Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje Ed.2-04/08-pdf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf"

Transkriptio

1 Wilo-NL FIN Huolto- ja käyttöohje Ed.2-04/08-pdf

2 WILO AG 09/2007

3 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG P Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE I S Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG E N Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: 93/68/EWG Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU strojní zařízení 98/37/EG Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 93/68/EWG Použité harmonizační normy, zejména: 1) GR ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις : Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Οδηγία χα ηλής τάσης EG 73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε 93/68/EWG Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) PL Deklaracja Zgodności CE RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią Настоящим документом заявляем, что данный że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi агрегат в его объеме поставки соответствует dokumentami: следующим нормативным документам: EC dyrektywa dla przemysłu maszynowego Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 98/37/EG Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 93/68/EWG Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą Директивы по низковольтному напряжению 93/68/EWG 73/23/EWG с поправками 93/68/EWG Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Kısmen kullanılan standartlar: 1) Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) EN 809, EN EN Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

4 1. Yleistä 1.1 Tietoja tästä käyttöohjeesta Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä. Ohjeiden huolellinen noudattaminen on edellytys laitteen määräystenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle. Asennus- ja käyttöohje vastaa laitteen rakennetta ja sen perusteena olevia, painohetkellä voimassa olleita turvallisuusteknisiä standardeja. 2. Turvallisuus Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava laitteen asennuksessa ja käytössä. Sen lisäksi asentajan ja vastuullisen käyttäjän on ehdottomasti luettava tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöönottoa. Turvallisuus-kohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava myös varoitussymboleilla merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita. 2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa Symbolit Yleinen varoitussymboli Sähköjännitteen varoitussymboli HUOMAA:... Huomiosanat VAARA! Äkillinen vaaratilanne. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. VAROITUS! Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoitus-sana tarkoittaa, että seurauksena on todennäköisesti (vakavia) henkilövahinkoja, jos varoitusta ei noudateta. HUOMIO! Aiheutuu vaaratilanne, joka saattaa vaurioittaa pumppua tai laitteistoa. Huomiosana tarkoittaa, että seurauksena saattaa olla laitevaurioita, jos varoitusta ei noudateta. HUOMAA! Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. Ohje kiinnittää käyttäjän huomion myös mahdollisiin ongelmakohtiin. 2.2 Henkilöstön pätevyys Pumppua asentavalla henkilöstöllä tulee olla työssä tarvittava pätevyys. 2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat riskit Varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa joko pumppua tai laitteistoa. Varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa lisäksi mitätöidä mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset. Huolimattomuus saattaa aiheuttaa erityisesti seuraavanlaisia ongelmia: Tärkeiden pumppu- ja järjestelmätoimintojen pettäminen Henkilöiden vaarantuminen sähkön, mekaanisten tai bakteereiden toimintojen vaikutuksesta. 2.4 Turvallisuusohjeita käyttäjälle Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia olemassa olevia määräyksiä. Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Noudata paikallisia tai yleisiä määräyksiä sekä paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä. Joissakin osissa esiintyy lämpötilavaihteluita, ja niiden koskettaminen saattaa olla vaarallista. Nämä osat on suojattava asianmukaisilla suojuksilla. Liikkuvilta osilta suojaavat suojalaitteet (esim. kytkimen suojuksen) saa irrottaa vain järjestelmän ollessa pysähdyksissä. Pumppua ei saa käyttää ilman näitä suojalaitteita. Kaikki pumpusta (esim. akselitiivisteestä) johtuvat vaarallisten (räjähtävien, myrkyllisten, kuumien) aineiden vuodot on pyrittävä ehkäisemään ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi noudattamalla paikallisia standardeja ja määräyksiä. Pumppua ei saa käyttää ilman nestettä. Tällöin seurauksena voi olla akselitiivisteen vaurioituminen, mikä saattaa aiheuttaa vuotoja ja muodostaa vaaratilanteen ihmisille ja ympäristölle. 2.5 Turvallisuusohjeita tarkastus- ja asennustöihin Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kaikki tarkastus- ja asennustyöt tekee valtuutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka on tutustunut riittävän hyvin laitteen käyttöohjeeseen. Pumpulla tai laitteistolla saa suorittaa töitä vain sen ollessa pysäytettynä. Vaarallisia nesteitä syöttävät pumput ja sähkötoimiset pumppulaitteistot on puhdistettava. Kaikki suoja- ja turvalaitteet on aktivoitava välittömästi töiden suorittamisen jälkeen. Katso ohjeet huoltotöiden jälkeiseen käyttöönottoon kohdasta Käyttöönotto. 2.6 Omavaltainen muuttaminen ja varaosavalmistus Pumppua tai laitteistoa saa muuttaa vain valmistajan luvalla. Valmistajan hyväksymien varaosien ja lisävarusteiden käyttö takaa turvallisuuden. Muiden osien käyttö saattaa mitätöidä vastuun tällaisten osien käytöstä aiheutuvista seurauksista.

5 2.7 Luvattomat käyttötavat Toimitetun pumpun/järjestelmän käyttövarmuus taataan vain, kun noudatetaan käyttöön liittyviä määräyksiä. Luettelossa tai tietolehdellä ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauksessa ylittää tai alittaa. 3. Kuljetus ja välivarastointi Tarkista pumppu kuljetusvaurioiden osalta heti saapumisen jälkeen. Jos pumpussa havaitaan vika, huolitsijalle on ilmoitettava määrätyn ajan kuluessa. HUOMIO! Jos pumppu on tarkoitus asentaa vasta myöhemmin, sitä on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa se on suojassa iskuilta ja muilta ulkoisilta vaikutuksilta (kosteudelta, pakkaselta jne.). Käsittele pumppua varovasti ja ota huomioon hydrauliryhmän geometria ja suuntaus. 4. Määräystenmukainen käyttö HUOMIO! Pumppua saa käyttää vain ostajan ilmoittamissa ja Wilon hyväksymissä käyttöolosuhteissa. Takuuehdot on määritetty yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa. Pumpun käyttöehdot on määritetty liitteenä olevassa tietolehdessä. 4.1 Turvallisuusohjeet Pumppua saa käyttää vain määritetyissä käyttöolosuhteissa. Kaikki mahdolliset ihmisille ja ympäristölle vaaraa aiheuttavat tekijät on ehkäistävä. HUOMIO! Älä altista pumppua voimakkaalle lämmölle. Älä koskaan ruiskuta pumppua kylmällä nesteellä. Huomioi nesteen ilmoitettu tiheys. Muussa tapauksessa moottori saattaa ylikuormittua. Pumppua ei saa käyttää ilmoitetun työskentelyalueen ulkopuolella. Tällöin on olemassa kavitaatioriski sekä pumpun ja moottorin vaurioitumisriski. 4.2 Rakenne ja toimintatapa NL-sarjan pumput ovat yksivaiheisia vaakasuuntaisia keskipakopumppuja, joiden teho ja mitat täyttävät standardin SFS-EN 733 / DIN (44111) vaatimukset. Näiden pumppujen rakenne mahdollistaa moottorin puolella sijaitsevan laakeriyksikön irrottamisen kokonaisuudessaan ilman imu- ja paineputkien irrottamista. Ne on tarkoitettu puhtaan tai vain kevyesti likaantuneen kiintoaineettoman nesteen syöttämiseen. Pumpuilla voidaan syöttää jopa 3 mm:n kokoista kiintoainetta, mutta se lyhentää pumpun käyttöikää. 4.3 Kuvaus HUOMIO! Älä koske pumppuun, kun se on kuuma. Tyyppi Rakenne Pumpun pesä Materiaalit Juoksupyörä Tiivistystapa Vakio EN GJL 250 Liukurengastiiviste MG12-G6-AQ1EGG EPDM EN GJL 250 Boksitiivistepakkaus Grafiitti + PTFE Lisävaruste G-Cu Sn 10 Liukurengastiiviste MG12-G6-AQ1EGG EPDM EN GJL 250 Liukurengastiiviste MG12-G6-Q1Q1VGG VITON

6 4.4 Tyyppikoodit NL B XX B Pumpun koodi Paineyhteen Ø Juoksupyörän maksimi-ø Hydraulinen rakenne Moottoriteho (kw) 2- tai 4-napainen 05 - Liukurengastiiviste (ilman välilevyä) 12 - Liukurengastiiviste (välilevyn kanssa) Tekninen määrityskoodi Teknisen version indeksi 4.5 Akselitiiviste Pumpussa voidaan käyttää erilaisia akselitiivisteitä käyttötarkoituksen mukaan (ks. 4.3). HUOMAA: Kohdassa 4.3 on mainittu kaikki tiivistevaihtoehdot. Boksitiiviste ja välilaippa tai liukurengastiiviste standardin DIN mukaisesti tapauskohtaisesti: kun pumppua käytetään imukäytössä kun pumppuun syötetään alle 0,5 baarin painetta kun syötetty neste on lähellä kiehumispistettä tai kiehumispisteessä. 5. Asennuksen valmistelu 5.1 Putket Huomioi nesteen virtaussuunta (nuolet pumpun laipoissa). Putkien halkaisijan on oltava vähintään pumpun yhteen kokoisia. Kun putkien halkaisija on tätä suurempi, on käytettävä vähennyskappaletta. Laippaliitännät eivät saa hangata putkien sisäpintaa. Varmista, että putket on puhdistettu ennen pumpun asentamista. Tue putkia siten, että ne eivät aiheuta jännitystä pumpun laippaan. Venymään vaikuttavat jännitykset voidaan tasata tasausmuhvin avulla. Vältä käyttämästä äkillisesti kapenevia putkia ja tiukkoja kulmia. Käytä halkaisijaa muutettaessa epäsymmetrisiä supistusmuhveja, jotta estetään ilmasulkujen syntyminen. (Kuva. 2). Asenna imuyhteeseen imuvaippa, joka vastaa halkaisijaltaan pumpun halkaisijaa ja jonka pituus on 15 kertaa pumpun nimellishalkaisija, jotta ehkäistään pyörteilyä (kuva 2). Nesteen virtausnopeuden on oltava putkissa 2 3 m/s Imuputket Kaaviossa on ilmoitettu putkien optimaalinen luokittelu. Ehkäise ilmasulkujen syntymistä asentamalla Pumppu painekäytössä Kuva 1 Pumppu imukäytössä epäsymmetrinen supistusmuhvi (kuva 2). Suosittelemme asentamaan imusuodattimen, jonka halkaisija on kolminkertainen putken halkaisijaan nähden (noin 100 silmää/cm2). Imuputken tulon on sijaittava selkeästi nestetason alapuolella, jotta suodatinta voidaan Kuva 2 käyttää. Suodatin on kohdistettava siten, että ehkäistään liiallinen paineen lasku, joka saattaisi vaikuttaa pumpun tehoon ja kavitaatioon. Paineputkeen on asennettava sulkuventtiili. Venttiili on suljettava huoltotöiden ajaksi. Sulkuventtiili on asennettava siten, että estetään ilmasulkujen muodostuminen. 1 Epäsymmetrisesti kapeneva (imukäyttö) tai samankeskinen osa (painekäyttö) 2 Sulkuventtiili 3 Imuputket 4 Putkikaari 5 Pohjaventtiili ja suodatin Kuva 3 6 Sulkuventtiili 7 Säätöventtiili Paineputket Paineputki on sijoitettava pystysuoraan, ja sen halkaisijan on oltava yhtenäinen. Syöttötehoa säädetään sulkuventtiilillä, joka on asennettu pumpun paineyhteeseen. Käytössä on hitaasti sulkeutuva takaiskuventtiili, joka estää vesi-iskujen syntymisen.

7 5.1.3 Tarkistus- ja huoltoliitännät Pumpun liitännät on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteen luvun 12 kohdassa Paineen tarkistus Paine tarkistetaan painemittauslaitteilla, joilla paine mitataan pumpun imu- ja paineyhteiden läheisyydestä. 6. Toimitus, käsittely ja varastointi 6.1 Turvallisuusohjeet HUOMIO! Älä oleskele nostetun kuorman alapuolella. Säilytä riittävä turvaetäisyys kuormaan kuljetuksen aikana. Käytä vain soveltuvia ja kunnossa olevia nostosilmukoita. Säädä nostosilmukoiden pituus siten, että pumppu tai laitteisto on tukevasti vaakatasossa. Osien tai moottorin silmukoita ei saa käyttää pumpun tai koko laitteiston nostamiseen. Ne on tarkoitettu vain yksittäisten osien kuljettamiseen asennuksen tai purkamisen aikana. Säilytä pumpun mukana toimitetut asiakirjat. Älä poista pumpun laippojen sulkulaitteita, jotta pumppuun ei pääse likaa. 6.2 Vastaanotto Tarkista laatikko silmämääräisesti materiaalia vastaanotettaessa ja ennen pakkauksesta purkamista. Jos havaitset laatikossa vaurioita, mainitse niistä kuormakirjassa. Ryhdy tarvittaviin toimiin huolitsijaa kohtaan. 6.3 Välivarastointi Jos pumppua ei käytetä heti toimituksen jälkeen, se on varastoitava tärinättömään ja kuivaan tilaan. 6.4 Käsittely Noudata oheisissa kuvissa annettuja ohjeita nostosilmukoiden kiinnittämisestä ja pumpun tai koko laitteiston käsittelystä. Kuva 4b 6.5 Korroosiosuojaus Kaikki pumput on korroosiosuojattu. Korroosiosuoja on poistettava ennen käyttöönottoa (ks. kohta 6.6). 6.6 Korroosiosuojakalvon poisto Tarvittaessa korroosiosuojaus voidaan poistaa seuraavasti: Täytä ja tyhjennä pumppu useita kertoja sopivalla nesteellä (esim. liuottimella, joka perusaineena on petroli tai emäksinen puhdistusaine) ja huuhtele tarvittaessa vedessä. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voidaan ehkäistä henkilöille ja ympäristölle aiheutuvat riskit. Asenna pumppu heti näiden toimenpiteiden jälkeen. 6.7 Korroosiosuojakalvon uusiminen Jos pumppua varastoidaan yli puoli vuotta, korroosiosuojakalvo on uusittava säännöllisesti. Ota meihin yhteyttä sopivan tuotteen löytämiseksi. 7. Asennus Moottori-pumppulaitteisto HUOMIO! Vain pätevät ja ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä laitteen asennus- ja sähkötyöt! VAARA! Loukkaantumisvaara Turvallisuustoimenpiteitä koskevia olemassa olevia määräyksiä on noudatettava. VAROITUS! Sähköiskuvaara Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Noudata kansallisia sähköalan määräyksiä ja muita määräyksiä ja ohjeita. Kuva 4a Vain pumppu 7.1 Turvallisuusohjeet Irrota pumpun laippojen sulkulaitteet vasta juuri ennen putkien liittämistä. Varmista, että laippa on oikein liitetty, jotta painetta muodostettaessa ei esiinny vuotoja, jotka saattavat aiheuttaa loukkaantumisriskin. Varmista, että imuputken sulkuventtiili ja paineputki on liitetty oikein. Varmista, että putkiin ei kohdistu jännitystä.

8 Noudata sisäisiä määräyksiä. Varo koskettamasta vahingossa kuumia osia. HUOMIO! Puhdista käytetty säilöntäaine huolellisesti pois, jotta estetään syötettävän aineen likaantuminen (ks. kohta 6.6). 7.2 Yleistä Työkalut Järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erityisiä työkaluja Ulkoiset käyttöolosuhteet Ympäristölämpötilan on oltava C. Ilmankosteuden on oltava mahdollisimman alhainen, jotta ehkäistään korroosioriski Alusta, perustus Pumppu tai laitteisto on asennettava tasaiselle pinnalle, eikä siihen saa kohdistua ulkoista tärinää. Käytä tarvittaessa tärinää vaimentavia kosketinkappaleita. Asenna laitteisto oikein perustuksen päälle. Asenna rungon ja perustuksen väliin aluskiiloja, joiden avulla ehkäistään alustan tai rungon sekä perustuksen välillä ilmenevää mahdollista kiertymistä. Tarkista ennen asennusta, että pumppu tai laitteisto ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana että pumppu pääsee pyörimään vapaasti (pyöritä pumpun akselia kädellä) perustuksen mitat ovat oikein. Tee seuraavat valmistelutyöt ennen asennusta: Puhdista perustuksen yläpinta. Poista tarvittaessa rungon kiinnitysreikien suojat. Puhdista tai poista purseet tarvittaessa rungon kiinnitysrei'istä. Tarkista kiinnitysreikien sijainti piirustuksen mukaan Laitteiston asennus Kohdista perustuslevyn reiät huolellisesti perustukseen valmiiksi kiinnitettyihin kiinnityspultteihin ennen kuin lasket laitteiston alas. Laske laitteisto varovasti alas siten, että se asettuu kokonaan perustuksen päälle. Kuva Moottori Tarkista moottorin pyörimissuunta (pumpun on pyörittävä kierukkakammioon merkityn nuolen osoittamaan suuntaan). Jos pyörimissuuntaa ei voida tarkistaa pelkän moottorin osalta, tarkistus on tehtävä syötettävällä nesteellä täytetyn pumpun osalta. Tässä tapauksessa on noudatettava moottoritoimittajan ohjeita. Yleensä Wilo asentaa moottorin laitteistoihin ja pumppuihin. 7.4 Laitteiston kohdistus Aseta aluskiilat perustuslevyn kahdelle sivulle 10 mm:n päähän levyn reunasta. Kohdista laitteisto vesivaa'an avulla. Varmista, että runko ei väänny tai taitu asennettaessa sitä perustukseen. Sakararuuvit on valettava nopeasti kuivuvaan betoniin. 7.5 Kytkin Vältä voimakkaita iskuja kytkintä asentaessasi. Lämmitä kytkintä, jotta asennus sujuu helpommin. Akselinpäiden on oltava samankeskiset. Kytkinpuoliskojen N-EUPEX B (FLENDER) etäisyyden on oltava 2 3 mm. Jos käytät muita kytkimiä, noudata valmistajan ohjeita. Tarkista kohdistus ja tee mahdolliset säädöt perustuksen kiinnittämisen ja putkien liittämisen jälkeen. Tarkista säädöt uudelleen, kun laitteisto on saavuttanut normaalin käyttölämpötilan. Kytkimen suojuksen on täytettävä eurooppalaisen turvastandardin DIN vaatimukset, jotta estetään kosketus pyöriviin osiin käytön aikana Tilantarve Laitteiston asentamisessa tarvittava tila määritetään mittalevyn (ks. liite) avulla. Ympärille on jäätävä riittävästi tilaa, jotta päästään käsiksi sulkuventtiileihin, venttiileihin ja mittalaitteisiin Asento NL-pumput on asennettava vaakatasoon.

9 Noudata seuraavia mittoja: a = a1 ja b = b1 Hiusviivain 8. Käyttöönotto ja käytöstä poistaminen 8.1 Edellytykset Pumpun on oltava asennettuna luvun 5 ohjeiden mukaan. 8.2 Henkilökunta Tässä luvussa kuvatut toimet saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu henkilökunta. 8.3 Turvallisuusohjeet Kuva Tarkistus ennen asennusta Tarkista seuraavat kohdat ennen laitteiston/pumpun asentamista putkistoon: Onko sähkövirta kytketty pois? Ovatko imu- ja paineputket tyhjiä ja suljettu sulkuventtiileillä? Voiko pumpun akselia pyörittää käsin (pyöritä moottorin tuulettimen siipeä)? Onko kaikkia ohjeita noudatettu? 7.7 Pumpun asennus ja liittäminen putkistoon Noudata seuraavia ohjeita: 1. Poista pumpun ja apuputkien suojatulpat. 2. Tee laippaliitäntä huolellisesti. 3. Liitä imuputket. 4. Liitä paineputket. Kohdista pumppu putkistoon siten, etteivät pumpun liitännät kohdista jännitystä laippoihin. 7.8 Liitännät Tee seuraavat tarkistukset: 1. Tarkista laipan kiristys. 2. Tarkista, että pumppu pääsee pyörimään vapaasti (pyöritä moottorin tuulettimen siipeä tai kytkimen jatketta). 3. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus. 4. Kiinnitä kytkimen suojus. 7.9 Hydrostaattinen tarkistus Kun teet putkiston hydrostaattisen tarkistuksen, pumppu ei saa olla kytkettynä. Muussa tapauksessa on varmistettava, että pumppuun ei pääse tunkeutumaan vieraita esineitä. HUOMAA: Kun tarkistus tehdään pumpun ollessa kytkettynä, tarkistuspaine saa olla enintään 1 3-kertainen verrattuna pumpun nimellispaineeseen. Nimellispaine on määritetty kohdassa Tiedot. Tarkistuksessa voidaan käyttää vettä. VAROITUS! Sähköasennuksissa on noudatettava uusinta tekniikkaa ja asennuspaikalla voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Vain pätevä henkilökunta saa tehdä tällaiset työt. HUOMIO! Pumppua on syötettävä oikein, jotta ehkäistään akselitiivisteen vaurioituminen. Täytä syöttöputket oikein. Tarkista pyörimissuunta (pumpun oikea syöttö). Täytä pumppu varovasti, kun tuote on kuuma, jotta ehkäistään jännityksestä aiheutuvat vääntymät. Kun pumpulla syötetään herkästi räjähtäviä, myrkyllisiä, kuumia, kiteisiä tai korrosoivia nesteitä, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden ja ympäristön suojaamiseksi. Kun pumppua käytetään tasaisella nopeudella, syöttötehoa säädetään pumpun paineyhteessä olevan sulkuventtiilin avulla. Imupuolen sulkuventtiilin on aina oltava auki, jotta vältetään kavitaatio. Älä käytä pumppua yli kolmea minuuttia säätöventtiilin ollessa suljettuna, jos ohitusputkea ei ole. Varmista turvatoimenpiteiden avulla, että pumpun pesän paine ei nouse liian suureksi käytön aikana. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus uudelleen käyttölämpötilan tasaantumisen jälkeen ja toista kohdistustoimet tarvittaessa. 8.4 Pumpun täyttö ja ilmaus Ennen ensimmäistä käyttöönottoa pumpun ja imuputken on oltava kokonaan täytetty syötettävällä nesteellä, jotta estetään kuivakäynti. Pumpun ja liukurengastiivisteen on oltava ilmattuna. VAROITUS! Kun pumppua ilmataan syötettävän nesteen ollessa kuumaa, on varmistettava, että nestettä ei pääse vuotamaan. Myös höyryä saattaa purkautua, jos ilmaus on runsasta tai kestää pitkään. Tästä saattaa aiheutua palovammavaara! Käytä sopivia suojavaatteita, kuten käsineitä, ja suojaa myös kasvosi! Käytä pihtejä!

10 Älä koske mahdollisesti kuumiin osiin! Sulje ilmausventtiili huolellisesti ilmauksen jälkeen. HUOMIO! Epätäydellinen ilmaus saattaa lyhentää pumpun käyttöikää. 8.5 Sähköasennus Asenna moottori liitäntäkotelossa sijaitsevan liitinkaavion mukaisesti. 8.6 Tarkistus ennen käyttöönottoa Varmista ennen pumpun käyttöönottoa, että kukaan ei joudu vaaraan, kun pumppu kytketään päälle. Tarkista seuraavat kohdat: 1. Tarkista, että kaikki putket on liitetty ja tiivisteet paikoillaan. 2. Tarkista, että akselitiiviste on oikein asennettu. 3. Tarkista tarvittaessa, että akselitiivisteen liitännät on tehty tarkasti. 4. Tarkista, että pumppu on oikein kohdistettu (luku 7). 5. Tarkista, että pumppu ja putket on oikein täytetty. 6. Tarkista, että painepuolen sulkuventtiili on suljettu. 7. Tarkista, että imupuolen sulkuventtiili on täysin auki. 8. Tarkista, että moottori on käyttövalmis. 9. Tarkista, että moottori pyörii oikeaan suuntaan (tarkista pyörimissuunta kytkemällä kontaktorin signaali hetkeksi päälle). 10. Kiristä tarvittaessa boksitiivisteen holkkia kevyesti mutterilla (A kuva 7). Kuva Käyttöönotto Tee käyttöönottoa varten seuraavat toimet: Avaa imuputken sulkuventtiili kokonaan. Sulje painepuolen sulkuventtiili. Käynnistä moottori. Tarkista painepuolen painemittari. Jos paine ei nouse asteittain käyntinopeuden kanssa, pysäytä moottori ja ilmaa pumppu. Kun moottori saavuttaa käyntinopeutensa, säädä toimintapistettä paineputken sulkuventtiilillä (toimintapiste: ks. tietolehti). Kiristä moottoria käynnistettäessä boksitiivisteen holkkia hieman. Jos havaitset merkittävää vuotoa, kiristä kevyesti uudelleen. Tarkenna säätöjä muutaman minuutin käytön jälkeen siten, Pumpun koko että tuloksena on tippaa minuutissa. Tämä arvo saattaa olla erittäin tärkeä vaikeissa käyttöolosuhteissa ja korkeassa lämpötilassa. Pumppua voidaan käyttää painepuolen sulkuventtiilin ollessa suljettuna vain, kun käytössä on vähimmäissyötön takaava ohitusputki. Jos asennus on suojattu venttiilillä, varmista, että venttiilin asennus ei mahdollista pumpun pesän nimellispaineen ylittämistä. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus sen jälkeen, kun käyttölämpötila on saavutettu. 8.8 Käynnistystaajuus Käynnistystaajuus on ilmoitettu oheisessa taulukossa pumpun koon mukaan: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sallittu määrä käynnistyksiä/tunti 8.9 Erityisohjeita Tarkista seuraavat kohdat käytön aikana: käyntinopeus ja paineyhteen paine tärinättömyys ja tasainen toiminta esisäiliön nestetaso pumpun laakerin lämpötila (maks. 100 C). Akselitiiviste Varustettuna boksitiivisteellä: Normaaleissa käyttöolosuhteissa edellytetään tippaa minuutissa. Jos ulostuloa pienennetään liikaa, seurauksena saattaa olla tiivisteen vaurioituminen ja boksitiivisteen renkaiden oikealla puolella sijaitsevan akselin vaurioituminen. Varustettuna liukurengastiivisteellä: Ensimmäisessä käyttöönotossa kevyt vuoto saattaa olla mahdollista. Jos pumppu on varustettu ulkoisella huuhtelulla, jäähdytyksellä tai lämmitysjärjestelmällä, näiden on oltava käyttövalmiina ennen pumpun käynnistämistä. HUOMIO! Varustettuna boksitiivisteellä: Jos vuoto on liian runsasta eikä sitä voida enää säädellä boksitiivisteen holkkia kiristämällä, renkaita ei voida enää käyttää vaan ne on vaihdettava. 15 8

11 Varustettuna liukurengastiivisteellä: Jos ensimmäisessä käyttöönotossa havaittu mahdollinen vuoto ei lopu muutaman minuutin käytön jälkeen, pysäytä pumppu, irrota kitkapinnat ja tarkista niiden kunto Käytöstäpoisto Sulje painepuolen sulkuventtiili ennen käytöstäpoistoa. Kaikki sulkuventtiilit on suljettava heti, kun pumppu pysähtyy. Jos luvassa on pakkasta, pumppu on tyhjennettävä kierteisen tyhjennystulpan kautta. Sulje lopuksi jäähdytys- ja lämmitysverkostot tai ulkoinen huuhtelu (koodi 052, koodi 051). Jos odotettavissa on ympäristölämpötilan voimakas lasku ja pakkanen, tyhjennä pumpun pesä tulpan kautta. VAROITUS! Jos pumpulla syötetään herkästi räjähtäviä, myrkyllisiä tai kiteisiä nesteitä, tyhjennettäessä on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden ja ympäristön suojaamiseksi. Jos pumppu palautetaan, siinä ei saa olla jäämiä vaarallisista aineista. Jos pumppu on pitkään käyttämättömänä, siinä on käytettävä sopivaa sisäistä suojausta. 9.4 Huolto ja tarkastus Pumppu edellyttää vain vähäistä huoltoa. Suosittelemme tekemään seuraavat toimet: Tarkista säännöllisesti, että pumpun pyöriessä ei esiinny iskuja tai tärinää. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus säännöllisesti. Varmista joka kuukausi, että liukurengastiiviste ei vuoda. Tarkista viikoittain, ettei boksitiivistepakkaus vuoda. 9. Huolto ja kunnossapito 9.1 Edellytykset Pumppu tai sähkötoiminen pumppulaitteisto on poistettava käytöstä kohdan 8.10 mukaisesti. 9.2 Henkilökunta HUOMIO! Tässä luvussa kuvatut toimet saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu henkilökunta. Kaikki sähköverkkoon liittyvät toimet saa suorittaa vain valtuutettu henkilökunta. 9.3 Turvallisuusohjeet VAROITUS! Jos pumpulla on syötetty räjähtäviä, vaarallisia tai kiteisiä nesteitä, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden ja ympäristön suojaamiseksi. Purkamis- ja asennuspaikan on oltava puhdas. Koska pumpussa voi vielä olla jäljellä syötettyä nestettä, se on huuhdeltava huolellisesti ennen purkutöitä ja kuljetusta.

12 10. Häiriöt, syyt ja tarvittavat toimenpiteet HUOMIO! Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutettu ja pätevä henkilökunta. Häiriöt Syyt Tarvittavat toimenpiteet Pumpun teho on heikko. Vastapaine on liian suuri. Irrota putket ja puhdista ne. Tarkista toimintapiste ja säädä sitä. Pumpun syöttö ei ole riittävä. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Poista kaasu pumpun pesästä ja imuputkesta. Tarkista nestetaso ja avaa imupuolen sulkuventtiili. Puhdista suodatin. Pumppu ei ime tai imee heikosti. Kulutusrenkaiden välys on liian suuri. Väärä pyörimissuunta. Pesä, akselitiiviste, pohjaventtiili tai imuputki vuotavat. Vaihda kulutusrenkaat. Vaihda moottorin kaksi vaihetta. Vaihda pesän tiiviste. Vaihda akselitiiviste. Tarkista laipan tiivisteet. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Tarkista nestetaso. Avaa imupuolen venttiili. Puhdista suodatin. Irralliset tai pumppuun kiinnitetyt osat. Avaa ja puhdista pumppu. Pumppu vuotaa. Pumpun pesä vuotaa. Tarkista kiristysmomentti. Tiivisterenkaat vuotavat. Tarkista tiivisteiden kitkapintojen kunto. Vaihda vaurioitunut tiiviste tarvittaessa. Pumpun pesän lämpötila nousee. Pumppu aiheuttaa voimakasta melua. Pumpun tai putkien nestesyöttö on riittämätön. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Pumppua käytetään sulkuventtiilin ollessa suljettuna. Pumpun tai putkien nestesyöttö on riittämätön. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Ilmaa pumppu ja imuputki. Tarkista nestetaso ja avaa imupuolen sulkuventtiili. Puhdista imupuolen suodatin. Avaa painepuolen venttiili. Ilmaa pumppu ja imuputki. Tarkista säiliön nestetaso ja avaa imuputken asteikkoventtiilit. Puhdista imusuodatin. Moottorin suojakytkin laukeaa. Pumpun asennus perustukseen, joka ei ole tasainen tai kohdistaa jännitystä laippoihin. Pumpussa on vieraita esineitä. Pumpun asennus perustukseen, joka ei ole tasainen tai kohdistaa jännitystä laippoihin. Sähkövirrassa on häviötä. Tarkista pumpun asennus ja rakenne. Pura ja puhdista pumppu. Tarkista pumpun asennus ja rakenne. Tarkista laitteiston maadoitus. Tarkista maasulun mahdolliset syyt, joita ovat esim. vaurioitunut kaapeli tai nesteen vuotaminen sähköosien päälle. Sallittu toimintapiste ei säily. Noudata tietolehdessä määritettyjä käyttöolosuhteita. Irralliset tai pumppuun kiinnitetyt osat. Avaa ja puhdista pumppu.

13 11. Tekniset tiedot Kaikki pumpun tai laitteiston tekniset tiedot on kuvattu seuraavassa luvussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme. Melutaso Pumppujen melutaso vastaa Euroopan komission ohjeistusta 001/ Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu summittaiset arvot: Kiertopumppu ja kierukka Käyttöpaineen raja-arvot Materiaali Lämpötila Paine Tyypit Pesä ja juoksupyörä valmistettu valusta tai pronssista ºC ºC Akselitiivisteen käyttörajat 16 bar 10 bar bar bar 9 bar bar Pumput ilman moottoria Ylimääräistä melua saattaa aiheuttaa moottori pumpun/moottorin mahdollinen väärä kohdistus putket (huom.: mitä suurempi on putken halkaisija, sitä alhaisempi melutaso on). Akselitiiviste Lämpötila Boksitiivistepakkaus C Liukurengastiiviste C HUOMAA: Ilmoitetut käyttörajat eivät koske kaikkia nesteitä, joita pumpulla voidaan syöttää. Epäselvissä tapauksissa on noudatettava tietolehden tietoja. Laipan sijainti Aksiaalinen imulaippa, säteittäinen ylöspäin johtavan painelaipan jälkeen. Laipan määritelmä Valupesään, DIN 2533 PN16, lukuun ottamatta malleja , ja , joilla on imuyhde PN 10. Pyörimissuunta Myötäpäivään, pumpun käyttöakselia vastaan. Pumpun ja tiivisteen materiaali Ks. luku 4. Tärinä NL-pumput täyttävät standardien VDI 2056 ja ISO 5199 luokan K vaatimukset koskien pumppuja 15 kw:n käyttötehoon saakka ja luokan M vaatimukset koskien yli 15 kw:n käyttötehoa.

14 Laippoihin kohdistuvat sallitut voimat ja momentit Arvot standardin ISO/DIN 5199 luokan II (1997) liitteen B, ryhmän 2 osalta koskien asennusta valurunkoon ilman betonivalua 110 C:n syöttölämpötilaan saakka tai valurunkoon betonivalulla 120 C:n syöttölämpötilaan saakka. Ylempi laippa, akseli Z Aksiaalinen laippa, akseli X DN Laippa Fy (N) Fz (N) Fx (N) F (N) My (Nm) Mz (Nm) Mx (Nm) Korkeimmat sallitut lämpötilat Tyyppi Maks. pyörimisnopeus min-1 Tyyppi Maks. pyörimisnopeus min-1 Tyyppi Maks. pyörimisnopeus min Käyttöalue (pitkäaikainen käyttö) 0,3 Qopt < Q < 1,1 Qopt 0,5 Qopt < Q < 1,1 Qopt Pumpun koko Käyttöaluetiedot koskevat vedenkaltaisia nesteitä. Jos syötetään nesteitä, joilla on muita fyysisiä ominaisuuksia, saattaa olla tarpeen muuttaa käyttöaluetta.

15 12. Liitteet 12.1 Lisäliitännät Vain juoksupyörä Ø 125 Laakerit 25, 35, 45 um1: Paineen mittaus vain pyynnöstä um2: Paineen mittaus vain pyynnöstä ue: Tyhjennys ueo: Öljyn vaihto uio: Voitelulaite ufo: Öljyn täyttö ual: Syötetyn nesteen talteenotto pyynnöstä us: Anturi uk1: Jäähdytystulo uk2: Lämmitystulo uk3: 051 Tulo (boksitiiviste) uk4: 052 (ulkoinen huulitiiviste) boksitiiviste uk5: Ulkoinen huuhtelu uk6: Jäähdytyslähtö uk7: Lämmityslähtö uk8: 051 Lähtö (boksitiiviste) Koko Um1 Um2 ue ueo uio ufo UAL us uk1 uk2 uk3 uk4 uk5 uk6 uk7 uk ) ) ) G 1/ G 1/ ) G 1/4 G 1/ M G 1/ G 3/ G 1/ G 1/ G 1/ G 1/ G 1/ G 1/4

16 12.2 Mittapiirros Laakereiden 25, 35 ja 45 mitat Pumpun koko BB Pumppujen mitat Jalan/yhteen mitat Akselinpää DN2 DN1 a f h1 h2 b c m1 m2 n1 n2 s1* s2* w x d1 l t u M12 M M12 M M12 M ) M12 M M12 M M12 M M12 M M12 M ) M12 M M12 M M12 M M12 M M12 M ) M12 M M12 M M12 M M12 M M16 M M16 M M12 M M12 M M16 M M16 M ) M16 M ) M16 M M16 M M16 M M16 M M20 M ) M16 M M16 M M20 M M20 M ) M20 M ) M20 M M20 M M20 M ) Pumpun koko Transnorm, ei kuulu standardiin DIN / SFS-EN 733. ANSI 150 -standardin mukaan porattu laippa pyynnöstä. *Määritetyn mittaisten tankojen poraus.

17 Laipan mitat Laipan mitat standardin DIN 2501 PN 16 mukaan DIN 2501 PN 10 DN2/DN D k d2 x nbre 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 22x8 22x12 26x12 26x12 26x1630x16 18x8 18x8 22x8 22x Varaosat Ilmoita varaosatilauksia varten seuraavat tiedot: pumpun täydellinen nimike* pumpun valmistusnumero* osan numero (*tiedot löytyvät pumpun tyyppikilvestä) Numero Nimike Kierukkapesä Pesän kansi Kansi Pumpun jalka 21.00* Akseli 23.00* Juoksupyörä 32.10* Kuulalaakeri 32.11* Kaksoiskuulalaakeri Laakeripesä Laakerikansi Laakerikansi, etu 40.00* Tasotiiviste, kierukkapesä 40.01* Tasotiiviste 40.02* Tasotiiviste, laakerikansi 40.03* Tasotiiviste, juoksupyörä 40.05* Tasotiiviste 40.06* Tasotiiviste 41.10* Tasotiiviste 41.11* Tasotiiviste, huuhteluliitäntä 41.22* O-rengas 41.23* O-rengas 42.10* Huulitiiviste 42.11* Huulitiiviste 42.20* V-tiiviste 43.30* Liukurengastiiviste Boksitiivisteen pesä Boksitiivisteen holkki 45.70* Painerengas 45.80* Välilaipan rengas 46.10* Tiivisterengas Liukurengastiivisteen suojus 50.20* Kulutusrengas, etu 50.21* Kulutusrengas, taka 50.40* Välikerengas 50.50* Kuulalaakerin aluslaatta 50.70* Roiskerengas 52.30* Akselin suojaholkki 52.40* Akselin suojaholkki Aluslaatta Kulutusrenkaan kierretappi Tappi Suositeltava kuluva osa. Numero Nimike Voitelunippa Voitelulaite Voitelulaitteen sovitin Voitelulaitteen tarkistusikkuna Tulpat Suojaritilä Putki Mutteri Kierreliitin Kuusioruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Vaarnaruuvi Vaarnaruuvi Vaarnaruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Vaarnaruuvi Kierretulppa Kierretulppa Kierretulppa Kierretulppa Tulppa laippakierteellä Kierretappi Kuusioruuvi Kuusiokoloruuvi Öljyn mittatikku Kuusioruuvi Kuusiomutteri Kuusiomutteri Kuusiomutteri 92.20* Juoksupyörän mutteri 93.00* Helicoil-kierteinen holkki Aluslaatta 93.21* Lukitusrengas 94.00* Kytkimen sovituskiila 94.01* Juoksupyörän sovituskiila 94.02* Sovituskiila Muovitulppa

18 NL Liukurengastiiviste NL Boksitiiviste

19 WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1270ABE Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Handelsges. m.b.h Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v RC Beverwijk T Norway WILO Norge AS 0901 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T Vietnam Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T United Arab Emirates WILO ME - Dubai Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T USA WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T May 2008 Armenia Yerevan T Georgia 0177 Tbilisi T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Taschkent

20 WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord WILO AG Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Sachsen/Thüringen WILO AG Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Südwest WILO AG Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West WILO AG Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Ost WILO AG Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Südost WILO AG Vertriebsbüro München Landshuter Straße Unterschleißheim T F G6 Rhein-Main WILO AG Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo Fr von 7 17 Uhr. Wochenende und feiertags 9 14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbh Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, USA Die Adressen finden Sie unter oder Stand Mai 2008

MHIE 1ph FIN. Asennus- ja käyttöohje

MHIE 1ph FIN. Asennus- ja käyttöohje MHIE 1ph FIN Asennus- ja käyttöohje 4 090 996-Ed. 01/2008-07-GRD Kuva 1: Kuva 2: tai Kuva 5: tai Kuva 3: Kuva 4: Kuva 6: Kuva 7: tai Kuva 8: tai Kuva 9: Kuva 10: FIN Asennus- ja käyttöohje 3 1 Yleistä

Lisätiedot

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D

Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D Wilo-TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D FIN Asennus- ja käyttöohje 2 054 061 / 1005 DDD (PDF-01/2006) Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 1~ 3~ 1~ / 3~ (3~400 V/230 V / 1~230V) Fig 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 1 ~ 230 V/N/50 Hz

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...)

Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) Wilo-S1R-h digital (Star-Z20/...-Z25/...) FIN Asennus- ja käyttöohje 4 148 574-Ed.01/2010-05-Wilo FIN Asennus- ja käyttöohje 3 Asennus- 1 Yleistä ja käyttöohje Tietoja tästä käyttöohjeesta Alkuperäisen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1229250/ 4 IM-P122-02 ST Issue 4 BPT13 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje BPT13A ja BPT13AX BPT13UA BPT13S ja BPT13SX BPT13US 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio

R o L. V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi 465-sarjat SILVER LINE. Operation. Käyttö ja rakenne. Versio Operation V-PALLOVENTTIILI haponkestävä teräs Wafer tyyppi C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 15-04-2015 HÖGFORS V-palloventtiili on suunniteltu erityisesti massojen, nesteiden ja höyryjen virtauksen

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi hiiliterästä 311 ( ) sarjat PN40 Operation WAFER tyyppi hiiliterästä 311 (310-312) sarjat PN40 C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio 23-07-2015 Wafer tyyppi 311 (310-312) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa vaativiin sulku-

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MX-250-403

KÄYTTÖOHJE MX-250-403 KÄYTTÖOHJE MX-250-403 28.07.2009 Nr. MX01.1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanottaminen...................................... 3 2. Yleistä.................................................... 3 2.1

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje OY LABKO AB Labkotie 1 36240 KANGASALA Puh: (03) 2855 111 Fax: (03) 2855 300 E-mail: tanks@labko.fi 12/02 80-A-I01_s Labko SP ja S suolaliuoksen varastosäiliö Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille?

Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? 28.5.2014 1 Mäntyöljykyllästys vaihtoehto kreosootille? Lieksan Puuakatemia seminaari Puun käytön laaja-alaistaminen Janne Monni, vtj, Iivari Mononen Oy 20.-21.5.2014 Lieksa 28.5.2014 2 Esityksen sisältö

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet UPOTETTAVA TARJOILUPATA Asennus- ja käyttöohjeet 4138930, 4138933, 4138934 ASENNUS (vain koulutetun huoltohenkilön toimesta) Tee kalusteeseen aukotus haudeosaa (1) ja käyttöpaneelia (23) varten. Katso

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot

NORI 500. Korkeapaineistukkaventtiili PN 250-500 DN 10-65. Vaihtoehdot. Materiaalit. Lisätietoja. Rakenne. Tilaustiedot Esite 7641.1/3-57 NORI 500 Korkeapaineistukkaventtiili karantiivisteellä ja säätökeilalla hitsauspäin tai -muhvein PN 250-500 DN 10-65 Käyttöalueet Teollisuudessa, voimalaitoksissa, prosessitekniikassa

Lisätiedot

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön

Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön Käyttöohje Sivukammiopuhaltimet alipaine/painekäyttöön SH O SH 25 SH 45 SH 55 SH 75 SH 95 SH 155 SH 215 SH 235 SH 275 SH 355 SH 505 N Puhallin mallit Tämä käyttöohje on voimassa sivukammiopuhaltimille:

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

Yleiset varotoimet Suomi

Yleiset varotoimet Suomi Yleiset varotoimet Yleiset varotoimet Suomi 1 Yleiset varotoimet 1 Yleiset varotoimet Yksiköissä on seuraava symboli: 1.1 Tietoja asiakirjasta Alkuperäinen asiakirja on laadittu englanniksi. Kaikki muut

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille

PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille PAKKAUSSELOSTE ProMeris paikallisvaleluliuos kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Lisätiedot

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1250650/3 IM-P125-07 ST Issue 4 MST21 termostaattinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuote informaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Wilo-Stratos ECO / Kothes!

Wilo-Stratos ECO / Kothes! Wilo-Stratos ECO D GB F NL I Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI

Omavoimainen lämpötilansäädin. Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E. Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Omavoimainen lämpötilansäädin Paluuveden lämpötilanrajoitin Tyyppi 3 D Tyyppi 4 D/4 E Tyyppi 3 D Tyyppi 4 E Asennus- ja käyttöohje EB 2080 FI Painos Joulukuu 2011 Sisällysluettelo Sisältö 1 Rakenne ja

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2

TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 TARKASTUS- JA HUOLTO-OHJE PAINEELLISELLE JAUHESAMMUTTIMELLE TULIPEIKKO FX2 Käsisammutin tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Milloin sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille,

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje

HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 0670350/1 IM-S03-11 ST Issue 1 HM ja HM34 avouimurilauhteenpoistimet Asennus- ja käyttöohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio HM mallit 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance

Palloventtiili haponkestävä teräs ja teräs Mecafrance Mecafrance AT 3502, 3522, 3542, 3547, Nimelliskoot PN Lämpötila-alue Materiaali DN 8-250 10/100-20 - 200 ºC Teräs Haponkestävä teräs AT 3502, 3522, 3542, 3547, Käyttökohteet Sulkuventtiili esimerkiksi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet

Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon. Uudet tuotteet Kierretapit kunnossapitoon, korjauksiin ja huoltoon Uudet tuotteet 2016.2 KIERRETAPIT KUNNOSSAPITOON, KORJAUKSIIN JA HUOLTOON JOHDANTO Dormer on täydentänyt laajaa kierretappivalikoimaansa kehittämällä

Lisätiedot

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1

ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 ARSKA TARKASTUS JA HUOLTO-OHJE 9.05,1 Maahantuoja : IK-Asennus T:mi Iivonen Ari Vatialantie 44 36240 Kangasala 0400 834 923, 03 3642224 Valmistaja : PII S.r.l., Italia Paineellisille jauhesammuttimelle

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

MONIVYÖHYKKEELLISET PAINEENKOROTUSPUMPUT, 3X400V MVV-sarja, ovaalivastalaipalliset kierteelliset G1-G2 MVVF-sarja, pyöreällä laipalla DN25-DN100

MONIVYÖHYKKEELLISET PAINEENKOROTUSPUMPUT, 3X400V MVV-sarja, ovaalivastalaipalliset kierteelliset G1-G2 MVVF-sarja, pyöreällä laipalla DN25-DN100 PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 30 25 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 20 6 15 Ø133 4 10 Ø128 2 5 0 0 5 10 15 20 30 25 35 40 l/s Flow 0 kw 10 40 20 60 Shaft power P2 80 100 Ø144 120

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje

PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Jäspi Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104875 09/2015 ver1 Pikaohjeen sisältö Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot