Asumisturvallisuuden parantaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asumisturvallisuuden parantaminen"

Transkriptio

1 Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt pelastus-, sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, Jyväskylä Anne Lounamaa 1

2 Asumisen turvallisuus James Reason väittää, että systeemien kyky havaita vaaroja on onnettomuuksien ehkäisyssä tärkeämpää kuin systeemissä toimivien henkilöiden varoittelu. active errors latent errors & front line actors systems Anne Lounamaa 2

3 Pelastuslaki (2011/379) Anne Lounamaa 3

4 Pelastuslaki (2011/379) 9 Rakennusten palo- ja poistumisturvallisuus Omistajan/haltijan/toiminnanharjoittajan osaltaan huolehdittava siitä, että rakennus, rakennelma, ympäristö pidetään sellaisessa kunnossa, että: 1) tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen, ml. helposti syttyvien materiaalien säilytys 2) rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin; 3) pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista; 4) pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon Anne Lounamaa 4

5 Pelastuslaki (2011/379) Omistajan/haltijan/toiminnanharjoittajan osaltaan huolehdittava: 10 Rakennuksen uloskäytävät: uloskäytävät ja kulkureitit niille pidetään kulkukelpoisina ja esteettöminä 11 Kiinteistöjen pelastustiet: hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. 12 Laitteiden kunnossapito: sammutus-, pelastuspalonilmaisu-, hälytyslaitteet, poistumisreittien opasteet, väestönsuojien varusteet ja laitteet Anne Lounamaa 5

6 Pelastuslaki (2011/379) 14 Omatoiminen varautuminen Omistaja/haltija/toiminnanharjoittaja osaltaan 1) ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä; 2) varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa; 3) varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät; 4) ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi Anne Lounamaa 6

7 Pelastuslaki (2011/379) 15 Pelastussuunnitelma (1/3) Milloin? Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma 14 :ssä tarkoitetuista toimenpiteistä Anne Lounamaa 7

8 Pelastuslaki (2011/379) 15 Pelastussuunnitelma (2/3) Kuka? Omistaja/haltija/toiminnanharjoittaja laatii Aina, kun kyseessä hoitolaitos, palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittaja (18 ) pelastussuunnitelma on tehtävä yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa Anne Lounamaa 8

9 Pelastuslaki (2011/379) 15 Pelastussuunnitelma (3/3) Mitä? Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus: 1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä; 2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä; 3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi; 4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä Anne Lounamaa 9

10 Pelastuslaki (2011/379) 17 Palovaroitin hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa velvollisuus on toiminnanharjoittajalla Anne Lounamaa 10

11 Pelastuslaki (2011/379) 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen), toiminnanharjoittajan on etukäteen laadituin selvityksin ja suunnitelmin ja niiden perusteella toteutetuin toimenpitein huolehdittava, että asukkaat ja hoidettavat henkilöt voivat poistua turvallisesti tulipalossa tai muussa vaaratilanteessa itsenäisesti tai avustettuina Anne Lounamaa 11

12 Pelastuslaki (2011/379) 19 Poistumisturvallisuusselvitys Kuka? 18 :ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan on laadittava poistumisturvallisuusselvitys siitä, miten tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä Anne Lounamaa 12

13 Pelastuslaki (2011/379) 19 Poistumisturvallisuusselvitys Milloin? (1) ennen toiminnan aloittamista, (2) päivitettävä vähintään kolmen vuoden välein tai (3) päivitettävä toiminnan muuttuessa olennaisesti Anne Lounamaa 13

14 Pelastuslaki (2011/379) 19 Poistumisturvallisuusselvitys Kenelle toimitettava? toimitettava alueen pelastusviranomaiselle arvion tekemistä varten ja tiedoksi rakennusvalvontaviranomaiselle Anne Lounamaa 14

15 Pelastuslaki (2011/379) 20 Poistumisturvallisuuden arviointi ja poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma Pelastusviranomainen Arvioi Voi vaatia täydentämään Voi vaatia yhteystyössä toteutettua poistumiskoetta 93 : pelastuslaitos saa pitää henkilörekisteriä, selvitystiedot saa tallentaa valvontarekisteriin Anne Lounamaa 15

16 Pelastuslaki (2011/379) 21 Poistumisturvallisuuden toteuttamismääräys Jos toiminnanharjoittajan toimenpiteillä ei voida saattaa kohteen poistumisturvallisuutta vaatimusten mukaiseksi, alueen pelastusviranomaisen on annettava korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan määrätä erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Uhkasakolla voidaan tehostaa toimenpiteiden laiminlyöntiä Anne Lounamaa 16

17 Pelastuslaki (2011/379) 42 Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä Pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Jos viranomaiset (ml. kunta, hoitolaitos ym. toiminnanharjoittaja ja henkilöstö) virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle Anne Lounamaa 17

18 Tutkimus Anne Lounamaa 20

19 Tutkimus Tavoite: Arvioida ja seurata muutoksia 7/2011 voimaan tulleen pelastuslain jälkeen Mitä? Työkäytäntöjä ja kontaktointia Ketä? 1. Julkiset ja yksityiset laitos-, asumis- ja kotipalveluja tuottavat yksiköt 2. Pelastuslaitokset Miten? Nettikysely (Webropol) Anne Lounamaa 21

20 Toteutetut tiedonkeruut Toteutunut Helsingin kaupungin pilotti (10/2011 2/2012) Hoitolaitokset, palvelu- ja tukiasuminen, Julkiset ja yksityiset Pelastuslaitokset koko maa (2/2012 3/2012) Suunnitteluvaiheessa Koko maan kattava hoitolaitokset, palvelu- ja tukiasuminen Anne Lounamaa 22

21 Helsingin kaupunki Pilotti kysely & tulokset Anne Lounamaa 23

22 Toteutetut tiedonkeruut Asumis- ja kotipalvelut, julkinen Kysely avattiin muistutus muistutus muistutus Asumis- ja kotipalvelut, yksityinen Kysely avattiin muistutus muistutus muistutus Anne Lounamaa 24

23 Mitä kysyttiin? Perustiedot yksiköstä Seurannasta ja seurantajärjestelmistä Turvallisuuskäytännöistä Yhteistyöstä pelastusviranomaisten kanssa Mielipidekysymykset väittämät Pelastuslain ja sen sisällön tuntemus Anne Lounamaa 25

24 Vastaajat Julkinen Kysely lähetettiin 52 yksikön johtajalle Vastauksia: 34 -> vastausprosentti: 65 % Yksityinen Kysely lähetettiin 112 yksikön johtajalle Vastauksia: 60 -> vastausprosentti: 54 % Valtaosa vastaajista oli esimiehenä asumispalveluja tuottavissa yksiköissä (67% k, 58% y) Monella oli vastuullaan useammanlaista palvelutarjontaa, esim. asumis-, koti-, laitos- ja muita palveluja (29) Laitoshoidon esimiehiä oli vastaajista Anne Lounamaa 28

25 Laitosten, hoitopaikkojen asiakkaat (N) Suurin osa asiakkaista Julkinen Yksityinen Päihde 1 8 Mielenterveys 1 10 Iäkkäitä Vammaisia henkilöitä Asunnottomia 4 5 Muita 0 2 Yhteensä Laitospalvelut suurin yli 300 htv, ei yhtään alle 25 htv Asumispalvelut suurin 155 htv, yleisesti htv Anne Lounamaa 29

26 Seuraatteko säännöllisesti seuraavia asukkaiden turvallisuusriskejä? Kyllä, % Julkinen Paloturvallisuusriskejä 94 % 92 % Tapaturmavaaroja 91 % 91 % Tapaturmamääriä 79 % 85 % Sattuneita vaaratilanteita 88 % 88 % Asiakkaiden toimintakykyä 100 % 95 % Yksityinen Anne Lounamaa 30

27 Onko johtamassanne yksikössä käytössä järjestelmä, jonne asiakkaiden turvallisuuteen liittyvät tiedot kirjataan? Sähköinen järjestelmä käytössä Julkinen 66 % Yksityinen 57 % Ei minkäänlaista järjestelmää Julkinen 15 % (5) Yksityinen 4 % (4) Anne Lounamaa 31

28 Seurataanko järjestelmässä korjaavien toimenpiteiden toteutumista? Kyllä, julkinen 65 % Kyllä, yksityinen 77 % Anne Lounamaa 32

29 Onko johtamassanne yksikössä kirjattuja tavoitteita? Kyllä vastauskisa, % Paloturvallisuuden edistämiseksi? Laajemmin turvallisuuden edistämiseksi? Tapaturmien ja onnettomuuksien vähentämiseksi? Julkinen Yksityinen 85 % 87 % 68 % 77 % 73 % 79 % Anne Lounamaa 33

30 Onko johtamassanne yksikössä nimetty henkilöt, jotka vastaavat Kyllä, % Julkinen Paloturvallisuudesta? 100 % 94 % Turvallisuudesta laajemmin? Asukkaiden tapaturmien ehkäisystä? 82 % 87 % 48 % 61 % Ensiavusta? 76 % 87 % Yksityinen Anne Lounamaa 34

31 Oletteko havainnut palo- tai poistumisturvallisuuteen liittyviä ongelmia? Kyllä, % Julkinen Yksityinen Olen itse havainnut 62 % 61 % Tietooni on saatettu 53 % 41 % Anne Lounamaa 35

32 Oletteko ollut palo- poistumisturvallisuuteen liittyvästä ongelmasta yhteydessä Julkinen Omaan esimieheenne? 57 % 54 % Organisaation johtoon? 23 % 52 % Kunnan/kuntayhtymän johtoon? 3 % 4 % Pelastuslaitokseen? 80 % 70 % Kiinteistöstä vastaavaan tahoon? Rakennusvalvonnasta vastaavaan tahoon? 83 % 68 % 23 % 14 % Muuhun tahoon? 7 % 9 % Yksityinen Anne Lounamaa 36

33 Onko yksikössänne laadittu poistumisturvallisuusselvitys? Julkinen Kyllä 82 % 83 % Yksityinen Kenen laatima? Pääsääntöisesti esimiesten toimesta tai työyhteisössä, Pelastusviranomainen mainittiin usein mukana olleeksi Jonkin verran yksityisen yrityksen toimesta (11 %) Minne toimitettu? Useat (82 %) olivat toimittaneet pelastuslaitoksella Harvemmin (30 %) rakennusvalvontaviranomaisille Anne Lounamaa 37

34 Oletteko ollut yhteydessä viimeksi kuluneen 3 kk:n aikana pelastusviranomaisiin, Kyllä % Onnettomuusriskien arviointi? Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen Julkinen 12 % 24 % 38 % 24 % Palotarkastukset? 50 % 44 % Pelastussuunnitelmat? 53 % 44 % Muu turvallisuustason kohottamiseen liittyvä asia? Pyytänyt neuvoa rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyen? 23 % 30 % 29 % 13 % Yksityinen Anne Lounamaa 38

35 Onko pelastuslaitos järjestänyt koulutusta /neuvontaa yksikössänne? Ei lainkaan Satunnaisesti Hyvin 15 % 33 % 51 % Poistumisharjoitus 43 % 37 % 18 % Alkusammutuskoulutus Paloturvallisuusneuvonta 8 % 43 % 46 % Anne Lounamaa 39

36 Muuta Palovaroittimen hankinta Tunnetteko poistumisturvallisuuteen liittyvät velvoitteet? Oletteko tietoinen asukasturvallisuuteen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta pelastuslaitokselle? 91 % tiesi, että toiminnanharjoittajan vastuulla 65 % ilmoitti tuntevansa 59 % ilmoitti olevansa tietoinen Anne Lounamaa 40

37 Pelastuslaitokset Kysely & tulokset Anne Lounamaa 41

38 Kyselyn toteuttaminen Kysely avattiin muistutus Osoitteita: 665 > Osoitteistot sisälsivät henkilöitä, joiden ei olisi kuulunut kyselyä saada Vastauksia: 185 (vastausprosentti?) Kaikilta pelastusalueilta saatiin vastauksia Anne Lounamaa 42

39 Vastaukset, N 22 = Pohjois-Savo 21 = Varsinais-Suomi 20 = Satakunta 19 = Päijat-Häme 18 = Pohjois-Karjala 17 = Pohjanmaa 16 = Pirkanmaa 15 = Oulu-Koillismaa 14 = Länsi-Uusimaa 13 = Lappi 12 = Kymenlaakso 11 = Keski-Uusimaa 10 = Keski-Suomi 9 = Keski-Pohjanmaa 8 = Kanta-Häme 7 = Kainuu 6 = Jokilaaksot 5 = Itä-Uusimaa 4 = Helsinki 3 = Etelä-Savo 2 = Etelä-Pohjanmaa 1 = Etelä-Karjala Anne Lounamaa 43

40 Onko pelastuslaitoksellanne käytössä järjestelmä, josta saatte asumispalveluyksiköiden osoitetiedot kattavasti? Sähköinen tai manuaalinen järjestelmä: 4 pelastusaluetta: ei sähköistä, eikä manuaalista järjestelmää Jos on, pääasiassa sähköinen järjestelmä 16 pelastusalueella ainakin yksi vastaaja ilmoitti, ei ole järjestelmää, emmekä saa osoitetietoja kattavasti Pelastusalueiden sisällä oli vastauksissa hajontaa Anne Lounamaa 44

41 Oletteko päivittäneet osoitetietoja kuluneen 12 kk:n aikana? Kyllä, % Iäkkäiden asumispalveluyksiköt Vammaisten henkilöiden asumispalveluyksiköt Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksiköt Päihdekuntoutujien asumispalveluyksiköt Kotipalveluasukkaiden asumispalveluyksiköt Julkinen Yksityinen 67 % 62 % 67 % 55 % 54 % 52 % 51 % 47 % 15 % 12 % Anne Lounamaa 45

42 Onko käytössänne järjestelmä, josta saatte asukkaisiin liittyviä tietoja (esim. määrä, toimintakyky)? Kyllä, sähköinen 7 % Kyllä, manuaalinen 3 % Kyllä, sähköisen & manuaalisen yhdistelmä 3 % Ei, mutta saamme tiedot tarvittaessa 33 % Ei, emmekä saa tarvitsemiamme tietoja helposti 34 % EOS 21 % Anne Lounamaa 46

43 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen iäkkäiden, julkinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 1 % 97 % 2 % 0 % 1 % Palveluasunnot 1 % 81 % 4 % 12 % 1 % Tukiasunnot 1 % 38 % 6 % 45 % 9 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 1 % 9 % 1 % 55 % 36 % Anne Lounamaa 47

44 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen vammaisten henkilöiden, julkinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 0 % 96 % 2 % 1 % 1 % Palveluasunnot 0 % 84 % 5 % 11 % 1 % Tukiasunnot 0 % 38 % 5 % 47 % 10 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 9 % 1 % 56 % 34 % Anne Lounamaa 48

45 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen mielenterveyskuntoutujien, julkinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 1 % 92 % 3 % 2 % 3 % Palveluasunnot 0 % 76 % 5 % 15 % 4 % Tukiasunnot 0 % 30 % 4 % 54 % 12 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 8 % 1 % 55 % 36 % Anne Lounamaa 49

46 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen päihdekuntoutujien, julkinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 0 % 87 % 4 % 6 % 3 % Palveluasunnot 0 % 63 % 6 % 25 % 6 % Tukiasunnot 0 % 25 % 4 % 55 % 15 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 8 % 0 % 55 % 37 % Anne Lounamaa 50

47 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen iäkkäiden, yksityinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 1 % 95 % 2 % 1 % 1 % Palveluasunnot 1 % 81 % 4 % 11 % 3 % Tukiasunnot 0 % 37 % 4 % 47 % 11 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 8 % 2 % 53 % 37 % Anne Lounamaa 51

48 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen vammaisten henkilöiden, yksityinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 1 % 91 % 4 % 3 % 1 % Palveluasunnot 1 % 79 % 5 % 12 % 3 % Tukiasunnot 0 % 34 % 6 % 48 % 13 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 8 % 1 % 54 % 37 % Anne Lounamaa 52

49 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen mielenterveyskuntoutujien, yksityinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 2 % 91 % 3 % 3 % 1 % Palveluasunnot 1 % 75 % 4 % 16 % 3 % Tukiasunnot 0 % 26 % 5 % 54 % 15 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 7 % 1 % 54 % 37 % Anne Lounamaa 53

50 Kuinka usein pelastuslaitoksenne on voinut tehdä valvontakäynnin/palotarkastuksen päihdekuntoutujien, yksityinen Useammin kuin 1/vuosi 1/vuosi Joka toinen vuosi Harvemmin Ei valvonnan kohteena Laitosasuminen 1 % 87 % 3 % 8 % 1 % Palveluasunnot 1 % 70 % 3 % 21 % 6 % Tukiasunnot 0 % 27 % 3 % 56 % 15 % Kotipalvelun asiakkaiden asunnot 0 % 8 % 1 % 54 % 37 % Anne Lounamaa 54

51 Valvooko pelastuslaitoksenne asumispalveluyksiköille osoitettujen korjausmääräysten toteuttamista? % Kyllä, teemme jälkipalotarkastuksen Kyllä, todennamme esim puhelinsoitolla Valvomme satunnaisesti Emme valvo En osaa sanoa Anne Lounamaa 55

52 Onko teihin oltu yhteydessä kuluneen 12 kuukauden aikana asumisyksikön paloturvallisuusongelmasta? Kyllä, % Johtava virkamies kunnassa 11 % Asumisyksikön johtaja 21 % Asumisyksikön työntekijä 34 % Asukas 15 % Asukkaan omainen 22 % Muu viranomainen 17 % Muu 7 % Anne Lounamaa 56

53 Suorittaako pelastuslaitoksenne yhteisvalvontakäyntejä asumispalvelukohteisiin? % Kylla Ei EOS Kenen kanssa? Pääasiassa sosiaaliviranomainen, rakennusvalvonta, AVI Anne Lounamaa 57

54 Asumispalveluyksikölle tarjottu koulutus kuluneen 12 kk aikana, Kyllä % Esimiehiä Työntekijöitä Asukkaita Paloturvallisuus 73 % 76 % 39 % Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy 61 % 64 % 34 % Alkusammutus 71 % 76 % 33 % Poistumisharjoitukset 58 % 61 % 34 % Ensiapu 20 % 22 % 13 % Anne Lounamaa 58

55 Onko tiedossanne taho, jonka kanssa neuvottelisitte, jos haluaisitte paloturvallisuuteen parannuksia, Ei tiedossa % Julkiset Iäkkäiden asumispalvelu 13 % 25 % Vammaisten henkilöiden asumispalvelu Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu 18 % 26 % 24 % 32 % Päihdekuntoutujien 27 % 36 % Kotipalveluasiakkaiden asunnot 31 % 55 % Yksityiset Anne Lounamaa 59

56 Saatteko tiedon, jos alueellanne tapahtuu merkittäviä muutoksia asukkaiden poistumisturvallisuuteen vaikuttavissa tekijöissä? Emme, % Julkiset Iäkkäiden asumispalvelu 34 % 39 % Vammaisten henkilöiden asumispalvelu Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu 36 % 41 % 39 % 43 % Päihdekuntoutujien 42 % 43 % Kotipalveluasiakkaiden asunnot 60 % 57 % Yksityiset Anne Lounamaa 60

57 Mitkä ovat yleisimmin palotarkastuksissa havaitut puutteet? Laitosasuminen Poistumisreitit eivät ole esteettömät (45 %) Pelastussuunnitelma puuttuu tai on puutteellinen (39 %) Poistumisturvallisuusselvitys puuttuu/puutteellinen (35 %) Palveluasuminen Pelastussuunnitelma puuttuu tai on puutteellinen (37 %) Poistumisturvallisuusselvitys puuttuu/puutteellinen (36 %) Poistumisreitit eivät ole esteettömät (35 %) Tukiasuminen Poistumisturvallisuusselvitys puuttuu/puutteellinen (37 %) Pelastussuunnitelma puuttuu tai on puutteellinen (35 %) Kohde ei ole sopiva käyttötarkoitukseensa (28 %) Kotipalveluasiakkaiden asunnot Asukkaan varomaton avutulen käyttö (esim tupakointi) (39 %) Kohde ei ole sopiva käyttötarkoitukseensa (26 %) Kohteen palokuormaan liittyy ongelmia ( 24 %) Anne Lounamaa 61

58 Mitkä alla luetelluista tekijöistä mielestänne vaikuttavat palotarkastajan arvioon asumispalveluyksikön riskitasosta? Kyllä Ei EOS Yksikön koko? 76 % 19 % 5 % Pelastustoimen toimintavalmius? 66 % 31 % 4 % Asukkaiden toimintakyky? 96 % 2 % 2 % Tapahtuneet onnettomuudet? 70 % 24 % 7 % Läheltä piti tilanteet? 70 % 17 % 13 % Tekninen suojaustaso 96 % 2 % 2 % Rakennuksen soveltuvuus tarkoitukseensa 96 % 1 % 3 % Henkilökunnan määrä? 92 % 5 % 3 % Henkilökunnan osaaminen? 93 % 2 % 5 % Muu *) 42 % 9 % 49 % *) Henkilökunnan määrä Anne Lounamaa 62

59 Hyödyntääkö pelastuslaitoksenne edellisessä kysymyksessä mainittuja periaatteita riskien määrittämisessä? % Kyllä Ei EOS Anne Lounamaa 63

60 Tarvitsevatko pelastuslaitoksenne palotarkastajat koulutusta poistumisturvallisuusselvitysten tekemiseen (arviointiin)? Kyllä Ei EOS Anne Lounamaa 64

61 Kiitos! Anne Lounamaa 65

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys. Vesa-Pekka Tervo ylitarkastaja

Poistumisturvallisuusselvitys. Vesa-Pekka Tervo ylitarkastaja Poistumisturvallisuusselvitys Vesa-Pekka Tervo ylitarkastaja 2 Toimintakyky palon tapahtumahetkellä Tulipalossa olosuhteet ovat ihmiselle hengenvaaralliset jo muutamassa minuutissa, sillä savukaasut ovat

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Erityisasuminen Turjo Jaakkola

Erityisasuminen Turjo Jaakkola Erityisasuminen Mitä on erityisasuminen? Tarkoituksenmukainen asuminen ylipäänsä edistää asukkaan itsenäistymistä ja elämän hyvää hallintaa. Erityisryhmät tarvitsevat tarpeisiinsa erilaisia asuntoja, kuten

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö

Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö 2 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö / 15.10.2014 THL STEP-hanke 2014 1 Osan tavoite Tarjota tiivis yhteenveto sosiaali-

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen

Pelastuslain uudistaminen Pelastuslain uudistaminen Onnettomuuksien ehkäisy Valmistelun lähtökohtia Kalvojen pykälätekstit ovat versiosta 17.5.2010 Pykäläkalvoissa on punaisella fontilla nykyiseen pelastuslakiin verrattuna muutettu

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

MARJATILA TYÖNANTAJANA. Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset. Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen MARJATILA TYÖNANTAJANA Majoitustilat ja niille asetettavat vaatimukset Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Turvallinen työskentely ympäristö? Yhteisillä tiedolla Yhteisillä

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Keräilypakko ja vaaratilanteet: miten tunnistaa ja toimia? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatria Helsinki

Keräilypakko ja vaaratilanteet: miten tunnistaa ja toimia? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatria Helsinki Keräilypakko ja vaaratilanteet: miten tunnistaa ja toimia? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatria Helsinki 20.9.2017 Pakko-oireisen kirjon häiriöt tavallisesti on katsottu dysmorfisen ruumiinkuvahäiriön,

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu ja riskien arviointi uuden pelastuslain näkökulmasta

Pelastussuunnittelu ja riskien arviointi uuden pelastuslain näkökulmasta Pelastussuunnittelu ja riskien arviointi uuden pelastuslain näkökulmasta Riskiperusteisuuden toteutuminen PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 8.12.2010 Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo 1 - Lain tavoite Tämän

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

Paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki laitosasumis- ja kotipalveluja tarjoavissa yksiköissä

Paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki laitosasumis- ja kotipalveluja tarjoavissa yksiköissä Anne Lounamaa, Mirka Råback, Markus Grönfors, Antti Impinen, Nina Martikainen, Pirjo Lillsunde Paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt ja pelastuslaki laitosasumis- ja kotipalveluja tarjoavissa yksiköissä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 2015, Jyväskylä

Lisätiedot

OHJE 1 (9) AJä 24.11.2014 POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

OHJE 1 (9) AJä 24.11.2014 POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA OHJE 1 (9) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Laatimisvelvoite ja jatkotoimenpiteet Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista.

Lisätiedot

MITEN ASUNTOJEN PALOKUOLEMIA VOIDAAN TEHOKKAASTI VÄLTTÄÄ? Johtaja Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. 4.8.

MITEN ASUNTOJEN PALOKUOLEMIA VOIDAAN TEHOKKAASTI VÄLTTÄÄ? Johtaja Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. 4.8. MITEN ASUNTOJEN PALOKUOLEMIA VOIDAAN TEHOKKAASTI VÄLTTÄÄ? Johtaja Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Tilannekatsaus/tulipalot 31.7.2011 Rakennuspaloja keskimäärin 17,5/vrk Asuinrakennuspaloja

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:

sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen: OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä,

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Materiaalinen rajaus

Materiaalinen rajaus Menettelysäännökset oikeusturvan takeena palotarkastustoiminnassa Heikki Paajanen 6.2.2012 Materiaalinen rajaus Uusi laki selventää valvontatoiminnan ulottuvuuden (lain 2 ja 3 luvun säännösten noudattaminen).

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt. Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1

Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt. Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1 Palokatkosuunnittelun hyvät käytännöt Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 1 EI?? Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 2 EI?? Palokatkosuunnittelu SPPL I 11.11.2015 3 Palokatkot varmistamassa Pelastuslain

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Hoitolaitosten poistumisturvallisuusselvitys työryhmän loppuraportti. Poistumisturvallisuustilanne Suomessa 2014 vuoden lopussa

Hoitolaitosten poistumisturvallisuusselvitys työryhmän loppuraportti. Poistumisturvallisuustilanne Suomessa 2014 vuoden lopussa Hoitolaitosten poistumisturvallisuusselvitys työryhmän loppuraportti Poistumisturvallisuustilanne Suomessa 2014 vuoden lopussa Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 9.10.2015 Jyväskylä Janne Aso kumppanuusverkoston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke

Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon paloturvallisuuteen liittyvät käytännöt kotipalveluissa, tuki- ja palveluasumisessa; STEP II hanke Palotutkimuksen päivät 2015, Espoo Tarja Ojala, DI, KM, tutkija Palotutkimuksen

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma

Lisätiedot

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA

OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA OMATOIMINEN VARAUTUMINEN JA PELASTUSSUUNNITTELU KULTTUURIHISTORIALLISISSA KOHTEISSA Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille Perustuslaki 20 Kulttuuriomaisuuden

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle:

Määräaika toteuttamissuunnitelman laatimiselle: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 64 Poistumisturvallisuuden arviointi / Niemikotisäätiö, Puusuutarin tuetut asunnot, Puusuutarintie 2, 00620 Helsinki HEL 2014-011185 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi 1 Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Varkaus 4-11.2015 Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Miten saadaan turvallinen asumisympäristö? Yhteisellä tiedolla Yhteisellä taidolla

Lisätiedot

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh

KH 400 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginsihteeri Juha Willberg, puh Kaupunginhallitus 400 19.10.2015 Jari Nallin ym. valtuustoaloite asemakaavamääräysten muuttamiseksi siten, että kerrostaloista pelastautuminen/pelastaminen mahdollistuu nykyistä paremmin 774/00.02.04.00/2014

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA OHJE 1 (5) OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTU- MISTILOISSA Ohje on laadittu yhteistyössä kumppanuusverkoston pelastuslaitosten ja Kuntaliiton kesken ja sen tavoitteena on alueiden

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 Poistumisturvallisuuden arviointi / Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Stenbäckinkatu 7 HEL 2014-009245 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 18.7.2014 Päätös

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiö 2013 Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari Miksi pelastussuunnitelma? Pelastussuunnitelman tarkoituksena parantaa arjen turvallisuutta

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 10.11.2014 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Matti Orrainen 2.2. 1 Säädöksissä vaaditus turvallisuusasiakirjat 2.2.1. 1 Suunnittelun ja valmistelun turvallisuusasiakirja Valtioneuvoston asetuksessa (205/2006)

Lisätiedot

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus

Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Hoitolaitosten ja erityisryhmien paloturvallisuus Johtaja Ilkka Horelli Lounais-Suomen aluehallintovirasto 4.9.2015 1 Esityksen sisältö: 1) Tulipalo Turun yliopistollisen keskussairaalan A-sairaalassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Pelastuslaitos 6/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Pelastuslaitos 6/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 6 Poistumisturvallisuuden arviointi Suomen Terveystalo Oy, Terveystalo Kamppi, Jaakonkatu 3 HEL 2014-008917 T 09 00 00 Viite: Poistumisturvallisuusselvitys 30.6.2014

Lisätiedot

Poistumisturvallisuus selvitykset. Sosiaali- ja terveystoimi Pelastuslaitos 20.4.2016

Poistumisturvallisuus selvitykset. Sosiaali- ja terveystoimi Pelastuslaitos 20.4.2016 Poistumisturvallisuus selvitykset Sosiaali- ja terveystoimi Pelastuslaitos 20.4.2016 Osallistujat 89 henkilöä Vantaa Nurmijärvi Mäntsälä Pornainen Järvenpää Tuusula Hyvinkää Mehiläinen Attendo Esperi Care

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS 25.6.2013

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS 25.6.2013 KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS 25.6.2013 Tässä on palomestari Pentti Partasen luentoaineisto. Olen poistanut kuvat, koska niihin ei ole hankittu erikseen julkaisulupaa tässä yhteydessä. Mutta uskon että teille

Lisätiedot

nykyisyys- ja tulevaisuus sekä

nykyisyys- ja tulevaisuus sekä Erityisryhmien tuetun asumisen nykyisyys- ja tulevaisuus sekä turvallisuus ja asumislähtöisyys Kunta palvelujen tilaajana ( ja tuottajana) Patrik Silfverberg/ Vantaan kaupungin Päihdepalvelut XX Valtakunnalliset

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA

KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA 04.03.2014 KIEKKO-67 JUNIORIKIEKKO RY TURVALLISUUSASIAKIRJA Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa Kiekko-67 juniorikiekko ry:n jäseniä varautumisessa yhdistyksen toimintaan liittyvissä tapahtumissa

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon

Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa. Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Yhteistyö pelastusviranomaisten kanssa Tuulivoima seminaari Hankekehityksestä tuotantoon Pelastuslaitoksen näkökohta Tuulivoima on yleisesti hyväksytty tapa tuottaa sähköenergiaa ja tuulivoiman lisäämiseen

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

1. Pelastuslain ja asetuksen velvoitteet

1. Pelastuslain ja asetuksen velvoitteet Turvallisuusasiakirja Tämän turvallisuusasiakirjan tehtävä on opastaa :n jäseniä ja toimijoita varautumisessa seuran toimintaan liittyvissä tapahtumissa erilaisiin vaaratilanteisiin ja toimimaan niissä

Lisätiedot

Omatoiminen varautuminen 2014 (%)

Omatoiminen varautuminen 2014 (%) Väestön omatoiminen varautuminen on yleistynyt ja kehittynyt myönteisesti Omatoimisen varautumisen velvollisuuksia on jokaisella ihmisillä ja taloyhtiöillä. Pelastuslain velvoitteiden tavoitteena on, että

Lisätiedot

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli

Poistumiskoe velvoitetaan toteutettavaksi, mikäli OHJE 1 (6) POISTUMISKOE Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumiskokeen suunnittelemista ja toteuttamista. Poistumiskoe liittyy hoitolaitosten ja palvelu- ja tukiasumisen kohteiden

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Pelastuslaitos 21/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Pelastuslaitos 21/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 37 Poistumisturvallisuuden arviointi, Kestikuja ryhmäkoti, Kestikuja 2 HEL 2015-000993 T 09 00 00 Viite: Poistumisturvallisuuden arviointitilaisuus 11.2.2015 Päätös

Lisätiedot

KANSALLISEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN POISTUMIS- TURVALLISUUSSELVITYS- VELVOLLISTEN KOHTEIDEN TURVALLISUUSTASOSTA

KANSALLISEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN POISTUMIS- TURVALLISUUSSELVITYS- VELVOLLISTEN KOHTEIDEN TURVALLISUUSTASOSTA JULKAISU xxxx palvelualue xxxxtyöryhmä xx.x.2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto KANSALLISEN TILANNEKUVAN KOKOAMINEN POISTUMIS- TURVALLISUUSSELVITYS- VELVOLLISTEN KOHTEIDEN TURVALLISUUSTASOSTA Seppo

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Poistumisturvallisuuden arviointi / Pääkaupungin turvakoti ry, Turvakoti Toukola, Hämeentie 126 F HEL 2017-000149 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 3.1.2017

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ

OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ Ohjeen tarkoitus Tarkoitus on parantaa tilapäismajoituksen turvallisuutta. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen on paikallisen rakennuslupaviranomaisen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVERK OHJE TILAPÄISMAJOITUKSEN TURVALLISUUSJÄRJESTELYISTÄ KOKOONTUMISTILASSA Tämä ohje kumoaa aiemmat Helsingin kaupungin, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten tilapäismajoitusta

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI

Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset. Valmiusmestari Vesa Lehtinen LAHTI Kuntien valmiussuunnittelu ja alueen oppilaitokset Valmiusmestari Vesa Lehtinen 04.12.2017 LAHTI MITÄ VARAUTUMINEN ON?? Mikä meitä uhkaa? Varautuminen Toiminta, jolla varmistetaan tehtävien mahdollisimman

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot