KANSALLISEN SUURPETOPOLITIIKAN KEHITTÄMISARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLISEN SUURPETOPOLITIIKAN KEHITTÄMISARVIOINTI"

Transkriptio

1 KANSALLISEN SUURPETOPOLITIIKAN KEHITTÄMISARVIOINTI TARJOUS HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA -INSTITUUTTI Ruralia-instituutti, Kampusranta 9 C, Seinäjoki Puhelin , faksi (06) , Ruralia-institutet, Kampusranta 9 C, FI Seinäjoki Telefon , fax , Ruralia Institute, Kampusranta 9 C, FI Seinäjoki Phone , fax ,

2 2 Sisällysluettelo 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Tausta Tavoite Suunnitelma arviointityön toteuttamiseksi Arviointiraportin rakenne ja hankkeen toteuttamisen organisointi...5 Arviointiraportin rakenne...5 Hankkeen toteuttamisen organisaatio Käytettävät menetelmät, keinot ja työskentelytavat Palveluun tarjolla oleva henkilöstö Palvelun hinnoittelu Palvelun tarjoajan esittely Yrityksen perustiedot Referenssit Tarjouksen voimassaolo ja yhteystiedot...11

3 3 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet 1.1. Tausta Maa- ja metsätalousministeriö on vastannut kansallisten kannanhoitosuunnitelmien valmistelusta sudelle (toimeenpantu 2006), karhulle ja ilvekselle (toimeenpantu 2007) sekä ahmalle (viimeisteltävänä). Kannanhoitosuunnitelmien avulla on pyritty vastaamaan kansainvälisten sopimusten (Bernin sopimus; CBD; 92/43/ETY) vaatimuksiin lajien ekologisen kestävyyden toteuttamisesta ottaen samalla huomioon kansalliset tarpeet taloudellisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden takaamiseksi. Sidosryhmien ja kansalaisten osallistaminen kannanhoitosuunnitelmien valmisteluun on hoidettu laajojen kuulemisten kautta. Kansallista suurpetopolitiikkaa toteuttaa julkinen riistakonserni, joka vastaa riistakantojen elinvoimaisuudesta, turvaa riistavaran monipuolisen ja kestävän käytön sekä yhteen sovittaa riistatalouteen liittyviä erilaisia odotuksia. Kannanhoitosuunnitelmat ovat tärkein suurpetostrategian toteuttamisen väline. Suurpetojen kannanhoitosuunnitelmissa todetaan, että hoitosuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan. Tämä tarve on noussut etenkin suden kohdalla, mutta myös karhun ja ilveksen kohdalla on aika tähänastisen kannanhoidon arvioimiselle. Riistahallinnon uudistumisen myötä kentän toimijat hakevat edelleen kestäviä toimintamuotoja. Lisäksi prosessit ja toimenpiteet ohjauksen, tutkimuksen ja käytännön toteutuksen parissa, sekä etenkin kriisiytyneet tavoitteet ja näkemykset eri sidosryhmien välillä suurpetokantojen hoidosta ovat luoneet tarpeen kannanhoitosuunnitelmien päivittämiselle. Maa- ja metsätalousministeriön asettamassa tarjouspyynnössä kansallisen suurpetopolitiikan arvioimiseksi hankinnan kohteeksi asetetaan suurpetojen kannanhoitosuunnitelmien täytäntöönpanon arviointi kehittämisehdotuksineen. Käytännössä tämä tarkoittaa ministeriön suurpetojen metsästyksen rajoittamisesta annettujen asetusten, poikkeuslupien myöntämisen, suurpetojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisen, suurpetovahinkojen ennaltaehkäisyn, suurpetokantojen seurannan ja sitä tukevan tutkimuksen sekä näiden toimenpiteiden valmistelun ja osallistamisen arviointia. Arvioinnissa pyydetään ottamaan huomioon suurpetopolitiikan ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Ekologisen kestävyyden tarkastelussa on otettava huomioon suurpetokantojen kehitys tarkastelujaksolla, uhanalaisuusselvitys ja metsästyksen mitoitus. Taloudellisen kestävyyden tarkastelussa on otettava huomioon mm. hallinnon ja tutkimuksen kustannukset sekä suurpetovahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn osoitetut määrärahat. Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden tarkastelussa on otettava huomioon politiikan avoimuus, osallistavuus ja yhteiskunnallinen hyväksyntä.

4 Tavoite Tässä tarjottavassa kansallisen suurpetopolitiikan kehittämisarvioinnissa keskiössä ovat suurpetojen kannanhoitosuunnitelmat; miten niiden avulla on saavutettu suurpetojen kannanhoidon ekologinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen kestävyys. Tavoitteena on tuottaa kokonaisarvio kansallisen suurpetopolitiikan tarkoituksenmukaisuudesta, tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta vuosina ja sen kehittämismahdollisuuksista. Kehittämisarvioinnissa ja etenkin tehtävissä kehittämisehdotuksissa avainasemassa on eri toimijoiden ristiriitaisten tavoitteiden tarkastelu ja huomioon ottaminen niin, että suurpetokantojen hoitaminen voi jatkua nykyistä kestävämmällä pohjalla. Suurpetojen kannanhoitoon liittyvän konfliktikentän purkamisessa ja pohdinnassa keskiössä on arviointityöhön kiinteästi liittyvä riskianalyysiryhmän toiminta. Alla jäsenneltynä kehittämisarvioinnissa käsiteltäviä kysymyksiä. 1. Suurpetopolitiikan tarkoituksenmukaisuus. Miten tarkoituksenmukaisia toteutukseen valitut prosessit ja toimenpiteet ovat? Miten onnistuneesti kohde- ja sidosryhmät on tavoitettu ja miten hyvin niiden tarpeet on huomioitu? Voidaanko käytössä olevilla toimintatavoilla saavuttaa halutut tulokset ja vaikutukset? Tarkastelun kohteena ovat mm. metsästyksen mitoitus, suurpetoihin liittyvän hallinnon ja tutkimuksen mitoitus, suurpetovahinkojen korvaaminen ja niiden ennaltaehkäisy, sekä suurpetopolitiikan avoimuus ja osallistavuus. 2. Suurpetopolitiikan tuloksellisuus eli toimintatapojen ja prosessien onnistuminen. Ovatko toimintaprosessit tuottaneet toivottuja tuloksia? 3. Suurpetopolitiikan vaikuttavuus. Miten hyvin saavutetut vaikutukset toteuttavat asetettuja kannanhoidon ekologisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden tavoitteita? Vastaavatko nämä saavutetut vaikutukset odotuksia? 4. Suurpetopolitiikan tehokkuus. Lisäksi otetaan huomioon toimintatapojen arviointi tuloksellisuuden näkökulmasta sekä toiminnan tehokkuus, eli arvioidaan miten tehokkaasti tuloksia on saatu aikaan käytettävissä olevilla resursseilla. 5. Suurpetopolitiikan ulkoiset tekijät tunnistetaan mahdollisimman tarkasti, rakennetaan keinoja niiden hallintaan ja niissä tapahtuvien muutosten havaitsemiseen. Oletusten testaamisessa auttaa riskianalyysin laatiminen. 6. Toiminnan kehittämissuosituksia esitetään edellä mainittujen tarkastelujen pohjalta perustuen havaintoihin onnistuneista ja epäonnistuneista toimintatavoista.

5 5 2. Suunnitelma arviointityön toteuttamiseksi 2.1. Arviointiraportin rakenne ja hankkeen toteuttamisen organisointi Arviointiraportin rakenne Arviointiraportin kirjoitustyylinä on yleistajuinen julkaisu. Sen yleisrakennetta voidaan tässä vaiheessa kuvata seuraavasti: 1. Tehtävänanto, arviointikysymykset ja toteutus 2. Toimintaympäristön kuvaus 3. Lajikohtaiset arvioinnit; tarkastelujakson alku, prosessi, lopputilanne, muutos ja sen merkitys 4. Riskianalyysi 5. Lajikohtaiset kannanhoidolliset kehitysehdotukset 6. Arvioinnin yhteenveto Arviointi pohjautuu kehittävään arviointiin ja arvioinnin tukena käytetään loogista viitekehystä. Arviointiraportissa tarkastellaan suurpetokantojen kehitystä tarkastelujaksolla ja suurpetojen uhanalaisuusluokitustilanteen mahdollista muutosta tarkastelujakson aikana. Arvioinnin pohjana oleva tarkastelu suoritetaan kautta linjan lajikohtaisena tarkastellen kunkin suurpetolajin kannanhoidon onnistumista ekologisen, taloudellisen ja yhteiskunnallisen kestävyyden näkökulmasta arvioinnin kohdistuessa käytettyjen toimenpiteiden ja resurssien vaikutukseen kannanhoidon onnistumisessa. Arvioinnin mukana kulkeva lajikohtainen riskianalyysi tukee suurpetopolitiikalle asetettavia kehittämistoimenpiteitä. Suurpetopolitiikan tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa lajikohtaisen menetelmätarkastelun lisäksi selvitetään suurpetopoliittisten toimijoiden ja heidän välisensä työnjaon toteutumista yleisellä tasolla sekä tuotetaan meta-analyysi sidosryhmien ja kansalaisten kuulemisista ja analyysi osallistamisen onnistumisesta. Hankkeen toteuttamisen organisaatio Maa- ja metsätalousministeriön asettama ohjausryhmä seuraa ja ohjaa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmä osallistuu aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun, itse arviointiin ja kehittämisehdotusten pohdintaan. Ohjausryhmä vahvistaa käytettävät arviointimenetelmät hankkeen alussa. Hankkeessa perustettava suurpetopolitiikasta päättävistä, asiantuntevista sekä toteuttavista henkilöistä koostuva riskianalyysiryhmä vastaa riskianalyysin valmistelusta, jolla tuetaan arvioinnin kehittämistoimenpiteiden yhteiskunnallista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Riskianalyysiryhmän peruskokoonpanon lisäksi tilaisuuksissa konsultoidaan käsiteltävän aiheen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita. Alustavan lupauksensa osallistumisesta on antanut vanhempi tutkija, FT John Linnell NINA:sta (Norsk Institutt for naturforskning). Hänen asiantuntemuksensa käsittää uhanalaisten lajien suojelun haasteet lajin ekologisten ja yhteiskunnallisten vaatimusten ristiriitakentällä. Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto, vastaa arviointihankkeen toteutuksesta ja raportoinnista. Hankkeelle asetetaan johtaja Sami Kurki sekä projektipäällikkö Mari Pohja-Mykrä ja asiantuntija Päivi Pylkkänen. Hankkeen projektipäällikkö toimii ohjausryhmän sekä riskianalyysiryhmän sihteerinä. Kehittämisarviointi suoritetaan aikavälillä Arviointiraportin alustavia tuloksia tarjotaan käyttöön susikannan hoitosuunnitelman päivityksen tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä 2013.

6 Käytettävät menetelmät, keinot ja työskentelytavat Suurpetopolitiikan evaluoinnissa ollaan kiinnostuneita sekä prosesseista että tuloksista, joten arvioitavaa toimintaa ajatellaan pidemmällä aikajänteellä. Tässä pidemmän aikajänteen huomioon ottavassa arvioinnissa, eli kehittävässä arvioinnissa tarkastellaan sekä suurpetojen kannanhoidon alkutilannetta, toteutuneita toimenpiteitä ja käytössä olleita resursseja, kannanhoidon nykytilannetta ja tilanteessa tapahtunutta muutosta ja sen merkitystä. Kehittävässä arvioinnissa yhdistyvät sekä prosessiarvioinnin että tulosarvioinnin näkökulmat. Kehittävän arvioinnin ensisijaisena tehtävänä on tukea johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Kehittävässä arvioinnissa korostuu sidosryhmien aktiivinen osallistuminen arvioinnin suunnitteluun ja arviointiin sekä arviointitulosten perusteella tapahtuvaan jatkuvaan parantamiseen. Hankkeen ohjausryhmän toiminta on osa kehittävän arvioinnin toteutusta. Arvioinnissa otetaan huomioon toimintatapojen lisäksi erilaisia toiminnan tasoja: toiminnan hallinnoijat ja ohjaus, toteuttajat ja toteutus, kohderyhmät ja sidosryhmät. Suurpetopolitiikantoimintatapojen ja toimijoiden toiminnan arviointi toteutetaan sekä olemassa olevan dokumentaation pohjalta sisällönanalyysin menetelmin, että arvioinnin oman tiedonhankinnan keinoin, suorittamalla kyselyitä, haastattelemalla asiantuntijoita ja osallistamalla ulkomaalaisia asiantuntijoita. Arvioinnissa johtopäätösten välineenä käytetään loogista viitekehystä, joka on käytännössä nähtävä suurpetopoliittisten toimien ja kehittämistoimien logiikkana. Onko suurpetopolitiikan toimeenpanossa tehty oikeita asioita eli vastaavatko toteutetut toimet kehittämistarpeita ja miten aikaansaadut vaikutukset ratkaisevat kehittämistarpeita? Loogisen viitekehyksen mukaisesta tarkastelumallista nousevat erityisesti esille suurpetopolitiikan arvioinnin osalta hankkeen tavoitteissa esiin nostetut kysymykset; suurpetopolitiikan tarkoituksenmukaisuus, suurpetopolitiikan tuloksellisuus, suurpetopolitiikan vaikuttavuus, suurpetopolitiikan tehokkuus ja suurpetopolitiikan ulkoiset tekijät. Riskianalyysi suurpetopolitiikan onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä tehdään kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin keräämällä kokemusperäistä tietoa. Riskianalyysiryhmän kokoamisessa noudatetaan nk. PATperiaatetta, eli ryhmään kutsutaan sekä päättäviä, asiantuntevia että toteuttavia henkilöitä. Riskianalyysiryhmä pohtii lajeittain jo olemassa olevia sekä suurpetopolitiikan kehittämisehdotusten mukanaan mahdollisesti tuomia konflikteja sekä niiden ratkaisumalleja. Käytettävä aineisto suhteessa työskentelytapoihin ja strategisiin tavoitteisiin on esitetty seuraavassa taulukossa.

7 7 Strateginen tavoite Arvioitava kannanhoidollinen toimi Aineistomuoto ja -lähde Toteutustapa Suurpetokantojen kannanhoidon ekologinen kestävyys Suurpetokantojen kehitys tarkastelujaksolla Suurpetojen uhanalaisuusselvitys RKTL:n kanta-arviot Suurpetojen seurantamenetelmät Kyselyt tehdyistä ja toivotuista kannan laskentamenetelmistä riistanhoitoyhdistyksille. Tutkimukset suurpetojen salakaadoista. Uhanalaisuusselvitykset 2006 ja 2012 Tarkastellaan suurpetokantojen kehitystä ja verrataan niiden suuntaa tarkastelujaksolla verrattuna kannanhoidollisiin toimiin tarkastelujaksolla. Tarkastellaan keinoja löytää sidosryhmien yhteisesti hyväksymä kannankoon määrittäminen. Selvitetään suurpetojen uhanalaisuusluokituksen perusteet ja mahdollisen muutoksen syyt. Suurpetojen metsästyksen mitoitus Pyyntiluvat Poikkeusluvat poronhoitoalueelle Poliisin myöntämät poikkeusluvat Tarkastellaan metsästyksen mitoituksen onnistumista suhteessa kannankoon kehitykseen. Tarkastellaan poikkeuslupien myöntöperusteita ja niiden vastaamista tarpeeseen. Hallinnon ja tutkimuksen kustannukset Tilastot hallinnon ja tutkimuksen kustannuksista tarkastelujaksolla. Tarkastelujaksolla toimeenpantujen tutkimusten yhteenveto. Tarkastellaan tulos- ja resurssiohjauksen kustannustehokkuutta. Suurpetokantojen kannanhoidon taloudellinen kestävyys Suurpetovahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn osoitetut määrärahat Suurpetovahinkotilastot ja maksetut korvaukset Eri ennaltaehkäisykeinojen osoitettu tarve ja toteutuneet toimenpiteet kustannuksineen. Tarkastellaan vahinkojen korvaamiseen ja ennaltaehkäisyyn kohdennettujen varojen vastaamista todelliseen tarpeeseen sekä niiden kustannustehokkuutta, ja osallisuutta kannanhoidon yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden saavuttamisessa mm. eri elinkeinojen kannalta. Suurpetopolitiikan avoimuus Riistakonsernin tiedotus tarkastelujaksolla. Julkishallinnollisten kontrollointikeinojen tarkastelu. Tarkastellaan tiedotuksen kattavuutta ja sidosryhmien kannanottoja. Suurpetokantojen kannanhoidon yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kestävyys Suurpetopolitiikan osallistavuus Suurpetojen kannanhoidon tueksi valmistetut tutkimukset sidosryhmien ja kansalaisten kuulemisesta. Alueellisten riistaneuvostojen suurpetokuulemisten (syksyllä 2013) sidosryhmätöiden yhteenvedot Laaditaan yhteenveto kansalaisten ja sidosryhmien toivomuksista kannanhoidolle ja tarkastellaan niiden toteutumista sekä mahdollista muutosta tarkastelujaksolla. Suurpetopolitiikan yhteiskunnallinen hyväksyntä Tutkimustulokset suurpetojen salakaadoista. Lehdistökatsaus. Erävalvonnan asiantuntijan haastattelu Tarkastellaan sidosryhmien ja kansalaisten keinoja haastaa suurpetopolitiikka aktiivisin ja passiivisin keinoin ja tehdään analyysi sen vakavuudesta ja vaatimista toimenpiteistä.

8 8 3. Palveluun tarjolla oleva henkilöstö Johtaja, FT Sami Kurki Ruralia-instituutin johtaja. Asiantuntemus maaseutuyrittäjyys, innovaatioverkostot, maisemaekologia ja biodiversiteettikysymykset. Suurpetohankkeiden johtaminen. projektipäällikkö, FM Mari Pohja-Mykrä Työtehtävät käsittävät ihmisten ja eläinten välisen konfliktikentän hankkeiden suunnittelua, toteutusta ja koordinointia. Asiantuntemus vahinkoeläinlainsäädännön ja sidosryhmien eläinasenteiden kehittymisessä. asiantuntija, FM Päivi Pylkkänen Työtehtävät käsittävät arviointi- tutkimus- ja kehittämishankkeiden suunnittelua, toteutusta ja koordinointia. Asiantuntemus EU:n ja Suomen maaseutupolitiikassa sekä arvioinneissa, arviointitutkimuksessa ja arviointikoulutuksessa. Palveluun tarjolla olevan henkilöstön ansioluettelot ovat Liitteessä C. 4. Palvelun hinnoittelu Sitova enimmäispäivähinta on 800 (ei alv). Tarjouksen kokonaishinta kansallisen suurpetopolitiikan arvioinniksi on (ei alv.) Hankkeen yksityiskohtainen kustannusarvio on Liitteessä A. 5. Palvelun tarjoajan esittely 5.1. Yrityksen perustiedot Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Y-tunnus: Postiosoite: Kampusranta 9 C Seinäjoki Tarjouksen yhteyshenkilö: johtaja Sami Kurki p sposti: 5.2. Referenssit Ruralia-instituutin toimintoihin on kuulunut 25 toimintavuoden aikana mittavasti niin arviointi-, kehittämis- kuin tutkimushankkeita. Tehtävien ja toimeksiantojen suuren kokonaismäärän vuoksi tässä tarjouksessa kuvataan vain osa arviointiin, maaseutupolitiikkaan ja suurpetojen tutkimukseen liittyviä tehtäviä ja toimeksiantoja viime vuosilta. Ruralia-instituutin arviointi-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan voi tutustua instituutin verkkosivuilla

9 9 Pohjois-Pohjanmaan paikallinen maaseudun kehittäminen Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmien ohjelmakauden tulosten arviointi, ennakointi ja toimeenpanon kehittäminen. Maakunnan paikallista maaseudun kehittämistä tukeva asiantuntijaraportti (julkaistaan 2013). Työtä koordinoi Suomen Aluetutkimus FAR. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Kajaanin yliopistokeskus/aikopa toimivat asiantuntijakumppaneina. (Tilaaja: Pohjois-Pohjanmaan toimintaryhmät: Keskipiste-Leader ry, Rieska- Leader ry, Nouseva Rannikkoseutu ry, Jomma ry ja Myötäle ry.) Kouvolan seudun elintarviketalouden aluetaloudellisten vaikutusten arviointi ( ). Seudun elintarvike-talouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen. Nykytilanne (2011) ja alustavat lähtökohdat kehi-tysvisiolle. Julkaisu: Määttä S., Törmä H., Virtanen P., Hyyryläinen T. ja Pylkkänen P. 2012: Kouvolan seudun elintarviketalouden vaikutukset alueeseen ja työllisyyteen, Nykytilanne ja alustavat lähtökohdat kehitysvisiolle, Raportteja 86. Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto. (Tilaaja: Kouvolan kaupunki). Sitran Maaseutu Suomi -strategiassa asiantuntijaraportointi Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Maaseutu Suomi -strategiassa -prosessi on käsittänyt seminaarin ja kolmen sidosryhmätyöpajan sarjan tuottamaan impulsseja etenkin Euroopan unionin rahoituskauden maaseutuajatteluun ja -ohjelmatyöhön. Ruralia-instituutin asiantuntijatyöryhmä vastasi työpajojen raportoinnista ja Maaseutu Suomi -strategiassa -loppuraportin ja tiivistelmäjulkaisun kirjoittamisesta. Julkaisu: (Tilaaja Sitra). Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n arvioinnit Kokonaisuuteen sisältyy maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän YTR:n itsearviointi ja osallistuminen yhteistyöryhmän ulkoiseen arviointiin arviointikonsortion osana. Julkaisut: Hyyryläinen T. 2010: Maaseutupolitiikan YTR. Itsearviointitutkimus. Julkaisuja 20. Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto. Sillanpää K., Ålander T., Pylkkänen P., Kytölä L. & Keränen R Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän arviointi Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja, Tampereen Yliopistopaino Oy, Tampere. (Tilaaja maa- ja metsätalousministeriö/maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR). Innovaatiotoiminnan edistäminen maaseudulla Tutkimushanke kattoi maaseudun innovaatiotoiminnan tukemisen kannalta keskeiset toimijat ja politiikanlohkot. Tarkasteltavina olivat elinkeinopolitiikan ja maaseutupolitiikan linjaukset ja keinovalikoimat maaseudun innovatiivisuuden tukemisessa. Erityisinä tutkimuskohteina olivat seudulliset kehittämisyhtiöt sekä paikalliset toimintaryhmät. Tutkimuskohteina olivat Kouvolan seutu, Pielisen Karjala, Etelä-Pohjanmaa sekä Ylä-Pirkanmaa. Tutkimuksen toteuttivat Ruralia-instituutti, Sente sekä Joensuun yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Julkaisu: (Tilaaja: työ- ja elinkeinoministeriö) Leader-metodin kehittämisprosessi Prosessi tuotti perusteltuja esityksiä toimintaryhmätyön ja Leader-metodin kehittämiseksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Sen kautta saatiin tietoa ja ehdotuksia tulevan ohjelmakauden (2014-) suunnitteluun ja toteutukseen. Työskentelyprosessi kohdentui paikallisten toimintaryhmien toimijoihin, mutta myös eri tasoilla toimiviin viranomaisiin. Prosessista vastasi Ruralia-instituutti ja partnereina olivat Oulun yliopisto ja Otavan opisto. (leadermetodi.ning.com) (Tilaaja: MAVI). Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ( ) ennakkoarviointi. Ruralia-instituutin yhteistyökumppaneina tässä laajassa arvioinnissa olivat Helsingin yliopiston soveltavan biologian laitos, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ja MTT-taloustutkimus. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ( ) ennakkoarviointi. Maa- ja metsätalousministeriö (Tilaaja: maa- ja metsätalousministeriö). New Rural Governance in Diffused Power Contexts ( ). Hajautettu hallinta ja valta maaseutupolitiikan kontekstissa hankkeessa tarkasteltiin tutkimuslähtöisesti suomalaisen maaseutupolitiikan verkostoarkkitehtuuria, suomalaista toimintaryhmätyötä ja eurooppalaisen/suomalaisen maaseutupolitiikan arviointikäytäntöjä. Suomen akatemian tutkimushanke.

10 10 EU:n 6. puiteohjelma IN-SIGHT - Strengthening Innovation Processes for Growth and Development Hankkeessa rakennettiin käsitteellinen viitekehys ja tietopohja eurooppalaiseen maatalouden ja maaseudun innovaatiopolitiikasta. Mukana olivat Suomen lisäksi Latvia, Saksa, Hollanti, Italia, Ranska ja Sveitsi. Ruralia-instituutin vastuulla oli koordinoida maaseudun uusiin palveluliiketoimintoihin liittyvää teemaa. European Midterm evaluation on Leader + (2006). Kysymyksessä oli eurooppalainen synteesi eri maiden Leader-väliarvioinneista. Ruralia-instituutti toimi tässä alihankkijana itävaltalaiselle ÖIR tutkimuslaitokselle. Synthesis of mid-term evaluations of Leader + -programmes. Final Report. ÖIR Managementdienste GmbH. Commissioned by European Commission DG Agri. ANr. A Vienna. http: //ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/leaderplus/index_en_htm. Suomen Leader+ -ohjelman väliarvioinnit ( ). Ruralia-instituutti (koordinoi Suomen Leader+ - ohjelman ( ) laajaa kaksivaiheista väliarviointiprosessia. Yhteistyökumppaneina arvioinnissa olivat Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti, Suomen aluetutkimus FAR ja Vaasan yliopiston Levóninstituutti. Arviointiprosessin osana järjestettiin myös arviointikoulutusta ja seminaareja sekä toimitettiin arvioinnin monikielinen julkaisu. Suomen Leader+ -väliarviointi 2003, Maa- ja metsätalousministeriön raportteja 2/2004 & Suomen Leader+ -väliarviointi 2005, Maa- ja metsätalousministeriö (Tilaaja: maa- ja metsätalousministeriö) European Leader mainstreaming assessment (2004). Kysymyksessä oli EU-komission käynnistämä erillistutkimus, jossa arvioitiin eri maissa käytettyjä menetelmiä, joilla Leader-lähestymistapaa oli sovellettu Leader II ja Leader + -ohjelmia laajemmin. Suomen valtavirtaistaminen oli yksi tapaustutkimus, jonka osalta Ruralia-instituutti toimi alihankkijana itävaltalaiselle ÖIR tutkimuslaitokselle. Methods for and Success of Mainstreaming Leader Innovations and Approach into Rural Development. Final Report. ÖIR- Managementdienste GmbH. Commissioned by European Commission DG Agriculture, Unit G4. ANr. A Vienna. Suomen susikannan hoitosuunnitelma ( ). Ruralia-instituutti vastasi kansallisen susikannan hoitosuunnitelman valmistelusta ja toteutti laajan kansallisten ja alueellisten sidosryhmien sekä kansalaisten kuulemisen kannanhoidon tueksi. Julkaisuja: Bisi J. & Kurki S Susipuhetta Suomessa Maakunnalliset ja kansalliset odotukset ja tavoitteet susikannan hoidossa. Julkaisuja 3, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto, Seinäjoki. Bisi, J., Kurki, S., Svensberg, M & Liukkonen, T Human dimensions of wolf (Canis lupus) conflicts in Finland. European Journal of Wildlife Research 53: ; Bisi, J., Liukkonen, T., Mykrä, S., Pohja-Mykrä, M. & Kurki, S The good bad wolf wolf evaluation reveals the roots of the Finnish wolf conflict. European Journal of Wildlife Research 56: Suomen karhukannan hoitosuunnitelman valmistelu ( ). Ruralia-instituutti vastasi kansallisen karhukannan hoitosuunnitelman valmistelusta ja toteutti laajan kansallisten ja alueellisten sidosryhmien sekä kansalaisten kuulemisen kannanhoidon tueksi. Julkaisu: Mykrä S, Liukkonen T., Bisi J. & Kurki S Kansalaisten karhukannat. Julkaisuja 6, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto, Seinäjoki. Suomen ilveskannan hoitosuunnitelman valmistelu ( ). Ruralia-instituutti vastasi kansallisen ilveskannan hoitosuunnitelman valmistelusta ja toteutti laajan kansallisten ja alueellisten sidosryhmien sekä kansalaisten kuulemisen kannanhoidon tueksi. Julkaisuja: Liukkonen T., Mykrä S., Bisi J. & Kurki S. & Ilveksiä ja ihmisiä. Julkaisuja 7, Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto, Seinäjoki; Liukkonen, T., Mykrä, S., Bisi, J. & Kurki, S Conflicts and compromises in lynx (Lynx lynx) conservation and management in Finland. Wildlife Biology 15(2): Suomen ahmakannan hoitosuunnitelman valmistelu (2007). Ruralia-instituutti vastasi kansallisen ahmakannan hoitosuunnitelman valmistelusta ja toteutti laajan kansallisten ja alueellisten sidosryhmien sekä

11 11 kansalaisten kuulemisen kannanhoidon tueksi. Julkaisu: Pohja-Mykrä M. & Kurki S Asialistalla ahma. Julkaisuja 13, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Oy Fram Ab, Vaasa. Suurpetojen haaskaruokinnan yhteiskunnallisen kestävyyden haasteet (2008). Suurpetojen haaskaruokintaan liittyvien ristiriitojen tarkastelu eri sidosryhmien näkökulmasta arvokeskustelun pohjaksi ja luontoyrittäjyyden kestäväksi kehittämiseksi. Yhteistyökumppanina RKTL:n Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimus. Julkaisu: Pohja-Mykrä M. & Kurki S Suurpetojen haaskaruokinnan sosiaalisen kestävyyden haasteet. Julkaisuja 16, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti. Oy Fram Ab, Vaasa. Kohti suurpetojen kannanhoidon yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä: oman käden oikeus suurpetojen kannanhoidossa; taustat, merkitys ja tulevaisuuden näkymät ( ) Suurpetojen salakaadot poliisin tutkintapyynnöissä ja käräjäoikeuksien tuomioissa vuosina , salakaatojen syyt ja yhteisön tuki suurpetojen salakaadoille. Julkaisuja: Pohja-Mykrä M Motives for large carnivore poaching Instrumental case study from Finland (käsikirjoitus); Pohja-Mykrä M. & Kurki S Strong Community Support to Poaching Challenges Wolf Management (käsikirjoitus); Pohja-Mykrä M. & Kurki S. 2013: Suurpetopolitiikka kriisissä - Salakaadot ja yhteisön tuki, Raportteja 98, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki (painossa). 6. Tarjouksen voimassaolo ja yhteystiedot Tarjous on voimassa saakka. Seinäjoella Sami Kurki, johtaja Ruralia-instituutti, Helsingin yliopisto Yhteystiedot johtaja Sami Kurki Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti Kampusranta 9 C Seinäjoki p sposti:

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous

Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Suurpetopolitiikan arviointi Ohjausryhma 3 kokous Aika: ma 16.12.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Läsnä: Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3 A, Helsinki, Kokoustila Niskavuori Jaana Husu-Kallio,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS Hyväksytty hallituksessa 24.2.2014 TOIMINTAKERTOMUS ja TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2013 Suomen riistakeskus Fantsintie 13-14 00890 HELSINKI Y-tunnus 0201724-4 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI

LOPPURAPORTTI TULEVAISUUSSELONTEON ENNAKOINTIHANKKEEN ARVIOINTI Vastaanottaja Valtioneuvoston kanslia Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes Suomen itsenäisyyden juhlarahasto - Sitra Suomen Akatemia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Kesäkuu, 2013 LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

Osallistuva suunnittelu maatalouden ympäristöpolitiikassa

Osallistuva suunnittelu maatalouden ympäristöpolitiikassa MTT:n selvityksiä 7 Osallistuva suunnittelu maatalouden ympäristöpolitiikassa - Viljelijöiden näkemyksiä osallistumisesta, vaikuttamismahdollisuuksista ja ympäristönhoidosta Laura Kröger Talous MTT:n selvityksiä

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors

Report. Available in LSE Research Online: May 2013. 2005 The Authors Hannu Nieminen, Salli Hakala, Hannele Huhtala, Leif Aberg, Thomas Slatis and Johanna Tarviainen VISA - valtionhallinnon viestinnän seurantaja arviointijärjestelmä, osa I Report Original citation: Nieminen,

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI

KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUDEN ARVIOINTIMALLI Arviointi 7/98 OPETUSHALLITUS 1998 Opetushallitus Graafinen suunnittelu ja taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-0271-2 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki

Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Teknologiahautomot kasvun tukena Ulla Hytti, Katja Mäki Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen loppuarviointi Sitran raportteja 77 Teknologiahautomot kasvun tukena Yrke-hankkeen

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä

Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Teknologiaohjelmat ja innovaatioiden kehittäminen muuttuvassa markkinaympäristössä Arviointiraportti Mari Hjelt Ylva Gilbert Alina Pathan Teknologiaohjelmaraportti 7/2005 Helsinki 2005 Kilpailukykyä teknologiasta

Lisätiedot

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2006 Yhteinen arviointimalli CAF (Common Assessment Framework) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2006 Edita Prima Oy ISBN 978-951-804-733-2 (nidottu) ISBN 978-951-804-734-9 (pdf) Sisällys

Lisätiedot

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta

Kansallisen laatustrategian väliarviointi alkutuotannon osalta Loppuraportti 29.12. 2003 Konsulttitoimisto Terra Oy Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 LYHENTEET... 5 1. TIIVISTELMÄ... 6 2. JOHDANTO... 7 2.1. TAUSTA... 7 2.2. METODOLOGIA... 8 2.3. KESKEISET KÄSITTEET...

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA SUOMEN RIISTAKESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSIKSI 2013-2015 1. VUOSIEN 2013 2017 STRATEGISET TAVOITTEET 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön muutokset

Lisätiedot

Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön näkökulmasta

Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön näkökulmasta Metsätieteen aikakauskirja t u t k i m u s a r t i k k e l i Mikko Kurttila Mikko Kurttila, Pekka Leskinen, Jukka Tikkanen ja Anssi Niskanen Alueellisten metsäohjelmien kehittäminen toimintaympäristön

Lisätiedot

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö

Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutu ja kansainvälinen yhteistyö Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) kansainvälisen yhteistyön toimintastrategia 2010 2013 ja maaseutupolitiikan kansainvälisiä toimintatapoja Maaseutupolitiikan

Lisätiedot