XIV VALTUUSTOKOKOUS !"""#$%&'(()'*+*+*(+),- .%/*.''" HÄMEENLINNASSA !!"#$%&'$($)*+&%&! " 2 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "XIV VALTUUSTOKOKOUS !"""#$%&'(()'*+*+*(+),- .%/*.''" 1-3.4.2011 HÄMEENLINNASSA !!"#$%&'$($)*+&%&! " 2 / 2011"

Transkriptio

1 !"#$%&'%()'*"+%'#&,"-'*)../()01&"(*,,"!"#$#%&'(&#)(&$*+,'-%#./$,%'*01/(+ -"#+223*+.&(1&../# 2 / )3)4565 MAALISKUU 789:8:99);)<.= MARS!"#"$$%&'(!)*#+#)&,'&'(-(!"#"$%!(!)*#+#)&,'./(! 4/5(%11,*66*+*,'611&++-++7'+."81,95&$+-"#+(,9 XIV VALTUUSTOKOKOUS !"""#$%&'(()'*+*+*(+),- HÄMEENLINNASSA.%/*.''"!"#$%$&'"(&#)*%%)&+,,-),++. /,0.1',.&$'*$+&2(*+$&)##)&0(*&#""++$$3& 4(/1)"++$&#""++$$&#*+1.&0(*##)&2$ 0**'$"++$&)4(++$$&-.#.&+(*'*'+$$-5 6"7&8*0&(''&'*--)'4(&$++&$99):+)4$ 7)+&0*&*-+)&1$-&;<4.-74$3 #(7&$++&;<4.-74$&7)+&0*&1$-3&(9/ ;<4'+=-7&$++&*-')&'1*%%-$7)-5!!"#$%&'$($)*+&%&! "

2 1. askel. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään. 2. askel. Opimme uskomaan, että joku itseämme suurempi voima voisi palauttaa terveytemme. 3. askel. Päätimme luovuttaa tahtomme ja elämämme Jumalan huomaan - sellaisena kuin Hänet käsitimme 4. askel. Suoritimme perusteellisen ja rehellisen moraalisen itsetutkistelun. 5. askel. Myönsimme väärien tekojemme todellisen luonteen Jumalalle, itsellemme ja jollekin toiselle ihmiselle. 6. askel. Olimme täysin valmiit antamaan Jumalan poistaa kaikki nämä luonteemme heikkoudet. 7. askel. Nöyrästi pyysimme Häntä poistamaan vajavavuutemme. 8. askel. Teimme luettelon kaikista vahingoittamistamme henkilöistä ja halusimme hyvittää heitä kaikkia. 9. askel. Hyvitimme henkilökohtaisesti näitä ihmisiä milloin vain mahdollista, ellemme näin tehdessämme vahingoittaneet heitä tai muita. 10. askel. Jatkoimme itsetutkistelua ja kun olimme väärässä myönsimme sen heti. 11. askel. Pyrimme rukouksen ja mietiskelyn avulla kehittämään tietoista yhteyttämme Jumalaan, sellaisena kuin Hänet käsitämme, rukoillen ainoastaan tietoa hänen tahdostaan meidän suhteemme ja voimaa sen toteuttamiseen. 12. askel. Koettuamme hengellisen heräämisen näiden askelten tuloksena yritimme saattaa tämän sanoman alkoholisteille sekä toteuttaa näitä periaatteita kaikissa toimissamme 12&12 1. perinne. Yhteisen menestyksemme tulisi olla ensisijalla; henkilökohtainen toipuminen riippuu AA:n yhtenäisyydestä. 2. perinne. Ryhmämme tarkoitusperiä varten on olemassa vain yksi perusarvovalta - rakastava Jumala sellaisena kuin Hän saattaa ilmaista itsensä ryhmämme omassatunnossa. Johtajamme ovat vaib uskottuja palvelijoita- he eivät hallitse. 3. perinne Ainoa vaatimus AA- jäsenyydelle on halu lopettaa juominen. 4. perinne. Jokaisen ryhmän tulisi olla itsenäinen, paitsi toisia ryhmiä tai koko AA:ta koskevissa asioissa. 5. perinne. Jokaisella ryhmällä on vain yksi päätarkoitus - viedä sanomansa vielä kärsiville alkoholisteille. 6. perinne AA-ryhmän ei tulisi milloinkaan ryhtyä takaajaksi tai rahoittajaksi eikä lainata AA:n nimeä millekään sukulaisjärjestölle eikä ulkopuoliselle yritykselle, etteivät raha-asioita, omaisuutta ja arvovaltaa koskevat pulmat vieroittaisi meitä päätarkoituksestamme. 7. perinne Jokaisen AA- ryhmän tulisi olla täysin omavarainen ja torjua ulkopuoliset avustukset. 8 perinne. Alcoholics Anonymous -seuran tulisi aina säilyä ei- ammattimaisena, mutta palvelukeskuksemme voivat palkata erikoistyöntekijöitä. 9. perinne AA:ta sellaisenaan ei saisi koskaan organisoida, mutta voimme muodostaa palveluelimiä tai toimikuntia, jotka ovat välittömästi vastuussa niille, joita palvelevat. 10 perinne. Alcoholics Anonymous -seuralla ei ole mielipidettä ulkopuolisista virtauksista; sen takia AA:n nimi ei saisi milloinkaan tulla vedetyksi julkisiin kiistoihin. 11. perinne. ulospäin suuntautuva toimintamme perustuu pikemminkin vetovoimaan kuin huomion herättämiseen, meidän tulee aina ylläpitää henkilökohtaista nimettömyyttä lehdistön, radion. ja elokuvan piirissä. 12. perinne. Nimettömyys on perinteittemme henkinen perusta, aina muistuttaen meitä asettamaan periaatteet henkilökohtaisten seikkojen edelle. 2

3 ANONYYMIT ALKOHOLISTIT ANONYMA ALKOHOLISTER Postiosoite, Postadr. PL HELSINKI Käyntios, Besöktadr. Fleminginkatu 30 työtila 44 ( terassitalo) Avoinna, Öppen Ma ja ke klo Puhelin, Telefon Sähköposti, Internet: Tukitili, Bankkonto Nordea AA:N PALVELUN PERIAATTEET (Niinkuin ne on ilmaistu kahdessatoista perinteessä ja kahdessatoista askeleessa) Jokaisella AA ryhmällä on vain yksi päätarkoitus - viedä sanomansa vielä kärsivälle alkoholistille. Jokaisen AA ryhmän tulisi olla täysin omavarainen. Nimettömistä alkoholisteista ei tulisi milloinkaan tehdä ammattimaista järjestöä. AA:ta sellaisenaan ei tulisi koskaan organisoida, mutta me voimme luoda palveluneuvostoja ja -toimikuntia, jotka ovat suoraan vastuussa niille, joita ne palvelevat. Johtajamme ovat vain uskottuja palvelijoita; he eivät hallitse. Yritämme viedä tämän sanoman alkoholisteille ja toteuttaa näitä periaatteita käytännössä kaikissa toimissamme. Huom. Yllä luetellut AA-palvelun traditionaaliset periaatteet muodostavat Bill W:n täydentäminä osan AA palvelun käsikirjaa ja teosta kaksitoista käsitettä maailman palvelusta AA tulee täysi-ikäiseksi s

4 XIV VALTUUSTOKOKOUS KOKOUKSEN PÄIVÄJÄRJESTYS PERJANTAI 1.4, klo14.00 Ilmoittautuminen (täytetyn osallistujailmoituksen jättäminen) Majoitusjärjestelyt, tervetulokahvit. klo Kokouksen avaus - neuvoston puheenjohtaja. Kynttilöiden sytyttäminen Tyyneysrukous yhdessä Tervetulotoivotus Päätöslauselma palvelun perintö, kirj. Bill W AA-Text på svenska Miksi tarvitsemme valtuustokokousta Neuvoston A-jäsenen tervehdys Esitellään valtuustokokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja sihteerin avustaja Valtuustokokouksen puheenjohtaja jatkaa puheenjohtajana ja sihteeriksi ryhtyy neuvoston kutsuma palvelija Puheenjohtajan tervetulotoivotus: - kun valtuustokokous on kutsuttu koolle Peruskirjan mu- kaisesti, se on päätösvaltainen ( omissa asioissaan) - käyttäytyminen (yhteisön jäsenten tasavertaisuus) puheenvuo- rot pyydetään pj:lta kättä nostamalla Käytännön järjestelyistä (kokoustilat, kahvit, ruokailut, saunat ym.) Sihteeri esittelee kokouksen osallistujat Palveluvaltuutetut: Eteläinen alue, Itäinen alue, Läntinen alue, Pohjoinen alue, Pääkaupunkiseudun alue, Ruotsinkieliset Suo- messa, neuvoston jäsenet, toimiston hoitaja, pohjoismaiset valtuutetut sekä kokouksen toimihenkilöt ja palvelijat Valtuustokokouksen kokoonpanon toteaminen Äänivaltaisuuden toteaminen Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjantarkastajien valinta Alueet raportoivat suullisesti toiminnastaan. (Kirjalliset etukäteen toimistolle lähetetyt selonteot alueiden toiminnasta liitetään 14. valtuustokokouksen raporttiin. Mahdollisuus sinulle, Jakamisistunto, aiheena päättyneen valtuustokauden teema. 4

5 LAUANTAI 2.4 klo 7.00 Päivän avaus klo 8.30 Toimikunnat valmistautuvat yhdessä toimikuntatyöskentelyyn Valtuustokokoukselle lähetetyt tehtävät käydään läpi ja määri- tellään kysymysten ja aloitteiden olennainen sisältö ja tarkoitus eli: mihin vastauksia haetaan ja mitä itse asiassa pyritään ehdot- tamaan päätettäväksi? Toimikuntatyöskentely Kukin toimikunta aloittaa käymällä läpi neuvoston vastaavan toimikunnan toimintaa kuluneen kauden aikana perehtyen näin myös keskeneräisiin tehtäviin ja toimikunnan suunnitelmiin sekä kapasiteettiin tulevalla kaudella. Työskentely jatkuu valtuustokokouksen käsittelyyn lähetettyjen aloitteiden ja muiden kysymysten parissa. Toimikunta myös valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapu- heenjohtajan kaudeksi Toimikuntatyöskentely Työskentely jatkuu ja toimikunnan esitykset valmistellaan sunnuntain yleisistuntoon. Kokemuksenjakoistunto miten hyödynnetään entisten palvelijoiden kokemus ja miten kummitamme uusia. SUNNUNTAI 3.4. klo 7.00 Päivän avaus klo 8.30 Yleisistunto - Toimikunnissa käsitellyt asiat (toimikuntien valitsemat valtuu- tetut esittävät) - Valtuustokauden teeman valinta - Talouskatsaus, tilikausi Luottamushenkilöiden valinta/ neuvoston nimeämistoimikun- nan suositus ja valtuustokokouksen hyväksyntä vk:n/ ajankohta, paikka, kustannukset ja valtuustokokouk- sen hyväksyntä - puheenjohtajan valinta/ kolmannen perinnön vaalitapa - valtakunnalliset tapaamiset jakamisistunto: Miten viedä tässä kokouksessessa syntynyt kokemus, henki ja tieto alueille eteenpäin? klo Päätöskahvit ja Hyvää kotimatkaa 5

6 UUSIA TAITELEHTISIÄ Edellisen valtuustokokouksen suositusten mukaisesti palveluneuvosto toimikuntineen on viimeistellyt uudet taitelehtiset ja uudistanut sekä yhdenmukaistanut kaikkien taitelehtistemme ulkoasun. Tämän Box 108 -lehden mukana saat mallikappaleet uusista taitelehtisistä. Lisää lehtisiä voit tilata palvelutoimistosta tai paikallistoimistoista. Voit myös pyytää alueesi valtuutettua tuomaan lehtisiä valtuustokokouksesta ryhmäsi käyttöön. Ryhmät saavat taitelehtiset veloituksetta käyttöönsä, mutta koska painatuksesta syntyi taas jonkin verran kustannuksia, toivomme ryhmien jälleen avustavan neuvostoa taloudellisesti uuden materiaalin aikaansaamiseksi. Palveluneuvosto kiittääkin jo etukäteen ryhmiä ja yksittäisiä jäseniä yhteisen toimintamme ratkaisevan tärkeästä avustamisesta. Uutta materiaalia on jo valtuustokokouksen hyväksyttävänä ja se saadaan painoon heti taloudellisen tilanteemme salliessa. Mikään materiaali tai parhaatkaan taitelehtiset eivät kuitenkaan vie sanomaamme vielä kärsiville, ellemme jaa niitä eteenpäin. Tutustutaan siis itse ensin lehtisiin, että osaamme toimittaa niitä oikeisiin osoitteisiin ja sitten vain lehtiset lentämään! Vilkasta kevättä toivottaen, Palveluneuvosto Vaikkakin valtuustorakenne toimii ympäri vuoden, on varsinainen kohokohta huhtikuussa pidettävä vuosittainen valtuustokokous, jolloin koko Suomen valtuustorakenteen kollektiivinen ryhmäomatunto kokoontuu käsittelemään toimintasuosituksia, jotka ohjaavat ryhmiä tulevina vuosina. Valtuustokokous muistuttaa enemmän hallitusta kuin mikään VALTUUSTOKOKOUS muu AA:ssa, mutta kuten Bill W. esitti asian The A.A. Service Manualin [2, sivu S50] ensimmäisessä painoksessa: Tietenkään ei voida riittävästi korostaa, että vaikkakin valtuustokokous voi antaa käskyjä palvelutoimistolle, se ei voi koskaan määrätä tai hallita AA-seuraa, jota se palvelee. Valtuustokokous edustaa meitä, mutta ei voi määrätä meitä. Palveluopas 2010 s. 36 6

7 AA:n olemassaolon vaalija - valtuustokokous Jokainen AA:n jäsen haluaa varmistaa alkoholismistaan toipumisen sekä oman hengellisen hyvinvointinsa. Näin tulee ollakin. Hän haluaa tämän lisäksi tehdä voitavansa alkoholistitovereittensa toipumisen ja hyvinvoinnin eteen. Tästä johtuen hänen on kiinnitettävä erityistä huomiota itse AA:n olemassaoloon ja hyvinvointiin. Omassa kotiryhmässään kukin toimintaan sitoutunut jäsen tunnistaa edellä kerrotun asian hyvin. Hän tiedostaa, että koettuaan raitistumisen ihmeen, Luoja odottaa häntä toimimaan ja viemään sanomaamme edelleen tekemään osuutensa pitääkseen osakseen saamansa siunauksen edelleen voimissaan. AA:ssa toistuu yhä uudelleen raitistumisen ihmetapahtuma, jonka lopullinen tapahtuminen ei riipu meidän osallistumisestamme eikä ole mitenkään ennustettavissa. Me kaikki ymmärrämme että sekä henkilökohtaisen että ryhmän olemassaolo edellyttävät halukkuutta ja uhrautumista, valveilla oloa ja toimintaa. Sen mikä on tarpeen kullekin jäsenelle ja kullekin ryhmälle tulee olla tarpeen AA:lle kokonaisuutena. Kuitenkaan monet meistä eivät ole asettaneet tätä itsestään selvää asiaa sen ansaitsemaan asemaan. Olemme nokkelasti pitämässä turvattuna sitä, että AA yhteisönä tulee jatkamaan olemassaoloaan ilman meidän minkäänlaista erityishuolenpitoa tai tukitoimenpiteitä. Kiinnittämällä huomionsa vain AA:n kasvun ja aikaansaannosten tilapäiseen ylpeydenaiheeseen noin puolelle AA:n jäsenistä ja ryhmistä on mahdollista olla vain vähän huolissaan kaikkien osa-alueiden hyvinvoinnista. Tätä ei voida pitää heidän huolimattomuutenaan ollenkaan, he eivät vain ole nähneet tarvetta huoleen. Tähän löytyy kaksikin hyvää syytä. Ensinnäkään AA kokonaisuutena ei ole koskaan ajautunut minkäänlaisiin vaikeuksiin. Toiseksi aivan viime aikoihin asti pieni joukko AA:n vanhoja jäseniä, toimien ikään kuin vanhempina, on huolehtinut koko yhteisön kohtaamista uhista ja ongelmista keskustelematta niistä kovinkaan paljon jäsenistön kanssa. Emme ole koskaan kohdanneet ongelmaa, joka olisi mennyt läpi koko yhteisön. Suuri yleisö ihailee meitä; ystävämme rakastavat meitä; uskonhenkilöt ja lääketieteen edustajat puhuvat puoles- 7

8 tamme. Kukaan ei ole vakavassa mielessä käyttänyt AA:ta omaksi edukseen. Olemme välttäneet julkisen vastakkainasettelun. Poliittinen kiistely ei ole meitä koskettanut. Meillä ei edes ole ollut yhtään täysimittaista perheriitaa. Koska lähes kaikki murheet ovat jääneet jäsenten ja ryhmien harteille, AA yhteisönä ei ole joutunut niitä käsittelemään. Tästä on seurauksena AA:n olemassaolon tähänastinen ihme. Ei siis ihme, että niin monet aidosti uskovat, ettei AA:lle itselleen voi tapahtua mitään! Se, että olemme niin kauan olleet vapaina niistä vaivoista, joita kaikki kansakunnat ja yhteisöt ovat kohdanneet, on mitä suurimman kiitollisuuden aihe. Mutta emme totisesti voi tuudittautua siihen, että tämä hyvä olotila jatkuisi loputtomiin - itsekään en näin usko. Emme koskaan voi kutsua itseämme täysi-ikäisiksi ennen kuin olemme menestyksekkäästi kohdanneet kaikki ne kiusaukset ja ongelmat, jotka poikkeuksetta ahdistelevat jokaista suurempaa miesten ja naisten muodostamaa kokonaisuutta. Nämä kohtaamiset tulevat osoittautumaan meille siunaukseksi pidemmän päälle, näin uskon. Tulevina aikoina meidän on ehkä kestettävä kaikki ne paineet, joihin häiriöaltis maailmanmeno 8 meidät vie tällä ihmiskunnan koskaan kohtaamalla mielettömimmällä ja vaarallisimmalla vuosisadalla. Toveriseurana meidän on aina tehtävä kaikki ne AA:n yhtenäisyyden, palvelun ja olemassaolon edellyttämät välttämättömät uhraukset, olivatpa tilanteet ja olosuhteet mitkä tahansa. Juuri tässä on syy tämän tekstin laatimiseen AA:n Palveluneuvostosta, tulevaisuutemme vaalijasta. Aivan viime päiviin asti olemme käyttäytyneet kuin nuorten ihmisten muodostama perhe. Tällä perheellä, kuten kaikilla perheillä, on ollut omat vanhempansa. Nämä vanhemmat ovat olleet niin kutsuttuja AA:n vanhoja partoja - ja perustajajäseniä. Minulla on ollut onni olla eräs heistä. Alkupäivistä lähtien me vanhemmat olemme olleet paljon enemmän huolissamme AA:n tulevasta hyvinvoinnista kuin mistään muusta. Paikallisen toiminnan tasolla meillä vanhoilla jäsenillä oli tapana huolehtia AA:n asioista; kunnes aivan viime ajoista lähtien vasta tri Bob ja minä, suuressa määrin sitoutuneitten alkoholistien ja ei-alkoholisti ystävien myötävaikutuksella, olemme tehneet samaa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

9 AA:n vanhempina meidän oli huolehdittava kasvavan joukkomme suojelusta itseään ja ulkopuolista maailmaa vastaan. Alkuajoista lähtien yhteisöllämme oli oltava periaatteet, joiden mukaan elää sekä opastusta niiden noudattamiseen. AA:n hyvää sanomaa tuli levittää laajalti ja sen myötä yhteisön jäsenistöllä olisi mahdollisuus kasvaa sekä lukumäärällisesti että laadullisesti. Tästä huolehtiminen olisi meidän vastuullamme. Jo vuonna 1937 tri Bob ja minä ensi kerran ymmärsimme mistä meidän tuli huolehtia. Tiedostimme, että AA:lla tulisi olla kirjallisessa muodossa periaatteet ja toipumisohjelma; tästä olivat muutkin vanhat jäsenet samaa mieltä. Vuoteen 1939 mennessä olimme runsaan ulkopuolisen avun myötävaikutuksella julkaisseet Alcoholics Anonymous kirjan (Ison Kirjan). Tämä lopetti kaiken AA:n toipumis-ohjelmaan liittyvän epäilyn. Iso Kirja ja sen tähän päivään mennessä saavuttama levikki, on se toipumisen perusta, johon toveriseuramme nojaa. Seuraavaksi tunnistimme, että AA:lla tuli olla paljon ja oikeanlaista julkisuutta. Käynnistimme toimet tämän haasteen ratkaisemiseksi. Ehkäpä puolet tämän päivän jäsenistöstä osoittaa kiitollisuuttaan pyrkimällä kertomaan AA:n olemassa olosta lehdistölle ja muille tiedotusvälineille. Vuosien välisen ajan meitä vaivasivat kaikenlaiset ryhmätason ongelmat, jotka nostattivat pelonsekaisia tuntemuksia keskuuteemme. Näiden kokemusten myötä muotoutuivat AA:n Kaksitoista Perinnettä, ne jotka tänä päivänä suojaavat yhteisöämme meiltä itseltämme ja ulkopuoliselta maailmalta. Tämä valtaisaa toimiston kirjeenvaihtoa ja kokemusten keruuta edellyttänyt ponnistelu tuotti viimein kokonaan uutta AA:n yhtenäisyyttä ja palvelua käsittelevää kirjallista materiaalia. Näiden vaikutuksesta kasvoimme ja vahvistuimme kokonaisuutena. Uutiset AA:sta alkoivat levitä ympäri maapallon ja sama leviäminen jatkuu yhä tänä päivänäkin. Tämä toi mukanaan uudenlaisia ongelmia ja tarpeen julkaista AA-kirjallisuutta eri kielillä. AA:n apu oli saatettava hoitolaitosten, vankiloiden, yksin elävien ja laivoilla työskentelevien saataville. AA:n pelastusrenkaan tuli ulottua kaikkialle. AA tarvitsi kuukausittain ilmestyvän lehden. Nykyisin AA Grapevine tavoittaa laajan tilaajajoukon 9

10 ja monen tuhannen muun lukijan joka kuukausi. Nämä ovat olleet vanhemmuutemme velvollisuudet ja etuoikeudet maailmanlaajuisesti. Teimme parhaamme suojellaksemme AA:ta niin, että se saattoi kasvaa häiriöttä. Vaivaamatta kasvavaa yhteisöä näillä vaarallisilla asioilla käyttäydyimme periaatteella Isä osaa hoitaa asiat parhaiten. AA:n alkuaikoina asianlaita oli juuri näin yksinkertaista. Silloin oli aivan liian aikaista siirtää täysi vastuunkannon raskas taakka koko toveriseuran kannettavaksi. Alusta lähtien tri Bob ja minä totesimme tarvitsevamme itse erityisapua. Tämän seurauksena kutsuimme tiettyjä asiallemme vihkiytyneitä ei-alkoholisteja avuksemme. Näiden kanssa muodostimme Alcoholics Anonymous - yhteisön luottamusmiehistön. Se luotiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1938 ja kutsuimme sitä Alkoholistisäätiöksi (sittemmin nimeltään Palveluneuvosto). Vuonna 1940 luottamusmiehemme ottivat haltuunsa AA:n kirjallisuuden ja täyden vastuun AA:n rahavarojen hoidosta, sen Palvelutoimistosta (nykyään G.S.-O.) ja sen suhdetoiminnasta. Tämän luottamusmiesten muodostaman elimen, alkoholisti- ja ei-alkoholistijäsenten, ansioksi on luettava se yleispalvelujen päämajan aikaansaanti, joka se tänään on. Kehityshistoriaamme kuvaavasta teoksesta AA tulee täysi-ikäiseksi voi lukea tämän vaiheen yksityiskohtaisen selvityksen. Vuonna 1948 meitä AA:n päämajan työntekijöitä kohtasi hirvittävä järkytys. Tri Bob oli kohtalokkaasti sairastunut. Tämä tieto sai aikaan vakavan kriisitilan asioittemme hoidossa, sillä se pani meidät tiedostamaan sen tosiasian ettei AA:n alkujäsenten muodostama vanhemmuus kestäisi loputtomiin. Olimme tosi huolissamme tajutessamme kuinka turvattomassa tilassa olivat päämajamme ja sen palveleman laajalle levittäytyneen toveriseuran keskinäinen yhteydenpito. Pieni luottamusmiesneuvostomme oli toki olemassa. Mutta he olivat tuntemattomia lähes koko toveriseuralle. Päämajassamme työskentelivät Bobbie, Ann ja Charlotte sen lisäksi olimme tri Bob ja minä. Me muutamat olimme lähes ainoat yhteytemme maailmanlaajuiseen AA:han! Samanaikaisesti tuhannet jäsenemme hoitelivat kylmän rauhallisesti omia asioitaan. He eivät tienneet juurikaan mitään AA:n 10

11 kokonaisuutta kohdanneista ongelmista. He olettivat epämääräisesti, että Luoja ehkä tri Bobin ja minun pienellä avustuksella huolehtisi asioiden hoitumisesta. Asiantilan näin ollen he olivat täysin tietämättömiä omien asioittemme hoidon tilasta ja niistä hirvittävistä aineksista, jotka saattaisivat johtaa yhteisömme täydelliseen tuhoutumiseen. Olimme vaikean pulmatilanteen edessä. Jotenkin AA:n sellaisenaan, AA:n yhteisönä, tulisi ottaa täysi vastuu omista asioistaan. Tämä tarkoitti sitä, että ryhmien oli valittava iso määrä valtuutettuja ja lähettää nämä New Yorkiin vuosittain istumaan luottamushenkilöiden kanssa ja ohjaamaan näiden toimintaa. Ainoastaan näin toimimalla kykenisi AA ottamaan tehokkaasti vastatakseen omien menettelytapojensa ja asioittensa johtamisen. Vain näiden valtuutettujen valinnalla voitaisiin pysäyttää luottamushenkilöiden lisääntyvä eristäytyminen liikkeestä. Ainoastaan tällainen palveluelin voisi tehdä sitovia päätöksiä kaikissa tulevissa kriittisissä tilanteissa. Kun suunnitelmaamme luottamushenkilöiden ja valtuutettujen yhteisestä kokouksesta ensi kertaa ehdotettiin valtaisa huhumylly pyyhkäisi koko maan 11 yli. Alkuun näytti siltä, ettei AA yhteisö haluaisi ottaa hoitaakseen mitään osaa tästä odottamattomasta vastuusta. Heille AA valtuutetut viestivät vain politikoinnista, vastakkainasettelusta ja sekaannuksesta. Pitäkäämme asiat yksinkertaisina, he huusivat. Mutta muutaman vuoden puolesta puhumisen ja perehdyttämisen jälkeen toveriseuramme selkeästi ymmärsi, ettei alkupäivien äärimmäisen yksinkertaisuuden ylläpitäminen voinut enää jatkua. Suora koko yhteisön vastuunkanto tulisi aikaansaada tai muussa tapauksessa AA käpertyisi kokoon. Tähänastiset vanhemmat jäsenet, isät ja perustajajäsenet tulisi siirtää syrjään ja korvata valtuutetuilla. Se olisi ainoa mahdollinen etenemistapa. Yhteisön oli aikuistuttava tai kärsittävä ne epäonnistumisen aiheuttamat rangaistukset, jotka syntyisivät jättämällä välttämättömät toimenpiteet suorittamatta. Niinpä kutsuimme koolle 75 valtuutettua USA:sta ja Kanadasta. Nämä valtuutetut muodostivat yhdessä luottamushenkilöiden, päämajan henkilöstön ja Grapevinen henkilökunnan kanssa AA:n Palveluvaltuuston. Tuolloin oli kyseessä vuosi Alkuun tämän oli sovittu olevan kokeilu.

12 Jos se toimisi, se tosiaan tarkoittaisi sitä, että AA oli aikuistunut ja kykenisi aivan oikein selviytymään omien asioidensa hoidosta. Sen puolesta toimivan valtuuston kautta siitä voisi tulla tulevaisuutensa vartija ja tarjoamansa palvelun sanoman suojelija. Valtuustokokouksemme todellakin toimi. Sen kyky suoriutua asioista, Luojan kiitos, ylitti kaikki odotuksemme. Viiden vuoden koekauden jälkeen tiesimme, että siitä voisi tulla pysyvä osa toveriseuraamme. Heinäkuussa 1955, AA:n 20- vuotisjuhlassa, seisoin St. Louisin juhlakokouksen osanottajien edessä. Hupenevan vanhojen jäsenten joukossa ja heidän puolestaan luovutin AA:n kohtalon sen valitseman edustajien muodostaman AA:n valtuustokokuksen hoidettavaksi. Se päivä oli elämäni onnellisin päivä. Silta kuilun yli oli rakennettu. AA oli viimeinkin turvassa. Jotkut esittävät yhä seuraavanlaisia kysymyksiä: Lähettääkö AA yhteisö valtuustokokoukseen parhaat valtuutetut? Valitsemmeko jatkossakin kykeneviä ja viisaita luottamushenkilöitä? Antavatko AA:n jäsenet Valtuustokokouksen jäsenilleen, luottamushenkilöilleen ja Palvelutoimiston työntekijöilleen riittävät rahavarat, riittävästi mielenkiintoa ja tarpeeksi ymmärrystä? Minulle nämä eivät ole enää avoimia kysymyksiä. AA:n historia osoittaa, että nouseepa kuinka suuri asia tahansa pintaan se kohdataan. Tässä suhteessa olen melko varma, että historiamme jatkaa itsensä toistamista. Totta tosiaan tähän minulla ei ole pienintäkään epäilystä. Luulen myöskin, että oma vaikutukseni Palvelutoimistossa vähenee jatkossakin. Valtuustokokouksensa kautta lopullinen määräysvalta ja vastuu ovat täysin AA:n käsissä. Vanhempi, joka jää yliajalle voi vain haitata lapsensa kasvua. Tähän en saa syyllistyä. Oikea paikkani tulee pian olemaan taka-alalla kannustamassa teitä uudempia viemään yhteisöämme eteenpäin. Yhteisömme on nyt täysi-ikäinen ja sen tulee jämäkästi muistuttaa minua siitä tosiasiasta, jos koskaan ajautuisin uudelleen kiusaukseen tarttua ohjaksiin. Näistä pakottavista syistä johtuen, ystäväni, tulevaisuus kuuluu teille. Ottakaa nämä uudet vastuut avoimin sydämin ja pelotta hoitoonne ja Jumalan armo tulee varmasti seuraamaan teitä. Bill W 12

13 ETSINTÄKUULUTUS Anonyymien Alkoholistien arkisto on ollut järjestelyn kohteena vuoden 2009 syksystä lähtien. Pääosa pöytäkirjoista alkaen Kalliolan kokouksesta v on löydetty, tallennettu ja järjestetty sekä paperi- että sähköisenä versiona. Muutamia Bill W:n ystävät ry:n kokouspöytäkirjoista ei ole kuitenkaan löydetty. Tämän vuoksi esitetään avunpyyntö kaikille entisille ja nykyisille palvelijoille, jotta löydettäisiin puuttuvat pöytäkirjat ja arkistomapit voitaisiin sulkea. Puuttuvista papereista on luettelo tämän sivun loppupuolella. Palveluneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat kaikki tallella alkaen Valtuustotoimikunta 397:stä. Valtuusto kokousten papereista puuttuu vuoden 2008 pöytäkirja, jota ei tiettävästi ole koskaan laadittu. Neuvoston toimikuntien muistioiden laita on vähän kinkkisempi. Toimikuntien nimet ovat vaihdelleet ja muistioita ei ole aina laadittu tai ainakaan, tallennettu mihinkään. Näin ollen vain toimikuntien vetäjät ja jäsenet voivat auttaa tälläisten asiapapereitten löytymisessä. Kysymykseen tulee vain Anonyymien Alkoholistien toiminnan seurauksena syntyneet asiakirjat: Palvelutoimisto, neuvosto ja sen toimikunnat sekä valtuustokokous. Alueitten ja piirien samoin kuin yksittäisten AAryhmien toiminnasta syntyneet asiakirjat on a.o. toimijoiden itse järjestettävä. Tässä vaiheessa etsitään ensisijaisesti seuraavia Bill W:n ystävät ry:n hallituksen vuosikokousten pöytäkirjoja vuosilta: 05, 07, 09 sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirjat vuosilta 02 ja 07 yhteensä 5 kpl. Jatkoa seuraa, kunhan ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi. Myöhemmin koetetaan kartoittaa mitä toimikuntien papereita on ajan kuluessa syntynyt ja mitä voidaan mahdollisesti löytää. Myös lähetettyjen kirjeiden toisteet ja palvelijoiden raportit yms. tulevat vielä mietittäväksi. 13 Arkistomapit odottavat täyttöä.

14 AA PERUSTAA TEKSTIPANKIN Tekstipankki toimistolle Neuvoston toimikunnat ja työryhmät ovat usein työssään huomanneet, että erilaisia AA-tekstejä ja käänöksiä ilmestyy esiin yllättävistäkin lähteistä. Mutta kun joskus yrittää löytää johonkin määrättyyn asiaan liittyvää tekstiä, niin kukaan ei tiedä mitä kaikkea saattaa olla pöytälaatikkojen piiloissa - tai tiedostojen kätköissä. Tätä puutetta korjaamaan on Palvelutoimistolle perustettu tekstipankki, johon pyrimme tallentamaan erilaisia AA-tekstejä sekä virallista, että myös muuta innoittavaa materiaalia - tulevia tarpeita silmällä pitäen. Pankki toimii omavaraisuusperiaatteella seitsemännen perinteen mukaisesti, joten pyrimme keräämään tekstit jäsenistömme vapaaehtoisina avustuksina. Tekstipankki on luonnollisesti kaikkien AA:n jäsenten käytettävissä. Tekstejä voi siis sekä lainata että tallettaa. Mikäli sinulla on paperilla tai mieluiten tietysti sähköisessä muodossa sellaisia AA-tekstejä, joista ajattelisit olevan hyötyä ja iloa muille jäsenille, voit lähettää niitä Palvelutoimistoon, missä ne tallennetan aiheiden mukaisesti tekstipankkiin. Kahdennentoista perinteemme mukaisesti emme kuitenkaan voi julkistaa edes suurtallettajien nimiä tekstien yhteydessä, vaan kaikki lainattavat tekstit ovat vain alkuperäisteksteihin viittaavaa materiaalia. Tässäkin periaatteiden on tultava ennen henkilöitä. Mukaan tulisi liittää kaikki mahdollinen tekstiin liittyvä tieto, kuten esim. käännöksen alkuperäisteksti, tiedot kirjoittajasta tai muita alkuperäisen tekstin julkaisutietoja. Omien tekstienkin kohdalla voisit mainita lähteen, jos tekstisi pohjautuu johonkin julkaistuun tekstiin tai jos tekstisi on täysin omaa tuotantoasi. Tekstit tallennetaan koneelle niin, että tarvittaessa ne löytyvät helposti. 14

15 1. AA:n Palvelutoiminan lopullisen vastuun ja arvovallan tulisi aina olla koko seuramme yhteisen omantunnon varassa. 2. AA:n Palveluvaltuustosta on tullut lähes kaikissa palvelutoimintaa koskevissa käytännön kysymyksissä seuramme varsinainen mielipiteen ilmaisija ja tehokas omatunto. 3. Tehokkaan johtamisen varmistamiseksi meidän tulisi antaa kaikille AA:n toimielimille. Valtuustolle, Palveluneuvostolle ja sen palveluyhteisöille, sihteeristölle, toimikunnille ja täytäntöönpanijoille perinteinen päättämisen oikeus. 4. Meidän tulisi kaikilla vastuutasoilla ylläpitää perinteistä osallistumisen oikeutta ja myöntää kullekin palvelurakenteen tasolle äänestysedustus, joka on tarkoituksen mukaisessa suhteessa kunkin kannettavana olevaan vastuuseen. 5. Kautta koko palvelurakenteemme tulisi vallita perinteinen vetoamisen oikeus, jotta vähemmistön mielipide tulee kuulluksi ja henkilökohtaiset tyytymättömyyden ilmaisut tutkitaan huolellisesti. 6. Valtuusto myöntää, että pääasiallinen aloitteen tekeminen ja toimeenpanovalta useimmissa palvelua koskevissa kysymyksissä tulisi olla Valtuuston luottamushenkilöillä, jotka toimivat Palveluneuvostona. 7. Palveluneuvoston peruskirja ja säännöt ovat laillisia asiakirjoja, joiden nojalla luottamushenkilöillä on valta käsitellä ja hoitaa palveluasioita. Valtuuston peruskirja ei ole laillinen asiakirja, ja sen lopullinen tehokkuus pohjautuu perinteen voimaan ja AA:n rahakukkaron valtaan. 8. Luottamushenkilöt ovat yleisten toimintalinjojen ja rahoituksen pääsuunnittelijoita ja hallinnosta vastaavia. He valvovat erillisten rekisteröityjen ja vakiintuneesti toimivien palveluiden toteutumista valitsemalla kaikien näiden yksiköiden johtajat. 12 KÄSITETTÄ Hyvä palvelujohtaminen kaikilla palvelutasoilla on korvaamattoman tärkeää tulevalle toiminnallemme ja turvallisuudellemme. AA:n palvelutoiminnan johtaminen, joka aikanaan oli perustajajäsenillä on luottamushenkilöiden välttämättä hoidettava. 10. Kaiken palveluvastuun tulisi pohjautua riittävään palvelutoimintaan, ja toimivallan tulisi aina olla tarkoin määritelty. 11. Luottamushenkilöillä tulisi aina olla käytettävissään parhaat mahdolliset toimikunnat, palveluyksikköjen johtajat, toiminnanjohtajat, sihteerit ja neuvonantajat. Kokoonpano, pätevyys, perehdyttäminen sekä oikeudet ja vastuut tulisi aina käsitellä huolellisesti. 12. Palveluvaltuuston tulee noudattaa AA perinteen henkeä ja pitää huolta siitä ettei siitä muodostu vaarallisen rikkauden tai vallan tyyssijaa, että riittävät käyttövarat ja vararahasto ovat sen järkevän taloudenpidon perusta, ettei se aseta ketään jäsenistään eri-arvoiseen asemaan muihin nähden, että se tekee kaikki tärkeät päätöksensä keskustellen, äänestäen ja mikäli mahdollista todellisen yksimielisyyden pohjalta, etteivät sen toimenpiteet milloinkaan kohdistu henkilöön rankaisevasti tai ole yllykkeenä julkiseen kiistaan, ettei se milloinkaan tee hallitustoimia ja että se palvelemansa yhteisön tavoin pysyy aina ajattelussaan ja toiminnassaan demokraattisena.

16 HUOMIO HUOMIO HUOMIO HUOMIO Palveluneuvoston valtuustokokoustoimikunta pyytää niitä alueita, jotka eivät vielä ole ilmoittaneet valtuutettujaan valtuustokokoukseen, ilmoittamaan lopullisen osallistujalistan palvelutoimistolle välittömästi. Liitättehän mukaan myös valtuutettujen yhteystiedot. Valtuustokokoustoimikunta KESÄPÄIVYSTÄJÄ PALVELUTOIMISTOLLE Palveluneuvosto etsii päivystäjää ainakin kesän ajaksi päivystämään Palvelutoimistolle. Nyt toimistolla päivystetään ma ja ke klo 12-16, mutta muukin päivystysaika tai menetelmä voi tulla kysymykseen. Lisätietoja tehtävästä saa toimistonhoitajalta. puhelin: sähköposti: KOTISIVUJEN YLLÄPITÄJÄ Palveluneuvosto etsii päivittäjää ylläpitämään uusiutuvia kotisivujamme. Palvelutehtävästä kiinnostuneita jäseniämme pyydetään ottamaan yhteyttä palvelutoimistoon tarkempien tietojen saamiseksi.

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009

AA- alkoholistien oma-apuryhmä. Juha Kemppinen 2009 AA- alkoholistien oma-apuryhmä Juha Kemppinen 2009 AA:n 12 askelta: 1. Myönsimme voimattomuutemme alkoholiin nähden ja että elämämme oli muodostunut sellaiseksi, ettemme omin voimin kyenneet selviytymään.

Lisätiedot

Kuka, minäkö. ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit

Kuka, minäkö. ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit ? Kuka, minäkö ON OLEMASSA RATKAISU Anonyymit Alkoholistit Kuka, minäkö? Eivät kaikki alkoholin käyttäjät ole alkoholisteja. Monet voivat juoda normaalisti ja elää normaalia elämää. AA:lla ei ole mitään

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1

Pietarsaaren lukion oppilaskunnan säännöt. Sisällysluettelo. Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Nimi, kotipaikka ja kieli... 2 2. Tarkoitus... 2 3. Toiminnan laatu... 2 4. Jäsenet... 2 5. Oppilaskunnan johto... 2 6. Oppilaskunnan yleiskokouksen aika, koollekutsuminen sekä laillisuus

Lisätiedot

Yhteinen hyvinvointimme ja ryhmäomatunto

Yhteinen hyvinvointimme ja ryhmäomatunto Ryhmäomatunto Yhteinen hyvinvointimme ja ryhmäomatunto Kun me AA:ssa puhumme yhteisestä hyvinvoinnistamme, emme tarkoita rahaa tai aineellista hyvinvointia. Yhteinen hyvinvointimme rakentuu sille, että

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Palveluopas ANONYYMIT ALKOHOLISTIT - SUOMI

Palveluopas ANONYYMIT ALKOHOLISTIT - SUOMI 2 Palveluopas 2014 ANONYYMIT ALKOHOLISTIT - SUOMI 3 AA - Alcoholics Anonymous - Anonyymit Alkoholistit on miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen

Lisätiedot

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje

SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje SALITE.fi -Verkon pääkäyttäjän ohje Sisältö 1 Verkon pääkäyttäjä (Network Admin)...3 2 Verkonhallinta...3 2.1 Navigointi verkonhallintaan...3 2.2 Sivustot...3 2.1 Sivustojen toiminnot...4 2.3 Sivuston

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9

SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 3 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 5 AA:n palvelun historia 5 AA:n palvelun perintö 6 George D:n puhe 7 Luku yksi Valtuustorakenteen esittely 9 Valtuustorakennekaavio (Suomi) 10 Valtuustokieli 12 Kolmannen perinnön

Lisätiedot

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1

MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka 1 MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry:n SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISTEN LIITTO MAKLI ry, jota näissä

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 6.4.2013 klo 13.00-16.00 Paikka: Vanha kirjastotalo, Keskustori 4, 33100 Tampere Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti kuluvan vuoden 2. keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta

Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen 20.11.2009 Hanna Markkula-Kivisilta Lapsen oikeudet LOS:ssa Lapsella on oikeus: Suojeluun Osallistumiseen ja vaikuttamiseen Osuuteen yhteiskunnan voimavaroista

Lisätiedot

GA NIMETTÖMÄT PELURIT 12 PERINNETTÄ YHTENÄISYYTEEN. - Miten yhtenäisyyttä ylläpidetään

GA NIMETTÖMÄT PELURIT 12 PERINNETTÄ YHTENÄISYYTEEN. - Miten yhtenäisyyttä ylläpidetään GA NIMETTÖMÄT PELURIT 12 PERINNETTÄ YHTENÄISYYTEEN - Miten yhtenäisyyttä ylläpidetään Yhtenäisyysohjelma Nimettömien Pelurien yhtenäisyysohjelma palvelee yksittäisten ryhmien, ja koko toveriseuran hyvinvointia.

Lisätiedot

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10

Hyvä muistaa ja tietää. Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Alkkari Elokuu 2005 Sisällysluettelo: Hyvä muistaa ja tietää 2 Kutsu suunnittelemaan 20-vuotisjuhliamme 3 Alateen Kolon tiedotus 4 Seuraava alkkariviikonloppu 5 Tapahtumia 10 Hyvä muistaa ja tietää Askelvihkotilaukset

Lisätiedot

Palveluopasta laadittaessa on ensin suomennettu Service Manualin 2001 2002 painoksesta tarpeelliset luvut.

Palveluopasta laadittaessa on ensin suomennettu Service Manualin 2001 2002 painoksesta tarpeelliset luvut. 1 Anonyymit Alkoholistit Palveluopas ESIPUHE Anonyymien Alkoholistien Palveluopas noudattaa rakenteeltaan Yhdysvaltain ja Kanadan valtuuston hyväksymää The A.A. Service Manual ia, joka on vuodesta 1999

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Lastentuntien opettaminen Taso 1

Lastentuntien opettaminen Taso 1 Lastentuntien opettaminen Taso 1 OSA 2: JAKSOT 8-12 LEIKIN MERKITYS JA OHJAAMINEN BAHÀ Ì-LASTENTUNNEILLA Ruhi-instituutti Kirja 3 JAKSO 8 Sanotaan, että leikkiminen on lasten työtä. Itse asiassa leikit

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013

Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Asteriski ry Pöytäkirja Sivu 1 Asteriski ry:n hallituksen kokous 9/2013 Aika 26.2.2013 Paikka Asteriski ry:n toimisto, ICT-talo Läsnä Pauliina Anttila (Poistui kohdassa 12) Toni Hämäläinen Toni Haikkari

Lisätiedot

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN

MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN www.flow.fi MINÄ MATKA LÖYTÄMINEN Joka tahtoo matkalle kohti uutta, hänen on lähdettävä. Miten matkalle voi lähteä? Omin jaloin, ottamalla ensimmäinen askel. Mitä sitten tapahtuu? Kyllä se selviää, askel

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi.

Mitkä alla olevista asioista pitävät paikkansa sinun kohdallasi? Katso lista rauhassa läpi ja rastita ne kohdat, jotka vastaavat sinun ajatuksiasi. SYYT ELÄÄ Tehtävän tarkoituksena on kartoittaa ja vahvistaa niitä syitä, joiden vuoksi nuori tahtoo elää. Samalla sen avulla voidaan arvioida hyvin monipuolisesti nuoren elämäntilannetta ja kokemusmaailmaa.

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Tiedotustoimikunnan toimintaraportti valtuustokausilla 2016 2017 ja 2017 2018 Toimintasuunnitelma 2016 17 Toimikunnan tavoitteet ja toimintasuunnitelma Tiedotustoimikunta vastaa Anonyymien Alkoholistien

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN

KirjautuminenPro+ PIKA OPAS PRO+ KÄYTTÖÖN KirjautuminenPro+ 1) Ammattiliitto Pro:n sivuilla, sivun oikeassa reunassa on Pro+ jäsenille. 1) Klikkaamalla logoa, pääset kirjautumaan Pro+ sivuille. Oman profiilin julkaisu Pro+ 2) 2) Kun olet kirjautunut

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry.

MLL Tapaninkylän syyskokous. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. MLL Tapaninkylän syyskokous Tapaninkylän paikallisyhdistys ry. 1. Kokouksen avaus Yhdistyksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Hän pitää usein myös lyhyen tervetulopuheenvuoron: Hyvät osanottajat, toivotan

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito

RADIKAALI ELÄMÄ. =Raamatullinen elämä. Viisas taloudenhoito RADIKAALI ELÄMÄ =Raamatullinen elämä Viisas taloudenhoito RAHA RAAMATUSSA 38 vertausta, joista 16 kertoo rahan ja omaisuuden käyttämisestä Jeesus puhui rahasta enemmän kuin mistään muusta yksittäisestä

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

HENKISTÄ TASAPAINOILUA

HENKISTÄ TASAPAINOILUA HENKISTÄ TASAPAINOILUA www.tasapainoa.fi TASAPAINOA! Kaiken ei tarvitse olla täydellisesti, itse asiassa kaikki ei koskaan ole täydellisesti. Tässä diasarjassa käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat siihen,

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTA- JA EDUNVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Turun Seudun Sähkötyöntekijöiden ammattiosasto on perustettu 1956. Osastoon kuuluu tällä hetkellä yli 2000 jäsentä. Ammattiosasto on ns. sekaosasto. Osastoon

Lisätiedot

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä

Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Työhyvinvointikyselyn tulosten käsittely ja hyvinvointisuunnitelman laatiminen työyksikön hyvinvointipajassa Esimiehen opas erityisesti vuorotyötä tekevissä yksiköissä Lapin sairaanhoitopiirin työhyvinvointisyke

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Kleopas, muukalainen me toivoimme

Kleopas, muukalainen me toivoimme Luukas 24 : 13-35 16 18 : Mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt, niin etteivät he tunteneet häntä. Ja hän sanoi heille: "Mistä te siinä kävellessänne puhutte keskenänne?" Niin he seisahtuivat murheellisina

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä

JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä Aika: Tiistaina 17.5.2011, klo 16 18 Paikka: JAO:n Harjun toimipiste Sepänkatu 3, 40100 Jyväskylä 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Viivi Setälä avasi kokouksen klo 16.08. 2. Kokouksen toteaminen lailliseksi

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004

SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 26.3.2004 SEURATIEDOTE MAALISKUU/2004 PELISSÄ ELÄMÄ TAPAHTUMA 3.-4.4. VANTAALLA! KEVÄTKOKOUS 18.4. KUTSU, ESITYSLISTA JA VALTAKIRJA PELISÄÄNTÖPALAUTE Varaa aikaa ihmisille, jotka ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys

Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Muistio Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys Keskustelutilaisuus 17.5.2014 klo 13-16 Paikka: Karjalantie 2-4, 48600 Kotka (Karhula) Keskusteluryhmä AA:n yhtenäisyys piti keskustelutilaisuuden Kotkan Karhulassa

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015

TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 TOIMINTAOHJEET Hallituksen hyväksymä 21.1.2015 1 KUORON TOIMIKUNNAT 1.1. Musiikkilautakunta Musiikkilautakunnan muodostavat laulunjohtaja, puheenjohtaja, isäntä, sihteeri, nuotistonhoitaja ja syyskokouksen

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma

Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Kiperiä kysymyksiä Matt. 5: 21-48 Reino Saarelma Opetus Neljä jaksoa Vihasta ja riidasta (Matt. 5:21-26) Aviorikoksesta (5:27-32) Vannomisesta (5:33-37) Vihamiesten rakastamisesta (5:38-48) Matt.5:21-26

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa

suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa 2 toiminta ja sen suunnittelu 2.1 Hallitus valitaan yhtiökokouksessa Yhtiökokous valitsee hallituksen. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat, ellei yhtiöjärjestys määrää toisin. Yhtiöjärjestyksessä

Lisätiedot

!"""#$%&'(()'*+*+*(+),- .%/*.''" ENSIMMÄISENÄ !!"#$%&'$($)*+&%&! " 1/ 2011

!#$%&'(()'*+*+*(+),- .%/*.'' ENSIMMÄISENÄ !!#$%&'$($)*+&%&!  1/ 2011 !"#$%&'%()'*"+%'#&,"-'*)../()01&"(*,,"!"#$#%&'(&#)(&$*+,'-%#./$,%'*01/(+ -"#+223*+.&(1&../# 1/ 2011 2)3)4565 TAMMIKUU 789:8:99);)

Lisätiedot

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa.

Kokouksen paikka ja ajankohta on ilmoitettu toimikauden alussa. PÖYTÄKIRJA 03/2013 Aika: Tiistai 12.3.2013 klo 16 18 Paikka: Veturitallit, Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Heidi Sahivaara avasi kokouksen klo 16.05. 2.

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja

Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa. Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Kokousmenettelystä Hankasalmen kunnassa Kunnanjohtajan helmikuisen koulutuksen kalvoja Valmistelu ja kokousmenettely Kunnanhallituksen on valmisteltava valtuuston käsittelyyn tulevat asiat ilman valmistelua

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja

Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy. 18.05.2015 Irmeli Kauppi, sh, TunteVa-kouluttaja Haasteellisten käyttäytymistilanteiden ehkäisy Pesutilanteet Vastustelu pesutilanteissa on aika yleistä Voi johtua pelosta Alapesu voi pelottaa, jos ihmistä on käytetty hyväksi seksuaalisesti tai hän on

Lisätiedot

PU:NC Participants United: New Citizens

PU:NC Participants United: New Citizens PU:NC Participants United: New Citizens 2013 PU:NC Participants United: New Citizens * Kolmas Loimaan teatterin (Suomi) & County Limerick Youth Theatren (Irlanti) yhteinen Youth in Action projekti * CIMOn

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Miten tukea lasta vanhempien erossa

Miten tukea lasta vanhempien erossa Miten tukea lasta vanhempien erossa Kokemuksia eroperheiden kanssa työskentelystä erityisesti lapsen näkökulma huomioiden. Työmenetelminä mm. vertaisryhmät ja asiakastapaamiset. Eroperheen kahden kodin

Lisätiedot

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12

Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 25.10.12 Liedon nuorisovaltuusto Säännöt 1 / 7 Liedon nuorisovaltuuston säännöt 1 Nimi Liedon Nuorisovaltuusto käyttää nimeä Liedon Nuorisovaltuusto. Lyhennettynä nimeä voidaan käyttää muodossa Liedon nuva. 2 Tehtävä

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka

Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Pekka Puustinen VAIHDANTA- Finanssipalvelun uusi logiikka Talentum Helsinki 2013 Kirjoittajasta Kauppatieteiden tohtori Pekka Puustinen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014:

Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014: Pohjoismaiden AA:n avainlukuja lyhyesti v. 2014: Suomi AA tuli Suomeen... 1948 (vanha rakenne), Valtuustorakenne perustettiin v. 1997 Asukasmäärä N. 5,5 milj. Määrä alkoholisteja Lähteestä riippuen; arviolta

Lisätiedot

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) 6.8.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 3/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY / ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 osa 7 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askeleen 6. askel kuuluu:

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND)

INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) 1 INNER WHEEL SUOMI, KANSALLINEN NEUVOSTO (NATIONAL GOVERNING BODY of FINLAND) SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 NIMI... 2 2 JÄSENET... 2 3 KANSALLINEN NEUVOSTO... 2 A. Virkailijat...

Lisätiedot