1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN"

Transkriptio

1 OSTOPALVELUSOPIMUS (5) Tämän sopimuksen perustana on Lempäälän kunnanvaltuuston päätös Elinkeinotoimen toiminnan ja organisaation kehittämisestä sekä kunnanhallituksen hyväksymä Elinkeinotoimen ostopalveluja koskeva runkosopimus Niissä määritellään Lempäälän Kehitys Oy keskeiseksi elinkeinopalveluiden tuottajaksi ja kunnan elinkeinopolitiikan hoitajaksi. Tällä sopimuksella määritellään em. asiakirjoihin perustuen Lempäälän Kehitys Oy:ltä vuonna 2015 hankittavat palvelut ja niiden hinta sekä toiminnalle asetettavat vuositavoitteet. Tätä sopimusta koskevissa asioissa kuntaa edustaa kunnanjohtaja Olli Viitasaari ja yhtiötä toimitusjohtaja Kari Löytty. Palvelujen tilaaja: Lempäälän kunta, kunnanjohtaja, myöhemmin kunta Palvelujen tuottaja: Lempäälän Kehitys Oy, myöhemmin yhtiö OSTOPALVELUSOPIMUKSEN PIIRIIN KUULUVAT PALVELUKOKONAISUUDET Kunkin palvelukokonaisuuden kohdalta määritellään tärkeimmät toimenpiteet, tavoitteet ja maksettava korvaus. 1. KUNNAN ELINKEINOTOIMEN JOHTAMINEN Elinkeinotoimen johtaminen sisältää a) Lempäälän kunnan elinkeinojohtajan tehtävät sekä b) osallistumisen Tampereen seudun elinkeinoyhteistyöhön ja kehittämiseen Tredean ja seudun kuntien kanssa. : a) Kunnan elinkeinojohtajan tehtävät toteutetaan tiiviissä yhteistyössä muun kuntaorganisaation kanssa. Yhtiön toimitusjohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen sekä osallistuu kunnanhallituksen ja valtuuston työskentelyyn. Hän myös valmistelee Elinkeinopoliittisessa yhteistyöryhmässä käsiteltävät asiat yhteistyössä kunnanjohtajan ja puheenjohtajan kanssa. Aktiivisella elinkeinopolitiikalla ja vuorovaikutuksella ennakoimme parhaiten yritysten tulevat tarpeet ja takaamme sujuvan palveluprosessin. b) Seudullista elinkeinoyhteistyötä kehitetään ja yhteistyön synergiaetuja hyödynnetään. Huolehdimme siitä, että Lempäälä on laadukkaasti ja positiivisesti esillä seudullisessa markkinoinnissa ja muussa tekemisessä. Osallistumme aktiivisesti seudulliseen elinkeinoyhteistyöhön ja Tredean kehittämiseen. Kunnan kannalta menestyksekäs elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö edellyttää suunnittelu-, selvitys- ja valmistelutyötä, joista vastaamme yhtiössä. Olemme aktiivisia myös Helsinki-Hämeenlinna-Tampere vyöhykkeen kehittämishankkeessa tekemällä yhteistyötä mm. Pirkanmaan liiton ja Valkeakosken kanssa. Elinkeinotoimen johtamisesta ja palveluiden hoitamisesta yhtiölle maksettava korvaus elinkeinojohtajan korvaus on (sisältää palkan, sosiaalikulut ja toimintakustannukset) markkinointi- ja muut kustannukset (sisältää mm. yleismarkkinointi-, kokous-, edustus- ja toimistokustannukset sekä jäsenmaksut, elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän toiminnan ja yritysviestin) Elinkeinotoimen johtamisesta ja palveluista maksettava vuosikorvaus on yhteensä ja se maksetaan seuraavasti: , ja Yhtiön osalta seudulliseen yhteistyöhön ja palveluihin varattu vuosikorvaus on 5 000, joka maksetaan

2 laskujen mukaan toteutuneen mukaisesti. Lisäksi palvelusopimukseen sisältyy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy:n 2 (5) Lempäälän kuntarahoitusosuus Tästä lentoyhteyksien kehittämiseen on varattu , joka laskutetaan vain toteutuneiden kustannusten mukaisesti. 2. YRITYSTONTTIEN JA -ALUEIDEN MARKKINOINTI JA UUDET YRITYSALUEET Tavoitteena on kehittää Lempäälän yritysalueita yhteistyössä kunnan teknisen toimen kanssa sekä aikaansaada uusia työpaikkoja. Markkinoimme yrityksille Lempäälää ja sen yritysympäristöä tuoreen Liikettä ja Elämää markkinointikampanjan mukaisesti ja monikanavaisesti. Teemme markkinointi-yhteistyötä Marjamäen yritysalueen osalta mm. Realparkin kanssa. Määrällisenä tavoitteena on myydä vähintään 7kpl ( ) kunnan yritystonttia. Teemme tiivistä yhteistyötä rakennusvalvonnan kanssa ja muiden yritysten toimitilahankkeiden kannalta relevanttien tahojen kanssa. Näin pyrimme laadukkaaseen rakentamiseen ja sujuvaan asiakas-palveluprosessiin. Yritystonttivarannon varmistamiseksi panostamme edelleen erityisesti Marjamäen yritysalueen kehittämiseen ja laajentamiseen. Huolehdimme siitä, että kunnan yritystonttivarantoa seurataan säännöllisesti. Autamme yrityksiä löytämään toimitilat Lempäälästä hyödyntämällä ylläpitämäämme toimitilarekisteriä sekä kontaktejamme toimitiloja tarjoaviin tahoihin. Ohjaamme toimitiloja tarvitsevia ja toimitilojen rakentamista harkitsevia tahoja yhteistyöhön. Yritysalueiden kehittämisestä ja markkinoinnista sekä tonttien myynnistä yhtiölle maksettava korvaus markkinointi, myynti, verkostoituminen, Marjamäen eri alueiden toteutuksen edistäminen erillinen mainos- ja markkinointimääräraha vuodelle (pääosin tontti- ja yritysmarkkinointi- sekä mainoskuluja) Marjamäki toimiston vuokra 515 / kk, / v. Maksettava vuosikorvaus on yhteensä ja se maksetaan seuraavasti: , ja MATKAILUN EDISTÄMINEN JA ELINKEINOVIESTINTÄ Lisäämme näkyvyyttä sekä seudullisessa matkailutarjonnassa että matkailualan tapahtumissa mm. Kotimaan matkamessut 2015 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Kehitämme matkailumarkkinointimateriaalia sekä etsimme ja hyödynnämme uusia markkinointikeinoja. Matkailumarkkinoinnissa panostamme entistä enemmän sähköiseen markkinointiin. Hyödynnämme matkailumarkkinoinnissa Ideaparkin ja Funparkin asiakasvirtoja ja pyrimme säteilyttämään volyymia

3 koko kunnan alueelle markkinointitoimenpiteiden sekä matkailuyrittäjien yhteistyön avulla. Etsimme aktiivisesti uusia matkailullisia sekä muita vetovoimatekijöitä. Yhtiö hoitaa matkailuasiat ostopalvelusopimuksen puitteissa. Elinkeinotoimen viestinnässä tavoitteena on mahdollisimman reaaliaikainen ja oikean tiedon 3 (5) välittäminen. Pääviestintäkeinona toimivat yrityksen omat Internet-sivut, joiden sisältöä selkeytetään alkuvuoden aikana. Vuonna 2015 lisäämme sähköistä markkinointia sekä panostamme hakukoneoptimointiin aiempaa enemmän. Vuosikorvaus on (henkilöstö, markkinointi, matka, ilmoittelut, kampanjat, materiaalit), ja se maksetaan , ja KUNTAKESKUSTAN KEHITTÄMINEN Lempäälän Silta Tulevaisuuteen Visio valmistui keväällä 2012 ja Yleissuunnitelma keväällä 2014 Yhtiöllä on tärkeä rooli edistää kuntakeskustan kehittymistä vision tavoitteiden mukaisesti. Yhtiö vastaa Lempäälän Silta Tulevaisuuteen Vision toteutuksen suunnittelusta ja koordinoinnista, mukaan lukien yhteistyö rakennusliikkeiden ja muiden kehittämiskumppaneiden kanssa. Kunta vastaa oman budjettinsa puitteissa Vision toteutukseen liittyvän varsinaisen kaavoitusprosessin kustannuksista. Rakennusliikkeet vastaavat omien hankealueidensa suunnittelun kustannuksista Yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa jatketaan hankekohtaisten suunnitelmien viimeistelyä siten että ne täyttävät vision ja yleissuunnitelman asettamat tavoitteet. Prosessi tapahtuu teknisen osaston ja Kehitys Oy:n yhteisellä koordinaatiolla rakennusliikkeiden ja maanomistajien kanssa. Ehdotus tärkeimpien julkisten palvelujen sijoittumisesta keskustakokonaisuudessa sekä koko keskusta-rakentumisen pitkän aikavälin taloudellisten vaikutusten analyysi valmistuu helmikuussa KuMaRa-sopimukset valmistellaan vision, yleissuunnitelman ja talousanalyysien pohjalta hankekohtaisesti. Sopimusmallien kehittämisessä tehdään niiden innovatiivisuuden vuoksi edelleen yhteistyötä Tampereen Yliopiston yms. asiantuntijakumppanien kanssa. Tärkeä osa prosessia on vuoden 2015 aikana mahdollisimman intensiivinen sekä koko kuntaorganisaation osallistaminen että kuntalaisten osallistaminen prosessiin toteutumisen varmistamiseksi. Vuoden 2015 haasteisiin kuuluu myös keskustan kehittämiskokonaisuuden markkinointi yhdessä maanomistajien ja rakennusliikkeiden kanssa. Vuosikorvaus yhtiölle kuntakeskustan kehittämisen suunnittelusta ja koordinoinnista on , joka maksetaan , ja Laskutukseen liitetään jälkikäteen erittely toteutuneista kustannuksista. 5. KEHITYSHANKKEET - Kuntakeskustan kehittämisprosessin jatkaminen yhteistyössä rakennusliikkeiden, teknisen toimen, Yliopiston, arkkitehtitoimistojen, VTT:n ja muun koottavan kehittämiskonsortion kanssa - Lempäälän yrittäjien kanssa toteutettava kuntakeskustan kokonaisuuteen liittyvän hyvinvointikeskittymän suunnittelu, koordinointi ja myynnin tukeminen - elinkeinotoimen johtoryhmän ja elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän sihteeristön ja muiden elinkeinotoimen palvelutehtävien hoito - Yrityshankkeiden valmistelu ja toteutus

4 - Merunlahden kulttuuri- ja elämyspalveluiden suunnittelu ja muut valmisteltavat hankkeet - Ystävyyskuntatoiminnan periaatteiden päivittäminen Kehittämis- ja suunnittelupalveluista maksettava vuosikorvaus on (5) Elinkeinopoliittisen yhteistyöryhmän ELPO:n sihteeristö ja muut elinkeinotoimen palvelutehtävistä maksettava vuosikorvaus Muut tukipalvelut: osallistumme tapauskohtaisesti markkinointituella Lempäälän vetovoimaa olennaisesti lisääviin hankkeisiin. Tukipalvelut - kokonaisuus sisältää markkinointi-, avustus- ja muut toimisto-kustannukset, vuosikorvaus Vuosikorvaus on yhteensä , joka maksetaan seuraavasti: , ja Kuntakeskustan matkailullisen vetovoiman kehittämishanke yhdessä Vesilahden kunnan kanssa Omavastuuosuus Merunlahden kehittämishankkeeseen varattu erillinen vuosikorvaus laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Kansainväliset hankkeet ja kehityshankkeet Suomen Kuntaliiton ja Ulkoministeriön kanssa neuvotellaan muodoista kuntien Pohjoinen-Etelä kehitysmaa-kumppanuuden jatkamiseksi 2014 päättyneen ohjelmakauden jälkeen. Painopisteenä ovat elinkeinopoliittiset tavoitteet suomalaisten yritysten kannalta ja köyhyyden vähentäminen kehityspolitiikan kannalta yritysten luomien työpaikkojen kautta. Olemme myös edelleen aktiivisia laajemmin kansallisen kehityspolitiikan edistämisessä erityisesti yrittäjyyden näkökulmasta ja hyödyntäen kehittyvien maiden poikkeuksellista talouskasvua kumppanuuden mahdollistajana. Kansallista yhteistyötä tehdään erityisesti Suomen Yrittäjien organisaation kanssa. Vuosittain tuetaan 1-2 paikallisen yrityksen paikallisia kehityshankkeita Lempäälän elinkeinopoliittisten tavoitteiden prioriteettien pohjalta. Vuosipalkkio kv -palveluista on ja se maksetaan laskutuksen mukaan toteutuneen toiminnan perusteella. 6. YRITYSPALVELUT JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Lempäälän Kehitys Oy neuvoo, palvelee ja on aktiivisessa yhteistyössä Lempäälän yritysten kanssa. Panostamme uusyrittäjyyteen ja kasvuyrittäjyyteen mm. yhteistyöllä Ensimetrin, yrityskummien ja rahoittajien kanssa. Järjestämme yrittäjien kanssa yhteisiä tapahtumia / infotilaisuuksia. Julkaisemme kuukausittain yritystarinoita ja teemme yhteistyötä yrittäjäjärjestön kanssa mm. Yritysviestin toteuttamisessa.

5 Yritysrekisterin ja toimitilarekisterin päivitys ja ylläpito toteutetaan jatkuvana päivityksenä. Huolehdimme siitä, että Tietopaketin ja ylläpitämiemme rekisterien tiedot ovat oikeita ja ajan tasalla. Toteutamme Tietopaketin vuosittain kirjana sekä sähköisenä versiona. Helpotamme lempääläläisten nuorten kesätyöllistymistä toteuttamalla kesätyösetelikampanjan. Teemme aktiivista yhteistyötä hankinta-asiamiespalvelun kanssa. Arvio vuoden 2015 yrityspalvelusta: rekisterien ylläpito sekä päivittäminen kaikkien Lempäälässä toimivien yritysten osalta yritysneuvonta: noin 200 yritystä Ensimetrineuvonta: 120 yritysideaa / 50 uutta yritystä 5 (5) : Yritysrekisterin ylläpito ja kehittäminen Tontti- ja toimitilarekisterin ylläpito ja kehittäminen Neuvonta ja yrityspalvelut (kokous-, ilmoittelu-, materiaalikulut ym.) Vuosikorvaus laskutetaan Tietopaketti , laskutetaan Kesätyöraha tukikampanja laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. toimitilojen muokkaamista ja remontointia tarkoituksenmukaisiksi jatketaan Aleksin viraston ja Lempon kiinteistön osalta. Vuosikorvaus laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Vuoden 2015 ostopalvelusopimuksen arvo elinkeinopalveluiden kehittämisen osalta on euroa. Teknisen toimen talousarvioon on lisäksi sisällytetty euron määräraha. Yleisiä sopimusehtoja Kaikki hankkeiden ja palvelujen selkeästi kohdistettavat kulut laskutetaan kunnalta suoraan. 1. Sopimuksessa esitetyt laskutettavat summat ovat arvonlisäverottomia, joten laskutuksen yhteydessä niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero 24 prosenttia. 2. Merkittävistä erillisistä esim. matka-, tietoliikenne- tai materiaalikustannuksista sovitaan etukäteen erikseen. 3. Yhtiö raportoi palvelujen toteuttamisesta toimintavuoden aikana kuntakonsernin ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi: niistä palveluista, joista laskutetaan erikseen, raportoidaan laskun yhteydessä projekteista projektisopimuksissa määritellyllä tavalla raportissa tulee esittää tiivis kuvaus suoritetuista toimenpiteistä ja/tai arvio tavoitteiden toteutumisesta - projekteissa raportit laaditaan ulkoisen rahoittajan hyväksymällä tavalla yhtiö toimittaa kunnalle vuosittaiset tilinpäätöstiedot arvio ostopalvelusopimuksen toteutumisesta esitetään kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa: kesäkuussa ja marraskuussa. Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle. Tämä sopimus sitoo yhtiötä välittömästi ja kuntaa kun kunnanhallituksen sopimusta koskeva päätös on saanut lainvoiman.

6 Lempäälässä / 2015 Lempäälän kunnanhallitus Lempäälän Kehitys Oy Kunnanjohtaja Olli Viitasaari Toimitusjohtaja Kari Löytty Toimistopäällikkö Topi Tolvanen