Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus"

Transkriptio

1 1(7) Toteutussuunnitelma OHJAAJUUS / Ohjaustaitojen soveltaminen / SIU VOLIS! Kaikille pakolliset tutkinnon osat 10 opintoviikkoa Ammattitaitovaatimukset : - osaa kohdata ja ohjata eri ikäisiä huomioiden eri ikäkausiin liittyviä erityispiirteitä - soveltaa ryhmädynaamista tietämystään ohjaustilanteissa - toteuttaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia ohjaustilanteita yksilö- ja ryhmänohjauksessa - soveltaa ohjaussuunnitelmia yksilön ja ryhmän ohjauksessa tarkoituksenmukaisella tavalla - ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden sekä erityisen tuen tarpeen - tuntee sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään - osaa auttaa ohjattavia vaikeissa elämäntilanteissa ja kykenee toimimaan tukena myös laajempaa yhteisöä koskettavissa kriiseissä - osaa kohdata nuorten seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja edistää nuorten tietoisuutta seksuaalikysymyksistä - tiedostaa oman ammatillisen kasvunsa ja sen merkityksen nuoriso- ja vapaa-aikatyössä - osaa käyttää työssään omaa ohjaajuuttaan ja toimii nuoriso- ja vapaa-aikatyön ammatillisten periaatteiden ja arvopohjan mukaan Sisältö Työssäoppimisjakson aikana syvennetään ja sovelletaan aiemmin opittuja tietoja ja taitoja mm. kasvatuksellisten tavoitteiden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden, kehityspsykologian, ryhmädynamiikan sekä ohjaustyön suunnitelmallisuuden kysymyksissä. Työssäoppimisjakson aikana perehdytään myös kriisityön, erityisryhmien ohjaamisen, sosiaalisen vahvistamisen ja seksuaalikasvatuksen periaatteisiin. Työssäoppimisjakson aikana opiskelija pohtii omaa ammatillista kasvuaan sekä ohjaajan ammatillisia periaatteita. Toteutuksen kuvaus Opintokokonaisuus suoritetaan työssäoppien. Opiskelija täydentää oppimistaan kirjallisilla tehtävillä. Työssäoppimisjaksoon liittyy aloitus-, väli- ja loppuseminaarit, jotka voidaan toteuttaa joko kontaktiopetuksena tai etäyhteyksiä hyödyntäen. Työssäoppimispaikan työtehtävien tulee olla laadultaan sellaiset, että opintojakson tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Mahdollisia työssäoppimispaikkoja ovat mm. kuntien nuorisotoimet, lastensuojeluyksiköt, erityisoppilaitokset, kuntoutuslaitokset, ohjaustoimintaa järjestävät järjestöt ja yhteisöt. Työtehtävät ja työajat suunnitellaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa normaalin viikkotyöajan puitteissa opintokokonaisuuteen liittyvät kirjalliset tehtävät (noin puoli päivää / viikko). Opiskelu- ja työskentelymuodot Työssäoppiminen konkreettisissa työtilanteissa, joissa opiskelija soveltaa aiempaa osaamistaan sekä hankkii uusia tietoja ja taitoja. Opetusmenetelmät ja oppimisen ohjaus Työympäristötyöskentelyssä käytetään valmentavaa ohjaustyyliä. Opiskelija oppii perusteet aiheesta keskustellen käytänteistä sekä omien valmiuksiensa mukaisessa työskentelyssä, kuten ryhmä- tai yhteistoiminnallisessa työskentelyssä. Käytännön tehtävät ohjataan yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaan. Toimijat - missä ja ketkä? Ohjaajina toimivat työpaikkaohjaaja, muu työryhmä sekä asiakkaat palautteineen.

2 2(7) Kestävä kehitys Kestävän kehityksen teemoista esille nousee erityisesti ekologinen kestävä kehitys, joka pyritään huomioimaan kaikessa toiminnan suunnittelussa. Edistetään sosiaalista kestävää kehitystä (mm. suvaitsevaisuuden, tasa-arvo, tukeminen). Tieto- ja viestintätekniikka Opintojakson aikana tehdään erilaisia oppimistehtäviä (esim. raportit, mainokset / tiedotteet, dokumentointi) tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. Moodle-oppimisympäristö, Microsoft Officen keskeisimpien ohjelmien käyttö. Yrittäjyys Yrittäjyyden näkökulma tulee esille erityisesti työssäoppimisessa, jonka aikana erityistä huomiota kiinnitetään toiminnan taloudellisuuteen ja tuottavuuteen sekä oman työn kehittämiseen. Oppimisen ja osaamisen arviointi Arviointi perustuu työskentelyyn erilaisissa oppimistilanteissa työssäoppimispaikoilla ja jaksoon liittyviin kirjallisiin tehtäviin. Arviointi koostuu itsearvioinnista ja työpaikkaohjaajan sekä opettajan antamasta palautteesta. Opintojakso arvioidaan arvosanalla HYV-HYL. Työssäoppimisjakson arviointikriteerit löytyvät tämän toteutussuunnitelman liitteessä. Työssäoppimisjakson aikana annetaan ammattiosaamisen näyttö OHJAAJUUS 20 ov, joka arvioidaan arvosanalla 1-3. Ammattiosaamisen näyttöjen ohjeistus ja arviointikriteerit annetaan opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle erikseen. Oppimateriaali - Jakobson, Marjatta & Wiegand, Eira Muutosvoima minussa. Nuoren selviytyminen arkielämän paineissa ja kriisitilanteissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. - Ahvenainen, O., Ikonen, O. & Koro, J Johdatus erityiskasvatuksen käytäntöön. Helsinki: WSOY. - Hautamäki, J., Lahtinen, U., Moberg, S. & Tuunanen, K Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. - Cacciatore, Raisa & Korteniemi-Poikela, Erja Seksuaalisuuden portaat / Sexualiteten steg för steg. Helsinki: Opetushallitus - Herranen Jatta, Lundbom Pia (toim.) Sosiaalinen vahvistaminen kokemuksina ja käytänteinä. Sarja C, oppimateriaaleja 26, 2011 Lisäksi opettajan tai työpaikkaohjaajan jakama materiaali.

3 3(7) TYÖSSÄOPPIMISJAKSOON LIITTYVÄT KIRJALLISET TEHTÄVÄT Kaikki tehtävät tehdään kirjallisesti, pelkkä pohdinta ja selvittäminen ei siis riitä. Koosta tekemäsi tehtävät yhdeksi kokonaisuudeksi. Palauta tehtäväkooste työssäoppimisen ohjaavalle opettajalle välittömästi työssäoppimisjaksosi päätyttyä. PAKOLLISET TEHTÄVÄT: 1. Toppipäiväkirja / ammatillinen kehittyminen Kirjaa Wilman toppipäiväkirjaan päivittäin / viikoittain tärkeimmät työtehtäväsi ja oppimiskokemuksesi sekä heränneet kysymykset ja oivallukset. Toppipäiväkirja toimii välineenä yhteydenpitoon sinun ja ohjaavan opettajan välillä. Toppipäiväkirjan avulla ohjaava opettaja tietää, mitä sinulle kuuluu. Pohdi toppipäiväkirjassasi erityisesti omaa ammatillista kehittymistäsi ohjaajana. 2. Ohjaustyön suunnitelmallisuus a) Selvitä: - Mitä suunnitelmia työssäoppimispaikallasi tehdään? - Millä tasolla suunnitelmia tehdään (organisaatio-, työyksikkö-, työntekijäkohtaiset suunnitelmat)? - Millaiset arvot ohjaavat työssäoppimispaikan työtä? Tulevatko arvot suunnitelmissa esiin? - Mitkä ovat suunnitelmissa ilmenevät työn tavoitteet? b) Laadi suunnitelmat ohjaustilanteisiin, jotka toteutat työssäoppimisjakson aikana. c) Mahdollisuuksien mukaan ota osaa vuosi- / kausisuunnitelmien laadintaan. 3. Kehityspsykologia - Tarkkaile ja tee havaintoja työpaikkasi ihmisistä: minkä ikäisiä he ovat? - Millaisia kehitystehtäviä heillä on? - Tukeudu pohdinnoissasi joko Erik H. Eriksonin tai Margaret Mahlerin teoriataustaan.

4 4(7) Työssäoppiminen / Ohjaustaitojen soveltaminen 10ov 1. Työprosessin Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista havaitsee ja nimeää yksilön tai ryhmän kehitystä tukevia tavoitteita ja toteuttaa yhdessä suunnitellun ohjauskokonaisuuden niiden mukaisesti. ottaa huomioon sosiaaliset ja kasvatukselliset tavoitteet. suunnittelee ja toteuttaa yksilölle tai ryhmälle tavoitteiden mukaisen ohjauskokonaisuuden. hyödyntää omia persoonallisia tapojaan ja vahvuuksiaan ohjauskokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa ymmärtää ohjattavan kanssa yhdessä asetettujen tavoitteiden merkityksen. Oman työn kehittäminen arvioi omaa työtään, ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaa ohjeiden mukaisesti. arvioi omaa työtään ja hyödyntää palautetta muuttaakseen tarvittaessa toimintaansa hankkii itsearvioinnin lisäksi palautetta, jonka pohjalta arvioi ja kehittää omaa työtään 2.Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin Ohjattavan kohtaaminen kohtaa ohjattavat arvostavasti ja luo myönteisen ohjaustilanteen. toimii vakuuttavasti ja työskentelee vastuullisena ohjaajana. tukee ohjaustoiminnallaan monipuolisesti erilaisten ohjattavien tavoitteiden saavuttamista ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden ja erityisen tuen tarpeen. Tarvitsee ajoittain opastusta. ottaa huomioon erilaiset ohjattavat ja heidän lähtökohtansa ohjaustoiminnassaan. ottaa huomioon ohjattavien yksilöllisten mahdollisuuksien vaihtelun. Osallistava ohjaami- kohtaa ohjattavat oman elämänsä toimijoina ymmärasettaa yksilön tai ryhmän kanssa yhdessä tavoitteita innostaa ohjattavia ottamaan vastuun omasta

5 5(7) nen täen osallisuuden merkityksen. ja vahvistaa heidän itseohjautuvuuttaan. toiminnastaan ja toimimaan itseohjautuen Kriiseihin varautuminen ottaa huomioon toiminnassa kriisityön vaiheet. toimii moniammatillisesti kriisitilanteissa. tukee ohjattavaa eri tavoin kriisitilanteissa. 3. Työn perustana olevan tiedon Ryhmädynaamisen osaamisen ottaa toiminnassa huomioon ryhmien kehitysvaiheita. tunnistaa ryhmän kehitysvaiheen ja ottaa huomioon yksilön sekä ympäristön vaikutuksen ryhmän toimintaan. soveltaa monipuolisesti ohjaustilanteissa ryhmien yhteisölliseen kehitykseen liittyviä tietojaan. Nuorisotyön kasvatuksellinen ja sosiaalinen perusta ohjaa ymmärtäen nuorisotyön ja ohjauksen kasvatusmerkityksen. käyttää nuorisotyössä ja ohjauksessa kasvatuksellisia ja sosiaalisia näkökulmia. tekee nuorisotyötä ja ohjausta kasvatuksellisista ja sosiaalisista lähtökohdista. toimii ohjeiden mukaan etsivässä nuorisotyössä. toimii yhdessä muiden kanssa etsivän nuorisotyön toimintatapoja tuntien. soveltaa monipuolisesti etsivää nuorisotyötä. Elämänkaarivaiheiden tuntee ja ottaa huomioon eriikäisten ihmisten fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset valmiudet osallistua ohjattuun toimintaan. ottaa ohjaustoiminnassa huomioon ohjattavien yksilölliset ja ikäkauteen liittyvät tarpeet. hyödyntää kehityspsykologista tietämystään tavoitteellisen ohjaustilanteen suunnittelussa ja toteutuksessa. tukee ohjattavien yksilöllistä kasvua. valitsee eri- ikäisten ihmisten muodostamille ryhmille sopivia ohjausmenetelmiä.

6 6(7) Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen antaa myönteistä palautetta ja tukee onnistumista tukee ohjattavien myönteisen minäkuvan muotoutumista ja ylläpitoa. tukee ohjattavia samalla ymmärtäen, että eri elämänalueiden kokonaisuus on ohjattaville merkityksellinen. kehittää tapoja terveellisten elämäntapojen edistämiseen. Seksuaalisuuskasvatuksen tukeminen toimii ymmärtäen nuoren seksuaalisuuteen liittyvät peruskysymykset. edistää nuorten tietoisuutta seksuaalikysymyksistä toimii tilanteen mukaisesti ja luontevasti tukien nuorten seksuaalista kasvua. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmaratkaisu ratkaisee ongelmatilanteita yhteistyössä muiden kanssa oppii työprosessista ja ratkaisee itsenäisesti tavallisimpia ongelmatilanteita. soveltaa työprosessista saamaansa tietoa ja ratkaisee itsenäisesti ongelmatilanteita. toimii tilanteita ennakoiden. toimii tilanteita ennakoiden ja osaa tehdä varasuunnitelmia. Vuorovaikutus ja yhteistyö kommunikoi vuorovaikutustilanteissa asiallisesti ohjattavan tai ohjattavien kanssa. kommunikoi vuorovaikutustilanteissa asiallisesti, selkeästi ja tilanteen vaatimalla tavalla. toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. toimii rakentavasti ohjattavien tunnekonflikteissa Ammattietiikka toimii ottaen huomioon nuorisotyön ammattieettiset perusteet ja toimintatavat. toimii ottaen huomioon nuorisotyön ammattieettiset perusteet ja toimintatavat. toimii ottaen huomioon nuorisotyön ammattieettiset perusteet ja toimintatavat. noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta. noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta. noudattaa vaitiolovelvollisuutta ja lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta.

7 7(7) toimii vastuullisesti omissa työtehtävissään. toimii vastuullisesti omissa työtehtävissään. toimii vastuullisesti omissa työtehtävissään. tukee ohjattavien eettistä pohdintaa ja toimii rakentavasti arvojen ristiriitatilanteessa.

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot