LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen työvoima 2 Talous 3 Tunnusluvut 6 Toiminnalliset muutokset 7 Talousarvio ja taloussuunnitelma lautakunnittain Käyttötalous 110 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 70 Käyttötalous yhteensä 79 Investoinnit 930 Kunnanhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta 86 Investoinnit yhteensä 87 Tuloslaskelma 88 Rahoituslaskelma 88 Liitteet Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma 89 Henkilöstösuunnitelma 90 Maapoliittinen ohjelma 91 Kaavoitusohjelma 93 Asemakaavoitusohjelma 95 Kartat

3 1 YLEISPERUSTELUT KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE JA VÄESTÖ Laukaan kunta sijaitsee Länsi-Suomen läänissä, Keski-Suomen maakunnassa. Rajanaapureina ovat Jyväskylän kaupunki, Uuraisten kunta, Äänekosken kaupunki sekä Konneveden, Hankasalmen ja Toivakan kunnat. Laukaan kunnan kokonaispinta-ala on 825,67 km 2, josta maapinta-ala on 648,54 km 2 ja vesistöjä 177,13 km 2. Laukaa kuuluu Jyväskylän talousalueeseen ja Jyväskylän seutukuntaan, johon kuuluvat Jyväskylän kaupunki, Laukaan kunta, Muuramen kunta, Uurainen, Hankasalmi, Toivakka, ja Petäjävesi. Kuntarakenteeltaan Laukaa on suhteellisen hajanainen koostuen neljästä taajamasta ja useista elinvoimaisista maaseutukylistä. Laukaan kunnan läpi pohjois-etelä suunnassa kulkee Keitele-Päijänne kanava, jonka pituudesta % on kunnan alueella ja viidestä sulusta kaksi. Kirkonkylässä on Ympäristöministeriön luokittelema B1-tason vierasvenesatama. Kunnan suunnittelualuejakona pidetään tilastoaluejakoa. 1.1 VÄESTÖ SUUNNITTELUALUEJAKO = V Ä K I L U K U Tavoite TILASTOALUEJAKO SUURALUE 1 LAUKAA TILASTOALUE 1 01 KIRKONKYLÄ Pienalueet Kk-keskusta Kk-pohjoinen Kk-etelä Kk-Kantola Kk-Asema TILASTOALUE 1 02 VIHTAVUORI Pienalueet Vri-keskusta Vri-ympäristö TILASTOALUE 103 LEPPÄVESI Pienalueet Tiituspohja Lsi-ympäristö TILASTOALUE 1 04 LIEVESTUORE Pienalueet Lre-keskusta Pirtti-Laurinkylä Taajaman ymp TILASTOALUE 1 05 MAASEUTUALUEET Pienalueet Kuhaniemi Kärkkää Vehniä Valkola Kuusa Haapala Äijälä Lankamaa Tarvaala Simuna Vuontee Savio Metsolahti Hoho MUU Ennuste Ikävuodet 0-14 v % 21,9 21,9 21,6 21,4 21,4 21,6 21,7 22,0 21,7 Ikävuodet v % 64,5 64,2 64,2 64,7 64,3 64,0 63,4 62,7 58,3 Ikävuodet 65 v % 13,6 13,9 14,2 13,9 14,3 14,4 14,9 15,3 20,0 Ikävuodet joista yli 75 v % 39,2 39,7 44,5 45,6 45,2 41,2 41,0 40,4 40,0 % koko väestöstä 5,35 5,53 6,30 6,34 6,46 5,94 6,09 6,19 8,01

4 2 1.2 TYÖLLISYYS Vuosi Asukasluku TYÖPAIKAT TOL 2002 TOL 2008 Tunn Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toininta O-Q Julkinen hallinto ja maanpuolustus, Pakollinen sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sosia R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ TYÖLLINEN TYÖVOIMA TOL 2002 TOL 2008 Tunn Toimiala A Maa-, metsä- ja kalatalous A-B Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta, Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, Vesi-, viemäri- ja jätehuolto C Mineraalien kaivu C Teollisuus D Teollisuus E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto F Rakentaminen G-H Kauppa, majoitustoiminta ym G-I Tukku- ja vähittäiskauppa, Kuljetus ja varastointi, Majoitus ja ravitsemistoiminta I Kuljetus, varastointi, tietoliikenne J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta J-K Rahoitustoiminta ym L Kiinteistöalan toiminta L-Q Yhteiskunnalliset palvelut M-N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toininta O-Q Julkinen hallinto ja maanpuolustus, Pakollinen sosiaalivak., Koulutus, Terveys- ja sosia R-U Muut palvelut X Tuntematon YHTEENSÄ Työlliset Työttömät Työvoima Työvoima / asukasluku % 47,62 47,50 47,14 47,12 46,34 47,25 47,41 47,41 47,03 47,19 Työpaikat / työllinen työvoima % 71,80 71,99 72,08 71,81 72,43 72,36 70,29 69,79 72,36 74,07

5 TALOUS Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Verotusmenettelystä annetun lain 91 a :n mukaan Kunnan ja seurakunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettynä aikana taikka verohallituksen myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Kuntalain 67 :n mukaan kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain :n soveltamisesta. Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kuntalain 68 a :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta.

6 4 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kun kunnissa siirryttiin soveltamaan kirjanpitolakia, otettiin samalla käyttöön suunnitelman mukaiset poistot. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan ja kirjataan suunnitelman mukaan vaikutusaikanaan poistoina kuluksi. Poiston ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa hankintameno vuotuiseksi kuluksi. Suunnitelman mukaiset poistot esitetään myös talousarvion tuloslaskelmaosassa. Talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmaosissa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisia tilinpäätöskaavoja. Talousarvion käyttötalous- ja investointiosa on laadittu noudattaen valtuuston hyväksymän talousarvioasetelman tehtäväjakoa. Myöhemmin tehdyt organisaatiomuutokset on otettu huomioon talousarvioasetelmassa. Lisäksi tehtäväalueelta on esitetty tuloslaskelman muotoon laadittu talousarvio. Valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot sekä asettaa tavoitteet toimielimille 1. käyttötalousosassa tehtäväalueittain (menot - tulot - netto, jolloin netto = perusteluluonteisen tuloslaskelman toimintakate), 2. investointiosassa hanke- ja eräissä tapauksissa alaryhmittäin, yli euron (irtaimen omaisuuden osalta yli euron) hankkeiden osalta kuitenkin hankkeittain, 3. tulos- ja rahoituslaskelmaosissa erittäin. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron, vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset) eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Valtuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelman hyväksymisen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan menot ja tulot on jaksotettava suoriteperusteen mukaisesti. Myös talousarviossa määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina. Talousarviossa esitetään suunnitelman mukaiset poistot. Tehtävien väliset sisäiset erät otetaan määrärahoihin ja tuloarvioihin mukaan. Seurannassa talousarvion tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, toisessa sisäiset erät ovat mukana ja toisesta ne on eliminoitu. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana. Perustelutiedoissa esitettäviä laskennallisia eriä ovat vyörytyserät ja alv-palautukset. Laskennallisia eriä ei siirretä talousarvion tuloslaskelmaosaan, vaan ne ovat perusteluja ja informaatiota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitova taso on tehtäväalueen menot ja tulot (vasempaan marginaaliin kirjoitettu: määräraha). Tavoitelomakkeen tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso sarakkeet ovat valtuustoon nähden sitovia. Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Talousarvion laskentaperusteet ovat seuraavat: veroprosentti 20,50 inflaatiovaraus 2,6 % palkankorotusvaraus tasosta 2,6 % sairausvakuutusmaksu 2,12 % työttömyysvakuutusmaksu 3,30 % tapaturmavakuutusmaksu 0,41 % muut sosiaalivakuutusmaksut 0,05 % palkkaperusteinen KuEL-maksu 16,55 % VaEL-maksu 19,72 % luottamushenkilöiden KuEL-maksu (ansionmenetys- 16,35 % korvaaukset

7 5 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto tarkisti vuoden 2011 lopussa yleisohjettaan suunnitelman mukaisista poistoista mm. lisäämällä suosituksen poistoaikojen alarajojen käyttämisestä, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Laukaan kunnassa ollaan valmistelemassa uuden suosituksen mukaista poistosuunnitelmaa. Talousarviossa on poistojen laskennassa käytetty poistoaikojen alarajoja uusien tilivuodesta 2013 valmistuvien hyödykkeiden osalta. Verotuksen arvioidaan kehittyvän seuraavasti : Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Valtionosuuksien arvioidaan kehittyvän seuraavasti: Valtionosuudet

8 6 TUNNUSLUVUT Asukasluku Lainat Lainat euroa/asukas Vuosikate Vuosikate euroa/asukas Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali-/ylijäämä Lainat Vuosikate Ali-/ylijäämä Ali-/ylijäämä Kumulatiivinen ali- /ylijäämä

9 7 TOIMINNALLISET MUUTOKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2013 tavoitteena on siirtää palveluissa painopistettä entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään toimintaan ja varhaiseen tukeen sekä vahvistaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Palveluja järjestettäessä painotetaan asiakkaiden omien voimavarojen vahvistamista ja arjen tukemista. Erityisenä painopistealueena on varhaisen tuen ja avun tarjoaminen lapsiperheille sekä nuorten syrjäytymiskehityksen katkaiseminen käytettävissä olevilla keinoilla yhteistyössä kunnan muiden hallintokuntien, terveydenhuollon ja työvoimaviranomaisten kanssa. Päivähoidon tarpeen arvioidaan lisääntyvän noin 50 lapsella vuoden 2013 aikana. Lisääntyvään tarpeeseen vastataan kehittämällä ja lisäämällä sekä kunnallista että yksityistä päivähoitoa, vakinaistetaan perhepäivähoitajien toimia ja lisätään yksityisen päivähoidon palvelurahaa. Lasten päivähoidossa perhepäivähoidon varahoito keskitetään päiväkotien yhteyteen ja selvitetään mahdollisuudet aloittaa Leppävesi Vihtavuori-alueella ja Lievestuoreelle pienten lasten kerhotoiminta. Vuodelle 2013 esitetään uutta sosiaalityöntekijän virkaa lapsiperhetyöhön ja yhden etuussihteerin viran muuttamista sosiaaliohjaajan viraksi. Lastensuojelussa painopistettä siirretään edelleen avohuoltoon ja perheiden tukemiseen. Lastensuojelun keskeiseksi kehittämiskohteeksi nousee varhaisen tuen ja avun tarjoaminen lapsiperheille yhteistyössä mm. päivähoidon, neuvolatoiminnan ja koulun kanssa. Palveluohjaajan roolia työllisyyden hoitoon osallistuvana työntekijänä selkiinnytetään. Palveluohjaaja osallistuu asiakastyön lisäksi työllisyyden hoidon mallin kehittämiseen. Etsitään uusia keinoja nuorten päihteidenkäytön lisääntymisen hillitsemiseksi ja tarvittaessa hoitoon pääsyn helpottamiseksi. Vanhusten palveluissa painotetaan edelleen ennaltaehkäisevää työtä mm. ikäihmisten hyvinvointia, terveyttä edistäviä toimia, kuntoutusta, palveluohjausta sekä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Päiväsairaanhoidon tulospaikka muutetaan päivätoiminnan tulospaikaksi, johon yhdistetään Lievestuoreen päiväkeskus, puolipäivätoiminta sekä seniorineuvola ja - neuvonta sisältäen muistihoitajan palvelut. Toiminnan tehostamiseksi ja säästötoimien vuoksi päivätoiminta muuttuu nelipäiväiseksi viikossa. Palvelusetelin käyttöä laajennetaan mm. säännölliseen kotihoitoon. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut lakkautetaan säästötoimien vuoksi, samoin omaishoidon tuen saantiehtoja tiukennetaan. Eläkkeelle jäävän laitosapulaisen 0,5 toimi muutetaan kokoaikaiseksi sairaanhoitajan toimeksi ja perusteena on kotiutushoitajan tehtävän aloittaminen. Säästötoimien vuoksi sairauslomasijaisuuksiin otetaan sijainen tarvittaessa vain yli kolmen päivän sijaisuuksiin, erilliskorvauksia supistetaan vähentämällä henkilökuntaa pyhätöistä. Hoivapalveluissa ostopalvelua vähennetään ja matkakorvauksien pieneneminen 45 sentistä / km 43 senttiin (5 %) vähentää matkustus- ja kuljetuskustannuksia. Aloitetaan vanhusten perhehoito omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseksi yhdeksälle asiakkaalle. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys rakennuttaa ikäihmisten 24 -paikkaisen ryhmäkodin, jonka on määrä valmistua Laukaan kunnan kotihoito järjestää palvelut ryhmäkotiin. Palveluiden järjestämiseksi esitetään kahta uutta lähihoitajan toimea ja eläkkeelle jäävän kodinhoitajan toimi esitetään muutettavaksi sairaanhoitajan toimeksi. Ryhmäkotien rakentamisen yhteydessä Männikön palvelutalon yhteyteen rakennetaan uudet päiväkeskustilat, jotka Laukaan kunta vuokraa päiväkeskustilaksi. Perusterveydenhuollossa vuodelle 2013 on tavoitteena parantaa päiväaikaista lääkärille pääsyä. Suun terveydenhuollossa palvelujen saatavuutta parannetaan lähinnä tehtäväjärjestelyin ja resurssisiirroin. Laukaan terveysaseman peruskorjaus on alkanut syksyllä Peruskorjauksen valmistuttua sairaalan paikkaluku on syksyllä 2013 yhteensä 37 paikkaa ja alkaen 42 paikkaa. Sairaanhoitopiirin tarjous vuodelle 2013 on kustannuksiltaan yhteensä Tarjousta on tarkennettu yhdessä Keski- Suomen seututerveyskeskuksen kanssa ja talousarvioon on varattu em. toimintoihin yhteensä , kasvua vuoden 2012 talousarvioon verrattuna on 4,7 %. Palvelutarvearvio perustuu sairaanhoitopiirin toukokuussa 2012 hyväksymiin suunnitteluohjeisiin vuoden 2013 talousarvion valmistelulle. Ohjeen mukaisesti palvelutarvearvion lähtökohtina ovat erikoisalojen tämän hetkiset resurssit ja nykyinen palvelujen volyymi siten, että Jämsän ja Kuhmoisten sairaanhoitopiiristä eron aiheuttama sopeutus on otettu huomioon. Uusi sairaala hanke käynnistyi vuoden 2011 syksyllä ja ensihoidon ja sairaankuljetustoiminnan järjestämisvelvoite siirtyy sairaanhoitopiirille.

10 8 KOULUTUSLAUTAKUNTA Yleistä Koulutuslautakunnan vuoden 2013 painopistealueita ovat 1. Oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen. Keskeistä on koulutuslautakunnan esitys uuden koulupsykologin palkkaamista alkaen. 2. Erityisopetuksen ja oppilaalle annettavan muun tuen kehittäminen. Jatketaan tehostetun ja erityisen tuen kehittämistä. Kannustetaan kouluja uusiin opetusta ja oppimista tukeviin pedagogisiin järjestelyihin 3. Perusopetuksen kehittämishankkeet Osallistumme aktiivisesti valtakunnallisiin perusopetuksen laatua parantaviin kehittämishankkeisiin. Perusopetuksen laatukriteereiden valmistelu on jo aloitettu ja tätä jatketaan edelleen v aikana. Koulukerhotoiminnan kehittämistä jatketaan. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusta ja tuen kolmiportaisuuden toimintamallia viedään eteenpäin koulun arjessa. Lisäksi Laukaan opetustoimi on mukana seudullisissa kehittämishankkeissa, joista opettajien täydennyskoulutukseen liittyvä Osaava-hanke on merkittävin. Keski-Suomen Osaava hanke palkittiin v parhaimpana hankkeena valtakunnassa. 4. Lukiokoulutuksen kehittämisstrategia ja arviointi. Vahvan lukio-opetuksen ylläpitäminen ja kehittäminen Laukaassa sekä tiiviin toisen asteen koulutuksen yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen Keski-Suomessa. Käyttötalous Koulutuslautakunnan vuoden 2013 talousarvioehdotus on laadittu alkaneen lukuvuoden toiminnan mukaisesti. Oppilasmäärän ennustetaan kasvavan erityisesti Leppäveden ja Laukaan kirkonkylän kouluissa. Uusia opetusryhmiä on varauduttu perustamaan Kirkonkylän koululle 1 ja Leppäveden koululle 2 ryhmää. Valtuustolle esitetään, että opetusryhmille asetetaan enimmäiskoot. Sen mukaan 0-2 luokilla voi olla enintään 25 oppilasta, 3-6 luokilla 28 oppilasta ja 7-9 luokilla 25 oppilasta. Vaikka ryhmäkoot eivät ylittyisikään, on tavoitetasoksi asetettu toimivat opetusryhmät. Koulutuslautakunta päättää opetusryhmistä keväällä Koulutuslautakunta hakee edelleen valtion erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen vuodelle Oppilaiden oppikirjoihin ja koulutarvikkeisiin varattua määräraha pysyy ennallaan. Oppikirjojen hankintaan on varattu 92 euroa/alakoulun oppilas ja 123 euroa/yläkoulun oppilas. Ruokapalvelujen järjestämisessä ja kiinteistön hoidossa jatkamme nykyistä ostopalvelutoimintaa. Esiopetuksen järjestäminen tuli lakisääteiseksi alkaen. Laukaassa esiopetus on järjestetty yhdessä päivähoidon kanssa. Tällä hetkellä koulutoimen puolella on 10 esiopetusryhmää ja taloussuunnittelussa on varauduttu siihen, että yksi ryhmä vähenee ensi syksynä (Valkolan koulu). Esiopetuksen järjestämispaikat päätetään keväällä 2013 vanhempien toiveiden ja ilmoittautumisten mukaisesti.. Koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen (Jälkkäri) on varauduttu siten, että nykyinen toiminta voidaan turvata. Jälkkäri toimii Kirkonkylällä, Kuusassa, Vihtavuoressa, Leppävedellä, Lievestuoreella, Valkolassa ja Vehniällä. Investoinnit Koulutuslautakunnan vastuualueen investoinnit keskittyvät kasvaviin taajamiin. Laukaan kirkonkylän koulun ja keskuspäiväkodin rakentaminen alkaa kesällä Hankkeen kustannusarvio kalustamisineen on yhteensä 8 milj.euroa. Leppäveden koulun hankesuunnitelma tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi Sen mukaan uuden koulun rakentamisen 1. vaihe alkaisi v Tiituspohjan taajamaan liikuntahallin välittömään läheisyyteen. Hankkeen kustannusarvio on kalustamisineen 7,2 milj.euroa. Tervamäen koulun vesikate uusitaan v aikana ja sille on esitetty euron varaus. Ensi kesänä uudistetaan koulujen pihoja (Äijälä, Lievestuore, Valkola) eurolla. Koulujen piha- ja leikkivälineiden uusimiseen varataan euroa. Koulujen oppimisympäristöjen uudenaikaistamiseen (tieto- ja viestintätekniikka) esitetään euron määrärahavarausta.

11 9 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaisena säästötoimena toisen kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi jätetään täyttämättä, kuljettaja-virkailijan siirtyessä eläkkeelle Kirjastoauto siirtyy palvelemaan yhdessä vuorossa alkaen. Kyläkoulujen ja haja-asutusalueiden asukkaiden kirjastopalvelut supistuvat muutoksen vuoksi. Kuitenkin kaikki kyläkunnat pyritään sisällyttämään uuteen reittiaikatauluun. Toisena säästötoimena otetaan käyttöön aineiston varausmaksu. Kirjasto ottaa käyttöön uuden Aurora-kirjastojärjestelmän ja liittyy Keski-Suomen kirjastojen yhteisjärjestelmään. Yhteinen järjestelmä ja tietokanta mahdollistavat yhteisen kirjastokortin, isommat aineistokokolemat ja aineiston kierron. Kirjastoaineiston seutukuljetukset ja seutuvaraus otetaan käyttöön. Kirjaston kokoelmat tarkistetaan ja tehdään poistoja tehostetusti ennen tietokantojen yhdistämistä. Alakouluikäisten lasten mediakasvatusprojekti jatkuu Vihtavuoren alueella kevätkauden Kansalaisopisto Uusi rehtori aloittaa virassa tammikuussa Organisaation itsearviointia (CAF-arviointi) hyödynnetään systemaattisesti koulutuspalveluiden kehittämisessä. KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Vuonna 2005 kaavoitustoimi, suunnittelu ja mittaus, rakennusvalvonta, ympäristöterveydenhuolto (sis. eläinlääkintähuollon) ja ympäristönsuojelu yhdistettiin samaan kokonaisuuteen maankäyttöosastoksi. Kaavoitus, suunnittelu, kaavakiinteistöt, metsätilat Voimakas kehitys kunnassa näyttää jatkuvan. Jyväskylän seudun vetovoima ja kunnan omat markkinointiponnistukset ovat aiheuttaneet kasvavaa kiinnostusta asettua asumaan tai perustaa yritys Laukaan kunnan alueelle. Suurimmat kehityspaineet kohdistuvat Leppävesi - Laukaan kirkonkylä -akselille, Keski-Laukaaseen sekä mm. Vihtiälään ja Leppäveden ympäristöön. Kaavoitusta valmistellaan noin 20 eri kohteessa. Uuden kaavasuunnittelijan palkkaamisen myötä konsulttien käyttöä kaavoituksessa on pystytty vähentämään, mutta mm. erityisselvityksiä varten konsulttirahaa tarvitaan edelleen. Maanhankintaan on esitetty budjetoitavaksi , jolla pyritään hankkimaan raakamaata kaavoitettavaksi asuin-, yritys- ja virkistystarpeisiin. Maankäyttösopimuksia tehdään yksityisten maanomistajien kanssa ainoastaan tarvittaessa ja niitä käytetään pääsääntöisesti kaavamuutostilanteissa ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Sopimukset laaditaan siten, että vähintään kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen kulut saadaan katettua sopimuskorvauksin. Teollisuus- ja asuntorakentamista varten on kunnan raakamaavarantoa korvattu viime vuosina yksityisten maanomistajien kanssa tehdyillä maankäyttösopimuksilla, mutta jatkossa pyritään keskittymään maanhankintaan, jotta päästään kaavoittamaan kunnan omalle maalle. Kunnan metsät ovat vuonna 2011 valmistuneen metsäsuunnitelman mukaan hyvässä kunnossa. Varmistaaksemme hyväkuntoiset ja tuottoisat metsät myös tulevaisuudessa, on lähivuosina panostettava harvennushakkuisiin ja metsänhoitotöihin. Arvioidut vuosittaiset tulot metsistä ovat noin euroa ja metsänhoitotöihin menee noin euroa vuodessa. Nykyinen metsäsuunnitelma ulottuu vuoteen 2021 saakka. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon uudet toimitilat on otettu käyttöön osoitteessa Kantolantie 10 a (Laukaan AKRO). Tiloihin sijoittuu Laukaan kunnan johtaman ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen Laukaan toimipiste. Tiloissa työskentelee osa terveystarkastajista, valvontaeläinlääkäri sekä pieneläinpraktiikkaa tekevät eläinlääkärit. Yhteistoiminta-alueen Äänekosken toimipisteessä työskentelee kaksi terveystarkastajaa ja yksi kunnaneläinlääkäri. Konneveden pieneläinvastaanottotiloissa toimitaan sopimuksen mukaan ilman pysyvää henkilökuntaa.

12 10 Eläinlääkintähuolto on lainmuutoksen vuoksi jaettu erillisiin suur- ja pieneläinpäivystys alueisiin. Suureläinpäivystys on järjestetty kunnaneläinlääkärijärjestelmän ylläpitämillä maakunnallisilla päivystysvastuualueilla. Laukaan yhteistoiminta-alue vastaa kahdesta suureläinpäivystysvuorosta. Pieneläinpäivystys on järjestetty Jyväskylän kilpailuttaman yksityisen palveluntuottajan toimesta. Palveluntuottaja perustaa päivystävän eläinlääkärivastaanoton Jyväskylään. Järjestelystä seuraa yhteistoiminta-alueelle kulut vuosittain. TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnan väkiluvun kasvu jatkuu edelleen voimakkaana. Tekniselle toimialalle jatkuva kasvu merkitsee infrastruktuurirakentamisen jatkamista vähintään nykyisellä volyymillä. Teknisen lautakunnan investoinnit ovat viime vuosina olleet n M vuodessa. Suunta on edelleen nouseva, koska kunta joutuu on enenevässä määrin rahoittamaan osaltaan myös valtion tiehankkeita. Uuden paloaseman rakentaminen lisää teknisen toimen investointimenoja vuosina Rakennus tulee kunnan omistukseen ja Keski-Suomen pelastuslaitos vuokraa tilat käyttöönsä Kiinteistöpalvelut Toimitilojen käytön tehokkuustavoite sisältyy kuntastrategian linjauksiin. Toimitilojen kasvun pysäyttäminen on hankalaa, sillä väkimäärän kasvu edellyttää uusien päiväkoti- ja koulutilojen rakentamista ja laajentamista. Uusissa hankkeissa keskitytään tilankäytön tehokkuuteen ja monikäyttöisyyteen. Kiinteistönpidon ja kunnossapidon kehittäminen on tärkeä painopistealue kiinteistöpalvelujen organisaation muuttuessa tilapalveluksi vuoden 2013 alussa. Kehitystyö on aloitettu kiinteistötehtävien mitoituksella, joka saatiin päätökseen marraskuussa. Mitoituksella on määritetty oikeat ja turvalliset työmenetelmät ja resurssien tarve kiinteistönhoitotyön tekemiseen sekä kartoitettu koulutustarvetta. Mitoitustyötä hyödynnetään myös palvelusopimusten kehitystyössä vuonna Kunta on solminut työ- ja elinkeinoministeriön kanssa energiatehokkuussopimuksen. Sopimuksen mukaisesti kunnassa on mm. lisätty uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Energiatehokkuussuunnitelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan edelleen vuonna 2013 ja vuoden lopussa annetaan jälleen raportti välitavoitteen toteutumisesta. Vesihuolto Seudullisen vesihuoltosuunnitelman valmistuttua työtä jatketaan kuntakohtaisilla vesihuollon yleissuunnitelmilla vuonna Lievestuoreen jäteveden puhdistamon saneeraus ajoittuu vuosille ja samalla käynnistyy Lievestuoreen viemäriverkoston saneeraus hulevesien vähentämiseksi. Valkolan vedenottamon rakentamisen suunnittelu jatkuu vuonna Vedenottamolla turvataan mm. kriisiajan vedensaantia. Jätehuolto Uusi jätelaki tuli voimaan Kunnallisena jätehuoltoviranomaisena toimii tekninen lautakunta. Lakiin liittyy siirtymäkausia mm. pakkausjätteen tuottajavastuuseen ja jätteenkuljetusjärjestelmän tarkistuspäätöksiin. Ensi vaiheessa valmistellaan vanhojen sopimusperusteisten jätteenkuljetusjärjestelmien tarkistaminen mennessä. Joukkoliikenne Vuoden 2012 alusta aloitti Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen yhteinen joukkoliikennelautakunta toimintansa. Lautakunta on käynnistänyt alueella joukkoliikennesuunnitelman tekemisen. Seudulle on syksyn aikana määritelty joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet, jotka toimivat pohjana linjastosuunnittelulle. Suunnitelmaan sisältyy liikenteen järjestämistavan ja lipputukijärjestelmän valinta, jonka jälkeen liikenne kilpailutetaan vuoden 2013 aikana. Tavoitteen mukainen liikenne voi alkaa vuonna 2014, kun siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät. Tavoitteellisen palvelutason saavuttaminen ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden lisääminen on nykyisillä resursseilla haasteellista ja edellyttää kunnilta entistä suurempaa taloudellista panostusta joukkoliikenteeseen. Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu vuoden 2012 lopulla. Suunnitelman painopistealueita ovat väyläinvestoinnit, elinkeinoelämän kilpailukyky, ihmisten liikkuminen (ml. joukkoliikenne) ja yhteistyökäytännöt. Liikennejärjestelmätyöhön liittyy aiesopimus keskeisten kehittämishankkeiden toimeenpanemiseksi ja seurannan toteuttamiseksi.

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 24.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT... 1 1.1 Väkiluku ja työllisyys... 1 1.2 Talousarvion sääntöperusta... 3 1.3 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KONNEVEDEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 KUNNANHALLITUS 1.12.2014 102 KUNNANVALTUUSTO 16.12.2014 25 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 4 KUNNAN ALUE, SEUDULLINEN ASEMA, KUNTARAKENNE

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 SODANKYLÄN KUNTA Vilkas, viihtyisä, kehittyvä Lapin tähtikunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Käsitelty kh 09.12.2014 393, liite 3 Hyväksytty kv 22.12.2014 117, liite 1 Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013

SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 SIPOON KUNTA Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011 2013 TALOUSARVIO VUODEKSI 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2011 2013 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KAUPUNGINVALTUUSTO 11.11.2013 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2017 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2011-2013 Valkohäntäpeuran nimi on muuttunut valkohäntäkauriiksi. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot