Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot"

Transkriptio

1 Yritysturva Omaisuusvakuutusten vakuutusehdot VOIMASSA ALKAEN SISÄLLYS Omaisuusosan yhteiset ehtokohdat YT Omaisuusvakuutuksissa käytetyt määritelmät ja keskeiset käsitteet 1 2 Vakuutuksen kohde, vakuutusmäärä, voimassaoloalue ja voimassaoloaika 3 3 Vakuutusten yhteiset arviointi- ja korvaussäännökset 4 4 Erityisehdot ja suojeluohjeet 6 5 Indeksisäännöt 6 Palovakuutusehdot YT Räjähdysvakuutusehdot YT Sähköilmiövakuutuksen vakuutusehdot YT Myrskyvakuutusehdot YT Murtovakuutusehdot YT Ryöstövakuutusehdot YT Ilkivaltavakuutusehdot YT Varkausvakuutusehdot YT Vesijohtovuotovakuutusehdot YT Vuotovakuutusehdot YT Tulvavakuutuksen ehdot YT Epidemiavakuutusehdot YT Kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutuksen vakuutusehdot YT Ulkoisen rikkoutumisvakuutuksen vakuutusehdot YT Rikkoutumisvakuutuksen vakuutusehdot YT All Risks vakuutuksen vakuutusehdot YT Atk-rikosvakuutuksen vakuutusehdot YT YT 199 OMAISUUSOSAN YHTEISET EHTOKOHDAT OMAISUUSVAKUUTUKSISSA KÄYTETYT MÄÄRITELMÄT JA KESKEISET KÄSITTEET Vakuutettuun omaisuuteen, vahinkojen arvioimiseen ja korvaamiseen liittyviä määritelmiä 1.1 Irtain omaisuus koostuu yrityksen toimintaan liittyvästä käyttö-, vaihto-, rahoitus- ja vieraasta omaisuudesta sekä rakennelmista ja asennuksista, jotka eivät kohdan 1.6 mukaan sisälly rakennukseen. Vakuutuksessa irtaimena omaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä tai moottorityökoneita 1.2 Käyttöomaisuus koostuu yrityksen omistamista, liiketoiminnan harjoittamiseen käytettävistä kalusteista, koneista, tuotantovälineistä sekä muista irtaimeen omaisuuteen kuuluvista omaisuuseristä, jotka eivät sisälly vaihto- tai rahoitusomaisuuteen tai rakennukseen. Vakuutuksessa käyttöomaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä tai moottorityökoneita. Poikkeuksena ovat vain sisätiloissa käytettävät trukit. 1.3 Vaihto-omaisuus koostuu yrityksen valmistukseen käyttämistä raaka-aineista, keskeneräisestä tuotannosta, kauppavarastosta, sekä myyntitileille muualle annetusta omaisuudesta. Myös vuokralle annettava omaisuus voidaan kirjata vaihto-omaisuudeksi. Vakuutuksessa vaihto-omaisuutena ei pidetä ajoneuvoja, kulkuvälineitä ja moottorityökoneita, ellei siitä ole tehty merkintää vakuutuskirjaan. 1.4 Vieras omaisuus käsittää käyttö- ja vaihtoomaisuuden, joka liittyy vakuutetun liiketoimintaan, mutta ei ole vakuutetun omaisuutta. Vierasta omaisuutta ovat muun muassa leasing-omaisuus, asiakkaiden omaisuus ja myyntitileille otettu omaisuus. 1.5 Rahoitusomaisuus koostuu yrityksen omistamista rahoista, arvopapereista, käyttämättämistä vero- ja leimamerkeistä, vekseleistä ja muista saamistositteista. 1

2 1.6 Rakennus käsittää itse rakennuksen ja siihen liittyvät tavanomaiset rakenteet seuraavassa laajuudessa Rakennukseen kuuluvat sen käyttää ja ylläpitoa palvelevat alkuperäiset, tai koko rakennukseen samantasoisina jälkeenpäin tehdyt ja kiinteästi asennetut: rakenteet, kalusteet ja pinnoitteet, hissit ja liukuportaat, lämmitys-, jäähdytys-, vedenjakelu-, jätevesiviemäröinti-, sisäpuoliset sadevesiputkistot, ilmanvaihto- ja muut koneet, laitteet ja laitteistot sekä näihin kuuluvat johdot, putket, kanavat ja säiliöt, valvonta-, tiedonsiirto-, puhelin- ja antennijärjestelmät ja sähköpääkeskukset ja kiinteistön oman sähköenergian tuotantoon ja jakeluun tarkoitetut kiinteät koneet ja laitteet. Lisäksi rakennukseen vakuutuksen kohteena kuuluvat vakuutuksenottajan omistamat tai muuten vakuutuksenottajan vahinkoriskillä (vaaran vastuulla) olevat, rakennuksen käyttöä ja ylläpitoa palvelevat: rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät tavanomaiset rakenteet, eivät kuitenkaan 20 m 2 suuremmat auto-, jäte- ja muut katokset, pihan asfaltointi, kiveykset, aidat ja muut piharakenteet enintään euron määrään asti rakennuksen ulkopuolella olevat kiinteät vesijohto-, jätevesiviemäri-, lämpö-, öljy-, kaasuja höyryputkistot ja sähköjohdot yleiseen liittymään saakka, tontilla olevat koristekasvit ja pensaat, ainoastaan kiinteistön hoitoon käytettävät työkoneet ja työkalut sekä polttoaineet ja yksityistalouksien yhteiseen käyttöön tarkoitettu kalusto. Rakennukseen eivät kuulu vakuutuksen kohteena: rakennuksen alapohjan alapuolella oleva perustus lukuun ottamatta perusanturoita, rakennuspaikan maapohja, rakennuksen tai huoneiston käyttäjän tekemät tai asennuttamat rakenteet tai laitteet, vaikka ne olisi liitetty kiinteästi rakennukseen, asunto-osakeyhtiössä osakkaan kunnossapito-vastuulla olevat rakenteet muulta kuin huoneiston tavanomaisten, kiinteästi asennettujen kalusteiden ja pinnoitteiden osalta, yksinomaan rakennuksessa harjoitettavaa liiketoimintaa palvelevat tai rakennuksessa käytettäviin koneisiin ja laitteisiin liittyvät rakenteet, laitteet, johdot ja putkistot eivätkä ajoneuvot ja yleiskäyttöiset moottorityökoneet. 1.7 Ajoneuvoja ovat autot, moottoripyörät, moottorikelkat, perävaunut ja vastaavat moottorikäyttöiset henkilö- ja tavarankuljetukseen tarkoitetut laitteet. Kulkuvälineitä ovat veneet, alukset ja ilmaalukset. Moottorityökoneita ovat polttomoottorikäyttöiset työkoneet pois lukien vain sisätiloissa käytettävät trukit, mitkä ovat irtainta käyttöomaisuutta sekä ainoastaan kiinteistön hoitoon tarkoitetut työkoneet, mitkä kuuluvat rakennuksen vakuutukseen. 1.8 Jälleenhankinta-arvo on rahamäärä, joka tarvitaan menetetyn omaisuuden korvaamiseksi uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan vastaavalla omaisuudella. Jälleenhankinta-arvo sisältää myös kuljetus- ja asennuskustannukset. Itse valmistettujen tai jalostettujen myytäväksi tarkoitettujen tuotteiden jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan sitä hintaa, joka tuotteista saataisiin myytäessä ne asiakkaalle normaaliehdoin. Myyntihintaa määriteltäessä otetaan huomioon säästyneet myynti-, kuljetus- ja muut kustannukset. 1.9 Uushankinta-arvo on rahamäärä, joka kyseessä olevasta omaisuudesta on ostoajankohtana uutena maksettu 1.10 Käypä arvo on se rahamäärä, joka saadaan jälleenhankinta-arvosta vähentämällä siitä omaisuuden ikääntymisestä, kulumisesta, tekniikan vanhentumisesta tai muusta syystä johtuva arvon aleneminen. Siten käypä arvo on rahamäärä, joka omaisuudesta olisi saatu normaalisti myytäessä ennen vahinkoa. Käyvän arvon määrittämiseen ei vaikuta omaisuudella vakuutuksenottajalle muutoin oleva käyttöarvo. 2

3 Rakennuksen käypää arvoa laskettaessa ei huomioida rakennuspaikasta tai muusta vastaavasta syystä johtuvaa arvon nousua Sovittua arvoa käytetään jos omaisuudelle ei voida perustellusti määritellä jälleenhankintatai käypää arvoa. Tällöin vakuutusmäärä sovitaan erikseen. Sovittua euromäärää käytetään lähtökohtana vakuutusta hinnoiteltaessa ja korvausta laskettaessa. Korvausta maksetaan korkeintaan sovittuun arvoon asti Vakuutusmäärä on vakuutuskirjaan merkitty rahamäärä, joka perustuu jälleenhankintaarvoon, käypään arvoon tai sovittuun arvoon sen mukaan kuin on merkitty vakuutuskirjaan. Vakuutusmäärän määrittelyperuste ilmoitetaan vakuutuskirjassa. Vakuutusmäärä on vakuutusmaksun laskentaperusteena ja Fennian korvauksen ylimpänä rajana. Vakuutusmäärää määritettäessä tulee ottaa huomioon myös verotuksesta annetut säännökset sekä vahingoittuneen omaisuuden raivaus, purku ja hävityskulut sekä niihin liittyvät kuljetus- ja käsittelykustannukset. Vakuutusmäärää tarkistetaan vakuutukseen liitetyn indeksiehdon mukaisesti Jäännösarvolla tarkoitetaan omaisuuden arvoa välittömästi vakuutustapahtuman jälkeen arvioituna samojen perusteiden (jälleenhankinta-arvo, käypä arvo) mukaan kuin vahingoittuneen omaisuuden vakuutusmäärä Ikävähennyksillä tarkoitetaan vakuutusehdoissa määriteltyjä, omaisuuden ikään perustuvia vahingon määrästä tehtäviä vuotuisia vähennyksiä Omavastuu. Vakuutuksenottajalla tai vakuutetulla on kussakin vakuutustapahtumassa vakuutuskirjaan merkitty omavastuuosuus, joka korvausta laskettaessa vähennetään vahingon määrästä. Mikäli samasta vakuutustapahtumasta maksetaan korvaus samalle vakuutuksenottajalle sekä omaisuus- että keskeytysvakuutusehtojen mukaan, niin omavastuuna vähennetään vain yksi suurempi omavastuu Ensivastuuvakuutus korvaa vakuutettuun omaisuuteen kohdistuneita korvattavia vahinkoja sovittuun vakuutusmäärään asti Investointitoleranssilla tarkoitetaan vakuutuskauden aikana vakuutettuihin kohteisiin tehtyjä ja Fennialle ilmoittamattomia käyttöomaisuusinvestointeja investointitoleranssin rajoissa ilman alivakuutustilanteen syntymistä Osavahinko on vakuutustapahtuma, jossa vakuutettu omaisuuserä vahingoittuu vain osittain. Osavahingon jälkeen omaisuudella on jäännösarvo Indeksit. Vakuutusmäärät on sidottu vakuutuskirjassa mainittuihin indekseihin, kuten rakennuskustannus- tai elinkustannusindekseihin. Indeksit kuvaavat Suomessa tapahtuvia hinta- ja kustannustason vaihteluita. 2. VAKUUTUKSEN KOHDE, VAKUUTUSMÄÄRÄ, OMAVASTUU, VOIMASSAOLOALUE JA VOIMAS- SAOLOAIKA 2.1 Vakuutuksen kohde, vakuutusmäärä, vahingon määrästä vähennettävä omavastuu sekä vakuutuksen voimassaoloalue ja voimassaoloaika on merkitty vakuutuskirjaan 2.2 Erittelemätön omaisuus Mikäli yrityksen koko irtain omaisuus on vakuutettu ilman mainintaa jäljempänä olevista omaisuuseristä ja niiden vakuutusmääristä, noudatetaan alla mainittua omaisuutta kohdanneessa voimassa olevan Yritysturva vakuutuksen mukaan korvattavassa, vakuutuksen voimassaoloalueella tapahtuneessa vakuutustapahtumassa seuraavia enimmäiskorvausmääriä: piirustukset, arkistot, tietojenkäsittelymateriaali, tiedostot sekä mallit ja muotit korvataan yhteensä enintään euroon asti, mikäli vahingoittuneen omaisuuden tilalle hankitaan vastaava omaisuus kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta Rahat, shekit, vekselit, posti- ja leimamerkit ja muut vastaavat saamistositteet korvataan yhteensä enintään euroon asti kun niitä on säilytetty INSTA 610, SFS 5300 tai SFS 3529 mukaan luokitellussa kassakaapissa tai kun ne menetetään ryöstön yhteydessä, tai euroon asti kun niitä säilytetään luokittelemattomassa, palonkestävässä ja tiirikoimattomassa lattiaan kiinnitetyssä kassakaapissa, tai enintään euroon asti kun niitä on säilytetty muunlaisessa suojaavasti suljetussa paikassa. Arvoesineet ja taideteokset korvataan yhteensä enintään euroon asti. Asiakkaiden omaisuus korvataan yhteensä enintään euroon asti ja lainattu tai vuokrattu vakuutuspaikalla oleva omaisuus korvataan yhteensä enintään euroon asti. Yllä mainittuihin omaisuuserien osalta 3

4 vakuutus ei kuitenkaan käsitä rahaa, luottokortteja, shekkejä tai vastaavia maksuvälineitä ja arvopapereita. Korvauksen edellytyksenä on lisäksi, että vakuutettu on vastuussa kyseisestä omaisuudesta eikä sitä ole muutoin vakuutettu. Henkilöstön vakuuttamaton omaisuus korvataan enintään euroon asti henkilöä kohti, ei kuitenkaan rahaa, luottokortteja, shekkejä tai vastaavia maksuvälineitä tai arvopapereita Vakuutuksen voimassaoloalueella sijaitsevassa ajoneuvossa tilapäisesti oleva yrityksen omaisuus korvataan enintään euroon asti, kun sitä ei ole muutoin vakuutettu. Vakuutuksen kohteena eivät kuitenkaan ole vaihto-omaisuuden osto- ja myyntikuljetukset Mikäli edellä mainitulle omaisuudelle on vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä, on se kuitenkin vahingonkorvauksen enimmäismäärä. Edellä mainitut enimmäiskorvausmäärät ovat voimassa täysimääräisinä vain mikäli vakuutukseen kuuluva erittelemätön omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan. Jos erittelemätön omaisuus on alivakuutettu, sovelletaan edellä mainittuihin enimmäiskorvausmääriin samaa alivakuutussuhdetta. Edellä mainituista enimmäiskorvausmääristä huolimatta koko irtaimen omaisuuden enimmäiskorvausmäärä on vakuutuskirjaan merkitty ja indeksillä tarkistettu vakuutusmäärä. 2.3 Eläimet, metsä, maaperä, kasvit, vesialue ja sato sekä ajoneuvot, kulkuvälineet ja moottorityökoneet ovat vakuutuksen kohteena vain mikäli niistä on tehty merkintä vakuutuskirjaan. 2.4 Sen lisäksi mitä vakuutuskirjaan on merkitty vakuutuksen kohteesta, vakuutus kattaa käyttöomaisuuden investoinnit vakuutuskirjaan merkityssä vakuutuspaikassa, investointitoleranssin ollessa vakuutuskauden aikana 20 % yrityksen vakuutetun irtaimen omaisuuden määrästä, kuitenkin enintään euroa. Ellei investoinnista ilmoiteta Fennialle ja sovita uuden omaisuuden vakuutusturvasta, niin vakuutusturvan laajuus investoinnille kuluvan vakuutuskauden loppuun on palo-, räjähdys-, murto-, vesijohto- ja vuotovakuutus. Jos yrityksen koko irtain omaisuus on vakuutettu samalla turvalla, kattaa tämä vakuutusturva myös vakuutuskauden aikana tehdyt käyttöomaisuuden investoinnit yllä mainituissa rajoissa. Investointitoleranssin perusteella vakuutettuun omaisuuteen kohdistuvissa vahingoissa on omavastuu vähintään euroa. 2.5 Vakuutuksen kohteena ei ole sellainen omaisuus, johon vakuutuksenottaja ei omista käyttö- tai hallintaoikeuksia, kuten ilman tietokoneohjelmiston valmistajan tai valtuutetun jälleenmyyjän lupaa kopioidut ja haltuun saadut tietokoneohjelmat 2.6 Vakuutus on vakuutetun omaisuuden osalta voimassa vakuutuskirjassa mainitussa laajuudessa, kun omaisuus on tilapäisesti siirretty vakuutuspaikalta EU- tai EFTA-sopimuksen solmineeseen maahan korjattavaksi, huollettavaksi tai asiakkaalle korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi esiteltäväksi. Korvauksen enimmäismäärä vakuutustapahtumaa kohti on euroa. Tämän ehtokohdan osalta vakuutus ei käsitä rahaa, luottokortteja, shekkejä tai vastaavia maksuvälineitä ja arvopapereita eikä myöskään veneitä, konevoimalla kulkevia tai kuljetettavia tai hinattavia ajoneuvoja tai laitteita tai ilma-aluksia. 3. OMAISUUSVAKUUTUSTEN ARVIOINTI- JA KORVAUS- SÄÄNNÖKSET Omaisuusvakuutustapahtumissa noudatetaan näitä arviointi- ja korvaussäännöksiä, jollei vakuutuskirjaan merkityistä erityisehdoista muuta johdu. 3.1 Vahingon määrä ja korvauksen laskeminen Vahingon määrä Vahingon määrä lasketaan pääsääntöisesti jälleenhankinta-arvon mukaan käyttäen vahinkohetken hintatasoa. Jos kuitenkin esineen käypä arvo on ollut välittömästi ennen vahinkoa alle 50 % jälleenhankinta-arvosta, vahinkomäärä lasketaan käyvän arvon mukaan. Tätä sääntöä sovellettaessa kukin vahingoittunut esine arvioidaan erikseen Vahingon määrä jälleenhankinta-arvon mukaan Vahingon määrä lasketaan jälleenhankintaarvon mukaan, kun vahingoittunut omaisuus korvataan uudella samanlaisella tai ominaisuuksiltaan vastaavalla omaisuudella. Vahingon määrä saadaan vähentämällä vahingoittuneen omaisuuden jälleenhankinta-arvosta sen jäännösarvo. 4

5 Mikäli vahingoittunut omaisuus voidaan korjata, vahingon määrä on korjauskustannukset. Korjauskustannusten ylärajana on käypä arvo, ellei vakuutustapahtuman yhteydessä ole muuta sovittu. Jälleenhankinta-arvon mukaisen korvauksen edellytyksenä on, että jälleenhankinta tai korjaus tapahtuu samalle paikalle kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Jos rakentaminen viivästyy viranomaisen toimenpiteen johdosta, viivytysaika lisätään kahden vuoden määräaikaan Vahingon määrä käyvän arvon mukaan Vahingon määrä lasketaan käyvän arvon mukaan, mikäli vahingoittunutta omaisuutta ei korjata tai sen tilalle hankita uutta vastaavaa omaisuutta kahden vuoden kuluessa vakuutustapahtumasta. Vahingon määrä on niin suuri osa jälleenhankinta-arvon mukaisesta vahingon määrästä kuin omaisuuden käypä arvo on jälleenhankinta-arvosta. Mikäli omaisuus voidaan korjata, on vahingon määrä niin suuri osa korjauskustannuksista kuin käypä arvo on jälleenhankinta-arvosta Koristepuiden ja -pensaiden osalla vahingon määrä on taimen osto- ja istutuskustannus Ajoneuvojen, kulkuneuvojen ja polttomoottorikäyttöisten työkoneiden osalla vahingon määrä on korjauskustannusten määrä, kuitenkin enintään koneen käypä arvo. Jos konetta ei korjata, vahingon määrä on käyvän arvon ja jäännösarvon erotus Vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärä kulloisellakin indeksillä korotettuna on aina Fennian korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana kyseiseen omaisuuserään kohdistuvissa vakuutustapahtumissa Korvattavan vakuutustapahtuman yhteydessä syntyvät raivauskulut sekä viranomaisten rakentamista koskevista määräyksistä aiheutuvat lisäkustannukset korvataan vakuutuskirjaan merkityn omaisuuserän vakuutusmäärän rajoissa. Viranomaisten antamista pakottavista määräyksistä aiheutuvia lisäkustannuksia korvataan korkeintaan 5 % vahingoittuneen rakennuksen vakuutusmäärästä. Mikäli rakennus on vakuutettu tunnuslukujen perusteella, korvataan lisäkustannuksia korkeintaan 15 euroa rakennuskuutiometriä kohti Korvauksen määrä Kun vahingon määrä on selvitetty kohdassa esitetyllä tavalla, niin vakuutetulle maksettavan korvauksen suuruutta laskettaessa otetaan huomioon seuraavat tekijät seuraavassa järjestyksessä: arvonlisäveron vaikutus mahdolliset ikävähennykset vakuutetun omavastuuosuus ehtojen ja suojeluohjeiden laiminlyönnin perusteella tehtävät korvauksen vähennykset Näiden tekijöiden vaikutus maksettavaan korvaukseen kerrotaan kohdissa Jos vakuutettu on oikeutettu tekemään tavarasta tai palvelusta arvonlisäverovähennyksen, vähennetään korvausta laskettaessa vastaava arvonlisävero. Vakuutettu on aina korjaustyön tai hankittavan omaisuuden tilaajana ja lasku kirjoitetaan hänen nimiinsä Mikäli vakuutuskirjaan merkittyyn vakuutusehtoon sisältyy ikävähennysehto, tehdään ehdon tarkoittamissa vakuutustapahtumissa vahingon määrästä omaisuuden ikään perustuva vähennys Korvauksen suuruutta laskettaessa vahingon määrästä vähennetään vakuutuskirjaan merkitty vakuutetun omavastuuosuus. 3.2 Korvauksen maksaminen Korvausta maksettaessa otetaan huomioon seuraavat, kohdissa mainitut tekijät: Omaisuuden arvonlisäverovelvollisen omistajan tai haltijan tulee olla korjaustyön, uudelleenhankinnan ja ostamansa palvelun tilaajana ja merkitty laskun maksajaksi. Rahalliselta arvoltaan suurissa vahingoissa Fennia voi antaa korjaustyön suorittajalle tai korvaavan omaisuuden toimittajalle laskutusluvan. Myös näissä tapauksissa vahingoittuneen omaisuuden arvonlisäverovelvollinen omistaja tai haltija toimii työn tai uudelleenhankinnan tilaajana. Lasku on tällöinkin kirjoitettava omistajan tai verovähennykseen oikeu- 5

6 tetun omaisuuden haltijan nimiin, jolloin lasku maksetaan arvonlisäverolla sekä muilla vakuutussopimukseen perustuvilla vähennyksillä vähennettynä työn suorittajalle siten kuin siitä on sovittu laskutusluvan yhteydessä Jos vakuutustapahtuma on kohdistunut omaisuuteen, johon voidaan vahvistaa kiinteistö- tai yrityskiinnitys, niin korvausta maksettaessa noudatetaan maakaaren, yrityskiinnityslain ja vakuutussopimuslain määräyksiä Ellei muusta ole sovittu leasing-omaisuuteen kohdistuneen vahingon korvaus maksetaan omaisuuden vuokralle antajalle arvonlisäverolla vähennettynä. Vuokralle antaja on korjaustyön tai hankittavan omaisuuden tilaajana ja laskun maksajana. Vuokralle antajalle maksettava korvauksen enimmäismäärä on leasing-sopimuksen perusteella jäljellä olevat rahoitusyhtiön saatavat lisättynä omaisuudelle leasing-sopimuksessa määritetyllä jäännösarvolla sopimuskauden päättyessä. Korvauksesta vähennetään ehtojen mukaiset vähennykset ja vakuutuskirjaan merkitty omavastuu. 3.3 Muita säännöksiä Fennialla on oikeus suorittaa korvaus: maksamalla uudelleen rakentamisen tai jälleenhankinnan, maksamalla korjauksen, maksamalla korvauksen rahana tai hankkimalla tilalle vastaava omaisuus Jos vahingon korvaus on suoritettu huomioimatta omaisuuden jäännösarvoa vaikka omaisuudella on jäännösarvo, tai omaisuutta saadaan takaisin, on vakuutettu velvollinen Fennian niin vaatiessa siirtämään tämän omaisuuden omistusoikeuden Fennialle tai maksamaan saamansa korvauksen takaisin. Mikäli omaisuutta saadaan takaisin, on vakuutuksenottaja velvollinen ilmoittamaan siitä Fennialle Mikäli korvaus ei omavastuuosuutta lukuun ottamatta ole ollut täysimääräinen ja omaisuutta saadaan takaisin maksetun korvauksen jälkeen, on vakuutettu Fennian niin vaatiessa velvollinen siirtämään takaisinsaadun omaisuuden omistusoikeuden Fennialle korvausmäärään asti. Syntyneeseen yhteisomistussuhteeseen sovelletaan mitä laissa yhteisomistussuhteesta on säädetty Jälleenhankinta-arvon mukainen korvaus suoritetaan kahdessa erässä. Ensiksi suoritetaan käyvän arvon mukainen korvaus. Lisäkorvaus, joka on jälleenhankinta-arvon ja käyvän arvon mukaisten korvausten ero, suoritetaan kun Fennia on saanut luotettavan selvityksen omaisuuden jälleenhankinnasta tai korjauksesta. 4. ERITYISEHDOT JA SUOJELU- OHJEET 4.1 Vakuutuksessa noudatettavien erityisehtojen ja suojeluohjeiden numero ja nimi on merkitty vakuutuskirjaan. Ehdot ja suojeluohjeet toimitetaan vakuutuskirjan yhteydessä. 5. INDEKSISÄÄNNÖT Vakuutus on omaisuuden vakuutusmäärän ja omavastuun osalta sidottu indeksiin. Rakennusten osalta sovelletaan rakennuskustannusindeksiä vuodelta 1990 ja irtaimen omaisuuden sekä omavastuun osalta elinkustannusindeksiä alla kuvatulla tavalla. Indeksisäännöt: Indeksit tarkistetaan kuukausittain. Perusindeksi on 5 kuukautta ennen vakuutuksen alkamista voimassa ollut indeksi. Tarkistusindeksi on 5 kuukautta ennen seuraavan vakuutuskauden alkamista voimassa ollut indeksi. Vakuutusmäärä tarkistetaan vuosittain. Tarkistushetki on seuraavan vakuutuskauden alkamispäivä. Seuraavan vakuutuskauden tarkistettu vakuutusmäärä on yhtä monta prosenttia alkuperäisestä vakuutuskirjaan merkitystä vakuutusmäärästä kuin tarkistusindeksi on perusindeksistä. Tarkistushetkestä lukien erääntyvät vakuutusmaksut muutetaan samassa suhteessa kuin vakuutusmäärä. Mikäli omaisuudelle ei ole vakuutuskirjaan merkitty vakuutusmäärää, vaan omaisuus on vakuutettu jälleenhankinta-arvostaan, sovelletaan indeksisääntöjä tällaisen omaisuuden vakuutusmaksuun. 6

7 YT 101 PALOVAKUUTUSEHDOT PALOVAKUUTUKSESTA KORVAT- TAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa irtipäässeen tulen vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. 1.2 Vakuutus korvaa noen ja savun vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot, kun ne on aiheuttanut irtipäässyt tuli, tai noki joka on äkillisesti ja arvaamattomasti noussut lämmityslaitteista tai tulisijasta. 1.3 Vakuutus korvaa ilma-aluksen tai siitä irronneen esineen putoamisen vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. 1.4 Vakuutus korvaa sammutuslaitoksen laukeamisen vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. 1.5 Vakuutus korvaa suoranaiset esinevahingot, jotka on aiheuttanut salamanisku suoraan vakuutettuun omaisuuteen. Salaman katsotaan osuneen suoraan siihen omaisuuteen, jota se on mekaanisesti rikkonut Vakuutus korvaa edellä kohdissa mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 2.1 Vakuutus ei korvaa sähköilmiöstä sähkölaitteelle itselleen aiheutunutta vahinkoa, eikä vahinkoa omaisuudelle, joka on asetettu alttiiksi tulen tai lämmön vaikutukselle. Sähköilmiöllä tarkoitetaan salamaniskun tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttamaa oikosulkua, yli- tai alijännitettä tai maasulkua. 2.2 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 102 RÄJÄHDYSVAKUUTUSEHDOT RÄJÄHDYSVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa räjähdyksen vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Räjähdyksellä tarkoitetaan kaasun tai höyryn ylipaineesta johtuvaa äkillistä ja ennalta arvaamatonta esineen rikkoutumista, ja vahinkoa joka johtuu räjähdysaineiden räjähtämisestä. 1.2 Vakuutus korvaa edellä kohdassa 1.1 mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 2.1 Vakuutus ei korvaa valtion tai kunnan yksin tai enemmistöosakkaana omistaman tai ylläpitämän laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisen aiheuttamaa vahinkoa. 2.2 Vakuutus ei korvaa ammattimaisesta räjäytystai louhintatyöstä aiheutunutta vahinkoa. 2.3 Vakuutus ei korvaa ajoneuvojen renkaiden tai polttomoottorien räjähtämisen aiheuttamaa vahinkoa. 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut alipaine, keskipakoisvoima, sisäinen jännitys, tiivisteen irtoaminen tai nestepaine. 2.5 Vakuutus ei korvaa sen suljetun, painetta kestäväksi tarkoitetun astian, laitteen, putken tai säiliön vahingoittumista, jossa kaasu tai höyry on ollut, ellei rikkoutumisen syynä ole äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti syntynyt vika, joka aiheuttaa poikkeuksellisen ylipaineen. 7

8 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut laitteelle, joka ei täytä Suomessa voimassa olevia tätä laitetta koskevia turvallisuus-, käyttö- tai asennusmääräyksiä. 2.6 Vahinkoa, joka johtuu turvallisuus-, asennus tai käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai asennuksesta tai huollon laiminlyönnistä 2.7 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.8 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. 2.9 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti joko kokonaan tai osittain johtuu päivämäärien tai kellonajan merkityksestä laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa. YT 103 SÄHKÖILMIÖVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT SÄHKÖILMIÖVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa sähköilmiön vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Sähköilmiöllä tarkoitetaan salamaniskun tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman ulkoisen tapahtuman aiheuttamaa oikosulkua, yli- tai alijännitettä tai maasulkua. 2.1 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka johtuu turvallisuus-, asennus- tai käyttöohjeen vastaisesta asennuksesta tai käytöstä tai huollon laiminlyönnistä. 2.2 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuuden mekaaninen vahingoittuminen. 2.3 Vakuutus ei korvaa tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaitteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille aiheutuneita vahinkoja, ellei itse laite tai tietoväline ole vahingoittunut näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä. 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka kuuluu takuun tai muun sopimuksen piiriin 2.6 Vakuutus ei korvaa ajoneuvojen, moottorityökoneiden ja kulkuneuvojen generaattorissa, sähkömoottorissa, akussa, elektronisessa ohjausyksikössä tai muussa sähkölaitteessa tapahtuneen sähköilmiön niille itselleen aiheuttamaa vahinkoa. 2.7 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.8 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. 2.9 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti joko kokonaan tai osittain johtuu päivämäärien tai kellonajan merkityksestä laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa. SÄHKÖILMIÖVAKUUTUKSEN IKÄVÄHENNYSEHTO Sähköilmiövakuutuksen perusteella korvattavissa vahingoissa vähennetään korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista seuraavat ikään perustuvat, vuotuiset vähennykset koneen tai laitteen ensimmäistä käyttöönottovuotta seuraavan toisen vuoden päättymisestä alkaen: lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen 6 % vuodessa lämmityskaapelit ja varaajat 6 % vuodessa rakennuskuivurit ja täryttimet 6 % vuodessa röntgen- ja lyhytaaltolaitteet 6 % vuodessa sähkömoottorit ja generaattorit kaapelointeineen 6 % vuodessa tietokonepohjaiset ohjaus- ja valvontajärjestelmät kaapelointeineen 8 % vuodessa tietokoneet oheislaitteineen ja kaapelointeineen 20 % vuodessa muut koneet ja laitteet 3 % vuodessa 8

9 YT 104 Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti huomioon otettavien käyttövuosien lukumäärällä. Mikäli koneella laitteella tai esineellä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttökertojen lukumäärä, sovelletaan edellisestä poiketen tasapoistoa, joka perustuu edellä mainittuun käyttöikään tai käyttökertojen lukumäärään. MYRSKYVAKUUTUSEHDOT MYRSKYVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa myrskyn tai myrskyn irrottaman esineen vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vakuutus korvaa myös äkillisen raekuuron vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Myrskyllä tarkoitetaan tuulta, jonka hetkellinen nopeus on yli 21 metriä sekunnissa. 1.2 Vakuutus korvaa edellä kohdassa 1.1 mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 2.1 Vakuutus ei korvaa tulvasta, vedenpinnan noususta, aallokosta, jään liikkumisesta tai jään tai lumen painosta aiheutunutta vahinkoa. 2.2 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta. 2.3 Vakuutus ei korvaa rakennuksen seinäpinnoitteelle, oville, ikkunoille, markiiseille ja antennilaitteille aiheutuneita vahinkoja, ellei niitä ole aiheuttanut myrskyn irrottama esine. 2.4 Vakuutus ei korvaa myrskyn ulkona olevalle irtaimelle omaisuudelle aiheuttamaa vahinkoa, ellei sitä ole aiheuttanut myrskyn irrottama esine. 2.5 Vakuutus ei korvaa myrskyn laiturille ja muille vastaaville rantarakenteille aiheuttamia vahinkoja. 2.6 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.7 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 105 MURTOVAKUUTUSEHDOT MURTOVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa murtautumisen vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot sekä murtautumisen avulla haltuun saadun vakuutetun omaisuuden anastamisen tai vahingoittamisen aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Murtautumisella tarkoitetaan tunkeutumista, tai sen yritystä, lukittuun rakennukseen tai muuhun suojeluohjeiden mukaisesti suljettuun varastointipaikkaan tai ajoneuvoon varastamisen tai vahingonteon aikomuksessa sen lukkoja tai rakenteita vaurioittaen tai murron tai ryöstön yhteydessä haltuun saadulla avaimella. vakuutusyhtiön hyväksymän irtaimen omaisuuden kiinnitysvälineen, kuten lukitun kiinnitysketjun tai vaijerin murtamista 1.2 Jos edellä mainitunlaisella, vakuutuksen korvauspiiriin kuuluvalla murrolla tai ryöstöllä on anastettu avaimia, ja tästä on seurauksena välitön ja suoranainen vahingonvaara, vakuutus korvaa vakuutettuun omaisuuteen kohdistuvan välittömän vaaran torjumiseksi tarpeelliset kustannukset rakennuksen tai varastointipaikan ulko-ovien tai huoneistoon johtavan oven lukkojen uudelleen sarjoituksesta tai uusimisesta Vakuutus korvaa edellä kohdissa mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 9

10 2.1 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, kun vakuutustapahtumaa ei voida ajan ja paikan suhteen määritellä. 2.2 Vakuutus ei korvaa omaisuuden kadottamista tai unohtamista, tai vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä. 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syynä on tietovarkaus, vakoilu tai näihin rinnastettava tapahtuma. 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. LUKKOJEN IKÄVÄHENNYSEHTO YT 106 Lukkojen uusimis- ja sarjoituskustannuksista tehdään 5 %:n vuotuinen ikään perustuva vähennys käyttöönottovuotta seuraavan vuoden päättymisestä alkaen. Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti huomioon otettavien käyttövuosien lukumäärällä. RYÖSTÖVAKUUTUSEHDOT RYÖSTÖVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa ryöstön vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Ryöstöllä tarkoitetaan omaisuuden anastamista käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta Vakuutus korvaa edellä kohdassa 1.1 mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 2.1 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, kun vakuutustapahtumaa ei voida ajan, paikan ja tekijän suhteen määritellä. 2.2 Vakuutus ei korvaa omaisuuden kadottamista tai unohtamista, tai vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä. 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syynä on tietovarkaus, vakoilu tai näihin rinnastettava tapahtuma. 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 107 ILKIVALTAVAKUUTUSEHDOT ILKIVALTAVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa ilkivallan ja tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Ilkivallalla tarkoitetaan tahallista toisen omaisuuden vahingoittamista. 1.2 Vakuutus korvaa edellä kohdassa 1.1 mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 2.1 Vakuutus ei korvaa vakuutuksenottajana olevan yrityksen toimitusjohtajan, osakkaan, omistajan tai hallituksen jäsenen vakuutuksenottajan omistamalle tai sen hallinnassa olevalle omaisuudelle aiheuttamaa tahallista vahinkoa. 10

11 2.2 Vakuutus ei korvaa tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaitteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille aiheutuneita vahinkoja, ellei itse laite tai tietoväline ole vahingoittunut näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut tieto- ja tietoliikennetekniikalle, tiedostoille ja ohjelmistoille tietoliikenteen häirintä (esim. palveluestohyökkäys) tietomurto (esim. hakkerointi) vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus) 2.3 Vakuutus ei korvaa ulkona olevan omaisuuden naarmuttamista, töhrimistä tai muuta tähän verrattavaa vaurioittamista. 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 108 VARKAUSVAKUUTUSEHDOT VARKAUSVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa varkauden vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot tai omaisuuden menettämisen. Varkaudella tarkoitetaan ajan, paikan ja tekijän suhteen yksilöityä ja välittömästi havaittua omaisuuden anastamista tai lukitun ajoneuvon, kulkuvälineen tai moottorityökoneen luvatonta käyttöönottoa, kun syynä ei ole Yritysturva ehdoissa määritelty murto tai ryöstö. Ajoneuvojen, kulkuvälineiden, moottorityökoneiden ja kuljetettavana olevan omaisuuden osalta korvattavuus edellyttää lisäksi ettei ajoneuvoa, kulkuvälinettä tai moottorityökonetta ole saatu takaisin 30 päivän kuluessa Fennialle kirjallisesti toimitetusta vahinkoilmoituksesta tai 90 päivän kuluessa, mikäli varkaus liittyy esineen kuljetukseen. 1.2 Ajoneuvojen, kulkuvälineiden ja moottorityökoneiden varkausvahingot korvataan vain mikäli ne ovat olleet lukittuna tai varkaus on tapahtunut lukitusta säilytyssuojasta. 2.1 Vakuutus ei korvaa vakuutuksenottajana olevan yrityksen toimitusjohtajan, osakkaan, omistajan tai hallituksen jäsenen vakuutuksenottajan omistamalle tai sen hallinnassa olevalle omaisuudelle aiheuttamaa tahallista vahinkoa. 2.2 Vakuutus ei korvaa omaisuuden kadottamista tai unohtamista, tai vahinkoa, joka todetaan vasta määräaikaisinventaarin yhteydessä. 2.3 Vakuutus ei korvaa ilman jatkuvaa silmälläpitoa jätetylle irtaimelle omaisuudelle varkaudesta aiheutunutta vahinkoa. 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka syynä on tietovarkaus, vakoilu tai näihin rinnastettava tapahtuma 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta YT Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. VESIJOHTOVUOTOVAKUUTUS- EHDOT VESIJOHTOVUOTOVAKUUTUK- SESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa vesijohtovuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vesijohtovuodolla tarkoitetaan veden virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta: rakennuksen omasta kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry:n sprinklerisäännöt 1983 täyttävästä sammutuslaitoksesta rakennuksen sisäpuolisesta sadevesiputkistosta 11

12 vesijohtoverkostoon kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneista 2.1 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä, vahinkoa, joka aiheutuu lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai lattiakaivon ja lattian vesieristeen liitoksen tai korokerenkaan läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta vedestä vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai välttämättömien huolto- tai korjaustoimien laiminlyönnistä vahinkoa, joka johtuu siitä, että salaojaputkisto ei toimi tai viemärikaivo tai viemäriputket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat, vahinkoa, joka johtuu siitä, että sadeveden tai pohjaveden poistoon tarkoitettu laite rikkoutuu, vahinkoa, joka johtuu käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki unohtamisesta vahinkoa, joka johtuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta, tukkeutumisesta tai alimitoituksesta, vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta, ellei tämä välittömästi johdu korvattavasta vesijohtovuotovahingosta, johtoverkon ja käyttölaitteiden korjaus- ja uusimiskustannuksia, hukkaan vuotanutta vettä ja vahinkoa, joka johtuu kondensaation seurauksena syntyneestä nesteestä. 2.2 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 110 VUOTOVAKUUTUSEHDOT VUOTOVAKUUTUKSESTA KORVAT- TAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta putkistoista tai niihin liitetyistä kiinteistä säiliöistä tai putkistoihin kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista. 2.1 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, joka aiheutuu kattokouruista, rakennuksen ulkopuolisista syöksytorvista, sadevesiviemäreistä tai muualta virranneesta sade- tai sulamisvedestä, vahinkoa, joka aiheutuu lattiakaivon ja sen korokerenkaan liitoksen tai lattiakaivon ja lattian vesieristeen liitoksen tai korokerenkaan läpivientien kautta rakenteisiin vuotaneesta nesteestä vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakentamistavan vastaisesta rakentamisesta tai välttämättömien huolto- tai korjaustoimien laiminlyönnistä vahinkoa, joka johtuu siitä, että salaojaputkisto ei toimi tai viemärikaivo tai viemäriputket rankkasateen, lumen sulamisen tai tulvan yhteydessä tulvivat, vahinkoa, joka johtuu siitä, että sadeveden tai pohjaveden poistoon tarkoitettu laite rikkoutuu, vahinkoa, joka johtuu käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki unohtamisesta 12

13 vahinkoa, joka johtuu kunnallisen tai muun yleisen vesi- tai viemärijohdon vaurioitumisesta, tukkeutumisesta tai alimitoituksesta, vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta, ellei tämä välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta, korvattavasta vuotovahingosta, putkiston, säiliöiden ja käyttölaitteiden korjaus- ja uusimiskustannuksia ja vahinkoa, joka johtuu kondensaation seurauksena syntyneestä nesteestä. 2.2 Vakuutus ei myöskään korvaa hukkaan vuotanutta ainetta, ellei siitä ole erikseen sovittu ja tehty merkintää vakuutuskirjaan. Tällöinkin korvauksen edellytyksenä on että vuoto voidaan paikallistaa, eikä kyse ole höyrystymisen tai säätö- tai käyttövirheen aiheuttamasta vajenemisesta. 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 111 TULVAVAKUUTUKSEN EHDOT TULVAVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa ennalta arvaamattoman tulvan vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot 1.2 Vakuutus korvaa vahingot, jotka johtuvat vedenpinnan noususta patorakennelman äkillisen ja ennalta arvaamattoman vaurioitumisen seurauksena, ei kuitenkaan padon korjausta. 1.3 Vakuutus korvaa edellä kohdissa 1.1 ja 1.2 mainittujen korvattujen vakuutustapahtumien välittömänä, väistämättömänä seurauksena tapahtuneesta omaisuuden varkaudesta, katoamisesta tai äkillisestä vahingoittumisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot 2.1 Vakuutus ei korvaa: muita kuin kohdassa 1 mainittuja tulvavahinkoja, ei esim. tavanomaisia kevättulvia vahinkoa, joka johtuu kosteuden aiheuttamasta mätänemisestä, sienettymisestä tai hajusta, ellei se välittömästi johdu vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneesta, korvattavasta tulvavahingosta, vahinkoa, joka johtuu pohjaveden noususta aallokosta, jään liikkumisesta tai jään tai lumen patoutumasta aiheutunutta vahinkoa putkiston tukkeutumisesta tai vaurioitumisesta aiheutunutta vahinkoa vahinkoa, kun veden pääsy rakentamismääräysten mukaisiin viemäreihin on estynyt vahinkoa, joka johtuu siitä, että sadeveden tai pohjaveden poistoon tarkoitettu laite rikkoontuu tai padotusventtiili ei toimi 2.2 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. Tulvalla tarkoitetaan veden poikkeuksellista nousua seuraavista syistä myrskyn aiheuttama vedenpinnan nousu sade- tai sulamisveden virtaaminen sadevesiviemäreistä tai viemärikaivoista, kun rakentamismääräysten mukaiset sadevesiviemärit, vesieristykset ja kallistukset eivät ehdi johtaa vettä pois normaalilla tavalla 13

14 YT 112 EPIDEMIAVAKUUTUSEHDOT EPIDEMIAVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa epidemian vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot seuraavasti saastuneen irtaimen omaisuuden sekä toimitiloina käytettävien tilojen puhdistusja desinfiointikustannukset, saastuneen irtaimen omaisuuden hävityskustannukset ja saastuneen irtaimen omaisuuden arvon. Korvauksen edellytyksenä on, että kustannukset ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevien lakien, tartuntatautilaki (1986/583) tai eläintautilaki (1980/55) perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkittyä toimipaikkaa koskevasta kirjallisesta määräyksestä, jolla epidemian leviämistä rajoitetaan. Vaihto-omaisuuden osalta vakuutus kattaa vain epidemian toteamishetkellä vakuutetun hallussa olevan oman vaihto-omaisuuden. Epidemialla tarkoitetaan tartuntatautilain (1986/583) tai eläintautilain (1980/55) määrittelemää omaisuuden saastumista siten, että on ryhdyttävä viranomaisten määräämiin toimenpiteisiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi. Korvausmäärän rajoitus Samasta epidemiasta johtuvia kaikkia vahinkoja korvataan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään euroa. Mikäli korvausten määrä ylittää mainitun määrän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa. Yhden kalenterivuoden aikana Fennia korvaa yhteensä epidemiasta johtuvia vahinkoja enintään euroa. 2.1 Vakuutus ei korvaa vaihto-omaisuuden muuta pilaantumista kuin kohdassa 1.1 on mainittu tai vahinkoa, jonka on aiheuttanut tavaran oma ominaisuus tai puutteellinen säilytys tai käsittely. 2.2 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jos edellisen epidemian päättymisestä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Vuoden määräaika lasketaan siitä, kun viranomaiset ovat antaneet luvan toiminnan uudelleen käynnistämiseen. 2.3 Vakuutus ei korvaa vahinkoa vaihto-omaisuudelle, joka on luovutettu tai toimitettu ostajalle. 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. YT 113 KIINTEISTÖN KONE- JA LAITERIKKOVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT KIINTEISTÖN KONE- JA LAITE- RIKKOVAKUUTUKSESTA KORVAT- TAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa vakuutetun kiinteistön koneiden ja laitteiden äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta rikkoutumisesta koneelle tai laitteelle itselleen aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. Edellä tarkoitettuja kiinteistön koneita ja laitteita ovat: hissit, keskusjäähdytys- ja keskusilmastointilaitokset, keskuslämmityslaitteet, kiinteistöä palvelevat öljysäiliöt ja öljyputkistot, vesi-, jätevesi-, kaasu- tai höyryputkistot, kiinteistön kiinteät valvonta- ja säätölaitteet, tuotantotilojen ovet, kiinteistön sähköpääkeskukset, puhelinlinjojen talojakamo ja antennijärjestelmä ja kiinteistön oman sähköenergian tuotantoon ja jakeluun tarkoitetut kiinteät koneet ja laitteet. 14

15 1.2 Vakuutus korvaa vahingoittuneen koneen tai laitteen vian etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneet lattia-, seinä- tai putkikanavarakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannukset. 2.1 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, jonka on aiheuttanut pohjaveden korkeuden muuttuminen tai perustuksen painuminen, kulumista eikä korroosiota, kuten ruostumista, syöpymistä ja jännityskorroosiota, likaantumista, sakkaantumista eikä kerrostumista, rakenteessa käytettyjen materiaalien luonnollista heikkenemistä, kunnossapitotoimenpiteitä, huolto- ja säätötoimenpiteitä, vahingon korjauksen yhteydessä tehtyjä muutoksia eikä tilapäiskorjauksia ja vahinkoja, jotka kuuluvat takuun tai muun sopimuksen piiriin 2.2 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta, vahinkoa, joka johtuu turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä tai huollon laiminlyönnistä, vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnitteluvirhe, työvirhe tai virheellisesti tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen, tietojen häviämistä tai muuttumista muutoin kuin korvattavan rikkoutumisvahingon yhteydessä. 2.3 Vakuutus ei korvaa: muille kuin kohdassa 1.1 mainituille kiinteistön koneille ja laitteille sattuneita vahinkoja, vahinkoa, joka on kohdannut saniteettilaitteita, vedensekoittimia ja vesijohtokalusteita vahinkoa, joka on kohdannut pore- tai uimaallaslaitteistoja hukkaan vuotanutta ainetta tai vahinkoa, joka on aiheutunut Suomen ulkopuolella maanvyörystä, lumivyörystä tai maanjäristyksestä 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut Yritysturva ehdoissa määritelty: palo tai räjähdys, sähköilmiö, myrsky, murto, ryöstö, ilkivalta tai varkaus vesijohtovuoto, vuoto tai tulva, epidemia 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.6 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. 2.7 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti joko kokonaan tai osittain johtuu päivämäärien tai kellonajan merkityksestä laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa. vahinkoa, jonka on aiheuttanut ohjelmointivirhe, virheellinen tai epätarkoituksenmukainen tietokoneohjelma, tai virheellinen tietojen syöttö tai 15

16 KIINTEISTÖN KONE- JA LAITERIKKO- VAKUUTUKSEN IKÄVÄHENNYSEHTO Kiinteistön kone- ja laiterikkovakuutuksen perusteella korvattavissa vahingoissa vähennetään alla mainittujen koneiden ja laitteiden korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista, vian etsimisestä ja korjaamisesta aiheutuneista lattia- ja seinärakenteiden avaamis- ja sulkemiskustannuksista sekä maan kaivu- ja täyttökustannuksista seuraavat ikään perustuvat, vuotuiset vähennykset koneen tai laitteen ensimmäistä käyttöönottovuotta seuraavan toisen vuoden päättymisestä alkaen: lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen 6 % vuodessa lämmityskaapelit ja varaajat 6 % vuodessa maanalaiset öljysäiliöt ilman suoja-allasta 6 % vuodessa tietokonepohjaiset säätö- ja valvontajärjestelmät kaapelointeineen 8 % vuodessa sähkömoottorit ja generaattorit kaapelointeineen 6 % vuodessa tietokoneet oheislaitteineen ja kaapelointeineen 20 % vuodessa YT 114 ULKOISEN RIKKOUTUMIS- VAKUUTUKSEN VAKUUTUS EHDOT ULKOISESTA RIKKOUTUMIS- VAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin vaikuttaneesta syystä johtuneesta rikkoutumisesta sille itselleen aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. 1.2 Vakuutus korvaa vakuutetulle omaisuudelle tieltä suistumisesta, kaatumisesta ja uppoamisesta aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. 1.3 Vahinko, joka aiheutuu työkoneelle jäihin, veteen, suohon tai maahan vajoamisesta taikka kaivos- tai tunnelisortumasta, korvataan mikäli siitä on tehty merkintä vakuutuskirjaan ja vahinko on tapahtunut olosuhteisiin nähden riittävistä varotoimista huolimatta. Tällöin korvataan myös vakuutetun koneen nosto-, puhdistus- ja korroosionestokustannukset. 2.1 Vakuutus ei korvaa: putkistot, kaapeloinnit, säiliöt sekä muut koneet ja laitteet 3 % vuodessa vahinkoa, jonka on aiheuttanut pohjaveden korkeuden muuttuminen tai perustuksen painuminen, Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti huomioon otettavien käyttövuosien lukumäärällä. Mikäli koneella, laitteella tai esineellä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttökertojen lukumäärä, sovelletaan edellisestä poiketen tasapoistoa, joka perustuu edellä mainittuun käyttöikään tai käyttökertojen lukumäärään. kulumista eikä korroosiota, kuten ruostumista, syöpymistä ja jännityskorroosiota, likaantumista, sakkaantumista eikä kerrostumista, rakenteessa käytettyjen materiaalien luonnollista heikkenemistä vahinkoja, jotka kuuluvat takuun tai muun sopimuksen piiriin Suomen ulkopuolella sattunutta vahinkoa, joka on aiheutunut maanvyörystä, maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta tai pyörremyrskystä 16

17 2.2 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta vahinkoa, joka johtuu turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä tai huollon laiminlyönnistä, vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnitteluvirhe, työvirhe tai virheellisesti tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen, vahinkoa, joka aiheutuu työn kohteena olevalle omaisuudelle työ-, ohjelmointi- tai laitevirheen seurauksena, vahinkoa, joka on aiheutunut laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmiston virheellisestä toiminnasta tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaitteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille aiheutuneita vahinkoja, ellei itse laite tai tietoväline ole vahingoittunut näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut tieto- ja tietoliikennetekniikalle, tiedostoille tai ohjelmistoille tietoliikenteen häirintä (esim. palvelunestohyökkäys) tietomurto (esim. hakkerointi) vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus) 2.3 Vakuutus ei korvaa: pakasteille, kylmätuotteille ja vastaaville lämmitystä vaativille tuotteille lämpötilan muutoksesta aiheutuneita vahinkoja vahinkoa, jonka on aiheuttanut vaihtoomaisuuden pilaantuminen ilman kohdassa 1.1 mainittua ulkoapäin vaikuttavaa syytä, sen oma ominaisuus, puutteellisuus tai virheellinen säilytys tai käsittely, 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut: ajoneuvon, kulkuneuvon tai moottorityökoneen taitamaton tai varomaton käsittely, puutteellinen öljyn tai jäähdytysnesteen kierto moottorille ja sen lisälaitteille, vaihteistolle, voimansiirtolaitteille tai jäähdytysjärjestelmälle ajoneuvossa tai kulkuneuvossa ollut kuorma tai eläin, ellei vahinko ole kohdissa 1.1 ja 1.2 mainittujen tapahtumien välitön seuraus 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut Yritysturva ehdoissa määritelty: palo tai räjähdys, sähköilmiö, myrsky, murto, ryöstö, ilkivalta tai varkaus vesijohtovuoto, vuoto tai tulva rikkoutuminen tai epidemia 2.6 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.7 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. ULKOISEN RIKKOUTUMISVAKUUTUKSEN IKÄVÄHENNYSEHTO Ulkoisen rikkoutumisvakuutuksen perusteella korvattavissa vahingoissa vähennetään korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista seuraavat ikään perustuvat, vuotuiset vähennykset koneen tai laitteen ensimmäistä käyttöönottovuotta seuraavan toisen vuoden päättymisestä alkaen: lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen 6 % vuodessa lämmityskaapelit ja varaajat 6 % vuodessa maanalaiset öljysäiliöt ilman suoja-allasta 6 % vuodessa vahinkoa, jonka tuhoeläimet tai hyönteiset ovat aiheuttaneet omaisuudelle. 17

18 YT 115 höyrynkehittimet 8 % vuodessa louhintakoneet 8 % vuodessa polttomoottorikäyttöiset työkoneet 8 % vuodessa rakennuskuivurit ja täryttimet 6 % vuodessa röntgen- ja lyhytaaltolaitteet 6 % vuodessa sähkömoottorit ja generaattorit kaapelointeineen 6 % vuodessa tietokonepohjaiset ohjaus- ja valvontajärjestelmät kaapelointeineen 8 % vuodessa tietokoneet oheislaitteineen ja kaapelointeineen 20 % vuodessa putkistot, kaapeloinnit, säiliöt ja muut koneet ja laitteet 3 % vuodessa Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti huomioon otettavien käyttövuosien lukumäärällä. Mikäli koneella, laitteella tai esineellä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttökertojen lukumäärä, sovelletaan edellisestä poiketen tasapoistoa, joka perustuu edellä mainittuun käyttöikään tai käyttökertojen lukumäärään. RIKKOUTUMISVAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT RIKKOUTUMISVAKUUTUKSESTA KORVATTAVAT VAKUUTUS- TAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa vakuutetun esineen äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta, muusta kuin ulkoapäin vaikuttaneesta syystä johtuvasta rikkoutumisesta sille itselleen aiheutuneet suoranaiset esinevahingot. 1.2 Vakuutus korvaa rikkoutumisvakuutettujen pakasteiden ja kylmätuotteiden ja muiden tiettyä rajattua säilytyslämpötilaa vaativien tuotteiden turmeltumisen, kun siihen on ollut syynä: vakuutuksenottajan käyttämässä kiinteistössä sattuneen äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama lämpötilan nousu tai lasku, rikkoutumisvakuutetun kylmäkoneen tai lämmityslaitteen äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen tai niistä vakuutettuihin tuotteisiin valunut jäähdytysneste. EI KORVAA 2.1 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, jonka on aiheuttanut pohjaveden korkeuden muuttuminen tai perustuksen painuminen, kulumista eikä korroosiota, kuten ruostumista, syöpymistä ja jännityskorroosiota, likaantumista, sakkaantumista eikä kerrostumista, rakenteessa käytettyjen materiaalien luonnollista heikkenemistä, kunnossapitotoimenpiteitä, huolto- ja säätötoimenpiteitä, vahinkoja, jotka kuuluvat takuun tai muun sopimuksen piiriin 2.2 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, joka aiheutuu rakennukselle rakentamismääräysten, -ohjeiden tai hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta vahinkoa, joka johtuu turvallisuus-, asennus- ja käyttöohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä tai huollon laiminlyönnistä, vahinkoa, jonka on aiheuttanut suunnitteluvirhe, työvirhe tai virheellisesti tai käyttötarkoitukseensa sopimattomasta materiaalista tehdyn laitteen rikkoutuminen, vahinkoa, joka aiheutuu työn kohteena olevalle omaisuudelle työ-, ohjelmointi- tai laitevirheen seurauksena, vahinkoa, joka on aiheutunut laitteiston, käyttöjärjestelmän tai ohjelmiston virheellisestä toiminnasta, 18

19 tietokoneessa tai muussa elektroniikkalaitteessa oleville tiedostoille ja ohjelmille aiheutuneita vahinkoja, ellei itse laite tai tietoväline ole vahingoittunut näiden ehtojen mukaan korvattavan vahingon yhteydessä Vakuutus ei kuitenkaan korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut tieto- ja tietoliikennetekniikalle, tiedostoille tai ohjelmistoille tietoliikenteen häirintä (esim. käytönestohyökkäys) tietomurto (esim. hakkerointi) vaaran aiheuttaminen tietojenkäsittelylle (esim. tietokonevirus) 2.3 Vakuutus ei korvaa: vahinkoa, jonka on aiheuttanut omaisuuden oma ominaisuus, puutteellisuus tai virheellinen säilytys tai käsittely vahinkoa, jonka tuhoeläimet tai hyönteiset ovat aiheuttaneet omaisuudelle. 2.4 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, jonka on aiheuttanut Yritysturva ehdoissa määritelty: palo tai räjähdys, sähköilmiö, myrsky, murto, ryöstö, ilkivalta tai varkaus vesijohtovuoto, vuoto tai tulva, ulkoinen rikkoutuminen tai epidemia 2.5 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka aiheutuu ydinvastuulaissa kuvatusta ydinvahingosta riippumatta 2.6 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut sodan, kapinan, kansannousun tai muun vastaavan yhteiskuntajärjestystä horjuttavan tapahtuman aikana. 2.7 Vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka suoraan tai välillisesti joko kokonaan tai osittain johtuu päivämäärien tai kellonajan merkityksestä laitteiden, järjestelmien tai näiden yhdistelmien toiminnassa RIKKOUTUMISVAKUUTUKSEN IKÄVÄHENNYSEHTO Rikkoutumisvakuutuksen perusteella korvattavissa vahingoissa vähennetään korjaus- tai jälleenhankintakustannuksista seuraavat ikään perustuvat, vuotuiset vähennykset koneen tai laitteen ensimmäistä käyttöönottovuotta seuraavan toisen vuoden päättymisestä alkaen: lämmitykseen, jäähdytykseen ja ilmastointiin käytettävät koneet ja laitteet säätölaitteineen ja kaapelointeineen 6 % vuodessa lämmityskaapelit ja varaajat 6 % vuodessa maanalaiset öljysäiliöt ilman suoja-allasta 6 % vuodessa höyrynkehittimet 8 % vuodessa louhintakoneet 8 % vuodessa polttomoottorikäyttöiset työkoneet 8 % vuodessa rakennuskuivurit ja täryttimet 6 % vuodessa sähkömoottorit ja generaattorit kaapelointeineen 6 % vuodessa röntgen- ja lyhytaaltolaitteet 6 % vuodessa tietokonepohjaiset ohjaus- ja valvontajärjestelmät kaapelointeineen 8 % vuodessa tietokoneet oheislaitteineen ja kaapelointeineen 20 % vuodessa putkistot, kaapeloinnit, säiliöt ja muut koneet ja laitteet 3 % vuodessa Vähennys lasketaan kertomalla poistoprosentti huomioon otettavien käyttövuosien lukumäärällä. Mikäli koneella, laitteella tai esineellä tai sen osalla on valmistajan määrittelemä käyttöikä tai käyttökertojen lukumäärä, sovelletaan edellisestä poiketen tasapoistoa, joka perustuu edellä mainittuun käyttöikään tai käyttökertojen lukumäärään. 19

20 YT 116 ALL RISKS VAKUUTUKSEN VAKUUTUSEHDOT ALL RISKS VAKUUTUKSEN PERUSTEELLA KORVATTAVAT VAKUUTUSTAPAHTUMAT 1.1 Vakuutus korvaa äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot. 1.2 Vakuutus korvaa all risks vakuutettujen pakasteiden ja kylmätuotteiden ja tai muiden tiettyä rajattua säilytyslämpötilaa vaativien tuotteiden turmeltumisen, kun siihen on ollut syynä: äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman aiheuttama lämpötilan nousu tai lasku, kylmäkoneen tai lämmityslaitteen äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen tai niistä vakuutettuihin tuotteisiin valunut jäähdytysneste 1.3 Vakuutus korvaa epidemian vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot seuraavasti saastuneen irtaimen omaisuuden sekä toimitiloina käytettävien tilojen puhdistusja desinfiointikustannukset, saastuneen irtaimen omaisuuden hävityskustannukset ja saastuneen irtaimen omaisuuden arvon. Korvauksen edellytyksenä on, että kustannukset ovat suoranainen seuraus viranomaisen voimassaolevien lakien, tartuntatautilaki (1986/583) tai eläintautilaki (1980/55) perusteella antamasta, vakuutuskirjaan merkittyä toimipaikkaa koskevasta kirjallisesta määräyksestä, jolla epidemian leviämistä rajoitetaan. Vaihto-omaisuuden osalta vakuutus kattaa vain epidemian toteamishetkellä vakuutetun hallussa olevan oman vaihto-omaisuuden. Epidemialla tarkoitetaan tartuntatautilain (1986/583) tai eläintautilain (1980/55) määrittelemää omaisuuden saastumista siten, että on ryhdyttävä viranomaisten määräämiin toimenpiteisiin tarttuvien tautien leviämisen estämiseksi. Korvausmäärän rajoitus Samasta epidemiasta johtuvia kaikkia vahinkoja korvataan kaikille vakuutuksenottajille yhteensä enintään euroa. Mikäli korvausten määrä ylittää mainitun määrän, alennetaan kaikkia korvauksia samassa suhteessa. Yhden kalenterivuoden aikana Fennia korvaa yhteensä epidemiasta johtuvia vahinkoja enintään euroa. 1.4 Vakuutus korvaa vakuutuksen voimassaoloalueella yhteiseen haveriin liittyvän osallistumismaksun ja pelastuskustannukset. Yhteisellä haverilla tarkoitetaan uhrausta, joka tahallisesti aiheutetaan alukselle tai lastille niiden pelastamiseksi yhteiseltä, uhkaavalta vaaralta. Se on myös vahinko, menetys tai kustannus, joka on suoranaista seurausta tässä tarkoituksessa tehdystä toimenpiteestä. 1.5 Vakuutus korvaa vakuutuspaikkaan tehdyn murron tai ilkivallan yhteydessä rakennukselle, oville, lukoille, ikkunoille sekä rakennelmille aiheutuneet vahingot euroon saakka, vaikka rakennus ei olisikaan vakuutuksenottajan omistama ja vakuuttama. Tällöin korvauksen edellytyksenä on ettei rakennuksen omistaja ole lain tai sopimuksen perusteella korjausvastuussa ja ettei vahinko kuulu jonkun muun vakuutuksen korvauspiiriin. 2.1 Vakuutus ei korvaa vahinkoa omaisuudelle, joka on asetettu alttiiksi tulen tai lämmön vaikutukselle 2.2 Vakuutus ei korvaa valtion tai kunnan yksin tai enemmistöosakkaana omistaman laitoksen räjähdysaineiden räjähtämisen aiheuttamaa vahinkoa. 2.3 Vakuutus ei korvaa ammattimaisesta räjäytys- tai louhintatyöstä aiheutunutta vahinkoa. 2.4 Vakuutus ei korvaa Suomen ulkopuolella sattunutta vahinkoa, joka on aiheutunut maanvyörystä, lumivyörystä, maanjäristyksestä, tulivuorenpurkauksesta tai pyörremyrskystä tai tulvasta 2.5 Vakuutus ei korvaa aluksen kansilastille aiheutunutta vahinkoa, ellei se johdu aluksen uppoamisesta, kaatumisesta, karilleajosta, yhteentörmäyksestä tai tulipalosta. 2.6 Vakuutus ei korvaa vakuutuksenottajana olevan yrityksen toimitusjohtajan, osakkaan, omistajan tai hallituksen jäsenen vakuutuksenottajan omistamalle tai sen hallinnassa olevalle omaisuudelle aiheuttamaa tahallista vahinkoa. 20

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo ESINEVAKUUTUKSET 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 4 Turvatasot 3 6 Luonnonilmiövakuutus 5 7 Poikkeuksellisten

Lisätiedot

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G

Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Yritysvakuutus Vakuutusehdot 68G Voimassa 1.1.2015 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahingot

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖVAKUUTUS Vakuutusehdot 84C Voimassa 1.1.2012 alkaen 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön vakuutus

1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT. Kiinteistön vakuutus 1.1.2013 VAKUUTUSEHDOT Kiinteistön vakuutus 902 Sisällysluettelo Kiinteistön vakuutus 10. Esinevakuutukset...6 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue...6 10.2 Esinevakuutusten kohteet...6 10.3 Vakuuttamiseen

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E

Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Kiinteistövakuutus Vakuutusehdot 90E Voimassa 1.1.2014 Sisältö 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen voimassaoloalue 24 Korvattavat vahinkotapahtumat

Lisätiedot

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö

Kiinteistön vakuutus. Vakuutusehto 902. Voimassa 1.6.2011 alkaen. Sisältö Vakuutusehto 902 Kiinteistön vakuutus Voimassa 1.6.2011 alkaen Sisältö 10 Esinevakuutukset 2 10.1 Esinevakuutusten voimassaoloalue 2 10.2 Esinevakuutusten kohteet 2 10.3 Vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B

Aktia Vahinkovakuutus. KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Aktia Vahinkovakuutus KIINTEISTÖN TÄYSARVOVAKUUTUS Vakuutusehdot 90B Voimassa 1.1.2002 alkaen SISÄLTÖ 10 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ 20 OMAISUUSVAKUUTUS 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutuksen kohde 23 Vakuutuksen

Lisätiedot

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04

YRITYSYKKÖNEN SISÄLLYSLUETTELO. Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 YRITYSYKKÖNEN Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2009 alkaen YH 04 SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUKSEN RAKENNE... 3 ES ESINEVAKUUTUS... 3 ES 1 VAKUUTUKSEN TARKOITUS... 3 ES 2 VAKUUTUKSEN KOHDE... 3 2.1 Vakuutuksen

Lisätiedot

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I

Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I Kotivakuutus Vakuutusehdot 88 I Voimassa 1.7.2013 alkaen Sisällysluettelo 10 Vakuutuksen sisältö 20 Omaisuusvakuutus 21 Vakuutuksen tarkoitus 22 Vakuutetut 23 Vakuutuksen kohde 24 Vakuutuksen voimassaoloalue

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT KOTI 1

VAKUUTUSEHDOT KOTI 1 VAKUUTUSEHDOT KOTI 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 1.1 Vakuutuksen voimassaolo 6 1.2.1 Rakennus 6 1.2.2 Irtaimisto 6 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 1.2.1 Rakennus 6. 1.2.2 Irtaimisto 6. 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7. 1.2.4 Voimassaolo muuton aikana 7

SISÄLLYSLUETTELO. 1.2.1 Rakennus 6. 1.2.2 Irtaimisto 6. 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7. 1.2.4 Voimassaolo muuton aikana 7 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO KOTIVAKUUTUS 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 1.2 Vakuutuksen voimassaolo 6 1.2.1 Rakennus 6 1.2.2 Irtaimisto 6 1.2.3 Voimassaolo vakuutuspaikan ulkopuolella 7 1.2.4 Voimassaolo

Lisätiedot

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT

JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT YH12 JÄRJESTÖVAKUUTUSEHDOT 1 Voimassa 1.1.2003 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, Y-tunnus 1458359-3 Vakuutusosakeyhtiö Eurooppalainen, Y-tunnus 0196741-6 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola,

Lisätiedot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot

Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen 1 Olet tehnyt hyvän päätöksen, huolehtinut vakuutusturvastasi! Edessäsi on Tapiola UNDO Koti- ja henkilövakuutuksen ehdot. Ne kertovat

Lisätiedot

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS

RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS Voimassa 1.1.2012 alkaen HE310 RYHMÄVAKUUTUKSEN MÄÄRITYS 1 Vakuutuksen voimassaolo Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa. Määrättyjen henkilöryhmien vakuutusturva on voimassa vain tietyissä tilanteissa

Lisätiedot

mittaturvan vakuutusehdot

mittaturvan vakuutusehdot mittaturvan vakuutusehdot Henkilövakuutukset Vahinkovakuutukset Matkavakuutukset Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 641 1 11.09 (02.10) 70 000 SISÄLLYSLUETTELO mittaturvan vakuutusehdot...1 henkilövakuutukset...4

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen

KASKOVAKUUTUSEHDOT EHTO AUT 640.18, voimassa 16.5.2015 alkaen Kaskovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. ERÄITÄ KASKOVAKUUTUKSEN YLEISIÄ SÄÄNTÖJÄ... 1 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO... 1 2 VAKUUTUKSEN KOHDE...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2.

SISÄLLYSLUETTELO. 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa. 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa. 2. VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ AJONEUVOVAKUUTUKSISTA 4 1 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO 6 3.11.1 Korvaamisen rajoitukset vastuuturvassa 3.11.2 Korvausvaatimuksen käsittely vastuuturvassa 12 13 2 VAKUUTUKSEN

Lisätiedot

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13

AUTOVAKUUTUSEHDOT. Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT Voimassa 1.1.2013 alkaen AU YR 13 AUTOVAKUUTUSEHDOT...2 10 YLEISTÄ...2 20 VAKUUTUKSEN KOHDE...2 21 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE...3 22 KORVATTAVAT VAHINGOT JA NIIHIN LIITTYVÄT RAJOITUKSET...3

Lisätiedot

Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto avh 680.11, voimassa 1.3.2013 alkaen Veho Vakuutuksen ja Vaihto+ Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista

Lisätiedot

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT

AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT Yksityistalouksille Voimassa 1.1.2011 alkaen 1 133 125 1 10.10(6.11) 100 000 Sisällysluettelo SANASTOA...2 AUTOTURVAN AUTOVAKUUTUSEHDOT...3 1 YLEISTÄ...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot MetroAuto Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ame 662.5, voimassa 19.5.2012 alkaen MetroAuto Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö

Lisätiedot

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen.

Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutusehdot EHTO AUV 641.1, voimassa 1.1.2010 alkaen. Volvia Autovakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta ja näistä vakuutusehdoista. Sisältö 1 Yleistä...3 1.1 Vakuutuksen tarkoitus...3

Lisätiedot

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit.

IngoNord Kasko ei sisällä osamaksu-, leasing-, ja keskeytys- riskit. AUTOVAKUUTUSEHDOT IngoNord INE.03 (19.09.2001) 1. YLEISTÄ 1.1 Vakuutusmuodot IngoNordin Täyskasko sisältää B- vaunuvahinko-, K- hirvivahinko-, V- ilkivalta-, C- palo-, E- varkaus-, G- oikeusturva-, ja

Lisätiedot

Subaru Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Subaru Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Subaru Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto asu 623.8, voimassa 19.5.2012 alkaen Subaru Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä

Lisätiedot

Nissan Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Nissan Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Nissan Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto ani 655.9, voimassa 19.5.2012 alkaen Nissan Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä

Lisätiedot

Ford Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

Ford Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot Ford Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto afo 650.10, voimassa 19.5.2012 alkaen Ford Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä

Lisätiedot

BMW Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot

BMW Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot BMW Vakuutuksen Kaskovakuutusehdot ehto abm 690.9, voimassa 19.5.2012 alkaen BMW Vakuutuksen sisältö muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. sisältö Eräitä Kaskovakuutuksen

Lisätiedot