Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet"

Transkriptio

1 Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

2

3 Esipuhe Esipuhe Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti Kainuun maakunta - kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksessa tarkastellaan työllisyyteen ja koulutukseen liittyvien kysymysten lisäksi, millaisia syrjäytymisen ja ennakkoluulojen kokemuksia ja ongelmia maahanmuuttajilla on sekä sitä, mitkä ovat syrjäytymisen ja ennakkoluulojen syitä ja seurauksia. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Lönnrot-instituutin esimies, erikoistutkija Jouni Ponnikas sekä tutkijat Verna Mustonen ja Sirpa Korhonen. Tutkimukseen ovat osallistuneet myös tutkijat Andra Aldea-Partanen ja Nikolai Veresov sekä tutkimusapulainen Sari Pöllänen. Kiitämme MEB-hankkeen projektipäällikköä Jyri Kokkosta ja aluesuunnittelija Jorma Teittistä hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. Kajaanissa, joulukuussa 2007 Tekijät

4

5 Sisällys Sisällys Esipuhe Yhteenveto 7 Краткие итоги 14 Summary 20 1 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Kainuu asuin- ja työskentelyalueena Suomessa ja Kainuussa asuvat ulkomaalaiset Maahanmuuttajien kotouttaminen Kainuuseen Kainuun MEB-hanke Tutkimuskysymykset, tutkimuksen toteutus ja aineistot Tutkimuskysymykset ja niiden teoreettinen tausta Tutkimuksen toteutus Kainuu ulkomaalaisväestön asuinpaikkana Ulkomaalaisten näkemykset Kainuusta Asuminen Suomessa ja Kainuussa Ulkomaalaisten sopeutuminen yhteiskuntaan Kainuussa Ulkomaalaisten sosiaaliset kontaktit Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kainuussa Maahanmuuttajien työmarkkina-asema ja koulutustausta Maahanmuuttajien työllisyystilanne Ulkomaalaisten osaamistaso ja sen vahvistaminen Mahdollisuudet ja keinot työllistymiseen...71 Lähteet

6

7 Yhteenveto 7 Yhteenveto K ajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti vuonna 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) - hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Kainuussa asuvat vuotiaat henkilöt, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai saame tai jotka eivät olleet suomenruotsalaisia. Kohdejoukon koko oli yhteensä 840 henkilöä. Tutkimuksessa tehtiin yksi koko kohdejoukolle kohdistettu kysely, johon vastasi 339 henkilöä. Lisäksi tehtiin maahanmuuttajien ryhmähaastattelu sekä joitakin asiantuntijahaastatteluja. Tutkimuksen kohdejoukkoa kutsutaan tässä raportissa sekä Kainuun maahanmuuttajiksi että ulkomaalaisiksi. Maahanmuuttajien asemaa Kainuussa tarkasteltiin sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tutkimus kohdennettiin kolmeen tutkimusteemaan, joita selviteltiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Kainuu asuinpaikkana: Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? 2. Maahanmuuttajat osana yhteiskuntaa: Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? 3. Maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen Kainuussa: Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Tutkimuksessa analysoidaan maahanmuttajien nykyisten työtehtävien ja heidän koulutuksensa ja osaamisensa välistä kohtaantoa, kiinnostusta yrittäjyyteen sekä uusiin työtehtäviin. Lisäksi analysoidaan maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä koulutustarpeita. Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Muihin Euroopan maihin verrattuna ulkomaalaisten määrä Suomessa on kuitenkin edelleen hyvin pieni. Vuoden 2006 lopussa ulkomaan kansalaisten osuus koko väestöstä oli 2,3 %. Kainuun maakunnassa ulkomaalaisten osuus oli 1,3 % eli yhteensä henkilöä. Kainuussa asuvista ulkomaalaista lähes

8 Yhteenveto 8 puolet on kotoisin Venäjältä. Afrikasta, Aasiasta ja EU-maista kotoisin olevia ulkomaalaisia asuu Kainuussa lähes yhtä paljon. Kotouttamisella pyritään edesauttamaan ulkomaalaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnat laativat kotoutumisohjelman ja vastaavat ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Kotoutumissuunnitelma puolestaan on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma hänen tarvitsemistaan toimenpiteistä ja palveluista. Kotoutumisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen tärkeimpinä edellytyksinä ovat suomen kielen oppiminen sekä pääsy työelämään. Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin kolme neljäsosaa kuuluu työikäiseen väestöön kun taas työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin kuuluu noin 43 %. Maahanmuuttajien työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin koko väestöllä. Työministeriön arvion mukaan huhtikuussa 2007 Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin 20 % oli työttömänä. Ulkomaalaisten työttömyys on siis suunnilleen kaksinkertainen verrattuna valtaväestöön. Myös Kainuussa ulkomaalaisten työttömyys on tässä tutkimuksessa kerättyjen aineistojen mukaan selvästi muuta väestöä korkeampi: maahanmuuttajista on työttömänä yli 30 % kun koko Kainuun työttömyysprosentti on 15. Monet työttömistä maahanmuuttajista ovat toki aktiivisesti mukana toimenpiteissä, kuten harjoittelussa tai koulutuksessa. Vain vähemmistö on pelkästään työttöminä työnhakijoina. Seuraavassa esitellään lyhyesti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Maahanmuuttajien näkemykset perustuvat heille tehtyyn kyselyyn sekä haastatteluihin. Tutkimuskysymys 1. Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? Johtopäätökset Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista ulkomaalaisista olivat asuneet Suomessa ja Kainuussa jo useita vuosia. Enemmistö oli muuttanut Kainuuseen löydettyään suomalaisen puolison ja monet olivat muuttaneet yhdessä puolison tai perheen kanssa. Selvästi vähemmässä määrin ulkomaalaiset ovat tulleet Kainuuseen työn vuoksi tai pakolaisena. Kainuussa asuvat ulkomaalaiset pitivät Kainuun luontoa kauniina ja aluetta turvallisena asua, mutta useimmat eivät kokeneet maakuntaa mahdollisuuksia täynnä olevaksi. Maahanmuuttajiin kohdistuvissa toimenpiteissä pidettiin tärkeänä sitä, että heidän kokemuksensa ja kulttuuritaustansa otettaisiin huomioon. Toivomuksena vastaajilla oli, että maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä olisi enemmän, ja että koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä lasten kanssa työskentelevien sopeutumista autettaisiin viranomaisten toimesta. Tärkeimpinä tekijöinä omalle Kainuussa asumiselleen vastaajat pitivät puolison asumista Kainuussa, alueen turvallisuutta ja luonnon kauneutta, omaa ja puolison työpaikkaa sekä tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia. Myös itärajan läheisyyttä pidettiin tärkeänä. Kainuussa asumiseen oltiin pääosin varsin tyytyväisiä. Vain harvat kertoivat viihtyvänsä Kainuussa melko vähän tai ei lainkaan. Useimmat maahanmuuttajat myös aikovat pysyä Kainuussa tulevaisuudessa. Muuttoa harkitsevilla yleisin perustelu suunnitelmille lähteä oli työn puute tai muuttaminen opiskelun vuoksi.

9 Yhteenveto 9 Toimenpide-esitykset Kainuu saa maahanmuuttajilta varsin positiivista palautetta. Valtaosa heistä aikoo pysyä Kainuussa. Maahanmuuttajat ovat kohtalaisen aktiivisia ja haluavat integroitua kainuulaiseen yhteiskuntaan. Kainuun valtaväestön, viranomaisten ja työnantajien tulisi selvemmin ymmärtää Kainuun monikulttuurinen rikkaus ja tehdä entistä aktiivisempaa sopeuttamistoimintaa maahanmuuttajille. Lisäksi tulisi tiedottaa Kainuun tarjoamista palveluista, kuten koulutuksista, sekä yleensä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kanssakäymisessä pitää kuitenkin huomioida molempien osapuolten tarpeet ja sopeuttamistoimissa kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta. Näiden periaatteiden toteutuminen vaikuttaa kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumiseen maahanmuuttajapolitiikassa. Tutkimuskysymys 2. Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? Johtopäätökset Useilla maahanmuuttajilla on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ystäviä, joihin on tutustuttu töissä, suomen kielen kursseilla, sukulaisten kautta tai koulutuksissa. Työllistyminen on merkittävä väylä sosiaalisiin kontakteihin, integroitumiseen. Vapaa-aikana maahanmuuttajia kiinnostavat eniten ajanvietto perheen ja ystävien kanssa, liikunta ja urheileminen sekä monet luontoon liittyvät harrastukset. Uusien ihmisten tapaamista ja ajanviettoa omaa kansallisuutta edustavien tai samanlaisia muuttokokemuksia omaavien ihmisten kanssa pidetään vähemmän kiinnostavina. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista oli tuntenut itsensä muutamia kertoja syrjityksi ulkomaalaistaustansa vuoksi. Osaa oli syrjitty useita kertoja ja muutama henkilö kertoi tuntevansa itsensä syrjityksi koko ajan. Vain noin neljä kymmenestä maahanmuuttajasta kertoi, ettei ollut tuntenut itseään lainkaan syrjityksi. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajat ajattelivat kansallisuutensa vaikuttavan useimmin silloin, kun he etsivät töitä. Vähemmässä määrin kansallisuuden nähtiin vaikuttavan silloin, kun he ottavat osaa paikalliseen päätöksentekoon tai kun heidän lapsensa menevät kouluun. Vastaajia oli heidän mielestään yleensä kohdeltu eri tilanteissa pääasiassa samoin kuin suomalaisia. Suomalaisia huonommin vastaajia oli kohdeltu lähinnä kadulla tai julkisilla paikoilla. Usein kainuulaiset näyttäytyvät maahanmuuttajille varautuneina, torjuvina ja vaikeina lähestyä. Toisaalta ongelmana on yksityisyyden puute. Maahanmuuttajat saattavat joutua selittelemään täällä oloaan ja omaa tilannettaan. Tutkimusaineistosta välittyy kuva, että usein maahanmuuttajat kokevat olevansa paikallisille ikään kuin selityksen velkaa siitä, miksi he ovat täällä. Julkisista palveluista maahanmuuttajat käyttävät erityisesti KELA:n ja työvoimatoimiston palveluja. Lisäksi merkittävinä palveluina maahanmuuttajat nostivat esille oman asuinkuntansa suomen kielen kurssit, kunnan sosiaalipalvelut, Kajaanin monikulttuurisen keskuksen Monikan palvelut, muualla kuin omassa asuinkunnassa järjestetyt suomen kielen kurssit sekä uuteen ammattiin valmentavat koulutukset.

10 Yhteenveto 10 Toimenpide-esitykset Yleinen syy ennakkoluulojen taustalla on tietämättömyys, jota taas voidaan poistaa kanssakäymisellä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumalla. Viranomaisten tulisi järjestää lisää tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajat voisivat tutustua toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. Luontevaa kanssakäymistä tapahtuu esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa kun suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelevat samoissa ryhmissä. Ennakkoluuloiset asenteet erilaisuutta kohtaan syntyvät usein jo lapsuudessa. Ei ole yllätys, että suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kokenut syrjintää. Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ala-asteella on tärkeää. Koulujen ja viranomaisten tulisi tukea perheitä suvaitsevaisuuteen kasvattamisessa. Opettajien ja kasvattajien koulutuksessa, esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa, tulisi entistä enemmän parantaa heidän valmiuksiaan kohdata monikulttuurisuuden haasteet työssään. Maahanmuuttajien Kainuuseen sopeutumista sekä suomalaisten suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan lisääviä erilaisia täydentäviä kulttuurisia ja koulutuksellisia toimenpiteitä voisivat olla mm. yhteiset kaksikieliset tilaisuudet, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat tapaavat toisiaan. Hyvä esimerkki tästä on kansainvälinen viikko eri ala- ja yläasteen kouluissa, joissa eri maista tulevat oppilaat voivat esitellä lähtömaataan haluamallaan tavalla. Tiedon lisääntyminen eri maista, kuten laajentuneesta EU:sta sekä Venäjästä, lisäisi suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä kulttuurista erilaisuutta kohtaan. Näin vahvistettaisiin Kainuun maakunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tutkimuskysymys 3. Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutusja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Johtopäätökset Tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista suurin osa oli mukana työelämässä. Palveluala sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliala olivat tyypillisimpiä työpaikkojen toimialoja. Myös tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla sekä kaupallisessa tai teollisessa työssä työskenteli useita. Työttömiä oli noin kolmannes kaikista vastaajista. Lisäksi mukana oli opiskelijoita, äitiyslomalla olevia henkilöitä sekä eläkeläisiä. Suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kouluttautunut muualla kuin Suomessa. Eniten Kainuussa on Venäjällä koulutuksensa saaneita maahanamuuttajia. Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista olivat suorittaneet vähintään toisen asteen koulutuksen eli olivat käyneet ammattikoulun, yliopiston tai ammattikorkeakoulun. Sen sijaan vähemmistöllä oli lukiokoulutus, pelkkä peruskoulutus tai ei lainkaan koulutusta. Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajilla on monipuolista osaamista ja pääosin hyvä koulutus. Tälle osaamiselle on käyttöä ja työllistymisen esteiden purkaminen olisi tärkeää. Vain alle puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kokee, että heidän koulutustaan arvostetaan Suomessa. Käytännössä koulutuksen arvostus, niillä jotka sitä kokevat saavansa, näkyy siinä, että he ovat saaneet

11 Yhteenveto 11 koulutuksestaan tai toiminnastaan positiivista palautetta tai löytäneet koulutustaan vastaavan työpaikan. Yli puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista taas kokee, ettei heidän saamaansa koulutusta arvosteta. Arvostuksen puutetta osoittavat maahanmuuttajien mukaan maahanmuuttajien korkea työttömyys, ennakkoluulot heitä kohtaan sekä se, ettei heidän ulkomailla saamaansa koulutusta suoraan hyväksytä Suomessa. Vaikka monet maahanmuuttajat kokevat oman koulutuksensa arvostuksen alhaiseksi, yli puolet kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kuitenkin katsoo, että heidän nykyinen työpaikkansa vastaa heidän saamaansa koulutusta. Maahanmuuttajien työllistyminen Kainuussa vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Tästä kertoo se, että useimmin tutkimuksessa mukana olleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet itsenäisesti oman toiminnan tuloksena, esimerkiksi vierailemalla mahdollisissa työpaikoissa ja lähettämällä ansioluetteloita. Myös työvoimatoimisto on auttanut työpaikan löytämisessä. Niin ikään verkostot Suomessa, tuttavat tai ammatilliset kontaktit ovat auttaneet työllistymisessä. Työttömät maahanmuuttajat arvioivat merkittävimmiksi työllistymisensä esteiksi puutteet ammatillisessa koulutuksessa, ulkomaalaisille tarjolla olevien töiden vähäisyyden sekä heikon suomen kielen taidon. Työttömyyteen vaikuttaa myös ammattia vastaavan työn puute. Osa maahanmuuttajista myös koki, ettei heidän pätevyyttään ja taitojaan ole tunnistettu ja siksi he ovat työtä vailla. Muina merkittävinä työttömyyteen vaikuttaneina syinä maahanmuuttajat mainitsivat ennakkoluulot ja ulkomaalaisia syrjivän asenteen, ulkomailla saadun koulutuksen vähäisen arvostuksen sekä alueen korkean työttömyyden. Työnantajat kokivat maahanmuuttajien työllistymisen kannalta ongelmiksi sen, että maahanmuuttajien koulutusta ei voida täysin rinnastaa Suomessa saatuun koulutukseen ja sitä kautta heidän osaamisestaan ei olla varmoja. Työnantajien mielestä puutteellinen suomen kielen taito on myös merkittävä este työllistymiselle. Useimmissa työpaikoissa tietyn suomen kielen sanaston hallitseminen on välttämätöntä. Asiakasta pitää ymmärtää ja asiakkaan on ymmärrettävä työntekijää. Pelkkä englannin osaaminen ei monissa tehtävissä riitä. Suurin osa tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista osaa oman arvionsa mukaan vähintään jonkin verran suomen kieltä. Venäjää Kainuun maahanmuuttajista suurin osa osaa taustansa vuoksi. Sen sijaan englannin kielen taidossa maahanmuuttajilla on parantamisen varaa. Työllistyäkseen maahanmuuttajat arvioivat tarvitsevansa ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta ja suomen kielen koulutusta. Suurin osa vastaajista oli osallistunut suomen kielen kursseille. Myös tietokonekursseilla oli käyty runsaasti. Useat vastaajat olivat osallistuneet lisäksi ammatilliseen, muuhun koulutukseen tai korkeakouluopintoihin. Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajien halu ryhtyä yrittäjäksi ei ole erityisen korkea. Vain joka kymmenes tutkimukseen osallistunut maahanmuuttaja suunnitteli perustavansa yrityksen. Kauppa sekä palvelut, kuten ravitsemus- ja matkailuala, kiinnostivat yrityksen perustamista suunnittelevia. Eri ammattialoista vastaajat halusivat mieluiten työskennellä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla. Ensiksi mainitussa kiinnostavimpia olivat mm. lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, lääkärin ja

12 Yhteenveto 12 lähihoitajan ammatit, jälkimmäisessä taas opetukseen, kääntämiseen ja tulkkaukseen, kirjastoalaan sekä taiteeseen liittyvät ammatit. Myös palvelutyö, hallinto-, toimisto- ja IT-alan työ, kaupallinen työ sekä teollinen työ olivat niitä ammattialoja, joilla vastaajat haluaisivat mieluiten työskennellä. Vastaajat kertoivat useita ehdotuksia siitä, millaista koulutusta, harjoittelua tai kursseja he tarvitsisivat työllistyäkseen. Eri alojen ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta kaipasivat useat vastaajat. Suomen kielen kurssien puolestaan toivottiin olevan entistä pidempikestoisia ja niitä toivottiin järjestettävän lähellä opiskelijoita. Myös työssä oleville toivottiin mahdollisuutta osallistua samanlaisille kielikursseille kuin mitä työttömille on tarjolla. Ammatillisen koulutuksen ja suomen kielen kurssien kehittämisen lisäksi toivotaan, että paikallisen väestön asenteet muuttuisivat myönteisemmiksi ulkomaalaisia kohtaan, ja että ulkomaalaisia työllistettäisiin rohkeammin. Toimenpide-esitykset Maahanmuuttajien muuhun väestöön verrattuna korkea työttömyys osoittaa, että maahanmuuttajien työllistyminen on edelleen hankalaa. Työllistymisen helpottamiseksi maahanmuuttajat tarvitsevatkin tukihenkilöitä, jotka toimivat välittäjänä ulkomaalaisen työnhakijan ja työpaikan välillä ja luovat maahanmuuttajille henkilökohtaisia polkuja työhön tai koulutukseen. Tutkimus antaa selviä viitteitä siitä, että maahanmuuttajat kokevat, ettei heidän ammatillista osaamistaan ja koulutustaan havaita tai arvosteta. Työantajien maahanmuuttajia koskevaa tietämystä tulisikin lisätä esimerkiksi niin, että maahanmuuttajat tulisivat työharjoittelijoina yritykseen töihin. Tämä lisäisi koulutusta vastaavien työpaikkojen löytymistä ja parantaisi työttöminä olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Maahanmuuttajien venäjän kielen osaaminen on merkittävä voimavara, joka kannattaa entistä tehokkaammin hyödyntää kainuulaisilla työmarkkinoilla harjoitettaessa Venäjä-yhteistyötä. Syntyperäiset suomalaiset koululaiset eivät juuri valitse venäjää vieraaksi kielekseen. Ennen työllistymistä tai työelämään siirtymisen jälkeen henkilön kielitaitoa ja valmiuksista toimia työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi pyrkiä vahvistamaan. Erityisesti kielikoulutusta tulisi olla saatavilla nykyistä laajamittaisemmin myös työssä oleville eri puolilla Kainuuta. Suomen kielen opettamisessa tulisi panostaa lisäksi jatkuvaan kirjoittamisen opettamiseen. Pelkkä puhuminen ei aina työelämässä riitä, sillä henkilön pitää pystyä myös ymmärrettävään kirjalliseen ilmaisuun. Kielikoulutuksen onnistumisen edellytyksiä ovat riittävä määrä päteviä kielten opettajia sekä kunnollinen opiskelumateriaali, jota tulisi olla saatavilla maahanmuuttajien äidinkielellä. Hyvä materiaali mahdollistaa opiskelun myös kotona itsenäisesti. Maahanmuuttajapalveluiden kehittämisessä tulee fokusoitua erityisesti työllistämisen helpottamiseen. Työllistymistä ei tulisi tehdä liian vaikeaksi. Ei ole viisasta edellyttää maahanmuuttajalta esimerkiksi täydellistä suomen kielen taitoa työllistämisen ehtona, sillä kielitaitoa voi parantaa myös työnteon yhteydessä. Jos asetetaan työllistämisen rima liian korkealla ja jätetään ihmisiä työttömiksi, on vaarana, että heidän ammattitaitonsa vanhenee ja he syrjäytyvät yhteiskunnasta, työelämästä ja

13 Yhteenveto 13 koulutuksesta. Työttömyyden pitkittyessä työllistyminen vaikeutuu ja pitkä työttömyys taas lisää syrjäytymisen riskiä. Työllistyminen on yksittäisenä asiana ehkä merkittävimmin yhteiskuntaan integroitumiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen vaikuttava asia, joka palvelee tietysti myös kainuulaisia työmarkkinoita.

14 Краткие 14 Краткие итоги И сследование по проекту МЕВ (Межкультурное образование на границе) проводилось Институтом Леннрота Университетского Центра Каяни по заказу объединенной Администрации Кайнуу. Целью исследования было изучение образовательной и профессиональной ситуаций и потребностей иммигрантов, живущих в Кайнуу. Целевой группой в данном проекте были люди, проживающие в Кайнуу, в возрасте от 18 до 60 лет, чьим родным языком не является финский и саамский, и которые не являются финскими шведами по национальности. Анкеты были разосланы 840 адресатам. Было получено и обработано 339 анкет. Кроме того, исследование включало несколько групповых интервью с участниками опроса, а также интервью с экспертами. Положение иммигрантов, живущих в Кайнуу, изучалось с точки зрения перспективы устойчивого культурного и социального развития региона. Исследование было направлено на выяснение трех основных вопросов. 1. Кайнуу как место для жизни. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? 2. Иммигранты как часть общества. В какой степени иммигранты интегрированы в общество в регионе Кайнуу? 3. Образование и занятость иммигрантов в Кайнуу: Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Ниже мы кратко представляем результаты исследования этих основных вопросов. Вся представленная информация получена исключительно в результате обработки анкет и интервью. 1. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? Выводы Большинство иностранцев, ответивших на вопросы анкеты, живут в Кайнуу и в Финляндии несколько лет. Многие из них переехали в Кайнуу по причине того. Что нашли здесь супруга/супругу или переехали жить вместе с

15 Краткие 15 супругом/супругой или с семьей. Гораздо меньшее число иностранцев приехали в Кайнуу потому, что нашли здесь работу или в качестве беженцев. Почти все опрошенные отмечают прекрасную природу Кайнуу и относительную безопасность жизни в регионе, однако в целом не считают Кайнуу районом, где имеется достаточно возможностей для самореализации. Иммигранты считают важным, чтобы в работе с ними в большей степени, чем сейчас, учитывались их культурные особенности, уровень образования и профессиональный опыт. Они желали бы, чтобы власти были более активны в помощи иммигрантам в интеграции в общество. Среди наиболее важных положительных факторов, влияющих на жизнь иммигрантов в Кайнуу назывались: наличие супруга/супруги, живущего или жившего ранее в Кайнуу, спокойствие и красота природы в регионе, наличие работы у самого опрашиваемого или у супруга, и возможности для разнообразных занятий в свободное время. Близость восточной границы с Россией также отмечалось как важный положительный фактор. В основном иммигранты вполне удовлетворены своей жизнью в Кайнуу. Лишь несколько участников опроса высказались в том смысле, что они совсем не довольны (или не очень довольны) своей жизнью в Кайнуу. Большинство иммигрантов планируют в дальнейшем остаться в Кайнуу. Те, кто планирует уехать, главными причинами называют отсутствие работы и желание получить (продолжить) образование. Предложения Иммигранты в целом позитивно относятся к Кайнуу. Большинство из них собираются остаться в Кайнуу. Они активно стремятся интегрироваться в общественно-социальные структуры региона. Однако, коренные жители и власти Кайнуу должны более ясно понимать и ценить много-культурное и многонациональное богатство региона и делать гораздо больше для активной интеграции иммигрантов. Кроме того, следует больше информировать иммигрантов о социальных программах и возможностях региона, в том числе о возможностях для обучения, а так же о правах и обязанностях личности. Вместе с тем, в социальных отношениях, потребности обеих сторон должны быть учтены и что особенно важно, культурные различия должны уважаться в ходе интеграционного процесса. Реализация этих двух принципов может повлиять положительным образом на достижение цели устойчивого социального и культурного развития региона в иммиграционной политике. 2. Как иммигранты интегрированы в общественную жизнь Кайнуу? Выводы Большинство иммигрантов имеют как финских, так и иностранных друзей и знакомых. Большинство из них познакомились на рабочем месте, на курсах финского языка, через родственников или в процессе профессиональной учебы. Свободное время иммигранты предпочитают проводить в семье, встречаясь с друзьями, занимаясь спортом или хобби. Почти половина опрошенных указывали на проявления дискриминации по отношению к ним, как к иностранцам. Несколько опрошенных говорили о неоднократных случаях дискриминации по отношению к ним, и лишь четверо

16 Краткие 16 из десяти опрошенных указали, что никогда не чувствовали дискриминацию по отношению к себе, как к иностранцу. По мнению иммигрантов, их национальная принадлежность оказывает влияние в ситуациях поиска работы (работодатели предпочитают брать на работу представителей коренной национальности). В меньшей степени, по их мнению, национальная принадлежность влияет на их участии в принятии решений на региональном уровне, и на отношение к детям в школе. Исследование показало, что довольно часто к иммигрантам относятся не так, как к коренным финнам. Многие иммигранты чувствуют, что на бытовом уровне к ним относятся хуже, чем к финнам. Очень часто местные жители производят на иммигрантов впечатление замкнутых, неконтактных и недоступных. С другой стороны, проблема во многом заключается в защищенности частной жизни. Возможно, самим иммигрантам следует больше объяснять, почему они находятся здесь и более открыто делиться проблемами. Материалы данного исследования показывают, что иммигранты часто чувствуют себя обязанными объяснять местным жителям, почему они приехали сюда. Предложения Основная причина предубеждений и предрассудков кроется в незнании друг друга, и может быть устранена через организацию совместной деятельности и более близкое знакомство с культурой друг друга. Властям региона следует организовывать больше таких мероприятий, где местные жители и иммигранты могли бы знакомиться друг с другом и делать что-то вместе. Естественное сотрудничество происходит, например, во время профессионального обучения, когда финские и иностранные студенты учатся вместе в одной группе. Предубеждения по отношению к различиям коренятся в детстве. Неудивительно, что большинство иммигрантов в Кайнуу испытывают дискриминацию. Следовательно, очень важно чтобы обучение толерантности и многокультурности начиналось бы ещё в раннем детстве и в начальных классах школы. Власти региона и администрации школ должны больше помогать семьям в воспитании толерантности у детей. В подготовке учителей (например, на отделении подготовки учителей университета Оулу в Каяни) должна быть усилена направленность на поликультурные аспекты и толерантность. Настоятельно необходимы, в связи с этим, специальные мероприятия, направленные на повышение интегрированности иммигрантов с одной стороны, и повышение уровня толерантности местного населения, с другой. Совместные культурные акции, в которых иммигранты и коренные жители могли бы участвовать вместе (например, двуязычные мероприятия), могли бы быть включены в пакет программ социальной помощи. Хорошим примером здесь может служить практика проведения «интернациональных недель» в начальной и средней школах, когда ученики из разных стран проводят своеобразные презентации своих стран, их обычаев и культурных особенностей. Более полное знакомство не только с северными странами, но и с новыми странами Европейского Союза и Россией могло бы способствовать повышению

17 Краткие 17 толерантности и лучшему пониманию культурных различий и культурного разнообразия. А это, в свою очередь, окажет влияние на устойчивое социальное и культурное развитие региона Кайнуу. 3. Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Выводы Большинство иммигрантов, принявших участие в опросе, имеют работу. Сферы обслуживания и здравоохранения являются главными сферами занятости. Работа в научной, технической и художественной областях, так же как и в торговле и промышленности, является весьма распространенной. Кроме того, среди иммигрантов, принявших участие в опросе, есть женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, а также учащиеся, пенсионеры и безработные. Уровень безработицы среди иммигрантов значительно превышает уровень безработицы среди финнов: более 30 процентов иммигрантов не имеют работы, тогда как общий уровень безработицы в Каяни составляет 15 процентов. Большая часть среди безработных иммигрантов, тем не менее, вовлечены: они учатся или проходят профессиональную подготовку. Меньшинство, то есть около трети от общего числа являются полностью безработными. Большинство из иммигрантов в Кайнуу получили образование за пределами Финляндии. Образование у большей части получено в России. Из числа ответивших на анкету, абсолютное большинство имеет, по крайней мере, среднее специальное и высшее образование. Вместе с тем. Есть и те, кто имеет только среднее или даже начальное образование или не имеет образования вообще (главным образом, из числа беженцев). Как показывают материалы исследования, иммигранты имеют разносторонние профессиональные умения и хорошее образование. Их профессиональные умения должны быть использованы в большей степени, и устранение трудностей при приеме на работу являются чрезвычайно важными. Данное исследование полностью подтвердило факт, что иммигранты чувствуют, что их образование и профессиональные умения не ценятся и не принимаются во внимание. Работодателям следует больше знать об образовании и профессиональных навыках иммигрантов, с тем, чтобы взаимная подозрительность уменьшилась. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на процесс поиска работы, которая соответствует образовательному уровню иммигрантов, что, в свою очередь, повысит уровень занятости среди иммигрантов. Менее половины иммигрантов считают, что их образование ценится в Финляндии. Большинство опрошенных считает, что их образование ценится недостаточно: однако более половины опрошенных считают, что их нынешняя работа соответствует их образованию. Поиск работы требует активности и инициативы со стороны самих иммигрантов. Многие из иммигрантов нашли работу самостоятельно, например, посещая потенциальные рабочие места и рассылая портфолио. Кроме этого,

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

Yhdessä vai erikseen?

Yhdessä vai erikseen? Perhebarometri 2013 Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä Osmo Kontula Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 47/2013 Julkaisija: Väestöliitto

Lisätiedot

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia

Siirtolaisuus Migration 4/2011. Sisältö Contents. Ismo Söderling Pääkirjoitus: Lehtikirjoittelua rasismista ja amerikansuomalaista horioppia Siirtolaisuus Migration 4/2011 38. vuosikerta / 38th year ISSN 0355-3779 (painettu) ISSN 1799-6406 (verkkojulkaisu) Julkaisija / Publisher Siirtolaisuusinstituutti Migrationsinstitutet The Institute of

Lisätiedot

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006

Esipuhe. Eeva Vattulainen Erikoissuunnittelija Syyskuu 2006 i Esipuhe Työpoliittinen tutkimus -sarjassa julkaistaan Siirtolaisuusinstituutin tutkijan Heli Sjöblom-Immalan tutkimus Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Tutkimus kuuluu Työpoliittiseen

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla

Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER 24/2012 Yrittäjyys maahanmuuttajien integroitumisen keinona Pohjanmaalla Kirsti Melin ja Kristian Melin Aalto-yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu Biotekniikan

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa

Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Ihmisiä ja kaupunkiluontoa Tutkimus pääkaupunkiseudun asukkaiden hyvinvoinnista Saija Turunen Hanna-Kaisa Hoppania Minna Luhtamäki Tellervo Nenonen Vaula Tuomaala nat (Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa)

Lisätiedot

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa

Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Maahanmuuttajia pitää hoitaa, muttei meidän laitoksessa Kartoitus Helsingin kaupungin lastensuojelulaitoksissa työskentelevien ohjaajien ja hoitajien maahanmuuttaja-asenteista vuonna 2002 Tuomas Isola

Lisätiedot

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi

Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Virtuaalikoulutuksen tarjonta ja kysyntä maaseutualueilla haasteet ja mahdollisuudet Kansallinen raportti, Suomi Tiivistetty käännös raportista: E-learning provision and demand in rural areas possibilities

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014

Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Turku 2014 Siirtolaisuusinstituutti Eerikinkatu 34 20100 Turku Internet: www.siirtolaisuusinstituutti.fi 2 YRITTÄJYYS VIROLAISTEN MAAHANMUUTTAJIEN INTEGROITUMISEN KEINONA POHJANMAALLA

Lisätiedot

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita

JUHA MÄKI-KETELÄ. Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita JUHA MÄKI-KETELÄ Kiskot vievät elämään - ammatillisessa ja koulutuksellisessa marginaalissa elävien nuorten erilaisia elämänraiteita Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen alan väitöskirja

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.)

Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003. Päivi Pylkkänen (toim.) Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Maa- ja metsätalousministeriö Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi 2003 MMM:n julkaisuja 2/2004 Suomen LEADER+ -ohjelman väliarviointi

Lisätiedot

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi

Naisia ICT-alalle! -tutkimus. ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen SP-Paino Oy, Nurmijärvi Naisia ICTalalle! Naisia ICT-alalle! -tutkimus Julkaisija: Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-238-093-7 978-952-238-094-4 e-kirja (pdf) Taitto: Kuvat: Paino: Grafiksi, Pauliina Sjöholm Jari Härkönen

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen

Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen RIITTA VIITALA VESA SUUTARI MARIA JÄRLSTRÖM (Toim.) Ikkunoita henkilöstötyön tulevaisuuteen Tutkimuksia henkilöstöbarometrin 2010 tuloksista VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 171 VAASA

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle.

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti. Työssäoppimalla kansainväliselle uralle. Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 1/2012 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Työssäoppimalla kansainväliselle uralle Abilympics Ulkomaalaisena opiskelijana Sisällysluettelo Kansainvälisyyttä

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Kaisa-Mari Huovinen ja Piia Oranen MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN LIIKETALOUDEN TRADENOMIT TYÖELÄMÄSSÄ 2006 Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 26.3.2012 TEEMA 1. EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN HALLINTOJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS EAKR-TOIMENPIDEOHJELMIEN JA KAN- SALLISEN RAKENNERAHASTOSTRATEGI- AN 2007 2013 ARVIOINTI

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213. Pellervo Economic Research Institute Reports 213 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 213 Pellervo Economic Research Institute Reports 213 METSÄNOMISTAJIEN NÄKEMYKSIÄ METSÄTALOUDEN KANNATTAVUUDESTA JA PUUN TARJONNASTA VUOTEEN 2015 Tapio

Lisätiedot

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006.

Yllä: Turun Sanomat, Treffi-liite, 10/2006. Alla: Aamulehti12.9.2005, Aamulehti 28.9.2006. Yhden kuvan sarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Maria Frimanin kuvan Pidän kasvoistasi, jossa omat kasvonsa peittänyt musliminainen ehostaa suomalaisen naisen kasvoja. Viiden kuvan sarjan voiton vei

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta 4/2005 Teemana yritysten ja oppilaitosten yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulu Etelä-Savossa SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...5 Arvo Peltonen

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 9 energiakeskittymän ansiosta alueella riittää töitä nyt ja tulevaisuudessa. VAMK YOURSELF TO WORK... 5 11 LUOKALLANI EI OLE KETÄÄN, JOKA EI OLE SAANUT TYÖPAIKKAA MOLEMPINA KESINÄ.

Lisätiedot

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective

The cultural construction of school mathematics and student achievement. Trends in Science Education Research from a German Perspective The cultural construction of school mathematics and student achievement Paul Andrews Stockholm University, Sweden paul.andrews@mnd.su.se In this talk I will consider the extent to which school mathematics

Lisätiedot

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011

Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 Käsityö- ja muotoilualan yrittäjä 2011 K ä s i - j a t a i d e t e o l l i s u u s l i i t t o Ta i t o r y Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 2011, Marketta Luutonen ja Taina Tervonen. Taitto: Johanna

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief

FINNFUND lyhyesti. FINNFUND in brief Vuosikertomus 2001 Annual Report FINNFUND lyhyesti FINNFUND in brief Yksityinen sektori on kehittyvissä maissa tärkeä tekijä taloudellisessa uudistumisessa, teknologian ja kilpailukyvyn edistämisessä,

Lisätiedot

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla

Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Työn sisältö ja työolosuhteiden mukauttaminen avoimilla työmarkkinoilla toimivilla vammaisilla ja pitkäaikaissairailla Nina Nevala Tiina Kalliomäki-Levanto Kirsi Jääskeläinen Maria Hirvonen Anneli Pekkarinen

Lisätiedot