FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.8.2013 ALKAEN"

Transkriptio

1 FORSSAN KAUPUNGIN PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET ALKAEN Perusturvalautakunta hyväksynyt Voimaantuloajankohta

2 2 1. YLEISTÄ TOIMEENTULOTUKIASIAN KÄSITTELY TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN HAKEMUKSEN KÄSITTELY TOIMEENTULOTUEN PÄÄTÖSVALTA PÄÄTÖKSENTEKO JA PÄÄTÖS HAKEMUKSEN UUSIMINEN ATK KIRJAUKSET TOIMEENTULOTUEN MAKSATUS VIRANHALTIJAN OIKAISUPÄÄTÖS JA MUUTOKSENHAKU TULOJEN HUOMIOON OTTAMINEN (TOTUL 11 JA 12 ) HUOMIOON OTETTAVAT TULOT JA VARAT TULOJEN JAKSOTTAMINEN JA TAKAUTUVAT LASKELMAT TOIMEENTULOTUESSA HUOMIOITAVAT MENOT PERUSOSA TOTUL PERUSOSAN ALENTAMINEN PERUSTOIMEENTULOTUESSA HUOMIOITAVAT ASUMISMENOT TÄYDENTÄVÄÄN TOIMEENTULOTUKEEN KULULUVAT MENOT Lääkkeet Fysikaalinen hoito Sairaala ja laitoshoidon maksut (myös päihdehuollon asiakasmaksu) Päihdehoito Palveluasumisen ja kotona annettavan palvelun maksut Hammashoito ja hammasproteesit Silmälasit Päivähoito Elatusapumaksut MUUT ERITYISMENOT Hautauskustannukset Kodin hankinnat Lastenhoitoon liittyvät tarvikkeet Lapsen tapaamisoikeudesta ja luonapidosta aiheutuvat kulut Lasten harrastusmenot Vuokravakuus Muuttokulut Romaninaisen vaatetus Opiskelukustannukset Henkilöllisyystodistus, passi tai kansalaisuushakemus ERITYISTILANTEET LAINOJEN LYHENNYKSET, KULUTUSLUOTOT, OSAMAKSUVELAT JA MAKSURÄSTIT JÄÄNNÖSVERO MATKAKUSTANNUKSET ULOSMITTAUS, ULOSOTTOMIEHEN VAHVISTAMA MAKSUSUUNNITELMA JA KELAN PERINTÄ VUOKRARÄSTIT OPISKELIJAN TOIMEENTULOTUKI JÄLKIHUOLLOSSA OLEVA NUORI VANKILASSA OLEVAT JA VAPAUTUVAT YRITTÄJÄT POSTE RESTANTE OSOITTEESSA ASUVAT KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA VÄLITYSTILI EDUNVALVONTA JA TOIMEENTULOTUKI VELKANEUVONTA... 18

3 1. YLEISTÄ Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotukiasian käsittelyä sääntelee ensisijaisesti Laki toimeentulotuesta /1412. Toimeentulotukilain lisäksi keskeisimmät toimeentulotukiasioissa noudatettavaa menettelyä koskevat säännökset sisältyvät sosiaalihuoltolakiin ( /710), lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista ( /812) ja hallintolakiin ( /434). Lisäksi toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön julkaisema opas toimeentulotuen soveltajille (julkaisuja 2013:4). Toimeentulotuki rakentuu perustoimentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta sekä ennaltaehkäisevästä toimeentulotuesta. Täydentävän- ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen myöntämisessä kunnilla on mahdollisuus käyttää kohtuullisuusharkintaa. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa toimeentulotuen käsittelijöille tarpeeksi kattavat ohjeet toimeentulotuen eri lajien perusteista ja toimeentulotuen käsittelyssä noudatettavista menettelytavoista sekä merkittävimmistä toimeentulotuen linjauksista. 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN KÄSITTELY 2.1 Toimeentulotuen hakeminen Toimeentulotukea haetaan kirjallisesti hakemuksella tai suullisesti varatulla ajalla viranhaltijan luona. Hakemus toimeentulotuesta ja toimeentulotuen jatkohakemus on saatavissa mm. sosiaalivirastosta ja kaupungin palvelupisteistä. Toimeentulotukihakemuksen liitteenä on erillinen liiteluettelo ja esite toimeentulotuesta ja sen myöntämisestä. Lisäksi Forssan kaupungin Internet-sivulta löytyy uuden asiakkaan toimeentulotukihakemus, jatkohakemuslomake, liiteluettelo ja esite. Tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, on kirjattava asiakaskertomukseen tai muulla tavoin rekisteröitävä (Hallintolaki 42 ). Uusille asiakkaille pyritään varaamaan aika ensimmäisen hakemuksen käsittelyä varten. Uudet asiakkaat täyttävät laajemman toimeentulotukihakemuksen. Uudelleen toimeentulotukea hakevalle on suppeampi jatkohakemus. Jos hakijan asioinnissa on yli kuuden kuukauden katkos, pyydetään häntä täyttämään uuden asiakkaan hakemus, jolloin varallisuus ym. tiedot tulevat päivitetyksi. Kaikista tuloista ja menoista on esitettävä tositteet (asiakkaan tietojenantovelvollisuus ToTuL 17 ). Jos hakemus tai esitetyt tiedot ovat puutteelliset, pyydetään lisäselvitystä yhdellä kertaa kaikista puuttuvista tiedoista ja pyyntöön sisällytetään kahden viikon määräaika sekä ilmoitetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä päätöksentekoa (Hallintolaki 31, 32 ja 33). Selvityspyyntö: 1. Mistä erityisistä seikoista selvitystä on esitettävä (HaL 32 ) 2. Asianosaiselle aina asetettava määräaika (HaL 33 ) 3. Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättämi nen estä asian ratkaisemista (HaL 33 ) 3

4 Jos sosiaaliviranomainen ei saa riittäviä tietoja ja selvityksiä asiakkaalta itseltään tai asiakaslain 20 :n 1 momentissa mainituilta tahoilta ja jos on perusteltua syytä epäillä asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa antamien tietojen riittävyyttä tai luotettavuutta, voidaan tehdä kirjallinen pyyntö rahalaitokselle. Ennen pyynnön tekemistä asiasta on tehtävä päätös. Päätöksenteko-oikeus asiassa on delegoitu aikuissosiaalityönpäällikölle. Ennen pyynnön tekemistä siitä on annettava tieto asiakkaalle (ks. lisäksi Kuntaliiton asiaa koskevat ohjeet) Hakemuksen käsittely Toimeentulotukiasia tulee käsitellä viivytyksettä. Syynä kiireelliseen toimeentulotuen tarpeeseen voi olla esim. äkillinen odottamaton lääketarve vakavan sairauden johdosta silloin kun kyseessä ei ole säännöllinen lääkitys, matkalipun tarve kotipaikkakunnalle tai muu yllättävä elämäntilanne. Kiireelliseksi tapauksen arvioi sosiaalityöntekijä tai sosiaalityön palveluohjaaja. Kiireellinen toimeentulotukiasia käsitellään samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta ja toimeentulotuen myöntämisperusteet sinällään ovat kiireellisessäkin asiassa samat kuin toimeentulotuessa yleensä. Uuden asiakkaan tulee toimittaa normaaliin tapaan hakemus asianmukaisine liitteineen. Muut hakemukset käsitellään viivytyksettä viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä. Puutteellisiin hakemuksiin pyydetään lisäselvitystä ja käsittelyaika lasketaan niiden saapumisajankohdasta. Sähköpostilla saapuneet hakemukset käsitellään samalla lailla kuin normaalilla postilla saapuneet kirjalliset hakemukset. Jos hakemus on epäselvä eikä sisällä asian käsittelyssä tarvittavia perustietoja, voidaan hakijalle lähettää lisäselvityspyyntönä perustiedot kokoava toimeentulotuen hakemuslomake täytettäväksi. Sähköpostilla saapuneet lisäselvitykset ja liitteet otetaan vastaan ja käsitellään kuten kirjepostilla saapuneet lisäselvitykset ja liitteet. Jos asiakas haluaa keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa häntä opastetaan soittamaan puhelinaikana ja työntekijä varaa tarvittaessa ajan, jos puhelinneuvonta ei riitä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä seitsemän arkipäivän aikana. Toimeentulotuki maksetaan asiakkaalle aikaisintaan hakemuskuukauden ensimmäisenä arkipäivänä Toimeentulotuen päätösvalta Forssan kaupungin hallintosäännön 20 :n mukaan alkaen toimeentulotuen päätösvalta on delegoitu perusturvalautakunnan alaisille viranhaltijoille seuraavasti: aikuissosiaalityön päällikkö päättää norminmukaisen toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, pyynnön esittämisestä rahalaitokselle asiakasta koskevien tietojen saamiseksi, taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta sekä esityksistä eläkkeiden ja muiden etuuksien maksamiseksi sosiaalilautakunnan välityksellä (esitykset koskien ns. välitystilejä) aikuissosiaalityön vastuualueen sosiaalityöntekijä päättää norminmukaisen toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta ja välitysvarojen maksamisesta 4

5 aikuissosiaalityön vastuualueen sosiaaliohjaaja päättää norminmukaisen toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, välitysvarojen maksamisesta ja taloudellista asemaa koskevien lausuntojen antamisesta etuuskäsittelijä päättää, norminmukaisen toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä, täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä sekä välitysvarojen maksamisesta. lastensuojelun päällikkö ja lastensuojelun vastuualueen sosiaalityöntekijä päättää norminmukaisen toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä sekä ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämiseen liittyvistä kysymyksistä ja yleisistä toimeentulotukeen liittyvistä linjauksista voidaan keskustella aikuissosiaalityön viikkopalaverissa Päätöksenteko ja päätös Päätös tehdään kaikkiin hakemuksiin aina kirjallisena ja siihen liitetään normilaskelma, ellei se päätöksen sisällöstä johtuen ole tarpeeton. Päätös luovutetaan asiakkaalle tai lähetetään postitse. Tiedoksiantotapa ja -päivämäärä merkitään ATKohjelmaan. Päätöksentekijä on vastuussa siitä, että päätös on lainmukainen ja että hakijoita käsitellään yhdenvertaisesti. Päätös sisältää aina muutoksenhakuohjeen Hakemuksen uusiminen Mikäli toimeentulotuen tarve on jatkuvaa, tulee tukea hakea pääsääntöisesti kuukausittain. Hakemukseen tulee liittää tositteet tuloista ja menoista. Tulojen ja menojen ollessa muuttumattomat, voidaan asiakkaalle tehdä useamman kuukauden voimassa oleva päätös, mikäli vuokrasopimus ja asumistuki ovat voimassa sen ajan. Tällöin hakijan ja hänen perheenjäsentensä tulee esittää tositteet päätöksen voimassaoloajalta seuraavan hakemuksen yhteydessä. Yli yhden kuukauden voimassa olevaan päätökseen kirjataan asiakkaan velvollisuus ilmoittaa hänen tiedoissaan tapahtuneista muutoksista ToTuL 17 :n mukaisesti Atk-kirjaukset Toimeentulotukihakemuksen (kirjallinen tai suullinen) käsittelijä kirjaa asian vireille järjestelmään. Käsittelijä huolehtii siitä, että perhetiedot, osoite- ja pankkitiedot sekä sosioekonominen asema ovat atk-järjestelmässä oikeat. Erityisesti aikuistuvien lasten tilanteen muutokset on muistettava tarkistaa 18-vuotispäivästä alkaen. Tieto työnhaun voimassaolosta kirjataan ProConsona -ohjelman toimeentulotukiosioon hakemuksen käsittely -lehdelle: merkitään tieto työttömänä olosta, työttömyyden alkamispäivämäärä ja lisätiedot -kenttään tieto siitä, mihin asti työnhaku on voimassa Toimeentulotuen maksatus Tuen maksatus tapahtuu sen kuukauden aikana jota toimeentulotuki koskee. Seuraavan kuukauden toimeentulotukea ei makseta etukäteen. Maksupäiväksi voidaan valita päätöspäivää seuraava arkipäivä tai joku tulevista arkipäivistä tarpeen mukaan ja toimeentulotuki voidaan maksaa erissä. Toimeentulotuki voidaan maksaa kokonaan asiakkaalle tai maksaa sillä lasku. Jokaisesta maksutapahtumasta on kirjattava oma maksu ohjelmaan ja tiliöitävä se 5

6 oikeasta menokohdasta. Laskun maksussa käytetään ensisijaisesti viitenumeroita. Jos ne puuttuvat, esim. vuokranmaksussa, merkitään kenen vuokra on kyseessä, maksukuukausi ja osoite. Maksusitoumuksen perusteella tulevat suoraan kaupungille osoitetut laskut toimitetaan skannattavaksi toimistopalveluihin. Pääsääntöisesti asiakas hoitaa itse laskujensa maksun ja esittää niistä tositteet, jolloin toimeentulotuki maksetaan asiakkaan tilille. Niissä tapauksissa, joissa asiakas ei kykene hoitamaan asioitaan (esim. häätö tai sähkönkatkaisu -uhka), voidaan laskut maksaa suoraan vastaanottajalle. Toimeentulotukea ei pääsääntöisesti makseta takautuvasti. Takautuvalla maksamisella tulee aina olla perusteltu syy. (TotTuL 15.) Toimeentulotuki tai osa siitä voidaan kuitenkin erityisestä syystä myöntää takautuvasti toteennäytettyjen toimeentulotukeen oikeuttavien menojen maksamiseen Viranhaltijan oikaisupäätös ja muutoksenhaku Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe, viranomainen voi korjata virheellisen päätöksen ratkaisemalla asian uudelleen (HaL 50 1 mom.). Päätöksen korjaaminen asiakkaan vahingoksi edellyttää, että asiakas suostuu päätöksen korjaamiseen. Asiakkaan suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asiakkaan omasta menettelystä (HaL 50 2 mom.). Jos asiakas on tyytymätön saamaansa päätökseen eikä asiavirhettä ole tapahtunut, hän voi tehdä oikaisuvaatimuksen Forssan perusturvalautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin päätös saatettiin asianomaiselle tiedoksi. Postitse lähetettynä päätös katsotaan saadun tiedoksi 7. päivänä lähetyspäivästä. Asiakkaalle luovutettu, asiakkaan allekirjoittama päätös katsotaan saadun tiedoksi luovutuspäivänä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan määräaikaa laskettaessa. 3. TULOJEN HUOMIOON OTTAMINEN (ToTuL 11 ja 12 ) 3.1. Huomioon otettavat tulot ja varat Toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto. Kaikki muut mahdollisuudet saada välttämätön toimeentulo ovat ensisijaisia. Toimeentulotuen ulkopuolelle jätettävät tulot on lueteltu toimeentulotukilain 11 :ssä. Työntekijä tarkistaa tulot ja varmistaa, että ne vastaavat henkilön elämäntilannetta, verotustietoja ja saatavissa olevia sosiaalietuuksia. Työntekijä ohjaa asiakasta ja huolehtii siitä, että asiakas hakee hänelle kuuluvat ensisijaiset etuudet. Jos opiskelija ei nosta opintolainaa, vaikka hänellä olisi siihen oikeus, otetaan opintolaina kuitenkin tulona huomioon myös kesä- ja heinäkuulla. KHO / Tulot lasketaan sen kuukauden tuloksi, jolloin ne ovat käytettävissä. Kuukauden 26 päivän ja sen jälkeen tulevat tulot lasketaan seuraavan kuukauden tuloksi. Palkkatulosta tulee selvityksenä olla palkkaerittely, josta näkyy palkasta tehdyt 6

7 pidätykset (esim. ennakot, ulosmittaus, työpaikan henkilöstöruokailun maksut). Kuukauden tai kahden viikon tilierittelyä on verrattava pidemmän aikavälin (esim. vuoden alusta) ansioihin. Jos työ on osa-aikaista, on selvitettävä mahdollisuus soviteltuun työttömyyspäivärahaan. Palkkatulosta vähennetään työnantajan korvaamat matkakulut. Hakijan nettotuloja ei huomioida siltä osin, kun ne vastaavat työmatkamenoja tai muita työssäkäynnistä aiheutuvia menoja. Laskelmassa työmatkakulut vähennetään ansiotulosta (nettotulosta) STM:n ohjeen mukaan. Työmatkat huomioidaan julkisen liikenteen mukaisina halvimman vaihtoehdon mukaan. Jos työajoista, työpaikan sijainnista tai muusta perustellusta syystä oman auton käyttö on välttämätön, voidaan menona hyväksyä 0,15e/km. Työmatkakustannukset eivät kuitenkaan yksistään voi aiheuttaa toimeentulotuen tarvetta. Ellei asiakkaan ennakonpidätysprosenttia laskettaessa ole huomioitu vähennyksenä työmatkakuluja, ohjataan asiakas tarkistuttamaan ennakonpidätysprosenttinsa. Hoitotukea ei huomioida tulona, mutta sillä voidaan katsoa katettavaksi sellaiset kulut, jotka aiheutuvat sairaudesta tai vammasta, johon hoitotuki on myönnetty. Kelan maksamat etuudet tarkistetaan Soky- ohjelmasta. Tarvittaessa pyydetään nähtäväksi asiakkaalle tullut etuuspäätös. Tarkistetaan tiedoista, että veronalaisesta tulosta on maksettu kohtuullinen ennakkovero. Ohjataan hakemaan muutosta ennakkoveroon, jos ennakonpidätys ei ole oikean suuruinen. Yksityispanot, yksityishenkilöiden avustukset ja lainat ovat pääsääntöisesti käytettävissä olevaa tuloa. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus tehdä selvitys tililleen tehdyistä yksityispanoista. Elatusapu ja elatustuki otetaan huomioon tulona, jos niitä on oikeus saada. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapumaksujaan, opastetaan asiakasta hakemaan Kelasta elatustukea, joka on toimeentulotukeen nähden ensisijainen tulomuoto. Erotilanteessa tulee kiirehtiä elatussopimuksen laatimista (lapsen oikeus elatukseen). Avioerotilanteissa on huomioitava, että nykyisen elatusturvalain mukaan elatustukeen tulee oikeus vasta sen kuukauden alusta lukien, kun elatussopimus tai oikeuden päätös elatusavusta on voimassa. Veronpalautukset otetaan huomioon tulona maksukuukautena. Ulosmittauksesta on toimitettava tosite. Jos palautus on huomattava, siitä aiheutuva normiylitys voidaan jaksottaa pidemmälle ajalle. On varmistettava myös lasten tulot, erityisesti 17-vuotiaiden (esim. opintotuki ja - laina, työtulo). Alle 18-vuotiaan tuloja ei huomioida siltä osin kuin ne ylittävät hänen huomioon otettavat menonsa. Alle 18-vuotiaiden vanhempiensa luona asuvien koululaisten lyhytaikaisten ja suhteellisen pienten kesäansioiden osalta käytetään harkintaa sen osalta, otetaanko niitä lainkaan tulona huomioon. Yrittäjän tulojen selvittämiseksi pyydetään kirjanpitäjän todistus siitä, mikä on ollut yrityksen tulos ja minkä verran ja minä päivinä yrittäjä on tehnyt yksityisottoja edeltävän puolen vuoden aikana. Lisäksi yrittäjä täyttää yrittäjän tuloselvityslomakkeen, joka liitetään varsinaiseen hakemuslomakkeeseen. Selvitetään mahdollisesti km-korvauksina ja päivärahoina yli verotuksessa huomioitavien tulojen osuus. Ylisuurina maksetut kulukorvaukset voidaan huomioida tulona. (Ks. myös luku 11 Yrittäjät.) Yrittäjyyteen liittyy yritysriski, minkä vuoksi yrittäjän on varauduttava tuloissaan tapahtuviin muutoksiin. Tällöin toimeentulotukea myönnettäessä tulojen arviointikautena voi olla koko tilikausi. Selvästi kannattamatonta yri- 7

8 tystoimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentulon turvaaminen pitkäaikaisesti toimeentulotuella ei ole tarkoituksenmukaista. Jos uusi asiakas on ilmoituksensa mukaan ollut tulottomana pitkään eikä ole kuitenkaan hakenut ensisijaisia etuuksia eikä myöskään toimeentulotukea, on selvitettävä, millä asiakas on tullut toimeen. Jos muuta selvitystä ei saada, pyydetään allekirjoituksella varustettu oma kirjallinen selvitys Tulojen jaksottaminen ja takautuvat laskelmat Kun uuden asiakkaan toimeentulotuen hakeminen perustuu hakijan/perheen tulotason selvään alenemiseen, voidaan tehdä edellisen kuukauden takautuva laskelma. Takautuvan laskelman mahdollinen normiylitys katsotaan käytettävissä olevaksi tuloksi hakemuskuukaudelle. Takautuvassa normilaskelmassa voidaan ottaa huomioon sellaisia tavanomaiseen elämään kuuluvia tarpeellisia suoritettuja menoja, joita ei yleensä huomioida, esim. osamaksut, lainalyhennykset. Jos ylijäämä on huomattava ja tulojen alentuminen on sellainen, että voidaan kohtuudella edellyttää, että asiakas on voinut siihen varautua, otetaan ylitys huomioon varsinaisen hakemuskuukauden tulona. Jos uudella asiakkaalla on rästiin jääneitä menoja, kuten vuokra, sähkö, julkinen terveydenhuolto ja jos takautuva laskelma osoittaa normivajetta, voidaan ToTuL 15 :n mukaisesti myöntää takautuvaa toimeentulotukea. Lain mukaan takautuvan toimeentulotuen maksamiseen täytyy olla erityinen syy, menojen on oltava toteennäytettyjä ja toimeentulotukeen oikeuttavia. Laki ei edellytä, että takautuvat toimeentulotukeen oikeuttavat menot ovat maksamatta. Perusosaa ei yleensä makseta takautuvasti; ei myöskään silloin, jos asiakas jättää joltain kuukaudelta jatkohakemuslomakkeen palauttamatta ja hakee tukea jälkikäteen. Mikäli asiakas on saanut normaalituloihin verrattuna huomattavan kertaluonteisen tulon viimeisen vuoden aikana, esim. eroraha, perintö, vakuutuskorvaus tai vastaava, voidaan korvaus jakaa niin monelle kk:lle, kuin on tulon saamisen ja hakemuskuukauden välillä eli jaksotetaan tulo näille kuukausille. ToTuL 15 :n 3 mom. mukaan ansiotulo voidaan ottaa myös jälkikäteen tulona huomioon, jos ansiotulo ei ole ollut tiedossa toimeentulotuesta päätettäessä. Tämä edellyttää sitä, että toimeentulotukea haetaan päätöstä seuraavien kahden ensimmäisen kalenterikuukauden aikana, jollei sitä voida pitää kohtuuttomana. Tukea myönnettäessä on tuen hakijalle ilmoitettava mahdollisuudesta ottaa kyseessä oleva tulo huomioon taannehtivasti. (Kohtuullisuudesta ks. esim. KHO / 444). 4. TOIMEENTULOTUESSA HUOMIOITAVAT MENOT 4.1. Perusosa ToTuL 9 Ala-ikäiselle avoliitossa asuvalle ei voi tehdä yhteistä normilaskelmaa ja päätöstä avopuolison kanssa. (Ks. KHO /2975.) Poste-restantessa asuvalle ja asunnottomalle, useassa eri paikassa oleskelevalle, lasketaan yksin asuvan perusosa. Pyydetään todiste siitä, että henkilö oleskelee vakituisesti paikkakunnalla. Jos aikuinen lapsi asuu täysi-ikäiseksi tultuaan edelleen kotona, hänelle huomioidaan kotona asuvan normi. Kotiin palaavalle täysi-ikäiselle huomioidaan yhteisasujan normi. Jos aikuinen lapsi asuu vanhempansa kanssa samassa kiinteistös- 8

9 sä, mutta omassa erillisessä, täysin varustellussa asunnossa omassa taloudessaan, hänelle huomioidaan yksin asuvan perusosa. Jos erityistilanteissa myönnetään tukea pelkkään ravintoon, myönnetään 49 % perusosasta Perusosan alentaminen Perusosan alentamisen yhteydessä on aina laadittava yhdessä toimeentulotuen hakijan ja mahdollisesti työvoimaviranomaisten kanssa suunnitelma toiminnasta asiakkaan itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi. Perusosan alentamisesta päättää sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja Perustoimeentulotuessa huomioitavat asumismenot Asumismenot otetaan huomioon kohtuullisen suuruisina hakijan tai perheen olosuhteet huomioiden. Kohtuullisuusharkinta on aina yksilöllistä. Kunnalla on oikeus harkita asumismenojen suuruutta, eikä tarkoituksena ole tukea vähimmäistoimeentulon ylittävää asumismukavuutta tai -väljyyttä. Sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa asumismenojen enimmäisnormit. Normiin lasketaan asumistukilaissa tarkoitetut asumismenot. Asumistukilain 6 :n tarkoittamia asumismenoja ovat vuokra tai yhtiövastike, lämmityskustannukset, vesimaksut, asuntolainan korot ja jätehuolto. Lämmityssähkö sisältyy kohtuullisiin asumismenoihin yhdessä vuokran kanssa siten, että normilaskelmassa voidaan huomioida lämmityssähköä ja vuokraa yhteensä enintään kohtuullisen asumisnormin veran. Lämmityssähkön osuudeksi lasketaan 70 % laskusta asunnoissa, joissa on sähkölämmitys ja taloussähkön osuudeksi vastaavasti 30 % kokonaissähkölaskusta. Taloussähköllä tarkoitetaan muuta kuin asunnon lämmitykseen kotitaloudessa käytettävää sähköä. Tammikuussa 2013 on tarkistettu kiinteistövälityksestä Forssan vuokra-asuntojen keskimääräinen neliöhinta. Saatujen tietojen perusteella on määritelty kohtuullisena pidettävien asumismenojen enimmäisnormit: Henkilöluku asumisnormi / kk / kk / kk / kk / kk / kk Alivuokralla asuvien asumismenojen huomioimisessa käytetään tapauskohtaista kohtuullisuusharkintaa. Kohtuullisten asumismenojen lisäksi asumiskustannuksina hyväksytään vesi- ja jätevesimaksua enintään 28 /hlö/kk. Kohtuullisena taloussähkönä (ei lämmitys) hyväksytään enintään 40 yhdeltä henkilöltä/kk + 10 / samassa taloudessa asuva henkilö. Jos asunnossa on sähkölämmityksen lisäksi puulämmitys, kohtuullisena kulutuksena huomioidaan enintään 350 / vuosi. Asumismenojen määrät kirjataan laskelmaan todellisen suuruisina ilmoitettu - sarakkeeseen ja hyväksyttävät menot -sarakkeeseen merkitään enintään asumisnormin mukaiset määrät. Hakemuksen käsittelijä tarkistaa hakemuksen liitteistä (kuitti tai tiliote), että edellisen kuukauden asumismenot on maksettu. Käsittelijä 9

10 myös antaa tarvittaessa asiakkaalle toimintaohjeita asumiskulujen maksamisen osalta vuokrarästien ym. välttämiseksi. Lämmitysöljyä voi hankkia osamaksulla, joten ohjataan asiakasta pyytämään lasku kuukausikohtaisena menona. Vesi- ja sähkömenoista tulee esittää asianmukaiset palveluntuottajan alkuperäiset laskut silloin, kun vuokranantaja perii vedestä ja sähköstä maksuja erilaisin vapaamuotoisin laskelmin. Alkuperäinen lasku todentaa sen, että kyseinen meno on syntynyt ja miltä ajalta lasku on. Asumismenojen kohtuullistaminen todellisten kulujen sijasta edellyttää aina yksilöllistä hakijan olosuhteet ja vallitsevan vuokratason huomioon ottavaa harkintaa. Kun asumismenoja kohtuullistetaan, annetaan määräaika, minkä ajan asumismenot otetaan huomioon todellisina ja hakijan edellytetään tänä aikana etsivän kohtuuhintaisen asunnon (kirjattava päätökseen, määräaika vähintään 3 kk). Asumismenot otetaan huomioon todellisina tämänkin jälkeen, jos asiakas todistettavasti on hakenut kohtuuhintaista asuntoa, mutta ei ole sitä saanut. Päätöksen yhteydessä hakijaa opastetaan hakemaan asuntoa Forssa-asunnoilta tai yksityisiltä asunnonvuokraajilta Täydentävään toimeentulotukeen kululuvat menot Lääkkeet Käsikauppalääkkeet, lääkinnälliset tarvikkeet ja muut pienehköt terveydenhoitomenot sisältyvät perusosaan. Julkisen terveydenhuollon lääkärin sairauden hoitoon reseptillä määräämät lääkkeet huomioidaan normilaskelmassa. Asiakkaan tulee esittää voimassaolevat reseptit ja siihen kuuluvat tositteet tai apteekin selvitys ostetuista lääkkeistä. Jos asiakas on saanut E-reseptin, ohjataan asiakasta pyytämään apteekista laskelma lääkeostoista, josta ilmenee lääkkeet ja reseptin antaneen lääkärin nimi. Toimeentulotukena korvataan vain apteekin määrittämä edullisin lääkevaihtoehto, jos lääkäri ei ole kieltänyt vaihtoa. Tulisi myös suosia sv-korvattavia lääkkeitä, jotka kerryttävät vuosittaista Kelan lääkekattoa. Ensisijaisesti asiakkaat lunastavat itse lääkkeet apteekista. Tarvittaessa voidaan antaa asiakkaalle maksusitoumus apteekkiin lääkkeiden lunastamista varten. Maksusitoumus myönnetään ainoastaan julkisen terveydenhuollon lääkärin sairauden hoitoon määräämiin reseptilääkkeisiin. Maksusitoumus ei koske itsehoito- eikä vapaankaupan lääkkeitä (esim. rasvat, vitamiinit, sidetarpeet). Laihdutus-, potenssi- tai tupakanvieroituslääkkeisiin ei pääsääntöisesti myönnetä toimeentulotukea. Asiakaskohtaisesti on selvitettävä, onko kysymys tilanteesta, jossa lääke on sairaanhoidon kannalta tarpeellinen. Tällöin toimeentulotuen hakijalta edellytetään, että hän toimittaa lääkärin lausunnon lääkkeen tai hoidon tarpeellisuudesta. (KHO /1887 ja 1889.) Terveydenhoitokustannusten kohdalla on aina varmistettava samaan tarkoitukseen tulevat mahdolliset muut etuudet kuten KELAN tai vakuutusyhtiöiden kautta tulevat korvaukset. Terveyskeskus antaa tiettyjen pitkäaikaisten sairauksien (yli 3 kk) tarvittavia hoitotarvikkeita (esim. haavanhoitotuotteet) maksutta asiakkaan käyttöön. 10

11 Fysikaalinen hoito Hoito on pyrittävä järjestämään terveyskeskuksen kuntoutuksen kautta. Maksusitoumus yksityiseen hoitolaitokseen voidaan myöntää silloin, kun on ensin selvitetty, että hoito on kiireellistä ja välttämätöntä tai perusteltua, esim. työhön paluun nopeuttamiseksi, eikä terveydenhuolto perustellusta syystä voi järjestää sitä itse. (KHO /3247.) Sairaala- ja laitoshoidon maksut (myös päihdehuollon asiakasmaksu) Lyhytkestoisen hoidon maksu otetaan menona huomioon ja pääsääntöisesti huomioidaan asiakkaalle täysi perusosa ensimmäisen 30 vuorokauden ajan. Sen jälkeen perusosana huomioidaan käyttövara 99 /kk (3,30 /pv) niiltä päiviltä, jolloin asiakas on ollut laitoshoidossa. Asumispalvelusijoituksen ajalta menona huomioidaan muut kuin ravintomenot eli 51 % perusosasta, kun hoito kestää vähintään 1 kk, niiden osalta, joilla on asunto ja/tai erääntyviä, perusosalla katettavia menoja Jos henkilölle on määrätty laitos- ja sairaalahoidosta pitkäaikaishoidon maksu (tulojen mukainen ylläpitomaksu), ei henkilölle yleensä synny toimeentulotuen tarvetta. Hoito sisältää kaikki välttämättömät menot. Jos pitkäaikaishoito näyttää jatkuvan pitkään, tulee menojen alentamiseksi harkita mahdollisesta omistus- tai vuokra-asunnosta luopumisesta. Laitoshoidon aikana on asuminen turvattu muulla tavoin. Annetaan sopivaksi katsottava määräaika asian järjestämiseksi tapauskohtaisesti Päihdehoito Kuntoutustarpeen arviointi tapahtuu A-klinikalla. Päihdehuollon asiakasmaksuun annetaan maksusitoumus, mikäli asiakkaalla on toimeentulotukioikeus. Asiakkaalle haetaan A-klinikalta ensisijaiset etuudet (sv- päiväraha / kuntoutusraha). Mikäli asiakasmaksu maksetaan toimeentulotuesta, peritään asiakkaan etuudet perusturvalautakunnalle ja asiakkaalle maksetaan käyttövaroja kuntoutusajalle Palveluasumisen ja kotona annettavan palvelun maksut Kunnan järjestämässä palveluasumisessa kotisairaanhoidon menot otetaan perusmenona ja muut menot täydentävänä menona. Tukipalveluista ateriamaksujen osuus katsotaan sisältyvän perusosaan kokonaisuudessaan, jolloin sitä ei huomioida erikseen. Jos asiakkaalla on hoitotuki tulona ja se on myönnetty em. palveluista syntyneiden kulujen perustella, katsotaan sen kattavan toimeentulotukilain 8 :n mukaisesti ensin niitä menoja jotka ovat toimeentulotuessa täydentäviä menoja Hammashoito ja hammasproteesit Hammashoidossa käytetään ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon palveluja. Harkittaessa toimeentulotuen myöntämistä hammashoitoon on otettava huomioon hakijan tulotaso ja olosuhteet ennen toimeentulotukiasiakkuutta ja hammashoidon tarpeen kiireellisyys asiakkuuden aikana. Jos toimeentulotuen tarve on lyhytaikainen ja henkilön aikaisemmat tulot ovat olleet kohtuulliset, edellytetään pääsääntöisesti, että hammashoito kustannetaan omin varoin. Isommissa hammashoidon toimenpiteissä kustannukset voidaan jaksottaa esimerkiksi kolmelle kuukaudelle. Hammashoitolaskuista ei huomioida menona peruuttamattomia aikoja. Kun asiakas tarvitsee hammasproteesit, annetaan hänelle maksusitoumus FSTKY:n hammashoitolaan kustannusarvion tekemistä varten. Pääsääntöisesti 11

12 maksusitoumus kustannusarvion saamisen jälkeen annetaan ainoastaan proteettiseen ja hammastekniseen hoitoon Silmälasit Silmälasit voidaan myöntää pääsääntöisesti 3 vuoden välein. Mikäli laseja hakee muu kuin pitkäaikainen toimeentulotuen saaja, tarkastellaan hakijan tulotasoa takautuvasti 2 3 kuukaudelta ennen silmälasien hankkimista sekä hankinnan tarpeellisuutta. Kohtuullisina kustannuksina yksiteholaseista huomioidaan enintään 100 ja moniteholaseista 250. Mikäli lasit ovat jostain syystä kalliimmat, tulee asiakkaan toimittaa joko silmälääkärin tai optikon lausunto näkökyvystään/ silmälasien erityisvaatimuksista sekä hankittava kustannusarvio silmälaseista kolmesta eri optikkoliikkeestä. Piilolasit voidaan myöntää vain, jos on olemassa erityisiä perusteita: työolot, lääkärin määräys. Piilolasinesteet sisältyvät perusosaan Päivähoito Muutoin kuin satunnaisesti toimeentulotuen piirissä asioivan perheen tulee hakea muutosta päivähoitomaksuun. Jos kyseessä on esim. vanhemman työn päättyminen ja päivähoitomaksun erääntyminen sen jälkeen, huomioidaan maksu normilaskelman menona. Asiakasmaksulain 11 :n nojalla voidaan päivähoitomaksun perimisestä luopua mm. huollollisista syistä. Päivähoidon asiakasmaksun vapautusmahdollisuuden osalta asiakasta ohjataan ottamaan yhteyttä varhaiskasvatuspäällikköön. Yksityisistä päivähoitopalveluista aiheutuvat menot voidaan toimeentulotukea myönnettäessä ottaa huomioon vain poikkeuksellisesti Elatusapumaksut Elatusapumaksun maksaminen voidaan ottaa huomioon normilaskelmassa menona, jos toimeentulotuen tarve on tilapäinen ja maksut todisteellisesti suoritettu. Muussa tapauksessa on ensisijaisesti haettava elatusmaksuun muutosta ja elatusmaksun saaja hakee elatustukea. Jos muihin etuuksiin (kansaneläke, työttömyyspäiväraha) sisältyy lapsikorotuksia elatusvelvollisuuden perusteella ja ne tosiasiassa maksetaan elatusmaksun saajalle, ei niitä oteta maksajan tulona huomioon Muut erityismenot ToTuL 7c :n 3 kohta antaa mahdollisuuden joustavasti harkiten ottaa huomioon henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia toimeentulon turvaamiseksi ja itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi katsottuja menoja. Erityismenoja huomioitaessa on syytä tarkastella perheen kokonaistilannetta pidemmällä aikavälillä ja perheen toimeentulotuen lisäksi saamia muita tuloja ja etuuksia. Erityismenojen huomioon ottamisen on perustuttava todelliseen tarpeeseen kokonaistilanne huomioon ottaen. Perustelu tulee merkitä asiakkaan asiakaskertomukseen Hautauskustannukset Tukea voidaan myöntää välttämättömien hautausmenojen kattamiseen maksusitoumuksena varattomalle henkilölle. Välttämättömät hautausmenot sisältävät arkun, vainajan vaatetuksen, kuljetuksen ja yksinkertaisen kukan arkun kannelle. Hautausavustus on enintään 550. Lisäksi täysin varattomalle vainajalle, jolla ei 12

13 ole lähiomaisia, voidaan myöntää 265 seurakunnan haudan kaivuu- ja peittokustannuksiin sekä hautapaikkaan. Toimeentulotukipäätös perustuu vainajan kuolinpäivän taloudelliseen tilanteeseen. Pääsääntöisesti päätös hautausavustuksesta tehdään vasta kun on saatu perunkirjatiedot. Muita hautauskustannuksia ei huomioida, kuten muistotilaisuuspaikan vuokraa, sanomalehti-ilmoituksia, hautakiveä, siunauskappeliin kukkia tms. Omaiset vastaavat itse sopimistaan kuluista, mutta eivät vainajan veloista, kuten maksamatta jääneistä laskuista. Jos hautaus tapahtuu toiselle paikkakunnalle, vastaavat omaiset kuljetuskustannuksista. Lähiomaiselle (puoliso, lapset, vanhemmat, puolison vanhemmat, sisarukset) voidaan myöntää avustusta 50 hautajaiskuluihin (matkat/ vaatteet/kukkavihko) Kodin hankinnat Kodin perustamiskustannuksiin voidaan myöntää avustusta vain poikkeustapauksissa enintään 300. Kysymys on ensisijaisesti kertaluontoisesta alkukalustuksesta, joka sisältää sängyn, keittiön pöydän ja tuolit sekä ruokailu ja ruuanvalmistusvälineet. Kodin irtaimistoa hankittaessa tulee ensisijaisesti selvittää mahdollisuus hankkia ne käytettynä. Huostassa olleiden lasten siirtyessä itsenäiseen asumiseen käytetään ensisijaisesti lastensuojelulain mukaisia itsenäistymisvaroja. Avioerotilanteessa välttämättömät tarvikkeet katsotaan saatavan pääsääntöisesti yhteisestä kodista (omaisuuden ositus). Pesukoneen hankintaan voidaan myöntää 300 pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneille lapsiperheille Lastenhoitoon liittyvät tarvikkeet Lastenvaunuihin, yhdistelmävaunuihin ja /tai rattaisiin voidaan myöntää tukea enintään 250 ensimmäiselle lapselle, pinnasänkyyn ja hoitopöytään enintään 50. Ne edellytetään hankittavaksi käytettynä ja hankinnasta on esitettävä tosite Lapsen tapaamisoikeudesta ja luonapidosta aiheutuvat kulut Etävanhemman menona voidaan huomioida lapsen perusosa tapaamispäivää kohden. Etävanhemmalle aiheutuvia matkakuluja voidaan huomioida halvimman matkustustavan mukaisina. Oman auton käytöstä huomioidaan 0.15 /km. Tapaamisen toteutumisesta ja mahdollisista matkakuluista on esitettävä selvitys, jota varten on oma lomakkeensa Lasten harrastusmenot Jos perhe on ollut pitkään toimeentulotuen asiakkuudessa, voidaan lasten harrastusmenoja tukea enintään 250 /lapsi/vuosi. Tavalliset harrastusvälineet edellytetään pääsääntöisesti hankittavan perusosalla Vuokravakuus Vuokravakuus annetaan maksusitoumuksena. Rahana vakuus voidaan maksaa vain poikkeustapauksissa. Vuokravakuutena voidaan myöntää enintään 1 kk:n vuokraa vastaava määrä. Vuokravakuutta ei yleensä voida myöntää pelkästään, jos hakija ei muuten ole oikeutettu toimeentulotukeen. Kriisitilanteessa voi harkita ehkäisevän toimeentulotuen myöntämistä henkilölle, jolla ei ole varsinaista toimeentulotukioikeutta. 13

14 Muuttokulut Toimeentulotukea myönnetään kohtuullisiin muuttokuluihin esitettyjen tositteiden perusteella silloin kun muutto on perusteltu. Muutosta tulee aina neuvotella etukäteen työntekijän kanssa. Ensisijaisesti asiakasta ohjataan järjestelemään muuttoasiat itsenäisesti halvimmalla tavalla (peräkärryn vuokraus, auton lainaus, oman auton polttoainekulut). Pääsääntöisesti apumiehen käyttämistä ei korvata. Kuljetusliikkeelle ei kuulu muuttotavaroiden pakkaus eikä purku eikä siihen käytettyä aikaa korvata toimeentulotukena. Paikkakunnalta poismuutosta aiheutuvista kustannuksista on etukäteen pyydettävä kustannusarvio useammalta kuin yhdeltä muuttopalveluja tuottavalta yritykseltä. Forssan sisäisiin muuttoihin voidaan myöntää avustusta enintään Romaninaisen vaatetus Romaninaisen vaatetukseen voidaan perusosaan sisältyvien vaatemenojen lisäksi myöntää hameen hankintaan enintään 500 joka toinen vuosi. Edellytyksenä on, että hakija on Forssassa vähintään vuoden asunut pitkäaikainen toimeentulotuen asiakas ja oikeus toimeentulotukeen syntyy normilaskelman perusteella Opiskelukustannukset Opiskelujen alkuvaiheen hankinnoissa voidaan tukea myöntää harkinnanvaraisesti esim. työasuihin ja jalkineisiin, mikäli opiskelu vaarantuu puuttuvien välineiden vuoksi. Oppikirjat suositellaan hankittavaksi käytettyinä. Kirjojen kustannuksista huomioidaan yleensä puolet. Toimeentulotukea myönnettäessä katsotaan opiskelijan kokonaistilanne esim. ovatko vanhemmat toimeentulotukiasiakkaita. Ei-tutkintoon johtavan opiskelun tai toisen tutkinnon suorittamisesta johtuvien opiskelukustannusten huomioimisesta normilaskelmassa päätetään tapauskohtaisesti Henkilöllisyystodistus, passi tai kansalaisuushakemus Henkilöllisyystodistuksen tai passin hankinta sisältyy perusosaan, eikä niitä huomioida erityismenona. Kansalaisuushakemuksen kustannuksia arvioitaessa tulee asiakkaan kokonaistilanne ottaa huomioon päätöstä tehtäessä. (KHO /1903) 5. ERITYISTILANTEET 5.1. Lainojen lyhennykset, kulutusluotot, osamaksuvelat ja maksurästit Lainojen lyhennyksiä, kulutusluottoja, osamaksuvelkoja ja maksurästejä ei pääsääntöisesti oteta toimeentulotuessa menona huomioon. Ensisijaisena keinona on neuvottelu velkojan/ pankin kanssa lyhennysten lykkäämisestä ja velkajärjestelyyn hakeutumisesta. Velkajärjestelypäätöksen jälkeen ei pitäisi syntyä toimeentulotuen tarvetta. Jos kuitenkin taloudellinen tilanne velkajärjestelypäätöksen jälkeen muuttuu tai tulee suuria sairauskuluja, voidaan toimeentulotukea myöntää tilapäisesti siten, että maksuohjelman mukainen meno otetaan huomioon toimeentulotuessa. Erilaiset maksurästit voidaan huomioida menoksi harkinnan mukaan, mikäli menon aiheutumiskuukautena olisi ollut oikeus toimeentulotukeen ja kyseessä on muutoin hyväksyttävä meno. Kyseisen kuukauden tulot ja menot on selvitettävä Jäännösvero Jäännösveroja ei oteta huomioon menona, eikä niihin myönnetä toimeentulotukea. Toimeentulotuen saaja voi hakea vapautusta/ lykkäystä jäännösverosta, mitä var- 14

15 ten voidaan antaa sosiaaliviranomaisen varallisuuslausunto. (ks. KHO / 939.) 5.3. Matkakustannukset Matkakustannukset sisältyvät pääsääntöisesti perusosaan. Työvoimatoimisto myöntää avustusta työttömälle työnhakumatkaan silloin, kun haettava työ on työvoimatoimiston osoittama. Työtön henkilö voi myös saada Kelasta määräaikaista matka-avustusta, jos työmatkan pituus on yli 80 km. Matkaavustusta ei oteta tulona huomioon, ja vastaavasti työmatkakuluja ei tällöin oteta menona huomioon. Paluumatka kotipaikkakunnalle voidaan myöntää vain erityisen perustelluista syistä, jos avustamisen tarve katsotaan kiireelliseksi. Suoritetut matkakustannukset voidaan sopimuksen mukaan periä kotipaikkakunnan sosiaalitoimelta (yhteydenotto kotipaikkakunnan sosiaalitoimeen ennen päätöksentekoa ja päätökseen merkintä siitä, kenen kotipaikkakunnan viranhaltijan kanssa asiasta on sovittu) Ulosmittaus, ulosottomiehen vahvistama maksusuunnitelma ja Kelan perintä Suoraan ulosmitattava tulo ei ole elantoon käytettävissä eikä sitä oteta huomioon laskelmissa tulona. Tulona otetaan huomioon vain ulosmittauksen jälkeen käyttöön jäävä tulo. Ulosottomies voi palkan ulosmittauksen sijasta vahvistaa velallisen kirjallisen maksusuunnitelman, jonka mukaisesti velallinen lyhentää velkaansa ulosottoon. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus on, että ulosottomiehen vahvistaman maksusuunnitelman mukaiset maksut otettaisiin toimeentulotukea myönnettäessä huomioon menona samalla tavoin, kuin jos määrä olisi ulosmitattu palkasta tai siihen rinnastettavasta tulosta. Ministeriön suositus on pääsääntöisesti kannatettava, mutta jos asiakas on niin pienituloinen, ettei ulosottaja perisi varsinaista ulosottoa lainkaan, ei vapaaehtoisia maksuja ole perusteltua huomioida menona toimeentulotuessa. Jos asiakas vapaaehtoisella sopimuksella maksaa ulosmittaukseen ensin tililleen tulleista varoista, otetaan tulo huomioon, koska se on ollut asiakkaan käytettävissä. Sama menettely koskee Kelan tekemiä perintöjä. Mikäli asiakas maksaa Kelan takaisinperintää muulla tavoin vapaaehtoisesti tililleen tulleista varoista, ei takaisin maksua oteta menona huomioon. (KHO /293 ja KHO /1800.) Sen sijaan asiakasta informoidaan mahdollisuudesta tehdä Kelan kanssa sopimus siitä, että se velkoisi takaisinperinnät kohtuullisissa osissa maksussa olevista etuuksista. Suurien ulosmittausten kyseessä ollessa tulee asiakas ohjata velkaneuvontaan. (KHO / 674 ja / 135.) 5.5. Vuokrarästit Haettaessa toimeentulotukea vuokrarästeihin tehdään normilaskelma rästiintymiskuukausille. Jos rästit jäävät vajeeksi eikä niihin ole aikaisemmin myönnetty toimeentulotukea tai otettu normilaskelmassa huomioon, ne voidaan myöntää toimeentulotukena. Jos rästit ovat huomattavan suuret ja häätö uhkaa, rästeistä tulee olla vuokranantajan selvitys ja tällöin on harkittava tarkoituksenmukaisinta ratkaisua asumisen järjestämiseksi ja rästien maksamiseksi. Jos toimeentulotukea haetaan vain vuokrarästeihin eikä muuten normilaskelmassa jää vajetta, on selvitettävä ne syyt, miksi vuokrat ovat jääneet maksamatta. Var- 15

16 mistetaan, että hakijan asumistuki on voimassa ja se maksetaan suoraan vuokranantajalle. Vuokranmaksua tuetaan seurannan avulla. Jos vuokrarästejä on syntynyt, vaikka asumismenot on sinä aikana otettu toimeentulotuessa huomioon, on lähtökohta, että samaan tarkoitukseen ei toimeentulotukena myönnetä toista kertaa. Kyseeseen voi tulla ehkäisevä toimeentulotuki Opiskelijan toimeentulotuki Opintolaina katsotaan tuloksi kaikilla päätoimisilla opiskelijoilla, joilla on siihen oikeus. Mikäli opiskelija ei voi saada opintolainaa, on asiasta esitettävä Kelan päätös valtiontakauksen hylkäämisestä. Riittävänä selvityksenä ei voida pitää esimerkiksi tositetta siitä, että hakijan luottotiedot ovat menneet tai vastaavaa. Huomattava on, että maksuhäiriömerkintä ei ole ikuinen. (Ks. KHO 2005/625.) Kesäajan toimeentulotukea haettaessa tulee esittää selvitykset asumismenoista, opintoetuuksista, opintolainan nostosta, todistus työnhausta ja muista asiaa selventävistä seikoista, kuten oleskelusta kesäaikana. Opiskelija täyttää hakemuksen liitteeksi opiskelijan olosuhdeselvityksen. (Ks. myös KHO / 3854.) Jos opiskelu on viivästynyt eikä opiskelija saa enää opintotukea, tulee hänen laatia suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi ennen kuin toimeentulotukea myönnetään. Toimeentulotuen perusosaa voidaan alentaa 20 %:lla, jos opiskelija ei pysty edelleenkään määräajassa (annetaan 1-2 kk) suorittamaan opintojaan loppuun ja hän siten laiminlyö velvollisuutensa kykynsä mukaan pitää huolta elatuksestaan. (Ks. KHO / 1481.) Jos opiskelija suorittaa toista tutkintoa siten, että opintoetuuksien enimmäismäärä on jo käytetty, opiskelijan tulisi rahoittaa vapaaehtoinen opiskelu muulla tavalla. Opiskelija voi kuitenkin saada asumistukea asumiskustannuksiin. Toimeentulotukea voidaan myöntää, mutta perusosaa voidaan alentaa 20 %:lla Toimeentulotukilain 10 :n 1 kohdan mukaisesti. (Ks. esim. KHO / 2547.) Päätöksen toimeentulotuen myöntämisestä tällaisessa tapauksessa tekee sosiaalityöntekijä tai sosiaaliohjaaja. Opiskelijan luvalla voidaan tilannetta ja opintojen edistymistä selvittää ottamalla yhteyttä opinto-ohjaajaan tai opintosihteeriin. Alaikäisen, kodin ulkopuolella asuvan kohdalla on muistettava, että vanhemmat ovat elatusvelvollisia, ja mahdollista toimeentulotukea myönnettäessä voidaan tuki myöntää takaisinperinnällä, mikäli vanhemmat ovat laiminlyöneet elatusvelvollisuuden. Vain tosiasialliset vanhempien avustukset huomioidaan (raha, ruoka, vaatteet jne.) Jälkihuollossa oleva nuori Jos asiakkaana on toisen kunnan jälkihuollossa oleva nuori, neuvotellaan toimeentulotuen myöntämiskäytännöstä ja toimeentulotuen perinnästä jälkihuoltovastuussa olevan sosiaalityöntekijän kanssa (jälkihuoltosuunnitelma). Toimeentulotukipäätöksestä tehdään takaisinperintäpäätös ja päätös lähetetään sisäisessä postissa toimistopalveluihin laskutusta varten Vankilassa olevat ja vapautuvat Lyhytaikaisen pääsääntöisesti enintään kolmen kuukauden pituisen vankilatuomion aikana voidaan maksaa asunnon säilyttämiseksi asumiskulut vankilassa oloaikana edellyttäen, että henkilöllä ei ole työtuloja vankilassa oloaikana (tarkistettava). Jos joku perheenjäsenistä on vankilassa ja kotona asuvaa perhettä tuetaan toimeentulotuella, on tarkistettava vankilassa olevan työtulot ja siitä perheen 16

17 elatukseen mahdollisesti maksettava osuus. (Ks. esim. KHO / 674.) Vanki saa tarvittavan vaatetuksen, terveydenhuollon ja tarpeellisen ylläpidon valtion varoista, joten vankilassa olevalle ei toimeentulotukea näihin menoihin myönnetä. Silmälaseihin tai hammasproteeseihin ei saa valtion tukea, ellei kyse ole sairaudesta. Jos vangilla ei ole työtuloja tai säästöjä, myönnetään toimeentulotukena tarpeenmukainen käyttövara. Vankilasta vapautuneen on selvitettävä mahdolliset ansionsa kolmelta viimeiseltä vankilassaolokuukaudelta Yrittäjät Yrittäjää, jonka yritystoiminta edelleen jatkuu, voidaan tukea toimeentulotuella yleensä vain lyhytaikaisesti toimeentulotuen viimesijaisuudesta johtuen. Yrittäjälle annetaan määräaika lopettaa kannattamaton yritystoiminta, yleensä 3 kk, jonka jälkeen yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi tai saa toimeentulonsa muulla tavoin. Päätökseen kirjoitetaan tieto järjestelyajan antamisesta kohtaan Toimintaohje asiakkaalle. Yrittäjän on tehtävä lopettamisilmoitus kaupparekisteriin. Jos yrittäjä ei lopeta kannattamatonta yritystoimintaansa määräajan kuluessa, voidaan perusosaa alentaa 20%:lla sillä perusteella, että hän on itse aiheuttanut sen, että työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei voida tarjota hänelle. (KHO /1472.) Jos tuen tarve jää alle 3 kk:n, voidaan tukea myöntää yritystoiminnasta saatujen selvitysten perusteella. Kirjanpitäjän todistuksesta ilmenee, kuinka paljon yrityksestä on tullut yrittäjän hyväksi esim. puolen vuoden ajalta. On selvitettävä mahdolliset ylisuuret, yli työehtosopimuksen maksetut päivärahat ja matkakorvaukset. Yrittäjän tuloa ovat mm. maksettu palkka, osuus tuotosta, yksityisnostot, päivärahat, voitto ja mahdollinen starttiraha. Yrityksen menoja ei toimeentulotuessa voida ottaa huomioon Poste Restante- osoitteessa asuvat Poste Restante-osoitteessa asuvilta on pyydettävä selvitys kuukausittain, missä yöpyvät. Heidän on todistettava vakinainen oleskelunsa Forssassa. Todisteena käy esim. sen henkilön allekirjoittama todiste luona-asumisesta, jonka luona pääsääntöisesti oleskelee. Jos ei pysty todistamaan vakinaistaasumista kunnassa, voi saada vain kiireellistä toimeentulotukea. Pääsääntöisesti asunnottomilta lasketaan yksin asuvan perusosa. ole käytettävissä Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle toimeentulotuen saajalle maksetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 10 luvun 3 :n 1 momentissa tarkoitetun ylläpitokorvauksen suuruinen toimintaraha osallistumispäivää kohti. Lisäksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan osallistumisesta aiheutuvista matkakuluista toimeentulotukena matkakorvausta halvimman matkustustavan mukaisesti (seutulippu silloin kun se on käytettävissä). Oman auton käyttö (0,25 /km) hyväksytään, mikäli matka ylittää 5 km eikä yleistä kulkuneuvoa ole käytettävissä. 17

18 5.12. Välitystili Silloin, kun asiakas ei erilaisista tukitoimenpiteistä huolimatta kykene hallitsemaan rahavarojaan, on lainsäädännön perusteella mahdollista periä asiakkaan suostumuksella hänen tulonsa sosiaalitoimen välitystilille maksettavaksi. Näin turvataan laskujen maksu ja asiakkaan elanto. Välitystiliä voi käyttää esim. tilapäisenä keinona asiakkaan taloudellisen tilanteen vakauttamisessa. Näin voidaan menetellä esim. häädön uhatessa maksamattomien vuokrien takia, sopimus maksuohjelmasta vuokranantajan kanssa pitää neuvotella ensin. Välitystiliasiakkuus on maksutonta palvelua ja päätöksen sen myöntämisestä tekee aikuissosiaalityön päällikkö Edunvalvonta ja toimeentulotuki Edunvalvonnan hakeminen on tarpeen pysyvämmän taloudenhoidon saamiseksi. Sitä haetaan maistraatilta ja hakemukseen tarvitaan myös lääkärinlausunto asiakkaan terveydellisestä tilasta. Hakemuksessa tulee kuvata konkreettisesti, miten asiakkaan kanssa on työskennelty taloudenpidon haltuun saattamiseksi. Holhoustoimesta annetun lain mukaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemisestä holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle päättävät Hallintosäännön 20 :n mukaan toimeentulotuen ratkaisuvaltaa omaavista viranhaltijoista lastensuojelun päällikkö, lastensuojelun vastuualueen sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön päällikkö ja aikuissosiaalityön vastuualueen sosiaalityöntekijä. Kun edunvalvoja hakee asiakkaalleen toimeentulotukea, tulee hänen liittää hakemukseen joko tiliote asiakkaansa yksityiskäytössä olevasta tilistä tai tilituloste yksityistilin saldosta ja sen, että hakijalla ei ole säästöjä tai varallisuutta tai muita tuloja kuin edunvalvojan tiedossa olevat tulot. Edunvalvojan palkkio otetaan toimeentulotukilaskelmassa kuukausittain menona huomioon täydentävänä toimeentulotukena (Totul 7 c :n 3 kohdan mukaisesti). Avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat edunvalvonnan asiakkaat käsitellään toimeentulotuessa normaalilla tavalla perheenä tulojensa ja menojensa puolesta Velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu, jota kuntien tulee asukkailleen järjestää. Talous- ja velkaneuvonnassa annetaan yksityishenkilöille tietoa ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta sekä avustetaan taloudenpidon suunnittelussa. Ylivelkaantuneita avustetaan velkaongelmien hoitamisessa joko vapaaehtoisin sopimuksin tai velkajärjestelynä tuomioistuimessa. 18

Toimeentulotuen tarkoitus

Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuen tarkoitus Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä.

Lisätiedot

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20

Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan toimeentulotukipäätöksen

Lisätiedot

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki

Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen. Toimeentulotuki Uudet perusosan määrät 1.1.2015 alkaen Toimeentulotuki Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata

Lisätiedot

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS

KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS KOKKOLAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUKESKUS kunnan myöntämä rahallinen tuki viimesijainen etuus perustuu toimeentulotukilain säännöksiin tarkoitettu tilanteisiin, joissa hakijan tai hänen perheensä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänku 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 24.1.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki

TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ. Copyright Jyväskylän kaupunki TOIMEENTULOTUKI JYVÄSKYLÄSSÄ Copyright Jyväskylän kaupunki MITÄ TOIMEENTULOTUKI ON Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Toimeentulotuki on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011

TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TOIMEENTULOTUKIKÄYTÄNTÖJÄ LAPINLAHDEN KUNNASSA 2011 TERVEYDENHOITOMENOT Toimeentulotuessa huomioidaan pääsääntöisesti julkisen terveydenhuollon palvelut. Terveyskeskuksen fysioterapia huomioidaan terveydenhoitomenoksi.

Lisätiedot

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere

Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere Perustoimeentulotuki ja asuminen Asumissosiaalisen työn teemapäivä, Tampere 16.3.2017 Sarita Alarotu Etuuskäsittelypäällikkö, toimeentulotuki Kela Keskinen vakuutuspiiri Perustoimeentulotuen siirto Kelaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta

TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta TOIMEENTULOTUKIOPAS 2014 - Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMISEN JA ALENTAMISEN TOIMINTA- OHJE Yhtymähallitus 31.3.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Asiakasmaksuja koskevat yleiset periaatteet 3 2. Asiakasmaksun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS

Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan sosiaalityö Tähtelänkuja 1, PL 40 86600 HAAPAVESI Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi TOIMEENTULOTUKIOPAS TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään

Lisätiedot

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214

Tohmajärven perusturvalautakunta 18.12.2007 135. Kiteen sosiaalilautakunta 19.12.2007 214 TOIMEENTULOTUKI Kesälahti Kitee Tohmajärvi Helli (ehdotus) Helli (ehdotus) Tohmajärven sos.työn henkilökunnan ehdotus Tuen myöntämisen perusteet vahvistettu Kesälahden sosiaalilautakunta 19.2.2008 33 Kiteen

Lisätiedot

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta

Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta 1 Toimeentulotukiopas 2015 Tietoa toimeentulotuesta Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / LIITTEET JOTKA TULEE LIITTÄÄ ENSIMMÄISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN, katso sivu 4. JOKAISEEN TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ KAIKISTA TULOISTA/MENOISTA TOSITTEET

Lisätiedot

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa

Siviilisääty 1. naimaton 2. naimisissa 3. asumuserossa 4. leski 5. eronnut 6. avoliitossa MÄNTSÄLÄN KUNTA Perusturvapalvelukeskus Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Puh. 019-689 01/vaihde TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut /20 Henkilö tiedot Hakija Henkilötunnus Osoite Puhelin Siviilisääty 1. naimaton

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIVAKAN KUNTA Perusturvalautakunta TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄNTOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2017 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 2 TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS JA HAKEMISMENETTELY 3 3 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti

Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen. Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti Toimeentulotukiasiakkaiden asuminen Peltola, Riikka Tiimipäällikkö, Lahti 16.2.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki

Lisätiedot

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI

EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI Perusturvalautakunta 22.11.2017 liite nro 7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PERUSTURVA EHKÄISEVÄ JA TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI OHJE 2018-2019 Sisällysluettelo JOHDANTO TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Rek.nro. Täyd. / 20 Päätös nro. Hakijan velvollisuus on täyttää toimeetulotukihakemus asianmukaisesti kaikilta osin (Hall.laki 16, 17). Hakemukseen tulee liittää kaikki

Lisätiedot

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016

Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Perusturvalautakunta 27.4.2016 1 Utsjoen kunta TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Perusturvalautakunta 27.4.2016 2 Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi

Lisätiedot

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo

Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen. Raija Kostamo Toimeentulotukiasiakkaiden asumisen turvaaminen Raija Kostamo 28.3.2017 Miten asumista voidaan tukea Kelasta? Kelasta voi saada rahallista tukea asumiseen eri etuuksien muodossa Yleinen asumistuki Opintotuen

Lisätiedot

VANTAA. Toimeentulotuki

VANTAA. Toimeentulotuki VANTAA Toimeentulotuki Oletko oikeutettu toimeentulotukeen? Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen etuus, jonka tarkoituksena on turvata välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilö ei voi saada

Lisätiedot

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa toimeentulotuen myöntämiskäytännön ohjeistuksen 1.12.2009 alkaen. Toimeentulotukiohjeistuksen tarkistus Stlk 14.10.2009, 144 Toimeentulotuki on viimesijainen kuntalaisen taloudellinen tuki. Tukeen on oikeutettu silloin, kun henkilö on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloaan

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta

Sukunimi Etunimet Henkilötunnus. Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Hakemus saapunut / 201 Hakemus ajalle Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero- ja postitoimipaikka Asuinkunta Puhelin Sähköpostiosoite Ammatti ja koulutus Työnantaja

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen päätösvalta 3 1.2.4. Päätöksenteko ja päätös

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2017 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 2 1.1 TUEN HAKEMINEN... 2 1.2 TUEN MYÖNTÄMINEN... 2 1.3 PÄÄTÖS... 2 2 TÄYDENTÄVÄ

Lisätiedot

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö

Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Opiskelijan toimeentulotuki ja sosiaalityö Tampereen yliopisto 28.4.2016 Sosiaaliohjaajat Sanna Mäkipää ja Johanna Männikkö 28.4.2016 Toimeentulotuki Sosiaalipalvelut Kaupungin sosiaalipalvelut tukevat

Lisätiedot

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola

Infotilaisuus maahanmuuttajille. Toimeentulotuki Sampola Infotilaisuus maahanmuuttajille Toimeentulotuki 22.2.2017 Sampola Mistä toimeentulotukea voi hakea? KELA KUNTA Perustoimeentulotuki 1.1.2017 alkaen Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuki

Lisätiedot

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012

Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Opiskelu ja asevelvollisuus numeroina 2012 Voit hakea opiskelijan tukia verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Opiskelijan tuet 020 692 209 Asevelvollisen tuet 020 692

Lisätiedot

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk.

Kohtuulliset asumismenot määräytyvät henkilöluvun mukaan sisältäen lämmityskustannukset ja vesimaksut. Vesimaksu enintään 28,07 euroa/asukas/kk. 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN OHJEELLISET PERUSTEET 1.4.2014 alkaen 1. PERUSTOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET: 1.1. Asumismenot: Toimeentulotuessa asumismenojen huomioimisen tarkoituksena on viime

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2014 Perusturvalautakunta 17.12.2013 Pöytäkirjan liite 115 Sivu 2 / 8 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET Toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä

Lisätiedot

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut

Toimeentulotuki. Perusturvapalvelut Toimeentulotuki Perusturvapalvelut Toimeentulotuen hakeminen ja myöntäminen Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen

Lisätiedot

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet:

1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: TAMPEREEN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET 1.3.2011 ALKAEN Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 16.2.2011 / 28 (Dnro TRE: 1393 /05.02.00/2011) 1. Perustoimeentulotukea

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63

JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 1(7) JOUTSAN KUNTA Liite n:o 1, perusturvalautakunta 29.9.2010 63 Perusturvalautakunta TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.1.2006 voimaan tulleen muutoksen jälkeen toimeentulotuki rakentuu perustoimeentulotuesta,

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen TAMPERE 1 (5) TRE: 5808/05.02.00/2013 Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.1.2014 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 25.9.2013/97 1. Perustoimeentulotukea koskevat

Lisätiedot

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI

PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI PELKOSENNIEMI SOSIAALITOIMISTO Sodankyläntie 1 A 98500 PELKOSENNIEMI Hakemus ajalle TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut/jätetty / 1 Osoite Sukunimi ja etunimet Avio / avopuolison suku ja etunimet Kotona

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN

VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE ALKAEN YLÖJÄRVEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 13.12.2016 VANHUSPALVELUIDEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSU TOIMINTAOHJE 1.3.2017 ALKAEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan asumispalvelua, jossa

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen

Nakkilan kunnan. toimeentulotukiohjeet alkaen PerVal 12.12.2017 71 liite nro 32 Nakkilan kunnan toimeentulotukiohjeet 1.1.2018 alkaen Perusturvavaliokunta 12.12.2017 71 1 Sisällys TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 2 Oikeus toimeentulotukeen...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Toimielin / toimintayksikkö TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (TOTUL 1412/97) Päivämäärä Pykälä Viranomainen täyttää tummennetut kohdat Hakijan nimi ja osoite TÄYTTÖOHJEITA KÄÄNTÖPUOLELLA

Lisätiedot

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71

Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 1 Multian Sosiaalilautakunta Liite: 7/5/2012 26.9.2012 71 Toimeentulotukiopas 2 Mitä toimeentulotuki on? Toimeentulotuki on kunnan sosiaalitoimen myöntämä rahallinen etuus. Se on tarkoitettu viimesijaiseksi

Lisätiedot

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen

Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet alkaen TAMPERE 1 (5) Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.11.2016 alkaen Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta 28.9.2016 1. Perustoimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet: 1.1.

Lisätiedot

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS UTSJOEN KUNTA Sosiaali- ja terveystoimisto TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PL 41, 99981 UTSJOKI Hakemuksen nro: Hakemus saapunut/jätetty / 2014 TOIMEENTULOTUKEA HAETAAN AJALLE Henkilötiedot Hakijasta ja hänen perheenjäsenestä

Lisätiedot

62100 Lapua Hakemus saapunut..20

62100 Lapua Hakemus saapunut..20 LAPUAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Perusturvakeskus Liuhtarintie 10 (virkailija täyttää) 62100 Lapua Hakemus saapunut..20 Vakuutan, että antamani tiedot ovat totuudenmukaiset ja sitoudun ilmoittamaan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje

Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Perustoimeentulotuen mä ä rä n läskennän ohje Sisällysluettelo Perustoimeentulotuen laskenta Tulot Asumismenot Menot Arvio perustoimeentulotuen määrästä Tämän laskurin avulla voit selvittää mahdollisuuden

Lisätiedot

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017

Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 Toimeentulotuki Rovaniemellä 2017 - Toimintatapoja aikuissosiaalityössä uudistettu siirrytty kahteen tehtäväalueeseen: 1. Aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö ( uudet ja satunnaiset toimeentulotuen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

Mikä muuttuu vuonna 2017?

Mikä muuttuu vuonna 2017? Mikä muuttuu vuonna 2017? Toimeentulotuen Kela siirto Maria Porko Miten tähän tultiin? Kela-siirron vaiheet Toimeentulotuen siirron historia» Selvitysmiehet, työryhmät, kokeilut Päätös rakennepoliittisen

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET (2016)

SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET (2016) SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET (2016) 2 1. YLEISTÄ 3 1.1. Säännökset 3 2. TOIMEENTULOTUKIASIAN KÄSITTELY 3 2.1. Hakeminen 3 2.2. Hakemuksen käsittely 4

Lisätiedot

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki

Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki Toimeentulotuen määräajat ja ehkäisevä toimeentulotuki 1 Toimeentulotuki turvaa välttämättömän toimeentulon Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Jokaisella Suomen

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan?

Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Mikä muuttuu, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelaan? Kelan ja Kuntaliiton Kela-siirron alueinfot hankepäällikkö Heli Kauhanen, Kela lakimies Maria Porko, Kuntaliitto Mikä muuttuu ja millainen on uusi

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.11.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 313 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSEEN Terke 2010-2050 Esityslistan asia TJA/17 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys

Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys 1/5 Opiskelijaliite toimeentulohakemukseen opiskelijan olosuhdeselvitys Nimi Henkilötunnus Osoite opiskeluaikana Puh.nro. Osoite kesäaikana Oppilaitos ja opintosuunta Olen aloittanut opiskelun /, opiskelu

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS PYHÄRANNAN KUNTA SOSIAALIOSASTO Pajamäentie 4 23950 PYHÄRANTA Hakemus saapunut Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa

TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET. Etelä-Pohjanmaan kunnissa TÄYDENTÄVÄN JA EHKÄISEVÄN TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Etelä-Pohjanmaan kunnissa Etelä-Pohjanmaa 2018 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 2 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TUEN HAKEMINEN... 3 1.2. TUEN MYÖNTÄMINEN... 4 1.3.

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN KAUPUNKI Hyvinvoinnin ydinprosessi TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2011 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN

TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN 1 (8) Sosiaali- ja terveystoimi Maaliskuu 2015 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA SEN MYÖNTÄMINEN Toimeentulotuki turvaa perustoimeentulon silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansioillaan työstä tai

Lisätiedot

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016

Kuinka teen perheetuutta. maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Kuinka teen perheetuutta koskevan maksuvaatimuksen Kelalle? Päivitetty 05/2016 Hakemus vai maksuvaatimus? Tässä esityksessä kerromme, miten ja missä tilanteissa kunta tekee maksuvaatimuksen tai hakemuksen

Lisätiedot

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA

SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA SOVELTAMISOHJEET ALENNETTAESSA ASIAKASMAKSUJA SÄÄNNÖLLISEN PALVELUN KUUKAUSIMAKSUA TILAPÄISEN KOTIHOIDON MAKSUA TUKIPALVELUMAKSUJA 2 YLEISTÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 14.12.2016 liite 122 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2017 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT

SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT SOSIAALILAUTAKUNNAN 17.12.2015 HYVÄKSYMÄ OHJE: ASUMISMENOT Asumismenot Toimeentulotuessa asumismenoja huomioitaessa tarkoituksena on viimesijassa turvata henkilön/perheen asuminen. Asumismenojen tarpeellista

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus 1/5 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Ensimmäinen hakemus Saapumispäivämäärä / 20 Pyydämme täyttämään hakemuksen kaikilta osin ja allekirjoittamaan sen. Hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat tositteet ja tiedot,

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2 AVIO-/AVOPUOLISON HENKILÖTIEDOT TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS 1 (5) Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Puhelin (koti,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE (5.4.2011) Hakemus käsitellään VAIN, jos se on kaikilta osin täytetty asianmukaisesti ja mukana on KAIKKI tarvittavat liitteet. Ensimmäisessä toimeentulotukihakemuksessa

Lisätiedot

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti:

Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotukea koskevat soveltamisohjeet 1.5.2014 alkaen TOIMEENTULOTUEN TARKOITUS Toimeentulotuen tarkoituksesta säädetään toimeentulotukilain 1 :ssä seuraavasti: Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon

Lisätiedot

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) 17 a, sellaisena kuin se on laissa 815/2015, muutetaan 4 :n 2 momentti,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012

TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012 1 TOIMEENTULOTUKI TOIMINTAOHJE 1.10.2012 PoSa johtokunta 25.9.2012, 93 2 1. YLEISTÄ... 5 1.1. Säännökset... 5 Hallintolaki 1.1.04 alkaen:... 5 1.2. Käsittely... 6 1.2.1 Hakeminen... 6 1.2.2. Hakemuksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä

Toimeentulotuen siirto Kelalle. Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Toimeentulotuen siirto Kelalle Tarja Ittelin etuuskäsittelypäällikkö Pohjoinen vakuutuspiiri, toimeentulotukiryhmä Perustoimeentulotuen Kela-siirto Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen myöntäminen,

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveyskeskus Silkintie 3 39500 IKAALINEN Hakemus Hakijan henkilötiedot Hakemus saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, häen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISTÄ KOSKEVAT LISÄOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGISSA 1. OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN HAKEMISMENETTELY Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET ESPOON KAUPUNKI 1 (5) TOIMEENTULOTUKEA KOSKEVAT SOVELTAMISOHJEET Espoon ohjeistus nojautuu sosiaali- ja terveysministeriön oppaaseen toimeentulotukilain soveltajille. Ministeriön ohjeisiin on lisätty tarvittavin

Lisätiedot

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN

SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN 1 SEUDULLISET OHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISEEN Hirvensalmi, Kangasniemi. Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Ristiina, Suomenniemi 10.11.2011 2 Toimeentulotukea myönnettäessä noudatetaan: Laki

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 815/2015 Laki. toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 815/2015 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan:

Sosiaalipalvelut. Muutosehdotukset: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Kirkkonummen kunta Perusturva Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille: Voimassaolevien delegointipäätösten mukaan: Muutosehdotukset: Sosiaalipalvelut Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Oheisliite PETULTK 30.1.2014 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2014 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5)

RAUMAN KAUPUNKI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveysvirasto Toimeentulotuki 1 (5) Toimeentulotuki 1 (5) Saapumispäivä / 20 Pyydämme Teitä täyttämään hakemuksen kaikki kohdat ja allekirjoittamaan sen. Tuloista ja menoista on esitettävä tositteet. Hakemus tulee toimittaa sosiaalitoimistoon

Lisätiedot

Laki. opintotukilain muuttamisesta

Laki. opintotukilain muuttamisesta EV 109/1999 vp - HE 73/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi opintotukilain ja asumistukilain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 7311999 vp laeiksi opintotukilain

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.2.2012 1. YLEISTÄ 1 1.1. Säännökset 1 1.2. Käsittely 2 1.2.1 Hakeminen 2 1.2.2. Hakemuksen käsittely 2 1.2.3. Toimeentulotuen päätösvalta 3 1.2.4. Päätöksenteko ja päätös

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2012 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2012 Päivitetty 7.12.2011 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen

Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Oheisliite PETULTK 25.2.2016 Toimeentulotuen soveltamisohje 1.3.2016 alkaen Hankasalmen kunta 1 SISÄLTÖ 1. TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN 2 1.1 Säännökset 2 1.2 Oikeus toimeentulotukeen ja toimeentulotuen rakenne

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90

Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 Perusturvalautakunta 17.6.2008 / LIITE 90 HAUKIPUTAAN KUNTA 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET Toimeentulotuen myöntämisperusteet on käsitelty perusturvalautakunnassa 21.12.2004 201. Ohjeistus on päivitetty

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE

KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE KUUSAMON KAUPUNGIN TOIMEENTULOTUKIOHJE 1.7.2015 alkaen Hyväksytty Ptlk 1 TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET KUUSAMOSSA Voimassa 1.7.2015 alkaen Toimeentulotuen myöntämisperusteet on viimeksi käsitelty 22.11.2011

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018

EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 EHKÄISEVÄN JA TÄYDENTÄVÄN TOIMEENTULOTUEN OHJEISTUS 2018 Yhtymähallitus 23.11.2017 2 Sisällys 1. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMINEN... 3 1.1. Menettely toimeentulotukiasioissa... 3 1.2. Toimeentulotuen takaisinperintä

Lisätiedot

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että

Sosiaalisen luoton myöntämisen yleinen este on maksuvaran puuttuminen, mutta tämän ohella esteenä voi olla esimerkiksi se, että 2 mista. Perusteltuja syitä luoton myöntämiseen voivat olla esimerkiksi talouden hallintaan saattaminen, velkakierteen katkaiseminen, kodin hankinnat, kuntoutumisen tai työllistymisen edistäminen, asumisen

Lisätiedot

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015

Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS. Pyhännän perusturva 1/2015 Pyhännän kunnan TOIMEENTULOTUKIOPAS Pyhännän perusturva 1/2015 Päivitetty 30.12.2014 TOIMEENTULOTUKIOPAS Mitä on toimeentulotuki? Miten selvitetään oikeus toimeentulotukeen? Miten sitä haetaan? Yksityiskohtaisempaa

Lisätiedot

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille

Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016. Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Oulun kaupungin toimeentulotuen soveltamisohje 1.10.2015 ja asumismenot 1.1.2016 Ohjeellinen, tueksi päätöksentekijöille Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelut 1 (27) 1. Säännökset... 2 2. Oikeus toimeentulotukeen

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat ta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET, VOIMASSA 1.1.2018 Yhtymähallitus 15.12.2017 121 Sisällysluettelo 1. TOIMEENTULOTUEN YLEISET PERUSTEET... 3 2. SOVELTAMISOHJEEN TARKOITUS...

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄ- MISOHJEET 1.1.2017 Perusturvalautakunta 20.12.2017 Pöytäkirjan liite Sivu 2 / 10 SISÄLLYSLUETTELO TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET... 3 1. TOIMEENTULOTUKI... 3 1.1 Perustoimeentulotuki...

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Ennen asunnonhakua: Kun kiinnostava asunto löytyy: Kartoita omia tuloja ja menojasi Selvitä mihin asumisen tukiin ja etuuksiin sinulla on mahdollinen oikeus (ole tarvittaessa yhteydessä oman kuntasi sosiaalitoimeen

Lisätiedot