A N N A - L I I S A K Y H Ä L Ä

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A N N A - L I I S A K Y H Ä L Ä"

Transkriptio

1 L I I KUNNAN P E D A G O GIIKK A E D U K 7212 A N N A - L I I S A K Y H Ä L Ä

2 TAVOITTEET Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja tuntee varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevien asiakirjat ja niiden sisällöt ja osaa hyödyntää ja käyttää niitä pohjana liikuntakasvatuksen suunnittelussa ymmärtää liikunnan merkityksen lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen kannalta ja osaa tukea lasta niiden kehittämisessä A-Liisa Kyhälä 2

3 TAVOITTEET tunnistaa lapsen motorisen kehityksen vaiheita ja osaa ohjattujen monipuolisten liikuntatilanteiden, leikin ja omaehtoisen liikunnan keinoin tukea lapsen motoristen perustaitojen- ja kehonhallinnan- ja havaintomotoristen taitojen kehittymistä sekä ilmaisua. osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida monipuolista, kaikki lapset huomioivaa, pätevyyden kokemuksia kehittävää, ohjattua ja vapaata liikuntaa erilaisille lapsille ja lapsiryhmille tunnistaa, hallitsee ja osaa kestävä kehitys huomioiden hyödyntää ja muokata erilaisia liikunnan oppimisympäristöjä ja ymmärtää yhteistyön merkityksen eri toimijoiden kesken A-Liisa Kyhälä 3

4 SISÄLTÖ varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntaa säätelevät asiakirjat ja niiden sisällöt lapsen terveyden ja hyvinvoinnin, yleisten oppimisedellytysten, myönteisen kehosuhteen ja sosiaalisten taitojen tukeminen liikunnan keinoin varhaisikäisen lapsen motorinen kehitys ja motoriset perustaidot vapaan ja ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi varhaiskasvatuksen liikunnan oppimisympäristöt yhteistyö eri tahojen kanssa eheyttäminen - kuvataide A-Liisa Kyhälä 4

5 TOTEUTUS Luennot 10 h Ryhmät 30 h: liikuntaleikit, luistelu, perusliikkuminen, voimistelu, temppuilu, musiikki-/luovaliikunta, palloilu, suunnittelu ja ohjaus OTR 4 h: suunnittelutehtävät Omatoiminen opiskelu n. 90 h Tentti viimeisellä ryhmätunnilla, kirjallisuuden, luentojen ja ryhmätuntien pohjalta A-Liisa Kyhälä 5

6 OPPIMATERIAALI JA KIRJALLISUUS Sääkslahti, A. ( 2015). Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PSkustannus. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 21:2016: Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:22 : /75406/O KM22.pdf?sequence= A-Liisa Kyhälä 6

7 KURSSIN SUORITTAMINEN Ryhmätunneille osallistuminen, max. kaksi poissaoloa sallittu (2x 1½h), sen jälkeen: Korvaava tehtävä - palauta s-postilla: 1) tuntisuunnitelma poissaolokerran aiheesta 3-6v:lle tavoitteineen tai 2) essee ko. aiheesta esim. luistelun opetuksen eteneminen alkeista kouluikään Tentin hyväksytty läpäiseminen ( 1-5), uusinta laitostentissä yksilötenttinä (2 uusintaa) Liikuntatuokion ohjaus ryhmissä; suunnittelu, toteutus, arviointi (+ / - / 0) Muiden tunneilla annettavien tehtävien suorittaminen ( hyv/hyl) A-Liisa Kyhälä 7

8 LUENNOT TO klo Aurora 230: Liikuntaa ohjaavat asiakirjat, suositukset, leikki PE klo Aurora 230: Motorinen kehitys, motoriset perustaidot TO klo Aurora 230: P-kodin liikuntakasvatus PE klo Aurora 230: Liikunnan didaktiikka, välineliikunta tehtävä TO klo Aurora 230: Liikunnan suunnittelumallit Tentti: MA klo Aurora A-Liisa Kyhälä 8

9 RYHMÄT ALKAVAT AAMULLA 8.30 JA ILTAPV ! 1. Kumpula: motoriset perustaidot, nassikkapaini, leikki 2. Kumpula: leikit, temppuilu/radat 3. Myrskyluoto: lasten havainnointi (klo:n aika ilmoitetaan myöh.) 4. Paloheinä 2h: Luistelu Kumpula: leikit, luova liikunta, palloilu, Kumpula: välineet/satuliikunta Kumpula: suunnittelu (OTR) Kumpula: lapset A-Liisa Kyhälä 9

10 VASU Oppimisen alue: Kasvan, liikun ja kehityn Päivittäinen liikkuminen eli fyysinen aktiivisuus on lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta Säännöllisellä ohjatulla liikunnalla on tärkeä merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle ja motoriselle oppimiselle Kasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan virittävä, monipuolinen ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista lapsen toimintaympäristössä Vähän liikkuvien lasten kannustaminen liikkumiseen on tärkeää Liikunnallisen elämäntavan kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa A-Liisa Kyhälä 10

11 ESIOPETUKSEN SUUNNITELMAN PERUSTEET 2014: FYYSINEN JA MOTORINEN KEHITYS Päivittäinen monipuolinen liikunta on välttämätöntä lapsen tasapainoiselle kasvulle, kehitykselle ja terveydelle. Liikkumisen ja leikin avulla harjaannutetaan lapsen fyysistä ja motorista kuntoa, liikehallintaa, havaintomotorisia- ja motorisia perustaitoja. Lapsen hienomotoriikka, kädentaidot sekä käden ja silmän yhteistyö kehittyvät arkipäivän toiminnoissa. Ohjatun liikunnan lisäksi lapselle annetaan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnalliseen toimintaan ja leikkiin. Lasta tuetaan toimimaan omatoimisesti, aloitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmässä sekä rohkeasti kaikissa liikuntatilanteissa. Lasta ohjataan ymmärtämään liikunnan merkitys ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle A-Liisa Kyhälä 11

12 VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNNAN SUOSITUKSET 2016 Vauhti virkistää: Vähintään 3 h monipuolista, kuormittavuudeltaan eri tasoista fyysistä aktiivisuutta, mahdollisuus rentoutua ja rauhoittua Aktiivinen tekeminen innostaa: ei yli tunnin mittaisia istumisjaksoja ja lyhyempiäkin istumisjaksoja on hyvä tauottaa Kohti liikkuvampaa elämäntapaa: perhe on tärkeä roolimalli Kuuntele ja anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa: anna lapsen osallistua itseään koskeviin päätöksiin valintoihin ja suunnitelmiin (Osallisuus) Tekemällä taitoja: mahdollista lapselle monipuolinen leikkiminen ja liikkuminen erilaisissa ympäristöissä, kaikkina vuodenaikoina ilman turhia kieltoja ja liiallista turvallisuushakuisuutta (Motoriset perustaidot) A-Liisa Kyhälä 12

13 ILOA, LEIKKIÄ JA YHDESSÄ TEKEMISTÄ Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa: Luo lapselle houkuttelevia ympäristöjä, joissa monipuolinen liikkuminen on mahdollista ja sallittua Välineet ja lelut: innosta lasta kokeilemaan, järjestä välineet sellaiseen paikkaan, että ne ovat myös lasten saatavilla ja vapaassa käytössä, erityislasten tarpeet huomioidaan Ohjattu liikunta: Uusien taitojen oppiminen ja liikunnasta nauttiminen yhdessä muiden kanssa, kaikilla po. samat mahdollisuudet osallistua Liikunta varhaiskasvatuksessa: Varhaiskasvatuslain perusteella varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on oikeus suunniteltuun, tavoitteelliseen ja monipuoliseen liikuntakasvatukseen. Samalla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä Koko kylä liikuttaa: Yhteistyö eri tahojen välillä edistää lasten terveyttä ja hyvinvointia!

14 EDELLISESSÄ VALISUSSA (2005) KOROSTETTIIN NÄITÄ MÄÄRÄ Lapsi tarvitsee joka päivä vähintään kolme tuntia vaihtelevan tasoista eli eri intensiteeteillä tapahtuvaa liikuntaa. LAATU Lapsen tulee saada päivittäin harjoitella motorisia perustaitoja monipuolisesti eri ympäristöissä. SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Varhaiskasvattajien tulee suunnitella ja järjestää tavoitteellista ja monipuolista liikuntakasvatusta päivittäin.

15 VALISU 2005: YMPÄRISTÖ Varhaiskasvattajien tehtävänä on luoda lapsille liikuntaan houkutteleva ympäristö, poistaa liikuntaan liittyviä esteitä ja opettaa turvallista liikkumista eri ympäristöissä. VÄLINEET Päivähoidon toimipisteissä tulee olla lasten liikunnan perusvälineistö. Välineitä tulee olla riittävästi ja niiden tulee olla helposti lasten saatavilla myös omaehtoisen toiminnan aikana. YHTEISTYÖ Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Hyödynnetään myös muut lasten liikuttamiseen osallistuvat tahot. OSALLISUUS Ota lapsi mukaan suunnittelemaan, päättämään ja valitsemaan kehitystaso huomioiden.

16 LIIKUNTALAKI JA YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN YLEISSOPIMUS Uusi liikuntalaki hyva ksyttiin eduskunnassa vuoden 2015 alussa Liikuntalain keskeisenä tavoitteena on edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla sekä vähentää eriarvoisuutta liikunnassa YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (Convention on the Rights of the Child) on lapsen oikeuksia säätelevä kansainvälinen ihmisoikeussopimus Varhaiskasvatuksessa keskeisiä asioita ovat lapsen oikeus leikkiin ja vapaa- aikaan sekä oikeus osallistua kulttuuri- ja taide-elämään YK:n lapsen oikeuksien komitea on esittänyt huolensa siitä, että lapset menettävät kosketustaan luontoon ja ulkoiluun, koska opetus tapahtuu usein sisätiloissa. Liiallinen turvallisuuden tavoittelu ei saisi estää lasta leikkimästä ja kokeilemasta omia fyysisiä rajojaan A-Liisa Kyhälä 16

17 LAPSEN FYYSISEN AKTIIVISUUDEN TÄRKEYS Fyysinen aktiivisuus on edellytys lapsen normaalille fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. Se tukee lapsen psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ja edistää kognitiivisia toimintoja, sekä vaikuttaa lapsen terveyteen ja hyvinvointiin A-Liisa Kyhälä 17

18 SUOSITUKSET FYYSISESTÄ AKTIIVISUUDESTA Suomen Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten ( 2016) mukaan alle kouluikäisen tulisi liikkua joka päivä vähintään kolme tuntia, josta reippaasti n. 1 h (= fyysistä aktiivisuutta jonka aikana lapsi hengästyy), eikä lapsen hereillä ollessa yhtäjaksoinen paikallaanolo saisi ylittää 60 minuuttia Kansainväliset Varhaiskasvatusikäisen lapsen tulisi olla joka päivä fyysisesti aktiivinen kolme tuntia päivässä, eikä lapsen hereillä ollessa yhtäjaksoinen paikallaanolo saisi ylittää 60 minuuttia (NASPE, 2009 (ohjattua 1h+ monta tuntia vapaata); Australian Government, Department of Health and Ageing, 2010; Canadian Society for Exercise Physiology, 2012; Department of Health UK, 2011; IOM, 2011, WHO, 2010 (MVPA 1h)) A-Liisa Kyhälä 18

19 FYYSISTÄ AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄT TEKIJÄT Vapaa /omaehtoinen leikki ja ulkona liikkuminen (Hinkley ym. 2008; Sääkslahti 2005; Raustorp ym. 2012) Fyysisen ulkoympäristön tarjoamat mahdollisuudet (metsä, puisto, suuri piha-alue) (Fjortoft 2004; Dyment & Bell 2007; Cardon ym. 2008) Telineet ja välineet (ulkotelineet, pihamaalaukset, leikkivälineistä erityisesti pallot, työnnettävät pyörälliset lelut) (Cardon ym. 2009; Stratton & Leonard 2002; Soini 2015) A-Liisa Kyhälä 19

20 ULKOILEMISEN TÄRKEYS Alle kouluikäisillä lapsilla runsas ulkoilemisen määrä on yhteydessä: Runsaaseen fyysiseen aktiivisuuteen ( McWilliams ym. 2009) Parempiin motorisiin perustaitoihin (McWilliams ym. 2009; Sääkslahti 2005; Iivonen & Sääkslahti 2014) Parempaan fyysiseen toimintakykyyn ( Fjortoft 2004) A-Liisa Kyhälä 20

21 LIIKUNTAKASVATUS Liikuntakasvatuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kehitystä liikunnan avulla ja pyrkiä luomaan edellytyksiä omaksua liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa Jo varhaisilla vuosilla on suuri merkitys liikunnallisen elämäntavan rakentumisessa -> kolmen vuoden tärkeä ikä! (Telama, Yang) -> koulunaloitusvaihe! Perhe, päivähoito, kuntien tekninen toimi, kerho- ja puistotoiminta, liikuntajärjestöt, muut kansalaisjärjestöt A-Liisa Kyhälä 21

22 LIIKUNNAN DIDAKTIKKA Liikunnan didaktiikka = kaikki sellaiset kasvattajan toimet, joilla hän edistää liikuntakasvatuksen tavoitteita Kasvattajan didaktisiin taitoihin kuuluvat lasten omaehtoisen liikunnan tukeminen sekä ohjattujen liikuntatuokioiden suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi A-Liisa Kyhälä 22

23 OMAEHTOISEN LIIKUNNAN TUKEMINEN Suunnittelu ja toimintaperiaatteista sopiminen työyhteisön kesken Ympäristön muokkaaminen liikkumiseen ja liikuntaan houkuttelevaksi A-Liisa Kyhälä 23

24 VARHAISKASVATTAJAN ROOLI Havainnointiin perustuvissa tutkimuksissa yli puolet aamupäivästä on fyysisesti passiivista toimintaa: 56 % ajasta vietetään istuen (tai seisten) Reipasta, intensiteetiltaä n vaḧintään kohtuullisesti kuormittavaa fyysistä aktiivisuutta päivä kotipäivän aikana vain 10 % Päiväkodin ohjatustakin toiminnasta jopa 76 % intensiteetiltään erittäin kevyttä. Silti lapset ovat aktiivisimpia ohjattujen sääntöleikkien aikana, erityisesti ulkona! (Reunamo ym. 2013, Sport.fi / Ilo kasvaa liikkuen asiakirja) A-Liisa Kyhälä 24

25 LASTEN LIIKUNTAPIIRAKKA PÄIVÄKODISSA KLO % 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33.80% 56.10% 2. Kohtuullinen (sisältää kävelyä, koko vartalon liikkeitä) 3. Korkea (sisältää ainakin jonkin verran juoksua, ripeää liikuntaa, fyysistä ponnistelua jne.) Reipasta liikuntaa on kello välisenä aikana 10 % ajasta eli 24 minuuttia. Tämä aika sisältää myös ulkoilun, jumpat, liikuntahetket ja retket. Keskimäärin 56,1 % ajasta lasten liikkuminen on vain vähäistä: istumista, kynän käyttöä, syömistä jne. (Ka 1,53) A-Liisa Kyhälä 25

26 LAPSEN FYYSINEN AKTIIVISUUS ERI PÄIVÄHOIDON TOIMINNOISSA E. Lapsen fyysisen aktiivisuuden taso (1-3) Ohjattu ulkotoiminta Vapaa ulkoleikki Perushoito Vapaa leikki sisällä Tuettu leikki sisällä Suora kasvatustoiminta sisällä Ruokailu A-Liisa Kyhälä 26

27 OPETUKSESSA EI LIIKUTA JUURI LAINKAAN 90.00% Suora kasvatustoiminta sisällä 80.00% 77.30% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 16.10% 10.00% 0.00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 2. Kohtuullinen (sisältää kävelyä, koko vartalon liikkeitä) 6.60% 3. Korkea (sisältää ainakin jonkin verran juoksua, ripeää liikuntaa, fyysistä ponnistelua jne.) A-Liisa Kyhälä 27

28 SIIS Lapsella on oikeus liikuntakasvatukseen Ohjattua, suunniteltua, lapsilähtöistä, monipuolista ja tavoitteellista liikuntaa lapsiryhmän kanssa toteutetaan joka viikko ja yksittäisten lasten kanssa päivittäin...silti kaikissa päiväkodeissa ei ole joka viikko ohjattua liikuntaa (Nupponen ym. 2010: Laps Suomen - tutkimus) A-Liisa Kyhälä 28

29 AIKUISEN KANNUSTUS Kaikissa päiväkodin tilanteissa fyysisen aktiivisuuden intensiteetin on todettu olevan korkeampaa silloin, kuin aikuinen rohkaisee lasta aktiivisuuteen Tästä huolimatta 90 % päivä kodissa tehdyistä havainnoinneista ei sisältänyt minkäänlaista henkilökunnan kannustusta lasten aktiivisuuden lisäämiseksi Fyysisesti aktiivisiin leikkeihin tulisi rohkaista erityisesti tyttöjä. Kaikki lapset kaipaavat kannustusta talvikuukausina, jolloin aktiivisuus on kaikkein alhaisinta A-Liisa Kyhälä 29

30 FYYSISEN AKTIIVISUUDEN ARVIOINTI ERI MENETELMILLÄ Varhaisikäisten fyysisen aktiivisuuden määrää tutkittaessa on saatu hyvin erilaisia tuloksia riippuen siitä, millä menetelmällä aktiivisuutta on arvioitu Vanhempien arvioiden mukaan läḧes 80% lapsista liikkuu suositusten mukaisesti Ajankäyttöpäiväkirjaa käytettäessä osuus on 40 % Kiihtyvyysantureilla mitattaessa 20% 3-vuotiaista liikkui vähintään 2h päivässä LMVPA-tasolla ja 46% MVPA-tasolla vähintään tunnin (Soini ym. 2014) tutkimuksessa Keski-Suomessa A-Liisa Kyhälä 30

31 Suomalaisilla varhaisikäisillä lapsilla tehtyjen tutkimusten mukaan lasten yleisimpiä fyysisen aktiivisuuden toimintoja ovat ulkoleikit Ulkoleikit ovat vauhdikkaampia ja fyysisesti kuormittavampia kuin sisäleikit, ja niissä käytetään monipuolisemmin erilaisia motorisia taitoja Lasten fyysisen aktiivisuuden kokonaismäärä lisääntyy kolmen ja kuuden ikävuoden välillä. Samalla yksilöiden väliset erot kuitenkin kasvavat Lasten vanhetessa kasvavat myös sukupuolten väliset aktiivisuuserot. Kuusivuotiaista vähiten liikkuvat lapset liikkuvat murto-osan eniten liikkuvien määrästä A-Liisa Kyhälä 31

32 LEIKKI Leikki on lapsen oikeus, joka on mainittu YK:n Lasten oikeuksien julistuksessa Leikki on universaalia ja osin kulttuurisidonnaista Leikistä ei ole olemassa eri tieteenaloille yhteistä suurta teoriaa eikä sellaista ole yksittäisten tieteenalojen sisälläkään Leikin merkitys lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle kehitykselle on olennainen Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä merkityksellisempää aikuisen mukana oleminen, kannustaminen ja leikkiin osallistuminen lapselle on A-Liisa Kyhälä 32

33 LIIKUNTALEIKKI Leikki opetusmenetelmänä on tärkeä osa lasten liikuntaa Leikit muuttuvat ja muuttavat muotoaan sen mukaan, leikitäänkö niitä sisätiloissa vai ulkona. Ympäristön vaihtelu tuo mukanaan uusia leikkiaiheita ja ideoita leikkiin Autio ja Kaski ( 2005) jaottelevat liikuntaleikit tutustumis-, yhteistoiminta-, lämmittely-, hippa-, kehontuntemus ja rauhoittumisleikkeihin A-Liisa Kyhälä 33

34 FYYSISESTI AKTIIVISET LEIKIT / LIIKUNTALEIKIT Lapsen liikunta on fyysisesti aktiivista leikkimistä Ulkoleikkien määrä ja laatu kuvaavat hyvin lapsen kokonaisaktiivisuuden määrää (Burdette ym. 2004) Lasten ulkoleikit ovat sisäleikkejä fyysisesti kuormittavampia (Soini 2015) Poikien leikit ja siksi myös heidän fyysinen aktiivisuutensa on tyttöjä kuormittavampaa (Hinkley ym. 2008; Reunamo ym. 2014; Soini 2015) Arkipäivien ja viikonlopun päivien aktiivisuuden määrässä ja leikeissä on eroja (Hinkley ym. 2008; Nupponen ym. 2010). Tulokset ristiriitaisia A-Liisa Kyhälä 34

35 LIIKUNTALEIKIT TEHTÄVÄ Pareittain/yksin valitaan liikuntaleikit, joista tehdään eheyttäen esim. leikkipussi (lkm?) Perehtykää hyvin leikin ohjeisiin ja valmistautukaa vetämään leikkinne (2-3 kpl) Kumpulan ryhmätunneilla Palautekeskustelu ohjauksen jälkeen Valitse pari ja ottakaa ohjeet (kortit?) mukaan Kumpulan tunnille! A-Liisa Kyhälä 35

36 TÄÄLTÄ PÄÄSET LIIKKEELLE haku /?lp=true Rekkaralli-ja-muita-lasten-ulkoleikkeja.html

37 HAVAINNOINTIA LEIKISTÄ Leikin nimi: esim. Karhu nukkuu Ikä suositus:arvioi, minkä ikäisillä lapsilla on edellytyksiä leikkiä kyseistä leikkiä. Tarvittavat välineet: Kirjaa ylös mitä välineitä, telineitä tai materiaaleja leikki edellyttää. Kirjaa ylös myös huomioita tarvittavasta leikkipaikasta (esimerkiksi maasto tai leikkialueen koko). Leikin kuvaus: Selitä omin sanoin, miten leikkiä leikitään ja miten se etenee, montako leikkijää siihen tarvitaan sekä onko siinä jotain sääntöjä. Mitä taitoja kehittää: Mieti lapsen kehitystä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Arvioi leikkiä siten, että pyrit näkemään minkälaisia asioita lapsi ko. leikkiä leikkiessään opettelee ja harjoittelee. Kirjaa nämä asiat kehityksen osa-alueittain eli liikkumisen ja motoriikan näkökulmasta mutta myös kognitiivisen ja sosio-emotionaalisen kehityksen näkökulmista Tehtävän muuntaminen: Pohdi miten leikkiä voisi helpottaa ja vaikeuttaa niin, että se olisi mielenkiintoinen useammalle lapselle ja mahdollisimman moni lapsi pääsisi leikkiin mukaan. Leikin pedagoginen merkitys: Mieti, minkälaisia asioita leikin avulla voisi lapselle opettaa kasvatuksellisesta näkökulmasta. Leikki itsessään on arvokasta, mutta joskus sitä voi käyttää myo s kasvatuksen tukena. Pohdi sopisiko tämä leikki sellaiseen tarkoitukseen A-Liisa Kyhälä 37

38 LEIKIN KUVAUS/LEIKKIKORTTIPUSSI TMS Leikin nimi Ikäsuositus 3. Tarvittavat välineet ja paikka (jos leikki edellyttää jotain erityistä + tarvittaessa kuva) 4. Leikin kuvaus (miten leikitään, leikkijöiden määra ) 5. Mitä taitoja leikki harjaannuttaa tai kehittää - liikunnallinen tavoite: - kognitiivinen tavoite: - sosio-emotionaalinen tavoite: 6. Leikin muokkaus a) vanha, perinteinen versio b) muokattu versio (motoriset perustaidot /havaintomotoriset perustaidot) 7. Leikin pedagoginen tehtävä tai sovellus (eli minkälaisessa kasvatuksellisessa merkityksessä leikkiä voi halutessaan käyttää) A-Liisa Kyhälä 38

39 LEIKIN VARIAATIOT MOTORISTEN PERUSTAITOJEN MUKAAN Ideoikaa ja muokatkaa leikkiä niin että se kehittää erityisesti jotakin motorista perustaitoa: 1. Tasapainotaitoa staattinen tasapaino 2. Tasapainotaitoa dynaaminen tasapaino 3. Liikkumistaitoa Mitä? 4. Käsittelytaitoa Mitä? A-Liisa Kyhälä 39

40 1. SEURAAVALLA KERRALLA Kumpulan liikuntakeskus, Väinö Auerin tie Mukaan kevyet sisäliikuntavarusteet, pyhe, juotavaa, välipalaa, yms. Aiheena venyttelyt, motoriset perustaidot ja kehonhallinta

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA Arto Laukkanen, LitM, JY, Liikuntakasvatuksen laitos LASTEN LIIKUNTA on fyysisesti aktiivista leikkimistä Fyysisesti aktiiviset leikit Ulkoleikkien

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA

ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKUNTA TUTKIMUSTEN VALOSSA Arja Sääkslahti, LitT, Dos. JY, Liiku ntakasvatu ksen laitos LASTEN LIIKUNTA on fyysisesti aktiivista leikkimistä Fyysisesti aktiiviset leikit Ulkoleikkien

Lisätiedot

LitT Anneli Pönkkö & LitT Arja Sääkslahti

LitT Anneli Pönkkö & LitT Arja Sääkslahti ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN LIIKKUMINEN TUTKIMUSTEN VALOSSA LitT Anneli Pönkkö & LitT Arja Sääkslahti Tutkimusmatkalla varhaiskasvatuksen liikunnan uusiin käytäntöihin -asiantuntijaverkosto (VALO) LASTEN

Lisätiedot

Vasuperusteet KIRSI TARKKA OPETUSHALLITUS

Vasuperusteet KIRSI TARKKA OPETUSHALLITUS Vasuperusteet KIRSI TARKKA OPETUSHALLITUS tutkimustiedon ilmentäjänä ARJA SÄÄKSLAHTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Varhaiskasvatuksen tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa 1) edistää jokaisen lapsen iän

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille

Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille Liikunnan merkitys lasten hyvinvoinnille ARJA SÄÄKSLAHTI JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KSSHP - LASTEN JA NUORTEN TERVEYDEKSI! 29.8.2017 Lasten liikunta 1 Objektiivisesti mitattu kohtuullisesti rasittavan (MVPA)

Lisätiedot

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä.

1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. 1. Jotkut lapset liikkuvat hyvin vähän päivähoidossa. Keitä he ovat? Miten heidät saa liikkeelle? Kuvaa esimerkkejä. www.helsinki.fi/yliopisto 8.10.2012 1 2. Kehittäkää liikunnallisesti haastava hiekkasäkkipedagogiikka.

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

VARHAISVUOSIEN LIIKUNTAKASVATUS TUTKIMUKSEN VALOSSA

VARHAISVUOSIEN LIIKUNTAKASVATUS TUTKIMUKSEN VALOSSA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO VARHAISVUOSIEN LIIKUNTAKASVATUS TUTKIMUKSEN VALOSSA Arja Sääkslahti, LitT, Dos. Liikuntatieteellinen tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Lasten liikunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Objektiivisesti

Lisätiedot

LiikuntaLoikka-projekti Kiteen varhaiskasvatuksessa

LiikuntaLoikka-projekti Kiteen varhaiskasvatuksessa LiikuntaLoikka-projekti Kiteen varhaiskasvatuksessa 1.3.-31.12.2018 Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset Lapsi tarvitsee vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä kehittyäkseen ja voidakseen hyvin

Lisätiedot

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella?

Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Mitä tiedämme suomalaislasten liikkumisesta tutkimustulosten perusteella? Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15 Sisällys Esipuhe...11 Johdanto... 15 Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys Fyysinen kasvu ja kehitys...25 Kehon koko...25 Kehon koon muutokset...26 Kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa...28

Lisätiedot

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15

Sisällys. Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys. Esipuhe...11 Johdanto... 15 Sisällys Esipuhe...11 Johdanto... 15 Liikkuminen ja lapsen kokonais valtainen kasvu ja kehitys Fyysinen kasvu ja kehitys...25 Kehon koko...25 Kehon koon muutokset...26 Kehityksen tukeminen eri ikävaiheissa...28

Lisätiedot

VARHAISVUOSIEN LIIKUNTA SUOSITUSTEN JA TUTKIMUSTEN VALOSSA

VARHAISVUOSIEN LIIKUNTA SUOSITUSTEN JA TUTKIMUSTEN VALOSSA VARHAISVUOSIEN LIIKUNTA SUOSITUSTEN JA TUTKIMUSTEN VALOSSA Oulu 16.11.2017 Anne Soini, TtT, LitM, liikuntapedagogiikan yliopistonopettaja anne.j.soini@jyu.fi Liikunta vs. fyysinen aktiivisuus? Kognitiivinen

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus vanhempainiltamateriaali

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus vanhempainiltamateriaali Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus vanhempainiltamateriaali 1. Vauhti virkistää vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä! Lapsi oppii touhuamalla, yrittäen

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt

Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt 4.6.0 Lasten fyysinen aktiivisuus ja varhaiskasvatuksen oppimisympäristöt Anna-Liisa Kyhälä, Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos www.helsinki.fi/yliopisto 4.6.0 Tutkimusaineisto 009: Projektissa

Lisätiedot

Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena

Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena Liikunta varhaiskasvatuksessa kehityksen ja oppimisen tukena LitT Anneli Pönkkö Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskus Kajaanin opettajankoulutusyksikkö, Oulun yliopisto Virpiniemien urheiluopisto

Lisätiedot

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16

Myllymäen päiväkotikoulu klo 12-16 Myllymäen päiväkotikoulu 19.9.2017 klo 12-16 klo 12.00 klo 12.15 klo 12.45 klo 14.45 klo 15.15 klo 16.00 Johdatus päivän ohjelmaan, Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, EKLU ry Myllymäen

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle. Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen

Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle. Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Lähteenä käytetyt tutkimusprojektit: STRIP, [Varhaislapsuudessa

Lisätiedot

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi

lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset käytäntöön lapsi lapsi liikkuvaksi motoriikka paremmaksi Avaimia päivähoidon arkeen erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski- Uudellamaalla

Lisätiedot

KEVÄÄN RYHMÄTUNNIT 1. LASTEN HAVAINNOINTI JA TUTSTUMINEN LIIKUNTAPÄIVÄKOTI MYRSKYLUOTOON

KEVÄÄN RYHMÄTUNNIT 1. LASTEN HAVAINNOINTI JA TUTSTUMINEN LIIKUNTAPÄIVÄKOTI MYRSKYLUOTOON 1 KEVÄÄN RYHMÄTUNNIT 1. LASTEN HAVAINNOINTI JA TUTSTUMINEN LIIKUNTAPÄIVÄKOTI MYRSKYLUOTOON 2 MOTORIIKKATEHTÄVÄ Seuraa yhdessä parin tai (3hlöä) kanssa 2 lasta: toinen esim. ryhmän kolmen motorisesti taitavimman

Lisätiedot

Liikunta, havaintojen kehittyminen ja oppiminen. Anna-Liisa Kyhälä Helsingin yliopisto

Liikunta, havaintojen kehittyminen ja oppiminen. Anna-Liisa Kyhälä Helsingin yliopisto Liikunta, havaintojen kehittyminen ja oppiminen Anna-Liisa Kyhälä Helsingin yliopisto Illuusio: koko ajanhan ne juoksevat ja touhuavat Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt; 29% 3-6vuotiasta urheiluseurassa

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä, varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytäntöön Varhaiskasvatuksen liikuntaseminaari 19.9.2017 Myllymäen päiväkotikoulu Kouvolan varhaiskasvatuksen lasten

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta

Vähintään 2 tuntia päivässä. Vanhempainilta Vähintään 2 tuntia päivässä Vanhempainilta Silmät auki ja menoksi Tutkimukset osoittavat, että valtaosa lapsista liikkuu vähemmän, mitä heidän tasapainoinen kehityksensä edellyttää ja vähemmän, mitä vanhemmat

Lisätiedot

Lasten fyysinen aktiivisuus

Lasten fyysinen aktiivisuus Lasten fyysinen aktiivisuus - tutkimustaustoja kehittämistyölle Arto Laukkanen Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Lähteenä käytetyt

Lisätiedot

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella

Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Varhaiskasvatusikäisten lasten liikunta suomalaisten tutkimusten perusteella Koonneet: Arja Sääkslahti, Anne Soini, Anette Mehtälä, Arto Laukkanen ja Susanna Iivonen Jyväskylän yliopisto Katse kolme -vuotiaisiin

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi.

Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Seura innostaa ja mahdollistaa urheilijaksi kasvun Urheiluseurassa lapselle syntyy innostus urheiluun ja mahdollisuus kasvaa hyväksi urheilijaksi. Jokaiselle lapselle mahdollisuus innostua liikunnasta

Lisätiedot

Päivän ohjelma 16.1.14

Päivän ohjelma 16.1.14 9.00 Aloitus ja aamukahvi Päivän ohjelma 16.1.14 9.15 Rakenteilla olevan Liikkumis- ja hyvinvointiohjelman kokonaisuuden esittely Nina Korhonen ja Tanja Palosaari, Valo ry 9.45 Suomalaislasten liikkuminen

Lisätiedot

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin!

Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Verkosto tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikkumisen käytäntöihin! Miksi olemme koonneet verkoston? Olemme yhteisellä tutkimusmatkalla

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Toimintamme pohjautuu pienryhmätoimintaan sekä positiiviseen kasvatukseen. Yhdessä tekeminen ja perheiden osallisuus on meille tärkeää.

Lisätiedot

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen

LIIKUNTA VL LUOKKA. Laajaalainen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet. osaaminen LIIKUNTA VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Fyysinen toimintakyky T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen - Liikuntamuodoilla

Lisätiedot

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu?

Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Mitä perhepäivähoidossa todella tapahtuu? Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto Orientaatioprojektin kotisivut: http://blogs.helsinki.fi/reunamo/ Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti

Lisätiedot

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus 2017-2018 Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto blogs.helsinki.fi/reunamo 30.5.2018 1 A. Päiväkodin toiminta 26,7 % 22,4 % 19,6 % 13,3 % 12,7 % 5,4 % VAPAA LEIKKI SISÄLLÄ ULKOTOIMINTA RUOKAILU

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Aseman päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Aseman päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Aseman päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Päiväkotimme aikuisten keskinäinen vuorovaikutus toimii mallina lapsille. Arvostamme kohtaamista

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma, jota toteutetaan ja kehitetään

Lisätiedot

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma

Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma Mäntyrinteen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimintakulttuurimme pohjautuu yhdessä tekemiseen ja perheiden osallisuuteen, mm. erilaiset toimintailtapäivät sekä isän- ja äitienpäivät.

Lisätiedot

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015

Liikkuva lapsuus. Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 2015 Liikkuva lapsuus Kurki Kimmo Kuntien Tiera Oy - Mikkelin toimipiste 1.1.2015 Sisällys Hankkeen alkuidea... 2 Hankkeen tavoitteet... 3 Hankkeen toimenpiteet... 4 Hankkeen toteutuminen... 5 Hankkeen

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Päiväkoti Eväsrepun varhaiskasvatussuunnitelma

Päiväkoti Eväsrepun varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Eväsrepun varhaiskasvatussuunnitelma Toimintakulttuuri Näemme jokaisen lapsen ja hänen perhekulttuurinsa arvokkaana Kohtaamme jokaisen ihmisen siten, kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan Toimimme

Lisätiedot

suhteessa suosituksiin?

suhteessa suosituksiin? Nuori Suomi liikunnasta syrjäytyneet asiantuntijaryhmä tij - työkokous k 1.12.200912 2009 Vantaa Miten lapset ja nuoret liikkuvat suhteessa suosituksiin? Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta

Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi. Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Liikkuva työyhteisö kuinka voimme lisätä liikettä varhaiskasvattajan työhyvinvoinnin tueksi Matleena Livson, asiantuntija, työyhteisöliikunta Millaisia ovat / voisivat olla juuri teidän työyhteisöllenne

Lisätiedot

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina.

S1 Valitaan monipuolisesti erilaisia liikuntamuotoja erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina. Oppiaineen nimi: LIIKUNTA 3-6 Vuosiluokat Opetuksen tavoite Sisältöalueet Laaja-alainen osaaminen Fyysinen toimintakyky 3 T1 kannustetaan oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntatehtäviä

Lisätiedot

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma

Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma Rajakylän päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Työyhteisöllämme on yhteiset tavoitteet. Asettamamme tavoitteet pyrimme saavuttamaan yhteisillä toimintamalleilla ja käytännöillä.

Lisätiedot

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos

HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY OSANA UUTTA OPETUSSUUNNITELMAA Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen laitos TOIMINTAKYVYN MERKITYS IHMISEN ELÄMÄNKULUSSA Aikuisuuden toimintakyvyn ja työkyvyn tulevaisuuden

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN VANHEMPAINILTA

TOIMINNALLINEN VANHEMPAINILTA TOIMINNALLINEN VANHEMPAINILTA VAUHTI VIRKISTÄÄ Mikä saa lapsesi liikkumaan? Mitä hyötyä liikunnasta on? Kuinka paljon lapsen tulisi liikkua päivässä? VAUHTI VIRKISTÄÄ Mikä saa lapsesi liikkumaan? Mitä

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE

LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS (25 op) TUTKINTOVAATIMUKSET VUOSILLE 2012 2015 LIIKUNNAN DIDAKTIIKAN PERUSOPINTOKOKONAISUUS 25 OP (TUNNISTE 61640) Biämnesstudier i fysisk fostrans didaktik

Lisätiedot

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT

PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT PED005 Opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi II: TVT Jyrki Reunamo Orientaation lähteillä - varhaiskasvatuksen kehittämisprojekti / Suomi - Taiwan 19.9.2017 1 Tieto- ja viestintäteknologinen osa

Lisätiedot

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä?

Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Lapset liikkeelle, mutta miten ihmeessä? Aika kultainen -seminaari 24.4.2014 Minna Aittasalo Dos., TtT, ft, erikoistutkija UKK-instituutti minna.aittasalo@uta.fi BHF 2013, suomennettu Owen 2012 Miksi pienten

Lisätiedot

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Kiiminkijoen avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkotimme sijaitsee keskeisellä paikalla kuntakeskuksessa. Tämä mahdollistaa yhteistyön yläkoulun, lukion, kirjaston,

Lisätiedot

Merikotkan päiväkodin toimintasuunnitelma

Merikotkan päiväkodin toimintasuunnitelma Merikotkan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä päivittäin esim. leikin, toiminnan ja ruokailun aikaan. Pienryhmät muotoutuvat lasten kehitystason, mielenkiinnon

Lisätiedot

(TOIMINTAYKSIKÖN NIMI) vuosisuunnitelma sekä toimintakertomus

(TOIMINTAYKSIKÖN NIMI) vuosisuunnitelma sekä toimintakertomus (TOIMINTAYKSIKÖN NIMI) vuosisuunnitelma sekä toimintakertomus 2017 2018 Sisällys 1 Toimintayksikön esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 1.1 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelman

Lisätiedot

Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma

Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Pienryhmätoiminta on päiväkodissamme toimintatapa, jota toteutamme jokaisessa ryhmässä ja kehitämme sitä jatkuvasti. Näin toimien mahdollistamme

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Simppulankartanon Avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma

Simppulankartanon Avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma Simppulankartanon Avoimen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimintakulttuurimme perustuu hyvään vuorovaikutus- ja luottamussuhteen luomiselle lapsen ja aikuisen välille. Aikuisina

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Yhtenäiskoulut.9.1 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet yhtenäiskoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt yhtenäiskoulua (.9. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia -

Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia - Varhaiskasvatus murroksessa - haasteita, riskejä ja mahdollisuuksia - LIIKKUMISEN NÄKÖKULMA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 10.3.2015 Säätytalolla Päivi Lindberg 09/03/15 Varhaiskasvatus murroksessa / Päivi

Lisätiedot

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma

Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Janakkalan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma Johanna Jalli-Huhtala, päiväkodin johtaja Teemu Heikkilä, lastentarhanopettaja, liikunnanohjaaja, kouluttaja 24.04.2014, Tampere, UKK-instituutti Aika

Lisätiedot

Saarelan päiväkodin toimintasuunnitelma

Saarelan päiväkodin toimintasuunnitelma Saarelan päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Joustavassa pienryhmätoiminnassamme lapset saavat leikkiä ja oppia rauhallisessa ja kiireettömässä ilmapiirissä. Tällöin jää aikaa huomioida

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Ahvenojan päiväkodin toimintasuunnitelma

Ahvenojan päiväkodin toimintasuunnitelma Ahvenojan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toiminnassamme korostuu tasavertaisuus ja yksilöllisyys. Kohtaamme huoltajat lapsineen yksilöinä kulttuuritaustat ja vanhempien toiveet

Lisätiedot

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN

TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN TILAISUUS TEKEE TAITURIN LIIKKUMAAN HOUKUTTELEVA YMPÄRISTÖ PÄIVÄKODIN ARJESSA Lotta Kivelä (lto) Lansantien päiväkoti, Espoo Kirsi Huotari (lh) Veräjäpellon esiopetus, Espoo LIIKUNTA ON LAPSELLE OMINAINEN

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Nina Korhonen, Varhaiskasvattajien seminaari, Salo

Ilo kasvaa liikkuen. Nina Korhonen, Varhaiskasvattajien seminaari, Salo Ilo kasvaa liikkuen Ilo kasvaa liikkuen ohjelman tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikkumisen iloon aktiivisessa toimintaympäristössä. Nina Korhonen,

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT

LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT LIIKUNTAKÄYTÄNTEET YLITORNION KUNNAN VARHAISKASVATUKSESSA, PÄIVÄHOIDOSSA 0 3 VUOTIAAT / NAPEROT, VESSELIT - arkiliikuntaa päivittäin esim. kävelyä portaissa, juoksua sekä kävelyä pihalla ulkoilujen aikana

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu

LIIKUNTA. Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu LIIKUNTA Merja Kuosmanen Savonlinnan normaalikoulu OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon että fyysistä,

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Lasten leikki päiväkodissa

Lasten leikki päiväkodissa Lasten leikki päiväkodissa Jyrki Reunamo Helsingin yliopisto, OKL blogs.helsinki.fi/reunamo 12.12.2017 1 Leikin määritelmät Or. proj. tutkimuksessa 2015 Roolileikki tai mielikuvaleikki (lelulla tai itsellä

Lisätiedot

Vekara-ahon päiväkodin toimintasuunnitelma

Vekara-ahon päiväkodin toimintasuunnitelma Vekara-ahon päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Touhuamme paljon erilaisissa pienryhmissä. Teemme koko talon yhteisiä, laajempia projekteja ja tapahtumia. Näitä ovat esimerkiksi

Lisätiedot

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY

Motoriset taidot ja oppiminen. Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Motoriset taidot ja oppiminen Timo Jaakkola, LitT, psykologi Liikuntatieteiden laitos, JY Perusopetuslaki (21.8.1998/628, 2 ): Opetuksen tavoitteet Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse!

pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! pyöräile keinu kiipeile kokeile innostu hallitse! LUKIJALLE Varhaislapsuus on kallisarvoista oppimisen ja kehityksen aikaa. Lapsi oppii leikkimällä, liikkumalla, peuhaamalla, tutkimalla ja kokeilemalla.

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Honkimaan päiväkodin toimintasuunnitelma 2018-2019 Toimintakulttuuri Pienryhmätoiminta on päiväkodissamme toimintatapa, jota toteutamme jokaisessa ryhmässä ja kehitämme

Lisätiedot

Pyykösjärven päiväkodin toimintasuunnitelma

Pyykösjärven päiväkodin toimintasuunnitelma Pyykösjärven päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Päiväkodissamme pienryhmätoimintaa on kaikissa päivän tilanteissa ja se on suunniteltu hyvin. Tarjoamme lapsille monipuolista tekemistä,

Lisätiedot

Laululinnun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Laululinnun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Laululinnun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toimintakulttuuri Näemme lapsen ja hänen perhekulttuurinsa arvokkaana Kohtaamme jokaisen lapsen ja aikuisen siten, kuin toivoisimme itseämme kohdeltavan

Lisätiedot

päiväkoti Taikapolku toimintasuunnitelma

päiväkoti Taikapolku toimintasuunnitelma päiväkoti Taikapolku toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Lapsen aito ja sensitiivinen kohtaaminen on toimintamme keskiössä. Vuorovaikutuksemme lasten kanssa on lämmintä ja lasta arvostavaa.

Lisätiedot

Allinpuiston päiväkodin toimintasuunnitelma

Allinpuiston päiväkodin toimintasuunnitelma Allinpuiston päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Koko kylä kasvattaa Kaikilla päiväkodin aikuisilla on vastuu lapsen turvallisuudesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Yhteistyö

Lisätiedot

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä!

Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Tervetuloa yhteiselle tutkimusmatkalle pohtimaan päivähoidon uusia liikuntakäytäntöjä! Helsinki 27.1.2012 Millainen joukko koolla? Päiväkotien varhaiskasvattajia Kuntien varhaiskasvatuksesta vastaavia

Lisätiedot

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry

Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Tasapainoilua arjessa lapsen ylipaino. Anne Kuusisto, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Suomen Sydänliitto ry Luennon sisältö Mistä lähteä liikkeelle, jos oman lapsen paino huolestuttaa? Miten lapsen

Lisätiedot

Myllyojan päiväkodin toimintasuunnitelma

Myllyojan päiväkodin toimintasuunnitelma Myllyojan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Myllyojan päiväkodissa toimintakulttuurimme lähtee yhteisistä tavoitteista ja säännöistä, joita arvioimme ja kehitämme säännöllisesti.

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot