Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kunnanvaltuusto Mäntsälän vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 13/02/2014 Kunnanhallitus Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta ti linpää tös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annet ta va se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saa tet ta va se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase lii te tie toineen, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jol la on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kir janpi to vel vol li ses sa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liit tei neen. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kuntalain 73 :n mukaan tilintarkastajan on viimeistään toukokuun lop puun mennessä tarkastettava päättyneen tilikauden hallinto, kirjanpito ja ti lin päätös sekä luovutettava tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle osoitettu ti lin tarkas tus ker to mus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuus ton asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden to teu tu mises ta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista ta louteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtä vä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa. Jos kunnalla on kattamatonta alijäämää taseessa, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainottamisen toteutumisesta sekä voi massa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä ta louden tasapainottamiseksi (KuntaL 578/2006, 69 2 mom.). Mäntsälän kunnan tilikauden 2013 tulos on ,42 euroa yli jää mäinen, josta kunnan osuus on ,15 euroa ja Mäntsälän Veden ,11 euroa. Käyttötalous Mäntsälän kunnan toimintakulut kasvoivat vuo den 2013 tilinpäätöksessä 124,8 milj. euroon kasvun ollessa 4,5 milj. eu roa (3,7 %). Sosiaali- ja terveys toi mes sa Mustijoen perusturvan toi min ta ku lut kasvoivat tilikaudella 4,1 milj. euroa (5,5 %), sivistyspalveluissa 0,8 milj. euroa (4,3 %) ja teknisissä pal ve luis sa 0,6 milj. (4,9 %) ja hal lin to pal ve luis sa 0,7 milj. euroa (11 %). Toimintatuotot kasvoivat 32,8 milj. euroon, jossa nousua 1,9 milj. euroa (6,2 %). Pornaisten yhteistoimintaosuus kasvoi 0,8 milj. euroa (6,4 %) ja myyn ti voit to jen osuus kasvoi 0,4 milj. euroa 1,6 milj. euroon. Toimintakate heikkeni 2,5 milj. euroa (2,8 %) 91,8 milj. euroon ja ilman myyn ti voit to ja 3 milj. euroa 3,3 % 94,3 milj. euroon. Toimintakate heikkeni 2,6 % euroon per asukas (2012; 3 %, 2011: 5,8 %, 2010: 0,9 %) ja

2 il man myyntivoittoja 3 %. Tilikauden päättymisen jälkeen määrärahaylityksiä tilinpäätökseen kirjattiin yh teen sä 2 milj. euroa, josta mm. käyttötalouteen 0,9 milj. euroa ja in vestoin tei hin 0,8 milj. euroa. Valtuusto on käsitellyt määrärahaylitykset kokouksessa 9. Verotulot ja valtionosuudet Verotuloja kertyi 74 milj. euroa ja valtionosuuksia 26,5 milj. euroa, yh teensä 100,5 milj. euroa. Verorahoitus kasvoi 7,1 milj. euroa, 7,6 prosenttia. Ve ro tu lot asukasta kohden kasvoivat euroon, 10,1 prosenttia, kun muu tos edellisenä vuonna oli +/- 0 %. Verotulot toteutuivat 1,4 milj. euroa yli ja valtionosuudet 0,1 milj. euroa alle muutetun ta lous ar vion ve ro ra hoituk sen poikkeaman ollessa 1,3 %. Vuosikate ja tilikauden tulos Vuosikate parani 9,3 milj. euroon ja oli asu kas ta kohden 451 euroa (2012: 234 euroa, 2011: 392 euroa). Vuosikate kattoi suunnitelmapoistoista 135 pro sent tia. Kunnan vuosikate ilman liikelaitosta Mäntsälän Vettä oli 8,3 milj. eu roa ja asukasta kohden 403 euroa (2012: 207 euroa, 2011: 369 eu roa). Vuosikatteen nousuun vaikutti ennen muuta verotulojen poik keuk sel li sen suu ri kasvu verotilitysmuutoksista johtuen (ns. verotilitysten rytmihäiriö) ja sosiaali- ja terveystoimen me no kas vun ta saan tu mi nen. Verokertymä kasvoi peräti 7 milj. euroa (10,4 %), josta kunnallisverotuotto 5,9 milj. euroa (9,8 %). Yh tei sö ve ro tuot toa ker tyi 0,1 milj. euroa ja kiinteistöveroa 0,9 milj. euroa edellisvuotta enem män. Tilastokeskuksen kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan kes ki mää räi nen vuosikate on koko maassa 371 euroa per asukas ja kattaa pois tois ta 99 prosenttia. Tilikauden tulos oli 2,4 milj. euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöserien jälkeen ylijää mää kirjataan taseeseen 2,5 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan yli jäämä 2,36 milj. euroa ja Mäntsälän Veden 0,14 milj. euroa. Investoinnit Vuoden 2013 tilinpäätöksessä investointimenot olivat 13,9 milj. euroa brutto ja 11,6 milj. euroa netto. Investointimenot netto alenivat asu kas ta kohden 567 euroon (2012: 752 euroa, 2011: 597 euroa). Maanostoon käy tettiin 0,3 milj. euroa, Koilis - Mänt sä län koulun rakentamiseen 2,4 milj. euroa ja Nummisten kouluun 4,7 milj. eu roa sekä erilaisiin kunnallis- ja ve si huolto tek nii kan hankkeisiin n. 1 milj. eu roa. Mäntsälän Veden investoinnit olivat 1,2 milj. euroa jääden 0,4 milj. eu roa alle talousarvioon budjetoidun mää rära han. Lainakanta Uutta pitkäaikaista lainaa ei tilikaudella nostettu ja rahoitustarve hoidettiin kun ta to dis tuk sil la, joiden määrä tilikauden lopussa oli 26 milj. euroa. Pit käai kai sia lainoja lyhennettiin 6,3 milj. euroa. Kunnan korkomenot olivat 0,7 milj. euroa. Kunnan lainakanta kasvoi tilikaudella 4 milj. euroa 57,4 milj. euroon ja oli asukasta kohden euroa. Asukaskohtainen lainakanta nousi 190 euroa. Tilinpäätöshetkellä kuntien keskimääräinen lainakanta oli ar-

3 Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää viol ta euroa/asukas ja muutos 291 euroa. Mäntsälän kunnan suhteel li nen velkaantuneisuus parani hieman 56,5 pro sent tiin (2012: 57,9 %, 2011: 52,3 %) ja omavaraisuusaste aleni 50,6 pro sent tiin (2012: 50,9 %, 2011: 53,9 %). Kuntakonsernin lainakanta nousi ti li kau den lopussa 101,7 milj. euroon, euroon asukasta kohden, jossa kasvua 376 euroa. Kunta kon ser nin suhteellinen velkaantuneisuus oli 75,8 % (2012: 76,2 %) ja omavaraisuusaste 35,2 % (2012: 35,8 %). Kunnan takausvastuut su pis tuivat 5 milj. euroa 38 milj. euroon. Kunnan sijoitukset ja kassavarat olivat ti likau den lo pus sa yht. 0,8 milj. euroa. (Lisätietoja/valmistelija: kunnankamreeri Anja Tupamäki, puh ) 1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden ,42 euron yli jäämäi ses tä tuloksesta, josta kunnan osuus on ,65 euroa ja Mänt sä län Veden osuus ,77 euroa, kirjataan poistoerän vähennyksenä Mäntsälän kunnalle ,56 eu roa ja Mänt sä län Vedelle ,52 euroa sekä loput ,50 euroa taseeseen tilikauden ylijäämäksi, josta Mänt sä län kunnan ylijäämä ,21 euroa ja Mänt sälän Veden ,29 euroa, 2. todeta, että kunnan velkamäärä oli tilikauden 2013 lopussa yhteensä 57,4 milj. euroa, euroa/asukas ja kunnan takausvastuut yhteensä 38 milj. euroa. Konsernivelka kasvoi 8 milj. euroa yhteensä 101,7 milj. euroon, euroon/asukas. Kunnan suhteellinen velkaantuneisuus 56,5 % ylittää kriisikuntamittariston 50 %:n tason. Kuntakonsernissa suhteellinen velkaantuneisuus oli 75,8 % omavaraisuusasteen ollessa 35,2 %. 3. allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja toimittaa sen tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle tarkastettavaksi, 4. oikeuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan tilintarkastuksen vahvistusilmoituskirjeen, 5. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tarvittaessa mahdolliset teknisluontoiset korjaukset/täsmennykset allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen ja sen liitetietoihin ja 6. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Kunnankamreeri Anja Tupamäki esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Liite 1. Mäntsälän kunnan tilinpäätös 2013

4 Tarkastuslautakunta, vaalikausi Kuntalain 68 pykälän mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase,tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee kuntalain 68a pykälän mukaan laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on kuntalain 75 pykälän mukaan hankittava muistutuksesta asianomaisen selitys ja hallituksen lausunto. Kunnanvaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kunnan vastuullinen tilintarkastaja luovuttaa tilintarkastuskertomuksen sekä esittelee tilintarkastuksen loppuraportin kokouksessa. Kertomus ei sisällä muistutusta. Lisäksi tarkastuslautakunnalle annetaan tiedoksi johdon antama vahvistuskirje. Päätösesitys: Tarkastuslautakunta 1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi 2. esittää valtuustolle, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta hyväksyi esityksen mukaan. Kunnanvaltuusto 52 Esitys: Käsittely: Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Ryhmäpuheenvuorot pitivät Keskusta, Kokoomus, SDP, Vasemmisto, Mäntsälän Puolesta, KD sekä Vihreät. Hyväksyttiin esityksen mukaan. Merkittiin, että Antti Rinne poistui kokouksesta tämän pykälän aikana ja varavaltuutettu Markku Helenius tuli paikalle. Liite 1. Mäntsälän kunnan tilinpäätös 2013

5

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginvaltuusto 60 17.11.2014 Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien 2015-2017 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2015-2019 investointisuunnitelmaehdotus 570/02.02.00/2014, 544/00.02.00/2014 KV

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 1 (20) Kunnanhallitus 28.11.2011 AIKA 28.11.2011 klo 18:30-20:48 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 140 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187.

Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187. Kaupunginhallitus 187 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 39 15.06.2015 Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelun linjaukset KHALL 08.06.2015 187 Taustaa Sastamalan kaupungin käyttötalouskustannusten voimakas, yli

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 Kaupunginhallitus 204 27.10.2014 Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 159/1/35/2014 KHALL 204 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE

Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon RAPORTOINTI VALTUUSTOLLE Kaupunginhallitus 366 29.09.2014 Kaupunginvaltuusto 90 13.10.2014 Talouden ja tavoitteiden toteutuma 1-8/2014 ja talousarviomuutokset vuoden 2014 talousarvioon 908/02.02.02/2014 KHALL 29.09.2014 366 Liite

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2006 1 Kunnanvaltuusto 12.12.2006 AIKA 18:00-19:00 PAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Haataja Pauliina 18:00-19:00 Jäsen Heikkinen Eero 18:00-19:00

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 PARIKKALAN KUNTA Päiväkoti Satakieli, valmistui 9/2013 (kuva Sari Kokkonen) TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Henkilöstöraportti

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot