KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen Kauhavan Vesi Oy:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus Alennetut lippujen hinnat kuntalaisille Härmän kylpylään Vuoden 2015 talousarvio Kauhavan Leikkikoulu ry:n käsittelypyyntö / Päivähoidon 727 palvelusetelin arvon uudelleenmäärittäminen 302 Virrankoskien kaavoitusaloite Lausunnon antaminen Länsi-ja Sisä-Suomen 731 Aluehallintovirastolle kaukolämpöjohdon sekä valokuitu- ja sähkökaapelin rakentamisesta Kauhavanjoen alitse sekä valmisteluluvasta 304 Kaupungin edustajien nimeäminen Saksassa 733 Hohenlockstedtissa järjestettävään Finnentag juhlaan Talouskatsaus Tiedostusasiat 736

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 17:00-19:18 jäsen Haukkala Juhani 17:00-19:18 jäsen est. 297 Hauta Tiina 17:00-19:18 jäsen Hietamäki Petri 17:00-19:18 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:00-19:18 jäsen Mattila Marita 17:00-19:18 kh:n 1. vpj. Niemi Anna-Liisa 17:00-19:18 jäsen Paavola Eero 17:00-19:18 jäsen Puronvarsi Martti 17:00-19:18 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:00-19:18 jäsen Ylinen Keijo 17:00-19:18 kh:n pja Övermark Niina 17:00-19:18 kh:n 2. vpj. Mäkinen Jouko 17:00-19:18 kv:n pja Kurvinen Antti 17:46-19:18 kv:n 1. vpj. Korpimäki Marja-Leena 17:00-19:18 kv:n 2. vpj. Salo Liisa 17:00-19:18 vs. kj, pöytäk.pitäjä est. 297 Luhtala Hannele 17:00-17:05 vs. hallintojohtaja 297, ptk.pitäjä 298 Mars Hannu 17:05-17:13 kehitysjohtaja 298 Takamaa Juha 17:19-18:30 tekninen johtaja 300 LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Mika Kankaansyrjä ja Anna-Liisa Niemi ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Keijo Ylinen Liisa Salo, est. 297 PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Hannele Luhtala, 297 Mika Kankaansyrjä Anna-Liisa Niemi

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9.00 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lainan myöntäminen Kauhavan Vesi Oy:lle 111/ /2013 Kaupunginhallitus 297 Valmistelija: Vs hallintojohtaja Hannele Luhtala Kaupunginhallitus on kokouksessaan myöntänyt Kauhavan Vesi Oy:lle väliaikaisrahoitusta enintään 1 milj. euroa. Laina on erääntynyt Kauhavan Vesi Oy on nyt esittänyt, että laina uudistettaisiin siten että lai na-aika oli si ja yhtiö voisi maksaa lainan pois erissä ilman lisä ku lu ja. Edellä olevat ehdot voidaan hyväksyä. Koska kyseessä ei ole enää kassalaina, tu lee koron olla 12 kk:n euribor + marginaali 2,5 % (vakuudeton laina). Uu simiskustannukseksi on sovittu 1 % pääomasta. Perusteena uu si mis kus tan nuksel le on kau pun gin varojen sitoutuminen pitkäksi aikaa ja mahdollisesti se, että kau pun ki joutuu ot ta maan itselleen lainaa tämän lainan myöntämisen takia. Täl löin koron tulee luon nol li ses ti kattaa kaupungille otettavan lainan koron. Lainasta laaditaan velkakirja. Vs kaupunginjohtaja on asiassa esteellinen, joten esityksen tekee vs hal lin tojoh ta ja. Vs hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että se myöntää Kauhavan Ve si Oy:lle 1,0 milj :n suuruisen lainan edellä esitetyillä ehdoilla. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. hallintojohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Juhani Haukkala ja Liisa Salo poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän py kä län käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Vesi Oy:n hal li tuk sen jäseninä pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vs. hallintojohtaja Han ne le Luhtala Luhtala poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) , etu

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus / /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Epanet tutkimusverkosto on toiminut Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 1999 lähtien. Verkoston koordinoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, jon ka jäseniä ovat alueen kunnat. Epanet on osa yliopistojen toimintaa ja Seinä joen yliopistokeskusta. Epanet-verkosto muodostaa valtion, kuntien, yritysten ym. erillisrahoituksella toi mi via tutkimusryhmiä, joita johtaa tutkimusprofessori. Tutkimusryhmien tavoit tee na on olla tiiviissä suhteessa maakunnan yrityselämään, mm. edis tä mällä Tekes-tutkimusrahoituksen hakemista yritysten hankkeisiin. Epanet tutkimushankkeet Epanet-verkostossa tutkimushankkeet suunnitellaan viiden vuoden periodeina oh jel mal li sik si kokonaisuuksiksi, joilla tavoitellaan monitieteisyyttä, uudenlaisia lä hes ty mis ta po ja ja kiinnostavia tuloksia. Tutkimusalat muodostavat neljä ryhmää. Kussakin työskentelee 3 6 professoria ja muuta tutkijaa. Epanet-ver kos tos sa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii tällä hetkellä 16 tut kimus ryh mää (liite 1). Yhtenä tutkimusryhmänä toimii viisivuotinen Etelä-Pohjanmaan kor kea kou lu yhdis tyk sen, Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan ja Kauhavan kaupungin se kä eteläpohjalaisten agro- ja konepajatekniikan yritysten muodostama EAKR-hank kee na toteutettava tutkimusprofessuuri, joka keskittyy agro- ja kone pa ja tek nii kan sekä paikallisen energiantuotannon ja energiatehokkaan raken ta mi sen sulautettujen järjestelmien tutkimukseen. Hankkeen ra hoi tus suunni tel ma : EAKR (EPL) /vuosi Seinäjoen seutukunnan kunnat pl. Kauhava Kauhavan kaupunki Yritykset Vaasan yliopisto Yhteensä /vuosi Tutkimusryhmien hankemuotoisen toiminnan kuntarahoitus maksetaan Sei näjoen seudun elikeinojaostaon kautta. Epanet-verkoston hankkeiden osuus Elinkei no jaos ton elinkeinoelämän hankkeiden vuoden 2013 ta lous ar vio eh do tukses ta on 26 %. Kauhavan osalta Epanet-hankkeiden kuntarahoitusosuus on vuo den 2013 talousarvion mukaisesti Epanet-koordinaatio Epanet-koordinaatio on eri osapuolet yhteen kokoava toimija. Epa net-koor di-

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus naa tio ta hoitaa Seinäjoen yliopistokeskuksessa oleva henkilöstö (ke hit tä misjoh ta ja, 2 erikoissuunnittelijaa ja 2 projektisihteeriä). Se suunnittelee, käyn nistää ja toteuttaa tutkimusprofessuureja yhteistyössä yliopistojen, yritysten ja maa kun nan kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Sen tehtäviin kuuluu myös Epanetin ulkoinen markkinointi sekä tutkimusryhmien ja tiedon käyttäjätahojen yh teis työn edistäminen. Epanet-koordinaation rahoittaa tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan liitto ( /v). Suurin osa tästä summasta on ohjelmarahoitusta, mutta osan, , liit to kerää koordinaatiohankkeen vastinrahana oman budjettinsa kautta jä senkun nil taan. Tätä summaa ei jatkossa enää kerätä liiton kautta, mikä keventää kun tien lopullista rahoitusta Epanet-koordinaatioon. Näin ollen varsinainen koor di naa tion lisärahoitustarve kunnilta tulee olemaan 1,09 /asukas. Maakuntaneuvos Raimo Harjusen selvityksen mukaan, Epanet-verkoston koor di noin nin rahoitus olisi jatkossa tehokkainta hoitaa kuntarahoituksella. Korkea kou lu yh dis tys esittää jäsenkunnilleen, että ne rahoittavat Epanet-verkoston koor di naa tion viiden vuoden ajan vuodessa asukaslukuperusteisesti Kuntakohtaiset rahoitusosuudet on laskettu koko ra hoitus jak son ajan asukasluvun mukaan käyttäen kerrointa 1,5 /asukas. Summa jakautuisi kuntien kesken asukasluvun suhteessa, koko ra hoi tus jakson ajan tilanteen mukaisesti siten, että Kauhavan osuus olisi /vuosi eli koko rahoituskaudelta Esitetyllä ra hoi tus mal lil la Kau ha van maksuosuus vuonna 2014 olisi nykyisellä hankerahoitusosuudella ja tu le val la koordinaatio-osuudella laskettuna yhteensä n Epanetin kautta maakunnan saamat hyödyt ovat liitteen mukaisesti selvitettynä mo ni ulot tei set.keskeisiksi hyödyiksi on todettu osaamisen tuottaminen, sen kysyn tään vastaaminen, kansainvälistymisen, verkostoitumisen ja ve to voi mai suuden edistäminen sekä kilpaillun rahoituksen saanti ja hyödyntäminen. Toimintamallin haittoihin lukeutuvat lähinnä tutkimusprofessoriverkoston tut kimus alo jen hajanaisuus suhteessa maakunnan elinvoiman kannalta olennaisiin pai no aloi hin sekä vuorovaikutuksen ohuus kunta- ja yrityskentän kanssa ja siihen liittyvä tiedonpuute kehittämismahdollisuuksista. Verkoston potentiaalia ei ole saatu riittävästi hyödynnettyä erityisesti yrityslähtöisen, uusia työpaikkoja tuot ta van aluekehityksen tueksi. Tulevaisuudessa kuntakohtainen hyöty verrattuna maksuosuuteen ei jakaannu maa kun nan kuntien kesken tasapuolisesti. Yliopistokeskuksen kautta mo nipuo li set välilliset hyödyt saavan maakuntakeskuksen maksuosuus voisi pa nosten tuottamaa hyötyä arvioitaessa olla selvästi suurempi, kuin pelkän asu kas luku mää rän kautta tuleva. Myös Epanetin tutkimushankkeiden määrän kasvu on vai kut ta nut nouseviin kustannuksiin, jotka siirtyvät jatkossa entistä enemmän kun tien maksettavaksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että maakunnan osaamis- ja tutkimusedellytysten yh tei sek si kehittämiseksi Kauhavan kaupunki on valmis sitoutumaan Epa-

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus net-koor di naa tion kustannuksiin ajalla Ete lä-poh janmaan korkeakouluyhdistyksen esittämällä tavalla siten, että Kauhavan koor dinaa tio mak su osuu dek si tulee vuodessa. Päätöksen edellytyksenä on, et tä maakunnan kaikki kunnat sitoutuvat korkeakouluyhdistyksen esittämällä, liit teen mukaisella tavalla rahoitusosuuksiensa maksamiseen. Lopullisesti asias ta päättää maakunnan kuntien kantojen selvittyä Kauhavan kau pun ginval tuus to osana kaupungin taloussuunnittelua. Ellei maakunnassa löydy yksimielisyyttä ehdotetusta koor di naa tio ra hoi tuk sesta, selvittelyyn tulee ottaa Epanet- toimintamallin maakuntakeskukselle ker ryttä mät monipuoliset hyödyt huomioiden myös rahoitusvaihtoehto, jossa Sei näjoen koordinaatiomaksuosuudeksi tulee 60 % ja muiden kuntien mak su osuudek si 40 %. Tällöin Kauhavan maksuosuudeksi tulisi laskennallisesti vuodelle 2014 noin esitetyn sijaan. Samalla tulee selvittää, voi daanko koordinaation kustannuksia vähentää esim. henkilöstö- ja toi mi ti la kus tannuk sia supistamalla. Kauhavan kaupunki edellyttää Epanet-verkoston toiminnan kehittämistä siten, et tä se keskittyy kustannustehokkaasti maakunnan yritysten käy tän nön lä heisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen erityisesti maakunnan tulevaisuuden kan nal ta keskeisillä painoaloilla. Tutkimushankkeiden rahoituksessa on myös ko ros tut ta va entistä enemmän yritysrahoituksen osuus, joka nostaa hank keiden suunnittelussa yritysten tarvelähtöisyyttä ja myös niiden sitoutumista hankkei siin. Myös tiedotusta verkoston tarjoamista kehittämismahdollisuuksista yritys- ja kuntakentälle on syytä aktivoida. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että kehitysjohtaja Hannu Mars oli paikalla ko kouk sessa tämän pykälän käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Liitteenä on selvitys koordinaatiorahoituksen tähänastisesta kun ta pää tös ti lantees ta. Lapua on kaupunginjohtajalta saadun tiedon mukaan osallistumassa ra hoi tuk seen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Selvityksestä käy ilmi, että maa kun nas sa toimivat seutukeskukset ovat säännönmukaisesti kantamassa vas tuu ta osaamisen kehittymiselle tärkeän tutkimusprofessuuriverkoston jat kuvuu des ta. Ohessa on myös selvitys Epanet -korkeakouluverkoston toiminnasta Kau haval la. Korkeakouluyhdistyksen mukaan yliopistojen itse hallinnoidessa omia jat ko hank kei taan, yhdistyksellä ei ole täydellistä listaa kaikista Epanet - pro fesso rien tutkimusryhmien toteuttamista hankkeista. Oheiset tiedot ovat tästä nä-

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kö kul mas ta ns. minimitiedot. Todellisuudessa hankkeita on enemmän. Korkeakouluyhdistys on tehnyt päätöksen hallintohenkilöstönsä tiivistämisestä vä hen tä mäl lä työntekijämäärää 5:stä 4:ään. Lisäksi yhdistyksellä on valmiutta pa ran taa vuorovaikutusta kuntakenttään perustamalla kuntien edustajista koos tu van seurantaryhmän. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että maakunnan osaamis- ja tutkimusedellytysten yh tei sek si kehittämiseksi Kauhavan kaupunki on valmis sitoutumaan Epanet-koor di naa tion kustannuksiin ajalla Ete lä-poh janmaan korkeakouluyhdistyksen esittämällä tavalla siten, että Kauhavan koor dinaa tio mak su osuu dek si tulee vuodessa. Lopullisesti asiasta päättää Kau ha van kaupunginvaltuusto osana kaupungin ensi vuoden talousarviota ja tu le vien vuosien taloussuunnitelmaa. Kauhavan kaupunginhallitus korostaa edelleen Epanet-verkoston toiminnan ke hit tä mis tä siten, että se keskittyy kustannustehokkaasti maakunnan yritysten käytännönläheisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen erityisesti maakunnan ja Kauhavan alu een tulevaisuuden kannalta keskeisillä painoaloilla. Tutkimushankkeiden rahoituksessa on myös koros tut ta va entistä enemmän yritysrahoituksen osuus, joka nostaa hankkeiden suun nit te lussa yritysten tarvelähtöisyyttä ja myös niiden sitoutumista hankkeisiin. Myös tiedotusta ver kos ton tarjoamista kehittämismahdollisuuksista yritys- ja kuntakentälle on voimak kaas ti aktivoida ja käynnistää vuorovaikutusta kuntiin tehostava seuran ta ryh mä työ. Päätös: Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siten, että Kauhavan kau pun ki on valmis sitoutumaan Epanet-koordinaattorin kustannuksiin ajalla Muilta osin esitys on alkuperäisen mukainen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esi tyksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 298 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt osallistua Epa net-koor dinaa tio toi min nan rahoitukseen vuodeksi 2014 Etelä-Pohjanmaan kor kea kou luyh dis tyk sen esityksen mukaisesti maksuosuudella.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vastaavan päätöksen määräaikaisesta rahoituksesta vuodelle 2014 tekivät myös Seinäjoen seutukunnasta Kurikka ja Lapua. Näistä Kurikka jatkaa ra hoitus ta myös vuonna 2015, mutta Lapua ei. Lapua on kuitenkin valmis olemaan mu ka na Epanet-kehittämishankkeiden rahoituksessa myös jatkossa. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on esittänyt, että Kauhavan kaupunki jat kai si Epanet-koordinaatiotoiminnan rahoittamista vastaavalla summalla myös vuosina Myönteisen kuntarahoituspäätöksen vuosiksi ovat jo tehneet Alajär vi, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini ja Vimpe li. Määräaikaisen myönteisen päätöksen vuodeksi 2014 teki myös Kau ha joki, mutta sen tehtyä kielteisen päätöksen vuodeksi 2015, yksikään Suupohjan kun ta ei rahoita vuonna 2015 Epanet-koordinaatiotoimintaa. Kauhavan osalta on merkillepantavaa, että Kauhavalla jatkuu pääsääntöisesti Kau ha van alueelle keskittyvä Epanet kehittämishanke, Agro- ja ko ne pa ja tek niikan sekä paikallisen energiantuotannon ja energiatehokkaan rakentamisen sulau te tut järjestelmät, vielä vuoden 2015 ajan. Hanke on tehnyt tiivistä yh teis työtä mm. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n kanssa ikkunaan syngronnoidun ja jo mark ki noil le tuotteena kehitetyn huonekohtaisella lämmöntalteenotolla va rus tetun ilmastoinnin kehittämisen kanssa. Myös muut Epanet-professuurien tut kimus ryh mät ovat tehneet pienimuotoisempaa yhteistyötä kauhavalaisten yri tysten kanssa. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että Kauhavan kaupunki jatkaa Epa net-koor di naatio toi min nan rahoitusta vuonna 2015 sille esitetyllä :n mak su osuu della. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo pai kal la kokouksessa oli kehitysjohtaja Hannu Mars. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Alennetut lippujen hinnat kuntalaisille Härmän kylpylään Vapaa-aikalautakunta Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kauhavalla ei ole kunnallista uimahallia, mutta kaupungissa on yksityinen kylpy lä, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus käydä uimassa. Kylpylän lippuhinnat ovat kuitenkin korkeammat kuin kunnallisten uimahallien liput. Hintavertailu Härmän Kylpylän ja Lapuan Virkistysuimala Sateenkaaren li puista: Härmän kylpylä Lapuan Virkistysuimala Sateenkaari Aikuiset 12 Aikuiset 5,50 Lapset 4-14v 7 Lapset 6-16v 3,50 Perhelippu 2 aik+1-3 lasta 30 Opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset ja in va li dit 3,50 Eläkeläiset 10 Sarjaliput: Sarjaliput: 10x sarjalippu 100 sarjalipuista 25 kpl - 10 % ja 50 kpl - 20 % normaalihinnoista 3 kk:n kausikortti 100 Maksutta lapualaiset sotaveteraanit ja mak sa vien aikuisten mukana tulevat al le 6v lapset. 12 kk:n vuosikortti 250 Lapset 4-14 v 50 % Ainut tämänhetkinen mahdollisuus uintiin on Härmän Kylpylä, sillä Vir kis tys uima la Sateenkaari on toistaiseksi suljettuna remontin vuoksi. Vapaa-aikapäällikön esitys: Vapaa-aikalautakunta esittää, että Kauhavan kaupunginhallitus myöntää euron suuruisen määrärahan liikuntatoimen budjettiin vuodelle 2015 liikun ta pal ve lui hin alennettujen lippujen saamiseksi kuntalaisille ja samalla aloite taan yhteistyöneuvottelut Härmän Kylpylän kanssa siitä mikä ko. alen net tujen lippujen hinta olisi. Yhteistyöneuvottelujen jälkeen summa tarkentuu. Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 299 Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Kaupunginhallitus on kokouksessaan saanut päätökseen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan käsittelyn. Vapaa-aikalautakunta on tämän

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus jäl keen toimittanut kaupunginhallitukselle esityksen liikuntapalvelujen mää rä rahan korottamisesta eurolla. Summa käytettäisiin Härmän Kylpylän uima lip pu hin ta tu keen kuntalaisille. Lautakunta ei ole määritellyt tuettujen lippujen koh de ryh mää, eikä Härmän Kylpylän kanssa ole vielä käyty asiasta neu vot te luja. Uiminen on hyvää ennaltaehkäisevää terveysliikuntaa. Kauhavalla ei ole kunnal lis ta uimahallia, eikä siihen investoiminen lähivuosina ole mahdollista. Olemas sa ole van yksityisen uimahallin hyödyntäminen tullee kaupungille edul lisem mak si kuin oman rakentaminen. Edellä mainittuihin perustuen kaupungin osal lis tu mi nen Härmän Kylpylän uimalippuhintoihin siten, että ne olisivat kun talai sil le HK:n normaalitaksaa edullisempia, on perusteltua. Kaupungin vuoden 2015 talousarvio laaditaan alijäämäiseksi, mistä johtuen käyt tö ta lous me no ja ei voida lisätä. Vapaa-aikalautakunta voi kuitenkin vielä asiaa eteenpäin oman talousarvionsa puitteissa. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että se ei korota vapaa-aikatoimen vuoden 2015 käyt tö ta lous mää rä ra haa lautakunnan esittämällä tavalla. Lautakunta voi myönne tyn määrärahan puitteissa tukea kuntalaisten Härmän Kylpylän uimahallin käyt töä. Vs kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksessa seuraavaksi: Kaupunginhallitus 1. merkitsee tiedoksi Härmän Kylpylän vapaa-aikalautakunnalle an ta man ilmoituksen Kauhavan kaupungin asukkailta perittävistä vuoden 2015 uintimaksuista. Ko. hinnat edellyttävät, että asiakas voidaan todeta Kau ha val la asuvaksi 2. antaa vapaa-aikalautakunnalle tehtäväksi välittömästi sopia Härmän Kylpy län kanssa tavasta, jolla kylpyläasiakas voidaan todeta kau ha va lai seksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun esityk sen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvio 341/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2015 talousarvioesityksensä. Kun ta yh tymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on omalta osaltaan saanut talous ar vio kä sit te lyn sä päätökseen ja antanut talousarvioesityksensä jä sen kuntien hyväksyttäväksi. Hallintokuntien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalousmenot ovat 112,7 mil joo naa euroa, missä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vi oon nähden li säys tä 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Käyttötaloustulot ovat esitysten mukaan 13,1 miljoonaa euroa, missä kuluvaan vuoteen verrattuna on kasvua vain 0,5 % eli euroa. Talousarvioesitykseen ei sisälly merkittäviä hen ki lös tömuu tok sia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään kau pun gin hal li tukses sa erillisenä asiana. Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on jäämässä merkittävän al hai sek si. Nykyisillä veroprosenteilla verotulojen kasvun arvioidaan olevan 0,3 % kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Kunnallisveron tuotto tullee su pis tumaan johtuen työllisyystilanteen heikkenemisestä ja työikäisen väestön määrän vähenemisestä sekä valtion toimesta veroperusteisiin tehdyistä vä hen nyspe rus te muu tok sis ta. Nykyisellä veroprosentilla kunnallisveron tuotoksi ar vioidaan tässä vaiheessa 49,6 miljoonaa euroa (-0,3 %). Yhteisöveron tuoton arvioi daan jopa hieman kasvavan kuluvasta vuodesta ja sen määräksi on bud jetoi tu 3,5 miljoonaa euroa (+9,5 %). Kiinteistöveron tilitykset pysyvät nykytasolla eli noin 3,3 miljoonassa eurossa mikäli veroprosentit pysyvät samoina. Ve ro tulo ar vioi ta tarkistetaan valtuuston veroprosenttipäätöksen jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan saatavan noin 45,9 miljoonaa euroa, mi kä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2015 alus sa toteutettavan valtionosuusuudistuksen arvioitiin hyödyttävän Kauhavan kau pun kia noin 80 eurolla/asukas verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauk sen määrän kasvamisen seurauksena, vaikka vanhusväestön määrän vaiku tus valtionosuuteen pienenee. Siirtymätasaus leikkaa kuitenkin ensi vuodelta 50 euroa/asukas ylittävän muutososuuden. Saatavan valtionosuuden määrää pie nen tää toteutettava valtionosuusleikkaus, jonka seurauksena kuntien omara hoi tus osuus nousee ensi vuonna 237 eurolla/asukas ollen noin euroa/asu kas ja valtionosuusprosentti laskee 29,57 %:sta 25,42 %:iin. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön muiden valtionosuuksien valtionosuusprosentti on 29,32 % ja kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 307,40 euroa asukasta kohti. Ra hoi tus osuus pienenee arviolta 40 euroa asukasta kohti johtuen am mat ti korkea kou lu jen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien val tion osuus jär jestel mäs tä. Toisaalta lukion ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin koh distuu säästöjä, jotka pienentävät laskennallisten yksikköhintojen mukaan ker tyvää summaa. OKM:n valtionosuus on negatiivinen, ja tämän hetken arvion mu kaan sen määrä on -1,1 miljoonaa euroa, mikä vähennetään tilityksessä pe-

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus rus pal ve lu jen valtionosuudesta. Kokonaisuutena valtionosuuksien määrän arvioi daan ensi vuonna nousevan 1,0 %:lla. Kuluvan ja ensi vuoden raskaasta investointiohjelmasta johtuen suunnitelman mu kai set poistot kasvavat noin miljoonalla eurolla. Poistojen muutosta tar kastel laan vielä uudelleen kun investointien toteutumisaikataulu hahmottuu. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt talousarviota ja mää ri tellyt toimialoille 2,9 %:n eli yhteensä 3,2 miljoonan euron karsintatarpeen käyt töta lous me nois ta, jotta talousarviossa päästäisiin nykyisillä veroprosenteilla nolla tu lok seen. Kun hallintokunnat ovat tehneet talousarvion joh to ryh mä kä sit te lyssä edellytetyt tarkistukset, on me no kas vu saatu supistettua kuluvaan vuoteen ver rat tu na noin 0,3 miljoonaan euroon eli 0,3 %:iin. Vaikka menokasvu on erittäin maltillisella tasolla, niin kuluvan vuoden alijäämäisestä budjetista muo dostu va tasapainottamistarve ja verorahoituksen arviolta vain 0,6 %:n kasvu huomioi den hallintokuntien esityksiä joudutaan vielä tarkastelemaan. Kauhavan kaupungin talousarviotilanteesta on informoitu myös Kuntayhtymä Kak si neu vois ta. Jäsenkuntaneuvottelussa on todettu, että Kaksineuvoisen talous ar vio esi tyk seen liittyvä kasvu siltä osin, kun se ylittää kuntien antaman raamin, on perusteltu ja hyväksyttävissä. Yhtymä onkin jo päättänyt useista ta louteen vaikuttavista toimenpiteistä. Yhtymän johtajalta ja talousjohtajalta on kuiten kin pyydetty näkemys siitä, onko Kaksineuvoisen talousarviota ylipäätään mah dol lis ta karsia siten, että Kauhavan kaupungin maksuosuus pienenisi noin 1,5 miljoonalla eurolla ja jos on, niin millaisia vaikutuksia mahdollisella kar sinnal la olisi. Kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusan mukaan mahdollinen li säsääs tö vaa ti mus vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisen hoidon sekä hallittavan pit kä jän tei sen palvelurakenteen kehittämisen. Pusan lausunto ko ko nai suu dessaan on liitteenä. Talousarvion käyttötalousosa laaditaan valtuustoon nähden sitovaksi toi mi elinta sol la. Valmisteluvaiheessa talousarviota on kuitenkin tarpeen tarkastella hieman yksityiskohtaisemmin. Liitteenä on yhdistelmä käyttötaloustuloista ja menois ta tehtävätasolla. Tuloslaskelma on tässä vaiheessa noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nolla tu lok seen pääseminen ilman tuloveroprosentin korottamista on käytännössä mah do ton ta toimintamenoista karsimalla. Mikäli toiminta jatkuu ny ky muo toi sena, ei menoja juurikaan enää pystytä karsimaan. Palveluverkkoon tehtävien muu tos ten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vasta seuraavan kokonaisen toi min ta vuo den aikana. Henkilöstön 7 päivän lomautuksesta saatava säästö on noin euroa ja ilman maatalouslomittajia noin euroa. Säästön rea li soi tu mi nen kuitenkin edellyttää, että sijaisia ei palkata ja että vuosilomat saa daan lomautuksesta huolimatta täysimääräisesti pidettyä. Kaupungilla on myös tuleville vuosille merkittäviä investointitarpeita, joilla py ritään mm. kaupungin kehittämiseen ja vetovoimaisuuden parantamiseen sekä tur val li siin ja terveisiin toimitiloihin. Investointiesitykset vuodelle 2015 ovat netto mää räl tään 12,3 miljoonaa euroa, josta poistoja lisääviä investointeja on noin 10,6 euron arvosta. Investointiesityksiä täytyy vielä tarkastella ja harkita joi denkin hankkeiden toteuttamisen siirtämistä.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarviota esitellään kaupunginhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen ja Kuntayhtymä Kak si neu voi sen johtajan yhtymän talousarviokarsintamahdollisuuksia kos kevan lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus linjaa talousarvioprosessissa tavoiteltavan ali-/ylijäämätason se kä päättää, että talousarvion jatkovalmisteluun osallistuu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kunkin toimi alan edustajat. Lisäkarsinnat tuodaan käsiteltäväksi kehittämistoimikuntaan, jol le toimielintasoinen talousarvioesitys esitellään. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus määritteli mahdolliseksi alijäämätasoksi noin 1,0-1,5 mil joonaa euroa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen pu heen johta ja, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet talousarvioesitykset läpi toi mi alo jen edustajien kanssa perusturvaa lukuun ottamatta. Tässä yhteydessä me no ja on karsittu vielä noin eurolla. Lisäksi käyttötaloustuloihin on teh ty tarkistuksia. Suunnitelman mukaisten poistojen määrän muutosta on uudel leen ar vioi tu ja verotulot on viety talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämiin veroprosentteihin perustuen. Tehtyjen tarkistusten jälkeen ulkoisten käyttötalousmenojen yhteismäärä on euroa, mikä on euroa enemmänkuin vuoden 2014 bud jetoi dut menot (+0,0 %). Tilinpäätökseen 2013 verrattuna menot kasvavat eurolla eli 4,7 %:lla. Käyttötaloustuloja arvioidaan kertyvän euroa, missä kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna on euroa (+2,0 %) ja vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna euroa (+4,3 %). Verotuloja arvioidaan saatavan euroa eli euroa (0,9 %) enemmän kuin vuonna 2014 ja euroa (6,8 %) enemmän kuin vuon na Valtionosuuksien määräksi on budjetoitu euroa, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen euroa (1,0 %) ja vuoden 2013 ti linpää tök seen euroa (2,0 %). Vuosikatteeksi muodostuu euroa, kun vuoden 2014 talousarvion vuosikate on euroa. Raskaan inves toin ti oh jel man seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä lisään tyy eurolla, jolloin poistojen määräksi muodostuu euroa. Poistoerojen ja rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muo-

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 Kaupunginhallitus 198 01.07.2013 Kaupunginhallitus 326 18.11.2013 Kaupunginhallitus 298 24.11.2014 Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 303/2.21.213/2013 Kaupunginhallitus 01.07.2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 101 15.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015

Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015. Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 248 02.11.2015 Kaupunginvaltuusto 63 09.11.2015 Tulo- ja kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle 2016 591/211/2015 Kaupunginhallitus 02.11.2015 248 Kuntalain 66 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen

Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen Kunnanhallitus 195 06.11.2017 Kunnanvaltuusto 39 13.11.2017 Vuoden 2017 talousarvioasetelman ja talousarvion tarkistaminen 62/02.02.00/2016 Khall 06.11.2017 195 Valmistelija: hallintojohtaja Eija Hämäläinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus 114 23.10.2017 Kunnanhallitus 123 30.10.2017 Kunnanhallitus 135 06.11.2017 Kunnanhallitus 143 20.11.2017 VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2022 TALOUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit

Perusturvalautakunta Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien tuloskortit Perusturvalautakunta 54 28.09.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 tuloskortit PETUR 54 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2017 talousarvioesityksen, se kä laatineet toiminnallisista ja

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio Kaupunginhallitus 203 24.10.2016 Kaupunginhallitus 216 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio Kaupunginhallitus 24.10.2016 203 Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2017

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen

Vuoden 2014 talousarvio / Pelkolan koulun lakkautuspäätöksen täytäntöönpano / Nivelluokan perustaminen Kaupunginhallitus 277 28.10.2013 Kaupunginhallitus 318 18.11.2013 Kaupunginhallitus 334 19.11.2013 Kaupunginhallitus 337 02.12.2013 Kaupunginhallitus 364 09.12.2013 Sivistyslautakunta 104 18.12.2013 Vuoden

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman valmistelu Kunnanhallitus 186 05.09.2016 Kunnanhallitus 226 31.10.2016 Kunnanhallitus 250 07.11.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelman valmistelu 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 186

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus / /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 97 15.09.2015 231 26.10.2015 108 23.05.2016 Selvitys Alahärmän alueen esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisestä sekä hankesuunnittelun käynnistäminen ja rakennuttamistoimikunnan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.

Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10. Kunnanhallitus 103 14.03.2011 Kunnanhallitus 398 12.12.2011 Kunnanhallitus 301 23.09.2013 Kunnanhallitus 264 14.09.2015 Valtuusto 78 07.10.2015 Kuntatodistusohjelmien enimmäismäärän korottaminen 106/03.035/2007

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Hallitus 41 25.03.2015 Tarkastuslautakunta 35 07.05.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 350/00.00 02 02/2015 H

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 70 27.03.2017 Kaupunginhallitus 139 22.05.2017 Kaupunginvaltuusto 28 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 395/2.20.201/2015 Kaupunginhallitus 27.03.2017 70 Valmistelija:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 25.01.2017 Sivistystoimen vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880.

tulosalueet 210, 240, 270, 280 tulosalueet 710, 730 tulosalueet 850, 860, 870 ja 880. Kaupunginhallitus 88 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 34 30.03.2015 Vuoden 2014 talousarvion toteutuminen 5251/02.02.02/2015 KH 23.02.2015 88 Talous- ja strategiayksikkö 18.2.2015: Peruskaupungin vuoden 2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340

Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö Kirsi Rytkönen puh , Päiväkoti, yli 3-v 850. Esikoululaisen päivähoito 40 % (1-3h) 340 Sivistyslautakunta 16 01.06.2015 Sivistyslautakunta 12 21.06.2016 Sivistyslautakunta 6 29.08.2017 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvojen tarkistus 1.8.2015 lukien / Varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61

Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015. Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Kehittämistoimikunta 61 19.10.2015 Keskuspuhdistamohankkeen tilanne 686/08.082/2014 KEHTMK 19.10.2015 61 Ylöjärven Vesi liikelaitoksen toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä Pirkanmaan keskuspuhdistamohanketta

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot