Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje Ed.2-04/08-pdf

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf"

Transkriptio

1 Wilo-NL FIN Huolto- ja käyttöohje Ed.2-04/08-pdf

2 WILO AG 09/2007

3 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen: EG-richtlijnen betreffende machines 98/37/EG Elektromagnetische compatibiliteit 89/336/EEG als vervolg op 91/263/EEG, 92/31/EEG, 93/68/EEG EG-laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG als vervolg op 93/68/EEG P Gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: 1) Declaração de Conformidade CE Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está conforme os seguintes requisitos: Directivas CEE relativas a máquinas 98/37/CE Compatibilidade electromagnética 89/336/CEE com os aditamentos seguintes 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva de baixa voltagem 73/23/CEE com os aditamentos seguintes 93/68/CEE I S Dichiarazione di conformità CE Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti: Direttiva macchine 98/37/CE Compatibilità elettromagnetica 89/336/CEE e seguenti modifiche 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Direttiva bassa tensione 73/23/CEE e seguenti modifiche 93/68/CEE Norme armonizzate applicate, in particolare: 1) CE- försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar följande tillämpliga bestämmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG Elektromagnetisk kompatibilitet riktlinje 89/336/EWG med följande ändringar 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG Lågspänningsdirektiv 73/23/EWG med följande ändringar 93/68/EWG E N Declaración de conformidad CE Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de suministro con las disposiciones pertinentes siguientes: Directiva sobre máquinas 98/37/CE Directiva sobre compatibilidad electromagnética 89/336/CEE modificada por 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE Directiva sobre equipos de baja tensión 73/23/CEE modificada por 93/68/CEE Normas armonizadas adoptadas, especialmente: 1) EU-Overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser: EG Maskindirektiv 98/37/EG EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EWG med senere tilføyelser: 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG EG Lavspenningsdirektiv 73/23/EWG med senere tilføyelser: 93/68/EWG Normas harmonizadas aplicadas, especialmente: 1) FIN CE-standardinmukaisuusseloste Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia määräyksiä: EU konedirektiivit: 98/37/EG Sähkömagneettinen soveltuvuus 89/336/EWG seuraavin täsmennyksin 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Matalajännite direktiivit: 73/23/EWG seuraavin täsmennyksin 93/68/EWG Käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: 1) CZ Prohlášení o shodě EU Prohlašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odpovídá následujícím příslušným ustanovením: Směrnicím EU strojní zařízení 98/37/EG Směrnicím EU EMV 89/336/EWG ve sledu 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Směrnicím EU nízké napětí 73/23/EWG ve sledu 93/68/EWG Použité harmonizační normy, zejména: 1) GR ήλωση προσαρ ογής της Ε.Ε. ηλώνου ε ότι το προϊόν αυτό σ αυτή την κατάσταση παράδοσης ικανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις : Οδηγίες EG για ηχανή ατα 98/37/EG Ηλεκτρο αγνητική συ βατότητα EG-89/336/EWG όπως τροποποιήθηκε 91/263/EWG 92/31/EWG, 93/68/EWG Οδηγία χα ηλής τάσης EG 73/23/EWG όπως τροποποιήθηκε 93/68/EWG Εναρ ονισ ένα χρησι οποιού ενα πρότυπα, ιδιαίτερα: 1) Tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: 1) DK EF-overensstemmelseserklæring Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende relevante bestemmelser: EU maskindirektiver 98/37/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 89/336/EWG, følgende 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Lavvolts-direktiv 73/23/EWG følgende 93/68/EWG Anvendte harmoniserede standarder, særligt: 1) H Anvendte harmoniserte standarder, særlig: 1) EK. Azonossági nyilatkozat Ezennel kijelentjük,hogy az berendezés az alábbiaknak megfelel: EK Irányelvek gépekhez: 98/37/EG Elektromágneses zavarás/türés: 89/336/EWG és az azt kiváltó 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Kisfeszültségü berendezések irány-elve: 73/23/EWG és az azt kiváltó 93/68/EWG Felhasznált harmonizált szabványok, különösen: 1) PL Deklaracja Zgodności CE RUS Деклация о соответствии Европейским нормам Niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnoscią Настоящим документом заявляем, что данный że dostarczony wyrób jest zgdony z następującymi агрегат в его объеме поставки соответствует dokumentami: следующим нормативным документам: EC dyrektywa dla przemysłu maszynowego Директивы EC в отношении машин 98/37/EG 98/37/EG Электромагнитная устойчивость 89/336/EWG с Odpowiedniość elektromagnetyczna 89/336/EWG поправками 91/263/EWG, 92/31/EWG, ze zmianą 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG 93/68/EWG Normie niskich napięć 73/23/EWG ze zmianą Директивы по низковольтному напряжению 93/68/EWG 73/23/EWG с поправками 93/68/EWG Wyroby są zgodne ze szczegółowymi normami zharmonizowanymi: 1) TR CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği ºekliyle aºağıdaki standartlara uygun olduğunu teyid ederiz: AB-Makina Standartları 98/37/EG Elektromanyetik Uyumluluk 89/336/EWG ve takip eden, 91/263/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG Alçak gerilim direktifi 73/23/EWG ve takip eden, 93/68/EWG Kısmen kullanılan standartlar: 1) Используемые согласованные стандарты и нормы, в частности : 1) 1) EN 809, EN EN Erwin Prieß Quality Manager WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund

4 1. Yleistä 1.1 Tietoja tästä käyttöohjeesta Asennus- ja käyttöohje kuuluu laitteen toimitukseen. Ohjetta on säilytettävä laitteen välittömässä läheisyydessä. Ohjeiden huolellinen noudattaminen on edellytys laitteen määräystenmukaiselle käytölle ja oikealle käyttötavalle. Asennus- ja käyttöohje vastaa laitteen rakennetta ja sen perusteena olevia, painohetkellä voimassa olleita turvallisuusteknisiä standardeja. 2. Turvallisuus Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä ohjeita, joita on noudatettava laitteen asennuksessa ja käytössä. Sen lisäksi asentajan ja vastuullisen käyttäjän on ehdottomasti luettava tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöönottoa. Turvallisuus-kohdassa esitettyjen yleisten turvallisuusohjeiden lisäksi on noudatettava myös varoitussymboleilla merkittyjä erityisiä turvallisuusohjeita. 2.1 Ohjeiden tunnusmerkintä käyttöohjeessa Symbolit Yleinen varoitussymboli Sähköjännitteen varoitussymboli HUOMAA:... Huomiosanat VAARA! Äkillinen vaaratilanne. Varoituksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. VAROITUS! Käyttäjä saattaa loukkaantua (vakavasti). Varoitus-sana tarkoittaa, että seurauksena on todennäköisesti (vakavia) henkilövahinkoja, jos varoitusta ei noudateta. HUOMIO! Aiheutuu vaaratilanne, joka saattaa vaurioittaa pumppua tai laitteistoa. Huomiosana tarkoittaa, että seurauksena saattaa olla laitevaurioita, jos varoitusta ei noudateta. HUOMAA! Laitteen käsittelyyn liittyvä hyödyllinen ohje. Ohje kiinnittää käyttäjän huomion myös mahdollisiin ongelmakohtiin. 2.2 Henkilöstön pätevyys Pumppua asentavalla henkilöstöllä tulee olla työssä tarvittava pätevyys. 2.3 Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä aiheutuvat riskit Varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vahingoittaa joko pumppua tai laitteistoa. Varotoimien noudattamatta jättäminen saattaa lisäksi mitätöidä mahdolliset vahingonkorvausvaatimukset. Huolimattomuus saattaa aiheuttaa erityisesti seuraavanlaisia ongelmia: Tärkeiden pumppu- ja järjestelmätoimintojen pettäminen Henkilöiden vaarantuminen sähkön, mekaanisten tai bakteereiden toimintojen vaikutuksesta. 2.4 Turvallisuusohjeita käyttäjälle Noudata tapaturmantorjuntaa koskevia olemassa olevia määräyksiä. Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Noudata paikallisia tai yleisiä määräyksiä sekä paikallisten energianhuoltoyhtiöiden määräyksiä. Joissakin osissa esiintyy lämpötilavaihteluita, ja niiden koskettaminen saattaa olla vaarallista. Nämä osat on suojattava asianmukaisilla suojuksilla. Liikkuvilta osilta suojaavat suojalaitteet (esim. kytkimen suojuksen) saa irrottaa vain järjestelmän ollessa pysähdyksissä. Pumppua ei saa käyttää ilman näitä suojalaitteita. Kaikki pumpusta (esim. akselitiivisteestä) johtuvat vaarallisten (räjähtävien, myrkyllisten, kuumien) aineiden vuodot on pyrittävä ehkäisemään ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi noudattamalla paikallisia standardeja ja määräyksiä. Pumppua ei saa käyttää ilman nestettä. Tällöin seurauksena voi olla akselitiivisteen vaurioituminen, mikä saattaa aiheuttaa vuotoja ja muodostaa vaaratilanteen ihmisille ja ympäristölle. 2.5 Turvallisuusohjeita tarkastus- ja asennustöihin Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kaikki tarkastus- ja asennustyöt tekee valtuutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka on tutustunut riittävän hyvin laitteen käyttöohjeeseen. Pumpulla tai laitteistolla saa suorittaa töitä vain sen ollessa pysäytettynä. Vaarallisia nesteitä syöttävät pumput ja sähkötoimiset pumppulaitteistot on puhdistettava. Kaikki suoja- ja turvalaitteet on aktivoitava välittömästi töiden suorittamisen jälkeen. Katso ohjeet huoltotöiden jälkeiseen käyttöönottoon kohdasta Käyttöönotto. 2.6 Omavaltainen muuttaminen ja varaosavalmistus Pumppua tai laitteistoa saa muuttaa vain valmistajan luvalla. Valmistajan hyväksymien varaosien ja lisävarusteiden käyttö takaa turvallisuuden. Muiden osien käyttö saattaa mitätöidä vastuun tällaisten osien käytöstä aiheutuvista seurauksista.

5 2.7 Luvattomat käyttötavat Toimitetun pumpun/järjestelmän käyttövarmuus taataan vain, kun noudatetaan käyttöön liittyviä määräyksiä. Luettelossa tai tietolehdellä ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauksessa ylittää tai alittaa. 3. Kuljetus ja välivarastointi Tarkista pumppu kuljetusvaurioiden osalta heti saapumisen jälkeen. Jos pumpussa havaitaan vika, huolitsijalle on ilmoitettava määrätyn ajan kuluessa. HUOMIO! Jos pumppu on tarkoitus asentaa vasta myöhemmin, sitä on säilytettävä kuivassa paikassa, jossa se on suojassa iskuilta ja muilta ulkoisilta vaikutuksilta (kosteudelta, pakkaselta jne.). Käsittele pumppua varovasti ja ota huomioon hydrauliryhmän geometria ja suuntaus. 4. Määräystenmukainen käyttö HUOMIO! Pumppua saa käyttää vain ostajan ilmoittamissa ja Wilon hyväksymissä käyttöolosuhteissa. Takuuehdot on määritetty yleisissä myynti- ja toimitusehdoissa. Pumpun käyttöehdot on määritetty liitteenä olevassa tietolehdessä. 4.1 Turvallisuusohjeet Pumppua saa käyttää vain määritetyissä käyttöolosuhteissa. Kaikki mahdolliset ihmisille ja ympäristölle vaaraa aiheuttavat tekijät on ehkäistävä. HUOMIO! Älä altista pumppua voimakkaalle lämmölle. Älä koskaan ruiskuta pumppua kylmällä nesteellä. Huomioi nesteen ilmoitettu tiheys. Muussa tapauksessa moottori saattaa ylikuormittua. Pumppua ei saa käyttää ilmoitetun työskentelyalueen ulkopuolella. Tällöin on olemassa kavitaatioriski sekä pumpun ja moottorin vaurioitumisriski. 4.2 Rakenne ja toimintatapa NL-sarjan pumput ovat yksivaiheisia vaakasuuntaisia keskipakopumppuja, joiden teho ja mitat täyttävät standardin SFS-EN 733 / DIN (44111) vaatimukset. Näiden pumppujen rakenne mahdollistaa moottorin puolella sijaitsevan laakeriyksikön irrottamisen kokonaisuudessaan ilman imu- ja paineputkien irrottamista. Ne on tarkoitettu puhtaan tai vain kevyesti likaantuneen kiintoaineettoman nesteen syöttämiseen. Pumpuilla voidaan syöttää jopa 3 mm:n kokoista kiintoainetta, mutta se lyhentää pumpun käyttöikää. 4.3 Kuvaus HUOMIO! Älä koske pumppuun, kun se on kuuma. Tyyppi Rakenne Pumpun pesä Materiaalit Juoksupyörä Tiivistystapa Vakio EN GJL 250 Liukurengastiiviste MG12-G6-AQ1EGG EPDM EN GJL 250 Boksitiivistepakkaus Grafiitti + PTFE Lisävaruste G-Cu Sn 10 Liukurengastiiviste MG12-G6-AQ1EGG EPDM EN GJL 250 Liukurengastiiviste MG12-G6-Q1Q1VGG VITON

6 4.4 Tyyppikoodit NL B XX B Pumpun koodi Paineyhteen Ø Juoksupyörän maksimi-ø Hydraulinen rakenne Moottoriteho (kw) 2- tai 4-napainen 05 - Liukurengastiiviste (ilman välilevyä) 12 - Liukurengastiiviste (välilevyn kanssa) Tekninen määrityskoodi Teknisen version indeksi 4.5 Akselitiiviste Pumpussa voidaan käyttää erilaisia akselitiivisteitä käyttötarkoituksen mukaan (ks. 4.3). HUOMAA: Kohdassa 4.3 on mainittu kaikki tiivistevaihtoehdot. Boksitiiviste ja välilaippa tai liukurengastiiviste standardin DIN mukaisesti tapauskohtaisesti: kun pumppua käytetään imukäytössä kun pumppuun syötetään alle 0,5 baarin painetta kun syötetty neste on lähellä kiehumispistettä tai kiehumispisteessä. 5. Asennuksen valmistelu 5.1 Putket Huomioi nesteen virtaussuunta (nuolet pumpun laipoissa). Putkien halkaisijan on oltava vähintään pumpun yhteen kokoisia. Kun putkien halkaisija on tätä suurempi, on käytettävä vähennyskappaletta. Laippaliitännät eivät saa hangata putkien sisäpintaa. Varmista, että putket on puhdistettu ennen pumpun asentamista. Tue putkia siten, että ne eivät aiheuta jännitystä pumpun laippaan. Venymään vaikuttavat jännitykset voidaan tasata tasausmuhvin avulla. Vältä käyttämästä äkillisesti kapenevia putkia ja tiukkoja kulmia. Käytä halkaisijaa muutettaessa epäsymmetrisiä supistusmuhveja, jotta estetään ilmasulkujen syntyminen. (Kuva. 2). Asenna imuyhteeseen imuvaippa, joka vastaa halkaisijaltaan pumpun halkaisijaa ja jonka pituus on 15 kertaa pumpun nimellishalkaisija, jotta ehkäistään pyörteilyä (kuva 2). Nesteen virtausnopeuden on oltava putkissa 2 3 m/s Imuputket Kaaviossa on ilmoitettu putkien optimaalinen luokittelu. Ehkäise ilmasulkujen syntymistä asentamalla Pumppu painekäytössä Kuva 1 Pumppu imukäytössä epäsymmetrinen supistusmuhvi (kuva 2). Suosittelemme asentamaan imusuodattimen, jonka halkaisija on kolminkertainen putken halkaisijaan nähden (noin 100 silmää/cm2). Imuputken tulon on sijaittava selkeästi nestetason alapuolella, jotta suodatinta voidaan Kuva 2 käyttää. Suodatin on kohdistettava siten, että ehkäistään liiallinen paineen lasku, joka saattaisi vaikuttaa pumpun tehoon ja kavitaatioon. Paineputkeen on asennettava sulkuventtiili. Venttiili on suljettava huoltotöiden ajaksi. Sulkuventtiili on asennettava siten, että estetään ilmasulkujen muodostuminen. 1 Epäsymmetrisesti kapeneva (imukäyttö) tai samankeskinen osa (painekäyttö) 2 Sulkuventtiili 3 Imuputket 4 Putkikaari 5 Pohjaventtiili ja suodatin Kuva 3 6 Sulkuventtiili 7 Säätöventtiili Paineputket Paineputki on sijoitettava pystysuoraan, ja sen halkaisijan on oltava yhtenäinen. Syöttötehoa säädetään sulkuventtiilillä, joka on asennettu pumpun paineyhteeseen. Käytössä on hitaasti sulkeutuva takaiskuventtiili, joka estää vesi-iskujen syntymisen.

7 5.1.3 Tarkistus- ja huoltoliitännät Pumpun liitännät on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteen luvun 12 kohdassa Paineen tarkistus Paine tarkistetaan painemittauslaitteilla, joilla paine mitataan pumpun imu- ja paineyhteiden läheisyydestä. 6. Toimitus, käsittely ja varastointi 6.1 Turvallisuusohjeet HUOMIO! Älä oleskele nostetun kuorman alapuolella. Säilytä riittävä turvaetäisyys kuormaan kuljetuksen aikana. Käytä vain soveltuvia ja kunnossa olevia nostosilmukoita. Säädä nostosilmukoiden pituus siten, että pumppu tai laitteisto on tukevasti vaakatasossa. Osien tai moottorin silmukoita ei saa käyttää pumpun tai koko laitteiston nostamiseen. Ne on tarkoitettu vain yksittäisten osien kuljettamiseen asennuksen tai purkamisen aikana. Säilytä pumpun mukana toimitetut asiakirjat. Älä poista pumpun laippojen sulkulaitteita, jotta pumppuun ei pääse likaa. 6.2 Vastaanotto Tarkista laatikko silmämääräisesti materiaalia vastaanotettaessa ja ennen pakkauksesta purkamista. Jos havaitset laatikossa vaurioita, mainitse niistä kuormakirjassa. Ryhdy tarvittaviin toimiin huolitsijaa kohtaan. 6.3 Välivarastointi Jos pumppua ei käytetä heti toimituksen jälkeen, se on varastoitava tärinättömään ja kuivaan tilaan. 6.4 Käsittely Noudata oheisissa kuvissa annettuja ohjeita nostosilmukoiden kiinnittämisestä ja pumpun tai koko laitteiston käsittelystä. Kuva 4b 6.5 Korroosiosuojaus Kaikki pumput on korroosiosuojattu. Korroosiosuoja on poistettava ennen käyttöönottoa (ks. kohta 6.6). 6.6 Korroosiosuojakalvon poisto Tarvittaessa korroosiosuojaus voidaan poistaa seuraavasti: Täytä ja tyhjennä pumppu useita kertoja sopivalla nesteellä (esim. liuottimella, joka perusaineena on petroli tai emäksinen puhdistusaine) ja huuhtele tarvittaessa vedessä. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotta voidaan ehkäistä henkilöille ja ympäristölle aiheutuvat riskit. Asenna pumppu heti näiden toimenpiteiden jälkeen. 6.7 Korroosiosuojakalvon uusiminen Jos pumppua varastoidaan yli puoli vuotta, korroosiosuojakalvo on uusittava säännöllisesti. Ota meihin yhteyttä sopivan tuotteen löytämiseksi. 7. Asennus Moottori-pumppulaitteisto HUOMIO! Vain pätevät ja ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä laitteen asennus- ja sähkötyöt! VAARA! Loukkaantumisvaara Turvallisuustoimenpiteitä koskevia olemassa olevia määräyksiä on noudatettava. VAROITUS! Sähköiskuvaara Sähköenergian aiheuttamat vaaratilanteet on estettävä. Noudata kansallisia sähköalan määräyksiä ja muita määräyksiä ja ohjeita. Kuva 4a Vain pumppu 7.1 Turvallisuusohjeet Irrota pumpun laippojen sulkulaitteet vasta juuri ennen putkien liittämistä. Varmista, että laippa on oikein liitetty, jotta painetta muodostettaessa ei esiinny vuotoja, jotka saattavat aiheuttaa loukkaantumisriskin. Varmista, että imuputken sulkuventtiili ja paineputki on liitetty oikein. Varmista, että putkiin ei kohdistu jännitystä.

8 Noudata sisäisiä määräyksiä. Varo koskettamasta vahingossa kuumia osia. HUOMIO! Puhdista käytetty säilöntäaine huolellisesti pois, jotta estetään syötettävän aineen likaantuminen (ks. kohta 6.6). 7.2 Yleistä Työkalut Järjestelmän käyttöönotto ei edellytä erityisiä työkaluja Ulkoiset käyttöolosuhteet Ympäristölämpötilan on oltava C. Ilmankosteuden on oltava mahdollisimman alhainen, jotta ehkäistään korroosioriski Alusta, perustus Pumppu tai laitteisto on asennettava tasaiselle pinnalle, eikä siihen saa kohdistua ulkoista tärinää. Käytä tarvittaessa tärinää vaimentavia kosketinkappaleita. Asenna laitteisto oikein perustuksen päälle. Asenna rungon ja perustuksen väliin aluskiiloja, joiden avulla ehkäistään alustan tai rungon sekä perustuksen välillä ilmenevää mahdollista kiertymistä. Tarkista ennen asennusta, että pumppu tai laitteisto ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana että pumppu pääsee pyörimään vapaasti (pyöritä pumpun akselia kädellä) perustuksen mitat ovat oikein. Tee seuraavat valmistelutyöt ennen asennusta: Puhdista perustuksen yläpinta. Poista tarvittaessa rungon kiinnitysreikien suojat. Puhdista tai poista purseet tarvittaessa rungon kiinnitysrei'istä. Tarkista kiinnitysreikien sijainti piirustuksen mukaan Laitteiston asennus Kohdista perustuslevyn reiät huolellisesti perustukseen valmiiksi kiinnitettyihin kiinnityspultteihin ennen kuin lasket laitteiston alas. Laske laitteisto varovasti alas siten, että se asettuu kokonaan perustuksen päälle. Kuva Moottori Tarkista moottorin pyörimissuunta (pumpun on pyörittävä kierukkakammioon merkityn nuolen osoittamaan suuntaan). Jos pyörimissuuntaa ei voida tarkistaa pelkän moottorin osalta, tarkistus on tehtävä syötettävällä nesteellä täytetyn pumpun osalta. Tässä tapauksessa on noudatettava moottoritoimittajan ohjeita. Yleensä Wilo asentaa moottorin laitteistoihin ja pumppuihin. 7.4 Laitteiston kohdistus Aseta aluskiilat perustuslevyn kahdelle sivulle 10 mm:n päähän levyn reunasta. Kohdista laitteisto vesivaa'an avulla. Varmista, että runko ei väänny tai taitu asennettaessa sitä perustukseen. Sakararuuvit on valettava nopeasti kuivuvaan betoniin. 7.5 Kytkin Vältä voimakkaita iskuja kytkintä asentaessasi. Lämmitä kytkintä, jotta asennus sujuu helpommin. Akselinpäiden on oltava samankeskiset. Kytkinpuoliskojen N-EUPEX B (FLENDER) etäisyyden on oltava 2 3 mm. Jos käytät muita kytkimiä, noudata valmistajan ohjeita. Tarkista kohdistus ja tee mahdolliset säädöt perustuksen kiinnittämisen ja putkien liittämisen jälkeen. Tarkista säädöt uudelleen, kun laitteisto on saavuttanut normaalin käyttölämpötilan. Kytkimen suojuksen on täytettävä eurooppalaisen turvastandardin DIN vaatimukset, jotta estetään kosketus pyöriviin osiin käytön aikana Tilantarve Laitteiston asentamisessa tarvittava tila määritetään mittalevyn (ks. liite) avulla. Ympärille on jäätävä riittävästi tilaa, jotta päästään käsiksi sulkuventtiileihin, venttiileihin ja mittalaitteisiin Asento NL-pumput on asennettava vaakatasoon.

9 Noudata seuraavia mittoja: a = a1 ja b = b1 Hiusviivain 8. Käyttöönotto ja käytöstä poistaminen 8.1 Edellytykset Pumpun on oltava asennettuna luvun 5 ohjeiden mukaan. 8.2 Henkilökunta Tässä luvussa kuvatut toimet saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu henkilökunta. 8.3 Turvallisuusohjeet Kuva Tarkistus ennen asennusta Tarkista seuraavat kohdat ennen laitteiston/pumpun asentamista putkistoon: Onko sähkövirta kytketty pois? Ovatko imu- ja paineputket tyhjiä ja suljettu sulkuventtiileillä? Voiko pumpun akselia pyörittää käsin (pyöritä moottorin tuulettimen siipeä)? Onko kaikkia ohjeita noudatettu? 7.7 Pumpun asennus ja liittäminen putkistoon Noudata seuraavia ohjeita: 1. Poista pumpun ja apuputkien suojatulpat. 2. Tee laippaliitäntä huolellisesti. 3. Liitä imuputket. 4. Liitä paineputket. Kohdista pumppu putkistoon siten, etteivät pumpun liitännät kohdista jännitystä laippoihin. 7.8 Liitännät Tee seuraavat tarkistukset: 1. Tarkista laipan kiristys. 2. Tarkista, että pumppu pääsee pyörimään vapaasti (pyöritä moottorin tuulettimen siipeä tai kytkimen jatketta). 3. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus. 4. Kiinnitä kytkimen suojus. 7.9 Hydrostaattinen tarkistus Kun teet putkiston hydrostaattisen tarkistuksen, pumppu ei saa olla kytkettynä. Muussa tapauksessa on varmistettava, että pumppuun ei pääse tunkeutumaan vieraita esineitä. HUOMAA: Kun tarkistus tehdään pumpun ollessa kytkettynä, tarkistuspaine saa olla enintään 1 3-kertainen verrattuna pumpun nimellispaineeseen. Nimellispaine on määritetty kohdassa Tiedot. Tarkistuksessa voidaan käyttää vettä. VAROITUS! Sähköasennuksissa on noudatettava uusinta tekniikkaa ja asennuspaikalla voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Vain pätevä henkilökunta saa tehdä tällaiset työt. HUOMIO! Pumppua on syötettävä oikein, jotta ehkäistään akselitiivisteen vaurioituminen. Täytä syöttöputket oikein. Tarkista pyörimissuunta (pumpun oikea syöttö). Täytä pumppu varovasti, kun tuote on kuuma, jotta ehkäistään jännityksestä aiheutuvat vääntymät. Kun pumpulla syötetään herkästi räjähtäviä, myrkyllisiä, kuumia, kiteisiä tai korrosoivia nesteitä, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden ja ympäristön suojaamiseksi. Kun pumppua käytetään tasaisella nopeudella, syöttötehoa säädetään pumpun paineyhteessä olevan sulkuventtiilin avulla. Imupuolen sulkuventtiilin on aina oltava auki, jotta vältetään kavitaatio. Älä käytä pumppua yli kolmea minuuttia säätöventtiilin ollessa suljettuna, jos ohitusputkea ei ole. Varmista turvatoimenpiteiden avulla, että pumpun pesän paine ei nouse liian suureksi käytön aikana. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus uudelleen käyttölämpötilan tasaantumisen jälkeen ja toista kohdistustoimet tarvittaessa. 8.4 Pumpun täyttö ja ilmaus Ennen ensimmäistä käyttöönottoa pumpun ja imuputken on oltava kokonaan täytetty syötettävällä nesteellä, jotta estetään kuivakäynti. Pumpun ja liukurengastiivisteen on oltava ilmattuna. VAROITUS! Kun pumppua ilmataan syötettävän nesteen ollessa kuumaa, on varmistettava, että nestettä ei pääse vuotamaan. Myös höyryä saattaa purkautua, jos ilmaus on runsasta tai kestää pitkään. Tästä saattaa aiheutua palovammavaara! Käytä sopivia suojavaatteita, kuten käsineitä, ja suojaa myös kasvosi! Käytä pihtejä!

10 Älä koske mahdollisesti kuumiin osiin! Sulje ilmausventtiili huolellisesti ilmauksen jälkeen. HUOMIO! Epätäydellinen ilmaus saattaa lyhentää pumpun käyttöikää. 8.5 Sähköasennus Asenna moottori liitäntäkotelossa sijaitsevan liitinkaavion mukaisesti. 8.6 Tarkistus ennen käyttöönottoa Varmista ennen pumpun käyttöönottoa, että kukaan ei joudu vaaraan, kun pumppu kytketään päälle. Tarkista seuraavat kohdat: 1. Tarkista, että kaikki putket on liitetty ja tiivisteet paikoillaan. 2. Tarkista, että akselitiiviste on oikein asennettu. 3. Tarkista tarvittaessa, että akselitiivisteen liitännät on tehty tarkasti. 4. Tarkista, että pumppu on oikein kohdistettu (luku 7). 5. Tarkista, että pumppu ja putket on oikein täytetty. 6. Tarkista, että painepuolen sulkuventtiili on suljettu. 7. Tarkista, että imupuolen sulkuventtiili on täysin auki. 8. Tarkista, että moottori on käyttövalmis. 9. Tarkista, että moottori pyörii oikeaan suuntaan (tarkista pyörimissuunta kytkemällä kontaktorin signaali hetkeksi päälle). 10. Kiristä tarvittaessa boksitiivisteen holkkia kevyesti mutterilla (A kuva 7). Kuva Käyttöönotto Tee käyttöönottoa varten seuraavat toimet: Avaa imuputken sulkuventtiili kokonaan. Sulje painepuolen sulkuventtiili. Käynnistä moottori. Tarkista painepuolen painemittari. Jos paine ei nouse asteittain käyntinopeuden kanssa, pysäytä moottori ja ilmaa pumppu. Kun moottori saavuttaa käyntinopeutensa, säädä toimintapistettä paineputken sulkuventtiilillä (toimintapiste: ks. tietolehti). Kiristä moottoria käynnistettäessä boksitiivisteen holkkia hieman. Jos havaitset merkittävää vuotoa, kiristä kevyesti uudelleen. Tarkenna säätöjä muutaman minuutin käytön jälkeen siten, Pumpun koko että tuloksena on tippaa minuutissa. Tämä arvo saattaa olla erittäin tärkeä vaikeissa käyttöolosuhteissa ja korkeassa lämpötilassa. Pumppua voidaan käyttää painepuolen sulkuventtiilin ollessa suljettuna vain, kun käytössä on vähimmäissyötön takaava ohitusputki. Jos asennus on suojattu venttiilillä, varmista, että venttiilin asennus ei mahdollista pumpun pesän nimellispaineen ylittämistä. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus sen jälkeen, kun käyttölämpötila on saavutettu. 8.8 Käynnistystaajuus Käynnistystaajuus on ilmoitettu oheisessa taulukossa pumpun koon mukaan: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Sallittu määrä käynnistyksiä/tunti 8.9 Erityisohjeita Tarkista seuraavat kohdat käytön aikana: käyntinopeus ja paineyhteen paine tärinättömyys ja tasainen toiminta esisäiliön nestetaso pumpun laakerin lämpötila (maks. 100 C). Akselitiiviste Varustettuna boksitiivisteellä: Normaaleissa käyttöolosuhteissa edellytetään tippaa minuutissa. Jos ulostuloa pienennetään liikaa, seurauksena saattaa olla tiivisteen vaurioituminen ja boksitiivisteen renkaiden oikealla puolella sijaitsevan akselin vaurioituminen. Varustettuna liukurengastiivisteellä: Ensimmäisessä käyttöönotossa kevyt vuoto saattaa olla mahdollista. Jos pumppu on varustettu ulkoisella huuhtelulla, jäähdytyksellä tai lämmitysjärjestelmällä, näiden on oltava käyttövalmiina ennen pumpun käynnistämistä. HUOMIO! Varustettuna boksitiivisteellä: Jos vuoto on liian runsasta eikä sitä voida enää säädellä boksitiivisteen holkkia kiristämällä, renkaita ei voida enää käyttää vaan ne on vaihdettava. 15 8

11 Varustettuna liukurengastiivisteellä: Jos ensimmäisessä käyttöönotossa havaittu mahdollinen vuoto ei lopu muutaman minuutin käytön jälkeen, pysäytä pumppu, irrota kitkapinnat ja tarkista niiden kunto Käytöstäpoisto Sulje painepuolen sulkuventtiili ennen käytöstäpoistoa. Kaikki sulkuventtiilit on suljettava heti, kun pumppu pysähtyy. Jos luvassa on pakkasta, pumppu on tyhjennettävä kierteisen tyhjennystulpan kautta. Sulje lopuksi jäähdytys- ja lämmitysverkostot tai ulkoinen huuhtelu (koodi 052, koodi 051). Jos odotettavissa on ympäristölämpötilan voimakas lasku ja pakkanen, tyhjennä pumpun pesä tulpan kautta. VAROITUS! Jos pumpulla syötetään herkästi räjähtäviä, myrkyllisiä tai kiteisiä nesteitä, tyhjennettäessä on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden ja ympäristön suojaamiseksi. Jos pumppu palautetaan, siinä ei saa olla jäämiä vaarallisista aineista. Jos pumppu on pitkään käyttämättömänä, siinä on käytettävä sopivaa sisäistä suojausta. 9.4 Huolto ja tarkastus Pumppu edellyttää vain vähäistä huoltoa. Suosittelemme tekemään seuraavat toimet: Tarkista säännöllisesti, että pumpun pyöriessä ei esiinny iskuja tai tärinää. Tarkista pumpun/moottorin kohdistus säännöllisesti. Varmista joka kuukausi, että liukurengastiiviste ei vuoda. Tarkista viikoittain, ettei boksitiivistepakkaus vuoda. 9. Huolto ja kunnossapito 9.1 Edellytykset Pumppu tai sähkötoiminen pumppulaitteisto on poistettava käytöstä kohdan 8.10 mukaisesti. 9.2 Henkilökunta HUOMIO! Tässä luvussa kuvatut toimet saa suorittaa vain pätevä ja valtuutettu henkilökunta. Kaikki sähköverkkoon liittyvät toimet saa suorittaa vain valtuutettu henkilökunta. 9.3 Turvallisuusohjeet VAROITUS! Jos pumpulla on syötetty räjähtäviä, vaarallisia tai kiteisiä nesteitä, on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin henkilöiden ja ympäristön suojaamiseksi. Purkamis- ja asennuspaikan on oltava puhdas. Koska pumpussa voi vielä olla jäljellä syötettyä nestettä, se on huuhdeltava huolellisesti ennen purkutöitä ja kuljetusta.

12 10. Häiriöt, syyt ja tarvittavat toimenpiteet HUOMIO! Huolto- ja korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutettu ja pätevä henkilökunta. Häiriöt Syyt Tarvittavat toimenpiteet Pumpun teho on heikko. Vastapaine on liian suuri. Irrota putket ja puhdista ne. Tarkista toimintapiste ja säädä sitä. Pumpun syöttö ei ole riittävä. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Poista kaasu pumpun pesästä ja imuputkesta. Tarkista nestetaso ja avaa imupuolen sulkuventtiili. Puhdista suodatin. Pumppu ei ime tai imee heikosti. Kulutusrenkaiden välys on liian suuri. Väärä pyörimissuunta. Pesä, akselitiiviste, pohjaventtiili tai imuputki vuotavat. Vaihda kulutusrenkaat. Vaihda moottorin kaksi vaihetta. Vaihda pesän tiiviste. Vaihda akselitiiviste. Tarkista laipan tiivisteet. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Tarkista nestetaso. Avaa imupuolen venttiili. Puhdista suodatin. Irralliset tai pumppuun kiinnitetyt osat. Avaa ja puhdista pumppu. Pumppu vuotaa. Pumpun pesä vuotaa. Tarkista kiristysmomentti. Tiivisterenkaat vuotavat. Tarkista tiivisteiden kitkapintojen kunto. Vaihda vaurioitunut tiiviste tarvittaessa. Pumpun pesän lämpötila nousee. Pumppu aiheuttaa voimakasta melua. Pumpun tai putkien nestesyöttö on riittämätön. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Pumppua käytetään sulkuventtiilin ollessa suljettuna. Pumpun tai putkien nestesyöttö on riittämätön. Imukorkeus on liian suuri tai painekorkeus on liian pieni. Ilmaa pumppu ja imuputki. Tarkista nestetaso ja avaa imupuolen sulkuventtiili. Puhdista imupuolen suodatin. Avaa painepuolen venttiili. Ilmaa pumppu ja imuputki. Tarkista säiliön nestetaso ja avaa imuputken asteikkoventtiilit. Puhdista imusuodatin. Moottorin suojakytkin laukeaa. Pumpun asennus perustukseen, joka ei ole tasainen tai kohdistaa jännitystä laippoihin. Pumpussa on vieraita esineitä. Pumpun asennus perustukseen, joka ei ole tasainen tai kohdistaa jännitystä laippoihin. Sähkövirrassa on häviötä. Tarkista pumpun asennus ja rakenne. Pura ja puhdista pumppu. Tarkista pumpun asennus ja rakenne. Tarkista laitteiston maadoitus. Tarkista maasulun mahdolliset syyt, joita ovat esim. vaurioitunut kaapeli tai nesteen vuotaminen sähköosien päälle. Sallittu toimintapiste ei säily. Noudata tietolehdessä määritettyjä käyttöolosuhteita. Irralliset tai pumppuun kiinnitetyt osat. Avaa ja puhdista pumppu.

13 11. Tekniset tiedot Kaikki pumpun tai laitteiston tekniset tiedot on kuvattu seuraavassa luvussa. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä tekniseen asiakaspalveluumme. Melutaso Pumppujen melutaso vastaa Euroopan komission ohjeistusta 001/ Seuraavassa taulukossa on ilmoitettu summittaiset arvot: Kiertopumppu ja kierukka Käyttöpaineen raja-arvot Materiaali Lämpötila Paine Tyypit Pesä ja juoksupyörä valmistettu valusta tai pronssista ºC ºC Akselitiivisteen käyttörajat 16 bar 10 bar bar bar 9 bar bar Pumput ilman moottoria Ylimääräistä melua saattaa aiheuttaa moottori pumpun/moottorin mahdollinen väärä kohdistus putket (huom.: mitä suurempi on putken halkaisija, sitä alhaisempi melutaso on). Akselitiiviste Lämpötila Boksitiivistepakkaus C Liukurengastiiviste C HUOMAA: Ilmoitetut käyttörajat eivät koske kaikkia nesteitä, joita pumpulla voidaan syöttää. Epäselvissä tapauksissa on noudatettava tietolehden tietoja. Laipan sijainti Aksiaalinen imulaippa, säteittäinen ylöspäin johtavan painelaipan jälkeen. Laipan määritelmä Valupesään, DIN 2533 PN16, lukuun ottamatta malleja , ja , joilla on imuyhde PN 10. Pyörimissuunta Myötäpäivään, pumpun käyttöakselia vastaan. Pumpun ja tiivisteen materiaali Ks. luku 4. Tärinä NL-pumput täyttävät standardien VDI 2056 ja ISO 5199 luokan K vaatimukset koskien pumppuja 15 kw:n käyttötehoon saakka ja luokan M vaatimukset koskien yli 15 kw:n käyttötehoa.

14 Laippoihin kohdistuvat sallitut voimat ja momentit Arvot standardin ISO/DIN 5199 luokan II (1997) liitteen B, ryhmän 2 osalta koskien asennusta valurunkoon ilman betonivalua 110 C:n syöttölämpötilaan saakka tai valurunkoon betonivalulla 120 C:n syöttölämpötilaan saakka. Ylempi laippa, akseli Z Aksiaalinen laippa, akseli X DN Laippa Fy (N) Fz (N) Fx (N) F (N) My (Nm) Mz (Nm) Mx (Nm) Korkeimmat sallitut lämpötilat Tyyppi Maks. pyörimisnopeus min-1 Tyyppi Maks. pyörimisnopeus min-1 Tyyppi Maks. pyörimisnopeus min Käyttöalue (pitkäaikainen käyttö) 0,3 Qopt < Q < 1,1 Qopt 0,5 Qopt < Q < 1,1 Qopt Pumpun koko Käyttöaluetiedot koskevat vedenkaltaisia nesteitä. Jos syötetään nesteitä, joilla on muita fyysisiä ominaisuuksia, saattaa olla tarpeen muuttaa käyttöaluetta.

15 12. Liitteet 12.1 Lisäliitännät Vain juoksupyörä Ø 125 Laakerit 25, 35, 45 um1: Paineen mittaus vain pyynnöstä um2: Paineen mittaus vain pyynnöstä ue: Tyhjennys ueo: Öljyn vaihto uio: Voitelulaite ufo: Öljyn täyttö ual: Syötetyn nesteen talteenotto pyynnöstä us: Anturi uk1: Jäähdytystulo uk2: Lämmitystulo uk3: 051 Tulo (boksitiiviste) uk4: 052 (ulkoinen huulitiiviste) boksitiiviste uk5: Ulkoinen huuhtelu uk6: Jäähdytyslähtö uk7: Lämmityslähtö uk8: 051 Lähtö (boksitiiviste) Koko Um1 Um2 ue ueo uio ufo UAL us uk1 uk2 uk3 uk4 uk5 uk6 uk7 uk ) ) ) G 1/ G 1/ ) G 1/4 G 1/ M G 1/ G 3/ G 1/ G 1/ G 1/ G 1/ G 1/ G 1/4

16 12.2 Mittapiirros Laakereiden 25, 35 ja 45 mitat Pumpun koko BB Pumppujen mitat Jalan/yhteen mitat Akselinpää DN2 DN1 a f h1 h2 b c m1 m2 n1 n2 s1* s2* w x d1 l t u M12 M M12 M M12 M ) M12 M M12 M M12 M M12 M M12 M ) M12 M M12 M M12 M M12 M M12 M ) M12 M M12 M M12 M M12 M M16 M M16 M M12 M M12 M M16 M M16 M ) M16 M ) M16 M M16 M M16 M M16 M M20 M ) M16 M M16 M M20 M M20 M ) M20 M ) M20 M M20 M M20 M ) Pumpun koko Transnorm, ei kuulu standardiin DIN / SFS-EN 733. ANSI 150 -standardin mukaan porattu laippa pyynnöstä. *Määritetyn mittaisten tankojen poraus.

17 Laipan mitat Laipan mitat standardin DIN 2501 PN 16 mukaan DIN 2501 PN 10 DN2/DN D k d2 x nbre 18x4 18x4 18x4 18x4 18x8 18x8 18x8 22x8 22x12 26x12 26x12 26x1630x16 18x8 18x8 22x8 22x Varaosat Ilmoita varaosatilauksia varten seuraavat tiedot: pumpun täydellinen nimike* pumpun valmistusnumero* osan numero (*tiedot löytyvät pumpun tyyppikilvestä) Numero Nimike Kierukkapesä Pesän kansi Kansi Pumpun jalka 21.00* Akseli 23.00* Juoksupyörä 32.10* Kuulalaakeri 32.11* Kaksoiskuulalaakeri Laakeripesä Laakerikansi Laakerikansi, etu 40.00* Tasotiiviste, kierukkapesä 40.01* Tasotiiviste 40.02* Tasotiiviste, laakerikansi 40.03* Tasotiiviste, juoksupyörä 40.05* Tasotiiviste 40.06* Tasotiiviste 41.10* Tasotiiviste 41.11* Tasotiiviste, huuhteluliitäntä 41.22* O-rengas 41.23* O-rengas 42.10* Huulitiiviste 42.11* Huulitiiviste 42.20* V-tiiviste 43.30* Liukurengastiiviste Boksitiivisteen pesä Boksitiivisteen holkki 45.70* Painerengas 45.80* Välilaipan rengas 46.10* Tiivisterengas Liukurengastiivisteen suojus 50.20* Kulutusrengas, etu 50.21* Kulutusrengas, taka 50.40* Välikerengas 50.50* Kuulalaakerin aluslaatta 50.70* Roiskerengas 52.30* Akselin suojaholkki 52.40* Akselin suojaholkki Aluslaatta Kulutusrenkaan kierretappi Tappi Suositeltava kuluva osa. Numero Nimike Voitelunippa Voitelulaite Voitelulaitteen sovitin Voitelulaitteen tarkistusikkuna Tulpat Suojaritilä Putki Mutteri Kierreliitin Kuusioruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Vaarnaruuvi Vaarnaruuvi Vaarnaruuvi Kuusioruuvi Kuusioruuvi Vaarnaruuvi Kierretulppa Kierretulppa Kierretulppa Kierretulppa Tulppa laippakierteellä Kierretappi Kuusioruuvi Kuusiokoloruuvi Öljyn mittatikku Kuusioruuvi Kuusiomutteri Kuusiomutteri Kuusiomutteri 92.20* Juoksupyörän mutteri 93.00* Helicoil-kierteinen holkki Aluslaatta 93.21* Lukitusrengas 94.00* Kytkimen sovituskiila 94.01* Juoksupyörän sovituskiila 94.02* Sovituskiila Muovitulppa

18 NL Liukurengastiiviste NL Boksitiiviste

19 WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1270ABE Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Austria WILO Handelsges. m.b.h Wien T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel OOO Minsk T Belgium WILO SA/NV 1083 Ganshoren T Bulgaria WILO Bulgaria Ltd Sofia T Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T China WILO China Ltd Beijing T Croatia WILO Hrvatska d.o.o Zagreb T Czech Republic WILO Praha s.r.o Cestlice T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France WILO S.A.S Bois d'arcy T Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton- Upon-Trent T Greece WILO Hellas AG Anixi (Attika) T Hungary WILO Magyarország Kft 2045 Törökbálint (Budapest) T Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T Italy WILO Italia s.r.l Peschiera Borromeo (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea WILO Pumps Ltd Gimhae Gyeongnam T Latvia WILO Baltic SIA 1019 Riga T Lebanon WILO SALMSON Lebanon El Metn T Lithuania WILO Lietuva UAB Vilnius T The Netherlands WILO Nederland b.v RC Beverwijk T Norway WILO Norge AS 0901 Oslo T Poland WILO Polska Sp. z.o.o Raszyn T Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda Porto T Romania WILO Romania s.r.l Com. Chiajna Jud. Ilfov T Russia WILO Rus ooo Moscow T Saudi Arabia WILO ME - Riyadh Riyadh T Serbia and Montenegro WILO Beograd d.o.o Beograd T Slovakia WILO Slovakia s.r.o Bratislava 28 T Slovenia WILO Adriatic d.o.o Ljubljana T South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T salmson.co.za Spain WILO Ibérica S.A Alcalá de Henares (Madrid) T Sweden WILO Sverige AB Växjö T Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T Taiwan WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T wiloemutaiwan.com.tw Turkey WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.Ş Istanbul T Ukraina WILO Ukraina t.o.w Kiew T Vietnam Pompes Salmson Vietnam Ho Chi Minh-Ville Vietnam T United Arab Emirates WILO ME - Dubai Dubai T USA WILO-EMU USA LLC Thomasville, Georgia T USA WILO USA LLC Melrose Park, Illinois T wilo-na.com Wilo International (Representation offices) Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida T Bosnia and Herzegovina Sarajevo T Macedonia 1000 Skopje T Rep. Mongolia Ulaanbaatar T Turkmenistan Ashgabad T May 2008 Armenia Yerevan T Georgia 0177 Tbilisi T Moldova 2012 Chisinau T Tajikistan Dushanbe T Uzbekistan Taschkent

20 WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund Germany T F Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland G1 Nord WILO AG Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause Hamburg T F G3 Sachsen/Thüringen WILO AG Vertriebsbüro Dresden Frankenring Kesselsdorf T F G5 Südwest WILO AG Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße Leonberg T F G7 West WILO AG Vertriebsbüro Düsseldorf Westring Hilden T F G2 Ost WILO AG Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße Berlin-Neukölln T F G4 Südost WILO AG Vertriebsbüro München Landshuter Straße Unterschleißheim T F G6 Rhein-Main WILO AG Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen Oberursel/Ts. T F Kompetenz-Team Gebäudetechnik WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund T T R U F W I L O* F Erreichbar Mo Fr von 7 18 Uhr. Kompetenz-Team Kommune Bau + Bergbau WILO EMU GmbH Heimgartenstraße Hof T F Antworten auf Produkt- und Anwendungsfragen Liefertermine und Lieferzeiten Informationen über Ansprechpartner vor Ort Versand von Informationsunterlagen * 14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz der T-Com. Bei Anrufen aus Mobilfunknetzen sind Preisabweichungen möglich. Werkskundendienst Gebäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie WILO AG Nortkirchenstraße Dortmund T T W I L O K D* F Erreichbar Mo Fr von 7 17 Uhr. Wochenende und feiertags 9 14 Uhr elektronische Bereitschaft mit Rückruf-Garantie! Kundendienst-Anforderung Werksreparaturen Ersatzteilfragen Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung Qualitätsanalyse Wilo-International Österreich Zentrale Wien: WILO Handelsgesellschaft mbh Eitnergasse Wien T F Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße Salzburg T F Vertriebsbüro Oberösterreich: Trattnachtalstraße Grieskirchen T F Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg Rheinfelden T F Standorte weiterer Tochtergesellschaften Argentinien, Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, China, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Kasachstan, Korea, Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Saudi-Arabien, Schweden, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Taiwan, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, USA Die Adressen finden Sie unter oder Stand Mai 2008

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja

Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200. Käyttöohjekirja Tarkkuussilppurivaunu ES 3000 I ES 3600 I ES 4200 Käyttöohjekirja Alkuperäiset ohjeet Painos 5 I Kesäkuu 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive 2006/42/EC

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I

PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17. Asennusohje. 6 720 808 419 (2013/07) fi 6 720 641 855-01.1I PremiumLine HQ C4,5-C10 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Asennusohje 6 720 808 419 (2013/07) fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet................ 3 1.1 Symbolien

Lisätiedot

Tuotetiedot. Teollinen kettinkipaineilmanosturi Mallit. Save These Instructions LC2A015S, LC2A030D, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D,

Tuotetiedot. Teollinen kettinkipaineilmanosturi Mallit. Save These Instructions LC2A015S, LC2A030D, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D, Tuotetiedot FI Teollinen kettinkipaineilmanosturi Mallit LC2A015S, LC2A030D, LC2A040S, LC2A060S, LC2A060Q, LC2A080D, LC2A120D, LC2A180T ja LC2A250Q (Piirros: MHP2659) Save These Instructions Lomake MHD56296

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN

VALOPETROOLILÄMMITIN R 25 X KÄYTTÖOHJE FIN VALOPETROOLILÄMMITIN R 5 X KÄYTTÖOHJE Hyvä asiakas, onnittelut valintasi johdosta! Olet hankkinut laatutuotteen, josta on iloa useiksi vuosiksi. Se tietysti edellyttää, että käytät lämmitintä oikein. Lue

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta.

Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS. Maalämpöpumppu. WZS-sarja. Varaamme oikeuden muuttaa teknisiä määrityksiä ilman ennakkoilmoitusta. Käyttö- ja asennusohje CALLIDUS FI Maalämpöpumppu WZS-sarja Lue ennen käyttöä Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeää tietoa lämpöpumpun käsittelystä. Käyttöohje on erottamaton osa tuotetta, ja se täytyy säilyttää

Lisätiedot

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE

Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE Teollisten prosessipumppujen turvallisuusohje TÄRKEÄ TURVALLISUUSTIEDOTE To: Arvoisa asiakas Kiinnitämme tuotesuunnittelussa erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen. Tämän ohjeen varotoimien noudattaminen

Lisätiedot

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Asennusohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1020 Mikäli näitä ohjeita ei noudateta asennuksessa ja huollossa, Danfoss A/S:n

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01

VC 40 / VC 20. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5129777 / 000 / 01 VC 40 / VC 20 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

M4.15 M4.17. Käyttöopas

M4.15 M4.17. Käyttöopas M4.15 M4.17 Käyttöopas VD01047 M4.17 Käyttöopas M4.15 M4.17 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle tehtyjen

Lisätiedot