Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostuksen. Heli Jutila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostuksen. Heli Jutila"

Transkriptio

1 Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostuksen tarkkailusuunnitelma Heli Jutila

2 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA HANKKEEN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Vaikutus luontoarvoihin Vaikutukset Pohjoistenjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin Vaikutus vedenlaatuun Vaikutus sedimentteihin TARKKAILUOHJELMA Viitasammakot Veden korkeus Veden laatu LÄHTEET... 7

3 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 3 1. Tausta Hämeenlinnan Tuuloksen Pohjoistenlahden vesistökunnostushankkeelle haettiin ja saatiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa. Hämeenlinnan kaupungin hakemus aluehallintovirastoon jätettiin ja päätös saatiin Matkan varrella hakemusta täydennettiin ja täsmennettiin viranomaisen ohjeen mukaan. Aluehallintovirasto myönsi Hämeenlinnan kaupungille luvan Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden kunnostamiseen rakentamalla kaksi kampakosteikkoa, kaventamalla Pohjoistenjoen uomaa ja ruoppaamalla veneväyliä Hämeenlinnan kaupungissa hakemuksen täydennyksen vaihtoehdon A mukaisesti. Aluehallintovirasto myös totesi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Hankkeen hyödyt arvioitiin haittoja paljon suuremmiksi. Hämeenlinnan kaupunki tiedotti saamastaan ratkaisusta heinäkuussa Luparatkaisussa on lupamääräyksiä koskien toimenpiteitä, töiden suorittamista, korvauksia, tarkkailua, töiden aloittamista ja toteuttamista sekä ilmoituksia. Näiden sisältö on kuvattu aiemmin tässä julkaisussa. 10. Tarkkailun osalta todetaan seuraavaa: Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia Suolijärven tilaan ja Pohjoistenjoen vedenpinnan korkeuteen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusuunnitelma on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Tarkkailujen tulokset on toimitettava suunnitelman hyväksyvälle viranomaiselle ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Tiedot on vaadittaessa annettava niille, joiden oikeutta tai etua asia voi koskea. Suunnitellun laajan Pohjoistenlahden kosteikko- ja lintuvesialueen toimintaa ja sen kehitystä tullee seurata vähintään viiden vuoden ajan. 2. Hankkeen vaikutukset ympäristöön 2.1 Vaikutus luontoarvoihin Kunnostussuunnitelmassa (Jutila & Manninen 2013) esitetyt toimenpiteet Pohjoistenjoen suistoalueelle parantavat yleisesti alueen toimivuutta kosteikkoalueena ja näin myös parantavat mm. linnuston elin- ja lisääntymisolosuhteita alueella. Samalla kalojen lisääntymis- ja kasvuolosuhteet paranevat kiintoaineskuormituksen pienentyessä. Lisäksi puuston poisto avartaa ja rikastaa Pohjoistenlahden maisemaa ja vesistönäkymää sekä helpottaa lintujen seurantaa ja havainnointia alueella. Se myös vähentää petolintujen saalistuspaikkoja alueella. Ruoppaus- ja läjitystyöt häiritsevät veden samentumisen ja melun kautta mm. kalastoa ja linnustoa paikallisesti. Rannan ruoppaaminen merkitsee yleensä kutupaikkojen ja rapujen suojapaikkojen tuhoutumista. Tässä tapauksessa kutu- ja poikastuotantoalueita jää Suolijärveen riittävästi ruoppauksen jälkeenkin. Hankkeessa ei aiheuteta merkittää haittaa kalakannoille tai kalastukselle. Suunnitteluhankkeeseen kohdistuvien tutkimusten ja selvitysten sekä aiemmin tehtyjen tutkimusten ja raporttien mukaan näytti aluksi, että Pohjoistenlahden suunnittelualueen olennaisin luontoarvo on rantavyöhykkeessä esiintyvä täplälampisudenkorentopopulaatio (luontodirektiivin liitteen IVa laji)(mäkinen 2011). Muut tunnetut luontoarvot liittyivät erityisesti alueen linnustoon (maakuntakaavan SL varaus ja lintudirektiivin lajit). Hämeen ELY-keskuksen antaman lausunnon (dnro HAMELY/602/07.01/2012) mukaan

4 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 4 esitetyt toimenpiteet eivät suunnitelman tarkistuksen jälkeen enää merkittävästi vaikuta täplälampikorennon elinalueeseen. Hämeen ELY:n edellytettyä viitasammakkoselvitystä Pohjoistenlahdella havaittiin runsas viitasammakkokanta tehdyssä kartoituksessa. Selvityksen perusteella kunnostussuunnitelmaa muutettiin. Kampakosteikko KK1 sijoittuu osaksi viitasammakon suotuisan alueen sisälle, mutta mahdollisten työnaikaisten haittojen kompensaationa syntyy runsaasti uutta rantaviivaa, joka parantaa viitasammakon elinolosuhteita. ELY-keskuksen mielestä kumpikin vaihtoehto A ja B ovat toteuttamiskelpoisia ja lupa voidaan myöntää huomioiden ELY-keskuksen lausunnossa esitetty tarkkailuvelvoite. 2.2 Vaikutukset Pohjoistenjoen virtaamiin ja vedenkorkeuksiin Suunnitelmassa esitetään Pohjoistenlahteen laskevaan tulouomaan noin yhden metrin jokiuoman kavennuksia liitteissä 1, 2 ja 5 esitettyjen uomakatkaisujen yhteyteen. Uomakatkaisuilla tai uoman haarautuksella pyritään johtamaan pääosa Pohjoistenjoen tulovirtaamista suunnitelluille kosteikkoalueille, joista ne edelleen laskevat Suolijärveen. Pohjoistenjoen tulva-ajan virtaaman (HQ 1/20 ) lasketaan olevan noin 12,6 m 3 /s ja keskivirtaaman(mq) olevan noin 1,7 m 3 /s. Nykyisellään Pohjoistenjoen uomanprofiili padottaa tulovirtaamia varsinkin paaluilla PL 1+10, PL 3+00 ja PL 3+70 olevien, jopa yli 90 astetta kääntyvän uoman johdosta. Huhtikuussa tehtyjen maastomittausten aikana mitattiin Suolijärven ja Pohjoistenjoen paalulla PL 3+60 vedenpintojen korkeuseroksi 32 cm. (liite 6). Suunnitelmassa esitetään tehtäväksi uomakatkaisut tulouomaan, joilla noin puolet ylivalumakauden tulovirtaamasta ohjataan suunniteluille kosteikkoalueille. Tämä pienentää Pohjoistenjoen uomaprofiilin veden virtaamia padottavaa vaikutusta ja tässä yhteydessä arvioidaankin, että keski- ja ylivirtaamakausien vedenkorkeudet Teuron-, Ormin- ja Pohjoistenjoessa tulevat laskemaan hieman jo vuosikymmeniä vallinneista vedenkorkeuksista jokisuistossa. Lintuvesialueen saarekkeiden reunojen ja uomankatkaisujen tukiseinien toimivuutta ja pysyvyyttä seurataan avovesikaudella vähintään vuoden ajan kerran kuukaudessa ja tehdään tarvittaessa tukirakenteiden korjaukset välittömästi. Suunnitellun laajan Pohjoistenlahden kosteikko- ja lintuvesialueen toimintaa ja sen kehitystä tulee seurata ja tutkia tulevaisuudessa, esim. viranomaistahon toimesta vähintään viiden vuoden ajan. 2.3 Vaikutus vedenlaatuun Suolijärven vedenlaatua on seurattu 1970-luvulta lähtien, ja Suolijärvi on luokiteltu keskiravinteiseksi ja sittemmin vesien ekologiselta tilataan hyväksi järveksi. Hanke vähentää järveen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta hidastaen samalla Suolijärven rehevöitymiskehitystä ja Pohjoistenlahden madaltumista. Ruoppaus- ja kaivutyöt saattavat samentaa vettä varsinkin järven eteläosassa. Veden sameneminen rajoittuu kuitenkin vain pääasiassa rakennustyön aikaiseksi haitaksi ja häviää noin kuukauden sisällä töiden päätyttyä.

5 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma Vaikutus sedimentteihin Suolijärven pohjasedimenttiä tutkittiin ruoppaustyön läjitykseen liittyen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, soveltuuko ruopattu pohja-aines läjitettäväksi järven rannan läheisille alueille. Näytteet otettiin kahdelta ruoppausalueen näytepaikalta (liite 1.). Tulokset analysoitiin raskasmetallien ja polyaromaattisten hiilivetyjen osalta (PAHyhdisteet) käyttäen ympäristöministeriön (2004) sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjetta. Suolijärven molempien näytepisteiden pohja-aines soveltuu vapaasti läjitettäväksi. Näyte 1 alitti selvästi asetut laaturajat niin raskasmetallien kuin PAH-yhdisteidenkin osalta. Näytteessä 2 nikkelin (Ni) normalisoitu pitoisuus (53 mg/kg) ylitti lievästi luonnontasona pidetyn tason 1 (45 mg/kg), mutta ei ylittänyt nikkelille asetettua haitallisuusrajaa (60 mg/kg). Muutoin näytteestä 2 ei mitattu laatuarvoja ylittäviä pitoisuuksia raskametalleista eikä PAH-yhdisteistä. Ruoppaus vaikuttaa sedimentteihin sitä pöllyttäen ja näin vesifaasiin tulee ravinteita. Sedimenttien ravinnepitoisuuksia ei vesilupahakemustutkimuksessa erikseen selvitetty eikä sedimenttien seurantaan asetettu velvoitetta. TAULUKKO 1 Vesistökunnostushankkeen vaikutuksia. Pohjoistenlahti Positiivinen vaikutus Negatiivinen vaikutus Veden laatu Vaikutukset ovat myönteisiä ja rehevöitymiskehitys hidastuu. Tulovirtaamien osittainen johtaminen kosteikkoalueiden kautta vähentää järveen kohdistuvaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta hidastaen näin Suolijärven rehevöitymiskehitystä. Kalasto ja kalastus Kalojen lisääntymis- ja kasvuolosuhteet paranevat kiintoaineskuormituksen pienentyessä. Järven veden sameus vähenee. Vaikutukset ovat myönteisiä, kylläkin nykyiseen tilanteeseen Veneväylät helpottavat veneellä liikkumista Pohjoistenlahdella verrattuna vähäisiä ja mahdollistavat pienimuotoista uistelukalastusta lahdella. Linnusto ja muu eliöstö Vaikutukset ovat myönteisiä. Rakennustyön aikana tapahtuu jonkun asteista veden samenemista. Rakennustyö häiritsee kalastusta työn ajan. Kutualueiden heikkenemisvaara. Kosteikkoalueet ja lintusaarekkeet parantavat lintujen elin- ja Rakennustyön aikana lisääntymisolosuhteita Pohjoistenlahdella. Puuston poisto lintuvesisaarekkeiden lähistöltä vähentää petolintujen saalistus- ja työskentely ja liikkuminen työkoneiden ja miesten tarkkailumahdollisuuksia kosteikkoalueella. Veneväylät lisäävät alueella häiritsee lintuja ja lahdella kasvillisuudesta vapaata vesialuetta kasvukauden aikana, jolloin kookkaiden lintujen laskeutuminen ja lentoon lähtö ajoitetaan lintujen pesimä- muuta eliöstöä, mutta helpottuu. Suunnitellut kosteikot ja lintuvesialue lisäävät alueen kauden ulkopuolelle. luonnon monimuotoisuutta. Kasvillisuus ja umpeenkasvu Kiintoainekuormituksen pieneneminen Pohjoistenlahdelle hidastaa Läjitys-alueiden alle jäävil- lahden madaltumista, jolloin kasvillisuuden leviämiselle koko tä ja kaivualueilta kasvilli- Vaikutukset ovat pääosin myönteisiä. Puuston poisto muuttaa lahden vesialueelle hidastuu. Luhta-alueille jää enemmän kiintoainesta. suus häviää, mutta aluei- aluetta avoimemmaksi ja vesialan Avoimilla rannoilla ja vesialueilla pääsee kasvamaan den uudelleenkasvittumisuus lisääntyminen lisääs uposkasvien mahdollisuuksia. Muutoksia kasvillisuuskuvioissa. monimuotoisempi lajisto kuin yksilajisessa ruovikossa. nen on kokemusten mukaan tällaisilla alueilla nopeaa. Vesiliikenne Vaikutukset ovat myönteisiä Veneväylät helpottavat veneellä liikkumista lahdella ja lahden itäreunalla sijaitsevaan yhteisalueen venevalkamaan. Rakennustyö häiritsee vesiliikennettä työn ajan. Maa- ja metsätalous Vaikutukset ovat myönteisiä mutta ei kovin merkittäviä. Tulva-ajan kuivatushaitta tulee vähenemään suistoalueella Virkistysmahdollisuudet Vaikutukset ovat myönteisiä Pohjoistenjoen tulovirtaamien osittainen ohjaaminen kosteikkoalueille vähentää joen uomaprofiilin virtaamia padottavaa vaikutusta pienentäen tulva-ajan vedenkorkeuksia jokisuistossa ja Teuron-, Ormin- ja Pohjoistenjoessa. Pelto- ja metsäalueiden kuivatushaitta pienenee jokien vedenkorkeuksien laskiessa. Veneellä liikkuminen ja rantautuminen Pohjoistenlahden rantavyöhykkeen kiinteistöille helpottuvat suunniteltujen veneväylien kautta. Kalastus- ja virkistysmahdollisuudet paranevat. Lintuvesialueet parantavat lintujen- ja muiden eläimien ja eliöstöjen harrastus tai ammattimaista seurantaa. Kampaojitusten ja kaivumassojen läjitysalueilta joudutaan harventamaan puustoa ja pensaita. Rakennustyön aikana lahden vesialueen virkistysmahdollisuudet pienenevät, mutta tämä huomioidaan toteuttamalla hanke virkistyskäyttökauden ulkopuolella.

6 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 6 3. Tarkkailuohjelma 3.1 Viitasammakot Viitasammakoiden esiintymistä havainnoidaan kolmen kevään aikana välillä ja tuloksista raportoidaan Hämeen ELY-keskukselle. 3.2 Veden korkeus Veden korkeutta seurataan Pohjoistenjoelle perustettavalla seuranta-asemalla tulva-aikoina päivittäin ja muuna aikana viikoittain. Mahdollisesti veden korkeuden seurantaa hoidetaan automaattiasemalla muutaman vuoden ajan. 3.3 Veden laatu Pohjoistenlahden veden laatua tarkkaillaan kerran vuodessa ottamalla vesinäyte lahden keskiosasta (Suolijärven eteläosa 2) ennen toimenpiteisiin ryhtymistä, pari kertaa työn aikana, välittömästi töiden jälkeen ja jälkitarkkailu muutaman kuukauden päästä keväällä 2014 ja kesällä Jatkosta päätetään näiden tulosten perusteella. Työn aikainen seuranta korvataan osin kokonaan automaattimittauksin. Pohjoisempi järvinäytepiste on erityisesti tätä samentumisen seuraamista varten työn aikana. Pohjoistenjoen piste (Ormijoki 0,3) on veden korkeuspaikka, jossa tehdään veden laatututkimus ennen toimenpiteisiin ryhtymistä saman analyysivalikoiman mukaan kuin järvipisteilläkin. Tällä pisteellä tehdään tarvittaessa seurantaa muunakin aikana. 0 0,3200 kilometri Mittakaava: 1:8 007 KUVA 1 Vesinäytepisteet. Pohjoisin on uusi piste. Lahden keskiosan piste on Suolijärven eteläosa 2 niminen piste ja Pohjoistenjoen piste tunnetaan nimellä Ormijoki 0,3.

7 Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma 7 Suolijärven veden laatua mitattiin viimeksi Rautionkulman pisteellä (Jutila 2013). Mittauksen mukaan pintaveden ph oli hieman emäksisen puolella (7,9) ja hapen kyllästysastekin (107 %) kertoi levätuotannosta. Sameus oli lievää (2,9 NTU), ja sähkönjohtavuus (14 μs/m) ja kiintoainepitoisuus (91 mg/l) olivat melko alhaiset. Klorofylli-αpitoisuudeksi mitattiin 7,2 mg/l, joka on niukkaravinteisuutta osoittava. Hapen kyllästysaste laski viiden metrin syvyydessä 4 %:iin ja alle. Seuraava ennen toimenpiteisiin ryhtymistä tehtävä näytteenotto on Toimenpiteiden aikana oleva seuranta ajoittuu syyskuun lopun ja marraskuun alun väliseen aikaan Kevätseuranta tehdään jääpeitteiseen aikaan maaliskuussa 2014 ja kesäseuranta elokuussa Tarvittaessa näyte otetaan myös kesäkuussa Pohjoistenlahden seurannassa hyödynnetään automaattista YSI 6600 mittaria, jolla on mahdollista syvyyttä, lämpötilaa, sähkönjohtavuutta, kiintoainetta, ph:ta, hapetuspelkistyspotentiaalia, sameutta, klorofylli-α:ta, hapen pitoisuutta ja kyllästysastetta. YSImittaria käytetään varsinkin vesirakentamistyön aikana seuraten samentumien leviämistä. Seurantanäyte otetaan lahden keskiosan pisteeltä 1 m syvyydestä vähintään neljänä ajankohtana ensisijaisesti akkreditoidun tahon toimesta. Näyte toimitetaan akkreditoituun laboratorioon analysoitavaksi. Määritys Laatu Akkreditoitu menetelmä ph Kyllä sameus NTU Kyllä Sähkönjoht. ms/m Kyllä Rauta mg/l Kyllä Kok N mg/l Kyllä NH4 N mg/l Kyllä Kok P μg/l Kyllä Fosfaatti P μg/l Kyllä Kiintoaine mg/l Kyllä Klorofylli a mg/l Kyllä happipitoisuus mg/l Kyllä hapen kyllästysaste % Kyllä Kemiall. hapen kulutus COD Mn mg/l Kyllä väriluku mg Pt/l Kyllä 4. Lähteet Jutila Heli 2013: Hämeenlinnan seudun vesistöjen tilan seuranta vuosina 2011 ja 2012 Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja sivua ja 2 liitettä (34+1 sivua). Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta-, ympäristö- ja rakentamispalvelujen tilaajayksikkö. Jutila Heli ja Manninen Jarmo 2013: Tuuloksen Suolijärven kunnostushanke. Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelma. Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 26. XX sivua. Hämeenlinnan kaupunki ja Suunnittelutoimisto VESMANN. Vesirakentamistarjouskilpailun vaiheen luonnos. Nupponen Kari ja Elina Manninen Tuuloksen Suolijärven Pohjoistenlahden viitasammakkoselvitys vuonna Faunatica Oy.

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma

Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma PIRKANMAAN ELY-KESKUS Tykölänjärven kunnostuksen yleissuunnitelma Raportti LUONNOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25791 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti LUONNOS 1 (30) Sisällysluettelo 1 Hankkeen

Lisätiedot

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista,

Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Etelä-Suomi Päätös Nro 5/2011/4 Dnro ESAVI/355/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.1.2011 ASIA HAKIJA Paineviemärin ja vesijohdon rakentaminen Outamonjärven ja Lohjanjärven alitse sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi

Lisätiedot

Hanna Alajoki 3.4.2014

Hanna Alajoki 3.4.2014 HAUHONSELÄN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS JA YLEIS- KUNNOSTUSSUUNNITELMA Hanna Alajoki 3.4.2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Hauhonselän ravinnekuormitus ja kunnostamissuunnitelma Hankkeen

Lisätiedot

ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU

ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU NIVALAN KAUPUNKI VIREÄ MALISJOKI 2: ERKKISJÄRVEN KUNNOSTUSSUUNNITTELU P20455P002 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A 1 Verronen Hannu Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kohteen kuvaus ja vesistötiedot...

Lisätiedot

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus,

Päätös. Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2010/2 Dnro ESAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2010 ASIA Kartanokylpylä Kaisankodin jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemus, Espoo. LUVAN HAKIJA Kaisa Kallion

Lisätiedot

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi

No YS 1409. Nummi-Pusulan kunta Tekninen toimisto Siipoontie 1, 09810 Nummi YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 5.10.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2003-Y-594-121 ASIA No YS 1409 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Nummi-Pusulan kunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma

Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma Uusimaa Raaseporin Karjaan kaupunginosan Myllylammen eli Kvarnträskin kunnostussuunnitelma 20/2010 Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen julkaisuja UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003

LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 LÄNSI-SUOMEN LUPAPÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2003/4 Dnro LSY-2002-Y-146 Annettu julkipanon Helsinki jälkeen 22.9.2003 ASIA Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoa koskeva ympäristölupahakemus ja hakemus

Lisätiedot

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 Lestijärven Syrinharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS LUONNOS 30.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA

ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA Somero Someron vesienhoitosuunnitelma Osaraportti IV ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN HOITOSUUNNITELMA SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 YLEISTÄ 2 3 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTA 3 OSA A 5-18 ISO- JA VÄHÄ-PITKUSTAN VEDENLAATU Päivi

Lisätiedot

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki

Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Isojoki Etelä-Suomi Päätös Nro 85/2010/3 Dnro ESAVI/376/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2010 ASIA HAKIJA Housukeitaan turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTARKKAILU VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

YMPÄRISTÖTARKKAILU VUODEN 2011 KOLMAS NELJÄNNES NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ Laadittu vastaanottajalle Nord Stream AG Asiakirjatyyppi Ympäristötarkkailuraportti vuoden 2011 kolmas neljännes Päivämäärä 13.1.2012 NORD STREAM - KAASUPUTKILINJAN RAKENTAMINEN JA KÄYTTÖ SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa hanketta varten, Nastola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 152/2012/2 Dnro ESAVI/37/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Iso-Kukkasen alitse Salmenmäestä Pekkalaan sekä valmistelulupa

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Julkaisu 7/213 Heli Vahtera, Jari Männysalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2012-2015 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 3 1.2. Ohjelman

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Hankkeen loppuraportti 2008-2012

Hankkeen loppuraportti 2008-2012 1 Kauniaisten kaupunki Gallträsk-järven kunnostus imuruoppaamalla Hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sito-Rakennuttajat Oy, 9.11.2012 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tietoja kohteesta... 3 3 Hankkeen osapuolet...

Lisätiedot

Vantaanjoen yhteistarkkailu

Vantaanjoen yhteistarkkailu Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Julkaisu 67/212 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirs Lah Vantaanjoen yhteistarkkailu Vedenlaatu vuonna 211 Heli Vahtera, Jari Männynsalo ja Kirsti Lahti

Lisätiedot

Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006

Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006 Kanta-Hämeen järvet kestävään kehitykseen eli JÄRKI-hankkeen loppuraportti 1.5.2002-30.4.2006 Heli Jutila Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 11 1 Julkaisun kuvat: JÄRKI-hanke, Heli ja

Lisätiedot

OSA II VESISTÖTARKKAILU

OSA II VESISTÖTARKKAILU AHMA YMPÄRISTÖ OY 10724/2014 OSA II VESISTÖTARKKAILU ii PYHÄJOEN YHTEISTARKKAILU 2013 Copyright Ahma ympäristö Oy 28.5.2014 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo 1. TARKKAILUN TOTEUTUS... 1 2. VEDEN

Lisätiedot

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS

Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 Kokkolan Patamäen pohjavesialueen suojelusuunnitelma LUONNOS Elina Lindsberg GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Luonnos 14.5.2014 14.5.2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ

KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ KOSTEIKOT VESIENSUOJELUN APUVÄLINEENÄ Kosteikot ovat yksi uhanalaisimmista, ja samanaikaisesti rikkaimmista, ekosysteemeistä maailmassa. Arvioiden mukaan Euroopassa vielä viime vuosisadan alussa olleista

Lisätiedot