YRITYSTOIMINTA Laatijat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYSTOIMINTA Laatijat"

Transkriptio

1 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU PORTFOLIO YRITYSTOIMINTA Laatijat Metsätalouden koulutusohjelma Marraskuu 2009 T AMPERE 2009

2 JOHDANTO Tämä on Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalouden yritystoiminnan kurssin ohessa tehty portfoliotyö, jossa on prosessinomaisesti opiskeltu yrityksen perustamiseen liittyviä vaiheita. Portfoliota työstäessämme olemme käyttäneet hyödyksi kaikkia kurssilla opiskeltuja osa-alueita, kuten markkinointia, yritysjuridiikkaa ja kirjanpitoa. Portfoliomme lähtökohtana on ollut oppia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita ja sen taustalla olevaa suunnittelua ja kannattavuuslaskentaa. Tätä olemme lähteneet purkamaan perustamalla kuvitteellisen metsäpalveluyrityksen MetsäTrio Oy:n. Yrityksen liikeidean taustalla on portfolion tekijöiden yhteinen kiinnostus toteuttaa yrityksen tarjoamia palveluja sekä oletus palveluille olevasta kysynnästä. Yrityksen liikeidean ympärille on suunniteltu myös markkinointia ja laskettu tuotekohtaisia kannattavuuksia. Tämän tuloksena yritykselle on syntynyt liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelma ja rahoittajia varten kattavat kustannuslaskelmat. 2

3 EXECUTIVE SUMMARY MetsäTrio Oy on kolmen metsätalousinsinöörinaisen perustama metsäpalveluyritys, jonka kotipaikka on Tampere ja toiminta-alue on Etelä- ja Keski-Suomi. MetsäTrio Oy:n tärkein tuote on metsänhoitoon liittyvät koulutukset. Järjestämme moottorisaha-, raivaussaha- ja istutuskoulutuksia, jotka on suunnattu metsänomistajille sekä muille metsänhoidosta kiinnostuneille. Yrityksemme tuotepalettiin sisältyy lisäksi metsänhoitopalveluita eli suoritamme erilaisia raivaussahatöitä ja istutuksia sekä toimihenkilötöitä kuten kuviotietojen päivityksiä ja leimikon rajauksia. Yrityksemme alkuvuosien tavoitteena on saada työllistettyä kaikki kolme osakasta täysipäiväisesti, mutta toiminnan kehittyessä tavoitteena on myös laajentaa toimintaa palkkaamalla lisätyöntekijöitä mm. koulutus- ja metsänhoitotehtäviin. 3

4 SISÄLLYS Portfolio 1 PORTFOLION TAVOITE LIIKETOIMINTAPROSESSI LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITTÄJÄN JA LIIKEIDEAN TAUSTATIEDOT YRITTÄJIEN OMA OSAAMINEN YRITYKSEN ARVOT YRITYKSEN TAVOITELTAVA IMAGO YRITYKSEN MISSIO ELI TOIMINTA-AJATUS YRITYKSEN VISIO VUONNA SWOT-ANALYYSI YRITYKSESTÄ Swot-analyysin tulkinta TUOTEPALETTI Raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutus Istutuskoulutus Luonnonhoitosuunnitelmat Taimikonhoito, ennakkoraivaus Istutus Kuviotietojen päivitys Leimikoiden rajaus ASIAKASKOHDERYHMÄ Asiakassegmentit (ks. Liite 1) YRITYKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Yrityksen sijainti ja toimintaympäristö Yrityksen kokonaismarkkinat Yrityksen tavoitteleman toiminta-alueen markkinat Markkinoiden kehitys KYSYNTÄ Koulutuspalveluiden kysyntä Metsuripalveluiden kysyntä KILPAILIJAT MARKKINOINTISUUNNITELMA Markkinointistrategia (ks. Liite 4) Markkinointiviestintä (ks. Liite 5) Markkinointiviestinnän budjetti YHTEISTYÖVERKOSTOT YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI YRITYKSEN LIIKEVAIHTO TILIKAUDELLA TUOTEKOHTAISET TULOT JA MENOT YRITYKSEN KIINTEÄT KULUT VUODESSA TILIKAUDELLE YRITYKSEN MUUTTUVAT KULUT TILIKAUDELLE YRITYKSEN MAKSAMAT PALKAT JA NIIDEN SIVUKULUT YRITYKSEN RAHOITUSTARVE RAHOITUS- JA MAKSUSUUNNITELMA AUTON JA KALUSTON POISTOSUUNNITELMA TUOTEKOHTAISET KATETUOTTOPROSENTIT SEKÄ KRIITTISET PISTEET TULOSBUDJETTI OSA TULOSBUDJETTI OSA TASE LIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT TUNNUSLUKUJEN TULKINTA

5 5 JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET...36 Liite Liite Liite Liite Liite Liite Liite

6 1 PORTFOLION TAVOITE Työmme ensisijaisena tavoitteena on selvittää, mitä asioita uutta osakeyhtiötä perustettaessa tulee ottaa huomioon. Tätä lähdemme selvittämään luomalla kuvitteellisen yrityksen - osakeyhtiön, joka tarjoaa metsäalan koulutuspalveluita, metsuripalveluita ja toimihenkilöpalveluita. Suunnittelemme yritykselle liiketoiminnan ja selvitämme esimerkiksi millaisia rahallisia panostuksia, investointeja ja markkinointia uusi yritys vaatii. Työmme toisena tavoitteena on selvittää, onko kuvitteellisen yrityksemme toiminta kannattavaa. Tätä selvitämme laatimalla yrityksen toimintaan liittyvät kannattavuuslaskelmat. Ongelmat, joihin haluamme lisäksi keskittyä, ovat yrityksen mahdollisuus työllistää työntekijänsä ympärivuotisesti, kilpailijoista erottautuminen, asiakkaiden tavoittaminen ja kiinteiden asiakassuhteiden luominen. 6

7 2 LIIKETOIMINTAPROSESSI 7

8 3 LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Portfolio 3.1 Yrittäjän ja liikeidean taustatiedot Jokaisella on halu vaikuttaa itse metsäalalla, joten yrittäjyys avaa tähän mahdollisuuden. Liikeidea on syntynyt kunkin yrittäjän kiinnostusten kohteiden ja vahvojen osaamisalueiden pohjalta. Toiminnan lähtökohtana on myös asiakaskunnan kysyntä ja tarpeet, esimerkiksi istutuskoulutuksen puute. 3.2 Yrittäjien oma osaaminen Yrityksessä toimii kolme vuonna 2011 valmistuvaa metsätalousinsinööriopiskelijaa. Kaikilla on kokemusta metsäalalta sekä käytännön että toimihenkilötason työtehtävistä. Työkokemuksemme koostuu laajasti eri toimintakentiltä metsäsektorilla. Jokaisen perhetaustasta löytyy yrittäjiä, joten yrittäjyys ei ole vierasta. Kaikilla on luonnonläheinen tausta ja edelleenkin aktiivinen harrastuneisuus luonnossa toimimiseen. Osalla on myös henkilökohtaista kokemusta metsänomistajuudesta sekä sen tuomista haasteista. 3.3 Yrityksen arvot Pyrimme toimimaan asiakaslähtöisesti sekä luontoarvoja kunnioittaen. Pyrkimyksemme on toimia työntekijöiden voimavarat huomioiden. 3.4 Yrityksen tavoiteltava imago MetsäTrio Oy on nuorekas, innovatiivinen ja luontoarvoja kunnioittava metsäpalveluyritys. Olemme joustava ja luotettava yhteistyökumppani. Lähtökohtana on palvella asiakasta ja pysyä mukana metsäalan kehityksessä ja sen pohjalta kehittää toimintaa asiakkaiden tarpeita huomioiden. 3.5 Yrityksen missio eli toiminta-ajatus MetsäTrio Oy:n missiona on tuottaa erilaisia metsäalan palveluja metsänomistajille, metsäalan opiskelijoille ja muille metsäalan toimijoille. 3.6 Yrityksen visio vuonna 2014 MetsäTrio Oy:n viiden vuoden tavoite on laajentua Etelä-, Länsi- ja Keski- Suomeen joko omalla henkilöstöllä tai yhteistyöyritysten kautta. Tavoitteena on saada vahva asema metsäalan koulutuspalveluja tarjoavana yrityksenä. 3.7 Swot-analyysi yrityksestä Vahvuudet: tuoreimmat metsäalan tiedot (ei välitöntä kouluttautumisen tarvetta) 8

9 tärkein tuotteemme on koulutuspalveluiden tuottaminen, jonka laatuun ja tuotekehitykseen panostamme kilpailijoita huomattavasti enemmän ei pakollista, aikaa vievää byrokratiaa (vrt. kilpailijat) Heikkoudet: asiakaskontaktien vähyys asiakkaiden saavuttaminen vaikeaa, koska ei ole käytössä asiakasrekisteriä, toisin kuin kilpailijoilla (Mhy, Metsäkeskus) koulutuspalvelumme maksavat toisin kuin Metsänhoitoyhdistyksen ja Metsäkeskusten koulutukset Mahdollisuudet: laajentua tunnetuksi metsäkoulutuksia tarjoavaksi yritykseksi hankkia hyödyllisiä ja tunnettuja yhteistyökumppaneita metsäorganisaatiot voivat tulevaisuudessa ulkoistaa koulutuspalveluitaan yrityksellemme metsäorganisaatiot voivat tulevaisuudessa ulkoistaa leimikoiden rajauksen ja kuviotietojen päivitykset yrityksellemme istutus ja raivauspalvelut toimivat todennäköisesti vielä pitkään manuaalisen työn varassa Uhat: Metsäkeskusten ja Metsänhoitoyhdistysten etulyöntiasema koulutusmarkkinoilla valtion tukien ja metsänhoitomaksujen ansiosta yhteistyökumppaneiden kanssa solmittujen sopimusten raukeaminen koulutuspalvelut eivät toteudu pienen kysynnän takia koulutuspalvelumme maksavat verrattuna kilpailijoihimme Swot-analyysin tulkinta Positiivisena koemme yrityksemme vankan ammattitaidon ja vahvan panostuksen nimenomaan koulutuspalveluiden kehittämiseen. Näin pystymme erottumaan kilpailijoista, joille koulutuspalvelut ovat ainoastaan pieni osa liiketoimintaa. Yrityksemme on kilpailijoihin verrattuna kevyempi, ja tästä syystä pystymme reagoimaan metsäalan muutoksiin nopeammin ja ilman raskasta byrokratiaprosessia. Heikkoutena ja uhkana yritykselle on metsänomistajakontaktien puuttuminen, joka voi vaikeuttaa erityisesti koulutuspalvelutoimintaa. 3.8 Tuotepaletti MetsäTrio Oy tarjoaa asiakkailleen metsäalan koulutuspalveluita. Näiden töiden lisäksi tarjoamme raivaus- ja istutuspalveluita sekä toimihenkilötason töitä. MetsäTrio Oy pystyy tarjoamaan joustavasti lisäresursseja asiakkaille kausiluontoisiin tai satunnaisiin tarpeisiin. 9

10 Yrityksemme tarjoaa seuraavanlaisen tuotepaletin: Raivaussahan käyttökoulutus Moottorisahan käyttökoulutus Istutuskoulutus Luonnonhoitosuunnitelmat Taimikonhoito, ennakkoraivaus Istutus Kuviotietojen päivitys Leimikoiden rajaus Portfolio Raivaus- ja moottorisahan käyttökoulutus Raivaus- ja moottorisahakoulutukseen sisältyy käytännön opetus, sahojen ja varusteiden esittely sekä niiden testaaminen käytännössä ennen ostopäätöstä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat voivat ostaa yrityksemme yhteistyökumppaneiden tarjoamia sahoja ja muita tarvikkeita. Koulutukseen sisältyy myös tietopaketti metsäluonnonhoidosta ja kurssin aiheen mukaista koulutusmateriaalia. Viihtyvyyteen panostamme mm. järjestämällä ruokailut koko koulutuksen ajaksi sekä työkohteen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan saunomista ja muuta luonnossa virkistäytymistä koulutuksen jälkeen Istutuskoulutus Istutuskoulutukseen sisältyy käytännön opetus, pottiputkien, taimien ja muiden varusteiden esittely sekä niiden testaaminen käytännössä ennen ostopäätöstä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat voivat ostaa yrityksemme yhteistyökumppaneiden tarjoamia varusteita ja tilata taimia. Koulutukseen sisältyy myös tietopaketti metsäluonnonhoidosta ja kurssin aiheen mukaista koulutusmateriaalia. Viihtyvyyteen panostamme mm. järjestämällä ruokailut koko koulutuksen ajaksi sekä työkohteen sijainnin tarjoamien mahdollisuuksien mukaan saunomista ja muuta luonnossa virkistäytymistä koulutuksen jälkeen Luonnonhoitosuunnitelmat Tarjoamme kysynnän mukaan luonnonhoitoasiantuntijapalveluita esimerkiksi metsäkoneyrittäjille ja metsänomistajille. Suunnittelemme tilakohtaisesti räätälöityjä metsäluonnonhoitosuunnitelmia, esimerkiksi arvokkaiden elinympäristöjen säilyttäminen metsienhoidon yhteydessä Taimikonhoito, ennakkoraivaus Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille taimikonhoito- ja ennakonraivauspalveluita. Kummankin palvelun yhteydessä suunnittelemme kohteelle sopivan taimikonhoidon tai ennakonraivauksen ja teemme käytännön työn. 10

11 3.8.5 Istutus Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille istutuspalveluita. Laskemme tarvittavat taimimäärät, tilaamme taimet asiakkaan puolesta ja teemme käytännön työn Kuviotietojen päivitys Tarjoamme metsänomistajille, metsäpalveluyrittäjille, metsäyhtiöille ja metsänhoitoyhdistyksille kuviotietojen päivityspalvelua. Käymme mittaamassa kohteella muuttuneet kuviotiedot (esim. hakkuun jälkeen) ja päivitämme ne asiakkaan metsäsuunnitelmaan tai muihin järjestelmiin Leimikoiden rajaus Tarjoamme metsäkoneyrittäjille korjuuleimikoiden rajauspalveluja, jossa kartoitetaan korjattavan leimikon rajat, säästöpuut ja mahdolliset arvokkaat elinympäristöt. 3.9 Asiakaskohderyhmä MetsäTrio Oy:n koulutuspalveluiden asiakaskunta koostuu pääasiassa metsänomistajista. Muita asiakkaita ovat mm. metsäalan ammattikorkeakouluja ammattikoulutason opiskelijat sekä muut yksityiset metsäalan toimijat, mm. metsäkoneyrittäjät. Tulevaisuudessa pyrimme laajentamaan toimintaamme yhteistyöhön suurten metsäteollisuusyritysten kanssa. Metsuripalveluiden sekä toimihenkilötöiden asiakaskunta koostuu pääasiassa metsäyhtiöistä, metsäpalveluyrittäjistä, metsäkoneyrittäjistä sekä metsänhoitoyhdistyksistä Asiakassegmentit (ks. Liite 1) Raivaussahan käyttökoulutus, moottorisahan käyttökoulutus, istutuskoulutus Metsänomistajat naiset kaupunkilaiset uudet metsänomistajat Ammattikorkeakoulut Ammattiopistot Opistot Työ- ja elinkeinotoimisto työttömät Taimikonhoito, ennakkoraivaus, istutus (metsuripalvelut) Metsänomistajat Yhteismetsät 11

12 Kuolinpesät Yhtymät Yksityiset metsänomistajat o maanviljelijät o kaupunkilaiset o eläkeläiset Suuret yhtiöt Tornator Silvesta Metsämannut L&T Biowatti Metsäpalveluyrittäjät Metsänhoitoyhdistykset Kuviotietojen päivitys, leimikoiden rajaus, luonnonhoitosuunnitelmat (toimihenkilötyöt) Metsänomistajat Metsäpalveluyrittäjät Suuret yhtiöt Metsänhoitoyhdistykset Metsäkoneyritykset Portfolio 3.10 Yrityksen toimintaympäristö Yrityksen sijainti ja toimintaympäristö MetsäTrio Oy:n kotipaikka on Tampere ja päätoimialue Pirkanmaa. Mahdollisuuksien mukaan voimme omia tai yhteistyökumppaneidemme resursseja hyödyntäen laajentaa toimintaamme myös laajemmalle alueelle Suomessa. Yrityksen tavoitteena on toimia Pirkanmaan, Keski-Suomen, Lounais-Suomen ja Häme-Uusimaan maakuntien alueella. Yritys toimii ympäristössä, joka on alkanut toipua globaalista talouden taantumasta. Metsäteollisuus on taantuman myötä kokenut rajun alasajon, ja tuskin palautuu entiselle tasolleen. Metsien kasvu ei kuitenkaan ole pysähtynyt, vaan uusiutuvana luonnonvarana metsät ovat arvokas resurssi Suomen kansantaloudelle. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat selkeästi havaittavissa ja metsätalouden on osaltaan pyrittävä vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamiin haasteisiin. Esimerkiksi puuperäisten polttoaineiden merkitys energiamuotona on kasvussa mm. kansainvälisten ilmastosopimusten myötä. Lisäksi metsien luontoarvot ovat nousseet entistä keskeisemmäksi aiheeksi metsien hoidossa. 12

13 Yrityksemme haluaa toiminnallaan aktivoida metsänomistajia sekä muita metsäalan toimijoita metsänhoitoon, ja sen myötä puukauppaan sekä metsäenergian tuottamiseen. Luontoarvot ovat yrityksessämme tärkeässä roolissa, ja näin ollen pyrimme ottamaan osaa ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Metsänomistajakunnassa on tapahtumassa sukupolvenvaihdos. Tämän seurauksena metsänomistajat koostuvat yhä enemmän nuorista kaupunkilaisista, joiden tiedot ja taidot metsänhoidosta ovat vähäiset ja he saattavat olla vieraantuneita omasta metsästään. Yrityksemme haluaa toimia tässä toimintaympäristössä niin, että me tuomme palvelun lähelle metsänomistajia heidän lähtökohtansa huomioon ottaen Yrityksen kokonaismarkkinat Metsätilalla on usein monta omistajaa, siksi metsänomistajia on kaksinkertainen määrä metsätiloihin verrattuna. Perikunnat omistavat 16 prosenttia metsätiloista ja pääosin yksityisten kansalaisten muodostamat yhtymät yhdeksän prosenttia. Kun kaikki yhteisomistajatkin lasketaan mukaan, on metsänomistajia maassa Noin puolet metsätiloista on siirtynyt omistajilleen perintönä ja yksityismetsä vaihtaa omistajaa keskimäärin 23 vuoden välein. Vuosittain metsätilaa vaihtaa omistajaa. Yleisimmin omistus vaihtuu perinnön kautta. Tila saa näin yleensä kerralla useammankin uuden omistajan. Näistä suuri osa tarvitsee koulutusta metsänsä hoidossa Yrityksen tavoitteleman toiminta-alueen markkinat Yhteensä yrityksen tavoittelemalla toiminta-alueella, eli Länsi-, Keski- ja Etelä- Suomessa on metsänomistajaa. Metsänhoitoyhdistyksiä alueella on 43. (Metsänomistajien liitto ry 2009.) Teoreettisesti keskimäärin näistä metsänomistajasta on (laskettu Työtehoseuran vuoden 2004 tilastotietojen perusteella, ks. Liite 2): kaupunkilaisia naisia palkansaajia (ei metsäalalla) Yrityksen potentiaalisia asiakkaita koulutukseen Metsäpalveluyrityksiä Pirkanmaan toimialueella on 24 kpl. Nämä ovat sekä kilpailijoita, että asiakkaita. (Yritysopas 2009.) Puiden korjuuseen suuntautuneita yrityksiä on Pirkanmaan alueella n. 190 kpl. (Yritysopas 2009.) Markkinoiden kehitys V mennessä metsänomistajista (Lähteenoja 1999): 2/3 heistä on metsätilanomistajia Yli puolet asuu tilan ulkopuolella 13

14 Naismetsänomistajien osuus yli 40 % Yhteisomistuksessa suurempi määrä tiloja Runsas kolmannes yli 60-vuotiaita Kehitys yrityksen toiminnan kannalta suotuisaan suuntaan Portfolio 3.11 Kysyntä Koulutuspalveluiden kysyntä Metsänomistajat ovat kasvavassa määrin nuoria kaupunkilaisia, joilla on heikot tiedot ja taidot liittyen omistamiensa metsien hoitoon. Heidän osaltaan koulutuksen tarve lisääntyy. Yrityksemme tarjoamat koulutukset tarjoavat samalla mahdollisuuden virkistäytymiseen luonnossa, kuitenkin niin, että ne ovat helposti metsänomistajien tavoitettavissa. Iäkkäämmille metsänomistajille tuoreet metsäalan tiedot ovat tervetulleita ja he voivat hankkia uusia metsänhoitoon liittyviä varusteita Metsuripalveluiden kysyntä Taimikonhoitotarpeita on Suomessa 1,6-kertaisesti hoidettuihin taimikoihin verrattuna. Yrityksen tavoittelemalla toiminta-alueella taimikonhoitotarve on noin hehtaaria (Korhonen 2008). Taimikonhoito parantaa merkittävästi metsän tuottavuutta. Markkinointimme avulla haluamme viestittää potentiaalisille asiakkaillemme metsänhoidon tärkeyttä metsästä saatavien tulojen kartuttamisen kannalta. Taimikonhoidolle on kysyntää, koska tarve on tilastojen (Korhonen 2008) valossa ilmeinen ja ongelma on yleisesti tiedostettu esimerkiksi mediassa. Yrityksen toiminta-alueella tehdään vuosittain avohakkuuta keskimäärin hehtaaria (Metla 2008). Tämä ala pitää kolmen vuoden sisään uudistaa viljelemällä eli istuttamalla tai kylvämällä. Tämän perusteella istutukselle on kysyntää. (ks. Liite 3) 3.12 Kilpailijat Yrityksen kilpailijoita ovat Metsäkeskukset, Metsänhoitoyhdistykset ja muut metsäpalveluyritykset. Metsäkeskukset ja metsänhoitoyhdistykset tarjoavat raivaussahakoulutuksia. Metsäkeskus järjestää koulutuksia valtion rahoituksella ja mhy:t puolestaan tarjoavat koulutuksia metsänhoitomaksun rahoittamana, mikä tarjoaa heille etulyöntiaseman. Nämä tahot eivät kuitenkaan järjestä koulutuksia päätoimisesti, joten koulutuksien kehittäminen ja laatu eivät yllä samalle tasolle koulutukseen erikoistuneiden yritysten kanssa. Yrityksemme erottuu muista koulutusten järjestäjistä tarjoamalla kokonaisvaltaisia koulutuspaketteja. Koulutukseen osallistujat pääsevät kokeilemaan metsänhoidossa tarvittavia koneita ja varusteita käytännössä, joten kynnys ostaa yhteistyökumppaneillamme myynnissä olevia tuotteita 14

15 15 Portfolio madaltuu. Pyrimme myös tekemään koulutustapahtumasta miellyttävän ja virkistävän kokemuksen. Koulutukseen osallistuvien mielenkiinnon mukaan pystymme tarjoamaan myös metsäluonnon hoitoon liittyvää asiantuntevaa koulutusta Markkinointisuunnitelma Markkinointistrategia (ks. Liite 4) Markkinointimme johtoajatuksena ovat asiakassuhdemarkkinoinnin perusperiaatteet. Yrityksemme arvoja ovat asiakaslähtöisyys ja luontoarvojen kunnioittaminen, jotka näkyvät myös toiminnassamme. Näiden ajatusten pohjalta pyrimme pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin tarjoamalla mahdollisimman kattavan tuotepaletin asiakkaillemme. Tarjoamamme koulutus- ja metsuripalvelut tukevat vahvasti toisiaan. Kun asiakas on tilannut meiltä metsuripalveluita ja ollut tyytyväinen työtulokseen, ostaa hän meiltä todennäköisemmin myös käytännön ja luonnonhoidon koulutuspalveluita. Oletuksena on, että asiakkaamme hyödyntäisivät kaikkia koulutuspalveluitamme ja näiden lisäksi myös metsuripalveluitamme metsiensä hoidossa. Pyrimme toiminnassamme joustavuuteen, jolloin asiakkaan toiveiden mukaan räätälöidyt palvelut ovat tärkeässä osassa yrityksemme toimintaa. Yksi toimintamme pääperiaatteista on, että hyvin tehty työ kuuluu ja näkyy kauas. Pyrimme kehittämään palveluitamme asiakkaiden antaman palautteen mukaisesti. Haasteena koemme koulutus- ja metsuripalveluiden markkinoinnin suuntaamisen perikunnille, yhteismetsille ja yhtymiin, joissa metsänhoito ei ole aktiivista ja päätösten teko vaikeaa ja hidasta. Myös metsänomistajien tavoittaminen on hankalaa, koska heidän yhteystietojaan ei ole vapaasti saatavilla. Näiden asiakasryhmien tavoittamiseen tulee markkinoinnissa panostaa erityisen paljon Markkinointiviestintä (ks. Liite 5) Markkinointiviestinnän keinot Mainonta Lehti-ilmoitukset Metsälehti, Maaseudun tulevaisuus, paikallislehdet Esitteet (esillä mm. pienkoneliikkeissä) Tiedottaminen Sähköpostitiedotteet (tiedotuslista koostuu asiakasrekisteristä) Tiedotekirjeet (potentiaalisin kohderyhmä: uudet ja nuoret kaupunkilaismetsänomistajat) (ks. Liite 6) Yrityksen kotisivut Metsään Palstat internetpalvelu (ilmainen markkinointimahdollisuus Työpalvelut-osiossa)

16 Myynnin edistäminen Syysmetsäpäivä Portfolio Panostamme heti alusta alkaen yrityksen yhtenäiseen ja erottuvaan ulkoilmeeseen, joka näkyy kotisivuillamme, esitteissämme ja lehtimainoksissa. Lehti-ilmoituksen avulla pyrimme lisäämään yrityksemme näkyvyyttä. Esitteiden jakaminen yhteistyökumppaneidemme kautta lisää näkyvyyttämme. Lisäksi mainontayhteistyötyö pienkoneliikkeiden kanssa on hyvä keino lisätä tunnettuutta. Näin saamme yrityksemme nimen ja logon näkyville myös yhteistyökumppaneidemme mainoksiin. Metsäalalla metsuripalveluja ja käytännön koulutusta tarjoavia naisyrittäjiä ei ole monia. Tästä syystä voimme saada näkyvyyttä mm. yrittäjälehdissä tai muissa aikakauslehdissä lehtiartikkelien muodossa, mikä on lehtimainosta selvästi tehokkaampi tapa saada näkyvyyttä. Tiedottaminen on tärkeä osa yrityksemme markkinointiviestintää. Sähköpostitiedotteiden avulla asiakkaat pysyvät edullisesti ajan tasalla tarjoamistamme koulutuksista. Tiedotuskirjeitä lähetämme harvemmin ja ainoastaan eniten potentiaalia omaavalle kohderyhmälle eli nuorille ja uusille kaupunkilaismetsänomistajille. On myös huomioitava seikka, että kaupunkilaismetsänomistajat ovat vaikeammin tavoitettavissa lehtimainosten kautta. Yrityksen kotisivut ovat edullinen markkinointiviestinnän keino. Tästä syystä panostamme erityisesti kotisivujemme ulkoasuun ja toimivuuteen. Metsään Palstat palvelu on tehokas keino luoda asiakaskontakteja ja markkinoida yrityksen tarjoamia metsuri- ja koulutuspalveluja. Osallistuminen messuille ja tapahtumiin on tärkeää yrityksen näkyvyyden kannalta. Messuilla ja tapahtumissa saamme suoran kontaktin kohderyhmäämme Markkinointiviestinnän budjetti Esitteet (A4 1-puolinen esite, 500 kpl, Ideasi painotalo): 115 Yrityksen kotisivut (7-9 sivua + ylläpito 12kk, AS atk-palvelu): 400 Lehti-ilmoitus (2 kertaa vuodessa puolen sivun mv-ilmoitus, Metsälehti): 3000 Yhteensä: Yhteistyöverkostot Yhteistyö pienkoneliikkeiden kanssa Mitä me saamme? Uudet sahat ja muut varusteet käyttöön kursseille eli ei tarvitse itse investoida kurssilaisten sahoihin ja muihin varusteisiin, eikä tarvitse huolehtia sahojen jatkuvasta ylläpidosta Meillä mahdollisuus tarjota kurssilaisille aina uusimmat saha- ja varustemallit käyttöön 16

17 Alennuksia pienkoneliikkeessä asioidessa, esim. omien sahojen huollossa ja ostossa Mainosta pienkoneliikkeen asiakkaille kursseistamme Portfolio Palvelumme on monipuolisempi, kun pystymme tarjoamaan kaikki samalla kertaa; koulutuksen, sahan ja muut tarvittavat varusteet asiakas voi näin ollen lähteä kurssiltamme täysin valmiina esim. raivaamaan omaa metsäänsä Mitä pienkoneliike hyötyy? Tuomme yhteistyökumppanimme näkyvästi esille kursseillamme Myymme yhteistyökumppanimme kursseilla käytössä olevia sahoja ja muita varusteita kurssilaisille Myymme siis pienkoneliikkeen nimissä, emme itse vedä tässä välissä voittoa 17

18 4 YRITYKSEN KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI Perustuu yritykselle suunniteltuun vuosiaikatauluun ajalle (ks. Liite 7) 4.1 Yrityksen liikevaihto tilikaudella LIIKEVAIHTO kpl/vuosi /kpl /vuosi Kurssit: Istutus: , Tuntityö: Liikevaihto: ,00 18

19 KURSSI 4.2 Tuotekohtaiset tulot ja menot (moottorisaha-, raivaussaha- ja istutuskurssi) Menot: kurssilaisten määrä laskelmissa 15 hlö /kurssi(2pv) Ruokailu 5,00 /hlö/pv 150,00 Koulutusmateriaali 2,00 /hlö/kurssi 30,00 Koulutustilan vuokra 100,00 /kurssi (1 pv) 100,00 Autokulut 0,25 /km 75,00 Polttoainekulut, sahat 3,00 /l 94,50 Palkat (kurssi- ja valmistelupäivät) 14,30 /h 1029,60 Palkan sivukulut (kertoimella) 239,90 Yhteensä: 1719,00 / kurssi Menot/kurssilainen 114,60 / kurssi Tulot: /hlö /15hlö Kurssimaksu Alv 0% 212, ,00 Kurssimaksu Alv 22% 258, ,60 Ruokailu sisältää keittolounaan ja kahvin molempina kurssin päivinä. Yrittäjät tekevät ruoka- ja kahvitarjoilut itse, joten hinta voi sen vuoksi näyttää alhaiselta. Koulutusmateriaali käsittää itse tehdyt paperinippuohjeet esim. sahan huollosta ja taimikon hoidosta. Koulutustilan vuokra tarkoittaa yhdelle päivälle varattua tilaa, jossa teoriaopetus tapahtuu. Tämä tila vuokrataan kurssin järjestämispaikasta riippuen. Hinta siis on keskiarvo, sillä hinnat vaihtelevat paikkakunnittain. Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Polttoainekulut, sahat sisältävät kurssilla raivaussahoissa käytetty pienkonebensa. Jokaisen kurssilaisen on laskettu käyttävän 3 tankkia yhden käytännön opetuspäivän aikana. Palkat (kurssi- ja valmistelupäivät) sisältävät kolmen työntekijän palkat kahdelle kurssipäivälle sekä yhdelle valmistelupäivälle ennen kurssia. 19

20 ISTUTUS Menot: Yksikkö /pv Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 25,00 Työntekijän palkka (ka 1000 taimea/pv) 0,10 /taimi 100,00 Palkan sivukulut(kertoimella) 23,30 Yhteensä: 148,30 Tulot: Istutustyö alv 0% 0,19 /taimi 190,00 alv 22% 0,23 /taimi 231,80 RAIVAUS Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Istutusmäärä päivässä ka 1000 taimea/pv on henkilökohtaisen istutustyökokemuksen perusteella oikein realistinen. Menot: Yksikkö /pv Työntekijän palkka 14,30 /h 14,30 114,40 Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 3,13 25,00 raivauksen polttoainekulut/ tunti 3,00 /l 0,93 7,45 Palkan sivukulut (kertoimella) 3,33 26,66 Yhteensä 173,50 Tulot: Tuntiveloitus alv 0% 27,00 /h 27,00 216,00 alv 22% 32,94 /h 32,94 263,52 20

21 TUNTITYÖ Menot: Yksikkö /pv Työntekijän palkka 14,30 /h 14,30 114,4 Autokulut (ka 50 km työmaalle) 0,25 /km 3,13 25 Palkan sivukulut kertoimella 26,66 Yhteensä 166,0552 Tulot: Tuntiveloitus alv 0% 27,00 /h 27, alv 22% 32,94 /h 32,94 263,52 Autokulut sisältävät auton arvon alenemisen 0,15 /km ja bensakulut 0,10 /km. Nämä ovat siis kuluja, jotka tulevat yritykselle yrityksen auton käyttämisestä. Tuntiveloitus perustuu alla olevaan laskelmaan TUNTIHINTA (raivaus), jossa tuntiveloitus on laskettu ensisijaisesti raivaukselle, koska sitä teemme tuntimääräisesti eniten. Käytämme samaa tuntiveloitusta kuitenkin myös muista tuntitöistä (kuviotietojen päivitys, leimikon rajaus, metsäluonnonasiantuntijapalvelut). (Palonen 2009.) 21

22 TUNTIHINTA (raivaus) 22 Palkkatoive 2250 / kk / v Työaika 8 h/pv 23 pv/kk 276 pv/v

23 23

24 4.3 Yrityksen kiinteät kulut vuodessa tilikaudelle KIINTEÄT KULUT Vuodessa Kirjanpito 1000,00 Puhelin + postitus 3hlö 25 eur/kk 900,00 Markkinoinnin kulut 3515,00 Portfolio Muut toimistotarvikkeet Varastovuokra konttoritarvikkeet 200,00 18 eur/m2/kk 10 m2 2160,00 Pankin käsittelykulut (rahoitus) 100,00 Auto täyskasko ja liikennevakuutus 1290,05 ajoneuvoveron perusvero 127,75 ajoneuvoveron käyttövoimavero 98,55 huolto 1500,00 katsastus 75,00 Osakeyhtiön perustamiskulut 330,00 Laajakaista 300,00 Työasut 1500,00 Työterveys 300,00 Total 13396,35 24

25 4.4 Yrityksen muuttuvat kulut tilikaudelle MUUTTUVAT KULUT Vuodessa Kurssit Koulutusmateriaali 990,00 Ruokailukulut kursseilla 4950,00 Koulutustilan vuokra 3300,00 Autokulut 2475,00 Polttoainekulut, sahat 3118,50 Palkat 33978,81 YEL, 20,8% 5300,69 Sosiaaliturvamaksu 679,58 Tapaturmavakuutus 1698,94 Työttömyysvakuutus 237,85 Yhteensä 56729,38 Istutus Autokulut 500,00 Palkat 6000 YEL 936,00 Sosiaaliturvamaksu 120,00 Tapaturmavakuutus 300,00 Työttömyysvakuutus 42,00 Yhteensä 7898,00 Raivaus Autokulut 2075,00 Polttoainekulut 1855,05 Palkat 28487,28814 YEL 4444,02 Sosiaaliturvamaksu 569,75 Tapaturmavakuutus 1424,36 Työttömyysvakuutus 199,41 Yhteensä 39054,88 Tuntityö Autokulut 850,00 Palkat 11669,49153 YEL 1820,44 Sosiaaliturvamaksu 233,39 Tapaturmavakuutus 583,47 Työttömyysvakuutus 81,69 Kilometrikorvaukset 3060,00 Yhteensä 18298,48 Total ,74 Portfolio 25

26 4.5 Yrityksen maksamat palkat ja niiden sivukulut Yrittäjien palkat yhteensä/ a kurssit 33978,81 istutus 6000,00 raivaus 28487,29 tuntityö 11669,49 yht ,59 Palkan sivukulut Sosiaaliturvamaksu 1602,71 Tapaturmavakuutus 4006,78 Työttömyysvakuutusmaksu 560,95 Palkkojen sivukulukerroin (sis. YEL, Sotu, tapaturmavak., työttömyysvak.maksu)= 0, Yrityksen rahoitustarve Rahoitustarve Portfolio ATK-laitteet ALV 22% ALV 0% ALV kannettava tietokone 600,00 491,8 108,2 lasertulostin 150,00 123,0 27,0 Auto ,1 2646,9 Sahat Moottorisahat, 3kpl ,4 324,6 Raivaussahat, 5kpl ,7 721,3 Istutustarvikkeet Pottiputket, 5kpl ,8 126,2 Vakat, 5kpl ,3 20,7 Käyttöpääoman tarve 6 kk palkat 40067, ,8 Juoksevat kulut Yhteensä 72110, ,8 3975,0 26

27 RAHOITUS 4.7 Rahoitus- ja maksusuunnitelma Laina: 70000,00 Korko: 7,5 % Vakuudet: Finnveralta 80% lainasta, loput vakuutetaan koneilla ja kalustolla MAKSUSUUNNITELMA Korko Lyhennys Jäljellä 1. vuosi 4645, , ,69 2. vuosi 4064, , ,73 3. vuosi 3442, , ,13 4. vuosi 2774, , ,9 5. vuosi 2058, , ,76 6. vuosi 1291, , ,95 7.vuosi , Lisäksi maksettava pankin käsittelykulut n

Yritystoiminnan PORTFOLIO

Yritystoiminnan PORTFOLIO Yritystoiminnan PORTFOLIO Elämyksiä Metsästä Laatija 1 Laatija 2 9.12.2009 Tiivistelmä (Executive summary) Yrityksen nimi on PuuDeli Oy, alatoiminimenä (ulkomaan kauppaa varten) käytetään nimeä WoodDeli.

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF) ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.) ISSN 1795-150X Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet Juha-Matti Markkola, Jouni Bergroth, Paula Jylhä, Hannu Kämäri, Juho Rantala, Kari Kannisto

Lisätiedot

YT1. Yrityksen suunnitteluopas

YT1. Yrityksen suunnitteluopas YT1 Yrityksen suunnitteluopas 2015 2 (24) Sisältö 1. Yrittämisen edellytykset...3 1.1 Ammattitaito...3 1.2 Koulutus...3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä...3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen...3 1.5

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS 2015 YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS SISÄLTÖ 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen 4 1.5 Vaihtoehtona liiketoimintakonseptin

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 2014 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2014 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä

Lisätiedot

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen

OPAS. Yrittäjäksi Suomeen OPAS Yrittäjäksi Suomeen Alkusanat Alkusanat Oman yrityksen perustaminen on maahanmuuttajille hyvä tapa työllistyä Suomessa. Tällä hetkellä maassamme toimii noin 6 500 yritystä, jotka on perustanut ulkomailta

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

OMA VERKKOKAUPPANI. Marja Piirto. Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma OMA VERKKOKAUPPANI Marja Piirto Opinnäytetyö Lokakuu 2013 Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA. Janda / Epävirallinen Kanava. Christina Daous LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Janda / Epävirallinen Kanava Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (10 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Liikeidea 4 2 Osaaminen 4 3 Tuotteet ja palvelut 6 4 Asiakkaat ja markkinat

Lisätiedot

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen

YRITystoiminnan palveluopas. yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen YRITystoiminnan palveluopas yrityksen perustamiseen kehittämiseen ja omistajanvaihdokseen Toimitus Marko Lehtonen ja Mari Äijälä Julkaisija Keski-Pohjanmaan Aikuisopisto Taitto Jukka Linnanmäki 2006 yritystoiminnan

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN

CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN Opinnäytetyö (AMK) Palvelujen tuottamisen ja johtamisen kolutusohjelma Ruoka- ja ravintolapalvelut 2011 Jenni Alho ja Jenna Kaskinen CATERING- JA JUHLAPALVELUYRITYKSEN PERUSTAMINEN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta

Paperisodasta permanenttiin. kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Paperisodasta permanenttiin kaikki parturi-kampaamon perustamisesta Sisällys Minustako yrittäjä?... 3 Mistä apua yrityksen perustamiseen?... 4 Yritysidea... 4 Liiketoimintasuunnitelma... 7 Kohderyhmä -

Lisätiedot

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän

H A V A L T A N Metsuriyrittäjän J U H A V A L T A N E N Metsuriyrittäjän Käsikirja on laadittu Kainuun metsäkeskuksen metsuriyrittäjän laatukäsikirjan valmisteluhankkeen yhteydessä. Käsikirjan kirjoittaja on projektipäällikkö Juha Valtanen

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA

TALOUDELLISTA PÄÄOMAA 1 Ensio Tikkanen Pentti Vartia TALOUDELLISTA PÄÄOMAA Johdatus kansantalouteen 2 Kansi: Mainos Mayday Oy, Vantaa Valokuvat: Lehtikuva Oy (paitsi kuva sivulla 8 Kimmo Aaltonen) Tekijät ja Taloustieto Oy

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta.

Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Vuosikertomus 2009 2 Tyytyväinen asiakas on osaamisemme mitta. Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4-5 Visio ja arvot 6-7 Merkittäviä tapahtumia 2009 8-9 Keskittämisen edut käyttöön 10-11 Asiakkaan

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

Ohjeita bisneksen ostajalle

Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita bisneksen ostajalle Ohjeita yritysostoa suunnitteleville uusille yrittäjille TEM/APAKE 2011 Sisällysluettelo Johdanto...3 Miksi ostaa toimiva bisnes...5 Miten löytää sopiva bisnes ostettavaksi...6-7

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA

HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA HEVOSALAN TIETOPAKETIT 4/8 - koulutuspäivien luentomateriaali 2004-2005 HEVOSALAN YRITYKSEN ASIAKKUUDEN HALLINTA Asiakkaiden tarpeiden selvittäminen Hevosyrityksen markkinointi Markkinoinnin kilpailukeinot

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot