VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET"

Transkriptio

1 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa ei ole esitetty täydellisesti kaikkia hyväksyttäviä näkökohtia tai vastauksia tehtäviin. Vastausten arvostelussa on voinut saada lisäpisteitä riittävän perustelluista ja olennaisista havainnoista, vaikka niitä ei ole mainittu arvosteluperusteessa. Arvosteluperusteessa esitetyt lainsäädännön sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan tulkinnat liittyvät kunkin tehtävän vastausten arvosteluun vain tässä tutkinnossa. Arvosteluperusteen tulkintoja ei voi esittää tilintarkastuslautakunnan (TILA) kannanottoina muissa asiayhteyksissä.

2 Vuoden 2012 KHT- ja HTM-tutkintojen laatimiseen ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Tutkintotyöryhmä: Puheenjohtaja KHT Hannu T. Koskinen Kaarina Ijäs HTM Jaakko Gävert suunnittelija Heidi Haukkala päällikkö Hanna Kattainen suunnittelija Annika Mäki Asiantuntijat: KHT Ilkka Kujala KHT Kari Rantala KHT Tomi Seppälä KHT Erkka Talvinko KHT Reino Tikkanen VT Jaakko Turunen

3 2 Tehtävä 1 (40 pistettä) 1. Kyseessä on IFRS 2:n soveltamisalaan kuuluva palkitsemisjärjestely (2,0 pistettä). Kyseessä ei ole IAS 19:n alainen bonusjärjestely. IFRS 2.2 c-kohdan mukaan IFRS 2:n soveltamisalaan kuuluvat kaikki osakeperusteisesti maksettavat liiketoimet, joissa yhteisö vastaanottaa tai hankkii tavaroita tai palveluja, ja järjestelyn ehtojen mukaan joko yhteisö tai kyseisten tavaroiden toimittaja tai palvelujen tarjoaja saa valita, suorittaako yhteisö liiketoimesta maksun käteisvaroina (tai muina varoina) vai laskemalla liikkeeseen oman pääoman ehtoisia instrumentteja (1,0 pistettä). IFRS 2:n Liite A:ssa omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi on määritelty osakeperusteisesti maksettavaksi liiketoimeksi, jossa yhteisö vastaanottaa tavaroita tai palveluja omia oman pääoman ehtoisia instrumenttejaan (joihin osakkeet ja osakeoptiot kuuluvat) vastaan (1,0 pistettä). IFRS 2.41:n mukaan, mikäli yhteisöllä on valinnanvapaus eli määräysvalta valita, suorittaako se palkkion maksun rahana tai osakkeina, on yhtiön ratkaistava, onko sillä olemassa oleva velvoite käteismaksun suorittamiseen (1,0 pistettä). Koska yhtiön aikaisempana käytäntönä on ollut suorittaa kyseiset maksut osakkeina, on IFRS 2.43:n mukaan kyseessä omana pääomana maksettava osakeperusteinen liiketoimi (2,0 pistettä). IFRS 2.34 myös toteaa, että sellainen osakeperusteisesti maksettava liiketoimi, jossa yhteisöllä tai vastapuolella on valinnan vapaus, käsitellään omana pääomana maksettavana osakeperusteisena liiketoimena, jos ja vain siltä osin kuin velvoitetta käteismaksun suorittamiseen ei ole (1,0 pistettä). Kirjattu velka tulee siis siirtää omaan pääomaan saman määräisenä (2,0 pistettä). (Yhteensä 10 pistettä) 2. IFRS 3.10:n mukaan hankkijaosapuolen on hankinta-ajankohtana kirjattava hankitut yksilöitävissä olevat varat, vastattaviksi otetut velat ja mahdollinen hankinnan kohteessa oleva määräysvallattomien omistajien osuus erillään liikearvosta (1,0 pistettä). Ypsilon Oy:n logo täyttää yksilöitävyyskriteerin, koska se esimerkiksi voitaisiin lisensioida jollekin kolmannelle osapuolelle (2,0 pistettä). IFRS 3.18:n mukaan hankkijaosapuolen on arvostettava hankitut yksilöitävissä olevat varat ja vastattaviksi otetut velat niiden hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin (1,0 pistettä). IFRS 3.B43 käsittelee omaisuuseriä, joita hankkijaosapuoli ei aio käyttää tai joita se aikoo käyttää eri tavalla kuin muut markkinaosapuolet niitä käyttäisivät. IFRS 3.B43 toteaa, että hankkijaosapuolen aikomuksena voi olla kilpailullisista tai muista syistä, että se ei käytä hankittua omaisuuserää (esimerkiksi tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvää aineetonta hyödykettä) tai että se käyttää omaisuuserää eri tavalla kuin muut markkinaosapuolet sitä käyttäisivät. Hankkijaosapuolen on kuitenkin arvostettava omaisuuserä käypään arvoon, joka määritetään sen mukaisesti, miten muut markkinaosapuolet sitä käyttäisivät (3,0 pistettä). Yhtiön on arvostettava Ypsilon Oy:n logo käypään arvoon ja poistettava se vaikutusaikanaan, joka on suhteellisen lyhyt aika eli aika, jona kilpaileva logo menettää arvonsa (2,0 pistettä). Hankintamenolaskelma on tilinpäätöksessä merkittävä IFRS 3.45:n mukaan alustavaksi, koska Ypsilon Oy:n logon arvo on vielä määriteltävä (1,0 pistettä). (Yhteensä 10 pistettä) 3. IAS 39.43:n mukaan kun rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka merkitään alun perin kirjanpitoon, on se arvostettava käypään arvoon, johon lisätään kyseisen rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan hankinnasta tai liikkeeseenlaskusta välittömästi johtuvat transaktiomenot,

4 3 kun kyseessä on sellainen rahoitusvaroihin kuuluva erä tai rahoitusvelka, jota ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti (2,0 pistettä). Yhtiön valtiolta saama laina tulee arvostaa käypään arvoon ensimmäistä kertaa sitä kirjattaessa. Laina tulee jakaa kirjanpidossa kahteen osaan, yhtäältä velaksi euroa ja toisaalta jaksotetuksi tuloksi euroa (2,0 pistettä). Jälkimmäinen erän katsotaan olevan julkista avustusta, koska sen katsotaan olevan hyötyä markkinakorkoa alhaisemmasta korkoprosentista (IAS 20.10A) (2,0 pistettä). IAS 39.47:n mukaan alkuperäisen kirjaamisen jälkeen laina on arvostettava jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen (1,0 pistettä). Kyseessä on tutkimusprojektiin liittyvä laina. IAS 20.20:n mukaan sellainen julkinen avustus, joka saadaan korvauksena jo toteutuneista kuluista tai tappioista tai välittömänä rahallisena tukena yhteisölle ilman, että siihen liittyy tulevaisuudessa toteutuvia menoja, on kirjattava tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana oikeus sen saamiseen syntyy (1,0 pistettä). Tehtäväasettelusta ilmenee, että tutkimusprojekti on vasta aluillaan. Tällöin IAS 20.12:n mukaan julkiset avustukset on kirjattava tulosvaikutteisesti systemaattisella tavalla niillä kausilla, joilla yhteisö kirjaa kuluksi menot, joita avustukset on tarkoitettu kattamaan (1,0 pistettä). Saatu korkohyöty euroa jaksotetaan viiden vuoden aikana tuloslaskelmaan tuotoksi sitä mukaa kun tutkimuskuluja kirjataan tuloslaskelmaan arvioitujen viiden vuoden kokonaiskulujen suhteessa (1,0 pistettä). (Yhteensä 10 pistettä) 4. IFRS 5 käsittelee myytävissä olevia pitkäaikaisia omaisuuseriä ja lopetettuja toimintoja. IFRS 5.6:n mukaan yhteisön on luokiteltava pitkäaikainen omaisuuserä (tai luovutettavien erien ryhmä) myytävänä olevaksi, jos sen kirjanpitoarvoa vastaava määrä tulee kertymään pääasiallisesti omaisuuserän myynnistä sen sijaan, että se kertyisi omaisuuserän jatkuvasta käytöstä (2,0 pistettä). IFRS 5.15:n mukaan yhtiön on arvostettava myytävänä olevaksi luokiteltu rakennus kirjanpitoarvoon tai myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon sen mukaan, kumpi näistä on alempi (2,0 pistettä). Poistamatta oleva kirjanpitoarvo euroa oli luokitteluhetkellä alempi edellä mainituista kahdesta (1,0 pistettä). IFRS 5.25:n mukaan yhteisö ei saa tehdä pitkäaikaisesta omaisuuserästä poistoja (tai hankintamenon jaksotuksia) erän ollessa luokiteltuna IFRS 5:n mukaisesti (1,0 pistettä). IFRS 5.20:n mukaan yhteisön on kirjattava arvonalentumistappio, kun omaisuuserän (tai luovutettavien erien ryhmän) kirjanpitoarvo alun perin tai myöhemmin alennetaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyä käypää arvoa vastaavaksi, siltä osin kuin arvonalentumistappio ei ole kirjattu kappaleen 19 mukaisesti (2,0 pistettä). Yhtiön tekemä arvonalennus on täysin oikein (2,0 pistettä). (Yhteensä 10 pistettä)

5 4 Tehtävä 2 1 (30 pistettä) 1. Perustelu yhdistelyyn (2 pistettä) Yhtiöt yhdistellään konserniin kuulumisensa ajan. 2. Oikeiden tuloslaskelmien ja taseiden konsolidoiminen (3 pistettä) Jokainen väärä tuloslaskelma tai tase tai väärin kurssattu tuloslaskelma tai tase vähentää täysiä pisteitä 0,5 pisteellä. 3. Konsernirakenne, sen muutokset ja konserniomistuksen eliminoinnit (yhteensä 11 pistettä) a. Uuden konserniyhtiön hankinta (3 pistettä) Beta Oy:n osakkeiden eliminointi ja hankintamenolaskelma (eliminointivienti 6) (hankintamenolaskelma 1 p, liikearvo 1 p, liikearvon poisto 2 1 p) b. Konserniyhtiön myynti (4 pistettä) Epsilon Oy:n myyntivoiton korjaus; summa 1 p + asia 2 p (3 p) sekä Epsilon Oy:n myyntihetken tilikauden voiton lisäys taseen voittoon (eliminointiviennit 3 ja 4) (1 p) c. Konserniyhtiön fuusio (3 pistettä) Alpha Oy:n fuusiovoiton eliminointi; summa 1 p + asia 1 p (eliminointivienti 5) d. Konserniyhtiön perustaminen - konserniomistuksen eliminointi (1 piste) Delta Maskin Ab (eliminointivienti 9) 4. Konsernin sisäisten tapahtumien eliminointi (yhteensä 8 pistettä) a. Keskinäiset osingot (1 piste) Emoyhtiö (eliminointivienti 2) b. Keskinäiset myynnit ja ostot (3 pistettä) Beta Oy:n myynti emoyhtiölle (eliminointivienti 7) (1 p) Beta Oy:n myynti Epsilon Oy:lle (eliminointivienti 8) ) (1 p) Emoyhtiön myynti Delta Maskin Ab:lle (eliminointivienti 11) (1 p) c. Sisäisen katteen eliminointi (2 pistettä) Delta Maskin Ab:n varaston sisäinen kate (eliminointivienti 11) d. Keskinäiset saamiset ja velat, korot (2 pistettä) emoyhtiön ja Delta Maskin Ab:n väliset lainat ja korot (eliminointivienti 10) (1 p) emoyhtiön ja Delta Maskin Ab:n väliset (eliminointivienti 12) (1 p) 5. Poistoerot (3 pistettä) emoyhtiön poistoeron jako omaan pääomaan ja verovelkaan (eliminointivienti 1) (1 p) Beta Oy:n poistoeron jako omaan pääomaan ja verovelkaan (eliminointivienti 13) (1 p) Delta Maskin Ab:n poistoeron jako omaan pääomaan ja verovelkaan (eliminointivienti 14) (1 p) 1 Tehtävän yksinkertaistamiseksi konsernituloslaskelma ja tase on esitetty taulukoissa KILAn antamaa yleisohjetta konsernitilinpäätöksen laatimisesta ( ) suppeampana. 2 Liikearvon poistot ovat olleet vapaasti kokelaan määriteltävissä.

6 5 6. Laskennalliset verot (1 piste) emoyhtiön sisäisestä katteesta Delta Maskin Ab:n varastossa (eliminointivienti 11) 7. Muuntoerot (2 pistettä) Delta Maskin Ab:n oma pääoma (eliminointivienti 9) (1 p) Delta Maskin Ab:n poistoero (eliminointivienti 14) (1 p)

7 6 Gruppo-konserni Gruppo Delta Eliminointi/ Eliminointi/ Eliminointi/ Eliminointi/ Eliminointi/ Konserni yhteensä 2012 Superior Oy Alpha Oy Beta Oy Maskin AB Epsilon Oy Konsolidointi- Konsolidointi- Konsolidointi- Konsolidointi- Konsolidointi viennit viennit viennit viennit viennit Gruppo Superior Oy Alpha Oy Beta Oy Delta Maskin AB Epsilon Oy TULOSLASKELMA Eliminointiviennin nro Liikevaihto , Hankinnan ja valmistuksen kulut , BRUTTOKATE Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä Myyntivoitot (-tappiot) saman konsernin yrityksistä , Korkokulut saman konsernin yrityksille Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Eliminointiviennin nro Eliminointiviennin nro Eliminointiviennin nro Eliminointiviennin nro

8 7 Gruppo-konserni Gruppo Delta Eliminointi/ Eliminointi/ Eliminointi/ Eliminointi/ Eliminointi/ Konserni yhteensä 2012 Superior Oy Alpha Oy Beta Oy Maskin AB Epsilon Oy Konsolidointi- Konsolidointi- Konsolidointi- Konsolidointi- Konsolidointi viennit viennit viennit viennit viennit Gruppo Superior Oy Alpha Oy Beta Oy Delta Maskin AB Epsilon Oy Eliminointiviennin nro TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Konserniliikearvo * 0 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , Saamiset saman konsernin yrityksiltä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio , , , Tilikauden voitto , Muuntoerot , OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ * TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Verovelat , Siirtovelat LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ Eliminointiviennin nro Eliminointiviennin nro Eliminointiviennin nro Eliminointiviennin nro * korjattu kirjoitusvirheenä

9 8 Gruppo Superior Oy TULOSLASKELMA Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut BRUTTOKATE Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä Myyntivoitot (-tappiot) saman konsernin yrityksistä Korkokulut saman konsernin yrityksille 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

10 9 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Fuusiotappio 0 0 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille 0 0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille 0 0 Ostovelat Verovelat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

11 10 Alpha Oy 6 kk 12 kk TULOSLASKELMA Liikevaihto Tytäryhtiö Alpha Oy:n fuusiovoitto Hankinnan ja valmistuksen kulut Emon osakkeiden tasearvo BRUTTOKATE Tyttären oma pääoma fuusiohetkellä Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Fuusiovoitto Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Eliminointi: Fuusiovoitto Rahoitustuotot ja -kulut Tilikauden tulos Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0 0 Edellisten tilikausien voitto Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0 0 Myyntivoitot (-tappiot) saman konsernin yrityksistä 0 0 Korkokulut saman konsernin yrityksille 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

12 11 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 0 Liikearvo 0 0 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0 0 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Velat saman konsernin yrityksille 0 0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 0 Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Velat saman konsernin yrityksille 0 0 Ostovelat Verovelat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

13 12 Beta Oy / /2011 TULOSLASKELMA Sisäinen myynti emoyhtiölle: * 30 % Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut Sisäinen myynti Epsilon Oy:lle BRUTTOKATE *10% Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksistä 0 0 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0 0 Myyntivoitot (-tappiot) saman konsernin yrityksistä 0 0 Korkokulut saman konsernin yrityksille 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 0 0 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

14 13 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Liikearvon laskenta Liikearvo 0 0 Aineelliset hyödykkeet Hankintahetken oma pääoma Koneet ja kalusto Hankintahetken poistoero Sijoitukset Poistoeron verovelka Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0 Hankintahetken korjattu oma pääoma Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Kauppahinta VAIHTUVAT VASTAAVAT Liikearvo Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Eliminointiviennit VASTATTAVAA Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien voitto/tappio*) Osakepääoma Tilikauden voitto Muut rahastot Tytäryhtiöosakkeet Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Liikearvo Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto *) ( )= OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

15 14 TILINPÄÄTÖSSIIRTYMIEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille 0 0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille 0 0 Ostovelat Verovelat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

16 15 Delta Maskin AB Tuloslaskelman Taseen SEK muuntamisessa muuntamisessa TULOSLASKELMA käytettävä käytettävä Ruotsin kruunun kursseja valuuttakurssi valuuttakurssi Liikevaihto ,1 9,0 9, ,3 Tilikauden keskikurssi Hankinnan ja valmistuksen kulut ,1 Tilikauden toisen vuosipuoliskon keskikurssi BRUTTOKATE , Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Eliminoidaan konsernin myynti Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 ja varaston sisäinen kate Ostot Liiketoiminnan muut kulut Vaihto-omaisuus LIIKEVOITTO Hankinnan ja valmistuksen kulut Laskennallinen vero Laskennallinen Rahoitustuotot ja -kulut verosaaminen Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tilikauden voitto Korkotuotot saman konsernin yrityksistä 0 0 Myyntivoitot (-tappiot) saman konsernin yrityksiltä 0 0 Sisäiset ostot: Korkokulut saman konsernin yrityksille Hankinnan ja valmistuksen kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Vaihto-omaisuus Korko- ja muut rahoituskulut 0 0 Yhteensä SEK VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA EUR TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vaihto-omaisuuden sisäinen kate: Poistoeron muutos Vaihto-omaisuus Tuloverot Emoyhtiön kate-% 50 Katetta TILIKAUDEN VOITTO Verovaikutuksen eliminointi 5 778

17 16 Delta Maskin AB SEK TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 0 0 Liikearvo 0 0 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio 0 0 Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Velat saman konsernin yrityksille PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Verovelat Siirtovelat 0 0 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 Epsilon Oy TULOSLASKELMA Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut BRUTTOKATE Myynnin ja markkinoinnin kulut Hallinnon kulut Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä 0 0 Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 0 0 Myyntivoitot (-tappiot) saman konsernin yrityksistä 0 0 Korkokulut saman konsernin yrityksille 0 0 Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron muutos 0 0 Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO

19 18 TASE Tytäryhtiö Epsilon Oy:n myyntivoitto: VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Myyntihinta Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Myyntivoitto; emoyhtiö: Liikearvo 0 0 Osakkeet Aineelliset hyödykkeet Voitto Koneet ja kalusto Sijoitukset Myyntivoitto, konserni: Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0 Oma pääoma Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 Voitto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ Myyntivoittojen ero: VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Emolla suurempi Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0 0 Siirtosaamiset 0 0 Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 0 0 Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0 0 Pakolliset varaukset 0 0 VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Velat saman konsernin yrityksille 0 0 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 0 0 Lainat rahoituslaitoksilta 0 0 Velat saman konsernin yrityksille 0 0 Ostovelat Verovelat Siirtovelat LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA YHTEENSÄ

20 19 Eliminointiviennit (laskelmat erillisyhtiöiden sivuilla): 1 Avaavan taseen poistoeron kirjaus/gruppo Superior Oy Poistoeron oman pääoman osuus Edellisten tilikausien voitto/tappio Verovelat Poistoero 2 Konserniosinkojen eliminointi Osinkotuotot konserniyrityksistä Epsilon Oy ja Alpha Oy Tilikauden voitto (tase) Edellisten tilikausien voitto/tappio 3 Epsilon Oy:n myyntivoiton korjaus Myyntivoitot (-tappiot konserniyrityksistä) Tilikauden voitto (tase) Edellisten tilikausien voitto 4 Lisätään taseen voittoon Epsilon Oy:n tilikauden voitto myyntihetkellä Tilikauden voitto (tase) 5 Eliminoidaan fuusiovoitto/alpha Oy Myyntivoitot(-tappiot konserniyrityksistä) Tilikauden voitto (tase) Tilikauden tulos Edellisten tilikausien voitto 6 Eliminoidaan Beta Oy:n osakkeet Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto Osuudet saman konsernin yrityksissä Liikearvo 7 Eliminoidaan Beta Oy:n myynti emoyhtiölle Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut 8 Eliminoidaan Beta Oy:n myynti Epsilon Oy:lle Liikevaihto Hankinnan ja valmistuksen kulut 9 Eliminoidaan Delta Maskin Ab:n oma pääoma Osuudet saman konsernin yrityksissä Muuntoeron kirjaus Osakepääoma Keskikurssiero Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot 226 Muuntoerot -226 Tilikauden voitto (tase) 10 Eliminoidaan konsernin lainat ja korot Saamiset saman konsernin yrityksiltä Delta Maskin Ab ja emoyhtiö Velat saman konsernin yrityksille Korkokulut saman konsernin yrityksille Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä 11 Eliminoidaan konsernin myynti Liikevaihto ja varaston sisäinen kate Delta Maskin Ab:n Hankinnan ja valmistuksen kulut varastossa/delta Maskin Ab ja emoyhtiö Vaihto-omaisuus Hankinnan ja valmistuksen kulut Tuloverot (laskennallinen vero) Verovelat (laskennallinen verosaaminen) Tilikauden voitto (tase)

21 20 12 Eliminoidaan Delta Maskin Ab:n ja emoyhtiön Ostovelat konserniyrityksiltä väliset ostovelat ja saamiset Myyntisaamiset konserniyrityksiltä 13 Eliminoidaan Beta Oy:n poistoero Poistoero Edellisten tilikausien voitto Verovelat (laskennallinen verovelka) 14 Eliminoidaan Delta Maskin Ab:n poistoeron Poistoero, tase muutos ja poistoero Poistoeron muutos, tulos Laskennallinen verovelka, tulos Laskennallinen verovelka, tase 74 Muuntoero 15 Liikearvon poistot vapaasti määriteltävissä kokelaan toimesta

22 21 Tehtävä 3 (30 pistettä) 1. Laskelmat oman pääoman riittävyydestä ja pääomalainojen pääomien palauttaminen (yhteensä 15 pistettä* 1,67 1 ) Laskelmassa oman pääoman riittävyydestä on huomioitava: varoihin mahdollisesti liittyvät yli-/aliarvostukset (KPL 5:13) (0,5 pistettä): Tehtävänannossa annettujen tietojen perusteella osakkuusyhtiöosakkeet tilinpäätöksessä ovat yliarvostettuja (0,5 pistettä). Osakkuusyhtiöosakkeet ovat mahdollisesti olleet yliarvostettuja jo tilinpäätöksessä (0,5 pistettä); KPL 9:2.3: Tutkimus- ja kehittämismenot, jotka on aktivoitu taseeseen ennen voimassa olevan kirjanpitolain voimaan tuloa, saadaan poistaa lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti. KPL 5:8:n ja tähän liittyen erityisesti OYLvpL 17.3:n mukaisesti vertailuvuoden tutkimusmenojen huomioiminen (1,5 pistettä); pääomalainat (OYL 20:23.29 (0,5 pistettä); Jos yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta muuten kuin tilapäisesti on sen kirjanpitoarvoa suurempi, saadaan erotus ottaa huomioon oman pääoman lisäyksenä; tytäryhtiöiden arvostus taseessa. Oman pääoman lisäyksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta (OYL 20:23.2) (1,0 pistettä). Laskelma oman pääoman riittävyydestä (OYL 20:23): Sidottu Osakepääoma 103,0 3,0 Ylikurssirahasto 99,0 99,0 Sidottu yhteensä 202,0 102,0 Vapaa Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 400, ,0 Edellisten tilikausien voitto/tappio ,7-874,5 Tilikauden voitto/tappio , ,3 Vapaa yhteensä ,3-927,8 Pääomalaina 4 000, ,0 Muut oikaisut (Tutkimusmenot 0,0 0,0) Osakkuusyhtiöosakkeiden yliarvostus ,0 0,0 Yhteensä , ,2 Laskelmat: (1,0 pistettä), (1,0 pistettä) 1 Pisteytyksessä on käytetty kerrointa 1,67, jolloin arvosteluperusteen mukaisella vastauksella päästään annettuun enimmäispistemäärään.

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2014 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1(45) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta VUODEN 2009 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET vahvistettu 1.12.2009 Arvosteluperusteessa on kuvattu sellaisen vastauksen tasoa, jollaista edellytettiin

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2014... 3 KONSERNIN TULOSLASKELMA... 11 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA... 12 KONSERNIN TASE... 13 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA... 14 LASKELMA

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot