MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia"

Transkriptio

1 OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin alueella HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA

2 ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Hoitotyön koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Satu Mertaniemi, Henna Pakanen ja Tiina Sorvari 2007 Toimeksiantaja Lapinsairaanhoitopiiri psykiatrisenhoidon tulosalue Ohjaajat Asikainen Leena ja Turpeenniemi Kaisa

3 Tiivistelmä Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Opinnäytetyön tiivistelmä Tekijät Mertaniemi Satu Pakanen Henna Sorvari Tiina Vuosi 2007 Toimeksiantaja Työn nimi Sivu- ja liitemäärä Mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin alueella hanke. MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmästä Lapin sairaanhoitopiirin alueelta 68+9 Tutkimuksemme tavoitteenamme on selvittää mielenterveyskuntoutujien omaisten odotuksia ja kokemuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmästä. Tutkimustulosten avulla voimme antaa tietoa terveydenhuoltojärjestelmälle omaisten kokemuksista ja toiveista, jotta toimintaa voitaisiin kehittää omaisten tarpeita vastaavaksi. Tarkoituksena on myös se, että me tulevina ammattilaisina osaisimme huomioida mielenterveyskuntoutujien omaiset. Tutkimukseemme osallistui mielenterveyskuntoutujien omaisia Lapin sairaanhoitopiirin alueelta. Tutkimusaineisto kerättiin tammi-maaliskuussa Tutkimusmenetelmämme on kvantitatiivinen, kontrolloitu, puolistrukturoitu kyselytutkimus. Aineiston käsittelimme SPSS-ohjelmalla. Avokysymykset laskimme manuaalisesti ja luokittelimme ne sisällön mukaan. Tuloksista kävi ilmi, että omaiset ovat pääosin tyytyväisiä hoitoa ja kuntoutusta järjestävien tahojen palveluiden laatuun, mutta eivät siihen, miten heidät on omaisena huomioitu. Omaisista 40 % koki, ettei ole saanut lainkaan henkilökohtaista tukea läheisen hoito- ja/tai kuntoutuspaikasta. Tutkimuksessamme tuli esille, että ensisijainen odotus omaisilla on saada tietoa läheisen sairaudesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Myös tieto ja tuki omaan jaksamiseen koettiin merkittäväksi. Hoito- ja kuntoutusjärjestelmällä on haasteena kehittää toimintamuotoja omaiset huomioivaksi sekä lisätä yhteistyötä omaisten ja ammattilaisten välillä, jotta ehkäistään omaisten uupuminen. Avainsanat: Omainen, mielenterveyskuntoutuja, hoitojärjestelmä, kuntoutusjärjestelmä, psykoedukatiivinen malli

4 Abstract School of Health Care, Social Service, Sports and Counselling of Rehabilitation Programme Abstract of Thesis Authors Commissioned by Subject of thesis Number of pages Name of the writer Satu Mertaniemi Henna Pakanen Tiina sorvari Year 2007 Project in development of work on mental health and substance abuse patients in the Lapland Health Care District: The experiences and expectations of the families of psychiatric patients in the Lapland Health Care District: 68+9 The purpose of our research is to investigate the expectations of the families of psychiatric patients as well as their experiences with the treatment and rehabilitation processes. With the help of the research results we can share our knowledge with the health care system as to the experiences and hopes of the families so that the processes can be developed to meet the needs of the families. Our secondary goal is to make sure that as future professionals we will take into consideration the families of psychiatric patients. Families of psychiatric patients took part in our research in the Lapland Health Care District.: The material was collected in January-March The research method was a quantitative, controlled and half-structured inquiry. We processed the material with SPSS software. Open questions were counted manually and classified according to the content. The results show that the families are mainly satisfied with the quality of the services of the instances that provide care and rehabilitation but not with the way they as relatives have been taken into consideration. 40 % of the family members feel that they have received no personal support from the treatment and/or rehabilitation facilities of their relatives. Our research shows that the first priority for the family is to receive information concerning the illness of their relative. The relatives of a patient who had been ill for more than ten years were expecting more support in coping. The relatives of patients who had been ill for less that three years mostly wanted knowledge about the illness and its treatment and rehabilitation. Those working with psychiatric patients have to take the families into consideration by giving them necessary support in accordance with the time of the set of the illness. Key words: Family, relative, psychiatric patient, health care system, rehabilitation system, psycho education

5 SISÄLLYS KUVIOLUETTELO JOHDANTO OMAINEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA Mielialahäiriötä sairastava läheinen Skitsofreniaa sairastava läheinen Persoonallisuushäiriöinen läheinen Ahdistuneisuushäiriötä sairastava läheinen Omaisten kokemuksia Sairauden tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen Psyykkinen sairaus ja arki Omaiset hoidon tukena Omaisten selviytymiskeinoja HOITO- JA KUNTOUTUSJÄRJESTELMÄ Hoitojärjestelmän palvelut Perusterveydenhuolto Psykiatrinen erikoissairaanhoito Kuntoutusjärjestelmän palvelut Julkinen sektori Yksityinen ja kolmas sektori PSYKOEDUKATIIVINEN MALLI OMAISRYHMÄN PERUSTANA Psykoedukatiivinen malli Omaisryhmä AIEMMAT TUTKIMUKSET TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TARKOITUS TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN Tutkimuksen taustaa Tutkimusmenetelmä, otanta ja kohderyhmä...38

6 7.3 Aineiston keruu Aineiston analysointimenetelmä EETTISYYS LUOTETTAVUUS TULOKSET Taustatietoja vastaajista ja heidän läheisistään Kokemuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmän palveluista Odotukset hoito- ja kuntoutusjärjestelmän palveluista Tutkimukseen osallistujien kehittämisehdotuksia JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA Johtopäätökset tuloksista Pohdintaa oppimisprosessista Kehittämisehdotuksia Jatkotutkimusaiheet...60 LÄHTEET...61 LIITTEET...68

7 1 KUVIOLUETTELO KUVIO 1. VASTAAJAN IKÄ...45 KUVIO 2. LÄHEISEN IKÄ...46 KUVIO 3. LÄHEISEN SAIRAUS...46 KUVIO 4. TYYTYVÄISYYS TERVEYSKESKUKSEN PALVELUUN...47 KUVIO 5. TYYTYVÄISYYS MIELENTERVEYSTOIMISTON PALVELUUN...48 KUVIO 6. MAHDOLLISUUS HENKILÖKOHTAISEEN TUKEEN...48 KUVIO 7. TIEDON SAANTI SAIRAUDESTA...49 KUVIO 8. TIEDON SAANTI VERTAISRYHMÄSTÄ...49 KUVIO 9. TIEDON SAANTI TALOUDELLISISTA TUKIMUODOISTA...50

8 2 Tämä itkun määrä paisuu, pyrkii ulos, turhaan. Kerääntyy palloksi sisälläni. Olen kuin räjähtämäisilläni oleva ilmapallo. Entä kun se räjähtää, kuka sen kestää, kuka osuu kohdalle. Mitä jää jäljelle. Kuka korjaa kaiken.

9 3 1 JOHDANTO Runossa kuvastuu mielestämme osuvasti omaisen kokema ahdistus läheisen ihmisen sairastaessa. Omainen jää usein sairastuneen varjoon ja on vaarassa sairastua itsekin, siksi halusimme tehdä opinnäytetyön mielenterveyskuntoutujien omaisista. Nymanin ja Stengårdin 2004 raportissa Mielenterveyspotilaiden omaisten hyvinvointi tulee esille omaisten masentuneisuus. Omaisista 63 % kokee olleensa masentunut viimeisen kuluneen vuoden aikana. Opinnäytetyön aiheenamme on mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmästä Lapin sairaanhoitopiirin alueella. Toimeksiantajamme on Mielenterveys- ja päihdetyön seudullinen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin alueella hanke. Sairastuneen hoidon järjestäminen ilman omaisten osallistumista ja heidän huomioimista lisää omaisen masennusriskiä. Omaisen tulee saada riittävästi tietoa ja tukea mielenterveysalan ammattilaiselta. (Nyman Stengård 2004, 93.) Nymanin ja Stengårdin 2001 tutkimuksen mukaan 37 % omaisista oli täysin tyytyväisiä tai tyytyväisiä mielenterveysalan ammattilaisiin. Täysin tyytymättömiä oli 20 % kyselyyn vastanneista. Stengård arvelee tyytymättömyyden johtuvan läheisen pitkäaikaisesta ja vaikeasta sairaudesta, jolloin sairastunut voi huonosti hoidosta huolimatta ja omainen on tyytymätön hoitohenkilökuntaan. Myös hoitohenkilökunnan vaihtuvuus ja omaisen kokemus siitä, ettei tule omaisena kuulluksi, voi vaikuttaa siihen, että suhtaudutaan negatiivisesti mielenterveysalan ammattilaisiin. Omaiset kokivat myös koko hoitojärjestelmän joustamattomaksi ja kankeaksi. Opinnäytetyön tekeminen on meille haasteellista siltä osin, koska teemme sen monialaisena yhteistyönä. Kaksi meistä opiskelee kuntoutuksen ohjaajiksi ja yksi sairaanhoitajaksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa.

10 4 Opinnäytetyömme ongelmat tiivistyvät kysymyksiin: Mitä kokemuksia mielenterveyskuntoutujan omaisella on hoito- ja kuntoutusjärjestelmästä? Mitä mielenterveyskuntoutujien omaiset odottavat hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä? Tarkoituksenamme on, että toimeksiantaja saisi tietoa mielenterveyskuntoutujien parissa työskenteleville ammattilaisille opinnäytetyömme avulla. Saadulla tiedolla toimeksiantaja voisi kehittää mielenterveyspalveluita omaistenkin tarpeita vastaaviksi, jotta estettäisiin omaisten uupuminen ja mahdollinen sairastuminen. Mielestämme vain omaiset itse tietävät, millaista apua ja tukea he tarvitsevat.

11 5 2 OMAINEN JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA Omainen käsitteenä kuulostaa ensivaikutelmalta perheenjäseneltä tai sukulaiselta. Kaikilla ihmisillä ei kuitenkaan ole läheisiä sukulaisia tai omaisia lainkaan. Suhteet omaisiin ovat voineet katketa tai lähisukulaisia ei ole elossa. Kuntoutujalle sukulaissuhdetta tärkeämpi ja läheisempi voi olla ystävyyssuhde, joka korvaa kaukaiset tai riitaisat sukulaisuussuhteet. Omainen voi olla myös vapaaehtoinen auttaja eli tukihenkilö, jota voi verrata omaiseen, vaikka hänellä ei ole yhtä suurta vaikutusvaltaa kuntoutujan asioihin kuin esimerkiksi sukulaisella. Yksinäisten ihmisten kohdalla usein ainoa tukihenkilö onkin ammatti-ihminen, joka vastaa hänen hoidostaan tai muu viranomainen, jonka kanssa hän on vuorovaikutuksessa säännöllisesti. Peruslähtökohtana voisi ajatella sitä, että sairastunut itse määrittelee, kuka hänen omaisensa tai läheisensä on. (Arhovaara Rinne 1989, 18, 20.) Omainen tarkoittaa tutkimuksessamme lähisukulaista, kuten vanhempia, puolisoa, sisaruksia, isovanhempia, lapsia tai jotain muuta läheistä ihmistä, joka huolehtii sairastuneesta. Läheisellä tarkoitamme tässä tutkimuksessa sairastunutta. Mielenterveyskuntoutuja on asiakas, joka hakee, käyttää ja tarvitsee mielenterveyskuntoutuspalveluja. Mielenterveyskuntoutujalla on rajoitteita tai ongelmia psykososiaalisessa toimintakyvyssä, jota arvioimalla voidaan tarkastella ihmisen mielenterveyttä. Psykososiaaliseen toimintakykyyn kuuluu arkipäivän tilanteista ja huolenpitotehtävistä selviytyminen, sosiaalisten suhteiden solmiminen ja ylläpitäminen, arkipäivän ongelmien ratkaisutaito ja toiminen omassa elinympäristössä. (Kettunen Kähäri-Wiik Vuori-Kemilä Ihalainen, 2003, 53, 60; Järvikoski Härkäpää 2004, 152.) Mielenterveyskuntoutujat ovat määritelleet itseään ja ongelmiaan arkielämässä. Tavallisimpia esiin nousseita ongelmia ovat aloitekyvyttömyys, heikentynyt keskittymiskyky, pelot, alhainen itsearvostus, passiivisuus ja yksinäisyys sekä arkisten taitojen heikkous. Kuitenkin mielenterveyshäiriön luonne, vaikeusaste ja kesto vaihtelevat yksilöllisesti. Oireita tai diagnoosia merkittävämpi toiminta-

