KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh Y-tunnus Huhdintie 9 Fax Karkkila web:

2 Kirkkoneuvosto Sivu 2 SISÄLLYS 1 PERUSTOIMINTOKUVAUKSEN TARKOITUS Tausta Perusteet KARKKILAN SEURAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ Karkkilan seurakunnan perustoiminta-alat ja organisaatio Johtamisroolit ja tehtävät Johtamisfoorumit Suunnittelujärjestelmät YLEISHALLINTO Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojen pito Kirkkoherranvirasto SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Toimitukset Muut seurakuntatilaisuudet Lapsi-, perhe- ja aikuistyö Viestintä Musiikki Varhaisnuorisotyö Rippikoulutyö Nuorisotyö Diakoniatyö Lähetystyö HAUTAUSTOIMI Tehtävä Kohderyhmä Sidosryhmät Toimintaympäristö ja henkilöstö KIINTEISTÖTOIMI Tehtävä Kohderyhmä...24

3 Kirkkoneuvosto Sivu Sidosryhmät Toimintaympäristö ja henkilöstö KIRKKOPALVELUT Tehtävä Kohderyhmä ja osalliset Sidosryhmät Toimintaympäristö ja henkilöstö...25 KUVIOT...26

4 Kirkkoneuvosto Sivu 4 1 PERUSTOIMINTOKUVAUKSEN TARKOITUS 1.1 Tausta Tässä perustoimintokuvauksessa 2010 pyritään kuvaamaan sekä sanallisesti että tunnusluvuin Karkkilan seurakunnan perustoiminnot. Tässä tarkoitus otsikon alle on koottu kaikkein keskeisimmät määräykset, joiden pohjalta on tehty kyseinen asiakirja. Tämä asiakirja on korjattu versio vuoden 2007 perustoimintokuvauksesta. Tämän asiakirjan tarkoitus on määritellä ne perustoiminnat, jotka vievät työntekijöiden ja viranhaltijoiden aikaresursseita noin %. Tämän asiakirjan syntyyn on vaikuttanut piispa Mikko Heikan vierailu seurakunnassamme. Piispan, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisellä sopimuksella käynnistettiin vuonna 2007 selvitystyö. Asiantuntijana selvitystyössä ja asiakirjan laatimisessa toimi hiippakuntasihteeri Mauri Vihko. Asiakirjaa on päivitetty työyhteisön toimesta ja luottamushenkilöiden tuella vuonna Perustoimintokuvauksen tehtävänä on selkeyttää seurakuntamme perustoiminta ja samalla helpottaa sekä työntekijöiden että luottamushenkilöiden tehtävää. Täten toimintasuunnitelmassa ja toimintakertomuksessa voidaan viitata perustoimintokuvaukseen ja esittää kunkin tehtäväalueen suunnitteluvuoden painopistealue, kehittämishanke tai erityisiä resursseja vaativa toiminta. Koska tämän päivän maailmassa kaikki ei pysy ennallaan perustoimintokuvausta on mahdollista korjata ja muuttaa kirkkovaltuuston päätöksellä, johon luontevin tapa on toimintasuunnitelmaa hyväksyttäessä tai tilinpäätöskokouksessa. Kuitenkin periaatteena on se, että perustoimintokuvaukseen sitoudutaan sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Tehtävissä onnistumista arvioidaan sen pohjalta tulevaisuudessa tilinpäätöskokouksissa. Tämä mahdollistaa pitkäjänteisemmän toiminnallisen ja taloudellisen suunnittelun ja yhteisen strategian laatimisen. 1.2 Perusteet Lähetyskäsky Kirkon ja seurakunnan perustehtävä on lähettävä. Toiminnan, myös kirkollisen lainsäädännön pohjana on kaste- ja lähetyskäsky. Lähetyskäskyssään Kristus itse antaa seurakunnalleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. (Matt. 28:19-20) Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemät tehtävät Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2 ) Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. KL 4:3 Kirkkolain selityksessä todetaan, että seurakunnan tehtävien määritelmä perustuu KL 1:2 :n säädökseen. Tehtäviä ei ole lueteltu tyhjentävästi, joten säädös antaa mahdollisuuden seurakunnan toiminnan jatkuvalle kehittämiselle.

5 Kirkkoneuvosto Sivu 5 Vanhempien ja huoltajien tulee antaa lapsille kristillistä kasvatusta ja kirkon tunnustuksen mukaista opetusta. Kummien ja seurakunnan tulee tukea vanhempia ja huoltajia tässä kasvatus- ja opetustyössä. KJ 3:1. Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta. KJ 3: 2 Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. KJ 3:3 Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori. Opettajina toimivat heidän lisäkseen kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja muut seurakunnan viranhaltijat siten kuin seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä määrätään. Tarvittaessa pidetään rippikoulu yksityisesti. Seurakunnan rippikoulun ohjesäännön hyväksyy kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto. Päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Seurakunnassa tulee olla kirkkoherran virka. Muista viroista, joita seurakunnan tulee tehtäviensä täyttämiseksi perustaa, määrätään kirkkojärjestyksessä. KL 6: 13 Seurakunnassa tulee olla, ottaen huomioon mitä 40, 50 ja 52 :ssä määrätään, vähintään yksi kanttorin ja yksi diakonian virka. KJ 6: 9 Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä diakoniatyön johtosäännössä. KJ 4: 3 Hautatoimilaissa (457/2003), joka tuli voimaan , velvoitetaan evankelis-luterilainen kirkon seurakunnat ylläpitämään yleisiä hautausmaita. Samalla tästä velvollisuudesta on säädetty monissa eri muissa laeissa (esim. TerSuojeluL:ssa, JärjestysL:ssa, KL:ssa ja KJ:ssä) Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki Karkkilan seurakunta ei hyväksy sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää missään yhteydessä. Lisäksi seurakunta sitoutuu toimimaan yhdenvertaisuuslain 6 :n syrjintäkiellon mukaisesti. Työyhteisön sisällä Karkkilan seurakunta ei hyväksy henkilöön kohdistuvaa syrjintää missään muodossa.

6 Kirkkoneuvosto Sivu 6 2 KARKKILAN SEURAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ 2.1 Karkkilan seurakunnan perustoiminta-alat ja organisaatio Kuvio 1. Karkkilan seurakunnan perustoiminta-alat Seurakunta on jäsentensä muodostama hengellinen yhteisö. Jumalan sana ja sakramentit rakentavat tätä hengellistä yhteisöä. Toisaalta seurakunta on hallinnollinen yksikkö, jonka organisaatiossa toteutuu työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhdessä johtama toiminta. (Seurakuntatyöryhmän raportti, 2007.) Seurakunnassa ylintä valtaa käyttää seurakuntalaisten valitsema kirkkovaltuusto. Käytännön asioita johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkoherra vastaa seurakunnallisesta toiminnasta ja talouspäällikkö vastaa tukitoiminnoista. Lapsi-, nuoriso-, ja diakonia työalasta vastaavat papit toimivat oman ryhmänsä esimiehinä. Työnjohtaja toimii kiinteistö- ja hautaustoimessa työskentelevän ryhmän esimiehenä. Kuviossa kaksi on kuvattu Karkkilan seurakunnan organisaatio.

7 Kirkkoneuvosto Sivu 7 Kuvio 2. Karkkilan seurakunnan organisaatio 2.2 Johtamisroolit ja tehtävät Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa, kirkkovaltuuston tehtävät on esitetty kohdassa 3.1. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, kirkkoneuvoston tehtävät on esitetty kohdassa 3.2. Perustoimintokuvauksen tarkoituksena on kirkkaasti osoittaa seurakunnan perustoiminnat. Perustoimintakuvaus kestää aikaa, on yleiskuvaus seurakunnan toiminnasta. Seurakuntien työtä ohjaavat lisäksi ohje- ja johtosäännöt. Ohjesäännöt ovat sisäisiä normeja, joiden hyväksyminen alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi, mm. kirkkoneuvoston ohjesääntö. Seurakunnallisilla viroilla on omat johtosäännöt, joissa säädetään viran tehtävistä. Seurakunnan toimintaa määrittää organisaatio. Karkkilan seurakunnan organisaatio on kuvattu kohdassa 2.1. Tehtävänkuvaukset määrittävät työtehtävien tarkoituksen ja pääsisällöt. Tehtävänkuvauksissa kerrotaan tehtävän yleiskuvaus, arvioidaan tehtävän vaatima osaaminen ja tehtävän vaativuus. Seurakunnan sisäisten johtamisroolien ja tehtävien lisäksi seurakunnan toimintaa ohjaa Kirkkohallitus ja Kirkon työmarkkinalaitos ja hiippakunnan Tuomiokapituli.

8 Kirkkoneuvosto Sivu Johtamisfoorumit Valtuustoseminaarit ovat johtamisfoorumeita, joilla pyritään edistämään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vuorovaikutusta ja kanssakäymistä. Valtuustoseminaareja pyritään järjestämään yksi vuodessa ja niiden teemat ovat ajankohtaisista aiheista. Kirkkovaltuuston kokouksia seurakunnassamme on noin neljä vuoden aikana. Kirkkoneuvoston kokouksia on noin viisitoista vuodessa. Yhteen kirkkovaltuuston kokouksen sisältyy iltamessu. Kaikki kokoukset alkavat lyhyellä hartaudella ja päättyvät rukoukseen. Kauden suunnittelukokouksia pyritään järjestämään kahdesti vuodessa. Tämä on kaikkien työntekijöiden yhteinen tilaisuus, jolloin jaetaan koko työyhteisön kesken kunkin työalan tilanne, tärkeimmät tapahtumat tulevina kuukausina. Työntekijäkokouksia pidetään noin kymmenen vuodessa. Työntekijäkokouksissa käsitellään ajankohtaisia työnyhteisön asioita, jaetaan tietoa ja vuorovaikutetaan. Kaikkiin työntekijäkokouksiin kuuluu hetkipalvelus. Työkokoukset ovat hengellisten työalojen kokouksia, joissa käydään läpi tulevien viikkojen seurakunnallisen toiminnan asioita, aikataulutetaan tapahtumia, sovitaan resursseista ja vuorovaikutetaan. Arkijohtamisen foorumeita ovat tiimi ja kuukausipalaverit. Näistä on erilaisia käytäntöjä esimiehistä riippuen, tavoitteiden saavuttamisessa, käytännön asioiden läpikäymisessä ja esimiestyön välineinä ne ovat tarpeellisia palavereita, joiden säännölliseen toteuttamiseen on kiinnitettävä huomiota. 2.4 Suunnittelujärjestelmät Strateginen suunnittelu Karkkilan seurakunnalla on voimassa oleva strategia, jossa määritellään seurakunnan missio ja visio siitä, millainen seurakunnan tulisi olla. Strategiassa määritellään seurakunnan arvot ja esitetään keinoja, joilla visioon päästään Toiminta- ja taloussuunnittelu Toiminta- ja taloussuunnittelu tehdään vuosittain. Suunnitelmakaudelle tehdään toiminnan suunnitelma. Tähän suunnitelmaan sisällytetään tulevan vuoden hankkeet, kuvataan tapahtumia, toimintaa ja suunnitellaan toteuttavat resurssit. Toiminnan suunnitelman rinnalle tehdään taloussuunnitelma, jossa selviää toiminnan kustannusrakenteet. Taloussuunnitelma tehdään sitovaksi ensimmäiselle suunnitelmavuodelle ja kahdelle seuraavalle vuodelle tehtävä taloudellinen suunnitelma on ohjeellinen Kausisuunnittelu Toiminnan suunnittelua täydentämään on luotu kausisuunnittelun malleja. Tukitoiminnoissa on työstetty mallia, jossa yksityiskohtaisesti nimetään kaudelle suunnitellut kehityshankkeet tiimikohtaisesti aikatauluineen ja vastuineen. Hankkeiden toteutumista edistetään ja seurataan esimiehen johdolla. Kausisuunnittelun alle kuuluvat myös työyhteisön suunnittelupalaverit, joita pyritään pitämään kahdesti vuodessa. Tuolloin jaetaan koko työyhteisön kesken kunkin työalan tilanne, tärkeimmät tapahtumat tulevina kuukausina. Pohditaan seurakunnan kulloisiakin painopisteitä ja päätetään niistä. Työyhteisön suunnittelupalaverit pidetään syksyisin ja alkukeväästä.

9 Kirkkoneuvosto Sivu Toimintakertomus ja tasekirja Toimintakertomuksessa arvioidaan kauden toimintaa tehtyyn toimintasuunnitelmaan nähden. Toimintakertomuksen talousosiossa arvioidaan toiminnan kustannusrakennetta ja verotulokertymään suunniteltuun nähden. Henkilöstötilinpäätös sisältyy tasekirjaan Tehtävänkuvausten tarkistuspalaverit Tehtävänkuvausten tarkistuspalaverit pidetään kaikkien henkilöiden kanssa vuosittain. Tuolloin käydään työtehtävä ja siitä kirjoitettu tehtävänkuvaus läpi. Tämä läpikäynti antaa mahdollisuuden työntekijälle kommentointiin, ehdotuksiin, muutostarpeiden esiintuontiin. Tehtävänkuvien läpikäynti myös pitää esimiehen valppaana johtamiensa tehtävien sisällöstä ja kehittämisen tarpeesta. Tehtävänkuvausten läpikäynnistä kirjoitetaan päivitetty tehtävänkuvaus Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut on esimiehen ja työntekijän välillä käytävä systemaattinen ja vuosittainen keskustelu, jonka tarkoituksena on parantaa suoritusta ja avointa kommunikointia. Kehityskeskustelujen tavoitteena on auttaa työntekijää kehittymään työssään. Ne edistävät luottamuksen vahvistumista ja hyvän työilmapiirin kehittymistä koko työyhteisössä. 3 YLEISHALLINTO 3.1 Kirkkovaltuusto Tehtävä Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Se päättää seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat, kirkkoherraa lukuun ottamatta. Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan kirkollisvaaleilla neljän vuoden välein. Kunkin vuoden alussa kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (KL 9 luku.) Kohderyhmä Koko seurakunnan toiminta ja kaikki asukkaat paikkakunnalla sekä lähetystyö Sidosryhmät Karkkilan kaupunki ja sen asukkaat, kirkkoneuvosto, seurakunnan työntekijät, Espoon hiippakunta, kirkkohallitus ja kirkolliskokous Toimintaympäristö ja luottamushenkilöt 19 valtuutettua, se valitsee 6 kirkkoneuvoston jäsentä ja heille varajäsenet.

10 Kirkkoneuvosto Sivu Kirkkoneuvosto Tehtävä Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, se edistää seurakunnan hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto, hoitaa seurakunnan taloutta ja valmistelee asiat kirkkovaltuustolle, ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta, lisäksi kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa. Kirkkoneuvoston tehtävät määritellään Kirkkolaissa (KL 10: 1.) Kohderyhmä Koko seurakunnan toiminta ja kaikki asukkaat paikkakunnalla sekä lähetystyö Sidosryhmät Karkkilan kaupunki ja sen asukkaat Kirkkovaltuusto Seurakunnan työntekijät Espoon hiippakunta Kirkkohallitus Kirkolliskokous Toimintaympäristö ja luottamushenkilöt Kirkkoneuvosto valitaan kirkkovaltuustossa joka toinen vuosi. 3.3 Taloushallinto Tehtävä Taloushallinnon tehtävänä on luoda seurakunnan hengelliselle toiminnalle toimintaedellytykset ja tukea seurakunnan ydintehtävän hoitamista Taloustoimiston tehtävänä on taloudellisen informaation ja palvelujen tuottaminen sidosryhmien tarpeeseen. Henkilöstöhallinnon tehtävänä on palkanlaskenta, työehtosopimusten soveltaminen ja henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen. Hautaustoimen tehtävä on lakisääteinen, merkittävää on hautainhoitorahaston toimintaan liittyvä palvelu. Kiinteistötoimi tehtävänä on taata toimivat tilat seurakunnan tarpeeseen Kohderyhmä Taloustoimiston kohderyhmään kuuluvat kaikki henkilöt, jotka asioivat seurakunnan hautausmaa-, kiinteistö- tai taloustoimiston henkilöstön kanssa Sidosryhmät Sisäiset sidosryhminä taloushallinnolle ovat koko henkilökunta ja luottamushenkilöt.

11 Kirkkoneuvosto Sivu 11 Ulkoisina sidosryhminä taloushallinnolle ovat kirkkohallitus, tilintarkastajat sekä kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat, tavaran ja palvelujen toimittajat, viranomaiset, pankit ja vakuutusyhtiöt Toimintaympäristö ja henkilöstö Taloushallinnon toimintaympäristö on seurakunnan taloustoimisto, hautausmaat ja seurakunnan kiinteistöt. Taloustoimea johtaa talouspäällikkö tehtävästä annetun johtosäännön mukaisesti. Taloustoimistossa ja kirkkoherranvirastossa työskentelee kolme toimistosihteeriä, sijaisjärjestelyt toimivat toimistosihteerien kesken. Yksityiskohtaiset tehtävänkuvaukset tarkistetaan vuosittain. Ulkopuolisina asiantuntijoina taloushallinnon ympäristössä toimivat tilintarkastajat ja sisäiset tarkastajat. Kirkkohallituksen johtama taloushallinnon palvelukeskus hanke (HETA) tulee muuttamaan lähivuosina talouden perustehtävien hoitamista. 3.4 Kirkonkirjojen pito Tehtävät Tuottaa väestörekisteripalveluja lakien ja asetusten mukaisesti. Hoitaa konekieliset ja manuaaliset muutokset väestötietojärjestelmään ohjeiden mukaisesti ja ylläpitää omaa rekisteriä Kohderyhmä Kaikki henkilöt, jotka käyttävät väestörekisteripalveluita Sidosryhmät Viranomaiset, pankit, vakuutusyhtiöt Toimintaympäristö Paikallinen seurakunta. Kirkkohallituksen johtama KIRJURI-hanke tulee muuttamaan lähivuosina kirkonkirjoihin liittyvien palvelujen hoitamista. 3.5 Kirkkoherranvirasto Tehtävät Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa henkilökohtaista asiakaspalvelua virastossa asioiville. Viraston palvelumuotoja ovat neuvonta, viestintä, ohjaus, toimitusten ja ilmoittautumisten koordinointi. Kirkkoherran viraston henkilökunta tukee seurakunnan ydintehtävän hoitamista Kohderyhmä Kaikki henkilöt, jotka käyttävät tai ovat kiinnostuneet seurakunnallisista palveluista Sidosryhmät Henkilökunta, viranomaiset, pankit, vakuutusyhtiöt.

12 Kirkkoneuvosto Sivu Toimintaympäristö ja henkilöstö Kirkkoherranvirastoa johtaa kirkkoherra tehtävästä annetun johtosäännön mukaisesti. Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa työskentelee kaksi toimistosihteeriä, sijaisjärjestelyt toimivat toimistosihteerien kesken, tarvittaessa naapuriseurakunta antaa tukea. Yksityiskohtaiset tehtävänkuvaukset tarkistetaan vuosittain. Hengellisen työn osuuden hoitavat neljä pappia päivystysvuoroin. Päivystävä pappi vastaa päivystysluonteisista tehtävistä, kuten esimerkiksi toimitusten ajankohdista ja toimituskeskusteluista sopimisen erillisten ohjeiden mukaisesti. 4 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 4.1 Jumalanpalveluselämä Toiminta-ajatus ja tehtävä Jumalanpalveluselämän toiminta-ajatuksena on luoda yhteinen aika seurakuntalaisten ja Jumalan kohtaamiselle, antaa mahdollisuus rukoukseen ja hartauden harjoitukseen, jakaa ehtoollista ja antaa mahdollisuus rippiin. Jumalanpalveluselämän tehtävänä on Järjestää jumalanpalveluksia sunnuntaisin klo 10 kirkkovuoden mukaisesti sekä muina kirkollisina pyhinä. Sanan julistus ja sakramenttien jakaminen. Antaa mahdollisuus esirukouksen harjoittamiselle, yhteydelle ja uskolle. Luoda tila pyhän kohtaamiselle, rukoukselle, ylistykselle, hartaudelle ja hiljaisuudelle Kohderyhmä ja osalliset Kaikki jumalanpalveluselämään osallistuvat henkilöt Sidosryhmät Ulkoisia sidosryhmiä ovat Eläkeliitto, partio, sydänyhdistys, reserviläisjärjestöt, Lions club, rotarit, kaupunki eri toimipisteineen (päiväkodit, koulut, hoitokodit) ja Musiikkikoulu. Sisäisiä sidosryhmiä ovat seurakunnan toiminnassa olevat eri ryhmät ja työntekijät tehtäväalueineen. Näitä ovat mm. lapset, varhaisnuoret, nuoret, rippikoululaiset vanhempineen, nuoret aikuiset, keskiikäiset ja vanhukset Toiminta Määrälliset toiminnat likimääräisesti: Päiväjumalanpalveluksia pidetään vuositasolla noin 60, joihin osallistujia on yhteensä noin 6000 henkeä. Valtaosa päiväjumalanpalveluksista on messuja. Tämän lisäksi järjestetään muita kirkkotilaisuuksia ja musiikkitilaisuuksia noin 25 tilaisuutta vuositasolla. Osa on kutsutilaisuuksia tai toimintatavoiltaan ja ohjelmaltaan kokeilevia noin 10 kpl. Kirkossa ja kappelissa tilaisuuksien määrä on 140 ja näillä tavoitetaan noin henkeä Toimintaympäristö ja henkilökunta Karkkilan kirkko.

13 Kirkkoneuvosto Sivu 13 Karkkilan kappeli. Eri laitokset, koulut. 4 pappia, yksi kanttori ja hänen sijaisensa 1,6 diakoniatyöntekijää, 2 nuorisonohjaajaa, suntio ja seurakuntalaiset Suunnittelukello Jumalanpalveluselämän vuosikello määräytyy kirkkovuoden mukaisesti ja seuraavan suunnitteluvuoden messujen teemat ja kutsujumalanpalvelusten kello laaditaan loka-marraskuussa. 4.2 Toimitukset Määritelmä Läpi kristikunnan historian kirkko on ollut läsnä pyhissä toimituksissa. Kirkolliset toimitukset jaetaan kahteen eri osaan: kasuaalitoimitukset, joista säädetään kirkkolaissa ja järjestyksessä. Niiden johtaminen kuuluu papin virkaan. Näitä ovat kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen ja ehtoollisen toimittaminen. Kasuaalitoimitusten lisäksi toimitusten kirjaan otettu rukoushetkien kaavoja, joita johtaa joku muu kuin pappi. Kirkolliset toimitukset ovat osa seurakunnan jumalalanpalveluselämää ja käytössä on kirkolliskokouksen hyväksymät käsikirjat Toiminta-ajatus ja tehtävä Toimitusten tarkoituksena on antaa seurakuntalaisille kirkon siunaus elämän tärkeissä vaiheissa ja tapahtumissa: kastaa, konfirmoida, vihkiä, haudata ja siunata koteja. antaa mahdollisuus rippiin. Toimitusten tehtävänä on Hoitaa kirkolliset toimitukset kasteista hautajaisiin. Antaa poisnukkuneelle seurakuntalaiselle tai kirkon jäsenelle kirkollinen siunaus kaavan mukaisesti sekä lohduttaa omaisia ylösnousemuksen toivolla Kohderyhmä ja osalliset Kaikki toimituksiin osallistuvat henkilöt. Erityisesti ne, joita toimitus koskee Toiminta Määrälliset toiminnat likimääräisesti: Kasuaalitoimituksia järjestetään seurakuntalaisilta tulevan tarpeen ja pyyntöjen mukaan. Kasteita ja hautaan siunaamisia on vuositasolla noin 100 kutakin, avioliittoon vihkimisiä noin 30 kpl. Toiminnalla tavoitetaan vuositasolla noin 9000 henkeä Toimintaympäristö ja henkilöstö Karkkilan kirkko. Karkkilan kappeli. 4 pappia, yksi kanttori ja suntio.

14 Kirkkoneuvosto Sivu Muut seurakuntatilaisuudet Muiden seurakuntatilaisuuksien avulla tavoitetaan useita eri sidosryhmiä, sekä harvemmin seurakunnan tilaisuuksiin osallistujia. Tavoitteet ovat yhteneväiset monen eri seurakunnallisen toiminnan kanssa, mutta niitä ei voida sijoittaa edellä tai jäljempänä oleville tehtäväalueille. Tätä toimintaa ovat esimerkiksi miestenpiirit, seurakuntaillat, makkaraillat ja erilaiset kirkkokahvitustilaisuudet, kutsutilaisuudet, reserviläisten illat, 50 vuotta sitten konfirmoidut, hiljaisuuden rukoushetket, motoristikirkon kirkkokahvit. 4.4 Lapsi-, perhe- ja aikuistyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Karkkilan seurakunnan lapsi-, perhe- ja aikuistyö pyrkii järjestämään toimintaa, joka tukee lasten ja aikuisten kristillistä kasvua ja seurakuntayhteyttä. Työmuodon tavoitteena on myös tukea perheitä elämän eri tilanteissa. Lapsityön keskeisimmät työmuodot ovat päiväkerho ja koululaisten iltapäiväkerho. Perheja aikuistyön keskeisimmät työmuodot ovat perhekerhot eli vauvapiiri ja avoimet päiväkerhot Kohderyhmä ja osalliset Aikuis- ja perhetyön osallinen on jokainen, joka osallistuu aikuis- ja perhetyöhön. Asiakkaita ovat lapset, lasten vanhemmat ja isovanhemmat, hoitajat, nuoret aikuiset, aikuiset sekä ylipäätään kaikki aikuisikäiset ihmiset Sidosryhmät Sisäiset sidosryhmät kaikki aikuis- ja perhetyöhön osallistuvat tahot. Ulkoiset sidosryhmät kaupunki Karkkilassa toimivat muut seurakunnat ja vapaat yhteisöt. päiväkodit, perhepäivähoitajat, koulut Toiminta Lapsi-, perhe- ja aikuistyön keskeisimmät toimintamuodot ovat päiväkerho, koululaisten iltapäiväkerho ja muut perhekerhot eli avoimet kerhot ja vauvapiiri. Seurakunnan päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Kerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tule kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen sopivalla tavalla. Kerhot kokoontuvat viikoittain leikkimään, hiljentymään ja toimimaan. Kerhoon kuuluu monenlainen toiminta. Seurakunta järjestää iltapäiväkerho toimintaa pienille koululaisille (1.-3. luokkalaisille). Iltapäiväkerhon toiminnassa painottuvat turvallisen aikuisen jatkuva läsnäolo koulupäivän jälkeen, kristilliset sisällöt, lepo ja hiljentyminen, leikki, monipuolinen ja virkistävä toiminta sekä välipala. Iltapäivätoiminta nivoutuu kirkon varhaiskasvatuksen ja kirkon varhaisnuorisotyön toiminnan piiriin. Kasvatustyötä tehdään yhdessä vanhempien kanssa. Perhekerho on monimuotoinen lasten ja heidän läheistensä kohtauspaikka. Vanhempi, isovanhempi tai perhepäivähoitaja osallistuu kerhoon lapsen kanssa. Perhekerho sisältää yhteisen hartaushetken, eri-

15 Kirkkoneuvosto Sivu 15 laista tekemistä tai teemojen käsittelyä sekä yhdessä olemista samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Perhekerho on lapsiperheille matalan kynnyksen seurakunta Toimintaympäristö ja henkilöstö Lapsi- ja perhetyötä tekevät kerhonohjaajat ja varhaiskasvatuksesta vastaava pappi, hän toimii myös kerhonohjaajien esimiehenä. Aikuistyötä tekee aikuiskasvatuksesta vastaava pappi. Varhaiskasvatustyössä kukin ohjaaja vastaa omasta työalueestaan kulloisenkin työparinsa kanssa. Pappi johtaa lapsi-, perhe- ja aikuistyötä. Hän vastaa toimintasuunnitelman ja budjetin laadinnasta sekä vastaa pyhäkoulutyön toteuttamisesta Sisäinen ohjaus ja yhteistyö Aikuis- ja perhetyössä toimivat kokoontuvat säännöllisesti suunnittelemaan toimintaa. Yhteistyötä tehdään seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Kaikilla aikuis- ja perhetyöhön osallistuvilla tulee olla mahdollisuus päivittää lapsi- ja aikuistyöhön liittyvää osaamista Arviointi Sisäinen arviointi toteutuu säännöllisten tiimipalaverien avulla. Tehtävänkuvaukset päivitetään vuosittain sekä kehityskeskustelut käydään vuosittain. Ulkoinen arviointi saadaan suoraan seurakuntalaisten antaman palautteen kautta Suunnittelukello Kuvio 3. Lapsi- ja perhetyön vuosikello

16 Kirkkoneuvosto Sivu 16 Ympäri vuoden huolehditaan kehtoluokkalaisten syntymäpäiväonnitteluista ja kutsutaan heitä seurakunnan toimintaan. Myös perhemessuja toteutetaan ympäri vuoden, tavoitteena neljä kertaa vuodessa. 4.5 Viestintä Viestinnän tehtävänä on tukea kristillisen uskon leviämistä ja kasvua sekä huolehtia siitä, että seurakunnan jäsenillä on riittävästi tietoa seurakunnan toiminnasta, hallinnosta, taloudesta ja suunnitelmista. Tärkeimpiä viestintä medioita ovat kirkolliset ilmoitukset ja te moitukset paikallislehdissä, kunkin työalan oma viestintä sekä nettisivustojen kehittäminen ja riittävä ylläpito. Myös muualla verkossa tapahtuvaan hengellisen elämän viestintämallien kehittämiseen osallistumisessa on oltava aktiivisia. Paikallislehdille lähetetään erikoisemmista tapahtumista myös ennakkotiedotteita, jotta tulevista tapahtumista voidaan tiedottaa myös lyhyiden uutisartikkeleiden muodossa. 4.6 Musiikki Toiminta-ajatus ja tehtävä Musiikkityö vastaa seurakunnan musiikkielämän johtamisesta ja kehittämisestä. Musiikkityön tehtävänä on hoitaa messujen, jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten musiikki osuus. Työalan tehtäviin kuuluu rippikouluopetuksen musiikkityö, lasten- ja nuorten kasvatukseen osallistuminen musiikkitoiminnan kautta. Työala myös vastaa itse soitinten huoltotarpeista sekä soitin laitteistojen ajanmukaisuudesta ja kehittämisestä. Musiikkityön tarkoituksena on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus musiikin harrastamiseen Kohderyhmä ja osalliset Musiikkityön kohderyhmään kuuluvat kaikki, jotka osallistuvat johonkin seurakunnan järjestämään tilaisuuteen, jossa on musiikkityön tuottamaa musiikkia Sidosryhmät Ulkoisia sidosryhmiä ovat paikkakunnan muut kuorot ja Karkkilan musiikkikoulu, jotka osallistuvat seurakunnan tilaisuuksiin sekä konserttivierailijat ja solistit. Sisäisiä sidosryhmiä ovat seurakunnan eri tehtäväalueet tarpeen ja sopimukseen mukaan Toiminta Seurakunnassamme toimivat kirkkokuoro, Huru-ukot, lapsikuoro, nuorten bändi ja nuorten kuoro sekä lauluryhmä Sylviat. Nämä ryhmät osallistuvat vuoden aikana messuihin ja muihin seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi vierailevia kuoroja kutsutaan messuihin ja muihin tilaisuuksiin laulamaan. Vuoden aikana messuissa esiintyy myös laulusolisteja ja instrumentalisteja. Musiikkiryhmien keskeisenä tehtävänä on oman seurakunnan tilaisuuksien rikastuttaminen musiikin avulla sekä rajojen avaaminen myös aktiiviseurakuntatyön ulkopuolelle. Ryhmät esiintyvät myös oman seurakunnan ulkopuolella. Ryhmille varataan vuosittain määrärahoja erinäisiä kuluja; nuotteja, asuja, ja esiintymismatkoja varten. Kuorot harjoittelevat säännöllisesti seurakuntatalolla ja harjoituskertoja vuodessa kuoroa kohden on noin 30. Esiintymiskerojen määrä vaihtelee kuoroista riippuen. Kirkkokuoro esiintyy vuoden aikana messuissa

17 Kirkkoneuvosto Sivu 17 ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa kymmenen kertaa, Huru-ukot viisi kertaa. Lapsikuoro esiintyy vuoden aikana kuusi kertaa, Sylviat-lauluryhmä neljä kertaa. Nuorten bändi- ja nuorten kuoro esiintyy neljä kertaa vuodessa. Musiikiryhmien yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 80 henkilöä. Kirkkokuorossa jäseniä on 24, Huruukoissa 8, lapsikuorossa 23, Sylviat-lauluryhmässä 8 ja nuorten bändissä ja kuorossa Toimintaympäristö ja henkilöstö Seurakunnan musiikkityöstä vastaa kanttori, kanttorilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Kanttorilla on sijaisenaan musiikinopettaja. Musiikinopettaja vastaa lapsikuoron toiminnasta, toimii kanttorin sijaisena, ja tuottaa yhdessä kanttorin kanssa nuorten bänditoimintaa sekä erilaisia musiikkiprojekteja. Lisäksi musiikkityössä on mukana vapaaehtoisia henkilöitä. Kanttori vastaa kaikesta viranhoitoon liittyvistä töistä sekä valmistelee talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vastaa sen toteuttamisesta. 4.7 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Varhaisnuorisotyön tehtävänä on kertoa Jumalasta Taivaallisena Isänä, Jeesuksesta Vapahtajana ja Pyhästä Hengestä pyhittäjänä sekä tarjota jokaiselle 9-14-vuotiaalle karkkilalaiselle eväitä kasvaa turvalliseen aikuisuuteen, jossa kristillinen usko ja seurakuntayhteys ovat osa arkea Kohderyhmä ja osalliset Varhaisnuorisotyön osallinen on jokainen vuotias karkkilalainen Sidosryhmät Varhaisnuorisotyön sisäisiä sidosryhmiä ovat kaikki seurakunnan työalat. Ulkoisia sidosryhmiä ovat Karkkilan koulut, paikalliset järjestöt, rovastikunnan muut seurakunnat, kristilliset järjestöt, perheet ja kaikki muut tahot, joiden kanssa srk pystyy tekemään yhteistyötä Toiminta Varhaisnuorisotyö järjestää kerho-, leiri- ja retkitoimintaa sekä tukee paikkakunnan kouluissa tehtävää kristillistä kasvatusta tekemällä yhteistyötä koulujen kanssa Toimintaympäristö ja henkilöstö Varhaisnuorisotyötä tekevät pääasiassa nuorisonohjaajat. He kantavat päävastuun kerho-, leiri-, ja retkitoiminnasta. Koulutyöhön osallistuvat kaikki viranhaltijat. Kerho- ja leiritoiminnassa on mukana koulutettuja kerhonohjaajia ja isosia. Kerhonohjaajakoulutus järjestetään rovastikunnallisena yhteistyönä. Varhaisnuorisotyön isoset koulutetaan yhdessä rippikoulutyön kanssa osin omassa isoskoulutuksessa ja mahdollisuuksien mukaan rovastikunnallisena yhteistyönä.

18 Kirkkoneuvosto Sivu Suunnittelukello Kuvio 4. Varhaisnuorisotyön vuosikello 4.8 Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Rippikoulutyö on osa seurakunnan antamaa kasteopetusta, joka valmistaa nuoria konfirmaatioon. Sen tehtävänä on syventää kristinopin tuntemusta ja rohkaista nuoria elämään seurakuntayhteydessä kristillistä elämäntapaa toteuttaen Kohderyhmä ja osalliset Kohderyhmänä ovat kaikki kuluvana vuonna 15 vuotta täyttävät karkkilalaiset nuoret ja heidän vanhempansa sekä rippikoulun käymättömät yli 15-vuotiaat karkkilalaiset Sidosryhmät Rippikoulutyö kuuluu seurakunnan kaikille työaloille. Ulkoisia sidosryhmiä ovat paikkakunnan oppilaitokset, Espoon hiippakunnan tuomiokapituli sekä kristilliset järjestöt ja seurat Toimintaympäristö ja henkilöstö Rippikoulun toimintaympäristö esitellään seurakunnan rippikoulutyön paikallissuunnitelmassa, jota päivitetään säännöllisesti. Rippikoulutyötä tekevät kaikki seurakunnan vakinaiset työntekijät, seurakunnan tarvittaessa palkkaamat ihmiset sekä seurakunnan kouluttamat vapaaehtoiset isoset. Resurssit ja työnjako on tarkemmin määritelty seurakunnan rippikoulun ohjesäännössä, rippikoulutyön paikallissuunnitelmassa sekä vuotuisessa rippikoulun opetussuunnitelmassa Toiminta Seurakunta järjestää vuosittain tarvittavan määrän rippikouluryhmiä ja yksityisrippikouluja.

19 Kirkkoneuvosto Sivu Arviointi ja palaute Määrällisten tavoitteiden arviointi tapahtuu vertaamalla suunnitelmia toteutuneisiin tunnuslukuihin. Laadullisten tavoitteiden arviointia pyritään tekemään isoskoulutuksen ja rippikoulun suosion perusteella. Sisäinen palaute: Rippikoulutyötä arvioidaan syksyllä työkokouksessa kaikkien rippikoulutyöhön osallistuneiden vakinaisten työntekijöiden kesken. Ulkoinen palaute: Palautetta saadaan toiminnan kohde- ja sidosryhmiltä Suunnittelukello Kuvio 5. Rippikoulutyön vuosikello 4.9 Nuorisotyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Nuorisotyön tehtävänä on kertoa Jumalasta Taivaallisena Isänä, Jeesuksesta Vapahtajana ja Pyhästä Hengestä pyhittäjänä, kouluttaa vastuunkantajia seurakunnan vapaaehtoistoimintaan sekä rohkaista elämään kristittynä seurakuntayhteydessä Kohderyhmä ja osalliset Nuorisotyön kohderyhmään kuuluu jokainen vuotias karkkilalainen.

20 Kirkkoneuvosto Sivu Sidosryhmät Nuorisotyön sisäisiä sidosryhmiä ovat seurakunnan muut työalat. Ulkoisia sidosryhmiä ovat koulut, kaupungin nuorisotyö ja muut paikalliset seurakunnat ja järjestöt Toiminta Nuorisotyön toiminta koostuu säännöllisestä viikkotoiminnasta, isoskoulutuksesta, leireistä ja retkistä sekä paikallisten koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Isoskoulutuksessa koulutetaan nuoria ryhmänojaajiksi varhaisnuorten- ja rippikoululeireille. Isoskoulutukseen voi osallistua rippikoulun käynyt ja konfirmoitu nuori. Yhteistyö koulujen kanssa tapahtuu pääasiassa aamunavausten, oppituntivierailujen sekä koululaiskirkkojen muodossa Toimintaympäristö ja henkilöstö Nuorisotyötä tekee pääasiassa kaksi nuorisonohjaajaa. He kantavat päävastuun viikkotoiminnasta, isoskoulutuksesta, sekä leireistä ja retkistä. Koulutyöhön osallistuvat kaikki viranhaltijat Suunnittelukello Kuvio 6. Nuorisotyön vuosikello 4.10 Diakoniatyö Toiminta-ajatus ja tehtävä Diakoniatyön toiminta-ajatus on viedä apu sinne, minne muu apu ei yllä ja näin toteuttaa kristillistä lähimmäisenrakkautta. Diakoniatyö pyrkii toteuttamaan tätä toiminta-ajatusta sekä henkilökohtaisten kontaktien että kokoavan toiminnan kautta.

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta

Rahan henki. Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Rahan henki Turun arkkihiippakunnan luottamushenkilöiden koulutuspäivä 14.11.2015 Henna Ahtinen Talouspäällikkö Paimion seurakunta Kirkon tehtävä Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ. Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN DIAKONIAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkoneuvostossa 31.3.2004 42 1 Diakonia on seurakunnan tehtävä, josta säädetään kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä. KL 4:1 Toteuttaakseen kirkon

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011

Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä. Leo Glad 5.10.2011 Munkkiniemen seurakunnan johtamisjärjestelmä JÄSENISTÖN JA ASIAKKAIDEN TARPEET Palvelut PROJEKTIT Jäsenyyden vahvistaminen Hallinto ja talous Viestintä PERUSTEHTÄVÄ Julistus Kasvatus resurssit Diakonia

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta

Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta Onko kirkko kiinnostunut hyvinvoinnista tai hyvästä elämästä? Jouni Sirviö Kokkolan suomalainen seurakunta I) Hyvinvointityön paikka kirkon elämässä - teologinen näkökulma II) Paikallisseurakunnan toiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ALUESEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.1.2009 1 LUKU ALUESEURAKUNTA JA ALUENEUVOSTO 1 Jyväskylän seurakuntaan muodostetaan yhdeksän alueseurakuntaa,

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 HÄMEENKYRÖN SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖN PERUSTOIMEN KUVAUS 2012 1. PERUSTEHTÄVÄ Diakoniatyön perustelut löytyvät sekä Raamatusta, että Kirkko järjestyksestä. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 5.5.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NEUVOSTO 5.5.2015 NEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 5.5.2015 klo 17.00 18.50 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Helistekangas Laura Huoponen

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN PERUSTOIMINTOKUVAUS 2016

PORNAISTEN SEURAKUNNAN PERUSTOIMINTOKUVAUS 2016 KV 6/2015 LIITE 1 KN KV PORNAISTEN SEURAKUNNAN PERUSTOIMINTOKUVAUS 2016 Kirkkoneuvosto 1.12.2015 Kirkkovaltuusto 15.12.2015 Kannen kuva: Hannu Hintsala 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSTOIMINTAKUVAUKSEN

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

PERUSTOIMINTOKUVAUS ESIMERKIKSI NÄIN

PERUSTOIMINTOKUVAUS ESIMERKIKSI NÄIN PERUSTOIMINTOKUVAUS ESIMERKIKSI NÄIN? Hahmotelmaa siitä, miltä perustoimintokuvaus voisi näyttää CASE: X:n seurakunnan musiikkityö Espoon seurakuntayhtymä Operatiivisen suunnittelun kehittäminen Mauri

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011

MEILAHDEN SEURAKUNTA. Hyväksytty seurakuntaneuvostossa 12.1.2011 ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 MEILAHDEN SEURAKUNTA ORGANISAATIORAKENNE V. 2011 1. Johtamisjärjestelmän kuvaus ja seurakuntatyön perusrakenne 2. Organisaatiorakenne: tiimit, vastuuryhmät ja johtoryhmä 3. Tiimin, tiimivastaavan, vastuuryhmän

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ

YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 29.11.2016 Yhteisen seurakuntatyön palveluiden johtosääntö 1 Vantaan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto

Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Seurakuntatieto ja kirkon hallinto Uskonnonvapaus on jokaisen perusoikeus Uskonnonvapauslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden kuulua haluamaansa uskonnolliseen yhdyskuntaan. Jokaisella on oikeus

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS

ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS ANNETAAN LAPSILLE LAPSUUS Kuullaan lapsen ääni Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma 2014 VAKE-työryhmä: Anne-Maria Ahlstedt Kirsi Marila Kirsi Risto Iiris Tornack Kuvat: kannessa ja sivuilla 3, 4,

Lisätiedot

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica

Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo. MARJAMÄKI Pipsa Lotta. PITKÄNEN Pirkko. SAARELA Veronica SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Aika 10.9.2013 klo 18.30-19.30 Paikka Viikin kirkko, Agronominkatu 5 Läsnä SIMOLA Pertti puheenjohtaja JUKANEN Hannele KUIKANMÄKI Kimmo VESAMÄKI Aarne vara MARJAMÄKI

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

R I P P I K O U L U T. R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa

R I P P I K O U L U T. R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa R I P P I K O U L U T R I P P I K O U L U T Euran seurakunnassa YLEISTÄ RIPPIKOULUSTA Miksi rippikoulu? Kun sinut noin viisitoista vuotta sitten kastettiin saivat vanhempasi, kummisi ja seurakunta tehtäväkseen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804

RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 RIPPIKOULUVIHKO NIMI RYHMÄ 804 1 TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Kun sinut kastettiin, vanhemmillesi, kummeillesi ja seurakunnalle annettiin tehtäväksi huolehtia kristillisestä kasvatuksestasi. Kuulostaa juhlalliselta.

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/ Aika Ti 22.2.2017 klo 17.35 18.23 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskus Läsnä Jäsenet: Kristiina Häkkänen Miia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Liisa Kuoksa Pertti Lahti Sari Lantta Jukka Lehtonen

Lisätiedot

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015

1. MeidänSeurakunta Haapajärven seurakunnan strategia vuoteen 2015 MEIDÄNSEURAKUNTA Haapajärven strategia vuoteen 2015 Periaatteista käytäntöön 2 1. MeidänSeurakunta Haapajärven strategia vuoteen 2015 1.1. Strategiatyöskentely Haapajärven strategiatyöskentelyn ensimmäiset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi

202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 1 Iisalmi Iisalmen seurakunta Ta 2017 ehdotus: työalat 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ TOIMINTATULOT (ulkoiset) -29 PALKAT JA PALKKIOT 88635 90370 44619 91000-630 91430 91860 HENKILÖSIVUKULUT 28537 25711 12856 26254-543

Lisätiedot

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen

Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Kuvat: Katri Saarela ja Sirpa Päivinen Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016

109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio 2016 138/2015 109 Malmin seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 ja talousarvio 2016 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää 1) lähettää yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi liitteiden mukaisen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/ 2017 Kirkkovaltuusto 1-14 Aika 24.1.2017 klo 18.00 19.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen poissa Hänninen

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA

MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 SEURAKUNNAN PAINOPISTEET UUSI SÄÄKSMÄEN ROVASTIKUNTA Kokousaika Keskiviikko 22.1. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOKOUKSEN AVAUS MUSIIKKITYÖN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 KONSERTTITARJOTIN 2012 SEURAKUNNAN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO ESITYSLISTA 7/2013 Aika 9.9.2014 klo 18.30- Paikka Malmin kirkko Läsnä 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 Esityslistan

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Puhumme rohkeasti Jumalasta

Puhumme rohkeasti Jumalasta Puhumme rohkeasti Jumalasta Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan Viestintäohjelma 2015 2 Sisällys Johdanto 3 Arvot 4 Tiedotustyön perustehtävä 5 Tiedotustyön toiminta-ajatus 5 Painopistealueet matkalla

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018

Vaalan seurakunta Talousarvio 2016 ja Suunnitelmat 2017 2018 Vaalan seurakunta Talousarvio ja Suunnitelmat 2 Sisällysluettelo Yleisperustelut... 4 1 Yleishallinto... 5 1011010101 Kirkkovaltuusto... 5 1011010102 Kirkkoneuvosto... 6 1011050100 Talous- ja henkilöstöhallinto...

Lisätiedot

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN

OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli OHJEET PIISPANTARKASTUSTA VARTEN Piispantarkastuksen perusta ja tarkoitus Piispantarkastus on vanha perinne. Sen avulla piispa on pitänyt yhteyttä hiippakuntansa

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 3/2017

Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 3/2017 Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2017 Kokousaika Tiistai 14.3.2017 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 25 Kokouksen avaus 26

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

SEURAKUNTALAISET MUUTOKSEN TOTEUTTAJINA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ MARIKA NÄRHI JA ANNA MARIA SILJANDER

SEURAKUNTALAISET MUUTOKSEN TOTEUTTAJINA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ MARIKA NÄRHI JA ANNA MARIA SILJANDER SEURAKUNTALAISET MUUTOKSEN TOTEUTTAJINA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄ 23.9.2017 MARIKA NÄRHI JA ANNA MARIA SILJANDER TULEVAISUUSKOMITEAN KANNANOTTO 4: Seurakuntalaiset ovat seurakunta, eivät seurakunnan

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Aika Keskiviikko 23.9.2009 klo 18.00. Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka Raanti Seppo (varapj.)

PÖYTÄKIRJA. Aika Keskiviikko 23.9.2009 klo 18.00. Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka Raanti Seppo (varapj.) KYMIN SEURAKUNTA 1(12) 5/2009 PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 23.9.2009 klo 18.00 Paikka Helilän seurakuntatalo, sali Läsnä Tanska Juha puheenjohtaja Lemmetyinen Jukka jäsen Raanti Seppo (varapj.) Wahlström

Lisätiedot

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet

Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Kirkko mukana perhekeskuksissa - monet mahdollisuudet Vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa pitkät perinteet. Jo 70-luvulta asti järjestetty ennaltaehkäisevää kurssitoimintaa Seurakunnat paikallisesti

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

Opas vihkimisen järjestelyihin

Opas vihkimisen järjestelyihin Minun käskyni on tämä: rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Joh. 15:9 12 Jyväskylän seurakunnan Opas vihkimisen järjestelyihin Avioliittoon vihkiminen K ristillisen uskomme mukaan

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 KURIKAN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020 Hyväksytty Kurikan kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2012 2 JOHDANTO Jurvan ja Kurikan seurakuntaliitos toteutui 1.1.2009. Kaksi ensimmäistä vuotta kului liitoksesta

Lisätiedot

Mihin hyvään sinä uskot?

Mihin hyvään sinä uskot? Mihin hyvään sinä uskot? Ehdokkaaksi tarvitaan juuri sinua! Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta.

STRATEGIA 2020. Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. STRATEGIA 2020 Seurakunta koostuu jäsenistään, me kaikki yhdessä olemme Saarijärven seurakunta. Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei voi lisätä. Sananlaskut 10:22 1. SAARIJÄRVEN SEURAKUNNAN

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 3 ILTAPÄIVÄKERHON TILANNE 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 5/2014 Aika Paikka 13.5.2014 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot