Näkökohtia rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta. Vesa Hirvonen. (Teologinen Aikakauskirja 2/2007)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näkökohtia rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta. Vesa Hirvonen. (Teologinen Aikakauskirja 2/2007)"

Transkriptio

1 Näkökohtia rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta Vesa Hirvonen (Teologinen Aikakauskirja 2/2007) Keskustelu rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta alkoi Suomessa heti, kun laki rekisteröidystä parisuhteesta hyväksyttiin eduskunnassa syksyllä Välittömästi lain hyväksymisen jälkeen antamassaan lyhyessä tiedotteessa piispat totesivat, ettei kirkko toteuta samaa sukupuolta olevien parisuhteeseen liittyviä avioliittoa vastaavia kirkollisia toimituksia. (Piispojen tiedote 2001). Helmikuussa 2002 pidetyltä piispojen neuvottelulta ja piispainkokoukselta odotettiin yksiselitteistä ohjeistusta asiasta, mutta sellaista ei annettu. Piispoilla ei ollut yhtenäistä kantaa siunausasiaan (piispojen puheenvuoroja, ks. esim. Siunaustoimituksia vaadittiin erityisesti Yhteys-liikkeen ja Arcus-ryhmän piirissä (ks. Harjula ja Häkkinen 2003, Parisuhde ja siunaamisen kaava 2004). Tällöin tehtiin myös konkreettisia ehdotuksia siunauksen kaavaksi (ks. Ehdotus parisuhteen siunauskaavaksi). Myös kirkolliskokous sai siunausasian käsiteltäväkseen, kun joukko edustajia teki keväällä 2002 kirkolliskokoukselle aloitteen, että käsikirjavaliokunnalle annettaisiin tehtäväksi valmistella siunauskaavoja (Edustaja-aloite 2002). Rekisteröityjen parisuhteiden siunaamisesta ja homoseksuaalisuudesta yleisestikin keskusteltiin kirkolliskokouksessa ja sen ulkopuolella kiivaasti. Kirkolliskokous jätti syksyllä 2003 siunausaloitteen raukeamaan. Raukeamaan jättämisen perustelut ovat luettavissa perustevaliokunnan mietinnöstä (Perustevaliokunnan mietintö 2003). Kuten myöhemmin tulen toteamaan, perustevaliokunta katsoi, että siunausodotuksiin voidaan vastata yksilöllisillä toimintatavoilla. Hylättyään vuonna 2003 sekä siunausaloitteen että aloitteen, joka vaati virkakieltoa parisuhteensa rekisteröineille kirkossa, kirkolliskokous siirsi asian piispainkokoukselle. Piispainkokous aloitti asiassa työskentelyn, joka jatkuu. Kysymys siunauskaavan mahdollisesta laatimisesta on nyt selvitettävänä piispa Mikko Heikan johtamassa työryhmässä ja sen järjestämissä seminaareissa, joista ensimmäinen pidettiin tämän vuoden tammikuussa. Keskustelu rekisteröityjen parisuhteiden siunauksesta on kirkossa laajenemassa paikallistasoille. Uusimman tutkimuksen mukaan vasta pieni osa papeista on ollut toimittamassa samaa sukupuolta olevien parisuhteen kirkollista siunaamista, mutta lähes puolet heistä on valmis harkitsemaan sitä (Niemelä ja Palmu 2006). Vastustavalla kannalla olevat henkilöt ovat

2 tehneet tuomiokapituleille kanteluita papeista, jotka ovat ilmoittaneet tehneensä siunauksia tai suhtautuvansa siunaamiseen myönteisesti (Helsingin tuomiokapituliin tehdystä kantelusta ja siitä annetusta päätöksestä, ks. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin pääätös 2007). Pyrin seuraavassa tarkastelemaan eräitä parisuhteiden siunaamiseen liittyviä kysymyksiä luterilaisen teologian näkökulmasta. Kirkon parisuhdelakiseminaarissa pitämässään esitelmässä professori Antti Raunio viittasi muutamaan luterilaiseen teologiaan kuuluvaan jaotteluun, joilla on merkitystä, kun kirkko määrittää suhtautumistaan rekisteröityihin parisuhteisiin ja niiden mahdolliseen siunaamiseen. Näitä ovat usko vs. rakkaus, yksityinen vs. julkinen taso, teologinen vs. filosofinen ihmiskäsitys, maallinen vs. hengellinen regimentti. Raunio katsoi, että uskon ja rakkauden erottelun valossa kirkko voi parisuhdekysymyksessä ottaa huomioon tietoa, jota Raamatun syntyaikoina ei ollut. Nykyisen tiedon mukaan homoseksuaalinen elämäntapa näyttää olevan joillekin ihmisille ainoa mahdollisuus. Rekisteröityä parisuhdetta voi Raunion mukaan pitää maallisessa regimentissä muotoutuneena oikeudenmukaisuutta edistävänä ratkaisuna, ja kirkko voi luterilaisen maallisen ja hengellisen regimentin erottelun perusteella hyväksyä rekisteröidyn parisuhteen tässä merkityksessä. Samaa sukupuolta olevien parisuhteella ei Raunion mukaan ole, toisin kuin avioliitolla, jumalallista asetusta, ja näinollen sitä ei voi rinnastaa avioliittoon. Erilaisten parisuhteiden siunaamisen kaavan osalta keskusteluissa ollaan Raunion mukaan vielä alkuvaiheessa. Hän huomautti, että siunauksen toimittamisen ensisijainen kriteeri on toimituksen teologinen sisältö, ja parisuhteen siunaamisen sisältöä ei ole vielä riittävästi selvitetty. (Raunio 2007) Jatkan nyt Antti Raunion aloittamaa tarkastelua pohtimalla aluksi lyhyesti, missä määrin rekisteröity parisuhde kuuluu maalliseen, missä määrin hengelliseen regimenttiin, ja missä määrin se on yksityinen, missä määrin julkinen asia. Sen jälkeen tarkastelen rekisteröidyn parisuhteen siunaamista. Kuuluuko rekisteröity parisuhde siis maalliseen vai hengelliseen regimenttiin? Esivallan säätämä rekisteröity parisuhde on ensi sijassa maalliseen regimenttiin kuuluva instituutio. Parisuhteen rekisteröinti on valtion viranomaisen suorittama toimenpide, jonka perusteella samaa sukupuolta oleva pari saa tietyt lailliset oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnassa. Samaa sukupuolta olevien parisuhde voi kuitenkin saada myös hengelliseen elämään,

3 3 seurakuntaan, Jumala-yhteyteen ja pelastukseen liittyviä sisältöjä. Kristittyjen koko elämä on tarkoitettu tapahtumaan Jumalan kasvojen edessä, eivätkä kristittyjen homojen ja lesbojen parisuhteet ole poikkeus. On mitä luonnollisinta ajatella, että parisuhteen osapuolten tehtävänä on kasvaa armossa, rakkaudessa ja yhteisessä uskon kilvoituksessa. Tässä mielessä rekisteröidyn parisuhteen on ajateltava kuuluvan myös hengellisen regimentin piiriin. Entä onko rekisteröity parisuhde yksityinen vai julkinen instituutio? Tarkastelen ensiksi kysymystä yksityisyydestä vs. julkisuudesta maallisen regimentin sisällä. Antamalla parisuhteensa rekisteröitäväksi kaksi ihmistä sitoutuu toisiinsa, ja tässä mielessä rekisteröityä parisuhdetta voi pitää yksityisasiana. Parisuhteen rekisteröinti on kuitenkin luonteeltaan julkinen toimenpide, ja antamalla parisuhteensa rekisteröitäväksi samaa sukupuolta oleva pari haluaa tehdä julkisen sitoumuksen yhteisön edessä. Entä kysymys yksityisyydestä vs. julkisuudesta hengellisen regimentin alueella? Ensinnäkin voi ajatella, että osapuolet sitoutuvat toisiinsa Jumalan edessä, ja heillä on oma yksityinen alueensa Jumalan kanssa. Toisaalta pari on osa seurakuntaa, ja heidän liittonsa ja yhteiselämänsä on osa seurakunnan elämää. Kun kirkossa mietitään rekisteröidyn parisuhteen siunaamista, nämä asiat on otettava huomioon. Riippumatta siitä, missä määrin parisuhteen ajatellaan olevan maallinen ja missä määrin hengellinen instituutio, parisuhteen mahdollisen kirkollisen siunauksen olisi oltava julkinen, yhteisön edessä tapahtuva toimitus, koska yksityinen toimitus olisi ristiriidassa rekisteröidyn parisuhteen julkisen, yhteisöä rakentavan luonteen kanssa. Onko rekisteröityä parisuhdetta kuitenkaan aiheellista siunata? Kaikkea myönteisenäkään pidettyä ei kirkossa ole nähty tarpeelliseksi erityisesti siunata. Miten kirkko voi ratkaista, mitä siunata ja mitä ei? Kristillisessä kirkossa ei ole olemassa dogmia siunauksen teologiasta. Jo se, miten siunauksen käsite on eri aikoina eri kirkkokunnissa ja kirkkokuntien sisälläkin ymmärretty, on vaihdellut, siunauksen käytännöistä puhumattakaan. Sama moninaisuus koskee kirkollisia toimituksia yleensä. Vaikka kirkollamme tuskin on lopullista totuutta siunaamisen ja erilaisten toimitusten teologiasta, kirkko kaiken aikaa siunaa ihmisiä, eläimiä ja rakennuksiakin, toimittaa erilaisia toimituksia, on hiljattain hyväksynyt uuden Kirkollisten toimitusten kirjankin. Kun kirkossa nyt pohditaan samaa sukupuolta olevien parisuhteiden siunaamista, voi mielestäni aivan hyvin lähteä liikkeelle siitä teologisesta ymmärryksestä,

4 4 joka kirkolla tällä hetkellä on siunauksista ja toimituksista. Toisin sanoen parisuhteen siunauksen pohtimista ei ole syytä lykätä johonkin kaukaiseen tulevaisuuteen, jolloin toivottavasti tiedämme niin siunaus- kuin monista muistakin asioista enemmän. Erityisen siunauksen edellytyksiksi on kirkossa joskus ajateltu Jumalan antamaa käskyä, tehtävää tai lupausta (Huotari 2002, Huovinen 2002; siunauksen raamatullisista perusteista, ks. Harjula ja Häkkinen 2003). Voiko ajatella, että samaa sukupuolta olevien parisuhteessa liityttäisiin johonkin tällaiseen? Vastausta voi hahmotella esimerkiksi seuraavasti: Kirkko on aina opettanut, että Jumala on antanut ihmisille käskyn rakastaa toisiaan, huolehtia toisistaan ja sitoutua toisiinsa. Jumala on kirkon mukaan myös antanut käskyn jatkaa luomistyötään. Jumalan tahdon mukaiselle elämälle on luvattu siunaus. Kaikki eivät voi rakastaa samalla tavalla eivätkä jatkaa luomistyötä samalla tavalla. Jumala tahtoo kunkin ihmisen välittävän rakkautta ja jatkavan luomistyötä hänelle ominaisella ja mahdollisella tavalla. Tällöin homot ja lesbot täyttävät Jumalan käskyjä, kun he jakavat elämänsä samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa, ja suhde on hedelmällinen ja levittää hyvää ympärillä olevaan yhteisöön. Hedelmästään puu tunnetaan (Matt. 12:33). Näin ajatellen samaa sukupuolta olevien suhteessa liitytään Jumalan antamaan käskyyn, tehtävään ja lupaukseen, ja siunauksen edellytykset täyttyvät. Ja nimenomaan julkisen, seurakunnan edessä tapahtuvan siunauksen, ei vain esimerkiksi yksityisen sielunhoidon alaan kuuluvan esirukouksen. Millainen parisuhteen kirkollinen siunaus voisi olla? Anglikaaninen teologi, Readingin apulaispiispan virkaan valittu, mutta siitä kirkon yhtenäisyyden hyväksi kieltäytynyt Jeffrey John on esittänyt, että kirkon tulisi ottaa virallisesti käyttöön liturgia, jossa samaa sukupuolta olevan parin lupaukset julkisesti vahvistettaisiin ja jossa heidän liittonsa siunattaisiin. Millä tahansa nimellä liittoa kutsuttaisiinkin, se olisi Johnin mukaan analoginen avioliitolle. Vihkitoimituksessa kirkko anglikaanisen käsityksen mukaan kuulee ja todistaa parin lupaukset ja antaa siunauksensa sitoutumiselle. Kirkko myös pyytää Jumalaa antamaan vihittäville armon palvella toisiaan ja todistaa Kristuksen pelastavasta rakkaudesta maailmassa. Avioliitto on Johnin mukaan mysteeri tai sakramentti, koska se heijastaa Pyhän Kolminaisuuden sisäistä rakkautta. Tätä rakkautta heijastamaan myös samaa sukupuolta olevat parit on Johnin vakaumuksen mukaan kutsuttu. (John 2000, Arvio Johnin teoksesta, ks. Hirvonen 2004.)

5 5 Vaikka Suomen kirkossa mitä ilmeisimmin halutaan teologisista syistä (parisuhteilta puuttuu selvä raamatullinen asetus) välttää parisuhteen siunauksen rinnastuminen avioliittoon vihkimiseen, on ilman muuta mietittävä, mitä samojakin elementtejä rekisteröityyn parisuhteeseen ja avioliittoon ja niiden solmimiseen liittyy, ja otettava ne huomioon parisuhteen siunaustilaisuutta pohdittaessa. Seurakunnan läsnäolo, lupausten todistaminen, sitoutumisen siunaaminen ja esirukous lienevät tällaisia. Miten parisuhteen siunaamisen kaava sopisi kirkollisten toimitusten kokonaisuuteen? Voimassa olevassa Kirkollisten toimitusten kirjassa on kolme osaa, 1) kasuaalitoimitukset, 2) vihkimiset, virkaan asettamiset ja tehtävään siunaamiset ja 3) rukoushetket (Kirkollisten toimitusten kirja 2003). Missään näistä ei huomioida rekisteröidyn parisuhteen solmimista. Onko kaavan puuttuminen ristiriidassa sen kirkollisia toimituksia koskevan yleiskäsityksen kanssa, joka Toimitusten kirjaan aivan ilmeisesti sisältyy? Kirjan esipuhe alkaa seuraavasti: Kristillinen kirkko on alusta asti ollut pyhissä toimituksissa läsnä jäsentensä elämän käännekohdissa ja juhlahetkissä, iloissa ja suruissa. Miten nyt toteutuu kirkon läsnäolo niiden jäsentensä elämässä, jotka ovat homoja tai lesboja ja ovat solmimassa rekisteröidyn parisuhteen? Esipuhe jatkuu: Kirkollisilla toimituksilla on oma erityisluonteensa, joka nousee toisaalta kunkin toimituksen sisällöstä ja sanomasta, toisaalta siinä kohdattavien ihmisten elämäntilanteesta. Eikö kirjassa olisi syytä olla myös toimitus, jonka erityisluonne osaltaan nousisi parisuhteensa rekisteröineiden homojen ja lesbojen elämäntilanteesta? Esipuheessa todetaan myös seuraavaa: Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Toimituksissa voidaan seurata kirkkovuotta käyttämällä sen mukaista rukous- ja tekstiaineistoa. Myös toimitusten rakenne ja niissä käytettävä aineisto rakentavat siltaa seurakunnan yhteiseen jumalanpalvelukseen. Kirkon pyhät toimitukset tuovat seurakuntalaisten elämään Jumalan sanan lupaukset ja Jumalan siunauksen. Seurakuntalaisten osallistuminen ja yhteinen rukous luovat seurakuntayhteyttä. Eikö olisi syytä luoda toimitus, joka homojen ja lesbojen kohdalla rakentaisi siltaa seurakunnan jumalanpalveluselämään, ja jonka avulla Jumalan sanan lupaukset ja Jumalan siunaus tuotaisiin heidän elämäänsä? Eikä vain heidän elämäänsä, vaan myös heidän sukulaistensa ja muiden läheistensä elämään. Kirkollisten toimitusten kirjaan sisältyvää toimitusten kokonaisuutta voi pitää kirkon jäsenten elämäntilanteiden kohtaamisen kannalta vajaana niin kauan kuin se ei sisällä toimitusta

6 6 tilanteeseen, jossa kaksi seurakunnan jäsentä solmii rekisteröidyn parisuhteen. Siunauskaavan puuttuessa ne papit, joilta parisuhteen siunausta pyydetään, toimivat kirkolliskokouksen perustevaliokunnan mietinnön ohjeistamana, eli he soveltavat yksilöllisiä toimintatapoja, joissa sekä parin että papin näkemykset otetaan huomioon. Perustevaliokunnan mietinnössä todetaan seuraavaa: Niiden parisuhteensa rekisteröineiden kohdalla, jotka tulevat pyytämään suhteelleen kirkollista siunausta, pastoraalinen keskustelu merkitsee aitoa kohtaamista, osapuolten kuuntelemista, tarpeitten ja toiveiden huomioon ottamista, yhteistä rukoustakin. Näin voidaan löytää yksilöllinen, osapuolia tyydyttävä toimintatapa, jossa molemminpuolinen kunnioitus ja lähimmäisenrakkaus voivat toteutua. Ja: Näihin [siunaus]odotuksiin kirkossa voitaneen etsiä ja löytää ratkaisuja myös muilla tavoin kuin varsinaisella parisuhteen siunaamistoimituksella. Kirkon työntekijöiden ja homoseksuaalien ihmisten aito kohtaaminen, toisen kuunteleminen ja vuorovaikutuksessa löydettävä tapa toimia yksilöllisesti on haaste, johon kirkossa halutaan vastata. (Perustevaliokunnan mietintö 2003, ss. 9, Helsingin tuomiokapituli viittasi mietinnön jälkimmäiseen kohtaan helmikuussa 2007 antaessaan päätöksen siunauksesta tehdystä kantelusta, ks. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 2007.) Kirkon elämään on melko yleisesti kuulunut enemmän tai vähemmän julkisia siunauksia, rukoushetkiä ja muita toimituksia, joille ei ole ollut erillistä kaavaa, vaan joissa on sovellettu erilaisia olemassaolevia kaavoja. Jos toimitukset ovat osoittaneet vakiintumisen merkkejä, niistä on vähitellen annettu kokonaiskirkollisella tai paikallisella tasolla ei-sitovia ohjeita ja kokeilukaavoja, ja kun riittävä yksimielisyys on saavutettu, niille on laadittu kaava kirkkokäsikirjaan. Näin voi odottaa tapahtuvan myös rekisteröidyn parisuhteen siunaamisen kohdalla. Kirjallisuus Edustaja-aloite 2002 Virallistetun parisuhteen siunaaminen ja parisuhteensa virallistaneiden kodin siunaaminen. Edustaja-aloite 4/2002. Ks.

7 7 Ehdotus parisuhteen siunauskaavaksi Ehdotus parisuhteen siunauskaavaksi. Yhteys-liikkeen kotisivut. Tietoa. Harjula, Raimo ja Häkkinen, Sakari 2003 Siunaamisen teologia ja käytäntö. Teoksessa Synti vai siunaus. Homoseksuaalit, kirkko ja yhteiskunta. Toim. Martti Nissinen ja Liisa Tuovinen. Helsinki: Kirjapaja Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin päätös 2007 Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, päätös 2/2007, annettu [Päätös kanteluun Leena Huovisesta]. Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli, Helsinki. Ks. /. Hirvonen, Vesa 2004 John, Jeffrey: Permanent, faithful, stable. Christian Same-sex Partnerships. Darton, Longman and Todd, London 1993, new ed. 2000, repr s. (kirja-arvostelu). Teologinen Aikakauskirja 109, 4/ Huotari, Voitto 2002 Miksi kirkko ei siunaa kynttilöitä? Ylimääräisen synodaalikokouksen avauspuhe Ks. Huovinen, Eero 2002 [Kirje] Helsingin hiippakunnan lääninrovasteille ja kirkkoherroille Ks. John, Jeffrey 2000 Permanent, faithful, stable : Christian Same-sex Partnerships. London: Darton, Longman and Todd. First published Kirkollisten toimitusten kirja 2003 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkokäsikirja 3, Kirkollisten toimitusten kirja 1-3. Hyväksytty kirkolliskokouksessa 8. marraskuuta [Helsinki:] Kirkkopalvelut. Ks. myös Niemelä, Kati ja Palmu, Harri 2006 Papisto ja kanttorit Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkyselyn raportti. Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja Parisuhde ja siunaamisen kaava

8 Parisuhde ja siunaamisen kaava ahp. Arcuksen - ekumeenisen sateenkaariryhmän kotisivut. Puheenvuoroja. Perustevaliokunnan mietintö 2003 Parisuhteen rekisteröinnin seuraukset kirkossa, rekisteröidyn parisuhteen siunaaminen sekä parisuhteensa virallistaneiden kodin siunaaminen. Perustevaliokunnan mietintö 2/2003. Ks. Piispojen tiedote 2001 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispat samaa sukupuolta olevien rekisteröidystä parisuhteesta Ks. Raunio, Antti 2007 Rekisteröity parisuhde luterilaisen etiikan teologisten perusteiden näkökulmasta. Tiivistelmä. unio_tiivistelma.pdf?openelement.

Opas vihkimisen järjestelyihin

Opas vihkimisen järjestelyihin Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh. 15:9 12 Jyväskylän seurakunnan Opas vihkimisen järjestelyihin Avioliittoon vihkiminen K ristillisen uskomme mukaan

Lisätiedot

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen

Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Naantalin seurakunnan Laaja oppimäärä kirkolliseen vihkimiseen Avioliiton merkitys Avioliiton esteiden tutkinta Vihkimisen varaaminen Tapaaminen papin kanssa Avioliittoon vihkiminen vai morsiusmessu? Häämusiikki

Lisätiedot

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN Espoon seurakunnat AVIOLIITTOON VIHKIMINEN www.espoonseurakunnat.fi www.esboforsamlingar.fi www.espoonseurakunnat.fi Avioliittoon vihkiminen Espoossa Avioliittoon vihkiminen siunausta elämäänne Avioliitto

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminenopas

Avioliittoon vihkiminenopas Avioliittoon vihkiminenopas Suurin on rakkaus Olette kohdanneet ihmisen, jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne. Se on ihmeellisen hienoa. Kirkossa voitte solmia avioliiton, pyytää sille Jumalan siunausta

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

Avioliiton siunaaminen ja pastoraalinen rukous

Avioliiton siunaaminen ja pastoraalinen rukous Kappalainen Anne Blomqvistin toimittama samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunaaminen Diaarinumero Esittelijä DESP/312/08.00.00/2017 Lakimiesasessori Sari Anetjärvi Asian vireille tulo Hyvinkään

Lisätiedot

Olisiko kirkon luovuttava vihkioikeudesta? Mitä selvityksessä selvisi?

Olisiko kirkon luovuttava vihkioikeudesta? Mitä selvityksessä selvisi? Olisiko kirkon luovuttava vihkioikeudesta? Mitä selvityksessä selvisi? Tiililä-seura 3.10. 2017 Eila Helander, professori emerita 3.10.2017 1 Piispainkokouksen tehtäväanto Selvityksen tuli olla: Perinpohjainen

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti

KIRKKOHALLITUS. Kirkko: yhteistä näkyä kohti KIRKKOHALLITUS Kirkko: yhteistä näkyä kohti 1 Asiakirjan tausta Faith and Order-asiakirja BEM (Baptism, Eucharist Ministry l. Kaste, ehtoollinen, virka 1982) ja siitä saadut perusteelliset vastaukset KMN:n

Lisätiedot

Lähetystyö & raha. Teksti. Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset

Lähetystyö & raha. Teksti. Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset Lähetystyö & raha Teksti Kirkon virallisten lähetysjärjestöjen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslinjaukset Järjestöjen saama budj.tuki 2012 Suomen Lähetysseura Suomen Pipliaseura 9,5 milj. 1,1 milj. Kansanlähetys

Lisätiedot

Seurakunnallisten toimitusten kirja

Seurakunnallisten toimitusten kirja Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkko Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 5 2015 Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen äänin 8-6, tyhjiä 3.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen äänin 8-6, tyhjiä 3. 323/2017 15 Avioliittolaki muuttuu 1.3.2017 Päätösehdotus Malmin seurakunta päättää, että seurakunnan tilat ja kirkot ovat käytettävissä kaikkien parien vihkimiseen. Esityksen lähtökohtana on tasaarvon

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä

Lisätiedot

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Missä työskentelen pappina? Missä työskentelen pappina? Missä työskentelen pappina?

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Missä työskentelen pappina? Missä työskentelen pappina? Missä työskentelen pappina? Suuri pappikysely 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 382 Mies 46,25% Nainen 53,75% 2. Työtehtävä Vastaajien määrä: 382 Kirkkoherra 13,75% Kappalainen 22,5% Pappi 63,75% 3. Vastaajan ikä Vastaajien määrä: 381

Lisätiedot

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen

Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011. Keijo Toivanen Kirkonpalvelijat ry:n OPINTO- JA KOULUTUSPÄIVÄT Mikkelissä 29.06.2011 Keijo Toivanen 2 KIRKONPALVELIJA HÄMMENNYSTEN KESKELLÄ Arvoristiriidat Erilaisuuden sietäminen 3 1. Jäsenmäärien kehitys( pako kirkosta

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 15 Ainali

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

Samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen / pastori Árpád Kovács

Samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen / pastori Árpád Kovács Samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen / pastori Árpád Kovács Diaarinumero Esittelijä Perustelut DOUL/302/08.00.00/2017 lakimiesasessori Mari Aalto Tuomiokapituliin on 16.8.2017 toimitettu Oulun ev.-lut.

Lisätiedot

Kirkolla on vastuu ihmisistä Piispainkokous

Kirkolla on vastuu ihmisistä Piispainkokous Arkkipiispa Kari Mäkinen Kirkolla on vastuu ihmisistä Piispainkokous 25.1.2017 Hyvät työtoverit, Viime aikoina olen pitänyt piispainkokouksessa avauspuheita harvoin. Nyt aion pitää. Runsaan kuukauden kuluttua

Lisätiedot

Kuka käyttää kirkon ääntä tänään? Esitelmä Kirkko myrskyn silmässä symposiumissa 25.2.2014 Joensuussa

Kuka käyttää kirkon ääntä tänään? Esitelmä Kirkko myrskyn silmässä symposiumissa 25.2.2014 Joensuussa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kuka käyttää kirkon ääntä tänään? Esitelmä Kirkko myrskyn silmässä symposiumissa 25.2.2014 Joensuussa Viime kesän kirkollisen keskustelun kuumentuessa Iltalehdessä oli 11.7.2013

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJANOTE. <2013-00252> Pappisvirasta erottaminen, rovasti Risto Soramies

PÖYTÄKIRJANOTE. <2013-00252> Pappisvirasta erottaminen, rovasti Risto Soramies PÖYTÄKIRJANOTE Asia Pappisvirasta erottaminen, rovasti Risto Soramies Päättäjä Tuomiokapituli Päätöspäivä 09.10.2013 Pykälä 392 392 Pappisvirasta erottaminen, rovasti Risto Soramies

Lisätiedot

Edustaja-aloite /2017 kirkolliskokoukselle. Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen. Aloitteen tarkoitus

Edustaja-aloite /2017 kirkolliskokoukselle. Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen. Aloitteen tarkoitus 1 Edustaja-aloite /2017 kirkolliskokoukselle Kirkon avioliittokäsityksen laajentaminen Aloitteen tarkoitus Kun avioliittolaki Suomessa laajentuu 1.3.2017 alkaen koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja,

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Ohjeistus, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 18.9.2013. 1. Johdanto

Ohjeistus, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli 18.9.2013. 1. Johdanto Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sekä Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkan ekumeeninen yhteys Turun arkkihiippakunnan alueella Ohjeistus, Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017

SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kokousaika: ma 23.1.2017 klo 18 (iltapalaa klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Jussi Mäkelä, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rakkaani on minun ja minä olen hänen

Rakkaani on minun ja minä olen hänen Rakkaani on minun ja minä olen hänen Laul. l. 6:3 Sastamalan seurakunta Aittalahdenkatu 12 38200 SASTAMALA puh. (03) 521 9000 www.sastamalanseurakunta.fi Kirkkoherranvirasto puh. (03) 521 9090 avoinna

Lisätiedot

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat

12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat 12. Yhteenveto: Tunnustusten teologiat luterilaisuus: Augsburgin tunnustus Puolustus Yksimielisyyden ohje muut tunnustuskirjat katolisuus: Trenton kirkolliskokous reformoidut kirkot: paikalliset tunnustukset

Lisätiedot

PAPISTO JA KANTTORIT 2006

PAPISTO JA KANTTORIT 2006 Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 11 PAPISTO JA KANTTORIT 2006 Akavan kirkollisten ammattiliittojen jäsenkyselyn raportti Kati Niemelä & Harri Palmu Kirkon tutkimuskeskus, Tampere 2006 ISBN 951-693-275-4

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen AVIOLIITON MERKITYS Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminenopas

Avioliittoon vihkiminenopas Avioliittoon vihkiminenopas Suurin on rakkaus Olette kohdanneet ihmisen, jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne. Se on ihmeellisen hienoa. Kirkossa voitte solmia avioliiton, pyytää sille Jumalan

Lisätiedot

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA

KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA KASTEKOTIIN PARKANON SEURAKUNTA Onnittelut uuden perheenjäsenen vanhemmille! Odotus on päättynyt, ja hän lepää sylissänne. Toivottavasti kaikki on mennyt hyvin. Ja vaikka ei menisikään, Jeesus lupaa olla

Lisätiedot

N A K K I L A N S E U R A K U N T A. hääopas

N A K K I L A N S E U R A K U N T A. hääopas MITÄ PITÄÄ MUISTAA? N A K K I L A N S E U R A K U N T A hääopas VIHKIKAAVA Mitä, missä, milloin? AVIOLIITON MERKITYS Rakkaus, sitoutuminen, turva Ennen häitä, juhlan aikana ja sen jälkeen. NAKKILAN SEURAKUNTA

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen

IHMISET, STRATEGIA JA SEURAKUNTA. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi Kai Peltonen ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Kirkkonummi 2.4.2016 Kai Peltonen Miksi olet ryhtynyt seurakunnan luottamushenkilöksi? MIKÄ ON? Augsburgin tunnustus (1530): artikla V: Jotta saisimme

Lisätiedot

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto Timo Tavast Hiippakuntadekaani Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 7.11.2012 Kirkko- ja seurakuntakäsitys, jossa sekä salatulla että näkyvällä on paikkansa Kaksinaisuus kirkon / seurakunnan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistaina klo 18.00 19.15 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Maunukselantie 3 Osanottajat Läsnä Asioiden esittelijä Ylikangas Kimmo kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti

PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti 1/6 PASTORI HARRI SAMUEL HUOVISEN VIRKAAN ASETTAMINEN Lahti 26.08.2012 Kristuksessa rakas veljemme, Harri Samuel Huovinen, sinun perheesi ja koko läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä VT:n sanoilla,

Lisätiedot

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde

Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Avoliitto, kihlaus, avioliitto ja rekisteröity parisuhde Ihmiset voivat elää monenlaisissa liitoissa. Tässä saat tietoa neljästä eri liitosta ja siitä, mitä ne tarkoittavat. Avoliitto Kun kaksi ihmistä

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 2/2017 Kokousaika 22.02.2017 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 8/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 8/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.20 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

1. Avioliitto osana luomistyössä asetettua perhettä ja jatkuvaa luomista

1. Avioliitto osana luomistyössä asetettua perhettä ja jatkuvaa luomista Samaa sukupuolta olevien avioliitto luterilaisen teologian näkökulmasta Vesa Hirvonen Tarkoitukseni on seuraavassa esittää joitain näkökohtia luterilaisesta avioliittokäsityksestä ja sen perusteella mahdollisuudesta

Lisätiedot

Helsingin maistraatti toteaa kansalaisaloitteen johdosta seuraavaa.

Helsingin maistraatti toteaa kansalaisaloitteen johdosta seuraavaa. H E L S I N G I N MAISTRAATTI 1.4.2014 Eduskunta Lakivaliokunta Lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle kansalaisaloitteesta avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Lutherista luuranko. Onko luterilainen tunnustus muisto menneestä vai tuki tulevaan?

Lutherista luuranko. Onko luterilainen tunnustus muisto menneestä vai tuki tulevaan? Lutherista luuranko. Onko luterilainen tunnustus muisto menneestä vai tuki tulevaan? Esittäjän nimi 16.2.2017 1 Tunnustus on hengellinen ja opillinen Tunnustus ei ole yhdistyksen säännöstö, vaan kirkon

Lisätiedot

PAPISTO JA KANTTORIT 2010

PAPISTO JA KANTTORIT 2010 Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 20 PAPISTO JA KANTTORIT 2010 Akavan kirkollisten ammattijärjestöjen jäsenkyselyn raportti Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus, Tampere 2010 ISBN 978-951-693-302-5

Lisätiedot

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka?

5. Oppi ja moraali. Erottaako oppi vai etiikka? 5. Oppi ja moraali Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon väliset neuvottelut oppikysymykset (pelastus, sakramentit jne.) sosiaalieettinen teema (rauhantyö) TA 4/2016 (myös teologia.fi)

Lisätiedot

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA

Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Mitä kirkolle ja hiippakunnalle kuuluu? Mikkelin hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä 8.10.2016 Kouvolassa MIKKELIN HIIPPAKUNNAN PIISPA Kirkon ja valtion suhteet Yhteisöveron muuttuminen valtion

Lisätiedot

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT

7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 7.11 USKONTO KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 5/2017 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 3.8.2017 klo 17.30-21.21 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Eija Murto kirkkoherra, pj. Lehtomäki

Lisätiedot

Jeesuksen jäähyväisrukous jatkuu

Jeesuksen jäähyväisrukous jatkuu 1 Johanneksen evankeliumin selitys 49 Joh. 17:6-26 Jeesuksen jäähyväisrukous jatkuu Edellisellä kerralla tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä pääsimme aloitimme Jeesuksen jäähyväisrukouksen selityksen.

Lisätiedot

OHJE SEURAKUNNAN VIERASKIELISEN JA EKUMEENISEN TYÖN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN

OHJE SEURAKUNNAN VIERASKIELISEN JA EKUMEENISEN TYÖN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN OULUN HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI OHJE SEURAKUNNAN VIERASKIELISEN JA EKUMEENISEN TYÖN JÄRJESTÄMISTÄ VARTEN 17.9.2008/th SISÄLLYS 1. Aluksi 1 2. Jumalanpalvelukset 2 Saarna 3 Ehtoollinen 3 3. Kirkolliset

Lisätiedot

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

USKONTO EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO USKONTO Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen

Lisätiedot

134 Avioliittolain muutoksiin liittyvä seurakuntalaisaloite

134 Avioliittolain muutoksiin liittyvä seurakuntalaisaloite 69/2016 134 Avioliittolain muutoksiin liittyvä seurakuntalaisaloite Päätösehdotus 1. Seurakuntaneuvosto ja kirkkoherra päättävät, että Kallion seurakunnan tilat ovat maksutta samasukupuolisten vihittyjen

Lisätiedot

Seurakunta ja parantamisen eetos. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Arto Antturi

Seurakunta ja parantamisen eetos. Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Arto Antturi Seurakunta ja parantamisen eetos Kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus Arto Antturi 24.3.2006 2 1. Seurakunnan ihanne Ihanneseurakunta? Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta.

Lisätiedot

FSD2832. Pappien ja kanttorien asenteet Koodikirja

FSD2832. Pappien ja kanttorien asenteet Koodikirja FSD2832 Pappien ja kanttorien asenteet 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Pappien ja kanttorien asenteet

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN

SITOUTUMINEN PARISUHTEESEEN Sitoutuminen SISÄLTÖ Sitoutuminen parisuhteeseen Sitoutumisen kulmakiviä Ulkoinen ja sisäinen sitoutuminen Näkökulmia avioliittoon Mitä sitoutuminen mahdollistaa? Sitoutumista vaikeuttavia tekijöitä Sitoutuminen

Lisätiedot

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 3. huhtikuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (13) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 3. huhtikuuta 2017 klo 18 20.35 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta

Surun kohdatessa. - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Surun kohdatessa - Ohjeita hautaukseen - Kangasalan seurakunta Päivitetty 7.5.2013 Vainajan lähimmät Ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Kastekodin opas Perhon seurakunta

Kastekodin opas Perhon seurakunta Kastekodin opas Perhon seurakunta Kasteen merkitys KASTEEN KAUTTA KRISTITYKSI Kirkon jäseneksi tullaan kasteen kautta. Kasteessa ihminen liittyy kotipaikkansa paikallisseurakuntaan ja maailmanlaajuiseen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Eettisten ohjeiden tausta

Eettisten ohjeiden tausta Eettisten ohjeiden tausta-aineisto Kirkkojärjestyksen 5:6 mukainen pappislupaus: Minä N.N. lupaan kaikkitietävän Jumalan edessä, että toimittaessani pappisvirkaa, jonka olen valmis ottamaan vastaan, tahdon

Lisätiedot

LAUSUNTO Käsikirjakomitean ehdotuksesta Kirkollisten toimitusten kirjaksi

LAUSUNTO Käsikirjakomitean ehdotuksesta Kirkollisten toimitusten kirjaksi LAUSUNTO Käsikirjakomitean ehdotuksesta Kirkollisten toimitusten kirjaksi 21.3.2002 Kirkkohallitus Pl 185 00161 HELSINKI Lausuntonaan käsikirjakomitean ehdotuksesta Kirkollisten toimitusten kirjaksi Suomen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa

Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Osallisuus - vastaus kirkon kaikkiin ongelmiin? Seurakunnan tietoinen ja aktiivinen osallistuminen messussa Kirkko kantaa huolta siitä, etteivät kristityt olisi sivullisina ja mykkinä katselijoina tätä

Lisätiedot

Armolahjat ja luonnonlahjat

Armolahjat ja luonnonlahjat Armolahjat ja luonnonlahjat Rakkauden palvelua varten Jumalan antamat lahjat Luonnonlahjat ja armolahjat liittyvät t syvällisell llisellä tavalla ihmisen kokonaisvaltaiseen kutsumukseen. Luonnonlahjat

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA

TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA TOIVON TIEKARTTA SUOMEN LÄHETYSSEURAN STRATEGIA 2017-2022 Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859 ja se on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja sen seurakuntien lähetysjärjestö. Lähetysseuran

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 2/2011 Sivu 1 Kokous 2/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Harinen Ari Kaurila

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden kuulua haluamaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on oikeus

Lisätiedot

AVIOLIITTO. kirkossamme tänään ja huomenna. Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen , POHTO-seminaari

AVIOLIITTO. kirkossamme tänään ja huomenna. Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen , POHTO-seminaari AVIOLIITTO kirkossamme tänään ja huomenna Oulun tuomiorovastikunnan pappien kokoontuminen 11.1.2017, POHTO-seminaari Avioliittoinstituution lyhyt historia keskiajalta nykyaikaan (Suomi osana Ruotsia, Venäjää

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kuorisääntö, hyväksytty kirkkoneuvostossa 29.11.2007

HARTOLAN SEURAKUNTA Kuorisääntö, hyväksytty kirkkoneuvostossa 29.11.2007 HARTOLAN SEURAKUNTA Kuorisääntö, hyväksytty kirkkoneuvostossa 29.11.2007 1. Yleistä 2. Kellojen soitto 3. Kynttilät ja kukat 4. Jumalanpalvelukset 5. Muuta 1. Yleistä Hartolan kirkon kuorisäännössä määrätään

Lisätiedot

1900-luvulla ortodoksinen kirkko koki suuria muutoksia: kirkko hävisi lähes tyystin Vähästä-Aasiasta, Balkanin alueen kirkot organisoituivat uudella

1900-luvulla ortodoksinen kirkko koki suuria muutoksia: kirkko hävisi lähes tyystin Vähästä-Aasiasta, Balkanin alueen kirkot organisoituivat uudella Ortodoksi kirkko AM Ortodoksinen kirkko (kreik. ορθός+δόξα, orthos+doksa, oikea ja katsomus ) on kristillinen kirkko, johon kuuluu noin 270 miljoonaa kannattajaa Suurin osa maailman ortodoksisista paikalliskirkoista

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

Sinä. olet kanssani. Kirkollisten toimitusten opas

Sinä. olet kanssani. Kirkollisten toimitusten opas Sinä olet kanssani Kirkollisten toimitusten opas Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2006: 4 Sinä olet kanssani Kirkollisten toimitusten opas 2. painos Kirkkohallitus Jumalanpalveluselämä

Lisätiedot

Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle

Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle Jumalanpalvelusten kirjan käyttäjälle Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen. (Ps. 122: 1) Jumalanpalvelusten kirja sisältää seurakunnassa tarvittavat keskeiset jumalanpalveluskaavat.

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 20.2.2017 klo 17.30 18.18 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla

Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla Vantaan seurakuntien strategia 2020 Rohkeasti armon asialla Strategia on suunnitelma, jolla yhteiset tavoitteet ja päämäärät saavutetaan. Strategiassa määritellään seurakuntien tehtävä, arvot, visio ja

Lisätiedot

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382 Suuri pappikysely 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies 63,61% Nainen 36,39% 2. Työtehtävä Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kirkkoherra 15,18% Kappalainen 31,15%

Lisätiedot

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Taivaanpankontie 3, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 8/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Taivaanpankontie 3, KUOPIO PÖYTÄKIRJA 8/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO 1 KUOPION PUIJON SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/2016 Taivaanpankontie 3, 70200 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 8/2016 p. 040 4848410 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Keskiviikko 16.11. klo 17.30 19.25 (Kahvitarjoilu klo 17.15) Paikka

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen

Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen Pastoraalitutkintoa koskevan päätöksen uudistaminen Versio 4.10.2013 Papin koulutuspolkutyöryhmä esitti perusteet pastoraalitutkinnon uudistamisesta (Papin koulutuspolku mietintö). Piispainkokous hyväksyi

Lisätiedot

Pappislupaus mitä se on? Puheenvuoro papiston päivillä 1.10.2014 Simo Peura. Rakastatko sinä minua?

Pappislupaus mitä se on? Puheenvuoro papiston päivillä 1.10.2014 Simo Peura. Rakastatko sinä minua? 1 Pappislupaus mitä se on? Puheenvuoro papiston päivillä 1.10.2014 Simo Peura Rakastatko sinä minua? Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas?" Pietari

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 12.4.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 30 - Kokouksen avaus 31 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot