Lapsen ystävät ovat netissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsen ystävät ovat netissä"

Transkriptio

1 Lapsen ääni kysely Lapsen ystävät ovat netissä Barnets röst 2005 Barnen har vänner på nätet

2 Mikä on Lapsen ääni? Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten lapsille suunnattu nettikysely, jota on toteutettu vuodesta 2001 lähtien.tavoitteena on tuoda esille lasten oma ääni ja siten saada heidät näkyviin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osa kysymyksistä on pysynyt samoina vuodesta toiseen. Osa on vaihdellut riippuen kulloinkin ajankohtaisista asioista. Kysely on suunnattu 4 12-vuotialle, mutta vuoden 2005 kyselyyn haettiin vastauksia laajemmalta kohderyhmältä ja mukaan otettiin vertailun vuoksi myös aikuiset. Kyselyn yhteistyökumppanina oli tänä vuonna myös Elämä On Parasta Huumetta ry. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät aiheet ovat olleet vahvasti esillä. Kysely on toteutettu alusta asti internetin välityksellä. Lapsen ääni ei ole nykymuodossaan varsinainen tutkimus, mutta se antaa suhteellisen luotettavan kuvan lasten elämän huolen ja ilon aiheista muuttuvassa maailmassa. Tiivistelmä ja keskeiset tulokset vuonna 2005 Lapsen ääni kyselyyn vastasi lasta ja aikuista. Kyselylomake oli kolmella eri verkkosivulla huhtikuun lopussa Linkit löytyivät Suomi24:n, Habbo Hotellin ja Soodan sivustoilta. Vanhempien lapsille antaman ajan niukkuus Peräti joka viides pienistä lapsista kaipaa erityisesti isän aikaa.vaikka kaksi kolmasosaa 7 10-vuotiaista saa mielestään riittävästi aikaa vanhemmiltaan, on kaipaavien joukko kasvanut joka vuosi. Ilahduttavaa on kuitenkin, että valtaosa lapsista kertoi, että vanhemmat kuuntelevat heitä. Lähes kaikki 7 10-vuotiaat lapset pelaavat Lähes kaikki 7 10-vuotiaat pelaavat pelikoneella tai tietokoneella. Jopa 51 % pojista kertoo pelaavansa päivittäin. Maksullisia palveluja lapset käyttävät hyvin niukasti, peleihin ja chatteihin kuluu matkapuhelinmaksuja vain vähän. Ystävät ovat netissä ja tuntemattomienkin kanssa jutellaan Erityisesti tytöt pitävät netin avulla yhteyttä ystäviinsä, mutta pojat kasvavat sosiaaliseen kanssakäymiseen pelaamisen kautta. Lapset juttelevat verkossa myös tuntemattomien kanssa, vaikka tapaamiset ovat harvinaisempia. Pojat tekevät enemmän omia kotisivuja verkkoon kuin tytöt, varsinkin iän myötä he ohittavat tässä tytöt. Netin aineisto järkyttää tai ahdistaa useita Netistä löytyvä aineisto järkyttää sitä useampaa, mitä vanhemmista vastaajista on kyse. Esimerkiksi vuotiaista lähes 40 % ja aikuisista vastaajista suurin osa on nähnyt netissä järkyttävää aineistoa. Suomalaiset vanhemmat asettavat rajoja lasten netinkäytölle Valtaosa vanhemmista kertoo juttelevansa internetistä lastensa kanssa. Yleisin tapa rajoittaa netinkäyttöä on keskustelu lasten kanssa. Suodatinohjelmia käytössä on vain noin 10 %:lla. Pohjoismaissa vanhemmat suhtautuvatkin rajoittavammin netinkäyttöön kuin muualla Euroopassa. (ks. Eurobarometer: Illegal and harmful content on the Internet,http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/pdf/r eports/eurobarometer_survey.pdf). Lapsen ääni -kyselyyn vastanneista vanhemmista äidit rajoittavat netinkäyttöä isiä useammin. 1

3 Vad är Barnets röst? Barnets röst är en webbenkät som strävar till att få barnens röst hörd och att engagera barnen i den samhällsdebatt som angår dem. Enkäten har genomförts sedan år En del av frågorna har hela tiden varit samma, medan andra har varierat beroende på vilka ämnen som varit aktuella. Enkäten har tidigare varit riktad till barn i åldern I år har man dock riktat frågorna till barn och ungdomar i alla åldrar samt till vuxna. Årets enkät har genomförts i samarbete med Elämä On Parasta Huumetta rf. Sedan 2003 har ämnen som berör data- och kommunikationsteknik varit starkt framme. Enkäten har från första början skötts via Internet. I sin nuvarande form kan resultaten inte direkt generaliseras till att gälla alla barn i målgruppsåldern. Nätenkäten ger dock en relativt tillförlitlig bild av bekymren och glädjeämnena i barnens liv i den föränderliga världen. Sammandrag av resultaten 2005 Enkäten besvarades av barn och vuxna via den länk som i slutet av april fanns på webbplatserna Habbo Hotell, Suomi24 och Sooda. Det kan antas att de som svarat på frågorna representerar mer vana webbanvändare än genomsnittet. Föräldrarna har ont om tid med sina barn Vart femte små barn säger sig sakna tid med sin far. Även om två tredjedelar av 7 10-åringarna anser att de tillbringar tillräckligt med tid med föräldrarna, är det en relativt stor grupp som saknar sina föräldrar. De flesta barnen berättar att deras föräldrar lyssnar på dem. Nästan alla 7 10-åringar spelar Nästan alla 7 10-åringar spelar elektroniska spel eller dataspel. Pojkarna spelar väldigt mycket. Barn använder avgiftsbelagda tjänster mycket litet. Vänner finns på nätet och barn diskuterar med okända personer Med hjälp av webben håller flickorna kontakt med sina vänner och också pojkarna övergår småningom från att spela på Internet till att hålla kontakt. Barnen diskuterar med okända personer på nätet, men träffar dem inte så ofta. Pojkar gör mera webbsidor än flickor. Nätets material skakar många 40 % av åringarna och de flesta vuxna har sett någonting skakande på nätet. Finska föräldrar begränsar sina barns web banvändning De flesta föräldrar säger att de diskuterar Internet med sina barn. Föräldrarna sätter gränser på barnens webbanvändning främst genom diskussion. Filterprogram använder bara cirka 10 % av föräldrarna. I nordiska länder begränsar föräldrarna barnens webbanvändning mer än i andra europeiska länder (se Eurobarometer: Illegal and harmful content on the Internet, docs/pdf/reports/eurobarometer_survey.pdf). Mammor begränsar barnens webbanvändning mera än pappor. 2

4 SISÄLTÖ 1. NETTIKELKKAAN HYPÄNNEET LÄHES VASTAUSTA IKÄVUODET Pienet kaipaavat vanhempiaan Lähes kaikki lapset pelaavat Vanhemmat kuuntelevat lapsiaan IKÄVUODET Pojat netissä tyttöjä enemmän Tytöt pitävät yhteyttä ystäviin, pojat kasvavat nettipelaajista yhteydenpitäjiksi Lapset juttelevat tuntemattomien kanssa Sekä tytöt että pojat tekevät nettisivuja Joka kymmenes teini-ikäisistä tunnustautuu nettiriippuvaiseksi Vanhempien kanssa jutellaan netistä ainakin joskus Netti on lapsille hyvä renki Kännykällä ei pelata maksullisia pelejä tai chatteja Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt monia lapsia ALLE 7-VUOTIAIDEN ÄÄNI VANHEMMAT JA LAPSETTOMAT AIKUISET Lapsiperheen nettikone on olohuoneessa Vanhemmat asettavat rajoja lasten netinkäytölle miehet naisia vähemmän Aikuiset kokevat netin hyödylliseksi lapsille Lapsettomat miehet netin suurkuluttajia äitien netinkäyttö vähenee Miesten yhteydenpito netin välityksellä hiipuu iän myötä Lapset hillitsevät vanhempiensa nettiriippuvuutta Myös isät keskustelevat netistä Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt suurinta osaa aikuisista Vanhemmat ottavat vastuun lastensa kännykkämaksamisesta PELASTAKAA LASTEN SUOSITUKSIA KYSELYN POHJALTA

5 1. NETTIKELKKAAN HYPÄNNEET Vuoden 2005 Lapsen ääni -kyselyyn vastasi lasta ja aikuista. Linkki kyselyyn oli avoinna huhtikuun 2005 lopulla Habbo Hotellin, Suomi24-portaalin ja Sooda.comin sivuilla. Kysely on luonteeltaan nettikysely, jonka vastaajien iästä ei ole täyttä varmuutta eikä sitä mahdollisuutta ei voi sulkea pois, että jotkut olisivat käyneet vastaamassa useampaan kertaan. Internetissä ja yllä mainituilla sivuilla liikkuvien sekä erityisesti erilaisiin kyselyihin omaehtoisesti vastaavien voidaan olettaa olevan keskimäärin tottuneempia internetin käyttäjiä. Kyselyn tulosten tulkintana lienee viisasta pitää sitä, millaiseksi netin käyttö ja sitä koskevat arvot ja asenteet muotoutuvat, kun kelkkaan tulee hypänneeksi. Raportissa kyselyn tuloksia pohditaan etsien iän karttumisen mukanaan tuomia kehityskulkuja. Netin käyttö ja hyödyntäminen on uutta ja saattaa olla, että nuoremmat netinkäyttäjät tuovat kasvaessaan mukanaan uusia käyttötapoja, jotka poikkeavat heitä aiempien sukupolvien tavoista. 2. LÄHES VASTAUSTA Kyselyyn vastanneiden määrät vaihtelivat kysymyksittäin. Kyselyn lopullisia virallisia vastaajamääriä laskettaessa on huomioitu kunkin vastaajaryhmän kohdalta vain se kysymys, johon on saatu vähiten vastauksia. Kyselyä varten laadittiin neljä erilaista kysymysjoukkoa eri vastaajaryhmille. Vastaajaryhmät ja vastanneiden määrät alle 7-vuotiaat, tytöt (27) ja pojat (17) 7 10-vuotiaat, tytöt (647) ja pojat (420) vuotiaat, tytöt (1 545) ja pojat (921) vuotiaat, tytöt (1 422) ja pojat (821) vuotiaat, tytöt (624) ja pojat (155) yli 18-vuotiaat, joilla ei omia lapsia, miehet (327) ja naiset (1 353) yli 18-vuotiaat, joilla omia lapsia, isät (185) ja äidit (1 322). Kyselyn vastausten kokonaismäärä oli Suuri osa kysymyksistä oli samoja kaikille vastaajaryhmille, mikä mahdollistaa vertailun eri ryhmien välillä. Suurin osa raportin tekstiosuudessa esitetyistä prosenttiluvuista on pyöristetty täysiin prosentteihin, joten kokonaismäärä voi joissakin tapauksissa olla yli tai alle 100 %. Raportista löytyy joitakin taulukoita kyselyn tuloksista, tarkemmat tulokset löytyvät Pelastakaa Lasten nettivihjeen sivuilta osoitteesta: pelastakaalapset.fi/nettivihje/ nettikayton-kyselyja.php. 3. IKÄVUODET Pienet lapset kaipaavat vanhempiaan Entistä pienempi osuus lapsista viettää mielestään riittävästi aikaa vanhempiensa kanssa. Kyselyyn vastanneista 7 10-vuotiaista tytöistä 71 % viettää mielestään riittävästi aikaa äitinsä kanssa ja 58 % isänsä kanssa. Samanikäisistä pojista 69 % viettää mielestään riittävästi aikaa äidin ja 60 % isän kanssa. Tulosta pehmentää hieman se, että muulla tavalla vastanneista suurin osa ei ollut asiasta varma. Lapsista 11 % oli sitä mieltä, että viettää äitinsä kanssa liian vähän aikaa. Isän kanssa vietettyä aikaa toivoisi enemmän 19 % pojista ja 22 % tytöistä. Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyä on toteutettu eri tavoin vuodesta 2001 lähtien ja tähän samaan kysymykseen saadut vastaukset ovat huolestuttaneet joka vuosi.vuodesta 2003 lähtien mielestään riittävästi aikaa vanhempiensa kanssa viettävien joukko on pienentynyt useilla prosenttiyksiköillä. Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta suunta on nähtävissä. Uutta edellisvuosiin verrattuna on myös, että peräti 32 % 7 10-vuotiaista kertoo tietävänsä lapsen, jolla ei ole yhtään ystävää. 3.2 Lähes kaikki lapset pelaavat Erityisesti pojat pelaavat paljon, 51 % kertoo pelaavansa päivittäin. Lähestulkoon kaikki 7 10-vuotiaat tytöt ja pojat pelaavat tietokoneella tai pelikoneella joka päivä, pari kertaa viikossa tai joskus ja vain 2 % tytöistä ja 1 % pojista ei pelaa. Suurin osa 7 10-vuotiaista on sitä mieltä, että vanhemmat tietävät heidän tekemisensä netissä näin vastaa 76 % tytöistä ja 80 % pojista. Joka kymmenes on sitä mieltä, etteivät heidän vanhempansa tiedä heidän tekemisistään, 11 % tytöistä ja 10 % pojista. 4

6 3.3 Vanhemmat kuuntelevat lapsiaan Positiivista on, että 7 10-vuotiaista tytöistä vain 7 % ja pojista 6 % on sitä mieltä, etteivät hänen vanhempansa kuuntele heitä. Osa ei tosin ole kuuntelusta aivan varma. Lähes kaikilla, 92 % pojista ja 86 % tytöistä, on vastausten mukaan hyvä kaveri. 4. IKÄVUODET Pojat netissä tyttöjä enemmän Yli 11-vuotiaat käyttävät nettiä varsin runsaasti. Peräti 54 % vuotiaista tytöistä ja 63 % pojista käyttää nettiä yli 5 tuntia viikossa. Netinkäyttö lisääntyy iän myötä vuotiaiden tyttöjen, vuotiaiden poikien ja vertailun aikuisista lapsettomien naisten netinkäyttö on määrältään suurin piirtein samanlaista. 4.2 Tytöt pitävät yhteyttä ystäviin, pojat kasvavat nettipelaajista yhteydenpitäjiksi Kun omaa netinkäyttöään piti luokitella, ylivoimaisesti eniten vuotiaista tytöistä käyttää nettiä yhteydenpitoon. Pojat puolestaan pitivät itseään nettipelaajina. Yhteydenpito korostuu kuitenkin vanhimmissa eli vuotiaissa pojissa, joista jo suurin osa pitää itseään yhteyttä ystäviin pitävinä. Nettipelaamisen ohitse on tässä vaiheessa mennyt myös nettiseikkaileminen sekä musiikin ja muiden tiedostojen lataaminen. 4.3 Lapset juttelevat tuntemattomien kanssa Vain 3 % - 9 % vuotiaista tytöistä ja pojista katsoo, ettei netti ole heille yhteydenpidon väline. Näyttäisi siltä, että kun ikää tulee lisää, yhteydenpidon välineenä nettiä pitävien määrä hieman laskee. Oletettavasti nettiä aletaan käyttää iän myötä enemmän myös muulla tavoin. Suurin osa vastaajista, 35 % - 54 % juttelee netissä myös tuntemattomien kanssa, mutta ei tapaa heitä. Vain ennestään tuttuihin yhteyttä pitävien määrä vaihtelee 21 %:sta 24 %:iin. Monille nettituttavista on tullut myös ystäviä. Vastaajista 3 % - 12 % kertoi, että he ovat tavanneet nettituttaviaan myös oikeassa elämässä. Oletettavaa on, että näin on tehnyt myös suurin osa niistä, joille nettituttavista on tullut ystäviä. Pojat ovat tavanneet nettituttavia tyttöjä enemmän, mutta ero tasoittuu iän myötä. Tässä kappaleessa käsitellyn yhteydenpidon tavan suhteen ei tytöillä ja pojilla tai eri-ikäisillä ole suurtakaan eroa. Huomionarvoista on, että peräti 19 % jo niinkin nuorista kuin vuotiaista tytöistä ja 23 % saman ikäisistä pojista kertoo joko nettituttavista tulleen ystäviään tai tavanneensa nettituttaviaan oikeassa elämässä. Pelaatko tietokoneella tai pelikoneella? Tyttö; Yli vuotias; (ka: 2; yht: 649) Joka päivä 36.7% 238 Pari kertaa viikossa 26.7% 173 Joskus 35% 227 En pelaa 1.7% 11 Poika; 7-10 Yli 7-vuotias; (ka: 1.8; yht: 422) Joka päivä 51.2% 216 Pari kertaa viikossa 23.2% 98 Joskus 24.4% 103 En pelaa 1.2% 5 5

7 4.4 Sekä tytöt että pojat tekevät nettisivuja Poikien irtiotto nettisivujen oman tekemisen suhteen tuntuu tapahtuvan vuotiaana. Kun vielä vuotiaina niin tytöistä kuin pojistakin vajaa kolmannes on itse tehnyt nettisivuja, vuotiaana pojista nettisivuja on tehnyt jo puolet. Tyttöjen osuus on edelleen vajaa kolmannes. Pelastakaa Lapset on muutaman viime vuoden aikana toteuttanut kyselyitä useissa kouluissa ja esittänyt oppilaille tämän saman kysymyksen nettisivujen tekemisestä. Noin kymmenvuotiaiden tyttöjen ja poikien oma nettisivujen teko on ollut monesti suurin piirtein tasoissa, mutta yllättävän useissa kouluissa tytöt olivat myös tehneet nettiin aineistoa poikia enemmän. Tämä asetelma näyttääkin keikahtavan päälaelleen, kun ikää tulee lisää. (Katso nettikayton-kyselyja.php.) 4.5 Joka kymmenes teini-ikäisistä tunnustautuu nettiriippuvaiseksi Nettiriippuvaisiksi itsensä kokee vuotiaista vastaajista 7-10 %. Korkeimmat prosenttiluvut ovat tyttöjen osalta vuotiaissa ja poikien osalta vuotiaissa, 10 %. Luvut tuntuvat varsin korkeilta. Yllättävän moni myös kokee käyttävänsä nettiä liikaa % vastaajista. Korkeimmat prosenttiluvut löytyvät jälleen vuotiailta tytöiltä, 26 % ja vuotiailta pojilta, 25 %. Reilu enemmistö kaikissa vastaajaryhmissä käyttää nettiä mielestään sopivasti ja löytyy niitäkin jotka käyttävät nettiä mielestään liian vähän. Mikä seuraavista kuvaa sinua? Tyttö; vuotias; (ka: 3; yht: 1575) Netti ei ole minulle yhteydenpitoväline Pidän netin kautta yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin Juttelen netissä myös tuntemattomien kanssa, mutta en tapaa heitä Olen tavannut netissä tapaamiani myös oikeassa elämässä Nettituttavistani on tullut minulle myös ystäviä 4.2% % % % % 242 Tyttö; vuotias; (ka: 3.2; yht: 1432) Netti ei ole minulle yhteydenpitoväline Pidän netin kautta yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin Juttelen netissä myös tuntemattomien kanssa, mutta en tapaa heitä Olen tavannut netissä tapaamiani myös oikeassa elämässä Nettituttavistani on tullut minulle myös ystäviä Tyttö; vuotias; (ka: 3.1; yht: 624) Netti ei ole minulle yhteydenpitoväline 3% % % % 90 18% % 32 6

8 Mitä mieltä olet netistä? Tyttö; vuotias; (ka: 2.1; yht: 1577) En voisi elää ilman nettiä 14% 220 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 65.6% 1035 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 18.7% 295 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.7% 27 Tyttö; vuotias; (ka: 2; yht: 1432) En voisi elää ilman nettiä 20.3% 290 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 65.1% 932 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 13.3% 191 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.3% 19 Tyttö; vuotias; (ka: 2; yht: 625) En voisi elää ilman nettiä 14.7% 92 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 68.2% 426 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 15.4% 96 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.8% 11 Poika ; vuotias; (ka: 2; yht: 926) En voisi elää ilman nettiä 19.4% 180 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 65.9% 610 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 14% 130 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 0.6% 6 Poika ; vuotias; (ka: 1.9; yht: 830) En voisi elää ilman nettiä 22.9% 190 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 64.1% 532 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 11.6% 96 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.4% 12 Poika ; vuotias; (ka: 1.9; yht: 158) En voisi elää ilman nettiä 20.3% 32 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 67.7% 107 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 10.1% 16 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.9% Vanhempien kanssa jutellaan netistä ainakin joskus Reilu kolme neljäsosaa vuotiaista juttelee vanhempiensa kanssa internetistä ja sen käytöstä usein tai ainakin joskus. Tämän sinänsä hyvän uutisen kääntöpuolena 11 % - 27 % lapsista ei koskaan juttele vanhempiensa kanssa aiheesta. Puhumattomuus korostuu vanhempien lasten kohdalla.tulkinnanvaraiseksi jää, onko keskusteluja kuitenkin joskus käyty vai onko todella niin, että vanhemmat lapset ovat väliinputoajia nettiaiheisten keskustelujen suhteen. 4.7 Netti on lapsille hyvä renki Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista kaikissa vuotiaiden vastaajaryhmissä kokee, että netti on heille tarpeellinen, mutta he eivät anna sen hallita itseään. Näin on vastannut 64 % - 68 % vastaajista. Ilman nettiä ei vastaajista voisi elää peräti 14 % - 23 %. Suurin piirtein samansuuruinen joukko, 12 % - 19 %, taas pärjäisi ihan hyvin ilman nettiä.tämä joukko tosin pienenee niin tyttöjen kuin poikienkin osalta, kun ikää tulee lisää. Vastaajista ainoastaan 0,8 % - 2 % toivoisi, ettei koko nettiä olisi olemassakaan. 7

9 4.8 Kännykällä ei pelata maksullisia pelejä tai chatteja Kännykällä pelattavat maksulliset pelit ja chatit eivät ole löytäneet vuotiaita. Vastaajista kertoo 81 % - 95 %, etteivät he pelaa tai chattaa tällä keinolla. Ladattavat kännykkäpelit tosin alkavat herättää jonkin verran poikien mielenkiintoa. Suurin osa vastaajista, 68 % - 90 %, ei käytä ollenkaan rahaa mobiilimaksamiseen tai kännykkäpeleihin tytöt vielä vähemmän kuin pojat. Ne jotka käyttävät rahaa, käyttävät pieniä summia. Summa vaihtelee 1-5 euroa/viikko. Yli 5 euroa viikossa käyttäviä on vain 2 % - 8 %. Eniten rahaa käyttävät toisaalta vuotiaat ja vuotiaat pojat. Jälkimmäisistä peräti 4 % käyttää rahaa viikossa jo yli 20 euroa.toisaalta heistäkin 76% ei käytä rahaa ollenkaan. 4.9 Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt monia lapsia Mitä vanhempiin lapsiin mennään, sitä enemmän netistä on löytynyt aineistoa, joka on ahdistanut tai järkyttänyt vuotiaista tytöistä 30 % on löytänyt tällaista aineistoa, saman ikäisistä pojista 21 % vuotiaista tytöistä taas 42 % ja pojista 37 % on löytänyt ahdistanutta tai järkyttänyttä aineistoa. Huomioitava on toisaalta myös se, että suurin osa kaikissa vastaajaryhmissä ei ole ahdistunut tai järkyttynyt netistä löytämästään aineistosta. Niiltä vuotiailta, jotka kertoivat tavanneensa netistä ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa, kysyttiin myös avoimella kysymyksellä, millaista tämä aineisto oli ollut. Seuraavat listaukset kuvaavat lähinnä sitä, millainen sisältö on eniten ahdistanut tai järkyttänyt, sillä ahdistusta ja järkytystä aiheuttavia sisältöjä on kyseisten henkilöiden kohdalla tietenkin voinut olla useita. Kaikista vastanneista vuotiaista: 29,6 % oli löytänyt tällaista aineistoa o 10,6 % ei kertonut, millaista aineisto on ollut o 8 % kertoi aineiston olleen seksi- tai pornosivuja o 0,2 % kertoi aineiston olleen eläinpornografiaa o 0,4 % kertoi aineiston olleen lapsipornografiaa o 2,4 % kertoi aineiston olleen kuolemaan liittyvää tai ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa o 2,1 % kertoi aineiston olleen eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa o 1,6 % kertoi aineiston olleen asiatietoa, kuten aineistoa katastrofien uhreista, uutisia tai esimerkiksi valistusmateriaalia o 0,6 % kertoi aineiston olleen kauhua o 0,4 % kertoi heitä itseään kiusatun tai ahdistetun netin kautta o 0,6 % oli vastannut piloillaan tai sitten kertonut, ettei hän oikeastaan olekaan löytänyt mitään järkyttävää o 2,4 % kertoi aineiston olleen jotakin muuta osa näistä vastaajista oli antanut varsin ympäripyöreän vastauksen 69,3 % ei ollut löytänyt ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että niistä lapsista, jotka kertoivat syyn pelkoihin, puolet oli ainakin ensisijaisesti ahdistunut tai järkyttynyt seksistä, puolet jostakin muusta. Siihen, onko netin aineisto ahdistavuuden tai järkyttävyyden suhteen erilaista kuin muussa mediassa, ei vielä tämän kysymyksen avulla voi ottaa kantaa. 5. ALLE 7-VUOTIAIDEN ÄÄNI Aikaisempina vuosina Lapsen ääni -kyselylle leimaa antavaa on ollut se, että vastaajina on ollut tarkoituksella myös pieniä, jopa 4-vuotiaita lapsia. Tänä vuonna alle 7-vuotiaiden määrä jäi kuitenkin niin pieneksi, 44 vastaajaa, ettei tämän ryhmän vastausten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä tai yleistyksiä. On tietenkin syytä panna merkille, ettei alle 7-vuotiaita vastaajia juuri löytynyt yli kymmenvuotiaille suunnatuista Habbo Hotellista ja Soodasta tai nuorille ja aikuisille suunnatusta Suomi24:stä. Seuraavassa kuitenkin joukko tuloksia alle 7-vuotiailta: 67 % pojista kertoo viettävänsä liian vähän aikaa isänsä ja 61 % äitinsä kanssa. Pojista yksikään ei ole epätietoinen tämän kysymyksen suhteen. 44 % tytöistä kiusataan usein. 56 % tytöistä vastaa, etteivät hänen vanhempansa tiedä, mitä hän tekee netissä. 8

10 Rajoitatko lastesi netinkäyttöä jollain lailla? Nainen; Äiti; (ka: 2.4; yht: 1322) En 24.1% 319 Vain keskustelemalla 27.8% 368 Kyllä, meillä on netin käytön aikarajoituksia 36.5% 482 Kyllä, meillä on käytössä suodatinohjelma (lapsilukko) 11.6% 153 Mies; Isä; (ka: 2.1; yht: 185) En 35.7% 66 Vain keskustelemalla 27.6% 51 Kyllä, meillä on netin käytön aikarajoituksia Kyllä, meillä on käytössä suodatinohjelma (lapsilukko) 25.9% % VANHEMMATJA LAPSETTOMAT AIKUISET 6.1 Lapsiperheen nettikone on olohuoneessa Kaikista vanhempien nettiyhteydellä varustetuista koneista olohuoneessa sijaitsi 30 %. Seuraavilla sijoilla tulivat työhuone, 24 %, makuuhuone, 20 %, lastenhuone, 9 % ja keittiö, 3 %. Jossakin muussa paikassa oli 7 % koneista ja 9 % koneista oli kannettavia, joiden paikkaa vaihdetaan. Osalla vastaajista luultavasti ei ole kotona asuvia lapsia. Lukemat antavat kuitenkin hyvää osviittaa lapsiperheen nettikoneen sijainnista. On myös syytä havaita, että tähän kysymykseen vanhemmat saivat valita useamman vaihtoehdon. 6.2 Vanhemmat asettavat rajoja lasten netinkäytölle isät äitejä vähemmän Kysyttäessä lasten netinkäytön rajoituksia suurin osa niin naisista kuin miehistä kertoo puuttuvansa jollain lailla lastensa netin käyttöön, joko keskustelemalla tai muulla tavoin rajoittamalla. Suodatinohjelmia kertoi käyttävänsä vain hieman yli 10 % kaikista vanhemmista. Lasten netinkäyttöä ei rajoita 24 % naisista ja 36 % miehistä. Kun otetaan huomioon, että näissä joukoissa on myös niitä vanhempia, joiden lapset ovat jo aikuisia tai asuvat eron myötä toisaalla, kutistunee ilman nettikontrollia kasvavien lasten joukko vielä pienemmäksi. Pelkän keskustelun voimaan luottaa 28 % naisista ja miehistä. Aikarajoituksiin luottaa 37 % naisista ja 26 % miehistä sekä lapsilukkoon 12 % naisista ja 11 % miehistä. Vastausten perusteella vaikuttaisivat isät olevan jonkin verran sallivampia netin suhteen tai ainakin välttävän tiukkoja rajoituksia. Huomionarvoista on myös, että netin käyttöä keskustelun voimalla rajoittavien isien ja äitien joukot ovat tasavahvat. 6.3 Aikuiset kokevat netin hyödylliseksi lapsille Niin isiltä ja äideiltä kuin lapsettomilta miehiltä ja naisilta kysyttiin, kokevatko he netin hyödyt lapselle sen haittoja suuremmiksi. Eniten hyötyihin luottivat isät, joista 66 % oli väittämän kanssa jokseenkin tai voimakkaasti samaa mieltä. Seuraavaksi eniten hyötyihin luottivat lapsettomat miehet, 62 %, äidit 59 % ja lapsettomat naiset, 48 %. Kaikissa vastaajaryhmissä oli vähemmän niitä, jotka kokivat netin haitat suuremmiksi. Epätietoisten joukko oli 6 % - 9 % suuruinen. Huomionarvoista on, että miesten joukosta löytyy naisia huomattavasti enemmän myös voimakkaasti väittämän kanssa samaa mieltä olevia. Vastausten perusteella näyttää siltä, että miehet kokevat netin positiivisemmin kuin naiset. Ratkaisevampana tekijänä tämän kysymyksen valossa voidaan kuitenkin pitää sitä, onko henkilöllä omia lapsia. Lasten vanhemmat ovat myönteisempiä lasten netinkäyttöön kuin lapsettomat aikuiset. 9

11 Internetin hyödyt lapselle ovat suuremmat kuin sen haitat. Olen Nainen; Äiti; (ka: 2.6; yht: 1387) Voimakkaasti samaa mieltä 6.1% 85 Jokseenkin samaa mieltä 52.8% 732 Jokseenkin eri mieltä 27.3% 379 Voimakkaasti eri mieltä 6.3% 88 En tiedä 7.4% 103 Mies; Isä; (ka: 2.4; yht: 190) Voimakkaasti samaa mieltä 18.4% 35 Jokseenkin samaa mieltä 47.4% 90 Jokseenkin eri mieltä 20% 38 Voimakkaasti eri mieltä 6.3% 12 En tiedä 7.9% Lapsettomat miehet netin suurkuluttajia äitien netinkäyttö vähenee Netinkäyttö lisääntyy iän myötä vuotiaat tyttöjen, vuotiaiden poikien ja lapsettomien naisten netinkäyttö on määrältään suurin piirtein samanlaista. Eniten nettiä käyttävät lapsettomat miehet, joista peräti puolet on netissä yli 10 tuntia viikossa. Isät käyttävät nettiä vähemmän kuin lapsettomat miehet ja äidit vastaavasti vähemmän kuin lapsettomat naiset. Äitien netinkäyttö on vähentynyt suurin piirtein vuotiaiden tyttöjen tasolle. Isien netinkäyttö taas on vähentynyt suurin piirtein vuotiaiden poikien tasolle. Pelkkä netissä käytetyn ajan määrä ei kuitenkaan anna kuvaa netin roolista, koska se ei kerro, mitä netin avulla tehdään. 6.5 Miesten yhteydenpito netin välityksellä hiipuu iän myötä Lapsettomista miehistä ja naisista suurin osuus luokittelee itsensä yhteyttä ystäviinsä pitäviin tosin luvut eivät ole vuotiaiden tasoa. Naisista tämän luokituksen itselleen antaa 42 % ja miehistä 20 % enää niukasti suurin osuus. Tiedonhakijan ja nettiseikkailijan roolit tulevat seuraavina, miehillä ja naisilla liki yhtä yleisinä. Sen sijaan isät eivät enää juurikaan luokittele itseään yhteyttä ystäviinsä pitäviin heitä on enää 9 % vastaajista. Myös äitien yhteydenpito hiipuu, mutta ei yhtä paljon kuin isien. Lapsettomien aikuisten vastauksia katsoessa netti näyttäytyy edelleen yhteydenpitokanavana kuten lapsillakin. Naisista tosin 7 % ja miehistä 11 % ei pidä nettiä yhteydenpidon välineenä eli nämä osuudet ovat suurempia kuin lapsilla. Aikuiset tapaavat nettituttaviaan ja näistä tulee heille ystäviä suurin piirtein samoilla osuuksilla kuin lastenkin osalla. Aikuisia erottaa lapsista kuitenkin se, että huomattavasti suurempi osuus vastaajista, miehistä 35 % ja naisista 44 %, pitää yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin. Vanhempien vastausprofiili on muuten hyvin samanlainen kuin lapsettomien aikuistenkin. Kaikkiin muihin vastaajiin verrattuna heistä kuitenkin hyvin monet eivät pidä nettiä yhteydenpidon välineenä äideistä näin kokee 16 % ja isistä peräti reilu neljännes, 27 %. Iän ja omien lasten myötä netin yhteydenpitokanavarooli siis hieman kutistuu. 6.6 Omat lapset hillitsevät nettiriippuvuutta Lapsettomista miehistä 6 % ja lapsettomista naisista 3 % pitää itseään nettiriippuvaisina. Isien kohdalla luku on 4 % ja äideillä 3 %. Omat lapset tuntuisivat hillitsevän aikuisten nettiriippuvuutta. Myös nettiseikkailijoiksi tunnustautuvia on äitien ja isien joukossa vähemmän, sen sijaan tiedon hakijoita ja nettiä työssään käyttäviä huomattavasti enemmän.vaikuttaa siltä, että netin viihdekäyttö vähenee oleellisesti omien lasten myötä. 10

12 Naisista 74 % ja miehistä 72 % katsoo, että netti on heille tarpeellinen, mutta he eivät anna sen hallita itseään. Ilman nettiä pärjäisi 15 % naisista ja 12 % miehistä. Netin tarpeellisuus väheni kuitenkin huomattavasti, kun vastaajalla oli omia lapsia. Ilman nettiä pärjäisi 23 % isistä ja peräti 27 % äideistä. Myös nettiä tarpeellisena, mutta ei hallitsevana pitävien joukko on kutistunut äitien osalta 67 %:iin ja isien osalta jo 64 %:iin. 6.7 Myös isät keskustelevat netistä Vanhempien omista vastauksista voisi päätellä nettiaiheisten keskustelujen olevan suhteellisen käytettyjä lasten ja vanhempien välillä. Vastauksia kannattaa kuitenkin tarkastella vasta sen jälkeen, kun vastaajista on karsittu se vajaa kolmasosa isistä ja äideistä, jotka ilmoittavat, että heidän lapsensa ovat vielä niin pieniä, etteivät ymmärrä aiheesta mitään. Tämän jälkeen ilmenee, että 49 % äideistä juttelee aiheesta lastensa kanssa usein, 48 % joskus ja vain 4 % ei koskaan. Isistä puolestaan 32 % juttelee usein, 55 % joskus ja 14 % ei koskaan. Lasten "nettikasvatus" ainakin keskustelun kautta tapahtuva näyttäisi siis olevan enemmän äitien kuin isien harteilla. Lasten ja vanhempien suhteen näyttäisi tämän kysymyksen osalta olevan ristiriitaa. Osaltaan tätä voi selittää se, että lapset kenties aliarvioivat ja vanhemmat yliarvioivat käytyjen keskustelujen laadun ja määrän. Toisaalta voi olla, että netissä paljon liikkuvat ja tähänkin kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat tavallista valveutuneempia ja keskustelevat lastensa kanssa netistä keskimääräistä enemmän. 6.8 Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt suurinta osaa aikuisista Lapsista poiketen enemmistö aikuisista oli löytänyt netistä ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa. Lapsettomista miehistä 58 % ja lapsettomista naisista peräti 64 % oli löytänyt netistä tällaista sisältöä. Niillä miehillä ja naisilla, joilla oli omia lapsia, prosenttiluvut olivat pienempiä miehillä 56 % ja naisilla 58 %. Aikuisilta kysyttiin niin ikään aineiston sisällöstä, mutta kysymys ei ollut avoin. Kaikkien vastanneiden vanhempien osalta voidaan todeta: 57,6 % oli löytänyt ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa o 21,1 % kertoi aineiston olleen väkivaltaa o 16,5 % kertoi aineiston olleen seksiin liittyvää o 3,3 % kertoi aineiston liittyneen kauhuun o 1,5 % kertoi aineiston olleen huumeisiin liittyvää o 1,5 % kertoi aineiston olleen kiroiluun tai huonoon kielenkäyttöön liittyvää o 1 % kertoi aineiston olleen syrjintään liittyvää o 12,8 % kertoi aineiston olleen jotakin muuta 42,4 % ei ollut löytänyt ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa Karkeasti ottaen voidaan siis sanoa, että niistä vanhemmista, jotka olivat ahdistuneet tai järkyttyneet, kolmasosalla aihe oli ollut ainakin ensisijaisesti väkivalta, kahdella kolmasosalla taas jokin muu. 6.9 Vanhemmat ottavat vastuun lastensa kännykkämaksamisesta Vanhemmilta kysyttiin myös heidän lapsensa kännykkäliittymän tyyppiä. Vastaajista 41 % ilmoitti, ettei lapsella ole kännykkää. Niistä, joiden lapsilla oli kännykkä, 46 %:lla oli laskutettava liittymä ilman saldorajaa, 42 %:lla laskutettava liittymä saldorajalla ja 13 %:lla valmiiksi maksettu liittymä. Monet vanhemmista ovat myös keskustelleet lastensa kanssa kännykällä maksamisesta. Kun vastaajista jätetään huomiotta ne, jotka vastaavat, ettei heidän lapsellaan ole kännykkää, tai että lapset ovat tähän vielä liian pieniä, ilmenee, että 19 % on keskustellut asiasta usein, 34 % on keskustellut joskus, 12 % on sivunnut aihetta ja 35 % ei ole keskustellut aiheesta. Vastuu lapsen kännykällä maksamisesta kuuluu vanhempien mielestä heille itselleen, peräti 87 % äideistä ja 74 % isistä on tätä mieltä. Vastaukset ovat siis varsin yksimielisiä, mutta huomionarvoista on, että äidit ovat isiä yksituumaisempia vastauksissaan isät näkevät huomattavasti äitejä useammin vastuun lankeavan myös joko maksun saajalle, lapselle, operaattorille tai yhteiskunnalle. Mikäli lasten vastaukset pitävät paikkansa ja laskut eivät ole kovin suuria, on niistä tietenkin myös helpompaa ottaa vastuu. Asetelma saattaa siis tulevaisuudessa muuttua laskujen loppusummien kasvaessa. 11

13 7. PELASTAKAA LASTEN SUOSITUKSIA KYSELYN POHJALTA Vanhempien ajan niukkuus kuultaa läpi kyselyn vastauksista.vanhemman yhdessäolo lapsen kanssa on kivijalka, jolta lapsi ponnistaa elämäänsä. Yhteinen aika kannattaa käyttää luontevaan yhdessäoloon, josta kummatkin pitävät. Lasta saa suojella internetiltä ja sen aineistolta. Tietokoneen sijoittaminen tiloihin, joissa oleskelee muitakin kuin konetta käyttävä lapsi, helpottaa vanhempien seurantatehtävää. Vanhemmilla on mahdollisuus huomata lapsen reaktioita, jos hän esimerkiksi löytää netistä pelottavaa aineistoa. Myös luonnollisten keskusteltutilanteiden mahdollisuus kasvaa, kun lapsi reagoi lukemaansa tai kokemaansa ja aikuiselle tarjoutuu näin tilaisuuksia keskusteluun lapsensa kanssa. Vanhempien on hyvä keskustella internetistä ja sen ilmiöistä lapsensa kanssa myös ilman tilanteiden kärjistymistä. Keskustelu kehittää lapsen medialukutaitoa ja kykyä erottaa fiktiivinen ja faktapohjainen aines. Lasta ei pidä syyllistää netin aineistosta. Netti antaa lapselle uudenlaisen toimijuuden ja myös mahdollisuuden tehdä virheitä sekä toimia tavalla, jota vanhemmat eivät hyväksy.vanhempien on syytä tehdä parhaansa auttaakseen lastaan mahdollisissa eteen tulevissa netin pulmatilanteissa. Lapsen internetin käytölle voi asettaa mielekkäät säännöt. Sääntöjä ei kannata perustaa kauhutarinoihin tai kuulopuheisiin. Lapsen verkossa solmimia ystävyyssuhteita on syytä kunnioittaa siinä missä verkon ulkopuolisiakin ihmissuhteita. TARKEMMAT RAPORTIT TULOKSISTA Tarkempi raportti tuloksista löytyy Pelastakaa Lasten nettivihjeen sivuilta osoitteesta kayton-kyselyja. php.

14 Pelastakaa Lapset Rädda Barnen Koskelantie 38, Helsinki Forsbyvägen 38, Helsingfors puh./tfn. (09) fax (09)

1 Kyselyn toteuttaminen

1 Kyselyn toteuttaminen 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni -kyselyn keväisin aina vuodesta 2001 lähtien. Kyselyn tarkoituksena on tuoda kuuluviin lasten omaa ääntä erityisesti internetin käyttöön

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Perustiedot selvityksestä

Perustiedot selvityksestä Perustiedot selvityksestä Selvitys on STM:n rahoittama ja Helsingin kaupungin Klaari-toiminnan koordinoima. Vastaukset kerätty verkkokyselynä koulupäivän aikana Helsingin ja Vantaan 10-18-vuotiailta koululaisilta

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat

Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Vanhempien alkoholinkäyttö ja lasten kokemat haitat Marja Holmila 18.9.2012 Marja Holmila: Vanhempien ja aikuisten alkoholinkäyttö lapsen näkökulmasta 1 Esityksen rakenne 1. Päihteitä ongelmallisesti käyttävien

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Mediakyselyn tulokset

Mediakyselyn tulokset Teetimme Tammikuussa 2016 kyselyn lasten mediakäyttäytymisestä Kankaan päiväkodin esikoululaisten ja Kankaan koulun 1-4- luokkalaisten vanhemmilla. Kyselyn avulla oli tarkoitus kartoittaa lasten sosiaalisen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö

Lapset ja Internetin turvallinen käyttö Lapset ja Internetin turvallinen käyttö 1 JOHDANTO... 1 2 VANHEMPIEN VASTUU... 1 2.1 Internetin käytön seuraaminen... 1 2.2 Suodatinohjelmat... 1 2.3 Henkilöllisyyden pitäminen salassa... 2 2.4 Kaupallisuus...

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa

Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Vanhempien alkoholikulttuurille ei ole vastinetta lasten alkoholimaailmassa Salme Ahlström tutkimusprofessori Päihteet ja riippuvuus 20.10.2009 1 Sisältö Lapsuuden inho Mitä lapset tietävät vanhempiensa

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf

EOPH Elämä On Parasta Huumetta ry Livet Är Det Bästa Ruset rf Ehkäisevää päihdekasvatustyötä valtakunnallisesti Huumeneuvontapuhelin 9 4 ja nettineuvonta IRC-galleria, Habbo hotelli, Demi.fi, Vauva.fi ja Facebook Mobihubu kännykkäpelit Pelitaito projekti Päihdeilmiö

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Joensuu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Tulokset on raportoitu erikseen alakoulujen ja yläkoulujen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus

LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus LEENA HAANPÄÄ & SANNA ROOS NUORET LUUPIN ALLA 2014 Teemana kuluttajuus ja taloudellinen eriarvoisuus Nuoret luupin alla 2014 -tutkimuksen päätulokset Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI on toteuttanut

Lisätiedot

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.)

E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) E-kirja on helposti saatavilla, kun tietää, mistä hakee. (mies, yli 55-v.) SeAMK:n Kirjasto- ja tietopalvelun opiskelijoiden syyskuussa 2010 tekemän E-kirjakyselyn tuloksia TAUSTATIETOJA Kyselytutkimus

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika

Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Nuorten ja aikuisten ajankäyttö: arki ja vapaa-aika Anneli Miettinen Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos 10.11.2016 Minkälaiset asiat huolestuttavat perheiden ajankäytössä? Viekö työ kaikki mehut: onko

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Page 1 of 7 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2014 Koulupalaute: Tiirismaan peruskoulu Tulkintaohjeita: Kaikki koulut viittaavat oppilaiden vastauksiin kaikissa Suomen kouluissa. Oma koulu viittaa oman

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 8:2016

TILASTOKATSAUS 8:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 8:2016 1 15.4.2016 ASUNTOKUNTIEN ELINVAIHEET JA TULOT ELINVAIHEEN MUKAAN VUOSINA 2005 2013 Asuntokunnat elinvaiheen mukaan lla, kuten muillakin tässä tarkastelluilla

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella

-ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella -ohjelman vaikuttavuus Seurantatutkimuksen ALUSTAVIA TULOKSIA Lukuinto-pilottikoulujen oppilaiden kyselyiden vertailun perusteella Annette Ukkola Oulun yliopisto Tuloksista - lähteenä kolme eri kyselyä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija

Yksinäisyys lasten silmin. Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Yksinäisyys lasten silmin Ida Spets, sosiaalityön opiskelija Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset Lasten yksinäisyys lasten näkökulmasta Sadutusmenetelmällä lasten tieto näkyviin 1) Mitä lapset kertovat

Lisätiedot

Koulutilastoja Kevät 2014

Koulutilastoja Kevät 2014 OPETTAJAT OPPILAAT OPETTAJAT OPPILAAT Koulutilastoja Kevät. Opiskelijat ja oppilaat samaa Walter ry:n työpajat saavat lähes yksimielisen kannatuksen sekä opettajien, että oppilaiden keskuudessa. % opettajista

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14

KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14. KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 3/14 KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 1/14 Tervetuloa täyttämään kysely! Koulutunnus: Oppilaiden tilannekartoitussalasana: Kirjaudu kyselyyn KiVa Koulu tilannekartoituskysely 2016 sivu 2/14 Kukaan

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014. suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %)

VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014. suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %) VARHAISKASVATUS TVT-KYSELY 2014 suoritettu nettikyselynä E-lomakkeella (vastauksia 50 kpl, kysely osoitettu 86 henkilölle, vastausprosentti 58,14 %) 1 (19) SISÄLTÖ SIVU KUINKA KAUAN OLET TOIMINUT NYKYISESSÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon

Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Älypuhelimen käytön määrän vaikutus koulumenestykseen ja vireystasoon Nea Lindholm 14E, Eevi Prittinen 14E, Enni Leppänen 14C Lohjan Yhteislyseon lukio Ps7 toukokuu 2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE

VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE VANHEMMAN HAASTATTELULOMAKE Lapsi Vanhempi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI VANHEMMAN SILMIN Kerro minulle lapsestasi. Millainen hän mielestäsi on? Kerro omin sanoin tai käytä alla olevia kuvauksia:

Lisätiedot

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.

Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6. Kansalaisten asenteet rakennetun ympäristön esteettömyyteen liittyen Tutkimuksen keskeisimmät tulokset Tiedekeskus Heureka 20.6.2016 Esteettömyystutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Invalidiliiton

Lisätiedot

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä

Mobiilikysely 2007. Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä Mobiilikysely 7 Raportti lasten matkapuhelinten käytöstä 1 Kyselyn toteuttaminen Pelastakaa Lapset on toteuttanut lasten ja nuorten matkapuhelimen käyttöä selvittävän kyselyn syksyisin vuodesta 5 asti.

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100%

Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: /18. Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kysely Piispanlähteen yläkoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=254 Julkaistu: 19.4.2010 1/18 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 7A 20 7,87% 2. 7B 20 7,87% 3. 7C 22 8,66% 4. 7D 24 9,45%

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa.

Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. LISÄÄ NAISIA KAUPPAKAMAREIDEN LUOTTAMUSTEHTÄVIIN 12.11.7 Eurooppalaisten kauppakamareiden Women On Board hanke tähtää naisten osuuden lisäämiseen kauppakamareiden hallituksissa. Tutkimuksen avulla selvitetään

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN

NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN NUKKUMISEN VAIKUTUS OPISKELUTULOKSIIN Tekijät: Miranda Grönlund Veera Hyytiäinen Elina Oja Psykologinen tutkimus Lohjan Yhteislyseon Lukio Toukokuu 2016 Opettaja: Simo Jouhi 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto....

Lisätiedot

Hyvää mieltä perheen arkeen

Hyvää mieltä perheen arkeen Hyvää mieltä perheen arkeen Susanna Kosonen (KM, LO, LTO, AO, OPO, taidekasvatuksen yo) Hyvää mieltä perheen arkeen / Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura Maailman vanhin mielenterveysjärjestö

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus

Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nuorten seksuaaliterveyskartoitus Nettikysely 12-22-vuotiaiden nuorten parissa Osaraportti Sini Pekkanen, Lääkärikeskus Nuorten Naisten Bulevardi Hannele Spring, Otavamedia, Suosikki 4.7.2011 Nuorten tutkimushanke

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina

Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Erilaiset oppijat yhteinen koulu -projekti Aulikki Etelälahti 23.8.6 Sukupuolistereotypiat opettajien kokemina Taustaa... 1 Arvioinnin kohderyhmä... 1 Arvioinnin mittaristo ja aineiston analysointi...

Lisätiedot

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14

Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: /14 Kysely Piispanlähteen alakoulun oppilaille Yhteenvetoraportti N=349 Julkaistu: 19.4.2010 1/14 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Kerro luokkasi 1. 1A 21 6,02% 2. 1B 17 4,87% 3. 1C 16 4,58% 4. 2A 22 6,30%

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio

Lapsiperheiden yksinäisyys Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Lapsiperheiden yksinäisyys 7.4.2016 Perheaikaa.fi nettiluento Katariina Pelkonen, HelsinkiMissio Mitä yksinäisyys on? THL:n mukaan jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä. Suomalaisista joka

Lisätiedot

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA

MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA MITÄ KUULUU NUORTEN OSALLISUUDELLE SATAKUNNASSA? POIMINTOJA NUORET LUUPIN ALLA HANKEAINEISTOSTA Leena Haanpää Nuoret ja vaikuttaminen seminaari Rauma 24.1.2013 NUORET LUUPIN ALLA Hankkeen tavoitteet: -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto

Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus. Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Kuluttaminen, identiteetti ja taloudellinen eriarvoisuus Leena Haanpää Lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus CYRI Turun yliopisto Puhu rahasta -seminaari Helsinki 12.11.2015 TEKEEKÖ RAHA ONNELLISEKSI? KOEN OLEVANI

Lisätiedot

Trappan-modellen Portaat-malli

Trappan-modellen Portaat-malli Trappan-modellen Portaat-malli Kuopio 17.8.2012 Åsa Carlsson & Janiina Mieronkoski Miten Portaat-malli syntyi? Barn som vittne till våld (suom. Lapsi väkivallan todistajana)- projekti 1990-luvulla Tavoitteena

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2016

TILASTOKATSAUS 5:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 5:2016 1 1.4.2016 YKSINHUOLTAJIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Yksinhuoltajien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista yhden

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus

Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Ehkäisevän päihdetyön hanke Loppuseminaari 11.11.2010 Janne Takala, projektikoordinaattori A klinikkasäätiö Lasinen lapsuus Haasteena lapsen oikeus päihteettömään elämään A-klinikkasäätiö > hoitopalvelutuotanto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Ilmastokyselyn tulokset

Ilmastokyselyn tulokset Ilmastokyselyn tulokset Huomioita Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomioitava, että koululaiset on pakotettu vastaamaan kyselyyn koulussa. Kaupunginosavertailuissa on mukana ainoastaan ne kaupunginosat,

Lisätiedot

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen

TerveysInfo. Drick mjölk hela livet. Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen TerveysInfo Barn och mjölk Lehtinen käsittelee lasten maitosuosituksia. Ruotsinkielinen maksuton, A5 : 4 s. : piirr. : 4 vär. http:///www/fi/liitetiedostot/ Barnet_och_mjolken. Hakusanat: ravitsemus, lapset,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (yli 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSEN NÄKEMYS ITSESTÄÄN Me ihmiset olemme erilaisia ja meissä on erilaisia luonteenpiirteitä. Kerro itsestäsi, miten

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta

Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta 12.7.2016 Luottamus hallituksen kykyyn hoitaa maan asioita on vähentynyt viime vuodesta Suomalaisista alle kolmannes (30 %) ilmoittaa, että Juha Sipilän hallituksen (keskusta, perussuomalaiset, kokoomus)

Lisätiedot