erityisesti koulutuspalvelutoimintaa. 3.8 Tuotepaletti MetsäTrio Oy tarjoaa asiakkailleen metsäalan koulutuspalveluita. Näiden töiden lisäksi tarjoamme raivaus- ja istutuspalveluita sekä toimihenkilötason töitä. MetsäTrio Oy pystyy tarjoamaan joustavasti lisäresursseja asiakkaille kausiluontoisiin tai satunnaisiin tarpeisiin. 9

10 Yrityksemme tarjoaa seuraavanlaisen tuotepaletin: Raivaussahan käyttökoulutus Moottorisahan käyttökoulutus Istutuskoulutus Luonnonhoitosuunnitelmat Taimikonhoito, ennakkoraivaus Istutus Kuviotietojen päivitys Leimikoiden rajaus Portfolio Raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutus Raivaus- ja moottorisahakoulutukseen sisältyy käytännön opetus, sahojen ja varusteiden esittely sekä niiden testaaminen käytännössä ennen ostopäätöstä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat voivat ostaa yrityksemme yhteistyökumppaneiden tarjoamia sahoja ja muita tarvikkeita. Koulutukseen sisältyy myös tietopaketti metsäluonnonhoidosta ja kurssin aiheen mukaista koulutusmateriaalia. Viihtyvyyteen panostamme mm. järjestämällä ruokailut koko koulutuksen ajaksi sekä työkohteen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan saunomista ja muuta luonnossa virkistäytymistä koulutuksen jälkeen Istutuskoulutus Istutuskoulutukseen sisältyy käytännön opetus, pottiputkien, taimien ja muiden varusteiden esittely sekä niiden testaaminen käytännössä ennen ostopäätöstä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat voivat ostaa yrityksemme yhteistyökumppaneiden tarjoamia varusteita ja tilata taimia. Koulutukseen sisältyy myös tietopaketti metsäluonnonhoidosta ja kurssin aiheen mukaista koulutusmateriaalia. Viihtyvyyteen panostamme mm. järjestämällä ruokailut koko koulutuksen ajaksi sekä työkohteen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan saunomista ja muuta luonnossa virkistäytymistä koulutuksen jälkeen Luonnonhoitosuunnitelmat Tarjoamme kysynnän mukaan luonnonhoitoasiantuntijapalveluita esimerkiksi metsäkoneyrittäjille ja metsänomistajille. Suunnittelemme tilakohtaisesti räätälöityjä metsäluonnonhoitosuunnitelmia, esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen metsienhoidon yhteydessä Taimikonhoito, ennakkoraivaus Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille taimikonhoito- ja ennakonraivauspalveluita. Kummankin palvelun yhteydessä suunnittelemme kohteelle sopivan taimikonhoidon tai ennakonraivauksen ja teemme käytännön työn. 10

11 3.8.5 Istutus Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille istutuspalveluita. Laskemme tarvittavat taimimäärät, tilaamme taimet asiakkaan puolesta ja teemme käytännön työn Kuviotietojen päivitys Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille kuviotietojen päivityspalvelua. Käymme mittaamassa kohteella muuttuneet kuviotiedot (esim. hakkuun jälkeen) ja päivitämme ne asiakkaan metsäsuunnitelmaan tai muihin järjestelmiin Leimikoiden rajaus Tarjoamme metsäkoneyrittäjille korjuuleimikoiden rajauspalveluja, jossa kartoitetaan korjattavan leimikon rajat, säästöpuut ja mahdolliset arvokkaat elinympäristöt. 3.9 Asiakaskohderyhmä MetsäTrio Oy:n koulutuspalveluiden asiakaskunta koostuu pääasiassa metsänomistajista. Muita asiakkaita ovat mm. metsäalan ammattikorkeakouluja ammattikoulutason opiskelijat sekä muut yksityiset metsäalan toimijat, mm. metsäkoneyrittäjät. Tulevaisuudessa pyrimme laajentamaan toimintaamme yhteistyöhön suurten metsäteollisuusyritysten kanssa. Metsuripalveluiden sekä toimihenkilötöiden asiakaskunta koostuu pääasiassa metsäyhtiöistä, metsäpalveluyrittäjistä, metsäkoneyrittäjistä sekä metsänhoitoyhdistyksistä Asiakassegmentit (ks. Liite 1) Raivaussahan käyttökoulutus, moottorisahan käyttökoulutus, istutuskoulutus Metsänomistajat naiset kaupunkilaiset uudet metsänomistajat Ammattikorkeakoulut Ammattiopistot Opistot Työ- ja elinkeinotoimisto työttömät Taimikonhoito, ennakkoraivaus, istutus (metsuripalvelut) Metsänomistajat Yhteismetsät 11

12 Kuolinpesät Yhtymät Yksityiset metsänomistajat o maanviljelijät o kaupunkilaiset o eläkeläiset Suuret yhtiöt Tornator Silvesta Metsämannut L&T Biowatti Metsäpalveluyrittäjät Metsänhoitoyhdistykset Kuviotietojen päivitys, leimikoiden rajaus, luonnonhoitosuunnitelmat (toimihenkilötyöt) Metsänomistajat Metsäpalveluyrittäjät Suuret yhtiöt Metsänhoitoyhdistykset Metsäkoneyritykset Portfolio 3.10 Yrityksen toimintaympäristö Yrityksen sijainti ja toimintaympäristö MetsäTrio Oy:n kotipaikka on Tampere ja päätoimialue Pirkanmaa. Mahdollisuuksien mukaan voimme omia tai yhteistyökumppaneidemme resursseja hyödyntäen laajentaa toimintaamme myös laajemmalle alueelle Suomessa. Yrityksen tavoitteena on toimia Pirkanmaan, Keski-Suomen, Lounais-Suomen ja Häme-Uusimaan maakuntien alueella. Yritys toimii ympäristössä, joka on alkanut toipua globaalista talouden taantumasta. Metsäteollisuus on taantuman myötä kokenut rajun alasajon, ja tuskin palautuu entiselle tasolleen. Metsien kasvu ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan uusiutuvana luonnonvarana metsät ovat arvokas resurssi Suomen kansantaloudelle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa ja metsätalouden on osaltaan pyrittävä vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Esimerkiksi puuperäisten polttoaineiden merkitys energiamuotona on kasvussa mm. kansainvälisten ilmastosopimusten myötä. Lisäksi metsien luontoarvot ovat nousseet entistä keskeisemmäksi aiheeksi metsien hoidossa. 12

13 Yrityksemme haluaa toiminnallaan aktivoida metsänomistajia sekä muita metsäalan toimijoita metsänhoitoon, ja sen myötä puukauppaan sekä metsäenergian tuottamiseen. Luontoarvot ovat yrityksessämme tärkeässä roolissa, ja näin ollen pyrimme ottamaan osaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Metsänomistajakunnassa on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Tämän seurauksena metsänomistajat koostuvat yhä enemmän nuorista kaupunkilaisista, joiden tiedot ja taidot metsänhoidosta ovat vähäiset ja he saattavat olla vieraantuneita omasta metsästään. Yrityksemme haluaa toimia tässä toimintaympäristössä niin, että me tuomme palvelun lähelle metsänomistajia heidän lähtökohtansa huomioon ottaen Yrityksen kokonaismarkkinat Metsätilalla on usein monta omistajaa, siksi metsänomistajia on kaksinkertainen määrä metsätiloihin verrattuna. Perikunnat omistavat 16 prosenttia metsätiloista ja pääosin yksityisten kansalaisten muodostamat yhtymät yhdeksän prosenttia. Kun kaikki yhteisomistajatkin lasketaan mukaan, on metsänomistajia maassa Noin puolet metsätiloista on siirtynyt omistajilleen perintönä ja yksityismetsä vaihtaa omistajaa keskimäärin 23 vuoden välein. Vuosittain metsätilaa vaihtaa omistajaa. Yleisimmin omistus vaihtuu perinnön kautta. Tila saa näin yleensä kerralla useammankin uuden omistajan. Näistä suuri osa tarvitsee koulutusta metsänsä hoidossa Yrityksen tavoitteleman toiminta-alueen markkinat Yhteensä yrityksen tavoittelemalla toiminta-alueella, eli Länsi-, Keski- ja Etelä- Suomessa on metsänomistajaa. Metsänhoitoyhdistyksiä alueella on 43. (Metsänomistajien liitto ry 2009.) Teoreettisesti keskimäärin näistä metsänomistajasta on (laskettu Työtehoseuran vuoden 2004 tilastotietojen perusteella, ks. Liite 2): kaupunkilaisia naisia palkansaajia (ei metsäalalla) Yrityksen potentiaalisia asiakkaita koulutukseen Metsäpalveluyrityksiä Pirkanmaan toimialueella on 24 kpl. Nämä ovat sekä kilpailijoita, että asiakkaita. (Yritysopas 2009.) Puiden korjuuseen suuntautuneita yrityksiä on Pirkanmaan alueella n. 190 kpl. (Yritysopas 2009.) Markkinoiden kehitys V mennessä metsänomistajista (Lähteenoja 1999): 2/3 heistä on metsätilanomistajia Yli puolet asuu tilan ulkopuolella 13

14 Naismetsänomistajien osuus yli 40 % Yhteisomistuksessa suurempi määrä tiloja Runsas kolmannes yli 60-vuotiaita Kehitys yrityksen toiminnan kannalta suotuisaan suuntaan Portfolio 3.11 Kysyntä Koulutuspalveluiden kysyntä Metsänomistajat ovat kasvavassa määrin nuoria kaupunkilaisia, joilla on heikot tiedot ja taidot liittyen omistamiensa metsien hoitoon. Heidän osaltaan koulutuksen tarve lisääntyy. Yrityksemme tarjoamat koulutukset tarjoavat samalla mahdollisuuden virkistäytymiseen luonnossa, kuitenkin niin, että ne ovat helposti metsänomistajien tavoitettavissa. Iäkkäämmille metsänomistajille tuoreet metsäalan tiedot ovat tervetulleita ja he voivat hankkia uusia metsänhoitoon liittyviä varusteita Metsuripalveluiden kysyntä Taimikonhoitotarpeita on Suomessa 1,6-kertaisesti hoidettuihin taimikoihin verrattuna. Yrityksen tavoittelemalla toiminta-alueella taimikonhoitotarve on noin hehtaaria (Korhonen 2008). Taimikonhoito parantaa merkittävästi metsän tuottavuutta. Markkinointimme avulla haluamme viestittää potentiaalisille asiakkaillemme metsänhoidon tärkeyttä metsästä saatavien tulojen kartuttamisen kannalta. Taimikonhoidolle on kysyntää, koska tarve on tilastojen (Korhonen 2008) valossa ilmeinen ja ongelma on yleisesti tiedostettu esimerkiksi mediassa. Yrityksen toiminta-alueella tehdään vuosittain avohakkuuta keskimäärin hehtaaria (Metla 2008). Tämä ala pitää kolmen vuoden sisään uudistaa viljelemällä eli istuttamalla tai kylvämällä. Tämän perusteella istutukselle on kysyntää. (ks. Liite 3) 3.12 Kilpailijat Yrityksen kilpailijoita ovat Metsäkeskukset, Metsänhoitoyhdistykset ja muut metsäpalveluyritykset. Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset tarjoavat raivaussahakoulutuksia. Metsäkeskus järjestää koulutuksia valtion rahoituksella ja mhy:t puolestaan tarjoavat koulutuksia metsänhoitomaksun rahoittamana, mikä tarjoaa heille etulyöntiaseman. Nämä tahot eivät kuitenkaan järjestä koulutuksia päätoimisesti, joten koulutuksien kehittäminen ja laatu eivät yllä samalle tasolle koulutukseen erikoistuneiden yritysten kanssa. Yrityksemme erottuu muista koulutusten järjestäjistä tarjoamalla kokonaisvaltaisia koulutuspaketteja. Koulutukseen osallistujat pääsevät kokeilemaan metsänhoidossa tarvittavia koneita ja varusteita käytännössä, joten kynnys ostaa yhteistyökumppaneillamme myynnissä olevia tuotteita 14

15 15 Portfolio madaltuu. Pyrimme myös tekemään koulutustapahtumasta miellyttävän ja virkistävän kokemuksen. Koulutukseen osallistuvien mielenkiinnon mukaan pystymme tarjoamaan myös metsäluonnon hoitoon liittyvää asiantuntevaa koulutusta Markkinointisuunnitelma Markkinointistrategia (ks. Liite 4) Markkinointimme johtoajatuksena ovat asiakassuhdemarkkinoinnin perusperiaatteet. Yrityksemme arvoja ovat asiakaslähtöisyys ja luontoarvojen kunnioittaminen, jotka näkyvät myös toiminnassamme. Näiden ajatusten pohjalta pyrimme pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin tarjoamalla mahdollisimman kattavan tuotepaletin asiakkaillemme. Tarjoamamme koulutus- ja metsuripalvelut tukevat vahvasti toisiaan. Kun asiakas on tilannut meiltä metsuripalveluita ja ollut tyytyväinen työtulokseen, ostaa hän meiltä todennäköisemmin myös käytännön ja luonnonhoidon koulutuspalveluita. Oletuksena on, että asiakkaamme hyödyntäisivät kaikkia koulutuspalveluitamme ja näiden lisäksi myös metsuripalveluitamme metsiensä hoidossa. Pyrimme toiminnassamme joustavuuteen, jolloin asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyt palvelut ovat tärkeässä osassa yrityksemme toimintaa. Yksi toimintamme pääperiaatteista on, että hyvin tehty työ kuuluu ja näkyy kauas. Pyrimme kehittämään palveluitamme asiakkaiden antaman palautteen mukaisesti. Haasteena koemme koulutus- ja metsuripalveluiden markkinoinnin suuntaamisen perikunnille, yhteismetsille ja yhtymiin, joissa metsänhoito ei ole aktiivista ja päätösten teko vaikeaa ja hidasta. Myös metsänomistajien tavoittaminen on hankalaa, koska heidän yhteystietojaan ei ole vapaasti saatavilla. Näiden asiakasryhmien tavoittamiseen tulee markkinoinnissa panostaa erityisen paljon Markkinointiviestintä (ks. Liite 5) Markkinointiviestinnän keinot Mainonta Lehti-ilmoitukset Metsälehti, Maaseudun tulevaisuus, paikallislehdet Esitteet (esillä mm. pienkoneliikkeissä) Tiedottaminen Sähköpostitiedotteet (tiedotuslista koostuu asiakasrekisteristä) Tiedotekirjeet (potentiaalisin kohderyhmä: uudet ja nuoret kaupunkilaismetsänomistajat) (ks. Liite 6) Yrityksen kotisivut Metsään Palstat internetpalvelu (ilmainen markkinointimahdollisuus Työpalvelut-osiossa)

16 Myynnin edistäminen Syysmetsäpäivä Portfolio Panostamme heti alusta alkaen yrityksen yhtenäiseen ja erottuvaan ulkoilmeeseen, joka näkyy kotisivuillamme, esitteissämme ja lehtimainoksissa. Lehti-ilmoituksen avulla pyrimme lisäämään yrityksemme näkyvyyttä. Esitteiden jakaminen yhteistyökumppaneidemme kautta lisää näkyvyyttämme. Lisäksi mainontayhteistyötyö pienkoneliikkeiden kanssa on hyvä keino lisätä tunnettuutta. Näin saamme yrityksemme nimen ja logon näkyville myös yhteistyökumppaneidemme mainoksiin. Metsäalalla metsuripalveluja ja käytännön koulutusta tarjoavia naisyrittäjiä ei ole monia. Tästä syystä voimme saada näkyvyyttä mm. yrittäjälehdissä tai muissa aikakauslehdissä lehtiartikkelien muodossa, mikä on lehtimainosta selvästi tehokkaampi tapa saada näkyvyyttä. Tiedottaminen on tärkeä osa yrityksemme markkinointiviestintää. Sähköpostitiedotteiden avulla asiakkaat pysyvät edullisesti ajan tasalla tarjoamistamme koulutuksista. Tiedotuskirjeitä lähetämme harvemmin ja ainoastaan eniten potentiaalia omaavalle kohderyhmälle eli nuorille ja uusille kaupunkilaismetsänomistajille. On myös huomioitava seikka, että kaupunkilaismetsänomistajat ovat vaikeammin tavoitettavissa lehtimainosten kautta. Yrityksen kotisivut ovat edullinen markkinointiviestinnän keino. Tästä syystä panostamme erityisesti kotisivujemme ulkoasuun ja toimivuuteen. Metsään Palstat palvelu on tehokas keino luoda asiakaskontakteja ja markkinoida yrityksen tarjoamia metsuri- ja koulutuspalveluja. Osallistuminen messuille ja tapahtumiin on tärkeää yrityksen näkyvyyden kannalta. Messuilla ja tapahtumissa saamme suoran kontaktin kohderyhmäämme Markkinointiviestinnän budjetti Esitteet (A4 1-puolinen esite, 500 kpl, Ideasi painotalo): 115 Yrityksen kotisivut (7-9 sivua + ylläpito 12kk, AS atk-palvelu): 400 Lehti-ilmoitus (2 kertaa vuodessa puolen sivun mv-ilmoitus, Metsälehti): 3000 Yhteensä: Yhteistyöverkostot Yhteistyö pienkoneliikkeiden kanssa Mitä me saamme? Uudet sahat ja muut varusteet käyttöön kursseille eli ei tarvitse itse investoida kurssilaisten sahoihin ja muihin varusteisiin, eikä tarvitse huolehtia sahojen jatkuvasta ylläpidosta Meillä mahdollisuus tarjota kurssilaisille aina uusimmat saha- ja varustemallit käyttöön 16

17 Alennuksia pienkoneliikkeessä asioidessa, esim. omien sahojen huollossa ja ostossa Mainosta pienkoneliikkeen asiakkaille kursseistamme Portfolio Palvelumme on monipuolisempi, kun pystymme tarjoamaan kaikki samalla kertaa; koulutuksen, sahan ja muut tarvittavat varusteet asiakas voi näin ollen lähteä kurssiltamme täysin valmiina esim. raivaamaan omaa metsäänsä Mitä pienkoneliike hyötyy? Tuomme yhteistyökumppanimme näkyvästi esille kursseillamme Myymme yhteistyökumppanimme kursseilla käytössä olevia sahoja ja muita varusteita kurssilaisille Myymme siis pienkoneliikkeen nimissä, emme itse vedä tässä välissä voittoa 17

18 4 YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI Perustuu yritykselle suunniteltuun vuosiaikatauluun ajalle (ks. Liite 7) 4.1 Yrityksen liikevaihto tilikaudella LIIKEVAIHTO kpl/vuosi /kpl /vuosi Kurssit: Istutus: , Tuntityö: Liikevaihto: ,00 18

19 KURSSI 4.2 Tuotekohtaiset tulot ja menot (moottorisaha-, raivaussaha- ja istutuskurssi) Menot: kurssilaisten määrä laskelmissa 15 hlö /kurssi(2pv) Ruokailu 5,00 /hlö/pv 150,00 Koulutusmateriaali 2,00 /hlö/kurssi 30,00 Koulutustilan vuokra 100,00 /kurssi (1 pv) 100,00 Autokulut 0,25 /km 75,00 Polttoainekulut, sahat 3,00 /l 94,50 Palkat (kurssi- ja valmistelupäivät) 14,30 /h 1029,60 Palkan sivukulut (kertoimella) 239,90 Yhteensä: 1719,00 / kurssi Menot/kurssilainen 114,60 / kurssi Tulot: /hlö /15hlö Kurssimaksu Alv 0% 212, ,00 Kurssimaksu Alv 22% 258, ,60 Ruokailu sisältää keittolounaan ja kahvin molempina kurssin päivinä. Yrittäjät tekevät ruoka- ja kahvitarjoilut itse, joten hinta voi sen vuoksi näyttää alhaiselta. Koulutusmateriaali käsittää itse tehdyt paperinippuohjeet esim. sahan huollosta ja taimikon hoidosta. Koulutustilan vuokra tarkoittaa yhdelle päivälle varattua tilaa, jossa teoriaopetus tapahtuu. Tämä tila vuokrataan kurssin järjestämispaikasta riippuen. Hinta siis on keskiarvo, sillä hinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Polttoainekulut, sahat sisältävät kurssilla raivaussahoissa käytetty pienkonebensa. Jokaisen kurssilaisen on laskettu käyttävän 3 tankkia yhden käytännön opetuspäivän aikana. Palkat (kurssi- ja valmistelupäivät) sisältävät kolmen työntekijän palkat kahdelle kurssipäivälle sekä yhdelle valmistelupäivälle ennen kurssia. 19

20 ISTUTUS Menot: Yksikkö /pv Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 25,00 Työntekijän palkka (ka 1000 taimea/pv) 0,10 /taimi 100,00 Palkan sivukulut(kertoimella) 23,30 Yhteensä: 148,30 Tulot: Istutustyö alv 0% 0,19 /taimi 190,00 alv 22% 0,23 /taimi 231,80 RAIVAUS Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Istutusmäärä päivässä ka 1000 taimea/pv on henkilökohtaisen istutustyökokemuksen perusteella oikein realistinen. Menot: Yksikkö /pv Työntekijän palkka 14,30 /h 14,30 114,40 Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 3,13 25,00 raivauksen polttoainekulut/ tunti 3,00 /l 0,93 7,45 Palkan sivukulut (kertoimella) 3,33 26,66 Yhteensä 173,50 Tulot: Tuntiveloitus alv 0% 27,00 /h 27,00 216,00 alv 22% 32,94 /h 32,94 263,52 20

21 TUNTITYÖ Menot: Yksikkö /pv Työntekijän palkka 14,30 /h 14,30 114,4 Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 3,13 25 Palkan sivukulut kertoimella 26,66 Yhteensä 166,0552 Tulot: Tuntiveloitus alv 0% 27,00 /h 27, alv 22% 32,94 /h 32,94 263,52 Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Tuntiveloitus perustuu alla olevaan laskelmaan TUNTIHINTA (raivaus), jossa tuntiveloitus on laskettu ensisijaisesti raivaukselle, koska sitä teemme tuntimääräisesti eniten. Käytämme samaa tuntiveloitusta kuitenkin myös muista tuntitöistä (kuviotietojen päivitys, leimikon rajaus, metsäluonnonasiantuntijapalvelut). (Palonen 2009.) 21

22 TUNTIHINTA (raivaus) 22 Palkkatoive 2250 / kk / v Työaika 8 h/pv 23 pv/kk 276 pv/v

23 23

24 4.3 Yrityksen kiinteät kulut vuodessa tilikaudelle KIINTEÄT KULUT Vuodessa Kirjanpito 1000,00 Puhelin + postitus 3hlö 25 eur/kk 900,00 Markkinoinnin kulut 3515,00 Portfolio Muut toimistotarvikkeet Varastovuokra konttoritarvikkeet 200,00 18 eur/m2/kk 10 m2 2160,00 Pankin käsittelykulut (rahoitus) 100,00 Auto täyskasko ja liikennevakuutus 1290,05 ajoneuvoveron perusvero 127,75 ajoneuvoveron käyttövoimavero 98,55 huolto 1500,00 katsastus 75,00 Osakeyhtiön perustamiskulut 330,00 Laajakaista 300,00 Työasut 1500,00 Työterveys 300,00 Total 13396,35 24

25 4.4 Yrityksen muuttuvat kulut tilikaudelle MUUTTUVAT KULUT Vuodessa Kurssit Koulutusmateriaali 990,00 Ruokailukulut kursseilla 4950,00 Koulutustilan vuokra 3300,00 Autokulut 2475,00 Polttoainekulut, sahat 3118,50 Palkat 33978,81 YEL, 20,8% 5300,69 Sosiaaliturvamaksu 679,58 Tapaturmavakuutus 1698,94 Työttömyysvakuutus 237,85 Yhteensä 56729,38 Istutus Autokulut 500,00 Palkat 6000 YEL 936,00 Sosiaaliturvamaksu 120,00 Tapaturmavakuutus 300,00 Työttömyysvakuutus 42,00 Yhteensä 7898,00 Raivaus Autokulut 2075,00 Polttoainekulut 1855,05 Palkat 28487,28814 YEL 4444,02 Sosiaaliturvamaksu 569,75 Tapaturmavakuutus 1424,36 Työttömyysvakuutus 199,41 Yhteensä 39054,88 Tuntityö Autokulut 850,00 Palkat 11669,49153 YEL 1820,44 Sosiaaliturvamaksu 233,39 Tapaturmavakuutus 583,47 Työttömyysvakuutus 81,69 Kilometrikorvaukset 3060,00 Yhteensä 18298,48 Total ,74 Portfolio 25

26 4.5 Yrityksen maksamat palkat ja niiden sivukulut Yrittäjien palkat yhteensä/ a kurssit 33978,81 istutus 6000,00 raivaus 28487,29 tuntityö 11669,49 yht ,59 Palkan sivukulut Sosiaaliturvamaksu 1602,71 Tapaturmavakuutus 4006,78 Työttömyysvakuutusmaksu 560,95 Palkkojen sivukulukerroin (sis. YEL, Sotu, tapaturmavak., työttömyysvak.maksu)= 0, Yrityksen rahoitustarve Rahoitustarve Portfolio ATK-laitteet ALV 22% ALV 0% ALV kannettava tietokone 600,00 491,8 108,2 lasertulostin 150,00 123,0 27,0 Auto ,1 2646,9 Sahat Moottorisahat, 3kpl ,4 324,6 Raivaussahat, 5kpl ,7 721,3 Istutustarvikkeet Pottiputket, 5kpl ,8 126,2 Vakat, 5kpl ,3 20,7 Käyttöpääoman tarve 6 kk palkat 40067, ,8 Juoksevat kulut Yhteensä 72110, ,8 3975,0 26

27 RAHOITUS 4.7 Rahoitus- ja maksusuunnitelma Laina: 70000,00 Korko: 7,5 % Vakuudet: Finnveralta 80% lainasta, loput vakuutetaan koneilla ja kalustolla MAKSUSUUNNITELMA Korko Lyhennys Jäljellä 1. vuosi 4645, , ,69 2. vuosi 4064, , ,73 3. vuosi 3442, , ,13 4. vuosi 2774, , ,9 5. vuosi 2058, , ,76 6. vuosi 1291, , ,95 7.vuosi , Lisäksi maksettava pankin käsittelykulut n

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO

FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009. Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FARMIMALLI OY TASEKIRJA 31.12.2009 Y-tunnus 2067598-8 Hauenkoukku 18 A 6 70700 KUOPIO FarmiMalli Oy TILINPÄÄTÖS 1 TASEKIRJA 31.12.2009 Sisällys sivu Tase 2-3 Tuloslaskelma 4 Liitetiedot 5-6 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11

Liiketoimintasuunnitelma YT-rules Oy. YT-rules Oy 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 YT-rules Oy YT-rules Oy 1/11 YT-rules Oy 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Kankaanpää Timo Osoite Iiriksentie 7 B 2 Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi

Ryhmä Nimi Tili Tilin nimi Tyyppi List.kdi Seur.kdi Omin.kdi Alv-kdi Rivik.alv B/N Tasekdi Verokdi 15:19 20.08.2013 Sivu 1 1 VASTAAVAA 10 PYSYVÄT VASTAAVAT 100 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 1030 AINEETTOMAT OIKEUDET 1030 Aineettomat oikeudet 1 1003 1 0 Ei N 3 650 1050 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1050 Muut

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Levi 6.2.2015 Esittelijä Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Metsäpalveluyrittäjyys Toimiala suhteellisen pieni ja nuori

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 %

Liikevaihto 4 179 5 607-25,47 % Liikevoitto 278 170 63,53 % Voitto ennen veroja 413 156 164,74 % Tilikauden tulos 305 162 88,27 % SAV Rahoitus Oyj OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1.7. 31.12.2008 osavuosikatsaus (tilintarkastamaton).n osakekohtainen tulos kasvoi 100 % Välitilinpäätös lyhyesti: Voitto ennen veroja oli 413 tuhatta euroa (ed.

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11

Liiketoimintasuunnitelma VVMPS VVMPS 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 14.12.2015 VVMPS VVMPS 1/11 VVMPS 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Lumme Anssi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite Kansalaisuus

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010

ao oo TILII{PAATOS ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 ao oo TILII{PAATOS oo ST$Rurllfr-l-\-@ TTLTKAUSL 1.4.2009-31.3.2010 Sivu: Tulostethr: I 16.07.10 Jakso: 01.04.2009-31.03.2010 Tuloslaskelma xjl-x"xjfi)ffi XJL.XJL;fiXX LIIKEVAIHTO Valmiiden ja keskenetäisten

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA ALUSTAVA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA 1 Alustavan liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus

KUVAT. Kansainvälisen toiminnan rahoitus Kansainvälisen toiminnan rahoitus KUVAT 1 Rahoitussuunnittelu REAALIPROSESSI Tuotannontekijämarkkinat Meno MOBILA OY Tulo Suoritemarkkinat Kassa RAHAPROSESSI Kassastamaksut Kassaanmaksut Korot Verot Osingot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET

AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä 0, ,78 0,00 SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET TASE VASTAAVAA Sivu: 1 (2) PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 1200 Koneet ja laitteet alv 0% 0,00 0,00 9470,78 9470,78 0,00 0,00 12627,69 12627,69 AINEELLISET HYÖDYKKEET yhteensä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012

Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 Oy Yritys Ab ( Osasto TEK (10) ) 1.1.2010-31.12.2010 BUD - 1 - edelliset vuodet,bud ja ennuste, 6.4.2012 9000 9000 8000 8000 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 01121314151617181910

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011

Yrityskaupan rahoitus. Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Yrityskaupan rahoitus Asiakasvastuullinen johtaja Mikko Harju 01.11.2011 Rahoituksen lähtökohdat Yrityksen rahoitusmuodot ovat oma pääoma, vieras pääoma ja tulorahoitus. Aloittavalla yrittäjällä on pääasiassa

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot