Lapsen ystävät ovat netissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsen ystävät ovat netissä"

Transkriptio

1 Lapsen ääni kysely Lapsen ystävät ovat netissä Barnets röst 2005 Barnen har vänner på nätet

2 Mikä on Lapsen ääni? Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten lapsille suunnattu nettikysely, jota on toteutettu vuodesta 2001 lähtien.tavoitteena on tuoda esille lasten oma ääni ja siten saada heidät näkyviin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Osa kysymyksistä on pysynyt samoina vuodesta toiseen. Osa on vaihdellut riippuen kulloinkin ajankohtaisista asioista. Kysely on suunnattu 4 12-vuotialle, mutta vuoden 2005 kyselyyn haettiin vastauksia laajemmalta kohderyhmältä ja mukaan otettiin vertailun vuoksi myös aikuiset. Kyselyn yhteistyökumppanina oli tänä vuonna myös Elämä On Parasta Huumetta ry. Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät aiheet ovat olleet vahvasti esillä. Kysely on toteutettu alusta asti internetin välityksellä. Lapsen ääni ei ole nykymuodossaan varsinainen tutkimus, mutta se antaa suhteellisen luotettavan kuvan lasten elämän huolen ja ilon aiheista muuttuvassa maailmassa. Tiivistelmä ja keskeiset tulokset vuonna 2005 Lapsen ääni kyselyyn vastasi lasta ja aikuista. Kyselylomake oli kolmella eri verkkosivulla huhtikuun lopussa Linkit löytyivät Suomi24:n, Habbo Hotellin ja Soodan sivustoilta. Vanhempien lapsille antaman ajan niukkuus Peräti joka viides pienistä lapsista kaipaa erityisesti isän aikaa.vaikka kaksi kolmasosaa 7 10-vuotiaista saa mielestään riittävästi aikaa vanhemmiltaan, on kaipaavien joukko kasvanut joka vuosi. Ilahduttavaa on kuitenkin, että valtaosa lapsista kertoi, että vanhemmat kuuntelevat heitä. Lähes kaikki 7 10-vuotiaat lapset pelaavat Lähes kaikki 7 10-vuotiaat pelaavat pelikoneella tai tietokoneella. Jopa 51 % pojista kertoo pelaavansa päivittäin. Maksullisia palveluja lapset käyttävät hyvin niukasti, peleihin ja chatteihin kuluu matkapuhelinmaksuja vain vähän. Ystävät ovat netissä ja tuntemattomienkin kanssa jutellaan Erityisesti tytöt pitävät netin avulla yhteyttä ystäviinsä, mutta pojat kasvavat sosiaaliseen kanssakäymiseen pelaamisen kautta. Lapset juttelevat verkossa myös tuntemattomien kanssa, vaikka tapaamiset ovat harvinaisempia. Pojat tekevät enemmän omia kotisivuja verkkoon kuin tytöt, varsinkin iän myötä he ohittavat tässä tytöt. Netin aineisto järkyttää tai ahdistaa useita Netistä löytyvä aineisto järkyttää sitä useampaa, mitä vanhemmista vastaajista on kyse. Esimerkiksi vuotiaista lähes 40 % ja aikuisista vastaajista suurin osa on nähnyt netissä järkyttävää aineistoa. Suomalaiset vanhemmat asettavat rajoja lasten netinkäytölle Valtaosa vanhemmista kertoo juttelevansa internetistä lastensa kanssa. Yleisin tapa rajoittaa netinkäyttöä on keskustelu lasten kanssa. Suodatinohjelmia käytössä on vain noin 10 %:lla. Pohjoismaissa vanhemmat suhtautuvatkin rajoittavammin netinkäyttöön kuin muualla Euroopassa. (ks. Eurobarometer: Illegal and harmful content on the Internet,http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/pdf/r eports/eurobarometer_survey.pdf). Lapsen ääni -kyselyyn vastanneista vanhemmista äidit rajoittavat netinkäyttöä isiä useammin. 1

3 Vad är Barnets röst? Barnets röst är en webbenkät som strävar till att få barnens röst hörd och att engagera barnen i den samhällsdebatt som angår dem. Enkäten har genomförts sedan år En del av frågorna har hela tiden varit samma, medan andra har varierat beroende på vilka ämnen som varit aktuella. Enkäten har tidigare varit riktad till barn i åldern I år har man dock riktat frågorna till barn och ungdomar i alla åldrar samt till vuxna. Årets enkät har genomförts i samarbete med Elämä On Parasta Huumetta rf. Sedan 2003 har ämnen som berör data- och kommunikationsteknik varit starkt framme. Enkäten har från första början skötts via Internet. I sin nuvarande form kan resultaten inte direkt generaliseras till att gälla alla barn i målgruppsåldern. Nätenkäten ger dock en relativt tillförlitlig bild av bekymren och glädjeämnena i barnens liv i den föränderliga världen. Sammandrag av resultaten 2005 Enkäten besvarades av barn och vuxna via den länk som i slutet av april fanns på webbplatserna Habbo Hotell, Suomi24 och Sooda. Det kan antas att de som svarat på frågorna representerar mer vana webbanvändare än genomsnittet. Föräldrarna har ont om tid med sina barn Vart femte små barn säger sig sakna tid med sin far. Även om två tredjedelar av 7 10-åringarna anser att de tillbringar tillräckligt med tid med föräldrarna, är det en relativt stor grupp som saknar sina föräldrar. De flesta barnen berättar att deras föräldrar lyssnar på dem. Nästan alla 7 10-åringar spelar Nästan alla 7 10-åringar spelar elektroniska spel eller dataspel. Pojkarna spelar väldigt mycket. Barn använder avgiftsbelagda tjänster mycket litet. Vänner finns på nätet och barn diskuterar med okända personer Med hjälp av webben håller flickorna kontakt med sina vänner och också pojkarna övergår småningom från att spela på Internet till att hålla kontakt. Barnen diskuterar med okända personer på nätet, men träffar dem inte så ofta. Pojkar gör mera webbsidor än flickor. Nätets material skakar många 40 % av åringarna och de flesta vuxna har sett någonting skakande på nätet. Finska föräldrar begränsar sina barns web banvändning De flesta föräldrar säger att de diskuterar Internet med sina barn. Föräldrarna sätter gränser på barnens webbanvändning främst genom diskussion. Filterprogram använder bara cirka 10 % av föräldrarna. I nordiska länder begränsar föräldrarna barnens webbanvändning mer än i andra europeiska länder (se Eurobarometer: Illegal and harmful content on the Internet, docs/pdf/reports/eurobarometer_survey.pdf). Mammor begränsar barnens webbanvändning mera än pappor. 2

4 SISÄLTÖ 1. NETTIKELKKAAN HYPÄNNEET LÄHES VASTAUSTA IKÄVUODET Pienet kaipaavat vanhempiaan Lähes kaikki lapset pelaavat Vanhemmat kuuntelevat lapsiaan IKÄVUODET Pojat netissä tyttöjä enemmän Tytöt pitävät yhteyttä ystäviin, pojat kasvavat nettipelaajista yhteydenpitäjiksi Lapset juttelevat tuntemattomien kanssa Sekä tytöt että pojat tekevät nettisivuja Joka kymmenes teini-ikäisistä tunnustautuu nettiriippuvaiseksi Vanhempien kanssa jutellaan netistä ainakin joskus Netti on lapsille hyvä renki Kännykällä ei pelata maksullisia pelejä tai chatteja Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt monia lapsia ALLE 7-VUOTIAIDEN ÄÄNI VANHEMMAT JA LAPSETTOMAT AIKUISET Lapsiperheen nettikone on olohuoneessa Vanhemmat asettavat rajoja lasten netinkäytölle miehet naisia vähemmän Aikuiset kokevat netin hyödylliseksi lapsille Lapsettomat miehet netin suurkuluttajia äitien netinkäyttö vähenee Miesten yhteydenpito netin välityksellä hiipuu iän myötä Lapset hillitsevät vanhempiensa nettiriippuvuutta Myös isät keskustelevat netistä Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt suurinta osaa aikuisista Vanhemmat ottavat vastuun lastensa kännykkämaksamisesta PELASTAKAA LASTEN SUOSITUKSIA KYSELYN POHJALTA

5 1. NETTIKELKKAAN HYPÄNNEET Vuoden 2005 Lapsen ääni -kyselyyn vastasi lasta ja aikuista. Linkki kyselyyn oli avoinna huhtikuun 2005 lopulla Habbo Hotellin, Suomi24-portaalin ja Sooda.comin sivuilla. Kysely on luonteeltaan nettikysely, jonka vastaajien iästä ei ole täyttä varmuutta eikä sitä mahdollisuutta ei voi sulkea pois, että jotkut olisivat käyneet vastaamassa useampaan kertaan. Internetissä ja yllä mainituilla sivuilla liikkuvien sekä erityisesti erilaisiin kyselyihin omaehtoisesti vastaavien voidaan olettaa olevan keskimäärin tottuneempia internetin käyttäjiä. Kyselyn tulosten tulkintana lienee viisasta pitää sitä, millaiseksi netin käyttö ja sitä koskevat arvot ja asenteet muotoutuvat, kun kelkkaan tulee hypänneeksi. Raportissa kyselyn tuloksia pohditaan etsien iän karttumisen mukanaan tuomia kehityskulkuja. Netin käyttö ja hyödyntäminen on uutta ja saattaa olla, että nuoremmat netinkäyttäjät tuovat kasvaessaan mukanaan uusia käyttötapoja, jotka poikkeavat heitä aiempien sukupolvien tavoista. 2. LÄHES VASTAUSTA Kyselyyn vastanneiden määrät vaihtelivat kysymyksittäin. Kyselyn lopullisia virallisia vastaajamääriä laskettaessa on huomioitu kunkin vastaajaryhmän kohdalta vain se kysymys, johon on saatu vähiten vastauksia. Kyselyä varten laadittiin neljä erilaista kysymysjoukkoa eri vastaajaryhmille. Vastaajaryhmät ja vastanneiden määrät alle 7-vuotiaat, tytöt (27) ja pojat (17) 7 10-vuotiaat, tytöt (647) ja pojat (420) vuotiaat, tytöt (1 545) ja pojat (921) vuotiaat, tytöt (1 422) ja pojat (821) vuotiaat, tytöt (624) ja pojat (155) yli 18-vuotiaat, joilla ei omia lapsia, miehet (327) ja naiset (1 353) yli 18-vuotiaat, joilla omia lapsia, isät (185) ja äidit (1 322). Kyselyn vastausten kokonaismäärä oli Suuri osa kysymyksistä oli samoja kaikille vastaajaryhmille, mikä mahdollistaa vertailun eri ryhmien välillä. Suurin osa raportin tekstiosuudessa esitetyistä prosenttiluvuista on pyöristetty täysiin prosentteihin, joten kokonaismäärä voi joissakin tapauksissa olla yli tai alle 100 %. Raportista löytyy joitakin taulukoita kyselyn tuloksista, tarkemmat tulokset löytyvät Pelastakaa Lasten nettivihjeen sivuilta osoitteesta: pelastakaalapset.fi/nettivihje/ nettikayton-kyselyja.php. 3. IKÄVUODET Pienet lapset kaipaavat vanhempiaan Entistä pienempi osuus lapsista viettää mielestään riittävästi aikaa vanhempiensa kanssa. Kyselyyn vastanneista 7 10-vuotiaista tytöistä 71 % viettää mielestään riittävästi aikaa äitinsä kanssa ja 58 % isänsä kanssa. Samanikäisistä pojista 69 % viettää mielestään riittävästi aikaa äidin ja 60 % isän kanssa. Tulosta pehmentää hieman se, että muulla tavalla vastanneista suurin osa ei ollut asiasta varma. Lapsista 11 % oli sitä mieltä, että viettää äitinsä kanssa liian vähän aikaa. Isän kanssa vietettyä aikaa toivoisi enemmän 19 % pojista ja 22 % tytöistä. Pelastakaa Lasten Lapsen ääni -kyselyä on toteutettu eri tavoin vuodesta 2001 lähtien ja tähän samaan kysymykseen saadut vastaukset ovat huolestuttaneet joka vuosi.vuodesta 2003 lähtien mielestään riittävästi aikaa vanhempiensa kanssa viettävien joukko on pienentynyt useilla prosenttiyksiköillä. Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, mutta suunta on nähtävissä. Uutta edellisvuosiin verrattuna on myös, että peräti 32 % 7 10-vuotiaista kertoo tietävänsä lapsen, jolla ei ole yhtään ystävää. 3.2 Lähes kaikki lapset pelaavat Erityisesti pojat pelaavat paljon, 51 % kertoo pelaavansa päivittäin. Lähestulkoon kaikki 7 10-vuotiaat tytöt ja pojat pelaavat tietokoneella tai pelikoneella joka päivä, pari kertaa viikossa tai joskus ja vain 2 % tytöistä ja 1 % pojista ei pelaa. Suurin osa 7 10-vuotiaista on sitä mieltä, että vanhemmat tietävät heidän tekemisensä netissä näin vastaa 76 % tytöistä ja 80 % pojista. Joka kymmenes on sitä mieltä, etteivät heidän vanhempansa tiedä heidän tekemisistään, 11 % tytöistä ja 10 % pojista. 4

6 3.3 Vanhemmat kuuntelevat lapsiaan Positiivista on, että 7 10-vuotiaista tytöistä vain 7 % ja pojista 6 % on sitä mieltä, etteivät hänen vanhempansa kuuntele heitä. Osa ei tosin ole kuuntelusta aivan varma. Lähes kaikilla, 92 % pojista ja 86 % tytöistä, on vastausten mukaan hyvä kaveri. 4. IKÄVUODET Pojat netissä tyttöjä enemmän Yli 11-vuotiaat käyttävät nettiä varsin runsaasti. Peräti 54 % vuotiaista tytöistä ja 63 % pojista käyttää nettiä yli 5 tuntia viikossa. Netinkäyttö lisääntyy iän myötä vuotiaiden tyttöjen, vuotiaiden poikien ja vertailun aikuisista lapsettomien naisten netinkäyttö on määrältään suurin piirtein samanlaista. 4.2 Tytöt pitävät yhteyttä ystäviin, pojat kasvavat nettipelaajista yhteydenpitäjiksi Kun omaa netinkäyttöään piti luokitella, ylivoimaisesti eniten vuotiaista tytöistä käyttää nettiä yhteydenpitoon. Pojat puolestaan pitivät itseään nettipelaajina. Yhteydenpito korostuu kuitenkin vanhimmissa eli vuotiaissa pojissa, joista jo suurin osa pitää itseään yhteyttä ystäviin pitävinä. Nettipelaamisen ohitse on tässä vaiheessa mennyt myös nettiseikkaileminen sekä musiikin ja muiden tiedostojen lataaminen. 4.3 Lapset juttelevat tuntemattomien kanssa Vain 3 % - 9 % vuotiaista tytöistä ja pojista katsoo, ettei netti ole heille yhteydenpidon väline. Näyttäisi siltä, että kun ikää tulee lisää, yhteydenpidon välineenä nettiä pitävien määrä hieman laskee. Oletettavasti nettiä aletaan käyttää iän myötä enemmän myös muulla tavoin. Suurin osa vastaajista, 35 % - 54 % juttelee netissä myös tuntemattomien kanssa, mutta ei tapaa heitä. Vain ennestään tuttuihin yhteyttä pitävien määrä vaihtelee 21 %:sta 24 %:iin. Monille nettituttavista on tullut myös ystäviä. Vastaajista 3 % - 12 % kertoi, että he ovat tavanneet nettituttaviaan myös oikeassa elämässä. Oletettavaa on, että näin on tehnyt myös suurin osa niistä, joille nettituttavista on tullut ystäviä. Pojat ovat tavanneet nettituttavia tyttöjä enemmän, mutta ero tasoittuu iän myötä. Tässä kappaleessa käsitellyn yhteydenpidon tavan suhteen ei tytöillä ja pojilla tai eri-ikäisillä ole suurtakaan eroa. Huomionarvoista on, että peräti 19 % jo niinkin nuorista kuin vuotiaista tytöistä ja 23 % saman ikäisistä pojista kertoo joko nettituttavista tulleen ystäviään tai tavanneensa nettituttaviaan oikeassa elämässä. Pelaatko tietokoneella tai pelikoneella? Tyttö; Yli vuotias; (ka: 2; yht: 649) Joka päivä 36.7% 238 Pari kertaa viikossa 26.7% 173 Joskus 35% 227 En pelaa 1.7% 11 Poika; 7-10 Yli 7-vuotias; (ka: 1.8; yht: 422) Joka päivä 51.2% 216 Pari kertaa viikossa 23.2% 98 Joskus 24.4% 103 En pelaa 1.2% 5 5

7 4.4 Sekä tytöt että pojat tekevät nettisivuja Poikien irtiotto nettisivujen oman tekemisen suhteen tuntuu tapahtuvan vuotiaana. Kun vielä vuotiaina niin tytöistä kuin pojistakin vajaa kolmannes on itse tehnyt nettisivuja, vuotiaana pojista nettisivuja on tehnyt jo puolet. Tyttöjen osuus on edelleen vajaa kolmannes. Pelastakaa Lapset on muutaman viime vuoden aikana toteuttanut kyselyitä useissa kouluissa ja esittänyt oppilaille tämän saman kysymyksen nettisivujen tekemisestä. Noin kymmenvuotiaiden tyttöjen ja poikien oma nettisivujen teko on ollut monesti suurin piirtein tasoissa, mutta yllättävän useissa kouluissa tytöt olivat myös tehneet nettiin aineistoa poikia enemmän. Tämä asetelma näyttääkin keikahtavan päälaelleen, kun ikää tulee lisää. (Katso nettikayton-kyselyja.php.) 4.5 Joka kymmenes teini-ikäisistä tunnustautuu nettiriippuvaiseksi Nettiriippuvaisiksi itsensä kokee vuotiaista vastaajista 7-10 %. Korkeimmat prosenttiluvut ovat tyttöjen osalta vuotiaissa ja poikien osalta vuotiaissa, 10 %. Luvut tuntuvat varsin korkeilta. Yllättävän moni myös kokee käyttävänsä nettiä liikaa % vastaajista. Korkeimmat prosenttiluvut löytyvät jälleen vuotiailta tytöiltä, 26 % ja vuotiailta pojilta, 25 %. Reilu enemmistö kaikissa vastaajaryhmissä käyttää nettiä mielestään sopivasti ja löytyy niitäkin jotka käyttävät nettiä mielestään liian vähän. Mikä seuraavista kuvaa sinua? Tyttö; vuotias; (ka: 3; yht: 1575) Netti ei ole minulle yhteydenpitoväline Pidän netin kautta yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin Juttelen netissä myös tuntemattomien kanssa, mutta en tapaa heitä Olen tavannut netissä tapaamiani myös oikeassa elämässä Nettituttavistani on tullut minulle myös ystäviä 4.2% % % % % 242 Tyttö; vuotias; (ka: 3.2; yht: 1432) Netti ei ole minulle yhteydenpitoväline Pidän netin kautta yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin Juttelen netissä myös tuntemattomien kanssa, mutta en tapaa heitä Olen tavannut netissä tapaamiani myös oikeassa elämässä Nettituttavistani on tullut minulle myös ystäviä Tyttö; vuotias; (ka: 3.1; yht: 624) Netti ei ole minulle yhteydenpitoväline 3% % % % 90 18% % 32 6

8 Mitä mieltä olet netistä? Tyttö; vuotias; (ka: 2.1; yht: 1577) En voisi elää ilman nettiä 14% 220 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 65.6% 1035 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 18.7% 295 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.7% 27 Tyttö; vuotias; (ka: 2; yht: 1432) En voisi elää ilman nettiä 20.3% 290 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 65.1% 932 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 13.3% 191 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.3% 19 Tyttö; vuotias; (ka: 2; yht: 625) En voisi elää ilman nettiä 14.7% 92 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 68.2% 426 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 15.4% 96 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.8% 11 Poika ; vuotias; (ka: 2; yht: 926) En voisi elää ilman nettiä 19.4% 180 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 65.9% 610 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 14% 130 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 0.6% 6 Poika ; vuotias; (ka: 1.9; yht: 830) En voisi elää ilman nettiä 22.9% 190 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 64.1% 532 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 11.6% 96 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.4% 12 Poika ; vuotias; (ka: 1.9; yht: 158) En voisi elää ilman nettiä 20.3% 32 Netti on minulle tarpeellinen, mutta en anna sen hallita minua 67.7% 107 Pärjäisin ihan hyvin ilman koko nettiä 10.1% 16 Toivoisin, ettei koko nettiä olisi 1.9% Vanhempien kanssa jutellaan netistä ainakin joskus Reilu kolme neljäsosaa vuotiaista juttelee vanhempiensa kanssa internetistä ja sen käytöstä usein tai ainakin joskus. Tämän sinänsä hyvän uutisen kääntöpuolena 11 % - 27 % lapsista ei koskaan juttele vanhempiensa kanssa aiheesta. Puhumattomuus korostuu vanhempien lasten kohdalla.tulkinnanvaraiseksi jää, onko keskusteluja kuitenkin joskus käyty vai onko todella niin, että vanhemmat lapset ovat väliinputoajia nettiaiheisten keskustelujen suhteen. 4.7 Netti on lapsille hyvä renki Ylivoimaisesti suurin osa vastaajista kaikissa vuotiaiden vastaajaryhmissä kokee, että netti on heille tarpeellinen, mutta he eivät anna sen hallita itseään. Näin on vastannut 64 % - 68 % vastaajista. Ilman nettiä ei vastaajista voisi elää peräti 14 % - 23 %. Suurin piirtein samansuuruinen joukko, 12 % - 19 %, taas pärjäisi ihan hyvin ilman nettiä.tämä joukko tosin pienenee niin tyttöjen kuin poikienkin osalta, kun ikää tulee lisää. Vastaajista ainoastaan 0,8 % - 2 % toivoisi, ettei koko nettiä olisi olemassakaan. 7

9 4.8 Kännykällä ei pelata maksullisia pelejä tai chatteja Kännykällä pelattavat maksulliset pelit ja chatit eivät ole löytäneet vuotiaita. Vastaajista kertoo 81 % - 95 %, etteivät he pelaa tai chattaa tällä keinolla. Ladattavat kännykkäpelit tosin alkavat herättää jonkin verran poikien mielenkiintoa. Suurin osa vastaajista, 68 % - 90 %, ei käytä ollenkaan rahaa mobiilimaksamiseen tai kännykkäpeleihin tytöt vielä vähemmän kuin pojat. Ne jotka käyttävät rahaa, käyttävät pieniä summia. Summa vaihtelee 1-5 euroa/viikko. Yli 5 euroa viikossa käyttäviä on vain 2 % - 8 %. Eniten rahaa käyttävät toisaalta vuotiaat ja vuotiaat pojat. Jälkimmäisistä peräti 4 % käyttää rahaa viikossa jo yli 20 euroa.toisaalta heistäkin 76% ei käytä rahaa ollenkaan. 4.9 Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt monia lapsia Mitä vanhempiin lapsiin mennään, sitä enemmän netistä on löytynyt aineistoa, joka on ahdistanut tai järkyttänyt vuotiaista tytöistä 30 % on löytänyt tällaista aineistoa, saman ikäisistä pojista 21 % vuotiaista tytöistä taas 42 % ja pojista 37 % on löytänyt ahdistanutta tai järkyttänyttä aineistoa. Huomioitava on toisaalta myös se, että suurin osa kaikissa vastaajaryhmissä ei ole ahdistunut tai järkyttynyt netistä löytämästään aineistosta. Niiltä vuotiailta, jotka kertoivat tavanneensa netistä ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa, kysyttiin myös avoimella kysymyksellä, millaista tämä aineisto oli ollut. Seuraavat listaukset kuvaavat lähinnä sitä, millainen sisältö on eniten ahdistanut tai järkyttänyt, sillä ahdistusta ja järkytystä aiheuttavia sisältöjä on kyseisten henkilöiden kohdalla tietenkin voinut olla useita. Kaikista vastanneista vuotiaista: 29,6 % oli löytänyt tällaista aineistoa o 10,6 % ei kertonut, millaista aineisto on ollut o 8 % kertoi aineiston olleen seksi- tai pornosivuja o 0,2 % kertoi aineiston olleen eläinpornografiaa o 0,4 % kertoi aineiston olleen lapsipornografiaa o 2,4 % kertoi aineiston olleen kuolemaan liittyvää tai ihmisiin kohdistuvaa väkivaltaa o 2,1 % kertoi aineiston olleen eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa o 1,6 % kertoi aineiston olleen asiatietoa, kuten aineistoa katastrofien uhreista, uutisia tai esimerkiksi valistusmateriaalia o 0,6 % kertoi aineiston olleen kauhua o 0,4 % kertoi heitä itseään kiusatun tai ahdistetun netin kautta o 0,6 % oli vastannut piloillaan tai sitten kertonut, ettei hän oikeastaan olekaan löytänyt mitään järkyttävää o 2,4 % kertoi aineiston olleen jotakin muuta osa näistä vastaajista oli antanut varsin ympäripyöreän vastauksen 69,3 % ei ollut löytänyt ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että niistä lapsista, jotka kertoivat syyn pelkoihin, puolet oli ainakin ensisijaisesti ahdistunut tai järkyttynyt seksistä, puolet jostakin muusta. Siihen, onko netin aineisto ahdistavuuden tai järkyttävyyden suhteen erilaista kuin muussa mediassa, ei vielä tämän kysymyksen avulla voi ottaa kantaa. 5. ALLE 7-VUOTIAIDEN ÄÄNI Aikaisempina vuosina Lapsen ääni -kyselylle leimaa antavaa on ollut se, että vastaajina on ollut tarkoituksella myös pieniä, jopa 4-vuotiaita lapsia. Tänä vuonna alle 7-vuotiaiden määrä jäi kuitenkin niin pieneksi, 44 vastaajaa, ettei tämän ryhmän vastausten perusteella voi tehdä johtopäätöksiä tai yleistyksiä. On tietenkin syytä panna merkille, ettei alle 7-vuotiaita vastaajia juuri löytynyt yli kymmenvuotiaille suunnatuista Habbo Hotellista ja Soodasta tai nuorille ja aikuisille suunnatusta Suomi24:stä. Seuraavassa kuitenkin joukko tuloksia alle 7-vuotiailta: 67 % pojista kertoo viettävänsä liian vähän aikaa isänsä ja 61 % äitinsä kanssa. Pojista yksikään ei ole epätietoinen tämän kysymyksen suhteen. 44 % tytöistä kiusataan usein. 56 % tytöistä vastaa, etteivät hänen vanhempansa tiedä, mitä hän tekee netissä. 8

10 Rajoitatko lastesi netinkäyttöä jollain lailla? Nainen; Äiti; (ka: 2.4; yht: 1322) En 24.1% 319 Vain keskustelemalla 27.8% 368 Kyllä, meillä on netin käytön aikarajoituksia 36.5% 482 Kyllä, meillä on käytössä suodatinohjelma (lapsilukko) 11.6% 153 Mies; Isä; (ka: 2.1; yht: 185) En 35.7% 66 Vain keskustelemalla 27.6% 51 Kyllä, meillä on netin käytön aikarajoituksia Kyllä, meillä on käytössä suodatinohjelma (lapsilukko) 25.9% % VANHEMMATJA LAPSETTOMAT AIKUISET 6.1 Lapsiperheen nettikone on olohuoneessa Kaikista vanhempien nettiyhteydellä varustetuista koneista olohuoneessa sijaitsi 30 %. Seuraavilla sijoilla tulivat työhuone, 24 %, makuuhuone, 20 %, lastenhuone, 9 % ja keittiö, 3 %. Jossakin muussa paikassa oli 7 % koneista ja 9 % koneista oli kannettavia, joiden paikkaa vaihdetaan. Osalla vastaajista luultavasti ei ole kotona asuvia lapsia. Lukemat antavat kuitenkin hyvää osviittaa lapsiperheen nettikoneen sijainnista. On myös syytä havaita, että tähän kysymykseen vanhemmat saivat valita useamman vaihtoehdon. 6.2 Vanhemmat asettavat rajoja lasten netinkäytölle isät äitejä vähemmän Kysyttäessä lasten netinkäytön rajoituksia suurin osa niin naisista kuin miehistä kertoo puuttuvansa jollain lailla lastensa netin käyttöön, joko keskustelemalla tai muulla tavoin rajoittamalla. Suodatinohjelmia kertoi käyttävänsä vain hieman yli 10 % kaikista vanhemmista. Lasten netinkäyttöä ei rajoita 24 % naisista ja 36 % miehistä. Kun otetaan huomioon, että näissä joukoissa on myös niitä vanhempia, joiden lapset ovat jo aikuisia tai asuvat eron myötä toisaalla, kutistunee ilman nettikontrollia kasvavien lasten joukko vielä pienemmäksi. Pelkän keskustelun voimaan luottaa 28 % naisista ja miehistä. Aikarajoituksiin luottaa 37 % naisista ja 26 % miehistä sekä lapsilukkoon 12 % naisista ja 11 % miehistä. Vastausten perusteella vaikuttaisivat isät olevan jonkin verran sallivampia netin suhteen tai ainakin välttävän tiukkoja rajoituksia. Huomionarvoista on myös, että netin käyttöä keskustelun voimalla rajoittavien isien ja äitien joukot ovat tasavahvat. 6.3 Aikuiset kokevat netin hyödylliseksi lapsille Niin isiltä ja äideiltä kuin lapsettomilta miehiltä ja naisilta kysyttiin, kokevatko he netin hyödyt lapselle sen haittoja suuremmiksi. Eniten hyötyihin luottivat isät, joista 66 % oli väittämän kanssa jokseenkin tai voimakkaasti samaa mieltä. Seuraavaksi eniten hyötyihin luottivat lapsettomat miehet, 62 %, äidit 59 % ja lapsettomat naiset, 48 %. Kaikissa vastaajaryhmissä oli vähemmän niitä, jotka kokivat netin haitat suuremmiksi. Epätietoisten joukko oli 6 % - 9 % suuruinen. Huomionarvoista on, että miesten joukosta löytyy naisia huomattavasti enemmän myös voimakkaasti väittämän kanssa samaa mieltä olevia. Vastausten perusteella näyttää siltä, että miehet kokevat netin positiivisemmin kuin naiset. Ratkaisevampana tekijänä tämän kysymyksen valossa voidaan kuitenkin pitää sitä, onko henkilöllä omia lapsia. Lasten vanhemmat ovat myönteisempiä lasten netinkäyttöön kuin lapsettomat aikuiset. 9

11 Internetin hyödyt lapselle ovat suuremmat kuin sen haitat. Olen Nainen; Äiti; (ka: 2.6; yht: 1387) Voimakkaasti samaa mieltä 6.1% 85 Jokseenkin samaa mieltä 52.8% 732 Jokseenkin eri mieltä 27.3% 379 Voimakkaasti eri mieltä 6.3% 88 En tiedä 7.4% 103 Mies; Isä; (ka: 2.4; yht: 190) Voimakkaasti samaa mieltä 18.4% 35 Jokseenkin samaa mieltä 47.4% 90 Jokseenkin eri mieltä 20% 38 Voimakkaasti eri mieltä 6.3% 12 En tiedä 7.9% Lapsettomat miehet netin suurkuluttajia äitien netinkäyttö vähenee Netinkäyttö lisääntyy iän myötä vuotiaat tyttöjen, vuotiaiden poikien ja lapsettomien naisten netinkäyttö on määrältään suurin piirtein samanlaista. Eniten nettiä käyttävät lapsettomat miehet, joista peräti puolet on netissä yli 10 tuntia viikossa. Isät käyttävät nettiä vähemmän kuin lapsettomat miehet ja äidit vastaavasti vähemmän kuin lapsettomat naiset. Äitien netinkäyttö on vähentynyt suurin piirtein vuotiaiden tyttöjen tasolle. Isien netinkäyttö taas on vähentynyt suurin piirtein vuotiaiden poikien tasolle. Pelkkä netissä käytetyn ajan määrä ei kuitenkaan anna kuvaa netin roolista, koska se ei kerro, mitä netin avulla tehdään. 6.5 Miesten yhteydenpito netin välityksellä hiipuu iän myötä Lapsettomista miehistä ja naisista suurin osuus luokittelee itsensä yhteyttä ystäviinsä pitäviin tosin luvut eivät ole vuotiaiden tasoa. Naisista tämän luokituksen itselleen antaa 42 % ja miehistä 20 % enää niukasti suurin osuus. Tiedonhakijan ja nettiseikkailijan roolit tulevat seuraavina, miehillä ja naisilla liki yhtä yleisinä. Sen sijaan isät eivät enää juurikaan luokittele itseään yhteyttä ystäviinsä pitäviin heitä on enää 9 % vastaajista. Myös äitien yhteydenpito hiipuu, mutta ei yhtä paljon kuin isien. Lapsettomien aikuisten vastauksia katsoessa netti näyttäytyy edelleen yhteydenpitokanavana kuten lapsillakin. Naisista tosin 7 % ja miehistä 11 % ei pidä nettiä yhteydenpidon välineenä eli nämä osuudet ovat suurempia kuin lapsilla. Aikuiset tapaavat nettituttaviaan ja näistä tulee heille ystäviä suurin piirtein samoilla osuuksilla kuin lastenkin osalla. Aikuisia erottaa lapsista kuitenkin se, että huomattavasti suurempi osuus vastaajista, miehistä 35 % ja naisista 44 %, pitää yhteyttä vain ennestään tuttuihin ihmisiin. Vanhempien vastausprofiili on muuten hyvin samanlainen kuin lapsettomien aikuistenkin. Kaikkiin muihin vastaajiin verrattuna heistä kuitenkin hyvin monet eivät pidä nettiä yhteydenpidon välineenä äideistä näin kokee 16 % ja isistä peräti reilu neljännes, 27 %. Iän ja omien lasten myötä netin yhteydenpitokanavarooli siis hieman kutistuu. 6.6 Omat lapset hillitsevät nettiriippuvuutta Lapsettomista miehistä 6 % ja lapsettomista naisista 3 % pitää itseään nettiriippuvaisina. Isien kohdalla luku on 4 % ja äideillä 3 %. Omat lapset tuntuisivat hillitsevän aikuisten nettiriippuvuutta. Myös nettiseikkailijoiksi tunnustautuvia on äitien ja isien joukossa vähemmän, sen sijaan tiedon hakijoita ja nettiä työssään käyttäviä huomattavasti enemmän.vaikuttaa siltä, että netin viihdekäyttö vähenee oleellisesti omien lasten myötä. 10

12 Naisista 74 % ja miehistä 72 % katsoo, että netti on heille tarpeellinen, mutta he eivät anna sen hallita itseään. Ilman nettiä pärjäisi 15 % naisista ja 12 % miehistä. Netin tarpeellisuus väheni kuitenkin huomattavasti, kun vastaajalla oli omia lapsia. Ilman nettiä pärjäisi 23 % isistä ja peräti 27 % äideistä. Myös nettiä tarpeellisena, mutta ei hallitsevana pitävien joukko on kutistunut äitien osalta 67 %:iin ja isien osalta jo 64 %:iin. 6.7 Myös isät keskustelevat netistä Vanhempien omista vastauksista voisi päätellä nettiaiheisten keskustelujen olevan suhteellisen käytettyjä lasten ja vanhempien välillä. Vastauksia kannattaa kuitenkin tarkastella vasta sen jälkeen, kun vastaajista on karsittu se vajaa kolmasosa isistä ja äideistä, jotka ilmoittavat, että heidän lapsensa ovat vielä niin pieniä, etteivät ymmärrä aiheesta mitään. Tämän jälkeen ilmenee, että 49 % äideistä juttelee aiheesta lastensa kanssa usein, 48 % joskus ja vain 4 % ei koskaan. Isistä puolestaan 32 % juttelee usein, 55 % joskus ja 14 % ei koskaan. Lasten "nettikasvatus" ainakin keskustelun kautta tapahtuva näyttäisi siis olevan enemmän äitien kuin isien harteilla. Lasten ja vanhempien suhteen näyttäisi tämän kysymyksen osalta olevan ristiriitaa. Osaltaan tätä voi selittää se, että lapset kenties aliarvioivat ja vanhemmat yliarvioivat käytyjen keskustelujen laadun ja määrän. Toisaalta voi olla, että netissä paljon liikkuvat ja tähänkin kyselyyn vastanneet vanhemmat ovat tavallista valveutuneempia ja keskustelevat lastensa kanssa netistä keskimääräistä enemmän. 6.8 Netin aineisto ahdistanut tai järkyttänyt suurinta osaa aikuisista Lapsista poiketen enemmistö aikuisista oli löytänyt netistä ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa. Lapsettomista miehistä 58 % ja lapsettomista naisista peräti 64 % oli löytänyt netistä tällaista sisältöä. Niillä miehillä ja naisilla, joilla oli omia lapsia, prosenttiluvut olivat pienempiä miehillä 56 % ja naisilla 58 %. Aikuisilta kysyttiin niin ikään aineiston sisällöstä, mutta kysymys ei ollut avoin. Kaikkien vastanneiden vanhempien osalta voidaan todeta: 57,6 % oli löytänyt ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa o 21,1 % kertoi aineiston olleen väkivaltaa o 16,5 % kertoi aineiston olleen seksiin liittyvää o 3,3 % kertoi aineiston liittyneen kauhuun o 1,5 % kertoi aineiston olleen huumeisiin liittyvää o 1,5 % kertoi aineiston olleen kiroiluun tai huonoon kielenkäyttöön liittyvää o 1 % kertoi aineiston olleen syrjintään liittyvää o 12,8 % kertoi aineiston olleen jotakin muuta 42,4 % ei ollut löytänyt ahdistavaa tai järkyttävää aineistoa Karkeasti ottaen voidaan siis sanoa, että niistä vanhemmista, jotka olivat ahdistuneet tai järkyttyneet, kolmasosalla aihe oli ollut ainakin ensisijaisesti väkivalta, kahdella kolmasosalla taas jokin muu. 6.9 Vanhemmat ottavat vastuun lastensa kännykkämaksamisesta Vanhemmilta kysyttiin myös heidän lapsensa kännykkäliittymän tyyppiä. Vastaajista 41 % ilmoitti, ettei lapsella ole kännykkää. Niistä, joiden lapsilla oli kännykkä, 46 %:lla oli laskutettava liittymä ilman saldorajaa, 42 %:lla laskutettava liittymä saldorajalla ja 13 %:lla valmiiksi maksettu liittymä. Monet vanhemmista ovat myös keskustelleet lastensa kanssa kännykällä maksamisesta. Kun vastaajista jätetään huomiotta ne, jotka vastaavat, ettei heidän lapsellaan ole kännykkää, tai että lapset ovat tähän vielä liian pieniä, ilmenee, että 19 % on keskustellut asiasta usein, 34 % on keskustellut joskus, 12 % on sivunnut aihetta ja 35 % ei ole keskustellut aiheesta. Vastuu lapsen kännykällä maksamisesta kuuluu vanhempien mielestä heille itselleen, peräti 87 % äideistä ja 74 % isistä on tätä mieltä. Vastaukset ovat siis varsin yksimielisiä, mutta huomionarvoista on, että äidit ovat isiä yksituumaisempia vastauksissaan isät näkevät huomattavasti äitejä useammin vastuun lankeavan myös joko maksun saajalle, lapselle, operaattorille tai yhteiskunnalle. Mikäli lasten vastaukset pitävät paikkansa ja laskut eivät ole kovin suuria, on niistä tietenkin myös helpompaa ottaa vastuu. Asetelma saattaa siis tulevaisuudessa muuttua laskujen loppusummien kasvaessa. 11

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni

Lapsen ääni 2011. Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni Lapsen ääni 2011 Etsin yleensä jutteluseuraa joka piristäisi päivääni 1 Pelastakaa Lapset on toteuttanut Lapsen ääni kyselyitä vuodesta 2001 alkaen. Vuonna 2011 kysely toteutettiin nettikyselynä lokakuun

Lisätiedot

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007

Netin kuvagalleriat nuorten elämässä. Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Netin kuvagalleriat nuorten elämässä Nettikyselyn tuloksia 2007 Tulosten vertailua 2006 ja 2007 Kirjoittanut:

Lisätiedot

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä

Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä Selvitys huoltajien kuvaohjelmien ikärajoihin liittyvästä tietoudesta sekä ikärajojen noudattamisesta perheissä 1/2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Kansallinen audiovisuaalinen

Lisätiedot

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa

IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa IRC-Galleria -kysely Nuorten mielipiteitä poliisista ja nuorisotyöntekijöistä verkossa Mielestäni poliisi galleriaan on hyvä idea, koska uskon, että netin kautta nimettömänä ja "kasvottomana" on paljon

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

LASTEN MEDIABAROMETRI 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

LASTEN MEDIABAROMETRI 2010: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa LASTEN MEDIABAROMETRI 200: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa Sirkku Kotilainen (toim.) Mediakasvatusseuran julkaisuja /20 LASTEN MEDIABAROMETRI 200: 0-8-vuotiaiden lasten mediankäyttö Suomessa

Lisätiedot

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.)

LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta. Saara Pääjärvi (toim.) LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden lasten mediankäyttö ja kokemukset mediakasvatuksesta Saara Pääjärvi (toim.) Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2012 LASTEN MEDIABAROMETRI 2011 7 11-vuotiaiden

Lisätiedot

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille

ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA. Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille ÄÄNESTÄMINEN NETISSÄ JA UURNALLA Kysely äänestämisestä Allianssin vuoden 2011 Nuorisovaaleihin osallistuneiden yläasteiden ja lukioiden oppilaille SISÄLLYS: KYSELYN TAUSTAA 6 KYSELY NUORILLE ÄÄNESTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin

Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 19 Anne Birgitta Pessi Suomalaiset

Lisätiedot

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta

Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa. ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Kyllä minä tiedän, mitä haittaa pelaaminen voi aiheuttaa ja muita alkuopettajien käsityksiä lasten elektronisesta pelaamisesta Pro gradu -tutkielma Pekka Kivelä Merja Mehtälä Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Joka kodin konstit projekti

Joka kodin konstit projekti Joka kodin konstit projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE Kehittämistyön lähtökohtana perheiden todellinen arki Joka kodin konstit -projekti VERKKOSOVELLUKSESTA OMA-APUVÄLIEITÄ VAHEMMUUTEE

Lisätiedot

Lapsen ääni kysely 2010

Lapsen ääni kysely 2010 Lapsen ääni kysely 2010 Raportti lasten netin käytöstä Lapsen mielestä internetin auttamis- ja tukipalvelut ovat tarpeen erityisesti arkaluonteisissa asioissa. Joskus voi olla helpompi kirjoittaa asiasta

Lisätiedot

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA

LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA LAPSEN JA VANHEMPIEN YHTEINEN AIKA LASTEN KOKEMANA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Forssa 2.6.2010 Maija Välijeesiö OPINNÄYTETYÖ Hoitotyön koulutusohjelma Wahreninkatu 11 30100

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi

AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE. Johanna Palolampi T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ LAPSET & INTERNET: OPAS VANHEMMILLE Johanna Palolampi Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu 2007 Työn ohjaaja: Paula Hietala T AMPERE 2007 T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Peluuri Vuosiraportti 2010. Mari Pajula Annina Aaltonen

Peluuri Vuosiraportti 2010. Mari Pajula Annina Aaltonen Peluuri Vuosiraportti 2010 Mari Pajula Annina Aaltonen 3 Johdanto 4 Tiivistelmä 5 Samanfattning 6 Summary 7 Peluurin toiminta 7 Toiminnan tavoite 7 Peluurin palveluiden esittely 8 Henkilöstö 9 Palvelun

Lisätiedot

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö sekä pedagoginen soveltaminen

Opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen ja käyttö sekä pedagoginen soveltaminen H e l s i n g i n k a u p u n g i n o p e t u s v i r a s t o n j u l k a i s u s a r j a H e l s i n g f o r s s t a d s u t b i l d n i n g s v e r k s p u b l i k a t i o n s s e r i e C i t y o f H

Lisätiedot

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja? KTM Rahoitetut tutkimukset 10/2006 Risto Kaartinen Jaana Lähteenmaa Miten ja mihin nuoret käyttävät pikavippejä ja muita kulutusluottoja?

Lisätiedot

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS

SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN ARVO- JA ASENNE- TUTKIMUS SPECIAN JULKAISU 1/2007 Specia Kannet: Public Design Oy Piirrokset: Miiku Lehtelä Taitto: Olli Luotonen Forssan kirjapaino 2007 ISBN 978-952-5738-00-1 ISSN 1797-1810 SPECIAN

Lisätiedot

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset

Teoilla tuloksiin. Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Teoilla tuloksiin Sisäisen turvallisuuden ohjelman tulokset Sisäministeriö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä / 28.10.2014 Tekijät / Sisäisen turvallisuuden sihteeristö, Sisäministeriö Julkaisun laji /

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA

PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA PELAAJABAROMETRI 2010 EERO KURONEN JA RAINE KOSKIMAA Agora Center Jyväskylän yliopisto Jyväskylä 2011 2011 Eero Kuronen, Raine Koskimaa ja Jyväskylän yliopisto ISBN ISBN 978-951-39-4235-9 (nid.) 978-951-39-4236-6

Lisätiedot

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta

Olen niin onnekas, että mulla on sut. Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta Olen niin onnekas, että mulla on sut Lasten, vanhempien ja tukiperheiden kokemuksia tukiperhetoiminnasta 1 Aluksi Pelastakaa Lapset -järjestön lastensuojelutyö perustuu haluun turvata lapsen oikeus perheeseen

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Oppimisympäristöt tutkimus

Oppimisympäristöt tutkimus Oppimisympäristöt tutkimus Etäopetus Suomessa Minna Nummenmaa Turun yliopisto Oppimistutkimuksen keskus 2 Tässä raportissa esitellään Oppimisympäristöt -koordinointihankkeiden (www.oppiminen.fi) valtakunnallisen

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32

1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 4. YHTEENVETO BAROMETRIN PÄÄTULOKSET...32 1 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA...3 2. TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS...7 3. TULOKSET...9 3.1. Oma asuinseutu...9 3.2. Turvallisuus...15 3.3. Toimeentulo...17 3.4. Opiskelu ja työ...20 3.5. Huolet, tyytyväisyys

Lisätiedot