TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS"

Transkriptio

1 1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2011 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen Jarmo jäsen Lähde Aarno jäsen, klo 9.05 alkaen Mikkola Tapio jäsen Vuorimies Kristiina jäsen Ruuskanen Raija pöytäkirjanpitäjä, tilintarkastaja POISSA Ahlqvist Leila jäsen MUUT Viitanen Karoliina kunnanjohtaja, 55 56, klo 9-10 Kerola Raimo ympäristö- ja rakennuslautakunnan pj., 57, klo Kuntonen Olli rakennustarkastaja, 57, klo Viinikka Juha ympäristöpäällikkö, 57, klo ALLEKIRJOITUKSET Marja Ukkola puheenjohtaja Raija Ruuskanen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lopella / 2011 Aarno Lähde Tapio Mikkola Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

2 2 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA TYÖJÄRJESTYS Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asioista päätetään puheenjohtajan esittelyn ja selostuksen pohjalta. Tarkastussäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Tarkastuslautakunta on päättänyt, että lautakunnan kokouskutsu / asialista lähetetään paperitulosteena jäsenille noin viikkoa ennen kokousta ja kokouksessa valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen työjärjestys on esityslistan mukainen. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aarno Lähde ja Tapio Mikkola. Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat käsitellään esityslistan mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aarno Lähde ja Tapio Mikkola. 56 AJANKOHTAISKATSAUS, TALOUSTILANNE JA TALOUSARVION VALMISTELUVAIHE Kunnanjohtaja Karoliina Viitanen ja talousjohtaja Pekka Leppänen on kutsuttu kokoukseen kertomaan kunnan ajankohtaisista asioista, tämänhetkisestä taloustilanteesta ja ensi vuoden talousarvion valmistelun vaiheesta. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee kunnanjohtajan ja talousjohtajan esitykset tiedoksi. Merkittiin tiedoksi kunnanjohtajan esitys. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

3 3 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/ YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN ALAISET TOIMINNOT Tarkastuslautakunnan kokoukseen on kutsuttu ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Kerola, rakennustarkastaja Olli Kuntonen ja ympäristöpäällikkö Juha Viinikka kertomaan vastuualueensa palvelutoiminnasta, tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Rakennustarkastajaa ja ympäristöpäällikköä on pyydetty ennen kokousta täyttämään arviointilomakkeet, joka ovat esityslistan liitteinä 1. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi arviointilomakkeet liitteineen, liite 1 sekä kuullut esittelyt ja käydyt keskustelut. Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan rakennuslautakunnan ja ympäristölautakunnan yhdistäminen on ollut onnistunut ratkaisu. Todettiin, että käytössä oleviin resursseihin nähden ympäristö- ja rakennuslautakunnan tehtävät on hoidettu hyvin. Neuvontapalveluiden parantamiseksi voisi hakea rahoitusta EMO ry:n Leader-hankkeista. Prosessikuvaukset on hyvä tehdä riskienhallinnan parantamiseksi. Myös asiakaspalautteita toivotaan kerättävän. Tarkastuslautakunta totesi, että taksoja on tarkistettu kuluvana vuonna. Taksat tulee pitää jatkuvasti ajan tasalla ja tehdä tarkistukset säännöllisesti. 58 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN HAVAINNOT Lautakunta ottaa keskusteluun jäsentensä tekemät havainnot kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden toiminnasta. Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee jäsenten havainnot tiedoksi. Aarno Lähde esitti, että tehdään selvitys kunnan alueella olevien vesiosuuskuntien tasapuolisesta kohtelusta. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomioita perusturvalautakunnan päättämistä uusista asiakasmaksuista tiedottamiseen, jonka kohderyhmänä voisivat olla mm. loppilaiset eläkeläisjärjestöt. Kiinnitettiin huomiota Läyliäisten nuorisotilojen ongelmiin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota metsäyhtiöiden puukartelliin ja esittää, että asia selvitetään kunnan osalta. Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

4 4 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/ ILMOITUSASIAT Ehdotus: Päätös: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Ilmoitusasioita ei ollut. 60 SEURAAVA KOKOUS Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään aikaisemmin hyväksytyn työohjelman mukaisesti perjantaina alkaen klo Kokouksessa käsitellään teknisiin palveluihin, liikenneväyliin ja yleisiin alueisiin liittyviä toimintoja. Kokoukseen kutsutaan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Aimo Alho ja tekninen johtaja Timo Rahikainen. Kokouksen yhteydessä tehdään tutustumiskäynti kunnan varikolle. Päätös on ehdotuksen mukainen. Vilho Tuomi ilmoitti esteellisyydestään kokoukseen. 61 MUUT ASIAT Ehdotus: Päätös: Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväksi mahdollisia muita asioita. Muita asioita ei ollut. 62 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Ehdotus: Päätös: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan. Tämän kokouksen päätöksistä ei voi tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta, koska päätökset koskevat valmistelua ja täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ). Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet:

5 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2011 Aika Paikka Kunnantalo Arviointikohde Rakennusvalvonta Esittelijä/ tilivelvollinen Rakennustarkastaja Olli Kuntonen Kokoukseen on kutsuttu ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Kerola, rakennustarkastaja Olli Kuntonen ja ympäristöpäällikkö Juha Viinikka esittelemään tehtäväalueensa palvelutoimintaa sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna Perustietoja 1. Vastuualueen yleiskuvaus (tiivistetysti, tarvittaessa erillisellä liitteellä) Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 :n mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonnan tehtävä on ohjata rakentamista siten, että noudatetaan kaavoitusta, lainsäädäntöä ja muita rakentamiseen liittyviä määräyksiä ja ohjeistuksia, pyrkiä aikaansaamaan ympäristön huomioivaa rakentamista yms. sekä osaltaan vaikuttaa kaavoitukseen. 2. Vastuualueenne/toimintayksikkönne organisaatio, tilivelvolliset/ esittelijöinä toimivat viranhaltijat (tiivistetysti, tarvittaessa voidaan viitata liiteasiakirjoihin). Ympäristö- ja rakennuslautakunta muodostuu kahdesta tehtäväalueesta, rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu. Rakennusvalvonnan osalta esittelijänä ja tilivelvollisena on rakennustarkastaja. Katselmuksia, neuvontaa yms. suorittaa lisäksi tarkastusinsinööri 45 %:n osuudella. Asiakaspalvelusihteereitä on 1,5 henkilöä hoitamassa erilaisia asiakaspalvelu- ja toimistotöitä. LVI-teknikko toimii asiantuntijana LVI-asioissa 20 %:n osuudella. Lisäksi maankäyttöpäällikkö suorittaa pääsääntöisesti asemakaava-alueiden rakennusten merkinnät ja tarjoaa asiantuntija-apua mm. emätilalaskelmien ja kaavatulkintojen osalta.

6 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Toiminnan johtamisen, kehittämisen ja prosessien näkökulma 3. Onko kunnan hyväksymä strategia muodossa, josta vastuualueen/toimintayksikön on mahdollista löytää lähtökohtia omille talousarviotavoitteille? Esitä esimerkki sellaisesta kunnan strategian tavoitteesta, jota vastuualueella on toteutettu sitovana tavoitteena. Asiakaspalvelun/ajankäytön tehostaminen. Toimintatapoja on kehitetty vastaamaan palvelun kysyntää ja kohdistamaan palvelua rakennusvalvonnan vastuualueen mukaiseen toimintaan. 4. Vertaako vastuualue/toimintayksikkö itseään säännöllisesti muiden kuntien organisaatioihin? Miten? Liitä vertailutietoja palauteaineistoon. Vertailua suoritetaan säännöllisesti, mutta aineistoa vertailutiedoista ei ole koostettu. Vertailua on suoritettu kollegojen kanssa käytyjen keskustelujen muodossa sekä eri kuntien organisaatiokaavioita tarkasteltuna. Myös Kuntaliitto on aika ajoin tehnyt vertailuja kuntien organisaatioista. 5. Onko vastuualueen/toimintayksiköiden eri toimintojen prosessit tunnistettu ja kuvattu? Mitkä prosessit on kuvattu? Liitä mahdollinen esimerkki prosessikuvauksista mukaan. Prosesseja ei ole kuvattu. Talouden näkökulma 6. Vastuualueenne/toimintayksikkönne sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatilanne (voidaan viitata liitemateriaaliin, esim. kirjanpidon tuloste, osavuosikatsaus) II osavuosikatsaus ja talouden toteutumavertailu Toiminnallinen tavoite ohjeistuksen päivityksestä on saavutettu. Tulotavoitteesta on saavutettu eli 69,7 %. Talousarvion toimintakuluista on käytetty eli 70 %.

7 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE 7. Mitä toimenpiteitä vastuualueellanne/toimintayksikössänne on viimeisimmän vuoden aikana tehty tuottavuuden kehittämiseksi ja onko tuottavuuden kasvu saavutettu? Uusittu rakennusvalvontataksa tuli voimaan alkaen. Korotusta maksuihin edelliseen verrattuna %. Taksalla on saavutettu haettu tuottavuuden kasvu huomioiden sen jälkeen tapahtunut rakentaminen. Rakennusvalvonnan suorittamia katselmuksia on vähennetty resurssien vaatimissa ja lain sallimissa rajoissa. Esim. hormikatselmukset on jätetty vastaavan työnjohtajan suoritettavaksi. Asiakas-/vaikuttavuusnäkökulma 8. Onko vastuualueellanne/toimintayksikössänne tehty arviointia asiakasnäkökulmasta, esimerkiksi asiakaspalautteiden kautta? Liittäkää viimeisimmän arvioinnin tulokset mukaan. Koko kunnantalon asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin maaliskuussa 2011, joten strategian mukaista rakennusvalvonnan palautekyselyä ei ole erikseen toteutettu. 9. Miten vastuualueellanne/toimintayksikössänne on arvioitu toiminnan vaikuttavuutta? Miten on varmistettu, että tuotetut palvelut vaikuttavat suunnitellulla tavalla? Toiminnan vaikuttavuutta ei ole arvioitu. Rakennusvalvonta on kuitenkin ensimmäisiä tahoja, joihin kuntaan rakentamista tai yrityksen perustamista suunnitteleva ja harkitseva ottaa yhteyttä. Siten toimiala ei ole pelkästään lupabyrokraatti, vaan myös ensivaikutelman antaja kunnasta. Henkilöstönäkökulma 10. Miten henkilöstöä koskevaa tietoa on kerätty ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehtävissä? Mihin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty? Tietoja ei ole kerätty.

8 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Muut asiat 11. Mikä palvelu/toiminto on mielestänne esimerkillisesti järjestetty vastuualueellanne/toimintayksikössänne? Asiakaspalveluun toimistohenkilöstön osalta on panostettu ja palvelua tarjotaan kiitettävästi. Katselmusajat voi varata myös asiakaspalvelusihteereiltä, jolloin ajanvaraus on oleellisesti parantunut tavoitettavuuden myötä. Lupamenettelyn ja tarkastusaikojen saatavuus on resurssit huomioiden onnistuttu säilyttämään vertailukelpoisena naapurikuntiin. (Ei kirjallista vertailuaineistoa) 12. Minkä palvelun/toiminnan järjestämisessä on suurimmat haasteet (puutteet tai ongelmat)? Rakennuslainsäädännössä ja niihin liittyvissä määräyksissä tapahtuneet muutokset ovat lisänneet oleellisesti neuvontatarvetta. Neuvontaan ei käytännön tasolla ole kysyntää vastaavaa aikaa käytettävissä. Muutoksiin perehtymiseen ei myöskään ole riittävästi aikaa käytettävissä siten, että varmuus omasta ajantasaisesta tietämyksestä olisi parhaalla mahdollisella tasolla. Resurssien vähentäminen on merkittävällä tavalla heikentänyt palvelukykyä tältä osin. 13. Mitä muita asioita haluaisit tuoda esille? Rakennusvalvonta suorittaa tilastoissa näkymätöntä työtä lisääntyneessä määrin mm. seuraavien asioiden parissa: - yleinen neuvontatarve sekä luvanhakijoiden että suunnittelijoiden taholle on oleellisesti lisääntynyt muuttuvien säännöstöjen myötä - lakisääteisten kuulemisten myötä on lisätyötä tullut sekä itse kuulemisen että niistä johtuvien asioiden selvittelyssä - kansalaisten aktiivisuus tietojen kyselyyn lisääntynyt - luvanhakijoiden ja heidän naapureidensa kriittisyys rakentamiseen ja lupamenettelyihin selkeästi lisääntynyt ja se aiheuttaa lisätyötä

9 17 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA RAKENNUSVALVONTA Perustehtävä Rakentamisen ohjaaminen siten, että saavutetaan mahdollisimman onnistunut rakennushanke käyttäjän ja ympäristön kannalta katsoen ja siten, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti. TALOUSARVIO 2011 Sitovat tavoitteet 1. Asiakaspalvelun / ajankäytön tehostaminen Mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen Laatukriteerit määritelty Vastuuhenkilö rakennustarkastaja Toteutuma 1 Laatukriteerien laatiminen on aloitettu kartoittamalla rakennusvalvonnan tehtäviä ja niiden suorittamisen toimintatapoja. Toiminnalliset tavoitteet Mittarit, joilla kuvataan onnistumista Vastuuhenkilö menestystekijöiden suhteen 1. Neuvonta ja ohjeistus päivitetään Päivitys tehty rakennustarkastaja 2. Asiakastyytyväisyyskysely Kysely toteutettu rakennustarkastaja Toteutuma 1 Ohjeita rakentajalle jaetaan sekä paperiversiona rakennusvalvontatoimistosta että rakennusvalvonnan sivuilla internetissä. Ohjemonistetta on päivitetty viimeksi maaliskuussa - muutoksia tehdään, kun tarvetta siihen ilmenee. Suunnittelijoiden kanssa käydään keskusteluja toimintatavoista joustavan ja tehokkaan palvelun edistämiseksi. Toteutuma 2 Kyselyn toteuttamisesta on luovuttu, koska kunnantalolla suoritettiin yleinen asiakastyytyväisyyskysely.

10 18 Mittarit ja tunnusluvut Rakennusluvat omakotitalot asemakaava-alueet muut alueet loma-asunnot ranta-asemakaava-alueet muut alueet Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Poikkeamispäätökset Suunnittelutarveratkaisut Poikkeamislausunnot ympäristökeskukselle Resursseihin perustuen rakennusaikaisia katselmuksia on pyritty vähentämään ja jättämään rakentamisen seuranta vastaavan työnjohtajan varaan. Katselmusten määrä myönnettyä rakennus- ja toimenpidelupaa kohti on tänä vuonna ollut 3,58 kpl. Määrään on vaikuttanut lisäävästi vuonna 2000 tulleet aloituskokoukset ja vuonna 2004 tulleet rakennusten ulkopuoliset jätevesijärjestelmien katselmukset. Vähennystä on tapahtunut perustus-, rakenne- ja hormikatselmusten osalla. Rakennuslupien kokonaislukumäärä on lievästi laskenut viime vuoteen verrattuna, mutta omakotitalolupien määrä on pysynyt keskimääräisellä viime vuosien tasolla. Asuinrakennusten osalta on todettavissa asemakaava-alueen rakentamisen lisääntyminen kolmeen edelliseen vuoteen verrattuna. Talous Talousarvio 2011 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,3 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut , ,8 Toimintakate , ,5 Poistot Talousarvion toteutuminen Tulot ovat jääneet hieman arvioitua pienemmiksi, mutta tuloarvion toteutumiseen on vielä mahdollisuus riippuen loppuvuoden aikana haettavista rakennuslupien määrästä ja hankkeiden suuruuksista.

11

12

13

14

15 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 6/2011 Aika Paikka Kunnantalo Arviointikohde Ympäristötoimi Esittelijä/ tilivelvollinen Ympäristöpäällikkö Juha Viinikka Kokoukseen on kutsuttu ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Raimo Kerola, rakennustarkastaja Olli Kuntonen ja ympäristöpäällikkö Juha Viinikka esittelemään tehtäväalueensa palvelutoimintaa sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista vuonna Perustietoja 1. Vastuualueen yleiskuvaus (tiivistetysti, tarvittaessa erillisellä liitteellä) Ympäristö- ja rakennuslautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 5 :n mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena. Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on ympäristönsuojelun valvomiseksi ja edistämiseksi kunnassa: 1) huolehtia sen hoidettavaksi laissa tai sen nojalla säädetyistä tai määrätyistä tehtävistä; 2) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelun suunnittelusta ja kehittämisestä; 3) huolehtia ympäristön tilan seurannasta sekä siihen liittyvistä selvityksistä ja tutkimuksista; 4) osallistua kunnassa tarvittavan ympäristönsuojelua koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämiseen; 5) antaa lausuntoja sekä tehdä esityksiä ja aloitteita ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista muille viranomaisille; 6) huolehtia omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevasta tiedottamisesta, valistuksesta ja koulutuksesta kunnassa; 7) edistää kunnan yhteistyötä muiden viranomaisten ja yhteisöjen kanssa ympäristönsuojeluasiassa sekä 8) suorittaa muut sille johtosäännössä määrätyt tehtävät.

16 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE 2. Vastuualueenne/toimintayksikkönne organisaatio, tilivelvolliset/ esittelijöinä toimivat viranhaltijat (tiivistetysti, tarvittaessa voidaan viitata liiteasiakirjoihin). Ympäristö- ja rakennuslautakunta muodostuu kahdesta tehtäväalueesta, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta. Ympäristönsuojelun osalta esittelijänä ja tilivelvollisena on ympäristöpäällikkö. Tarkastuksia, neuvontaa, valmistelutehtäviä ja luonnonsuojeluselvityksiä yms. suorittaa tarkastusinsinööri 45 %:n osuudella. Yhden asiakaspalvelusihteerin tehtävästä 60 % kuuluu ympäristönsuojelun tehtäväalueelle. Hän hoitaa erilaisia asiakaspalvelu-, valvontarekisterien hoito- ja toimistotehtäviä. Toiminnan johtamisen, kehittämisen ja prosessien näkökulma 3. Onko kunnan hyväksymä strategia muodossa, josta vastuualueen/toimintayksikön on mahdollista löytää lähtökohtia omille talousarviotavoitteille? Esitä esimerkki sellaisesta kunnan strategian tavoitteesta, jota vastuualueella on toteutettu sitovana tavoitteena. Kyllä on. Tehtäväalueen vastuulla oleva sitova strateginen tavoite liittyy tehtäväalueen perustehtäviin kuuluvaan ympäristön tilan seurantaan, sen entistä jäsentyneempään järjestämiseen. Kehittämistyö on kesken eli valtuustokauden tavoite ei ole vielä toteutunut. 4. Vertaako vastuualue/toimintayksikkö itseään säännöllisesti muiden kuntien organisaatioihin? Miten? Liitä vertailutietoja palauteaineistoon. Vertailua suoritetaan säännöllisesti, mutta kirjallista aineistoa vertailutiedoista ei ole koostettu. Vertailua on suoritettu lähialueen kuntien kollegojen kanssa käydyissä keskusteluissa sekä eri kuntien organisaatiokaavioita tarkasteltuna. Myös Kuntaliitto on aika ajoin tehnyt vertailuja kuntien ympäristönsuojeluorganisaatioista sekä niiden tehtävämääristä ja tehtävien hoidosta. 5. Onko vastuualueen/toimintayksiköiden eri toimintojen prosessit tunnistettu ja kuvattu? Mitkä prosessit on kuvattu? Liitä mahdollinen esimerkki prosessikuvauksista mukaan. Toimintojen laajoja prosesseja ei ole kuvattu. Lupamenettelyjen työvaiheista ja päätösten täytäntöönpanosta käytetään ympäristötoimen sisäisiä epävirallisia toimintaohjeita.

17 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Talouden näkökulma 6. Vastuualueenne/toimintayksikkönne sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumatilanne (voidaan viitata liitemateriaaliin, esim. kirjanpidon tuloste, osavuosikatsaus) II osavuosikatsaus ja talouden toteutumavertailu Sitova tavoite 2011: Ympäristön tilan seurantajärjestelmän kehittämistä jatketaan. on saavutettu siten, että kehittämistyötä on tehty tarkastelujaksolla. Tulotavoitteesta on saavutettu eli 96,3 %. Talousarvion toimintakuluista on käytetty eli 70 %. 7. Mitä toimenpiteitä vastuualueellanne/toimintayksikössänne on viimeisimmän vuoden aikana tehty tuottavuuden kehittämiseksi ja onko tuottavuuden kasvu saavutettu? II osavuosikatsaus ja talouden toteutumavertailu Ympäristönsuojelua koskevat taksat on tarkistettu vuoden 2011 alkupuoliskolla. Tämä näkyy tulojen toteutumassa Taksatarkistukset oli huomioitu jo talousarviossa Asiakas-/vaikuttavuusnäkökulma 8. Onko vastuualueellanne/toimintayksikössänne tehty arviointia asiakasnäkökulmasta, esimerkiksi asiakaspalautteiden kautta? Liittäkää viimeisimmän arvioinnin tulokset mukaan. Tehtäväalueella ei ole tehty omaa arviointia. Koko kunnantalon asiakastyytyväisyyskysely (maaliskuu 2011) sisältänee palautetta myös ympäristönsuojelusta. 9. Miten vastuualueellanne/toimintayksikössänne on arvioitu toiminnan vaikuttavuutta? Miten on varmistettu, että tuotetut palvelut vaikuttavat suunnitellulla tavalla? Ympäristönsuojelun toiminnan vaikuttavuutta ei ole arvioitu. Varmistusta ei ole tehty. Tehtäväalueen perustehtäviä ovat lupa- ja valvonta-asioiden hoitaminen ja asiakkaiden neuvonta. Yleisellä tasolla arvioni on, että toimintamme vaikuttavuus esim. kuntalaisten, mökkiläisten ja yritysten ratkaisuihin, valintoihin ja toimenpiteisiin on kattavaa, tehtäväalueen resurssit huomioiden. Toimintamme on luonteeltaan monitahoista ja kontaktoituu käytännössä laajasti toimintaan yhteiskunnassa. Tätä kautta vastuullamme on pyrkiä vaikuttamaan myönteisesti myös Lopen kunnan yleiseen julkisuuskuvaan.

18 Lopen kunta Tarkastuslautakunta ARVIOINTILOMAKE Henkilöstönäkökulma 10. Miten henkilöstöä koskevaa tietoa on kerätty ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehtävissä? Mihin toimenpiteisiin niiden perusteella on ryhdytty? Tietoja ei ole kerätty. Muut asiat 11. Mikä palvelu/toiminto on mielestänne esimerkillisesti järjestetty vastuualueellanne/toimintayksikössänne? Työmäärä on pysyvästi liian suuri tehtäväalueen resursseihin nähden. Työt ja niiden vaatimat aikataulut menevät jatkuvasti päällekkäin eikä töiden realistinen priorisointi ole kaikin ajoin mahdollista. Tästä syystä mitään palvelua/toimintoa ei ole mahdollista hoitaa esimerkillisesti. Katson kuitenkin, että lupakäsittelyajat ovat yleisesti ottaen pysyneet kohtuullisina ja paljon työaikaa vaativa kuntalaisten, mökkiläisten ja yrittäjien runsas neuvontatarve on saatu hoidettua resursseihin nähden hyvin. 12. Minkä palvelun/toiminnan järjestämisessä on suurimmat haasteet (puutteet tai ongelmat)? Ympäristönsuojelulainsäädännössä tapahtuneet muutokset ovat viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana lisänneet kuntien tehtäviä. Tehtäväalueen resurssit ovat samalla hieman pienentyneet (ma. ympäristötarkastaja 60 % , lupa- ja valvontatarkastaja 50 % , tarkastusinsinööri 45 % ). Ongelmana on myös se käytännön työssä havaittu piirre, että rakennusvalvonnan pakollisten katselmusten takia tarkastusinsinöörin työpanoksesta kuluu jatkuvasti enemmän rakennusvalvonnan kuin ympäristönsuojelun tehtäviin, vaikka työaikajakoa on samalla pyritty pitämään tasapainossa. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan alaisten kokonaisresurssien vähentäminen on siten merkittävällä tavalla heikentänyt ympäristönsuojelun tehtävien hoidon tehokkuutta. 13. Mitä muita asioita haluaisit tuoda esille? -

19 19 TOIMIELIN: TEHTÄVÄALUE: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA YMPÄRISTÖNSUOJELU Perustehtävä Hoitaa ne tehtävät, jotka laissa ympäristönsuojelun hallinnosta (6 ) on asetettu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväksi. TALOUSARVIO 2011 Sitovat tavoitteet 1. Lopen kunnan ympäristön tilan seurantajärjestelmän kehittäminen Mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen Seurantajärjestelmän kehittämistä jatketaan Vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö Toteutuma 1 Seurantajärjestelmän kehittämistä on jatkettu toisen vuosikolmanneksen aikana. Ympäristönsuojelun tehtäväalueen olemassa olevaa luvanvaraisten toimintojen valvontasuunnitelmaa laajennetaan ja tarkennetaan. Mukaan pyritään valitsemaan sellaisia mm. vesistöjä ja luonnon monimuotoisuutta kuvaavia indikaattoreita, joiden seurantaa lainsäädännössä kunnilta edellytetään ja joiden seurantaan kunnan ympäristötoimessa on osoitettavissa resurssit. Seurantajärjestelmän kehittämistä on jatkettu talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Toiminnalliset tavoitteet 1. Lopen ilmastonmuutoksen toimenpidesuositukset 2. Materiaalien käytön ja hankinnan ohjeistuksen laatiminen Mittarit, joilla kuvataan onnistumista menestystekijöiden suhteen Lopen ilmastonmuutoksen toimenpidesuositusten tekeminen käynnissä Ohjeistuksen laadintaa jatketaan Vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö ympäristöpäällikkö Toteutuma 1 Toimenpidesuositustyötä on jatkettu keräämällä tausta-aineistoa kuntien mahdollisuuksista ehkäistä ilmastonmuutosta omilla toimillaan. Tavoitteena on asiakokonaisuus, josta on mahdollista muotoilla suositukset sellaisista toimenpiteistä, jotka Lopen kunnan henkisessä ja fyysisessä infrastruktuurissa ovat loppilainen tapa vastustaa ilmastonmuutosta. Toimenpidesuositusten laatimista on jatkettu talousarviossa asetetun tavoitteen ja käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Toteutuma 2 Ohjeistuksen laadintaa on jatkettu talousarviossa asetetun tavoitteen ja käytettävissä olleiden resurssien mukaisesti. Talous Talousarvio 2011 Toteutuma Käyttö Toteutuma Muutos Muutokset Yhteensä % /- % Toimintatuotot , ,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,3 Poistot

20 20 Talousarvion toteutuminen Toisen vuosikolmanneksen perusteella ympäristönsuojelun tehtäväalueen talousarvio näyttää toteutuvan hyvin. Alkuvuonna tarkistettujen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan ja kunnan maa-ainestaksan ansiosta tuloja on kertynyt jo tähän mennessä lähes budjetoidusti. Ympäristönsuojelun menot, etenkin tutkimus- ja valvontatehtävien ostossa, toteutuvat tyypillisesti takapainotteisesti vuoden loppupuolella. Tämä huomioon ottaen talousarvio näyttää menojen osalta toteutuvan budjetoidusti.

21

22

23

24

25

26

27

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 16.01.2015 klo 09.00-12.35 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014

Osavuosikatsaus I Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 Tammi-kesäkuu 2014 SISÄLLYS 1 Yleiskatsaus talouden toteutumisesta 1 2 Talousarvion- ja suunnitelman rakenne ja sitovuus sekä tilivelvolliset 2-3 3 Käyttötalousosan toteutuminen 4-69

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Hailuodon kunnanvirasto, tekninen toimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 16.1.2006, 22.1.2007, 1.10.2007 Muutoksen voimaantulo: 1.11.2007 Muutettu: 8.12.2008 Voimaantulo:

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä PÖYTÄKIRJA 10/2014 263 Kuntayhtymähallitus 16.10.2014 AIKA 16.10.2014 klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014)

Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ. Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Ikaalisten kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ Kvalt 1.12.2014, 67 (voimaan 9.12.2014) Hallintosääntö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KAUPUNGIN MUUT JOHTOSÄÄNNÖT... 4 2. LUKU ORGANISAATIO

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot