Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 n tilinpäätös 2014

2 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto VARAUTUMISRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Rahaston käytettävissä olevat varat Rahaston varojen käyttö Rahaston hallintokulut Rahaston toiminta Ehdotus tuottojäämän käytöstä YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Varojen käyttö Ehdotus tuottojäämän käytöstä YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Varojen käyttö Ehdotus tuottojäämän käytöstä RAHASTON TOIMINNAN TULOKSELLISUUS JOHTOKUNTA RAHASTON HENKILÖSTÖ MAKSETUT PALKKIOT ELÄKEASIAT TILINTARKASTAJAT SISÄINEN VALVONTA MUUTA VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TASE VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON RAHOITUSLASKELMA VARAUTUMISRAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA /KP VARAUTUMISRAHASTON TASE / KP VARAUTUMISRAHASTON RAHOITUSLASKELMA / KP YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA / KP YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TASE / KP YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON RAHOITUS- LASKELMA / KP YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA/ KP YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TASE / KP YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON RAHOITUSLASKELMA / KP

3 14. VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON LIITETIEDOT n liite 1: Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja vertailtavuus n liite 2: lle vahvistetun talousarvion toteutuma Varautumisrahasto Ydinturvallisuustutkimusrahasto Ydinjätetutkimusrahasto n liite 3: Henkilöstökulujen erittely (euroa) n liite 4: Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset n liite 5: Käyttöomaisuuden sekä muiden pitkävaikutteisten menojen poistot n liite 6: Rahoitustuotot ja kulut (euroa) n liite 7: sta annetut lainat n liite 8: Arvopaperit ja oman pääoman ehtoiset sijoitukset n liite 9: Taseen rahoituserät ja velat (euroa) n liite 10: Valtiontakaukset ja takuut sekä muut vastuut n liite 11: Taseeseen sisältyvät rahastoidut varat n liite 12: Taseeseen sisältymättömät rahastoidut varat n liite 13: Velan muutokset n liite 14: Velan maturiteettijakauma ja duraatio n liite 15: Oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi tarvittavat muut täydentävät tiedot Fortum Oyj:n lainan vakuudet Teollisuuden Voima Oyj:n lainan vakuudet VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2014 TILIKIRJAT JA TOSITENUMEROSARJAT VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON ALLEKIRJOITUKSET... 34

4 4 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka on työ- ja elinkeinoministeriön alainen ja sen hoidossa. Se koostuu kolmesta erillisestä rahastosta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Vuosi 2014 oli tavanomainen toimintavuosi ja rahasto toteutti sille annetut tehtävät. Johtokunnan kokoonpano on: johtokunnan puheenjohtaja Eva Liljeblom (Hanken Svenska Handelshögskolan), varapuheenjohtaja Hannu Mäkinen (valtiovarainministeriö), Sakari Lehtiö (Valtiokonttori) sekä Heidi Nummela (työ- ja elinkeinoministeriö). Rahaston toimitusjohtajana toimii Christina Snellman (työ- ja elinkeinoministeriö) sekä varatoimitusjohtajana Sirkka Vilkamo (työ- ja elinkeinoministeriö). Rahaston toimintaympäristössä ennakoidaan tapahtuvan muutoksia, jotka vaikuttavat rahaston toimintaan. Näitä ovat mm. TVO:n Olkiluoto 3-voimalaitosyksikön valmistuminen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktori FiR1:n käytöstäpoistaminen sekä ydinenergialakiin tehtävät muutokset tutkimusrahastojen perimien maksujen korottamiseksi alalla tarvittavan uuden tutkimusinfrastruktuurin rahoittamiseksi. Yleisesti merkittävä ydinjätehuoltoa koskeva asia on käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitos, jonka rakentamislupahakemuksen Posiva Oy jätti valtioneuvostolle vuoden 2012 lopussa. Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön noin vuonna Valtioneuvoston asetukseen n varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista (83/2010) 2 :ään tehdyllä muutoksella (245/2014) rahaston myöntämistä lainasta on peritty alkaen kahdentoista kuukauden Euribor -korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Valtio irtisanoi maaliskuun 2014 lopussa molemmat lainansa, yht. 299,5 miljoonaa euroa. Vuoden loppupuolella työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydyssä tulosneuvottelussa ministeriö totesi rahaston täyttäneen sille asetetut tehtävät ja tavoitteet. Rahaston toiminta on ollut aktiivista ja ennakoivaa. 1.2 TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, joka koostuu kolmesta erillisestä rahastosta: Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. n toimintaa sääntelevät ydinenergialaki (990/87) ja asetus (161/1988) sekä valtioneuvoston asetukset sta (161/2004) ja n varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista (83/2010). Rahaston kirjanpidon, maksuliikkeen, muun laskentatoimen ja tilipäätöksen osalta noudatetaan valtion talousarviosta annettua lakia (423/1988) ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja ohjeita. n hallintoa hoitavat valtioneuvoston nimeämä johtokunta ja toimitusjohtaja. Tärkeimmät rahaston operatiivista toimintaa koskevat päätökset tekee johtokunta.

5 5 Toimitusjohtajan tehtävänä on rahaston toiminnan johtaminen sekä johtokunnan päätösten valmistelu ja täytäntöönpano. Rahastolla voi olla muuta henkilökuntaa sen talousarvion osoittamissa rajoissa Varautumisrahasto Ydinenergialaissa omaksutun ydinjätteen tuottajan aiheuttamisperiaatteen toteuttamiseksi ja yhteiskunnan edun turvaamiseksi katsottiin välttämättömäksi perustaa valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto huolehtimaan siitä, että ydinjätehuollon edellyttämät varat ovat varmuudella olemassa ja käytettävissä silloin, kun ydinjätehuollon toimenpiteet on tehtävä. Valtio voi käyttää varoja ydinjätehuoltoon vain siinä tapauksessa, ettei jätehuoltovelvollinen itse täytä laissa säädettyä huolehtimisvelvollisuuttaan. Kunkin ydinjätteen tuottajan jätehuoltovelvollisen on suoritettava ydinjätehuoltomaksuja Varautumisrahastoon lle, jonka tulee hallinnoida kerättyjä varoja ja huolehtia siitä, että ne ovat tarpeen tullen käytettävissä ydinjätehuollon toimenpiteiden vaatimien kustannusten kattamiseen. Jätehuoltovelvollisella ja toissijaisesti sen osakkeenomistajilla on puolestaan oikeus lainata takaisin osa varautumisrahastossa olevista varoista. n tehtävänä on: vahvistaa kunkin jätehuoltovelvollisen rahasto-osuuden tai kateosuuden määrä sekä vahvistaa kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä näiden määrien perusteella laskettu ydinjätehuoltomaksu tai ylijäämä; päättää niiden ydinenergialain :ssä tarkoitettujen toimenpiteiden suorittamisesta, joita ei ole säädetty valtioneuvoston tai työ- ja elinkeinoministeriön tehtäväksi; myöntää ydinenergialain 52 :n 1 momentissa tarkoitetut lainat valtioneuvoston vahvistamien yleisten ehtojen ja muilta osin itse määräämiensä yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti turvaavaa vakuutta vastaan; määrätä jätehuoltovelvollisen osakkeenomistajille ydinenergialain 52 :n 1 momentin perusteella annettavien lainojen suuruudesta siinä tapauksessa, että osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet haluavansa lainata Varautumisrahastolta varoja yhteensä enemmän kuin näille voidaan lainata; huolehtia ydinenergialain 52 :n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen siirtämisestä Varautumisrahastosta valtiovarastoon ja tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ehdotus valtiovarastosta kulloinkin takaisin Varautumisrahastoon siirrettävien varojen ja korvausten määrästä; huolehtia ydinenergialain 52 :n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa varojen lainaamisesta valtiolle lainaan sovellettavien valtioneuvoston vahvistamien yleisten ehtojen ja muilta osin valtion kanssa sopimiensa yksityiskohtaisten ehtojen mukaisesti sekä tarvittaessa pyytää valtiota lyhentämään lainaansa vahvistetun ylijäämän palauttamiseksi jätehuoltovelvollisille; päättää ydinenergialain 52 :n 5 momentissa tarkoitetusta sijoitustoiminnasta; päättää myöntämiensä lainojen irtisanomisesta ja tarvittaessa vakuuksien muuttamisesta rahaksi; tehdä tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriölle esityksiä Varautumisrahastosta annettavien lainojen yleisiksi ehdoiksi; vahvistaa kunkin kalenterivuoden helmikuun 15 päivään mennessä ydinenergialain 53 a :n 2 momentin ja 53 b :n 2 momentin mukaisesti määräytyvät maksut;

6 6 päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 d :n 1 momentissa tarkoitettujen varojen jakamisesta tutkimushankkeiden rahoittamiseen; päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä ydinenergialain 53 c :n 3 momentissa tarkoitettujen jaettavissa olevien varojen jakamatta jättämisestä, niiden palauttamisesta ja ydinenergialain 53 e :n 3 momentin mukaisesti tutkimushankkeeseen myönnetyn rahoituksen takaisinperinnästä; päättää työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä tutkimushankkeisiin liittyvän koordinoinnin järjestämisestä; tehdä ehdotus n talousarvioksi; hyväksyä n tilinpäätös edelleen vahvistettavaksi; vahvistaa a koskevat johtosäännöt; hyväksyä vuosittain seuraaville viidelle vuodelle n toiminta- ja taloussuunnitelma, joka jakautuu Varautumisrahastoa koskevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä työ- ja elinkeinoministeriön esitykseen perustuviin Ydinturvallisuustutkimusrahastoa ja Ydinjätetutkimusrahastoa koskeviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin; sekä antaa vuosittain työ- ja elinkeinoministeriölle kertomus n toiminnasta edellisenä kalenterivuonna sekä muitakin ministeriön tarvitsemia arvioita ja tietoja. Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoitettua vuosittain lle kunkin jätehuoltovelvollisen vuotuisen rahastotavoitteen, laskee rahasto tuon tavoitteen ja jätehuoltovelvollisella varautumisrahastossa jo olevan rahasto-osuuden erotuksen. Jos rahastotavoite on vastaavaa rahasto-osuutta suurempi, vahvistaa erotuksen uudeksi ydinjätehuoltomaksuksi. Päinvastaisessa tapauksessa vahvistetaan jätehuoltovelvolliselle palautettava ylijäämä. Ydinenergialain nojalla on kullakin jätehuoltovelvollisella oikeus saada turvaavia vakuuksia vastaan lainaa määräajaksi n hoidossa olevasta Varautumisrahastosta. Jätehuoltovelvollisella rahastosta lainassa oleva määrä ei kuitenkaan saa ylittää 75 prosenttia tämän viimeksi vahvistetusta rahasto-osuudesta. Jätehuoltovelvollisen osakkeenomistajat voivat käyttää lainausoikeutta siltä määrältä kuin jätehuoltovelvollinen ei itse sitä tee. Ydinenergialain mukaan Varautumisrahastosta annettavan lainan korko on sidottava markkinoilla yleisesti noteerattavaan korkoon. Valtioneuvoston asetuksen (83/2010) mukaan em. korko on 12 kuukauden Euribor-korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Korkotaso tarkistetaan vuosittain. Ne varautumisrahaston varat, joita ei ole lainattu jätehuoltovelvollisille tai näiden osakkeenomistajille, voidaan lainata valtiolle samalla korolla. Jos jätehuoltovelvolliset, näiden osakkeenomistajat tai valtio eivät käytä lainausoikeuttansa joltain osin, on n sijoitettava siten käyttämättä jääneet Varautumisrahaston varat turvaavia vakuuksia vastaan muulla parhaan mahdollisen tuoton antavalla tavalla (sijoitustoiminta). Lainaus- ja sijoitustoiminnassa on huolehdittava siitä, että varat ovat tarvittaessa saatavissa n käyttöön, mikäli ydinjätehuolto sitä vaatii. Jos valtio joutuu jätehuoltovelvollisen sijasta huolehtimaan ydinjätehuollon toimenpiteistä, tulee n maksaa niistä valtiolle korvaus sitä mukaa kuin ydinjätehuolto edistyy.

7 7 Ydinenergialain 51 :n mukaan n kalenterivuoden voitolla hyvitetään tai tappiolla veloitetaan kalenterivuoden joulukuun viimeisen päivän rahastoosuuksia ja kateosuuksia siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ja kateosuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Lainkohta on kirjoitettu vuonna 1996, jolloin n kokonaisuuteen eivät kuuluneet Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Vuonna 2003 Ydinenergialakiin lisättiin 7 a luku, jolla rahastoon lisättiin edellä mainitut kaksi tutkimusrahastoa. Tutkimusrahastojen maksuvelvoitetut ja maksuperusteet ovat erilaiset kuin Varautumisrahastossa. Ydinenergialain 51 :n tarkoituksena on ollut jakaa Varautumisrahaston voitto sen osakkaiden (=ydinjätehuoltovelvollisten) kesken. Voitonjako tapahtuu osakkaiden rahasto-osuuksien mukaisessa suhteessa. Rahasto on tehnyt työ- ja elinkeinoministeriölle lainsäädäntöaloitteen Ydinenergialain 51 :n ilmaisun täsmentämiseksi siten, että voitonjako kohdistuisi nimenomaisesti Varautumisrahastoon Ydinturvallisuustutkimusrahasto n tehtävänä on periä vuosittain erityiseen Ydinturvallisuustutkimusrahastoon ydinenergialain 53 a :ssä tarkoitettu maksu säännöksessä annetuin perustein niiltä, joilla on lupa rakentaa tai käyttää yleiseltä merkitykseltään huomattavaa ydinlaitosta, tai siltä, joka on saanut valtioneuvoston myönteisen periaatepäätöksen sellaisen laitoksen rakentamisesta, jos eduskunta on päättänyt, että periaatepäätös jää voimaan. Ydinturvallisuustutkimusrahastoon maksuina tuloutetut varat käytetään ydinturvallisuutta koskevan tutkimustoiminnan rahoittamiseen ja tarkoituksena on, että kunakin vuonna kerätyt varat osoitetaan saman vuoden kuluessa tutkimushankkeisiin työ- ja elinkeinoministeriön esittämien hanke-ehdotusten pohjalta. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tarkoituksena on varmistaa, että Suomen viranomaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä on korkeatasoista ja nopeasti saatavissa olevaa ydinturvallisuutta koskevaa asiantuntemusta Ydinjätetutkimusrahasto n tehtävänä on periä vuosittain erityiseen Ydinjätetutkimusrahastoon ydinenergialain 53 b :ssä tarkoitettu maksu säännöksessä annetuin perustein niiltä, joille on ydinenergialaissa tarkoitettuina jätehuoltovelvollisina vahvistettu laissa tarkoitettu vastuumäärä. Nämä ovat samoja yhteisöjä, joilla on velvollisuus varautua ydinjätehuollon tulevaisuudessa edellyttämien toimenpiteiden vaatimiin kustannuksiin suorittamalla varoja edellä kohdassa tarkoitettuun Varautumisrahastoon. Ydinjätetutkimusrahastoon maksuina tuloutetut varat käytetään ydinjätehuollon erilaisia toteutustapoja koskevan tutkimustoiminnan rahoittamiseen, ja tarkoituksena on, että kunakin vuonna kerätyt varat osoitetaan saman vuoden kuluessa tutkimushankkeisiin työ- ja elinkeinoministeriön esittämien hanke-ehdotusten pohjalta. Ydinjätetutkimusrahaston tarkoituksena on varmistaa, että Suomen viranomaisten ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä on korkeatasoista ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailussa tarvittavaa asiantuntemusta.

8 8 1.3 VARAUTUMISRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2014 n toiminta kertomusvuonna on perustunut rahaston johtokunnan hyväksymään toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosiksi sekä talousarvioon vuodelle 2014, jonka työ- ja elinkeinoministeriö on vahvistanut päätöksellään TEM/431/ /2013. Varautumisrahastosta myönnettävien lainojen korko on ollut alkaen 12 kuukauden Euribor-korko lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä. Myönnettävien lainojen Euribor-korko määräytyy kaksi päivää ennen edellisen lainan erääntymispäivää vallitsevan korkonoteerauksen mukaan. Kertomusvuonna rahastolainoista perittävä korko on ollut ,545 % ja tämän jälkeen 1,087 % (=0,587 % + 0,5 %). Varautumisrahaston voitto oli ,03 euroa ja rahaston taseen loppusumma oli ,98 euroa Rahaston käytettävissä olevat varat Kertomusvuonna rahastolla oli käytettävissä varoja yhteensä euroa. Varat muodostuivat jätehuoltovelvollisten suorittamista ydinjätehuoltomaksuista, lainapääomien palautuksista ja koroista, valtiolla olevasta lainapääomasta ja korosta ( asti) sekä sijoitustoiminnan pääomasta ja korkotuotoista Rahaston varojen käyttö Rahaston varoja käytettiin kertomusvuonna yhteensä euroa jätehuoltovelvollisille ja sijoitustoimintaan hallintomenoilla vähennettyinä. Valtio maksoi takaisin sillä olleet kaksi lainaa (yht. n. 299,5 milj. euroa), eikä käyttänyt lainausoikeuttaan vuonna Rahaston hallintokulut Rahaston hallintokulut olivat ,53 euroa ( ,41 euroa vuonna 2013). Talousarviossa kertomusvuodelle oli hallintokulujen määräksi arvioitu euroa. Varautumisrahaston tehtäviä ei ole merkittävissä määrin suoritettu toimintavuoden aikana virkatyönä. Varautumisrahasto on suorittanut korvauksena työ- ja elinkeinoministeriölle sen toimitilojen ja irtaimiston käyttämisestä sekä ministeriön suoritteista ja palveluista yhteensä 8 142,03 euroa vuodelta Rahaston toiminta Kertomusvuoden aikana olivat ydinenergialain tarkoittamia jätehuoltovelvollisia Fortum Power and Heat Oy (FPH), Teollisuuden Voima Oyj (TVO) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT. Työ- ja elinkeinoministeriön vahvistettua jätehuoltovelvollisten rahastotavoitteet vuodelle 2014, Fortum Power and Heat Oy:n osalta euroa, TVO:n osalta euroa ja VTT:n osalta euroa vahvisti rahasto Fortum Power and Heat Oy:n ydinjätehuoltomaksuksi ,33 euroa, TVO:n maksuksi ,73 euroa sekä VTT:n ydinjätehuoltomaksuksi ,28 euroa. Ylijäämätilanteessa jätehuoltovelvollisen rahasto-osuus on suurempi kuin ministeriön jätehuoltovelvolliselle asettama rahastotavoite. Ylijäämätilanteessa rahasto palauttaa jätehuoltovelvolliselle rahasto-osuuden ja rahastotavoitteen välisen erotuksen.

9 9 Erääntyneet pääomat, korot ja korvaukset sekä ydinjätehuoltomaksut suoritettiin asianmukaisesti. Fortum Oyj:n ilmoitettua käyttävänsä lainausoikeuttaan Fortum Power and Heat Oy:n osakkeenomistajana ja TVO:n ilmoitettua käyttävänsä lainausoikeuttaan ja rahaston hyväksyttyä tarjotut turvaavat vakuudet, lainattiin takaisin TVO:lle ,00 euroa ja Fortum Oyj:lle ,00 euroa. Teollisuuden Voima Oyj tarjosi edelleen rahastolainansa ja lainakoron vakuudeksi Fortum Power and Heat Oy:tä lukuun ottamatta osakasyhtiöidensä ja Fortum Oyj:n antamia velkakirjoja käteisenä panttina. Teollisuuden Voima Oyj:n osakasyhtiöitä olivat seuraavat (sarja A): Karhu Voima Oy ( 0,07 %) EPV Energia Oy ( 6,55 %) Fortum Power and Heat Oy (26,58 %) Kemira Oyj ( 1,86 % ) Oy Mankala Ab ( 8,14 %) Pohjolan Voima Oy (56,80 %) Johtokunnan suorittamien tarkastelujen pohjalta katsottiin tarjotut vakuudet asianmukaisiksi siten kuin ne on täydennettynä tarvittavilla pankkivakuuksilla. Fortum Oyj:n rahastolainan vakuudeksi hyväksyttiin edelleen Fortum Power and Heatin omistamat (FPH) Kemijoki Oy:n vesivoimaosakkeet, mille oli FPH:n hyväksyntä, ja päätettiin hyväksyä Fortum Oyj:n esitys. käyttää sijoitustoiminnassaan Valtiokonttorin sijoituspalveluja. Valtiokonttori noudattaa rahaston varojen sijoittamisessa rahaston johtokunnan linjaamaa maltillista sijoituspolitiikkaa. Toimintavuoden aikana kertyneet sijoitustoiminnan pääoman palautukset ja tuotot päätettiin sijoittaa edelleen Valtiokonttorin sijoituspalveluihin nojautuen valtion tai muun julkisyhteisön liikkeelle laskemiin tai takaamiin sijoitusinstrumentteihin. Tämän mukaisesti varoja sijoitettiin valtion sarjaobligaatioihin. Sijoitukset toteutettiin markkinatilanteen mukaisesti vaiheistettuna siten, että edullisinta sijoitusajankohtaa odotettaessa varoja oli tarvittaessa talletuksina rahamarkkinoilla. Keskimääräisen inflaation vuonna 2014 ollessa 1,0 %, oli uusien sijoitusinstrumenttien kuponkikorko 1,125 % 4,375 % ja ennen vuotta 2013 hankittujen 1,125 % 4,375 %. Valtio irtisanoi molemmat lainansa, yht. 299,5 miljoonaa euroa. Valtiokonttori ilmoitti, ettei valtio halua käyttää lainausoikeuttaan Ehdotus tuottojäämän käytöstä Varautumisrahaston tilivuoden tuottojäämä ,03 euroa ehdotetaan ydinenergialain 51 :n nojalla siirrettäväksi Fortum Power and Heat Oy:llä ja Teollisuuden Voima Oyj:llä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä rahastossa olevien rahasto-osuuksien lisäyksiksi siinä suhteessa kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet rahaston varoina. Tämän mukaisesti Fortum Power and Heat Oy:n rahasto-osuuden lisäys olisi , 48 euroa (44, %), TVO:n rahasto-osuuden lisäys ,05 euroa (55, %) ja VTT:n rahasto-osuuden lisäys ,50 euroa (0, %).

10 10 Ehdotuksen mukaan Fortum Power and Heat Oy:n rahasto-osuus nousisi siten ,48 euroon, TVO:n rahasto-osuus ,04 euroon ja VTT:n rahasto-osuus ,50 euroon. Edellisen tilikauden ( ) tuottojäämä oli ,64 euroa. 1.4 YDINTURVALLISUUSTUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti lle ne ydinenergialain 7 a luvussa tarkoitetut yhteisöt, jotka ovat velvollisia suorittamaan maksuja rahastolle. Nämä yhteisöt ovat Teollisuuden Voima Oyj ja Fortum Power and Heat Oy ydinvoimalaitosten haltijoina ja TVO myös Olkiluoto 3 -laitosta koskevan rakentamisluvan haltijana ja Olkiluoto 4 - laitosta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen haltijana sekä Fennovoima Oy Fennovoima 1 -laitosta koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen haltijana. Ydinenergialain 53 a :n mukaan maksu on 260 euroa kultakin luvassa ilmoitetulta nimellislämpötehon megawatilta. Rahaston johtokunnan tehtävänä on helmikuun 15. päivään mennessä vahvistaa kunkin kalenterivuoden tutkimusrahastoille kuuluvat maksut. Ministeriö ilmoitti siten TVO:n nykyisten laitosten lämpötehoksi 2500 MW/laitosyksikkö, Olkiluoto 3:n osalta MW ja Olkiluoto 4:n osalta MW. Fortum Power and Heat Oy:n osalta lämpötehoksi ilmoitettiin MW / laitosyksikkö. Fennovoiman osalta lämpötehoksi ilmoitettiin MW. Näiden perusteiden nojalla päätti asettaa seuraavat maksut: Fortum Power and Heat Oy Loviisa 1: euroa Loviisa 2: euroa Yhteensä euroa Teollisuuden Voima Oyj Olkiluoto 1: Olkiluoto 2: Olkiluoto 3: Olkiluoto 4: Yhteensä Fennovoima Oy Fennovoima 1: Yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Edellä mainitut maksut, yhteensä euroa suoritettiin rahastoon asianmukaisesti.

11 Varojen käyttö n saatua työ- ja elinkeinoministeriön esitykset Ydinturvallisuustutkimusrahaston varojen jakamisesta johtokunta päätti jakaa ministeriön esittämiin SAFIR2014- nimisen ydinturvallisuustutkimusohjelman hankkeisiin yhteensä ,00 euroa seuraavasti: HANKE/SAAJA(T) (suluissa hankkeiden nimilyhenne) EUROA Aalto-yliopisto Neutronics, nuclear fuel and burnup (NEPAL) Identification of Fault situations PROpagating Between different systems and disciplines (IFAPROBE) Yhteensä Aalto-yliopisto, Työterveyslaitos Sustainable and future oriented expertise (SAFEX2014) Yhteensä FMI Ilmatieteen laitos Extreme weather and nuclear power plants (EXWE) Yhteensä Jyväskylän yliopisto Signalled and Silenced Aspects of Nuclear Safety (SISIANS) Yhteensä Lappeenrannan teknillinen yliopisto Experimental studies on containment phenomena (EXCOP) PWR PACTEL experiments (PAX) Enhancement of Lappeenranta instrumentation of nuclear safety experiments (ELAINE) Yhteensä Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Teknologian tutkimuskeskus VTT Passive Containment Cooling system tests (PCCS) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT Managing safety culture throughout the lifecycle of nuclear power plants (MANSCU) Human-automation collaboration in incident and accident situations(hacas) Criticality safety and transport methods in reactor analysis (CRISTAL) Three-dimensional reactor analyses (KOURA) Development of Finnish Monte Carlo reactor physics code (KÄÄRME) Extensive fuel modeling (PALAMA) Thermal hydraulics and fuel integrity in spent fuel dry cask interim storage facility (SPEFU) Heavy fouling and corrosion risks in the cooling water systems of NPPs and methods for their mitigation (RICO) Enhancement of safety evaluation tools (ESA) Numerical modeling of condensation pool (NUMPOOL) Modelling of pressure transients in steam generators (SGEN) Uncertainty evaluation for best estimate analyses (UBEA)

12 12 Core debris coolability and environmental consequence analysis (COOLOCE-E) Chemistry of fission products in containment (FISKES) Thermal hydraulics of severe accidents (TERMOSAN) Transport and chemistry of fission products (TRAFI) Reactor vessel failures, vapour explosions and spent fuel pool accidents (VESPA) Fracture assessment of reactor circuit (FAR) Monitoring of the structural integrity on materials and components in reactor circuit (MAKOMON) RI-ISI analyses and inspection reliability of piping systems (RAIPSYS) Advanced surveillance technique and embrittlement modeling (SURVIVE) Water chemistry and plant operating reliability (WAPA) Fatigue affected by residual stresses, environment and thermal fluctuations (FRESH) Impact 2014 (IMPACT2014) Structural mechanics analyses of soft and hard missiles (SMASH) Risk assessment of large fire loads (LARGO) FinPSA knowledge transfer (FINPSA-TRANSFER) Renewal of hot cell intrastructure (REHOT) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto Safety evaluation ans reliability analysis of nuclear automation (SARANA) Safety requirements specification and management in nuclear power plants (SAREMAN) Environmental influence on cracking susceptibility and ageing of nuclear materials (ENVIS) Aging management of concrete structures in nuclear power plants (MANAGE) PRA development and application (PRADA) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto Seismic safety on nuclear power plants. Targets for research and education (SESA) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, FisMa Ry Coverage and rationality of the software I&C safety assurance (CORSICA) Yhteensä Teknologian tutkimuskeskus VTT, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto OpenFOAM CFD-solver for nuclear safety related flow simulations (NUFOAM) Yhteensä Ydinturvallisuustutkimushankkeet yhteensä ,00 euroa (vuonna ,00 euroa).

13 13 Hallintokuluja varten varattiin euroa. Vuoden 2014 hallintokulut olivat ,47 euroa. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tehtäviä ei ole merkittävissä määrin suoritettu toimintavuoden aikana virkatyönä. Rahasto on suorittanut korvauksena työ- ja elinkeinoministeriölle sen toimitilojen ja irtaimiston käyttämisestä sekä ministeriön suoritteista ja palveluista yhteensä euroa vuodelta Tutkimusohjelman sisältö, vaikuttavuus ja tuloksellisuus arvioitiin määrävälein työ- ja elinkeinoministeriön toimesta vuoteen 2014 asti. Keväällä 2014 tutkimusohjelman arviointi toteutettiin rahaston varoista (toteuttajana professori Mike Wightmanin arviointiryhmä). Tutkimushankkeiden tulokset ovat pääsääntöisesti julkistettavissa. Ohjelmalla on oma sivusto (http://safir2014.vtt.fi/index.htm) Ehdotus tuottojäämän käytöstä ja siirtyvät tutkimusrahoituserät Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä ,61 euroa ehdotetaan lisättäväksi rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyihin tarkoituksiin vuonna Vuonna 2013 päätettyä tutkimusrahoitusta siirtyi vuodelle 2014 maksettavaksi yhteensä ,74 euroa. Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyvän tutkimusrahoituksen kokonaismäärän arvioidaan olevan enintään yhteensä ,60 euroa. 1.5 YDINJÄTETUTKIMUSRAHASTON TOIMINTA JA TALOUS VUONNA Maksut Työ- ja elinkeinoministeriö päätti ydinenergialain mukaan jätehuoltovelvollisten vastuumääristä ja rahastotavoitteista, ja ilmoitti näistä päätöksistä lle. Jätehuoltovelvollisia ovat Fortum Power and Heat, TVO ja VTT. Ydinenergialain 53 b :n mukaan jätehuoltovelvollisen on suoritettava Ydinjätetutkimusrahastoon vuotuinen maksu, joka on 0,08 prosenttia jätehuoltovelvolliselle ydinenergialain 43 :n 2 momentin mukaisesti vahvistetusta vastuumäärästä. Tämä vastuumäärä on maksua edeltävän kalenterivuoden lopun mukaan määräytyvä vastuumäärä. Rahaston johtokunnan tehtävänä on helmikuun 15. päivään mennessä vahvistaa kunkin kalenterivuoden tutkimusrahastoille kuuluvat maksut. Ministeriö oli vahvistanut vastuumäärät seuraavasti: Fortum Power and Heat euroa TVO euroa VTT euroa Tämän mukaisesti päätti asettaa seuraavat maksut: Fortum Power and Heat euroa TVO euroa VTT euroa Edellä mainitut maksut, yhteensä euroa, suoritettiin rahastoon asianmukaisesti.

14 Varojen käyttö n saatua työ- ja elinkeinoministeriön esitykset ydinjätetutkimusrahaston varojen jakamisesta johtokunta päätti jakaa ministeriön esittämiin Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman KYT hankkeisiin euroa seuraavasti: SAAJA/HANKE EUROA Aalto yliopisto Ydinjätteen transmutointi ADS-reaktorissa (FLUTRA) Kuparin korroosio hapettomassa vedessä Kuparisen ydinjätekapselin mekaaniset ominaisuudet Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa Bentoniitin ja täyteaineiden lohkopintojen mekaaninen käyttäytyminen leikkausrasituksessa Syvän kallioperän bioinformatiikka (GEOBIOINFO) Kallion rakopintojen mekaaniset ominaisuudet (KARMO) Yhteensä VTT Kehittyneet polttoainekierrot Laskennallinen polttoainekiertoanalyysi Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) Hitsatun kuparivaipan pitkäaikaiskestävyys (MICO) Syvien kalliopohjavesien mikrobiologinen kartoitus (Geomikro) Betonisten vapautumisesteiden säilyvyys voimalaitosjätteen loppusijoituksessa C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) Mikrobiologisen korroosion riskit Suomen loppusijoitusolosuhteissa (REMIC) Mikrobiologisen toiminnan vaikutukset kuparikapselin eri korroosiomuotoihin (MICCU) Mikrobilajistot Olkiluodon kaasun kehityskokeessa KYT2014 tutkimusohjelman hallintohanke vuonna 2013 (KYT-HALLI) Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma ; hallintohankkeen koord Yhteensä Helsingin yliopisto Kehittyneet polttoainekierrot Uudet erotustekniikat Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) osahanke Kolloidien vaikutus radionuklidien kulkeutumiseen (KOLORA) Kallion in situ tutkimukset Radiohiilen kemialliset muodot ja sorptio kallioperässä Yhteensä Geologian tutkimuskeskus Bentoniitin ominaisuuksien arviointi: Betoniitin mineralogiset tutkimukset osahanke Kallioperän suolaiset fluidit, kaasut ja mikrobit (SALAMI) Yhteensä Numerola Bentoniittipuskurin ominaisuuksien arviointi (BOA) osahanke, Yhteensä

15 15 Jyväskylän yliopisto Bentoniitin fenomenologinen THM-mallinnus (BOA) osahanke Kiven huokosrakenteen kuvantaminen nanotomografialla ja yhdistäminen matriisidiffuusiomallinnukseen International Socio-Technical and Safety Challenges for Implementing Geological Disposal of Spent Nuclear Fuel Finland and EU FINSOTEC Yhteensä Itä-Suomen yliopisto Ydinjätteen riskien arviointiin soveltuvan radioekologisen mallintamisen kehittäminen empiirisen aineiston valossa Yhteensä Kansallisen ydinjätetutkimusohjelman hankkeet yhteensä euroa (vuonna euroa). Hallintokuluja varten varattiin euroa ja vuonna 2014 ne olivat ,23 euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö on hankkinut tutkimusohjelman sisällöstä, vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta määrävälein ulkoisia arviointeja. Niiden mukaan tutkimusohjelma edistää uusien ydinjätehuollon asiantuntijoiden kouluttamista ja ylläpitää ydinjätehuollon tutkimuskapasiteettia. Tulokset ovat olleet hyödynnettävissä ja eri tutkimusaihepiirit ovat olleet edustettuina riittävästi. Tutkimushankkeiden tulokset ovat pääsääntöisesti julkistettavissa. Ohjelmalla on oma sivusto (http://kyt2014.vtt.fi/). Ydinjätetutkimusrahaston tehtäviä ei ole merkittävissä määrin suoritettu toimintavuoden aikana virkatyönä. Rahasto on suorittanut korvauksena työ- ja elinkeinoministeriölle sen toimitilojen ja irtaimiston käyttämisestä sekä ministeriön suoritteista ja palveluista yhteensä euroa vuodelta Ehdotus tuottojäämän käytöstä ja siirtyvät tutkimusrahoituserät Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä ,48 euroa ehdotetaan lisättäväksi rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyihin tarkoituksiin vuonna Vuonna 2013 päätettyä tutkimusrahoitusta siirtyi vuodelle 2014 maksettavaksi yhteensä ,37 euroa. Vuodelta 2014 vuodelle 2015 siirtyvän tutkimusrahoituksen kokonaismäärän arvioidaan olevan enintään yhteensä ,66 euroa. 1.6 RAHASTON TOIMINNAN TULOKSELLISUUS Työ- ja elinkeinoministeriön ja n välinen tulosneuvottelu käytiin Neuvottelussa todettiin mm., että rahaston tavoitteet vuodelle 2014 määräytyvät ydinenergialaista, joten ne ovat siltä osin samat kuin aiemmin. Ministeriöllä ei ollut huomautettavaa rahaston tulostavoitteiden toteutumisesta vuoden 2014 osalta neuvotteluajankohtaan mennessä.

16 16 Varautumisrahastossa on oltava vuotuisesti riittävästi varoja vielä suorittamattomien ydinjätehuollon toimenpiteitä varten. Tähän tehtävään liittyy ydinenergialaissa asetettuja määräyksiä. Tulostavoitteet, jotka liittyvät edellä mainitun tehtävän hoitoon, voivat olla lähinnä määräaikojen noudattamista. Sovittiin, että Varautumisrahastoa koskevat tulostavoitteet vuodelle 2015 ovat seuraavat: ydinjätehuoltomaksut määrätään mennessä ydinjätehuoltomaksut maksetaan VYR:n tilille mennessä takaisinlainauksesta päätetään mennessä sijoitustoiminnasta päätetään mennessä Tulosneuvottelussa asetettiin tulostavoitteet VYR:n omalle toiminnalle. Tavoitteena on seurata toiminnan kulurakennetta seuraavasti: TEM:lle maksettavien korvausten suuruus VYR:n omien kulujen kuten palkkojen suuruus varainhoitopalkkion suuruus 1.7 JOHTOKUNTA Valtioneuvosto asetti n johtokunnan ajalle Johtokunnan kokoonpano on ollut alkaen seuraava: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsenet rehtori Eva Liljeblom (Hanken, Svenska Handelshögskolan) budjettipäällikkö Hannu Mäkinen (valtiovarainministeriö) apulaisjohtaja Sakari Lehtiö (Valtiokonttori). hallitusneuvos Heidi Nummela (työ- ja elinkeinoministeriö) Valtioneuvosto asetti n johtokunnan ajalle Johtokunnan kokoonpano pysyi samana kuin aikaisemmalla kaudella. Johtokunnan sihteerinä on toiminut rahaston toimitusjohtaja. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna 8 kertaa. Rahaston toimintaa varten johtokunta on tehnyt ehdotuksen rahaston talousarvioksi vuodelle 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sisältäen kaikkia kolmea rahastoa koskevat osiot. Rahasto on jatkanut vuosittaista tilausta VTT:ltä sähkötuotantokapasiteetin tuottoarvoista. 1.8 RAHASTON HENKILÖSTÖ Rahaston sivutoimisena toimitusjohtajana toimi työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteeri Christina Snellman. Valtioneuvosto nimesi teollisuusneuvos Sirkka Vilkamon varatoimitusjohtajaksi alkaen. Kertomusvuonna oli rahaston palveluksessa lisäksi sivutoiminen rahaston sihteeri sekä sivutoiminen kirjanpitäjä, joille molemmille on nimetty varahenkilöt, kaikki työ- ja elinkeinoministeriöstä.

17 17 Työ- ja elinkeinoministeriön yhteyshenkilöinä ovat toimineet yli-insinööri Jorma Aurela ja neuvotteleva virkamies Jaana Avolahti. 1.9 MAKSETUT PALKKIOT Johtokunnan puheenjohtajalle on maksettu palkkiona toimintakauden aikana euroa, varapuheenjohtajalle euroa ja jäsenille yhteensä euroa. Toimitusjohtajalle on maksettu palkkiona toimintakauden aikana euroa. Toimitusjohtajan sijaiselle on maksettu palkkiona toimintakauden aikana euroa. Muulle henkilökunnalle maksetut palkkiot olivat yhteensä euroa. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä ,90 euroa, josta henkilösivukulujen osuus oli ,90 euroa ELÄKEASIAT Valtiokonttorin rahastolle vuonna 2014 antaman ennakkotiedon mukaisesti rahastosta maksettavista kuukausipalkkioista suoritettiin 19,09 % eläkemaksua. Eläkemaksuja suoritettiin yhteensä ,68 euroa TILINTARKASTAJAT Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt rahaston tilintarkastajiksi tilikaudeksi 2014 KHT Eero Suomelan (PricewaterhouseCoopers Oy) ja JHTT Klaus Krokforsin SISÄINEN VALVONTA n johto on valtion talousarviosta annetun lain 24 b :n mukaisesti vastuussa rahaston sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on antaa kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on tehokasta ja tarkoituksenmukaista, toimintaan liittyvä raportointi on luotettavaa ja toiminnassa noudatetaan lakeja ja muita säädöksiä. Sisäisen valvonnan luonteesta johtuen sen avulla ei voida saavuttaa täyttä varmuutta yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamisesta. Rahaston sisäisen valvonnan tilaa on aiemmin arvioitu käyttämällä hyväksi soveltuvin osin valtiovarainministeriössä suosituksena valmisteltua Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikkoa mm. valmisteltaessa rahaston johtosääntöä, joka uusittiin vuonna 2014 ja tuli voimaan Johtosääntö sisältää rahaston hallintoa sekä rahaston toimihenkilöiden tehtäviä ja toimivallan jakoa koskevat säännökset siltä osin kuin niistä ei ole säännöksiä ydinenergialaissa ja -asetuksessa, sta annetussa asetuksessa ja työ- ja elinkeinoministeriön taloussäännössä. n toiminnassa voidaan keskeisinä riskeinä nähdä Varautumisrahaston lainanantotoimintaan liittyvien vakuuksien arviointiin liittyvät riskit sekä sijoitustoimintaan liittyvät riskit. Näitä riskejä pyritään hallitsemaan pitäytymällä koko toiminta-ajan noudatetuissa päätöksentekomenettelyissä, joissa rahaston johtokunta tekee päätökset toimitusjohtajan esittelystä, minkä lisäksi päätöksenteon tueksi hankitaan systemaattisesti asiantuntijalausuntoja ja - selvityksiä.

18 18 Ydinturvallisuustutkimusrahaston ja Ydinjätetutkimusrahaston toiminnasta voidaan riskeinä mainita tutkimuspanosten ohjaaminen tehokkaimmalla ja tarkoituksenmukaisimmalla tavalla objektiivisesti katsoen parhaille käytettävissä oleville tutkimusyksiköille. Koska päätökset tehdään työ- ja elinkeinoministeriön esityksestä, tämän valmistelun asiantuntemus ja objektiivisuus on esitysten hyvän valmistelun ehdoton edellytys. Ministeriön virkamiehet laativat esitykset virkavastuulla ja noudattaen muun ohella ministeriötä ja sen energiaosastoa koskevia työjärjestyksiä sekä työnjakosäännöksiä. Esityksiä valmisteltaessa käytetään hyväksi asiantuntijaorganisaatioita ja erityisiä yhteistyöelimiä. n arvion perusteella rahaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät sille säädetyt vaatimukset. Rahaston riskienhallinnan suunnitelma päivitettiin tarkasteluvuoden aikana. Lisäksi tarkasteluvuoden aikana on kiinnitetty huomiota henkilöstöresursointiin mm. toimitusjohtajan varahenkilöjärjestelyillä. Rahaston riskienhallintaa tarkasteltiin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käydyssä tuloskeskustelussa. Keskustelussa todettiin, että rahasto on onnistunut riskien hallinnassa sekä oman arvionsa että ministeriön arvion mukaan. Tuloskeskustelussa todettiin myös, että rahasto on kehittänyt toimintaa ja keskittynyt oikeisiin asioihin. a koskevat tiedot ovat löydettävissä työ- ja elinkeinoministeriön Internet-sivuilta sekä Valtiokonttorin ylläpitämästä NETRA -järjestelmästä MUUTA Rahaston ostolaskujen maksatuksen on hoitanut lähtien Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet) Mikkelissä. Rahaston toiminnassa ei ole havaittu väärinkäytöksiä. Tilikauden toiminnassa ei ole ollut takaisinperintöjä.

19 19 2. VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TUOTTO- JA KULULASKELMA Merkittävin tekijä, joka aiheutti oleellisen muutoksen vuoden 2014 arvioihin verrattuina vastaaviin arvoihin vuonna 2013, oli: takaisinmaksun korko nousi vuoden 2014 alkuvuoden 0,545 % arvosta huhtikuun alun 1,087 % jälkeiseen arvoon. Koronnousun syy oli Valtioneuvoston asetukseen Valtion ydinjätehuoltorahaston varoista annettavien lainojen yleisistä ehdoista (83/2010) 2 :ään tehty muutos. Muutoksen myötä rahaston myöntämistä lainasta on peritty alkaen kahdentoista kuukauden Euribor-korko (0,587 %) lisättynä 0,5 prosenttiyksiköllä TOIMINNAN KULUT Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -110,36-205,00 Henkilöstökulut , ,64 Palvelujen ostot , ,44 Muut kulut , ,30 0, ,08 JÄÄMÄ I , ,08 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,07 Rahoituskulut 0, ,27-0, ,06 JÄÄMÄ II , ,98 SIIRTOTALOUDEN TUOTOT JA KULUT Siirtotalouden kulut elinkeinoelämälle , ,00 voittoa tavoittelemattomille yhteisöille , ,07 yliopistoille , , , ,64 JÄÄMÄ III , ,34 TUOTOT VEROISTA JA PAKOLLISISTA MAKSUISTA Veronluonteiset maksut , ,00 TILIKAUDEN TUOTTOJÄÄMÄ , ,34

20 20 3. VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON TASE VASTAAVAA KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET Lainasaamiset valtiolta 0, ,00 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset , , , ,97 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ , ,97 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS LYHYTAIKAISET SAAMISET Siirtosaamiset , ,15 Muut lyhytaikaiset saamiset , , , ,15 RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT Yhdystilisaatava valtiolta , ,16 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ , ,31 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,28 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Rahaston pääoma Fortum Power and Heat Oy , ,01 Teollisuuden Voima Oy , ,00 Teknologian tutkimuskeskus, VTT , ,27 Edellisten tilikausien pääoman muutos *) , ,41 Talousarviosiirrot , ,26 Tilikauden tuottojäämä , , , ,77 VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAINEN Ostovelat , ,05 Edelleen tilitettävät erät 1 356, ,80 Muut lyhytaikaiset velat 2 374, , , ,51 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,51 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,28 *) Edellisten tilikausien käyttämättä jääneet Ydinturvallisuustutkimusrahaston (KP2) ja Ydinjätetutkimusrahaston (KP3) pääomat.

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 29.11.2016 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2017 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija Linda Kumpula TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Erityisasiantuntija 4.12.2015 Linda Kumpula VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTON VUODEN 2016 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN 1 Rahasto Valtion ydinjätehuoltorahasto (rahasto)

Lisätiedot

Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7)

Fortum Oyj 2,1 (1,0) Teollisuuden Voima Oyj 2,7 (1,3) Valtion laina 0,0 (0,4) yhteensä 4,8 (2,7) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 25.11.2015 VUODEN 2016 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2015 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8)

Fortum Oyj 1,4 (2,1) Teollisuuden Voima Oyj 1,8 (2,7) Valtion laina 0,0 (0,0) yhteensä 3,2 (4,8) VALTION YDINJÄTEHUOLTORAHASTO Varautumisrahasto 2.11.2016 VUODEN 2017 TALOUSARVIOEHDOTUS (milj. euroa) 1. KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT (suluissa vuoden 2016 talousarvion vastaavat 1.1 Korkosaamiset juoksuajalta

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätös n tilinpäätös 2016 13.2.2017 2 Sisällys Sisällys... 2 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Johdon katsaus... 4 1.2 Toiminta-ajatus ja tehtävät... 5 1.2.1 Varautuminen... 5 1.2.2 Ydinturvallisuustutkimusrahasto...

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi

kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. Mrd Kuukausisaldo ja lineaarinen trendi 31.12.2010 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 50 45 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 40-5 -10 35-15 Talousarviotalouden

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot