Kainuun ennakointihanke Ulkoinen arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihanke Ulkoinen arviointi

2 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista 5 I MATKA JA TULOKSET 6 Lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle 6 Hankkeen matka 7 Hankkeen vaikutusketju 8 Hankkeen aikana toteutettuja kokeiluja 9 Esimerkki tulevaisuustyöskentelystä: biotalousfoorumi 10 II ARVIOINTIA JA REAGOINTIA 11 ReFo 2014 ja 2015 ennakointityön itsearviointi - havainnot ja tulkinta 11 Esimerkillistä reagointia 11 Jälkiviisaus: mikä olisi voinut mennä paremmin? 12 Ennakointityön omistajuus kolme vaihtoehtoa 14 III TULEVAISUUS: HANKKEEN JÄLKEEN 15 Ennakointiverkosto 15 Ennakointiverkoston joustava toiminta 16 Esimerkki verkoston vetäjien työnkuvasta 17 Esimerkki ennakoinnin vuosikellosta - verkoston yhteinen toiminta 18 Tarvittavat resurssit 19 Ennakointi osaksi päätöksentekoa 20 Kertaus suosituksista toiminalle ja ehdotus vastuutahoista 21 Viestinnällisiä toimenpide-ehdotuksia 22

3 Johdanto Kainuun ennakointihankkeen ulkoinen arviointi toteutettiin huhti-kesäkuussa Arvioinnin toteutus perustui osallistavaan lähestymistapaan, johon kuului selvitysten lisäksi työpaja hankkeen keskeisille toimijoille. Arviointi rakentui vaiheittain ja avoimesti hankeen asiantuntijoiden osallistuessa työhön rinnallamme. Arvioinnin tavoite oli ennen kaikkea sparrata ja konsultoida Kainuulaisia ennakointityön jatkamiseksi hankevaiheen jälkeen. Haluamme esittää lämpimät kiitokset hankehenkilöstölle, Anu ja Mari, rakentavasta, avoimesta ja heittäytyvästä yhteistyöstä. Samoin kiitämme myös muita eri työvaiheisiin osallistuneita. Jyväskylässä Seija Kiiskilä, Futures Garden Toni Pienonen, Business Arena Oy

4 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa Ennakointiyhteistyön koordinaatio Hanke on toiminut ennakointi- ja seurantaryhmän -kokoonkutsujana -agendan luojana -organisoijana -dokumentoijana Hanke on tuottanut kirjallisen ennakointiyhteistyön kuvauksen. Hanke on myös järjestänyt aiheesta koulutuksia sekä teemallisia selvityksiä. On onnistuneesti synnytetty säännöllinen ja systemaattinen kokoontuminen ja toiminnan kehittäminen. Kysymys: kuinka verkostoa johdetaan jatkossa ja miten ennakointiosaamisen vahvistamista jatketaan? Yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon Hankkeessa on joukkoistettu ja järjestetty foorumeita, joita on käytetty Kainuu-ohjelman valmistelussa - hyvinvointifoorumi - biotalousfoorumi - tulevaisuusfoorumit - tulevaisuuskatsaukset On vahvasti edistetty alueen toimijoille laveasti suunnattua Kainuun tulevaisuuskeskustelu. Ratkaiseva kysymys: kuinka hyvin saadaan jatkossa osaksi maakuntaohjelma- ja aluekehitystyötä? Vuorovaikutuksen muodot ja työkalut Hanke on kokeillut ja rakentanut uusia vuorovaikutuksen muotoja ja työkaluja kuiskintaa.fi uutiskirjeet wiki-työtila some-työkalut avoimuuden periaate kokoustekniikat On luotu kustannustehokkaasti toimiva sivusto, joka on verkoston työkalu ennakointitiedon viestinnässä. Siihen on yhdistetty some-kanavat. Haastettu verkosto uudenlaisiin ja avoimiin työskentelytapoihin eri menetelmillä. Kysymys: taipuuko kulttuuri, riittäkö rohkeus ja osaaminen?

5 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista Aihe / suositus toimenpiteeksi Vastuutaho ENNAKOINTIYHTEISTYÖN KOORDINAATIO Organisoidaan ennakointiverkosto uuden idean pohjalta, nimetään verkostovetäjät Kainuun liitto Verkoston toiminnan johtaminen: ennakointiverkoston vetovastuu parityöskentelynä ReFo-itsearvioinnin toistaminen vuosittain (seuraavan kerran kevät 2016) Verkostovetäjät Ennakointitiimi YHTEYS MAAKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Vuosikello ja toiminnan linjausten hyväksyminen maakunnan yhteistyöryhmässä Vastuut selkeästi näkyviin ennakointisopimuksiin Resursseista sopiminen ja päättäminen Ennakointi osana kehittämishankkeiden hakua, valintaa ja seurantaa Tulevaisuusfoorumit, vuosittain Skenaarioiden seuranta Kainuun liitto Verkostovetäjät Maakuntahallitus Kainuun liitto, ELY-keskus Ennakointitiimi Kainuun liitto, ELY-keskus, ennakointitiimi VUOROVAIKUTUKSEN MUODOT JA TYÖKALUT Organisaatioiden sisäisen ennakointityön selkiyttäminen Vahvistetaan asiantuntijoiden ennakoivaa työotetta: Kuinka minä tuotan ja käytän ennakointitietoa? Ennakointitiimi Kukin verkoston organisaatio Tilanteen mukaan nousevien aktiiviryhmien salliminen, rohkaisu ja tukeminen osana verkostoa Verkostovetäjät & ennakointitiimi Luontevan paikan ja muodon luominen yritysten osallistuminen verkoston toimintaan Toteutetaan viestinnälliset toimenpiteet Tulevaisuuskatsausten laatiminen Trendianalyysin toistaminen osana biotalousfoorumin toimintaa ja strategian seuraaminen. Verkostovetäjät ja ennakointitiimi Ennakointitiimi Ennakointitiimi Biotalousfoorumin vetäjä

6 I MATKA JA TULOKSET Lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle Kansallinen konteksti Suomalainen alueellinen ennakointityö sai maakunnissa vauhtia 2010 voimaan tulleen aluekehityslain myötä, jolla roolitettiin maakuntaliittojen ja ELY-keskusten ennakointitehtäviä. Koordinaatiovastuu alueen ennakointityöstä määriteltiin maakuntaliitoille. Suomessa oli tehty ennakointia jo tätä ennen, mutta se oli usein perustunut lähinnä koulutus- ja työvoimatarveennakointiin (KESU ja TKTT-prosessit). Aluekehityslain myötä toimintaa on alettu koordinoida ja ennakointi on monipuolistunut. On havaittavissa vaihe, jossa julkissektorin ennakointitoimintaan halutaan ja tarvitaan nykyistä vahvemmin mukaan yrityksiä. Tämä tarkoittaa myös siirtymistä organisaatio- ja lainsäädäntölähtöisestä ennakoinnista asiakaslähtöiseen ennakointiin. Ennakoinnin vaikuttavuus syntyy siitä, että ennakointia käytetään osana organisaatioiden ja yritysten päätöksentekoa. Näitä toimintamalleja pohditaan eri maakunnissa parhaillaan. Myös Työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnostunut siitä, miten alueiden ennakointityö toimii ja kuinka se tukee ennakoivan rakennemuutoksen toimintatapaa (ERM) ja osaltaan parantaa alueen resilienssikykyä. Tähän liittyvä selvitys on käynnissä parhaillaan ja valmistuu syksyllä Kainuun konteksti Verrattuna muuhun Suomeen, Kainuussa ennakointi näyttää olleen koulutustarve-ennakointia laaja-alaisempaa. Muun muassa 2000-luvun alussa Kainuun hallintokokeilun strategiaryhmää edistettiin ennakointiin keskittyneellä TYLSÄ-ryhmällä. Maakunnallinen toimintatapa oli kuitenkin jäsentymätöntä. Tähän haluttiin muutos vuonna 2013 käynnistyneellä ennakointihankkeella. Kainuun ennakointihankkeen tarkoitus oli luoda pysyvä, ilman hankerahoitusta toimiva ennakoinnin maakunnallinen toimintatapa. Alkuperäinen hankesuunnitelma korosti online-ennakointiportaalin rakentamista, mutta hankkeen toiminnan painopiste keskittyi yhteisen toimintatavan rakentamiseen. Päätös tuottaa portaali omatekoisesti itse mahdollisti tämän.

7 Hankkeen matka

8 Hankkeen vaikutusketju TARVE PANOKSET TUOTOKSET Luoda ennakointityön koordinoitu toimintamalli ja ennakointiportaali Projektipäällikkö ja -suunnittelija, ennakointiverkosto*, ostopalvelut Ennakoivan työotteen koulutukset, tulevaisuusfoorumit & teemakohtaiset foorumit, kuiskintaa.fi & Kuiskintaa-profiilit somessa, selvitykset, uutiskirjeet & tulevaisuuskatsaukset, ennakointiverkosto & ennakointitiimi, ennakointiyhteistyön kuvaukset, wiki-työtila TULOKSET Prosessi: ennakointiverkoston toiminta Ennakoiva ote ja päätöksenteko: ymmärrys ennakoinnista, teemakohtainen ennakointi, jossa pilotoitu tulevaisuustyöskentelyn malli (biotalous ja hyvinvointi) Tapahtumat: tulevaisuusfoorumi ja teemakohtaiset foorumit yhteiseen keskusteluun Kuiskintaa.fi -portaali toiminnassa Viestintä: portaalin kautta sekä FB ja Twitter, tulevaisuuskatsaus, tiedon jalostaminen VAIKUTUKSET Hankkeen vaikutukset tulevat nähtäville pidemmällä aikavälillä. Niiden toteutumiseen vaikuttaa toimijoiden sitoutuminen yhdessä luotuun toimintatapaan. Ideaalitilanteessa tämä tarkoittaa: Ennakointia arvostetaan ja se on luonteva osa kainuulaista aluekehittämistä. Toimintaa johdetaan systemaattisesti ja sitä kehitetään. Ennakointi tukee strategiatyötä alueella, seuduilla ja organisaatioissa. Kainuun tulevaisuuskeskustelua käydään avoimissa verkostoissa sekä tilaisuuksissa että sosiaalisen median kanavissa. Nämä rikastavat ajatuksia ja luovat yhteistä tulevaisuuskuvaa.

9 Hankkeen aikana toteutettuja kokeiluja Mitä kokeiltiin? Miksi kokeilu järjestettiin? Mitä haluttiin testata? Mitä kokeilusta opittiin? Miten viemme jatkoon? / Miksi emme jatka kokeilua? Avoimuuden periaate ja DIY (do it yourself) - asenne Materiaalit avoimesti jakoon. Hankitaan osaamista itselle tehtävän loppuun saattamiseksi. Haluttiin testata löytyykö verkoston asiantuntijoilta rohkeutta avata keskustelua ja tietoa. Avoimuus on alueellisen ennakoinnin lähtökohta. DIY-asenteella merkittävä vaikutus projektin kokonaiskulkuun ja kärjen löytämiseen. Sivuston tekeminen ohjannut projektihenkilöstön työtä ja ostopalvelujen hankintaa oikeisiin asioihin. Rohkeutta on. Oltava tieto olemassa olevien henkilöiden osaamisesta ja resursseista, jotta tiedetään mitä tehdään itse ja mihin tarvitaan ostopalveluja. Ennakointiyht eistyön kuvaus Tavoitteena kirjallinen, organisaatioiden johtoryhmissä käsitelty kuvaus yhteistyöstä, osallistumisesta alueelliseen ennakointiin. Keskustelua herättänyt sopimus-termi. Yhtä mieltä siitä, että asiat hyvä kuvata. Pakottaa miettimään yhteistyötä konkreettisesti ja edistää sitoutumista. Suositellaan asioiden ylöskirjaamista ja vastuiden jakamista. Luodaan arjen ennakointipalikka osaksi jokaisen asiantuntijan roolia - Kuinka minä tuotan ja hyödynnän ennakointitietoa? SOME kanavat: Facebook, Twitter, Yammer Tavoitteena joukkoistaa ihmisiä tulevaisuuskeskusteluun ja toimia tiedotusvälineenä portaalin päivityksistä. Kohderyhmänä kuka tahansa Kainuun tulevaisuudesta kiinnostunut. Yleisesti käytettyjä työkaluja. FB ja twitter oleellinen osa kuiskintaa-sivuston elävyyttä. SOME toimii sekä markkinointikanavana, että työkaluna tiedon hakuun ja jakamiseen. Yammeriin ei ollut hankehenkilöstöä laajempaa osallistumista. Säilytetään FB ja Twitter kuiskintaa - kanavat. Yammer-tiimien käyttöön, ei toimi näin löyhän verkoston työkaluna. Suositus: Some-tiimin ylläpitäjille suljettu ryhmä keskinäiseen yhteydenpitoon. FB ja twitterin eron selkiyttäminen. #kuiskintaa kaikkien (laaja yleisö) yhteiseksi tavaksi kertoa ennakoinnista ja tehdä sitä. Uutiskirje Alun perin ajatuksena oli tehdä uutiskirjeestä Kainuun ennakointityön työkalu laajalle yleisölle, joka säännöllisesti syöttää tietoa aiheista. Suhteellisen pian kävi selväksi, että resursointia uutiskirjeen tuottamiseen ei ole. Alun kokeilujen jälkeen uutiskirjettä on käytetty hankkeen tiedotusvälineenä, joskin pyritty aina jotain yhteisestä ennakointityöstä (ns. muuta kuin hankeasiaa) nostamaan esille. Kohderyhmänä on toiminut laajasti julkinen sektori, päättäjät, asiantuntijat, yhdistyksiä ja elinkeinoelämän puolelta elinkeinoyhtiöiden hallitusten jäsenet. Resursointia uutiskirjeen tuottamiseen ei jatkossa ole, säännöllinen pienimuotoinen viestintä tehokkaampaa. Tulevaisuuskatsaukset Ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa Kainuu ohjelmaan voisi olla katsauksen laadinta: tilanne, miltä tulevaisuus näyttää, mitä toimenpiteitä tarvitaan. Siirtymistä valmistelluista kokouksista keskusteluun ja yhteisen käsityksen luomiseen. Ennakointi- ja seurantaverkoston tuotos liittyen Kainuun ohjelmaan. Näkyvä tuotos tulevaisuuskeskustelusta. Kytketään osaksi maakunnallista päätöksentekoa (maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitys syksyisin) Katsaus täydentää muuta tilastopainotteista raportointia ja sisältää esimerkiksi laadittujen skenaarioiden seurantaa ja muuta laadullista tulevaisuustietoa, jota voidaan käyttää toiminnan suunnittelussa. Sovitaan osaksi maakuntaohjelman seurantaa. kuiskintaa.fi -portaalin tuottaminen itse Kuiskintaa.fi -sivuston julkaisujärjestelmä - asennettu Webhotelliin. Julkaisujärjestelmä ilmainen, kustannukset syntyvät webhotellista ja teemasta jonka hinta n. 30 euroa. Testattiin voiko verkkosivun tehdä omalla työpanoksella ja avoimeen lähdekoodiin perustuvalla tekniikalla. Artikkelikirjoituksina myös mm. seminaarikoonnit ja kutsut. Kuvien hankinta Creative Commons -lisenssin valokuvapankeista. Onnistunut valinta, helppo käyttää sekä ylläpitäjälle, että sisällöntuottajille. Perinteisten kuvapankkien kuvat liian kiiltokuvamaisia, haluttiin Kainuuseen sopivaa kuvitusta. Kuvia on nykypäivänä todella paljon saatavilla ja niiden käyttäminen on helppoa. Suositellaan käyttämään ja kehittämään sivustoa valmiin konseptin pohjalta - esim. ulkoasuteemat. Suositellaan käyttämään CC-lisensoituja kuvia. Rohkaistava raportoimaan sivuston kautta tms. Suositus: selkeät aikataulutus ja kirjoitusvastuut, markkinoidaan alustaa jokaisen kainuulaisen aluekehittäjän asiantuntijakanavana.

10 Esimerkki tulevaisuustyöskentelystä: biotalousfoorumi 1. ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO Tulevaisuustyöskentelyä alusti Sitran asiantuntija tulevaisuuden mahdollisuuksista biotaloudessa ja käsitteiden avaaminen. 2. SWOT-ANALYYSI Laadittiin SWOT-analyysi viidelle biotalousalan osa-alueelle. Pohjana hyödynnettiin kansallisen biotalousalan SWOT-analyysia. 3. TRENDIANALYYSI Tehtiin trendianalyysi, jonka avulla tunnistettiin toimintaympäristöön vaikuttavia muutostekijoitä. Analyysia syvennettiin rakentamalla merkityspuita ja tekemällä PESTE-analyysi. 4. TOIVOTTAVA TULEVAISUUSKUVA JA KEHITTÄMISLINJAUKSET Laadittiin Tulevaisuuskuva 2020 tilanteesta, johon halutaan päästä. Huomioitiin sen toteutumista vauhdittavat ja hidastavat tekijät. Tämän pohjalta laadittiin kehittämislinjaukset. 5. BIOTALOUDEN ALUEVAIKUTUS SELVITYS Tilattiin asiantuntijaselvitys strategiatyön tueksi. 6. BIOTALOUSSTRATEGIA Määritellään tavoitteet ja toimenpiteet. Hyväksytään maakuntahallituksessa ja aletaan toteuttaa. Huomioitavaa jatkossa: Kokonaisuutena työskentelyprosessi on ehjä kokonaisuus, joka sai mukaan motivoituneita osallistujia. Kritiikkiä on esitetty jonkin verran siitä, miksi lähdettiin liikkeelle tulevaisuustyöskentelystä ja kuinka paljon siihen kannattaa käyttää aikaa. Tämä on kuitenkin se vaihe, jonka pitäisi auttaa näkemään uusia ja erilaisia vaihtoehtoja riittävän kauas tulevaisuuteen. Prosessin alussa ei ollut vielä täysin selvää, että lopputuote on oma strategia, joka viedään hyväksyttäväksi maakuntahallintoon. Ennen työskentelyn aloittamista on syytä sopia, miksi tulevaisuustyöskentely tehdään. Lopputuloksena ei aina välttämättä ole strategia, mutta sen merkitys on oltava selkeä. Oleellista on, että työskentelyn tulosta seurataan. Tässä tapauksessa strategiaan kirjataan myös mittarit ja vastuutahot ja sen toteuttamista seurataan esim. foorumityöskentelyn kautta. Tällöin voi liittää mukaan uuden trendianalyysin, jolloin nähdään se, onko strategia tulevaisuuskestävä muuttuvassa ympäristössä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja selitysten käyttö tuo uusia näkökulmia, mutta niiden käyttö ja laajuus kannattaa pohtia kokonaisuutena - milloin on tarpeen ja kuinka resursoidaan?

11 II ARVIOINTIA JA REAGOINTIA ReFo 2014 ja 2015 ennakointityön itsearviointi - havainnot ja tulkinta Kainuussa on tehty hankkeen toiminnan aikana kaksi ennakointityön itsearviointia ReFo-työkalua hyödyntämällä. Tämä itsearviointi antaa osviittaa hankkeen vaikutuksista ja tuloksista. Arviointi on tehty ennakointi- ja seurantaryhmässä. ReFo-työkalu* on kehitetty yhteistyössä kuuden maakunnan kanssa. Alueen ennakointia itsearvioidaan asteikolla 30 osatekijän suhteen, jotka on ryhmitelty kahdeksaan kokonaisuuteen. Ensimmäinen arviointi toteutettiin Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmän toimesta alkuvuodesta Helmikuun 2015 arviointi tapahtui osana Työ- ja elinkeinoministeriön Alueellista ennakointia älykkäästi -työpajakierrosta. Vuoden 2014 lähtötasoon verrattuna vastaajat arvioivat, että tilanne on pysynyt samana kuuden ja parantunut 23 osatekijän suhteen. ReFo-vastaukset tukevat arvioinnin yhteydessä kerättyjä näkemyksiä, että hankkeen toimenpiteiden tuloksena on parannettu ennakoinnin toimintakulttuuria, koordinaatiota ja organisoitumista sekä erityisesti osallistamista ja joukkoistamista alueella. Heikentyneeksi hankkeen aikana arvioidaan yksi kohta: ennakointityölle on olemassa rahoitus ja sen kustannusten jaosta ja jatkuvuudesta on sovittu. Tämä on hankkeen loppupuolella odotettu tulos, kun resurssien vähenemisestä ollaan tietoisia. Eniten parantuneet ennakoinnin osatekijät hankkeen aikana: ++ arvostus ++ vastuu hyödyntämisestä kaikilla ++ menetelmäkoulutus ++ sähköiset välineet ja some ++ eri osallistumistavat mahdollisia ++ järjestetään työpajoja ja tilaisuuksia Esimerkillistä reagointia Ennakointiyhteistyön koordinaatio: hanke kirkasti tavoitetta Hanke nähtiin alussa resurssina ennakointiportaalin rakentamiseen ja sisällöntuottamiseen. Tavoite muutettiin toimintatavan rakentamiseen, jossa portaali on vain yksi työkalu. Portaalin tuottaminen hankkeen omin voimin ilman ostopalvelua teki mahdolliseksi näkökulman muuttamisen ja vapautti resursseja muuhun käyttöön. Itse toteutettu Wordpress-pohjainen portaali on helposti muutettavissa rakenteen ja sisältöjen osalta. Yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon: hanke on laventanut ennakoinnin merkitystä ja yhteistyötä Käsitystä ennakoinnista laajennettiin sekä sisällön, menetelmien että osallistamisen näkökulmista. Aluksi oli tarkoitus, että esimerkiksi koulutuksia olisi järjestetty vain ennakointiryhmän jäsenille, mutta ne avattiin jokaiselle sidosryhmän jäsenelle. Tulevaisuusajattelu ja ennakointi on osa kaikkia työtehtäviä ja strategiatyön väline. Ryhmästä verkostoksi näkemys on kasvanut hankkeen edetessä.

12 Vuorovaikutuksen muodot ja työkalut: hanke on toiminut kokeilukulttuurin edelläkävijänä Hankkeessa on pelottomasti kokeiltu uusia ja erilaisia työskentelymenetelmiä ja haastettu sitä kautta toimijoiden perinteisiä työskentelytapoja. Tätä on tukenut projektipäällikön ja suunnittelijan työparityöskentely, jolloin on mahdollista saada tukea omalle työskentelylle. Jälkiviisaus: mikä olisi voinut mennä paremmin? MIKSI ENNAKOIDAAN? Onko Kainuun ennakointitoimijoille muodostunut yhteinen ja jaettu käsitys siitä, miksi alueellista ennakointia tehdään ja mikä sen merkitys on. Tässä on nähdäksemme vielä paljon tekemistä. Esimerkiksi: Kainuun hankekehittäminen on erillään ennakoinnista vaikka rakennerahasto- ja maaseuturahastohankkeet ovat keskeinen instrumentti, jolla aluekehittämistä toteutetaan. Miten hankkeiden haku, valinta, toiminta ja seuranta liittyvät ennakointiin jatkossa Kainuu-ohjelman pohjaksi laadittujen skenaarioiden hyödyntäminen ja jatkuva tulevaisuustyö on hataraa. Miten määriteltyjen reimareiden seuranta tehdään? MITEN TÄMÄ KOSKEE MINUA? Kainuulaisten toimijoiden arjen ennakointi on vasta kehittymisvaiheessa. Kukin toimija tarvitsee vahvemmin oman keinoja ja ohjeistusta siihen kuinka hän voi omassa työssään tuottaa ja hyödyntää ennakointitietoa. Hankkeessa järjestetyt ennakoivan työotteen koulutukset ovat olleet avaus tälle. Työn vieminen kuhunkin organisaatioon vie aikaa. Asiakas (yritykset, elinkeinoelämä ja kansalaiset) ovat erillään alueellisesta ennakoinnista. Hankkeen varsinainen rooli ei ollut heihin kohdistuvissa toimenpiteissä, mutta tämä täytyy jatkossa korjata sillä asiakkaan tuominen keskiöön antaa arjen ennakoinnille merkityksen. Hankesuunnitelmassa oli mainittu yrityksille suunnattu ennakointikoulutus, mutta sitä ei toteutettu. Ennakointi ilman substanssia on turhaa. Ennakoinnissa tuotettu tieto on muotoiltava ja esitettävä tiiviisti, selkokielisesti ja havainnollisesti. Perinteisten raporttien aika on ohi. Hanke on näyttänyt tässä mallia, mutta se on omaksuttava laajemmin käyttöön. MITEN TOIMITAAN? Hankkeen lähtötilanne oli hieman erilainen kuin todellinen tarve: Hankkeella haettiin pääasiassa resurssia portaalin rakentamiseen, mutta hankkeen projektihenkilöstö reagoi ja käänsi suunnan

13 aitoon tarpeeseen eli toimintamallin rakentamiseen. Onnistuttiinko tässä, ymmärsivätkö kaikki oikeasti tämän? Pysyvää toimintatavan rakentaminen oli hankesuunnitelman keskeinen asia. Sitä on käsitelty koko hankkeen ajan, mutta eri toimijoiden roolit vaikuttavat edelleen epäselviltä. Tähän on saattanut vaikuttaa mm. hankkeen emo-organisaationa toimineen Kainuun liiton sisäinen organisoituminen ja käymistila, mutta epäselvyys henkilöistä ja resursseista on ratkaistava. Maakunnan organisaatioiden on otettava kantaa, missä määrin henkilötyöpäiviä sekä budjettia edes karkealla tasolla toimintaan voidaan osoittaa. Ennakointi- ja seurantaverkosto on koottu edustuksellisesti. Kaikille ennakointitiimin ja -verkoston jäsenille ennakointi ja mitä se tarkoittaa omalle työkuvalle tai -tehtäville ei vielä ole kovin selvä. Osa on heistä joutunut mukaan virallisen roolin vuoksi, ei omasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Tämä vaikuttaa sitoutumiseen. OLIVATKO TAVOITTEET REALISTISIA? Hanke on esimerkillisesti toteuttanut erilaisia kokeiluja ja tämän hyvä toimintatavan tulisi olla jokaisen hankkeen piirre. Kokeilukulttuuri syntyi hankkeen matkan aikana. Kokeiluja ei kuitenkaan ole seurattu tai jatkettu riittävän jämäkästi, jotta ne olisi saatu parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä. Liian monta samanaikaista kokeilua voi olla liian raskasta kokeiluihin osallistuville. Toisaalta hankeen pituus on lyhyt, jolloin kaikki vaikutukset eivät näy hankkeen aikana. Voidaankin kysyä, kuinka realistisia odotukset tämän pituiselle hankkeelle olivat nimenomaan toimintatapaan liittyvien kysymysten osalta. Hankkeella ei varsinaisesti ole riittävää mandaattia toteuttaa suuria muutoksia - omassa organisaatiossa tai muista organisaatioista puhumattakaan. Tämä haastaa ennakointiverkoston pysyvät jäsenet viemään muutoksia eteenpäin omissa organisaatioissaan. Kuinka hyvin tämä tapahtui? Toiminnallinen prosessikuvaus pystytään laatimaan, mutta ennakoinnin sisäistäminen ja ennakointikulttuurin syntyminen vievät aikaa. Tämä vaatii jatkossa edelleen toiminnan johtamista.

14 Ennakointityön omistajuus kolme vaihtoehtoa Projektipäällikkö, maakuntaliitto vai koko verkosto? Mikäli toimintatavan rakentaminen henkilöityy projektipäällikköön ja tiedontuotanto jää pääasiallisesti hänen vastuulleen, hankkeen päättyessä toiminta lopahtaa. Ennakointi on ulkoistettu. Jos toiminta taas rakentuu hallinnoivan organisaatioiden lähtökohdista, on vaarana, että toiminta on suppeaa ja siihen ei sitouduta. Kun toiminta rakennetaan alusta pitäen verkostomaisesti ja sitä täydennetään ostopalveluilla toiminta voi jatkuu ns. normaalina työnä hankkeen jälkeen. Tällöin ennakoinnin merkitys liittyy tiivisti alueen päätöksentekoon ja kunkin organisaation perustehtävään. Projektihenkilöstön rooli on toimia yhteisövalmentajana, joka voi poistua toiminnasta kehittämisvaiheen jälkeen. Ratkaisevaa on, että verkoston toimintaa edelleen johdetaan ja kehitetään eteenpäin ottamalla käyttöön uusia työkaluja. Verkoston johtajuus ei tarkoita sitä, että maakuntaliitto alueellisen ennakoinnin koordinoijana määrittelee ennakoinnin sisällöt. Tulevaisuuskeskustelun on oltava avointa. Verkostomaisessa työtavassa ennakointiportaali toimii yhteistyön työkaluna. Sen rakentamista ei kannata ulkoistaa, sillä portaalin on myös joustavasti mukauduttava muuttuviin tarpeisiin. *ERM= Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellaan uutta ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimintatapaa. Toimintatavan tavoitteena on vähentää aluetalouden ja työllisyyden muutoksen haitallisia vaikutuksia ennakoimalla elinkeinorakenteen muutoksia. Tässä yhteydessä on käyty aluekierros ja tarkastelun kohteena on ollut mm. alueellinen verkostona tehtävä ennakointityö.

15 III TULEVAISUUS: HANKKEEN JÄLKEEN Ennakointiverkosto ENNAKOINTIVERKOSTON ERI TASOT Kainuun ennakointiverkosto voisi muodostua eri tason toimijoista: ytimessä vaikuttavasta verkostovetäjät -työparista ja ennakointitiimistä sekä laajemmasta ennakointiverkostosta, johon sitoudutaan tiiviimmin tilannekohtaisesti. Ennakointitiimi (jäsenet nimettyjä tehtävään) Verkostovetäjät: Kaksi henkeä (Kainuun liiton edustaja + joku toinen), jotka vastaavat ennakointitiimin toiminnasta. Ennakointitiimi: Henkilöt nimettyjä tehtävään, edustavat eri organisaatioita. Tiimi vastaa alueellisen ennakointityön yhteisen prosessin käytännön toteutuksesta ja siitä, että keskeinen tieto kulkee eteenpäin omiin organisaatioihin ja päinvastoin. Tiimi vastaa säännöllisestä materiaalin tuottamisesta eri sosiaalisen median kanaviin. Ennakointitiimi on mukana tulevaisuuskatsauksien laatimisessa. Ennakointitiimin toiminnan linjaukset hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmässä, jolloin toiminnalla on suora yhteys maakunnan päätöksentekoon. Ennakointiverkosto (jäsenet mukana omasta halustaan) Ennakointiverkosto jäsenet: Ennakointiverkosto on avoin verkosto kaikille Kainuun tulevaisuudesta kiinnostuneille. Sen toimintaan voi osallistua eri tavoin ja erilaisella aktiivisuudella oman kiinnostuksen ja tilanteen mukaan. Ennakointiverkosto generoi ajatuksia ja siitä nousee esiin tarpeen mukaan aktiiveja tekijöitä toimenpiteiden toteuttajiksi. Verkoston jäsenet tuottavat tietoa esimerkiksi kuiskintaa.fi -kirjoituksina tai #kuiskintaa twiitteinä. Ennakointiverkoston aktiivit: Jäseniä, jotka aktivoituvat hetkellisesti toimimaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Osallistuvat esimerkiksi tulevaisuusfoorumin toteutukseen, tulevaisuuskatsausten laadintaan tai erilaisten teemaryhmien toimintaan.

16 Ennakointiverkoston joustava toiminta Alueelliseen ennakointityöhön osallistuminen tulee sallia eri tavoilla. Verkoston toiminnan pitää sallia tarpeen mukaan aktiiveiksi nousevien ryhmien organisoituminen yksilöiden kiinnostuksen pohjalta - ei organisaatiopohjalta (siirtyminen ulkokehältä sisäkehälle ja takaisin). Yhteisen alueellisen ennakointityön tulee olla tunnustettua ja sillä on selkeä rooli. Tällainen toiminta edellyttää sitä, että ydinprosessi on selkeä, johdettu ja sillä on paikkansa maakunnallisessa kehittämisessä. Tätä kautta aktiiviryhmien tuottamalla tiedolle tai toimenpiteille löytyy kiinnittymispinta alueen kehittämiseen ja rakennemuutoksen hallintaan. Tulevaisuuden työn tekemisen tavat muuttuvat ja ennakointityötä tekevien soisi kulkevan eturintamassa. Lue lisää esim.

17 Esimerkki verkostonvetäjien työnkuvasta Ehdotamme, että verkostonvetäjät toimivat yhdessä työparina. He eivät ole johtajia perinteisessä mielessä, vaan sillanrakentajia ja kuraattoreita, jotka tuovat yhteen sekä henkilöt että erilaista tietopohjaa. Vetäjien vastuulla on luoda yhteinen suunta ja tehdä verkostossa tapahtuvat toimenpiteet, tulokset ja voimavarat näkyväksi sekä yhdistellä niitä yhteisön hyödynnettäväksi.

18 Esimerkki ennakoinnin vuosikellosta - verkoston yhteinen toiminta

19 Tarvittavat resurssit 2-2 = 37 Henkilöresurssit VERKOSTO JATKAA PROJEKTIHENKILÖSTÖN ALOITTAMAA TYÖTÄ -työ jakautuu useille eri henkilöille verkoston organisaatioissa > osaksi päivittäistä työtä Noin /v = Ylläpito ja kehittäminen Esimerkki työaikatarve päiviä Työpajat (noin 30 hlöä) Foorumi (noin 100 hlöä) Portaalin ylläpito/v Koulutukset (1 pv) Selvitykset Yllä oleva esimerkki perustuu hankkeen arvioon nykyisestä resurssitarpeesta. Ratkaistava kuinka rahoitetaan: Kainuun liitto ennakointityön koordinoijana vai yhteisesti eri organisaatioilta kerättävästä budjetista.

20 Ennakointi osaksi päätöksentekoa Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ennakointitiimin linjausten hyväksyjänä ennakointitiimin toiminnan linjaukset hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmässä, jolloin toiminnalla on suora yhteys maakunnan päätöksentekoon. Tulevaisuusfoorumi (keväisin) maakunnan yhteinen tilaisuus Teemakohtaiset foorumit (tarpeen mukaan) esimerkiksi: biotalous, matkailu ja palvelut, hyvinvointi, kaivannaisteollisuus, teknologiateollisuus voidaan järjestää muun muassa aiheita käsittelevien hankkeiden toimesta, jotka ottavat ennakoinnin yhdeksi osioiksi Maakuntaohjelman seuranta ja ennakointi Ennakointi- ja seurantaraportointi: Toistuu kaksi kertaa vuodessa, taustalla Tilastokeskukselta kerättävät suhdannetiedot ja valikoitujen indikaattoreiden kehitys. Pääasiallinen kohderyhmä: viranomaiset ja päättäjät. Tulevaisuuskatsaukset: Täydentävät ennakointi- ja seurantaraportointia. Mahdollisesti teemoitettuja. Ilmestyvät keväällä ja syksyisin. Pohjustavat sekä pohjautuvat Tulevaisuusfoorumeiden sisältöihin ja tuloksiin. Pääasiallinen kohderyhmä: kuntapäättäjät, organisaatioiden asiantuntijat, suuri yleisö. Voidaan toteuttaa esimerkiksi kokoamalla useita erillisiä artikkeleita yhteen, näin tietoa saadaan säännöllisesti ulos pieninä palasina. kuiskinta.fi -sivusto toimii yhtenä julkaisualustana Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitys (syksyisin) Tulevaisuusfoorumi syöttää näkemyksiä aihioita, teemoja ja hankeideoita Organisaatioiden omat strategiaprosessit KAMK: strategiaprosessin lopputuleman lisäys kuiskintaa.fi -sivustolle, uudet alkavat hankkeet jotka tavalla tai toisella liittyvät ennakointiin ELY:n valtakunnallinen uusi strategiakausi 2016, syksyn 2015 strategiset tulossopimukset Koulutustarpeen ennakointi Kehittämishankkeiden haku, valinta ja seuranta / tulosten levitys Kuinka ennakointitietoa sekä tilaisuuksia hyödynnetään hankkeiden hakemisessa, valinnassa ja tulosten seuraamisessa / levittämisessä ESR / EAKR Maaseuturahasto Tekes

21 Kertaus suosituksista toiminalle ja ehdotus vastuutahoista Aihe / suositus toimenpiteeksi Vastuutaho ENNAKOINTIYHTEISTYÖN KOORDINAATIO Organisoidaan ennakointiverkosto uuden idean pohjalta, nimetään verkostovetäjät Kainuun liitto Verkoston toiminnan johtaminen: ennakointiverkoston vetovastuu parityöskentelynä Verkostovetäjät ReFo-itsearvioinnin toistaminen vuosittain (seuraavan kerran kevät 2016) Ennakointitiimi YHTEYS MAAKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Vuosikello ja toiminnan linjausten hyväksyminen maakunnan yhteistyöryhmässä Kainuun liitto Vastuut selkeästi näkyviin ennakointisopimuksiin Resursseista sopiminen ja päättäminen (kalvo 23) Ennakointi osana kehittämishankkeiden hakua, valintaa ja seurantaa Tulevaisuusfoorumit, vuosittain Verkostovetäjät Maakuntahallitus Kainuun liitto, ELY-keskus Ennakointitiimi Skenaarioiden seuranta Kainuun liitto, ELY-keskus, ennakointitiimi VUOROVAIKUTUKSEN MUODOT JA TYÖKALUT Organisaatioiden sisäisen ennakointityön selkiyttäminen Ennakointitiimi Vahvistetaan asiantuntijoiden ennakoivaa työotetta: Kuinka minä tuotan ja käytän ennakointitietoa? (kalvot 25-26) Kukin verkoston organisaatio Tilanteen mukaan nousevien aktiiviryhmien salliminen, rohkaisu ja tukeminen osana verkostoa Verkostovetäjät & ennakointitiimi Luontevan paikan ja muodon luominen yritysten osallistuminen verkoston toimintaan Verkostovetäjät ja ennakointitiimi Toteutetaan viestinnälliset toimenpiteet (kalvot 28-29) Tulevaisuuskatsausten laatiminen Ennakointitiimi Ennakointitiimi Trendianalyysin toistaminen osana biotalousfoorumin toimintaa ja strategian seuraaminen. Biotalousfoorumin vetäjä

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Kainuun ennakoinnin toimintamallit

Kainuun ennakoinnin toimintamallit Kainuun ennakoinnin toimintamallit Ennakointiseminaari: Kolmitasoisesti ennakoiva Suomi Tampere 10.3.2016 Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto Esityksen pääkohdat: Kainuun ennakoinnin

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013 30.4.2015 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Pilkahdus-toimintamalli 2015

Pilkahdus-toimintamalli 2015 Pilkahdus-toimintamalli 2015 Pirkanmaalaisen tulevaisuustyön (tai ennakoinnin) yhteistoiminnan periaatteet I. Toimintamallilla palvellaan ensisijaisesti pirkanmaalaisia toimijoita näiden tulevaisuustiedon

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Keski-Suomi ennakoi.

Keski-Suomi ennakoi. Keski-Suomi ennakoi. Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, koska tulevaisuus on aina avoin ja myös arvaamaton. Tulevaisuutta on mahdotonta suunnitella tarkkaan, mutta voimme luoda erilaisia vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto

Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto Ennakoinnin peruskysymyksiä Tiedon tarpeet: Miksi? Ilmiöt: Mitä? Toimijat: Kenelle? Tiedon kokoaminen, tietolähteet: Mistä? Kuka? Osallistaminen: Ketkä? Miten? Tiedon jalostaminen:

Lisätiedot

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä?

Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? Millaisella henkilöstön kehittämisellä edistetään ennakointiosaamista ja uudistumiskyvykkyyttä? KJY:n henkilöstöjohtamisen kehittämispäivät 2010 Soili Saikkonen, kehittämispäällikkö, Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5)

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5) PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA 4.4.2016 1(5) Tulevaisuuden kunta, Parlamentaarisen työryhmän työsuunnitelma 2016 Valtiovarainministeriö asetti 18.12.2015 parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta-hankkeen

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä

Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Avoin työyhteisö osana yrityksen kehittämistä Jukka Pekka Sorvisto Sofor Oy 26.5.2011 1 Organisaation haasteet Tiedotus ja kommunikaatio ei toimi työntekijöiden ja johdon välillä Kehitystyö ja päätökset

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI

TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI TULOKSET MAASEUTUVERKOSTON SÄHKÖINEN KYSELY JA VERKOSTOANALYYSI MAASEUTUVERKOSTOYKSIKÖN TOIMINTA Maaseutuverkostoyksikön tuoma lisäarvo (2008 vs. 2012) OSA-ALUEEN KESKIARVO Kansainvälistymisen tuki 2,9

Lisätiedot

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen

1 Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Teknisen ja ympäristötoimen mittareiden laatiminen Liikenneväyliä ja yleisiä alueita koskeva mittariprojekti Päijät-Hämeen kunnissa PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PAKETTI Kuntien palvelurakenteiden kehittämisprojekti

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä

Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä TEM ja aluetieto Tutkimuksen agenda maakuntauudistuksen kynnyksellä 1.12.2016 Ohjelma 12.00 Tervetuloa! Johdattelu iltapäivän ohjelmaan Ajankohtaista aluetiedon saralta Hanna-Maria Urjankangas, TEM 12.20

Lisätiedot

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta

Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Paperista bittiin oivalluksia hankepolun varrelta Innopark Programmes Oy, Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna, info@innopark.fi Taitto: Mainostoimisto Precis Oy Paino: Kopijyvä Oy Tähän vihkoseen on koottu

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN

ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Business Arena 10 ASKELMERKKIÄ TULOKSELLISEEN HANKEVIESTINTÄÄN Opas hankkeiden tuloskortin hyödyntämiseen versio 6/2014 Business Arena Hankkeiden tuloskortti on rakennerahastohankkeiden parissa toimivien

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin

VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2. 12.2.2015 /Minna Rajalin VERKKOVÄLITTEINEN VERTAISMENTOROINTI JÄRJESTÖTYÖN TUEKSI EMESSI2 12.2.2015 /Minna Rajalin EMESSI2 11/2013 11/2015 Tavoite: edistää verkossa tapahtuvan vertaismentoroinnin avulla järjestötyöntekijöiden

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region

Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region KESKIMAA 90 VUOTTA Supporting the contribution of higher education institutions to regional development: Case Jyväskylä region OECD/IMHE 2006 ESITYKSEN RAKENNE 1. Hankkeen tarkoitus ja toteutus 2. OECD:n

Lisätiedot

YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014

YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014 YHDEN JÄTE ON TOISEN RAAKA-AINETTA Biotalouden asiantuntijatyöskentely 28.2.2014 Aikataulu 12.00 Tervetuloa 12.10 Biotalouden määritelmä ja rajaus 12.45 Biotalouden nykytila 13.30 Biotalouden megatrendit

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä

työvälineenä Työsuojelutoimijoiden verkostotapaaminen, Eeva Penttilä Sosiaalinen media verkoston työvälineenä Mitä on sosiaalinen media? Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 EVIVA Ennaltaehkäisevä virikkeellinen vapaa-aika TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo Tavoite ja päämäärä... 2 EVIVA toimintaohjelman hallinto... 2 Päätoimenpiteet 2015... 2 Arviointi ja seuranta

Lisätiedot

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM

JulkICTLab Eteneminen 2015. 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab Eteneminen 2015 4.3.2015 Mikael Vakkari, VM JulkICTLab lyhyesti Kokoaa yhteen julkisen hallinnon eri projektien kehittämistoimintaa Edistää palveluiden kehittämistä ja referenssitoteutusten

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Media- alan uusi strategia

Media- alan uusi strategia Mediapolis Matchmaking 5.6.2014 Media- alan uusi strategia Maria Niiniharju Business Development Manager Idean Enterprises Oy Erilaistumisen aikakausi on alkanut Asiakkaiden arki, sisällöntuotanto, sisällön

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Henna Nurminen Hankkeen esittely

Henna Nurminen Hankkeen esittely Henna Nurminen 1.4.2016 Hankkeen esittely Perustiedot Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten yhdessä toteuttama ESR-hanke Tiimi (paikkakunta): Projektipäällikkö Henna Nurminen (Rovaniemi) Projektikoordinaattori

Lisätiedot

Huippuostajia ympäristöpalveluihin

Huippuostajia ympäristöpalveluihin Huippuostajia ympäristöpalveluihin Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Tekes Piia Moilanen 28.8.2013 www.tekes.fi/huippuostajat Agenda o ELY:jen ympäristöpalveluhankinnat Ylijohtaja

Lisätiedot