KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen Kauhavan Vesi Oy:lle Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus Alennetut lippujen hinnat kuntalaisille Härmän kylpylään Vuoden 2015 talousarvio Kauhavan Leikkikoulu ry:n käsittelypyyntö / Päivähoidon 727 palvelusetelin arvon uudelleenmäärittäminen 302 Virrankoskien kaavoitusaloite Lausunnon antaminen Länsi-ja Sisä-Suomen 731 Aluehallintovirastolle kaukolämpöjohdon sekä valokuitu- ja sähkökaapelin rakentamisesta Kauhavanjoen alitse sekä valmisteluluvasta 304 Kaupungin edustajien nimeäminen Saksassa 733 Hohenlockstedtissa järjestettävään Finnentag juhlaan Talouskatsaus Tiedostusasiat 736

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Hakala Heikki A. 17:00-19:18 jäsen Haukkala Juhani 17:00-19:18 jäsen est. 297 Hauta Tiina 17:00-19:18 jäsen Hietamäki Petri 17:00-19:18 jäsen Kankaansyrjä Mika 17:00-19:18 jäsen Mattila Marita 17:00-19:18 kh:n 1. vpj. Niemi Anna-Liisa 17:00-19:18 jäsen Paavola Eero 17:00-19:18 jäsen Puronvarsi Martti 17:00-19:18 jäsen Sorvisto Anna-Leena 17:00-19:18 jäsen Ylinen Keijo 17:00-19:18 kh:n pja Övermark Niina 17:00-19:18 kh:n 2. vpj. Mäkinen Jouko 17:00-19:18 kv:n pja Kurvinen Antti 17:46-19:18 kv:n 1. vpj. Korpimäki Marja-Leena 17:00-19:18 kv:n 2. vpj. Salo Liisa 17:00-19:18 vs. kj, pöytäk.pitäjä est. 297 Luhtala Hannele 17:00-17:05 vs. hallintojohtaja 297, ptk.pitäjä 298 Mars Hannu 17:05-17:13 kehitysjohtaja 298 Takamaa Juha 17:19-18:30 tekninen johtaja 300 LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Mika Kankaansyrjä ja Anna-Liisa Niemi ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Keijo Ylinen Liisa Salo, est. 297 PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Hannele Luhtala, 297 Mika Kankaansyrjä Anna-Liisa Niemi

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla klo 9.00 SESTI NÄHTÄVILLÄ Liisa Salo, hallintojohtaja

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Lainan myöntäminen Kauhavan Vesi Oy:lle 111/ /2013 Kaupunginhallitus 297 Valmistelija: Vs hallintojohtaja Hannele Luhtala Kaupunginhallitus on kokouksessaan myöntänyt Kauhavan Vesi Oy:lle väliaikaisrahoitusta enintään 1 milj. euroa. Laina on erääntynyt Kauhavan Vesi Oy on nyt esittänyt, että laina uudistettaisiin siten että lai na-aika oli si ja yhtiö voisi maksaa lainan pois erissä ilman lisä ku lu ja. Edellä olevat ehdot voidaan hyväksyä. Koska kyseessä ei ole enää kassalaina, tu lee koron olla 12 kk:n euribor + marginaali 2,5 % (vakuudeton laina). Uu simiskustannukseksi on sovittu 1 % pääomasta. Perusteena uu si mis kus tan nuksel le on kau pun gin varojen sitoutuminen pitkäksi aikaa ja mahdollisesti se, että kau pun ki joutuu ot ta maan itselleen lainaa tämän lainan myöntämisen takia. Täl löin koron tulee luon nol li ses ti kattaa kaupungille otettavan lainan koron. Lainasta laaditaan velkakirja. Vs kaupunginjohtaja on asiassa esteellinen, joten esityksen tekee vs hal lin tojoh ta ja. Vs hallintojohtajan esitys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle että se myöntää Kauhavan Ve si Oy:lle 1,0 milj :n suuruisen lainan edellä esitetyillä ehdoilla. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. hallintojohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että Juhani Haukkala ja Liisa Salo poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän py kä län käsittelyn ajaksi, todettiin yhteisöjääviys Kauhavan Vesi Oy:n hal li tuk sen jäseninä pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän käsittelyn ajan toimi vs. hallintojohtaja Han ne le Luhtala Luhtala poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Vs. hallintojohtaja Hannele Luhtala, puh. (06) , etu

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus / /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Epanet tutkimusverkosto on toiminut Etelä-Pohjanmaalla vuodesta 1999 lähtien. Verkoston koordinoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys, jon ka jäseniä ovat alueen kunnat. Epanet on osa yliopistojen toimintaa ja Seinä joen yliopistokeskusta. Epanet-verkosto muodostaa valtion, kuntien, yritysten ym. erillisrahoituksella toi mi via tutkimusryhmiä, joita johtaa tutkimusprofessori. Tutkimusryhmien tavoit tee na on olla tiiviissä suhteessa maakunnan yrityselämään, mm. edis tä mällä Tekes-tutkimusrahoituksen hakemista yritysten hankkeisiin. Epanet tutkimushankkeet Epanet-verkostossa tutkimushankkeet suunnitellaan viiden vuoden periodeina oh jel mal li sik si kokonaisuuksiksi, joilla tavoitellaan monitieteisyyttä, uudenlaisia lä hes ty mis ta po ja ja kiinnostavia tuloksia. Tutkimusalat muodostavat neljä ryhmää. Kussakin työskentelee 3 6 professoria ja muuta tutkijaa. Epanet-ver kos tos sa ja Seinäjoen yliopistokeskuksessa toimii tällä hetkellä 16 tut kimus ryh mää (liite 1). Yhtenä tutkimusryhmänä toimii viisivuotinen Etelä-Pohjanmaan kor kea kou lu yhdis tyk sen, Vaasan yliopiston teknillisen tiedekunnan ja Kauhavan kaupungin se kä eteläpohjalaisten agro- ja konepajatekniikan yritysten muodostama EAKR-hank kee na toteutettava tutkimusprofessuuri, joka keskittyy agro- ja kone pa ja tek nii kan sekä paikallisen energiantuotannon ja energiatehokkaan raken ta mi sen sulautettujen järjestelmien tutkimukseen. Hankkeen ra hoi tus suunni tel ma : EAKR (EPL) /vuosi Seinäjoen seutukunnan kunnat pl. Kauhava Kauhavan kaupunki Yritykset Vaasan yliopisto Yhteensä /vuosi Tutkimusryhmien hankemuotoisen toiminnan kuntarahoitus maksetaan Sei näjoen seudun elikeinojaostaon kautta. Epanet-verkoston hankkeiden osuus Elinkei no jaos ton elinkeinoelämän hankkeiden vuoden 2013 ta lous ar vio eh do tukses ta on 26 %. Kauhavan osalta Epanet-hankkeiden kuntarahoitusosuus on vuo den 2013 talousarvion mukaisesti Epanet-koordinaatio Epanet-koordinaatio on eri osapuolet yhteen kokoava toimija. Epa net-koor di-

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus naa tio ta hoitaa Seinäjoen yliopistokeskuksessa oleva henkilöstö (ke hit tä misjoh ta ja, 2 erikoissuunnittelijaa ja 2 projektisihteeriä). Se suunnittelee, käyn nistää ja toteuttaa tutkimusprofessuureja yhteistyössä yliopistojen, yritysten ja maa kun nan kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Sen tehtäviin kuuluu myös Epanetin ulkoinen markkinointi sekä tutkimusryhmien ja tiedon käyttäjätahojen yh teis työn edistäminen. Epanet-koordinaation rahoittaa tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan liitto ( /v). Suurin osa tästä summasta on ohjelmarahoitusta, mutta osan, , liit to kerää koordinaatiohankkeen vastinrahana oman budjettinsa kautta jä senkun nil taan. Tätä summaa ei jatkossa enää kerätä liiton kautta, mikä keventää kun tien lopullista rahoitusta Epanet-koordinaatioon. Näin ollen varsinainen koor di naa tion lisärahoitustarve kunnilta tulee olemaan 1,09 /asukas. Maakuntaneuvos Raimo Harjusen selvityksen mukaan, Epanet-verkoston koor di noin nin rahoitus olisi jatkossa tehokkainta hoitaa kuntarahoituksella. Korkea kou lu yh dis tys esittää jäsenkunnilleen, että ne rahoittavat Epanet-verkoston koor di naa tion viiden vuoden ajan vuodessa asukaslukuperusteisesti Kuntakohtaiset rahoitusosuudet on laskettu koko ra hoitus jak son ajan asukasluvun mukaan käyttäen kerrointa 1,5 /asukas. Summa jakautuisi kuntien kesken asukasluvun suhteessa, koko ra hoi tus jakson ajan tilanteen mukaisesti siten, että Kauhavan osuus olisi /vuosi eli koko rahoituskaudelta Esitetyllä ra hoi tus mal lil la Kau ha van maksuosuus vuonna 2014 olisi nykyisellä hankerahoitusosuudella ja tu le val la koordinaatio-osuudella laskettuna yhteensä n Epanetin kautta maakunnan saamat hyödyt ovat liitteen mukaisesti selvitettynä mo ni ulot tei set.keskeisiksi hyödyiksi on todettu osaamisen tuottaminen, sen kysyn tään vastaaminen, kansainvälistymisen, verkostoitumisen ja ve to voi mai suuden edistäminen sekä kilpaillun rahoituksen saanti ja hyödyntäminen. Toimintamallin haittoihin lukeutuvat lähinnä tutkimusprofessoriverkoston tut kimus alo jen hajanaisuus suhteessa maakunnan elinvoiman kannalta olennaisiin pai no aloi hin sekä vuorovaikutuksen ohuus kunta- ja yrityskentän kanssa ja siihen liittyvä tiedonpuute kehittämismahdollisuuksista. Verkoston potentiaalia ei ole saatu riittävästi hyödynnettyä erityisesti yrityslähtöisen, uusia työpaikkoja tuot ta van aluekehityksen tueksi. Tulevaisuudessa kuntakohtainen hyöty verrattuna maksuosuuteen ei jakaannu maa kun nan kuntien kesken tasapuolisesti. Yliopistokeskuksen kautta mo nipuo li set välilliset hyödyt saavan maakuntakeskuksen maksuosuus voisi pa nosten tuottamaa hyötyä arvioitaessa olla selvästi suurempi, kuin pelkän asu kas luku mää rän kautta tuleva. Myös Epanetin tutkimushankkeiden määrän kasvu on vai kut ta nut nouseviin kustannuksiin, jotka siirtyvät jatkossa entistä enemmän kun tien maksettavaksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että maakunnan osaamis- ja tutkimusedellytysten yh tei sek si kehittämiseksi Kauhavan kaupunki on valmis sitoutumaan Epa-

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus net-koor di naa tion kustannuksiin ajalla Ete lä-poh janmaan korkeakouluyhdistyksen esittämällä tavalla siten, että Kauhavan koor dinaa tio mak su osuu dek si tulee vuodessa. Päätöksen edellytyksenä on, et tä maakunnan kaikki kunnat sitoutuvat korkeakouluyhdistyksen esittämällä, liit teen mukaisella tavalla rahoitusosuuksiensa maksamiseen. Lopullisesti asias ta päättää maakunnan kuntien kantojen selvittyä Kauhavan kau pun ginval tuus to osana kaupungin taloussuunnittelua. Ellei maakunnassa löydy yksimielisyyttä ehdotetusta koor di naa tio ra hoi tuk sesta, selvittelyyn tulee ottaa Epanet- toimintamallin maakuntakeskukselle ker ryttä mät monipuoliset hyödyt huomioiden myös rahoitusvaihtoehto, jossa Sei näjoen koordinaatiomaksuosuudeksi tulee 60 % ja muiden kuntien mak su osuudek si 40 %. Tällöin Kauhavan maksuosuudeksi tulisi laskennallisesti vuodelle 2014 noin esitetyn sijaan. Samalla tulee selvittää, voi daanko koordinaation kustannuksia vähentää esim. henkilöstö- ja toi mi ti la kus tannuk sia supistamalla. Kauhavan kaupunki edellyttää Epanet-verkoston toiminnan kehittämistä siten, et tä se keskittyy kustannustehokkaasti maakunnan yritysten käy tän nön lä heisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen erityisesti maakunnan tulevaisuuden kan nal ta keskeisillä painoaloilla. Tutkimushankkeiden rahoituksessa on myös ko ros tut ta va entistä enemmän yritysrahoituksen osuus, joka nostaa hank keiden suunnittelussa yritysten tarvelähtöisyyttä ja myös niiden sitoutumista hankkei siin. Myös tiedotusta verkoston tarjoamista kehittämismahdollisuuksista yritys- ja kuntakentälle on syytä aktivoida. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että kehitysjohtaja Hannu Mars oli paikalla ko kouk sessa tämän pykälän käsittelyn aikana ja poistui kokouksesta klo Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Kaupunginjohtaja Harri Mattila Liitteenä on selvitys koordinaatiorahoituksen tähänastisesta kun ta pää tös ti lantees ta. Lapua on kaupunginjohtajalta saadun tiedon mukaan osallistumassa ra hoi tuk seen alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti. Selvityksestä käy ilmi, että maa kun nas sa toimivat seutukeskukset ovat säännönmukaisesti kantamassa vas tuu ta osaamisen kehittymiselle tärkeän tutkimusprofessuuriverkoston jat kuvuu des ta. Ohessa on myös selvitys Epanet -korkeakouluverkoston toiminnasta Kau haval la. Korkeakouluyhdistyksen mukaan yliopistojen itse hallinnoidessa omia jat ko hank kei taan, yhdistyksellä ei ole täydellistä listaa kaikista Epanet - pro fesso rien tutkimusryhmien toteuttamista hankkeista. Oheiset tiedot ovat tästä nä-

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kö kul mas ta ns. minimitiedot. Todellisuudessa hankkeita on enemmän. Korkeakouluyhdistys on tehnyt päätöksen hallintohenkilöstönsä tiivistämisestä vä hen tä mäl lä työntekijämäärää 5:stä 4:ään. Lisäksi yhdistyksellä on valmiutta pa ran taa vuorovaikutusta kuntakenttään perustamalla kuntien edustajista koos tu van seurantaryhmän. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että maakunnan osaamis- ja tutkimusedellytysten yh tei sek si kehittämiseksi Kauhavan kaupunki on valmis sitoutumaan Epanet-koor di naa tion kustannuksiin ajalla Ete lä-poh janmaan korkeakouluyhdistyksen esittämällä tavalla siten, että Kauhavan koor dinaa tio mak su osuu dek si tulee vuodessa. Lopullisesti asiasta päättää Kau ha van kaupunginvaltuusto osana kaupungin ensi vuoden talousarviota ja tu le vien vuosien taloussuunnitelmaa. Kauhavan kaupunginhallitus korostaa edelleen Epanet-verkoston toiminnan ke hit tä mis tä siten, että se keskittyy kustannustehokkaasti maakunnan yritysten käytännönläheisten tutkimushankkeiden toteuttamiseen erityisesti maakunnan ja Kauhavan alu een tulevaisuuden kannalta keskeisillä painoaloilla. Tutkimushankkeiden rahoituksessa on myös koros tut ta va entistä enemmän yritysrahoituksen osuus, joka nostaa hankkeiden suun nit te lussa yritysten tarvelähtöisyyttä ja myös niiden sitoutumista hankkeisiin. Myös tiedotusta ver kos ton tarjoamista kehittämismahdollisuuksista yritys- ja kuntakentälle on voimak kaas ti aktivoida ja käynnistää vuorovaikutusta kuntiin tehostava seuran ta ryh mä työ. Päätös: Kaupunginjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystään siten, että Kauhavan kau pun ki on valmis sitoutumaan Epanet-koordinaattorin kustannuksiin ajalla Muilta osin esitys on alkuperäisen mukainen. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esi tyksen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Harri Mattila, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 298 Valmistelija: Kehitysjohtaja Hannu Mars Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt osallistua Epa net-koor dinaa tio toi min nan rahoitukseen vuodeksi 2014 Etelä-Pohjanmaan kor kea kou luyh dis tyk sen esityksen mukaisesti maksuosuudella.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vastaavan päätöksen määräaikaisesta rahoituksesta vuodelle 2014 tekivät myös Seinäjoen seutukunnasta Kurikka ja Lapua. Näistä Kurikka jatkaa ra hoitus ta myös vuonna 2015, mutta Lapua ei. Lapua on kuitenkin valmis olemaan mu ka na Epanet-kehittämishankkeiden rahoituksessa myös jatkossa. Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys on esittänyt, että Kauhavan kaupunki jat kai si Epanet-koordinaatiotoiminnan rahoittamista vastaavalla summalla myös vuosina Myönteisen kuntarahoituspäätöksen vuosiksi ovat jo tehneet Alajär vi, Alavus, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kuortane, Lappajärvi, Seinäjoki, Soini ja Vimpe li. Määräaikaisen myönteisen päätöksen vuodeksi 2014 teki myös Kau ha joki, mutta sen tehtyä kielteisen päätöksen vuodeksi 2015, yksikään Suupohjan kun ta ei rahoita vuonna 2015 Epanet-koordinaatiotoimintaa. Kauhavan osalta on merkillepantavaa, että Kauhavalla jatkuu pääsääntöisesti Kau ha van alueelle keskittyvä Epanet kehittämishanke, Agro- ja ko ne pa ja tek niikan sekä paikallisen energiantuotannon ja energiatehokkaan rakentamisen sulau te tut järjestelmät, vielä vuoden 2015 ajan. Hanke on tehnyt tiivistä yh teis työtä mm. Skaala Ikkunat ja Ovet Oy:n kanssa ikkunaan syngronnoidun ja jo mark ki noil le tuotteena kehitetyn huonekohtaisella lämmöntalteenotolla va rus tetun ilmastoinnin kehittämisen kanssa. Myös muut Epanet-professuurien tut kimus ryh mät ovat tehneet pienimuotoisempaa yhteistyötä kauhavalaisten yri tysten kanssa. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että Kauhavan kaupunki jatkaa Epa net-koor di naatio toi min nan rahoitusta vuonna 2015 sille esitetyllä :n mak su osuu della. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Pöytäkirjaan merkittiin, että tämän pykälän käsittelyn aikana klo pai kal la kokouksessa oli kehitysjohtaja Hannu Mars. Lisätietoja: Kehitysjohtaja Hannu Mars, puh. (06) , etu

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus Alennetut lippujen hinnat kuntalaisille Härmän kylpylään Vapaa-aikalautakunta Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kauhavalla ei ole kunnallista uimahallia, mutta kaupungissa on yksityinen kylpy lä, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus käydä uimassa. Kylpylän lippuhinnat ovat kuitenkin korkeammat kuin kunnallisten uimahallien liput. Hintavertailu Härmän Kylpylän ja Lapuan Virkistysuimala Sateenkaaren li puista: Härmän kylpylä Lapuan Virkistysuimala Sateenkaari Aikuiset 12 Aikuiset 5,50 Lapset 4-14v 7 Lapset 6-16v 3,50 Perhelippu 2 aik+1-3 lasta 30 Opiskelijat, varusmiehet, eläkeläiset ja in va li dit 3,50 Eläkeläiset 10 Sarjaliput: Sarjaliput: 10x sarjalippu 100 sarjalipuista 25 kpl - 10 % ja 50 kpl - 20 % normaalihinnoista 3 kk:n kausikortti 100 Maksutta lapualaiset sotaveteraanit ja mak sa vien aikuisten mukana tulevat al le 6v lapset. 12 kk:n vuosikortti 250 Lapset 4-14 v 50 % Ainut tämänhetkinen mahdollisuus uintiin on Härmän Kylpylä, sillä Vir kis tys uima la Sateenkaari on toistaiseksi suljettuna remontin vuoksi. Vapaa-aikapäällikön esitys: Vapaa-aikalautakunta esittää, että Kauhavan kaupunginhallitus myöntää euron suuruisen määrärahan liikuntatoimen budjettiin vuodelle 2015 liikun ta pal ve lui hin alennettujen lippujen saamiseksi kuntalaisille ja samalla aloite taan yhteistyöneuvottelut Härmän Kylpylän kanssa siitä mikä ko. alen net tujen lippujen hinta olisi. Yhteistyöneuvottelujen jälkeen summa tarkentuu. Päätös: Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti vapaa-aikapäällikön esityksen. Lisätietoja: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus 299 Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Kaupunginhallitus on kokouksessaan saanut päätökseen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan käsittelyn. Vapaa-aikalautakunta on tämän

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Vapaa-aikalautakunta Kaupunginhallitus jäl keen toimittanut kaupunginhallitukselle esityksen liikuntapalvelujen mää rä rahan korottamisesta eurolla. Summa käytettäisiin Härmän Kylpylän uima lip pu hin ta tu keen kuntalaisille. Lautakunta ei ole määritellyt tuettujen lippujen koh de ryh mää, eikä Härmän Kylpylän kanssa ole vielä käyty asiasta neu vot te luja. Uiminen on hyvää ennaltaehkäisevää terveysliikuntaa. Kauhavalla ei ole kunnal lis ta uimahallia, eikä siihen investoiminen lähivuosina ole mahdollista. Olemas sa ole van yksityisen uimahallin hyödyntäminen tullee kaupungille edul lisem mak si kuin oman rakentaminen. Edellä mainittuihin perustuen kaupungin osal lis tu mi nen Härmän Kylpylän uimalippuhintoihin siten, että ne olisivat kun talai sil le HK:n normaalitaksaa edullisempia, on perusteltua. Kaupungin vuoden 2015 talousarvio laaditaan alijäämäiseksi, mistä johtuen käyt tö ta lous me no ja ei voida lisätä. Vapaa-aikalautakunta voi kuitenkin vielä asiaa eteenpäin oman talousarvionsa puitteissa. Vs. kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää, että se ei korota vapaa-aikatoimen vuoden 2015 käyt tö ta lous mää rä ra haa lautakunnan esittämällä tavalla. Lautakunta voi myönne tyn määrärahan puitteissa tukea kuntalaisten Härmän Kylpylän uimahallin käyt töä. Vs kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksessa seuraavaksi: Kaupunginhallitus 1. merkitsee tiedoksi Härmän Kylpylän vapaa-aikalautakunnalle an ta man ilmoituksen Kauhavan kaupungin asukkailta perittävistä vuoden 2015 uintimaksuista. Ko. hinnat edellyttävät, että asiakas voidaan todeta Kau ha val la asuvaksi 2. antaa vapaa-aikalautakunnalle tehtäväksi välittömästi sopia Härmän Kylpy län kanssa tavasta, jolla kylpyläasiakas voidaan todeta kau ha va lai seksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan muutetun esityk sen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) ,

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2015 talousarvio 341/ /2014 Kaupunginhallitus Valmistelija: Hallintojohtaja Liisa Salo Hallintokunnat ovat antaneet vuoden 2015 talousarvioesityksensä. Kun ta yh tymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on omalta osaltaan saanut talous ar vio kä sit te lyn sä päätökseen ja antanut talousarvioesityksensä jä sen kuntien hyväksyttäväksi. Hallintokuntien talousarvioesitysten mukaiset käyttötalousmenot ovat 112,7 mil joo naa euroa, missä on kuluvan vuoden tarkistettuun ta lous ar vi oon nähden li säys tä 1,4 miljoonaa euroa eli 1,2 %. Käyttötaloustulot ovat esitysten mukaan 13,1 miljoonaa euroa, missä kuluvaan vuoteen verrattuna on kasvua vain 0,5 % eli euroa. Talousarvioesitykseen ei sisälly merkittäviä hen ki lös tömuu tok sia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma käsitellään kau pun gin hal li tukses sa erillisenä asiana. Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on jäämässä merkittävän al hai sek si. Nykyisillä veroprosenteilla verotulojen kasvun arvioidaan olevan 0,3 % kuluvan vuoden budjettiin verrattuna. Kunnallisveron tuotto tullee su pis tumaan johtuen työllisyystilanteen heikkenemisestä ja työikäisen väestön määrän vähenemisestä sekä valtion toimesta veroperusteisiin tehdyistä vä hen nyspe rus te muu tok sis ta. Nykyisellä veroprosentilla kunnallisveron tuotoksi ar vioidaan tässä vaiheessa 49,6 miljoonaa euroa (-0,3 %). Yhteisöveron tuoton arvioi daan jopa hieman kasvavan kuluvasta vuodesta ja sen määräksi on bud jetoi tu 3,5 miljoonaa euroa (+9,5 %). Kiinteistöveron tilitykset pysyvät nykytasolla eli noin 3,3 miljoonassa eurossa mikäli veroprosentit pysyvät samoina. Ve ro tulo ar vioi ta tarkistetaan valtuuston veroprosenttipäätöksen jälkeen. Peruspalvelujen valtionosuutta arvioidaan saatavan noin 45,9 miljoonaa euroa, mi kä on 0,2 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvana vuonna. Vuoden 2015 alus sa toteutettavan valtionosuusuudistuksen arvioitiin hyödyttävän Kauhavan kau pun kia noin 80 eurolla/asukas verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauk sen määrän kasvamisen seurauksena, vaikka vanhusväestön määrän vaiku tus valtionosuuteen pienenee. Siirtymätasaus leikkaa kuitenkin ensi vuodelta 50 euroa/asukas ylittävän muutososuuden. Saatavan valtionosuuden määrää pie nen tää toteutettava valtionosuusleikkaus, jonka seurauksena kuntien omara hoi tus osuus nousee ensi vuonna 237 eurolla/asukas ollen noin euroa/asu kas ja valtionosuusprosentti laskee 29,57 %:sta 25,42 %:iin. Opetus- ja kult tuu ri mi nis te riön muiden valtionosuuksien valtionosuusprosentti on 29,32 % ja kunnan asukaskohtainen omarahoitusosuus 307,40 euroa asukasta kohti. Ra hoi tus osuus pienenee arviolta 40 euroa asukasta kohti johtuen am mat ti korkea kou lu jen yksityistämisestä ja siirtämisestä pois kuntien val tion osuus jär jestel mäs tä. Toisaalta lukion ja ammatillisen koulutuksen yksikköhintoihin koh distuu säästöjä, jotka pienentävät laskennallisten yksikköhintojen mukaan ker tyvää summaa. OKM:n valtionosuus on negatiivinen, ja tämän hetken arvion mu kaan sen määrä on -1,1 miljoonaa euroa, mikä vähennetään tilityksessä pe-

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus rus pal ve lu jen valtionosuudesta. Kokonaisuutena valtionosuuksien määrän arvioi daan ensi vuonna nousevan 1,0 %:lla. Kuluvan ja ensi vuoden raskaasta investointiohjelmasta johtuen suunnitelman mu kai set poistot kasvavat noin miljoonalla eurolla. Poistojen muutosta tar kastel laan vielä uudelleen kun investointien toteutumisaikataulu hahmottuu. Johtoryhmä on kokouksessaan käsitellyt talousarviota ja mää ri tellyt toimialoille 2,9 %:n eli yhteensä 3,2 miljoonan euron karsintatarpeen käyt töta lous me nois ta, jotta talousarviossa päästäisiin nykyisillä veroprosenteilla nolla tu lok seen. Kun hallintokunnat ovat tehneet talousarvion joh to ryh mä kä sit te lyssä edellytetyt tarkistukset, on me no kas vu saatu supistettua kuluvaan vuoteen ver rat tu na noin 0,3 miljoonaan euroon eli 0,3 %:iin. Vaikka menokasvu on erittäin maltillisella tasolla, niin kuluvan vuoden alijäämäisestä budjetista muo dostu va tasapainottamistarve ja verorahoituksen arviolta vain 0,6 %:n kasvu huomioi den hallintokuntien esityksiä joudutaan vielä tarkastelemaan. Kauhavan kaupungin talousarviotilanteesta on informoitu myös Kuntayhtymä Kak si neu vois ta. Jäsenkuntaneuvottelussa on todettu, että Kaksineuvoisen talous ar vio esi tyk seen liittyvä kasvu siltä osin, kun se ylittää kuntien antaman raamin, on perusteltu ja hyväksyttävissä. Yhtymä onkin jo päättänyt useista ta louteen vaikuttavista toimenpiteistä. Yhtymän johtajalta ja talousjohtajalta on kuiten kin pyydetty näkemys siitä, onko Kaksineuvoisen talousarviota ylipäätään mah dol lis ta karsia siten, että Kauhavan kaupungin maksuosuus pienenisi noin 1,5 miljoonalla eurolla ja jos on, niin millaisia vaikutuksia mahdollisella kar sinnal la olisi. Kuntayhtymän johtaja Anna-Kaisa Pusan mukaan mahdollinen li säsääs tö vaa ti mus vaarantaa potilas- ja asiakasturvallisen hoidon sekä hallittavan pit kä jän tei sen palvelurakenteen kehittämisen. Pusan lausunto ko ko nai suu dessaan on liitteenä. Talousarvion käyttötalousosa laaditaan valtuustoon nähden sitovaksi toi mi elinta sol la. Valmisteluvaiheessa talousarviota on kuitenkin tarpeen tarkastella hieman yksityiskohtaisemmin. Liitteenä on yhdistelmä käyttötaloustuloista ja menois ta tehtävätasolla. Tuloslaskelma on tässä vaiheessa noin 2,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Nolla tu lok seen pääseminen ilman tuloveroprosentin korottamista on käytännössä mah do ton ta toimintamenoista karsimalla. Mikäli toiminta jatkuu ny ky muo toi sena, ei menoja juurikaan enää pystytä karsimaan. Palveluverkkoon tehtävien muu tos ten vaikutukset näkyvät täysimääräisinä vasta seuraavan kokonaisen toi min ta vuo den aikana. Henkilöstön 7 päivän lomautuksesta saatava säästö on noin euroa ja ilman maatalouslomittajia noin euroa. Säästön rea li soi tu mi nen kuitenkin edellyttää, että sijaisia ei palkata ja että vuosilomat saa daan lomautuksesta huolimatta täysimääräisesti pidettyä. Kaupungilla on myös tuleville vuosille merkittäviä investointitarpeita, joilla py ritään mm. kaupungin kehittämiseen ja vetovoimaisuuden parantamiseen sekä tur val li siin ja terveisiin toimitiloihin. Investointiesitykset vuodelle 2015 ovat netto mää räl tään 12,3 miljoonaa euroa, josta poistoja lisääviä investointeja on noin 10,6 euron arvosta. Investointiesityksiä täytyy vielä tarkastella ja harkita joi denkin hankkeiden toteuttamisen siirtämistä.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarviota esitellään kaupunginhallitukselle tarkemmin kokouksessa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion valmistelutilanteen ja Kuntayhtymä Kak si neu voi sen johtajan yhtymän talousarviokarsintamahdollisuuksia kos kevan lausunnon tiedoksi. Kaupunginhallitus linjaa talousarvioprosessissa tavoiteltavan ali-/ylijäämätason se kä päättää, että talousarvion jatkovalmisteluun osallistuu kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kunkin toimi alan edustajat. Lisäkarsinnat tuodaan käsiteltäväksi kehittämistoimikuntaan, jol le toimielintasoinen talousarvioesitys esitellään. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus määritteli mahdolliseksi alijäämätasoksi noin 1,0-1,5 mil joonaa euroa. Lisätietoja: Hallintojohtaja Liisa Salo, puh. (06) , etu Kaupunginhallitus Valmistelija: Vs. kaupunginjohtaja Liisa Salo Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen pu heen johta ja, kaupunginjohtaja ja hallintojohtaja ovat käyneet talousarvioesitykset läpi toi mi alo jen edustajien kanssa perusturvaa lukuun ottamatta. Tässä yhteydessä me no ja on karsittu vielä noin eurolla. Lisäksi käyttötaloustuloihin on teh ty tarkistuksia. Suunnitelman mukaisten poistojen määrän muutosta on uudel leen ar vioi tu ja verotulot on viety talousarvioon kaupunginvaltuuston määräämiin veroprosentteihin perustuen. Tehtyjen tarkistusten jälkeen ulkoisten käyttötalousmenojen yhteismäärä on euroa, mikä on euroa enemmänkuin vuoden 2014 bud jetoi dut menot (+0,0 %). Tilinpäätökseen 2013 verrattuna menot kasvavat eurolla eli 4,7 %:lla. Käyttötaloustuloja arvioidaan kertyvän euroa, missä kasvua kuluvaan vuoteen verrattuna on euroa (+2,0 %) ja vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna euroa (+4,3 %). Verotuloja arvioidaan saatavan euroa eli euroa (0,9 %) enemmän kuin vuonna 2014 ja euroa (6,8 %) enemmän kuin vuon na Valtionosuuksien määräksi on budjetoitu euroa, jossa on kasvua kuluvaan vuoteen euroa (1,0 %) ja vuoden 2013 ti linpää tök seen euroa (2,0 %). Vuosikatteeksi muodostuu euroa, kun vuoden 2014 talousarvion vuosikate on euroa. Raskaan inves toin ti oh jel man seurauksena suunnitelman mukaisten poistojen määrä lisään tyy eurolla, jolloin poistojen määräksi muodostuu euroa. Poistoerojen ja rahastojen muutoksen jälkeen tilikauden alijäämäksi muo-

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 09.12.2013 klo 19:00-20:30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali 25 valtuutettua ja 2 va ra val

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 167 Valtuusto 11.11.2013 AIKA 11.11.2013 18:00-20:20 PAIKKA kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 171

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.10.2014 klo 17:00-20:17 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 89 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot