LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKENTATOIMI JA RAHOITUS"

Transkriptio

1 Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS

2 s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti yrityksen sidosryhmille. Tilinpäätösasiakirjat ovat ulkoisen laskentatoimen raportteja. s. 3 s. 4 s. 10 s. 17 s. 40 s. 44 s. 43 s. 48 s. 49 s. 50 s. 42 Laskentatoimi Sisäinen laskentatoimi eli johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota yrityksen johdolle, jonka keskeisiä tehtäviä ovat suunnittelu, päätöksenteko ja valvonta s. 18 s. 21 s. 23 s. 20 s. 53 Rahoitus s. 56

3 Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tilinpäätökseen tulee littää toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Tilinpäätös antaa yrityksen sidosryhmille tietoa yrityksen tilanteesta Kaikki yritykset ovat kirjanpitpitovelvollisia ja tilinpäätösvelvollisia Tilinpäätöksen esittämistapaa säädellään kirjanpitolaissa (KPL), kirjanpitoasetuksessa (KPA), kirjanpitolautakunnan (Kila) yleisohjeissa ja lausunnoissa sekä yhteisölainsäädännössä Pörssiyritysten tilinpäätöksiä säätelee lisäksi kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS), arvopaperimarkkinalaki ja Helsingin pörssin säännöt Kirjanpitolain mukaan yrityksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa s. 13 s. 10 Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista s. 17 Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana Liitetiedot täydentävät tasetta, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa Tilinpäätös Tilikausi on yleensä kalenterivuosi Tilinpäätöksen perusteella voidaan laskea yrityksen toimintaa kuvaavia tunnuslukuja s. 23 s. 21 Tilinpäätösanalyysin avulla tehdään päätelmiä yrityksen tilanteesta Tilinpäätösasiakirjat perustuvat tilikauden kirjanpitoon s. 4 Tilikauden päättyessä liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille

4 10v Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen Yrityksen on lähtökohtaisesti pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa Liiketapahtumat kirjataan kahdelle tilille, jotka ilmaisevat mistä raha on saatu ja mihin se on käytetty Menot kohdistetaan kuluksi sille tilikaudelle, jolla ne tuottavat tuloa. Kohdistaminen tapahtuu varastoinventaarin tai poistojen avulla. Kirjanpito Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman Menotositteesta on käytävä ilmi vastaanotettu tuotannontekijä ja vastaanottoajankohta Tulostili selvittää tilikauden tuloksen ja mistä tekijöistä se koostuu Tulotositteesta on käytävä ilmi luovutettu suorite ja luovutusajankohta Tasetili kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tasetili esittää yrityksen omaisuuden ja sen rahoituksen. Tilikauden päättyessä meno-, tulo- ja rahoitustileille kirjatut liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille 6v Tilikauden tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä Maksun todentava tosite on, mikäli mahdollista, oltava maksun saajan tai sen välittäneen rahalaitoksen antama. Muutoin kirjaus voidaan tehdä yrityksen itse laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen perusteella.

5 Debet Veloitus Rahan käyttö Per Tiliristikko Kredit Hyvitys Rahan lähde An Tiliristikko on tilin yleinen esitysmuoto, kaksipuolinen laskelma Tilin oikeaa puolta kutsutaan kreditiksi tai hyvitykseksi. Tilin kredit-puoli ilmaisee rahan lähteen. Kirjaukset kreditpuolelle tehdään an-merkinnällä. Tilin vasenta puolta kutsutaan debetiksi tai veloitukseksi. Tilin debet-puoli ilmaisee rahan käytön. Kirjaukset debet-puolelle tehdään per-merkinnällä. Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito) Yrityksen käyttämien tilien joukkoa kutsutaan tilikartaksi Kirjaus tai vienti on liiketapahtumaa kuvaava kirjanpitoon tehtävä merkintä Lyhytvaikutteiset menot tuottavat tuloa yhden tilikauden aikana Pitkävaikutteiset menot tuottavat tuloa useamman tilikauden aikana Kirjanpito Meno syntyy, kun yritys vastaanottaa tuotannontekijän Liiketapahtumieen kuvaamiseen käytetään tulo-, meno- ja rahoitustilejä Tulo syntyy, kun yritys luovuttaa suoritteen Rahoitustili voi olla raha - ja saatavatili tai pääomatili Kirjausten nyrkkisääntö Kassatilillä (ja raha- ja saatavatileillä yleensä) rahan lisäys kirjataan debetpuolelle ja vähennys kredit-puolelle. Kassatili + - Liiketapahtumia ovat tulot, menot ja rahoitustapahtumat Rahoitustapahtuma syntyy, kun vastaanotettu tai luovutettu suorite maksetaan. Rahoitustapahtumia syntyy myös yrityksen saadessa rahoitusta tai sen maksaessa osinkoja.

6 Käytettävissä olevat tilit: Kassatili, Vieras pääoma, Ostot, Koneet ja kalusto, Mainosmenot, Myynnit Tapahtuma Yritys ottaa lainaa 1000 euroa Lainaraha lisää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin debet-puolelle + Kassatili Vastakirjaus tehdään vieraan pääoman tilin kredit-puolelle Vieras pääoma 1000 Kirjaus Per Kassatili an Vieras pääoma 1000 euroa Yritys ostaa myyntitarkoitukseen hyödykkeitä 100 eurolla Ostot vähentävät rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 100 Vastakirjaus tehdään ostotilin debet-puolelle Ostot 100 Per Ostot an Kassatili 100 euroa Yritys ostaa 500 euron arvoisen koneen Koneen hankinta vähentää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 500 Vastakirjaus tehdään Koneet ja kalusto -tilin debet-puolelle Koneet ja kalusto 500 Per Koneet ja Kalusto an Kassatili 500 euroa Yritys mainostaa hyödykettä 10 euron arvosta Mainoskulut vähentävät rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 10 Vastakirjaus tehdään mainosmenotilin debetpuolelle Mainosmenot 10 Per Mainosmenot an Kassatili 10 euroa Yritys myy hyödykettä yhteensä 240 euron arvosta Myynti lisää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin debetpuolelle 240 Vastakirjaus tehdään myyntitilin kredit-puolelle Myynnit 240 Per Kassatili an Myynnit 240 euroa

7 Hankintameno jaetaan kuluksi niille tilikausille, joilla se tuottaa tuloa. Tilikaudelle jaksotettua osaa menosta kutsutaan poistoksi Poistoja tehdään käyttöomaisuudesta (esim. rakennukset, koneet), joka tuottaa tuloa useamman tilikauden aikana Varaston arvo tilikauden alussa oli 0 euroa ja tilikauden päättyessä 20 euroa. Varaston muutos on tällöin 20 euroa. Kirjaus tehdään seuraavasti: Kun hankintamenosta vähennetään poisto, jäljelle jää menojäännös, joka tuottaa tuloa tulevilla tilikausilla. Aktivoinnilla tarkoitetaan sitä, että menojäännös on aktiivinen tulon tuotttamisessa. Varasto 20 Varaston muutos 20 Per Varasto an Varaston muutos 20 euroa Vaihto-omaisuus käytetään myytäväksi tai myytävien tuotteiden valmistukseen Hankintameno - Poisto Taloudellinen pitoaika on aika, jona investointi tuottaa tuloa Tasapoistoa käyttäessä poiston suuruus saadaan jakamalla hankintameno taloudellisella pitoajalla Vastakirjaus tehdään omaisuuserän tilin (esim. Koneet ja kalusto) kredit-puolelle Poisto kirjataan kuluksi poistotilin debet-puolelle Hankintameno Pitoaika Koneet ja kalusto Poisto 100 Menojen jaksottaminen Esim. yritys ostaa 500 arvoisen koneen, jonka pitoaika on 5 vuotta. Tilikauden poisto on 100 euroa, jolloin kirjaus on: Per Poisto an Koneet ja kalusto 100 euroa Tilinpäätöksessä kirjataan kuluksi ainoastaan myytyjen tuotteiden hankintameno Inventoinnilla tarkoitetaan varaston määrän selvittämistä. Ostot - Varaston muutos Varastossa tilinpäätöshetkellä olevat tavarat ovat yrityksen omaisuutta, joten ne esitetään taseessa omaisuutena eli varoina (taseen vastaavaa-puolella)

8 Tulostili Kulu Voitto Tuotto Tappio Tappio Tasetili Voitto Tili Tulos/tasetili 30 Loppusaldo Meno kuuluu tilikaudelle, jos suorite on vastaanotettu ja siitä ei odoteta myöhempiä tuloja Kulu = Tilikaudelle jaksotettu meno Tulostilin debetpuolelle päätetään tilikauden kulut Tilikauden päättyessä meno-, tulo- ja rahoitustileille kirjatut liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille Tulo-, meno- ja rahoitustileiltä lasketaan tapahtumien yhteissumma eli loppusaldo Tili päätetään siten, että sen molemmat puolet ovat samansuuruiset. Loppusaldo lisätään tilin pienemmälle puolelle ja joko tulostilille tai tasetilille. Tulostilin kredit-puolelle päätetään tilikauden tuotot. Tuotto = Tilikaudelle jaksotettu tulo Tulos on tulostilin debet- ja kredit-puolen saldojen erotus Tilikauden tulos kirjataan tulostilin pienemmälle puolelle ja tasetilin vastakkaiselle puolelle Tulostili selvittää tilikauden tuloksen ja mistä tekijöistä se koostuu Tilinpäätöksen laatiminen Tasetili kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tasetili esittää yrityksen omaisuuden ja sen rahoituksen. Tilit menevät tasan, eli lopussa tasetilin molempien puolien tulisi olla yhtä suuret Raha-, saatava- ja pääomatilit päätetään tasetilin debetpuolelle (vastaavaa), jos ne kuvaavat yrityksen omaisuutta eli varoja, ja kredit-puolelle (vastattavaa), jos ne kuvaavat toiminnan rahoitusta eli velkoja Vastaavaa Omaisuus Varat Tasetili Vastattavaa Rahoitus Velat

9 Kassatili kuvaa yrityksen varoja. Saldo päätetään tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Kassatili 630 euroa Kassatili Kulu Tuotto Tulos Vastaavaa Omaisuus Varat Tase 630 Vastattavaa Rahoitus Velat Vieraan pääoman tili kuvaa toiminnan rahoitusta. Saldo päätetään tasetilin kredit-puolelle kirjauksella: per Vieras pääoma an Tase 1000 euroa Myyntituottojen tili kuvaa tilikauden tuottoaa. Saldo päätetään tulostilin kredit-puolelle kirjauksella: per Myyntituotot an Tulos 240 euroa Vieras pääoma Myynnit Ostotili kuvaa tilikauden kuluja (siltä osin kuin ostomenot ovat tuottaneet tuloa). Saldo päätetään tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Ostot 100 euroa Varastotili kuvaa yrityksen varoja. Saldo päätetään tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Varasto 20 Varaston muutos (lisäys) kuvaa sitä osuutta ostoista, jota ei ole vielä käytetty. Saldo kirjataan tulostilin kredit-puolelle, jolloin ostot pienenevät varaston muutoksen verran. Tehdään kirjaus: per Varaston muutos an Tulos 20 euroa Koneet ja kalusto tili kuvaa menojäännöksiä, jotka ovat yrityksen varoja. Saldo kirjataan tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Koneet ja kalusto 400 euroa Ostot Varasto Varaston muutos Koneet ja kalusto Myytyjen tuotteiden hankintameno Poistot ovat tilikauden kuluja. Saldo kirjataan tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Poistot 100 euroa Mainosmenot ovat tilikauden kuluja. Saldo kirjataan tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Mainosmenot 10 euroa Poistot Mainosmenot Tulostilin kredit-saldo on 50 euroa, eli tilikauden voitto on 50 euroa. Saldo kirjataan tasetilin kredit-puolelle kirjauksella: per Tulos an Tase 50 euroa. Tulostili ja tasetili menevät tasan. Tilikauden voitto

10 Tuloslaskelman muoto saattaa vaihdella yrityskohtaisesti. Pakollisia eriä, jotka on aina esitettävä, on noin kymmenkunta. 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana ab) Varastojen muutos b) Ulkopuoliset palvelut Tuloslaskelma voidaan 6. Henkilöstökulut esittää kululajikohtaisena tai a) Palkat ja palkkiot toimintokohtaisena. Suurin b) Henkilösivukulut osa suomalaisista yrityksistä ba) Eläkekulut laatii kululajikohtaisen bb) Muut henkilösivukulut tuloslaskelman. 7. Poistot ja arvonalentumiset a) Suunnitelman mukaiset poistot b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista d) Muut korko- ja rahoitustuotot e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tuloslaskelma Tuloslaskelman erä merkitään sitä ylemmäksi, mitä välittömämpi on sen yhteys ulkopuolisille luovutettavien hyödykkeiden valmistamiseen Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelman tehtävä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut Esittämisjärjestystä säätelee kirjanpitolaki, -asetus ja -lautakunta

11 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset ovat harvinaisia, koska vaihtuvien vastaavien normaaleja arvonalentumisia käsitellään muualla tuloslaskelmassa (hävikki varaston yhteydessä, arvopapereiden arvonalentumiset rahoitustuotoissa ja - kuluissa) Kirjanpitolain mukaan pysyvien vastaavien hyödykkeestä tai sijoituksesta tulee tehdä arvonalennus, jos sen tulevaisuudessa todennäköisesti kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa pienempi Tulo < Poistamaton hankintameno Palkat ja palkkiot sisältävät vain rahapalkat, ei esim. luontaisetuja Henkilösivukulut koostuvat pakollisista eläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmenoista sekä sosiaaliturvamaksuista Liiketoiminnan muut kulut ovat kuluja, joilla ei ole muuta nimikettä tuloslaskelmassa. Ne kohdistuvat usein koko yritykseen (esim. hallinnon kulut, sähkö). Poistot ovat se osa taseen pysyvien vastaavien hankintamenosta, joka on jaksotettu tilikaudelle kuluksi Palkat ja palkkiot Poistot ja arvonalentumiset 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana ab) Varastojen muutos b) Ulkopuoliset palvelut 6. Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut bb) Muut henkilösivukulut 7. Poistot ja arvonalentumiset a) Suunnitelman mukaiset poistot b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut Tuloslaskelman erät Liikevaihtoon sisältyvät yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynniin määrään perustuvat verot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos saadaan selville varastoinventaarin avulla + Varastojen lisäys - kirjataan tuloslaskelmaan positiivisena ja vähennys negatiivisena Ulkopuoliset palvelut ovat kulueriä, jotka liittyvät suoraan yrityksen tuotteisiin ja myytäviin palveluihin, jollei niille ole varattu tuloslaskelmassa omaa nimikettä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut Materiaalit ja palvelut sisältävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot tilikauden aikana, varaston lisäyksen tai vähennyksen ja ulkopuoliset palvelut Valmistus omaan käyttöön sisältää esimerkiksi pysyviin vastaaviin siirrettyjä, alunperin myytäväksi hankittujen hyödykkeiden ostomenoja Liiketoiminnan muut tuotot ovat tuottoja, joilla on yhteys yrityksen varsinaiseen suoritetuotantoon, mutta jotka eivät ole varsinaista liiketoimintaa

12 Veroeristä tuloslaskelmassa esiintyy yleisimmin tilikauden verot, jotka perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen Konsernissa emoyrityksellä on määräysvalta tytäryritykseen Omistusyhteysyritys tarkoittaa, että omistusosuus on vähintään 20% ja yritysten välillä on pysyvä yhteys Korko ja muut Pysyvien vastaavien sijoitukset sisältävät osakkeita, osuuksia ja saamisia - + Poistoero on suunnitelman mukaisten ja kirjanpidossa tehtyjen poistojen erotus - + Vapaaehtoisena varauksena saadaan kirjanpitolain mukaan tehdä investointi-, toiminta- tai muu sellainen varaus Tuloslaskelman erät Tilinpäätössiirrot ovat yrityksen tulonjärjestelykeinoja, joita ei verotuksessa hyväksytä suurempina kuin ne esiintyvät tilinpäätöksessä Satunnaiset erät sisältävät tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin liittyviä tuottoja ja kuluja Jos pysyvien vastaavien sijoitukset liittyvät tulonhankintaan, niiden käyttöarvon alentuminen on arvonalennuksen perusta Jos pysyvien vastaavien sijoitukset liittyvät varojen sijoittamiseen, arvonalennus perustuu markkinahinnan alentumiseen 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista d) Muut korko- ja rahoitustuotot e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

13 Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa useamman tilikauden aikana Taseen erät esitetään käänteisessä likviditeettijärjestyksessä: ne erät, joiden realisointi on vaikeinta, esitetään ensin s. 14 Tase s. 16 Taseen vastattavaapuolella pitkäaikaisempi p ääoma esitetään ensin Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat tuottavat tulos yhden tilikauden aikana Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Vararahasto Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat

14 Maa- ja vesialueista ei pääsääntöisesti tehdä poistoja Sijoitukset sisältävät pysyviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit Kehittämismenot liittyvät tutkimustulosten soveltamiseen suunnittelussa ennen tuotannon aloittamista Aineettomat oikeudet antavat tekijälle määräysvallan luovan työn tulokseen (esim. patentti, toimilupa, tavaramerkki) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat Hinta - Tase Pysyvät vastaavat Muita aineellisia hyödykkeitä voivat olla esim. luonnovarat Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston osalta poistokäytännöt ovat suhteellisen vakiintuneita ja selkeitä Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Ennakkomaksut sisältävät etukäteen tapahtuneet aineettomien hyödykkeiden maksut Liikearvoa syntyy lähes jokaisessa yrityskaupassa. Liikearvoksi kirjataan ostettavan yrityksen kauppahinnan ja taseen loppusumman välinen erotus. Muut pitkävaikutteiset menot eivät ole esineitä, erikseen luovutettavia oikeuksia tai muita hyödykkeitä

15 Rahat ja pankkisaamiset koostuvat käteisvaroista ja pankkitalletuksista Vaihto-omaisuus koostuu myytäväksi tarkotetuista hyödykkeistä Ennakkomaksut sisältävät yrityksen maksamat maksut vaihto-omaisuuseristä, joita ei vielä ole toimitettu yritykselle + Pitkäaikaiset saamiset erääntyvät maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua Muut saamiset ovat lyhytaikaisia Rahoitusarvopaperit sisältävät rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut vastaavat rahoitusvarat Vaihtuvat vastaavat Saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Esim. myyntisaamisten osalta huomioidaan luottotappiot. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset sisältävät tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella suoritetut maksut tulevina tilikausina toteutuvista menoista tai toteutuneet tulot, joista ei olla saatu maksua

16 Lainat rahoituslaitoksilta koostuvat tavanomaisista luottolaitoksilta saaduista lainoista. Useimmiten käytetty vieraan pääoman rahoitusmuoto. Pitkäaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi vuotta pidemmän ajan kuluttua Rahoitusvekselit ovat yrityksen toiminnan rahoitukseen tarkoitettuja lyhytaikaisia luottoja Saadut ennakot muodostuvat maksuista, jotka on saatu etukäteen hyödykkeistä, joita ei vielä ole Ostovelat ovat se osa vastaanotettujen hyödykkeiden menosta, jota ei vielä ole maksettu Siirtovelat sisältävät saadut maksut tulevina tilikausina toteutuvista tuloista ja toteutuneet menot, joista ei ole suoritettu maksua. Siirtovelat ovat usein eriä, joista yritys ei saa laskua. Muut lyhytaikaiset velat sisältävät palkkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut, maksamattomat tuloverot ja arvonlisäverovelan Lyhytaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi vuoden sisällä Oma pääoma Vieras pääoma Vastattavaa Tilinpäätössiirtojen kertymä koostuu poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista Ylikurssirahastoon sisältyy omien osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto Arvonkorotusrahasto sisältää maa- ja vesialueisiin ja joissakin tapauksissa arvopapereihin tehtyjä arvonkorotuksia Luovutushinta > hankintameno Arvonkorotusten edellytyksenä on, että todennäköinen luovutushinta on hankintamenoa suurempi, arvoero on olennainen ja pysyvä ja arvonkorotus tehdään johdonmukaisuutta ja varovaisuutta noudattaen Käyvän arvon rahastoon voidaan tietyin edellytyksin kirjata rahoitusvälineen arvonmuutoksia Tulorahoitus, jota ei ole jaettu osinkoina yrityksen omistajille, sisältyy edellisten tilikausien voitto/tappio- tai tilikauden voitto/tappio-erään Pakollinen varaus tehdään, jos menon tai menetyksen määrää tai toteutumishetkeä ei tiedetä (jos tiedetään, se merkitään siirtovelaksi tai kuluksi)

17 Liiketoiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin yritys on liiketoimintansa kautta pystynyt tuottamaan rahavirtoja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen omistajille, uusiin investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun Liiketoimintaan luetaan rahoituslaskelmassa myös muu toiminta, jota ei voida pitää investointi- tai rahoitustoimintana Rahoituslaskelma voidaan esittää suorana tai epäsuorana laskelmana. Laskelmat eroavat toisistaan ainoastaan liiketoiminnan rahavirtojen osalta. Suora on bruttoperusteinen ja informatiivisempi, epäsuora on nettoperusteinen Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä Rahoituslaskelmassa kuvataan liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoja Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta ja käytöstä tilikauden aikana Investoinnit sisältävät pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ja sijoitusten hankkimisen ja myymisen sekä sijoituksista saatavat korko- ja osinkotuotot Rahoituksen rahavirrat kuvaavat oman ja vieraan pääoman muutoksia tilikaudella Rahoituslaskelma on hyödyllinen vertailtaessa eri yrityksiä keskenään, koska rahoituslaskelmassa eliminoidaan erilaisten arvostus- ja jaksotusratkaisujen vaikutus Rahoituslaskelma täydentää taseen, tuloslaskelman ja liitetietojen antamaa informaatiota rahavirtojen osalta ja tukee tilinpäätöstä oikean ja riittävän kuvan antamisessa yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

18 Toimintakertomuksia koskevia säännöksiä sisältyy yhteisöoikeudellisiin lakeihin, kuten osakeyhtiölakiin Kirjanpitolaki sisältää perussäännökset toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on tilinpäätöksen täydentäminen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Toimintakertomuksessa käytetyt käsitteet, tunnusluvut ja laskukaavat tulee olla samoja kuin tilinpäätöksessä käytetyt Tieto on olennainen, jos se vaikuttaa käsitykseen tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tai taloudellisiin päätöksiin Toimintakertomusta säädellään erityistapauksissa myös muillakin säännöksillä Toimintakertomus on vapaamuotoinen asiakirja Toimintakertomus ja tilinpäätös ei saa olla keskenään ristiriitaisia Toimintakertomus ei ole alisteinen tilinpäätökselle: tilinpäätös ei rajaa toimintakertomuksia käsiteltäviä asioita Eri tilikausien ja mahdollisuuksien mukaan eri yritysten toimintakertomusten tulee olla vertailukelpoisia keskenään Toimintakertomuksessa huomioidaan aikaisemmissa toimintakertomuksissa käsitellyt huomiot, tavoitteet ja ennusteet Toimintakertomus Jos pieni yritys päättää laatia toimintakertomuksen, siinä on esitettävä kaikki tiedot täydellisinä Pienimmät yritykset ovat vapautettu toimintakertomuksen laatimisesta. Tällöin yrityksen on esitettävä yhteisölainsäädännössä siltä vaaditut tiedot liitetiedoissa. Kehitysarvioille esitetäään perustelut ja niihin liittyvät epävarmuustekijät Huomio kiinnitetään liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä niiden oikeudelliseen muotoon Toimintakertomuksen keskeisimmät laadintaperiaatteet ovat olennaisuus, johdonmukaisuus ja varovaisuus. Lisäksi toimintakertomukseen kohdistuu sisältöpainotteisuuden vaatimus. Toimintakertomuksen sisältö riippuu yrityksen koosta ja yhtiömuodosta Toimintakertomuksen laatii yrityksen hallitus tai yrityksen muu vastuullinen toimielin

19 Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys muun vapaan oman pääoman jakamisesta Yleensä yritysten toimintaan vaikuttavat strategiset, operatiiviset, rahoitus- ja vahinkoriskit Toimintakertomuksen vaatimukset Osakeyhtiölaki Kirjanpitolaki Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Keskeisimmät tunnusluvut taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi Henkilöstöä ja ympäristötekijöitä koskevat tunnusluvut Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

20 Tilintarkastuksen kohteena on tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpito ja yrityksen hallinto Tilintarkastuskertomus on lausunto, joka ottaa kantaa siihen, antaako tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, sekä ovatko tilinpäätös ja toimintakertomus ristiriidattomia Tilintarkastus varmistaa tilinpäätöksen luotettavuuden Tilintarkastuskertomuksessa on huomautus, jos joku vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan, tai rikkonut tarkastuskohdetta koskevaa lakia tai yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä Tilintarkastuskertomus Mukautettu tilintarkastuskertomus poikkeaa vakiomuotoisesta Tilintarkastuskertomuksessa esitetään syyt mukautettuun lausuntoon ja mahdollisesti numeerinen arvio syiden vaikutuksesta Tilintarkastuskertomus on useimmiten vakiomuotoinen, jolloin tilinpäätöksessä ei ole ongelmia. Poikkeaminen vakiomuotoisuudesta on erittäin harvinaista. Lausunto voidaan jättää antamatta, jos tilintarkastajalla ei ole ollut käytettävissä tarpeeksi tietoa lausunnon antamiseen Kielteiseen lausuntoon päädytään, jos tilinpäätös tai toimintakertomus on harhaanjohtava tai puuttellinen Mukautettu tilintarkastus voi sisältää lisätiedon, joka ei pääsääntöisesti vaikuta lausuntoihin Jos tilintarkastajan työn laajuutta on rajoitettu tai tilinpäätöstiedoista on erimielisyyttä, tilintarkastaja saattaa päätyä ehdolliseen tai kielteiseen lausuntoon tai lausunnon antamatta jättämiseen Ehdollinen lausunto tarkoittaa, että vakiomuotoinen lausunto ei ole mahdollinen, mutta kielteinen ei ole tarpeellinen

21 Johdon arviot voivat olla virheellisiä tai puutteellisia, ja johto voi myös tarkoitushakuisesti vääristää tilinpäätöksiä Harkinnanvaraisuus ja epätäsmällisyys laskentatoimessa voivat vääristää tilinpäätöksen informaatioarvoa Tunnusluvut muodostavat perustan yrityksen arvon määrittämiselle Tunnuslukuanalyysissä arvioidaan strategian toteutumista taloudellisesta näkökulmasta Eri maiden lainsäädännöt poikkeavat toisistaan, ja saman lainsäädännön puitteissakin tilinpäätöksen laatimisessa on harkinnanvaraa s. 23 Tilinpäätöksiä ei ole laadittu yhdenmukaisella tavalla, joka vaikuttaa tilinpäätösten vertailuun Tilinpäätösanalyysi alkaa tilinpäästen laadun arvioinnilla Toiminnan arviointi Yrityksen toiminnan arvioinnissa analysoidaan toimialaa ja strategiaa, arvioidaan aiempien tilinpäätösten laatua, analysoidaan tunnuslukuja, muodostetaan tulevaisuuden odotuksia, arvioidaan yrityksen pääomakustannukset sekä arvioidaan edellä mainittujen tietojen perusteella yrityksen arvoa Liiketoiminnan analyysin keskeinen tavoite on luoda näkemys yrityksen tulevaisuudesta Yrityksen arvon estimointi on koko analyysin lopullinen tavoite s. 22 Pääomakustannukset määräytyvät riskianalyysin perusteella Toimiala-analyysissä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan toimialan kehitysnäkymiä ja toimialan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä Toimiala-analyysin avulla saadaan selville yrityksen todennäköinen menestyspotentiaali Strategia-analyysissä arvioidaan yrityksen liiketoiminnallisia ratkaisuja ja kykyä muodostaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin sekä strategisi a valintoja vallitsevassa ja odotettavissa olevassa liiketoimintaympäristössä Arvon määrittämisessä keskeisessä asemassa ovat yrityksen tuottamat kassavirrat ja riskin suuruus Tulevaisuuden ennustaminen perustuu yleensä joko tulevien tulosten tai kassavirtojen arviointiin. Lopputuloksena ovat ennusteet tulevaisuuden kannattavuudesta.

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS KIRJATIIVISTELMÄ LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER V A L M E N N U S K U R S S I T K A U P P A K O R K E A A N VALMENNUS Tilinpäätös Kirjanpito TilinpäätöksenPlaatiminen TilinpäätöksenPsisältö Tuloslaskelma

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot