Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet"

Transkriptio

1 Jouni Ponnikas, Verna Mustonen, Sirpa Korhonen, Andra Aldea-Partanen & Nikolai Veresov Maahanmuuttajat osana kainuulaista yhteiskuntaa Ulkomaalaisväestön työelämävalmiudet ja koulutustarpeet

2

3 Esipuhe Esipuhe Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti Kainuun maakunta - kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) -hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksessa tarkastellaan työllisyyteen ja koulutukseen liittyvien kysymysten lisäksi, millaisia syrjäytymisen ja ennakkoluulojen kokemuksia ja ongelmia maahanmuuttajilla on sekä sitä, mitkä ovat syrjäytymisen ja ennakkoluulojen syitä ja seurauksia. Tutkimuksen toteuttamisesta vastasivat Lönnrot-instituutin esimies, erikoistutkija Jouni Ponnikas sekä tutkijat Verna Mustonen ja Sirpa Korhonen. Tutkimukseen ovat osallistuneet myös tutkijat Andra Aldea-Partanen ja Nikolai Veresov sekä tutkimusapulainen Sari Pöllänen. Kiitämme MEB-hankkeen projektipäällikköä Jyri Kokkosta ja aluesuunnittelija Jorma Teittistä hyvästä yhteistyöstä. Lisäksi haluamme kiittää kaikkia kyselyyn ja haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. Kajaanissa, joulukuussa 2007 Tekijät

4

5 Sisällys Sisällys Esipuhe Yhteenveto 7 Краткие итоги 14 Summary 20 1 Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Kainuu asuin- ja työskentelyalueena Suomessa ja Kainuussa asuvat ulkomaalaiset Maahanmuuttajien kotouttaminen Kainuuseen Kainuun MEB-hanke Tutkimuskysymykset, tutkimuksen toteutus ja aineistot Tutkimuskysymykset ja niiden teoreettinen tausta Tutkimuksen toteutus Kainuu ulkomaalaisväestön asuinpaikkana Ulkomaalaisten näkemykset Kainuusta Asuminen Suomessa ja Kainuussa Ulkomaalaisten sopeutuminen yhteiskuntaan Kainuussa Ulkomaalaisten sosiaaliset kontaktit Suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin Ulkomaalaisten koulutus ja työllisyys Kainuussa Maahanmuuttajien työmarkkina-asema ja koulutustausta Maahanmuuttajien työllisyystilanne Ulkomaalaisten osaamistaso ja sen vahvistaminen Mahdollisuudet ja keinot työllistymiseen...71 Lähteet

6

7 Yhteenveto 7 Yhteenveto K ajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti toteutti vuonna 2007 Kainuun maakunta -kuntayhtymän Multicultural Education on Borders (MEB) - hankkeelle tutkimuksen Kainuuseen muuttaneiden ulkomaalaisten työelämävalmiuksista ja koulutustarpeista. Tutkimuksen kohdejoukkona olivat Kainuussa asuvat vuotiaat henkilöt, joiden äidinkieli oli jokin muu kuin suomi tai saame tai jotka eivät olleet suomenruotsalaisia. Kohdejoukon koko oli yhteensä 840 henkilöä. Tutkimuksessa tehtiin yksi koko kohdejoukolle kohdistettu kysely, johon vastasi 339 henkilöä. Lisäksi tehtiin maahanmuuttajien ryhmähaastattelu sekä joitakin asiantuntijahaastatteluja. Tutkimuksen kohdejoukkoa kutsutaan tässä raportissa sekä Kainuun maahanmuuttajiksi että ulkomaalaisiksi. Maahanmuuttajien asemaa Kainuussa tarkasteltiin sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Tutkimus kohdennettiin kolmeen tutkimusteemaan, joita selviteltiin seuraavien tutkimuskysymysten kautta: 1. Kainuu asuinpaikkana: Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? 2. Maahanmuuttajat osana yhteiskuntaa: Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? 3. Maahanmuuttajien koulutus ja työllistyminen Kainuussa: Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutus- ja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Tutkimuksessa analysoidaan maahanmuttajien nykyisten työtehtävien ja heidän koulutuksensa ja osaamisensa välistä kohtaantoa, kiinnostusta yrittäjyyteen sekä uusiin työtehtäviin. Lisäksi analysoidaan maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä koulutustarpeita. Suomen ja Kainuun ulkomaalaisväestö Ulkomaan kansalaisten määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Muihin Euroopan maihin verrattuna ulkomaalaisten määrä Suomessa on kuitenkin edelleen hyvin pieni. Vuoden 2006 lopussa ulkomaan kansalaisten osuus koko väestöstä oli 2,3 %. Kainuun maakunnassa ulkomaalaisten osuus oli 1,3 % eli yhteensä henkilöä. Kainuussa asuvista ulkomaalaista lähes

8 Yhteenveto 8 puolet on kotoisin Venäjältä. Afrikasta, Aasiasta ja EU-maista kotoisin olevia ulkomaalaisia asuu Kainuussa lähes yhtä paljon. Kotouttamisella pyritään edesauttamaan ulkomaalaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kunnat laativat kotoutumisohjelman ja vastaavat ohjelman toimeenpanosta, kehittämisestä sekä seurannasta. Kotoutumissuunnitelma puolestaan on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma hänen tarvitsemistaan toimenpiteistä ja palveluista. Kotoutumisen ja yhteiskuntaan sopeutumisen tärkeimpinä edellytyksinä ovat suomen kielen oppiminen sekä pääsy työelämään. Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin kolme neljäsosaa kuuluu työikäiseen väestöön kun taas työvoimaan eli työllisiin ja työttömiin kuuluu noin 43 %. Maahanmuuttajien työttömyysaste on selvästi korkeampi kuin koko väestöllä. Työministeriön arvion mukaan huhtikuussa 2007 Suomessa asuvista ulkomaalaisista noin 20 % oli työttömänä. Ulkomaalaisten työttömyys on siis suunnilleen kaksinkertainen verrattuna valtaväestöön. Myös Kainuussa ulkomaalaisten työttömyys on tässä tutkimuksessa kerättyjen aineistojen mukaan selvästi muuta väestöä korkeampi: maahanmuuttajista on työttömänä yli 30 % kun koko Kainuun työttömyysprosentti on 15. Monet työttömistä maahanmuuttajista ovat toki aktiivisesti mukana toimenpiteissä, kuten harjoittelussa tai koulutuksessa. Vain vähemmistö on pelkästään työttöminä työnhakijoina. Seuraavassa esitellään lyhyesti vastaukset tutkimuskysymyksiin. Maahanmuuttajien näkemykset perustuvat heille tehtyyn kyselyyn sekä haastatteluihin. Tutkimuskysymys 1. Millaisena ja miten viihtyisänä asuinpaikkana maahanmuuttajat kokevat Kainuun? Johtopäätökset Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista ulkomaalaisista olivat asuneet Suomessa ja Kainuussa jo useita vuosia. Enemmistö oli muuttanut Kainuuseen löydettyään suomalaisen puolison ja monet olivat muuttaneet yhdessä puolison tai perheen kanssa. Selvästi vähemmässä määrin ulkomaalaiset ovat tulleet Kainuuseen työn vuoksi tai pakolaisena. Kainuussa asuvat ulkomaalaiset pitivät Kainuun luontoa kauniina ja aluetta turvallisena asua, mutta useimmat eivät kokeneet maakuntaa mahdollisuuksia täynnä olevaksi. Maahanmuuttajiin kohdistuvissa toimenpiteissä pidettiin tärkeänä sitä, että heidän kokemuksensa ja kulttuuritaustansa otettaisiin huomioon. Toivomuksena vastaajilla oli, että maahanmuuttajien sopeutumista auttavia toimenpiteitä olisi enemmän, ja että koululaisten ja heidän vanhempiensa sekä lasten kanssa työskentelevien sopeutumista autettaisiin viranomaisten toimesta. Tärkeimpinä tekijöinä omalle Kainuussa asumiselleen vastaajat pitivät puolison asumista Kainuussa, alueen turvallisuutta ja luonnon kauneutta, omaa ja puolison työpaikkaa sekä tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia. Myös itärajan läheisyyttä pidettiin tärkeänä. Kainuussa asumiseen oltiin pääosin varsin tyytyväisiä. Vain harvat kertoivat viihtyvänsä Kainuussa melko vähän tai ei lainkaan. Useimmat maahanmuuttajat myös aikovat pysyä Kainuussa tulevaisuudessa. Muuttoa harkitsevilla yleisin perustelu suunnitelmille lähteä oli työn puute tai muuttaminen opiskelun vuoksi.

9 Yhteenveto 9 Toimenpide-esitykset Kainuu saa maahanmuuttajilta varsin positiivista palautetta. Valtaosa heistä aikoo pysyä Kainuussa. Maahanmuuttajat ovat kohtalaisen aktiivisia ja haluavat integroitua kainuulaiseen yhteiskuntaan. Kainuun valtaväestön, viranomaisten ja työnantajien tulisi selvemmin ymmärtää Kainuun monikulttuurinen rikkaus ja tehdä entistä aktiivisempaa sopeuttamistoimintaa maahanmuuttajille. Lisäksi tulisi tiedottaa Kainuun tarjoamista palveluista, kuten koulutuksista, sekä yleensä yksilön oikeuksista ja velvollisuuksista. Kanssakäymisessä pitää kuitenkin huomioida molempien osapuolten tarpeet ja sopeuttamistoimissa kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta. Näiden periaatteiden toteutuminen vaikuttaa kulttuurisesti kestävän kehityksen toteutumiseen maahanmuuttajapolitiikassa. Tutkimuskysymys 2. Miten ulkomaalaiset ovat integroituneet yhteiskuntaan Kainuussa? Johtopäätökset Useilla maahanmuuttajilla on sekä suomalaisia että ulkomaalaisia ystäviä, joihin on tutustuttu töissä, suomen kielen kursseilla, sukulaisten kautta tai koulutuksissa. Työllistyminen on merkittävä väylä sosiaalisiin kontakteihin, integroitumiseen. Vapaa-aikana maahanmuuttajia kiinnostavat eniten ajanvietto perheen ja ystävien kanssa, liikunta ja urheileminen sekä monet luontoon liittyvät harrastukset. Uusien ihmisten tapaamista ja ajanviettoa omaa kansallisuutta edustavien tai samanlaisia muuttokokemuksia omaavien ihmisten kanssa pidetään vähemmän kiinnostavina. Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista maahanmuuttajista oli tuntenut itsensä muutamia kertoja syrjityksi ulkomaalaistaustansa vuoksi. Osaa oli syrjitty useita kertoja ja muutama henkilö kertoi tuntevansa itsensä syrjityksi koko ajan. Vain noin neljä kymmenestä maahanmuuttajasta kertoi, ettei ollut tuntenut itseään lainkaan syrjityksi. Tutkimuksen yhteydessä tehdyn kyselyn vastaajat ajattelivat kansallisuutensa vaikuttavan useimmin silloin, kun he etsivät töitä. Vähemmässä määrin kansallisuuden nähtiin vaikuttavan silloin, kun he ottavat osaa paikalliseen päätöksentekoon tai kun heidän lapsensa menevät kouluun. Vastaajia oli heidän mielestään yleensä kohdeltu eri tilanteissa pääasiassa samoin kuin suomalaisia. Suomalaisia huonommin vastaajia oli kohdeltu lähinnä kadulla tai julkisilla paikoilla. Usein kainuulaiset näyttäytyvät maahanmuuttajille varautuneina, torjuvina ja vaikeina lähestyä. Toisaalta ongelmana on yksityisyyden puute. Maahanmuuttajat saattavat joutua selittelemään täällä oloaan ja omaa tilannettaan. Tutkimusaineistosta välittyy kuva, että usein maahanmuuttajat kokevat olevansa paikallisille ikään kuin selityksen velkaa siitä, miksi he ovat täällä. Julkisista palveluista maahanmuuttajat käyttävät erityisesti KELA:n ja työvoimatoimiston palveluja. Lisäksi merkittävinä palveluina maahanmuuttajat nostivat esille oman asuinkuntansa suomen kielen kurssit, kunnan sosiaalipalvelut, Kajaanin monikulttuurisen keskuksen Monikan palvelut, muualla kuin omassa asuinkunnassa järjestetyt suomen kielen kurssit sekä uuteen ammattiin valmentavat koulutukset.

10 Yhteenveto 10 Toimenpide-esitykset Yleinen syy ennakkoluulojen taustalla on tietämättömyys, jota taas voidaan poistaa kanssakäymisellä ja erilaisiin kulttuureihin tutustumalla. Viranomaisten tulisi järjestää lisää tilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja maahanmuuttajat voisivat tutustua toisiinsa yhteisen tekemisen kautta. Luontevaa kanssakäymistä tapahtuu esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa kun suomalaiset ja ulkomaalaiset opiskelevat samoissa ryhmissä. Ennakkoluuloiset asenteet erilaisuutta kohtaan syntyvät usein jo lapsuudessa. Ei ole yllätys, että suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kokenut syrjintää. Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa ja peruskoulun ala-asteella on tärkeää. Koulujen ja viranomaisten tulisi tukea perheitä suvaitsevaisuuteen kasvattamisessa. Opettajien ja kasvattajien koulutuksessa, esimerkiksi Kajaanin opettajankoulutuslaitoksessa, tulisi entistä enemmän parantaa heidän valmiuksiaan kohdata monikulttuurisuuden haasteet työssään. Maahanmuuttajien Kainuuseen sopeutumista sekä suomalaisten suvaitsevaisuutta ulkomaalaisia kohtaan lisääviä erilaisia täydentäviä kulttuurisia ja koulutuksellisia toimenpiteitä voisivat olla mm. yhteiset kaksikieliset tilaisuudet, joissa suomalaiset ja maahanmuuttajat tapaavat toisiaan. Hyvä esimerkki tästä on kansainvälinen viikko eri ala- ja yläasteen kouluissa, joissa eri maista tulevat oppilaat voivat esitellä lähtömaataan haluamallaan tavalla. Tiedon lisääntyminen eri maista, kuten laajentuneesta EU:sta sekä Venäjästä, lisäisi suvaitsevaisuutta ja ymmärtämystä kulttuurista erilaisuutta kohtaan. Näin vahvistettaisiin Kainuun maakunnan sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tutkimuskysymys 3. Millainen on Kainuussa asuvien ulkomaalaisten koulutusja ammattitausta? Millaisia koulutustarpeita maahanmuuttajilla on? Miten Kainuussa asuvat ulkomaalaiset ovat työllistyneet Kainuussa? Johtopäätökset Tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista suurin osa oli mukana työelämässä. Palveluala sekä terveydenhuolto- ja sosiaaliala olivat tyypillisimpiä työpaikkojen toimialoja. Myös tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla sekä kaupallisessa tai teollisessa työssä työskenteli useita. Työttömiä oli noin kolmannes kaikista vastaajista. Lisäksi mukana oli opiskelijoita, äitiyslomalla olevia henkilöitä sekä eläkeläisiä. Suurin osa Kainuun maahanmuuttajista on kouluttautunut muualla kuin Suomessa. Eniten Kainuussa on Venäjällä koulutuksensa saaneita maahanamuuttajia. Useimmat tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista olivat suorittaneet vähintään toisen asteen koulutuksen eli olivat käyneet ammattikoulun, yliopiston tai ammattikorkeakoulun. Sen sijaan vähemmistöllä oli lukiokoulutus, pelkkä peruskoulutus tai ei lainkaan koulutusta. Tutkimusaineiston perusteella maahanmuuttajilla on monipuolista osaamista ja pääosin hyvä koulutus. Tälle osaamiselle on käyttöä ja työllistymisen esteiden purkaminen olisi tärkeää. Vain alle puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kokee, että heidän koulutustaan arvostetaan Suomessa. Käytännössä koulutuksen arvostus, niillä jotka sitä kokevat saavansa, näkyy siinä, että he ovat saaneet

11 Yhteenveto 11 koulutuksestaan tai toiminnastaan positiivista palautetta tai löytäneet koulutustaan vastaavan työpaikan. Yli puolet tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista taas kokee, ettei heidän saamaansa koulutusta arvosteta. Arvostuksen puutetta osoittavat maahanmuuttajien mukaan maahanmuuttajien korkea työttömyys, ennakkoluulot heitä kohtaan sekä se, ettei heidän ulkomailla saamaansa koulutusta suoraan hyväksytä Suomessa. Vaikka monet maahanmuuttajat kokevat oman koulutuksensa arvostuksen alhaiseksi, yli puolet kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista kuitenkin katsoo, että heidän nykyinen työpaikkansa vastaa heidän saamaansa koulutusta. Maahanmuuttajien työllistyminen Kainuussa vaatii aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Tästä kertoo se, että useimmin tutkimuksessa mukana olleet maahanmuuttajat ovat työllistyneet itsenäisesti oman toiminnan tuloksena, esimerkiksi vierailemalla mahdollisissa työpaikoissa ja lähettämällä ansioluetteloita. Myös työvoimatoimisto on auttanut työpaikan löytämisessä. Niin ikään verkostot Suomessa, tuttavat tai ammatilliset kontaktit ovat auttaneet työllistymisessä. Työttömät maahanmuuttajat arvioivat merkittävimmiksi työllistymisensä esteiksi puutteet ammatillisessa koulutuksessa, ulkomaalaisille tarjolla olevien töiden vähäisyyden sekä heikon suomen kielen taidon. Työttömyyteen vaikuttaa myös ammattia vastaavan työn puute. Osa maahanmuuttajista myös koki, ettei heidän pätevyyttään ja taitojaan ole tunnistettu ja siksi he ovat työtä vailla. Muina merkittävinä työttömyyteen vaikuttaneina syinä maahanmuuttajat mainitsivat ennakkoluulot ja ulkomaalaisia syrjivän asenteen, ulkomailla saadun koulutuksen vähäisen arvostuksen sekä alueen korkean työttömyyden. Työnantajat kokivat maahanmuuttajien työllistymisen kannalta ongelmiksi sen, että maahanmuuttajien koulutusta ei voida täysin rinnastaa Suomessa saatuun koulutukseen ja sitä kautta heidän osaamisestaan ei olla varmoja. Työnantajien mielestä puutteellinen suomen kielen taito on myös merkittävä este työllistymiselle. Useimmissa työpaikoissa tietyn suomen kielen sanaston hallitseminen on välttämätöntä. Asiakasta pitää ymmärtää ja asiakkaan on ymmärrettävä työntekijää. Pelkkä englannin osaaminen ei monissa tehtävissä riitä. Suurin osa tutkimuksessa tehtyyn kyselyyn vastanneista maahanmuuttajista osaa oman arvionsa mukaan vähintään jonkin verran suomen kieltä. Venäjää Kainuun maahanmuuttajista suurin osa osaa taustansa vuoksi. Sen sijaan englannin kielen taidossa maahanmuuttajilla on parantamisen varaa. Työllistyäkseen maahanmuuttajat arvioivat tarvitsevansa ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta ja suomen kielen koulutusta. Suurin osa vastaajista oli osallistunut suomen kielen kursseille. Myös tietokonekursseilla oli käyty runsaasti. Useat vastaajat olivat osallistuneet lisäksi ammatilliseen, muuhun koulutukseen tai korkeakouluopintoihin. Tutkimuksen perusteella maahanmuuttajien halu ryhtyä yrittäjäksi ei ole erityisen korkea. Vain joka kymmenes tutkimukseen osallistunut maahanmuuttaja suunnitteli perustavansa yrityksen. Kauppa sekä palvelut, kuten ravitsemus- ja matkailuala, kiinnostivat yrityksen perustamista suunnittelevia. Eri ammattialoista vastaajat halusivat mieluiten työskennellä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen työn alalla. Ensiksi mainitussa kiinnostavimpia olivat mm. lastentarhanopettajan, lastenhoitajan, lääkärin ja

12 Yhteenveto 12 lähihoitajan ammatit, jälkimmäisessä taas opetukseen, kääntämiseen ja tulkkaukseen, kirjastoalaan sekä taiteeseen liittyvät ammatit. Myös palvelutyö, hallinto-, toimisto- ja IT-alan työ, kaupallinen työ sekä teollinen työ olivat niitä ammattialoja, joilla vastaajat haluaisivat mieluiten työskennellä. Vastaajat kertoivat useita ehdotuksia siitä, millaista koulutusta, harjoittelua tai kursseja he tarvitsisivat työllistyäkseen. Eri alojen ammatillista koulutusta, työharjoittelua tai oppisopimuskoulutusta kaipasivat useat vastaajat. Suomen kielen kurssien puolestaan toivottiin olevan entistä pidempikestoisia ja niitä toivottiin järjestettävän lähellä opiskelijoita. Myös työssä oleville toivottiin mahdollisuutta osallistua samanlaisille kielikursseille kuin mitä työttömille on tarjolla. Ammatillisen koulutuksen ja suomen kielen kurssien kehittämisen lisäksi toivotaan, että paikallisen väestön asenteet muuttuisivat myönteisemmiksi ulkomaalaisia kohtaan, ja että ulkomaalaisia työllistettäisiin rohkeammin. Toimenpide-esitykset Maahanmuuttajien muuhun väestöön verrattuna korkea työttömyys osoittaa, että maahanmuuttajien työllistyminen on edelleen hankalaa. Työllistymisen helpottamiseksi maahanmuuttajat tarvitsevatkin tukihenkilöitä, jotka toimivat välittäjänä ulkomaalaisen työnhakijan ja työpaikan välillä ja luovat maahanmuuttajille henkilökohtaisia polkuja työhön tai koulutukseen. Tutkimus antaa selviä viitteitä siitä, että maahanmuuttajat kokevat, ettei heidän ammatillista osaamistaan ja koulutustaan havaita tai arvosteta. Työantajien maahanmuuttajia koskevaa tietämystä tulisikin lisätä esimerkiksi niin, että maahanmuuttajat tulisivat työharjoittelijoina yritykseen töihin. Tämä lisäisi koulutusta vastaavien työpaikkojen löytymistä ja parantaisi työttöminä olevien maahanmuuttajien työllistymistä. Maahanmuuttajien venäjän kielen osaaminen on merkittävä voimavara, joka kannattaa entistä tehokkaammin hyödyntää kainuulaisilla työmarkkinoilla harjoitettaessa Venäjä-yhteistyötä. Syntyperäiset suomalaiset koululaiset eivät juuri valitse venäjää vieraaksi kielekseen. Ennen työllistymistä tai työelämään siirtymisen jälkeen henkilön kielitaitoa ja valmiuksista toimia työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa pitäisi pyrkiä vahvistamaan. Erityisesti kielikoulutusta tulisi olla saatavilla nykyistä laajamittaisemmin myös työssä oleville eri puolilla Kainuuta. Suomen kielen opettamisessa tulisi panostaa lisäksi jatkuvaan kirjoittamisen opettamiseen. Pelkkä puhuminen ei aina työelämässä riitä, sillä henkilön pitää pystyä myös ymmärrettävään kirjalliseen ilmaisuun. Kielikoulutuksen onnistumisen edellytyksiä ovat riittävä määrä päteviä kielten opettajia sekä kunnollinen opiskelumateriaali, jota tulisi olla saatavilla maahanmuuttajien äidinkielellä. Hyvä materiaali mahdollistaa opiskelun myös kotona itsenäisesti. Maahanmuuttajapalveluiden kehittämisessä tulee fokusoitua erityisesti työllistämisen helpottamiseen. Työllistymistä ei tulisi tehdä liian vaikeaksi. Ei ole viisasta edellyttää maahanmuuttajalta esimerkiksi täydellistä suomen kielen taitoa työllistämisen ehtona, sillä kielitaitoa voi parantaa myös työnteon yhteydessä. Jos asetetaan työllistämisen rima liian korkealla ja jätetään ihmisiä työttömiksi, on vaarana, että heidän ammattitaitonsa vanhenee ja he syrjäytyvät yhteiskunnasta, työelämästä ja

13 Yhteenveto 13 koulutuksesta. Työttömyyden pitkittyessä työllistyminen vaikeutuu ja pitkä työttömyys taas lisää syrjäytymisen riskiä. Työllistyminen on yksittäisenä asiana ehkä merkittävimmin yhteiskuntaan integroitumiseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen vaikuttava asia, joka palvelee tietysti myös kainuulaisia työmarkkinoita.

14 Краткие 14 Краткие итоги И сследование по проекту МЕВ (Межкультурное образование на границе) проводилось Институтом Леннрота Университетского Центра Каяни по заказу объединенной Администрации Кайнуу. Целью исследования было изучение образовательной и профессиональной ситуаций и потребностей иммигрантов, живущих в Кайнуу. Целевой группой в данном проекте были люди, проживающие в Кайнуу, в возрасте от 18 до 60 лет, чьим родным языком не является финский и саамский, и которые не являются финскими шведами по национальности. Анкеты были разосланы 840 адресатам. Было получено и обработано 339 анкет. Кроме того, исследование включало несколько групповых интервью с участниками опроса, а также интервью с экспертами. Положение иммигрантов, живущих в Кайнуу, изучалось с точки зрения перспективы устойчивого культурного и социального развития региона. Исследование было направлено на выяснение трех основных вопросов. 1. Кайнуу как место для жизни. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? 2. Иммигранты как часть общества. В какой степени иммигранты интегрированы в общество в регионе Кайнуу? 3. Образование и занятость иммигрантов в Кайнуу: Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Ниже мы кратко представляем результаты исследования этих основных вопросов. Вся представленная информация получена исключительно в результате обработки анкет и интервью. 1. Насколько приятным для проживания находят Кайнуу иммигранты? Выводы Большинство иностранцев, ответивших на вопросы анкеты, живут в Кайнуу и в Финляндии несколько лет. Многие из них переехали в Кайнуу по причине того. Что нашли здесь супруга/супругу или переехали жить вместе с

15 Краткие 15 супругом/супругой или с семьей. Гораздо меньшее число иностранцев приехали в Кайнуу потому, что нашли здесь работу или в качестве беженцев. Почти все опрошенные отмечают прекрасную природу Кайнуу и относительную безопасность жизни в регионе, однако в целом не считают Кайнуу районом, где имеется достаточно возможностей для самореализации. Иммигранты считают важным, чтобы в работе с ними в большей степени, чем сейчас, учитывались их культурные особенности, уровень образования и профессиональный опыт. Они желали бы, чтобы власти были более активны в помощи иммигрантам в интеграции в общество. Среди наиболее важных положительных факторов, влияющих на жизнь иммигрантов в Кайнуу назывались: наличие супруга/супруги, живущего или жившего ранее в Кайнуу, спокойствие и красота природы в регионе, наличие работы у самого опрашиваемого или у супруга, и возможности для разнообразных занятий в свободное время. Близость восточной границы с Россией также отмечалось как важный положительный фактор. В основном иммигранты вполне удовлетворены своей жизнью в Кайнуу. Лишь несколько участников опроса высказались в том смысле, что они совсем не довольны (или не очень довольны) своей жизнью в Кайнуу. Большинство иммигрантов планируют в дальнейшем остаться в Кайнуу. Те, кто планирует уехать, главными причинами называют отсутствие работы и желание получить (продолжить) образование. Предложения Иммигранты в целом позитивно относятся к Кайнуу. Большинство из них собираются остаться в Кайнуу. Они активно стремятся интегрироваться в общественно-социальные структуры региона. Однако, коренные жители и власти Кайнуу должны более ясно понимать и ценить много-культурное и многонациональное богатство региона и делать гораздо больше для активной интеграции иммигрантов. Кроме того, следует больше информировать иммигрантов о социальных программах и возможностях региона, в том числе о возможностях для обучения, а так же о правах и обязанностях личности. Вместе с тем, в социальных отношениях, потребности обеих сторон должны быть учтены и что особенно важно, культурные различия должны уважаться в ходе интеграционного процесса. Реализация этих двух принципов может повлиять положительным образом на достижение цели устойчивого социального и культурного развития региона в иммиграционной политике. 2. Как иммигранты интегрированы в общественную жизнь Кайнуу? Выводы Большинство иммигрантов имеют как финских, так и иностранных друзей и знакомых. Большинство из них познакомились на рабочем месте, на курсах финского языка, через родственников или в процессе профессиональной учебы. Свободное время иммигранты предпочитают проводить в семье, встречаясь с друзьями, занимаясь спортом или хобби. Почти половина опрошенных указывали на проявления дискриминации по отношению к ним, как к иностранцам. Несколько опрошенных говорили о неоднократных случаях дискриминации по отношению к ним, и лишь четверо

16 Краткие 16 из десяти опрошенных указали, что никогда не чувствовали дискриминацию по отношению к себе, как к иностранцу. По мнению иммигрантов, их национальная принадлежность оказывает влияние в ситуациях поиска работы (работодатели предпочитают брать на работу представителей коренной национальности). В меньшей степени, по их мнению, национальная принадлежность влияет на их участии в принятии решений на региональном уровне, и на отношение к детям в школе. Исследование показало, что довольно часто к иммигрантам относятся не так, как к коренным финнам. Многие иммигранты чувствуют, что на бытовом уровне к ним относятся хуже, чем к финнам. Очень часто местные жители производят на иммигрантов впечатление замкнутых, неконтактных и недоступных. С другой стороны, проблема во многом заключается в защищенности частной жизни. Возможно, самим иммигрантам следует больше объяснять, почему они находятся здесь и более открыто делиться проблемами. Материалы данного исследования показывают, что иммигранты часто чувствуют себя обязанными объяснять местным жителям, почему они приехали сюда. Предложения Основная причина предубеждений и предрассудков кроется в незнании друг друга, и может быть устранена через организацию совместной деятельности и более близкое знакомство с культурой друг друга. Властям региона следует организовывать больше таких мероприятий, где местные жители и иммигранты могли бы знакомиться друг с другом и делать что-то вместе. Естественное сотрудничество происходит, например, во время профессионального обучения, когда финские и иностранные студенты учатся вместе в одной группе. Предубеждения по отношению к различиям коренятся в детстве. Неудивительно, что большинство иммигрантов в Кайнуу испытывают дискриминацию. Следовательно, очень важно чтобы обучение толерантности и многокультурности начиналось бы ещё в раннем детстве и в начальных классах школы. Власти региона и администрации школ должны больше помогать семьям в воспитании толерантности у детей. В подготовке учителей (например, на отделении подготовки учителей университета Оулу в Каяни) должна быть усилена направленность на поликультурные аспекты и толерантность. Настоятельно необходимы, в связи с этим, специальные мероприятия, направленные на повышение интегрированности иммигрантов с одной стороны, и повышение уровня толерантности местного населения, с другой. Совместные культурные акции, в которых иммигранты и коренные жители могли бы участвовать вместе (например, двуязычные мероприятия), могли бы быть включены в пакет программ социальной помощи. Хорошим примером здесь может служить практика проведения «интернациональных недель» в начальной и средней школах, когда ученики из разных стран проводят своеобразные презентации своих стран, их обычаев и культурных особенностей. Более полное знакомство не только с северными странами, но и с новыми странами Европейского Союза и Россией могло бы способствовать повышению

17 Краткие 17 толерантности и лучшему пониманию культурных различий и культурного разнообразия. А это, в свою очередь, окажет влияние на устойчивое социальное и культурное развитие региона Кайнуу. 3. Каковы образовательный уровень и профессиональный опыт иностранцев, живущих в Кайнуу? Каковы образовательные и профессиональные потребности иммигрантов? В какой степени иммигранты интегрированы в рабочую (профессиональную) сферу? Выводы Большинство иммигрантов, принявших участие в опросе, имеют работу. Сферы обслуживания и здравоохранения являются главными сферами занятости. Работа в научной, технической и художественной областях, так же как и в торговле и промышленности, является весьма распространенной. Кроме того, среди иммигрантов, принявших участие в опросе, есть женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, а также учащиеся, пенсионеры и безработные. Уровень безработицы среди иммигрантов значительно превышает уровень безработицы среди финнов: более 30 процентов иммигрантов не имеют работы, тогда как общий уровень безработицы в Каяни составляет 15 процентов. Большая часть среди безработных иммигрантов, тем не менее, вовлечены: они учатся или проходят профессиональную подготовку. Меньшинство, то есть около трети от общего числа являются полностью безработными. Большинство из иммигрантов в Кайнуу получили образование за пределами Финляндии. Образование у большей части получено в России. Из числа ответивших на анкету, абсолютное большинство имеет, по крайней мере, среднее специальное и высшее образование. Вместе с тем. Есть и те, кто имеет только среднее или даже начальное образование или не имеет образования вообще (главным образом, из числа беженцев). Как показывают материалы исследования, иммигранты имеют разносторонние профессиональные умения и хорошее образование. Их профессиональные умения должны быть использованы в большей степени, и устранение трудностей при приеме на работу являются чрезвычайно важными. Данное исследование полностью подтвердило факт, что иммигранты чувствуют, что их образование и профессиональные умения не ценятся и не принимаются во внимание. Работодателям следует больше знать об образовании и профессиональных навыках иммигрантов, с тем, чтобы взаимная подозрительность уменьшилась. Это, в свою очередь, может положительно повлиять на процесс поиска работы, которая соответствует образовательному уровню иммигрантов, что, в свою очередь, повысит уровень занятости среди иммигрантов. Менее половины иммигрантов считают, что их образование ценится в Финляндии. Большинство опрошенных считает, что их образование ценится недостаточно: однако более половины опрошенных считают, что их нынешняя работа соответствует их образованию. Поиск работы требует активности и инициативы со стороны самих иммигрантов. Многие из иммигрантов нашли работу самостоятельно, например, посещая потенциальные рабочие места и рассылая портфолио. Кроме этого,

18 Краткие 18 некоторые иммигранты получили помощь в поиске работы от бюро по трудоустройству, от различных иммигрантских сообществ Финляндии, а так же от друзей и в результате профессиональных контактов. Главным препятствием в поиске работы безработные иммигранты считают отсутствие у них соответствующих профессиональных навыков, отсутствие работы для иностранцев и свое слабое знание финского языка. Среди причин называются также отсутствие работы по специальности в соответствии с полученным образованием. Часть иммигрантов указывают на то, что, по их мнению, их квалификация и трудовые умения недостаточно признаются работодателями. Слабое признание образования, полученного за границей и сравнительно высокий общий уровень безработицы в Кайнуу, делает поиск работы ещё более сложным для иммигрантов. Работодатели считают, что главная проблема при приеме на работу иммигрантов состоит в том, что образование, полученное за рубежом, не всегда может быть сравнимо с финским образованием. Поэтому, работодатель не всегда может быть уверен, что трудовые навыки, умения и знания кандидата на рабочее место, соответствуют тому, что требуется для данной работы. Работодатели также считают недостаточное владение финским языком существенным препятствием для приема на работу иностранцев. На большинстве рабочих мест, владение финским языком является необходимым. Клиент должен понимать работника и наоборот. Знания английского во многих случаях не достаточно для выполнения работы. Для успешного нахождения работы, по мнению иммигрантов, они нуждаются в дополнительной профессиональной подготовке, в специальных практических курсах подготовки к рабочей жизни и в курсах изучения финского языка. В соответствии с полученными данными, желание иммигрантов открыть свое дело (свой бизнес) в Финляндии невелико. Только около 10 процентов опрошенных планируют в будущем открыть свой бизнес. Сферы торговли и обслуживания (такие как ресторанный бизнес и туризм) являются в этом смысле наиболее привлекательными для иммигрантов. Предложения Высокий уровень безработицы среди иммигрантов в сравнении с общим уровнем безработицы среди финнов свидетельствует о том, что найти работу по-прежнему очень трудно. Для того, чтобы облегчить процесс поиска работы, иммигранты нуждаются в помощи специальных сотрудников, которые могли бы стать своеобразными посредниками между теми, кто ищет работу, и работодателями. Эти специальные сотрудники могли бы также помогать иммигрантам в выборе индивидуального пути поиска работы или повышения квалификации. Для развития службы социальной поддержки иммигрантов исключительно важно предусмотреть специальные программы помощи в поиске работы. Поиск и получение работы не должны быть излишне трудными. Неразумно требовать от всех иммигрантов хорошего знания финского языка, как предварительного условия приема на работу. Знание языка может быть улучшено и в процессе самой трудовой деятельности на рабочем месте. Если предварительные требования к кандидатам будут оставаться слишком высокими, это затруднит вовлечение иммигрантов в трудовую жизнь, они останутся безработными и

19 Краткие 19 постепенно утратят имеющиеся у них профессиональные навыки, что, безусловно, негативно скажется на возможностях их участия в социальной и производственной жизни и в образовательном процессе. Чем дольше продолжается период незанятости, тем сложнее найти работу, а долговременное отсутствие работы затрудняет интеграцию, повышается риск выпадения из общественных связей. Специальные программы по изучению финского языка (особенно финского письменного) непосредственно на рабочем месте, должны быть включены в пакет социальных и образовательных услуг, предлагаемых иммигрантам. Владение иммигрантами русским языком является значительным ресурсом, который должен быть использован более эффективно на рынке труда в Кайнуу в сфере сотрудничества с Россией. Школьники и студенты в Кайнуу не выбирают русский язык как иностранный. Во время поиска работы и после её нахождения, кроме владения финским языком, должно поддерживаться также желание и готовность человека участвовать в производственной и общественной жизни Финляндии. Поучение работы это, возможно, один из самых главных аспектов успешной интеграции в общество. А это, в свою очередь, является важным фактором обеспечения устойчивого социального и культурного развития региона Кайнуу в целом, и рынка труда и услуг, в частности.

20 Summary 20 Summary L önnrot Institute of Kajaani University Consortium carried out a study for the MEB (Multicultural Education on Borders). MEB has been a project of the Joint Authorities of Kainuu Region in 2007 about the educational and professional situation, as well as about the needs of the immigrants living in Kainuu. The target group of the study consisted of persons aged 18 to 60 years old, living in Kainuu, whose original mother tongue was not Finnish or Saamish and who were not Finnish Swede. The size of the subject group was 840 persons. The study was carried out by making a questionnaire survey to the target group, complemented by qualitative interviews. Overall, 339 persons answered the questionnaire survey. The qualitative part of the study has included both group interviews with immigrants, and one-to-one interviews with experts, conducted by phone or face-to-face. The situation of the immigrants living in Kainuu has been studied from the angle of sociologically and culturally sustainable development. The study focused to three themes of research which were examined through the corresponding research questions: 1. Kainuu as a living place: What kind of and how pleasant living place is Kainuu experienced by the immigrants? 2. The immigrants as part of the society: How the immigrants have been integrated in Kainuu? 3. The education and employment of immigrants in Kainuu: What kind of educational and professional background the foreigners living in Kainuu have? What kind of educational needs the immigrants have? How the immigrants living in Kainuu have been integrated into working life? The replies to the research questions are presented briefly in the following. The views of the immigrants are collected from the answers to the questionnaire and the interviews.

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9

Vertaispalaute. Vertaispalaute, /9 Vertaispalaute Vertaispalaute, 18.3.2014 1/9 Mistä on kyse? opiskelijat antavat palautetta toistensa töistä palaute ei vaikuta arvosanaan (palautteen antaminen voi vaikuttaa) opiskelija on työskennellyt

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE

Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Keskeisiä näkökulmia RCE-verkoston rakentamisessa Central viewpoints to consider when constructing RCE Koordinaattorin valinta ja rooli Selection and role of the coordinator Painopiste: tiede hallinto

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta

Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Alueen asukkaiden käsitykset kampuksesta Myllypuron alueen asukkaiden keskuudessa kerättävien aineistojen kerääminen ja jäsentely. Mielenkiinnon kohteina myllypurolaisten käsitykset kampuksesta ja sen

Lisätiedot

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES

LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES LANGUAGE ISSUES AND MULTILINGUAL LEARNING IN UNIVERSITIES Chair: Taina Saarinen Speakers: Inkeri Lehtimaja, Charles Mathies Main question (Why) should international students (not) learn Finnish as a part

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age Grade Getting to school. School day. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON McMath student s name Age Grade Getting to school School day Favorite subjects Least favorite subjects Electives

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla

asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Määränpää tuntematon. Kielenopettajan asiantuntijuutta kohti kouluprojektia rakentamalla Leena Kuure Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Englantilainen filologia Language Learning and New Technologies

Lisätiedot

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык

Suomen kieli / Finnish language, Финский язык KUOPION KANSALAISOPISTO KEVÄT 2016 Suomen kieli / Finnish language, Финский язык UUDET RYHMÄT Suomi aloittelijoille UUSI, Finnish for beginners NEW Puistokartano, C128 Valokuvaus, Puistokatu 20, Elina

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009

kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 kansikuva: Paavo Keränen Kainuu tilastoina 2009 Kainuun osuus koko maasta Kainuun maakuntaprofiili Kainuun kuntien väkiluku Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste

Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Erasmus+ osallistujaraporttien kooste Aineistona ammatillisen koulutuksen vuoden 2014 suomalaisten Erasmus+ -liikkuvuushankkeiden osallistujaraportit: yhteensä 2804

Lisätiedot

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA

KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA Tuotantotalouden koulutusohjelma KANNATTAVUUDEN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN ELEMENTTILIIKETOIMINNASSA Diplomityöaihe on hyväksytty Tuotantotalouden

Lisätiedot

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen

Mauste-hanke. Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Mauste-hanke Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus th Niina Happonen th Pauliina Rissanen Maahanmuuttajien englanninkielinen perhevalmennus Tarkoituksena tarjota: - tasalaatuisia palveluita

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Aamukahvit à la Moniheli. to klo

Aamukahvit à la Moniheli. to klo Aamukahvit à la Moniheli to 6.3. 14 klo 9.00 11.30 Kerro minulle ja minä unohdan, opeta minulle ja minä muistan, osallista minua ja minä opin. Benjamin Franklin OTA MUT MUKAAN! KUUNTELETKO? Eurovaaleissa

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehityskuvia

Työmarkkinoiden kehityskuvia Työmarkkinoiden kehityskuvia Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Pirkanmaan liiton tulevaisuusfoorumi 7.11.2011, Tampere Sisältö 1. Lähtökohtia työmarkkinoiden toimintaan

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Vaikuttavuus ja arviointi

Vaikuttavuus ja arviointi Vaikuttavuus ja arviointi KA2 ammatilliselle koulutukselle Hanketyöpaja osa II Impact: Effect that the activities and results have on people, practices, organisations and systems Sustainability: Capacity

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Voisitko auttaa minua? Asking for help Puhutko englantia? Asking if a person speaks English Puhutteko _[kieltä]_? Asking if a person speaks a certain language En puhu _[kieltä]_. Clarifying

Lisätiedot

HAE mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon.

HAE mennessä. A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. HAE 30.1.2017 mennessä A:sta Я:han Esiopetuksesta lukioon. MIKÄ ON Itä-Suomen koulu? Ainoana pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivana kansainvälisenä kielikouluna Itä-Suomen koulu tarjoaa opetusta esiopetuksesta

Lisätiedot

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi

Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Yhdessä tunnistettuun ongelmaan tarttuminen nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn seminaari Seinäjoki OKM/KUPO/NY GH Wrede Hyviä käytäntöjä rakentamassa Nuorisolain uudistus

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma

BOARD PROGRAM Hallitusohjelma BOARD PROGRAM Hallitusohjelma Henrikki Soininen AYYH VPJ PROJEKTIT PROJECTS 1.2 Tilaohjelma opiskelijakeskukselle/student center 3.3 Tutoroinnin arvostus/valuation of tutoring 5.1 Kuntavaalitavoitteet/Municipal

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

OLS for refugees webinaari

OLS for refugees webinaari OLS for refugees webinaari SISÄLTÖ: 1. OLS for refugees, tausta 2. OLS-testin ja kurssin esitttely 3. OLS for refugees, erityistä huomioitavaa OLS for refugees Objective: make OLS assessment and courses

Lisätiedot

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program

Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Smart Microgrid India pre-study for Growth Program Finpro /Export Finland, Seppo Keränen / 01.12.2015 Smart microgrid India pre-study for Growth program Market focus: First pilot in India and then sales

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Lestijärvi. Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 1200 Lestijärvi Lestijärven väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 1100 1000 900 2014; 817 800 700 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone

Arktinen keskus Johtokunta Timo Koivurova Kokous 2/2016 Paikka: Arktinen keskus, Thule-kokoushuone 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 59 :n mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin ole

Lisätiedot

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti

Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Punainen Risti, Varsinais-Suomen piiri Turvapaikanhakijoiden nopean työllistymisen pilotti Maahanmuuttajien osaaminen mahdollisuutena -seminaari 13.1.2016 Anna Tenho, SPR Varsinais-Suomen piiri Pilottiprojekti

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä

Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Osallistuja: Eräkeskus Wildernes Lodge Nurmijärvi-Sveitsi Northern Star Wildernes Lodge Vieki-Sveitsi Kaatrahovi Hotelli- Lieksan keskusta-venäjä Master Pizza- Lieksan Keskusta-Turkki Pizzeria Slemani

Lisätiedot

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO

Erasmus Charter for Higher Education Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Hakukierros kevät 2013 Anne Siltala, CIMO 2/2009 Mikä on Erasmus-peruskirja? Erasmus-peruskirja (Erasmus Charter for Higher Education, ECHE) säilyy korkeakoulun

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Toholampi. Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Toholampi Toholammin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4100 3900 3700 3500 3300 2014; 3354 3100 2900 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet

Lisätiedot

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Veteli. Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Veteli Vetelin väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2014; 3342 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet

Lisätiedot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Metropolia Master's ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot Opinto-ohjaajat Metropoliassa 14.11.2014 KTL, kehityspäällikkö Finnish Educational System Source: www.hamk.fi 14.11.2014 Ylemmät amk-tutkinnot pähkinänkuoressa

Lisätiedot

NEED WP5 Finnish Action 25

NEED WP5 Finnish Action 25 NEED WP5 Finnish Action 25 Social capital gain in the NEED Env Edu Network; case Koli, Rantasalmi and Leivonmäki Main objectives: to find the capacity of partners to do the services for nature schools

Lisätiedot

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015

Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Terveysalan uudistaminen yritysten, korkeakoulujen ja palvelujärjestelmän yhteistyöllä 15.4.2015 Reijo Salonen Johtaja, Lääketutkimus ja kehitys Orion Yliopistot Terveydenhoito Teollisuus Kolme pilaria,

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma

Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma Oulun yliopiston tutkijakoulun mentorointiohjelma Titta Kallio-Seppä UniOGS UniOGS mentorointiohjelma (920015J, O op) Ohjelman tavoitteet ja tarkoitus: Auttaa opiskelijaa kiteyttämään omat tavoitteensa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja. Projektisuunnittelija Erno Hyvönen Nuorten aikuisten osaamisohjelma tuloksia ja tulevia suuntaviivoja Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Osaamisohjelman tavoitteet: Osa nuorisotakuuta Tavoitteena kohottaa vailla toisen

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Hakemusarviointi Akatemiassa

Hakemusarviointi Akatemiassa Hakemusarviointi Akatemiassa 1. Suomen Akatemia 2. Hakemusten käsittely 3. Hyvän hakemuksen tunnuspiirteet 1 4. Hakemusten arviointi Organisaatio 2 Suomen Akatemia Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot