Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet"

Transkriptio

1 Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

2

3 Esipuhe Esipuhe Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti Kainuun maakunta - kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksessa tarkastellaan työllisyyteen ja koulutukseen liittyvien kysymysten lisäksi, millaisia syrjäytymisen ja ennakkoluulojen kokemuksia ja ongelmia maahanmuuttajilla on sekä sitä, mitkä ovat syrjäytymisen ja ennakkoluulojen syitä ja seurauksia. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Lönnrot-instituutin esimies, erikoistutkija Jouni Ponnikas sekä tutkijat Verna Mustonen ja Sirpa Korhonen. Tutkimukseen ovat osallistuneet myös tutkijat Andra Aldea-Partanen ja Nikolai Veresov sekä tutkimusapulainen Sari Pöllänen. Kiitämme MEB-hankkeen projektipäällikköä Jyri Kokkosta ja aluesuunnittelija Jorma Teittistä hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. Kajaanissa, joulukuussa 2007 Tekijät

4

5 Sisällys Sisällys Esipuhe Yhteenveto 7 Краткие итоги 14 Summary 20 1 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Kainuu asuin- ja työskentelyalueena Suomessa ja Kainuussa asuvat ulkomaalaiset Maahanmuuttajien kotouttaminen Kainuuseen Kainuun MEB-hanke Tutkimuskysymykset, tutkimuksen toteutus ja aineistot Tutkimuskysymykset ja niiden teoreettinen tausta Tutkimuksen toteutus Kainuu ulkomaalaisväestön asuinpaikkana Ulkomaalaisten näkemykset Kainuusta Asuminen Suomessa ja Kainuussa Ulkomaalaisten sopeutuminen yhteiskuntaan Kainuussa Ulkomaalaisten sosiaaliset kontaktit Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kainuussa Maahanmuuttajien työmarkkina-asema ja koulutustausta Maahanmuuttajien työllisyystilanne Ulkomaalaisten osaamistaso ja sen vahvistaminen Mahdollisuudet ja keinot työllistymiseen...71 Lähteet

6

7 Yhteenveto 7 Yhteenveto K ajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti vuonna 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) - hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Kainuussa asuvat vuotiaat henkilöt, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai saame tai jotka eivät olleet suomenruotsalaisia. Kohdejoukon koko oli yhteensä 840 henkilöä. Tutkimuksessa tehtiin yksi koko kohdejoukolle kohdistettu kysely, johon vastasi 339 henkilöä. Lisäksi tehtiin maahanmuuttajien ryhmähaastattelu sekä joitakin asiantuntijahaastatteluja. Tutkimuksen kohdejoukkoa kutsutaan tässä raportissa sekä Kainuun maahanmuuttajiksi että ulkomaalaisiksi. Maahanmuuttajien asemaa Kainuussa tarkasteltiin sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tutkimus kohdennettiin kolmeen tutkimusteemaan, joita selviteltiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Kainuu asuinpaikkana: Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? 2. Maahanmuuttajat osana yhteiskuntaa: Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? 3. Maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen Kainuussa: Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Tutkimuksessa analysoidaan maahanmuttajien nykyisten työtehtävien ja heidän koulutuksensa ja osaamisensa välistä kohtaantoa, kiinnostusta yrittäjyyteen sekä uusiin työtehtäviin. Lisäksi analysoidaan maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä koulutustarpeita. Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Muihin Euroopan maihin verrattuna ulkomaalaisten määrä Suomessa on kuitenkin edelleen hyvin pieni. Vuoden 2006 lopussa ulkomaan kansalaisten osuus koko väestöstä oli 2,3 %. Kainuun maakunnassa ulkomaalaisten osuus oli 1,3 % eli yhteensä henkilöä. Kainuussa asuvista ulkomaalaista lähes

8 Yhteenveto 8 puolet on kotoisin Venäjältä. Afrikasta, Aasiasta ja EU-maista kotoisin olevia ulkomaalaisia asuu Kainuussa lähes yhtä paljon. Kotouttamisella pyritään edesauttamaan ulkomaalaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnat laativat kotoutumisohjelman ja vastaavat ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Kotoutumissuunnitelma puolestaan on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma hänen tarvitsemistaan toimenpiteistä ja palveluista. Kotoutumisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen tärkeimpinä edellytyksinä ovat suomen kielen oppiminen sekä pääsy työelämään. Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin kolme neljäsosaa kuuluu työikäiseen väestöön kun taas työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin kuuluu noin 43 %. Maahanmuuttajien työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin koko väestöllä. Työministeriön arvion mukaan huhtikuussa 2007 Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin 20 % oli työttömänä. Ulkomaalaisten työttömyys on siis suunnilleen kaksinkertainen verrattuna valtaväestöön. Myös Kainuussa ulkomaalaisten työttömyys on tässä tutkimuksessa kerättyjen aineistojen mukaan selvästi muuta väestöä korkeampi: maahanmuuttajista on työttömänä yli 30 % kun koko Kainuun työttömyysprosentti on 15. Monet työttömistä maahanmuuttajista ovat toki aktiivisesti mukana toimenpiteissä, kuten harjoittelussa tai koulutuksessa. Vain vähemmistö on pelkästään työttöminä työnhakijoina. Seuraavassa esitellään lyhyesti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Maahanmuuttajien näkemykset perustuvat heille tehtyyn kyselyyn sekä haastatteluihin. Tutkimuskysymys 1. Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? Johtopäätökset Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista ulkomaalaisista olivat asuneet Suomessa ja Kainuussa jo useita vuosia. Enemmistö oli muuttanut Kainuuseen löydettyään suomalaisen puolison ja monet olivat muuttaneet yhdessä puolison tai perheen kanssa. Selvästi vähemmässä määrin ulkomaalaiset ovat tulleet Kainuuseen työn vuoksi tai pakolaisena. Kainuussa asuvat ulkomaalaiset pitivät Kainuun luontoa kauniina ja aluetta turvallisena asua, mutta useimmat eivät kokeneet maakuntaa mahdollisuuksia täynnä olevaksi. Maahanmuuttajiin kohdistuvissa toimenpiteissä pidettiin tärkeänä sitä, että heidän kokemuksensa ja kulttuuritaustansa otettaisiin huomioon. Toivomuksena vastaajilla oli, että maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä olisi enemmän, ja että koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä lasten kanssa työskentelevien sopeutumista autettaisiin viranomaisten toimesta. Tärkeimpinä tekijöinä omalle Kainuussa asumiselleen vastaajat pitivät puolison asumista Kainuussa, alueen turvallisuutta ja luonnon kauneutta, omaa ja puolison työpaikkaa sekä tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia. Myös itärajan läheisyyttä pidettiin tärkeänä. Kainuussa asumiseen oltiin pääosin varsin tyytyväisiä. Vain harvat kertoivat viihtyvänsä Kainuussa melko vähän tai ei lainkaan. Useimmat maahanmuuttajat myös aikovat pysyä Kainuussa tulevaisuudessa. Muuttoa harkitsevilla yleisin perustelu suunnitelmille lähteä oli työn puute tai muuttaminen opiskelun vuoksi.

9 Yhteenveto 9 Toimenpide-esitykset Kainuu saa maahanmuuttajilta varsin positiivista palautetta. Valtaosa heistä aikoo pysyä Kainuussa. Maahanmuuttajat ovat kohtalaisen aktiivisia ja haluavat integroitua kainuulaiseen yhteiskuntaan. Kainuun valtaväestön, viranomaisten ja työnantajien tulisi selvemmin ymmärtää Kainuun monikulttuurinen rikkaus ja tehdä entistä aktiivisempaa sopeuttamistoimintaa maahanmuuttajille. Lisäksi tulisi tiedottaa Kainuun tarjoamista palveluista, kuten koulutuksista, sekä yleensä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kanssakäymisessä pitää kuitenkin huomioida molempien osapuolten tarpeet ja sopeuttamistoimissa kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta. Näiden periaatteiden toteutuminen vaikuttaa kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumiseen maahanmuuttajapolitiikassa. Tutkimuskysymys 2. Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? Johtopäätökset Useilla maahanmuuttajilla on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ystäviä, joihin on tutustuttu töissä, suomen kielen kursseilla, sukulaisten kautta tai koulutuksissa. Työllistyminen on merkittävä väylä sosiaalisiin kontakteihin, integroitumiseen. Vapaa-aikana maahanmuuttajia kiinnostavat eniten ajanvietto perheen ja ystävien kanssa, liikunta ja urheileminen sekä monet luontoon liittyvät harrastukset. Uusien ihmisten tapaamista ja ajanviettoa omaa kansallisuutta edustavien tai samanlaisia muuttokokemuksia omaavien ihmisten kanssa pidetään vähemmän kiinnostavina. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista oli tuntenut itsensä muutamia kertoja syrjityksi ulkomaalaistaustansa vuoksi. Osaa oli syrjitty useita kertoja ja muutama henkilö kertoi tuntevansa itsensä syrjityksi koko ajan. Vain noin neljä kymmenestä maahanmuuttajasta kertoi, ettei ollut tuntenut itseään lainkaan syrjityksi. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajat ajattelivat kansallisuutensa vaikuttavan useimmin silloin, kun he etsivät töitä. Vähemmässä määrin kansallisuuden nähtiin vaikuttavan silloin, kun he ottavat osaa paikalliseen päätöksentekoon tai kun heidän lapsensa menevät kouluun. Vastaajia oli heidän mielestään yleensä kohdeltu eri tilanteissa pääasiassa samoin kuin suomalaisia. Suomalaisia huonommin vastaajia oli kohdeltu lähinnä kadulla tai julkisilla paikoilla. Usein kainuulaiset näyttäytyvät maahanmuuttajille varautuneina, torjuvina ja vaikeina lähestyä. Toisaalta ongelmana on yksityisyyden puute. Maahanmuuttajat saattavat joutua selittelemään täällä oloaan ja omaa tilannettaan. Tutkimusaineistosta välittyy kuva, että usein maahanmuuttajat kokevat olevansa paikallisille ikään kuin selityksen velkaa siitä, miksi he ovat täällä. Julkisista palveluista maahanmuuttajat käyttävät erityisesti KELA:n ja työvoimatoimiston palveluja. Lisäksi merkittävinä palveluina maahanmuuttajat nostivat esille oman asuinkuntansa suomen kielen kurssit, kunnan sosiaalipalvelut, Kajaanin monikulttuurisen keskuksen Monikan palvelut, muualla kuin omassa asuinkunnassa järjestetyt suomen kielen kurssit sekä uuteen ammattiin valmentavat koulutukset.

10 Yhteenveto 10 Toimenpide-esitykset Yleinen syy ennakkoluulojen taustalla on tietämättömyys, jota taas voidaan poistaa kanssakäymisellä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumalla. Viranomaisten tulisi järjestää lisää tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajat voisivat tutustua toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. Luontevaa kanssakäymistä tapahtuu esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa kun suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelevat samoissa ryhmissä. Ennakkoluuloiset asenteet erilaisuutta kohtaan syntyvät usein jo lapsuudessa. Ei ole yllätys, että suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kokenut syrjintää. Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ala-asteella on tärkeää. Koulujen ja viranomaisten tulisi tukea perheitä suvaitsevaisuuteen kasvattamisessa. Opettajien ja kasvattajien koulutuksessa, esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa, tulisi entistä enemmän parantaa heidän valmiuksiaan kohdata monikulttuurisuuden haasteet työssään. Maahanmuuttajien Kainuuseen sopeutumista sekä suomalaisten suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan lisääviä erilaisia täydentäviä kulttuurisia ja koulutuksellisia toimenpiteitä voisivat olla mm. yhteiset kaksikieliset tilaisuudet, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat tapaavat toisiaan. Hyvä esimerkki tästä on kansainvälinen viikko eri ala- ja yläasteen kouluissa, joissa eri maista tulevat oppilaat voivat esitellä lähtömaataan haluamallaan tavalla. Tiedon lisääntyminen eri maista, kuten laajentuneesta EU:sta sekä Venäjästä, lisäisi suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä kulttuurista erilaisuutta kohtaan. Näin vahvistettaisiin Kainuun maakunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tutkimuskysymys 3. Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutusja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Johtopäätökset Tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista suurin osa oli mukana työelämässä. Palveluala sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliala olivat tyypillisimpiä työpaikkojen toimialoja. Myös tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla sekä kaupallisessa tai teollisessa työssä työskenteli useita. Työttömiä oli noin kolmannes kaikista vastaajista. Lisäksi mukana oli opiskelijoita, äitiyslomalla olevia henkilöitä sekä eläkeläisiä. Suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kouluttautunut muualla kuin Suomessa. Eniten Kainuussa on Venäjällä koulutuksensa saaneita maahanamuuttajia. Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista olivat suorittaneet vähintään toisen asteen koulutuksen eli olivat käyneet ammattikoulun, yliopiston tai ammattikorkeakoulun. Sen sijaan vähemmistöllä oli lukiokoulutus, pelkkä peruskoulutus tai ei lainkaan koulutusta. Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajilla on monipuolista osaamista ja pääosin hyvä koulutus. Tälle osaamiselle on käyttöä ja työllistymisen esteiden purkaminen olisi tärkeää. Vain alle puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kokee, että heidän koulutustaan arvostetaan Suomessa. Käytännössä koulutuksen arvostus, niillä jotka sitä kokevat saavansa, näkyy siinä, että he ovat saaneet

11 Yhteenveto 11 koulutuksestaan tai toiminnastaan positiivista palautetta tai löytäneet koulutustaan vastaavan työpaikan. Yli puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista taas kokee, ettei heidän saamaansa koulutusta arvosteta. Arvostuksen puutetta osoittavat maahanmuuttajien mukaan maahanmuuttajien korkea työttömyys, ennakkoluulot heitä kohtaan sekä se, ettei heidän ulkomailla saamaansa koulutusta suoraan hyväksytä Suomessa. Vaikka monet maahanmuuttajat kokevat oman koulutuksensa arvostuksen alhaiseksi, yli puolet kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kuitenkin katsoo, että heidän nykyinen työpaikkansa vastaa heidän saamaansa koulutusta. Maahanmuuttajien työllistyminen Kainuussa vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Tästä kertoo se, että useimmin tutkimuksessa mukana olleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet itsenäisesti oman toiminnan tuloksena, esimerkiksi vierailemalla mahdollisissa työpaikoissa ja lähettämällä ansioluetteloita. Myös työvoimatoimisto on auttanut työpaikan löytämisessä. Niin ikään verkostot Suomessa, tuttavat tai ammatilliset kontaktit ovat auttaneet työllistymisessä. Työttömät maahanmuuttajat arvioivat merkittävimmiksi työllistymisensä esteiksi puutteet ammatillisessa koulutuksessa, ulkomaalaisille tarjolla olevien töiden vähäisyyden sekä heikon suomen kielen taidon. Työttömyyteen vaikuttaa myös ammattia vastaavan työn puute. Osa maahanmuuttajista myös koki, ettei heidän pätevyyttään ja taitojaan ole tunnistettu ja siksi he ovat työtä vailla. Muina merkittävinä työttömyyteen vaikuttaneina syinä maahanmuuttajat mainitsivat ennakkoluulot ja ulkomaalaisia syrjivän asenteen, ulkomailla saadun koulutuksen vähäisen arvostuksen sekä alueen korkean työttömyyden. Työnantajat kokivat maahanmuuttajien työllistymisen kannalta ongelmiksi sen, että maahanmuuttajien koulutusta ei voida täysin rinnastaa Suomessa saatuun koulutukseen ja sitä kautta heidän osaamisestaan ei olla varmoja. Työnantajien mielestä puutteellinen suomen kielen taito on myös merkittävä este työllistymiselle. Useimmissa työpaikoissa tietyn suomen kielen sanaston hallitseminen on välttämätöntä. Asiakasta pitää ymmärtää ja asiakkaan on ymmärrettävä työntekijää. Pelkkä englannin osaaminen ei monissa tehtävissä riitä. Suurin osa tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista osaa oman arvionsa mukaan vähintään jonkin verran suomen kieltä. Venäjää Kainuun maahanmuuttajista suurin osa osaa taustansa vuoksi. Sen sijaan englannin kielen taidossa maahanmuuttajilla on parantamisen varaa. Työllistyäkseen maahanmuuttajat arvioivat tarvitsevansa ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta ja suomen kielen koulutusta. Suurin osa vastaajista oli osallistunut suomen kielen kursseille. Myös tietokonekursseilla oli käyty runsaasti. Useat vastaajat olivat osallistuneet lisäksi ammatilliseen, muuhun koulutukseen tai korkeakouluopintoihin. Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajien halu ryhtyä yrittäjäksi ei ole erityisen korkea. Vain joka kymmenes tutkimukseen osallistunut maahanmuuttaja suunnitteli perustavansa yrityksen. Kauppa sekä palvelut, kuten ravitsemus- ja matkailuala, kiinnostivat yrityksen perustamista suunnittelevia. Eri ammattialoista vastaajat halusivat mieluiten työskennellä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla. Ensiksi mainitussa kiinnostavimpia olivat mm. lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, lääkärin ja

12 Yhteenveto 12 lähihoitajan ammatit, jälkimmäisessä taas opetukseen, kääntämiseen ja tulkkaukseen, kirjastoalaan sekä taiteeseen liittyvät ammatit. Myös palvelutyö, hallinto-, toimisto- ja IT-alan työ, kaupallinen työ sekä teollinen työ olivat niitä ammattialoja, joilla vastaajat haluaisivat mieluiten työskennellä. Vastaajat kertoivat useita ehdotuksia siitä, millaista koulutusta, harjoittelua tai kursseja he tarvitsisivat työllistyäkseen. Eri alojen ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta kaipasivat useat vastaajat. Suomen kielen kurssien puolestaan toivottiin olevan entistä pidempikestoisia ja niitä toivottiin järjestettävän lähellä opiskelijoita. Myös työssä oleville toivottiin mahdollisuutta osallistua samanlaisille kielikursseille kuin mitä työttömille on tarjolla. Ammatillisen koulutuksen ja suomen kielen kurssien kehittämisen lisäksi toivotaan, että paikallisen väestön asenteet muuttuisivat myönteisemmiksi ulkomaalaisia kohtaan, ja että ulkomaalaisia työllistettäisiin rohkeammin. Toimenpide-esitykset Maahanmuuttajien muuhun väestöön verrattuna korkea työttömyys osoittaa, että maahanmuuttajien työllistyminen on edelleen hankalaa. Työllistymisen helpottamiseksi maahanmuuttajat tarvitsevatkin tukihenkilöitä, jotka toimivat välittäjänä ulkomaalaisen työnhakijan ja työpaikan välillä ja luovat maahanmuuttajille henkilökohtaisia polkuja työhön tai koulutukseen. Tutkimus antaa selviä viitteitä siitä, että maahanmuuttajat kokevat, ettei heidän ammatillista osaamistaan ja koulutustaan havaita tai arvosteta. Työantajien maahanmuuttajia koskevaa tietämystä tulisikin lisätä esimerkiksi niin, että maahanmuuttajat tulisivat työharjoittelijoina yritykseen töihin. Tämä lisäisi koulutusta vastaavien työpaikkojen löytymistä ja parantaisi työttöminä olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Maahanmuuttajien venäjän kielen osaaminen on merkittävä voimavara, joka kannattaa entistä tehokkaammin hyödyntää kainuulaisilla työmarkkinoilla harjoitettaessa Venäjä-yhteistyötä. Syntyperäiset suomalaiset koululaiset eivät juuri valitse venäjää vieraaksi kielekseen. Ennen työllistymistä tai työelämään siirtymisen jälkeen henkilön kielitaitoa ja valmiuksista toimia työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi pyrkiä vahvistamaan. Erityisesti kielikoulutusta tulisi olla saatavilla nykyistä laajamittaisemmin myös työssä oleville eri puolilla Kainuuta. Suomen kielen opettamisessa tulisi panostaa lisäksi jatkuvaan kirjoittamisen opettamiseen. Pelkkä puhuminen ei aina työelämässä riitä, sillä henkilön pitää pystyä myös ymmärrettävään kirjalliseen ilmaisuun. Kielikoulutuksen onnistumisen edellytyksiä ovat riittävä määrä päteviä kielten opettajia sekä kunnollinen opiskelumateriaali, jota tulisi olla saatavilla maahanmuuttajien äidinkielellä. Hyvä materiaali mahdollistaa opiskelun myös kotona itsenäisesti. Maahanmuuttajapalveluiden kehittämisessä tulee fokusoitua erityisesti työllistämisen helpottamiseen. Työllistymistä ei tulisi tehdä liian vaikeaksi. Ei ole viisasta edellyttää maahanmuuttajalta esimerkiksi täydellistä suomen kielen taitoa työllistämisen ehtona, sillä kielitaitoa voi parantaa myös työnteon yhteydessä. Jos asetetaan työllistämisen rima liian korkealla ja jätetään ihmisiä työttömiksi, on vaarana, että heidän ammattitaitonsa vanhenee ja he syrjäytyvät yhteiskunnasta, työelämästä ja

13 Yhteenveto 13 koulutuksesta. Työttömyyden pitkittyessä työllistyminen vaikeutuu ja pitkä työttömyys taas lisää syrjäytymisen riskiä. Työllistyminen on yksittäisenä asiana ehkä merkittävimmin yhteiskuntaan integroitumiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen vaikuttava asia, joka palvelee tietysti myös kainuulaisia työmarkkinoita.

14 Краткие 14 Краткие итоги И сследование по проекту МЕВ (Межкультурное образование на границе) проводилось Институтом Леннрота Университетского Центра Каяни по заказу объединенной Администрации Кайнуу. Целью исследования было изучение образовательной и профессиональной ситуаций и потребностей иммигрантов, живущих в Кайнуу. Целевой группой в данном проекте были люди, проживающие в Кайнуу, в возрасте от 18 до 60 лет, чьим родным языком не является финский и саамский, и которые не являются финскими шведами по национальности. Анкеты были разосланы 840 адресатам. Было получено и обработано 339 анкет. Кроме того, исследование включало несколько групповых интервью с участниками опроса, а также интервью с экспертами. Положение иммигрантов, живущих в Кайнуу, изучалось с точки зрения перспективы устойчивого культурного и социального развития региона. Исследование было направлено на выяснение трех основных вопросов. 1. Кайнуу как место для жизни. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? 2. Иммигранты как часть общества. В какой степени иммигранты интегрированы в общество в регионе Кайнуу? 3. Образование и занятость иммигрантов в Кайнуу: Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Ниже мы кратко представляем результаты исследования этих основных вопросов. Вся представленная информация получена исключительно в результате обработки анкет и интервью. 1. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? Выводы Большинство иностранцев, ответивших на вопросы анкеты, живут в Кайнуу и в Финляндии несколько лет. Многие из них переехали в Кайнуу по причине того. Что нашли здесь супруга/супругу или переехали жить вместе с

15 Краткие 15 супругом/супругой или с семьей. Гораздо меньшее число иностранцев приехали в Кайнуу потому, что нашли здесь работу или в качестве беженцев. Почти все опрошенные отмечают прекрасную природу Кайнуу и относительную безопасность жизни в регионе, однако в целом не считают Кайнуу районом, где имеется достаточно возможностей для самореализации. Иммигранты считают важным, чтобы в работе с ними в большей степени, чем сейчас, учитывались их культурные особенности, уровень образования и профессиональный опыт. Они желали бы, чтобы власти были более активны в помощи иммигрантам в интеграции в общество. Среди наиболее важных положительных факторов, влияющих на жизнь иммигрантов в Кайнуу назывались: наличие супруга/супруги, живущего или жившего ранее в Кайнуу, спокойствие и красота природы в регионе, наличие работы у самого опрашиваемого или у супруга, и возможности для разнообразных занятий в свободное время. Близость восточной границы с Россией также отмечалось как важный положительный фактор. В основном иммигранты вполне удовлетворены своей жизнью в Кайнуу. Лишь несколько участников опроса высказались в том смысле, что они совсем не довольны (или не очень довольны) своей жизнью в Кайнуу. Большинство иммигрантов планируют в дальнейшем остаться в Кайнуу. Те, кто планирует уехать, главными причинами называют отсутствие работы и желание получить (продолжить) образование. Предложения Иммигранты в целом позитивно относятся к Кайнуу. Большинство из них собираются остаться в Кайнуу. Они активно стремятся интегрироваться в общественно-социальные структуры региона. Однако, коренные жители и власти Кайнуу должны более ясно понимать и ценить много-культурное и многонациональное богатство региона и делать гораздо больше для активной интеграции иммигрантов. Кроме того, следует больше информировать иммигрантов о социальных программах и возможностях региона, в том числе о возможностях для обучения, а так же о правах и обязанностях личности. Вместе с тем, в социальных отношениях, потребности обеих сторон должны быть учтены и что особенно важно, культурные различия должны уважаться в ходе интеграционного процесса. Реализация этих двух принципов может повлиять положительным образом на достижение цели устойчивого социального и культурного развития региона в иммиграционной политике. 2. Как иммигранты интегрированы в общественную жизнь Кайнуу? Выводы Большинство иммигрантов имеют как финских, так и иностранных друзей и знакомых. Большинство из них познакомились на рабочем месте, на курсах финского языка, через родственников или в процессе профессиональной учебы. Свободное время иммигранты предпочитают проводить в семье, встречаясь с друзьями, занимаясь спортом или хобби. Почти половина опрошенных указывали на проявления дискриминации по отношению к ним, как к иностранцам. Несколько опрошенных говорили о неоднократных случаях дискриминации по отношению к ним, и лишь четверо

16 Краткие 16 из десяти опрошенных указали, что никогда не чувствовали дискриминацию по отношению к себе, как к иностранцу. По мнению иммигрантов, их национальная принадлежность оказывает влияние в ситуациях поиска работы (работодатели предпочитают брать на работу представителей коренной национальности). В меньшей степени, по их мнению, национальная принадлежность влияет на их участии в принятии решений на региональном уровне, и на отношение к детям в школе. Исследование показало, что довольно часто к иммигрантам относятся не так, как к коренным финнам. Многие иммигранты чувствуют, что на бытовом уровне к ним относятся хуже, чем к финнам. Очень часто местные жители производят на иммигрантов впечатление замкнутых, неконтактных и недоступных. С другой стороны, проблема во многом заключается в защищенности частной жизни. Возможно, самим иммигрантам следует больше объяснять, почему они находятся здесь и более открыто делиться проблемами. Материалы данного исследования показывают, что иммигранты часто чувствуют себя обязанными объяснять местным жителям, почему они приехали сюда. Предложения Основная причина предубеждений и предрассудков кроется в незнании друг друга, и может быть устранена через организацию совместной деятельности и более близкое знакомство с культурой друг друга. Властям региона следует организовывать больше таких мероприятий, где местные жители и иммигранты могли бы знакомиться друг с другом и делать что-то вместе. Естественное сотрудничество происходит, например, во время профессионального обучения, когда финские и иностранные студенты учатся вместе в одной группе. Предубеждения по отношению к различиям коренятся в детстве. Неудивительно, что большинство иммигрантов в Кайнуу испытывают дискриминацию. Следовательно, очень важно чтобы обучение толерантности и многокультурности начиналось бы ещё в раннем детстве и в начальных классах школы. Власти региона и администрации школ должны больше помогать семьям в воспитании толерантности у детей. В подготовке учителей (например, на отделении подготовки учителей университета Оулу в Каяни) должна быть усилена направленность на поликультурные аспекты и толерантность. Настоятельно необходимы, в связи с этим, специальные мероприятия, направленные на повышение интегрированности иммигрантов с одной стороны, и повышение уровня толерантности местного населения, с другой. Совместные культурные акции, в которых иммигранты и коренные жители могли бы участвовать вместе (например, двуязычные мероприятия), могли бы быть включены в пакет программ социальной помощи. Хорошим примером здесь может служить практика проведения «интернациональных недель» в начальной и средней школах, когда ученики из разных стран проводят своеобразные презентации своих стран, их обычаев и культурных особенностей. Более полное знакомство не только с северными странами, но и с новыми странами Европейского Союза и Россией могло бы способствовать повышению

17 Краткие 17 толерантности и лучшему пониманию культурных различий и культурного разнообразия. А это, в свою очередь, окажет влияние на устойчивое социальное и культурное развитие региона Кайнуу. 3. Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Выводы Большинство иммигрантов, принявших участие в опросе, имеют работу. Сферы обслуживания и здравоохранения являются главными сферами занятости. Работа в научной, технической и художественной областях, так же как и в торговле и промышленности, является весьма распространенной. Кроме того, среди иммигрантов, принявших участие в опросе, есть женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, а также учащиеся, пенсионеры и безработные. Уровень безработицы среди иммигрантов значительно превышает уровень безработицы среди финнов: более 30 процентов иммигрантов не имеют работы, тогда как общий уровень безработицы в Каяни составляет 15 процентов. Большая часть среди безработных иммигрантов, тем не менее, вовлечены: они учатся или проходят профессиональную подготовку. Меньшинство, то есть около трети от общего числа являются полностью безработными. Большинство из иммигрантов в Кайнуу получили образование за пределами Финляндии. Образование у большей части получено в России. Из числа ответивших на анкету, абсолютное большинство имеет, по крайней мере, среднее специальное и высшее образование. Вместе с тем. Есть и те, кто имеет только среднее или даже начальное образование или не имеет образования вообще (главным образом, из числа беженцев). Как показывают материалы исследования, иммигранты имеют разносторонние профессиональные умения и хорошее образование. Их профессиональные умения должны быть использованы в большей степени, и устранение трудностей при приеме на работу являются чрезвычайно важными. Данное исследование полностью подтвердило факт, что иммигранты чувствуют, что их образование и профессиональные умения не ценятся и не принимаются во внимание. Работодателям следует больше знать об образовании и профессиональных навыках иммигрантов, с тем, чтобы взаимная подозрительность уменьшилась. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на процесс поиска работы, которая соответствует образовательному уровню иммигрантов, что, в свою очередь, повысит уровень занятости среди иммигрантов. Менее половины иммигрантов считают, что их образование ценится в Финляндии. Большинство опрошенных считает, что их образование ценится недостаточно: однако более половины опрошенных считают, что их нынешняя работа соответствует их образованию. Поиск работы требует активности и инициативы со стороны самих иммигрантов. Многие из иммигрантов нашли работу самостоятельно, например, посещая потенциальные рабочие места и рассылая портфолио. Кроме этого,

18 Краткие 18 некоторые иммигранты получили помощь в поиске работы от бюро по трудоустройству, от различных иммигрантских сообществ Финляндии, а так же от друзей и в результате профессиональных контактов. Главным препятствием в поиске работы безработные иммигранты считают отсутствие у них соответствующих профессиональных навыков, отсутствие работы для иностранцев и свое слабое знание финского языка. Среди причин называются также отсутствие работы по специальности в соответствии с полученным образованием. Часть иммигрантов указывают на то, что, по их мнению, их квалификация и трудовые умения недостаточно признаются работодателями. Слабое признание образования, полученного за границей и сравнительно высокий общий уровень безработицы в Кайнуу, делает поиск работы ещё более сложным для иммигрантов. Работодатели считают, что главная проблема при приеме на работу иммигрантов состоит в том, что образование, полученное за рубежом, не всегда может быть сравнимо с финским образованием. Поэтому, работодатель не всегда может быть уверен, что трудовые навыки, умения и знания кандидата на рабочее место, соответствуют тому, что требуется для данной работы. Работодатели также считают недостаточное владение финским языком существенным препятствием для приема на работу иностранцев. На большинстве рабочих мест, владение финским языком является необходимым. Клиент должен понимать работника и наоборот. Знания английского во многих случаях не достаточно для выполнения работы. Для успешного нахождения работы, по мнению иммигрантов, они нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке, в специальных практических курсах подготовки к рабочей жизни и в курсах изучения финского языка. В соответствии с полученными данными, желание иммигрантов открыть свое дело (свой бизнес) в Финляндии невелико. Только около 10 процентов опрошенных планируют в будущем открыть свой бизнес. Сферы торговли и обслуживания (такие как ресторанный бизнес и туризм) являются в этом смысле наиболее привлекательными для иммигрантов. Предложения Высокий уровень безработицы среди иммигрантов в сравнении с общим уровнем безработицы среди финнов свидетельствует о том, что найти работу по-прежнему очень трудно. Для того, чтобы облегчить процесс поиска работы, иммигранты нуждаются в помощи специальных сотрудников, которые могли бы стать своеобразными посредниками между теми, кто ищет работу, и работодателями. Эти специальные сотрудники могли бы также помогать иммигрантам в выборе индивидуального пути поиска работы или повышения квалификации. Для развития службы социальной поддержки иммигрантов исключительно важно предусмотреть специальные программы помощи в поиске работы. Поиск и получение работы не должны быть излишне трудными. Неразумно требовать от всех иммигрантов хорошего знания финского языка, как предварительного условия приема на работу. Знание языка может быть улучшено и в процессе самой трудовой деятельности на рабочем месте. Если предварительные требования к кандидатам будут оставаться слишком высокими, это затруднит вовлечение иммигрантов в трудовую жизнь, они останутся безработными и

19 Краткие 19 постепенно утратят имеющиеся у них профессиональные навыки, что, безусловно, негативно скажется на возможностях их участия в социальной и производственной жизни и в образовательном процессе. Чем дольше продолжается период незанятости, тем сложнее найти работу, а долговременное отсутствие работы затрудняет интеграцию, повышается риск выпадения из общественных связей. Специальные программы по изучению финского языка (особенно финского письменного) непосредственно на рабочем месте, должны быть включены в пакет социальных и образовательных услуг, предлагаемых иммигрантам. Владение иммигрантами русским языком является значительным ресурсом, который должен быть использован более эффективно на рынке труда в Кайнуу в сфере сотрудничества с Россией. Школьники и студенты в Кайнуу не выбирают русский язык как иностранный. Во время поиска работы и после её нахождения, кроме владения финским языком, должно поддерживаться также желание и готовность человека участвовать в производственной и общественной жизни Финляндии. Поучение работы это, возможно, один из самых главных аспектов успешной интеграции в общество. А это, в свою очередь, является важным фактором обеспечения устойчивого социального и культурного развития региона Кайнуу в целом, и рынка труда и услуг, в частности.

20 Summary 20 Summary L önnrot Institute of Kajaani University Consortium carried out a study for the MEB (Multicultural Education on Borders). MEB has been a project of the Joint Authorities of Kainuu Region in 2007 about the educational and professional situation, as well as about the needs of the immigrants living in Kainuu. The target group of the study consisted of persons aged 18 to 60 years old, living in Kainuu, whose original mother tongue was not Finnish or Saamish and who were not Finnish Swede. The size of the subject group was 840 persons. The study was carried out by making a questionnaire survey to the target group, complemented by qualitative interviews. Overall, 339 persons answered the questionnaire survey. The qualitative part of the study has included both group interviews with immigrants, and one-to-one interviews with experts, conducted by phone or face-to-face. The situation of the immigrants living in Kainuu has been studied from the angle of sociologically and culturally sustainable development. The study focused to three themes of research which were examined through the corresponding research questions: 1. Kainuu as a living place: What kind of and how pleasant living place is Kainuu experienced by the immigrants? 2. The immigrants as part of the society: How the immigrants have been integrated in Kainuu? 3. The education and employment of immigrants in Kainuu: What kind of educational and professional background the foreigners living in Kainuu have? What kind of educational needs the immigrants have? How the immigrants living in Kainuu have been integrated into working life? The replies to the research questions are presented briefly in the following. The views of the immigrants are collected from the answers to the questionnaire and the interviews.

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

HAE 29.1.2016. mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon.

HAE 29.1.2016. mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. HAE 29.1.2016 mennessä A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. 151102 Ita-Suomen koulu.indd 1 23.11.2015 13.25 MIKÄ ON Itä-Suomen koulu? Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivana kansainvälisenä kielikouluna

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KOULU. Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1.

ITÄ-SUOMEN KOULU. Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1. ITÄ-SUOMEN KOULU Финско-русская Школа Восточной Финляндии KANSAINVÄLISTÄ KOULUTUSTA ESIKOULUSTA LUKIOON. TULE MUKAAN HAE 30.1.2015 MENNESSÄ MIKÄ ON Itä-Suomen koulu Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

HAE mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon.

HAE mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. HAE 30.1.2017 mennessä A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. MIKÄ ON Itä-Suomen koulu? Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivana kansainvälisenä kielikouluna Itä-Suomen koulu tarjoaa opetusta esiopetuksesta

Lisätiedot

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change

1 in Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change Avril Cutler, Development Officer, Lanarkshire Recovery Network Rosie Line, Support Officer, Lanarkshire Movement for Change March 2017 1 in 4 1 background Period of listening (kuultiin yli 200 henkilöä,

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006

Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali. Helsinkiläiset Euroopan mitassa 2006 Kaupunginvaltuuston kokous 16.1.2007 oheismateriaali läiset Euroopan mitassa 2006 mielipiteitä elämän laadusta palveluista kotikaupungista muutoksia neljän vuoden takaa Leila Lankinen Survey on perceptions

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Gap-filling methods for CH 4 data

Gap-filling methods for CH 4 data Gap-filling methods for CH 4 data Sigrid Dengel University of Helsinki Outline - Ecosystems known for CH 4 emissions; - Why is gap-filling of CH 4 data not as easy and straight forward as CO 2 ; - Gap-filling

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO

HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO HOITAJAN ROOLI TEKNOLOGIAVÄLITTEISESSÄ POTILASOHJAUKSESSA VÄITÖSKIRJATUTKIJA JENNI HUHTASALO Tutkimusintressit Asiantuntijuus ja teknologia: Hoitajan rooli teknologiavälitteisessä potilasohjauksessa Opettajan

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU

KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU ITÄ-SUOMEN KOULU KANSAINVÄLINEN KIELIKOULU www.itasuomenkoulu.fi ITÄ-SUOMEN KOULU Itä-Suomen koulu ainoa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimiva kansainvälinen kielikoulu esiopetus, perusopetus ja lukio

Lisätiedot

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit

Roolipeliharjoitus. - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Peda-forum 2017, Vaasa Kokemuksia digitaalisen opettamisen kehittämisestä Roolipeliharjoitus - Opiskelijoiden suunni=elemat neuvo=eluvideot ja niiden vertaisarvioinnit Anne-Maria Holma, Yliopistonlehtori,

Lisätiedot

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014

Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 Questionnaire for graduated doctors from the School of Science 2014 Kysely Perustieteiden korkeakoulusta valmistuneille tohtoreille 2014 (69 graduated doctors in 2014) 22 % answered to the survey 1. Department

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition)

Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan Click here if your download doesn"t start automatically Pojan Sydan: Loytoretki Isan Rakkauteen (Finnish Edition) M. James Jordan

Lisätiedot