Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014"

Transkriptio

1 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä henkilöä, mikä on 131 henkilöä (9,0 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seutukunnan työttömyysaste oli 20,4 prosenttia. Työttömyys lisääntyi sekä Kiteellä, Tohmajärvellä että Rääkkylässä. Kiteen työttömyysaste oli vuoden 2014 lopussa 20,6 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 17,4 prosenttia. Tohmajärven työttömyysaste kasvoi 19,9 prosentista 20,3 prosenttiin ja Rääkkylän 19,1 prosentista 19,9 prosenttiin. Kiteellä työttömiä työnhakijoita oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 977 henkilöä, 132 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seuraava taulukkoon on koottu Kiteen työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa Yhteensä Miehet Naiset Suurimmalla osalla kiteeläisistä työttömistä on keskiasteen koulutus. Miehillä keskiasteen koulutuksen osuus oli naisia suurempi samoin kuin ylemmän ja alemman perusasteen koulutus. Naisten osuus oli suurempi alimman korkea-asteen ja alemman korkeakouluasteen omaavien työttömien ryhmässä. Seuraava taulukko kuvaa kiteeläisiä työttömiä ikäryhmittäin Työttömät työnhakijat iän mukaan joulukuussa Yhteensä Nuoret työnhakijat 25-49v työnhakijat Yli 50v työnhakijat Yhteensä Miehet Naiset

2 2 Iän mukaan ryhmiteltynä kiteeläisistä työttömistä suurin osa oli yli 50-vuotiaita sekä miesten että naisten osalta. Seuraavaksi eniten oli vuotiaita ja vähiten nuoria. Vaikka työttömyys ei lainkaan kasvaisi, kuntien työttömyyteen liittyvät kustannukset kasvavat merkittävästi edellisvuodesta. Vuoteen 2014 saakka kunnat maksoivat puolet vähintään 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukimenoista. Vuoden 2015 alusta lähtien kunnat maksavat puolet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella olleiden työmarkkinatukimenoista ja peräti 70 prosenttia vähintään 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukimenoista. Kitee maksoi vuonna 2013 kuntien osarahoittamaa työmarkkinatukea noin euroa ja vuonna 2014 noin euroa. Jos oletetaan, että työttömien määrä ja työttömyyden rakenne pysyvät samanlaisena kuin vuonna 2014, Kiteen kaupungin työmarkkinatukimenot nousevat yli euroon vuonna Kasvua edellisvuodesta kertyy yli 70 prosenttia. Vuoden 2014 lopussa Kiteellä oli yhteensä 89 työmarkkinatuen saajaa, joista 59 oli miehiä ja 30 naisia. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneita oli 36 henkilöä päivää työmarkkinatukea saaneita oli 53 henkilöä. Vuonna 2014 kunnat eivät siis maksaneet päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatukimenoista, joten heidän lukumääräänsä ei tätä laadittaessa ollut saatavilla. Seuraavassa taulukossa näkyvät Kiteen työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan joulukuussa Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan joulukuussa Alle 3 kk 3 kk - alle 6 kk 6 kk - alle 12 kk 1 v - alle 2 v Vähintään 2 v Keskimäärin kesto, viikkoa Yhteensä Miehet Naiset Työttömyyden kasvusta huolimatta TE-hallinnon palkkatukeen käytettävissä olevat määrärahat ovat pienentyneet huomattavasti edellisvuodesta. Lisäksi palkkatuen myöntämisperusteissa on tapahtunut muutoksia. Tämän vuoksi kaupungin tulee etsiä aktiivisesti vaihtoehtoisia toimenpiteitä ja tarjota entistä useammille työttömille mahdollisuus työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Työllisyyden hoitoa tukevia toimenpiteitä on esitelty tarkemmin tämän asiakirjan luvussa 2. Työttömyys aiheuttaa vuosittain huomattavat kustannukset Kiteen kaupungille. Vuonna 2014 summa oli lähes 1,3 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 summa noussee 1,8 miljoonaan euroon. Suurimmat menoerät ovat palkkatuettujen palkat sivukuluineen (nettona noin euroa vuonna 2015) ja työmarkkinatuen kuntaosuus ( euroa vuonna 2014 ja yli vuonna 2015). Työttömyyden aiheuttamia kustannuksia ei voida kokonaan poistaa. Työttömyyden hoidossa tarvitaan yhteistyötä kaupungin eri toimialojen ja eri toimijoiden välillä. Kustannusten kasvun hillitsemiseksi on laadittu työllisyysohjelma, joka toimii sitovana ohjeena kaupungin eri toimialoille. Taloudellisten vaikutusten lisäksi hyvä työllisyydenhoito tuo myös inhimillisesti katsoen myönteisiä vaikutuksia. Hyvä työllisyydenhoito kytkeytyy kiinteästi kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Kaupungin strategiassa mainittu yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen edistää työllisyyttä. Toisaalta työllisyysohjelma kytkeytyy luontevasti vuonna 2015 päivitettävään Kiteen kaupungin elinkeino-ohjelmaan. Vuonna 2015 kunnat maksavat työmarkkinatuen kuntaosuutta seuraavien osuuksien mukaisesti: TYÖTTÖMYYDEN PERUSTEELLA TYÖMARKKINATUKEA TYÖMARKKINATUKI 705 /KK ILMAN LAPSIKOROTUSTA. KUNNAN RAHOITUSOSUUS TYÖMARKKINATUESTA pv 50 % (tuli uutena ryhmänä kuntien maksuosuuteen v. 2015) 500 pv 50 % 1000 pv tai yli 70 % (nousi 50%:sta 70%:iin v. 2015)

3 3 2. Työllisyydenhoidon nykytila ja työllisyyttä edistävät palvelut 2.1 Nykytila Osa työllisyyden hoitoon liittyvistä palveluista on yleishallinnon tulosalueella ja osa sosiaali- ja perhepalvelujen tulosalueilla. Jo aiempina vuosina Kiteen kaupungissa on kiinnitetty huomiota työllisyyden hoitoon. Siihen liittyvien toimenpiteiden koordinointi ei ole ollut selkeästi määriteltynä kenenkään vastuulle. Palkkatukityötä, työkokeilupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja on järjestetty mahdollisuuksien mukaan. Erityisesti työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja tulee lisätä. Kiteen kaupungilla tehdään vuoden 2015 aikana toimenpiteitä, joilla työllisyyttä voidaan edistää. Samanaikaisesti selvitetään 1000 päivää tai yli työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden mahdollisuuksia palata työmarkkinoille ja tuetaan eläkeprosessien eteenpäin viemistä silloin, kun se on tarkoituksenmukaista. Kuntien työmarkkinatuen osarahoitus päättyy työmarkkinatuella olevan henkilön työssäoloehdon (6kk) täyttyessä, hänen siirtyessään koulutukseen, työhön tai eläkkeelle. Työmarkkinatuen rahoitusvelvoite keskeytyy siksi aikaa, kun työmarkkinatuella oleva henkilö osallistuu TE-hallinnon tai työvoiman palvelukeskuksen kanssa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Näitä ovat julkisista työvoima- ja yrityspalveluista annetussa laissa tarkoitetut työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu, koulutuskokeilu, työvoimakoulutus ja työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu sekä palkkatukityö. Palveluita ovat myös kotoutumisen edistämisestä annetun laissa tarkoitettu omaehtoinen opiskelu sekä kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on usein soveltuvin palvelu hyvin pitkään työttömänä olleille henkilöille. Työkokeilu on tarkoitettu tueksi takaisin työmarkkinoille palaamiseksi tai uravaihtoehtojen selkiyttämiseksi, eikä se ole työsuhde. Työkokeilun ja palkkatuen käyttö suuntautuu todennäköisesti henkilöille, jotka eivät ole olleet aivan yhtä pitkään työttömänä. Kiteen kaupunki edistää työkokeilua tarjoamalla työkokeilupaikkoja niitä tarvitseville. Palkkatukityö liittyy osaamisen kehittämiseen ja tapahtuu työsuhteessa. Kiteen kaupunki tarjoaa vuonna 2015 saman verran palkkatukipaikkoja kuin vuonna Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään sekä omana toimintana työpajalla että ostopalveluna. Kaupungin toimialat velvoitetaan tarjoamaan työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja niitä tarvitseville. Seuraavasta taulukosta käy ilmi käytettävissä olevien toimenpiteiden kesto ja toimenpiteiden vaikutus kuntien osarahoittamalta listalta poistumiseen. JAKSO JAKSON KESTO KUNTIEN OSARAHOITTAMALTA LISTALTA POISTUMINEN Kuntouttava työtoiminta Sopimus 3 kuukaudeksi aluksi, sen jälkeen yksilöllisen suunnitelman mukaan jatko, enintään 24 kk Henkilö on poissa maksulistalta ollessaan toimenpiteessä vähintään 4 h / päivä kerran viikossa, enintään 5 päivää viikossa Työkokeilu Enintään 3 kk TE-toimiston asiakkailla ja 6 kk työvoiman palvelukeskuksen asiak-kailla samalla työnantajalla, ansiosidonnai-sella ei pääse yhdistykseen työkokeiluun, yht. työkokeilu enintään 12 kk/ v. Palkkatukityö TE-toimisto määrittää palkkatuen yksilöllisesti riippuen siitä, kuinka pitkä työttömys henkilöllä on ja mitä muuta tilanteeseen liittyy Henkilö on poissa maksulistalta ollessaan toimenpiteessä (yleensä 5 päivää viikossa, mutta voi olla vähemmänkin) Henkilö on poissa maksulistalta ollessaan toimenpiteessä ja jos hän on palkkatukityössä vähintään 6 kk, poistuu hän listalta Opiskelu Riippuu koulutuksesta Henkilö poistuu maksulistalta ainakin koulutuksen ajaksi Työ avoimilla Riippuu työstä Henkilö poistuu maksulistalta työmarkkinoilla Oppisopimus Riippuu koulutusalasta Henkilö poistuu maksulistalta

4 4 Työllisyydenhoidon kustannuksia kuvataan seuraavassa taulukossa. Työllisyyden hoidon kustannukset Kiteen kaupungissa Tulosalue TP 2014 TA 2015 Palkkatuettujen palkat sivukuluineen Yleishallinto Palkkatuki Yleishallinto Palkkatuettujen nettokustannus Yleishallinto Työllisyyshankkeet netto Yleishallinto Nuorten kesätyö Yleishallinto Nuorten kesätyöseteli Yleishallinto Kaupunkilisä Yleishallinto Kuntouttava työtoiminta Sosiaali- ja perhepalvelut Pajatoiminta Sosiaali- ja perhepalvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaali- ja perhepalvelut Työvoiman palvelukeskus Sosiaali- ja perhepalvelut Yhteensä Seuraavasta taulukosta käyvät ilmi Kiteellä eri palveluiden piirissä vuonna 2014 olleet työttömät Joulukuu Keskiarvo / kk Aktivointiaste 27,5 34,1 Työttömiä työnhakijoita Palveluissa yhteensä Työvoimakoulutuksessa Valmennuksessa Työllistettynä/työharj Kokeilussa Vuorotteluvapaasijaiset Kuntouttava työtoiminta Omaehtoinen opiskelu Työvoiman palvelukeskus Keski-Karjalan työvoiman palvelukeskus (TYP) on tällä hetkellä Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston, Kiteen kaupungin ja seudun kuntien (Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi) sekä Kansaneläkelaitoksen yhteinen yksikkö. Laki työllistämistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (entinen TYP-laki) on muuttunut vuoden 2015 alusta. Pohjois-Karjalaan tulee lain perusteella 1-3 nykyisen TYP:n kaltaista palvelukeskusta, joista TE-hallinto käy parhaillaan neuvotteluja kuntien kanssa. Työvoiman palvelukeskuksen palvelu on suunnattu asiakkaille, jotka hyötyvät moniammatillisesta palvelusta, palvelun syventämisestä ja koordinoinnista ja ovat motivoituneet työskentelemään yhdessä viranomaisten kanssa ratkaisun löytymiseksi omaan tilanteeseen. Asiakkuuden jälkeen on tavoitteena siirtyminen työhön avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Keski-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen työ kohdistuu erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Vuosittain asiakkaita on ollut noin 200, mutta uuden lainsäädännön myötä vuodesta 2015 alkaen vuosittaisen asiakasmäärän odotetaan kasvavan noin 280 henkilöön. Työvoiman palvelukeskuksessa sosiaalityön edustajat ja työhallinnon asiantuntijat työskentelevät tällä hetkellä työpareina ja tapaavat asiakkaita kunnan tai työhallinnon tiloissa seudun kunnissa.

5 5 Työ- ja toimintakyvyn arviointia ja eläkemahdollisuuksien selvittämistä lisätään mm. kehittämällä TYP:in lääkärityötä. Kunnan ja yksittäisten ihmisten kannalta on tärkeää, että työmarkkinatukea ei osarahoitettaisi henkilöille, joiden tilanteessa eläke tai muu järjestely, kuten sairasloma, on perusteltu. Kiteellä työttömien terveystarkastuksia on toteutettu yhteistyössä terveydenhuollon kanssa ja vuoden 2015 alusta. Työskentelyä on vahvistettu nimeämällä yksi terveyskeskuslääkäri osaksi moniammatillista tiimiä. Asiakasvirran nopeuttamiseksi kaupungin, työhallinnon ja Kelan yhteisiä prosesseja tulee yksinkertaistaa. 2.3 Kuntouttava työtoiminta Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia asiakkaan toimintakykyyn, vahvistaa asiakaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä ja ehkäistä syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan ja muihin palveluihin (STM ) Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kiteellä perusturvakeskus järjestää kuntouttavan työtoiminnan kaupungin omana toimintana ja osin myös yhteistyö- ja ostopalvelusopimuksin. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujat sijoitetaan pääsääntöisesti kaupungin palvelukeskusten työyksiköihin, työpajalle ja Honkalampisäätiön palveluihin. Kuntouttavaa työtoimintaa pyritään kehittämään niin, että jatkossa työtoimintapaikoissa oleville henkilöille voitaisiin tarjota lisätukea jatkopolkujen suunnitteluun. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömille (yli 12 kuukautta työttömänä olleille) ja sen on tarkoitus palvella asiakkaita mahdollisimman yksilöllisesti. Työpaikka, tehtävät, kuntouttavan työtoiminnan päivän pituus sekä määrä ja jakson kesto sovitaan elämäntilanne huomioiden. Työtoimintaan osallistujalle ei makseta palkkaa, vaan työttömyysetuuden lisäksi he saavat Kelan kautta ylläpitokorvausta. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvat työskentelevät avustavissa tehtävissä, eikä heillä voida korvata virka- tai työsuhteisia työntekijöitä. Pitkäaikaistyöttömien kuntouttavien työtoimintapaikkoja lisätään siten, että kuukausittain kuntaouttavaan työtoimintaan osallistuu yhteensä ainakin noin 100 henkilöä. Vuonna 2014 kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin enintään noin 80 henkilöä kuukaudessa. Kaupungin omalla kuntouttavan työtoiminnan pajalla oli vuonna 2014 noin 50 henkilöä kuukaudessa. Vuonna 2015 tavoitteena on noin 50 henkilöä kuukaudessa, jolloin paja on täysi. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumista tulee lisätä kaupungin omien yksiköiden sisällä siten, että kaupungin muissa yksiköissä kuntouttavassa työtoiminnassa olisi yhteensä henkilöä kuukaudessa avustavissa tehtävissä. Vuonna 2014 kuntouttavassa työtoiminnassa oli kaupungin yksiköissä vain 5 8 henkilöä kuukaudessa. Honkalampisäätiöllä kuntouttavassa työtoiminnassa on noin 30 henkilöä kuukaudessa. Kiteen kaupungilla on ostopalvelusopimukset Honkalampi-säätiöltä ostettavista nuorten työpajapalveluista kuudesta paikasta. Kuntouttavan työtoiminnan optimaalisinta järjestämistapaa selvitetään parhaillaan ja muutokset oman toiminnan ja ostopalvelun välisissä suhteissa ovat mahdollisia. Tärkeintä on löytää tehokkain mahdollinen tapa. Tavoitteena on rekrytoida myös uusia yleishyödyllisiä tahoja kuntouttavan työtoiminnan paikoiksi siten, että ne tarjoaisivat noin 5-10 henkilölle kuukaudessa kuntouttavan työtoiminnan paikan. Seuraavasta kuviosta ilmenee kuntouttavan työtoiminnan asiakasprosessi.

6 6 2.4 Reimari-työllisyyshanke ja sosiaalinen työllistäminen Reimari on Kiteen kaupungin hallinnoima, Keski-Karjalan alueella v toimiva työllisyyshanke. Rahoitus muodostuu Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen työllisyyspoliittisesta avustuksesta (50 % tukikelpoisista) ja Keski-Karjalan kuntien omarahoitusosuudesta (50 %). Maksuosuudet tasataan kuntien kesken toteutuneiden asiakasmäärien mukaan hankkeen lopussa. Hanke toimii jalkautuvalla valmentavalla otteella, katkaisee pitkäaikaistyöttömyyttä, palvelee sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaita ja tekee verkostotyötä. Hanke kehittää palveluketjuja ja toimintamalleja. Reimarissa on ollut eri henkilöä asiakkaana kuukausittain. Volyymi on ollut tavoitetasoa paljon suurempi. Hanke on ehkäissyt kuntien osarahoittamaa työmarkkinatukea noin eurolla kuukaudessa. Hankkeeseen tullessa osallistujat ovat työttömiä. Hankkeen aktivointiaste on ollut korkea eli %. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat pitkään työttömänä olleet, maahanmuuttajat, osatyökykyiset sekä työ- ja koulutusasioissa paikkaansa etsivät nuoret. Hankkeeseen osallistumisesta sovitaan TE-toimiston tai TYP:n kanssa. Hanke ei ole työnantaja, vaan tarjoaa ohjaus- ja työhönvalmennuspalveluja, auttaa työkokeilu- ja palkkatukityöpaikan sekä jatkopolun löytymisessä. Hanke selvittää osallistujien lyhytkoulutus- ja muita koulutuksellisia tarpeita ja järjestää lyhytkoulutuksia. Hanke tukee sijoittumista avoimille työmarkkinoille olemalla myös apuna järjestämässä osallistujien siirtoja toisen työnantajan tehtäviin. Reimari-hanke ja kuntouttava työtoiminta edustavat kaupungin palveluissa sosiaalista työllistämistä. Sosiaalinen työllistäminen tarkoittaa prosesseja, jotka tähtäävät yksilötasolla ihmisten kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja työelämään kiinnittymiseen. Työvalmennus auttaa työmarkkinoille pääsemisessä (työkyky ja työvalmiudet) ja yksilövalmennus vaikuttaa myönteisesti ihmisen arjen hallintaan ja toimintakykyyn (kattaa yksilöllisen palveluohjauksen). Valmennus edellyttää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Sosiaalinen työllistäminen tähtää eri asiakasryhmien syrjäytymisen ehkäisyyn sekä sosiaaliseen vahvistamiseen. Työ- ja toimintakyvyn tason kasvaessa verkostotyön ja yhteiskunnan resurssien tarve vähenee. Etenemisen voi nähdä alkavan

7 7 starttivalmennuksesta kuntouttavaan työvalmennukseen ja siitä edelleen valmentavaan työvalmennukseen ja työllistämiseen työsuhteeseen. 2.5 Palkkatukityö ja työkokeilu Palkkatukimäärärahat ovat huomattavasti vuotta 2014 pienemmät ja palkkatuen myöntämisen ehdot ovat muuttuneet. Palkkatukea myönnetään ensisijaisesti yrityksille, joten kunnat ja yhdistykset tulevat saamaan viimevuotista vähemmän palkkatukea. Kunnalle myönnettävän palkkatuen edellytyksenä on, että kyseistä työtä on tarjottu työsopimuslain mukaisesti ensisijaisesti jo työsuhteessa oleville osa-aikaisille työntekijöille. Velvoitetyöllistettäviä tämä vaatimus ei koske. Työsopimuslain velvoite ei koske myöskään yhdistysten, kuntien, säätiöiden tms. seinällisiä työpajoja. TE-toimisto myöntää palkkatukea prosenttiperustaisena. Tuen suuruus sekä ajallinen kesto riippuu siitä, kuinka pitkään henkilö on ollut työttömänä ja mitä muita asioita tilanteeseen liittyy. Palkkatuen tulee liittyä osaamisen kehittämiseen ja linkittyä henkilön pidemmän ajan tavoitteisiin. Kaupunki tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja ensisijaisesti henkilöille, joiden työmarkkinatukea kaupunki osarahoittaa. Jaksoista sovitaan TE-toimiston kanssa. Kaupunki tarjoaa työllistymisen mahdollisuuksia, jotka tukevat erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten ja väestöryhmien työ- ja koulutuselämään pääsemistä. Työkokeilu on työkokeilupaikan tarjoajalle maksuton. Työkokeilija saa Kelalta ylläpitokorvausta. 2.6 Koululaisten ja opiskelijoiden kesätyöpaikat ja kesätyösetelit Kiteen kaupunki tukee koululaisia ja nuoria tarjoamalla kesätyöseteleitä. Kitee maksaa 150 euroa työnantajalle, joka on palkannut kiteeläisen nuoren välisenä aikana vähintään kahdeksi viikoksi tai 10 päiväksi. Nuoren tulee olla kiteeläinen ja iältään vuotias. Nuori saa kesätyösetelin täyttäessä tänä vuonna 15-vuotta. Työnantajan ei tarvitse olla kiteeläinen ja työpaikka voi olla muualla kuin Kiteellä. Kesätyöseteliin on Kiteen kaupungin talousarviossa varattu euron määräraha. Palkkauksessa tulee noudattaa vähintään valtakunnallisen "Tutustu työ-elämään ja tienaa" -mallin ehtoja. Palkka on vähintään 350 (sis.lomarahan) ja työpäiviä on 10. Työnantaja maksaa lakisääteiset sivukulut. Työnantaja palauttaa kesätyösetelin liitteineen työsuhteen päätyttyä tai viimeistään Kaupungin tuki maksetaan palautuneesta setelistä työnantajalle 4 viikon kuluessa. Alle 18-vuotiaista työntekijöistä on säädetty laissa erikseen. Kiteen kaupunki palkkaa lisäksi 4 nuorta matkailuoppaan tehtäviin 2 kuukauden ajaksi. Lisäksi eri hallintokuntiin sijoittuu 8 nuorta kukin kuukauden ajaksi. Tarkoitusta varten talousarviossa on varattu sivukuluineen noin euron määräraha.

8 8 2.7 Nuorisotakuu Nuorisotakuu ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma ovat tarkoitettuja nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta. Ne edistävät työllisyyttä ja lisäävät nuorten ammattitaitoa sekä vahvistavat mahdollisuuksia itsenäiseen elämään. Nuorisotakuu merkitsee sitä, että jokaiselle alle 25- vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. TE-palvelut auttavat löytämään sopivan vaihtoehdon. Koulutustakuussa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Nuorten aikuisten osaamisohjelman kautta peruskoulun varassa olevat alle 30-vuotiaat nuoret voivat suorittaa ammatillisen tutkinnon eli joko ammattitahi erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. Koulutuksen voi opiskella oppilaitoksessa tai oppisopimuskoulutuksessa. (www-nuorisotakuu.fi.) 2.8 Muut kuin Kiteen kaupungin hallinnoimat työllisyyshankkeet, joissa kaupungilla on rahoitusosuus Eri hankkeet ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita työllisyyden hoidossa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tällä hetkellä muiden tahojen hallinnoimat Kiteen alueella toimivat työllisyyshankkeet. Kiteen kaupungissa pidetään tärkeänä sitä, että suunnitteilla oleviin hankkeisiin voidaan vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. Mahdollisiin uusiin hankkeisiin lähtemisistä harkitaan tapauskohtaisesti ja osallistumisesta päätetään erikseen. POTKUA TYÖELÄ- MÄÄN AVUSTAJAN TYÖSTÄ SILTA TYÖMARK- KINOILLE Nuorten tuki Varikko Pohjois- Karjalan Liikunta ry Sotainvalidien Veljesliiton Pohj. Karjalan piiri ry PKKY ViaDia Joensuu Työllisyyspoliittinen Aiemman hankkeen jatkoa. Työllistää kork.kor.tuella urheiluseurojen ja - avustus/ ELY-keskus ja yhdistysten työtehtäviin, tarjoaa lyhytkoulutusta asiakkaille ja palkanlaskennan ym. urheiluseuroille. Toiminta-alue Pohjois-Karjala. 3 kunnat työntekijää. Hankekoord. Tarja Hakulinen , Työllisyyspoliittinen Aiemman hankkeen jatkoa. Työllistää vaikeasti työllistettäviä hlöitä avustus/ ELY-keskus ja veteraaniavustajiksi. Osa suorittaa kotityöpalv. ammattitutkintoa. Tukee kunnat veteraanien kotona asumista ja henkistä vireyttä. Alue Pohjois-Karjala. Hankkeessa 5 työntekijää. Proj.pääl. Marjo Räsänen, , Kiteen maksuosuus /v. ESR-hanke: ELYkeskus ja kuntaosuudet Kiteen kuntaosuus 4882,52 /v. kuntien väestön 0-29 v. suhteellisen osuuden mukaan. Hankepäällikkö Tero Vornanen Joensuussa, Juuassa, Kiteellä ja Outokummussa. Matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintaa, sos. isännöintiä ja kuntouttavaa työtoimintaa (4:lle kiteeläiselle /kk). Perusturvan maksuosuus 800 /kk = 9600 /v. 2.9 Yhdistysten tukeminen työllistäjänä Kitee myöntää yhdistyksille ja järjestöille kaupunkilisää palkkatukityöllistämisen yhteydessä tietyin kriteerein. Kaupunkilisä on tarkoitettu kattamaan palkkatuen ja palkkauksen kokonaiskustannusten erotusta, koska yhdistyksillä ei yleensä ole omarahoitusta palkkauskuluihin. Kaupungin talousarviossa vuonna 2015 kaupunkilisään on varattu euron määräraha. Kaupunkilisää saavat yhdistykset saavat tukea palkanlaskentaan Kiteen tilitoimistosta ja urheiluseurat Pokalin Potkua Työelämään hankkeelta. Kaupunkilisän sisälle tai lisäksi olisi hyvä selvittää toimintatuen järjestelymahdollisuutta yhdistystoimijoille. Vuonna 2015 ei tämänhetkisen tiedon mukaan tähän voida satsata ja tilannetta tarkastellaan myöhemmin uudelleen. Myöhemmin selvitetään mahdollisuutta kokeilla kaupunkilisän käytön yhteydessä väliaikaista lainaa yhdistystyönantajille puskurirahaksi palkkatukityön alussa tarvittaessa. 3. Kehittämiskohteet, toimenpiteet ja tavoitteet vuodelle 2015 Työllistämiseen liittyvät useat eri tahot. Vuonna 2015 tavoitteena on kehittää Kiteen mallia työllisyysasioiden hoitamiseen. Tavoitteena on työttömien työllistäminen eri jaksojen avulla sekä kaupungin sisälle että muille työnantajille, työttömänä ja työllisyyspalveluissa olevien kiteeläisten osaamisen

9 9 kehittäminen ja valmennus kohti työelämää. Työllisyysasioiden kehittämisessä tarvitaan vahvaa verkostotyötä sekä kaupungin sisällä että muun palveluverkoston kanssa. Työttömänä oleville henkilöille tarjotaan kuntouttavia palveluja, yksilöllistä ohjausta sekä työhönvalmennusta. Palveluketjujen toimintaa kehitetään niin, että palveluja monipuolistetaan ja asiakaspolutus eri vaiheissa toimii saumattomasti. Kiteen työllisyystoimijat kutsutaan säännöllisiin kokoontumisiin, joissa työllisyysasioita ja palveluketjuja konkreettisesti edistetään. Työllisyysasioiden koordinointi auttaa työttömyyden vähentämisessä ja työttömyydestä aiheutuvien kustannusten minimoimisessa. Työttömyyden vähentämisessä ja työttömyydestä aiheutuvien kulujen minimoimisessa tulee tehdä moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kesken. Työllisyydenhoitoon liittyvät sekä kaupungin omat toimijat että muita organisaatioita edustavat tahot. Kaupungin omia työllisyystoimijoita ovat mm. työnantajana toimivat kaupungin yksiköt, työvoiman palvelukeskus, sosiaalitoimi ja kuntouttava työtoiminta, työllisyyssihteerin työ ja Reimari-työllisyyshanke, työttömien terveystarkastuksia hoitava taho sekä tarvittavina muina palveluina päihde- ja mielenterveyspalvelut. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja TEtoimisto, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy, Keski-Karjalan Jetina Ry, oppilaitokset, yritykset sekä lukuisat alueella toimivat järjestöt ja eri hankkeet. Kiteellä kehitetään palveluketjuja ja siirtymiä kuntouttavasta työtoiminnasta työkokeiluun, palkkatukityöhön, koulutukseen ja edelleen avoimille työmarkkinoille. Palveluketjujen kehittämiseen liittyy erilaisten kuntoutus- ja työhönvalmennuspalvelujen sekä jatkopolutuksen kehittäminen. Kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen maksuosuutta vähennetään lisäämällä kuntouttavaa työtoimintaa määrällisesti, järjestämällä uusia kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja kehittämällä kuntouttavan työtoiminnan sisältöjä eri palvelutarpeisiin vastaavaksi. Myös jatkopolutusta kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin kehitetään eri toimijoiden yhteistyönä. Kuntouttavan työtoiminnan resurssien ja toimintojen kehittäminen on erittäin ajankohtaista. Kuntouttava työtoiminta on kuntatalouden kannalta merkittävä keino hillitä pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Uudessa tänä vuonna voimaantulevassa sosiaalihuoltolaissa korostuu sosiaalinen kuntoutus, johon kuntouttava työtoiminta liittyy. Työ- ja toimintakyvyn arviointeja lisätään siten, että kuntoutukseen tai eläkkeelle ohjautuminen tehostuu ja pitkäaikaistyöttömien joukosta näiden kohderyhmien edustus minimoidaan. Työpajalle rekrytoitavan sosiaaliohjaajan vastuulla on tavoitteena olevien kuntouttavan työtoiminnan paikkojen etsiminen kaupungin työyksiköistä ja muualta. Vuonna 2015 tavoitteena on, että Kiteen kaupunki tarjoaa työkokeilupaikkoja henkilölle vuodessa. Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa palkkatuettujen palkkoihin on varattu noin euroa ja sivukuluihin noin euroa. Palkkatukea arvioidaan saatavan euroa. Määrä voi muuttua palkkatuen myöntämisperusteissa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Tavoitteena on, että palkkatukeen varatulla määrärahalla työllistetään noin 33 henkilötyövuotta ja noin 40 henkilöä. Lisäksi velvoitetyöllistettäviä arvioidaan olevan noin kymmenen henkilötyövuoden verran. Vuodesta 2015 alkaen kokonaisvastuu työllisyyden hoidosta on talous- ja hallintojohtajalla, joka vastaa eri toimialojen työllisyydenhoitoon liittyvien toimenpiteiden yhteensovittamisesta ja koordinoinnista. Eri palveluille asetetaan tavoitteet ja niitä seurataan säännöllisesti. Palveluille nimetään vastuuhenkilöt. Yritysyhteistyötä lisätään ja KETI:n panosta hyödynnetään entistä enemmän, koska TE-hallinnon palkkatukilinjauksissakin painopiste on yrityksiin työllistämisessä. Pitkäaikaistyöttömien eläkkeelle siirtymistä edistetään tarkoitusta varten suunnatulla lääkäriresurssilla. Työllisyysohjelmassa asetettujen tavoitteiden seurantaa ja työllisyydenhoidon kehittämistä varten asetetaan työryhmä, johon osallistuvat vuonna 2015 kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, sosiaali- ja perhepalveluiden päällikkö, työllisyyssihteeri, Reimarihankkeen projektipäällikkö, KETI:n ja TE-toimiston edustajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Työllisyysohjelmassa asetetut tavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutumisesta raportoidaan kuukausittain kaupunginhallitukselle. Asetettujen tavoitteiden toteutumisen lisäksi kuukausittain seurataan Kiteen kaupungin työttömyysprosenttia (ikäryhmittäin jaoteltuna) sekä yli 300-, 500- ja 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden lukumäärää. Myös työllisyyden hoidon kustannuksia seurataan kuukausittain.

10 10 4. Yhteenveto tavoitteista Eri toimenpiteiden toteutuma vuodelta 2014 ja sitovat tavoitteet vuodelle 2015 kaupungin omassa toiminnassa. Seurantakohde Vastuuhenkilö Toteuma 2014 henkilöä Tavoite 2015 henkilöä Toteutuma henkilöä Kuntouttava Sosiaali- ja perhepalv. Kuntouttavan työtoiminnan paja n. Kuntotuttavan työtoiminnan paja n. 50 hlöä/ työtoiminta päällikkö Mervi Paddar 50 hlöä/ kk (paja täysi) kk (paja täysi) Kaupungin muissa yksiköissä n. 5-8 hlöä/kk Kaupungin muissa yksiköissä yhteensä hlöä/ kk Lisäksi uusia paikkoja kaupungin organisaation ulkopuolelta 5-10 hlöä/kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa 30 hlöä/kk -Honkalampisäätiöllä nuorten työpajalla 6 ostopalvelupaikkaa / kk Honkalampisäätiön ostopalveluissa 30hlöä/kk -Honkalmapisäätiöllä nuorten työpajalla 6 ostopalvelupaikkaa / kk Työkokeilu Palkkatukityö Eläkkeelle tai muuten pois työmarkkinatuelta Kesätyösetelit Reimari Kaupunkilisä Työllisyyssihteeri Anneli Malinen Talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen/ Työllisyyssihteeri Anneli Malinen Sosiaali- ja perhepalv. päällikkö Mervi Paddar Työllisyyssihteeri Anneli Malinen Projektipäällikkö Kaisa Karhu-Härkönen Talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen/ Työllisyyssihteeri Anneli Malinen ka /kk ka 39 hlöä/kk arvio alle 5 hlöä eri hlöä/ kk, toimenpiteessä % yht hlölle / v. kaupungin sisällä yht. n. 33 htv ja n. 40 hlöä/kk. Tavoite 10 hlöä 200 nuorelle a 150 yht /v. ELY leikkasi tavoitteita: 30 asiakasta toimenpiteessä/kk ja lisäksi muussa ohjauksessa

11 11 Työllisyydenhoidon kustannusten seuranta vuonna 2015 Seurantakohde Tulosalue Vastuuhenkilö TP 2014 TA 2015 Toteutuma Toteutuma % Palkkatuettujen palkat sivukuluineen Varattu suoraan yksiköille Toimialajohtajat Palkkatuki Varattu suoraan yksiköille Toimialajohtajat Palkkatuettujen nettokustannus Varattu suoraan yksiköille Toimialajohtajat Työllisyyshankkeet netto Yleishallinto Talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen Nuorten kesätyö Yleishallinto Talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen Nuorten kesätyöseteli Yleishallinto Talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen Kaupunkilisä Yleishallinto Talous- ja hallintojohtaja Jari Tuononen Kuntouttava työtoiminta Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Pajatoiminta Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Työmarkkinatuen kuntaosuus Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Työvoiman palvelukeskus Sosiaali- ja perhepalvelut Sosiaali- ja perhepalv.päällikkö Mervi Paddar Yhteensä Työttömyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien seuranta vuonna 2015 Työttömät työnhakijat Kiteellä Yhteensä joulukuu 2014 Miehet joulukuu 2014 Naiset joulukuu 2014 Yhteensä Nuoret työnhakijat v työnhakijat Yli 50v työnhakijat Toteutuma kuukausittain 2015

12 Työmarkkinatuen saajien ja työmarkkinatukikustannusten seuranta 2015 ikäryhmittäin Työmarkkinatuen saajat 12 / 2014 alle 25-v v v v yli 60 v Kustannukset/kk pv ei tilastoitu 500 pv pv tai yli 36 Yhteensä 89 12

13 13 LIITE 1. KESKI-KARJALASSA TOIMIVAT TYÖLLISYYSHANKKEET (Jetina/ Tohmajärvi ja Rääkkylä sekä ehkä Kitee) ESR-HANKE HAUSSA Esiselvityshanke menossa, asiakasryhmä? (PKKY) NUORTEN TUKI Nuorten, joilla ei ammatillista koulutusta ja tilanne auki, kanssa työskentelevä verkosto, ei asiakasprosessivastuuta (Itä-Suomen yliopisto/aducate)tyva (päättyvä),typke:n haussa oleva jatkohanke ja TOIMIJUUDEN TUKI: Työllisyystoimijat, hankkeet ym. asiakkaana: tutkimus, kehittäminen, koulutus (Kiteen kaupunki) REIMARI Pitk.aik.työttömät, osatyökykyiset, maahanmuuttajat, nuoret, romanit, työllisyysasioiden koordinointi ja kehittäminen Nuo ret Henkilö- ja yritysasiakkaat (Pokali)POTKUA TYÖELÄMÄÄN Pitk.aik. työttömät urheiluseuroihin työllistyvät, palkanlaskenta sekä työhönvalmennus palvelut Pitk.aik.työt., mamut, osatyökyk. Suoraan yrityksiin siirtyvät asiakkaat (Kiteen Ev.Kansanop.) PERHOT- Perhehoidon kehittämishanke, joka liittyy myös työllistämiseen (P.-K. Sotaveter.veljespiiri) AVUSTAJAN TYÖSTÄ SILTA AMMATTIIN Pitkäaikaistyöttömät, veteraaniavustajakoulutus (P.-K. Sotu) KAJO-KESKUS Yhdistyksissä palkkatuella olevat pitk. aik.työttömät, palkanlaskenta sekä työhönvalmennuspalvelut, työllisyys-asioiden koordinointi ja kehittäminen (jatkossa ei asiakkuuksia Keski-Karjalassa, jos kunnat eivät tee maksullisia kumppanuussopimuksia) (Keti) OSAAVA KESKI-KARJALA Osaamistehtaan kehittäminen, työnantajat ensi sijainen kohde ja toissijaisena työnhakijat (P.-K. Sotu) POLKUJA YRITYKSIIN Muista hankkeista, TE-tstosta ja TYP:stä yrityksiin palkkatuelle siirtyvät

14 14 LIITE 2. KESKI-KARJALAN TYÖLLISYYSTOIMIJOITA Tavoitteita prosesseille: 1) Asiakasohjaus kunnan, TE-toimiston, TYP:n ja Attendon kautta 2) Jatkumon suunnittelu asiakkaan ja muiden tahojen kesken saattaen vaihtaen 3) Vastuu prosessista taholla, jossa asiakkuus kulloinkin on 4) Sujuvat palveluketjut, oikea-aikaiset palvelut, toimintamallien kehittäminen 5) Tarvittavat tukipalvelut (yksilöllisen palvelutarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut mm. työttömien terveystarkastus, päihde- ja mielenterveyspalvelut, velkaneuvonta, eläkeselvittely) 6) Työttömyys ja syrjäytyminen vähenevät 7) Työvoimankysyntä ja tarjonta paranevat 8) Palveluilla taloudellinen (vrt. esim. kuntien osarahoittama työmarkkinatuki) ja laadullinen merkittävyys 9) Työllisyysasioiden linkitys strategioihin Kehittämistä: koordinaatio, tiedonkulku, asiakasprosessit, moniammatillinen yhteistyö ja toimintamallit, palveluketjut ja siirtymät Nuorten työpaja + kunty ostopalveluna Honkalampisäätiöltä Kiteen kaupungin kuntypaja (kunty, terpa.työt.) ja ViaDia:n Varikkohankkeen työpaja (kunty ja päivät.) Kunty muissa tahoissa: Tuhkala, Tsemppi ry., Nurkka ry, Värtsilän Kylätalo ym.:näitä lisää Kiteen kaupunki/ kunnat:reimari, Pokali:n Potkua työelämään, PKSOTU:Kajokeskus ja Polkuja yrityksiin, Honkalampi- säätiön työpajat sekä Jetinan ja kuntien ESR-hanke? Kuntien ja kaupunkien työllistämistoimijat, Reimarihanke, yhdistykset (Tuhkala, Tsemppi ry., Nurkka ry, Värtsilän Kylätalo, SPR, Vanhustenkotiyhdistys, Kaivo, urheiluseurat, Kierrätyskeskusyhd. ym.) yritykset, srk:t Kiteen Ev.Kans.Op.: Perhot,P-K:n Sotainvalidien veljesliiton - hanke, PKKY: Nuorten tuki PKSOTU:Polkuja yrityksiin- ja Kajokeskus,KETI:Osaava K- K-hanke, Kiteen Ev.Kans.Op.: Perhot, kuntien Reimari-hanke, ja Jetinan/kuntien ESRhanke,koulutustahot, I-S yliopiston hankkeet Työ avoimilla työmarkkinoilla tai koulutus KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA OHJAUS/TYÖHÖNVALMENNUS TYÖLLISTYMINEN/ KOULUTTAUTUMINEN Työ- ja toimintakyvyn 1. selvittäminen 2. ja vahvistaminen Elämäntilanne, intensiivinen ohjaus, työ- ja toimintakyvyn selvittely, kuntouttava ote Työelämävalmiuksien vahvistaminen, työkokeilu, palkkatukityö Työelämä- ja työnhakuvalmiuksien kartoittaminen ja edistäminen, yksilö-, ryhmä-, koulutus- ja työhönvalmennus, sijoittaminen toisen työnantajan työhön Osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen: valmiudet jatkoon Osatutkinto- ja oppisopimuskoulutus, sijoittaminen toisen työnantajan työhön, piilotyöpaikkojen etsintä, työja koulutuspaikkojen sekä hlöiden kohtaamisen tuki, työllisyystoimijoiden osaamisen kehittäminen Työnantajan ja -tekijän sekä koulutuspaikkojen ja ihmisten kohtaaminen TE-toimisto ja TYP + Attendo + kunnat asiakkaan palvelutarpeen mukaisissa eri palvelulinjojen palveluissa ja muihin palveluihin ohjaavana tahona, asiakkaina nuoret, pitkään työttömänä olleet tai vaikeasti työllistyvät henkilöt, osatyökykyiset ihmiset sekä myös työnantajat

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi

Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 0 Selvitys ja kehittämisehdotukset ulkopuolisten nuorten osallisuuden vahvistamiseksi 6.3.2015 Silta-Valmennusyhdistys ry 1 Sisällysluettelo Opetus- ja kulttuuriministeriölle... 2 1. TIIVISTELMÄ... 3 2.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma

Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma Turun kaupunki Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2014-2017 Koonnut Maarit Luukkaa 18.12.2013 1 Tiivistelmä Turun kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman päivittäminen perustuu

Lisätiedot

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille

Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille Selvitys koskien pakolaisten vastaanottamista Paraisille 9.5.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1. Pakolaisten valinta 4 2. Tiedottaminen 4 3. Asuminen 5 4. Terveydenhuolto 5 5. Sosiaalihuolto 6 5.1.

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho

Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista. ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho Mitä voidaan oppia muiden kuntien ja alueiden maahanmuuttostrategioista ja ohjelmista? VTT Timo Aro ja VTM Anna Laiho 26.6.2013 2 1. ANALYYSIN TOTEUTTAMINEN Tämä selvitys on tehty Hyria Oy:n Mosaiikki

Lisätiedot