TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS"

Transkriptio

1 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

2 SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS Vastuunalainen Yhtiömies Äänettömät Yhtiömiehet Rahasto Vaihtoehtorahaston Hoitaja SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS MÄÄRITELMÄT RAHOITUS Yleistä Yhtiömiesten Sijoitussitoumukset Sijoitussitoumusten maksaminen Rahastolle Äänettömien Yhtiömiesten hyväksyminen SIJOITUSTOIMINTA Sijoitusstrategia Uudelleensijoittaminen Sijoituskausi Muu sijoitustoiminta Avainhenkilöt PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO; OSAPUOLTEN VASTUUT Vastuunalainen Yhtiömies ja Vaihtoehtorahaston Hoitaja Yhtiömiesten Kokoukset Kirjalliset suostumukset ja äänestyslausumat Vastuukysymykset Sijoitusneuvosto Säilytysyhteisö VAROJENJAKO RAPORTOINTI ARVONMÄÄRITYS KULUT JA PALKKIOT Hallinnointipalkkio Merkintäpalkkio Tuottopalkkio Kulut... 19

3 11 VASTUUNALAISEN YHTIÖMIEHEN JA VAIHTOEHTORAHASTON HOITAJAN IRTISANOMINEN YHTIÖMIEHEN MAKSUKYVYTTÖMYYS YHTIÖOSUUKSIEN LUOVUTTAMINEN; SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Vastuunalainen Yhtiömies Äänettömät Yhtiömiehet Vaihtoehtorahaston Hoitaja MUUT MÄÄRÄYKSET Tilintarkastus Tulkinta Salassapito Sopimuksen muuttaminen ja muut sopimukset Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki Sopimuksen voimassaolo ja Rahaston Toimikausi ja purkaminen Tiedoksiannot SOPIMUSKAPPALEET... 26

4 LIITELUETTELO Liite Kuvaus 4.2 Yhtiömiehet ja Yhtiömiesten Sijoitussitoumukset

5 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS 1 OSAPUOLET 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy, y-tunnus Äänettömät Yhtiömiehet Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, y-tunnus Em. ensimmäisen äänettömän yhtiömiehen lisäksi tähän Sopimukseen ja Rahaston Yhtiömiehiksi voi liittyä uusia Äänettömiä Yhtiömiehiä jäljempänä sovitulla tavalla. Uudet Äänettömät Yhtiömiehet liittyvät tähän sopimukseen allekirjoittamalla kukin erillisen Liittymissopimuksen Vastuunalaisen Yhtiömiehen kanssa. Yhtiömiehet listataan liitteessä 4.2, jonka Vastuunalainen Yhtiömies päivittää kulloinkin vallitsevaa tilannetta vastaavaksi. 1.3 Rahasto Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky, y-tunnus (vastuunalaisen yhtiömiehensä Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy:n edustamana) Tämän sopimuksen tarkoittama Rahasto tulee perustetuksi Yhtiösopimuksella. Kukin Yhtiömies hyväksyy sen, että Rahaston tultua perustetuksi se liittyy tähän sopimukseen. 1.4 Vaihtoehtorahaston Hoitaja Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, y-tunnus SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 2.1 Tämän Sopimuksen osapuolet ovat yhtiömiehinä sijoitustoimintaa harjoittavassa Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky -nimisessä kommandiittiyhtiössä (jäljempänä Rahasto ). Rahasto on määräaikainen. Rahasto on perustettu kymmenen (10) vuoden määräajaksi alkaen Ensimmäisestä Liittymisestä. Rahaston Toimikautta voidaan jatkaa siten kuin kohdassa on sovittu. 2.2 Rahaston tarkoituksena on sijoittaa tuulivoimahankkeisiin Suomessa kohdassa 5.1 tarkemmin kuvatulla tavalla. 2.3 Osapuolten tarkoituksena on tällä sopimuksella sopia Rahaston toimintaperiaatteista, raportoinnista, voitonjaosta ja hallinnosta sekä Osapuolten välisistä suhteista. Tämän sopimuksen lisäksi Rahastoa koskee erillinen Yhtiömiesten solmima Yhtiösopimus. 2.4 Vastuunalainen Yhtiömies ja Vaihtoehtorahaston Hoitaja vakuuttavat yhdessä, että kaikki Rahastoon liittyvä toiminta tapahtuu markkinaehtoisesti, liiketoiminnallisesti perusteltavalla tavalla, käyvin arvoin ja kenenkään Yhtiömiehen etua loukkaamatta tai ketään Yhtiömiestä suosimatta. Vastuunalainen Yhtiömies ja Vaihtoehtorahaston Hoitaja vakuuttavat lisäksi, että ne tulevat kaikessa toiminnassaan Rahaston olemassaoloaikana toimimaan sekä Rahaston että Yhtiömiesten intressien mukaisesti ja että niiden identifioimat mahdolliset eturistiriidat Vastuunalaisen Yhtiömiehen ja muiden Yhtiömiesten tai Rahaston kanssa tullaan aina viemään Sijoitusneuvoston ratkaistavaksi tämän sopimuksen kohdassa 6.5 kerrotulla tavalla. 2.5 Rahasto tulee olemaan Vaihtoehtorahastosääntelyn mukainen vaihtoehtorahasto, jonka toiminnasta tulee huolehtimaan kohdan 6.1 mukaisesti Taaleritehdas Oyj:n konserniin kuuluva Vaihtoehtorahaston Hoitaja. Vastuunalainen Yhtiömies aikoo nimetä Vaihtoehtorahaston Hoitajaksi Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n. Vaihtoehtorahaston Hoitaja aikoo nimetä Rahastolle Säilytysyhteisöksi Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n (y-tunnus ).

6 3 MÄÄRITELMÄT Seuraavilla sanoilla ja käsitteillä on tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä seuraavat tarkoitukset, ellei muuta nimenomaisesti todeta taikka asiayhteydestä muuta ilmene. Alla luetellut käsitteet soveltuvat soveltuvin osin niin yksikössä kuin monikossakin. Viittaukset kohtiin ja liitteisiin tarkoittavat viittauksia tämän Sopimuksen kohtiin ja liitteisiin. Arvonmääritysperiaatteet Määritelty kohdassa 9. Avainhenkilö Tarkoittaa Taamir Fareedia, Karri Haaparinnettä, Juhani Elomaata sekä muita henkilöitä, joita Vaihtoehtorahaston Hoitaja on esittänyt Sijoitusneuvostolle Avainhenkilöiksi nimitettäväksi ja joiden nimittämistä Sijoitusneuvosto ei ole vastustanut. Avainhenkilövajaus Määritelty kohdassa 5.5. Ensimmäinen Liittyminen Hallinnointipalkkio Holding-yhtiö Tarkoittaa ensimmäisen tai ensimmäisten Äänettömien Yhtiömiesten (muun kuin Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:n) liittymistä tähän sopimukseen ja Yhtiösopimukseen eli ensimmäisen tai ensimmäisten Äänettömien Yhtiömiesten Liittymissopimusten hyväksymistä. Tarkoittaa kohdan 10.1 mukaista Rahastosta Vaihtoehtorahaston Hoitajalle (tai Vastuunalaiselle Yhtiömiehelle) maksettavaa hallinnointipalkkiota. Tarkoittaa mahdollisia Rahaston kokonaan tai osin omistamia yhtiöitä, joiden kautta sijoitus Sijoituskohteeseen tehdään tai on tehty. Laiminlyönyt Sijoittaja Määritelty kohdassa Laiminlyöty Sijoitussitoumuksen Osa Laki Liittymissopimus Määritelty kohdassa Tarkoittaa lakia avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988, muutoksineen). Tarkoittaa Vastuunalaisen Yhtiömiehen hyväksymässä muodossa olevaa sopimusta, jonka Rahaston Äänettömäksi Yhtiömieheksi liittyvä uusi sijoittaja ja Vastuunalainen Yhtiömies allekirjoittavat ja jolla kyseinen Äänetön Yhtiömies liittyy Rahaston yhtiömieheksi ja tämän Sopimuksen ja Yhtiösopimuksen Osapuoleksi (tai jolla Äänetön Yhtiömies korottaa Sijoitussitoumustaan).

7 Lisäsopimus Määritelty kohdassa Luottamuksellinen Tieto Määritelty kohdassa Maksetut Sitoumukset Tarkoittaa tämän sopimuksen mukaisesti Rahastolle suoritettuja Sijoitussitoumuksia. Maksupäivä Määritelty kohdassa Osapuolet Palkkiokausi Pääomakutsu Rahasto Rahastosopimus Realisointiperusteinen Tuottopalkkio Rekisteri Tarkoittaa Vastuunalaista Yhtiömiestä, Vaihtoehtorahaston Hoitajaa sekä Äänettömiä Yhtiömiehiä ja Rahastoa. Rahaston Ensimmäisestä Liittymisestä alkava ja päättyvä ajanjakso sekä kukin sitä seuraava kolmen kalenterikuukauden ajanjakso. Tarkoittaa Vastuunalaisen Yhtiömiehen lähettämää ilmoitusta, jolla Vastuunalainen Yhtiömies pyytää Sijoittajia maksamaan osan Sijoitussitoumuksistaan Rahastolle. Tarkoittaa Taaleritehtaan Tuulitehdas II Ky:tä. Tarkoittaa tätä sopimusta liitteineen. Määritelty kohdassa 10.3 Tarkoittaa Vastuunalaisen Yhtiömiehen ylläpitämää rekisteriä Yhtiömiesten yhteystiedoista. Sidottu Pääoma Tarkoittaa sitä osaa Sijoittajien Rahastolle suorittamista Sijoitussitoumuksista, joka vastaa realisoimattomien Sijoituskohteiden Suhteellista OPO-Osuutta kaikkien Sijoituskohteiden (myös realisoitujen) Hankintahinnoista. Tältä osin realisoituna pidetään Sijoituskohdetta, joka ei ole enää Rahaston hallussa (myymisen, maanvuokraoikeuden päättymisen tai luovuttamisen kautta tai muutoin). Sijoittaja Sijoittajien Määräenemmistöpäätös Tarkoittaa Äänettömiä Yhtiömiehiä ja Vastuunalaista Yhtiömiestä siltä osin ja sikäli kuin sillä on tai sille on siirtynyt Äänettömän Yhtiömiehen Yhtiöosuus (Sijoitussitoumuksineen ja siihen liittyvine velvollisuuksineen). Tarkoittaa sellaisten Sijoittajien kirjallista suostumusta tai päätöstä, joiden yh-

8 teenlasketut Sijoitussitoumukset vastaavat vähintään 75 prosenttia Sijoitussitoumusten kokonaismäärästä, kuitenkin niin, että vaadittua enemmistöä laskettaessa Laiminlyöneiden Sijoittajien Sijoitussitoumuksia ei oteta huomioon annettujen suostumusten tai Sijoitussitoumusten kokonaismäärää laskettaessa (eikä Laiminlyöneillä Sijoittajilla siten ole äänioikeutta). Sijoituskausi Sijoituskohde Sijoitusneuvosto Sijoitussitoumus Sijoitusstrategia Sopimus Suhteellinen OPO-Osuus Tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa Ensimmäisestä Liittymisestä ja päättyy kohdan 5.3 mukaisesti. Tarkoittaa Suomessa sijaitsevia tuulivoimahankkeita, joihin Rahasto on suoraan tai Holding-Yhtiöiden kautta sijoittanut (ja soveltuvin osin kohteita, joihin sijoittamista valmistellaan). Tarkoittaa kohdan 6.5 mukaista sijoitusneuvostoa. Tarkoittaa jokaisen Yhtiömiehen osalta sitä euromäärää, jonka Yhtiömies on sitoutunut sijoittamaan Rahastoon (riippumatta siitä, onko sanottu määrä palautettu Yhtiömiehelle kokonaan tai osittain). Sijoitussitoumuksen määrä ilmaistaan kyseisen Sijoittajan Liittymissopimuksessa sekä tämän sopimuksen liitteessä 4.2. Sijoitussitoumukset ilmoitetaan kaupparekisterille Äänettömien Yhtiömiesten pääomapanoksina. Tarkoittaa kohdan 5.1 mukaista Rahaston Sijoitusstrategiaa. Tarkoittaa tätä Rahastosopimusta. Tarkoittaa kunkin Sijoituskohteen osalta murtolukua, joka saadaan jakamalla kyseisen Sijoituskohteen Hankintahinnan suorittamiseen käytetyt Sijoitussitoumukset niillä Sijoitussitoumuksilla, jotka on yhteensä käytetty kaikkien Sijoituskohteiden (ml. realisoidut Sijoituskohteet) Hankintahintojen suorittamiseen. Säilytysyhteisö Tarkoittaa Taaleritehtaan Varainhoito Oy:tä tai muuta yhteisöä, jonka kanssa Vaihtoehtorahaston Hoitaja on tehnyt kirjallisen sopimuksen Rahaston säilytysyhteisönä toimimisesta. Syöttörahasto Tarkoittaa Äänetöntä Yhtiömiestä, jota Vastuunalainen Yhtiömies tai sen konserniyhtiö hallinnoi (sen vastuunalaisena yhtiömiehenä tai muutoin) ja joka ra-

9 hoittaa Rahastolle antamansa Sijoitussitoumuksen keräämällä pääomaa tai lainarahoitusta yhdeltä tai useammalta sijoittajalta. Säännöllisen Toiminnan Tuottopalkkio Määritelty kohdassa Tasauserä Määritelty kohdassa 4.4. Toimikausi Tarkoittaa kohdassa määriteltyä Rahaston toimikautta (mahdolliset pidennykset huomioiden), jonka jälkeen Rahasto puretaan. TPR Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy, y- tunnus Tulot Määritelty kohdassa 7.1. Tuottopalkkio Määritelty kohdassa Uusi Liittyminen Yhden tai useamman Äänettömän Yhtiömiehen liittyminen Rahaston Äänettömäksi Yhtiömieheksi Ensimmäisen Liittymisen jälkeen (ja vastaavasti Ensimmäisen Liittymisen jälkeen tapahtuva Sijoittajan Sijoitussitoumuksen korotus); Vaihtoehtorahaston Hoitaja Tarkoittaa TPR:ää tai muuta Taaleritehdas Oyj:n konserniin kuuluvaa yhtiötä, joka on tämän Sopimuksen kohdan 6.1 mukaisesti nimitetty Rahaston Vaihtoehtorahastosääntelyn tarkoittamaksi vaihtoehtorahaston hoitajaksi. Vaihtoehtorahastosääntely Tarkoittaa Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiiviä 2011/61/EU vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista, sen implementoinnin toteuttamiseksi annettua tai annettavaa suomalaista lakia sekä näihin liittyviä asetuksia ja viranomaismääräyksiä, -ohjeita ja tulkintoja (ml. Komission delegoitu asetus (EU) N:o 231/2013, soveltuvat valtioneuvoston ja valtiovarainministeriön sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet). Vastuunalainen Yhtiömies Tarkoittaa Taaleritehtaan Tuulitehdas II hallinnointiyhtiö Oy:tä tai tämän sopimuksen kohdan 11 mukaisesti valittua uutta Vastuunalaista Yhtiömiestä (tai uutta vastuunalaista yhtiömiestä, jolle Rahaston vastuunalaisen yhtiöosuus on kohdan 13.1 mukaisesti siirretty).

10 Vastuuhenkilö Tarkoittaa Vastuunalaista Yhtiömiestä, Vaihtoehtorahaston Hoitajaa, niiden konserniyhtiöitä ja näiden yhtiöiden toimihenkilöitä, johtajia, hallituksen jäseniä, osakkaita, neuvonantajia ja työntekijöitä, Rahastoa tai Vastuunalaista Yhtiömiestä edustavia asiantuntijoita ja neuvonantajia sekä kaikkia henkilöitä, jotka on nimitetty Rahaston edustajina jonkin Sijoituskohteen tai Holding-yhtiön toimitusjohtajaksi tai hallitukseen tai vastaavaan elimeen. Yhtiömiehet Yhtiöosuus Yhtiösopimus Äänetön Yhtiömies / Äänettömät Yhtiömiehet Tarkoittaa Vastuunalaista Yhtiömiestä ja Äänettömiä Yhtiömiehiä. Tarkoittaa Yhtiömiehen kaikkia oikeuksia ja velvollisuuksia Rahastossa (tämän sopimuksen, Yhtiösopimuksen ja Lain mukaisesti), Sijoittajien osalta mukaan lukien velvollisuus suorittaa Rahastolle Sijoitussitoumus. Tarkoittaa Rahastoa koskevaa erillistä yhtiösopimusta kulloinkin voimassa olevassa muodossaan. Tarkoittaa Rahaston äänettömiä yhtiömiehiä, jotka ovat liittyneet yhtiömiehiksi ja tähän sopimukseen kohdan 4.4 tai kohdan 13 mukaisesti. 4 RAHOITUS 4.1 Yleistä Rahaston sijoitustoiminta rahoitetaan Maksetuilla Sitoumuksilla. Rahasto voi ottaa omaan tai Holding-yhtiön lukuun tuulivoimahankkeen toteuttamiseen vierasta pääomaa normaalien liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti. Vieraan pääoman määrä voi olla enintään 80 % Sijoituskohteeseen sitoutuneesta pääomasta Mikäli yksi tai useampi Yhtiömies laiminlyö maksaa ajoissa kohdan 4.2, kohdan 4.3 tai kohdan 4.4 mukaisesti erääntyneitä Sijoitussitoumuksia Rahastolle tai mikäli se muuten on Rahaston velvoitteiden täyttämiseksi tai Rahaston maksettavaksi kuuluvien kulujen kattamiseksi välttämätöntä, Vastuunalainen Yhtiömies voi tämän vuoksi lisäksi Rahaston nimissä lainata Rahaston Sijoituskohteisiin kohdistuvan tai liittyvän maksusitoumuksen täyttämiseksi tai Rahaston maksettavaksi kuuluvien kulujen kattamiseksi tarvittavat varat lyhytaikaisesti joko Vastuunalaiselta Yhtiömieheltä, joltakin Yhtiömieheltä tai kolmannelta taholta normaalein kaupallisin ehdoin. 4.2 Yhtiömiesten Sijoitussitoumukset Yhtiömiesten Sijoitussitoumukset ilmenevät liitteestä 4.2 (kulloinkin Vastuunalaisen Yhtiömiehen päivittämässä muodossa). Sijoitussitoumukset rekisteröidään kaupparekisteriin Äänettömien Yhtiömiesten pääomapanoksina. Velvollisuus maksaa Sijoitussitoumus Rahastolle on peruuttamaton ja kohdan 5.3 mukaisia rajoituksia lukuun ottamatta ehdoton velvoite. Liitteen 4.2 mukainen Sijoitussitoumus on kunkin Sijoittajan osalta Sijoitussi-

11 toumuksen enimmäismäärä eikä Yhtiömiehillä ole missään olosuhteissa velvollisuutta suorittaa Rahastoon enempää pääomaa Vastuunalaisella Yhtiömiehellä ei ole velvollisuutta suorittaa Yhtiölle pääomapanosta. Vastuunalainen Yhtiömies voi kuitenkin antaa Yhtiölle Sijoitussitoumuksen kohdan 4.4 mukaisesti tai hankkia Äänettömältä Yhtiömieheltä tämän Yhtiöosuuden kohdan 13.2 mukaisesti, ja tältä osin sitä kohdellaan samoin (Sijoittajana) kuin ketä tahansa Äänetöntä Yhtiömiestä Sijoituskauden jälkeen Vastuunalainen Yhtiömies voi harkintansa mukaan rekisteröidä kaupparekisteriin merkittyjen pääomapanosten alennuksen pro rata Sijoitussitoumusten suhteessa. 4.3 Sijoitussitoumusten maksaminen Rahastolle Yhtiömiehet maksavat kohdan mukaisin rajoituksin Sijoitussitoumuksensa Rahastolle erissä sitä mukaa ja siltä osin kuin Vastuunalaisen Yhtiömiehen kulloinkin lähettämässä Pääomakutsussa on sanottu. Sijoitussitoumusten kunkin erän maksun tulee tapahtua Vastuunalaisen Yhtiömiehen ilmoittamana päivänä, jonka on oltava vähintään 7 pankkipäivää Pääomakutsun lähettämispäivästä. Vastuunalainen Yhtiömies voi esittää Pääomakutsuja Rahaston tulevia pääomatarpeita ennakoiden. Sijoitussitoumukset eräännytetään maksettavaksi Sijoittajien Sijoitussitoumusten suhteessa. 4.4 Äänettömien Yhtiömiesten hyväksyminen Rahastoon voidaan Vastuunalaisen Yhtiömiehen suostumuksella ottaa uusia Sijoittajia tai hyväksyä Sijoitussitoumusten korotuksia Ensimmäisessä Liittymisessä ja kahdentoista (12) kuukauden ajan siitä lukien. Uusien Sijoittajien ottaminen ei edellytä Äänettömien Yhtiömiesten hyväksyntää. Uuden Sijoittajan (tai Sijoitussitoumuksen korotuksen) hyväksyminen tapahtuu siten, että Vastuunalainen Yhtiömies hyväksyy Rahaston sijoittajiksi hakeneiden (tai Sijoitussitoumuksensa korotusta hakeneiden) Liittymissopimuksia. Vastuunalaisella Yhtiömiehellä ei ole mitään velvollisuutta hyväksyä ketään tiettyä sijoittajaa Rahaston Sijoittajaksi Kun Vastuunalainen Yhtiömies hyväksyy Sijoittajan Liittymissopimuksen sopimuksen, uudesta Sijoittajasta tulee Rahaston Sijoittaja ja Äänetön Yhtiömies ja tämän Sopimuksen Osapuoli ja sitä kohdellaan kaikissa tämän Sopimuksen tarkoituksissa Sijoittajana ja Äänettömänä Yhtiömiehenä. Vastuunalainen Yhtiömies muuttaa jokaisen Uuden Liittymisen yhteydessä liitteen 4.2 ajantasaiseen muotoon. Kukin Äänettömistä Yhtiömiehistä sitoutuu hyväksymään Vastuunalaisen Yhtiömiehen päätöksen ottaa Rahastoon uusia Äänettömiä Yhtiömiehiä tai hyväksyä Sijoitussitoumusten korotuksia tämän kohdan 4.4 mukaisesti. Kunkin Sijoittajan Sijoitussitoumuksen minimimäärä on euroa Uudessa Liittymisessä noudatetaan uusien Sijoitussitoumuksien (ja korotuksien) osalta seuraavaa aina, jos aiemmilta Sijoittajilta on ennen Uutta Liittymistä ehditty kutsua Sijoitussitoumuksia: (i) (ii) (iii) Uusien sijoittajien on Vastuunalaisen Yhtiömiehen ohjeiden mukaan liittymisensä yhteydessä maksettava Rahastolle Sijoitussitoumuksestaan vähintään sama prosentuaalinen osuus kuin minkä aiemmin liittyneet Sijoittajat ovat maksaneet omista Sijoitussitoumuksistaan. Jos edellä mainitun mukaisesti kutsuttava pääoma kuitenkin ylittäisi sen, mitä Rahasto Vaihtoehtorahaston Hoitajan harkinnan mukaan sillä hetkellä tarvitsee toimintaansa varten, uusilta Sijoittajilta kutsutaan (näiden Sijoitussitoumusten suhteessa) sellainen vähäisempi määrä, joka seuraavan kohdan (iii) mukaisten tasaussuoritusten jälkeen ja mahdollinen kohdan (iv) mukainen Tasauserä huomioiden riittää Rahaston sen hetkisiin tarpeisiin. Kohtaa (ii) sovellettaessa Uusien Sijoittajien suorittamista eristä suoritetaan Rahastoon aiemmin liittyneille Sijoittajille näiden Maksettujen Sitoumusten palautuksena sellainen määrä, jonka takaisinmaksun jälkeen kaikki Yhtiömiehet ovat net-

12 tona maksaneet Sijoitussitoumuksiaan samassa suhteessa, kun näin palautettu määrä huomioidaan aiempien Sijoittajien Maksettujen Sitoumusten palautuksena. Näin palautettua määrää ei lueta Maksetuksi Sitoumukseksi, jolloin kyseisten Sijoittajien nostamaton Sijoitussitoumus kasvaa vastaavasti ja Vastuunalaisella Yhtiömiehellä on oikeus Pääomakutsu tekemällä kutsua se uudestaan maksettavaksi Rahastolle tämän Sopimuksen mukaisesti. (iv) Jos liittyminen tapahtuu tai sen jälkeen, edellä mainitun mukaisesti Sijoitussitoumuksesta suoritettavan ensimmäisen erän lisäksi Uuden Sijoittajan on liittymisensä yhteydessä Vastuunalaisen Yhtiömiehen ohjeiden mukaan maksettava Rahastolle tasausmaksu ( Tasauserä ), jonka määrä vastaa kahdeksan (8) prosentin vuotuista korkoa koko Sijoitussitoumuksen määrästä laskettuna siltä ajalta, joka on kulunut Uuden Sijoittajan liittymispäivän ja välillä (ajan laskemisessa liittymispäivää ei lasketa mukaan). Tasauserän määrä on kuitenkin aina vähintään kaksi (2) prosenttia koko Sijoitussitoumuksen määrästä. Tasauserää ei lueta osaksi uuden Sijoittajan Sijoitussitoumusta vaan se on suoritettava Sijoitussitoumuksen lisäksi (eikä se näin ollen vähennä Uuden Sijoittajan nostamatonta Sijoitussitoumusta). Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky ei kuitenkaan ole velvollinen maksamaan Tasauserää Yllä mainittua sovelletaan vastaavasti Sijoitussitoumuksen korotuksen osalta siten kuin se olisi erillinen uusi Sijoitussitoumus. Tasauseriä ei huomioida Rahaston varojenjaossa. Tasauseriä ei huomioida määritettäessä Tuottopalkkioita tai Yhtiömiesten keskinäisiä oikeuksia varojenjakoon, eikä Rahaston varojenjaossa siten ole merkitystä sillä, onko yhtiömies liittynyt Äänettömäksi Yhtiömieheksi Ensimmäisessä Liittymisessä vai sen jälkeen Edellä mainitun lisäksi Rahastoon voidaan ottaa uusia Yhtiömiehiä ainoastaan Yhtiömiehen luovuttaessa Yhtiöosuutensa kohdan 13.2 mukaisesti. Vastaavasti Yhtiömies voi tässä kohdassa sovitun lisäksi korottaa Sijoitussitoumustaan ainoastaan hankkimalla toisen Yhtiömiehen Yhtiöosuuden kohdan 13.2 mukaisesti. 5 SIJOITUSTOIMINTA 5.1 Sijoitusstrategia Rahaston tarkoitus on tehdä suoraan tai epäsuorasti sijoituksia tuulivoimahankkeisiin Suomessa. Rahaston sijoitustoimintaan voi sisältyä soveltuvien sijoituskohteiden tutkiminen ja analysointi mukaan lukien tuulimittausten tekeminen, mukaan lukien tarvittavien viranomaislupien hankinta kuten ympäristövaikutusten arviointi (YVA), kuntien laatimat kaavat sekä rakennusluvat, mukaan lukien sijoituksiin liittyvän dokumentaation laatiminen tai laadituttaminen, ja muu edellä mainittuun liittyvä, sekä Vaihtoehtorahaston Hoitajan harkinnan mukaan kohteiden myynti yksittäin tai usea Sijoituskohde kerralla (ennen tai jälkeen sen kun Sijoituskohde on valmistunut käyttöön) Rahastolla on myös tarkoituksena markkinatilanteen sen salliessa ostaa Sijoituskohteita, joita kolmas osapuoli on jo kehittänyt vaiheeseen, jossa tuulivoimarakentamiseen tarvittavat lainvoimaiset luvat on jo saatu. Tällaisia kohteita Rahasto voi ostaa myös Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:ltä. Mikäli Rahasto päättää ostaa Sijoituskohteen Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:ltä, on Sijoitusneuvoston hyväksyttävä kauppa sekä sen ehdot siten kuin kohdassa 6.5 on määritelty Rahaston tarkoituksena on hajauttaa sijoituksensa arviolta 2-8 erilliseen tuulivoimakehityshankkeeseen. Rahasto voi myös markkinatilanteen sen salliessa ottaa vähemmistöosakkaita hankkimiinsa tuulivoimakehityshankkeisiin. Vähemmistöosakkaiden sijoitukset tulee tehdä markkinaehtoisesti ja niiden tulee olla liiketaloudellisesti perusteltuja. Rahaston tulee hyväksyä vähemmistöosakkaita Sijoituskohteisiin vain Rahaston Sijoittajien etua silmällä pitäen.

13 5.2 Uudelleensijoittaminen Rahasto ei sijoita palautunutta pääomaa uusiin Sijoituskohteisiin. Rahasto voi kuitenkin käyttää Sijoituskohteista saatuja varoja kattamaan Rahaston tai Holding-Yhtiöiden kuluja ja vastuita (ml. tämän Sopimuksen mukaiset palkkiot) Mikäli Sijoittajien Pääomakutsun perusteella Rahastolle maksamia määriä ei jossain tapauksessa tarvita kokonaan tai osittain (esimerkiksi suunnitellun sijoituksen jäädessä toteutumatta), Vastuunalainen Yhtiömies voi palauttaa Sijoittajille liiallisen määrän. Kohdassa todettua lukuun ottamatta palautettuja eriä ei voida eräännyttää uudestaan Rahastolle suoritettavaksi. 5.3 Sijoituskausi Sijoituskausi päättyy: (i) (ii) (iii) (iv) (v) kahden vuoden kuluttua Ensimmäisestä Liittymisestä; tai sitä aiemmin kohdan mukaisesti Avainhenkilövajauksen seurauksena; tai Vastuunalaisen Yhtiömiehen niin päättäessä, jos 90% Sijoitussitoumuksista on sijoitettu tai budjetoitu Sijoituskohteisiin, joita koskien on tehty sitova sopimus tai aiesopimus; tai Sijoitusneuvoston hyväksyessä Vastuunalaisen Yhtiömiehen esityksen Sijoituskauden ennenaikaisesta päättämisestä; tai kolmen vuoden kuluttua Ensimmäisestä Liittymisestä, jos Sijoitusneuvosto on hyväksynyt Vastuunalaisen Yhtiömiehen esityksen Sijoituskauden pidentämisestä Sijoituskauden päätyttyä Rahasto ei muutoin enää tee uusia sijoituksia, mutta voi kuitenkin toteuttaa sijoitukset (sekä rahoittaa sellaisten Sijoituskohteiden hankintaa), joista Vaihtoehtorahaston Hoitaja on ennen Sijoituskauden päättymistä tehnyt sijoituspäätöksen tai joita koskien on solmittu hankintasopimus tai aiesopimus tai saatu yksinoikeus Sijoituskauden päätyttyä Yhtiömiehillä ei ole velvollisuutta maksaa maksamattomia Sijoitussitoumuksia Rahastolle muutoin kuin Hallinnointipalkkion kattamiseksi ja Rahaston vastattavaksi kuuluvien kulujen, palkkioiden, vastuiden ja muiden kustannusten kattamiseksi sekä olemassa oleviin Sijoituskohteisiin ja kohdassa mainittuihin Sijoituskohteisiin liittyviin tarkoituksiin. 5.4 Muu sijoitustoiminta Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä Sopimus ei rajoita Taaleritehdas Oyj:n konsernin harjoittamaa omaisuudenhoito-, rahasto-, välitys- tai neuvonantotoimintaa asiakkaan tai rahaston lukuun. Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa ei nimenomaisesti muuta sovita, Vastuunalainen Yhtiömies ja sen konserniyhtiöt ovat vapaita harjoittamaan myös mitä tahansa muuta liiketoimintaa (ml. erilaisten rahastojen hallinnointi sekä sijoitustoiminta) Rahaston Sijoituskauden ajan Vaihtoehtorahaston Hoitaja tarjoaa ensisijaisesti Rahastolle kaikki sen Sijoitusstrategiaan, Toimikauteen ja rahoitustilanteeseen Vaihtoehtorahaston Hoitajan harkinnan mukaan sopivat sijoitusmahdollisuudet, joiden allokoinnista se voi päättää, huomioiden kuitenkin ne rajat, joissa Rahasto voi sijoittaa uusiin kohteisiin Sijoitussitoumusten puitteissa Vastuunalainen Yhtiömies ja Vaihtoehtorahaston Hoitaja sitoutuvat huolehtimaan siitä, että ne tai niiden konserniyhtiöt eivät Sijoituskauden aikana sijoita Rahaston Sijoitusstrategiaan sopiviin kohteisiin ilman Sijoitusneuvoston lupaa Selvyyden vuoksi todetaan, että mikään tässä sopimuksessa ei estä Äänettömiä Yhtiömiehiä sijoittamasta samoihin Sijoituskohteisiin kuin Rahasto tai muihin Sijoitusstrategian mukaisiin kohteisiin.

14 5.5 Avainhenkilöt Siinä tapauksessa, että milloin tahansa Rahaston toimikauden aikana: (i) on enää yksi Avainhenkilö tai ei enää yhtään Avainhenkilöä, joka on päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa Vaihtoehtorahaston Hoitajaan tai tämän konserniyhtiöön tai Rahastoon; tai (kyseinen tilanne jäljempänä Avainhenkilövajaus ), Avainhenkilövajauksen syntyä seuraavasta Palkkiokaudesta lukien Rahastolta veloitettavasta Hallinnointipalkkiosta vähennetään 50% siitä, mitä 10.1 kohdassa on sovittu. Selvyyden vuoksi todetaan, että Avainhenkilövajaus ei vaikuta niihin Hallinnointipalkkioihin, jotka kohdistuvat siihen Palkkiokauteen, jonka kuluessa Avainhenkilövajaus on syntynyt, tai sitä edeltäviin Palkkiokausiin. Mikäli Avainhenkilövajaus syntyy Sijoituskauden aikana, Rahasto lopettaa tilapäisesti uusien sijoitusten tekemisen, mutta se voi kuitenkin tehdä sellaisia sijoituksia, jotka se saisi kohdan 5.3 mukaan tehdä Sijoituskauden jälkeenkin. Vaihtoehtorahaston Hoitaja ilmoittaa Äänettömille Yhtiömiehille Avainhenkilövajauksesta ilman viivytystä Kohdan mukainen Hallinnointipalkkion kertyminen alhaisempana ja rajoitus tehdä uusia sijoituksia lakkaa, jos kuuden (6) kuukauden kuluessa Avainhenkilövajauksen ilmoittamisesta Yhtiömiehille on nimitetty uusi tai uusia Avainhenkilöitä siten, että Avainhenkilövajausta ei enää ole, tai jos Sijoitusneuvosto muuten hyväksyy Hallinnointipalkkion täysimääräisen kerryttämisen tai sijoitustoiminnan jatkamisen. Jos Avainhenkilövajaus näin päättyy tai jos Sijoitusneuvosto muutoin hyväksyy Hallinnointipalkkion täysimääräisen kerryttämisen, Hallinnointipalkkion laskenta ja periminen jatkuu kohdan 10.1 mukaisena seuraavasta Maksupäivästä lukien. Jos Avainhenkilövajausta ei ole kyseisen kuuden kuukauden kuluessa korjattu (tai muuten hyväksytty Hallinnointipalkkion täysimääräistä kerryttämistä ja/tai sijoitustoiminnan jatkamista) edellä mainitulla tavalla, Sijoitusneuvosto voi sitä seuraavan kuukauden kuluessa päättää Hallinnointipalkkion täysimääräisestä kerryttämisestä ja/tai siitä, että Sijoituskausi jatkuu Avainhenkilövajauksesta riippumatta. Jos Sijoitusneuvosto ei tällaista päätöstä tee, Sijoituskauden katsotaan päättyneen ja Hallinnointipalkkion kerryttäminen jatkuu kohdan mukaisesti kunnes Sijoitusneuvosto toisin päättää. 6 PÄÄTÖKSENTEKO JA HALLINTO; OSAPUOLTEN VASTUUT 6.1 Vastuunalainen Yhtiömies ja Vaihtoehtorahaston Hoitaja Vastuunalainen Yhtiömies on Yhtiösopimuksen mukaan yksin oikeutettu kirjoittamaan Rahaston toiminimen. Vastuunalainen Yhtiömies käyttää toiminimenkirjoitus- ja edustamisoikeuksiaan Rahaston vastuunalaisena yhtiömiehenä tämän Sopimuksen mukaisesti ja puitteissa Rahasto on Vaihtoehtorahastosääntelyssä tarkoitettu vaihtoehtorahasto, jolle tulee suomalaisen lain voimaantulon jälkeen nimetä vaihtoehtorahaston hoitaja. Vastuunalainen Yhtiömies aikoo nimetä TPR:n Rahastolle vaihtoehtorahaston hoitajaksi. Vastuunalainen Yhtiömies voi myöhemmin päättää nimetä Rahastolle toisen vaihtoehtorahastojen hoitajan TPR:n sijaan, mutta Rahastolle nimetyn vaihtoehtorahaston hoitajan on aina oltava Taaleritehdas Oyj:n konserniin kuuluva yhtiö (jolla on oltava Vaihtoehtorahastosääntelyn edellyttämä toimilupa) Vaihtoehtorahaston Hoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa (itse tai asiantuntijoiden tai palveluntarjoajien avustuksella): (i) (ii) etsiä Sijoitusstrategian mukaisia Sijoituskohteita Rahastolle; valita mahdolliset Sijoituskohteet, selvityttää Sijoituskohteiden taustatiedot sekä laadituttaa niistä analyysit, tehdä harkintansa mukaan mahdolliset arvonmääritykset sekä toteuttaa Rahaston (tai Holding-Yhtiöiden) kustannuksella tarvittavat taloudelliset, tekniset ja juridiset tarkastukset;

15 (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) (xvii) päättää niistä Sijoituskohteista, joihin Rahasto tekee sijoituksen, sekä sijoituksiin liittyvistä ehdoista; neuvotella ja päättää Rahaston ja/tai sen Sijoituskohteiden ottaman vieraan pääoman ehtoisesta rahoituksesta; hoitaa, valvoa ja kehittää Rahaston tekemiä sijoituksia sekä seurata Sijoituskohteita; vastata Rahaston liiketoiminnan strategisesta johtamisesta ja kehittämisestä; järjestää Rahastolle Sijoituskohteita ja niiden toimintaa ja niiden realisointia koskevat vakuutukset tarpeelliseksi näkemässään laajuudessa (kuitenkin niin ettei Rahastolla ole velvollisuutta ottaa kaikkia riskejä kattavia vakuutuksia); huolehtia harkintansa mukaan Rahaston likvidien varojen sijoittamisesta rahamarkkinoille hyvän luottoluokituksen omaaviin kohteisiin; raportoida Rahaston yhtiömiehille kohdan 9 mukaisesti; päättää Sijoituskohteiden myynnistä (myymällä kohde tai sen omistava Holding- Yhtiö); päättää kohdan perusteella Rahaston varoista tehtävistä suorituksista; hoitaa Rahaston sijoitusten tekemiseen ja niiden realisoimiseen ja irtautumiseen liittyvät käytännön tehtävät sekä muut Rahaston toimintaan liittyvät operatiiviset toiminnot; tehdä sopimus Säilytysyhteisön kanssa; huolehtia muista Vaihtoehtorahastosääntelyn mukaan vaihtoehtorahaston hoitajalle kuuluvista tehtävistä; esittää uusia Avainhenkilöitä tämän Sopimuksen mukaisesti; päättää Varojenjaosta Yhtiömiehille tämän Sopimuksen mukaisesti; sekä huolehtia muista sille tässä Sopimuksessa määrätyistä tehtävistä ja suoduista oikeuksista sekä päättää kaikista muista asioista ja huolehtia muista toimenpiteistä, joita se pitää tarpeellisena tai suotavana Rahaston toiminnan tarkoitus ja sen edut huomioiden. Vaihtoehtorahaston Hoitajalla on lisäksi oman harkintansa mukaan oikeus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita ja palveluntarjoajia tehtäviensä suorittamiseen ja se voi ulkoistaa tehtäviään (mukaan lukien päätöksentekoasiat) Vaihtoehtorahastosääntelyn sallimassa laajuudessa Siltä osin kuin Vastuunalaisen Yhtiömiehen ja Vaihtoehtorahaston Hoitajan välillä ei sovita Vaihtoehtorahaston Hoitajan hoitavan myös seuraavat toiminnot, Vastuunalainen Yhtiömies: (i) (ii) (iii) (iv) tekee Pääomakutsuja tämän Sopimuksen ja Vaihtoehtorahaston Hoitajan ohjeiden mukaisesti; päättää uusien Sijoittajien ja Sijoitussitoumusten korotusten hyväksymisestä tämän Sopimuksen mukaisesti; valmistelee Rahaston tilinpäätöksen ja huolehtii Rahaston kirjanpidon järjestämisestä; huolehtii mahdollisiin Yhtiöosuuksien siirtoihin liittyvistä toimenpiteistä;

16 (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) koordinoi mahdollisten Yhtiömiesten kokousten ja Sijoitusneuvoston kokousten järjestämisen ja laatii kokouspöytäkirjat; hoitaa Rahaston veroilmoitukset, kaupparekisteri-ilmoitukset ja muut viranomaisille tehtävät ilmoitukset; sekä hoitaa Rahaston pankkitilien avaamisen ja pankkiasiat sekä muut Rahaston talouteen ja hallintoon liittyvät tehtävät, joista Vaihtoehtorahaston Hoitaja ei vastaa; osallistuu tarvittavassa laajuudessa kohdan 9 mukaisen raportoinnin järjestämiseen; huolehtia tämän Sopimuksen mukaisesti Yhtiömiehille tehtävään varojenjakoon liittyvistä käytännön toimenpiteistä; maksattaa tämän Sopimuksen mukaiset palkkiot soveltuvin osin Vaihtoehtorahaston Hoitajan ohjeiden tai veloitusten mukaisesti; sekä huolehtia huolehtia muista sille tässä Sopimuksessa määrätyistä tehtävistä ja suoduista oikeuksista Vastuunalainen Yhtiömies ja Vaihtoehtorahaston Hoitaja sitoutuvat siihen, että niillä on jatkuvasti käytettävissään tarvittavat toimitilat ja välineet sekä palveluksessaan (työsuhteessa tai muutoin) riittävä ja asiantunteva henkilöstö, jotta ne voivat hoitaa Rahaston hallinnoinnin ja muut tämän Sopimuksen tarkoittamat tehtävänsä tämän Sopimuksen mukaisesti Vastuunalainen Yhtiömies sitoutuu (i) siihen, ettei se tee päätöksiä tai ryhdy toimenpiteisiin, jotka tämän Sopimuksen mukaisesti edellyttävät Vaihtoehtorahaston Hoitajan päätöstä tai hyväksyntää tai jotka tämän Sopimuksen mukaan kuuluvat Vaihtoehtorahaston Hoitajan tehtäviin, sekä (ii) siihen, että se ryhtyy tarvittaviin toimiin sellaisten päätösten toteuttamiseksi, joista Vaihtoehtorahaston Hoitaja on tämän Sopimuksen mukaisten tehtäviensä ja valtuuksiensa puitteissa päättänyt. 6.2 Yhtiömiesten Kokoukset Vastuunalainen Yhtiömies voi halutessaan kutsua Yhtiömiesten kokouksen koolle. Vastuunalainen Yhtiömies kutsuu lisäksi Yhtiömiesten kokouksen koolle, jos sitä vaativat Äänettömät Yhtiömiehet, jotka edustavat 50 prosenttia Äänettömien Yhtiömiesten Sijoitussitoumuksista. Yhtiömiesten kokous on kutsuttava koolle kirjallisilla kutsuilla, jotka on lähetettävä kullekin Yhtiömiehelle osoitettuna vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 6.3 Kirjalliset suostumukset ja äänestyslausumat Kun Yhtiömiehet tai Sijoitusneuvosto päättävät tämän Sopimuksen mukaisesti toimenpiteistä kokouksissa tai äänestyksellä, tällainen päätös voidaan tehdä tai suostumus voidaan antaa myös ilman kokoontumista tai äänestystä, mikäli kunkin päätöksen osalta päätösvaltaiset Äänettömät Yhtiömiehet allekirjoittavat kirjallisen äänestyslausuman tai suostumuksen kyseisen asian ratkaisemisesta ilman kokoontumista tai äänestystä Tehtäessä kirjallista päätöstä Sijoitusneuvostolle kuuluvasta asiasta äänestyslausuman toimittamista varten kullekin Sijoitusneuvostolle on varattava ainakin kohdan tarkoittamaa kutsuaikaa vastaava aika, jolloin äänestyslausuman ajoissa toimittaneiden katsotaan olleen kohtien ja mukaisesti päätösvaltaisuutta ja enemmistöä määritettäessä edustettuna Sijoitusneuvoston kokouksessa (kuitenkin niin, että Vastuunalainen Yhtiömies voi huomioida myös asetetun määräajan jälkeen toimitetun äänestyslausuman). 6.4 Vastuukysymykset Vastuunrajoitus

17 Osapuolet tiedostavat, että korkean taloudellisen riskin ottaminen on luonteenomaista Rahaston harjoittamalle sijoitustoiminnalle ja että Rahaston toimintaan liittyy muun muassa huomattavalla vieraan pääoman rahoituksella tehtävään sijoitukseen tyypillisesti kuuluva riski ja muita riskejä. Yhtiömiehen on tutustuttava huolellisesti Liittymissopimuksessaan ja muussa markkinointimateriaalissa oleviin riskikuvauksiin ennen liittymistään Rahaston Yhtiömieheksi. Vastuuhenkilöt eivät vastaa Rahastolle tai sen Sijoittajille aiheutuneesta vahingosta, ellei vastuu synny sovellettavan lain perusteella ja ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella tehdyllä teolla tai laiminlyönnillä. Vastuuhenkilöt eivät vastaa toisten Vastuuhenkilöiden aiheuttamista vahingoista Tämän kohdan mukaiset ehdot ovat voimassa siitä huolimatta, että tässä mainitut henkilöt eivät enää toimisikaan samassa ominaisuudessa (siltä osin kuin vastuu on syntynyt sinä aikana kuin kyseessä oleva henkilö on ollut Vastuuhenkilö tai Sijoitusneuvoston jäsen) Tiettyjen vastuiden kattaminen Rahaston varoista Vastuunalaisen Yhtiömiehen tai Vaihtoehtorahaston Hoitajan Rahaston liiketoiminnan hallinnoinnissa Rahaston lukuun tekemät sitoumukset, vastuut ja velvoitteet ovat Rahaston velvoitteita ja sitoumuksia, joita Vastuunalainen Yhtiömies tai Vaihtoehtorahaston Hoitaja ei ole velvollinen suorittamaan, vaan ne katetaan Rahaston varoista ja näiden vastuiden kattamista varten Vastuunalainen Yhtiömies voi eräännyttää Sijoitussitoumuksia maksettavaksi riippumatta siitä, onko Sijoituskausi päättynyt. Mikäli Rahasto ei voi jossain tilanteessa vastata Rahaston sitoumusten, vastuiden tai velvoitteiden kattamisesta, Vastuunalainen Yhtiömies tai Vaihtoehtorahaston Hoitaja (tai kumman tahansa konserniyhtiö) voi, mutta ei ole velvollinen, lainoittaa Rahastoa näiden sitoumusten, vastuiden ja velvoitteiden kattamiseksi edellyttäen, että Rahasto maksaa näin Rahaston puolesta maksettuja suorituksia vastaavan pääoman takaisin Vastuunalaiselle Yhtiömiehelle lisättynä 7,5 %:n vuotuisella korolla ennen mitään varojenjakoa Yhtiömiehille Rahasto vastaa Vastuuhenkilöille ja Sijoitusneuvoston jäsenille kaikista Rahaston toimintaan liittyen näitä henkilöitä vastaan esitetyistä vaateista ja vastuista (mukaan lukien mahdolliset oikeudenkäyntikulut ja muut asian tai riitaisuuden selvittelemisestä seuraavat kulut) edellyttäen, että vastuun perusteena ei ole Vastuuhenkilön törkeä tuottamus tai tahallisuus. Vastuunalainen Yhtiömies voi suorittaa Rahaston varoista edellä mainituille henkilöille vastuiden kattamiseksi tarpeellisen määrän edellyttäen, että vastuun perusteesta on saatu riittävä selvitys. Vastuunalainen Yhtiömies voi edellyttää suoritusta tehtäessä, että asianomaiselta henkilöltä saadaan sitoumus takaisinmaksusta tilanteessa, jossa suoritus osoittautuu perusteettomaksi. Rahasto vastaa vastaavin perustein mahdollisista oikeudenkäyntikuluista ja muista kuluista, jotka liittyvät tässä tarkoitettujen vaateiden ja vastuiden selvittämiseen Vastuunalainen Yhtiömies voi Rahaston puolesta antaa kohtaa vastaavia sitoumuksia Vastuuhenkilöille. Kohdan mukaiset ehdot ovat voimassa siitä huolimatta, että tässä mainitut henkilöt eivät enää toimisikaan samassa ominaisuudessa (siltä osin kuin vastuu on syntynyt sinä aikana kuin kyseessä oleva henkilö on ollut Vastuuhenkilö tai Sijoitusneuvoston jäsen) Vastuunalaisella Yhtiömiehellä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) ottaa Rahastolle ja Vastuuhenkilöille Rahaston kustannuksella vakuutuksia Rahaston toimintaan liittyen Äänettömät Yhtiömiehet ja Sijoitusneuvoston jäsenet eivät ole vastuussa Rahastolle Sijoitusneuvoston tekemistä päätöksistä Vastuut kolmansille Rahasto pyrkii Sijoituskohteita realisoidessaan siihen, että luovutussopimukset eivät sisällä vastuulausekkeita, jotka edellyttävät Sijoituskohteen luovutuksesta saadun kauppahinnan osittaista tai kokonaan palauttamista tai jotka mahdollistavat vahingonkorvausvaateita Sijoituskohteessa olevan puutteen tai vian takia. Osapuolet kuitenkin tiedostavat, että mahdollisimman hyvän vastikkeen saaminen voi edellyttää kuvatunlaisista ehdoista sopimista. Mikäli jonkun yksittäisen Sijoituskohteen luovutussopimukseen sisältyy sopimus-

18 6.5 Sijoitusneuvosto lauseke, jonka nojalla Rahasto on velvollinen luovutussopimuksessa sanotulla tavalla kauppahinnan osittaiseen palauttamiseen tai korvausvelvollisuuteen, tällaisen Sijoituskohteen realisoinnista saadusta kauppahinnasta voidaan tallettaa erilliselle Rahaston (tai Holding-Yhtiön) nimissä olevalle sulkutilille tai muutoin jättää Yhtiömiehille jakamatta sellainen osa, joka vastaa kaupasta maksimissaan syntyvää vastuuta (tai Vastuunalaisen Yhtiömiehen määrittämä pienempää määrää), kunnes Sijoituskohteen luovutussopimuksen mukainen vastuuaika, jonka kuluessa luovutuksensaaja voi vaatia kauppahinnan kokonaan tai osittain palauttamista tai vahingonkorvausta, on kulunut umpeen. Rahastolla (tai Holding-Yhtiöllä) on myös oikeus ottaa vakuutus yllämainittujen vastuiden kattamiseksi Rahastolla on Äänettömien Yhtiömiesten edustajista koostuva Sijoitusneuvosto, jonka jäsenet nimittää Vastuunalainen Yhtiömies. Sijoitusneuvosto voi valita keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sijoitusneuvoston jäsenenä ei voi toimia Taaleritehdas-konserniin kuuluvassa yhtiössä työ- tai toimisuhteessa oleva henkilö Kullakin Sijoitusneuvoston jäsenellä on yksi ääni. Sijoitusneuvoston päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä Sijoitusneuvoston kokouksessa edustetuista äänistä ja mahdollisesti valitulla puheenjohtajalla (tai tämän poissa ollessa varapuheenjohtajalla) on ratkaiseva ääni Sijoitusneuvosto kokoontuu tarvittaessa Vastuunalaisen Yhtiömiehen kutsusta tai Sijoitusneuvoston puheenjohtajan esityksestä. Kutsu sijoitusneuvoston kokoukseen tulee toimittaa jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kirjallisesti (ml. sähköpostitse) tai muutoin todisteellisesti. Sijoitusneuvoston jäsen voi Vastuunalaisen Yhtiömiehen hyväksymällä valtakirjalla valtuuttaa Vastuunalaisen Yhtiömiehen tai jonkun muun Sijoitusneuvoston jäsenen edustamaan häntä Sijoitusneuvoston kokouksessa. Sijoitusneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun edustettuna on vähintään kaksi Sijoitusneuvoston jäsentä henkilökohtaisesti läsnä olevina, valtuutetun edustamana tai puhelimitse tai videolaitteiston avulla Sen lisäksi mitä muutoin on tässä sopimuksessa sanottu, Sijoitusneuvoston tehtäviin kuuluu harkintansa mukaan: (i) (ii) (iii) (iv) (v) ottaa kantaa mahdollisiin Vastuunalaisen Yhtiömiehen esittelemiin intressiristiriitoihin, jotka liittyvät Rahaston toimintaan; käsitellä Vastuunalaisen Yhtiömiehen esitykset koskien uusien henkilöiden nimittämistä tämän sopimuksen tarkoittamiksi Avainhenkilöiksi (ja harkintansa mukaan vastustaa nimittämistä); päättää Sijoituskauden päättämisestä Avainhenkilövajauksen seurauksena kohdan 5.5 mukaisesti; Vastuunalaisen Yhtiömiehen esityksestä päättää Sijoituskauden ennenaikaisesta päättämisestä kohdan mukaisesti; Vastuunalaisen Yhtiömiehen esityksestä päättää Sijoituskauden pidentämisestä enintään yhdellä vuodella kohdan mukaisesti Vastuunalainen Yhtiömies voi (mutta sillä ei ole velvollisuutta) ottaa Rahaston kustannuksella Sijoitusneuvoston jäsenille vastuuvakuutuksen. 6.6 Säilytysyhteisö Vaihtoehtorahastosääntelyn mukaisen Säilytysyhteisön nimittää ja sen kanssa (Rahaston ja/tai Vaihtoehtorahaston Hoitajan lukuun) solmittavasta sopimuksesta päättää Vaihtoehtorahaston Hoitaja. Vaihtoehtorahaston Hoitaja aikoo nimittää Säilytysyhteisöksi Taaleritehtaan Varainhoito Oy:n.

19 7 VAROJENJAKO 7.1 Rahaston toiminnan aikana Rahastolle sen tekemistä sijoituksista suoraan tai Holding- Yhtiöiden kautta kertyvät osingot, pääomanpalautukset, sähkön myyntituotot, Energiamarkkinaviraston maksama sähkön syöttötariffi, korkotuotot ja muu kassavirta jaetaan erääntyneiden ja ennakoitujen kulujen (ja niitä varten Vastuunalaisen Yhtiömiehen harkinnan mukaan perustettavan reservin perustamisen jälkeen) kuten Sijoituskohteiden ja Holding-Yhtiöiden huolto- ja hallinnointikulujen, Hallinnointipalkkion, Tuottopalkkioiden, vastuiden ja muiden kustannusten vähentämisen jälkeen (jäljempänä Tulot ) Sijoittajille niiden Maksettujen Sitoumusten suhteessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vaihtoehtorahaston Hoitajalla on oikeus Tuottopalkkioihin niistä Tuloista, jotka olisi muuten jaettu Sijoittajille. 7.2 Vastuunalainen Yhtiömies pyrkii siihen, että Rahasto jakaa (Rahaston kassatilanne ja odotettavissa olevat kulut ja vastuut huomioiden ja niistä riippuen) jaettavissa olevat Tulot Yhtiömiehille vuosittain tai Vastuunalaisen Yhtiömiehen harkinnan mukaan useammin. Selvyyden vuoksi todetaan, että Vastuunalaisella Yhtiömiehellä ei ole velvollisuutta jakaa varoja Rahastosta Yhtiömiehille: (i) (ii) (iii) (iv) mikäli Rahastolla ei ole tarvittavia käteisvaroja varojen jakoa varten; mikäli varojen jakaminen johtaisi Rahaston maksukyvyttömyyteen tai mikäli Vastuunalaisen Yhtiömiehen perustellun näkemyksen mukaan Rahastolle ei jäisi riittäviä varoja vastatakseen sen tämän hetkisistä ja tulevista vastuista ja velvoitteista; mikäli Vastuunalainen Yhtiömies on päättänyt tehdä Pääomakutsun, jonka mukainen määrä voidaan kokonaan tai osittain kuitata jaettavaa erää vastaan (missä tilanteessa Vastuunalainen Yhtiömies ilmoittaa Sijoittajille, että maksamatta oleva Sijoitussitoumuksen osa kuitataan maksetuksi jaettavissa olevien varojen määrällä ja nostamattomat Sijoitussitoumukset alenevat vastaavasti); tai Laiminlyöneelle Yhtiömiehelle muutoin kuin kohdan 12 mukaisesti. Selvyyden vuoksi todetaan, että yllä kohdassa (iii) mainitusta huolimatta Sijoittajalla ei ole oikeutta kuitata mahdollista saatavaansa tai vaatimustaan Rahastoa kohtaan Sijoittajalle esitettyä Pääomakutsua vastaan, vaan Pääomakutsun mukainen suoritus on aina tehtävä Rahastolle vähentämättömänä. 7.3 Rahaston varoja voidaan jakaa Yhtiömiehille vain tämän kohdan 7 ja kohdan 14.6 mukaisesti eikä yhdelläkään Yhtiömiehellä ole oikeutta yksityisottoihin Rahaston varoista. 7.4 Vastuunalainen Yhtiömies ilmoittaa vuosittain (lain niin edellyttäessä) vero- tai muille viranomaisille Rahaston verotuksellisen tuloksen jaettavaksi Yhtiömiesten tulona verotettavaksi siten kuin Vastuunalainen Yhtiömies vilpittömässä mielessä katsoo olevan soveltuvien lakien tai määräysten mukaista. Varojenjako Yhtiömiehille tapahtuu tämän Sopimuksen mukaisesti riippumatta Rahaston kirjanpidollisesta tuloksesta tai Rahaston tai Yhtiömiesten tasolla määritetyn verotettavan tuloksen määrästä. Yhtiömiehet tiedostavat, että ne voivat joutua maksamaan veroa Rahaston verotettavan tuloksen perusteella riippumatta siitä, ovatko Yhtiömiehet saaneet vastaavaa varojenjakoa Rahastosta. 8 RAPORTOINTI 8.1 Vastuunalainen Yhtiömies valmistelee ja laatii vuosittain Rahaston tilinpäätöksen. Vastuunalainen Yhtiömies pyrkii siihen, että tarkastamaton tilinpäätös on Äänettömien Yhtiömiesten käytettävissä kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja tilintarkastettu tilinpäätös neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 8.2 Yhtiömiesten kokousten pöytäkirjat sekä tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset jaetaan kaikille Rahaston Yhtiömiehille.

20 9 ARVONMÄÄRITYS Vaihtoehtorahaston Hoitaja sitoutuu lisäksi toimittamaan Rahaston Yhtiömiehille puolivuosittain, kahden kuukauden kuluessa kunkin kesä- tai joulukuun lopussa päättyvän puolivuotiskauden päättymisestä lukien, kirjallisen rahastoraportin, joka sisältää Vaihtoehtorahastosääntelyn mahdollisesti edellyttämien tietojen lisäksi: (i) Rahaston taseen ja tuloslaskelman (pro forma); (ii) tiedot Rahastoon nostetuista Sijoitussitoumuksista ja yhtiömiehille Rahastosta jaetuista varoista ja Vastuunalaiselle Yhtiömiehelle ja Vaihtoehtorahaston Hoitajalle tämän Sopimuksen mukaisesti suoritetuista palkkioista; ja (iii) kuvauksen Rahaston toiminnassa mahdollisesti ilmenneistä intressiristiriidoista Rahaston ja Vaihtoehtorahaston Hoitajan ja/tai Vastuunalaisen Yhtiömiehen (tai jonkun kumman tahansa konserniyhtiön) välillä. Raporttiin sisällytetään myös Rahaston Sijoituskohteista tehty vuosittainen (per ja ensimmäisen kerran aikaisintaan ) arvonmääritys kohdan 9 mukaisia arvonmääritysperiaatteita noudattaen sekä kuvaus mainituista arvonmääritysperiaatteista. 9.1 Sijoituskohteen arvona Rahastolle pidetään ennen sen liittämistä Suomen sähköverkkoon siihen sitoutuneiden Sijoitussitoumusten pääoman määrää. 9.2 Sijoituskohteen valmistumisen jälkeen käytetään Vaihtoehtorahaston Hoitajan kolmannelta osapuolelta tilaamaa Vaihtoehtorahastosääntelyn mukaista arvonmääritystä, jonka periaatteet Vaihtoehtorahaston Hoitaja on julkistanut Yhtiömiehille kohdan 8 mukaisesti. 10 KULUT JA PALKKIOT 10.1 Hallinnointipalkkio Korvauksena tämän sopimuksen mukaisten hallinnointitehtävien suorittamisesta Vaihtoehtorahaston Hoitaja on oikeutettu saamaan Rahastolta Hallinnointipalkkion, jota lasketaan Ensimmäisestä Liittymisestä lukien. Kultakin Palkkiokaudelta suoritettava Hallinnointipalkkio maksetaan etukäteen asianomaisen Palkkiokauden alun tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun 10. päivänä (tai jos kyseessä ei ole pankkipäivä, sitä seuraavana pankkipäivänä), ensimmäiseltä Palkkiokaudelta kuitenkin Vastuunalaisen Yhtiömiehen määräämänä päivänä Ensimmäisen Liittymisen jälkeen (nämä maksupäivät kukin Maksupäivä ) Kultakin Palkkiokaudelta perittävä Hallinnointipalkkio lasketaan kyseisen kauden päivien lukumäärän perusteella kyseisen Maksupäivän tilanteen mukaisesti siten, että normaali Hallinnointipalkkio on 1,25 % per annum laskettuna seuraavasti: (i) (ii) Sijoituskaudella Hallinnointipalkkio lasketaan kutsuttujen Sijoitussitoumusten määrästä Maksupäivänä; Sijoituskauden jälkeen Hallinnointipalkkio lasketaan Sijoituskohteisiin sitoutuneen pääoman kokonaismäärästä (Sijoitussitoumukset sekä Sijoituskohteiden ottama vieras pääoma) Ensimmäisessä Liittymisessä liittyneiden Yhtiömiesten sekä niiden Ensimmäisen Liittymisen jälkeen liittyneiden Yhtiömiesten, joiden Sijoitussitoumusten määrä (yhdessä tai useammassa Liittymisessä annetut Sijoitussitoumukset yhteenlaskettuna mutta huomioimatta kohdan 13 mukaisesti siirrolla hankittuja Yhtiöosuuksia) on vähintään kolme (3) miljoonaa euroa Sijoitussitoumuksiin kohdistetaan alennettu Hallinnointipalkkio, jonka määrä on 1,00 % per annum pois lukien Taaleritehtaan Tuulitehdas II Syöttörahasto Ky, joka maksaa normaalin hallinnointipalkkion. Vaihtoehtorahaston Hoitaja perii Rahastolta normaalin Hallinnointipalkkion ja palauttaa edellä mainituille Yhtiömiehille normaalin Hallinnointipalkkion ja edellä mainitun mukaisesti alennetun Hallinnointipalkkion välisen erotuksen kerran vuodessa asianomaisten Yhtiömiesten kanssa kirjallisesti tarkemmin sovitulla tavalla Mikäli Hallinnointipalkkio katsotaan arvonlisäveron tai vastaavan veron alaiseksi, vero ei sisälly vaan se lisätään yllä mainitun mukaisesti määritettyyn Hallinnointipalkkioon.

Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY

Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY Y H T I ÖSOPIMUS START UP RAHASTO JOENSUU KY 1. OSAPUOLET 1.1 Vastuunalainen yhtiömies [Hallinnointiyhtiö], y-tunnus [ ] 1.2 Äänettömät yhtiömiehet Äänetön yhtiömies Y-tunnus Joensuun kaupunki 2. YHTIÖN

Lisätiedot

ELITE ÄLYENERGIA I KY RAHASTOSOPIMUS

ELITE ÄLYENERGIA I KY RAHASTOSOPIMUS ELITE ÄLYENERGIA I KY RAHASTOSOPIMUS Elite Älyenergia I Ky on kommandiittiyhtiömuotoinen vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014, muutoksineen) tarkoittama vaihtoehtorahasto. Elite Älyenergia

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS

YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS YRITYSKIINNITYKSEN PANTTAUSSOPIMUS 1. PANTINANTAJA Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (y-tunnus: 2556709-7), osoite: Tuurinkyläntie 2, 63610 Tuuri (jäljemäpänä Pantinantaja ) 2. PANTINSAAJAT 1) kunta 2) kunta

Lisätiedot

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN

SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN SOPIMUS KORKEASAAREN ELÄINTARHATOIMINNAN LUOVUTUKSESTA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖLLE HELSINGIN KAUPUNGIN JA KORKEASAAREN ELÄINTARHAN SÄÄTIÖN välillä [. päivänä kuuta 2017] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : -

I I PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS. Kaupparekisterijärjestelmä : - PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 31.07.2013 : - SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2555471-2 Yhtiö: Luoteis-Kuhmon kyläverkko-osuuskunta Käsittelevä toimisto: Jäljennöksen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki.

Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNTA 1 (5) 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen

Yrittäjäkoulutus. Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 1 Yrittäjäkoulutus Yritysmuodon merkitys ja yrityksen perustaminen 2 YRITYSMUODOT Ammatti- tai elinkeinotoimintaa voi harjoittaa: yksityisenä elinkeinonharjoittajana (= toiminimi, Tmi) - liikkeenharjoittaja

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus:

Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, Haapavesi Y-tunnus: LUOTTOSOPIMUS 1. OSAPUOLET Haapaveden kaupunki (jäljempänä Luotonantaja) PL 40, 86601 Haapavesi Y-tunnus: 0184872-4 Haapaveden Vesi Oy (jäljempänä Luotonottaja) Perustettava yhtiö 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Lisätiedot

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Kysytty 27-01-2013. Voimassa 27-12-2012 lähtien SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Suomen Luotto-osuuskunta, ruotsiksi Finlands Kreditandelslaget ja sen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014).

Riskirahoitusohjelma perustuu yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen artiklaan 21 Riskirahoitustuki (Euroopan komission asetus N:o 651/2014). TUKIOHJELMA 1 (8) 1 TEKES PÄÄOMASIJOITUS OY:N RISKIRAHOITUSOHJELMA 1.1 Riskirahoitusohjelman tavoitteet Riskirahoitusohjelman tavoitteena on edistää suomalaisten alkavan vaiheen yritysten liiketoiminnan

Lisätiedot

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja

Marraskuu MERKINTÄSOPIMUS. 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus , jäljempänä Yhtiö ), ja Marraskuu 2017 - MERKINTÄSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Medicortex Finland Oy (Y-tunnus 2625992-6, jäljempänä Yhtiö ), ja 1.2 Nimi: _ Henkilötunnus (jäljempänä Merkitsijä ) Yhtiö on tarjonnut Merkitsijälle mahdollisuutta

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki

Helsingin Uusyrityskeskus ry, y-tunnus , Ensi linja 1, Helsinki / PL 4500, Helsingin kaupunki OSAKASSOPIMUS 1. Osapuolet Tämän osakassopimuksen Osapuolia ovat: 2. 1. Helsingin kaupunki, y-tunnus 0215438-8 Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN JA [SANTASPORT PALVELUT] OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2014] Luottamuksellinen 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. luonnos 2.9.2014 OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vakka-Suomen Media Osuuskunta ja sen kotipaikka on Uusikaupunki. 2 Toiminnan tarkoitus ja toimiala

Lisätiedot

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 JOUKKOLIIKENTEEN LIPPU- JA MAKSUJÄRJESTELMÄ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS YHTIÖJÄRJESTYS Liite perustamissopimukseen 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio

1. Konserttisali 2. Konserttisalin lämpiö- ja aputilat 3. Taiteilijakahvio Salassa pidettävä kohtien 5, 6, 7 ja 8 osalta, JulkL 24 1 mom. 17 ja 20 kohta OSAKASSOPIMUS 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 1.2 Yleisradio Oy Radiokatu

Lisätiedot

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.

Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian. 16.4.2013 SUOMEN LUOTTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Nykyinen (voimassa 27.12.2012 lukien) Muutosehdotus (Päätettäväksi varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa 16.4.2013. Voimaan mahdollisimman pian.) 1 Toiminimi

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA

OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA OSAKASSOPIMUS KOSKIEN GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY - NIMISEN YHTIÖN HALLINTOA Tämä osakassopimus (jäljempänä Sopimus) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: 1. Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6),

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli')

(jäljempänä yhdessä 'Sopijapuolet' ja erikseen myos 'Sopijapuoli') SOPIMUS VUOKRASOPIMUKSEN SIIRROSTA 1. SOPIJAPUOLET 1.1. Turun Teknologiakiinteistöt Oy (Y-tunnus: 2349955-3) Tykistökatu 6 B, Biocity 20520 Turku (jäljempänä 'Teknologiakiinteistöt') 1.2. Turun Yliopisto

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Porvoon Partiomiehentie 1 - Bostads Ab Patrullvägen 1 24.09.2015 12:22:10 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.09.2015 Toiminimi: Asunto

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS

REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS Lisenssisopimus 1 (5) REVOLUTION-LISENSSISOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämä lisenssisopimus ( Sopimus ) on tehty seuraavien osapuolten välillä: 1. Trainer4You Revolution Oy, y-tunnus 2623516 6, Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS

TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS TAVASE OY:N RAHOITUS- JA OSAKKEENOMISTUSJÄRJESTELYÄ KOSKEVA SOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1. Akaan kaupunki; 2. Kangasalan kunta; 3. Lempäälän kunta; 4. Tampereen kaupunki; 5. Valkeakosken kaupunki;

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki.

Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. Asunto Oy Kahisevanrinteen Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 Yhtiön nimi on Asunto Oy Kahisevanrinne ja kotipaikka Espoon kaupunki. 2 Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita tonttia n:o 10 Espoon kaupungin

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ).

1. Ylöjärven kaupunki, y-tunnus (jäljempänä Luovuttaja ); ja. 2. Ylöjärven Vesi Oy, y-tunnus [ ] (jäljempänä Luovutuksensaaja ). APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja ( Luovutuskirja ) on tehty tänään [pvm] alla mainittujen osapuolten välillä: 1 Osapuolet 2 Tausta ja tarkoitus 3 Apporttiomaisuuden

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA 1(5) MYLLYPURON YHTEISKERHOTILA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy Myllypuron Yhteiskerhotila, ruotsiksi Fastighets AB Kvarnbäckens Klubbhus ja kotipaikka

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna.

Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 1 (6) RENGON SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Rengon Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on Kanta-Hämeen ja Riihimäen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta)

HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS. 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS OY:N OSAKASSOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1. Vantaan kaupunki (1 008 osaketta) 1.2. Helsingin kaupunki (1 osake) 1.3. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä

Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Korkojen ja erääntymisten maksaminen RMjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Sääntöviite: 3.4.2 Hyväksytty: 27.6.2013 Voimaantulo: 1.7.2013 Korvaa:

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ]

LUOVUTUSSOPIMUS. KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [ ] LUOVUTUSSOPIMUS KOUVOLAN KAUPUNGIN ja KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N välillä [] SOPIMUS [1] LUOVUTUSSOPIMUS 1 Siirron osapuolet 1.1 Luovuttaja Kouvolan kaupunki (y-tunnus xxxx) (jäljempänä Kouvola)

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ilmoittautuminen rekistereihin

ilmoittautuminen rekistereihin Yrityksen perustaminen ja ilmoittautuminen rekistereihin Verohallinto Sisältö Perustamisilmoitus Mikä on Y-tunnus? Yksityinen elinkeinonharjoittaja perustaminen Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perustaminen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY

OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY OSAKASSOPIMUS TREDU-KIINTEISTÖT OY 2 (7) Sisällys 1. Sopimuksen osapuolet... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen tarkoitus... 3 4. Yhtiön toiminnan tarkoitus... 3 5. Yhtiön omistussuhteet... 4 5.1. Omistusosuudet...

Lisätiedot

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö.

Merkitään, että Kolmio on Ruduksen sataprosenttisesti (100 %) omistama tytäryhtiö. SOPIMUS 1. OSAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 Iso Kylätie 18 04130 Sipoo (jäljempänä Kunta ) 1.2 Rudus Oy Y-tunnus 1628390-6 Pronssitie 1 00440 Helsinki (jäljempänä Rudus ) 1.3 Murskauskolmio

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA

SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA SOPIMUS SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA [pp.kk.2016] 1. Osapuolet Tämän sopimuksen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän purkamisesta (jäljempänä Sopimus ) ovat laatineet jäljempänä

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT

NEXSTIM OYJ / SITOUTTAVA OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ 2016 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Sivu 1/5 NEXSTIM OYJ SITOUTTAVAN OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄN 2016 EHDOT Nexstim Oyj:n nimitysvaliokunta on päättänyt esittää Nexstim Oyj:n (Yhtiön) varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka pidetään 31.3.2016,

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki

Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus ) Kauniaistentie 10, Kauniainen. jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET Kauniaisten kaupunki (Y-tunnus 0203026-2) Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki ja Kiinteistö Oy Kauniaisten Asematie 13 (Y-tunnus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta

Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta Sivu 1/5 HEDGEHOG OY Arvonlaskennan toiminta sijoitusten osalta 6.10.2014 Tässä on kuvailtu Hedgehog Oy:n käyttämän arvonlaskentajärjestelmän toimintaa sijoitusten merkinnän, tuottosidonnaisten palkkioiden,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2016 1 (5) 4 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätösehdotus päättää esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö. Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. 1 VANTAAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 15. päivänä joulukuuta 2008 hyväksymä. Voimassa 1.1.2009 alkaen. I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane.

Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. 1 (6) KUORTANEEN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka 2 Säätiön tarkoitus Säätiön nimi on Kuortaneen Säästöpankkisäätiö ja kotipaikka Kuortane. Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden

Lisätiedot

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 45/2016 1 (6) 1145 Sijoituksen tekeminen Stadion-säätiön perustamaan perusparannusrahastoon HEL 2016-013212 T 02 05 05 Päätös päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen

Lisätiedot

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT

INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT INTUSIN TALLETUSTILIEN SOPIMUSEHDOT 1. SOPIMUKSEN SISÄLTÖ Määräaikaistalletus on sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti avattu talletustili. Yhdistys maksaa talletustilille korkoa talletusajan päättyessä,

Lisätiedot