Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 n tilinpäätös 2014

2 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto VARAUTUMISRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Rahaston käytettävissä olevat varat Rahaston varojen käyttö Rahaston hallintokulut Rahaston toiminta Ehdotus tuottojäämän käytöstä YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Varojen käyttö Ehdotus tuottojäämän käytöstä YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Varojen käyttö Ehdotus tuottojäämän käytöstä RAHASTON TOIMINNAN TULOKSELLISUUS JOHTOKUNTA RAHASTON HENKILÖSTÖ MAKSETUT PALKKIOT ELÄKEASIAT TILINTARKASTAJAT SISÄINEN VALVONTA MUUTA VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TASE VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON RAHOITUSLASKELMA VARAUTUMISRAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA /KP VARAUTUMISRAHASTON TASE / KP VARAUTUMISRAHASTON RAHOITUSLASKELMA / KP YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA / KP YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TASE / KP YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON RAHOITUS- LASKELMA / KP YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA/ KP YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TASE / KP YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON RAHOITUSLASKELMA / KP

3 14. VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON LIITETIEDOT n liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus n liite 2: lle vahvistetun talousarvion toteutuma Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto n liite 3: Henkilöstökulujen erittely (euroa) n liite 4: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset n liite 5: Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot n liite 6: Rahoitustuotot ja kulut (euroa) n liite 7: sta annetut lainat n liite 8: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset n liite 9: Taseen rahoituserät ja velat (euroa) n liite 10: Valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut n liite 11: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat n liite 12: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat n liite 13: Velan muutokset n liite 14: Velan maturiteettijakauma ja duraatio n liite 15: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Fortum Oyj:n lainan vakuudet Teollisuuden Voima Oyj:n lainan vakuudet VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2014 TILIKIRJAT JA TOSITENUMEROSARJAT VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON ALLEKIRJOITUKSET... 34

4 4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja sen hoidossa. Se koostuu kolmesta erillisestä rahastosta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Vuosi 2014 oli tavanomainen toimintavuosi ja rahasto toteutti sille annetut tehtävät. Johtokunnan kokoonpano on: johtokunnan puheenjohtaja Eva Liljeblom (Hanken Svenska Handelshögskolan), varapuheenjohtaja Hannu Mäkinen (valtiovarainministeriö), Sakari Lehtiö (Valtiokonttori) sekä Heidi Nummela (työ- ja elinkeinoministeriö). Rahaston toimitusjohtajana toimii Christina Snellman (työ- ja elinkeinoministeriö) sekä varatoimitusjohtajana Sirkka Vilkamo (työ- ja elinkeinoministeriö). Rahaston toimintaympäristössä ennakoidaan tapahtuvan muutoksia, jotka vaikuttavat rahaston toimintaan. Näitä ovat mm. TVO:n Olkiluoto 3-voimalaitosyksikön valmistuminen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktori FiR1:n käytöstäpoistaminen sekä ydinenergialakiin tehtävät muutokset tutkimusrahastojen perimien maksujen korottamiseksi alalla tarvittavan uuden tutkimusinfrastruktuurin rahoittamiseksi. Yleisesti merkittävä ydinjätehuoltoa koskeva asia on käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos, jonka rakentamislupahakemuksen Posiva Oy jätti valtioneuvostolle vuoden 2012 lopussa. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön noin vuonna Valtioneuvoston asetukseen n varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista (83/2010) 2 :ään tehdyllä muutoksella (245/2014) rahaston myöntämistä lainasta on peritty alkaen kahdentoista kuukauden Euribor -korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Valtio irtisanoi maaliskuun 2014 lopussa molemmat lainansa, yht. 299,5 miljoonaa euroa. Vuoden loppupuolella työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydyssä tulosneuvottelussa ministeriö totesi rahaston täyttäneen sille asetetut tehtävät ja tavoitteet. Rahaston toiminta on ollut aktiivista ja ennakoivaa. 1.2 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka koostuu kolmesta erillisestä rahastosta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. n toimintaa sääntelevät ydinenergialaki (990/87) ja asetus (161/1988) sekä valtioneuvoston asetukset sta (161/2004) ja n varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista (83/2010). Rahaston kirjanpidon, maksuliikkeen, muun laskentatoimen ja tilipäätöksen osalta noudatetaan valtion talousarviosta annettua lakia (423/1988) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja ohjeita. n hallintoa hoitavat valtioneuvoston nimeämä johtokunta ja toimitusjohtaja. Tärkeimmät rahaston operatiivista toimintaa koskevat päätökset tekee johtokunta.

5 5 Toimitusjohtajan tehtävänä on rahaston toiminnan johtaminen sekä johtokunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Rahastolla voi olla muuta henkilökuntaa sen talousarvion osoittamissa rajoissa Varautumisrahasto Ydinenergialaissa omaksutun ydinjätteen tuottajan aiheuttamisperiaatteen toteuttamiseksi ja yhteiskunnan edun turvaamiseksi katsottiin välttämättömäksi perustaa valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto huolehtimaan siitä, että ydinjätehuollon edellyttämät varat ovat varmuudella olemassa ja käytettävissä silloin, kun ydinjätehuollon toimenpiteet on tehtävä. Valtio voi käyttää varoja ydinjätehuoltoon vain siinä tapauksessa, ettei jätehuoltovelvollinen itse täytä laissa säädettyä huolehtimisvelvollisuuttaan. Kunkin ydinjätteen tuottajan jätehuoltovelvollisen on suoritettava ydinjätehuoltomaksuja Varautumisrahastoon lle, jonka tulee hallinnoida kerättyjä varoja ja huolehtia siitä, että ne ovat tarpeen tullen käytettävissä ydinjätehuollon toimenpiteiden vaatimien kustannusten kattamiseen. Jätehuoltovelvollisella ja toissijaisesti sen osakkeenomistajilla on puolestaan oikeus lainata takaisin osa varautumisrahastossa olevista varoista. n tehtävänä on: vahvistaa kunkin jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden tai kateosuuden määrä sekä vahvistaa kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä näiden määrien perusteella laskettu ydinjätehuoltomaksu tai ylijäämä; päättää niiden ydinenergialain :ssä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta, joita ei ole säädetty valtioneuvoston tai työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi; myöntää ydinenergialain 52 :n 1 momentissa tarkoitetut lainat valtioneuvoston vahvistamien yleisten ehtojen ja muilta osin itse määräämiensä yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti turvaavaa vakuutta vastaan; määrätä jätehuoltovelvollisen osakkeenomistajille ydinenergialain 52 :n 1 momentin perusteella annettavien lainojen suuruudesta siinä tapauksessa, että osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet haluavansa lainata Varautumisrahastolta varoja yhteensä enemmän kuin näille voidaan lainata; huolehtia ydinenergialain 52 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen siirtämisestä Varautumisrahastosta valtiovarastoon ja tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotus valtiovarastosta kulloinkin takaisin Varautumisrahastoon siirrettävien varojen ja korvausten määrästä; huolehtia ydinenergialain 52 :n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen lainaamisesta valtiolle lainaan sovellettavien valtioneuvoston vahvistamien yleisten ehtojen ja muilta osin valtion kanssa sopimiensa yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti sekä tarvittaessa pyytää valtiota lyhentämään lainaansa vahvistetun ylijäämän palauttamiseksi jätehuoltovelvollisille; päättää ydinenergialain 52 :n 5 momentissa tarkoitetusta sijoitustoiminnasta; päättää myöntämiensä lainojen irtisanomisesta ja tarvittaessa vakuuksien muuttamisesta rahaksi; tehdä tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriölle esityksiä Varautumisrahastosta annettavien lainojen yleisiksi ehdoiksi; vahvistaa kunkin kalenterivuoden helmikuun 15 päivään mennessä ydinenergialain 53 a :n 2 momentin ja 53 b :n 2 momentin mukaisesti määräytyvät maksut;

6 6 päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 d :n 1 momentissa tarkoitettujen varojen jakamisesta tutkimushankkeiden rahoittamiseen; päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 c :n 3 momentissa tarkoitettujen jaettavissa olevien varojen jakamatta jättämisestä, niiden palauttamisesta ja ydinenergialain 53 e :n 3 momentin mukaisesti tutkimushankkeeseen myönnetyn rahoituksen takaisinperinnästä; päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä tutkimushankkeisiin liittyvän koordinoinnin järjestämisestä; tehdä ehdotus n talousarvioksi; hyväksyä n tilinpäätös edelleen vahvistettavaksi; vahvistaa a koskevat johtosäännöt; hyväksyä vuosittain seuraaville viidelle vuodelle n toiminta- ja taloussuunnitelma, joka jakautuu Varautumisrahastoa koskevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön esitykseen perustuviin Ydinturvallisuustutkimusrahastoa ja Ydinjätetutkimusrahastoa koskeviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin; sekä antaa vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle kertomus n toiminnasta edellisenä kalenterivuonna sekä muitakin ministeriön tarvitsemia arvioita ja tietoja. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitettua vuosittain lle kunkin jätehuoltovelvollisen vuotuisen rahastotavoitteen, laskee rahasto tuon tavoitteen ja jätehuoltovelvollisella varautumisrahastossa jo olevan rahasto-osuuden erotuksen. Jos rahastotavoite on vastaavaa rahasto-osuutta suurempi, vahvistaa erotuksen uudeksi ydinjätehuoltomaksuksi. Päinvastaisessa tapauksessa vahvistetaan jätehuoltovelvolliselle palautettava ylijäämä. Ydinenergialain nojalla on kullakin jätehuoltovelvollisella oikeus saada turvaavia vakuuksia vastaan lainaa määräajaksi n hoidossa olevasta Varautumisrahastosta. Jätehuoltovelvollisella rahastosta lainassa oleva määrä ei kuitenkaan saa ylittää 75 prosenttia tämän viimeksi vahvistetusta rahasto-osuudesta. Jätehuoltovelvollisen osakkeenomistajat voivat käyttää lainausoikeutta siltä määrältä kuin jätehuoltovelvollinen ei itse sitä tee. Ydinenergialain mukaan Varautumisrahastosta annettavan lainan korko on sidottava markkinoilla yleisesti noteerattavaan korkoon. Valtioneuvoston asetuksen (83/2010) mukaan em. korko on 12 kuukauden Euribor-korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Korkotaso tarkistetaan vuosittain. Ne varautumisrahaston varat, joita ei ole lainattu jätehuoltovelvollisille tai näiden osakkeenomistajille, voidaan lainata valtiolle samalla korolla. Jos jätehuoltovelvolliset, näiden osakkeenomistajat tai valtio eivät käytä lainausoikeuttansa joltain osin, on n sijoitettava siten käyttämättä jääneet Varautumisrahaston varat turvaavia vakuuksia vastaan muulla parhaan mahdollisen tuoton antavalla tavalla (sijoitustoiminta). Lainaus- ja sijoitustoiminnassa on huolehdittava siitä, että varat ovat tarvittaessa saatavissa n käyttöön, mikäli ydinjätehuolto sitä vaatii. Jos valtio joutuu jätehuoltovelvollisen sijasta huolehtimaan ydinjätehuollon toimenpiteistä, tulee n maksaa niistä valtiolle korvaus sitä mukaa kuin ydinjätehuolto edistyy.

7 7 Ydinenergialain 51 :n mukaan n kalenterivuoden voitolla hyvitetään tai tappiolla veloitetaan kalenterivuoden joulukuun viimeisen päivän rahastoosuuksia ja kateosuuksia siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ja kateosuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Lainkohta on kirjoitettu vuonna 1996, jolloin n kokonaisuuteen eivät kuuluneet Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Vuonna 2003 Ydinenergialakiin lisättiin 7 a luku, jolla rahastoon lisättiin edellä mainitut kaksi tutkimusrahastoa. Tutkimusrahastojen maksuvelvoitetut ja maksuperusteet ovat erilaiset kuin Varautumisrahastossa. Ydinenergialain 51 :n tarkoituksena on ollut jakaa Varautumisrahaston voitto sen osakkaiden (=ydinjätehuoltovelvollisten) kesken. Voitonjako tapahtuu osakkaiden rahasto-osuuksien mukaisessa suhteessa. Rahasto on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädäntöaloitteen Ydinenergialain 51 :n ilmaisun täsmentämiseksi siten, että voitonjako kohdistuisi nimenomaisesti Varautumisrahastoon Ydinturvallisuustutkimusrahasto n tehtävänä on periä vuosittain erityiseen Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ydinenergialain 53 a :ssä tarkoitettu maksu säännöksessä annetuin perustein niiltä, joilla on lupa rakentaa tai käyttää yleiseltä merkitykseltään huomattavaa ydinlaitosta, tai siltä, joka on saanut valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen sellaisen laitoksen rakentamisesta, jos eduskunta on päättänyt, että periaatepäätös jää voimaan. Ydinturvallisuustutkimusrahastoon maksuina tuloutetut varat käytetään ydinturvallisuutta koskevan tutkimustoiminnan rahoittamiseen ja tarkoituksena on, että kunakin vuonna kerätyt varat osoitetaan saman vuoden kuluessa tutkimushankkeisiin työ- ja elinkeinoministeriön esittämien hanke-ehdotusten pohjalta. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tarkoituksena on varmistaa, että Suomen viranomaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä on korkeatasoista ja nopeasti saatavissa olevaa ydinturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta Ydinjätetutkimusrahasto n tehtävänä on periä vuosittain erityiseen Ydinjätetutkimusrahastoon ydinenergialain 53 b :ssä tarkoitettu maksu säännöksessä annetuin perustein niiltä, joille on ydinenergialaissa tarkoitettuina jätehuoltovelvollisina vahvistettu laissa tarkoitettu vastuumäärä. Nämä ovat samoja yhteisöjä, joilla on velvollisuus varautua ydinjätehuollon tulevaisuudessa edellyttämien toimenpiteiden vaatimiin kustannuksiin suorittamalla varoja edellä kohdassa tarkoitettuun Varautumisrahastoon. Ydinjätetutkimusrahastoon maksuina tuloutetut varat käytetään ydinjätehuollon erilaisia toteutustapoja koskevan tutkimustoiminnan rahoittamiseen, ja tarkoituksena on, että kunakin vuonna kerätyt varat osoitetaan saman vuoden kuluessa tutkimushankkeisiin työ- ja elinkeinoministeriön esittämien hanke-ehdotusten pohjalta. Ydinjätetutkimusrahaston tarkoituksena on varmistaa, että Suomen viranomaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä on korkeatasoista ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailussa tarvittavaa asiantuntemusta.

8 8 1.3 VARAUTUMISRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2014 n toiminta kertomusvuonna on perustunut rahaston johtokunnan hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosiksi sekä talousarvioon vuodelle 2014, jonka työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut päätöksellään TEM/431/ /2013. Varautumisrahastosta myönnettävien lainojen korko on ollut alkaen 12 kuukauden Euribor-korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Myönnettävien lainojen Euribor-korko määräytyy kaksi päivää ennen edellisen lainan erääntymispäivää vallitsevan korkonoteerauksen mukaan. Kertomusvuonna rahastolainoista perittävä korko on ollut ,545 % ja tämän jälkeen 1,087 % (=0,587 % + 0,5 %). Varautumisrahaston voitto oli ,03 euroa ja rahaston taseen loppusumma oli ,98 euroa Rahaston käytettävissä olevat varat Kertomusvuonna rahastolla oli käytettävissä varoja yhteensä euroa. Varat muodostuivat jätehuoltovelvollisten suorittamista ydinjätehuoltomaksuista, lainapääomien palautuksista ja koroista, valtiolla olevasta lainapääomasta ja korosta ( asti) sekä sijoitustoiminnan pääomasta ja korkotuotoista Rahaston varojen käyttö Rahaston varoja käytettiin kertomusvuonna yhteensä euroa jätehuoltovelvollisille ja sijoitustoimintaan hallintomenoilla vähennettyinä. Valtio maksoi takaisin sillä olleet kaksi lainaa (yht. n. 299,5 milj. euroa), eikä käyttänyt lainausoikeuttaan vuonna Rahaston hallintokulut Rahaston hallintokulut olivat ,53 euroa ( ,41 euroa vuonna 2013). Talousarviossa kertomusvuodelle oli hallintokulujen määräksi arvioitu euroa. Varautumisrahaston tehtäviä ei ole merkittävissä määrin suoritettu toimintavuoden aikana virkatyönä. Varautumisrahasto on suorittanut korvauksena työ- ja elinkeinoministeriölle sen toimitilojen ja irtaimiston käyttämisestä sekä ministeriön suoritteista ja palveluista yhteensä 8 142,03 euroa vuodelta Rahaston toiminta Kertomusvuoden aikana olivat ydinenergialain tarkoittamia jätehuoltovelvollisia Fortum Power and Heat Oy (FPH), Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Työ- ja elinkeinoministeriön vahvistettua jätehuoltovelvollisten rahastotavoitteet vuodelle 2014, Fortum Power and Heat Oy:n osalta euroa, TVO:n osalta euroa ja VTT:n osalta euroa vahvisti rahasto Fortum Power and Heat Oy:n ydinjätehuoltomaksuksi ,33 euroa, TVO:n maksuksi ,73 euroa sekä VTT:n ydinjätehuoltomaksuksi ,28 euroa. Ylijäämätilanteessa jätehuoltovelvollisen rahasto-osuus on suurempi kuin ministeriön jätehuoltovelvolliselle asettama rahastotavoite. Ylijäämätilanteessa rahasto palauttaa jätehuoltovelvolliselle rahasto-osuuden ja rahastotavoitteen välisen erotuksen.

9 9 Erääntyneet pääomat, korot ja korvaukset sekä ydinjätehuoltomaksut suoritettiin asianmukaisesti. Fortum Oyj:n ilmoitettua käyttävänsä lainausoikeuttaan Fortum Power and Heat Oy:n osakkeenomistajana ja TVO:n ilmoitettua käyttävänsä lainausoikeuttaan ja rahaston hyväksyttyä tarjotut turvaavat vakuudet, lainattiin takaisin TVO:lle ,00 euroa ja Fortum Oyj:lle ,00 euroa. Teollisuuden Voima Oyj tarjosi edelleen rahastolainansa ja lainakoron vakuudeksi Fortum Power and Heat Oy:tä lukuun ottamatta osakasyhtiöidensä ja Fortum Oyj:n antamia velkakirjoja käteisenä panttina. Teollisuuden Voima Oyj:n osakasyhtiöitä olivat seuraavat (sarja A): Karhu Voima Oy ( 0,07 %) EPV Energia Oy ( 6,55 %) Fortum Power and Heat Oy (26,58 %) Kemira Oyj ( 1,86 % ) Oy Mankala Ab ( 8,14 %) Pohjolan Voima Oy (56,80 %) Johtokunnan suorittamien tarkastelujen pohjalta katsottiin tarjotut vakuudet asianmukaisiksi siten kuin ne on täydennettynä tarvittavilla pankkivakuuksilla. Fortum Oyj:n rahastolainan vakuudeksi hyväksyttiin edelleen Fortum Power and Heatin omistamat (FPH) Kemijoki Oy:n vesivoimaosakkeet, mille oli FPH:n hyväksyntä, ja päätettiin hyväksyä Fortum Oyj:n esitys. käyttää sijoitustoiminnassaan Valtiokonttorin sijoituspalveluja. Valtiokonttori noudattaa rahaston varojen sijoittamisessa rahaston johtokunnan linjaamaa maltillista sijoituspolitiikkaa. Toimintavuoden aikana kertyneet sijoitustoiminnan pääoman palautukset ja tuotot päätettiin sijoittaa edelleen Valtiokonttorin sijoituspalveluihin nojautuen valtion tai muun julkisyhteisön liikkeelle laskemiin tai takaamiin sijoitusinstrumentteihin. Tämän mukaisesti varoja sijoitettiin valtion sarjaobligaatioihin. Sijoitukset toteutettiin markkinatilanteen mukaisesti vaiheistettuna siten, että edullisinta sijoitusajankohtaa odotettaessa varoja oli tarvittaessa talletuksina rahamarkkinoilla. Keskimääräisen inflaation vuonna 2014 ollessa 1,0 %, oli uusien sijoitusinstrumenttien kuponkikorko 1,125 % 4,375 % ja ennen vuotta 2013 hankittujen 1,125 % 4,375 %. Valtio irtisanoi molemmat lainansa, yht. 299,5 miljoonaa euroa. Valtiokonttori ilmoitti, ettei valtio halua käyttää lainausoikeuttaan Ehdotus tuottojäämän käytöstä Varautumisrahaston tilivuoden tuottojäämä ,03 euroa ehdotetaan ydinenergialain 51 :n nojalla siirrettäväksi Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäyksiksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Tämän mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:n rahasto-osuuden lisäys olisi , 48 euroa (44, %), TVO:n rahasto-osuuden lisäys ,05 euroa (55, %) ja VTT:n rahasto-osuuden lisäys ,50 euroa (0, %).

10 10 Ehdotuksen mukaan Fortum Power and Heat Oy:n rahasto-osuus nousisi siten ,48 euroon, TVO:n rahasto-osuus ,04 euroon ja VTT:n rahasto-osuus ,50 euroon. Edellisen tilikauden ( ) tuottojäämä oli ,64 euroa. 1.4 YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti lle ne ydinenergialain 7 a luvussa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat velvollisia suorittamaan maksuja rahastolle. Nämä yhteisöt ovat Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ydinvoimalaitosten haltijoina ja TVO myös Olkiluoto 3 -laitosta koskevan rakentamisluvan haltijana ja Olkiluoto 4 - laitosta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen haltijana sekä Fennovoima Oy Fennovoima 1 -laitosta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen haltijana. Ydinenergialain 53 a :n mukaan maksu on 260 euroa kultakin luvassa ilmoitetulta nimellislämpötehon megawatilta. Rahaston johtokunnan tehtävänä on helmikuun 15. päivään mennessä vahvistaa kunkin kalenterivuoden tutkimusrahastoille kuuluvat maksut. Ministeriö ilmoitti siten TVO:n nykyisten laitosten lämpötehoksi 2500 MW/laitosyksikkö, Olkiluoto 3:n osalta MW ja Olkiluoto 4:n osalta MW. Fortum Power and Heat Oy:n osalta lämpötehoksi ilmoitettiin MW / laitosyksikkö. Fennovoiman osalta lämpötehoksi ilmoitettiin MW. Näiden perusteiden nojalla päätti asettaa seuraavat maksut: Fortum Power and Heat Oy Loviisa 1: euroa Loviisa 2: euroa Yhteensä euroa Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto 1: Olkiluoto 2: Olkiluoto 3: Olkiluoto 4: Yhteensä Fennovoima Oy Fennovoima 1: Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Edellä mainitut maksut, yhteensä euroa suoritettiin rahastoon asianmukaisesti.

11 Varojen käyttö n saatua työ- ja elinkeinoministeriön esitykset Ydinturvallisuustutkimusrahaston varojen jakamisesta johtokunta päätti jakaa ministeriön esittämiin SAFIR2014- nimisen ydinturvallisuustutkimusohjelman hankkeisiin yhteensä ,00 euroa seuraavasti: HANKE/SAAJA(T) (suluissa hankkeiden nimilyhenne) EUROA Aalto-yliopisto Neutronics, nuclear fuel and burnup (NEPAL) Identification of Fault situations PROpagating Between different systems and disciplines (IFAPROBE) Yhteensä Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos Sustainable and future oriented expertise (SAFEX2014) Yhteensä FMI Ilmatieteen laitos Extreme weather and nuclear power plants (EXWE) Yhteensä Jyväskylän yliopisto Signalled and Silenced Aspects of Nuclear Safety (SISIANS) Yhteensä Lappeenrannan teknillinen yliopisto Experimental studies on containment phenomena (EXCOP) PWR PACTEL experiments (PAX) Enhancement of Lappeenranta instrumentation of nuclear safety experiments (ELAINE) Yhteensä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Passive Containment Cooling system tests (PCCS) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT Managing safety culture throughout the lifecycle of nuclear power plants (MANSCU) Human-automation collaboration in incident and accident situations(hacas) Criticality safety and transport methods in reactor analysis (CRISTAL) Three-dimensional reactor analyses (KOURA) Development of Finnish Monte Carlo reactor physics code (KÄÄRME) Extensive fuel modeling (PALAMA) Thermal hydraulics and fuel integrity in spent fuel dry cask interim storage facility (SPEFU) Heavy fouling and corrosion risks in the cooling water systems of NPPs and methods for their mitigation (RICO) Enhancement of safety evaluation tools (ESA) Numerical modeling of condensation pool (NUMPOOL) Modelling of pressure transients in steam generators (SGEN) Uncertainty evaluation for best estimate analyses (UBEA)

12 12 Core debris coolability and environmental consequence analysis (COOLOCE-E) Chemistry of fission products in containment (FISKES) Thermal hydraulics of severe accidents (TERMOSAN) Transport and chemistry of fission products (TRAFI) Reactor vessel failures, vapour explosions and spent fuel pool accidents (VESPA) Fracture assessment of reactor circuit (FAR) Monitoring of the structural integrity on materials and components in reactor circuit (MAKOMON) RI-ISI analyses and inspection reliability of piping systems (RAIPSYS) Advanced surveillance technique and embrittlement modeling (SURVIVE) Water chemistry and plant operating reliability (WAPA) Fatigue affected by residual stresses, environment and thermal fluctuations (FRESH) Impact 2014 (IMPACT2014) Structural mechanics analyses of soft and hard missiles (SMASH) Risk assessment of large fire loads (LARGO) FinPSA knowledge transfer (FINPSA-TRANSFER) Renewal of hot cell intrastructure (REHOT) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto Safety evaluation ans reliability analysis of nuclear automation (SARANA) Safety requirements specification and management in nuclear power plants (SAREMAN) Environmental influence on cracking susceptibility and ageing of nuclear materials (ENVIS) Aging management of concrete structures in nuclear power plants (MANAGE) PRA development and application (PRADA) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto Seismic safety on nuclear power plants. Targets for research and education (SESA) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, FisMa Ry Coverage and rationality of the software I&C safety assurance (CORSICA) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto OpenFOAM CFD-solver for nuclear safety related flow simulations (NUFOAM) Yhteensä Ydinturvallisuustutkimushankkeet yhteensä ,00 euroa (vuonna ,00 euroa).

13 13 Hallintokuluja varten varattiin euroa. Vuoden 2014 hallintokulut olivat ,47 euroa. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tehtäviä ei ole merkittävissä määrin suoritettu toimintavuoden aikana virkatyönä. Rahasto on suorittanut korvauksena työ- ja elinkeinoministeriölle sen toimitilojen ja irtaimiston käyttämisestä sekä ministeriön suoritteista ja palveluista yhteensä euroa vuodelta Tutkimusohjelman sisältö, vaikuttavuus ja tuloksellisuus arvioitiin määrävälein työ- ja elinkeinoministeriön toimesta vuoteen 2014 asti. Keväällä 2014 tutkimusohjelman arviointi toteutettiin rahaston varoista (toteuttajana professori Mike Wightmanin arviointiryhmä). Tutkimushankkeiden tulokset ovat pääsääntöisesti julkistettavissa. Ohjelmalla on oma sivusto (http://safir2014.vtt.fi/index.htm) Ehdotus tuottojäämän käytöstä ja siirtyvät tutkimusrahoituserät Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä ,61 euroa ehdotetaan lisättäväksi rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyihin tarkoituksiin vuonna Vuonna 2013 päätettyä tutkimusrahoitusta siirtyi vuodelle 2014 maksettavaksi yhteensä ,74 euroa. Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyvän tutkimusrahoituksen kokonaismäärän arvioidaan olevan enintään yhteensä ,60 euroa. 1.5 YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Työ- ja elinkeinoministeriö päätti ydinenergialain mukaan jätehuoltovelvollisten vastuumääristä ja rahastotavoitteista, ja ilmoitti näistä päätöksistä lle. Jätehuoltovelvollisia ovat Fortum Power and Heat, TVO ja VTT. Ydinenergialain 53 b :n mukaan jätehuoltovelvollisen on suoritettava Ydinjätetutkimusrahastoon vuotuinen maksu, joka on 0,08 prosenttia jätehuoltovelvolliselle ydinenergialain 43 :n 2 momentin mukaisesti vahvistetusta vastuumäärästä. Tämä vastuumäärä on maksua edeltävän kalenterivuoden lopun mukaan määräytyvä vastuumäärä. Rahaston johtokunnan tehtävänä on helmikuun 15. päivään mennessä vahvistaa kunkin kalenterivuoden tutkimusrahastoille kuuluvat maksut. Ministeriö oli vahvistanut vastuumäärät seuraavasti: Fortum Power and Heat euroa TVO euroa VTT euroa Tämän mukaisesti päätti asettaa seuraavat maksut: Fortum Power and Heat euroa TVO euroa VTT euroa Edellä mainitut maksut, yhteensä euroa, suoritettiin rahastoon asianmukaisesti.

14 Varojen käyttö n saatua työ- ja elinkeinoministeriön esitykset ydinjätetutkimusrahaston varojen jakamisesta johtokunta päätti jakaa ministeriön esittämiin Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT hankkeisiin euroa seuraavasti: SAAJA/HANKE EUROA Aalto yliopisto Ydinjätteen transmutointi ADS-reaktorissa (FLUTRA) Kuparin korroosio hapettomassa vedessä Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset ominaisuudet Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa Bentoniitin ja täyteaineiden lohkopintojen mekaaninen käyttäytyminen leikkausrasituksessa Syvän kallioperän bioinformatiikka (GEOBIOINFO) Kallion rakopintojen mekaaniset ominaisuudet (KARMO) Yhteensä VTT Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Hitsatun kuparivaipan pitkäaikaiskestävyys (MICO) Syvien kalliopohjavesien mikrobiologinen kartoitus (Geomikro) Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa (REMIC) Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset kuparikapselin eri korroosiomuotoihin (MICCU) Mikrobilajistot Olkiluodon kaasun kehityskokeessa KYT2014 tutkimusohjelman hallintohanke vuonna 2013 (KYT-HALLI) Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma ; hallintohankkeen koord Yhteensä Helsingin yliopisto Kehittyneet polttoainekierrot Uudet erotustekniikat Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) osahanke Kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen (KOLORA) Kallion in situ tutkimukset Radiohiilen kemialliset muodot ja sorptio kallioperässä Yhteensä Geologian tutkimuskeskus Bentoniitin ominaisuuksien arviointi: Betoniitin mineralogiset tutkimukset osahanke Kallioperän suolaiset fluidit, kaasut ja mikrobit (SALAMI) Yhteensä Numerola Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) osahanke, Yhteensä

15 15 Jyväskylän yliopisto Bentoniitin fenomenologinen THM-mallinnus (BOA) osahanke Kiven huokosrakenteen kuvantaminen nanotomografialla ja yhdistäminen matriisidiffuusiomallinnukseen International Socio-Technical and Safety Challenges for Implementing Geological Disposal of Spent Nuclear Fuel Finland and EU FINSOTEC Yhteensä Itä-Suomen yliopisto Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen empiirisen aineiston valossa Yhteensä Kansallisen ydinjätetutkimusohjelman hankkeet yhteensä euroa (vuonna euroa). Hallintokuluja varten varattiin euroa ja vuonna 2014 ne olivat ,23 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on hankkinut tutkimusohjelman sisällöstä, vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta määrävälein ulkoisia arviointeja. Niiden mukaan tutkimusohjelma edistää uusien ydinjätehuollon asiantuntijoiden kouluttamista ja ylläpitää ydinjätehuollon tutkimuskapasiteettia. Tulokset ovat olleet hyödynnettävissä ja eri tutkimusaihepiirit ovat olleet edustettuina riittävästi. Tutkimushankkeiden tulokset ovat pääsääntöisesti julkistettavissa. Ohjelmalla on oma sivusto (http://kyt2014.vtt.fi/). Ydinjätetutkimusrahaston tehtäviä ei ole merkittävissä määrin suoritettu toimintavuoden aikana virkatyönä. Rahasto on suorittanut korvauksena työ- ja elinkeinoministeriölle sen toimitilojen ja irtaimiston käyttämisestä sekä ministeriön suoritteista ja palveluista yhteensä euroa vuodelta Ehdotus tuottojäämän käytöstä ja siirtyvät tutkimusrahoituserät Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä ,48 euroa ehdotetaan lisättäväksi rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyihin tarkoituksiin vuonna Vuonna 2013 päätettyä tutkimusrahoitusta siirtyi vuodelle 2014 maksettavaksi yhteensä ,37 euroa. Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyvän tutkimusrahoituksen kokonaismäärän arvioidaan olevan enintään yhteensä ,66 euroa. 1.6 RAHASTON TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Työ- ja elinkeinoministeriön ja n välinen tulosneuvottelu käytiin Neuvottelussa todettiin mm., että rahaston tavoitteet vuodelle 2014 määräytyvät ydinenergialaista, joten ne ovat siltä osin samat kuin aiemmin. Ministeriöllä ei ollut huomautettavaa rahaston tulostavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 osalta neuvotteluajankohtaan mennessä.

16 16 Varautumisrahastossa on oltava vuotuisesti riittävästi varoja vielä suorittamattomien ydinjätehuollon toimenpiteitä varten. Tähän tehtävään liittyy ydinenergialaissa asetettuja määräyksiä. Tulostavoitteet, jotka liittyvät edellä mainitun tehtävän hoitoon, voivat olla lähinnä määräaikojen noudattamista. Sovittiin, että Varautumisrahastoa koskevat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat seuraavat: ydinjätehuoltomaksut määrätään mennessä ydinjätehuoltomaksut maksetaan VYR:n tilille mennessä takaisinlainauksesta päätetään mennessä sijoitustoiminnasta päätetään mennessä Tulosneuvottelussa asetettiin tulostavoitteet VYR:n omalle toiminnalle. Tavoitteena on seurata toiminnan kulurakennetta seuraavasti: TEM:lle maksettavien korvausten suuruus VYR:n omien kulujen kuten palkkojen suuruus varainhoitopalkkion suuruus 1.7 JOHTOKUNTA Valtioneuvosto asetti n johtokunnan ajalle Johtokunnan kokoonpano on ollut alkaen seuraava: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet rehtori Eva Liljeblom (Hanken, Svenska Handelshögskolan) budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (valtiovarainministeriö) apulaisjohtaja Sakari Lehtiö (Valtiokonttori). hallitusneuvos Heidi Nummela (työ- ja elinkeinoministeriö) Valtioneuvosto asetti n johtokunnan ajalle Johtokunnan kokoonpano pysyi samana kuin aikaisemmalla kaudella. Johtokunnan sihteerinä on toiminut rahaston toimitusjohtaja. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa. Rahaston toimintaa varten johtokunta on tehnyt ehdotuksen rahaston talousarvioksi vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sisältäen kaikkia kolmea rahastoa koskevat osiot. Rahasto on jatkanut vuosittaista tilausta VTT:ltä sähkötuotantokapasiteetin tuottoarvoista. 1.8 RAHASTON HENKILÖSTÖ Rahaston sivutoimisena toimitusjohtajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteeri Christina Snellman. Valtioneuvosto nimesi teollisuusneuvos Sirkka Vilkamon varatoimitusjohtajaksi alkaen. Kertomusvuonna oli rahaston palveluksessa lisäksi sivutoiminen rahaston sihteeri sekä sivutoiminen kirjanpitäjä, joille molemmille on nimetty varahenkilöt, kaikki työ- ja elinkeinoministeriöstä.

17 17 Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilöinä ovat toimineet yli-insinööri Jorma Aurela ja neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti. 1.9 MAKSETUT PALKKIOT Johtokunnan puheenjohtajalle on maksettu palkkiona toimintakauden aikana euroa, varapuheenjohtajalle euroa ja jäsenille yhteensä euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkiona toimintakauden aikana euroa. Toimitusjohtajan sijaiselle on maksettu palkkiona toimintakauden aikana euroa. Muulle henkilökunnalle maksetut palkkiot olivat yhteensä euroa. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä ,90 euroa, josta henkilösivukulujen osuus oli ,90 euroa ELÄKEASIAT Valtiokonttorin rahastolle vuonna 2014 antaman ennakkotiedon mukaisesti rahastosta maksettavista kuukausipalkkioista suoritettiin 19,09 % eläkemaksua. Eläkemaksuja suoritettiin yhteensä ,68 euroa TILINTARKASTAJAT Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt rahaston tilintarkastajiksi tilikaudeksi 2014 KHT Eero Suomelan (PricewaterhouseCoopers Oy) ja JHTT Klaus Krokforsin SISÄINEN VALVONTA n johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa rahaston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja muita säädöksiä. Sisäisen valvonnan luonteesta johtuen sen avulla ei voida saavuttaa täyttä varmuutta yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Rahaston sisäisen valvonnan tilaa on aiemmin arvioitu käyttämällä hyväksi soveltuvin osin valtiovarainministeriössä suosituksena valmisteltua Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkoa mm. valmisteltaessa rahaston johtosääntöä, joka uusittiin vuonna 2014 ja tuli voimaan Johtosääntö sisältää rahaston hallintoa sekä rahaston toimihenkilöiden tehtäviä ja toimivallan jakoa koskevat säännökset siltä osin kuin niistä ei ole säännöksiä ydinenergialaissa ja -asetuksessa, sta annetussa asetuksessa ja työ- ja elinkeinoministeriön taloussäännössä. n toiminnassa voidaan keskeisinä riskeinä nähdä Varautumisrahaston lainanantotoimintaan liittyvien vakuuksien arviointiin liittyvät riskit sekä sijoitustoimintaan liittyvät riskit. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan pitäytymällä koko toiminta-ajan noudatetuissa päätöksentekomenettelyissä, joissa rahaston johtokunta tekee päätökset toimitusjohtajan esittelystä, minkä lisäksi päätöksenteon tueksi hankitaan systemaattisesti asiantuntijalausuntoja ja - selvityksiä.

18 18 Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston toiminnasta voidaan riskeinä mainita tutkimuspanosten ohjaaminen tehokkaimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla objektiivisesti katsoen parhaille käytettävissä oleville tutkimusyksiköille. Koska päätökset tehdään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä, tämän valmistelun asiantuntemus ja objektiivisuus on esitysten hyvän valmistelun ehdoton edellytys. Ministeriön virkamiehet laativat esitykset virkavastuulla ja noudattaen muun ohella ministeriötä ja sen energiaosastoa koskevia työjärjestyksiä sekä työnjakosäännöksiä. Esityksiä valmisteltaessa käytetään hyväksi asiantuntijaorganisaatioita ja erityisiä yhteistyöelimiä. n arvion perusteella rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät sille säädetyt vaatimukset. Rahaston riskienhallinnan suunnitelma päivitettiin tarkasteluvuoden aikana. Lisäksi tarkasteluvuoden aikana on kiinnitetty huomiota henkilöstöresursointiin mm. toimitusjohtajan varahenkilöjärjestelyillä. Rahaston riskienhallintaa tarkasteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydyssä tuloskeskustelussa. Keskustelussa todettiin, että rahasto on onnistunut riskien hallinnassa sekä oman arvionsa että ministeriön arvion mukaan. Tuloskeskustelussa todettiin myös, että rahasto on kehittänyt toimintaa ja keskittynyt oikeisiin asioihin. a koskevat tiedot ovat löydettävissä työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivuilta sekä Valtiokonttorin ylläpitämästä NETRA -järjestelmästä MUUTA Rahaston ostolaskujen maksatuksen on hoitanut lähtien Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) Mikkelissä. Rahaston toiminnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä. Tilikauden toiminnassa ei ole ollut takaisinperintöjä.

19 19 2. VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA Merkittävin tekijä, joka aiheutti oleellisen muutoksen vuoden 2014 arvioihin verrattuina vastaaviin arvoihin vuonna 2013, oli: takaisinmaksun korko nousi vuoden 2014 alkuvuoden 0,545 % arvosta huhtikuun alun 1,087 % jälkeiseen arvoon. Koronnousun syy oli Valtioneuvoston asetukseen Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista (83/2010) 2 :ään tehty muutos. Muutoksen myötä rahaston myöntämistä lainasta on peritty alkaen kahdentoista kuukauden Euribor-korko (0,587 %) lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -110,36-205,00 Henkilöstökulut , ,64 Palvelujen ostot , ,44 Muut kulut , ,30 0, ,08 JÄÄMÄ I , ,08 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,07 Rahoituskulut 0, ,27-0, ,06 JÄÄMÄ II , ,98 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle , ,00 voittoa tavoittelemattomille yhteisöille , ,07 yliopistoille , , , ,64 JÄÄMÄ III , ,34 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Veronluonteiset maksut , ,00 TILIKAUDEN TUOTTOJÄÄMÄ , ,34

20 20 3. VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Lainasaamiset valtiolta 0, ,00 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset , , , ,97 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,97 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Siirtosaamiset , ,15 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,15 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,16 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma Fortum Power and Heat Oy , ,01 Teollisuuden Voima Oy , ,00 Teknologian tutkimuskeskus, VTT , ,27 Edellisten tilikausien pääoman muutos *) , ,41 Talousarviosiirrot , ,26 Tilikauden tuottojäämä , , , ,77 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat , ,05 Edelleen tilitettävät erät 1 356, ,80 Muut lyhytaikaiset velat 2 374, , , ,51 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,28 *) Edellisten tilikausien käyttämättä jääneet Ydinturvallisuustutkimusrahaston (KP2) ja Ydinjätetutkimusrahaston (KP3) pääomat.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 29.11.2016 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 4.12.2015 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7)

Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 25.11.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8)

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 2.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 30.6.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 30.11.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2012 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO-OBLIGAATIO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HE 137/1997 vp PERUSTELUT

HE 137/1997 vp PERUSTELUT HE 137/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 4 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion eläkerahastosta

Lisätiedot

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös n tilinpäätös 2016 13.2.2017 2 Sisällys Sisällys... 2 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2 Toiminta-ajatus ja tehtävät... 5 1.2.1 Varautuminen... 5 1.2.2 Ydinturvallisuustutkimusrahasto...

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. - 31.12.2006 SIJOITUSRAHASTO SELIGSON & CO EURO OBLIGAATIOINDEKSIRAHASTO 1 (8) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot