Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut"

Transkriptio

1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen Saapumispäivä Ankomstdag Yrityksen tiedot Företagets uppgifter Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod Konsernitiedot Koncernuppgifter Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen Bokslutet omfattar ett koncernbokslut Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält

2 m VERO /»o TILINPÄÄTÖSTIEDOT ^issa SKATT O w Verohallinnolle ja kaupparekisteriin Tällä lomakkeella veroilmoituksen 6B antavat yhteisöt ilmoittavat tilinpäätöstiedot Verohallinnolle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle. PRH julkaisee tiedot kaupparekisterissä. Nitokaa tämä lomake ja julkaistavat asiakirjat yhdeksi nipuksi. Antakaa nidottu tiiinpäätöskokonaisuus veroilmoituksen liitteenä. Lomake ja kaikki siihen liitetyt asiakirjat julkaistaan kaupparekisterissä. Verovelvollisen nimi Y-tunnus Valkee Oy Tilikausi (ppkkww - ppkkww) Ilmoituksen sisältö I X I Tilinpäätös i I 1 Yritys on konsernin emoyritys. I Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen. I Tarkastuskertomus I I Yhtiökokouksen pöytäkirjanote Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tai tappion käsittelystä sekä voitonjaosta. Tilinpäätös on vahvistettu (ppkkww) Ilmoittakaa kokouksen päätös voiton (ai tappion käsittelystä sekä voitonjaosta rastittamalla jokin seuraavista vaihtoehdoista: Kokous hyväksyi hallituksen esityksen. (Hallituksen esitys käy ilmi tilinpäätökseltä, jolloin yhtiökokouksen pöytäkirjanotetta ei tarvitse liittää ilmoilukseen.) r- w o Päätöksen sisältö käy ilmi yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen pöytäkirjanotteesta, Liittäkää pöytäkirjanote ilmoitukseen. Yhtiökokouksen / osuuskunnan kokouksen päätös voiton tai tappion käsittelystä on seuraava; (Pöytäkirjanotetta ei tarvita, jos kirjaatte päätöksen sisällön alla olevaan tilaan,) Tilinpäätöstietojen täydentäminen Jos täydennätte tilinpäätöstietoja veroilmoituksen antamisen jälkeen, lähettäkää lomake 63 liitteineen osoitteeseen: Verohallinto Yhteisölomakkeiden optinen lukupalvelu PL VERO P Ilmoitus täydentää aiemmin lähetettyjä tilinpäätöstietoja seuraavilla tiedoilla: Tilintarkastuskertomus. Nitokaa tilintarkastuskertomus tähän lomakkeeseen. Tilinpäätöksen vahvistamista ja voitonjakoa koskevat tiedot. Täyttäkää tiedot tälle lomakkeelle tai antakaa tiedot nitomalla yhtiökokouksen pöytäkirjanote tähän lomakkeeseen. Voitonjakoa koskevista tiedoista tulee käydä ilmi osingonjakopäätöksen päivämäärä, osingon määrä (euroa) sekä päivämäärä, jolloin osinko on nostettavissa. Esimerkki: päätettiin jakaa osinkoa euroa. Osinko on nostettavissa (tai osinko on nostettavissa heti). Loppuosa tilikauden voitosta siirretään edellisten tilikausien voittotillle (tai tappiotilille). VEROH T

3 TASEKIRJA VALKEE OY

4 VALKEE OY Y-tunnus kotipaikka Oulu TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-7 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 8 Allekirjoitukset 8 Tilinpäätösmerkintä 8 Tilintarkastuskertomus 9 Tuloslaskelmaerittelyt 1-6 Tase-erittelyt 1-8 Avoimet ostolaskut Avoimet myyntilaskut Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ). Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tilinpäätöksen laati Tilitoimisto Simo Salonen Oy, auktorisoitu tilitoimisto Teknologiantie 2, OULU y-tunnus , kotipaikka OULU puhelin , telefax

5 672 - Valkee Oy Y-tunnus: T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos Liiketoiminnan muut tuotot Tilikausi ' ' ,09 Tilikausi Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , varastojen muutos 53 Ulkopuoliset palvelut 407,04-. « ,05- Yhteensa , , , ,84- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Yhteensa Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Yhteensa Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) ' 21 " < 2& " 5 i^ ,52-499, ,97 011, ' 39_ , , , , , ,13- Rahoitustuotot ja -kulut: Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille 30 ' ' 36 " ' VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ ,18 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , , , , , ,42- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) ' 18

6 672 - Valkee Oy Y-Tunnus: TASE VASTAAVAA Tilikausi 2011 Tilikausi 2010 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , , , , , , ,42 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,42 VAIHTUVAT VASTAAVAT vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Saamiset , , , , ,03 B 163,03 Pitkäaikaiset Muut saamiset 3 864, ,00 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT 4 047, , , , , , ,41 447, , , ,07 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,49

7 672 - valkee Oy Y-tunnus: TASE VASTATTAVAA Tilikausi 2011 Tilikausi 2010 OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Ed. tilikausien voitto(tappio) Tilikauden voitto(tappio) , , , , , ,42- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,89 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA , , , , , , , , , , , , ,60 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,49

8 VALKEE OY LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ARVOSTUSPERUSTEET JA -MENETELMÄT Pysyvien vastaavien ja vaihto-omaisuuden hankintamenoon on luettu muuttuvat menot, vaihto-omaisuuus on arvostettu hankintamenoon tai sita alempaan todennäköiseen myyntihintaan. Kehittämismenoina on aktivoitu valohoitolaitteen kehittämistyöstä aiheutuneet kulut ,18 euroa sekä Valokaari-projektin kulut ,45 euroa. Aktivoidut menot täyttävät KPL 5:8 i 2 = n ja TENhn asetuksen 1066/2008 vaatimukset Kehittämismenot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoin. POISTOPERUSTEET Kehittämismenot Ohjelmat Patentit Koneet ja kalusto tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta tasapoisto 5 vuotta TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT TE-kehittämisavustukset Tekes, NIY-DD jaksotukset työllistämiskorvaukset HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ POISTOT Kehittämismenot Patentit Koneet ja kalusto Atk-ohjelmat , , , , , ,70 822, , TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET Aineettomat hyödykkeet Silmu Tasearvo 1.3. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo 28.2 Kehittämismenot Tasearvo 1.3. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo Valokaari Tasearvo 1.3. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo , , , , , , , , , , , , , , ,72

9 LIITETIEDOT Patentit Tasearvo 1.3. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo , , ,64 Atk-ohjelmat: Tasearvo 1.3. Lisäykset Vähennykset Poistot Tasearvo ,00-822, ,33 Koneet ja kalusto Tasearvo 1.3. Lisäykset vähennykset Poistot Tasearvo TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT 6967, , , ,59 OMAN PÄÄOMAN ERITTELY Osakepääoma 1.3. Muutokset Osakepääoma voitto edellisiltä tilikausilta 1.3. Muutokset Voitto edellisiltä tilikausilta , , , , , , , ,69 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.. Muutokset Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 8 Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä , , , ,89 LASKELMA JAKOKELPOISESTA OMASTA PÄÄOMASTA Edellisten tilikausien voitto Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Tilikauden tulos Vapaa oma pääoma yhteensä , , , , , ,11 VAKUUDET JA VASTUUT Velat, joiden vakuudeksi on annettu yrityskiinnityksiä Lainan rahoituslaitoksilta Yrityskiinnitykset Vuokravastuut Vuokranantaja: Four Horsemen Oy Vuokra-aika: toistaiseksi voimassa oleva, irtisanomisaika 3 kk Vuokra: 1434,00 /kk. Vuokraa korotetaan elinkustannusindeksin mukaisesti, tarkistusajankohta helmikuu 2012.

10 LIITETIEDOT Leasingvastuut Alkaneelta tilikaudelta maksettavat määrät Myöhemmin maksettavat määrät 13055, , ,41 TOIMINTAKERTOMUSTA TARKOITTAVAT LIITETIEDOT Yhtiö on yhtiökokouksessa päättänyt erityisten oikeuksien antamisesta. Optio-oikeuksia annetaan enintään kappaletta. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen Lifeline ventures AB:lle. Kukin optio-oikeus oikeuttaa haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen alkaen optio-oikeuksien rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Yhtiö on hallituksen valtuutuksella päättänyt optio-oikeuksien liikkeellelaskusta. Optio-oikeuksia annetaan enintään kappaletta. Optio-oikeudet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen valkee oy-n henkilöstölle. Kukin optio-oikeus oikeuttaa optio-oikeuden haltijan merkitsemään yhden uuden osakkeen alkaen optio-oikeuksien rekisteröinnistä kaupparekisteriin. Merkintäaika päättyy Yhtiön hallitus on noteerannut negatiivisen oman pääoman kokouksessaan ja ilmoittanut sen rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Jo ennen tätä yhtiön johto on tiedostanut tarpeen parantaa yhtiön rahoitusasemaa ja on käynnistänyt rahoitusneuvottelut usean tahon kanssa jo aiemmin joulukuussa Johdon tavoitteena on toteuttaa noin 1 miljoonan euron kokoinen osakeanti viimeistään toukokuun 2011 aikana oman pääoman vahvistamiseksi. Lähiaikoina johto ehdottaa yhtiön hallitukselle ja edelleen yhtiökokoukselle tämän osakeannin toteuttamisesta. Hallituksen esitys yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta Hallitus esittää, että tilikauden tappio ,18 siirretään voitto/tappiotilille ja osinkoa ei jaeta. Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiöjärjestyksen pääasialliset määräykset Osakkeita ääni/osake

11 TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS Gu.1 iar~> 5 O 2011 Markku oksanen Antti Autio Petteri Lahtela m O n.. Timo Ahopelto TILINPÄATOSMERKINTA Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Öidwrfb w,/ J f 2011 rnst & Yoyng Oy Jari Karppinen M KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT ATK-päiväkirja ATK-pääkirja Tasekirja OLETUS TOSITELAJIKSI A2011 "1-77 ORL

12 =!l Ernst&YOUNG Ernst & Young Oy Uusikatu Oulu Puhelin S Faksi (08) TILINTARKASTUSKERTOMUS Vaikee Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Valkee Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oulussa 30. päivänä toukokuuta 2011 Ernst & Young Oy KHT-yhteisö h muinbw fimi (t Érat t Vouna Globa»LimiMO Y-tunnu» J204K1M, kocpaikk» Helsinki

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010. Y-tunnus 1454032-3. Osoite. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. Kotipaikka. LUMITUULI OY Tasekirja 1.1.2010-31.12.2010 Y-tunnus 1454032-3 Osoite Kotipaikka Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisflllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULIOY. Tasekirja. 1.1.2013-31j22013 1454032-3. Y-tunnus. Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI. Osoite. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULIOY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2013-31j22013 1454032-3 Eerikinkatu 27 OO180 HELSINKI Helsinki Lumltuull Oy Si3elrysluetblo Slvu Tas Tuloslaskelma Liiteti dot Allekirjoitukset ja tilinpaetosmerkinte

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki ASUNTO OY SILTAKYLANTIE 2 KOKOUSKUTSU Y-tunnus 0480996-6 8.4.2015 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Maanantaina 27.4.2015 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vasklniitynkuja 2, 00740 Helsinki

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot