Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014"

Transkriptio

1 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta edistää maan harrastusmusiikkitoiminnan kehitystä toimia vahvana vaikuttajana ja edunvalvojana yhteiskunnassa toimia monipuolisena palveluorganisaationa Visio Sulasol on maamme koko musiikkikentän arvostama laatutietoinen keskusjärjestö, johon halutaan liittyä jäseneksi. Sulasol on suomalaisen musiikin lipunkantaja maailmalla tasokkaan ja monipuolisen koulutuksen tarjoaja ja koordinoija vahva palveluiden tuottaja ja asiantuntija tunnettu musiikkikustantaja Arvot Sulasolin keskeiset arvot ovat: suomalaisen musiikin arvostuksen kohottaminen yhteiskunnassa laulun ja soiton ilo yhteisvastuu ja luotettavuus laatutietoisuus ja palvelun korkea taso Strategia Sulasol toimii aktiivisesti ja rohkeasti suomalaisen musiikin hyväksi. Sulasol tekee itsensä tunnetuksi päättäjien, sidosryhmien ja muiden järjestöjen keskuudessa. Sulasol viestii aktiivisesti, avoimesti ja ajantasaisesti sekä omaan kenttäänsä että järjestöstä ulospäin. Sulasol hakee tehokkaita uusia tiedotuskanavia julkisuuteen; esimerkkinä PR-tapahtumat. Palvelurakenne muokataan ja tiivistetään vastaamaan entistä paremmin jäsenistön tarpeita ja nykypäivän haasteita. Toimintaa tuetaan myös verkostoitumalla aktiivisesti sekä kotimaisten että ulkomaalaisten musiikkialan toimijoiden kanssa. Sulasol ylläpitää nuottipalvelua, joka on arvostetuin suomalainen taidemusiikin kustantaja, Suomen merkittävin kuoromusiikkiin erikoistunut nuottikauppa sekä Suomen merkittävin taidemusiikin nuottien tukkumyyjä. Nuottipalvelun ensisijainen kohderyhmä on oma jäsenistö. Nuottipalvelun lähtökohtana on taloudellinen kannattavuus. Palkatulta henkilökunnalta sekä luottamusjohdolta edellytetään asiantuntijuutta, ammattitaitoa sekä korkeaa osaamisen ja sitoutumisen tasoa.

2 2 Sulasolin toimintasuunnitelma Yleistä 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta Sääntöjensä mukaan Sulasol on valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää yleistä kiinnostusta musiikkiin, edistää maan musiikkitoiminnan kehitystä sekä tukea jäsentensä musiikkiharrastukseen liittyvää toimintaa. Tänään Sulasol on merkittävä toimija maamme musiikkikentässä ja liittoa kuunnellaankin usein koko harrastajamusiikkikentän äänenä. Sulasolin vahvuuksia ovat aktiivinen jäsenistö, vahva asema musiikin kustannustoiminnassa ja nuottimyynnissä sekä asiantunteva ja motivoitunut henkilökunta. Valtakunnallisena kattojärjestönä Sulasolin tehtävänä on ylläpitää hyviä yhteiskuntasuhteita ja korostaa toiminnallaan harrastajamusiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä turvata jäsenistölleen mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Tätä tehtävää Sulasol toteuttaa monipuolisen edunvalvontatyön kautta. 1.2 Edunvalvonta Jäsenyhdistysten tasolla työtä tehdään jäsenistön kanssa ja heidän hyväkseen. Tavoitteena on tuottaa sellaista toimintaa ja palveluja, joilla on merkitystä jäsenistölle. Painopistealueita toiminnan tehostamisessa ovat: huomioidaan muutokset ja tarpeet jäsenkentässä: esim. johtajapula, ikääntyvien kuorojen haasteet, lauluyhtyeiden ja pienryhmien tarpeet ollaan aktiivisesti mukana tehostamassa paikallistason toimintaa tuotetaan aidosti monipuolista ja monitasoista nuottimateriaalia kannustetaan kaikkia vastavuoroiseen ja sektorirajoja ylittävään yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon Yhteiskunnallisella tasolla tavoitteena on Sulasolin tuottaman lisäarvon ja vaikuttavuuden konkreettinen näkyminen. Painopistealueita tällöin ovat: viranomaisyhteistyö laajat yhteistyöverkostot (musiikkialan järjestöt, muut järjestöt, yms. tahot) lausunnot ja kannanotot asiantuntijuuden hyödyntäminen vahva valtakunnallinen ja alueellinen näkyvyys ja osallistuminen onnistunut ja vastavuoroinen viestintä 1.3 Liiton organisaation ja toimintojen kehittäminen Liittokokouksen, eri työryhmien ja Sulasol-seminaarin antamien ohjeiden ja toimintaehdotusten pohjalta koko Sulasolin toimintaa kehitetään siten, että se on yhteiskunnallisesti merkittävää ja entistä tehokkaampaa. Toimintojen tulee palvella monipuolisesti ja laadukkaasti jäsenistöä. Palvelurakennetta on jatkuvasti arvioitava, suunniteltava ja palautetta kerättävä, jotta ydintoiminnot täsmentyvät ja niitä voidaan kehittää pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Kehittämistyössä tulee huolehtia henkilökunnan osaamistasosta ja työhyvinvoinnista. Hyvä toiminta edellyttää myös luottamushenkilöiden tukemista ja kouluttamista tarpeen mukaan.

3 3 Myös liittohallituksen toiminnan ja toimintojen arviointi ja kehittäminen on tarkoituksenmukaista. Tavoitteena on suunnitella ja valmistella vuoden 2014 liittokokoukselle malli siitä, miten liittohallituksen jäsenet jatkossa tullaan valitsemaan. Tavoitteena on turvata vahva alueellinen edustavuus sekä eri tehtävä- ja osaamisalueiden tuntemus. Samalla mietitään keinoja kulurakenteen keventämiselle esimerkiksi hyödyntämällä uutta kokousteknologiaa. 1.4 Vakaan talouden ylläpitäminen Vakaan talouden ylläpitäminen edellyttää talouden tarkkaa ja avointa seurantaa sekä ohjaavia ja tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Nuottipalvelutoiminta ja järjestötoiminta on taloudellisesti eriytetty toisistaan. Tämä johtaa talouden parempaan ennakoitavuuteen, seurantaan ja suunnitteluun. Jokaisella toimialueella kustannustehokkuutta haetaan yhteistyötä kehittämällä ja monipuolistamalla. Kaikkien talouteen liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden tavoitteena on parantaa Sulasolin taloudellista tilannetta siten, että varoja voidaan nykyistä laajemmin kohdentaa myös konkreettisiin harrastustoimintaa edistäviin hankkeisiin, kuten koulutukseen ja tapahtumien järjestämiseen. 2. Toimintokohtaiset tehtävät ja tavoitteet Liittohallituksella on kaksivuotiskauden aikana mahdollisuus täydentää toimintasuunnitelman sisältöä, tapahtumia ja tehtäviä. Tällöin huomioidaan eri toimikuntien, työryhmien ja yhteistyötahojen tuottama tieto sekä erityisesti jäsenistöstä esiin nousevat tarpeet. Jotta toiminta on tuloksellista ja tehokasta, on arvioitava entistäkin tarkemmin, mitkä työt ovat keskeisimpiä ja millä aikataululla ne suoritetaan. Luottamushenkilöiden osaamisen ja työpanoksen hyödyntäminen on erittäin arvokasta ja eri työryhmien ja toimikuntien työpanos tulee saada tiiviimmin osaksi koko liiton toimintaa ja kehittämistä. 2.1 Järjestötoiminta Järjestötoiminnassa olennaista on keskittyä liiton toiminta-ajatuksen kirkastamiseen, palvelurakenteen tehostamiseen ja piirien alueella tapahtuvan työn tukemiseen. Järjestötoimintaa tehdään jäsenten kanssa ja heidän hyväkseen, joten tärkeää on kuulla jäsenten tarpeet ja varmistaa palautejärjestelmän toimivuus. Tähän pyritään seuraava keinoja käyttäen: toteutetaan säännöllinen jäsenkysely ja hyödynnetään kyselyn tuloksia palveluvalikoiman arvioimisessa ja kehittämisessä palautetta kerätään eri viestintäkanavien kautta ja se käsitellään säännöllisesti toimistokokouksissa tehostetaan jäsenhankintaa tekemällä kohdennettua kampanjointia erikoisliittojen kanssa kohderyhminä esim. pienlauluyhtyeet ja orkesterit sekä kannatusjäsenet jatketaan tutustumisvuosikokeilua otetaan käyttöön ja hyödynnetään tehokkaasti uuden nettipohjaisen jäsenrekisterin mahdollisuudet

4 4 Sulasol ry on etujärjestö, jossa sopimusasiat ja yhteistyö ovat tärkeitä toimintamuotoja. Sulasol-perheen kokonaisvaltaista kehittämistä jatketaan. Tavoitteena on päätöksenteon täsmentäminen ja operatiivisen toiminnan tehostaminen. Jotta näissä tavoitteissa onnistutaan, tarvitaan yhteinen tahto sekä panostusta seuraaviin asiakokonaisuuksiin: yhteisten linjausten ja sopimusten käytäntöön vieminen liiton uudistettujen sääntöjen tunnetuksi tekeminen (mikäli LK hyväksyy) aidosti valtakunnallisen toiminnan kehittäminen ja toteuttaminen operatiivisten toimintojen tehostaminen -toimintojen koordinointi -yhteydenpito, viestintä ja suunnittelu Toimiston henkilökunnan työedellytysten ja hyvän palvelutason turvaaminen ovat toiminnan keskeisiä teemoja. Tähän pyritään seuraavin keinoin: tarkoituksenmukaisen koulutuksen järjestäminen / hankkiminen henkilökunnan osaamistasosta ja jaksamisesta huolehtiminen, kehittämiskeskustelut ja työnohjaus tarkoituksenmukaisten työvälineiden ja tilojen ylläpito toimenpiteet työhyvinvoinnin ja työkyvyn turvaamiseksi On erittäin tärkeää, että Sulasolin näkyvyys ja tunnettuus lisääntyvät. Tavoitteena on, että Sulasol on kaikkien musiikkiharrastajien arvostama keskusjärjestö, jolla on mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Työtä harrastemusiikin hyväksi on tehtävä aktiivisesti ja pitkäjänteisesti eri toimijoiden kanssa. Tässä tehtävässä toimenpiteitä ovat: yhteydenpito valtiovaltaan, viranomaisiin sekä kulttuurialan eri järjestöihin, koulutuslaitoksiin sekä mediaan tiivis yhteys erikoisliittoihin, piireihin ja jäsenyhdistyksiin, esim. puheenjohtajakokoukset, seminaarit ja monimuotoiset tiedotusmenetelmät Musiikkijärjestöjen yhteinen ulostulo Tampereen Sävelen yhteydessä tavoitteena on olla aktiivisemmin mukana aluetason toiminnassa esim. osallistumalla kussakin piirissä johonkin tapahtumaan tai tilaisuuteen Sulasolin teemallinen gaalakonsertti PR-tapahtumana 2014 sekä muut tiedotustilaisuudet osallistuminen erilaisiin projekteihin ja hankkeisiin sekä tapahtumiin muiden toimijoiden kanssa 2.2 Talous ja varainhankinta Taloudenhoidon tehostaminen ja tarkentaminen ovat talouden keskeisiä teemoja. Taloudessa toteutetaan tarkkaa seurantaa, analysointia ja raportointia. Lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelu ovat osa järjestelmällistä taloudenpitoa. Toimistopäällikön tehtävänä on valmistella liiton talouden- ja omaisuudenhoitoon liittyvät asiat taloustoimikunnan ja edelleen liittohallituksen käsiteltäviksi. Taloudenhoidossa on tarkennettu ja selkeytetty palveluita, joita erikoisliitot ja piirit Sulasolilta saavat ja tarvitsevat. Sulasolin palvelukokonaisuuden täsmentäminen ja työtehtävien priorisointi on välttämätöntä, jotta hyvä palvelun taso ja laatu voidaan turvata. Säännöllisin väliajoin tarkistetaan, millaista taloudellista yhteistyötä

5 5 eri toimijoiden kanssa on tarkoituksenmukaista tehdä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: Puitetalousarviot sekä vuotta pidemmän aikavälin taloussuunnittelu taloudenpidon tehokas suunnittelu, raportointi ja seuranta sekä tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan talouden kehittäminen nupan strategian mukaisesti siten, että se pystyy itsenäisesti kattamaan omat kustannuksensa vakaan maksuvalmiuden ja velattomuuden ylläpitäminen sekä kustannustehokkuuden aikaan saaminen sähköiseen laskutukseen siirtyminen kustannussäästöjen tuottaminen kilpailutusten kautta (esim. leasingsopimukset) koko järjestön osalta kulurakennetta pyritään parantamaan alentamalla matka- ja kokouskuluja ottamalla käyttöön uutta kokousteknologiaa Varainhankinnan kehittäminen on yksi taloudenhoidon osa-alueista. Yleinen kustannustason nousu, kiristyvä taloustilanne ja kilpailu rajallisista resursseista edellyttää panostusta myös varainhankintaan. Näitä toimenpiteitä ovat: Sulasolin jäsenmaksun tarkistaminen vuosittain (inflaatiotarkistus) apurahojen ja muiden tukimuotojen hyödyntäminen yhteistyöprojektit muiden toimijoiden kanssa yritysyhteistyön toteuttaminen osana muuta varainhankintaa 2.3 Taiteellinen toiminta Taiteellinen toimikunta ohjaa liiton taiteellista toimintaa ja siihen liittyviä projekteja. Tavoitteena on tuottaa monipuolista ja tasokasta toimintaa, joka palvelee jäsenistöä ja lisää Sulasolin painoarvoa musiikkipiireissä. Taiteellinen toimikunta tekee tiivistä yhteistyötä erikoisliittojen ja piirien kanssa. Toimenpiteitä tässä ovat: Laulupäivä kesällä 2013 Kuopion torin avajaisissa erityisen Sulasol-koulutuksen ja Nuori kyky stipendin ohjaaminen erilaisten teemapäivien sisältöjen ja ohjelmien tuottaminen (esim. Laulunja soiton päivä, Suomalaisen musiikin päivä) Sulasolin teemallinen Gaalakonsertti, Viestintä- ja sidosryhmätoiminta Sulasolin viestinnän keskeisiä välineitä ovat Sulasol-lehti, jäsentiedotteet ja verkkosivut. Sulasol-lehti muodostaa liiton viestinnän selkärangan. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja tavoittaa kaikki liiton jäsenyhdistysten jäsenet. Lehti toimii paitsi liiton sisäisenä tiedotuskanavana, myös Sulasolin toiminnan esitteenä liiton ulkopuolisille tahoille. Jäsentiedotteita postitetaan jäsenyhdistyksille ja piireille myös sähköpostitse tarvittaessa, pääsääntöisesti 1 2 kertaa vuodessa. Verkkosivujen osuutta viestinnässä lisätään edelleen. Sivuja kehitetään palvelemaan entistä paremmin myös ulkoista viestintää. Sisäisen viestinnän painopistealueita ovat: uuden ja monipuolisen jäsenrekisterin hyödyntäminen verkkosivujen toimivuuden parantaminen ja ulkoasun uudistaminen

6 6 vestinnän kaksisuuntaisuuden kehittäminen palvelemaan yhteisöllisyyttä blogikirjoitusten käynnistäminen sosiaalisen median hyödyntäminen (esim. FB, bannerit, mainokset) extranetin tarpeen ja mahdollisuuksien selvittäminen nuottimyymälän ja kustannustoiminnan näkyvyyden lisääminen verkkosivuilla verkkokaupan tehokas markkinointi Liiton ulkoinen viestintä painottuu tapahtumista, päätöksistä, valinnoista ja palkitsemisista tiedottamiseen. Sulasolin toiminnalle pyritään saamaan entistä enemmän näkyvyyttä mediasuhteita kehittämällä. Tarvittavia toimenpiteitä ovat: Sulasol-lehden ja verkkosivujen hyödyntäminen ulkoisena viestintäkanavana Nuottimyymälän ja kustannustoiminnan esittelyä lehdessä ja verkkosivuilla markkinointi- ja pr-tapahtumien järjestäminen, esim. Gaalakonsertin yhteydessä 2.5 Koulutustilaisuudet ja seminaarit Sulasol ylläpitää koulutus- ja tapahtumakalenteria, josta tiedot tapahtumista löytyvät helposti ja selkeästi. Päävastuu koulutuksen sisällöstä on erikoisliitoilla ja piireillä. Sulasol tukee ja koordinoi koulutusta mahdollisuuksien mukaan. Seuraavat Sulasolin itsensä järjestämät koulutustapahtumat ovat suunnitelmissa: Tammikuun seminaari kuoronjohtajille ja muille asiasta kiinnostuneille 2013 ja 2014 (yhdessä Suomen Kuoronjohtajayhdistyksen kanssa) Sulasol-seminaari syyskaudella 2013 Henkilökunnan ideapäivä tammi-helmikuussa 2013 ja 2014 Tapahtumajärjestämisen käsikirja valmistuu 2013 Erilaisia koulutustilaisuuksia on ideoitu. Tässä ehdotuksia: ß Hallinto- ja talouskoulutus ß Opastusta säveltämiseen / sovittamiseen / Timo Lehtovaara: Sovitusopas (oppikirja) ß Yhtyelaulu-koulutus ß Ole rohkea varajohtaja -koulutus ß Uusien nuottien esittely- ja lukutuokio ß Kuorolaulun ABC-kurssi 2.6 Muut projektit ja tapahtumat Projektit ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti kertaluontoisia tilaisuuksia, joiden järjestämiseen Sulasol osallistuu yhteistyössä muiden tahojen kanssa, tai jotka ovat muuten merkittäviä Sulasol-yhteisölle. Laulun- ja soiton päivä ja NKL:n päivät Imatralla Valtakunnalliset Musiikkikasvatuspäivät, VII International Choral Sympaatti Laulu yhdistää sången förenar (Ilkka Kontila, Banny Törnroos) Sulasolin teemallinen Gaalakonsertti marraskuussa 2014 Maailman kuorolaulun päivä (joulukuun toinen sunnuntai) Suomalaisen musiikin päivä ja

7 7 2.7 Kotimaiset jäsenyydet Laaja-alainen yhteistyö ja verkostoituminen ovat välttämätön osa aktiivisen järjestön toimintakulttuuria. Sulasol on mukana kansallisen yhteistyön kehittämisessä ja laajentamisessa. Jäsenyydet kotimaisissa järjestöissä lisäävät Sulasolin näkyvyyttä ja painoarvoa sekä tehostavat vaikuttamistyötä. Sulasol on jäsenenä seuraavissa kotimaisissa järjestöissä ja yhteistyöelimissä: Teosto ry, musiikin esitys- ja mekanisointikorvaukset (Teoston ohjelmistotoimikunnan puheenjohtaja, Reijo Kekkonen) Suomen Musiikkikustantajat ry, (SMK ry:n 25 v. juhlarahasto, hallituksen jäsen, Reijo Kekkonen) kustantajien edunvalvonta OK-opintokeskus ry, (OK ry:n hallituksen jäsen, Virpi Häyrinen) koulutus- ja muu tukitoiminta Pohjola-Norden ry, pohjoismainen ulottuvuus ja yhteistyö Suomen Musiikkineuvosto ry, yhteydet suomalaisiin musiikkialan toimijoihin (SMN:n hallituksen varapuheenjohtaja ja harrastustyöryhmän puheenjohtaja, Virpi Häyrinen) Suomen Retkeilymajajärjestö ry, edullista majoitusta erityisesti nuorisolle Sulasol on solminut yhteistyösopimuksia seuraavien tahojen kanssa: Kaleva Travel -matkajärjestelyjä Smartum Oy -kulttuuriseteliverkosto 2.8 Kansainvälinen toiminta Yhä useammat kuorot ja orkesterit matkustavat eri puolilla maailmaa. Kansainvälinen yhteistyö on lisännyt maailmalla tietoa Sulasolista ja Suomen musiikkielämästä yleensä. Sulasolissa toimii kansainvälinen työryhmä, jonka jäseninä ovat Håkan Wickström, Maaria Manner ja Reijo Kekkonen. Sulasol ja sen erikoisliitot ovat jäseninä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä: International Federation for Choral Music - kansainvälinen kuoroalan etujärjestö European Choral Association - Europa Cantat - eurooppalainen etujärjestö ja kouluttajataho (hallituksen jäsen, Reijo Kekkonen) Nordic-Baltic Festival - yhteistyöelin, jossa mukana Pohjoismaat ja Baltian maat (työryhmän jäsen, Virpi Häyrinen) Musik i Norden Nordisk Musik Union (SOLI), Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid ja Jeunesses Musicales, Norbusang (NUKL), Nordisk Korforum (Sulasol), Nordisk Sangerforbund (SMKL) ja Nordisk Damkörsråd (SNKL)

8 8 Hopiala- rahaston toimintasuunnitelma Hopiala-rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaisen musiikin hyväksi tehtävää työtä sekä tukea kuoromusiikkiperinnettä ja kuoronjohtajakoulutusta. Liittohallitus Hopiala-rahaston hoitokuntana painottaa erityisesti sellaisia hankkeita ja avustuskohteita, joiden tavoitteena on turvata musiikkitoiminnan valtakunnallinen ulottuvuus ja vahvistaa samalla musiikkiharrastuksen alueellista saavutettavuutta ja osaamista. Liittohallitus päättää rahaston hoitokuntana apurahojen jakamisesta Hopiala-rahaston sääntöjen edellyttämällä tavalla Toteuttaa alueelliset kuoronjohtajakoulutukset Hopiala-rahaston avustusvaroilla vv Klemetti-palkinto jaetaan v liittohallituksen päätöksen mukaan Lisäksi rahasto ylläpitää ja hallinnoi Helsingin Kulosaaressa sijaitsevaa vuonna 1934 rakennettua Hopiala-kiinteistöä. Kiinteistö on Museoviraston suojelukohde, jonka huoltoa ja kunnostusta säännellään lailla. Kiinteistön hoito- ja kunnossapitotoimenpiteet pyritään suunnittelemaan ennakkoon, jotta ne voidaan aikatauluttaa ja budjetoida järkevällä tavalla. Heikki ja Armi Klemetin perintönä saatujen taideesineiden kunnostus ja entisöinti on ajankohtaista. Nyt käynnistetyt toimenpiteet saattavat vaikuttaa Hopiala-rahaston mahdollisuuksiin myöntää avustuksia tulevina vuosina. Jatketaan Hopiala-kiinteistön ylläpitoa hoidetaan kiinteistön tarpeelliset korjaus- ja kunnostustoimenpiteet huolehditaan taide-esineiden entisöinnistä

9 9 Nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan toimintasuunnitelma Nuottipalvelun johtokunta on laatinut nuotti- ja kustannustoimintaa varten oman strategian ja toimeenpanosuunnitelman, jonka visio johtaa vuoteen 2016 saakka. Nupan vuosien toimintasuunnitelmaan on nyt nostettu yksilöityjä kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä johtokunnan tekemän strategian perusteella. Sulasolin kustannustoiminnan tavoitteena tulevalla toimikaudella on edelleen vakiinnuttaa asemaansa merkittävänä suomalaisena musiikkikustantajana. Jatkossakin korkea laatu tulee ohjaamaan julkaisuja sekä sisällön että ulkoasun osalta. Kustantamon keskeisiä toimenpiteitä ovat: jatkaa vakiintunutta yhteistyötä säveltäjien kanssa etsiä uusia, erityisesti nuoria musiikin tekijöitä kustantaa ja julkaista musiikillisia menestystuotteita, joiden myyntivolyymi on merkittävä ylläpitää ja kehittää Sulasolin katalogia sekä huolehtia oppimateriaalin tuotannosta korostaa palvelunäkökulmaa tuottamalla materiaalia monenlaisille esiintyjäryhmille ja kokoonpanoille tavoitella aktiivisesti asiakaskunnan ja sidosryhmien laajentamista kehittää kustantamon tuotteita esittelevät kotisivut nuottimyymälän ja kustanteiden tehokas esittely ja markkinointi Nuottipalvelu- ja kustannustoiminnan kokonaisuutta kehitetään taloudellisesti kannattavaksi käymällä läpi yhteistoimintasopimukset ja neuvottelemalla niihin tarvittavat muutokset varmistamalla tuotteiden ja asiakasveloitusten oikea hinnoittelu ja hintataso kehittämällä myyntiprosesseja asiakkaan kannalta nopeammiksi ja tehokkaammiksi Vaikka jatkossakin nuottimyynnin pääpaino tulee olemaan postimyynnissä, on tärkeää valmistautua palvelemaan asiakkaista selkeissä ja viihtyisissä tiloissa. Nuottimyymälän tärkeitä toimia toimikaudella ovat: myymälää ja varastotiloja kehitetään suunnitelmallisesti uusia suoramainontakohteita haetaan ja tuotetaan markkinointimateriaalia yhteistyössä mm. ulkomaisten kustantajien kanssa kehitetään jo olemassa olevia palvelutuotteita (esim. ohjelmistoneuvonta) ja tuotetaan myös uusia palvelukokonaisuuksia (esim. konserttikokonaisuuksien luominen) verkkokauppa on avattu; verkkokaupasta tiedotetaan ja sen sisältöjä kehitetään voimakkaasti Jatketaan yhdessä Kopioston ja Suomen Musiikkikustantajat ry:n kanssa taistelua laitonta kopiointia vastaan ja kehitetään kuorolaulut.fi palvelua edelleen. Nuottipalvelun johtokunta selvittää mahdollisuutta yhteistyöhön erilaisten toimijoiden kanssa nuottimateriaalin myymiseksi taloudellisesti kannattavalla tavalla. Tukku- ja komissiomyyntiä tehostetaan seuraavin toimenpitein: käydään neuvotteluja uusien (kotimaisten) kustantajien kanssa vahvistetaan Sulasolin asemaa merkittävimpänä suomalaisena taidemusiikin nuottien tukkumyyjänä aktivoidaan kohdennetulla markkinoinnilla esimerkiksi asiakasrekisterissä olevia passiivisia tukkuasiakkaita pidetään yllä ja laajennetaan verkostoja uusien asiakkaiden ja asiakaskuntien hankkimiseksi kartoitetaan mahdollisia uusia komissiosopimuskumppaneita, joiden materiaali sopii nuottipalvelun profiiliin

10 10 Kuorokerho jatkaa vakiintunutta toimintaansa. Se myy jäsenilleen suomalaisten kustantajien kuoronuottiuutuudet puoleen hintaan ja toimii täten keskeisenä välineenä uusien tuotteiden promootiossa. Nuottipalvelutoiminnan johtokunta, Sulasolin taloustoimikunta ja taiteellinen toimikunta tekevät säännöllisesti yhteistyötä toimintojen kehittämiseksi: toimikuntien puheenjohtajien tapaamiset asiantuntijakuulemiset kokouksissa ideoiden ja tietojen vaihto työryhmien kesken Nuottipalvelu- ja kustannustoiminta osallistuu eri musiikkitapahtumien yhteydessä järjestettäviin nuottinäyttelyihin. Niiden yhteydessä on tarkoitus myös toimintakauden aikana edistää sekä omien kustanteiden että myymälän jälleen- ja välitysmyyntituotteiden tunnettuutta ja myyntiä. Messujärjestelyissä haetaan kustannussäästöjä osallistumalla näyttelyihin yhteisosastoilla esimerkiksi muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Näyttelyiden merkitys tuotteiden promootiokanavana on merkittävä. Tulevalla toimintakaudella on tarkoitus osallistua ainakin seuraaviin tapahtumiin, mikäli taloudelliset edellytykset sen sallivat: Kanttoripäivät, Lappeenranta Musiikkimessut, Frankfurt Festival de Voix, Châteauroux Tampereen Sävel Kuoronjohtajatapaaminen, Oxford Sympaatti-festivaali, Rovaniemi Edellä mainittujen lisäksi osallistutaan tarkoituksenmukaisesti tapahtumiin ja festivaaleihin kotimaassa ja ulkomailla.

Sulasolin toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa Yleistä. 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta

Sulasolin toimintasuunnitelma Hyväksytty liittokokouksessa Yleistä. 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta Sulasolin toimintasuunnitelma 2017-2018 Hyväksytty liittokokouksessa 26.11.2016 1. Yleistä 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta 1.2 Edunvalvonta Sääntöjensä mukaan Sulasol on valtakunnallinen keskusjärjestö,

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2015-2016! Sulasolin toimintasuunnitelma 2015-2016 1. Yleistä 1.1 Liiton tarkoitus ja toiminta Sääntöjensä mukaan Sulasol on valtakunnallinen

Lisätiedot

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut

Sulasol. Toiminta ja jäsenpalvelut Sulasol Toiminta ja jäsenpalvelut Sisältö Kustannustoiminta ja nuottipalvelu Tiedottaminen ja näkyvyys Laulu- ja soittojuhlat Muut tapahtumat ja koulutus Huomionosoitukset Edunvalvonta ja asiantuntemus

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden ainopiste 1: Kokoelmien saavutettavuuden parantaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013)

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) :n strategia ja pitkän tähtäimen suunnitelma 2011-2015 (PTS päivitetty 4.6.2013) Sisällysluettelo Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 2 Strategiatyö Omaishoitajat ja Läheiset liitossa Toiminta-ajatus Toimintaa

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus

VÄLKE-ryhmän toiminta. Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus VÄLKE-ryhmän toiminta Mikko Kantokari Uudenmaan ELY-keskus 22.4.2014 Ympäristö ja luonnonvarat ympäristönsuojelu alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma

Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote. Viestintästrategia- ja suunnitelma Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus/lakeuden sote Viestintästrategia- ja suunnitelma Viestinnän lähtökohdat Tilanne: epätietoisuus sote-uudistuksen etenemisestä, päätöksenteon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TSL:n strategia vuosille

TSL:n strategia vuosille TSL:n strategia vuosille 2011 2015 PERUSTEHTÄVÄ TSL on kaksikielinen sivistysjärjestö, jonka perustehtävänä on edistää demokratiaa, yhteiskunnallista ja sivistyksellistä tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? OK-opintokeskus Lea Lihavainen

Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? OK-opintokeskus Lea Lihavainen Kuinka keventää yhdistyksen hallintoa? 17.11.2012 OK-opintokeskus Lea Lihavainen Paikallistason haasteet kuinka yhdistyksen hallinto hoidetaan? kokousten määrän vähentäminen kokoustapojen muuttaminen sähköinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari

Palvelen - Sanoja ja tekoja. Worksop Rauman kevätseminaari Palvelen - Sanoja ja tekoja Worksop Rauman kevätseminaari 16.4.2016 2 Mitä on Zonta-toiminta? Empowering Women Through Service and Advocacy Zonta International on johtava, eri alojen ammattilaisten muodostama

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät

Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna. XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät Kuinka syntyy hyvä strategia laatutähti nuoren järjestön työkaluna XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9.10.-10.10.2013 Helsinki Music Against Drugs ry Vuonna 2008 Music Against Drugs ry

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1(5) Suomen Kauppakeskusyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 1 Toimintaa ohjaavat peruspäämäärät 1.1 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot 1.2 Missio 1.3 Visio Suomen Kauppakeskusyhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot