Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostuksen. Heli Jutila

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostuksen. Heli Jutila"

Transkriptio

1 Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostuksen tarkkailusuunnitelma Heli Jutila

2 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoarvoihin Vaikutukset Pohjoistenjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin Vaikutus vedenlaatuun Vaikutus sedimentteihin TARKKAILUOHJELMA Viitasammakot Veden korkeus Veden laatu LÄHTEET... 7

3 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 3 1. Tausta Hämeenlinnan Tuuloksen Pohjoistenlahden vesistökunnostushankkeelle haettiin ja saatiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa. Hämeenlinnan kaupungin hakemus aluehallintovirastoon jätettiin ja päätös saatiin Matkan varrella hakemusta täydennettiin ja täsmennettiin viranomaisen ohjeen mukaan. Aluehallintovirasto myönsi Hämeenlinnan kaupungille luvan Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden kunnostamiseen rakentamalla kaksi kampakosteikkoa, kaventamalla Pohjoistenjoen uomaa ja ruoppaamalla veneväyliä Hämeenlinnan kaupungissa hakemuksen täydennyksen vaihtoehdon A mukaisesti. Aluehallintovirasto myös totesi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Hankkeen hyödyt arvioitiin haittoja paljon suuremmiksi. Hämeenlinnan kaupunki tiedotti saamastaan ratkaisusta heinäkuussa Luparatkaisussa on lupamääräyksiä koskien toimenpiteitä, töiden suorittamista, korvauksia, tarkkailua, töiden aloittamista ja toteuttamista sekä ilmoituksia. Näiden sisältö on kuvattu aiemmin tässä julkaisussa. 10. Tarkkailun osalta todetaan seuraavaa: Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia Suolijärven tilaan ja Pohjoistenjoen vedenpinnan korkeuteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Tarkkailujen tulokset on toimitettava suunnitelman hyväksyvälle viranomaiselle ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on vaadittaessa annettava niille, joiden oikeutta tai etua asia voi koskea. Suunnitellun laajan Pohjoistenlahden kosteikko- ja lintuvesialueen toimintaa ja sen kehitystä tullee seurata vähintään viiden vuoden ajan. 2. Hankkeen vaikutukset ympäristöön 2.1 Vaikutus luontoarvoihin Kunnostussuunnitelmassa (Jutila & Manninen 2013) esitetyt toimenpiteet Pohjoistenjoen suistoalueelle parantavat yleisesti alueen toimivuutta kosteikkoalueena ja näin myös parantavat mm. linnuston elin- ja lisääntymisolosuhteita alueella. Samalla kalojen lisääntymis- ja kasvuolosuhteet paranevat kiintoaineskuormituksen pienentyessä. Lisäksi puuston poisto avartaa ja rikastaa Pohjoistenlahden maisemaa ja vesistönäkymää sekä helpottaa lintujen seurantaa ja havainnointia alueella. Se myös vähentää petolintujen saalistuspaikkoja alueella. Ruoppaus- ja läjitystyöt häiritsevät veden samentumisen ja melun kautta mm. kalastoa ja linnustoa paikallisesti. Rannan ruoppaaminen merkitsee yleensä kutupaikkojen ja rapujen suojapaikkojen tuhoutumista. Tässä tapauksessa kutu- ja poikastuotantoalueita jää Suolijärveen riittävästi ruoppauksen jälkeenkin. Hankkeessa ei aiheuteta merkittää haittaa kalakannoille tai kalastukselle. Suunnitteluhankkeeseen kohdistuvien tutkimusten ja selvitysten sekä aiemmin tehtyjen tutkimusten ja raporttien mukaan näytti aluksi, että Pohjoistenlahden suunnittelualueen olennaisin luontoarvo on rantavyöhykkeessä esiintyvä täplälampisudenkorentopopulaatio (luontodirektiivin liitteen IVa laji)(mäkinen 2011). Muut tunnetut luontoarvot liittyivät erityisesti alueen linnustoon (maakuntakaavan SL varaus ja lintudirektiivin lajit). Hämeen ELY-keskuksen antaman lausunnon (dnro HAMELY/602/07.01/2012) mukaan

4 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 4 esitetyt toimenpiteet eivät suunnitelman tarkistuksen jälkeen enää merkittävästi vaikuta täplälampikorennon elinalueeseen. Hämeen ELY:n edellytettyä viitasammakkoselvitystä Pohjoistenlahdella havaittiin runsas viitasammakkokanta tehdyssä kartoituksessa. Selvityksen perusteella kunnostussuunnitelmaa muutettiin. Kampakosteikko KK1 sijoittuu osaksi viitasammakon suotuisan alueen sisälle, mutta mahdollisten työnaikaisten haittojen kompensaationa syntyy runsaasti uutta rantaviivaa, joka parantaa viitasammakon elinolosuhteita. ELY-keskuksen mielestä kumpikin vaihtoehto A ja B ovat toteuttamiskelpoisia ja lupa voidaan myöntää huomioiden ELY-keskuksen lausunnossa esitetty tarkkailuvelvoite. 2.2 Vaikutukset Pohjoistenjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin Suunnitelmassa esitetään Pohjoistenlahteen laskevaan tulouomaan noin yhden metrin jokiuoman kavennuksia liitteissä 1, 2 ja 5 esitettyjen uomakatkaisujen yhteyteen. Uomakatkaisuilla tai uoman haarautuksella pyritään johtamaan pääosa Pohjoistenjoen tulovirtaamista suunnitelluille kosteikkoalueille, joista ne edelleen laskevat Suolijärveen. Pohjoistenjoen tulva-ajan virtaaman (HQ 1/20 ) lasketaan olevan noin 12,6 m 3 /s ja keskivirtaaman(mq) olevan noin 1,7 m 3 /s. Nykyisellään Pohjoistenjoen uomanprofiili padottaa tulovirtaamia varsinkin paaluilla PL 1+10, PL 3+00 ja PL 3+70 olevien, jopa yli 90 astetta kääntyvän uoman johdosta. Huhtikuussa tehtyjen maastomittausten aikana mitattiin Suolijärven ja Pohjoistenjoen paalulla PL 3+60 vedenpintojen korkeuseroksi 32 cm. (liite 6). Suunnitelmassa esitetään tehtäväksi uomakatkaisut tulouomaan, joilla noin puolet ylivalumakauden tulovirtaamasta ohjataan suunniteluille kosteikkoalueille. Tämä pienentää Pohjoistenjoen uomaprofiilin veden virtaamia padottavaa vaikutusta ja tässä yhteydessä arvioidaankin, että keski- ja ylivirtaamakausien vedenkorkeudet Teuron-, Ormin- ja Pohjoistenjoessa tulevat laskemaan hieman jo vuosikymmeniä vallinneista vedenkorkeuksista jokisuistossa. Lintuvesialueen saarekkeiden reunojen ja uomankatkaisujen tukiseinien toimivuutta ja pysyvyyttä seurataan avovesikaudella vähintään vuoden ajan kerran kuukaudessa ja tehdään tarvittaessa tukirakenteiden korjaukset välittömästi. Suunnitellun laajan Pohjoistenlahden kosteikko- ja lintuvesialueen toimintaa ja sen kehitystä tulee seurata ja tutkia tulevaisuudessa, esim. viranomaistahon toimesta vähintään viiden vuoden ajan. 2.3 Vaikutus vedenlaatuun Suolijärven vedenlaatua on seurattu 1970-luvulta lähtien, ja Suolijärvi on luokiteltu keskiravinteiseksi ja sittemmin vesien ekologiselta tilataan hyväksi järveksi. Hanke vähentää järveen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta hidastaen samalla Suolijärven rehevöitymiskehitystä ja Pohjoistenlahden madaltumista. Ruoppaus- ja kaivutyöt saattavat samentaa vettä varsinkin järven eteläosassa. Veden sameneminen rajoittuu kuitenkin vain pääasiassa rakennustyön aikaiseksi haitaksi ja häviää noin kuukauden sisällä töiden päätyttyä.

5 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma Vaikutus sedimentteihin Suolijärven pohjasedimenttiä tutkittiin ruoppaustyön läjitykseen liittyen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko ruopattu pohja-aines läjitettäväksi järven rannan läheisille alueille. Näytteet otettiin kahdelta ruoppausalueen näytepaikalta (liite 1.). Tulokset analysoitiin raskasmetallien ja polyaromaattisten hiilivetyjen osalta (PAHyhdisteet) käyttäen ympäristöministeriön (2004) sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjetta. Suolijärven molempien näytepisteiden pohja-aines soveltuu vapaasti läjitettäväksi. Näyte 1 alitti selvästi asetut laaturajat niin raskasmetallien kuin PAH-yhdisteidenkin osalta. Näytteessä 2 nikkelin (Ni) normalisoitu pitoisuus (53 mg/kg) ylitti lievästi luonnontasona pidetyn tason 1 (45 mg/kg), mutta ei ylittänyt nikkelille asetettua haitallisuusrajaa (60 mg/kg). Muutoin näytteestä 2 ei mitattu laatuarvoja ylittäviä pitoisuuksia raskametalleista eikä PAH-yhdisteistä. Ruoppaus vaikuttaa sedimentteihin sitä pöllyttäen ja näin vesifaasiin tulee ravinteita. Sedimenttien ravinnepitoisuuksia ei vesilupahakemustutkimuksessa erikseen selvitetty eikä sedimenttien seurantaan asetettu velvoitetta. TAULUKKO 1 Vesistökunnostushankkeen vaikutuksia. Pohjoistenlahti Positiivinen vaikutus Negatiivinen vaikutus Veden laatu Vaikutukset ovat myönteisiä ja rehevöitymiskehitys hidastuu. Tulovirtaamien osittainen johtaminen kosteikkoalueiden kautta vähentää järveen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta hidastaen näin Suolijärven rehevöitymiskehitystä. Kalasto ja kalastus Kalojen lisääntymis- ja kasvuolosuhteet paranevat kiintoaineskuormituksen pienentyessä. Järven veden sameus vähenee. Vaikutukset ovat myönteisiä, kylläkin nykyiseen tilanteeseen Veneväylät helpottavat veneellä liikkumista Pohjoistenlahdella verrattuna vähäisiä ja mahdollistavat pienimuotoista uistelukalastusta lahdella. Linnusto ja muu eliöstö Vaikutukset ovat myönteisiä. Rakennustyön aikana tapahtuu jonkun asteista veden samenemista. Rakennustyö häiritsee kalastusta työn ajan. Kutualueiden heikkenemisvaara. Kosteikkoalueet ja lintusaarekkeet parantavat lintujen elin- ja Rakennustyön aikana lisääntymisolosuhteita Pohjoistenlahdella. Puuston poisto lintuvesisaarekkeiden lähistöltä vähentää petolintujen saalistus- ja työskentely ja liikkuminen työkoneiden ja miesten tarkkailumahdollisuuksia kosteikkoalueella. Veneväylät lisäävät alueella häiritsee lintuja ja lahdella kasvillisuudesta vapaata vesialuetta kasvukauden aikana, jolloin kookkaiden lintujen laskeutuminen ja lentoon lähtö ajoitetaan lintujen pesimä- muuta eliöstöä, mutta helpottuu. Suunnitellut kosteikot ja lintuvesialue lisäävät alueen kauden ulkopuolelle. luonnon monimuotoisuutta. Kasvillisuus ja umpeenkasvu Kiintoainekuormituksen pieneneminen Pohjoistenlahdelle hidastaa Läjitys-alueiden alle jäävil- lahden madaltumista, jolloin kasvillisuuden leviämiselle koko tä ja kaivualueilta kasvilli- Vaikutukset ovat pääosin myönteisiä. Puuston poisto muuttaa lahden vesialueelle hidastuu. Luhta-alueille jää enemmän kiintoainesta. suus häviää, mutta aluei- aluetta avoimemmaksi ja vesialan Avoimilla rannoilla ja vesialueilla pääsee kasvamaan den uudelleenkasvittumisuus lisääntyminen lisääs uposkasvien mahdollisuuksia. Muutoksia kasvillisuuskuvioissa. monimuotoisempi lajisto kuin yksilajisessa ruovikossa. nen on kokemusten mukaan tällaisilla alueilla nopeaa. Vesiliikenne Vaikutukset ovat myönteisiä Veneväylät helpottavat veneellä liikkumista lahdella ja lahden itäreunalla sijaitsevaan yhteisalueen venevalkamaan. Rakennustyö häiritsee vesiliikennettä työn ajan. Maa- ja metsätalous Vaikutukset ovat myönteisiä mutta ei kovin merkittäviä. Tulva-ajan kuivatushaitta tulee vähenemään suistoalueella Virkistysmahdollisuudet Vaikutukset ovat myönteisiä Pohjoistenjoen tulovirtaamien osittainen ohjaaminen kosteikkoalueille vähentää joen uomaprofiilin virtaamia padottavaa vaikutusta pienentäen tulva-ajan vedenkorkeuksia jokisuistossa ja Teuron-, Ormin- ja Pohjoistenjoessa. Pelto- ja metsäalueiden kuivatushaitta pienenee jokien vedenkorkeuksien laskiessa. Veneellä liikkuminen ja rantautuminen Pohjoistenlahden rantavyöhykkeen kiinteistöille helpottuvat suunniteltujen veneväylien kautta. Kalastus- ja virkistysmahdollisuudet paranevat. Lintuvesialueet parantavat lintujen- ja muiden eläimien ja eliöstöjen harrastus tai ammattimaista seurantaa. Kampaojitusten ja kaivumassojen läjitysalueilta joudutaan harventamaan puustoa ja pensaita. Rakennustyön aikana lahden vesialueen virkistysmahdollisuudet pienenevät, mutta tämä huomioidaan toteuttamalla hanke virkistyskäyttökauden ulkopuolella.

6 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 6 3. Tarkkailuohjelma 3.1 Viitasammakot Viitasammakoiden esiintymistä havainnoidaan kolmen kevään aikana välillä ja tuloksista raportoidaan Hämeen ELY-keskukselle. 3.2 Veden korkeus Veden korkeutta seurataan Pohjoistenjoelle perustettavalla seuranta-asemalla tulva-aikoina päivittäin ja muuna aikana viikoittain. Mahdollisesti veden korkeuden seurantaa hoidetaan automaattiasemalla muutaman vuoden ajan. 3.3 Veden laatu Pohjoistenlahden veden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa ottamalla vesinäyte lahden keskiosasta (Suolijärven eteläosa 2) ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, pari kertaa työn aikana, välittömästi töiden jälkeen ja jälkitarkkailu muutaman kuukauden päästä keväällä 2014 ja kesällä Jatkosta päätetään näiden tulosten perusteella. Työn aikainen seuranta korvataan osin kokonaan automaattimittauksin. Pohjoisempi järvinäytepiste on erityisesti tätä samentumisen seuraamista varten työn aikana. Pohjoistenjoen piste (Ormijoki 0,3) on veden korkeuspaikka, jossa tehdään veden laatututkimus ennen toimenpiteisiin ryhtymistä saman analyysivalikoiman mukaan kuin järvipisteilläkin. Tällä pisteellä tehdään tarvittaessa seurantaa muunakin aikana. 0 0,3200 kilometri Mittakaava: 1:8 007 KUVA 1 Vesinäytepisteet. Pohjoisin on uusi piste. Lahden keskiosan piste on Suolijärven eteläosa 2 niminen piste ja Pohjoistenjoen piste tunnetaan nimellä Ormijoki 0,3.

7 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 7 Suolijärven veden laatua mitattiin viimeksi Rautionkulman pisteellä (Jutila 2013). Mittauksen mukaan pintaveden ph oli hieman emäksisen puolella (7,9) ja hapen kyllästysastekin (107 %) kertoi levätuotannosta. Sameus oli lievää (2,9 NTU), ja sähkönjohtavuus (14 μs/m) ja kiintoainepitoisuus (91 mg/l) olivat melko alhaiset. Klorofylli-αpitoisuudeksi mitattiin 7,2 mg/l, joka on niukkaravinteisuutta osoittava. Hapen kyllästysaste laski viiden metrin syvyydessä 4 %:iin ja alle. Seuraava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tehtävä näytteenotto on Toimenpiteiden aikana oleva seuranta ajoittuu syyskuun lopun ja marraskuun alun väliseen aikaan Kevätseuranta tehdään jääpeitteiseen aikaan maaliskuussa 2014 ja kesäseuranta elokuussa Tarvittaessa näyte otetaan myös kesäkuussa Pohjoistenlahden seurannassa hyödynnetään automaattista YSI 6600 mittaria, jolla on mahdollista syvyyttä, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta, kiintoainetta, ph:ta, hapetuspelkistyspotentiaalia, sameutta, klorofylli-α:ta, hapen pitoisuutta ja kyllästysastetta. YSImittaria käytetään varsinkin vesirakentamistyön aikana seuraten samentumien leviämistä. Seurantanäyte otetaan lahden keskiosan pisteeltä 1 m syvyydestä vähintään neljänä ajankohtana ensisijaisesti akkreditoidun tahon toimesta. Näyte toimitetaan akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi. Määritys Laatu Akkreditoitu menetelmä ph Kyllä sameus NTU Kyllä Sähkönjoht. ms/m Kyllä Rauta mg/l Kyllä Kok N mg/l Kyllä NH4 N mg/l Kyllä Kok P μg/l Kyllä Fosfaatti P μg/l Kyllä Kiintoaine mg/l Kyllä Klorofylli a mg/l Kyllä happipitoisuus mg/l Kyllä hapen kyllästysaste % Kyllä Kemiall. hapen kulutus COD Mn mg/l Kyllä väriluku mg Pt/l Kyllä 4. Lähteet Jutila Heli 2013: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2011 ja 2012 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sivua ja 2 liitettä (34+1 sivua). Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö. Jutila Heli ja Manninen Jarmo 2013: Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke. Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 26. XX sivua. Hämeenlinnan kaupunki ja Suunnittelutoimisto VESMANN. Vesirakentamistarjouskilpailun vaiheen luonnos. Nupponen Kari ja Elina Manninen Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden viitasammakkoselvitys vuonna Faunatica Oy.

Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke

Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma Heli Jutila ja Jarmo Manninen Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 30 2014 S u u n n itte lu to im is to VESMANN Etukannen

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 (5) 276 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Helsingin kaupungin liikuntaviraston hakemuksesta HEL 2012-014235 T 11 01 01 Viite: Dnro ESAVI/165/04.09/2012

Lisätiedot

Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke

Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma Hämeenlinna 2012 S u u n n i t t e l u t o i m V E S M A N N i s t o Jarmo Manninen ja Heli Jutila Hämeenlinnan kaupunki

Lisätiedot

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV

VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA ENV VESISTÖN JA KALASTON TARKKAILUSUUNNITELMA TÄYDENNYKSET JA TARKENNUKSET LITTOISTENJÄRVEN OSAKASKUNTIEN HOITOKUNTA 2 (4) 1 Johdanto Vesistön ja kalaston tarkkailu perustuu hoitokunnalle 11.9.2014 myönnettyyn

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen

Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Kevättömän ja Pöljänjärven säännöstely tavoitteena alivedenkorkeuden nostaminen Yleisötilaisuus 21.3.2013 Siilinjärven kunnantalo Taustaa Järvet on laskettu vuonna1909 Perustuu kuvernöörin päätökseen 30.11.1909

Lisätiedot

Järvikunnostushankkeen läpivienti

Järvikunnostushankkeen läpivienti Järvikunnostushankkeen läpivienti Vesistökunnostushankkeen vaiheet Lähtökohtana tarve kunnostukseen ja eri osapuolten intressit Hankkeen vetäjätahon löytäminen Suunnittelun lähtötietojen kokoaminen ja

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA

ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA ISOJOEN URAKOINTI OY SULKONKEIDAS TARKKAILUOHJELMA Tmi Kairatuuli/ 2015 1 JOHDANTO Isojoen Urakointi Oy:llä on tuotannossa Isojoen Sulkonkeitaalla noin 36 ha:n suuruinen turvetuotantoalue. Sulkonkeitaan

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013

Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 Kari Kainua/4.12.2013 Jäälinjärven alueen veden laatuseuranta, tulokset vuodelta 2013 1 1. Taustatiedot Vuonna 2011 perustettu Kiimingin Jäälin vesienhoitoyhdistys pyrkii parantamaan entisen Kiimingin

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke

Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta. TASO-hanke Kaihlalammen kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hanke 212 213 Sisältö 1 Johdanto... 1 2 Kosteikon perustaminen... 1 3 Kosteikon vedenlaadun seuranta TASO-hankkeessa... 2 4 Vedenlaadun seurannan tulokset...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Ysp/13 15.12.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä kokouksessa 13 Lausunto aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle rakennusviraston hakemuksesta Verkkosaaren eteläosan rantarakentamiseksi,

Lisätiedot

Tausta ja tavoitteet

Tausta ja tavoitteet Vesistöjen kunnostus Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT 25.1.2011, Vesistöjen tila ja kunnostus 1 Tausta ja tavoitteet Järven kunnostamisella tarkoitetaan suoraan järveen kohdistettavia toimenpiteitä Tavoitteena

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Jouhenjoen valuma-alueen ja Kerimäen Kirkkorannan vesiensuojelun yleissuunnitelma

Jouhenjoen valuma-alueen ja Kerimäen Kirkkorannan vesiensuojelun yleissuunnitelma Jouhenjoen valuma-alueen ja Kerimäen Kirkkorannan vesiensuojelun yleissuunnitelma Puruvesi-seminaari 20.7.2013 Suunnittelupäällikkö, Ins. (AMK) Tomi Puustinen 19.7.2013 Page 1 Insert Firstname Lastname

Lisätiedot

Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen. Heli Jutila

Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen. Heli Jutila Tuuloksen vesistöjen tilan parantaminen Heli Jutila Tuuloksen vesistöhanke 2011-2013 300 000 euroa kolmen vuoden aikana käytettäväksi tähän vesistöjen tilan parantamiseen kohteina ovat kaikki Tuuloksen

Lisätiedot

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho Kunnostuksen suunnittelu Alavus 13.10.2016 Aho DI Jami Aho Yrittäjä ja suunnittelija Jami Aho DI ympäristötekniikka, Tampereen TKK 2001 Yritystoimintaa vuodesta 2002 Päätoimiala vesistösuunnittelu Järvien

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden kunnostaminen, Hämeenlinna

Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden kunnostaminen, Hämeenlinna PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 153/2013/2 Dnro ESAVI/102/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2013 ASIA Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden kunnostaminen, Hämeenlinna HAKIJA Hämeenlinnan kaupunki HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa

Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa Automaattimittarit valuma-alueella tehtävien kunnostustoimien vaikutusten seurannassa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 14.6.2017 Esityksen sisältö Miksi automaattimittauksia kannattaa

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVEDEN PURKURAKENTEET

HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVEDEN PURKURAKENTEET Liite 18 30.1.2013 1 (6) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOKSEN JÄÄHDYTYSVEDEN PURKURAKENTEET VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 1 VESILUPAHAKEMUKSEN VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMA... 2 1.1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys

Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HARTOLAN KUNTA Jääsjärven rantayleiskaavaalueen viitasammakkoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.5.2015 P21428P006 Raportti 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho Kunnostuksen suunnittelu Alavus 13.10.2016 Aho DI Jami Aho Yrittäjä ja suunnittelija Jami Aho DI ympäristötekniikka, Tampereen TKK 2001 Yritystoimintaa vuodesta 2002 Päätoimiala vesistösuunnittelu Järvien

Lisätiedot

Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige

Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012. Kaupunginvaltuusto Stadsfullmäktige Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla 2005-2011 Projektiesittely Kaupunginvaltuusto 6.2.2012 Gallträsk-järvi Gallträsk on Kauniaisten ainoa järvi. Järven pinta-ala ala on 11,7 hehtaaria, keskisyvyys

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015

Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Ympäristölautakunta 72 16.09.2015 Ympäristölautakunta 80 21.10.2015 Lausunto aluehallintovirastolle Äänekosken Energia Oy:n hakemuksesta Ala-Keiteleeseen rakennettavan raakavesiputken Syvälahti - Häränvirta

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN

Lisätiedot

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista

Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Metsätalouden kosteikot -seurantatietoja Kyyjärven ja Kaihlalammen kosteikoista Kosteikkopäivä Saarijärvellä 25.4.2013 Pia Högmander & Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla,

Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön edustalla, Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 64/2012/2 Dnro ISAVI/22/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2012 ASIA Rannan ruoppaus Kallaveden Kolmisopenlahdella kiinteistön 297-428-33-71 edustalla, Kuopio HAKIJA Kari Lappalainen

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015

HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 HEINOLAN KAUPUNGIN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SEKOITTUMISVYÖHYKETUTKIMUS KEVÄÄLLÄ 2015 Kymijoen vesi ja ympäristö ry Janne Raunio SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUSALUE 1 3 AINEISTO JA METELMÄT 1 4 TULOKSET 4

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen Haimilan kylässä sijaitsevan Suvelan tilan RN:o 1:68 edustalla Haukkajärvessä ja töidenaloittamislupa, Kouvola

Vesialueen ruoppaaminen Haimilan kylässä sijaitsevan Suvelan tilan RN:o 1:68 edustalla Haukkajärvessä ja töidenaloittamislupa, Kouvola Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 3/10/2 Dnro ISAVI/29/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 22.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Päätös Nro 41/2012/2 Dnro ESAVI/200/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2012

Päätös Nro 41/2012/2 Dnro ESAVI/200/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2012/2 Dnro ESAVI/200/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 22.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kiinteistön Rantapuisto RN:o 1:13, Luodonkylä, rannan edustan vesialueen

Lisätiedot

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella

Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Eräiden Vantaan purojen tila vedenlaadun perusteella Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Johdanto Kylmäojan itäisessä haarassa tehdyt automaattimittaukset ja näytteenotto kevättulvan

Lisätiedot

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo

Renkajärven kalasto. Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo Renkajärven kalasto Renkajärven suojeluyhdistyksen kokous 1.2.2014 Jukka Ruuhijärvi, RKTL Evo Käsiteltäviä asioita Renkajärven ominaispiirteet Renkajärvi kalojen elinympäristönä Koekalastus kesällä 2009

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys

Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Järven tilapäinen kuivattaminen kalaveden hoitokeinona Esimerkkinä Haapajärven tyhjennys Aarno Karels Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry Valtakunnalliset XXIV Kalastusaluepäivät 16.-18.2.2012 Haapajärven

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011

PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 7/2011/2 Dnro ISAVI/177/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 HAKIJA Säviän vesiosuuskunta ASIA Vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen Nilakan Kärväslahteen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78. Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla, LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 41/2004/4 Dnro LSY-2004-Y-78 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2004 ASIA HAKIJAT Vesialueen ja rannan ruoppaaminen tilan Huhtala RN:o 1:81 edustalla,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset kalastoon

Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset kalastoon Maa- ja metsätalouden kuormituksen vaikutukset kalastoon Jukka Ruuhijärvi ja Tapio Sutela, RKTL Mikko Olin, HY ympäristötieteen laitos Maa- ja metsätalouden vesistövaikutukset seminaari Helsinki 9.5.2014

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2016 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 13.12.2016 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin Helsingin yliopiston Lammin

Lisätiedot

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura

ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen ja edustalla yhteisellä vesialueella , Eura Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2012/2 Dnro ESAVI/229/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 15.3.2012 ASIA Kajajärven rannan ruoppaaminen kiinteistöjen 50-406-2-776 ja 50-406-2-777 edustalla yhteisellä vesialueella

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila

Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella. Hannu Marttila Kiintoainemenetelmien käyttö turvemaiden alapuolella Hannu Marttila Motivaatio Orgaaninen kiintoaines ja sedimentti Lisääntynyt kulkeutuminen johtuen maankäytöstä. Ongelmallinen etenkin turvemailla, missä

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 6/10/2 Dnro PSAVI/13/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Kalajokisuun venereitin ruoppaamista, rantarakenteiden tekemistä ja ruoppausmaiden läjittämistä merialueelle

Lisätiedot

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus

Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TAMMELAN KUNTA Pohjois-Tammelan järvien tulvavesien ja alimpien vedenkorkeuksien tasaaminen, vesistömallinnus Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 659-P17905

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 11.12.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus tilan Leppäaho 7:51 edustalla Iso- Jälässä Hakkaralan osakaskunnan vesialueella, Siilinjärvi

Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus tilan Leppäaho 7:51 edustalla Iso- Jälässä Hakkaralan osakaskunnan vesialueella, Siilinjärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/2011/2 Dnro ISAVI/25/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2011 HAKIJAT Arto ja Raili Tossavainen ASIA Veneväylän päässä olevan kannaksen ruoppaus

Lisätiedot

t / VESISTÖTARKKAILUT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Nro42 Asia: SUOUJÄRVEN POHJOSTENLAHDEN KUNNOSTUSTÖIDEN

t / VESISTÖTARKKAILUT HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Nro42 Asia: SUOUJÄRVEN POHJOSTENLAHDEN KUNNOSTUSTÖIDEN . / Etelä-Suomen aluehallintoviraston antaman vesilain mukaisen luvan (153/2013/2; lusuunnitelmaa koskevan päätöksen (9.9.2013 ;HAMELY/561/07.00/201 2) mukaisesti Hämeenlinnan kaupungin tulee tarkkailla

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 9.11.2009 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/2014/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 56/2014/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 56/2014/2 Dnro ISAVI/19/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 22.8.2014 ASIA HAKIJA Joroisselän rannan ruoppaus, Joroinen Joroisten kunta HAKEMUS Joroisten kunta on aluehallintovirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/2014/2 Dnro ESAVI/143/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2014

PÄÄTÖS Nro 9/2014/2 Dnro ESAVI/143/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2014 Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 9/2014/2 Dnro ESAVI/143/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2014 ASIA Pimijärven itäosan ruoppaamista koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 84/2009/2

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 31. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 4658/10.03.00/2013 31 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta koskien Monikonpuron uoman siirtoa ja valmistelulupaa Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013

LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 LUPAPÄÄTÖS Nro 33/2013/2 Dnro PSAVI/45/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Taivallammen kunnostus, Salla Sallan yhteismetsä Tapio Sinkkilä Kuusamontie 25 98900 Salla SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

Pohjapadon rakentaminen Kolmajärven luusuaan vedenkorkeuksien turvaamiseksi, Joroinen

Pohjapadon rakentaminen Kolmajärven luusuaan vedenkorkeuksien turvaamiseksi, Joroinen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 67/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Pohjapadon rakentaminen Kolmajärven luusuaan vedenkorkeuksien turvaamiseksi, Joroinen HAKIJA Joroisten

Lisätiedot

RUOPPAUKSET SALON SEUDULLA Tervetuloa!

RUOPPAUKSET SALON SEUDULLA Tervetuloa! RUOPPAUKSET SALON SEUDULLA 6.3.2013 Tervetuloa! Sanna Tikander VELHO-hanke Illan ohjelma 16.30 Kahvi 17.00 Tilaisuuden avaus Pirkko Paranko, Salon kaupunki 17.10 Mitä on ruoppaus? Sanna Tikander, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Liite 10 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA

Liite 10 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 31.1.2013 1 (5) FENNOVOIMA OY HANHIKIVEN YDINVOIMALAITOSALUEEN MERILÄJITYSALUE VESISTÖ- JA POHJAELÄINTARKKAILUSUUNNITELMA 1 VESILUPAHAKEMUKSEN VESISTÖTARKKAILUSUUNNITELMA... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Mittausmenetelmät...

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Parainen 9.5.2012 9.5.2012/ Lähtökohta (VL 2:6): Yleisen oikeuden mukaisen ruoppauksen toteuttamiseen ei tarvitse

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 26/09/1 Dnro ISY-2008-Y-245 Annettu julkipanon jälkeen Hämeen Tulorakennus Oy ja Katri Ratasvuori-Keto

PÄÄTÖS Nro 26/09/1 Dnro ISY-2008-Y-245 Annettu julkipanon jälkeen Hämeen Tulorakennus Oy ja Katri Ratasvuori-Keto PÄÄTÖS Nro 26/09/1 Dnro ISY-2008-Y-245 Annettu julkipanon jälkeen 4.5.2009 HAKIJAT Hämeen Tulorakennus Oy ja Katri Ratasvuori-Keto ASIA Suvirannan ja Norokosken tilojen rannan ruoppaus Päijänteen Hinttolanselän

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen 17.1.212 7.11.212 28.11.212 19.12.212 9.1.213 3.1.213 2.2.213 13.3.213 3.4.213 24.4.213 15.5.213 5.6.213 Laboratorion esimies Henna Mutanen 16.7.213 Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n

Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n Vedenlaatutilanne Imatran seutukunnassa loppukesällä 2014 Saimaan ammattiopisto, auditorio Esitelmöitsijä Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n toimitusjohtaja ja limnologi Pena Saukkonen Ympäristön,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 32. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 32 Espoon vesistötutkimus vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. 043 826 5220 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Va.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 14/10/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 14/10/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 14/10/2 Dnro ISAVI/37/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesiensuojelukosteikot

Vesiensuojelukosteikot Vesiensuojelukosteikot 10.9. 2008 Helsingin Messukeskus Jari Koskiaho, SYKE Suunnittelu- ja mitoitusopas http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=245183&lan=fi Kosteikoissa tapahtuvat vedenpuhdistusprosessit

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo

Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 162/2013/2 Dnro ESAVI/42/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA HAKIJA Bosundin venevalkaman edustan merialueen ruoppaaminen, Espoo Bosundin venekerho ry HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Lapinlahden Savonjärvi

Lapinlahden Savonjärvi Lapinlahden Savonjärvi Yleisötilaisuus 2.11.2011 Lapinlahden virastotalo Pohjois-Savon ELY -keskus, Veli-Matti Vallinkoski 3.11.2011 1 Savonjärvi 24.8.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 3.11.2011

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 25/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 46

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 25/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 46 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 25/2008/3 Dnro LSY 2006 Y 46 Annettu julkipanon jälkeen 4.3.2008 ASIA HAKIJA Ranta alueen kaivu ja vesialueen ruoppaus tilalla Oja RN:o 7:75 ja

Lisätiedot

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kolmpersjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kolmpersjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN VESILAIN VAIKUTUS RUOPPAUKSEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kari Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Salo 6.3.2013 Oikeus vesialueen ruoppaukseen VL 2:6: Lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta

Lisätiedot

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann

Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotannon vesistövaikutukset totta vai tarua? Anneli Wichmann Turvetuotanto ja veden väri Ojitusten osuus soista Veden väri Vapon tuotantosuot Lähde: www.ymparisto.fi Soiden käyttö ja turvetuotannon

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

Päätös. Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella, Kirkkonummi

Päätös. Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella, Kirkkonummi Päätös Etelä-Suomi Nro 12/2010/4 Dnro ESAVI/96/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.2.2010 ASIA Ruoppaus ja ranta-alueen kaivu Långvikenin alueella, Kirkkonummi LUVAN HAKIJA As Oy Kirkkonummen Villa

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot