LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LASKENTATOIMI JA RAHOITUS"

Transkriptio

1 Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS

2 s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti yrityksen sidosryhmille. Tilinpäätösasiakirjat ovat ulkoisen laskentatoimen raportteja. s. 3 s. 4 s. 10 s. 17 s. 40 s. 44 s. 43 s. 48 s. 49 s. 50 s. 42 Laskentatoimi Sisäinen laskentatoimi eli johdon laskentatoimi tuottaa informaatiota yrityksen johdolle, jonka keskeisiä tehtäviä ovat suunnittelu, päätöksenteko ja valvonta s. 18 s. 21 s. 23 s. 20 s. 53 Rahoitus s. 56

3 Varsinaisen tilinpäätöksen lisäksi tilinpäätökseen tulee littää toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Tilinpäätös antaa yrityksen sidosryhmille tietoa yrityksen tilanteesta Kaikki yritykset ovat kirjanpitpitovelvollisia ja tilinpäätösvelvollisia Tilinpäätöksen esittämistapaa säädellään kirjanpitolaissa (KPL), kirjanpitoasetuksessa (KPA), kirjanpitolautakunnan (Kila) yleisohjeissa ja lausunnoissa sekä yhteisölainsäädännössä Pörssiyritysten tilinpäätöksiä säätelee lisäksi kansainväliset tilinpäätösstandardit (IFRS), arvopaperimarkkinalaki ja Helsingin pörssin säännöt Kirjanpitolain mukaan yrityksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot Tase kuvaa tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa s. 13 s. 10 Tuloslaskelma kuvaa tuloksen muodostumista s. 17 Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana Liitetiedot täydentävät tasetta, tuloslaskelmaa ja rahoituslaskelmaa Tilinpäätös Tilikausi on yleensä kalenterivuosi Tilinpäätöksen perusteella voidaan laskea yrityksen toimintaa kuvaavia tunnuslukuja s. 23 s. 21 Tilinpäätösanalyysin avulla tehdään päätelmiä yrityksen tilanteesta Tilinpäätösasiakirjat perustuvat tilikauden kirjanpitoon s. 4 Tilikauden päättyessä liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille

4 10v Kirjanpitokirjat on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Jokainen yritys on kirjanpitovelvollinen Yrityksen on lähtökohtaisesti pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa Liiketapahtumat kirjataan kahdelle tilille, jotka ilmaisevat mistä raha on saatu ja mihin se on käytetty Menot kohdistetaan kuluksi sille tilikaudelle, jolla ne tuottavat tuloa. Kohdistaminen tapahtuu varastoinventaarin tai poistojen avulla. Kirjanpito Kirjausten on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman Menotositteesta on käytävä ilmi vastaanotettu tuotannontekijä ja vastaanottoajankohta Tulostili selvittää tilikauden tuloksen ja mistä tekijöistä se koostuu Tulotositteesta on käytävä ilmi luovutettu suorite ja luovutusajankohta Tasetili kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tasetili esittää yrityksen omaisuuden ja sen rahoituksen. Tilikauden päättyessä meno-, tulo- ja rahoitustileille kirjatut liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille 6v Tilikauden tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisestä Maksun todentava tosite on, mikäli mahdollista, oltava maksun saajan tai sen välittäneen rahalaitoksen antama. Muutoin kirjaus voidaan tehdä yrityksen itse laatiman ja asianmukaisesti varmennetun tositteen perusteella.

5 Debet Veloitus Rahan käyttö Per Tiliristikko Kredit Hyvitys Rahan lähde An Tiliristikko on tilin yleinen esitysmuoto, kaksipuolinen laskelma Tilin oikeaa puolta kutsutaan kreditiksi tai hyvitykseksi. Tilin kredit-puoli ilmaisee rahan lähteen. Kirjaukset kreditpuolelle tehdään an-merkinnällä. Tilin vasenta puolta kutsutaan debetiksi tai veloitukseksi. Tilin debet-puoli ilmaisee rahan käytön. Kirjaukset debet-puolelle tehdään per-merkinnällä. Liiketapahtumat kirjataan kirjanpitoon aikajärjestyksessä (peruskirjanpito) ja asiajärjestyksessä (pääkirjanpito) Yrityksen käyttämien tilien joukkoa kutsutaan tilikartaksi Kirjaus tai vienti on liiketapahtumaa kuvaava kirjanpitoon tehtävä merkintä Lyhytvaikutteiset menot tuottavat tuloa yhden tilikauden aikana Pitkävaikutteiset menot tuottavat tuloa useamman tilikauden aikana Kirjanpito Meno syntyy, kun yritys vastaanottaa tuotannontekijän Liiketapahtumieen kuvaamiseen käytetään tulo-, meno- ja rahoitustilejä Tulo syntyy, kun yritys luovuttaa suoritteen Rahoitustili voi olla raha - ja saatavatili tai pääomatili Kirjausten nyrkkisääntö Kassatilillä (ja raha- ja saatavatileillä yleensä) rahan lisäys kirjataan debetpuolelle ja vähennys kredit-puolelle. Kassatili + - Liiketapahtumia ovat tulot, menot ja rahoitustapahtumat Rahoitustapahtuma syntyy, kun vastaanotettu tai luovutettu suorite maksetaan. Rahoitustapahtumia syntyy myös yrityksen saadessa rahoitusta tai sen maksaessa osinkoja.

6 Käytettävissä olevat tilit: Kassatili, Vieras pääoma, Ostot, Koneet ja kalusto, Mainosmenot, Myynnit Tapahtuma Yritys ottaa lainaa 1000 euroa Lainaraha lisää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin debet-puolelle + Kassatili Vastakirjaus tehdään vieraan pääoman tilin kredit-puolelle Vieras pääoma 1000 Kirjaus Per Kassatili an Vieras pääoma 1000 euroa Yritys ostaa myyntitarkoitukseen hyödykkeitä 100 eurolla Ostot vähentävät rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 100 Vastakirjaus tehdään ostotilin debet-puolelle Ostot 100 Per Ostot an Kassatili 100 euroa Yritys ostaa 500 euron arvoisen koneen Koneen hankinta vähentää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 500 Vastakirjaus tehdään Koneet ja kalusto -tilin debet-puolelle Koneet ja kalusto 500 Per Koneet ja Kalusto an Kassatili 500 euroa Yritys mainostaa hyödykettä 10 euron arvosta Mainoskulut vähentävät rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin kredit-puolelle 10 Vastakirjaus tehdään mainosmenotilin debetpuolelle Mainosmenot 10 Per Mainosmenot an Kassatili 10 euroa Yritys myy hyödykettä yhteensä 240 euron arvosta Myynti lisää rahamäärää kassatilillä, joten kirjaus tehdään kassatilin debetpuolelle 240 Vastakirjaus tehdään myyntitilin kredit-puolelle Myynnit 240 Per Kassatili an Myynnit 240 euroa

7 Hankintameno jaetaan kuluksi niille tilikausille, joilla se tuottaa tuloa. Tilikaudelle jaksotettua osaa menosta kutsutaan poistoksi Poistoja tehdään käyttöomaisuudesta (esim. rakennukset, koneet), joka tuottaa tuloa useamman tilikauden aikana Varaston arvo tilikauden alussa oli 0 euroa ja tilikauden päättyessä 20 euroa. Varaston muutos on tällöin 20 euroa. Kirjaus tehdään seuraavasti: Kun hankintamenosta vähennetään poisto, jäljelle jää menojäännös, joka tuottaa tuloa tulevilla tilikausilla. Aktivoinnilla tarkoitetaan sitä, että menojäännös on aktiivinen tulon tuotttamisessa. Varasto 20 Varaston muutos 20 Per Varasto an Varaston muutos 20 euroa Vaihto-omaisuus käytetään myytäväksi tai myytävien tuotteiden valmistukseen Hankintameno - Poisto Taloudellinen pitoaika on aika, jona investointi tuottaa tuloa Tasapoistoa käyttäessä poiston suuruus saadaan jakamalla hankintameno taloudellisella pitoajalla Vastakirjaus tehdään omaisuuserän tilin (esim. Koneet ja kalusto) kredit-puolelle Poisto kirjataan kuluksi poistotilin debet-puolelle Hankintameno Pitoaika Koneet ja kalusto Poisto 100 Menojen jaksottaminen Esim. yritys ostaa 500 arvoisen koneen, jonka pitoaika on 5 vuotta. Tilikauden poisto on 100 euroa, jolloin kirjaus on: Per Poisto an Koneet ja kalusto 100 euroa Tilinpäätöksessä kirjataan kuluksi ainoastaan myytyjen tuotteiden hankintameno Inventoinnilla tarkoitetaan varaston määrän selvittämistä. Ostot - Varaston muutos Varastossa tilinpäätöshetkellä olevat tavarat ovat yrityksen omaisuutta, joten ne esitetään taseessa omaisuutena eli varoina (taseen vastaavaa-puolella)

8 Tulostili Kulu Voitto Tuotto Tappio Tappio Tasetili Voitto Tili Tulos/tasetili 30 Loppusaldo Meno kuuluu tilikaudelle, jos suorite on vastaanotettu ja siitä ei odoteta myöhempiä tuloja Kulu = Tilikaudelle jaksotettu meno Tulostilin debetpuolelle päätetään tilikauden kulut Tilikauden päättyessä meno-, tulo- ja rahoitustileille kirjatut liiketapahtumat päätetään tulos- ja tasetilille Tulo-, meno- ja rahoitustileiltä lasketaan tapahtumien yhteissumma eli loppusaldo Tili päätetään siten, että sen molemmat puolet ovat samansuuruiset. Loppusaldo lisätään tilin pienemmälle puolelle ja joko tulostilille tai tasetilille. Tulostilin kredit-puolelle päätetään tilikauden tuotot. Tuotto = Tilikaudelle jaksotettu tulo Tulos on tulostilin debet- ja kredit-puolen saldojen erotus Tilikauden tulos kirjataan tulostilin pienemmälle puolelle ja tasetilin vastakkaiselle puolelle Tulostili selvittää tilikauden tuloksen ja mistä tekijöistä se koostuu Tilinpäätöksen laatiminen Tasetili kuvaa yrityksen taloudellista asemaa tilinpäätöshetkellä. Tasetili esittää yrityksen omaisuuden ja sen rahoituksen. Tilit menevät tasan, eli lopussa tasetilin molempien puolien tulisi olla yhtä suuret Raha-, saatava- ja pääomatilit päätetään tasetilin debetpuolelle (vastaavaa), jos ne kuvaavat yrityksen omaisuutta eli varoja, ja kredit-puolelle (vastattavaa), jos ne kuvaavat toiminnan rahoitusta eli velkoja Vastaavaa Omaisuus Varat Tasetili Vastattavaa Rahoitus Velat

9 Kassatili kuvaa yrityksen varoja. Saldo päätetään tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Kassatili 630 euroa Kassatili Kulu Tuotto Tulos Vastaavaa Omaisuus Varat Tase 630 Vastattavaa Rahoitus Velat Vieraan pääoman tili kuvaa toiminnan rahoitusta. Saldo päätetään tasetilin kredit-puolelle kirjauksella: per Vieras pääoma an Tase 1000 euroa Myyntituottojen tili kuvaa tilikauden tuottoaa. Saldo päätetään tulostilin kredit-puolelle kirjauksella: per Myyntituotot an Tulos 240 euroa Vieras pääoma Myynnit Ostotili kuvaa tilikauden kuluja (siltä osin kuin ostomenot ovat tuottaneet tuloa). Saldo päätetään tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Ostot 100 euroa Varastotili kuvaa yrityksen varoja. Saldo päätetään tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Varasto 20 Varaston muutos (lisäys) kuvaa sitä osuutta ostoista, jota ei ole vielä käytetty. Saldo kirjataan tulostilin kredit-puolelle, jolloin ostot pienenevät varaston muutoksen verran. Tehdään kirjaus: per Varaston muutos an Tulos 20 euroa Koneet ja kalusto tili kuvaa menojäännöksiä, jotka ovat yrityksen varoja. Saldo kirjataan tasetilin debet-puolelle kirjauksella: per Tase an Koneet ja kalusto 400 euroa Ostot Varasto Varaston muutos Koneet ja kalusto Myytyjen tuotteiden hankintameno Poistot ovat tilikauden kuluja. Saldo kirjataan tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Poistot 100 euroa Mainosmenot ovat tilikauden kuluja. Saldo kirjataan tulostilin debet-puolelle kirjauksella: per Tulos an Mainosmenot 10 euroa Poistot Mainosmenot Tulostilin kredit-saldo on 50 euroa, eli tilikauden voitto on 50 euroa. Saldo kirjataan tasetilin kredit-puolelle kirjauksella: per Tulos an Tase 50 euroa. Tulostili ja tasetili menevät tasan. Tilikauden voitto

10 Tuloslaskelman muoto saattaa vaihdella yrityskohtaisesti. Pakollisia eriä, jotka on aina esitettävä, on noin kymmenkunta. 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana ab) Varastojen muutos b) Ulkopuoliset palvelut Tuloslaskelma voidaan 6. Henkilöstökulut esittää kululajikohtaisena tai a) Palkat ja palkkiot toimintokohtaisena. Suurin b) Henkilösivukulut osa suomalaisista yrityksistä ba) Eläkekulut laatii kululajikohtaisen bb) Muut henkilösivukulut tuloslaskelman. 7. Poistot ja arvonalentumiset a) Suunnitelman mukaiset poistot b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista d) Muut korko- ja rahoitustuotot e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Tuloslaskelma Tuloslaskelman erä merkitään sitä ylemmäksi, mitä välittömämpi on sen yhteys ulkopuolisille luovutettavien hyödykkeiden valmistamiseen Kirjanpitolain mukaan tuloslaskelman tehtävä on kuvata, miten tilikauden tulos on muodostunut Esittämisjärjestystä säätelee kirjanpitolaki, -asetus ja -lautakunta

11 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset ovat harvinaisia, koska vaihtuvien vastaavien normaaleja arvonalentumisia käsitellään muualla tuloslaskelmassa (hävikki varaston yhteydessä, arvopapereiden arvonalentumiset rahoitustuotoissa ja - kuluissa) Kirjanpitolain mukaan pysyvien vastaavien hyödykkeestä tai sijoituksesta tulee tehdä arvonalennus, jos sen tulevaisuudessa todennäköisesti kerryttämä tulo on pysyvästi poistamatonta hankintamenoa pienempi Tulo < Poistamaton hankintameno Palkat ja palkkiot sisältävät vain rahapalkat, ei esim. luontaisetuja Henkilösivukulut koostuvat pakollisista eläke-, tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmenoista sekä sosiaaliturvamaksuista Liiketoiminnan muut kulut ovat kuluja, joilla ei ole muuta nimikettä tuloslaskelmassa. Ne kohdistuvat usein koko yritykseen (esim. hallinnon kulut, sähkö). Poistot ovat se osa taseen pysyvien vastaavien hankintamenosta, joka on jaksotettu tilikaudelle kuluksi Palkat ja palkkiot Poistot ja arvonalentumiset 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan muut tuotot 5. Materiaalit ja palvelut a) Aineet, tarvikkeet ja tavarat aa) Ostot tilikauden aikana ab) Varastojen muutos b) Ulkopuoliset palvelut 6. Henkilöstökulut a) Palkat ja palkkiot b) Henkilösivukulut ba) Eläkekulut bb) Muut henkilösivukulut 7. Poistot ja arvonalentumiset a) Suunnitelman mukaiset poistot b) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä c) Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset 8. Liiketoiminnan muut kulut 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Henkilöstökulut sisältävät palkat ja palkkiot sekä henkilösivukulut Tuloslaskelman erät Liikevaihtoon sisältyvät yrityksen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynniin määrään perustuvat verot Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos saadaan selville varastoinventaarin avulla + Varastojen lisäys - kirjataan tuloslaskelmaan positiivisena ja vähennys negatiivisena Ulkopuoliset palvelut ovat kulueriä, jotka liittyvät suoraan yrityksen tuotteisiin ja myytäviin palveluihin, jollei niille ole varattu tuloslaskelmassa omaa nimikettä Aineet, tarvikkeet ja tavarat Materiaalit ja palvelut Materiaalit ja palvelut sisältävät aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot tilikauden aikana, varaston lisäyksen tai vähennyksen ja ulkopuoliset palvelut Valmistus omaan käyttöön sisältää esimerkiksi pysyviin vastaaviin siirrettyjä, alunperin myytäväksi hankittujen hyödykkeiden ostomenoja Liiketoiminnan muut tuotot ovat tuottoja, joilla on yhteys yrityksen varsinaiseen suoritetuotantoon, mutta jotka eivät ole varsinaista liiketoimintaa

12 Veroeristä tuloslaskelmassa esiintyy yleisimmin tilikauden verot, jotka perustuvat tilikauden verotettavaan tulokseen Konsernissa emoyrityksellä on määräysvalta tytäryritykseen Omistusyhteysyritys tarkoittaa, että omistusosuus on vähintään 20% ja yritysten välillä on pysyvä yhteys Korko ja muut Pysyvien vastaavien sijoitukset sisältävät osakkeita, osuuksia ja saamisia - + Poistoero on suunnitelman mukaisten ja kirjanpidossa tehtyjen poistojen erotus - + Vapaaehtoisena varauksena saadaan kirjanpitolain mukaan tehdä investointi-, toiminta- tai muu sellainen varaus Tuloslaskelman erät Tilinpäätössiirrot ovat yrityksen tulonjärjestelykeinoja, joita ei verotuksessa hyväksytä suurempina kuin ne esiintyvät tilinpäätöksessä Satunnaiset erät sisältävät tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin liittyviä tuottoja ja kuluja Jos pysyvien vastaavien sijoitukset liittyvät tulonhankintaan, niiden käyttöarvon alentuminen on arvonalennuksen perusta Jos pysyvien vastaavien sijoitukset liittyvät varojen sijoittamiseen, arvonalennus perustuu markkinahinnan alentumiseen 9. LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 10. Rahoitustuotot ja -kulut a) Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä b) Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä c) Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista d) Muut korko- ja rahoitustuotot e) Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista f) Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista g) Korkokulut ja muut rahoituskulut 11. VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 12. Satunnaiset erät a) Satunnaiset tuotot b) Satunnaiset kulut 13. VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 14. Tilinpäätössiirrot a) Poistoeron muutos b) Vapaaehtoisten varausten muutos 15. Tuloverot 16. Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

13 Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa useamman tilikauden aikana Taseen erät esitetään käänteisessä likviditeettijärjestyksessä: ne erät, joiden realisointi on vaikeinta, esitetään ensin s. 14 Tase s. 16 Taseen vastattavaapuolella pitkäaikaisempi p ääoma esitetään ensin Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihtuvat vastaavat tuottavat tulos yhden tilikauden aikana Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Vararahasto Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat saman konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat

14 Maa- ja vesialueista ei pääsääntöisesti tehdä poistoja Sijoitukset sisältävät pysyviin vastaaviin kuuluvat arvopaperit Kehittämismenot liittyvät tutkimustulosten soveltamiseen suunnittelussa ennen tuotannon aloittamista Aineettomat oikeudet antavat tekijälle määräysvallan luovan työn tulokseen (esim. patentti, toimilupa, tavaramerkki) Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat Hinta - Tase Pysyvät vastaavat Muita aineellisia hyödykkeitä voivat olla esim. luonnovarat Rakennuksien ja rakennelmien sekä koneiden ja kaluston osalta poistokäytännöt ovat suhteellisen vakiintuneita ja selkeitä Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Ennakkomaksut sisältävät etukäteen tapahtuneet aineettomien hyödykkeiden maksut Liikearvoa syntyy lähes jokaisessa yrityskaupassa. Liikearvoksi kirjataan ostettavan yrityksen kauppahinnan ja taseen loppusumman välinen erotus. Muut pitkävaikutteiset menot eivät ole esineitä, erikseen luovutettavia oikeuksia tai muita hyödykkeitä

15 Rahat ja pankkisaamiset koostuvat käteisvaroista ja pankkitalletuksista Vaihto-omaisuus koostuu myytäväksi tarkotetuista hyödykkeistä Ennakkomaksut sisältävät yrityksen maksamat maksut vaihto-omaisuuseristä, joita ei vielä ole toimitettu yritykselle + Pitkäaikaiset saamiset erääntyvät maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua Muut saamiset ovat lyhytaikaisia Rahoitusarvopaperit sisältävät rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut vastaavat rahoitusvarat Vaihtuvat vastaavat Saamiset merkitään taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. Esim. myyntisaamisten osalta huomioidaan luottotappiot. Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet/osuudet Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Siirtosaamiset sisältävät tilikaudella tai aikaisemmalla tilikaudella suoritetut maksut tulevina tilikausina toteutuvista menoista tai toteutuneet tulot, joista ei olla saatu maksua

16 Lainat rahoituslaitoksilta koostuvat tavanomaisista luottolaitoksilta saaduista lainoista. Useimmiten käytetty vieraan pääoman rahoitusmuoto. Pitkäaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi vuotta pidemmän ajan kuluttua Rahoitusvekselit ovat yrityksen toiminnan rahoitukseen tarkoitettuja lyhytaikaisia luottoja Saadut ennakot muodostuvat maksuista, jotka on saatu etukäteen hyödykkeistä, joita ei vielä ole Ostovelat ovat se osa vastaanotettujen hyödykkeiden menosta, jota ei vielä ole maksettu Siirtovelat sisältävät saadut maksut tulevina tilikausina toteutuvista tuloista ja toteutuneet menot, joista ei ole suoritettu maksua. Siirtovelat ovat usein eriä, joista yritys ei saa laskua. Muut lyhytaikaiset velat sisältävät palkkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut, maksamattomat tuloverot ja arvonlisäverovelan Lyhytaikainen vieras pääoma erääntyy maksettavaksi vuoden sisällä Oma pääoma Vieras pääoma Vastattavaa Tilinpäätössiirtojen kertymä koostuu poistoerosta ja vapaaehtoisista varauksista Ylikurssirahastoon sisältyy omien osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto Arvonkorotusrahasto sisältää maa- ja vesialueisiin ja joissakin tapauksissa arvopapereihin tehtyjä arvonkorotuksia Luovutushinta > hankintameno Arvonkorotusten edellytyksenä on, että todennäköinen luovutushinta on hankintamenoa suurempi, arvoero on olennainen ja pysyvä ja arvonkorotus tehdään johdonmukaisuutta ja varovaisuutta noudattaen Käyvän arvon rahastoon voidaan tietyin edellytyksin kirjata rahoitusvälineen arvonmuutoksia Tulorahoitus, jota ei ole jaettu osinkoina yrityksen omistajille, sisältyy edellisten tilikausien voitto/tappio- tai tilikauden voitto/tappio-erään Pakollinen varaus tehdään, jos menon tai menetyksen määrää tai toteutumishetkeä ei tiedetä (jos tiedetään, se merkitään siirtovelaksi tai kuluksi)

17 Liiketoiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin yritys on liiketoimintansa kautta pystynyt tuottamaan rahavirtoja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen omistajille, uusiin investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun Liiketoimintaan luetaan rahoituslaskelmassa myös muu toiminta, jota ei voida pitää investointi- tai rahoitustoimintana Rahoituslaskelma voidaan esittää suorana tai epäsuorana laskelmana. Laskelmat eroavat toisistaan ainoastaan liiketoiminnan rahavirtojen osalta. Suora on bruttoperusteinen ja informatiivisempi, epäsuora on nettoperusteinen Investointien rahavirrat osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi pitkällä aikavälillä Rahoituslaskelmassa kuvataan liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoja Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa annetaan selvitys varojen hankinnasta ja käytöstä tilikauden aikana Investoinnit sisältävät pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden ja sijoitusten hankkimisen ja myymisen sekä sijoituksista saatavat korko- ja osinkotuotot Rahoituksen rahavirrat kuvaavat oman ja vieraan pääoman muutoksia tilikaudella Rahoituslaskelma on hyödyllinen vertailtaessa eri yrityksiä keskenään, koska rahoituslaskelmassa eliminoidaan erilaisten arvostus- ja jaksotusratkaisujen vaikutus Rahoituslaskelma täydentää taseen, tuloslaskelman ja liitetietojen antamaa informaatiota rahavirtojen osalta ja tukee tilinpäätöstä oikean ja riittävän kuvan antamisessa yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta

18 Toimintakertomuksia koskevia säännöksiä sisältyy yhteisöoikeudellisiin lakeihin, kuten osakeyhtiölakiin Kirjanpitolaki sisältää perussäännökset toimintakertomuksesta Toimintakertomuksen tehtävä on tilinpäätöksen täydentäminen oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yrityksen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Toimintakertomuksessa käytetyt käsitteet, tunnusluvut ja laskukaavat tulee olla samoja kuin tilinpäätöksessä käytetyt Tieto on olennainen, jos se vaikuttaa käsitykseen tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tai taloudellisiin päätöksiin Toimintakertomusta säädellään erityistapauksissa myös muillakin säännöksillä Toimintakertomus on vapaamuotoinen asiakirja Toimintakertomus ja tilinpäätös ei saa olla keskenään ristiriitaisia Toimintakertomus ei ole alisteinen tilinpäätökselle: tilinpäätös ei rajaa toimintakertomuksia käsiteltäviä asioita Eri tilikausien ja mahdollisuuksien mukaan eri yritysten toimintakertomusten tulee olla vertailukelpoisia keskenään Toimintakertomuksessa huomioidaan aikaisemmissa toimintakertomuksissa käsitellyt huomiot, tavoitteet ja ennusteet Toimintakertomus Jos pieni yritys päättää laatia toimintakertomuksen, siinä on esitettävä kaikki tiedot täydellisinä Pienimmät yritykset ovat vapautettu toimintakertomuksen laatimisesta. Tällöin yrityksen on esitettävä yhteisölainsäädännössä siltä vaaditut tiedot liitetiedoissa. Kehitysarvioille esitetäään perustelut ja niihin liittyvät epävarmuustekijät Huomio kiinnitetään liiketapahtumien tosiasialliseen sisältöön eikä niiden oikeudelliseen muotoon Toimintakertomuksen keskeisimmät laadintaperiaatteet ovat olennaisuus, johdonmukaisuus ja varovaisuus. Lisäksi toimintakertomukseen kohdistuu sisältöpainotteisuuden vaatimus. Toimintakertomuksen sisältö riippuu yrityksen koosta ja yhtiömuodosta Toimintakertomuksen laatii yrityksen hallitus tai yrityksen muu vastuullinen toimielin

19 Toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä Hallituksen esitys voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys muun vapaan oman pääoman jakamisesta Yleensä yritysten toimintaan vaikuttavat strategiset, operatiiviset, rahoitus- ja vahinkoriskit Toimintakertomuksen vaatimukset Osakeyhtiölaki Kirjanpitolaki Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät Keskeisimmät tunnusluvut taloudellisen aseman ja tuloksen ymmärtämiseksi Henkilöstöä ja ympäristötekijöitä koskevat tunnusluvut Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

20 Tilintarkastuksen kohteena on tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpito ja yrityksen hallinto Tilintarkastuskertomus on lausunto, joka ottaa kantaa siihen, antaako tilinpäätös ja toimintakertomus oikean ja riittävän kuvan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, sekä ovatko tilinpäätös ja toimintakertomus ristiriidattomia Tilintarkastus varmistaa tilinpäätöksen luotettavuuden Tilintarkastuskertomuksessa on huomautus, jos joku vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon, josta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä tai säätiötä kohtaan, tai rikkonut tarkastuskohdetta koskevaa lakia tai yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä Tilintarkastuskertomus Mukautettu tilintarkastuskertomus poikkeaa vakiomuotoisesta Tilintarkastuskertomuksessa esitetään syyt mukautettuun lausuntoon ja mahdollisesti numeerinen arvio syiden vaikutuksesta Tilintarkastuskertomus on useimmiten vakiomuotoinen, jolloin tilinpäätöksessä ei ole ongelmia. Poikkeaminen vakiomuotoisuudesta on erittäin harvinaista. Lausunto voidaan jättää antamatta, jos tilintarkastajalla ei ole ollut käytettävissä tarpeeksi tietoa lausunnon antamiseen Kielteiseen lausuntoon päädytään, jos tilinpäätös tai toimintakertomus on harhaanjohtava tai puuttellinen Mukautettu tilintarkastus voi sisältää lisätiedon, joka ei pääsääntöisesti vaikuta lausuntoihin Jos tilintarkastajan työn laajuutta on rajoitettu tai tilinpäätöstiedoista on erimielisyyttä, tilintarkastaja saattaa päätyä ehdolliseen tai kielteiseen lausuntoon tai lausunnon antamatta jättämiseen Ehdollinen lausunto tarkoittaa, että vakiomuotoinen lausunto ei ole mahdollinen, mutta kielteinen ei ole tarpeellinen

21 Johdon arviot voivat olla virheellisiä tai puutteellisia, ja johto voi myös tarkoitushakuisesti vääristää tilinpäätöksiä Harkinnanvaraisuus ja epätäsmällisyys laskentatoimessa voivat vääristää tilinpäätöksen informaatioarvoa Tunnusluvut muodostavat perustan yrityksen arvon määrittämiselle Tunnuslukuanalyysissä arvioidaan strategian toteutumista taloudellisesta näkökulmasta Eri maiden lainsäädännöt poikkeavat toisistaan, ja saman lainsäädännön puitteissakin tilinpäätöksen laatimisessa on harkinnanvaraa s. 23 Tilinpäätöksiä ei ole laadittu yhdenmukaisella tavalla, joka vaikuttaa tilinpäätösten vertailuun Tilinpäätösanalyysi alkaa tilinpäästen laadun arvioinnilla Toiminnan arviointi Yrityksen toiminnan arvioinnissa analysoidaan toimialaa ja strategiaa, arvioidaan aiempien tilinpäätösten laatua, analysoidaan tunnuslukuja, muodostetaan tulevaisuuden odotuksia, arvioidaan yrityksen pääomakustannukset sekä arvioidaan edellä mainittujen tietojen perusteella yrityksen arvoa Liiketoiminnan analyysin keskeinen tavoite on luoda näkemys yrityksen tulevaisuudesta Yrityksen arvon estimointi on koko analyysin lopullinen tavoite s. 22 Pääomakustannukset määräytyvät riskianalyysin perusteella Toimiala-analyysissä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan toimialan kehitysnäkymiä ja toimialan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä Toimiala-analyysin avulla saadaan selville yrityksen todennäköinen menestyspotentiaali Strategia-analyysissä arvioidaan yrityksen liiketoiminnallisia ratkaisuja ja kykyä muodostaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin sekä strategisi a valintoja vallitsevassa ja odotettavissa olevassa liiketoimintaympäristössä Arvon määrittämisessä keskeisessä asemassa ovat yrityksen tuottamat kassavirrat ja riskin suuruus Tulevaisuuden ennustaminen perustuu yleensä joko tulevien tulosten tai kassavirtojen arviointiin. Lopputuloksena ovat ennusteet tulevaisuuden kannattavuudesta.

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 3225 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus Muut vakuutustekniset tuotot 1)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta)

Oikaisuja Suomen säädöskokoelmaan. Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Suomen säädöskokoelmaan n:o 1752/2015 (Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta) Sivulla 1, johtolauseessa on: kumotaan kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 1 luvun 1 :n 3 ja 4 momentti, 2 :n

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1)

3298 N:o Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) 3298 N:o 1236 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma-vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen.

Luento 8. Arvonmuutokset: Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Luento 8 Arvonmuutokset: Arvonkorotus Käypä arvo Arvonalentuminen. Tulojen tulouttaminen tilikaudelle: Suoriteperuste Valmistusasteen mukainen tulouttaminen. 1 KIRJANPITO 22C00100 Luento 8a: Arvonmuutokset:

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat

KIRJANPITO 22C Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat KIRJANPITO 22C00100 Luento 5a: Siirtosaamiset ja velat Luento 5 Maksuperusteen oikaiseminen suoriteperusteeksi: Siirtosaamiset ja velat Henkilöstömenot: Palkat Henkilösivukulut 2 MENON JA TULON SYNTYMINEN,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille

KIRJANPITO 22C00100. Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille KIRJANPITO 22C00100 Luento 1a: Liiketapahtumien kirjaaminen tileille MITÄ KIRJANPITOON KIRJATAAN? Kirjanpitoon on merkittävä liiketapahtumina (KPL 2:1 ): Menot Tulot Rahoitustapahtumat sekä Niiden oikaisu-

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen

KIRJANPITO 22C00100. Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen KIRJANPITO 22C00100 Luento 2b: Menojen jaksottaminen: Vaihtuvat vastaavat; varaston muutos ja varaston arvostaminen MENOJEN JAKSOTTAMINEN Kuinka menot jaksotetaan kuluiksi eri tilikausille? Meno jaksotetaan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38

Sisällys. Esipuhe... 11. Mistä on kysymys... 15. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sisältö... 38 Sisällys 1 2 Esipuhe.................................... 11 Mistä on kysymys............................ 15 1.1 Tilinpäätös ja toimintakertomus mistä ne kertovat.. 15 1.2 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Harjoitust. Harjoitusten sisältö

Harjoitust. Harjoitusten sisältö Harjoitust yö Harjoitusten sisältö Investoinnin kannattavuus Vapaat rahavirrat ja tuottovaade Tilinpäätösanalyysi SWOT-analyysi Yrityksen tulevaisuus Investoinnin kannattavuus Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Liite 1

TULOSLASKELMA Liite 1 N:o 203 623 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11)

Kiinteistöyhtiö - Asteri mallitilikartta (ki11) T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot