Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti"

Transkriptio

1 Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä

2 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa ensimmäiselle kylämatkailun kehittämishankkeelle, joka päättyi Jatkohanke on kestoltaan 1v ja 2kk. Hanke alkoi ja päättyy , hankkeen projektikoordinaattori aloitti työnsä Jatkohankkeen rahoitus on saatu Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveristä ja sitä hallinnoi Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry. Kylämatkailuhanke on koko kylän projekti ja siihen osallistuu yritysten lisäksi erilaiset yhdistykset sekä yksittäiset kyläläiset. Hanke on myös osa valtakunnallista kylämatkailun kehittämishanketta, jota koordinoi Lomalaidun ry. Mukana on tällä hetkellä 16 pilottikylää, joista Peräseinäjoki on ainoa pohjalaiskylä. Hanke toimii koordinoivana hankkeena, jonka tavoitteena on jatkaa siitä mihin ensimmäinen kylämatkailuhanke jäi ja kehittää matkailua edelleen valtakunnallisten kylämatkailun kehittämistavoitteiden mukaisesti. Hanke itsessään ei tee toimenpiteitä vaan koordinoi, aktivoi ja innostaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kyläläisiä. Jatkohankkeen tavoitteita ovat: - tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen ja tuotteistaminen teemojen pohjalta - matkailun elinkeinotoiminnan kehittäminen - yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen - matkailun markkinoinnin ja myynnin koordinointi - laadun kehittäminen Hankkeeseen on saatu rahoitus Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Liiveristä. Julkinen rahoitus on 90 % ( ), josta EU -rahoituksen osuus on 45 % (22 477,50 ) ja kuntarahoituksen osuus 20 % (9 990 ). Yksityisen rahoituksen osuus on 10 % (5 550 ). 2 HANKKEEN TAVOITTEET 2.1 Ylemmän tason tavoitteet Valtakunnallisessa matkailustrategiassa Peräseinäjoen alueen matkailun kehittäminen liittyy keskeisesti maaseutumatkailun osalta toteutettavaan matkailukylien kehittämisohjelmaan, jota koordinoidaan kansallisesti vuoden 2009 alussa maaseutumatkailun teemaryhmän toimesta. Maaliskuussa 2009 Lomalaidun ry palkkasi hallinnoimansa Kylämatkailun koordinaatiohankkeen projektipäälliköksi peräseinäjokelaistaustaisen Susanna Kulmalan ja syksyllä 2010 Kulmalan jatkajaksi valittiin Synne Nordström. Ohjelmaan hakeneita kyliä oli kaiken kaikkiaan 48, joista kaksivaiheisen hakuprosessin jälkeen pääsi mukaan 12 pilottikylää. Syksyllä 2010 valtakunnalliseen koordinaatiohankkeeseen valittiin mukaan lisäksi neljä uutta kylää, joista lähin on Virtain Killinkoski. Peräseinäjoki on edelleen mukana ainoana pohjalaiskylänä. Pilottikyläksi pääseminen vaati olemassa olevan matkailun perusosaamisen lisäksi elinkeinon pitkäjänteistä kehittämistä myös tulevaisuudessa. Paikallisen hankkeen turvin Peräseinäjoki toimii pilottikylistä aktiivisimpien joukossa. (www.lomalaidun.fi/kylamatkailu) 2

3 Valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteena ovat mm.: - kylän erityispiirteisiin pohjautuvan teeman vahvistaminen, tuotteistaminen ja markkinoille saaminen (erityisesti kansainväliset markkinat) - jatkuvan kehittämisen mallin luominen pilottikylien kautta - toimijoiden sitouttaminen ja vastuuttaminen verkostomaiseen yhteistyöhön, ammattimaisen osaamisen lisääminen sekä laadukkaiden tuotteiden toteutus Maakunnallisella tasolla Etelä-Pohjanmaan matkailustrategiassa on valittu kuusi matkailukeskittymää, joihin kehittämistoimenpiteitä tulee uudella ohjelmakaudella ( ) suunnata. Peräseinäjoella sijaitseva Kalajärven matkailukeskittymä on yksi näistä kuudesta maakunnan strategisesta kohteesta. Myös teemapohjaisten tuotteiden kehittäminen, joka on sekä maakunnan että valtakunnallisen matkailustrategian painopistealueena, on yhdistetty Peräseinäjoen kehittämiseen. Peräseinäjoella kehitettävät teemat ovat lähinnä maaseutu-, kulttuuri- sekä tapahtumamatkailu. Näitä osa-alueita on tämän jatkohankkeen avulla voitu kehittää ensimmäisessä hankkeessa tehdyn pohjatyön jälkeen ja Peräseinäjoki on edelleen ollut toiminnassaan aktiivisin pilottikylä kehittämään kylämatkailua strategioiden mukaisesti. 2.2 Hankkeen tavoitteet Hanke teki tiivistä yhteistyötä muiden matkailu- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa kunta-, maakunta- ja valtakuntatasolla. Tärkeässä roolissa oli yhteistyö maakunnallisen myyjä- ja markkinointiorganisaatio Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy:n, Elinkeinokeskuksen sekä muiden matkailuhankkeiden kanssa. Kylämatkailussa yhdistyivät kylän ja matkailun kehittäminen, joten yhteistyö erilaisten kylänkehittämishankkeiden kanssa oli myös tärkeää. Hankkeen toiminnan pääpaino oli matkailuelinkeinon kehittämisessä. Hanke toteutettiin ajalla Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Paikallinen hanke toimi koordinoivana hankkeena, jonka tavoitteena oli tuotekehityksen edistäminen kesällä 2010 luodun Peräseinäjoen kylämatkailumallin mukaisesti (kuva 1). Valtakunnallisen kylämatkailun koordinaatiohankkeen, Peräseinäjoen kylämatkailuhankkeen ja Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n yhdessä kehittämän mallin ytimessä toimii Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, joka on kylän vastuullinen kylämatkailuorganisaatio. Yhdistykseen perustettiin syksyllä 2010 oma kylämatkailutoimikunta, jonka puheenjohtajana toimii kylämatkailusta vastaava henkilö. Toimikunnan puheenjohtaja on myös Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen jäsen. Kylämatkailun käytännön toteutuksesta vastaa kylämatkailutoimikunta. Toimikunta vastaa kylämatkailusuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja seurannasta. Toimikunnan jäsenet voivat olla Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n ulkopuolisia henkilöitä. Toimikunta valitsee keskuudestaan kylämatkailuvastaavan ja kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Kylämatkailuvastaavan tehtävänä on kutsua toimikunta koolle ja toimia kylän yhteyshenkilönä mm. valtakunnalliseen verkostoon ja Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy:n. Kylämatkailuvastaava myös johtaa kylämatkailusuunnitelman tekemistä sekä toimii paikallisena tiedonvälittäjänä. Hankkeen aikana projektikoordinaattorin tehtävänä oli ohjata ja organisoida kylämatkailutoimikunnan ja kylämatkailuvastaavan toimintaa. 3

4 Peräseinäjoella on vahvat yhteistyösuhteet alueen myynti- ja markkinointiorganisaatioon. Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy on nimittänyt kylämatkailusta vastaavan henkilön, joka osallistuu vähintään kahteen kylämatkailutoimikunnan kokoukseen vuosittain. Tuotekehitys ja myynnin organisointi tehdään hankkeen jälkeenkin vahvassa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa. Projektikoordinaattorin tehtävänä oli hankkeen aikana vakiinnuttaa kylämatkailumallin mukainen toiminta Peräseinäjoen kylään. KUVA 1. Peräseinäjoen kylämatkailumalli (Susanna Kulmala ) Hankesuunnitelmaan on kirjattu seuraavat toiminnalliset tavoitteet: - tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen sekä tuotteistaminen teemojen pohjalta - matkailun elinkeinotoiminnan kehittäminen - yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen - matkailun markkinoinnin ja myynnin koordinointi - laadun kehittäminen Hankkeen määrälliset tavoitteet: - kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden lisääntyminen alueella - viisi (5) uutta verkostomaista tuotetta ja lisäksi kehitetään jo olemassa olevia tuotteita 4

5 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n liiketoimintasuunnitelmassa on kävijämäärätavoitteiksi asetettu (kuva 2): v tavoite v v.2011 Caravan-alue Mökki- ja maatilamajoitus Päiväkävijät Yhteensä KUVA 2. Kävijämäärätavoitteet ja toteutuma v Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n liiketoimintasuunnitelmassa Vuonna 2011 kokonaiskävijämäärä on hieman pienempi kuin v Mökki- ja maatilamajoitus on lisääntynyt v verrattuna, mutta Caravan-alueen kävijämäärä on pienempi. Vuodelle 2013 asetetusta tavoitteesta ollaan vielä jäljessä, mutta oletettavasti Kalajärven Master Planin toimenpiteiden toteuttaminen tuo myös kävijämääriin lisäystä jo ensi vuonna. 3 HANKKEEN TOTEUTUS Hankkeeseen palkatun projektikoordinaattorin tehtävänä oli koordinoida ja auttaa kehittämään kylän matkailupalveluita hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen työryhmässä toimivat kylämatkailutoimikunta yhdessä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen kanssa. 3.1 Hankkeen suunnitellut toimenpiteet Hankesuunnitelmaan on kirjattu seuraavat toimenpiteet: - kylämatkailutoimikunnan tehtävien määrittely - kylämatkailumallin vakiinnuttaminen ja toimijoiden sitouttaminen mallin mukaiseen toimintatapaan - Kalajärven Master Planin toimenpiteiden toteutuksen edistäminen niiltä osin kuin suunnitelmassa on kylämatkailuun liittyen esitetty - kiertomatka- eli verkostotuotteiden kehittäminen valtakunnallisen hankkeen, muiden pilottikylien, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n, Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n ja kylämatkailutoimikunnan kanssa - opinnäytetyöntekijän etsiminen ja opastaminen tekemään selvitys siirtolaisuusjärjestöjen yhteystyömahdollisuuksista kansainvälisen matkailun kehittämisessä - tuotekehitystyöpajojen organisointi, aiheena esim. tuotteiden kansainvälisille markkinoille soveltaminen sekä tuotteiden markkinointi ja myynti - selvitystyö työosuuskunnan tarpeista aloitetaan - osallistuminen valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin ja valtakunnalliseen maaseutumatkailuyrittäjien ja -kehittäjien seminaariin - tuotekehitystoimenpiteiden edelleen ohjaaminen - myynnin toteutumisen seuranta 5

6 - laatujärjestelmien kehittäminen ja asiakaspalautejärjestelmän testaaminen soveltaen valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen ohjeistuksia - osallistuminen valtakunnalliseen kylämatkailuseminaariin - Kalajärven Talvielämyspäivän ja Puolukkatreffien tapahtuman suunnitteluun ja kehitystyöhön osallistuminen - kylämatkailumallin toiminnan jatkuvuuden varmistaminen - jatkotoimenpiteiden määritteleminen - loppuraportti 3.2. Tuotekehityksen ja toiminnan pitkäjänteisyyden edistäminen sekä tuotteistaminen teemojen pohjalta Hankkeen avustuksella saatiin aikaan konkreettisia myytäviä tuotteita, joiden myyntiä hoitaa Etelä- Pohjanmaan Matkailu Oy. Tuotekehitystyön tulee kuitenkin olla jatkuvaa paikallisten toimijoiden ja alueorganisaation välillä. Jokaiselle tuotteelle pitäisi kylällä olla tuotevastaava, joka hoitaa tuotteen päivitykset ja linkitykset eri markkinointikanaviin sekä toimii aktiivisena yhteystahona Etelä-Pohjanmaan Matkailuun päin. Myös myynnin seurantaa tulee edelleen kehittää, että matkailutoimijat tietävät matkailun Peräseinäjoelle tuomat vaikutukset. Kuluttajaturvallisuuslain vuoden 2012 alussa voimaan astunut muutos edellyttää turvallisuusasiakirjaa sellaisilta yrityksiltä, jotka tarjoavat mm. ohjelmapalveluita. Uusien yrittäjien on laadittava turvallisuusasiakirja jo ennen yritystoiminnan aloittamista. Ennen lain voimaan tuloa toimineiden yritysten on laadittava turvallisuusasiakirja mennessä. Matkailun turvallisuuspassi koulutukseen (MaTuPa) osallistuminen antaa yrittäjälle tietotaitoa asiakasturvallisuuden parantamiseen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä turvallisuusasiakirjan laadintaan, joten alueen yrittäjien on tärkeää osallistua näihin koulutuksiin osoittaakseen toimintansa ammattimaisuutta ja samalla myös palveluidensa laatua Tuotteita Tuotekehitystyöpajoja pidettiin paikallisten toimijoiden ja kyläläisten kanssa Kyläkierros Peräseinäjoella - tuotteen sisällön suunnittelun, tarinoiden kokoamisen ja tuotetestauksen osalta helmi- ja maaliskuussa. Peräseinäjoen kyläkierroksen tuotetestaus toteutettiin la yhteistyössä MaKuMa -hankkeen kanssa. Tuotetestaukseen osallistui 33 henkilöä. Kierrokseen sisällytettiin myös Hakalan talon ja Maailman Raitin esittelyn testaus. Testikierroksen kokemusten ja palautteiden perusteella Kyläkierros -tuote hiottiin loppuun ja valmiina on 2,5 tunnin mittainen kyläkierros ryhmille. Samansisältöinen retki on toteutettavissa myös yksittäisille matkailijoille, joilla on oma tai vuokra-auto ja oppaana voi toimia kyläaktiivi. Tätä tuotetta markkinoidaan nimellä Lainaa kyläläinen. Valtakunnallisen kylämatkailuhankkeessa mukana olevan toisen pilottikylän, Virtain Killinkosken, kanssa on yhteistyössä suunniteltu kiertomatkatuote Pohjalaiskylästä Hämeen Huipulle. Siinä yhdistyvät saman päivän aikana kyläkierrokset kahdessa kylässä Peräseinäjoella ja Virroilla. Retki on suunniteltu sekä Virroilta että Peräseinäjoelta alkavaksi riippuen siitä, mistä suunnasta ryhmä Etelä-Pohjanmaalle saapuu. 6

7 Haapaluoman louhoksen tuotteistaminen aloitettiin elokuussa. Peräseinäjoki-Seura ry:llä on louhoksen esittelyoikeus. Louhokselle on pääsymaksu 5 / henkilö ja se maksetaan Peräseinäjoen Matkailuinfoon. Korukiviharrastajat voivat itsenäisesti käydä louhoksella etsimässä kiviä. Louhosta voidaan esitellä myös ryhmille ja esittelijöinä toimii Peräseinäjoki-Seuran hallituksen jäseniä. Ulkomaalaisille ryhmille on myös esittelijä sovittuna. Yhteistyö Outokummun Kivikerhon kanssa on aloitettu ja louhosta on tarkoitus markkinoida myös kansainvälisille korukiviharrastajille. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n kanssa yhteistyössä tehtyyn koululaisryhmille suunnattuun tuotteeseen yhdistettiin louhoskäynti, puistogolf ja lounas Kalajärvellä ja tuote on mukana uudessa Lapsiryhmät esitteessä. Siirtolaisuuden juurilla -tuote viimeisteltiin loppuun saakka ja keväisen tuotetestauksen yhteydessä testattiin samalla Maailman Raitin osuus opastuksineen. Tuotteen kohderyhmänä ovat siirtolaisuudesta ja omista juuristaan kiinnostuneet yli 50-vuotiaat Pohjois-Amerikan siirtolaiset ja heidän jälkeläisensä. Tuotteeseen sisältyy majoitus maatila- tai mökkimajoituskohteessa, ruokailut, opastettu esittelykierros ja kahvitarjoilu Maailman Raitilla sekä kyläkierros Peräseinäjoella kyläaktiivin johdolla. Lisäksi tuotteeseen sisältyy vuokra-auto 2,5 päiväksi. Asiakkaalla on lisämaksusta mahdollisuus etsiä siirtolaisrekisteripalvelusta suomalaisia sukujuuriaan. Yhteistyössä SF Caravan -alueen ja Ravintola Kalajärven kanssa toteutettu kokouspaketti testattiin elokuussa samalla kun ELY -keskus piti koulutuspäivänsä Peräseinäjoella. Tuotteeseen sisältyy kokoustilat SF Caravan -alueen Vankkurituvassa ja ruokailut sekä kahvit ravintola Kalajärvessä. Ohjelmallisena osuutena kokouspakettiin sisältyy laavukahvit esteettömän luontopolun laavulla, jonne matkailualueelta on matkaa n. 1 km. Edellisen hankkeen aikana syntynyt Illallinen yhdelle -pienoisnäytelmä on tilattavissa Maatilamatkailu Välimaalle tai johonkin muuhun asiakkaan haluamaan paikkaan. Teatteriesityksen toteuttajana on Tanhuryhmä Puolarukki. Tuote on nyt nostettu uudelleen ja näkyvämmin esille ohjelmapalvelutarjontaan. Illanvietto metsästysmajalla -tuote on tarkoitettu esim. tyky -porukoille ja muille ryhmille, jotka haluavat erilaisen illanvieton tai päiväohjelman. Illanvieton lomassa ohjelmassa on eläinten tunnistusta, hirvenammuntaa ja kirveenheittoa sekä ruokailu asiakkaan toivomusten mukaan. Peräseinäjoen Metsästysseura vuokraa tilan ja toteuttaa ohjatut aktiviteetit. Ruokailun hoitaa Maatilamatkailu Välimaa tai vaihtoehtoisesti Peräseinäjoen maatalousseura. Kesäteatteripaketti, johon sisältyy majoitus mökki- tai maatilamajoituskohteessa ja liput Aisamäen kesäteatteriin, on tarkoitus saada myyntiin Etelä-Pohjanmaan Matkailulle kevään 2012 aikana. Ensi kesään mennessä katsomo on saanut katteen ja lippuja on sen vuoksi helpompaa myydä myös ennakkoon Vuosittaiset tapahtumat Projektikoordinaattori osallistui järjestetyn Kalajärven Talvielämyspäivä -tapahtuman suunnitteluja kehitystyöhön. Tapahtumaa kehitettiin aikaisempien vuosien kokemusten perusteella ja myös verkostoiduttiin uusien yhdistysten kanssa, jotka osallistuivat tapahtuman järjestämiseen. Kaupungin valtuustoryhmille suunnattu haastekisa oli virkistävä lisä tarjontaan. Myös lapsille suunnattua ohjelmaa on vielä entisestään tarkoitus lisätä. Vuoden 2012 tapahtuma järjestettiin 4.3. ja maksaneita osallistujia oli 7

8 ennätyksellisesti lähes 150. Uutuutena ohjelmassa oli lumikenkäily, joka oli suosittua osallistujien keskuudessa. Tapahtumat onnistuivat erittäin hyvin ja yhdistykset ovat halukkaita toteuttamaan tapahtuman myös seuraavana vuonna, joten tapahtuman jatkuvuus on varmistettu. Tapahtumien tarjonta on laajentunut ja tunnettuus on lisääntynyt, kun tapahtumille saatiin molempina vuosina hyvin näkyvyyttä paikallis- ja maakuntalehdissä järjestettyyn perinteiseen Puolukkatreffit -tapahtumaan kylämatkailujaosto osallistui hoitamalla peräkonttikirppiksen paikkavaraukset. Puolukkatreffien järjestäjinä oli SF Caravan Seinäjoen seutu ja Ravintola Kalajärvi sekä kylämatkailujaosto ja tapahtuma toteutettiin edellisvuoden tapaan. Tapahtumassa oli kymmenkunta kirppismyyjää ja kävijöitä riitti myös Hakalan talolla yhteystyössä järjestetyllä Syystorilla, jossa oli myynnissä leivonnaisia. Viikonlopun aikana ohjelmassa oli myös puolukanpoimintaa, Kalajärven karaokemestaruus -kilpailu, vesiliukumäkikilpailu ym. Tapahtumasta on tullut jokavuotinen ja siihen osallistuu runsaasti caravan alueen asiakkaita sekä paikallista väkeä järjestetty Joulutalo -tapahtuma toteutettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Joulutalon järjestelyissä oli mukana tanhuryhmä Puolarukki, Eläkeliiton Peräseinäjoen yhdistys, Tulisielut -hanke, nuoriso- ja kulttuuritoimi, Peräseinäjoen kappeliseurakunta, Viitalankylän nuorisoseura ja kylämatkailujaosto. Tapahtuma järjestettiin nuorisoseurantalo Sovintolassa ja vieraita tapahtumassa kävi n Ohjelma oli suunnattu lapsiperheille. Ohjelmassa oli mm. jouluevankeliumi, jouluaskartelua, satunurkkaus ja lapset saivat leipoa pullaa ja viedä mukanaan kotiin. Myös joulupukki vieraili tapahtumassa Toritapahtumat Säännöllisten teemallisten toritapahtumien ideointi ja suunnittelu käynnistettiin hankkeen alussa kylämatkailujaoston ja projektikoordinaattorin yhteistyönä. Toritapahtumat suunniteltiin teemapohjaisiksi, n. neljä kertaa kesän aikana järjestettäviksi ja suunnittelussa lähdettiin siitä, että tapahtumista tulee jokavuotisia. Tapahtumia markkinoidaan Kylätorilla tapahtuu -nimellä. Toritapahtumien ideana on, että kyläläiset ja matkailijat kohtaavat kylän raitilla. Kahden ensimmäisen toritapahtuman pitopaikkana oli Kulttuuritalon edusta, heinäkuun pihakirppistapahtuma järjestettiin Yli-Kannon pihapiirissä ja syyskuun Maalaispäivä ja Parttenkoliaaset -sadonkorjuujuhla Maatilamatkailu Välimaalla. Ensimmäinen toritapahtuma taimienvaihto-teemalla pidettiin ja se onnistui ensimmäiseksi tapahtumaksi erittäin hyvin. Paikalla kävi reilu sata taimienvaihtajaa. Myös taimien myyjiä saatiin paikalle, jolloin kävijöille riitti myös ostettavaa. Lisäksi tapahtumassa myytiin kahvia ja leivonnaisia. Hannu Ojanen Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseuran edustajana oli paikalla kertomassa ensi vuonna järjestettävästä pohjoismaisesta Bongaa Puutarha -tapahtumasta. Juhannustori pidettiin to ja sen teemana olleet juhannusvihdat kävivät hyvin kaupaksi. Paikalla oli myös leivonnaisten, makkaran ja kahvin myyntiä, kirpparitavaraa ja tuote-esittelyjä. Myös kaupungin palkkaamat Kesäsoittajat olivat esiintymässä ja kulttuuri- ja nuorisotoimen Kulttuurihurautus työpajat lapsille ja nuorille. Kalajärven virkistysalueen ja keskustan välillä kulki SF Caravan Seinäjoen seudun hoitama junakyyti, joka oli erityisesti lapsiperheiden suosiossa. Tapahtuma keräsi paljon kävijöitä ja erityisen ilahduttavaa oli, että toritapahtuma houkutteli paikalle matkailijoita caravan -alueelta. 8

9 pidetty Wanhan Markan pihakirppis keräsi viikonlopun aikana kolmisensataa kävijää. Idyllinen pihapiiri kirpputoreineen houkutteli paikan päälle paljon myös ohikulkijoita, mutta epävakainen sää verotti sunnuntai-illan kävijämäärää. Viimeisenä toritapahtumana järjestettiin Maalaispäivä ja Parttenkoliaaset -sadonkorjuujuhla lauantaina Maalaispäivässä oli myynnissä mm. naurisleipää, porkkanasämpylöitä, leivonnaisia ja kuivattuja sieniä. Lapsia varten paikalla oli myös kotieläimiä. Maalaispäivässä vieraili n henkilöä. Illan Parttenkoliaaset -sadonkorjuujuhlan teemana oli lähiruoka ja kiireetön yhdessäolo, ja nämä asiat tulivat hyvin esiin tilan emännän esitellessä illan menuta ja ohjelmaa. Ruokailun jälkeen tanssittiin ja laulettiin. Illalliskortin oli ennakkoon ostanut 40 henkilöä. Toritapahtumien toteutus tapahtui kylämatkailujaoston toimesta ja mukana oli lisäksi yksittäisiä kyläläisiä sekä yhdistyksiä kuten Maa- ja kotitalousnaiset ja Tanhuryhmä Puolarukki ry. Lisäksi yhteistyötä tapahtumien toteutuksessa tehtiin mm. kaupungin kulttuuritoimen ja Tulisielut -hankkeen kanssa. Jokaiselle tämän vuoden tapahtumalle oli sovittu vastuuhenkilö, joka vastasi tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen käynnistämisestä ja toimi myös yhteyshenkilönä. Projektikoordinaattori kokosi toritapahtumista kansiota, johon kerättiin tapahtumien järjestämisessä tarvittavaa tietoa, jota voi hyödyntää tulevien vuosien tapahtumien toteutuksessa. Kylämatkailujaoston kokouksessa syksyllä sovittiin vuoden 2012 tapahtumien päivämäärät ja vastuuhenkilöt. Tulevien toritapahtumien päivämäärät ovat siis olleet hyvissä ajoin tiedossa ja niistä on jo alkuvuodesta lähtien voitu tiedottaa eri tapahtumakalentereissa ja muissa julkaisuissa. 3.3 Markkinoinnin ja myynnin koordinointi Kaikissa edellä mainituissa valmiissa tuotteissa on myyntitahona Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, joka on matkailun alueorganisaatio. Etelä-Pohjanmaan Matkailun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä uusien tuotteiden rakentamisessa sekä olemassa olevien tuotteiden päivittämisessä. Etelä-Pohjanmaan Matkailu hoitaa keskitetysti varaukset ja laskutuksen, jolloin asiakas saa tuotteen helposti ostettua yhdestä paikasta. Peräseinäjoen tuotetarjotin Seinäjoen Matkailuyrittäjien sivuilla myös esittelee tuotteet sisältöineen ja ohjaa varaustiedustelut Etelä-Pohjanmaan Matkailuun. Projektikoordinaattori kartoitti syksyllä mökkimajoituksen markkinointiin soveltuvia varauskanavia ja kutsui edustajan Booking.com nimisestä kansainvälisestä varauskanavasta kertomaan sen tarjoamista mahdollisuuksista Peräseinäjoen matkailuyrittäjille. Yksi mökkiyrittäjä on järjestelmässä mukana ja hänellä on hyviä kokemuksia varauskanavan sopivuudesta mökkien vuokraamiseen. Tämän varauskanavan etuna on sen helppous, edullisuus ja kansainvälisyys. Mökkiyrittäjän tarvitsee maksaa välityspalkkion vain toteutuneista varauksista. Outdoors Finland ja valtakunnallinen kylämatkailuhanke toteuttivat sähköisen jakelutieselvityksen syksyllä Verkon merkitys matkailumarkkinoinnissa kasvaa jatkuvasti. Blogien ja muiden sosiaalisen median sähköisten jakelukanavien avulla pieni matkailuyrittäjä voi markkinoida palveluitaan kustannustehokkaasti ja välittää kuvaa itsestään. Laaja jakelutiekartoitus toteutettiin kesäaktiviteettien ja kylämatkailun kannalta tärkeimmillä viidellä markkina-alueella: Saksa, Ranska, Hollanti, Iso-Britannia ja Venäjä. Jokaisesta maasta kartoitettiin potentiaaliset sähköiset jakelu- ja markkinointikanavat, jotka on jaoteltu sosiaalisen mediaan, 9

10 blogeihin, kaupallisiin sivustoihin ja matkanjärjestäjien omiin kanaviin. Jakelutiekartoitusta kannattaa hyödyntää, kun tuotteita halutaan markkinoida kansainvälisille matkailijoille. Kylämatkailuhanke esittäytyi Peräseinäjoen 28. Markkinoilla la Hanke oli mukana yhteisellä osastolla Peräseinäjoki-Seura ry:n ja Siirtolaisuusmuseon Tukiyhdistys ry:n kanssa. Kävijöitä houkuteltiin tutustumaan tarjontaan ilmaisella arvonnalla ja päivän aikana 350 henkilöä täytti arpalipukkeen. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n järjestämät Matkailumarkkinat pidettiin Rytmikorjaamolla Seinäjoella. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry osallistui markkinoille esitellen kylämatkailuhankkeen avustuksella kehitettyä ryhmille suunnattua kyläkierrostuotetta sekä muuta tarjontaa Peräseinäjoella ja muissa yhdistyksen jäsenyrityksissä. Kävijöitä tapahtumassa oli n. 230 ja tapahtuman vieraat koostuivat pääsääntöisesti yritysten ja yhdistysten ryhmänkerääjistä, jotka järjestävät edustamalleen taholle ryhmämatkoja ja virkistyspäiviä. Hanketta esiteltiin MATKA messuilla Helsingissä sekä Kotimaan Matkailumessuilla Tampereella huhtikuussa Matkailun elinkeinotoiminnan kehittäminen Kalajärven MasterPlan julkaistiin Ensimmäinen kylämatkailuhanke oli mukana MasterPlanin valmisteluissa. Valmistuneessa MasterPlanissa on mainittu yhteisen matkailuinfopisteen perustaminen ja nykyisen kylämatkailuhankkeen aloitteesta pidettiin suunnittelukokouksia jo keväällä 30.3., ja Matkailuinfon toiminnan otti hoitaakseen Siirtolaisuusmuseon Tukiyhdistys ry ja Seinäjoen kaupunki on osallistunut mm. opasteiden hankintaan. Infopiste on juhannuksesta 2011 lähtien toiminut Hakalan talossa, joka on kesäaikaan avoinna joka päivä. Matkailuinfon avaamisesta pidettiin tiedotustilaisuus Hakalan talolla ja tilaisuuteen kutsuttiin mökkiyrittäjiä, joille kerrottiin infopisteen toimintaperiaatteet. Infopisteessä hoidetaan matkailuneuvonnan lisäksi mökkien välisiivousta ja avainten luovutusta sekä ylläpidetään tietoa vapaasta mökkikapasiteetista ja välitetään mökkejä matkailijoille, jotka tulevat alueelle ilman majoitusvarausta. Matkailuinfon toiminta on lähtenyt vähitellen käyntiin ja kesän aikana info välitti mökkivarauksia muutamille mökkiyrittäjille sekä hoiti yhdelle mökkiyrittäjälle välisiivouksia ja -tarkistuksia asiakkaiden vaihtuessa. Matkailuinfon toimintaa kehitetään edelleen, jotta ensi kesänä pystyttäisiin palvelemaan asiakkaita entistä paremmin ja monipuolisemmin. Myyntiin on tarkoitus saada mm. Aisamäen kesäteatterilippuja ja kalastuslupia. Lisäksi pyritään saamaan vielä useampia alueen mökkiyrittäjiä ilmoittamaan majoitustilanteesta matkailuinfoon, jotta mökkejä voitaisiin välittää sieltä käsin asiakkaille. Siirtolaisuusmuseon Tukiyhdistys ry saa välityspalkkion välittämistään mökkimajoituksista sekä korvauksen suorittamistaan välisiivouksista järjestettiin mökkiyrittäjille tapaaminen, jossa kartoitettiin mökkiyrittäjien kiinnostusta yritysryhmähankkeeseen osallistumisesta ja yhteisen varausjärjestelmän hankkimisesta. Sinikka Koivumäki Liiveristä oli mukana tilaisuudessa kertomassa yritysryhmähankkeen mahdollisuuksista yhteisen myynti- ja markkinointiorganisaation perustamisessa. Projektikoordinaattori on hankkeen aikana myös selvittänyt erilaisten varausjärjestelmien toteuttajia ja hintatietoja. Tammikuussa 2012 järjestetyssä tilaisuudessa oli Booking.com varauskanavan edustaja esittelemässä ohjelmaa matkailuyrittäjille. Kyseinen ohjelma on kansainvälinen ja tunnettu majoitusvarauskanava. Sen kautta mökki- ja maatilamatkailuyrittäjä saa tiedot majoituskohteestaan kuvineen esille ja vain toteutuneista varauksista maksetaan välityspalkkio. 10

11 3.5 Yhteistyön ja verkostoitumisen lisääminen Kylämatkailumallin vakiinnuttamista ja toimijoiden sitouttamista mallin mukaiseen toimintatapaan projektikoordinaattori on omalta osaltaan pyrkinyt tuomaan esiin kaikissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa. Kylämatkailumallin pohjalta luodun kylämatkailujaoston toiminta on lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Jaoston jäsenet ovat osallistuneet kokouksiin ja tapahtumien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jäsenet ovat sisäistäneet hyvin ajatuksen toiminnan jatkuvuuden varmistamisesta myös hankkeen jälkeen ja Peräseinäjoen tavoite olla kylämatkailun mallikylä on hyvin toteutumassa. Hankkeen aikana uusina toimijoina on tullut mukaan Viitalan nuorisoseura ry, Kihniänkylän nuorisoseura ry, Lounaskahvila Patavahti, Suvihuvila Kalajärveltä ja ohjelmapalveluyritys Komiat Hetket Oy. Yhteistyö eri yhdistysten kanssa on ollut aktiivista koko vuoden. Peräseinäjoen Metsästysseura on valmis panostamaan matkailuun jatkossakin ja tekee tiivistä yhteistyötä matkailutoimijoiden kanssa. Syksyllä Siirtolaisuusmuseon Tukiyhdistys ry sai rahoituksen siirtolaisuuteen pohjautuvan pienoisnäytelmän Miljoonan dollarin kirkonkylä ja siihen liittyvän draamallisen opastuksen käsikirjoittamiseen ja ohjaukseen. Kun näytelmä ja opastus valmistuvat, rikastuttavat ne Peräseinäjoen kylämatkailun antia entisestään ja vahvistavat siirtolaisuusteemaa, joka on toinen Peräseinäjoen matkailun pääteemoista. Pienoisnäytelmä ja draamaopastus on käsikirjoitettu myös englanninkielellä, joten ohjelmapalvelua voidaan markkinoida myös kansainvälisille matkailijoille. Kestävä matkailu on myös voimakkaasti ollut esillä kylämatkailuhankkeen toimenpiteissä ja sen merkityksestä on tiedotettu toimijoita. Matkailuelinkeinotoiminnassa pyritään noudattamaan kaikkia kestävän kehityksen kolmea periaatetta. Sosiaalinen kestävyys syntyy paikallisuudesta ja paikallisen kulttuurin ja elämäntavan kanssa sopusoinnussa harjoitettavasta yritystoiminnasta. Matkailutuotteet tuotetaan siten, että mahdollisimman suuri osa liikevaihdosta jää hyödyntämään ja työllistämään alueen asukkaita, jolloin taloudellista kestävyyttä parannetaan. Matkailu tuo toimeentuloa matkailuyrittäjän lisäksi myös alueen muille toimijoille partureista huoltamoihin. Ekologinen kestävyys huomioidaan kaikessa tuotteistamisessa ja yritysten toiminnassa. Mm. Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry, Maatilamatkailu Ilomäki, Komiat Hetket Oy ja Maatilamatkailu Välimaa käyttävät kestävän matkailun periaatteita hyödyksi matkailupalveluissaan ja niiden markkinoinnissa. Opintomatka suuntautui Tornioon ja se järjestettiin yhdessä Peräseinäjoen maatalousseuran kanssa. Matkan aikana vierailtiin Kukkolankosken pilottikylässä, joka on liittynyt valtakunnalliseen hankkeeseen lokakuussa Pilottikylävierailun aikana saimme kuulla kylän matkailupalveluista kylän yhteyshenkilön esittämänä. Kokeilimme myös kylän ohjelmapalvelua, jossa esitettiin siian lippoamista ja osallistujilla oli mahdollisuus kokeilla lippoamista myös itse. Lopuksi ohjelmassa oli varrassiian paistoa, joka oli opintomatkalaisten mielestä hieno kokemus. Kuvia opintomatkasta. Projektikoordinaattori myös selvitti Peräseinäjoen Virossa sijaitsevan ystävyyskunnan yhteyshenkilön tiedot. Jos Peräseinäjoella koetaan tarpeelliseksi, voidaan kanssakäyminen ystävyyskunnan kanssa elvyttää ja samalla selvittää matkailuun liittyviä verkostoitumis- ja yhteistyömahdollisuuksia. 11

12 3.6 Laadun kehittäminen Kesäkuun lopussa 2011 aloitettiin asiakaspalautteiden kerääminen. Asiakastyytyväisyyslomakkeen suunnittelussa sovellettiin valtakunnallisen hankkeen ohjeistuksia ja se toteutettiin Webropol -ohjelmalla. Paperilomakkeita on jaossa matkailuinfopisteessä ja majoituskohteissa ja matkailuyrityksissä. Asiakas voi täyttää lomakkeen myös netissä ja linkki lomakkeeseen on mm. -nettisivuilla. Matkailuyrittäjiä on kehotettu käyttämään linkkiä myös sähköpostikirjeenvaihdossaan asiakkaiden kanssa. Kysely pidetään avoinna koko ajan, jotta asiakkailla on mahdollisuus antaa palautetta jatkuvasti. Vuoden 2011 loppuun mennessä kyselyyn oli tullut 88 vastausta. Vastausten perusteella Peräseinäjoen ja Kalajärven vahvuuksia ovat alueen siisteys ja ihmisten ystävällisyys. Myös uimaranta ja ulkoilureitit saivat kiitosta. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli caravan -alueelta. Alueen palveluita tulisi kuitenkin markkinoida kävijöille entistä enemmän, koska monia palveluita eivät vastaajat olleet käyttäneet ollenkaan. Kysely päivitettiin vuodelle 2012 ja ensimmäisen vuosineljänneksen aikana siihen on tullut 29 vastausta. Kyselyn analysointiin ja palautteiden seurantaan ei hankkeen jälkeiselle ajalle nimetty henkilöä, mutta sitä voi jatkossa hoitaa esim. SEEK (Seinäjoen seudun elinkeinokeskus), joka hallinnoi toukokuun alussa käynnistyvää kaksivuotista Kalajärven Matkailukeskuksen kehittämishanketta. 3.7 Tiedottaminen Projektikoordinaattori on tiedottanut toimijoita, matkailuyrittäjiä ja yhteistyökumppaneita hankkeen ajankohtaisista asioista mm. Seinäjoen Matkailuyrittäjien nettisivujen kautta sähköpostilla sekä kyläkirjeillä. Kyläkirjeitä on vuoden 2011 aikana lähetetty kolme kertaa: toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa ja vuonna 2012 kyläkirje lähetettiin tammikuussa. Hankkeen aikana on myös hyödynnetty sosiaalista mediaa perustamalla Facebookiin julkinen ryhmä Peräseinäjoella tapahtuu, jossa tällä hetkellä n. 240 jäsentä. Ryhmä on lähtenyt hyvin toimimaan ja ryhmäläiset päivittävät sinne aktiivisesti tietoa ja muistutuksia tulevista tapahtumista. Ryhmän loi yksi kylämatkailujaoston jäsenistä ja ylläpitäjiä on useita, joten ryhmän toiminnan jatkuminen on varmistettu myös hankkeen jälkeen. Hankkeelle ei Facebookiin perustettu omaa sivua, koska hankeaika oli niin lyhyt. Harkinnassa on ollut myös perustaa Seinäjoen Matkailuyrittäjille oma Facebook -sivusto. Sosiaalisessa mediassa mukana oleminen vaatii kuitenkin aktiivista päivittämistä, joten tässä vaiheessa on katsottu turhaksi perustaa sivustoa kun ylläpitäjää ei hankkeen jälkeiselle ajalle ole tiedossa. Tapahtumien yhteydessä on ennakkoon laitettu medialle tiedotteita ja pyritty käyttämään hyödyksi kaikki ilmaiset tapahtumapalstat sekä netissä että sanomalehdissä. Projektikoordinaattori on myös pyrkinyt ohjaamaan toimijoita lisäämään itse tiedot tapahtumista eri kanaviin. JP Kunnallissanomiin ja Ilkkaan on oltu yhteydessä jo etukäteen ja lehdet ovatkin kiitettävästi tehneet juttuja tapahtumista. Esim. keväällä järjestetty Talvielämyspäivä oli näkyvästi esillä maakuntalehti Ilkan etusivulla. Lisäksi tapahtumista on tehty mainoksia, joita on laitettu Peräseinäjoella ja Seinäjoella kauppojen ym. julkisten tilojen seinille. Myös Etelä-Pohjanmaan Matkailulle on tietoa välitetty ja he ovat välittäneet tietoa eteenpäin omissa kanavissaan. 12

13 Kylämatkailun kehittäminen oli näkyvästi esillä myös Liiveri ry:n UHOO -uutisissa syksyllä, jossa oli mielenkiintoinen artikkeli Kalajärven ja Peräseinäjoen matkailun kehittämisestä. Projektikoordinaattorin kirjoittama juttu kesän toritapahtumista kuvineen julkaistiin Peräseinäjoen Joulu lehdessä. Päivi Rautanen/ Yle Pohjanmaa teki maaliskuussa 2012 jutun Kalajärven matkailusta ja se esitettiin kaksi kertaa Pohjanmaan alueuutisissa ja jopa valtakunnallisen aamutv:n uutisissa. 3.8 Tapaamiset/ tilaisuudet hankkeen aikana Osallistuminen valtakunnallisen hankkeen tapaamisiin ja seminaareihin (11 tilaisuutta) Puumala: valmismatkaliikelaki ohjausryhmän kokous Helsingissä Kalkkinen: Kylämatkailutuotteiden arvonlisävero - ja hinnoittelupäivä Velkua: Historialliset tiet ja tarinat -kiertomatkat tuotteeksi kehittämispäivät Virtain Killinkoski: kylien kehittäjien tilaisuus, kyläkävely ohjausryhmän kokous Helsingissä Syvänniemi: Kylien kiertomatkat tuotteeksi -kehittämispäivät ohjausryhmän kokous Helsingissä Valtakunnallinen kylämatkailuseminaari Mustion Linnassa, Raaseporissa ohjausryhmän kokous Helsingissä Valtakunnallisen hankkeen tilaisuus Lohjan Saaristossa: Hermalan Kylän Pidot - tuotteen tuotetestaus ja uuteen turvallisuuslakiin perehtyminen Verkostoituminen paikallisesti - osallistuminen Matkailuyrittäjien hallituksen kokouksiin 5.4., 1.9., ja sekä Kylämatkailujaoston kokoukset 7.2., 3.5. ja sekä projektiryhmän kokoukset 22.2., ja sekä loppukokous tapaamisia ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa tuotteistamiseen ja tapahtumien suunnitteluun liittyen, mm. Peräseinäjoen Metsästysseura, Tanhuryhmä Puolarukki, Pennihäät ry, matkailuyritykset Tapahtumiin osallistumiset - Talvielämyspäivä Kalajärvellä ja Toritapahtumat 2011 o Taimienvaihtotori o Juhannustori o Wanhan Markan pihakirppis o 3.9. Maalaispäivä ja Parttenkoliaaset -sadonkorjuujuhla - Puolukkatreffit Joulutalo -tapahtuma Verkostoituminen alueellisesti - Matkailun kehitystiimin kokous (tilaisuudet myös toukokuussa ja elokuussa, mutta projektikoordinaattori ei osallistunut päällekkäisyyksien vuoksi) 13

14 - Liiverin hankevetäjien iltapäivä Hakalan talossa - useita tapaamisia ja yhteistyö muiden hankkeiden kanssa; MaKuMa -hanke, Virtain Käy Kylässä - hanke, Tulisielut -hanke, KESMA I -hanke ja Seinäjoen kaupungin kulttuuritoimi Matkailun markkinoinnin ja myynnin koordinointi - Matkailuinfopiste ja mökkiyrittäjien tapaamiset o matkailuinfopisteen perustamiseksi on pidetty useita palavereita Jukka Pajusen kanssa 30.3., ja o Mökkiyrittäjien tapaaminen, jossa kartoitettiin mökkiyrittäjien kiinnostusta yritysryhmähankkeeseen osallistumisesta. Sinikka Koivumäki Liiveristä oli mukana tilaisuudessa. o tiedotustilaisuus mökkiyrittäjille Matkailuinfon aloittamisesta ja toimintaperiaatteista - Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n vierailu Peräseinäjoella o käynti mm. Haapaluoman louhoksella, Hakalan talolla, Kulttuuritalolla - mökki- ja maatilamajoituksen varauskanavien kartoitustyö syksyllä Infotilaisuus KESMA I -hankkeen tutkimustuloksista E-P:n alueella ja Booking.com - varaussivuston esittely matkailuyrittäjille Peräseinäjoen Kulttuuritalossa Muut tapaamiset/ tilaisuudet - Mäntän opintomatka , MaKuMa -hanke - Ähtärin MasterPlan, Venäjä -seminaari Sähköistä kauppaasi -työpaja Rytmikorjaamolla Maaseudun kehittäjien iltapäivä Seinäjoella - Maaseudun matkailuyrittäjien ja -kehittäjien valtakunnallinen seminaari Kauhavalla Järjestöfoorumi Peräseinäjoella - Tapahtumatuottamisen paja - sähköisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen Nurmotalolla, järj. Tulisielut -hanke - Kalajärven MasterPlanin esittelytilaisuus , Frami Seinäjoki - Sähköisen matkailumarkkinoinnin ajankohtaispäivä , järj. MaKuMa -hanke, Seinäjoki Areena - Viestintäseminaari hankevetäjille , järj. Liiveri ry, Seinäjoki Areena - Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun -seminaari , järj. KESMA -hanke, Mänttä-Vilppula - Etelä-Pohjanmaan kulttuurin ja matkailun foorumi , järj. MaKuMa -hanke, Vanha Paukku - Maalla on voimaa -seminaari , järj. Liiveri ry, E-P Opisto Ilmajoki hankkeen esittely MATKA messuille Helsingissä hankkeen esittely Kotimaan matkailumessuilla Tampereella 3.9 Aikataulu Hankesuunnitelman mukainen toteutusaikataulu oli eli sen alkuperäinen kesto oli 1 vuosi 2 kuukautta. Hankkeen rahoitusta oli loppuvaiheessa vielä jäljellä ja toimenpiteitä toteuttamatta, 14

15 joten jatkoaikaa päätettiin hakea asti. Käytännön toimia toteutettiin ajalla , jonka jälkeen tehtiin loppuraportointi ajalla Resurssit Hankkeessa oli yksi palkattu työntekijä. Projektikoordinaattori Sanna Jyllilä aloitti ja lopetti Hän työskenteli hankkeessa kokopäiväisesti. Hankkeen jatkoajalla osa-aikaisena projektikoordinaattorina toimi Päivi Salo-Savunen. Resurssit olivat riittävät hankesuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin. 1. maksatushakemuksen pitkä käsittelyaika hankaloitti toimintaa jonkin verran loppuvuodesta. Hankkeen hallinnointiin liittyvät asiat kuormittivat erityisesti hallituksen puheenjohtajaa koko hankkeen ajan. Pienituloiselle yhdistykselle hankkeen hallinnointi muodostui erittäin haasteelliseksi pitkien maksatusten käsittelyaikojen vuoksi, mutta yhteistyö kaupungin elinkeinokeskuksen kanssa oli yhdistykselle ensiarvoisen tärkeää Toteutuksen organisaatio Hankkeen toteutuksesta vastasi Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, joka on perustettu v Peräseinäjoen Matkailuyrittäjät ry -nimellä paikallisten matkailuyritysten yhteistyöelimeksi. Yhdistys oli tuolloin ensimmäinen laatuaan maakunnassa. Kuntaliitoksen yhteydessä v nimeksi muutettiin Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry. Uusien kuntaliitosten myötä yhdistys on keväästä 2009 alkaen toiminut koko uuden Seinäjoen alueella (Ylistaro, Nurmo, Peräseinäjoki, Seinäjoki). Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää matkailuyritykset valvomaan niiden yleisiä ja yhteisiä matkailuyrittäjyyteen liittyviä etuja, sopia matkailuyritysten yhteisistä tavoitteista ja strategiasta sekä muista matkailua koskevista yhteisistä kehittämistoimenpiteistä. Tammikuussa 2011 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Aarre Kulmala. Kylämatkailutoimikunta vastasi kylämatkailun käytännön toteutuksesta ja toimi yhdessä Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n hallituksen kanssa hankkeen työryhmänä. Toimikunnan jäsenet voivat olla myös Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n ulkopuolisia henkilöitä ja he ovat valinneet keskuudestaan kylämatkailuvastaavaksi Aarre Kulmalan. Hankkeen aikana projektikoordinaattori ohjasi ja organisoi kylämatkailutoimikunnan ja kylämatkailuvastaavan toimintaa. Kylämatkailutoimikunnan jäseninä v ovat: Aaro Harjunpää/ Peräseinäjoki Seura, Aarre Kulmala (pj)/ Seinäjoen Matkailuyrittäjät, Airi Lepistö/ Puolarukki ry, Birgitta Javanainen/ Peräseinäjoen Pennihäät ry, Hannu Ilomäki/ Peräseinäjoen metsästysseura, Hannu Ojanen/ Seinäjoen kaupunki, Harri Haapamäki/ Maatilamatkailu Ala-Kihniän torppa, Juha Heikkilä/ Peräseinäjoen asukaslautakunta, Jukka Pajunen/ SEEK, Kaisa Kanto/ yrittäjä, Merja Sytelä/ opiskelija, Minna Aho/ yrittäjä, Pirkko Ojaniemi, Päivi Salo-Savunen/ Siirtolaisuusmuseo, Riitta Ojaniemi/ Maa- ja kotitalousnaiset, Satu Keski-Valkama/ Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, Sinikka Knaapila/ Viitalan nuorisoseura ja Tuula Hautakorpi/ Seinäjoen Oppaat ry. Hankkeen projektiryhmään kuuluivat Aarre Kulmala (pj)/ Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry, Arja Kortesluoma/ Etelä-Pohjanmaan matkailukoordinaattori, Hannu Ojanen/ Seinäjoen kaupunki, Jarmo Kallio/ ELY-keskus, Merja Javanainen/ kylämatkailutoimikunta, Minna Aho/ kylämatkailutoimikunta, Pirkko Ojaniemi/ yhdistyksien edustaja, Reijo Ilomäki/ yrittäjien edustaja, Satu Keski-Valkama/ Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy ja Seppo Korpi/ Liiveri ry. 15

16 3.12 Kustannukset ja rahoitus Kustannusarvio Koko hankeaika Käytettävissä Palkkauskulut ja palkkiot , , ,57 Ostopalvelut 3 000, , ,51 Vuokrat 2 500, ,58 197,42 Kotimaan matkakulut 6 500, , ,54 Muut kustannukset 2 500, ,85-656,85 Yhteensä , ,89 47,11 Rahoitus Koko hankeaika EU-osuus , ,42 Valtion osuus , ,66 Kunnan osuus 9 990, ,52 Julkinen rahoitus yht , ,60 Yksityinen rahoitus 5 550, ,29 Yhteensä , ,89 Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry vastasi hankkeen yksityisrahoituksesta mm. erilaisten tapahtumien osallistumismaksuilla ja opintomatkojen omavastuilla. Hankkeen ensimmäinen maksatushakemus jätettiin ja sen käsittely kesti 9 kk. Loppumaksatushakemus tehdään hankkeen päätyttyä Raportointi ja seuranta Hankkeen projektiryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Projektiryhmän ensimmäisen kokouksen pöytäkirja on toimitettu ensimmäisen maksatushakemuksen yhteydessä. Hankkeen työryhmänä toimiva kylämatkailutoimikunta kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa. Kylämatkailutoimikunnan toiminta on hankkeen aikana lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Hanketta hallinnoiva Seinäjoen Makailuyrittäjät ry:n hallitus kokoontui kahdeksan kertaa. Hallituksen kokouksissa seurattiin hankkeen etenemistä. Projektikoordinaattori osallistui kokouksiin ja esitteli hankkeen etenemistä Toteutusoletukset ja riskit Hanke eteni odotusten mukaisesti. Kehitystyötä ja kylämatkailumallin toteutusta oli hyvä jatkaa ensimmäisen hankkeen luomien verkostojen avulla. Kyläläiset, matkailutoimijat ja yhdistykset ovat aktiivisesti toiminnassa mukana ja ovat ymmärtäneet toiminnan jatkuvuuden tärkeyden myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tässä vaiheessa siis näyttää siltä, että kylämatkailun kehittäminen jatkuu aktiivisena kyläläisten toimesta ja tekijöitäkin löytyy useampia. Vaarana tietenkin on, että vetovastuu hankkeen jälkeen jää vain yhden henkilön harteille. Valtakunnallinen koordinaatiohanke on saanut jatkoaikaa 16

17 huhtikuuhun 2012 asti ja rahoitus on nyt varmistunut nyt myös jatkohankkeelle, joka toteutetaan v Peräseinäjoki on todennäköisesti mukana myös jatkohankkeessa ja sen toimenpiteisiin kuten seminaareihin, tapaamisiin ja tuotteistamisen edistymiseen tarvitaan kylältä resursseja edelleen. Tuotteistaminen ja hinnoittelu koetaan haasteelliseksi ja toimijat tarvitsevat edelleen koordinointia ja ohjausta tuotteiden saattamisessa myyntikuntoisiksi kokonaisuuksiksi. Haasteena on saada toimijat osallistumaan erilaisiin myynti- ja tuotteistustyöpajoihin ja -valmennuksiin, joista saisi vastauksia kysymyksiin ja vertaistukea muilta. Näitä tilaisuuksia järjestää myös muut alueella toimivat matkailuhankkeet ja projektikoordinaattori on pyrkinyt ohjaamaan kyläläisiä osallistumaan myös näihin tilaisuuksiin. Positiivista on, että kylän toimijoiden keskuudesta löytyy myös oma-aloitteisuutta ja uusia tuoteideoitakin on viriämässä. Kehitystyö siis etenee pienin askelin ja hankkeissa tehty työ ja sitoutuminen kylän kehittämiseen alkaa jo kantaa hedelmää. Peräseinäjoella halutaan jatkossakin olla mukana valtakunnallisen hankkeen toimenpiteissä ja olla kylämatkailun mallikylä. Sähköinen liiketoiminta koetaan hankalaksi ja vaikeasti lähestyttäväksi asiaksi majoitusyrittäjien ja muiden toimijoiden keskuudessa. Hankkeessa olisi vuoden aikana vielä enemmän voinut tuoda esiin mukanaolon tärkeyttä mm. sähköisissä jakelukanavissa ja sosiaalisessa mediassa. 4 YHTEISTYÖKUMPPANIT Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat alueen matkailuyritykset, muut alueen yritykset, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy, Suomen Siirtolaisuusmuseon Tuki ry, Peräseinäjoen asukaslautakunta, Peräseinäjoen Metsästysseura sekä muut alueen järjestöt ja yhdistykset, kyläläiset sekä muut maakunnalliset matkailun kehittämishankkeet. Hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä tapahtumien toteutuksessa mm. Tulisielut -hankkeen ja Seinäjoen kaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimien kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty KESMA I -hankkeen kanssa. Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry:n jäseniksi on vuoden 2011 aikana liittynyt Peräseinäjoen Viitalankylän ja Kihniänkylän nuorisoseurat, Suvihuvila, lounaskahvila Patavahti. Vuonna 2012 mukaan liittyi Komiat Hetket Oy, joka on ohjelmapalveluita tuottava yritys. Valtakunnallisesti yhteistyökumppaneina toimivat valtakunnallisen kylämatkailuhankkeen projektipäällikkö sekä 16 pilottikylää. Yhteistyötä on tehty mm. Virtain Killinkosken kanssa, jonka kanssa on toteutettu yhteinen kiertomatkatuote ryhmille. Valtakunnallisessa seminaarissa sekä valtakunnallisen hankkeen ohjausryhmän kokouksissa on luotu suhteita muihin valtakunnallisiin matkailutoimijoihin kuten Matkailun Edistämiskeskukseen (MEK), Suomen Maaseutumatkailuyrittäjien yhdistykseen sekä Outdoors Finland - ja Culture Finland -katto-ohjelmiin. 5 HANKKEEN TULOKSET JA VAIKUTUKSET Hanke on saavuttanut sille hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja osittain ylittänytkin. Hankkeesta ovat hyötyneet niin paikalliset makailuyrittäjät kuin muut alueen yritykset ja yhdistykset. Verkostot ovat 17

18 laajentuneet ja aktiivinen yhteistyö kylän toimijoiden välillä on merkittävästi parantunut. Kyläläisten keskuudessa on ymmärretty toiminnan jatkuvuuden tärkeys myös hankkeen jälkeen ja he ovat ilahduttavan aktiivisesti mukana erilaisten tapahtumien järjestelyissä. Myös kiinnostus oman kylän kehittämiseen ja elinvoimaisuuden säilyttämiseen on voimasta. Hankkeen tuloksina voidaan mainita myös Matkailuinfon toiminnan aloittaminen kesällä Matkailuinfo parantaa palveluiden saavutettavuutta ja toivon mukaan matkailuinfon palvelutarjonta laajenee entisestään kun toiminta on vakiintunut. Peräseinäjoen aktiivisuus kylämatkailun kehittämisessä on herättänyt mielenkiintoa myös eri oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden taholta alueen ulkopuolellakin. Maaliskuussa 2012 Peräseinäjoella vieraili Vaasan yliopiston maaseudun kehittämisen professori Hannu Katajamäki oppilasryhmänsä kanssa. Matkailualan opiskelijaryhmiä on vielä kevään aikana tulossa tutustumaan Peräseinäjoelle. Tätä kirjoitettaessa oli juuri tullut yhteydenotto satakuntalaiselta kyläasiamieheltä, joka haluaa toukokuussa tuoda Peräseinäjoelle ryhmän aktiivisia kyläihmisiä tutustumaan kylämatkailun kehittämiseen. Valtakunnallinen koordinaatiohanke on saanut jatkoaikaa asti. Jatkohankkeelle on saatu myönteinen rahoituspäätös ja sen toteutusaika tulee olemaan Peräseinäjoki on jatkohankesuunnitelmassa ollut malliesimerkkinä onnistuneesta kylämatkailumallin luomisesta ja käytännön toiminnan toteuttamisesta kylämatkailun kehittämiseksi. Hankesuunnitelmassa mainittu tavoite olla kylämatkailun mallikylä Suomessa on jo hyvin lähellä! Tulevana syksynä valtakunnallinen hanke aikoo järjestää seminaarin Peräseinäjoella ja tilaisuuteen odotetaan lähemmäs sata seminaarivierasta. Miljoonan dollarin kirkonkylä draamaopastus ja pienoisnäytelmä -hanke on saanut rahoituksen ja sen odotetaan valmistuvan kesän 2012 loppuun mennessä. Opastuksen ja pienoisnäytelmän valmistuttua niitä on erittäin tärkeää hyödyntää ohjelmapalveluna Peräseinäjoen alueen matkailua markkinoitaessa. Matkailutulo tulee edelleen lisääntymään alueella kun hankkeen aikana uusia tuotteita on saatu myyntiin Etelä-Pohjaan ja olemassa olevia tuotteita ja tapahtumia kehitettyä. Viime kesänä lanseerattu Kylätorilla tapahtuu -teemalliset toripäivät ovat virkistävä lisä alueen matkailutarjontaan. Kylätorilla kohtaavat matkailijat ja kyläläiset ja se on kylämatkailua parhaimmillaan. 6 ESITYKSET JATKOTOIMENPITEIKSI Maakunnallisella tasolla sähköiseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen on hankkeita suunnitteilla. Peräseinäjoen toimijoiden on erittäin tärkeää olla tässä kehitystyössä mukana osallistumalla sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen tähtääviin toimenpiteisiin ja koulutuksiin. Myös asiakkaiden ostokäyttäytyminen on muuttunut. Asiakas tekee usein päätöksen lähteä matkalle vasta juuri ennen matkaa ja haluavat varata ja maksaa majoituksen verkossa. Sähköisen liiketoiminnan osaamiseen alueella tarvitaan edelleen panostusta. Tuotteistamisen tulee olla jatkuvaa. Olemassa olevien tuotteiden sisältö tulee säännöllisesti tarkistaa ja päivittää. Tuotteiden hinta- ym. tiedot tulee olla ajan tasalla ja hinnat asiakkaalle näkyvissä. Tuotteistamisessa on vielä käyttämättömiä mahdollisuuksia. Esimerkiksi metsästysmatkailuun Peräseinäjoella on erittäin hyvät edellytykset aktiivisen metsästysseuran ansiosta. Yhteistyötä kannattaa jatkaa ja hyödyntää valmiita kontakteja metsästysmatkailuun liittyviin yhteyshenkilöihin. Myös venäläisten 18

19 matkailijoiden saamiseksi Etelä-Pohjanmaalle on maakunnassa jo tehty työtä, mutta myös Peräseinäjoen ja Kalajärven alueen olisi hyvä panostaa palveluiden markkinointiin venäläisille. Venäläisille matkailijoille suunnattu sivusto on parhaillaan tekeillä Etelä-Pohjanmaan Matkailun hankkeena. Peräseinäjoella on erinomaiset puitteet venäläismatkailijoiden saamiseksi alueelle, koska täältä löytyy laadukasta mökkimajoitusta sekä aktiviteetteja. Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy on tärkeä yhteistyökumppani, joka edesauttaa toiminnallaan Peräseinäjoen matkailutuotteiden myyntiä ja markkinointia. Kylä- ja matkailutoimijoiden olisi vielä paremmin sisäistettävä alueorganisaation tärkeys yhteistyökumppanina eikä nähdä sitä kilpailijana. Hankkeen loppuaikana on käyty alustavia neuvotteluita Virtain Killinkosken pilottikylän kanssa yhteisestä hankkeesta, jossa mukana olisi esim. Peräseinäjoki, Killinkoski, Ähtäri ja Töysä. Matkailun kehittämiseen on edelleen kiinnostusta ja yhteistyö muiden kuntien kanssa tuo kehitystyölle jatkuvuutta ja resursseja. Ylimaakunnalliseen KESMAII -hankkeeseen ollaan hakemassa rahoitusta ja Seinäjoen Matkailuyrittäjien puheenjohtaja Aarre Kulmala on valittu hankkeen ohjausryhmään. Kestävän matkailun periaatteita kannattaa edelleen voimakkaasti tuoda alueen palvelutarjonnassa esille, koska se on nousemassa tärkeäksi arvoksi matkailijoiden tehdessä valintapäätöstä matkakohteestaan. Kalajärven MasterPlanin toimenpiteiden toteuttamiseksi on alkamassa hanke, jonka projektipäällikön hakuprosessi on parhaillaan käynnissä. Seinäjoen Matkailuyrittäjien ja muiden toimijoiden on hyvä jatkossakin olla tiiviissä yhteistyössä uuden hankkeen kanssa, koska MasterPlanin toteutus on pitkälti näiden kahden kylämatkailuhankkeen ansiota. Kalajärvi on maakunnallisessa matkailustrategiassa valittu yhdeksi matkailukeskittymäksi ja sen kehittämisestä hyötyy lopulta koko Peräseinäjoen kylä. 19

20 Allekirjoitukset Peräseinäjoki Peräseinäjoki Aarre Kulmala Sanna Jyllilä hallituksen puheenjohtaja projektikoordinaattori Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 LIITTEET Lehtijutut hankkeesta v Matkaraportti opintomatkasta 20

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella

MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella MATKAILUN TEEMARYHMÄN ROADSHOW 18.5.09 Seinäjoella Etelä-Pohjanmaan Matkailustrategian toimeenpano v. 2008 2010 MATKO2 Matkailun koordinointi E-P:lla 2008-2010 hanke, SeAMK Maa- ja metsätal.yks. Ilmajoki

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa

Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Yhteistyö matkailun kehittämisessä case Etelä-Pohjanmaa Rural Finland aluetilaisuus Pohjois-Pohjanmaa Oulu 14.11.2016 Arja Kortesluoma Matkailu Etelä-Pohjanmaalla www.epmatkailu.fi www.visitpohjanmaa.fi

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka

Toivakan kunta Toivakantie 49 46600 Toivakka HANKESUUNNITELMA 1 (6) Hyvinvoivat ja elävät Toivakan kylät! Taustaa ja tarvetta hankkeelle sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, jonka voimavarana on energiset ja kauniit kyläkunnat. Kylien merkitys kunnan

Lisätiedot

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk)

Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Voimaa Pirkanmaan matkailuun 2016 2017 (18 kk) Lähtökohta Suomen matkailustrategia, Visit Finlandin katto ohjelmat, Pirkanmaan elämystalouden strategia ja Pirkanmaan matkailuyritysten toiveet (kysely tehty

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3.

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e. O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e O h j a u s r y h m ä 1 3. 3. 2 0 1 4 L a h t i E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008

VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 MATKO2 MATKAILUN KOORDINOINTI ETELÄ-POHJANMAALLA V. 2008-2010 VÄLIRAPORTTI 1. Ajalta 1.1.2008 31.12.2008 Toteuttaja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SeAMK, Maa- ja metsätalouden yks. Ilmajoentie 525. 60800

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi hanke. OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke OF Etelä ja OF koordinaatiohanke Internet- ja mobiilipohjaisten reittien suunnittelu seminaari Lahti 15.02.2012

Lisätiedot

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla

gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla gosaimaan yhteismarkkinointi - alueen matkailutoimijoiden ja yrityksien asialla Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti

Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Mafiat tulevat! Kulttuurimatkailun kehittäminen Lapissa ja valtakunnallisesti Lapin Matkailuparlamentti 27.9.2013 Anne Lukkarila / Haaga-Perho Sanna Kortelainen / CF Lappi&Koillismaa Kulttuurimatkailun

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 Sivu 1 / 8 Loppuraportti 1. Hankkeen toteuttajan nimi: Kangasniemen maaseutuseura ry 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus: Kimpale kultaa Kangasniemi kylineen kimaltamaan VIRKISTYSALUEHANKE, 15910 3. Yhteenveto

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele 22.3.2016 Muistio Kunnanjohtaja Harri Anttila avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Lonka toimi tilaisuuden puheenjohtajana Tilaisuuteen osallistui

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Rural Finland. - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke. 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Rural Finland - valtakunnallinen matkailun koordinaatiohanke 1.8.2015 31.12.2017 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kotimaan matkailijat suurin matkailijaryhmämme Lähimatkailun odotetaan kasvavan

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016

Vesuri-ryhmän. toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmän toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä ry:n toimintasuunnitelma 2016 Vesuri-ryhmä on yksi Suomen 54 Leader-ryhmästä. Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toimintaalueen asukkaita yhteistyöhön

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet,

GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, GoTavastia! Mediakampanjoiden tulokset ja kevään toimenpiteet, 10.3.2016 GoTavastia! markkinointitoimet lokahelmikuu Uuden vuoden kampanjan toteutus ja seuranta digitaalisissa kanavissa Sisällöntuotanto

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ

ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 KULTTUURITYÖRYHMÄ ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kulttuurityöryhmä 28.10.2015 AIKA 28.10.2015 klo 10.00 PAIKKA Imatra, Kulttuuritalo Virta, Kaleva-sali OSALLISTUJAT (x) Juha Iso-Aho, puheenjohtaja TKI-HUMAK Voima

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010

Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly Oulun Matkailun Yhteismarkkinointi 25.2.2010 Pohjolan Mylly 2009 Yhteismarkkinointi Joukkueajattelu Paras matkailualue (joukkue) voittaa Resurssit Yhdessä enemmän kuin yksin Yhteinen suunta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA

MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA MELONTAMATKAILUN TOIMENPIDESUUNNITELMA 2009-2013 Työryhmä: Markus Björlin, Elämysaalto Jan Gäddnäs, Gaia Events Pertti Karttunen, Suomen Kanoottiliitto Pellervo Kokkonen, Savonlinnan Innovaatiokeskus Jukka

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 17.11.2015 Sisältö: Taustaa: Yritysten tarve ja älykkään kaupungin tiekartta 2020 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon

Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Digipalapeli saavutettavuus kuntoon Kohteena Lappi - Lapin matkailun fyysisen ja digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen Liisa Mäenpää Lapin matkailun digipalapeli 2-vuotinen kehittämishanke Toteuttaja:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus

Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Lohjan Kylät ry:n historia ja kyläsuunnittelun tulevaisuus Salo 31.1.2012 Katja Ranta Lohjan Kylät ry Lohjan ja siihen yhdistymispäätöksensä tehneiden kuntien kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelin Perustettu

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009

KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA 29.5.2009 29.5.2009 KORUNDI LIIKETOIMINTAKONSEPTI- JA YLLÄPITOMALLITYÖ PROJEKTISUUNNITELMA OHJAUSRYHMÄ Käynnistyspalaverin 30.3. 2009 mukaisesti: Projektitiimi, esittely Tilattavan työn osat Työsuunnitelma, esittely ja täsmennys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 Yhteyshenkilöt Eeva-Liisa Lehto, puh 040 8255056, sähköposti eeva-liisa.lehto@foodwest.fi

Lisätiedot

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia ERIHYVÄ ERIHYVÄ Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia 1.1.2016-31.12.2017 HANKKEEN STARTTITILAISUUS TAMPEREELLA 3.2.2016 YHTEYSHENKILÖT EEVA-LIISA LEHTO Hankkeen projektipäällikkö puh 040 8255056

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Opiskelu kohtaa työelämää

Opiskelu kohtaa työelämää Opiskelu kohtaa työelämää Mikä on Yrityslabra? Yrityslabra on Lohjan Laurean uudenlainen oppimisympäristö, jossa alueen yrittäjät, julkinen sektori ja opiskelijat kohtaavat. Tarkoituksena on mahdollistaa

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa YHTEISTYÖLLÄ LISÄARVOA RUOKAKETJUILLE Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa 1.8.2016-31.1.2018 VERKON VAIHTOEHDOT VOIMAVARAKSI- TYÖPAJA 3.11.2016 Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA

YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA YHTEISTYÖSTÄ ELINVOIMAA HANKESUUNNITELMA 1 HAKIJA Hankkeen hakijana on Siikajoen kunta. Hankkeeseen on sitoutunut xx yhdistystä, joista löytyy käytännön hankekokemusta. Tekstiä hakijasta. Siikajoen kunta

Lisätiedot