SUOMEN KIRJALLISUUS FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSILUETTELO ÅRSKATALOG ANNUAL VOLUME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN KIRJALLISUUS FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSILUETTELO ÅRSKATALOG ANNUAL VOLUME"

Transkriptio

1 SUOMEN KIRJALLISUUS 1972 VUOSILUETTELO ÅRSKATALOG ANNUAL VOLUME FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO HELSINGFORS UNIVERSITETSBIBLIOTEK HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY

2 Esipuhe Suomen kirjallisuuden vuosiluettclo ilmestyy nyt ensimmäisen kerran Helsingin yliopiston kirjaston julkaisemana. Vuosiluettelo sisältyy osana kansallisbibli ografian uuteen julkaisusuun nitelmaan, joka laadittiin vuoden 1971 syksyllä ja jonka ensimmäisen ä vaiheena ilmestyi vuoden 1972 aikana Suomen kirjallisuude n kuukausiluettelo seitsemänä vihkona. neksen sekä vuosikirjojen ja kalenterien osalta. Kirja-aineist on luettelointi on päättynyt Tällöin siis osa vuonna 1972 painetuista julkaisuista tulee mukaan vasta vuoden 1973 luetteloihin. Aakkosellinen osasto Toimitus ja aineiston valinta Vuosiluettelo on toimitettu kuukausivihk ojen s;sältämästä perusaineisto sta. Aineisto koostuu seuraavista painateryhmi stä: Suomessa painetut ja monistetut kirjat, joiden sivumäärä on 16 tai ene:nmän, mukaan luettuina myös uudet painokset, moniosaisten teosten uudet osat sekä sarjajulkaisut. Sarjoihin kuuluvat itsenäiset teokset on luetteloitu sivumäärästä riippumatta. Mukana on lisäksi sellaiset 16 sivua pienemmät painattect, jotka ovat myytävinä kirjakaupassa tai joilla on yleistä mielenkiinto a. Periodisista julkaisuista ovat mukana vuosikirjat ja kalenterit. Kuukausiluetteloiden aineiston lisäksi vuosiluettelo on sisältyvät kartta- ja musiikkijulk aisut. Sanoma- ja aikakauslehd et sen sijaan luetteloidaan vasta viisivuotisluettel oon. Luettelointi on tapahtunut pääasiassa niiden teosten pohjalta, jotka kustantajat ovat lähettäneet standardinum eroinnin tarkistuskapp aleina Helsingin yliopiston kirjastolle. Aineistoa on täydennetty kirja painojen vapaa ka p palel äh e ty ksis tä, mm. virallisjulkai sujen, paikallishisto riallisen ai- Vuosiluettel o sisältää sekä aakkosellisen että alanmukaise n osaston. Pääosan muodostaa aakkosellinen osasto, jossa teoksista annetaan täydelliset bibliografise t tiedot. Luettelointi noudattaa pääosin sitä bibliografise sti tarkkaa säännöstöä, joka on julkaistu sääntöehdotu ksessa Suomen kirjastojen yhteiset luettelointisä ännöt vuodelta Luettelointit ietoihin on lisätty kotimaisten tekijöiden syntymä- ja kuolinvuode t, sikäli kuin ne ovat olleet luotettavalla tavalla saatavissa. Bibliografisi in tietoihin kuuluu myös kirjan kansainvälin en standardinum ero (ISBN), joka vuoden 1972 alusta on ruvettu antamaan Suomessa julkaistuille kirjoille. Toistaiseksi se kuitenkin ilmoitetaan vain niistä teoksista, joihin se on painettu. Standardinu mero sisältää kirjaintunnuksen ISBN sekä 10 numeroa. ISBN ilmoitetaan luettelointiti edoista viimeisenä omalla rivillään. Hinta ja sidosasu merkitään ISBNnumeron yhteyteen. Kirjaan painettu virheellinen ISBN-nume ro on luetteloon korjattu. Sen merkkinä käytetään numeron perässä sulkeissa olevaa K-kirjainta (K). Virheellisistä ISBN-numeroista julkaistaan virheluettelo.

3 5 Musiikki- ja karttqjulkaisut Musiikkiju lkaisut sekä kartat on erotettu aakkosellisesta yleisluettel osta kumpikin omaksi aakkoselliseks i ryhmäksee n. Musiikkiju lkaisut sisältävät varsinaiset nuottilehdet sekä laulu - ja nuottikoko elmat. Sen sijaan kouluopet ukseen tarkoitetut laulukirj at säestyksineen sekä musiikin opetusopp aat on sijoitettu aakkosellis een yleisluette loon. Musiikkiju lkaisut samoinkui n kartat ja kartastot on luetteloitu vapaakapp aleina kir jastolle lähetetystä aineistosta, joten siis loppuvuod en aika na ilmestynee t painatteet eivät o le ennättänee t saapua kirjastoon vuosiluette lon aineistonk eruuvaiheen päättyessä. Molemma t painateryh mät on pyritty ottamaan mukaan lähes täydellisest i. Ainoastaan matkailum ainosten luonteiset julkaisut, jotka sisältävät myös kartan, on jätetty pois. Musiikkiju lkaisut ja kartat eivät sisälly alanmukaiseen osastoon. Alanmukain en osasto Vuosiluett elon alanmukai nen osasto sisältää aakkosellis en osaston aineiston, musiikkiju lkaisuja ja karttoja lukuun o ttamatta, UDK-järje stelmän m ukaisesti ryhmitetty nä. Luokituks en perustana on käytetty lyhennetty ä suomalais ta laitosta (Yleinen kymmenlu okittelu, Helsinki ). Julkaisuist a mainitaan tekijä, nimeke sekä sarjannime ke ja numero, mikäli teos on aakkosellisessa osastossa lu etteloitu sarjan nimeke pääsanana. Käytön helpottami seksi on osaston alkuun sijoitettu yleiskatsau s sisältöön suo men-, ruotsin- ja englannink ielisine käsitteinee n. Lopussa olevan aakkoselli sen asiahakem iston luvut viittaavat ao. alanmukai seen ryhmään.

4 Företal Finlands nacionalbibliogr afi Suomen kirja11isuus' årskatalog publiceras nu för första gången på Helsingfors Universitetsbibl ioteks försorg. Arskatalogen ingår som ett led i den nya planen för nationalbibliogr afin, som uppgjordes under hösten 1971 och vars första skede föryerkligades under år 1972 genom utgivningen av sju häften av Suomen kirja1lisuus' månadsförteckn ing. Redigering och 11rvalsprinciper Arskatalogen har redigerats på grundya] a v det materia! som förtecknats i månadshäftena. I katalogen har medtagits alla i Finland tryckta böcker som har 16 sidor eller mera, inberäknat nya upplagor, nya delar av fl.erbandsverk, samt serier. Självständiga arbeten som ingår i monografiserierna har katalogiserats oberoende ay sidantal. Arbeten under 16 sidor har medtagits, om de säljes i bokbandeln, jämte sådana skrifter ucgivna utanför bokhandeln, som kan anscs Yara av allmänt intresse. Av den periodiska litteraturen har medtagits årsböcker och kalendrar. Det i månadsförteckn ingarna upptagna materialet har utökats med publikationer innehållande kartor och musikalier. Tidningar och tidskrifter förtecknas endast i femårskatalogcn. Till grund för katalogen ligger i främsta rummet de exemplar som förlagen levererat tili Helsingfors universitetsbibl iotek som kontrollexemplar för standardnumrer ingen. Materialet har kompletterats ur tryckeriernas friexemplarssän dningar, bl.a. beträffande officiella publikationer, orthiscoria, samt år böcker och kalendrar. Katalogiseringen av bokmaterialet avslutades Som en följd härav förtecknas en del publikationer med tryckåret 1972 först i 1973 rs kataloger. Den alfabetiska a1 dd11ingen Arskatalogcn omfattar en alfabetisk och en systematisk avdelning. Huvuddelen utgöres ay den alfabetiska avdelningen, som upptar fu11ständiga bibliografiska uppgifter för alla däri förtecknade arbeten. Katalogiserings principerna överensstämme r i huvudsak med de utförliga regler, som publicerades i det år 1970 utgivna förslagct till gemensamma katalogregler för Finlands bibliotek, Suomen kirjastojen yhteiset luettelointisäännöt. Födelse- och dödsår som biografisk uppgift tillägges såvitt möjligt de inhemska författarnamnen. Det internat ionella standardboknum mer (ISB ), som från och med 1972 har tilldelats finländska böcker, tas i beaktande i bibliografin. Ti11svidare noteras ISBN i bibliografin endast om det fin ns tryckt i pu blikationen. Ett standardboknummer består av 10 siffror och föregås av bokstäverna ISB -. I katalogtexten anges ISBN på skild rad efter de andra katalogiseringsu ppgifterna. Pris och utförande anges i samband med ISBN. Om ctt ISBN-nummer återgivits fel vid tryckningen av boken korrigeras felet i katalogen. Rättelsen utmärkes genom bokstaven K i parentes efter det korrigerade standardboknum -

5 7 ret (K). Dessutom utkommer en särskild felförteckning över inkorrekta ISBN-nummer. resereklam har utelämnats. Musikalier och kartor ingår ej i den systematiska delen av katalogen. Musikafier och karlor Den.rystetJJatiska avdelningen Musikalier och kartor förtecknas i var sin alfabetis k t ordnade gru pp efter bok förtecknin gen. Förteckningen över musikalier omfattar lösa notblad jämte sång- och notkollektioner. Sångböcker med text och noter för skolbruk samt läroböcker avsedda för musikundervisning upptas i den allmänna alfabetiska delen. Musikalier samt kartor och kartböcker katalogiseras på grundval av bibliotekets friexemplarsförsändelser. På grund bärav har bibliotekets katalogredaktion inte fått tillgång tili uppgifter om årets senast utkomna tryckalster, förrän insamlingen av materialet tili årskatalogen redan avslutats. De båda ovannämnda publikationskategorierna har dock förtecknats i största möjliga utsträckning. Kartor ur diverse turist- och Årskatalogens systematiska del omfattar samma materia! som den alfabetiska, förutom musikalier och kartor. Klassifikationen följer UDK-systemets principer och har uppgjorts på grundval av den förkortade finska upplagan (Yleinen kymmenluokittelu, Helsinki ). Bokbeskrivningen upptar författare och titel samt serietitel och -nummer, om arbetet i den alfabetiska katalogdelcn förtecknats med serietiteln som huvuduppslag. För underlättande av den systematiska katalogdelens användning ger dess inledning en översikt av innehållet med dess finsk-, svenskoch engelskspråkiga tcrminologi. Det avslutande alfabetiska sakregistrets siffror hänvisar tili katalogens systematiska grupper.

6 Preface The annual volume of the Finnish national bibliograph y Suomen kirjallirnus is now for the first time published by thc Helsinki Univercity Library. The volume forms part of the new publication i:;lan for the national bibliograp hy, deviscd in the autumn of The first stage of thc pian was realized in 1972 through the publication of seven monthly issues of the Finnish national bibliograph y. l]ditoriaf 1JJork and the pri11cipfes of sefection The annual volume is based on the materia! contained in the monthly catalogues. It consists of books or duplicated documents produced in Finland whose number of pages is 16 or more, including new impression s, new volumes of multi-volu me books, and series. Monograp hs forming part of a series were catalogued with no considerat ion to the number of pages. Publications of less than 16 pages, available in bookshops or of general interest, were also included. Of periodical publication s, only annuals and calendars were catalogued. In addition to the materia! of the monthly catalogues, the annual volume comprises maps and printed music. Newspaper s and periodicals will be included in the five-year catalogue. The cataloguin g was mainly based on works sent by the publishers to the Helsinki University Library as control copies of standard numbering. To this materia!, legal deposit copies received from the printing works were added, especially official publicat'on s, local histories, annuals, calendars, etc. The closing date for the cataloguin g of books was A number of books printed at thc end of 1972 will therefore be included in thc catal ogues of Afphabetical section The annual volume comprises an alphabetica l and a systematica l section. The alphabetica l section, which is the more important one, gives full bibliograph ical data about the works. In cataloguin g, the bibliograph ically exact part of the proposal for common cataloguin g rules for Finnish libraries was mainly adhered to (Suomen kirjastojen yhteiset luetteloint isäännöt, 1970). The years of birth and death of Finnish authors were added, if possible. As new bibliograph ical informatio n, the international standard book number (ISBN) was included, which from the beginning of 1972 on has been added to books published in Finland. For the time being, the ISBN is only given of those works in which it appears in print. This standard number consists of the abbreviatio n ISBN and of 10 numbers. The ISB is at the end of other bibliograph ical data on a line of its own. The price and kind of binding are given in connection with the ISB. An invalid ISB printed in a book has been corrected in the catalogue. It is marked by a (K) placed after the number. A list of invalid ISBN numbers is also included.

7 9 Printed music and maps Systematic section Printed music and maps have been separated from the main catalogue and form independent alphabetical groups. Printed music includes sheets of music and collections of notes and songs. Song books provided with notes, which are meant for schools, as well as guides for music teachers, are included in the alphabetical main catalogue. The cataloguing of printed music, maps and atlases is based on the deposit copy materia! sent to the library. This sort of printed matter published at the end of the year had to be excluded because of the cl osing date for collecting materia!. Both printed music and maps have been included as completely as possible. Only tourist brochures wi th maps were omitted. Printed music and maps are not included in thc systematic section. The systematic section of the annual volume comprises the materia! of the alphabetical section, except for printed music and maps, classified according to the UDC system. As the classification basis, the abridged Finnish edition (Yleinen kymmenluokittelu, Helsinki ) was used. Each entry consists of author and title. Series title and number are also given if the work has been catalogued under the series title in the alphabetical section. To facilitate the use of the systematic section, an outline of the system has been included, with terms in Finnish, Swedish and English. At the end of the systematic section there is an alphabetical subject index whose numbers refer to the several groups of the systematic section

8 Lyhenteitä Förkortningar ab aknd.,l\ h. akc iebolag - osakeyhtiö - company akademisk avhandling - väitöskirja academic dissertation amcr. amerikkalainen - amer ikansk - American arr. - arrangcrad - sovittanut - arranged avh. - avhandling - tutkielma - study avust. a vcisraja, avustanut - medverkare, medvcrkad - collaborator, collaborated bearb. ~ bearbetad, bearbetning ko rjannut, korjaus - rcvise<l, revision distr. - distributör - jakaja - distributor ed. edited, eclitor - toimittanut, toimittaja redigerad, redaktör engl. englantilainen, englanninkielinen engelsk, engelskspråkig - English crikoisp. erikoispa inos - specialupplaga special edition crip. eripainos - särtryck - reprint csp. espanjalainen, espan jankielinen - spansk, spansksprakig - Spanish förk. förkortad - lyhennetty - abridged Hfors He l~ingfors - Helsinki Hki Helsinki - Helsingfors ill. illusrrationer - kuvitus - illustrations ilm. ilmestynyt - utkommit - published inl. inledning - johdanto - introduct ion irtokuval. irtokuvaliite - lösplanschblad- loose pbtc jap. japanilainen, japaninkielinen - japansk, japanskspråkig - Japanese julk. jul kaissut, julkaisuja, julkaisija publicerad, publikacioncr, utgivare puhlished, publications, publ isher kartt. karttoja - kartor - maps kartta 1. kartta liice - kanblad - map shcet kert. kertonut - berättad - told k irj. k irjoitta nut, kirjoittaja - av - by KK Kulutusosuuskunt ien keskusliitto kokcilup. kokei lupainos - försöksupp laga experimcntal edi t ion Abbreviations kor j. kreikka 1. kuv. kuval. käänt. laaj. Jaat. liitcl. lis. lisäp. lyh. nid. norj. nuoct. omarb. oy p. pain. piirt. pubi. pä:itoim. - ransk. - red. ruots. s. s. & Co. saks. ser. sid. SKS sov. korjattu - bearbetad - rev ised kreikkalainen - grekisk - Grcek kuvia, kuvirtanu t-illu strerad - ill ustraced kuvali ite - plansch blad - p late kääntänyt - översatt - translated laajennettu - utvidgad - extended laatinut - utarbetad - compiled liitelehti - tilläggsblad - append ix lisätty - utvidgad - extended lisäpainos - tilläggsupplaga - extra edition lyhennetty, lyhentänyt - förkonad abridged nidottu - häfracl - sewn norjalainen, norjankielinen - norsk, norskspråkig - Norwegian nuotteja - noter - notes omarbernd - uusinut - revised osakeyht iö -- aktiebolag - company painos - upplaga - edition painettu - tryckt - printed piirtänyt - tccknad - drawn publikation - julkaisu - publication p:iätoimittaja - huvudredaktör edimr-in-chicf ranskalainen, ranskankielinen - fransk, franskspråkig - French redigcrad, redaktion, reda ktör toimittanut, toimitu, wimittaja edited, editor ruotsalainen, ruotsinkielinen - svcnsk, svenskspråkig - Swedish sivu(t) - sida, sidor - page(s) Söderström & C:o fö rlagsaktiebolag saksalainen, saksankielinen - rysk, tyskspråkig - German serie - sarja - series sidottu - inbunden - bound Suomalaisen Kirjall isuuden Seura sovittanut - arrangerad - arranged

FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY SUOMEN KIRJALLISUUS 1973 VU O SILUETTELO Å R SKATAL OG ANNUAL VOLU:ME FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY HELSINGIN YLIOP I STON KI R JASTO HELSINGFORS UNIVE R SITETSBIBLIOTEK HELSINKI

Lisätiedot

SUOMEN KIRJALLISUUS. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo FINLANDS LITTERATUR. Alfabetisk och systematisk förteckning

SUOMEN KIRJALLISUUS. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo FINLANDS LITTERATUR. Alfabetisk och systematisk förteckning SUOMEN KIRJALLISUUS Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo 1944-1948 FINLANDS LITTERATUR Alfabetisk och systematisk förteckning THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO HELSINGFORS

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p.

50 111. »»» ymdäristöineeii. Käsikirja matkustajille. Varustettu kahdella kartalla. Hinta liinakansissa 2 m. 50 p. pahvikansissa 2 m. 25 p. Suomen Matkailija-yhdistyksen toimituksia: Matkasuuntia Suomessa I. V. 1888 Stntf 2: - 11.»»» 50 111.» 1889» -50 Huom. Neljäs vihko matkasuuntia ilmestyy keväällä 1890. Helsinki ymdäristöineeii. Käsikirja

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3121 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA: KORKEAKOULUOPET- TAJAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3121 E-BOOKS SUPPORTING TEACHING: HIGHER EDUCATION TEAC- HER SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD2784 JULKAISUKÄYTÄNNÖT ERI TIETEENALOILLA: PROFESSORIHAASTATTELUT 2007 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia hyödyntävien

Lisätiedot

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö

Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö Akustiikan sanasto Yleiskäsitteet Koneet ja laitteet Rakentaminen Työympäristö ja ympäristö suomi englanti ruotsi Vocabulary for Acoustics Finnish English Swedish Ordlista för akustik finska engelska svenska

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: ) = - ( 0.1761 EUR * 844 452 759) = - 148713280,75 EUR Exchange Notice April 25, 2007 Series 18/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TeliaSonera AB has approved a dividend of EUR 0.6849 per share which will be effective

Lisätiedot

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta

DS-tunnusten haku - verkkoneuvonta Yleisiä huomioita DS kohta kohdalta DS Workshop This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJALLISUUS FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSI LU ETTELO ARSKATALOG ANNUAL VOLUME

SUOMEN KIRJALLISUUS FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSI LU ETTELO ARSKATALOG ANNUAL VOLUME SUOMEN KIRJALLISUUS 1978 FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSI LU ETTELO ARSKATALOG ANNUAL VOLUME HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO HELSINGFORS UNIVERSITETSBIBLIOTEK HELSINKI UNIVERSITY

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 20, 2007 Series 14/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: RAUTARUUKKI OYJ The AGM of Rautaruukki Oyj has approved a dividend of EUR 2.00 per share which will be effective

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO

DS-tunnusten haku Outi Jäppinen CIMO DS-tunnusten haku 2013 Outi Jäppinen CIMO 2/2009 DS-tunnukset ECTS- ja DS-tunnusten avulla pyritään edistämään ECTS-järjestelmän sekä tutkintotodistuksen liitteen Diploma Supplementin asianmukaista käyttöä

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2126 PRESIDENTINVAALIT 2006: EHDOKKAIDEN VASTAUKSET HEL- SINGIN SANOMIEN VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2126 PRESIDENTIAL ELECTIONS 2006: CANDIDATE RESPONSES TO HS CANDIDATE SELECTOR

Lisätiedot

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A,

RINNAKKAINEN OHJELMOINTI A, RINNAKKAINEN OHJELMOINTI 815301A, 18.6.2005 1. Vastaa lyhyesti (2p kustakin): a) Mitkä ovat rinnakkaisen ohjelman oikeellisuuskriteerit? b) Mitä tarkoittaa laiska säikeen luominen? c) Mitä ovat kohtaaminen

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016

KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 KYSELYLOMAKE: FSD3120 E-KIRJOJEN KÄYTTÖ OPINNOISSA: KORKEAKOULUOPISKELI- JAT 2016 QUESTIONNAIRE: FSD3120 E-BOOKS SUPPORTING STUDIES: HIGHER EDUCATION STU- DENT SURVEY 2016 Tämä kyselylomake on osa yllä

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD1359 ISÄ JA ISYYS: NYT-LIITTEEN ISÄNPÄIVÄN KYSELY 2003 FSD1359 FATHERHOOD 2003 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa. Dokumenttia

Lisätiedot

Kauppatori - Suomenlinna

Kauppatori - Suomenlinna 12.8.-15.9.2013 & 30.4.-15.6.2014 8 20 50 8 00 40 9 20 40 9 10 40 10-11 00 20 40 10-11 00 20 40 1 20 1 20 13-14 00 20 40 13-14 00 20 40 15 00 20 15 00 20 50 16-18 00 20 40 16 20 40 19 00 20 17-18 00 20

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: FSD3079 MUISTOJA JA MIELIKUVIA RADIOAKTIIVISUUDEN ILMIÖISTÄ 2015 FSD3079 MEMORIES AND MENTAL IMAGES OF PHENOMENA RELATED TO RADIOACTI- VITY 2015 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD2791 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2011 QUESTIONNAIRE: FSD2791 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2011: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

CHEM Masters Kirsi Heino Information specialist Learning center beta

CHEM Masters Kirsi Heino Information specialist Learning center beta CHEM Masters 2.9.2015 Kirsi Heino Information specialist Learning center beta kirsi.heino@aalto.fi Contents of the lecture Part 1 ALLI database + demo Nelli search portal + demo Part 2 Theory on citing

Lisätiedot

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna

Eriksnäs. Katsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs atsaus historiallisiin karttoihin Översikt av de historiska kartorna Eriksnäs, såsom de flesta byar i Sibbo, förekommer som namn i handlingar först på 1500-talet, trots att bybosättingen sannolikt

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

SUOMEN KIRJALLISUUS FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSI LUETTELO ARSKATALOG ANNUAL VOLUME

SUOMEN KIRJALLISUUS FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSI LUETTELO ARSKATALOG ANNUAL VOLUME SUOMEN KIRJALLISUUS 1979 FINLANDS LITTERATUR THE FINNISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY VUOSI LUETTELO ARSKATALOG ANNUAL VOLUME HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTO HELSINGFORS UNIVERSITETSBIBLIOTEK HELSINKI UNIVERSITY

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN

KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN KYSELYLOMAKE: FSD2627 EDUSKUNTAVAALIT 2011: EHDOKKAIDEN JA VAALIKONEEN KÄYTTÄJIEN VASTAUKSET VAPAA-AJATTELIJAIN LIITON VAALIKONEESEEN QUESTIONNAIRE: FSD2627 PARLIAMENTARY ELECTIONS 2011: CANDIDATE AND

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Counting quantities 1-3

Counting quantities 1-3 Counting quantities 1-3 Lukumäärien 1 3 laskeminen 1. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has laatikossa more on balls enemmän in it. palloja. X 2. Rastita Tick (X) (X) the kummassa box that has

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Lataa SETI Revisited - Risto Isomäki. Lataa

Lataa SETI Revisited - Risto Isomäki. Lataa Lataa SETI Revisited - Risto Isomäki Lataa Kirjailija: Risto Isomäki ISBN: 9789522648457 Sivumäärä: 100 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 20.51 Mb In his newest book Risto Isomäki argues that instead of only

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

16. Allocation Models

16. Allocation Models 16. Allocation Models Juha Saloheimo 17.1.27 S steemianalsin Optimointiopin seminaari - Sks 27 Content Introduction Overall Efficienc with common prices and costs Cost Efficienc S steemianalsin Revenue

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015

Kotimaisen kirjallisuuden valintakoe 2015 Sukunimi / Efternamn Kaikki etunimet / Samtliga förnamn Henkilötunnus / Personbeteckning Puhelinnumero / Telefonnummer Valintatoimiston merkintöjä / Urvalsbyråns anteckningar SKO A (B) Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

2017/S Contract notice. Supplies

2017/S Contract notice. Supplies Supplies 153936 2017 25/04/2017 S80 - - Supplies - Contract notice - Open procedure I. II. III. IV. VI. -: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products 2017/S 080-153936 Contract notice

Lisätiedot

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ FSD2387 GERONTOLOGINEN SOSIAALITYÖ: HAASTATTELUAINEISTO 2000 FSD2387 GERONTOLOGICAL SOCIAL WORK: INTERVIEWS 2000 Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3057 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2014 QUESTIONNAIRE: FSD3057 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2014: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti

==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook By Allan Särkilahti Lakimies PDF By Allan Särkilahti - Are you searching for Lakimies pdf Books? Now, you will be happy that Lakimies PDF is available at our

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Uudet kelikamerat Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri Liikenteen palvelut Kouvola 2001 Raportin

Lisätiedot

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55. SÄHKÖTKNIIKKA JA LKTONIIKKA 2. välikoe.2.22. Saat vastata vain neljään tehtävään! Sallitut: Kako, [r.] laskin, [MAOL], [sanakirjan käytöstä sovittava valvojan kanssa!]. Laske jännite. = V, = 2 Ω,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010

Mediamainonnan muutosmittari. Joulukuu 2010 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2010 Copyright TNS 2011 Ajankohtaista Mainosvuosi 2010 päättyi Media Intelligence yksikön kattamassa mediavalikoimassa 6,9% kumulatiiviseen kasvuun, ilman vaaleja

Lisätiedot

Lataa Legislating the blind spot - Nikolas Sellheim. Lataa

Lataa Legislating the blind spot - Nikolas Sellheim. Lataa Lataa Legislating the blind spot - Nikolas Sellheim Lataa Kirjailija: Nikolas Sellheim ISBN: 9789524849012 Sivumäärä: 292 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 22.52 Mb For decades the Canadian seal hunt has

Lisätiedot

Henkiset kilpailut / Cultural competitions

Henkiset kilpailut / Cultural competitions Ilmoittautuminen Australasian Suomalaisten Liiton (ASL) Suomi-Päivien kilpailuihin Registration for Australasian Federation of Finnish Societies and Clubs (AFFSC) Finnish Festival competitions (Huom. tekstaa

Lisätiedot

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä

MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI. masto perä punainen sivu vihreä sivu yhdistetty punainen/vihreä MERENKULKUHALLITUKSEN TIEDOTUSLEHTI 15.8.1981 Helsinki No 22/81 S TYYPPIHYVÄKSYTYT MERKKILYHDYT (KULKUVALOT) Kansainvälisten sääntöjen yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä 1972 (Meriteiden säännöt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja

Vuosi 2006. Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja Vuosi 2006 Jukka Rinnevaara Toimitusjohtaja 1 Disclaimer This presentation is confidential and is intended solely for the use of the recipients of the presentation in connection with their consideration

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa.

Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä saatavuustiedot. Elementit on määritelty sanastossa. TÄMÄ ON LUONNOS: KYSY JA KOMMENTOI! 8. JULKAISUN TUNNISTEEN JA SAATAVUUSTIETOJEN ALUE Johdantohuomautus Julkaisun tunnisteen ja saatavuustietojen alue sisältää julkaisun tunnisteen, avainnimekkeen sekä

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot