LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA"

Transkriptio

1 LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRA Vakuutusehdot Voimassa alkaen VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutuksen kohde Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Suojeluohjeet Arvioimis- ja korvaussäännökset...3 B RYÖSTÖVAKUUTUS Vakuutuksen tarkoitus Vakuutetut Vakuutuksen voimassaoloalue Vakuutuksen kohde Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Arvioimis- ja korvaussäännökset...4 C MATKATAVARAVAKUUTUS Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen voimassaoloalue Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Suojeluohjeet Korvaussäännökset...4 D ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS Vakuutuksen tarkoitus Vakuutuksen voimassaoloalue Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Suojeluohjeet Korvaussäännökset...5 E LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRAN LAAJENNUKSEN ERITYISEHTO Vakuutuksen kohde Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset Suojeluohjeet Arvioimis- ja korjaussäännökset...5 F KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutuksen tarkoitus Kriisiapuun oikeutetut henkilöt Vakuutuksen voimassaolo Kriisiapuun oikeuttava tapahtuma Rajoitukset Toimenpiteet kriisiavun saamiseksi Kriisiavun antaminen...6 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA VAKUUTUSMAKSU Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin.

2 LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRAVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A B C D E F Esinevakuutus Ryöstövakuutus Matkatavaravakuutus Öljyvahinkovakuutus Liikenteenharjoittajaextran laajennuksen erityisehto Kriisiapuvakuutus Vakuutukseen sovelletaan myös yleisiä sopimusehtoja. A ESINEVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS A-Vakuutus Oy tai Pohjola Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) korvaa näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytetylle omaisuudelle kohdassa 4.1 mainituista vakuutustapahtumista aiheutuneet suoranaiset esinevahingot sekä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa vakuutuksenottajan vakituisissa toimitiloissa Suomessa sekä vakuutetuissa ajoneuvoissa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 3 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutus käsittää kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käytettävän ja vakuutuksenottajan omistaman omaisuuden sekä sellaisen omaisuuden, jonka tämä on saanut hallintaansa kirjallisen vuokraussopimuksen perusteella seuraavasti: huolto- ja korjaustoiminnassa käytettävät laitteet, työkalut, pientyökoneet ja työvälineet kalusteet, toimistovälineet ja asiakirjat ajoneuvoon kuuluvat varaosat ja muut pientarvikkeet ajoneuvoon kuuluvat varaosat ja muut pientarvikkeet ajoneuvoon kiinteästi asennetut laitteet ja lisävarusteet, jotka on erikseen merkitty vakuutushakemukseen. Puhelimia, radioita tai soittimia varusteineen ei tarvitse kuitenkaan erikseen mainita. ajoneuvosta erillään olevat poltto- ja voiteluaineet vakuutuksenottajan hallussa oleva asiakkaalle kuuluva omaisuus euron määrään asti. Vakuutuksen kohteena eivät ole ajoneuvot arvopaperit, rahat tai muut maksuvälineet atk-tietovälineisiin sisältyvät tiedot ja ohjelmat omaisuus, jonka hallussapito tai käyttäminen on turvallisuus- ja viranomaismääräysten vastaista sellainen omaisuus, joka on muulla vakuutuksella vakuutettu. 4 KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 4.1 Korvattavat vakuutustapahtumat Vakuutuksesta korvataan vakuutettua omaisuutta kohdannut äkillinen ja ennalta-arvaamaton vahinko. 4.2 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vakuutustapahtumat Kuluminen esineelle aiheutuu sen kulumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä, pilaantumisesta, sienettymisestä, lahoamisesta, aineen väsymisestä tai vastaavasta vähitellen tapahtuvasta ilmiöstä Palo esineelle on aiheutunut siitä, että se on syttynyt palamaan tai vahingoittunut sen johdosta, että se on pantu alttiiksi lämmön vaikutukselle Sopimukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, josta toimittaja, valmistaja, myyjä tai joku muu on vastuussa sopimuksen, takuun, huoltosopimuksen tai vastaavan sitoumuksen perusteella. Vahinko korvataan kuitenkin siltä osin kuin vakuutuksenottaja osoittaa, ettei vastuullinen osapuoli kykene korvausvelvollisuuttaan täyttämään Räjäytystyöt aiheutuu räjäytys- tai louhintatyöstä taikka julkisen laitoksen räjäytysaineiden räjähtämisestä Katoaminen, varkaus aiheutuu omaisuuden katoamisesta tai unohtamisesta, eikä varkausvahinkoa, jos tapahtumaa ei voida määritellä tai vasta inventaarion yhteydessä todetaan katoamista tapahtuneeksi. Varkausvahinkoa ei myöskään korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen (ks. myös kohta 5) Varallisuusrikokset aiheutuu petoksesta, kavalluksesta tai vastaavanlaisesta rikoksesta Atk-virheet aiheutuu tietokoneen tai elektronilaitteen tietovälineille tai niihin sisältyville tiedoille (tiedostot) sekä ohjelmille laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmien virheellisestä toiminnasta, virheellisestä ohjelmasta, operointivirheestä, virheellisestä nimiöinnistä tai magneettikenttien taikka muun virheellisen toiminnan aiheuttamasta tietojen tuhoutumisesta Työvirheet aiheutuu työ-, laite- tai materiaalivirheestä tai valmistusvirheestä eikä myöskään vahinkoa, joka aiheutuu esineen taitamattomasta tai väärästä käsittelystä Luonnonvoimat Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, jonka luonnonvoimat aiheuttavat kuljetettavana taikka ulkona tai avoimessa rakennuksessa olevalle irtaimelle omaisuudelle, ellei kyse ole laitteesta, jota on tarkoitus käyttää tällaisessa tilanteessa. Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka johtuu siitä, että viemärikaivo tai -putket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat vahinkoa, joka on aiheutunut pohjaveden korkeuden muuttumisesta Huoltokustannukset Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat kunnossapitotoimista, ennakkohuollosta tai määräaikaishuollosta tai tällaisten yhteydessä vaihdettavista osista tai toimintahäiriöiden poistamisesta Tavarakuljetukset Vakuutuksesta ei korvata kuljetettavalle omaisuudelle aiheutunutta vahinkoa jonka on aiheuttanut kuljetukseen sopimaton pakkaustapa tai tavaralle sopimaton kuljetustapa joka on aiheutunut vahingoittuneen tavaran poistamisesta tai hävittämisestä joka on aiheutunut tavaran omasta ominaisuudesta Vahinko, joka kuuluu autovakuutuksen korvauspiiriin Jos vahinko kuuluu sekä perusvakuutuksena olevan autovakuutuksen että Liikenteenharjoittajaextran korvauspiiriin, korvaus maksetaan autovakuutuksesta. Liikenteenharjoittajaextrasta ei korvata kiinteästi ajoneuvoon asennetulle lisälaitteelle aiheutunutta vahinkoa, jos vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, mikäli se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. 2

3 Muut vahingot, jotka jäävät esinevakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle Vakuutuksesta ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat pakkasesta, sateesta tai hitaasti tapahtuvasta kostumisesta sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta senkaltaisesta syystä tai jos ajoneuvo on otettu takavarikkoon tai muusta syystä viranomaisen haltuun ydinvastuulaissa tarkoitetusta ydinvahingosta. 4.3 Lisävahingot eräiden vakuutustapahtumien yhteydessä Vakuutuksesta korvataan edellä kohdassa 4.1 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien yhteydessä tapahtuneesta vakuutuksen kohteen katoamisesta, anastamisesta tai vahingoittumisesta aiheutunut vahinko. Vakuutuksesta korvataan kohdassa 4.1 mainittujen korvattavien vakuutustapahtumien johdosta kylmyydestä tai kuumuudesta, sateesta tai muusta senkaltaisesta syystä vakuutuksen kohteelle aiheutunut vahinko, jos se on ollut mainitun vakuutustapahtuman välitön ja väistämätön seuraus. 5 SUOJELUOHJEET Suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai sen epääminen (ks. yleiset sopimusehdot, kohta 6.1). 5.1 Irtaimiston säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee murtautumisen varalta olla suojaavasti suljetut. Säilytettäessä omaisuutta kassakaapissa tai -holvissa, näiden ovet on käytön jälkeen lukittava eikä niiden avainta saa säilyttää samassa huoneistossa. 5.2 Pesukoneen toimintaa tulee valvoa. Pesukoneen sulkuventtiilin tulee olla kiinni, kun pesukonetta ei käytetä. Käyttölaitteen liitännän tulee olla määräysten ja ohjeiden mukainen. 5.3 Kellarikerroksessa säilytettävä tavara tulee sijoittaa vähintään 10 cm:n korkeudelle lattian pinnasta.kellarikerroksella tarkoitetaan kerrostilaa, jonka lattia kokonaan tai osittain sijaitsee vähintään yhden metrin maanpinnan alapuolella. Jos rakennuksessa edellä sanotun mukaisesti on useita kellarikerroksia, sovelletaan tätä suojeluohjetta ainoastaan alimpaan. 5.4 Vakuutetun omaisuutta ei saa antaa kuljetettavaksi sellaiselle henkilölle, joka ei ikänsä tai terveytensä vuoksi sovellu tähän tehtävään. 5.5 Vakuutettua konetta tai laitetta on huollettava maahantuojan tai valmistajan antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. 5.6 Arvoesineitä taikka optista tai elektronista laitetta, jonka jälleenhankinta-arvo ylittää 337 euroa, ei saa säilyttää muun kuin vakuutuksenottajan palveluksessa olevan henkilön huostassa olevassa moottoriajoneuvossa eikä asumattomassa matkailu- tai muussa perävaunussa tai veneessä. Esinettä tai laitetta ei saa jättää ajoneuvoon, veneeseen tai perävaunuun yön ajaksi lainkaan eikä päiväsaikaan niin, että se on ohikulkijoiden helposti nähtävissä. Hotellihuoneessa esineen tai laitteen on oltava erikseen lukitussa tilassa. 5.7 Mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon varalta valvottava eikä sitä saa jättää yleiselle paikalle ilman jatkuvaa silmälläpitoa. 6 ARVIOIMIS- JA KORVAUSSÄÄNNÖKSET 6.1 Jälleenhankinta-arvo Jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka tarvitaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankkimiseen. 6.2 Päivänarvo Päivänarvolla tarkoitetaan rahamäärää, joka saadaan kun jälleenhankinta-arvosta vähennetään, mitä omaisuus on arvossa menettänyt iän, käytön, käyttökelpoisuuden alenemisen tai muun sellaisen syyn johdosta. 6.3 Jäännösarvo Jäännösarvolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vakuutustapahtuman jälkeen arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin välittömästi ennen vakuutustapahtumaa. 6.4 Korvauksen laajuus Vakuutuksesta korvataan vakuutustapahtumasta vakuutuksen kohteelle aiheutunut suoranainen esinevahinko näiden ehtojen mukaisesti. Lisäksi korvataan kohtuulliset kustannukset, jotka vakuutuksenottajalle ovat aiheutuneet sattuneen tai välittömästi uhkaavan vahingon rajoittamisesta tai torjumisesta Näiden ehtojen mukaisesti korvaus suoritetaan jälleenhankinta-arvon mukaan kohdassa mainituin edellytyksin, muussa tapauksessa korvaus suoritetaan kohdan mukaisesti. Ajoneuvoon kuuluvien kiinteästi asennettujen laitteiden ja lisävarusteiden sekä atk-laitteiden osalta tehdään ehtojen kohdan mukainen vähennys jälleenhankinta-arvosta Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan saadaan kun omaisuuden jälleenhankinta-arvosta vähennetään jäännösarvo. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Korvauksen määrä jälleenhankinta-arvon mukaan on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus edellyttää että vahingoittunut omaisuus kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta joko korjataan tai sen sijalle hankintaan uutta samanlaatuista ja samaan käyttöön tarkoitettua omaisuutta ja että omaisuuden päivänarvo ennen vahinkoa on ollut yli 50 % sen jälleenhankintaarvosta. Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan kahdessa erässä. Ensin suoritetaan päivänarvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja päivänarvon mukaisten korvausten erotus, suoritetaan, kun vakuutusyhtiö on saanut selvityksen edellä mainituista jälleenhankintatoimenpiteistä Päivänarvon mukainen korvaus Vahingon määrä päivänarvon mukaan saadaan laskemalla jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingosta niin suuri osa kuin päivänarvon ja jälleenhankinta-arvon välinen suhde osoittaa. Jos vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on niin suuri osa korjauskustannuksista kuin päivänarvo on jälleenhankinta-arvosta. Korvauksen määrä päivänarvon mukaan on vahingon määrä vähennettynä omavastuulla Omaisuus, jolle on määritelty ikävähennykset. Ajoneuvoon kiinteästi asennettujen laitteiden ja lisävarusteiden sekä atk-laitteiden vahingoissa katsotaan vahingon määräksi niiden jälleenhankintakustannukset, joista tehdään omavastuun lisäksi alla mainitut vuotuiset ikävähennykset toisesta käyttövuodesta alkaen. Vähennys vuodessa % ajoneuvoon asennetut kiinteät laitteet ja lisävarusteet 15 atk-laitteet 15 Näiden esineryhmien vahingoissa ei vähennystä tehdä korvatessa korjauskustannuksia. Mikäli vaurioitunut esine, jonka päivänarvo on alle 50 % jälleenhankinta-arvosta, voitaisiin vielä korjata, on vahingon ylimpänä määränä kuitenkin esineen päivänarvo. 6.5 Vakuutusmäärä Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuskirjaan kullekin omaisuuserälle erikseen merkitty vakuutusmäärä. 6.6 Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. 6.7 Muita korvaukseen liittyviä säännöksiä Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta uudelleen rakennuttaa, hankkia tai korjauttaa hävinnyt tai vahingoittunut omaisuus. Vakuutusyhtiöllä on oikeus määrätä korjaamo, jossa vaurioiden korjaaminen suoritetaan Jos menetettyä omaisuutta saadaan takaisin korvauksen maksamisen jälkeen, vakuutuksenottajan tulee viipymättä luovuttaa se vakuutusyhtiölle tai palauttaa korvaus sen osalta Vahingoittunut ja vahingoittumaton jäljelle jäänyt omaisuus jää vakuutuksenottajan omistukseen. Vakuutusyhtiöllä on kuitenkin oikeus lunastaa vahingoittunut omaisuus tai sen osa arvioituna samojen perusteiden mukaan kuin ennen vakuutustapahtumaa Jos vakuutuksenottaja on antanut maksuperusteiksi virheellisiä tai puutteellisia tietoja ja tämän perusteella on peritty liian vähän vakuutusmaksua, vakuutuksesta korvataan vain niin suuri osa omavastuulla vähennetystä vahingon määrästä kuin vakuutuskohteesta perityn vakuutusmaksun ja oikeiden tietojen perusteella määrätyn vakuutusmaksun välinen suhde osoittaa Vahingon määrää laskettaessa otetaan huomioon arvonlisäverosta annetut säännökset. Jos korvaus maksetaan verovelvolliselle vakuutetulle, vähennetään korvauksesta vero niissä tapauksissa, joissa vakuutetulla on vähennysoikeus omassa verotuksessaan. 3

4 6.7.6 Jos korvausta suoritetaan sellaisesta omaisuudesta johon voidaan vahvistaa yrityskiinnitys ja jos yrityskiinnityksen kohteena oleva koko omaisuus tai suurin osa siitä tuhoutuu tulipalon tai muuhun siihen verrattavan tapahtuman johdosta, tai johon on voitu vahvistaa irtaimistokiinnitys suoritetaan korvaus vakuutuksenottajalle, kun hän on selvittänyt, ettei omaisuus ole kiinnitetty velan vakuudeksi tai että kiinnityksenhaltijat ovat suostuneet korvauksen suorittamiseen. (Vrt. yrityskiinnityslaki 13 irtaimistokiinnityslaki 11 ). B RYÖSTÖVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Vakuutusyhtiö korvaa näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti kuormatai pakettiautoliikenteen harjoittamisessa sattuneen ryöstön yhteydessä aiheutuneet vahingot. 2 VAKUUTETUT Vakuutettuja ovat vakuutuksenottaja itse sekä vakuutuksenottajan kuorma- tai pakettiautoliikenteeseen käyttämän auton kuljettaja siinä ominaisuudessa. 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamisen aikana Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä matkan aikana näiden maiden välillä. Voimassaoloaluetta voidaan lisämaksusta laajentaa. Tästä on erikseen sovittava ja tehtävä merkintä vakuutuskirjaan. 4 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutus käsittää vakuutetun kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamisessa käyttämän seuraavan omaisuuden rahat ja muut maksuvälineet vaatteet ja silmälasit muut henkilökohtaiset käyttöesineet. 5 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 5.1 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan ryöstöstä, sen yrityksestä tai pahoinpitelystä vakuutetulle omaisuudelle aiheutunut vahingoittuminen tai katoaminen. Ryöstöllä tarkoitetaan anastamista, joka toteutetaan käyttämällä vakuutettuihin kohdistuvaa väkivaltaa tai sillä uhkaamista. 5.2 Rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on sattunut muissa kuin kuorma- tai pakettiautoliikenteen harjoittamiseen liittyvissä olosuhteissa henkilövahinkoja. 6 ARVIOIMIS- JA KORVAUSSÄÄNNÖKSET Muilta osin noudatetaan esinevakuutuksen kohdan A6 arvioimis- ja korvaussäännöksiä, esinevakuutuksen A5 kohdan suojeluohjeita sekä vakuutuskirjaan erikseen merkittyjä muita suojeluohjeita. C MATKATAVARAVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Vakuutusyhtiö korvaa näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti kohdassa 3 mainitut esinevahingot sekä näissä ehdoissa erikseen mainitut muut kustannukset. 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa Euroopassa. 3 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 3.1 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan kuljettajan mukana olevalle henkilökohtaiselle matkatavaralle työmatkan aikana äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko tavaran käyvän arvon mukaisesti, mikäli vahinkoa ei korvata jonkin muun vakuutuksen perusteella. 3.2 Rajoitukset Vakuutus ei kata arvopapereita, rahaa tai muita maksuvälineitä on johtunut siitä, että tavara on jätetty ajoneuvossa säilytystilaan, joka on sulkematta tai lukitsematta taikka ajoneuvo on jätetty sulkematta tai lukitsematta on johtunut siitä, että matkatavara on jonnekin unohdettu. 4 SUOJELUOHJEET 4.1 Suojeluohjeita on noudatettava. Laiminlyönnistä voi seurata korvauksen vähentäminen tai sen epääminen (ks. yleiset sopimusehdot, kohta 6.1). 4.2 Irtaimiston säilytystilojen ikkunoiden, ovien ja muiden aukkojen tulee murtautumisen varalta olla suojaavasti suljetut. Hotellihuoneessa säilytettäessä on esineen tai laitteiston, jonka arvo ylittää 337 euroa, oltava erikseen lukitussa tilassa, mikäli se esineen käyttö, koko ja olosuhteet huomioon ottaen on mahdollista. 4.3 Esinettä tai laitteistoa, jonka arvo ylittää 337 euroa, ei saa päiväsaikaan säilyttää ohikulkijoille helposti näkyvissä tai yöllä taikka yön ajaksi pysäköidyssä tai kolmannen henkilön huostaan jätetyssä ajoneuvossa. 4.4 Matkatavaraa on varkausvahingon varalta riittävästi valvottava eikä sitä saa jättää yleiselle paikalle ilman jatkuvaa silmälläpitoa. 5 KORVAUSSÄÄNNÖKSET 5.1 Vakuutusmäärä Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana. 5.2 Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. 4

5 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Vakuutusyhtiö korvaa näiden ehtojen sekä yleisten sopimusehtojen mukaisesti kohdassa 3 mainitut suoranaiset esinevahingot. 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE Vakuutus on voimassa Suomessa. 3 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 3.1 Korvattavat vahingot Vakuutuksesta korvataan nesteen aiheuttama suoranainen esinevahinko vahingoittuneen omaisuuden käyvän arvon mukaisesti, kun tällainen neste on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan säiliöstä. D ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS Vakuutetulla säiliöllä tarkoitetaan kaikkia rakennuksen ulkopuolella säilytettäviä, maanpinnan yläpuolelle rakennettuja vähintään 450 litran ja enintään yhteensä litran suuruisia säiliöitä, joissa säilytetään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asennuksen (682/90) mukaisia nesteitä. 3.2 Rajoitukset Vakuutuksesta ei korvata - säiliölle ja siihen kuuluvalle putkistolle eikä muille laitteille aiheutuneita vahinoja - hukkaan vuotanutta nestettä - vahinkoa siltä osin kun se korvataan jonkin muun vakuutuksen perusteella. 4 SUOJELUOHJEET Viranomaisten määräyksiä sekä vakuutuskirjaan liitettyjä erillisiä suojeluohjeita on noudatettava. Suojeluohjeiden noudattamatta jättämisen perusteella voidaan korvausta vähentää tai evätä se kokonaan (ks. yleiset sopimusehdot, kohta 6.1). 5 KORVAUSSÄÄNNÖKSET 5.1 Vakuutusmäärä Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana. 5.2 Omavastuu Vakuutuksenottajalla on jokaisessa vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuu vahingon määrästä. E LIIKENTEENHARJOITTAJAEXTRAN LAAJENNUKSEN ERITYISEHTO Liikenteenharjoittajaextran vakuutusehtojen määräyksistä poiketen on voimassa seuraavaa: 1 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvossa käytettäväksi tarkoitetut siirtolavat, jalkalavat ja puutavara- ja kappaletavaranosturit sekä muut erikseen nimetyt lisälaitteet sen mukaan kuin vakuutuskirjaan on merkitty. Nämä lisälaitteet ovat vakuutuksen kohteena silloin, kun ne eivät ole itse ajoneuvossa. 2 KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET 2.1 Korvattavat vakuutustapahtumat Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteena olevalle omaisuudelle kohdassa 2.2 mainitusta vakuutustapahtumasta aiheutunut suoranainen esinevahinko. Vakuutuksesta ei korvata vakuutuksen kohteelle aiheutunutta vahinkoa silloin, kun vahinko olisi kuulunut autovakuutuksen korvauspiiriin, mikäli se olisi otettu riittävän laajana yhdistelmänä. 2.2 Vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on aiheutunut - palosta (irtipäässyt tuli) - varkaudesta tai - tahallisesta vahingonteosta. Mikäli vakuutettu lisälaite ei sen rakenteesta johtuen ole ollut lukittavissa, vahinko korvataan varkausvahinkona, jos kohteen säilyttämisestä tai suojelemisesta on huolehdittu kohdassa 3 mainitulla tavalla. 2.3 Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vakuutustapahtumat aiheutuu omaisuuden katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä tai tapahtumaa, jota ei voida ajan tai paikan suhteen määritellä. Vakuutuksesta ei korvata toisella laitteella tai työkoneella aiheutettua vahinkoa eikä sellaista vahinkoa, jota ei voida ajan suhteen määritellä. 3 SUOJELUOHJEET Vakuutuksenottajan on noudatettava vakuutuskirjassa sekä jäljempänä tässä kohdassa mainittuja suojeluohjeita (ks. yleiset sopimusehdot, kohta 6.1). Omaisuuden hoidossa tulee noudattaa normaalia huolellisuutta ja vakuutettua laitetta on huollettava maahantuojan tai valmistajan antamien ohjeiden edellyttämällä tavalla. Varkautta ei korvata, mikäli vakuutuksenottaja ei ole ryhtynyt kohtuullisiin suojelutoimenpiteisiin omaisuuden arvo ja säilytysolosuhteet huomioon ottaen. Jos lisälaitetta ei voida lukita tai työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta säilyttää lukitussa säilytyssuojassa, on sitä säilytettävä sellaisessa paikassa, missä se ei ole helposti ulkopuolisen havaittavissa eikä ole tarpeettomasti alttiina varkaudelle tai ilkivallalle. Lisälaitteita ei saa jättää pitkäksi ajaksi ilman varastointia. Työmaalla tai muussa työn kohteessa ajoneuvosta erillään säilytettävä lisälaite on siirrettävä lukittuun tai jatkuvasti vartioituun säilytyssuojaan heti, kun se on työn tarkoituksenmukaisen suorittamisen kannalta mahdollista. 4 ARVIOIMIS- JA KORVAUS- SÄÄNNÖKSET 4.1 Määritys ja suorittaminen Käypä arvo Vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa laitteesta olisi ollut saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon laitteen markkinahinnat, varusteen yksilöllinen kunto, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, käyttötunnit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät Vahingon määrä Jos vakuutuksen kohde tai sen osa on vahingoittunut niin pahoin, ettei sitä voida kohtuullisin kustannuksin korjata, vahingon määrä on välittömästi ennen vakuutustapahtumaa olevan arvon ja sen jälkeen olleen käyvän arvon erotus Korjaus Vaurioituneen lisälaitteen korjaamiseen tulee käyttää kunnoltaan ja iältään vastaavia, käyttökelpoisia osia, jos niitä on saatavissa eikä niiden hankinta aiheuta korjaustyöhön kohtuutonta viivästymistä. Vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan uusilla sellaisia vahingoittuneita osia, jotka korjaamalla voidaan saattaa tarkoituksensa täyttävään kuntoon. Jos vakuutuksen kohteen korjaamisen yhteydessä kuluneita, ruostuneita tai syöpyneitä osia on niiden vahingoittumisen takia uusittu tai suoritettu sellaisia maalaus- tai muita töitä, joiden johdosta varusteen kunnon näiltä osin voidaan katsoa entisestään olennaisesti parantuneen, tämä otetaan huomioon korvausta laskettaessa ja korvausta alennetaan vastaavasti Lunastus käyvästä arvosta Jos vahingon määrän arvioidaan olevan vähintään kaksi kolmasosaa käyvästä arvosta, vakuutusyhtiöllä on oikeus lunastaa vakuutuksen kohde käyvästä arvosta. Muilta osin noudatetaan Liikenteenharjoittajaextraan sovellettavia esinevakuutusehtojen määräyksiä suojeluohjeineen sekä yleisiä sopimusehtoja. 5

6 F KRIISIAPUVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS Kriisiapuvakuutuksen tarkoituksena on, että vakuutusyhtiö järjestää kriisiapua tähän oikeutetulle näiden ehtojen, yleisten sopimusehtojen sekä soveltuvin osin Extravakuutuksen mukaisesti. 2 KRIISIAPUUN OIKEUTETUT HENKILÖT 2.1 Vakuutuksenottaja Vakuutuksenottaja tai vakuutuksen ottaneen yhtiön johtoon kuuluvat henkilöt seuraavasti: - ammatinharjoittaja - toiminimen haltija - avoimen yhtiön yhtiömies - kommandiittiyhtiön yhtiömies - hallituksen jäsen. 2.2 Työntekijät Kriisiapuun oikeutettuja ovat myös vakuutuksenottajan työntekijät. Työntekijöinä pidetään myös perheenjäseniä jotka suorittavat työtehtäviä vakuutuksenottajan hyväksi ilman vastiketta. 2.3 Perheenjäsenet Yllä kohdissa 2.1 ja 2.2 mainittujen henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvat perheenjäsenet ovat myös oikeutettuja kriisiapuun. 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO Kriisiapua voidaan antaa Euroopassa sattuneessa kohdan 4 mukaisessa kriisiapuun oikeuttavassa tapahtumassa, joka on aiheutunut työssä tai työn suorittamiseen liittyvissä olosuhteissa. Kriisiapuvakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on, että vakuutuksenottajalla on Liikenteenharjoittaja-, Taksi-, Bussi-, Työkone- tai Sairaankuljetusextravakuutus. 4 KRIISIAPUUN OIKEUTTAVA TAPAHTUMA 4.1 Vakuutuksenottajan oikeus saada kriisiapua Vakuutuksenottajalla on oikeus saada kriisiapua, jos hän on osallisena liikenneonnettomuudessa tai tapaturmassa, jossa tapahtuu henkilövahinkoja taikka jos hän joutuu ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi, tai vastaavanlainen tapahtuma sattuu työntekijälle. 4.2 Työntekijän oikeus saada kriisiapua Työntekijällä on oikeus saada kriisiapua, jos hän on osallisena liikenneonnettomuudessa tai tapaturmassa, jossa tapahtuu henkilövahinkoja taikka jos hän joutuu ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn uhriksi, tai jos vastaavanlainen tapahtuma sattuu toiselle työntekijälle tai vakuutuksenottajalle. 4.3 Perheenjäsenen oikeus saada kriisiapua Perheenjäsenellä on oikeus saada kriisiapua, jos samassa taloudessa asuva vakuutuksenottaja tai työntekijä vammautuu tai kuolee liikenneonnettomuudessa, tapaturmassa, ryöstön, sen yrityksen tai pahoinpitelyn johdosta. 5 RAJOITUKSET Kriisiapua ei ole oikeus saada, jos tapahtuma on aiheutunut - muissa kuin työssä tai työn suorittamiseen liittyvissä olosuhteissa. Vakuutuksenottajalla tai työntekijällä ei ole oikeutta saada kriisiapua, jos hän on itse aiheuttanut tapahtuman - tahallisesti, törkeällä huolimattomuudella, törkeällä liikenteen vaarantamisella, osallistuessaan rikoksen yritykseen tai tekoon taikka sen tekijän salaamiseen, - nautittuaan alkoholia, muuta huumaavaa ainetta tai näitä molempia niin, että hänen kykynsä virheettömiin suorituksiin on huonontunut tai että hänen verensä alkoholipitoisuus on ollut vahinkohetkellä tai sen jälkeen vähintään 0,5 tai että hänellä tällöin on ollut vähintään 0,25 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa ja nämä seikat ovat vaikuttaneet vahingon syntymiseen, - yrittäessään itsemurhaa; rajoitusta sovellettaessa hänen mielentilallaan ei ole merkitystä. 6 TOIMENPITEET KRIISIAVUN SAAMISEKSI Jos kriisiapuun oikeutettu haluaa saada kriisiapua, on siitä ilmoitettava vakuutusyhtiölle tai sen valtuuttamalle ulkopuoliselle terveydenhuollon ammattihenkilölle. Kriisiapuun oikeutetun on käytettävä vakuutusyhtiön valtuuttamaa terveydenhuollon ammattihenkilöä, jotta kriisiapua voidaan antaa vakuutuksen perusteella. Jos vakuutusyhtiön valtuuttamaa terveydenhuollon ammattihenkilöä ei käytetä, kriisiapua ei voida antaa vakuutuksen perusteella. 7 KRIISIAVUN ANTAMINEN 7.1 Kriisiapu Kriisiapu on terveydenhuollon ammattihenkilön yksilö-, perhe- tai ryhmätapaamisena antamaa traumaterapiaa tai psykologista jälkipuintia (psykologinen debriefing tai defusing). Kyseinen toiminta tarkoittaa nimenomaan työssä tapahtuneiden traumaattisten tilanteiden käsittelyä, kuten vakaviin onnettomuuksiin joutuneiden henkilöiden ja heidän läheistensä psyykkisten reaktioiden käsittelyä. Psykologista debriefingiä käytetään tapahtuman ollessa äkillinen ja ennalta arvaamaton ja se on ollut traumaattinen sekä järkyttävä. Debriefingiä sovelletaan vasta, kun stressi- ja sokkitilanne on ohitettu. Defusing on mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen järjestettävä lyhyt tapahtuman läpikäyntitilaisuus. Kriisiavun antamisesta ryhmätapaamisena on aina sovittava erikseen. Kriisiapuvakuutuksesta ei makseta vakuutuksenottajan, työntekijän tai perheenjäsenen mitään muita mahdollisia välillisiä kustannuksia kuten ansionmenetys-, matka- tai yöpymiskuluja. Kriisiapu on aloitettava kolmen (3) kuukauden kuluessa tapahtumasta ja se on annettava kuuden (6) kuukauden kuluessa tapahtumasta. Kriisiapua voidaan antaa vain Suomessa. 7.2 Kriisiavun määrä Vakuutusyhtiö maksaa jokaisessa vakuutustapahtumassa ne kustannukset, jotka aiheutuvat vakuutusyhtiön tai sen valtuuttaman terveydenhuollon ammattihenkilön antamasta tarpeellisesta määrästä kriisiapua. Kriisiavun enimmäismäärä on yksilö- tai perhetapaamisena kolme (3) hoitokertaa ja ryhmätapaamisena kaksi (2) hoitokertaa. Kustannuksissa ei ole omavastuuosuutta. 7.3 Kriisiavun kustannusten suoritustapa Vakuutusyhtiö suorittaa annetun kriisiavun kustannusten määrän tositteiden mukaan suoraan valtuuttamalleen terveydenhuollon ammattihenkilölle erillisen sopimuksen perusteella tai muulla erikseen sovitulla tavalla. 6

7 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO JA VAKUUTUSMAKSU Poiketen yleisten sopimusehtojen kohdasta 3.2 vakuutuksen voimassaolon edellytyksenä on myös, että kuorma- ja pakettiautoliikenteen harjoittamiseen käytettävällä, vakuutuksenottajalle kuuluvalla moottoriajoneuvolla on vakuutusyhtiössä vähintään Isokaskovakuutus, jonka päättyessä vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa tämä vakuutus. Vakuutusmaksu määräytyy vakuutusyhtiön erillisen tariffin mukaan. Riippumatta vakuutuskauden kestosta, peritään kuitenkin vähintään 33 euron minimimaksu. Vakuutusmaksun suorittamiseen ja maksun laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan yleisten sopimusehtojen kohdan 4 määräyksiä. Jos vakuutuksenottaja on laiminlyönyt vakuutusmaksun suorittamisen eräpäivään mennessä, vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista koskevan ilmoituksen lähettämisestä. A-Vakuutus Oy, Lapinmäentie 1, Helsinki Kotipaikka: Helsinki, päätoimiala: vakuutusoiminta Yhtiö on merkitty kaupparekisteriin, Y-tunnus

8

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra Liikenteenharjoittajaextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 225 1 04.16 EXTRAVAKUUTUS Liikenteenharjoittajaextra sisältää seuraavat vakuutukset: A Esinevakuutus B Ryöstövakuutus C Matkatavaravakuutus

Lisätiedot

Liikenteenharjoittajaextra

Liikenteenharjoittajaextra TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Liikenteenharjoittajaextra Liittyy A-Vakuutuksen tai OP Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Liikenteenharjoittajaextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Voimassa 1.1.2011

Lisätiedot

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT

TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT TYÖKONE-EXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4

Lisätiedot

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Työkone-Extra A ESINEVAKUUTUS VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ. 4 Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset. 1 Vakuutuksen tarkoitus Työkone-Extra Vakuutusehdot voimassa 1.1.2011 alkaen 133 234 1 04.16 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Työkone-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: A ESINEVAKUUTUS B ÖLJYVAHINKOVAKUUTUS C KRIISIAPUVAKUUTUS Vakuutukseen

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2011 alkaen Taksiextra Liittyy A-Vakuutuksen ja Pohjola Vakuutuksen (jäljempänä vakuutusyhtiö) Taksiextravakuutuksen ehtoihin 1.1.2011. Taksiextra on taksiyrittäjille tarkoitettu

Lisätiedot

TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT

TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT TAKSIEXTRA VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2 4 Korvattavat

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

SAIRAANKULJETUSEXTRA

SAIRAANKULJETUSEXTRA SAIRAANKULJETUSEXTRA Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 A ESINEVAKUUTUS...2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...2 3 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

Taksiextra vakuutusehdot

Taksiextra vakuutusehdot Taksiextra vakuutusehdot Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 231 1 04.16 Sisällysluettelo TAKSIEXTRA... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4

Lisätiedot

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen

Bussiextra. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen Bussiextra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 222 1 04.16 Sisällysluettelo BUSSIEXTRAVAKUUTUS... 2 A ESINEVAKUUTUS... 2... 2 2 Vakuutuksen voimassaoloalue... 2 3 Vakuutuksen kohde... 2 4 Korvattavat

Lisätiedot

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. 1 22 PERUSKOTIVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan. 22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin

BUSSIEXTRAVAKUUTUS. Vakuutusehdot. Voimassa alkaen. Tutustukaa erityisesti kursiivilla painettuihin rajoitusehtojen kohtiin BUSSIEXTRAVAKUUTUS Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2002 alkaen BUSSIEXTRAVAKUUTUS...3 A ESINEVAKUUTUS...3...3 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...3 3 Vakuutuksen kohde...3 4 Korvattavat vakuutustapahtumat...3 5

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Rikkovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset. 3.

Rikkovakuutus ES Vakuutuksen tarkoitus. 2 Vakuutuksen kohde. 3 Korvattavat vahingot ja niihin liittyvät rajoitukset. 3. Rikkovakuutus ES 07 Voimassa 1.1.2014 alkaen 133 772 1 04.16 1 Vakuutuksen tarkoitus OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy (jäljempänä vakuutusyhtiö) sitoutuu näiden ehtojen sekä Yleisten sopimusehtojen (YL)

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010

MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 Mo 1 MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2010 VAPAAEHTOISTA TURVAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 101 VAKUUTUKSEN KOHDE Vakuutuksen kohteena on vakuutuksenottajan omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ESINEVAKUUTUS...2 ES 1 ES 2 133 0781 7.12 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu

4 LUKU. Rahdinkuljettajan vastuu 4 LUKU Rahdinkuljettajan vastuu 27 Vastuun edellytykset Rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS

OMAISUUSRISKIVAKUUTUS OMAISUUSRISKIVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 08 OMAISUUSRISKIVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN RAKENNE...2 ES ES 1 133 093 1 7.12 ESINEVAKUUTUS...2 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen

Sisällysluettelo. Voimassa 1.9.2006 alkaen Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.9.2006 alkaen YL Sisällysluettelo YL YL 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1.Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen

sisällysluettelo Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen Asennus- ja rakennustyövakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 01 sisällysluettelo asennus- ja rakennustyövakuutus...2 Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ES 2 ES 3 ES 4 ES 5 ES 6 ES 7

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO

Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO Uuden yrityksen STARTTIVAKUUTUS yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.3.2007 alkaen yh 14 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne...3 es ES 1 esinevakuutus...3 Vakuutuksen tarkoitus...3 ES 2 Vakuutuksen kohde...3

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO YH 04 AY 04 YRITYSYKKÖNEN YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen SISÄLLYSLUETTELO YRITYSYKKÖNEN... 3 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 MATA-EHDOT vapaa-aika 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN TAPATURMAVAKUUTUSLAIN 21 :N 5 MOMENTIN MUKAISEN VAPAA- AJAN TAPATURMAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Vakuutuksenottaja on maatalousyrittäjien

Lisätiedot

Lisälaite-extra. Vakuutusehdot LISÄLAITE-EXTRA VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ ESINEVAKUUTUS KULJETUSTURVA. 1 Vakuutuksen tarkoitus

Lisälaite-extra. Vakuutusehdot LISÄLAITE-EXTRA VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ ESINEVAKUUTUS KULJETUSTURVA. 1 Vakuutuksen tarkoitus Lisälaite-extra Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen 133 023 1 04.16 LISÄLAITE-EXTRA VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ Lisälaite-extra sisältää aina seuraavat vakuutukset: ESINEVAKUUTUS sisältää palo-, varkaus- ja

Lisätiedot

K-TURVA. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06

K-TURVA. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06 K-TURVA Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen YH 06 K-TURVA...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Vakuutuksen kohde...3

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus, Laaja Kiinteistövakuutus Kiinteistön Täysarvovakuutus, Laaja Kiinteistön Täysarvovakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen KI 01 KIINTEISTÖVAKUUTUKSET...3

Lisätiedot

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS

ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YH 01 ASENNUS- JA RAKENNUSTYÖVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2001 alkaen. 103 193 1 8.02 (08.05) 4.000 SISÄLLYSLUETTELO 2 VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA

VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ 2. VASTUU AJONEUVOSTA VUOKRA-AIKANA VUOKRAUSEHDOT 1. AUTON KÄYTTÖ -Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo ESINEVAKUUTUKSET 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 4 Turvatasot 3 6 Luonnonilmiövakuutus 5 7 Poikkeuksellisten

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010

YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 Yl 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 001 1.1.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys 2. Sopimuksen tekeminen ja voimassa pitäminen 3. Vakuutussopimuksen lakkaaminen 4. Vakuutusmaksun

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000

YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 YH 04 PK-YRITYSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2006 alkaen 103 954 1 10.05(8.06) 5 000 1 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 4 ES ESINEVAKUUTUS... 4 ES 1 Vakuutuksen tarkoitus... 4 ES 2

Lisätiedot

Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot

Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot Yritysturva Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot VOIMASSA 1.3.2003 ALKAEN SISÄLLYS Omaisuusosan yhteiset ehtokohdat YT 199 1 1 Omaisuusvakuutuksissa käytetyt määritelmät ja keskeiset käsitteet 1 2 Vakuutuksen

Lisätiedot

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen

Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutusehdot EHTO VEN 400.10, voimassa 1.1.2015 alkaen Venevakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa käytettyjä

Lisätiedot

K-TURVA SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06

K-TURVA SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06 K-TURVA Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2007 alkaen YH 06 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen...

Työkonevakuutus. sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08. 21.1 Vaaran lisääntyminen...6 21.2 Vahingonvaaran vähentyminen... Työkonevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.9.2008 alkaen tk yr 08 sisällysluettelo 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 11 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 12 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 13 VOIMASSAOLOALUE...2 14 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT...2

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT Voimassa 1.1.2011 alkaen YL YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUS- SOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus...2

Lisätiedot

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Omaisuuden vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä määritelmiä ja keskeisiä käsitteitä 1.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Ammattiliikenne-extra

Ammattiliikenne-extra Ammattiliikenne-extra Tuoteseloste ja vakuutusehdot 1.10.2017 alkaen 460152f 5.17 Sisällysluettelo Tuoteseloste...1 Vakuutusehdot...4 Esinevakuutus...4 Vastuuvakuutus...6 Oikeusturvavakuutus...7 Kriisiapuvakuutus...9

Lisätiedot

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 24.10.2005 alkaen 103 148 1 10.08(11.10) 50 000 SISÄLLYSLUETTELO KRIISITURVAVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT YH 05 AY 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.3.2007 alkaen ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen kohde... 3 2.2 Kohteena

Lisätiedot

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen.

Järjestövakuutus. TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Järjestövakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.8.2012 alkaen. Olemme räätälöineet vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa järjestötoiminnan omaisuuden ja toiminnan tärkeimmät vahinkoriskit. Tuoteselosteen tarkoituksena

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS

JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YH 03 JULKISYHTEISÖN PALOVAKUUTUS YLEISET VAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2005 alkaen. Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka: Helsinki 103 255

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10

YH 12. järjestövakuutus. Vakuutusehdot. Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 YH 12 järjestövakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen 133 189 1 10.10 SISÄLLYSLUETTELO JÄRJESTÖVAKUUTUS...3 esinevakuutus...3 1 vakuutuksen tarkoitus...3 2 vakuutuksen kohde...3 3 voimassaoloalue...3

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija

OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot. Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija OMAISUUSVAKUUTUS Vakuutusehdot Aktia Private Banking- ja Aktia Platinum kortinhaltija Voimassa 15.11.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO OMAISUUSVAKUUTUS 1. Vakuutuksen tarkoitus 2. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut

Lisätiedot

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA.

VAKUUTUSKIRJA Autoturva Asiakastunnus Anttolainen Tuomo. Matintie D KORIA. Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA VAKUUTUSKIRJA Asiakastunnus 57250970 1 Hyvä asiakkaamme -sopimuksenne sisältö on muuttunut, minkä vuoksi lähetämme teille korjatut asiakirjat. Tämä vakuutuskirja

Lisätiedot

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Suojelukohteet Kotivakuutuksessa 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Täydestä hinnasta vakuuttaminen Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä hinnasta, jolla tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta

Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Matkavakuutus 77FIN102 yhteenveto vakuutuksesta Vakuutetut henkilöt Vakuutettuina ovat SAS EuroBonus World MasterCard- yksityiskortin (alla SEB kortti) 18-79 -vuotiaat kortinhaltijat, joilla on varsinainen

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011

OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011 Oar 1 OMAISUUSSUOJELUOHJE 408: RAHOJEN JA ARVOPAPEREIDEN SÄILYTYS JA KULJETUS 1.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 0. Tarkoitus ja velvoittavuus 1. Omaisuussuojeluohjeet 2. Rahojen ja arvopapereiden säilyttäminen

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS

YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2011 alkaen YH 05 YRITYKSEN PERUSVAKUUTUS...3 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS Vla 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 219: LAAJA OMAISUUSRIKOSVAKUUTUS 1.4.2001 219.1 KORVATTAVAT VAHINGOT 1.1 Työntekijöiden omaisuusrikokset Vakuutusturva korvaa sen vahingon, joka vakuutetulle aiheutuu tähän

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Matkustajien oikeudet EU 392/2009

Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Home > Hyvä tietää > Ehdot ja säännöt > Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Matkustajien oikeudet EU 392/2009 Tiivistelmä merimatkustajien oikeuksia onnettomuustapauksessa koskevista säännöksistä 1 Merten

Lisätiedot

Työkonevakuutus. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen

Työkonevakuutus. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen Työkonevakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2010 alkaen TK YR 10 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ...2 11 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...2 12 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 13 VOIMASSAOLOALUE...2 14 KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT...2

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90D Voimassa 1.6.2012 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

maatilatuotannonvakuutus

maatilatuotannonvakuutus maatilatuotannonvakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YH 11 VAKUUTUKSEN RAKENNE...3 ES ESINEVAKUUTUS...3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS...3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...3 2.1 Tuotantorakennukset...3

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo

Yleiset Sopimusehdot. www.if.fi. ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1. Sisällysluettelo Yleiset Sopimusehdot ehdot voimassa 1.1.2011 alkaen YL 1 www.if.fi Sisällysluettelo 1 Eräiden vakuutussopimuksessa käytettyjen termien merkitys............................ 2 2 Sopimuksen tekeminen ja voimassa

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT VENE 1

VAKUUTUSEHDOT VENE 1 VAKUUTUSEHDOT VENE 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Venevakuutus muodostuu vakuutuskirjassa sovitun sopimuksen sisällöstä, venevakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Näitä vakuutusehtoja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4.4.1 Korvaamisen perusteet 8. 4.4.2 Korvaamisen rajoitukset 8. 4.4.3 Korvauksen määräytyminen 9

SISÄLLYSLUETTELO. 4.4.1 Korvaamisen perusteet 8. 4.4.2 Korvaamisen rajoitukset 8. 4.4.3 Korvauksen määräytyminen 9 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Venevakuutus muodostuu vakuutuskirjassa sovitun sopimuksen sisällöstä, venevakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Näitä vakuutusehtoja noudatetaan kaikissa vakuutussopimuksissa,

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä

MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT. 1. Yleistä MONIPALVELULIITTYMÄVERKKOON LIITTYMISEN ERITYISEHDOT 1. Yleistä Näillä sopimusehdoilla määritellään sopimuksen kohteena olevan kiinteistön, rakennuksen, huoneiston tai vastaavan kohteen (jäljempänä Kohde)

Lisätiedot

Koneturva tuotteet 2013

Koneturva tuotteet 2013 Koneturva tuotteet 2013 jkjk Kun rahoitat moottorityökonehankinnan Sampo Rahoituksen kautta, voit kätevästi liittää siihen kattavan Koneturva-vakuutuksen. vakuutus maksetaan kätevästi kuukausittain rahoituserien

Lisätiedot

Esine- ja keskeytysvakuutus

Esine- ja keskeytysvakuutus yleiset ehdot omaisuusvakuutus Voimassa 1.1.2006 alkaen Nämä omaisuusvakuutuksen ehdot sisältävät yhteisten säännösten lisäksi säännöksiä, jotka koskevat yksinomaan joko vakuutuksen esine- tai keskeytysvakuutusosaa.

Lisätiedot

omaisuusriskivakuutus

omaisuusriskivakuutus omaisuusriskivakuutus Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.3.2007 alkaen YH 08 AY 08 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutuksen rakenne...2 es ES 1 ESINEVAKUUTUS...2 Vakuutuksen tarkoitus...2 ES 2 Vakuutuksen kohde...2

Lisätiedot

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS

VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS Vit 1 VASTUUVAKUUTUSTURVAEHTO 251: ICT-YRITYKSEN VASTUUVAKUUTUS 1.1.2014 251.1 KORVATTAVAT VAHINGOT Vakuutusmäärä 251.2 RAJOITUKSET Vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö-, esine- ja taloudellisen

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA Moa 1 MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA 1.1.2014 306.1 MYÖNTÄMISPERUSTEET Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun toimintaan kuuluu ajoneuvokauppa (= moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I Voimassa 1.7.2013 alkaen Sisällysluettelo 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen

Perusturva Pariturva. Sisällysluettelo. Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Henkivakuutusehdot Voimassa 27.10.2014 alkaen Perusturva Pariturva Sisällysluettelo Yleiset sopimusehdot 2 1 Vakuutussopimus 2 2 Vakuutussopimuksen voimassaolo 2 3 Vakuutusmaksun maksaminen ja maksun laiminlyönti

Lisätiedot