LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKENTATOIMI JA RAHOITUS"

Transkriptio

1 Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS

2 s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti yrityksen sidosryhmille. Tilinpäätösasiakirjat ovat ulkoisen laskentatoimen raportteja. s. 3 s. 4 s. 10 s. 17 s. 40 s. 44 s. 43 s. 48 s. 49 s. 50 s. 42 Laskentatoimi Sisäinen laskentatoimi eli johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota yrityksen johdolle, jonka keskeisiä tehtäviä ovat suunnittelu, päätöksenteko ja valvonta s. 18 s. 21 s. 23 s. 20 s. 53 Rahoitus s. 56

3 Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tilinpäätökseen tulee littää toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Tilinpäätös antaa yrityksen sidosryhmille tietoa yrityksen tilanteesta Kaikki yritykset ovat kirjanpitpitovelvollisia ja tilinpäätösvelvollisia Tilinpäätöksen esittämistapaa säädellään kirjanpitolaissa (KPL), kirjanpitoasetuksessa (KPA), kirjanpitolautakunnan (Kila) yleisohjeissa ja lausunnoissa sekä yhteisölainsäädännössä Pörssiyritysten tilinpäätöksiä säätelee lisäksi kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS), arvopaperimarkkinalaki ja Helsingin pörssin säännöt Kirjanpitolain mukaan yrityksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa s. 13 s. 10 Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista s. 17 Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana Liitetiedot täydentävät tasetta, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa Tilinpäätös Tilikausi on yleensä kalenterivuosi Tilinpäätöksen perusteella voidaan laskea yrityksen toimintaa kuvaavia tunnuslukuja s. 23 s. 21 Tilinpäätösanalyysin avulla tehdään päätelmiä yrityksen tilanteesta Tilinpäätösasiakirjat perustuvat tilikauden kirjanpitoon s. 4 Tilikauden päättyessä liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille

4 10v Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen Yrityksen on lähtökohtaisesti pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa Liiketapahtumat kirjataan kahdelle tilille, jotka ilmaisevat mistä raha on saatu ja mihin se on käytetty Menot kohdistetaan kuluksi sille tilikaudelle, jolla ne tuottavat tuloa. Kohdistaminen tapahtuu varastoinventaarin tai poistojen avulla. Kirjanpito Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman Menotositteesta on käytävä ilmi vastaanotettu tuotannontekijä ja vastaanottoajankohta Tulostili selvittää tilikauden tuloksen ja mistä tekijöistä se koostuu Tulotositteesta on käytävä ilmi luovutettu suorite ja luovutusajankohta Tasetili kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tasetili esittää yrityksen omaisuuden ja sen rahoituksen. Tilikauden päättyessä meno-, tulo- ja rahoitustileille kirjatut liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille 6v Tilikauden tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä Maksun todentava tosite on, mikäli mahdollista, oltava maksun saajan tai sen välittäneen rahalaitoksen antama. Muutoin kirjaus voidaan tehdä yrityksen itse laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen perusteella.

5 Debet Veloitus Rahan käyttö Per Tiliristikko Kredit Hyvitys Rahan lähde An Tiliristikko on tilin yleinen esitysmuoto, kaksipuolinen laskelma Tilin oikeaa puolta kutsutaan kreditiksi tai hyvitykseksi. Tilin kredit-puoli ilmaisee rahan lähteen. Kirjaukset kreditpuolelle tehdään an-merkinnällä. Tilin vasenta puolta kutsutaan debetiksi tai veloitukseksi. Tilin debet-puoli ilmaisee rahan käytön. Kirjaukset debet-puolelle tehdään per-merkinnällä. Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito) Yrityksen käyttämien tilien joukkoa kutsutaan tilikartaksi Kirjaus tai vienti on liiketapahtumaa kuvaava kirjanpitoon tehtävä merkintä Lyhytvaikutteiset menot tuottavat tuloa yhden tilikauden aikana Pitkävaikutteiset menot tuottavat tuloa useamman tilikauden aikana Kirjanpito Meno syntyy, kun yritys vastaanottaa tuotannontekijän Liiketapahtumieen kuvaamiseen käytetään tulo-, meno- ja rahoitustilejä Tulo syntyy, kun yritys luovuttaa suoritteen Rahoitustili voi olla raha - ja saatavatili tai pääomatili Kirjausten nyrkkisääntö Kassatilillä (ja raha- ja saatavatileillä yleensä) rahan lisäys kirjataan debetpuolelle ja vähennys kredit-puolelle. Kassatili + - Liiketapahtumia ovat tulot, menot ja rahoitustapahtumat Rahoitustapahtuma syntyy, kun vastaanotettu tai luovutettu suorite maksetaan. Rahoitustapahtumia syntyy myös yrityksen saadessa rahoitusta tai sen maksaessa osinkoja.

6 Käytettävissä olevat tilit: Kassatili, Vieras pääoma, Ostot, Koneet ja kalusto, Mainosmenot, Myynnit Tapahtuma Yritys ottaa lainaa 1000 euroa Lainaraha lisää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin debet-puolelle + Kassatili Vastakirjaus tehdään vieraan pääoman tilin kredit-puolelle Vieras pääoma 1000 Kirjaus Per Kassatili an Vieras pääoma 1000 euroa Yritys ostaa myyntitarkoitukseen hyödykkeitä 100 eurolla Ostot vähentävät rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 100 Vastakirjaus tehdään ostotilin debet-puolelle Ostot 100 Per Ostot an Kassatili 100 euroa Yritys ostaa 500 euron arvoisen koneen Koneen hankinta vähentää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 500 Vastakirjaus tehdään Koneet ja kalusto -tilin debet-puolelle Koneet ja kalusto 500 Per Koneet ja Kalusto an Kassatili 500 euroa Yritys mainostaa hyödykettä 10 euron arvosta Mainoskulut vähentävät rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 10 Vastakirjaus tehdään mainosmenotilin debetpuolelle Mainosmenot 10 Per Mainosmenot an Kassatili 10 euroa Yritys myy hyödykettä yhteensä 240 euron arvosta Myynti lisää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin debetpuolelle 240 Vastakirjaus tehdään myyntitilin kredit-puolelle Myynnit 240 Per Kassatili an Myynnit 240 euroa

7 Hankintameno jaetaan kuluksi niille tilikausille, joilla se tuottaa tuloa. Tilikaudelle jaksotettua osaa menosta kutsutaan poistoksi Poistoja tehdään käyttöomaisuudesta (esim. rakennukset, koneet), joka tuottaa tuloa useamman tilikauden aikana Varaston arvo tilikauden alussa oli 0 euroa ja tilikauden päättyessä 20 euroa. Varaston muutos on tällöin 20 euroa. Kirjaus tehdään seuraavasti: Kun hankintamenosta vähennetään poisto, jäljelle jää menojäännös, joka tuottaa tuloa tulevilla tilikausilla. Aktivoinnilla tarkoitetaan sitä, että menojäännös on aktiivinen tulon tuotttamisessa. Varasto 20 Varaston muutos 20 Per Varasto an Varaston muutos 20 euroa Vaihto-omaisuus käytetään myytäväksi tai myytävien tuotteiden valmistukseen Hankintameno - Poisto Taloudellinen pitoaika on aika, jona investointi tuottaa tuloa Tasapoistoa käyttäessä poiston suuruus saadaan jakamalla hankintameno taloudellisella pitoajalla Vastakirjaus tehdään omaisuuserän tilin (esim. Koneet ja kalusto) kredit-puolelle Poisto kirjataan kuluksi poistotilin debet-puolelle Hankintameno Pitoaika Koneet ja kalusto Poisto 100 Menojen jaksottaminen Esim. yritys ostaa 500 arvoisen koneen, jonka pitoaika on 5 vuotta. Tilikauden poisto on 100 euroa, jolloin kirjaus on: Per Poisto an Koneet ja kalusto 100 euroa Tilinpäätöksessä kirjataan kuluksi ainoastaan myytyjen tuotteiden hankintameno Inventoinnilla tarkoitetaan varaston määrän selvittämistä. Ostot - Varaston muutos Varastossa tilinpäätöshetkellä olevat tavarat ovat yrityksen omaisuutta, joten ne esitetään taseessa omaisuutena eli varoina (taseen vastaavaa-puolella)

8 Tulostili Kulu Voitto Tuotto Tappio Tappio Tasetili Voitto Tili Tulos/tasetili 30 Loppusaldo Meno kuuluu tilikaudelle, jos suorite on vastaanotettu ja siitä ei odoteta myöhempiä tuloja Kulu = Tilikaudelle jaksotettu meno Tulostilin debetpuolelle päätetään tilikauden kulut Tilikauden päättyessä meno-, tulo- ja rahoitustileille kirjatut liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille Tulo-, meno- ja rahoitustileiltä lasketaan tapahtumien yhteissumma eli loppusaldo Tili päätetään siten, että sen molemmat puolet ovat samansuuruiset. Loppusaldo lisätään tilin pienemmälle puolelle ja joko tulostilille tai tasetilille. Tulostilin kredit-puolelle päätetään tilikauden tuotot. Tuotto = Tilikaudelle jaksotettu tulo Tulos on tulostilin debet- ja kredit-puolen saldojen erotus Tilikauden tulos kirjataan tulostilin pienemmälle puolelle ja tasetilin vastakkaiselle puolelle Tulostili selvittää tilikauden tuloksen ja mistä tekijöistä se koostuu Tilinpäätöksen laatiminen Tasetili kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tasetili esittää yrityksen omaisuuden ja sen rahoituksen. Tilit menevät tasan, eli lopussa tasetilin molempien puolien tulisi olla yhtä suuret Raha-, saatava- ja pääomatilit päätetään tasetilin debetpuolelle (vastaavaa), jos ne kuvaavat yrityksen omaisuutta eli varoja, ja kredit-puolelle (vastattavaa), jos ne kuvaavat toiminnan rahoitusta eli velkoja Vastaavaa Omaisuus Varat Tasetili Vastattavaa Rahoitus Velat

9 Kassatili kuvaa yrityksen varoja. Saldo päätetään tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Kassatili 630 euroa Kassatili Kulu Tuotto Tulos Vastaavaa Omaisuus Varat Tase 630 Vastattavaa Rahoitus Velat Vieraan pääoman tili kuvaa toiminnan rahoitusta. Saldo päätetään tasetilin kredit-puolelle kirjauksella: per Vieras pääoma an Tase 1000 euroa Myyntituottojen tili kuvaa tilikauden tuottoaa. Saldo päätetään tulostilin kredit-puolelle kirjauksella: per Myyntituotot an Tulos 240 euroa Vieras pääoma Myynnit Ostotili kuvaa tilikauden kuluja (siltä osin kuin ostomenot ovat tuottaneet tuloa). Saldo päätetään tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Ostot 100 euroa Varastotili kuvaa yrityksen varoja. Saldo päätetään tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Varasto 20 Varaston muutos (lisäys) kuvaa sitä osuutta ostoista, jota ei ole vielä käytetty. Saldo kirjataan tulostilin kredit-puolelle, jolloin ostot pienenevät varaston muutoksen verran. Tehdään kirjaus: per Varaston muutos an Tulos 20 euroa Koneet ja kalusto tili kuvaa menojäännöksiä, jotka ovat yrityksen varoja. Saldo kirjataan tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Koneet ja kalusto 400 euroa Ostot Varasto Varaston muutos Koneet ja kalusto Myytyjen tuotteiden hankintameno Poistot ovat tilikauden kuluja. Saldo kirjataan tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Poistot 100 euroa Mainosmenot ovat tilikauden kuluja. Saldo kirjataan tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Mainosmenot 10 euroa Poistot Mainosmenot Tulostilin kredit-saldo on 50 euroa, eli tilikauden voitto on 50 euroa. Saldo kirjataan tasetilin kredit-puolelle kirjauksella: per Tulos an Tase 50 euroa. Tulostili ja tasetili menevät tasan. Tilikauden voitto

10 Tuloslaskelman muoto saattaa vaihdella yrityskohtaisesti. Pakollisia eriä, jotka on aina esitettävä, on noin kymmenkunta. 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana ab) Varastojen muutos b) Ulkopuoliset palvelut Tuloslaskelma voidaan 6. Henkilöstökulut esittää kululajikohtaisena tai a) Palkat ja palkkiot toimintokohtaisena. Suurin b) Henkilösivukulut osa suomalaisista yrityksistä ba) Eläkekulut laatii kululajikohtaisen bb) Muut henkilösivukulut tuloslaskelman. 7. Poistot ja arvonalentumiset a) Suunnitelman mukaiset poistot b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista d) Muut korko- ja rahoitustuotot e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tuloslaskelma Tuloslaskelman erä merkitään sitä ylemmäksi, mitä välittömämpi on sen yhteys ulkopuolisille luovutettavien hyödykkeiden valmistamiseen Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelman tehtävä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut Esittämisjärjestystä säätelee kirjanpitolaki, -asetus ja -lautakunta

11 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset ovat harvinaisia, koska vaihtuvien vastaavien normaaleja arvonalentumisia käsitellään muualla tuloslaskelmassa (hävikki varaston yhteydessä, arvopapereiden arvonalentumiset rahoitustuotoissa ja - kuluissa) Kirjanpitolain mukaan pysyvien vastaavien hyödykkeestä tai sijoituksesta tulee tehdä arvonalennus, jos sen tulevaisuudessa todennäköisesti kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa pienempi Tulo < Poistamaton hankintameno Palkat ja palkkiot sisältävät vain rahapalkat, ei esim. luontaisetuja Henkilösivukulut koostuvat pakollisista eläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmenoista sekä sosiaaliturvamaksuista Liiketoiminnan muut kulut ovat kuluja, joilla ei ole muuta nimikettä tuloslaskelmassa. Ne kohdistuvat usein koko yritykseen (esim. hallinnon kulut, sähkö). Poistot ovat se osa taseen pysyvien vastaavien hankintamenosta, joka on jaksotettu tilikaudelle kuluksi Palkat ja palkkiot Poistot ja arvonalentumiset 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana ab) Varastojen muutos b) Ulkopuoliset palvelut 6. Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut bb) Muut henkilösivukulut 7. Poistot ja arvonalentumiset a) Suunnitelman mukaiset poistot b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut Tuloslaskelman erät Liikevaihtoon sisältyvät yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynniin määrään perustuvat verot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos saadaan selville varastoinventaarin avulla + Varastojen lisäys - kirjataan tuloslaskelmaan positiivisena ja vähennys negatiivisena Ulkopuoliset palvelut ovat kulueriä, jotka liittyvät suoraan yrityksen tuotteisiin ja myytäviin palveluihin, jollei niille ole varattu tuloslaskelmassa omaa nimikettä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut Materiaalit ja palvelut sisältävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot tilikauden aikana, varaston lisäyksen tai vähennyksen ja ulkopuoliset palvelut Valmistus omaan käyttöön sisältää esimerkiksi pysyviin vastaaviin siirrettyjä, alunperin myytäväksi hankittujen hyödykkeiden ostomenoja Liiketoiminnan muut tuotot ovat tuottoja, joilla on yhteys yrityksen varsinaiseen suoritetuotantoon, mutta jotka eivät ole varsinaista liiketoimintaa

12 Veroeristä tuloslaskelmassa esiintyy yleisimmin tilikauden verot, jotka perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen Konsernissa emoyrityksellä on määräysvalta tytäryritykseen Omistusyhteysyritys tarkoittaa, että omistusosuus on vähintään 20% ja yritysten välillä on pysyvä yhteys Korko ja muut Pysyvien vastaavien sijoitukset sisältävät osakkeita, osuuksia ja saamisia - + Poistoero on suunnitelman mukaisten ja kirjanpidossa tehtyjen poistojen erotus - + Vapaaehtoisena varauksena saadaan kirjanpitolain mukaan tehdä investointi-, toiminta- tai muu sellainen varaus Tuloslaskelman erät Tilinpäätössiirrot ovat yrityksen tulonjärjestelykeinoja, joita ei verotuksessa hyväksytä suurempina kuin ne esiintyvät tilinpäätöksessä Satunnaiset erät sisältävät tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin liittyviä tuottoja ja kuluja Jos pysyvien vastaavien sijoitukset liittyvät tulonhankintaan, niiden käyttöarvon alentuminen on arvonalennuksen perusta Jos pysyvien vastaavien sijoitukset liittyvät varojen sijoittamiseen, arvonalennus perustuu markkinahinnan alentumiseen 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista d) Muut korko- ja rahoitustuotot e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

13 Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa useamman tilikauden aikana Taseen erät esitetään käänteisessä likviditeettijärjestyksessä: ne erät, joiden realisointi on vaikeinta, esitetään ensin s. 14 Tase s. 16 Taseen vastattavaapuolella pitkäaikaisempi p ääoma esitetään ensin Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat tuottavat tulos yhden tilikauden aikana Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Vararahasto Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat

14 Maa- ja vesialueista ei pääsääntöisesti tehdä poistoja Sijoitukset sisältävät pysyviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit Kehittämismenot liittyvät tutkimustulosten soveltamiseen suunnittelussa ennen tuotannon aloittamista Aineettomat oikeudet antavat tekijälle määräysvallan luovan työn tulokseen (esim. patentti, toimilupa, tavaramerkki) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat Hinta - Tase Pysyvät vastaavat Muita aineellisia hyödykkeitä voivat olla esim. luonnovarat Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston osalta poistokäytännöt ovat suhteellisen vakiintuneita ja selkeitä Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Ennakkomaksut sisältävät etukäteen tapahtuneet aineettomien hyödykkeiden maksut Liikearvoa syntyy lähes jokaisessa yrityskaupassa. Liikearvoksi kirjataan ostettavan yrityksen kauppahinnan ja taseen loppusumman välinen erotus. Muut pitkävaikutteiset menot eivät ole esineitä, erikseen luovutettavia oikeuksia tai muita hyödykkeitä

15 Rahat ja pankkisaamiset koostuvat käteisvaroista ja pankkitalletuksista Vaihto-omaisuus koostuu myytäväksi tarkotetuista hyödykkeistä Ennakkomaksut sisältävät yrityksen maksamat maksut vaihto-omaisuuseristä, joita ei vielä ole toimitettu yritykselle + Pitkäaikaiset saamiset erääntyvät maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua Muut saamiset ovat lyhytaikaisia Rahoitusarvopaperit sisältävät rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut vastaavat rahoitusvarat Vaihtuvat vastaavat Saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Esim. myyntisaamisten osalta huomioidaan luottotappiot. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset sisältävät tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella suoritetut maksut tulevina tilikausina toteutuvista menoista tai toteutuneet tulot, joista ei olla saatu maksua

16 Lainat rahoituslaitoksilta koostuvat tavanomaisista luottolaitoksilta saaduista lainoista. Useimmiten käytetty vieraan pääoman rahoitusmuoto. Pitkäaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi vuotta pidemmän ajan kuluttua Rahoitusvekselit ovat yrityksen toiminnan rahoitukseen tarkoitettuja lyhytaikaisia luottoja Saadut ennakot muodostuvat maksuista, jotka on saatu etukäteen hyödykkeistä, joita ei vielä ole Ostovelat ovat se osa vastaanotettujen hyödykkeiden menosta, jota ei vielä ole maksettu Siirtovelat sisältävät saadut maksut tulevina tilikausina toteutuvista tuloista ja toteutuneet menot, joista ei ole suoritettu maksua. Siirtovelat ovat usein eriä, joista yritys ei saa laskua. Muut lyhytaikaiset velat sisältävät palkkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut, maksamattomat tuloverot ja arvonlisäverovelan Lyhytaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi vuoden sisällä Oma pääoma Vieras pääoma Vastattavaa Tilinpäätössiirtojen kertymä koostuu poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista Ylikurssirahastoon sisältyy omien osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto Arvonkorotusrahasto sisältää maa- ja vesialueisiin ja joissakin tapauksissa arvopapereihin tehtyjä arvonkorotuksia Luovutushinta > hankintameno Arvonkorotusten edellytyksenä on, että todennäköinen luovutushinta on hankintamenoa suurempi, arvoero on olennainen ja pysyvä ja arvonkorotus tehdään johdonmukaisuutta ja varovaisuutta noudattaen Käyvän arvon rahastoon voidaan tietyin edellytyksin kirjata rahoitusvälineen arvonmuutoksia Tulorahoitus, jota ei ole jaettu osinkoina yrityksen omistajille, sisältyy edellisten tilikausien voitto/tappio- tai tilikauden voitto/tappio-erään Pakollinen varaus tehdään, jos menon tai menetyksen määrää tai toteutumishetkeä ei tiedetä (jos tiedetään, se merkitään siirtovelaksi tai kuluksi)

17 Liiketoiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin yritys on liiketoimintansa kautta pystynyt tuottamaan rahavirtoja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen omistajille, uusiin investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun Liiketoimintaan luetaan rahoituslaskelmassa myös muu toiminta, jota ei voida pitää investointi- tai rahoitustoimintana Rahoituslaskelma voidaan esittää suorana tai epäsuorana laskelmana. Laskelmat eroavat toisistaan ainoastaan liiketoiminnan rahavirtojen osalta. Suora on bruttoperusteinen ja informatiivisempi, epäsuora on nettoperusteinen Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä Rahoituslaskelmassa kuvataan liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoja Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta ja käytöstä tilikauden aikana Investoinnit sisältävät pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ja sijoitusten hankkimisen ja myymisen sekä sijoituksista saatavat korko- ja osinkotuotot Rahoituksen rahavirrat kuvaavat oman ja vieraan pääoman muutoksia tilikaudella Rahoituslaskelma on hyödyllinen vertailtaessa eri yrityksiä keskenään, koska rahoituslaskelmassa eliminoidaan erilaisten arvostus- ja jaksotusratkaisujen vaikutus Rahoituslaskelma täydentää taseen, tuloslaskelman ja liitetietojen antamaa informaatiota rahavirtojen osalta ja tukee tilinpäätöstä oikean ja riittävän kuvan antamisessa yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

18 Toimintakertomuksia koskevia säännöksiä sisältyy yhteisöoikeudellisiin lakeihin, kuten osakeyhtiölakiin Kirjanpitolaki sisältää perussäännökset toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on tilinpäätöksen täydentäminen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Toimintakertomuksessa käytetyt käsitteet, tunnusluvut ja laskukaavat tulee olla samoja kuin tilinpäätöksessä käytetyt Tieto on olennainen, jos se vaikuttaa käsitykseen tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tai taloudellisiin päätöksiin Toimintakertomusta säädellään erityistapauksissa myös muillakin säännöksillä Toimintakertomus on vapaamuotoinen asiakirja Toimintakertomus ja tilinpäätös ei saa olla keskenään ristiriitaisia Toimintakertomus ei ole alisteinen tilinpäätökselle: tilinpäätös ei rajaa toimintakertomuksia käsiteltäviä asioita Eri tilikausien ja mahdollisuuksien mukaan eri yritysten toimintakertomusten tulee olla vertailukelpoisia keskenään Toimintakertomuksessa huomioidaan aikaisemmissa toimintakertomuksissa käsitellyt huomiot, tavoitteet ja ennusteet Toimintakertomus Jos pieni yritys päättää laatia toimintakertomuksen, siinä on esitettävä kaikki tiedot täydellisinä Pienimmät yritykset ovat vapautettu toimintakertomuksen laatimisesta. Tällöin yrityksen on esitettävä yhteisölainsäädännössä siltä vaaditut tiedot liitetiedoissa. Kehitysarvioille esitetäään perustelut ja niihin liittyvät epävarmuustekijät Huomio kiinnitetään liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä niiden oikeudelliseen muotoon Toimintakertomuksen keskeisimmät laadintaperiaatteet ovat olennaisuus, johdonmukaisuus ja varovaisuus. Lisäksi toimintakertomukseen kohdistuu sisältöpainotteisuuden vaatimus. Toimintakertomuksen sisältö riippuu yrityksen koosta ja yhtiömuodosta Toimintakertomuksen laatii yrityksen hallitus tai yrityksen muu vastuullinen toimielin

19 Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys muun vapaan oman pääoman jakamisesta Yleensä yritysten toimintaan vaikuttavat strategiset, operatiiviset, rahoitus- ja vahinkoriskit Toimintakertomuksen vaatimukset Osakeyhtiölaki Kirjanpitolaki Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Keskeisimmät tunnusluvut taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi Henkilöstöä ja ympäristötekijöitä koskevat tunnusluvut Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

20 Tilintarkastuksen kohteena on tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpito ja yrityksen hallinto Tilintarkastuskertomus on lausunto, joka ottaa kantaa siihen, antaako tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, sekä ovatko tilinpäätös ja toimintakertomus ristiriidattomia Tilintarkastus varmistaa tilinpäätöksen luotettavuuden Tilintarkastuskertomuksessa on huomautus, jos joku vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan, tai rikkonut tarkastuskohdetta koskevaa lakia tai yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä Tilintarkastuskertomus Mukautettu tilintarkastuskertomus poikkeaa vakiomuotoisesta Tilintarkastuskertomuksessa esitetään syyt mukautettuun lausuntoon ja mahdollisesti numeerinen arvio syiden vaikutuksesta Tilintarkastuskertomus on useimmiten vakiomuotoinen, jolloin tilinpäätöksessä ei ole ongelmia. Poikkeaminen vakiomuotoisuudesta on erittäin harvinaista. Lausunto voidaan jättää antamatta, jos tilintarkastajalla ei ole ollut käytettävissä tarpeeksi tietoa lausunnon antamiseen Kielteiseen lausuntoon päädytään, jos tilinpäätös tai toimintakertomus on harhaanjohtava tai puuttellinen Mukautettu tilintarkastus voi sisältää lisätiedon, joka ei pääsääntöisesti vaikuta lausuntoihin Jos tilintarkastajan työn laajuutta on rajoitettu tai tilinpäätöstiedoista on erimielisyyttä, tilintarkastaja saattaa päätyä ehdolliseen tai kielteiseen lausuntoon tai lausunnon antamatta jättämiseen Ehdollinen lausunto tarkoittaa, että vakiomuotoinen lausunto ei ole mahdollinen, mutta kielteinen ei ole tarpeellinen

21 Johdon arviot voivat olla virheellisiä tai puutteellisia, ja johto voi myös tarkoitushakuisesti vääristää tilinpäätöksiä Harkinnanvaraisuus ja epätäsmällisyys laskentatoimessa voivat vääristää tilinpäätöksen informaatioarvoa Tunnusluvut muodostavat perustan yrityksen arvon määrittämiselle Tunnuslukuanalyysissä arvioidaan strategian toteutumista taloudellisesta näkökulmasta Eri maiden lainsäädännöt poikkeavat toisistaan, ja saman lainsäädännön puitteissakin tilinpäätöksen laatimisessa on harkinnanvaraa s. 23 Tilinpäätöksiä ei ole laadittu yhdenmukaisella tavalla, joka vaikuttaa tilinpäätösten vertailuun Tilinpäätösanalyysi alkaa tilinpäästen laadun arvioinnilla Toiminnan arviointi Yrityksen toiminnan arvioinnissa analysoidaan toimialaa ja strategiaa, arvioidaan aiempien tilinpäätösten laatua, analysoidaan tunnuslukuja, muodostetaan tulevaisuuden odotuksia, arvioidaan yrityksen pääomakustannukset sekä arvioidaan edellä mainittujen tietojen perusteella yrityksen arvoa Liiketoiminnan analyysin keskeinen tavoite on luoda näkemys yrityksen tulevaisuudesta Yrityksen arvon estimointi on koko analyysin lopullinen tavoite s. 22 Pääomakustannukset määräytyvät riskianalyysin perusteella Toimiala-analyysissä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan toimialan kehitysnäkymiä ja toimialan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä Toimiala-analyysin avulla saadaan selville yrityksen todennäköinen menestyspotentiaali Strategia-analyysissä arvioidaan yrityksen liiketoiminnallisia ratkaisuja ja kykyä muodostaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin sekä strategisi a valintoja vallitsevassa ja odotettavissa olevassa liiketoimintaympäristössä Arvon määrittämisessä keskeisessä asemassa ovat yrityksen tuottamat kassavirrat ja riskin suuruus Tulevaisuuden ennustaminen perustuu yleensä joko tulevien tulosten tai kassavirtojen arviointiin. Lopputuloksena ovat ennusteet tulevaisuuden kannattavuudesta.

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS KIRJATIIVISTELMÄ LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER V A L M E N N U S K U R S S I T K A U P P A K O R K E A A N VALMENNUS Tilinpäätös Kirjanpito TilinpäätöksenPlaatiminen TilinpäätöksenPsisältö Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOTEHTÄVIEN VASTAUKSET 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Sidosryhmät ovat niitä, joilla on yrityksessä jokin taloudellinen panos, josta he saavat jotakin vastineeksi. Sidosryhmiä

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden

Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden Maria Eronen Yritys Oy:n taloushallinto ja kannattavuuden tunnuslukuja Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.5.2009 Tekijä(t) Maria Eronen Koulutusohjelma

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012

Nebula Oy 1.1.2012 31.12.2012 Nebula Oy Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2012 31.12.2012 Y-tunnus 2305424-7 Kotipaikka Helsinki Tilinpäätöksen sisältö: Toimintakertomus 1-4 Konsernin tuloslaskelma 5 Konsernin tase 6 Konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot