Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014"

Transkriptio

1 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta edistää maan harrastusmusiikkitoiminnan kehitystä toimia vahvana vaikuttajana ja edunvalvojana yhteiskunnassa toimia monipuolisena palveluorganisaationa Visio Sulasol on maamme koko musiikkikentän arvostama laatutietoinen keskusjärjestö, johon halutaan liittyä jäseneksi. Sulasol on suomalaisen musiikin lipunkantaja maailmalla tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen tarjoaja ja koordinoija vahva palveluiden tuottaja ja asiantuntija tunnettu musiikkikustantaja Arvot Sulasolin keskeiset arvot ovat: suomalaisen musiikin arvostuksen kohottaminen yhteiskunnassa laulun ja soiton ilo yhteisvastuu ja luotettavuus laatutietoisuus ja palvelun korkea taso Strategia Sulasol toimii aktiivisesti ja rohkeasti suomalaisen musiikin hyväksi. Sulasol tekee itsensä tunnetuksi päättäjien, sidosryhmien ja muiden järjestöjen keskuudessa. Sulasol viestii aktiivisesti, avoimesti ja ajantasaisesti sekä omaan kenttäänsä että järjestöstä ulospäin. Sulasol hakee tehokkaita uusia tiedotuskanavia julkisuuteen; esimerkkinä PR-tapahtumat. Palvelurakenne muokataan ja tiivistetään vastaamaan entistä paremmin jäsenistön tarpeita ja nykypäivän haasteita. Toimintaa tuetaan myös verkostoitumalla aktiivisesti sekä kotimaisten että ulkomaalaisten musiikkialan toimijoiden kanssa. Sulasol ylläpitää nuottipalvelua, joka on arvostetuin suomalainen taidemusiikin kustantaja, Suomen merkittävin kuoromusiikkiin erikoistunut nuottikauppa sekä Suomen merkittävin taidemusiikin nuottien tukkumyyjä. Nuottipalvelun ensisijainen kohderyhmä on oma jäsenistö. Nuottipalvelun lähtökohtana on taloudellinen kannattavuus. Palkatulta henkilökunnalta sekä luottamusjohdolta edellytetään asiantuntijuutta, ammattitaitoa sekä korkeaa osaamisen ja sitoutumisen tasoa.

2 2 Sulasolin toimintasuunnitelma Yleistä 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta Sääntöjensä mukaan Sulasol on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää yleistä kiinnostusta musiikkiin, edistää maan musiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea jäsentensä musiikkiharrastukseen liittyvää toimintaa. Tänään Sulasol on merkittävä toimija maamme musiikkikentässä ja liittoa kuunnellaankin usein koko harrastajamusiikkikentän äänenä. Sulasolin vahvuuksia ovat aktiivinen jäsenistö, vahva asema musiikin kustannustoiminnassa ja nuottimyynnissä sekä asiantunteva ja motivoitunut henkilökunta. Valtakunnallisena kattojärjestönä Sulasolin tehtävänä on ylläpitää hyviä yhteiskuntasuhteita ja korostaa toiminnallaan harrastajamusiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä turvata jäsenistölleen mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Tätä tehtävää Sulasol toteuttaa monipuolisen edunvalvontatyön kautta. 1.2 Edunvalvonta Jäsenyhdistysten tasolla työtä tehdään jäsenistön kanssa ja heidän hyväkseen. Tavoitteena on tuottaa sellaista toimintaa ja palveluja, joilla on merkitystä jäsenistölle. Painopistealueita toiminnan tehostamisessa ovat: huomioidaan muutokset ja tarpeet jäsenkentässä: esim. johtajapula, ikääntyvien kuorojen haasteet, lauluyhtyeiden ja pienryhmien tarpeet ollaan aktiivisesti mukana tehostamassa paikallistason toimintaa tuotetaan aidosti monipuolista ja monitasoista nuottimateriaalia kannustetaan kaikkia vastavuoroiseen ja sektorirajoja ylittävään yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon Yhteiskunnallisella tasolla tavoitteena on Sulasolin tuottaman lisäarvon ja vaikuttavuuden konkreettinen näkyminen. Painopistealueita tällöin ovat: viranomaisyhteistyö laajat yhteistyöverkostot (musiikkialan järjestöt, muut järjestöt, yms. tahot) lausunnot ja kannanotot asiantuntijuuden hyödyntäminen vahva valtakunnallinen ja alueellinen näkyvyys ja osallistuminen onnistunut ja vastavuoroinen viestintä 1.3 Liiton organisaation ja toimintojen kehittäminen Liittokokouksen, eri työryhmien ja Sulasol-seminaarin antamien ohjeiden ja toimintaehdotusten pohjalta koko Sulasolin toimintaa kehitetään siten, että se on yhteiskunnallisesti merkittävää ja entistä tehokkaampaa. Toimintojen tulee palvella monipuolisesti ja laadukkaasti jäsenistöä. Palvelurakennetta on jatkuvasti arvioitava, suunniteltava ja palautetta kerättävä, jotta ydintoiminnot täsmentyvät ja niitä voidaan kehittää pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Kehittämistyössä tulee huolehtia henkilökunnan osaamistasosta ja työhyvinvoinnista. Hyvä toiminta edellyttää myös luottamushenkilöiden tukemista ja kouluttamista tarpeen mukaan.

3 3 Myös liittohallituksen toiminnan ja toimintojen arviointi ja kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on suunnitella ja valmistella vuoden 2014 liittokokoukselle malli siitä, miten liittohallituksen jäsenet jatkossa tullaan valitsemaan. Tavoitteena on turvata vahva alueellinen edustavuus sekä eri tehtävä- ja osaamisalueiden tuntemus. Samalla mietitään keinoja kulurakenteen keventämiselle esimerkiksi hyödyntämällä uutta kokousteknologiaa. 1.4 Vakaan talouden ylläpitäminen Vakaan talouden ylläpitäminen edellyttää talouden tarkkaa ja avointa seurantaa sekä ohjaavia ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Nuottipalvelutoiminta ja järjestötoiminta on taloudellisesti eriytetty toisistaan. Tämä johtaa talouden parempaan ennakoitavuuteen, seurantaan ja suunnitteluun. Jokaisella toimialueella kustannustehokkuutta haetaan yhteistyötä kehittämällä ja monipuolistamalla. Kaikkien talouteen liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Sulasolin taloudellista tilannetta siten, että varoja voidaan nykyistä laajemmin kohdentaa myös konkreettisiin harrastustoimintaa edistäviin hankkeisiin, kuten koulutukseen ja tapahtumien järjestämiseen. 2. Toimintokohtaiset tehtävät ja tavoitteet Liittohallituksella on kaksivuotiskauden aikana mahdollisuus täydentää toimintasuunnitelman sisältöä, tapahtumia ja tehtäviä. Tällöin huomioidaan eri toimikuntien, työryhmien ja yhteistyötahojen tuottama tieto sekä erityisesti jäsenistöstä esiin nousevat tarpeet. Jotta toiminta on tuloksellista ja tehokasta, on arvioitava entistäkin tarkemmin, mitkä työt ovat keskeisimpiä ja millä aikataululla ne suoritetaan. Luottamushenkilöiden osaamisen ja työpanoksen hyödyntäminen on erittäin arvokasta ja eri työryhmien ja toimikuntien työpanos tulee saada tiiviimmin osaksi koko liiton toimintaa ja kehittämistä. 2.1 Järjestötoiminta Järjestötoiminnassa olennaista on keskittyä liiton toiminta-ajatuksen kirkastamiseen, palvelurakenteen tehostamiseen ja piirien alueella tapahtuvan työn tukemiseen. Järjestötoimintaa tehdään jäsenten kanssa ja heidän hyväkseen, joten tärkeää on kuulla jäsenten tarpeet ja varmistaa palautejärjestelmän toimivuus. Tähän pyritään seuraava keinoja käyttäen: toteutetaan säännöllinen jäsenkysely ja hyödynnetään kyselyn tuloksia palveluvalikoiman arvioimisessa ja kehittämisessä palautetta kerätään eri viestintäkanavien kautta ja se käsitellään säännöllisesti toimistokokouksissa tehostetaan jäsenhankintaa tekemällä kohdennettua kampanjointia erikoisliittojen kanssa kohderyhminä esim. pienlauluyhtyeet ja orkesterit sekä kannatusjäsenet jatketaan tutustumisvuosikokeilua otetaan käyttöön ja hyödynnetään tehokkaasti uuden nettipohjaisen jäsenrekisterin mahdollisuudet

4 4 Sulasol ry on etujärjestö, jossa sopimusasiat ja yhteistyö ovat tärkeitä toimintamuotoja. Sulasol-perheen kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on päätöksenteon täsmentäminen ja operatiivisen toiminnan tehostaminen. Jotta näissä tavoitteissa onnistutaan, tarvitaan yhteinen tahto sekä panostusta seuraaviin asiakokonaisuuksiin: yhteisten linjausten ja sopimusten käytäntöön vieminen liiton uudistettujen sääntöjen tunnetuksi tekeminen (mikäli LK hyväksyy) aidosti valtakunnallisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen operatiivisten toimintojen tehostaminen -toimintojen koordinointi -yhteydenpito, viestintä ja suunnittelu Toimiston henkilökunnan työedellytysten ja hyvän palvelutason turvaaminen ovat toiminnan keskeisiä teemoja. Tähän pyritään seuraavin keinoin: tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestäminen / hankkiminen henkilökunnan osaamistasosta ja jaksamisesta huolehtiminen, kehittämiskeskustelut ja työnohjaus tarkoituksenmukaisten työvälineiden ja tilojen ylläpito toimenpiteet työhyvinvoinnin ja työkyvyn turvaamiseksi On erittäin tärkeää, että Sulasolin näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät. Tavoitteena on, että Sulasol on kaikkien musiikkiharrastajien arvostama keskusjärjestö, jolla on mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työtä harrastemusiikin hyväksi on tehtävä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti eri toimijoiden kanssa. Tässä tehtävässä toimenpiteitä ovat: yhteydenpito valtiovaltaan, viranomaisiin sekä kulttuurialan eri järjestöihin, koulutuslaitoksiin sekä mediaan tiivis yhteys erikoisliittoihin, piireihin ja jäsenyhdistyksiin, esim. puheenjohtajakokoukset, seminaarit ja monimuotoiset tiedotusmenetelmät Musiikkijärjestöjen yhteinen ulostulo Tampereen Sävelen yhteydessä tavoitteena on olla aktiivisemmin mukana aluetason toiminnassa esim. osallistumalla kussakin piirissä johonkin tapahtumaan tai tilaisuuteen Sulasolin teemallinen gaalakonsertti PR-tapahtumana 2014 sekä muut tiedotustilaisuudet osallistuminen erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin sekä tapahtumiin muiden toimijoiden kanssa 2.2 Talous ja varainhankinta Taloudenhoidon tehostaminen ja tarkentaminen ovat talouden keskeisiä teemoja. Taloudessa toteutetaan tarkkaa seurantaa, analysointia ja raportointia. Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu ovat osa järjestelmällistä taloudenpitoa. Toimistopäällikön tehtävänä on valmistella liiton talouden- ja omaisuudenhoitoon liittyvät asiat taloustoimikunnan ja edelleen liittohallituksen käsiteltäviksi. Taloudenhoidossa on tarkennettu ja selkeytetty palveluita, joita erikoisliitot ja piirit Sulasolilta saavat ja tarvitsevat. Sulasolin palvelukokonaisuuden täsmentäminen ja työtehtävien priorisointi on välttämätöntä, jotta hyvä palvelun taso ja laatu voidaan turvata. Säännöllisin väliajoin tarkistetaan, millaista taloudellista yhteistyötä

5 5 eri toimijoiden kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: Puitetalousarviot sekä vuotta pidemmän aikavälin taloussuunnittelu taloudenpidon tehokas suunnittelu, raportointi ja seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan talouden kehittäminen nupan strategian mukaisesti siten, että se pystyy itsenäisesti kattamaan omat kustannuksensa vakaan maksuvalmiuden ja velattomuuden ylläpitäminen sekä kustannustehokkuuden aikaan saaminen sähköiseen laskutukseen siirtyminen kustannussäästöjen tuottaminen kilpailutusten kautta (esim. leasingsopimukset) koko järjestön osalta kulurakennetta pyritään parantamaan alentamalla matka- ja kokouskuluja ottamalla käyttöön uutta kokousteknologiaa Varainhankinnan kehittäminen on yksi taloudenhoidon osa-alueista. Yleinen kustannustason nousu, kiristyvä taloustilanne ja kilpailu rajallisista resursseista edellyttää panostusta myös varainhankintaan. Näitä toimenpiteitä ovat: Sulasolin jäsenmaksun tarkistaminen vuosittain (inflaatiotarkistus) apurahojen ja muiden tukimuotojen hyödyntäminen yhteistyöprojektit muiden toimijoiden kanssa yritysyhteistyön toteuttaminen osana muuta varainhankintaa 2.3 Taiteellinen toiminta Taiteellinen toimikunta ohjaa liiton taiteellista toimintaa ja siihen liittyviä projekteja. Tavoitteena on tuottaa monipuolista ja tasokasta toimintaa, joka palvelee jäsenistöä ja lisää Sulasolin painoarvoa musiikkipiireissä. Taiteellinen toimikunta tekee tiivistä yhteistyötä erikoisliittojen ja piirien kanssa. Toimenpiteitä tässä ovat: Laulupäivä kesällä 2013 Kuopion torin avajaisissa erityisen Sulasol-koulutuksen ja Nuori kyky stipendin ohjaaminen erilaisten teemapäivien sisältöjen ja ohjelmien tuottaminen (esim. Laulunja soiton päivä, Suomalaisen musiikin päivä) Sulasolin teemallinen Gaalakonsertti, Viestintä- ja sidosryhmätoiminta Sulasolin viestinnän keskeisiä välineitä ovat Sulasol-lehti, jäsentiedotteet ja verkkosivut. Sulasol-lehti muodostaa liiton viestinnän selkärangan. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja tavoittaa kaikki liiton jäsenyhdistysten jäsenet. Lehti toimii paitsi liiton sisäisenä tiedotuskanavana, myös Sulasolin toiminnan esitteenä liiton ulkopuolisille tahoille. Jäsentiedotteita postitetaan jäsenyhdistyksille ja piireille myös sähköpostitse tarvittaessa, pääsääntöisesti 1 2 kertaa vuodessa. Verkkosivujen osuutta viestinnässä lisätään edelleen. Sivuja kehitetään palvelemaan entistä paremmin myös ulkoista viestintää. Sisäisen viestinnän painopistealueita ovat: uuden ja monipuolisen jäsenrekisterin hyödyntäminen verkkosivujen toimivuuden parantaminen ja ulkoasun uudistaminen

6 6 vestinnän kaksisuuntaisuuden kehittäminen palvelemaan yhteisöllisyyttä blogikirjoitusten käynnistäminen sosiaalisen median hyödyntäminen (esim. FB, bannerit, mainokset) extranetin tarpeen ja mahdollisuuksien selvittäminen nuottimyymälän ja kustannustoiminnan näkyvyyden lisääminen verkkosivuilla verkkokaupan tehokas markkinointi Liiton ulkoinen viestintä painottuu tapahtumista, päätöksistä, valinnoista ja palkitsemisista tiedottamiseen. Sulasolin toiminnalle pyritään saamaan entistä enemmän näkyvyyttä mediasuhteita kehittämällä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: Sulasol-lehden ja verkkosivujen hyödyntäminen ulkoisena viestintäkanavana Nuottimyymälän ja kustannustoiminnan esittelyä lehdessä ja verkkosivuilla markkinointi- ja pr-tapahtumien järjestäminen, esim. Gaalakonsertin yhteydessä 2.5 Koulutustilaisuudet ja seminaarit Sulasol ylläpitää koulutus- ja tapahtumakalenteria, josta tiedot tapahtumista löytyvät helposti ja selkeästi. Päävastuu koulutuksen sisällöstä on erikoisliitoilla ja piireillä. Sulasol tukee ja koordinoi koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Seuraavat Sulasolin itsensä järjestämät koulutustapahtumat ovat suunnitelmissa: Tammikuun seminaari kuoronjohtajille ja muille asiasta kiinnostuneille 2013 ja 2014 (yhdessä Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen kanssa) Sulasol-seminaari syyskaudella 2013 Henkilökunnan ideapäivä tammi-helmikuussa 2013 ja 2014 Tapahtumajärjestämisen käsikirja valmistuu 2013 Erilaisia koulutustilaisuuksia on ideoitu. Tässä ehdotuksia: ß Hallinto- ja talouskoulutus ß Opastusta säveltämiseen / sovittamiseen / Timo Lehtovaara: Sovitusopas (oppikirja) ß Yhtyelaulu-koulutus ß Ole rohkea varajohtaja -koulutus ß Uusien nuottien esittely- ja lukutuokio ß Kuorolaulun ABC-kurssi 2.6 Muut projektit ja tapahtumat Projektit ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti kertaluontoisia tilaisuuksia, joiden järjestämiseen Sulasol osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa, tai jotka ovat muuten merkittäviä Sulasol-yhteisölle. Laulun- ja soiton päivä ja NKL:n päivät Imatralla Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät, VII International Choral Sympaatti Laulu yhdistää sången förenar (Ilkka Kontila, Banny Törnroos) Sulasolin teemallinen Gaalakonsertti marraskuussa 2014 Maailman kuorolaulun päivä (joulukuun toinen sunnuntai) Suomalaisen musiikin päivä ja

7 7 2.7 Kotimaiset jäsenyydet Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen ovat välttämätön osa aktiivisen järjestön toimintakulttuuria. Sulasol on mukana kansallisen yhteistyön kehittämisessä ja laajentamisessa. Jäsenyydet kotimaisissa järjestöissä lisäävät Sulasolin näkyvyyttä ja painoarvoa sekä tehostavat vaikuttamistyötä. Sulasol on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä ja yhteistyöelimissä: Teosto ry, musiikin esitys- ja mekanisointikorvaukset (Teoston ohjelmistotoimikunnan puheenjohtaja, Reijo Kekkonen) Suomen Musiikkikustantajat ry, (SMK ry:n 25 v. juhlarahasto, hallituksen jäsen, Reijo Kekkonen) kustantajien edunvalvonta OK-opintokeskus ry, (OK ry:n hallituksen jäsen, Virpi Häyrinen) koulutus- ja muu tukitoiminta Pohjola-Norden ry, pohjoismainen ulottuvuus ja yhteistyö Suomen Musiikkineuvosto ry, yhteydet suomalaisiin musiikkialan toimijoihin (SMN:n hallituksen varapuheenjohtaja ja harrastustyöryhmän puheenjohtaja, Virpi Häyrinen) Suomen Retkeilymajajärjestö ry, edullista majoitusta erityisesti nuorisolle Sulasol on solminut yhteistyösopimuksia seuraavien tahojen kanssa: Kaleva Travel -matkajärjestelyjä Smartum Oy -kulttuuriseteliverkosto 2.8 Kansainvälinen toiminta Yhä useammat kuorot ja orkesterit matkustavat eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt maailmalla tietoa Sulasolista ja Suomen musiikkielämästä yleensä. Sulasolissa toimii kansainvälinen työryhmä, jonka jäseninä ovat Håkan Wickström, Maaria Manner ja Reijo Kekkonen. Sulasol ja sen erikoisliitot ovat jäseninä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: International Federation for Choral Music - kansainvälinen kuoroalan etujärjestö European Choral Association - Europa Cantat - eurooppalainen etujärjestö ja kouluttajataho (hallituksen jäsen, Reijo Kekkonen) Nordic-Baltic Festival - yhteistyöelin, jossa mukana Pohjoismaat ja Baltian maat (työryhmän jäsen, Virpi Häyrinen) Musik i Norden Nordisk Musik Union (SOLI), Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid ja Jeunesses Musicales, Norbusang (NUKL), Nordisk Korforum (Sulasol), Nordisk Sangerforbund (SMKL) ja Nordisk Damkörsråd (SNKL)

8 8 Hopiala- rahaston toimintasuunnitelma Hopiala-rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaisen musiikin hyväksi tehtävää työtä sekä tukea kuoromusiikkiperinnettä ja kuoronjohtajakoulutusta. Liittohallitus Hopiala-rahaston hoitokuntana painottaa erityisesti sellaisia hankkeita ja avustuskohteita, joiden tavoitteena on turvata musiikkitoiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vahvistaa samalla musiikkiharrastuksen alueellista saavutettavuutta ja osaamista. Liittohallitus päättää rahaston hoitokuntana apurahojen jakamisesta Hopiala-rahaston sääntöjen edellyttämällä tavalla Toteuttaa alueelliset kuoronjohtajakoulutukset Hopiala-rahaston avustusvaroilla vv Klemetti-palkinto jaetaan v liittohallituksen päätöksen mukaan Lisäksi rahasto ylläpitää ja hallinnoi Helsingin Kulosaaressa sijaitsevaa vuonna 1934 rakennettua Hopiala-kiinteistöä. Kiinteistö on Museoviraston suojelukohde, jonka huoltoa ja kunnostusta säännellään lailla. Kiinteistön hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet pyritään suunnittelemaan ennakkoon, jotta ne voidaan aikatauluttaa ja budjetoida järkevällä tavalla. Heikki ja Armi Klemetin perintönä saatujen taideesineiden kunnostus ja entisöinti on ajankohtaista. Nyt käynnistetyt toimenpiteet saattavat vaikuttaa Hopiala-rahaston mahdollisuuksiin myöntää avustuksia tulevina vuosina. Jatketaan Hopiala-kiinteistön ylläpitoa hoidetaan kiinteistön tarpeelliset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet huolehditaan taide-esineiden entisöinnistä

9 9 Nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan toimintasuunnitelma Nuottipalvelun johtokunta on laatinut nuotti- ja kustannustoimintaa varten oman strategian ja toimeenpanosuunnitelman, jonka visio johtaa vuoteen 2016 saakka. Nupan vuosien toimintasuunnitelmaan on nyt nostettu yksilöityjä kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä johtokunnan tekemän strategian perusteella. Sulasolin kustannustoiminnan tavoitteena tulevalla toimikaudella on edelleen vakiinnuttaa asemaansa merkittävänä suomalaisena musiikkikustantajana. Jatkossakin korkea laatu tulee ohjaamaan julkaisuja sekä sisällön että ulkoasun osalta. Kustantamon keskeisiä toimenpiteitä ovat: jatkaa vakiintunutta yhteistyötä säveltäjien kanssa etsiä uusia, erityisesti nuoria musiikin tekijöitä kustantaa ja julkaista musiikillisia menestystuotteita, joiden myyntivolyymi on merkittävä ylläpitää ja kehittää Sulasolin katalogia sekä huolehtia oppimateriaalin tuotannosta korostaa palvelunäkökulmaa tuottamalla materiaalia monenlaisille esiintyjäryhmille ja kokoonpanoille tavoitella aktiivisesti asiakaskunnan ja sidosryhmien laajentamista kehittää kustantamon tuotteita esittelevät kotisivut nuottimyymälän ja kustanteiden tehokas esittely ja markkinointi Nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan kokonaisuutta kehitetään taloudellisesti kannattavaksi käymällä läpi yhteistoimintasopimukset ja neuvottelemalla niihin tarvittavat muutokset varmistamalla tuotteiden ja asiakasveloitusten oikea hinnoittelu ja hintataso kehittämällä myyntiprosesseja asiakkaan kannalta nopeammiksi ja tehokkaammiksi Vaikka jatkossakin nuottimyynnin pääpaino tulee olemaan postimyynnissä, on tärkeää valmistautua palvelemaan asiakkaista selkeissä ja viihtyisissä tiloissa. Nuottimyymälän tärkeitä toimia toimikaudella ovat: myymälää ja varastotiloja kehitetään suunnitelmallisesti uusia suoramainontakohteita haetaan ja tuotetaan markkinointimateriaalia yhteistyössä mm. ulkomaisten kustantajien kanssa kehitetään jo olemassa olevia palvelutuotteita (esim. ohjelmistoneuvonta) ja tuotetaan myös uusia palvelukokonaisuuksia (esim. konserttikokonaisuuksien luominen) verkkokauppa on avattu; verkkokaupasta tiedotetaan ja sen sisältöjä kehitetään voimakkaasti Jatketaan yhdessä Kopioston ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n kanssa taistelua laitonta kopiointia vastaan ja kehitetään kuorolaulut.fi palvelua edelleen. Nuottipalvelun johtokunta selvittää mahdollisuutta yhteistyöhön erilaisten toimijoiden kanssa nuottimateriaalin myymiseksi taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tukku- ja komissiomyyntiä tehostetaan seuraavin toimenpitein: käydään neuvotteluja uusien (kotimaisten) kustantajien kanssa vahvistetaan Sulasolin asemaa merkittävimpänä suomalaisena taidemusiikin nuottien tukkumyyjänä aktivoidaan kohdennetulla markkinoinnilla esimerkiksi asiakasrekisterissä olevia passiivisia tukkuasiakkaita pidetään yllä ja laajennetaan verkostoja uusien asiakkaiden ja asiakaskuntien hankkimiseksi kartoitetaan mahdollisia uusia komissiosopimuskumppaneita, joiden materiaali sopii nuottipalvelun profiiliin

10 10 Kuorokerho jatkaa vakiintunutta toimintaansa. Se myy jäsenilleen suomalaisten kustantajien kuoronuottiuutuudet puoleen hintaan ja toimii täten keskeisenä välineenä uusien tuotteiden promootiossa. Nuottipalvelutoiminnan johtokunta, Sulasolin taloustoimikunta ja taiteellinen toimikunta tekevät säännöllisesti yhteistyötä toimintojen kehittämiseksi: toimikuntien puheenjohtajien tapaamiset asiantuntijakuulemiset kokouksissa ideoiden ja tietojen vaihto työryhmien kesken Nuottipalvelu- ja kustannustoiminta osallistuu eri musiikkitapahtumien yhteydessä järjestettäviin nuottinäyttelyihin. Niiden yhteydessä on tarkoitus myös toimintakauden aikana edistää sekä omien kustanteiden että myymälän jälleen- ja välitysmyyntituotteiden tunnettuutta ja myyntiä. Messujärjestelyissä haetaan kustannussäästöjä osallistumalla näyttelyihin yhteisosastoilla esimerkiksi muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Näyttelyiden merkitys tuotteiden promootiokanavana on merkittävä. Tulevalla toimintakaudella on tarkoitus osallistua ainakin seuraaviin tapahtumiin, mikäli taloudelliset edellytykset sen sallivat: Kanttoripäivät, Lappeenranta Musiikkimessut, Frankfurt Festival de Voix, Châteauroux Tampereen Sävel Kuoronjohtajatapaaminen, Oxford Sympaatti-festivaali, Rovaniemi Edellä mainittujen lisäksi osallistutaan tarkoituksenmukaisesti tapahtumiin ja festivaaleihin kotimaassa ja ulkomailla.

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2015-2016! Sulasolin toimintasuunnitelma 2015-2016 1. Yleistä 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta Sääntöjensä mukaan Sulasol on valtakunnallinen

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut Sulasol Toiminta ja jäsenpalvelut Sisältö Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Tiedottaminen ja näkyvyys Laulu- ja soittojuhlat Muut tapahtumat ja koulutus Huomionosoitukset Edunvalvonta ja asiantuntemus

Lisätiedot

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto

Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto Sulasolin palvelut jäsenille yhteistyökumppaneiden kautta jäsenet voivat toteuttaa edullisesti omat verkkosivut. Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Nuottimateriaalin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Martoissa on arjen mahdollisuus Vuosikokous 26.4.2014 Tavoitteet 2015 Toiminnan tunnettuuden parantaminen sisältölähtöisesti Kestävän kehityksen edistäminen kotitalousneuvonnan

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014

Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 Suomen MS liitto ry STRATEGIAN TOIMEENPANO OHJELMA VUOSILLE 2012 2014 2 Suomen MS liitto ry:n strategian toimeenpano ohjelma vuosille 2012 2014 Strategiakauden 2009 2014 tärkeimmät päämäärät: Vahvat jäsenyhdistykset

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 1 Sitoumus Itämeren tilan parantamiseksi Itämerihaaste on Turun ja Helsingin kaupunkien yhteinen aloite Itämeren tilan parantamiseksi. Itämerihaaste julkistettiin kesäkuussa 2007.

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Palvelun tuottavat yhteistyössä oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten vaikuttamispalvelu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia

Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia Naisjärjestöjen Keskusliiton viestintästrategia 1. Johdanto 1.1. Ohjeen tarkoitus Viestintästrategiassa kuvataan ja määritellään Naisjärjestöjen Keskusliiton viestinnän tavoitteet. Viestinnän tehtävänä

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen

Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa. 14.2.2011 Helena Liimatainen Miten järjestöt voivat hyödyntää kohtaamispaikkoja omassa viestinnässään? 14.2.2011 Helena Liimatainen Mitä järjestöjen toiminta kohtaamispaikoissa voi olla? Esitteitä, yhteystietoja, oppaita, lomakkeita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Luonnos 14.10.09 Pohjois-Suomen Munuais- ja maksayhdistys ry toimii alueellisena kansanterveys- ja potilasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 Hyväksytty edustajiston kokouksessa 4/2012 (21.3.2012) STRATEGIA 2017 1 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti,

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 Visio 2012-2015 Päätöksentekijät ja tiedotusvälineet haluavat kuulla kantamme Yrittäjänaisten liiketoimintaedellytykset ja sosiaaliturva tasa-arvoiseksi Kaksinkertaistamme jäsenmäärämme

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa

syyskokous Helsingissä uudessa Käpylän kuntoutuskeskuksessa yhdessä alaosaston kanssa Vuoden 2002 toimintasuunnitelma Yhdistyksemme toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää jäsenistömme ammattitaitoa sekä kliinisessä että tieteellisessä työssä sekä toimia fysiatrien ja fysiatriaan erikoistuvien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa

www.vaasanteknillinenseura.fi jsa www.vaasanteknillinenseura.fi VAASAN TEKNILLINEN SEURA RY 5 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 1 YLEISTÄ Kuten aikaisempinakin vuosina, myös vuoden 2015 aikana järjestämme useita erilaisia tilaisuuksia

Lisätiedot

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015

Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 KOKOUSKUTSU 27.10.2015 Hei Espoon PeLan jäsen! Espoon Pelastakaa Lapset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.11.2015 klo 18:00 osoitteessa Thurmaninaukio 10 A 2, Kauniainen. Kokouksessa

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa

Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa Sähköisen median mahdollisuudet kaupankäynnin tehostamisessa 7.5 2014 Anu Korkiakangas Myynninmaailma Oy www.myynninmaailma.fi Miksi sähköinen markkinointi? Tukemaan myyntiä Tavoitat oikeat kohderyhmät

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry

Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014. Vastuullinen lahjoittaminen ry Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi 2014 Vastuullinen lahjoittaminen ry KESKEISET TULOKSET 1(2) 2 23.4.2014 T- 12240 Kansalaisjärjestöjen nykytila- analyysi» Varainhankinta kuuluu useimmin (73 %) osana

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle

Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015. Malliyhdistys Ry. Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Toimintasuunnitelma TOIMINTAVUOSI 2015 Hallituksen ehdotus hyväksyttäväksi yhdistyksen vuosikokoukselle Malliyhdistys Ry Puh. 040 123 4567 Y-tunnus 12345-6 Tiekatu 23 A 15 00120 PAIKKAKUNTA www.malliyhdistys.fi

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma 2009

Viestintäsuunnitelma 2009 Viestintäsuunnitelma 2009 maaliskuu 2009 1 Itämerihaaste Turun ja Helsingin kaupungit sitoutuivat julkisesti kesäkuussa 2007 toteuttamaan sellaisia käytännön toimenpiteitä, joilla ne voivat vaikuttaa vesien

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? OK-opintokeskus Lea Lihavainen

Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? OK-opintokeskus Lea Lihavainen Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? 17.11.2012 OK-opintokeskus Lea Lihavainen Paikallistason haasteet kuinka yhdistyksen hallinto hoidetaan? kokousten määrän vähentäminen kokoustapojen muuttaminen sähköinen

Lisätiedot