12 6 kykyyn vaikuttavia asioita ovat kuntoutujan yksilölliset ominaisuudet sekä ympäristön tuen laatu ja määrä. (Kettunen ym. 2003, ) Mielenterveyskuntoutujilla on elämän aikana ollut usein vaikeita elämänvaiheita ja he ovat voineet kokea hylkäämistä ja turvattomuutta, mistä aiheutuu huono itsetunto ja epärealistinen kuva itsestään. Tämän seurauksena kuntoutuja aliarvioi itseään ja yliarvioi vaikeuksia, joten tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen on vaikeaa. Ponnettoman yrityksen jälkeen mielenterveyskuntoutuja usein luovuttaa ja kokee itsensä kyvyttömäksi ja tavoitteen saavuttamisen mahdottomaksi. (Kettunen ym. 2003, 122.) Psyykkisen toimintakyvyn alenemisen seurauksena mielenterveyskuntoutuja ei pysty soveltamaan tai muuttamaan ajatuksiaan ja toimintojaan ympäristön vaatimusten mukaisiksi. Toiminta ei ole tarkoituksenmukaista ja usein ympäristöstä saatu palaute on negatiivista. Epäonnistumiset saavat kuntoutujassa aikaan tehtävistä ja tilanteista eristäytymistä, mikä johtaa muista riippuvaisen aseman vahvistumiseen. (Kettunen ym. 2003, ) 2.1 Mielialahäiriötä sairastava läheinen Mielialahäiriöihin kuuluu masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Masennuksen taustalla on usein menetyksiä tai pettymyksiä, joihin ei löydy selviytymiskeinoja. Perimä, elimelliset sairaudet, rakenteelliset tai biokemialliset ominaisuudet ja valon vähyys voivat olla myös masennuksen taustatekijöinä. Masennuksen keskimääräinen kesto vaihtelee viidestä kuuteen kuukauteen. Vakavaa masennusta sairastavista 20 % kuolee itsemurhaan. Masennus on naisilla kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä. (Leinonen 2002, 65 66; Laaksonen Heikkilä 2001, 12.) Mielihyvän tunteiden katoaminen, kiinnostamattomuus asioihin, ihmisiin ja tekemisiin sekä väsymys, alavireisyys ja ahdistuneisuus ovat oireita masennuksesta (Laaksonen Heikkilä 2001, 2,12). Muita tavallisia oireita ovat keskittymiskyvyn huononeminen, alentunut itsetunto, unihäiriöt, vähentynyt tai lisään-

13 7 tynyt ruokahalu, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet, pessimistiset ajatukset tulevaisuudesta, itsensä vahingoittamisajatukset ja itsetuhotoimet (Leinonen 2002, 63 64). Masennusta voidaan luokitella lieväksi, kohtalaiseksi tai vaikeaksi. Lievää masennusta sairastavalla potilaalla on usein vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa, mutta hän pystyy kuitenkin jotenkuten suorittamaan ne. Kohtalaisesta masennuksesta kärsivällä potilaalla oireet vaikuttavat merkittävästi sosiaalisiin suhteisiin ja työhön. Vakava masennustila kestää useita kuukausia ja voi kroonistua. Vaikeaa masennusta sairastavalla oirekuvaan voivat kuulua myös psykoottiset oireet eli harhat. Vaikeasti masentunut ei kykene jatkamaan töitään tai sosiaalisia suhteita ja sairastavat ovat usein psykiatrisessa avo- tai sairaalahoidossa. (Leinonen 2002, 64.) Masennuksen hoidossa ja kuntoutuksessa käytetään erilaisia yksilö- ja ryhmäpsykoterapioita, ongelmanratkaisuhoitoa, lääkitystä, sähköhoitoa ja kirkasvalohoitoa (Isometsä 1999, ). Lääkehoito on tarpeellinen keskivaikean ja vaikean masennuksen hoidossa psykoterapian rinnalla. (Sihvo Hemminki 1996, 14.) Kaksisuuntaista mielialahäiriötä luonnehtii jaksottaiset mielialan ja aktiivisuuden tason vaihtelut eli maaniset ja depressiiviset jaksot. Sairauden syyt jaetaan neurobiologisiin, perinnöllisiin ja kehityspsykologisiin tekijöihin. Väestöstä siihen sairastuu noin 0,6 0,9 %. (Leinonen 2002, 68 69; Suominen - Pippinsköld - Roine 2005.) Hoidossa on tärkeää selvittää ajankohtainen oirekuva ja potilaan aiemmat häiriöjaksot. Akuutin manian hoito vaatii melkein aina sairaalahoitoa. Lääkehoitona käytetään mielialaa tasoittavia lääkkeitä. Masennusvaiheen hoito ei eroa tavanomaisten masennustilojen hoidosta. (Isometsä 2006, , 189.)

14 8 2.2 Skitsofreniaa sairastava läheinen Skitsofreniaa voidaan pitää yhtenä vaikeimmista mielisairauksista. Suomessa skitsofrenia esiintyy noin yhdellä prosentilla väestöstä. (Isohanni Honkonen Vartiainen Lönnqvist 1999, 50; Isohanni Joukamaa 2002, ) Syyt sairastumiseen ovat puutteellisia, mutta sairaudelle altistavina pidetään biologisia ja psykososiaalisia tekijöitä. Biologisia tekijöitä pidetään kuitenkin ympäristö tekijöitä merkitsevimpinä sairauden tekijänä (Suvisaari, 2004, 55). (Isohanni ym. 1999, 58; Isohanni Joukamaa 2002, 38 40). Ennakko-oireina skitsofreniaan sairastumiselle ovat toiminnan tason lasku, unihäiriöt, masentuneisuus, eristäytyminen, ahdistuneisuus, epäluuloisuus sekä motivaation väheneminen. Skitsofrenian pääoireet jaetaan kolmeen ryhmään: psykoottisiin, hajanaisiin ja negatiivisiin oireisiin. Aisti-, ajatus- ja harhaluulot kuuluvat psykoottisiin oireisiin. Hajanaisiin oireisiin kuuluvat sekava ja hajanainen puhe, hajanainen käytös sekä epäsopiva tunneilmaisu. Puheen niukkuus, tahdottomuus, tunneilmaisun latistuminen ja hidastuminen sekä apaattisuus luokitellaan negatiivisiin oireisiin. ( Isohanni ym. 1999, 55, Isohanni - Joukamaa 2002, 42 43). Hoidossa ja kuntoutuksessa on olennaista tarpeenmukainen ja kuntoutujalähtöinen hoito. Biologisten, psykoterapeuttisten sekä psykososiaalisten sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoito- ja kuntoutusmuotojen yhdistäminen on kuntoutujan ja hänen lähiympäristön kannalta keskeistä hoidon ja kuntoutuksen onnistumiselle. (Isohanni ym. 1999, 55,59 60; Isohanni Joukamaa 2002, ) Psykoosissa oleva ihminen tulkitsee ja arvioi todellisuutta poikkeavasti, koska hän ei pysty havainnoimaan ja päättelemään normaalisti. Psykoottisella ihmisellä on aistiharhoja ja harhaluuloja, joita hän ei itse tiedosta epätodellisiksi. Joskus psykoottisuus voi ilmetä myös hajanaisena puheena tai poikkeavana käytöksenä. ( Lönnqvist Honkonen 2006, 118.)

15 9 Biologisten, psykologisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen tekijöiden yhteismerkitys vaikuttaa psykoosin syntyyn. Etiologisina psykoosin tekijöinä voivat olla myös lääkeaineet, päihteet sekä somaattiset sairaudet. Psykoosiryhmiä ovat skitsofreenistyyppinen häiriö, skitsoaffektiivinen häiriö, harhaluuloisuushäiriö, lyhytkestoinen psykoottinen häiriö ja muut epätyypilliset psykoottiset häiriöt. (Lönnqvist Honkonen 1999, 107.) Akuutin psykoosin hoidossa tärkeintä on lääkehoito ja potilaan rauhoittaminen, jotta potilas ei olisi vaarallinen itselleen tai lähiympäristölleen (Huttunen 2002, 12 15). 2.3 Persoonallisuushäiriöinen läheinen Persoonallisuushäiriötä esiintyy 10 14% väestöstä. Persoonallisuushäiriön taustatekijöinä pidetään lapsuuden vaikeaa kehitysympäristöä, perimää ja biologista ympäristöä. Persoonallisuushäiriö alkaa usein lapsuudessa tai viimeistään varhaisessa aikuisuusiässä. (Joukamaa Lepola 2002, ; Eronen Henriksson 1999, ) Persoonallisuushäiriö on pitkäaikainen, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä haittaava mielenterveyshäiriö. Persoonallisuushäiriössä käyttäytymismallit ovat syvälle juurtuneita ja joustamattomia ja ilmenevat eri elämäntilanteissa. Sairaudesta kärsivä ei itse välttämättä tunnista sairautta, vaan voi kokea sairauteen liittyvät poikkeavuudet hyväksyttävinä luonteenpiirteinä. Siksi persoonallisuushäiriötä diagnosoitaessa tulee ottaa huomioon mahdollisimman monta tietolähdettä ja erityisen tärkeää on haastatella sairastuneen omaisia. (Joukamaa Lepola 2002, ; Eronen Henriksson 1999, , 348.) Persoonallisuushäiriön ilmenemismuotona voi olla epäluuloinen, eristäytyvä, epäsosiaalinen, tunne-elämältään epävakaa, huomionhakuinen, vaativa, estynyt tai riippuvainen persoonallisuus. Oireena voivat häiriöstä riippuen olla eristäytyvä tai huomionhakuinen käyttäytyminen. Epävakaa, outo, vihamielinen ja kontrolloimaton käytös on myös tavanomaista, eikä persoonallisuushäiriöiset

16 10 yleensä kykene empatiaan toista ihmistä kohtaan. (Eronen Henriksson 1999, 347.) Keskeinen hoito- ja kuntoutusmuoto persoonallisuushäiriöisen hoidossa on psykoterapia, missä terapeutti auttaa löytämään sairastuneen elämään huolenpitoa, välittämistä ja selvät rajat. Lääkehoitoa persoonallisuushäiriöisellä käytetään yleensä, jos rinnalla on jokin muu mielenterveyshäiriö, kuten masennus tai paniikkihäiriö (Eronen Henriksson 1999, 348). 2.4 Ahdistuneisuushäiriötä sairastava läheinen Ahdistuneisuushäiriöiden etiologia on moninainen ja epäselvä, mutta traumaattisilla tapahtumilla ja psyykkisillä ristiriidoilla katsotaan olevan vaikutusta ahdistuneisuushäiriön syntyyn. Perinnöllisyydellä katsotaan myös olevan vaikutusta. (Isometsä 2006,196; 1999, 175; Lepola - Koponen - Leinonen 2002, ) Ahdistuneisuushäiriöt jaetaan kahteen pääluokkaan, joista toinen on pelkooireiset ahdistuneisuushäiriöt ja toinen muut ahdistuneisuushäiriöt. Pelkooireisiin ahdistuneisuushäiriöihin kuuluvat määritetyt ja määrittämättömät yksittäiset pelot eli fobiat. Muihin ahdistuneisuushäiriöihin kuuluu keskivaikea ja vaikea paniikkihäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö sekä sekamuotoinen ahdistus ja masennustila. (Isometsä 2006, ) Ahdistuneisuushäiriön kohtausoireita ovat voimakas sydämen tykytys, rintakipu, hengenahdistus, tärinä, hikoilu ja kuolemanpelko. Ahdistunut voi tuntea itsensä niin masentuneeksi, ettei pysty nousemaan aamulla sängystä ylös tai ei uskalla lähteä ulos. Paniikkihäiriössä toistuvat pakokauhun omaiset ahdistuskohtaukset, jolloin oireena ovat kontrollinen menettäminen, sekoamisen ja kuoleman pelkoa. Kohtaukset tulevat varoittamatta milloin ja missä tahansa tai tietyissä tilanteissa. (Isometsä 2006, ) Yleisen ahdistuneisuushäiriön hoitoa on tutkittu riittämättömästi ja hoitotutkimusten tulkintaa usein vaikeuttaa potilaiden monihäiriöisyys. Keskeisinä hoito-

17 11 muotoina pidetään lääkkeitä sekä psykoterapiaa, joista tutkituin on kognitiivisbehavioraaliset menetelmät. (Isometsä 2006, 201, 206, 221, 225; 2002, 78 79, 84; Punkanen 2001, 130.) 2.5 Omaisten kokemuksia Sairauden tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen Omaisille läheisen ihmisen mielisairauden tunnistaminen voi olla vaikeaa, sillä tilanne kehittyy yleensä vähitellen ja lähipiiri sopeutuu tilanteeseen, kunnes tulee jokin selvä pysähdys, esimerkiksi sairasloma tai itsemurhayritys. Kynnys avun hakemiseen on korkea, sillä sairastuneen täytyy myöntää, ettei selviä enää omin neuvoin. Toisaalta tietämättömyys siitä, mihin yhteyttä pitäisi ottaa, kasvattaa kynnystä entisestään. Jossain vaiheessa tilanne ajautuu sellaiseen hetkeen, ettei vaihtoehtoja enää ole ja hoito on välttämätöntä. (Koskisuu 2005, 33, 35.) Kun läheisen oireet saavat nimen eli diagnoosin, tilanne koetaan useimmiten selkeyttävänä ja helpottavana, sillä kun tiedetään mitä hoidetaan, on asian kanssa helpompi tulla toimeen. Toisaalta lääketieteellisen nimen saaminen sairaudelle voi hämmentää omaista entisestään, sillä yksi sana voi tuntua riittämättömältä kuvaamaan kaikkia niitä muutoksia ja oireita, joita sairaudesta aiheutuu. (Koskisuu 2005, ) Perheenjäsenen tai muun läheisen ihmisen sairastuminen aiheuttaa usein omaisissa myös suurta hätää ja pelkoa sairastuneen selviämisestä ja tulevaisuudesta. Oudolta voi tuntua sekin, ettei sairastunut pysty enää huolehtimaan hänelle aiemmin luontaisia rooleja, kuten taloudellisen toimeentulon huolehtiminen tai lastenhoito. (Niemi 2001, ) Kun oireilla on nimi, omaiset pohtivat sairastuneen kanssa siitä, kenelle sairaudesta tulee kertoa ja kenelle ei. Lapsille kertomista pidetään erityisen haastavana, mutta myös sukulaiset, ystävät ja muu sosiaalinen ympäristö saatetaan kokea hyvin vaikeana. Kertomista vältellään ympäristön reaktioiden pelossa. Sairaudesta kertomisen ajatellaan lisäävän huolestuneisuutta, ennakkoluuloja

18 12 tai suoraan sairaan ihmisen hylkimistä ympäristössä. Ajan kuluessa salaisuuden kantaminen käy raskaammaksi ja tuen tarve sekä elämäntilanne pakottaa usein ihmisen kertomaan tilanteesta jollekin. Kun ihminen haluaa saada apua omaan vaikeaan tilanteeseen, tulee ympäristön saada tietää, mihin ihminen apua kaipaa. Kokemukset kertomisesta ovatkin usein positiivisia (Koskisuu 2005, ) Psyykkinen sairaus ja arki Psyykkinen sairaus aiheuttaa monia ongelmia arkielämässä lähiympäristölleen. Todellisuus on aina jokaisen omakohtainen kokemus, joten esimerkiksi skitsofreniaa sairastava pitää kaiken kuulemansa, näkemänsä ja kokemansa todellisuutena. Siksi pakkomielteitä ja harhoja on turha väittää toisiksi. Tämä on hyvä muistaa omaisten, jotka haluavat auttaa sairastunutta. On havaittu, että keskustelu ja vuoropuhelu vähentyvät esimerkiksi skitsofreniaan sairastuneen kanssa, sillä sairastuneen aivojen yhdistämis- ja eheyttämisjärjestelmä heikkenee. Ristiriitaisia ajatuksia on vaikea kuvailla, koska sairastuneelta puuttuu ajatusten yhdistämiskyky, tämä näkyykin sairastuneella usein apatiana ja päättämättömyytenä. (Malm Lundin Rutz 1996, ) Masennukseen, persoonallisuushäiriöön tai skitsofreniaan sairastuneen oireet aiheuttavat omaisille erityistä kuormitusta arjen roolijaossa, koska usein sairastuneen epäaktiivisuden vuoksi talouden ja lasten hoito jää terveen puolison vastuulle. Omaisesta voi tuntua helpommalta tehdä itse sairastuneen puolesta, kuin antaa sairastuneen itse selviytyä. Toisaalta sairastuneelle ei ehkä jää mitään mahdollisuutta tehdä töitä, jos sairastuneen puolesta tehdään hänelle kuuluvia tehtäviä. Tämä taas heikentää sairastuneen uskoa omiin taitoihin ja kykyihin, ja masentaa häntä entisestään. (Kuipers Leif Lam 1998, 93; Henriksson 2007.) Ihmiset, joiden läheinen sairastaa psyykkistä sairautta on tärkeää muistaa, että sairaus ei vie koko toimintakykyä ja että sairastunut kykenee toimimaan monissa asioissa kuten aiemmin, vaikka tarvitsisikin enemmän oh-

19 13 jausta ja tukea kuin ennen. Skitsofrenia on sairaus, joka selkeästi vieraannuttaa sairastuneen arkipäivänaskareista. (Henriksson 2007.) Kuntoutujalle on tärkeää, että hän kokee olevansa tarpeellinen ja hyväksytty jäsen niin kotona kuin työyhteisössäkin. Entisessä työssä jatkaminen voi kuitenkin olla vaikeaa kuntoutujalle, mutta työnantajan kanssa voidaan usein neuvotella vaihtoehdoista, miten työtä voitaisiin jatkaa. Omaisen olisi hyvä kannustaa kuntoutujaa työhön ja tekemiseen, sillä kaikenlainen aktiivisuus on voimavara paitsi kuntoutujalle myös omaiselle. (Niemi 2001, 25.) Niin kuin missä tahansa perheessä, rajat ovat tärkeitä etenkin perheissä, joissa nuori sairastaa skitsofreniaa. Sairastunut voi kokea kotiympäristön kaoottiseksi ja sallivaksi, jos ei ole olemassa selkeitä sääntöjä. Selkeät säännöt ohjaavat sopivaan ja hyväksyttävään käytökseen niin kotiympäristössä kuin yhteiskunnassakin. (Omaiset mielenterveystyön tukena 1999; Mielekäs Kaisa Nyberg 2001/4) Omaiset hoidon tukena Kun hoitoon on päästy, psyykkistä sairautta sairastava saa hoitoa, mutta usein puoliso ja muu perhe jää sekasorron keskellä ilman tukea ja tietoa. Kriisin keskellä elävä perhe tarvitsee kaikkein kipeimmin kannustusta, myötäelämistä sekä konkreettista tukea, jotta tilanteessa päästäisiin eteenpäin. (Koskisuu 2005, 38.) Hoidon alkaessa tärkeää perheen sekä parisuhteen kannalta on tunne siitä, että hoito on riittävää ja tarpeeksi pätevää. Hoidon alussa toipuminen on epävarmaa, sairastunut ja hänen lähiympäristönsä odottelevat ja toivovat lääkkeiden tai terapian vaikutuksen alkamista, mikä saattaa yllättää positiivisesti tai saa aikaan pettymystä, jos hoito ei ala tehoamaan niin nopeasti kuin lähipiirissä on ajateltu. (Koskisuu 2005, 52,59.)

20 14 Perheellä ja kasvuympäristöllä on suuri merkitys potilaan hoidossa. Hoitohenkilökunnan tuleekin kohdella tasa-arvoisesti perheenjäseniä, ottaen huomioon kaikkien mielipiteet. Sairastunut ei kuitenkaan aina halua, että omainen on mukana hoidossa, eivätkä omaiset myöskään aina jaksa tai pysty osallistumaan potilaan hoitoon. Hoitohenkilökunnan tehtävänä on käsitellä perheen kanssa vaikeita asioita ja ottaa erityisesti huomioon perheen alaikäiset lapset.(välimäki Holopainen Jokinen 2000, 21.) Perheen mukaan ottaminen psykiatrisessa hoitotyössä on lisääntynyt luvulta lähtien. Potilaan selviytymiselle ja hoidolle on hyödyllistä se, että omainen on mukana hoidossa alusta asti. Omaiset ymmärtävät hoidossa mukana olemalla, miten potilas voi ja miten häntä hoidetaan. Omaiset tarvitsevat tietoa ja tukea sairauden alkuvaiheessa ja myöhemminkin, jotta jaksaisivat hoitaa ja tukea sairastanutta sairastumatta itse. Hoitohenkilökunta on tärkeässä roolissa tiedon ja hoito-ohjeiden antamisessa. Hoitohenkilökunnan tulisi selvittää, mitä omaiset tietävät potilaan sairaudesta ja hoidosta ja millaista tietoa ja tukea he tarvitsisivat. (Välimäki ym. 2000, ) Sairastumisen myötä sairastuneen sosiaalinen verkosto pienenee. Hoitohenkilökunnan olisi tärkeää olla apuna sosiaalisen verkoston rakentamisessa. Vapaa-ehtoiset ja omaisjärjestöt voivat olla hyvänä apuna sairastuneen sosiaalisen verkoston rakentamiseksi. Vertaistuki on myös tärkeä sairastuneelle sekä omaiselle. (Välimäki ym. 2000, 184.) 2.6 Omaisten selviytymiskeinoja Läheisen psyykkinen sairastuminen on hämmentävä ja uusi tilanne omaisille. Muuttuneeseen arkeen ja sen toimintoihin koko perhe etsii tasapainoa. Vähitellen tapahtuu siirtymistä ja perheen toimintamallit ja voimasuhteet muuttuvat. Selviytymisellä tarkoitetaan sekä toiminnallista että tiedollista pyrkimystä selviytyä alati muuttuvista ympäristön ja yksilön vaatimuksista. Arki hoidetaan muuttuneen tilanteen ehdoilla ja perheenjäsenten roolit ja tehtävät järjestyvät uudelleen. Tapahtuu sopeutumista uuteen tilanteeseen, jonka tarkoituksena on rat-

21 15 kaista perheen tasapaino, joka on järkyttynyt väliaikaisesti. Usein muuttunutta työnjakoa pidetään väliaikaisena, eikä sen ajatella jäävän pysyväksi. Kuitenkin väliaikaiset toimintamallit jäävät usein pysyväksi käytännöksi. (Koskisuu 2005, 60 61; Eriksson Somer Kylmänen-Kurkela Lauri 2002, 3.) Englannin kielistä sanaa resilience käytetään usein kuvamaan joustavaa vahvuutta, joka ei kuitenkaan katkea. Se rakentuu perheen kyvyistä ratkaista ongelmia, vahvuuksista ja voimavaroista, jotka muodostavat suojaverkon, mikä on apuna sopeutumisessa ja kuormittavien tekijöiden kanssa toimeen tulemisessa. Suomeksi tämä tarkoittaa kimmoisuutta tai joustavuutta sekä kykyä selviytyä jokaisesta häiriöjaksosta edellistä paremmin. Vuorovaikutus, yhteiset voimavarat ja ongelman ratkaisutavat kuuluvat vahvuuteen ja joustavuuteen. Selviytymistä voidaan kuvata polkuna, jota perhe kulkee kuormittavista tilanteista selviytyessään: perheen tapa ratkaista stressiä ja kuormitusta, uudelleen organisoitua ja jatkaa elämää. Keskeistä tällä polulla on suojaavien tekijöiden ja kuormitusta ja haavoittuvuutta aiheuttavien asioiden välinen tasapaino. (Koskisuu 2005, 78 80; Stuart 2001, 63.) Yhdessä koetut ja jaetut kokemukset, käsitykset ja uskomukset vahvistavat perheen ja parisuhteen koherenssia. Koherenssilla tarkoitetaan elämän mielekkyyden, ymmärrettävyyden ja hallittavuuden käsitystä yksilön tai parisuhteen kannalta. Koherenssin tunne järkkyy, kun perheessä tai parisuhteessa joku sairastuu psyykkisesti. Aikaisemmat pysyvät ja todeksi luullut toimintatavat muuttuvat vaikeaksi ymmärtää ja koettelevat voimavaroja. (Koskisuu 2005, ) Tohtori C. F. Keydelin on lähestynyt sopeutumismallia tai tapaa kolmesta näkökulmasta. Näitä ovat alistuminen, selviytyminen ja menestykseen pyrkivä. Alistunut tapa hyväksyy, että tilanne on tällainen eikä tule juuri muuttumaan, ja tärkeintä on selviytyä arjesta tyydyttävällä tavalla ja sietämään sitä. Tilanteen ei uskota parantuvan tulevaisuudessa. Selviytymistavassa painotetaan aktiivisuuteen ja pyrkimyksenä on voittaa arkipäivän ongelmat. Ratkaisuja etsitään käytännön tilanteisiin ja hankaluuksiin. Selviytymistavassa korostetaan ratkaisun etsimistä hankaluuksiin sekä elämistä päivä kerrallaan. Toivoa on vielä jäljellä,

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen Minna Rantanen, Kela Läntinen vakuutuspiiri TYKS 17.5.2016 Saajat Vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen / vaativan lääkinnällisen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen

Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Nuorten mielenterveyden häiriöt ja työllistyminen Annamari Tuulio-Henriksson Dosentti, johtava tutkija, Kelan tutkimusosasto Suomen epidemiologian seuran ja Kelan seminaari 27.10.2011 Nuoret ja työllistymisen

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus

HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus HYVÄ ARKI LAPSIPERHEILLE - sopeutumisvalmennus Outi Ståhlberg outi.stahlberg@mtkl.fi 050 3759 199 Laura Barck laura.barck@mtkl.fi 050 4007 605 Mielenterveyden keskusliitto, kuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Lisätiedot

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke

Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke Jussi Ranta Projektityöntekijä Markku Santavuori Vertaisneuvoja Auttava omainen hankkeen esittely Varsinais-Suomen mielenterveysomaiset Finfami ry / Auttava omainen -hanke 12.11.2015 Varsinais-Suomen Mielenterveysomaiset

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. Liite 8 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 1. VN1 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista, jollaiseen

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK

KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN. Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK KEHITYSVAMMAISEN MIELENTERVEYSHÄIRIÖT JA KÄYTTÄYTYMINEN Anneli Tynjälä Johtava psykologi, psykoterapeutti VET PKSSK 1 HAASTAVASTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ ja MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖISTÄ KEHITYSVAMMAISILLA Kehitysvammaisista

Lisätiedot

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA

ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA ELÄMÄÄ VUORISTORADALLA Nuoren itsetuhoisuusomaisen kokemuksia Pirkko Haikola Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry Kokemusasiantuntijuus Omaisena vuodesta 1998. Kaksi lasta sairastunut psyykkisesti

Lisätiedot

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä

AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä AHDISTUSTA, MASENNUSTA VAI KRIISIREAKTIOITA? Jarmo Supponen psykoterapeutti kriisityöntekijä Sopeutumisprosessin vaiheet ovat Sokkivaihe Reaktiovaihe Työstämis- ja käsittelyvaihe Uudelleen suuntautumisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky

Taustaa. PURA - toiminnasta työkyky PURA - toiminnasta työkyky 1.4.2014 31.5.2017 Yhteistyössä Sytyke-Centre/Hengitysliitto Kela Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Avominne päihdeklinikka Kuntoutussäätiö Toiminta - Työ - Tulevaisuus Taustaa

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

Muistisairaana kotona kauemmin

Muistisairaana kotona kauemmin Muistisairaana kotona kauemmin Merja Mäkisalo Ropponen Terveystieteiden tohtori, kansanedustaja Muistiliitto ry:n hallituksen puheenjohtaja Nykytilanne Suomessa sairastuu päivittäin 36 henkilöä muistisairauteen.

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012

Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS. Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 Vaikeavammaisten yksilöllinen kuntoutusjakson GAS Riikka Peltonen Suunnittelija 6.3.2012 9. 3. 2 0 1 Vaikeavammaisten yksilöllisen kuntoutusjakson standardi Uudistustyön tavoitteena oli rakentaa intensiivisesti

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutilanne v

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutilanne v Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelutilanne v. 2011-2014 J.G. 5/14 Palveluasumiseen siirtynyt asiakkaita: Kellokosken sairaalasta Psykiatrian poliklinikalta Kotikuntoutuksesta Lastensuojelusta Kotoa

Lisätiedot

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen

Toipumisorientaatio Anna Anttinen, Heini Laukkanen & Suvi Nousiainen Toipumisorientaatio www.muotiala.fi Määritelmä Toipumisorientaation tavoitteena on tukea ihmistä rakentamaan ja ylläpitämään merkityksellistä ja tyydyttävää elämää ja identiteettiä huolimatta siitä onko

Lisätiedot

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa?

Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Materiaali hoitosuhdekeskusteluihin Selkomukautus Ensitietoa skitsofreniasta Mitä skitsofrenia tarkoittaa? Opas on tehty Arjen mieli -hankkeessa,

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät

38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 38. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Osallisuus ja kumppanuus kuntoutuksen sosiaalisina mahdollisuuksina Janne Jalava & Ullamaija Seppälä 18. 19.3.2010 1 Johdanto 18. 19.3.2010 2 Kuntoutus on monitieteellinen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA

PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA PALVELUKUVAUS WIITAUNIONIN TERVEYSKESKUKSEN FYSIOTERAPIA Kunnalla on terveydenhuoltolain (L1326/2010:29 ) mukainen velvollisuus järjestää potilaan sairaanhoitoon liittyvä lääkinnällinen kuntoutus. Lääkinnälliseen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 (6) 204 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kuntouttavaa hoitotyötä koskevasta aloitteesta HEL 2013-005935 T 00 00 03 Päätös päätti antaa

Lisätiedot

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET

Kuolevan potilaan kohtaaminen. Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Kuolevan potilaan kohtaaminen Heidi Penttinen, LT Syöpätautien erikoislääkäri, Syöpäkeskus, HUS Psykoterapeutti, YET Mikä tämän esityksen tavoite on? Saada neuvoja kuolevan ihmisen kohtaamiseen. Saada

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Mielenterveysbarometri 2015

Mielenterveysbarometri 2015 Sakari Nurmela TNS Gallup Oy Tutkimuksen tavoitteena: selvittää mielenterveyskuntoutujien arkipäivään liittyviä asioita ja ongelmia, tutkia käsityksiä mielenterveyskuntoutujista ja mielenterveysongelmista,

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä?

Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Kuka hoitaa kaksoisdiagnoosipotilasta loppupeleissä? Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät 17.11.2008 Merja Syrjämäki psykiatrian erikoislääkäri TAYS Pitkäniemi APS5 Kaksoisdiagnoosin ulottuvuudet Lievä psyykkinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN

LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN LÄHESTYMISTAPOJA SOSIAALISEEN KUNTOUTUKSEEN Sosiaalinen kuntoutus tavoitteena osallisuus Kuntoutusakatemia 13.12.2012 Aulikki Kananoja ylisosiaalineuvos SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN POHDINTAA 1970-LUVULLA

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät

Asiantuntijuus kuntoutuksessa. Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät Asiantuntijuus kuntoutuksessa Patrik Kuusinen FT, ylitarkastaja Ammatillisen kuntoutuksen päivät 30.11.2010 Onko asiantuntijuus TE-toimistossa rapautunut (ammatillisen kuntoutuksen osalta) Vajaakuntoisen

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin

Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin Mielenterveysongelmien vaikutus omaisten vointiin EUFAMI (European Federation of Family Associations of People w ith Mental Illness) 2014 Tutkimukseen osallistui 1111 omaista ympäri Eurooppaa, joista 48

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Anne Korhonen Vates-säätiö 7.6.2016 Taustaa Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55%) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma

Lisätiedot

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista

Kyky ja halu selviytyä erilaisista elämäntilanteista Terveys Antakaa esimerkkejä a. terveyden eri ulottuvuuksista b. siitä, kuinka eri ulottuvuudet vaikuttavat toisiinsa. c. Minkälaisia kykyjä ja/tai taitoja yksilö tarvitsee terveyden ylläpitoon 1 Terveys

Lisätiedot

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2.

Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. Liite 13 Vanhemman/huoltajan kyselylomake 2. VLY2 Hyvä kuntoutujan vanhempi/huoltaja, Tämä kyselylomake on toinen osa tutkimusta narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskursseista,

Lisätiedot

Epshp Kokemusasiantuntijat Petri Karoskoski

Epshp Kokemusasiantuntijat Petri Karoskoski Epshp Kokemusasiantuntijat Klo 9.00 Tervetulokahvit Klo 9.15 11.00 Kokemusasiantuntijoiden esiinnousu Klo 11.00 12.00 Lounas Klo 12.00 13.15 Kokemusasiantuntijuus käytännössä Klo 13.15 13.45 Kahvi Klo

Lisätiedot

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Asiakkaan toimijuuden ja osallisuuden tukeminen Lapin yliopisto 20.-21.4.2015 Asiakkaan toimijuus ja osallisuus kuntoutuksessa Avauspuheenvuoro Toimijuuden käsite Toimijuus: ihminen rakentaa elämänkulkuaan

Lisätiedot

Mielenterveys voimavarana

Mielenterveys voimavarana Mielenterveys voimavarana Mielenterveydestä on esitetty aikojen kuluessa useita erilaisia näkemyksiä. Moderni määritelmä mielenterveydestä on terveyslähtöinen eli salutogeeninen. Mielenterveys nähdään

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21.

Tampereen omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. Etelä-Pohjanmaan omaisneuvonta, n=21. Aineistot en omaisneuvonta, n=33. Jäsenkysely, n=219. Sopimusvuoren omaiskysely, n=39. n omaisneuvonta, n=21. Yhteensä 312 omaisen vastaukset Yleistä vastaajista Keski-ikä 52-57 vuotta, Sopimusvuoren aineisto

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia

Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Työllistymisen voimavarat -mittarin kokeilun alustavia tuloksia Arja Kurvinen & Arja Jolkkonen Karjalan tutkimuslaitos NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TYÖLLISYYSPOLITIIKKAAN JA SOSIAALITURVAAN - Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä

Sosiaalinen selvitys työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa palveluesimies Sari Käsmä palveluesimies Sari Käsmä toimintakyvyn arvioinnissa Taustatiedot Koulutus ja työhistoria Toimeentulo Sosiaaliset ongelmat Sosiaalinen toimintakyky Aikaisemmat tutkimus-, hoito- ja kuntoutustoimet Asiakkaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen?

Hyvinvointia työstä. Rauma Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Hyvinvointia työstä Rauma 7.6.2016 Palaute ennakkotehtävästä. Miten tunnistat asiakkaan kuntoutustarpeen? Tutkimuksissa todettua Yleisesti ottaen kuntoutuksella kuntoutettavien psyykkiset ja fyysiset voimavarat

Lisätiedot

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala

Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa. Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Lapset puheeksi lapsen kehityksen tukeminen, kun aikuinen sairastaa Mika Niemelä, FT, Oulun yliopisto, Oulun yliopistollinen sairaala Sidonnaisuudet Tutkija, Oulun yliopisto, PPSHP Psykoterapiakouluttaja,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa

Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Turvallisuudentunteen arvioiminen muistisairauden alkuvaiheessa osana digitaalista palvelukanavaa Satu Elo, Riikka Mustonen, Anna-Leena Nikula, Jaana Leikas, Jouni Kaartinen, Hanna-Mari Pesonen & Milla

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja

Henkilökohtaisen avun hakeminen. Työpaja Henkilökohtaisen avun hakeminen Työpaja 10.10.2013 Vammaispalvelulaki - Henkilökohtainen apu liittyy vammaispalvelulakiin. - Vammaispalvelulaki uudistui 1.9.2009. - Vammaispalvelulakia muutettiin, jotta

Lisätiedot

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö

Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa. 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Palliatiivinen palveluketju Etelä- Savossa 19.02.2016 Jarmo Lappalainen Ylilääkäri PTH-yksikkö Käsitteet Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa kun etenevää

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus (tosi)pitkäaikaistyöttömillä

Ammatillinen kuntoutus (tosi)pitkäaikaistyöttömillä Ammatillinen kuntoutus (tosi)pitkäaikaistyöttömillä Turun partyn kokemuksia ammatillisesta kuntoutuksesta yli 1000pv työttömillä (keskiarvo n. 5 10v) Tk lääkäri, Turun Party hanke Ylilääkäri, A klinikka,

Lisätiedot

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari

Lapsen arki arvoon! Salla Sipari Lapsen arki arvoon! Salla Sipari 13.3.2013 Tulokulmia dialogiin Lapsen oppiminen Kasvatusta ja kuntoutusta yhdessä Kuntouttava arki arki kuntouttavaksi Kehittäjäkumppanuus 13.3.2013 Salla Sipari 2 Miksi

Lisätiedot

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta

Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Terveysasemien asiakasvastaava -toiminta Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille II -hanke Halko-koulutus 12.11.2015 Tarve ja kohderyhmä Tarve kehittää terveysasemien työtä vastaamaan paremmin

Lisätiedot

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN

PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN PSYKIATRIAN ESH JA TYÖKYVYN TUKEMINEN Juhani Ojanen Erikoissairaanhoidon rooli Erikoissairaanhoidon rooli on sairauksia ja oireita korjaava ja hoitava toiminta. Lähde: Eläketurvakeskus 05/2011 Keskustelualoitteita

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry

Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry ry Maakunnallinen kansanterveysjärjestö Perustettu vuonna 1956 Toiminta-alueena Keski-Suomen maakunta Jäseniä n. 6000 Paikallisosastoja maakunnissa Immu Isosaari 1 Henkilökunta

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa

#Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa #Noste sosiaalista kuntoutusta Lahdessa Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 25.-26.1.2017 Lahti Sibeliustalo Kaisa Hujanen Johtava sosiaalityöntekijä Lahden aikuissosiaalityö 23.1.2017 Kaisa Hujanen

Lisätiedot

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu.

Artikkelimatskua. Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / ensiapu. Artikkelimatskua Kuntoutusprosessi Toimivaa (+) Kehitettävää (-) Selitykset / perustelut Kehittämisideat Hoitoon pääsy / - vaikeus saada yhteys - huom. hoitotakuu ensiapu lääkäriin + parhaimmillaan toimiva

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset

Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Sosiaalityö päivystyksessä - pilotin kokemukset Päivystys ja muut 24/7 - palvelut - seminaari Laajavuori 11.5.2016 Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Keski-Suomen SOTE 2020 hanke & Keski-Suomen shp/campus

Lisätiedot

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma

Asiakkaan oma arvio kotihoidon tarpeesta. Palvelutarpeen arvion pohjalta on laadittu yksilöllinen hoito ja palvelusuunnitelma 1(5) FYYSINEN TOIMINTAKYKY Asiakkaalla on koettu kotihoidon tarve. Asiakas ei selviydy päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti koska hänen toimintakykynsä on selkeästi alentunut. Palveluntarve MAPLe_5

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi2eet

Jaksokirja - oppimistavoi2eet Kuntoutus Jaksokirja - oppimistavoi2eet Tuntee perusterveydenhuollon tehtävät neurologisten sairauksien kuntoutuksessa On selvillä neurologisten sairauksien ennusteesta ja vaikutuksista potilaan työ-,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin Sisällys I TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ 10 1 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen 12 Tulkinnat vaikuttavat tunteisiin Psyykkinen hyvinvointi on mielen hyvinvointia 12 13 Tunteet

Lisätiedot