Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014"

Transkriptio

1 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta edistää maan harrastusmusiikkitoiminnan kehitystä toimia vahvana vaikuttajana ja edunvalvojana yhteiskunnassa toimia monipuolisena palveluorganisaationa Visio Sulasol on maamme koko musiikkikentän arvostama laatutietoinen keskusjärjestö, johon halutaan liittyä jäseneksi. Sulasol on suomalaisen musiikin lipunkantaja maailmalla tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen tarjoaja ja koordinoija vahva palveluiden tuottaja ja asiantuntija tunnettu musiikkikustantaja Arvot Sulasolin keskeiset arvot ovat: suomalaisen musiikin arvostuksen kohottaminen yhteiskunnassa laulun ja soiton ilo yhteisvastuu ja luotettavuus laatutietoisuus ja palvelun korkea taso Strategia Sulasol toimii aktiivisesti ja rohkeasti suomalaisen musiikin hyväksi. Sulasol tekee itsensä tunnetuksi päättäjien, sidosryhmien ja muiden järjestöjen keskuudessa. Sulasol viestii aktiivisesti, avoimesti ja ajantasaisesti sekä omaan kenttäänsä että järjestöstä ulospäin. Sulasol hakee tehokkaita uusia tiedotuskanavia julkisuuteen; esimerkkinä PR-tapahtumat. Palvelurakenne muokataan ja tiivistetään vastaamaan entistä paremmin jäsenistön tarpeita ja nykypäivän haasteita. Toimintaa tuetaan myös verkostoitumalla aktiivisesti sekä kotimaisten että ulkomaalaisten musiikkialan toimijoiden kanssa. Sulasol ylläpitää nuottipalvelua, joka on arvostetuin suomalainen taidemusiikin kustantaja, Suomen merkittävin kuoromusiikkiin erikoistunut nuottikauppa sekä Suomen merkittävin taidemusiikin nuottien tukkumyyjä. Nuottipalvelun ensisijainen kohderyhmä on oma jäsenistö. Nuottipalvelun lähtökohtana on taloudellinen kannattavuus. Palkatulta henkilökunnalta sekä luottamusjohdolta edellytetään asiantuntijuutta, ammattitaitoa sekä korkeaa osaamisen ja sitoutumisen tasoa.

2 2 Sulasolin toimintasuunnitelma Yleistä 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta Sääntöjensä mukaan Sulasol on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää yleistä kiinnostusta musiikkiin, edistää maan musiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea jäsentensä musiikkiharrastukseen liittyvää toimintaa. Tänään Sulasol on merkittävä toimija maamme musiikkikentässä ja liittoa kuunnellaankin usein koko harrastajamusiikkikentän äänenä. Sulasolin vahvuuksia ovat aktiivinen jäsenistö, vahva asema musiikin kustannustoiminnassa ja nuottimyynnissä sekä asiantunteva ja motivoitunut henkilökunta. Valtakunnallisena kattojärjestönä Sulasolin tehtävänä on ylläpitää hyviä yhteiskuntasuhteita ja korostaa toiminnallaan harrastajamusiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä turvata jäsenistölleen mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Tätä tehtävää Sulasol toteuttaa monipuolisen edunvalvontatyön kautta. 1.2 Edunvalvonta Jäsenyhdistysten tasolla työtä tehdään jäsenistön kanssa ja heidän hyväkseen. Tavoitteena on tuottaa sellaista toimintaa ja palveluja, joilla on merkitystä jäsenistölle. Painopistealueita toiminnan tehostamisessa ovat: huomioidaan muutokset ja tarpeet jäsenkentässä: esim. johtajapula, ikääntyvien kuorojen haasteet, lauluyhtyeiden ja pienryhmien tarpeet ollaan aktiivisesti mukana tehostamassa paikallistason toimintaa tuotetaan aidosti monipuolista ja monitasoista nuottimateriaalia kannustetaan kaikkia vastavuoroiseen ja sektorirajoja ylittävään yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon Yhteiskunnallisella tasolla tavoitteena on Sulasolin tuottaman lisäarvon ja vaikuttavuuden konkreettinen näkyminen. Painopistealueita tällöin ovat: viranomaisyhteistyö laajat yhteistyöverkostot (musiikkialan järjestöt, muut järjestöt, yms. tahot) lausunnot ja kannanotot asiantuntijuuden hyödyntäminen vahva valtakunnallinen ja alueellinen näkyvyys ja osallistuminen onnistunut ja vastavuoroinen viestintä 1.3 Liiton organisaation ja toimintojen kehittäminen Liittokokouksen, eri työryhmien ja Sulasol-seminaarin antamien ohjeiden ja toimintaehdotusten pohjalta koko Sulasolin toimintaa kehitetään siten, että se on yhteiskunnallisesti merkittävää ja entistä tehokkaampaa. Toimintojen tulee palvella monipuolisesti ja laadukkaasti jäsenistöä. Palvelurakennetta on jatkuvasti arvioitava, suunniteltava ja palautetta kerättävä, jotta ydintoiminnot täsmentyvät ja niitä voidaan kehittää pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Kehittämistyössä tulee huolehtia henkilökunnan osaamistasosta ja työhyvinvoinnista. Hyvä toiminta edellyttää myös luottamushenkilöiden tukemista ja kouluttamista tarpeen mukaan.

3 3 Myös liittohallituksen toiminnan ja toimintojen arviointi ja kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on suunnitella ja valmistella vuoden 2014 liittokokoukselle malli siitä, miten liittohallituksen jäsenet jatkossa tullaan valitsemaan. Tavoitteena on turvata vahva alueellinen edustavuus sekä eri tehtävä- ja osaamisalueiden tuntemus. Samalla mietitään keinoja kulurakenteen keventämiselle esimerkiksi hyödyntämällä uutta kokousteknologiaa. 1.4 Vakaan talouden ylläpitäminen Vakaan talouden ylläpitäminen edellyttää talouden tarkkaa ja avointa seurantaa sekä ohjaavia ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Nuottipalvelutoiminta ja järjestötoiminta on taloudellisesti eriytetty toisistaan. Tämä johtaa talouden parempaan ennakoitavuuteen, seurantaan ja suunnitteluun. Jokaisella toimialueella kustannustehokkuutta haetaan yhteistyötä kehittämällä ja monipuolistamalla. Kaikkien talouteen liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Sulasolin taloudellista tilannetta siten, että varoja voidaan nykyistä laajemmin kohdentaa myös konkreettisiin harrastustoimintaa edistäviin hankkeisiin, kuten koulutukseen ja tapahtumien järjestämiseen. 2. Toimintokohtaiset tehtävät ja tavoitteet Liittohallituksella on kaksivuotiskauden aikana mahdollisuus täydentää toimintasuunnitelman sisältöä, tapahtumia ja tehtäviä. Tällöin huomioidaan eri toimikuntien, työryhmien ja yhteistyötahojen tuottama tieto sekä erityisesti jäsenistöstä esiin nousevat tarpeet. Jotta toiminta on tuloksellista ja tehokasta, on arvioitava entistäkin tarkemmin, mitkä työt ovat keskeisimpiä ja millä aikataululla ne suoritetaan. Luottamushenkilöiden osaamisen ja työpanoksen hyödyntäminen on erittäin arvokasta ja eri työryhmien ja toimikuntien työpanos tulee saada tiiviimmin osaksi koko liiton toimintaa ja kehittämistä. 2.1 Järjestötoiminta Järjestötoiminnassa olennaista on keskittyä liiton toiminta-ajatuksen kirkastamiseen, palvelurakenteen tehostamiseen ja piirien alueella tapahtuvan työn tukemiseen. Järjestötoimintaa tehdään jäsenten kanssa ja heidän hyväkseen, joten tärkeää on kuulla jäsenten tarpeet ja varmistaa palautejärjestelmän toimivuus. Tähän pyritään seuraava keinoja käyttäen: toteutetaan säännöllinen jäsenkysely ja hyödynnetään kyselyn tuloksia palveluvalikoiman arvioimisessa ja kehittämisessä palautetta kerätään eri viestintäkanavien kautta ja se käsitellään säännöllisesti toimistokokouksissa tehostetaan jäsenhankintaa tekemällä kohdennettua kampanjointia erikoisliittojen kanssa kohderyhminä esim. pienlauluyhtyeet ja orkesterit sekä kannatusjäsenet jatketaan tutustumisvuosikokeilua otetaan käyttöön ja hyödynnetään tehokkaasti uuden nettipohjaisen jäsenrekisterin mahdollisuudet

4 4 Sulasol ry on etujärjestö, jossa sopimusasiat ja yhteistyö ovat tärkeitä toimintamuotoja. Sulasol-perheen kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on päätöksenteon täsmentäminen ja operatiivisen toiminnan tehostaminen. Jotta näissä tavoitteissa onnistutaan, tarvitaan yhteinen tahto sekä panostusta seuraaviin asiakokonaisuuksiin: yhteisten linjausten ja sopimusten käytäntöön vieminen liiton uudistettujen sääntöjen tunnetuksi tekeminen (mikäli LK hyväksyy) aidosti valtakunnallisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen operatiivisten toimintojen tehostaminen -toimintojen koordinointi -yhteydenpito, viestintä ja suunnittelu Toimiston henkilökunnan työedellytysten ja hyvän palvelutason turvaaminen ovat toiminnan keskeisiä teemoja. Tähän pyritään seuraavin keinoin: tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestäminen / hankkiminen henkilökunnan osaamistasosta ja jaksamisesta huolehtiminen, kehittämiskeskustelut ja työnohjaus tarkoituksenmukaisten työvälineiden ja tilojen ylläpito toimenpiteet työhyvinvoinnin ja työkyvyn turvaamiseksi On erittäin tärkeää, että Sulasolin näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät. Tavoitteena on, että Sulasol on kaikkien musiikkiharrastajien arvostama keskusjärjestö, jolla on mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työtä harrastemusiikin hyväksi on tehtävä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti eri toimijoiden kanssa. Tässä tehtävässä toimenpiteitä ovat: yhteydenpito valtiovaltaan, viranomaisiin sekä kulttuurialan eri järjestöihin, koulutuslaitoksiin sekä mediaan tiivis yhteys erikoisliittoihin, piireihin ja jäsenyhdistyksiin, esim. puheenjohtajakokoukset, seminaarit ja monimuotoiset tiedotusmenetelmät Musiikkijärjestöjen yhteinen ulostulo Tampereen Sävelen yhteydessä tavoitteena on olla aktiivisemmin mukana aluetason toiminnassa esim. osallistumalla kussakin piirissä johonkin tapahtumaan tai tilaisuuteen Sulasolin teemallinen gaalakonsertti PR-tapahtumana 2014 sekä muut tiedotustilaisuudet osallistuminen erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin sekä tapahtumiin muiden toimijoiden kanssa 2.2 Talous ja varainhankinta Taloudenhoidon tehostaminen ja tarkentaminen ovat talouden keskeisiä teemoja. Taloudessa toteutetaan tarkkaa seurantaa, analysointia ja raportointia. Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu ovat osa järjestelmällistä taloudenpitoa. Toimistopäällikön tehtävänä on valmistella liiton talouden- ja omaisuudenhoitoon liittyvät asiat taloustoimikunnan ja edelleen liittohallituksen käsiteltäviksi. Taloudenhoidossa on tarkennettu ja selkeytetty palveluita, joita erikoisliitot ja piirit Sulasolilta saavat ja tarvitsevat. Sulasolin palvelukokonaisuuden täsmentäminen ja työtehtävien priorisointi on välttämätöntä, jotta hyvä palvelun taso ja laatu voidaan turvata. Säännöllisin väliajoin tarkistetaan, millaista taloudellista yhteistyötä

5 5 eri toimijoiden kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: Puitetalousarviot sekä vuotta pidemmän aikavälin taloussuunnittelu taloudenpidon tehokas suunnittelu, raportointi ja seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan talouden kehittäminen nupan strategian mukaisesti siten, että se pystyy itsenäisesti kattamaan omat kustannuksensa vakaan maksuvalmiuden ja velattomuuden ylläpitäminen sekä kustannustehokkuuden aikaan saaminen sähköiseen laskutukseen siirtyminen kustannussäästöjen tuottaminen kilpailutusten kautta (esim. leasingsopimukset) koko järjestön osalta kulurakennetta pyritään parantamaan alentamalla matka- ja kokouskuluja ottamalla käyttöön uutta kokousteknologiaa Varainhankinnan kehittäminen on yksi taloudenhoidon osa-alueista. Yleinen kustannustason nousu, kiristyvä taloustilanne ja kilpailu rajallisista resursseista edellyttää panostusta myös varainhankintaan. Näitä toimenpiteitä ovat: Sulasolin jäsenmaksun tarkistaminen vuosittain (inflaatiotarkistus) apurahojen ja muiden tukimuotojen hyödyntäminen yhteistyöprojektit muiden toimijoiden kanssa yritysyhteistyön toteuttaminen osana muuta varainhankintaa 2.3 Taiteellinen toiminta Taiteellinen toimikunta ohjaa liiton taiteellista toimintaa ja siihen liittyviä projekteja. Tavoitteena on tuottaa monipuolista ja tasokasta toimintaa, joka palvelee jäsenistöä ja lisää Sulasolin painoarvoa musiikkipiireissä. Taiteellinen toimikunta tekee tiivistä yhteistyötä erikoisliittojen ja piirien kanssa. Toimenpiteitä tässä ovat: Laulupäivä kesällä 2013 Kuopion torin avajaisissa erityisen Sulasol-koulutuksen ja Nuori kyky stipendin ohjaaminen erilaisten teemapäivien sisältöjen ja ohjelmien tuottaminen (esim. Laulunja soiton päivä, Suomalaisen musiikin päivä) Sulasolin teemallinen Gaalakonsertti, Viestintä- ja sidosryhmätoiminta Sulasolin viestinnän keskeisiä välineitä ovat Sulasol-lehti, jäsentiedotteet ja verkkosivut. Sulasol-lehti muodostaa liiton viestinnän selkärangan. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja tavoittaa kaikki liiton jäsenyhdistysten jäsenet. Lehti toimii paitsi liiton sisäisenä tiedotuskanavana, myös Sulasolin toiminnan esitteenä liiton ulkopuolisille tahoille. Jäsentiedotteita postitetaan jäsenyhdistyksille ja piireille myös sähköpostitse tarvittaessa, pääsääntöisesti 1 2 kertaa vuodessa. Verkkosivujen osuutta viestinnässä lisätään edelleen. Sivuja kehitetään palvelemaan entistä paremmin myös ulkoista viestintää. Sisäisen viestinnän painopistealueita ovat: uuden ja monipuolisen jäsenrekisterin hyödyntäminen verkkosivujen toimivuuden parantaminen ja ulkoasun uudistaminen

6 6 vestinnän kaksisuuntaisuuden kehittäminen palvelemaan yhteisöllisyyttä blogikirjoitusten käynnistäminen sosiaalisen median hyödyntäminen (esim. FB, bannerit, mainokset) extranetin tarpeen ja mahdollisuuksien selvittäminen nuottimyymälän ja kustannustoiminnan näkyvyyden lisääminen verkkosivuilla verkkokaupan tehokas markkinointi Liiton ulkoinen viestintä painottuu tapahtumista, päätöksistä, valinnoista ja palkitsemisista tiedottamiseen. Sulasolin toiminnalle pyritään saamaan entistä enemmän näkyvyyttä mediasuhteita kehittämällä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: Sulasol-lehden ja verkkosivujen hyödyntäminen ulkoisena viestintäkanavana Nuottimyymälän ja kustannustoiminnan esittelyä lehdessä ja verkkosivuilla markkinointi- ja pr-tapahtumien järjestäminen, esim. Gaalakonsertin yhteydessä 2.5 Koulutustilaisuudet ja seminaarit Sulasol ylläpitää koulutus- ja tapahtumakalenteria, josta tiedot tapahtumista löytyvät helposti ja selkeästi. Päävastuu koulutuksen sisällöstä on erikoisliitoilla ja piireillä. Sulasol tukee ja koordinoi koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Seuraavat Sulasolin itsensä järjestämät koulutustapahtumat ovat suunnitelmissa: Tammikuun seminaari kuoronjohtajille ja muille asiasta kiinnostuneille 2013 ja 2014 (yhdessä Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen kanssa) Sulasol-seminaari syyskaudella 2013 Henkilökunnan ideapäivä tammi-helmikuussa 2013 ja 2014 Tapahtumajärjestämisen käsikirja valmistuu 2013 Erilaisia koulutustilaisuuksia on ideoitu. Tässä ehdotuksia: ß Hallinto- ja talouskoulutus ß Opastusta säveltämiseen / sovittamiseen / Timo Lehtovaara: Sovitusopas (oppikirja) ß Yhtyelaulu-koulutus ß Ole rohkea varajohtaja -koulutus ß Uusien nuottien esittely- ja lukutuokio ß Kuorolaulun ABC-kurssi 2.6 Muut projektit ja tapahtumat Projektit ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti kertaluontoisia tilaisuuksia, joiden järjestämiseen Sulasol osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa, tai jotka ovat muuten merkittäviä Sulasol-yhteisölle. Laulun- ja soiton päivä ja NKL:n päivät Imatralla Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät, VII International Choral Sympaatti Laulu yhdistää sången förenar (Ilkka Kontila, Banny Törnroos) Sulasolin teemallinen Gaalakonsertti marraskuussa 2014 Maailman kuorolaulun päivä (joulukuun toinen sunnuntai) Suomalaisen musiikin päivä ja

7 7 2.7 Kotimaiset jäsenyydet Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen ovat välttämätön osa aktiivisen järjestön toimintakulttuuria. Sulasol on mukana kansallisen yhteistyön kehittämisessä ja laajentamisessa. Jäsenyydet kotimaisissa järjestöissä lisäävät Sulasolin näkyvyyttä ja painoarvoa sekä tehostavat vaikuttamistyötä. Sulasol on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä ja yhteistyöelimissä: Teosto ry, musiikin esitys- ja mekanisointikorvaukset (Teoston ohjelmistotoimikunnan puheenjohtaja, Reijo Kekkonen) Suomen Musiikkikustantajat ry, (SMK ry:n 25 v. juhlarahasto, hallituksen jäsen, Reijo Kekkonen) kustantajien edunvalvonta OK-opintokeskus ry, (OK ry:n hallituksen jäsen, Virpi Häyrinen) koulutus- ja muu tukitoiminta Pohjola-Norden ry, pohjoismainen ulottuvuus ja yhteistyö Suomen Musiikkineuvosto ry, yhteydet suomalaisiin musiikkialan toimijoihin (SMN:n hallituksen varapuheenjohtaja ja harrastustyöryhmän puheenjohtaja, Virpi Häyrinen) Suomen Retkeilymajajärjestö ry, edullista majoitusta erityisesti nuorisolle Sulasol on solminut yhteistyösopimuksia seuraavien tahojen kanssa: Kaleva Travel -matkajärjestelyjä Smartum Oy -kulttuuriseteliverkosto 2.8 Kansainvälinen toiminta Yhä useammat kuorot ja orkesterit matkustavat eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt maailmalla tietoa Sulasolista ja Suomen musiikkielämästä yleensä. Sulasolissa toimii kansainvälinen työryhmä, jonka jäseninä ovat Håkan Wickström, Maaria Manner ja Reijo Kekkonen. Sulasol ja sen erikoisliitot ovat jäseninä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: International Federation for Choral Music - kansainvälinen kuoroalan etujärjestö European Choral Association - Europa Cantat - eurooppalainen etujärjestö ja kouluttajataho (hallituksen jäsen, Reijo Kekkonen) Nordic-Baltic Festival - yhteistyöelin, jossa mukana Pohjoismaat ja Baltian maat (työryhmän jäsen, Virpi Häyrinen) Musik i Norden Nordisk Musik Union (SOLI), Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid ja Jeunesses Musicales, Norbusang (NUKL), Nordisk Korforum (Sulasol), Nordisk Sangerforbund (SMKL) ja Nordisk Damkörsråd (SNKL)

8 8 Hopiala- rahaston toimintasuunnitelma Hopiala-rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaisen musiikin hyväksi tehtävää työtä sekä tukea kuoromusiikkiperinnettä ja kuoronjohtajakoulutusta. Liittohallitus Hopiala-rahaston hoitokuntana painottaa erityisesti sellaisia hankkeita ja avustuskohteita, joiden tavoitteena on turvata musiikkitoiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vahvistaa samalla musiikkiharrastuksen alueellista saavutettavuutta ja osaamista. Liittohallitus päättää rahaston hoitokuntana apurahojen jakamisesta Hopiala-rahaston sääntöjen edellyttämällä tavalla Toteuttaa alueelliset kuoronjohtajakoulutukset Hopiala-rahaston avustusvaroilla vv Klemetti-palkinto jaetaan v liittohallituksen päätöksen mukaan Lisäksi rahasto ylläpitää ja hallinnoi Helsingin Kulosaaressa sijaitsevaa vuonna 1934 rakennettua Hopiala-kiinteistöä. Kiinteistö on Museoviraston suojelukohde, jonka huoltoa ja kunnostusta säännellään lailla. Kiinteistön hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet pyritään suunnittelemaan ennakkoon, jotta ne voidaan aikatauluttaa ja budjetoida järkevällä tavalla. Heikki ja Armi Klemetin perintönä saatujen taideesineiden kunnostus ja entisöinti on ajankohtaista. Nyt käynnistetyt toimenpiteet saattavat vaikuttaa Hopiala-rahaston mahdollisuuksiin myöntää avustuksia tulevina vuosina. Jatketaan Hopiala-kiinteistön ylläpitoa hoidetaan kiinteistön tarpeelliset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet huolehditaan taide-esineiden entisöinnistä

9 9 Nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan toimintasuunnitelma Nuottipalvelun johtokunta on laatinut nuotti- ja kustannustoimintaa varten oman strategian ja toimeenpanosuunnitelman, jonka visio johtaa vuoteen 2016 saakka. Nupan vuosien toimintasuunnitelmaan on nyt nostettu yksilöityjä kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä johtokunnan tekemän strategian perusteella. Sulasolin kustannustoiminnan tavoitteena tulevalla toimikaudella on edelleen vakiinnuttaa asemaansa merkittävänä suomalaisena musiikkikustantajana. Jatkossakin korkea laatu tulee ohjaamaan julkaisuja sekä sisällön että ulkoasun osalta. Kustantamon keskeisiä toimenpiteitä ovat: jatkaa vakiintunutta yhteistyötä säveltäjien kanssa etsiä uusia, erityisesti nuoria musiikin tekijöitä kustantaa ja julkaista musiikillisia menestystuotteita, joiden myyntivolyymi on merkittävä ylläpitää ja kehittää Sulasolin katalogia sekä huolehtia oppimateriaalin tuotannosta korostaa palvelunäkökulmaa tuottamalla materiaalia monenlaisille esiintyjäryhmille ja kokoonpanoille tavoitella aktiivisesti asiakaskunnan ja sidosryhmien laajentamista kehittää kustantamon tuotteita esittelevät kotisivut nuottimyymälän ja kustanteiden tehokas esittely ja markkinointi Nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan kokonaisuutta kehitetään taloudellisesti kannattavaksi käymällä läpi yhteistoimintasopimukset ja neuvottelemalla niihin tarvittavat muutokset varmistamalla tuotteiden ja asiakasveloitusten oikea hinnoittelu ja hintataso kehittämällä myyntiprosesseja asiakkaan kannalta nopeammiksi ja tehokkaammiksi Vaikka jatkossakin nuottimyynnin pääpaino tulee olemaan postimyynnissä, on tärkeää valmistautua palvelemaan asiakkaista selkeissä ja viihtyisissä tiloissa. Nuottimyymälän tärkeitä toimia toimikaudella ovat: myymälää ja varastotiloja kehitetään suunnitelmallisesti uusia suoramainontakohteita haetaan ja tuotetaan markkinointimateriaalia yhteistyössä mm. ulkomaisten kustantajien kanssa kehitetään jo olemassa olevia palvelutuotteita (esim. ohjelmistoneuvonta) ja tuotetaan myös uusia palvelukokonaisuuksia (esim. konserttikokonaisuuksien luominen) verkkokauppa on avattu; verkkokaupasta tiedotetaan ja sen sisältöjä kehitetään voimakkaasti Jatketaan yhdessä Kopioston ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n kanssa taistelua laitonta kopiointia vastaan ja kehitetään kuorolaulut.fi palvelua edelleen. Nuottipalvelun johtokunta selvittää mahdollisuutta yhteistyöhön erilaisten toimijoiden kanssa nuottimateriaalin myymiseksi taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tukku- ja komissiomyyntiä tehostetaan seuraavin toimenpitein: käydään neuvotteluja uusien (kotimaisten) kustantajien kanssa vahvistetaan Sulasolin asemaa merkittävimpänä suomalaisena taidemusiikin nuottien tukkumyyjänä aktivoidaan kohdennetulla markkinoinnilla esimerkiksi asiakasrekisterissä olevia passiivisia tukkuasiakkaita pidetään yllä ja laajennetaan verkostoja uusien asiakkaiden ja asiakaskuntien hankkimiseksi kartoitetaan mahdollisia uusia komissiosopimuskumppaneita, joiden materiaali sopii nuottipalvelun profiiliin

10 10 Kuorokerho jatkaa vakiintunutta toimintaansa. Se myy jäsenilleen suomalaisten kustantajien kuoronuottiuutuudet puoleen hintaan ja toimii täten keskeisenä välineenä uusien tuotteiden promootiossa. Nuottipalvelutoiminnan johtokunta, Sulasolin taloustoimikunta ja taiteellinen toimikunta tekevät säännöllisesti yhteistyötä toimintojen kehittämiseksi: toimikuntien puheenjohtajien tapaamiset asiantuntijakuulemiset kokouksissa ideoiden ja tietojen vaihto työryhmien kesken Nuottipalvelu- ja kustannustoiminta osallistuu eri musiikkitapahtumien yhteydessä järjestettäviin nuottinäyttelyihin. Niiden yhteydessä on tarkoitus myös toimintakauden aikana edistää sekä omien kustanteiden että myymälän jälleen- ja välitysmyyntituotteiden tunnettuutta ja myyntiä. Messujärjestelyissä haetaan kustannussäästöjä osallistumalla näyttelyihin yhteisosastoilla esimerkiksi muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Näyttelyiden merkitys tuotteiden promootiokanavana on merkittävä. Tulevalla toimintakaudella on tarkoitus osallistua ainakin seuraaviin tapahtumiin, mikäli taloudelliset edellytykset sen sallivat: Kanttoripäivät, Lappeenranta Musiikkimessut, Frankfurt Festival de Voix, Châteauroux Tampereen Sävel Kuoronjohtajatapaaminen, Oxford Sympaatti-festivaali, Rovaniemi Edellä mainittujen lisäksi osallistutaan tarkoituksenmukaisesti tapahtumiin ja festivaaleihin kotimaassa ja ulkomailla.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lapsettomien yhdistys Simpukka ry Simpukka-yhdistys on vuonna 1988 perustettu valtakunnallinen ja Suomen ainoa tahattoman lapsettomuuden kokemusasiantuntija ja lapsettomien yhteisö, jonka tavoitteena on

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SUOMEN SALIBANDYLIITTO RY SISÄLTÖ YLEISTÄ... 4 HALLINTO JA JÄRJESTÖTOIMINTA... 4 Henkilöstö... 5 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA... 6 Champions Cup 2013... 7 Naisten MM-kisat 2015... 7

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

Valtionhallinnon viestintäsuositus

Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010 Valtionhallinnon viestintäsuositus Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 2/2010

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi

Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi Net Effect Oy Katri Haila Lauri Salmivalli Petri Uusikylä Petri Virtanen Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) arviointi PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) 1 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Etelä-Karjalan Yrittäjät ry 2 Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi) Toimintasuunnitelma 2014 (71.toimintavuosi)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA

VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA VANTAAN SALAMAT RY:N TOIMINTAKÄSIKIRJA 2015 1 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Historia... 4 1.2 Toiminta-alue... 4 1.3 Kattojärjestöt ja jäsenyydet... 5 1.4 Sidosryhmät... 5 2 SEURAN TOIMINTA-AJATUS JA STRATEGIA...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014

HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HELSINGIN TAITEILIJASEURA TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. YLEISTÄ Helsingin Taiteilijaseura ry:n tarkoituksena on edistää ja valvoa helsinkiläisten kuvataiteilijoiden yleisiä ja yhteisiä ammatillisia, taloudellisia

Lisätiedot