Inarin kunta Esityslista 4/ Valtuusto. Kokousaika klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inarin kunta Esityslista 4/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 17.09.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)"

Transkriptio

1 Inarin kunta Esityslista 4/ Valtuusto Kokousaika klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 35 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 5 36 Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varainsiirtoverot ja tontin lunastuskustannukset 6 37 Sosiaali- ja terveystoimen muutosesitys vuoden 2015 talousarvioon 8 38 Talous- ja toimintasuunnitelman vuosien lähetekeskustelu Muut mahdolliset kuntalain 53. ja 55. pykälien perusteella käsiteltävät asiat 12

2 Inarin kunta Esityslista 4/ Valtuusto Kokousaika klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalo, valtuustosali Jäsenet Nimenhuutoluettelo liitteenä 1. Muut Jyrki Hyttinen kunnanjohtaja Pentti Tarvainen hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Mari Palolahti osastopäällikkö Irja Seppänen osastopäällikkö Arto Leppälä osastopäällikkö Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan :ssä 34. Asiat Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirja tarkastetaan kunnantalolla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Heli Portti ja Maire Puikko. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Anu Avaskari puheenjohtaja Pentti Tarvainen pöytäkirjan pitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Kunnantalolla arkistosihteerin virkahuoneessa Pentti Tarvainen hallintojohtaja

3 Inarin kunta Esityslista 4/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen VALT Liite 1 Valtuuston työjärjestyksen 8. ja 9. pykälien mukaan kutsu on lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Esityslista on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä. Valtuuston työjärjestyksen 10. pykälän mukaan valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt kokouksistaan ilmoittaa. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle Työjärjestyksen 10. pykälän mukaan ilmoitus on julkaistu valtuuston päättämässä Inarilainen-lehdessä Kuntalain 58. :n 1. momentin mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Valtuuston kokous aloitetaan nimenhuudolla. Nimenhuutoluettelo on liitteenä nro 1. Kun nimenhuuto on toimitettu, puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja heidän saapuvilla olevat varajäsenensä sekä sen jälkeen toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja ilmoitti, että Pekka Roinesalo, Marko Katajamaa ja Mari Lukkari ovat työn vuoksi sekä Kari Akujärvi toisen luottamustehtävän vuoksi estyneet saapumasta kokoukseen ja ovat pyytäneet kutsumaan varajäsenen tilalleen. Puheenjohtaja kutsui Pekka Roinesalon tilalle Kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Raimo Parviaisen ja Marko Katajamaan tilalle toisen varajäsenen Satu Yliluoman. Kari Akujärven tilalle Keskustan valtuustoryhmän ensimmäisen varajäsenen Aarre Vilposen. Mari Lukkarin tilalle SDP:n valtuustoryhmän kolmannen varajäsenen Ritva Savelan. Arvi Kustula ja Ilkka Kuuva eivät olleet ilmoittaneet poissaolostaan, joten heidän tilalle ei ole voitu kutsua Merkittiin varajäsenet saapuneiksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla oli 25 valtuutettua tai varavaltuutettua. Varsinaisista valtuutetuista

4 Inarin kunta Esityslista 4/ oli poissa 6 valtuutettua. Puheenjohtaja totesi, että paikalla oli myöskin kunnanjohtaja Jyrki Hyttinen ja hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä Pentti Tarvainen sekä osastopäälliköt Mari Palolahti, Irja Seppänen ja Arto Leppälä. Lisäksi paikalla oli HT Eero Laesterä. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

5 Inarin kunta Esityslista 4/ Pöytäkirjan tarkastajien vaali VALT Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastusvuorossa ovat valtuutetut Heli Portti ja Maire Puikko. Pöytäkirja on ilmoitettu pidettävän yleisesti nähtävänä Pöytäkirja tarkastettaneen viimeistään torstaina Pöytäkirjan tarkastajiksi yksimielisesti valittiin Heli Portti ja Maire Puikko. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

6 Inarin kunta Esityslista 4/ Kunnanhallitus Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varainsiirtoverot ja tontin lunastuskustannukset 496/ /2012, 309/ /2014 KHALL 294 Hallintojohtaja InLike Oy:n toimitusjohtaja Janne Seurujärvi on toimittanut kuntaan oheisen selvityksen Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varain sii r to ve rois ta sekä yhden tontin lunastuskustannuksista. Ohessa on luovu tuk siin liittyvät valtuuston päätökset ja se kä kauppakirja ja luovutuskirjat. InLike Oy:n toimitusjohtajan ja teknisen johtajan selvityksen mukaan em. kaupoista on jää nyt pois yksi rivitalotontti, jonka lunastushintalaskelma on ohessa. Kunta saa lunastaa AR-merkinnällä olevan tontin ,50 eurolla. Tästä ai heu tuu arvonlisäveroa 3 033,70 euroa. Selvityksen ohessa olevien varainsiirtoverolomakkeiden mukaan Saariselkä Oy on joutunut maksamaan varainsiirtoveroja jo toteutuneista kaupoista, myös apporttiluovutuksesta, ja yhdestä toteutumattomasta kaupasta ,20 euroa. Tontin lunastuskustannus on ,50 euroa. Valtuusto on tehnyt päätökset em. kaupoista ja maa-alueiden luovuttamisesta Saa ri sel kä Oy:lle. Asiaa ja toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia ar vioi taes sa, ei ole huomattu varautua varainsiirtoverosta aiheutuviin kus tan nuk siin eikä yhden kaupasta pois jääneen AR-tontin lunastuskustannuksiin. Asiassa tulisi menetellä samalla tavalla kuin Saariselän Siula Oy:n kohdalla. Val tuus ton tulisi myöntää ,70 euron suuruinen määräraha si joi tet ta vak si Saariselkä Oy:n Sijoitetun vapaan omanpääoman rahastoon (SVOP-ra has to). Määrärahalla katetaan em. varainsiirtoverot ja tontin lunas tus kus tan nuk set. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden ta lous ar vion investointiosaa niin, että sinne varataan , 70 euron suurui nen määräraha sijoitettavaksi Saariselkä Oy:n Sijoitetun vapaan omanpää oman rahastoon (SVOP-rahasto) käytettäväksi em. varainsiirtoverojen mak sa mi seen ja tontin ostamiseen. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Käsittely: Anne Tuovila poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

7 Inarin kunta Esityslista 4/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Ohessa InLike Oy:n toimitusjohtajan selvitys Saariselkä Oy:lle luovutettujen tonttien varainsiirtoveroista sekä yhden tontin lunastuskustannuksista luovutuksiin liittyvät valtuuston päätökset ja sekä kauppakirja ja luovutuskirjat. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle muutettavaksi kuluvan vuoden ta lous arvion investointiosaa niin, että sinne varataan , 70 euron suuruinen mää rä ra ha sijoitettavaksi Saariselkä Oy:n Sijoitetun vapaan omanpääoman ra has toon (SVOP-rahasto) käytettäväksi em. varainsiirtoverojen mak sa miseen ja tontin ostamiseen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

8 Inarin kunta Esityslista 4/ Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveystoimen muutosesitys vuoden 2015 talousarvioon 248/ /2014 KHALL 295 Sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 talousarvio muutoksineen on euroa. Vuoden 2015 määrärahojen riittävyyttä on laskettu talousarvion toteutuman mukaan. Arvion mukaan sosiaali- ja terveys lau ta kun nan nettokustannukset ylittävät talousarvion eurolla. Eri kois sai raan hoi toon varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän. Ta lousar vio on sitova nettomenojen osalta. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenojen ylittyminen johtuu pääasiassa seu raa vis ta asioista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun varattiin euroa, mutta arvion mukaan lisämäärärahaa tarvitaan vielä eu roa. Talousarviota laadittaessa ei ollut tiedossa kuinka moni työttömistä kuu luu yli 1000 päivää työttömänä olleisiin henkilöihin. Vam mais pal ve luissa kuljetuspalvelujen ja henkilökohtaisen avun kustannukset ovat ylit ty mässä ja sosiaalityön lisämäärärahan tarve on euroa. Kyseessä on la kisää tei set, subjektiiviset oikeudet vaikeavammaisille, joihin kunnan on varat ta va täysimääräisesti tarvetta vastaavat määrärahat. Laitoshoidossa si jaismää rä ra hat on arvioitu alunperin liian alhaiseksi ja lisämäärärahan tarve on euroa. ICT-palvelut ovat ylittymässä eurolla. Koko sosiaalija terveystoimessa tulojen arvioidaan alittuvan euroa. Määrärahoja jää käyttämättä palvelujen ostoista euroa, joka johtuu pää asias sa ravitsemispalvelujen käytön vähenemisestä. Ostoihin varatusta mää rä ra has ta jää käyttämättä euroa. Hen ki lös tö kor vauk sia saadaan euroa arvioitua enemmän. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että sosiaali- ja ter veys lau ta kunnan nettomenot voidaan ylittää eurolla. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

9 Inarin kunta Esityslista 4/ Kunnanhallitus VALT Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveyslautakunnan nettomenot voidaan ylittää eurolla. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

10 Inarin kunta Esityslista 4/ Kunnanhallitus Talous- ja toimintasuunnitelman vuosien lähetekeskustelu 138/ /2015 KHALL 297 Hallintojohtaja Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan ensi vuoden talousarvion ja vuosien talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeet. Ensi vuo den suunnittelussa otetaan huomioon kuluvana vuonna tehdyt ja tulevat toiminnallisista muutoksista aiheutuvat lisäkustannukset. Ensi vuoden ke hys on tämän vuoden arvioitu toteutuma lisättynä 0,6 %:n hen ki lös tö me no jen ja 1,3 %:n muiden menojen lisäyksellä. Samassa kokouksessa kun nan hal li tus käsitteli vuosien investointien tasapainotusta. Kun nan hal li tuk sen päätökset ja niihin liittyvä aineisto on ohessa. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan järjestää valtuustopäivänä en nen valtuuston kokousta lähetekeskusteluseminaarin ja pyytää HT Eero Laes te räl tä puheenvuoro em. seminaariin. Talousarvion kehystä on käsitelty johtoryhmässä. Hallintokunnilta on pyydetty alustavia arvioita tarvittavista määrärahoista. Hal lin to kun tien arviot ovat ohessa. Hallintokuntien arviot on otettu huomioon oheisessa tuloslaskelmassa ja rahoi tus las kel mas sa. Investointiosa on kunnanhallituksen käsittelemässä muo dos sa. Alustava tulos- ja rahoituslaskelma sekä investointiosa ovat ohessa. On mahdollista, että ennen kunnanhallituksen kokousta taloussuunnittelun pe rus tei ta arvioidaan uudelleen ja uusi lähetekeskustelun pohjana oleva aineis to jaetaan kokouksessa. Lähetekeskusteluaineistoon sisällytetään talousarvion toteutuma kuluvan vuo den heinäkuun lopulta. Vuoden 2015 talousarvion heinäkuun toteutuma on merkittävästi huonompi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden tulos aiempaan vuoteen verrattuna oli euroa eli euroa huonompi kuin viime heinäkuun tulos. Ohessa on tuloslaskelma ja talousarvion toteutuma. Lähetekeskustelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota investointiohjelman ta sa pai no tuk seen ja myös siihen mahdollisuuteen, että mahdollisesti jo ensi vuon na talouden liikkumavara on nykyistä pienempi. Keskustelussa tulisi kiin nit tää erityistä huomiota tasapainottamiseen vuosina

11 Inarin kunta Esityslista 4/ Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun vuo sien talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan ehdotuksen. Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. Valtuustolle Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh VALT Ohessa aineistoa lähetekeskusteluun. Kunnanhallituksen ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto käy lähetekeskustelun vuosien talous- ja toimintasuunnitelman perusteista ja sisällöstä. Käsittely: Sovittiin, että käydyistä keskusteluista laaditaan erillinen pöytäkirjan pitäjän allekirjoittma muistio, johon merkitään tehdyt esitykset. Päätöksiä lähetekeskustelussa ei tehdä. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen päätösehdotuksen ja kävi lähetekeskustelun. Lisätietoja: hallintojohtaja Pentti Tarvainen, puh

12 Inarin kunta Esityslista 4/ Muut mahdolliset kuntalain 53. ja 55. pykälien perusteella käsiteltävät asiat VALT Kuntalain 55. :n 2. momentti on seuraava: Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Kuntalain 53. on seuraava: Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 71. :ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Toini Sanilan esitys postipalveluista. Aslak Pekkala esitys Ivalon sillan leventämisestä. Puheenjohtaja pyysi aloitteen kirjallisesti. Sanila toimittaa aamulla sähköpstilla. Kokouksen päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi kello ja antoi sivuilla --- olevan muutoksenhakuohjeen.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Veikko Väänänen Inarin kunta Pöytäkirja 15/2015 744 Kunnanhallitus Kokousaika 07.09.2015 klo 16:00-19:34 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Jari Huotari puheenjohtaja Heli

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 3/2015 1 Valtuusto Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2014 263 Valtuusto 16.12.2014 AIKA 16.12.2014 klo 19:00-21:33 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 145 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 64 Kunnanvaltuusto 06.10.2014 AIKA 06.10.2014 klo 19:00-20:00 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 39

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74. Kunnanvaltuusto 08.06.2015. Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 74 Kunnanvaltuusto 08.06.2015 Aika 08.06.2015 klo 18:00-18:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Kunnanhallitus 03.06.2013 AIKA 17:30-19:51 PAIKKA Saukkovaara (ravintolarakennus) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 147 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 148

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 72 Kunnanvaltuusto 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 19:00-21:02 PAIKKA Valtuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 75 31

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 23 Kunnanvaltuusto 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 klo 19:00-19:46 PAIKKA Kunnanvaltuuston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.

Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 121 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 122 60 VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 118 Valtuusto 12.11.2012 AIKA 12.11.2012 klo 18:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23

PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 PYHÄNNÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 23 Kunnanvaltuusto 02.06.2014 AIKA 02.06.2014 18:00-20:17 PAIKKA Pyhännän kunnantalo, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 567 Kunnanhallitus AIKA 10.08.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 276 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 200 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Miehikkälän kunnanvaltuusto Aika 22.06.2015 klo 19:00-20:00 Paikka Valtuustosali, Hyvinvointikeskus Kunila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Kunnanvaltuusto Aika Maanantai 17.06.2013 klo 19:00-21:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet jäsenet 21 valtuutettua ja 6 varavaltuutettua

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä

Ski Saariselkä Oy:n myyminen/tiedote liiketoiminnan myynnistä ja muista yhtiöjärjestelyistä Kunnanhallitus 250 06.05.2013 Kunnanhallitus 438 07.10.2013 Kunnanhallitus 483 04.11.2013 Kunnanhallitus 545 09.12.2013 Kunnanhallitus 148 17.03.2014 Kunnanhallitus 191 05.05.2014 Kunnanhallitus 203 19.05.2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kunnanhallitus 29.04.2015 AIKA 29.04.2015 kello 16:00-17:15 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 109 Hallintojohtajaehdokkaiden esittäytyminen 3

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 122 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 AIKA 26.08.2013 klo 18:30-20:00 PAIKKA Liminganlahden luontokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot