Kainuun ennakointihanke Ulkoinen arviointi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihanke Ulkoinen arviointi

2 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista 5 I MATKA JA TULOKSET 6 Lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle 6 Hankkeen matka 7 Hankkeen vaikutusketju 8 Hankkeen aikana toteutettuja kokeiluja 9 Esimerkki tulevaisuustyöskentelystä: biotalousfoorumi 10 II ARVIOINTIA JA REAGOINTIA 11 ReFo 2014 ja 2015 ennakointityön itsearviointi - havainnot ja tulkinta 11 Esimerkillistä reagointia 11 Jälkiviisaus: mikä olisi voinut mennä paremmin? 12 Ennakointityön omistajuus kolme vaihtoehtoa 14 III TULEVAISUUS: HANKKEEN JÄLKEEN 15 Ennakointiverkosto 15 Ennakointiverkoston joustava toiminta 16 Esimerkki verkoston vetäjien työnkuvasta 17 Esimerkki ennakoinnin vuosikellosta - verkoston yhteinen toiminta 18 Tarvittavat resurssit 19 Ennakointi osaksi päätöksentekoa 20 Kertaus suosituksista toiminalle ja ehdotus vastuutahoista 21 Viestinnällisiä toimenpide-ehdotuksia 22

3 Johdanto Kainuun ennakointihankkeen ulkoinen arviointi toteutettiin huhti-kesäkuussa Arvioinnin toteutus perustui osallistavaan lähestymistapaan, johon kuului selvitysten lisäksi työpaja hankkeen keskeisille toimijoille. Arviointi rakentui vaiheittain ja avoimesti hankeen asiantuntijoiden osallistuessa työhön rinnallamme. Arvioinnin tavoite oli ennen kaikkea sparrata ja konsultoida Kainuulaisia ennakointityön jatkamiseksi hankevaiheen jälkeen. Haluamme esittää lämpimät kiitokset hankehenkilöstölle, Anu ja Mari, rakentavasta, avoimesta ja heittäytyvästä yhteistyöstä. Samoin kiitämme myös muita eri työvaiheisiin osallistuneita. Jyväskylässä Seija Kiiskilä, Futures Garden Toni Pienonen, Business Arena Oy

4 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa Ennakointiyhteistyön koordinaatio Hanke on toiminut ennakointi- ja seurantaryhmän -kokoonkutsujana -agendan luojana -organisoijana -dokumentoijana Hanke on tuottanut kirjallisen ennakointiyhteistyön kuvauksen. Hanke on myös järjestänyt aiheesta koulutuksia sekä teemallisia selvityksiä. On onnistuneesti synnytetty säännöllinen ja systemaattinen kokoontuminen ja toiminnan kehittäminen. Kysymys: kuinka verkostoa johdetaan jatkossa ja miten ennakointiosaamisen vahvistamista jatketaan? Yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon Hankkeessa on joukkoistettu ja järjestetty foorumeita, joita on käytetty Kainuu-ohjelman valmistelussa - hyvinvointifoorumi - biotalousfoorumi - tulevaisuusfoorumit - tulevaisuuskatsaukset On vahvasti edistetty alueen toimijoille laveasti suunnattua Kainuun tulevaisuuskeskustelu. Ratkaiseva kysymys: kuinka hyvin saadaan jatkossa osaksi maakuntaohjelma- ja aluekehitystyötä? Vuorovaikutuksen muodot ja työkalut Hanke on kokeillut ja rakentanut uusia vuorovaikutuksen muotoja ja työkaluja kuiskintaa.fi uutiskirjeet wiki-työtila some-työkalut avoimuuden periaate kokoustekniikat On luotu kustannustehokkaasti toimiva sivusto, joka on verkoston työkalu ennakointitiedon viestinnässä. Siihen on yhdistetty some-kanavat. Haastettu verkosto uudenlaisiin ja avoimiin työskentelytapoihin eri menetelmillä. Kysymys: taipuuko kulttuuri, riittäkö rohkeus ja osaaminen?

5 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista Aihe / suositus toimenpiteeksi Vastuutaho ENNAKOINTIYHTEISTYÖN KOORDINAATIO Organisoidaan ennakointiverkosto uuden idean pohjalta, nimetään verkostovetäjät Kainuun liitto Verkoston toiminnan johtaminen: ennakointiverkoston vetovastuu parityöskentelynä ReFo-itsearvioinnin toistaminen vuosittain (seuraavan kerran kevät 2016) Verkostovetäjät Ennakointitiimi YHTEYS MAAKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Vuosikello ja toiminnan linjausten hyväksyminen maakunnan yhteistyöryhmässä Vastuut selkeästi näkyviin ennakointisopimuksiin Resursseista sopiminen ja päättäminen Ennakointi osana kehittämishankkeiden hakua, valintaa ja seurantaa Tulevaisuusfoorumit, vuosittain Skenaarioiden seuranta Kainuun liitto Verkostovetäjät Maakuntahallitus Kainuun liitto, ELY-keskus Ennakointitiimi Kainuun liitto, ELY-keskus, ennakointitiimi VUOROVAIKUTUKSEN MUODOT JA TYÖKALUT Organisaatioiden sisäisen ennakointityön selkiyttäminen Vahvistetaan asiantuntijoiden ennakoivaa työotetta: Kuinka minä tuotan ja käytän ennakointitietoa? Ennakointitiimi Kukin verkoston organisaatio Tilanteen mukaan nousevien aktiiviryhmien salliminen, rohkaisu ja tukeminen osana verkostoa Verkostovetäjät & ennakointitiimi Luontevan paikan ja muodon luominen yritysten osallistuminen verkoston toimintaan Toteutetaan viestinnälliset toimenpiteet Tulevaisuuskatsausten laatiminen Trendianalyysin toistaminen osana biotalousfoorumin toimintaa ja strategian seuraaminen. Verkostovetäjät ja ennakointitiimi Ennakointitiimi Ennakointitiimi Biotalousfoorumin vetäjä

6 I MATKA JA TULOKSET Lähtökohdat hankkeen toteuttamiselle Kansallinen konteksti Suomalainen alueellinen ennakointityö sai maakunnissa vauhtia 2010 voimaan tulleen aluekehityslain myötä, jolla roolitettiin maakuntaliittojen ja ELY-keskusten ennakointitehtäviä. Koordinaatiovastuu alueen ennakointityöstä määriteltiin maakuntaliitoille. Suomessa oli tehty ennakointia jo tätä ennen, mutta se oli usein perustunut lähinnä koulutus- ja työvoimatarveennakointiin (KESU ja TKTT-prosessit). Aluekehityslain myötä toimintaa on alettu koordinoida ja ennakointi on monipuolistunut. On havaittavissa vaihe, jossa julkissektorin ennakointitoimintaan halutaan ja tarvitaan nykyistä vahvemmin mukaan yrityksiä. Tämä tarkoittaa myös siirtymistä organisaatio- ja lainsäädäntölähtöisestä ennakoinnista asiakaslähtöiseen ennakointiin. Ennakoinnin vaikuttavuus syntyy siitä, että ennakointia käytetään osana organisaatioiden ja yritysten päätöksentekoa. Näitä toimintamalleja pohditaan eri maakunnissa parhaillaan. Myös Työ- ja elinkeinoministeriö on kiinnostunut siitä, miten alueiden ennakointityö toimii ja kuinka se tukee ennakoivan rakennemuutoksen toimintatapaa (ERM) ja osaltaan parantaa alueen resilienssikykyä. Tähän liittyvä selvitys on käynnissä parhaillaan ja valmistuu syksyllä Kainuun konteksti Verrattuna muuhun Suomeen, Kainuussa ennakointi näyttää olleen koulutustarve-ennakointia laaja-alaisempaa. Muun muassa 2000-luvun alussa Kainuun hallintokokeilun strategiaryhmää edistettiin ennakointiin keskittyneellä TYLSÄ-ryhmällä. Maakunnallinen toimintatapa oli kuitenkin jäsentymätöntä. Tähän haluttiin muutos vuonna 2013 käynnistyneellä ennakointihankkeella. Kainuun ennakointihankkeen tarkoitus oli luoda pysyvä, ilman hankerahoitusta toimiva ennakoinnin maakunnallinen toimintatapa. Alkuperäinen hankesuunnitelma korosti online-ennakointiportaalin rakentamista, mutta hankkeen toiminnan painopiste keskittyi yhteisen toimintatavan rakentamiseen. Päätös tuottaa portaali omatekoisesti itse mahdollisti tämän.

7 Hankkeen matka

8 Hankkeen vaikutusketju TARVE PANOKSET TUOTOKSET Luoda ennakointityön koordinoitu toimintamalli ja ennakointiportaali Projektipäällikkö ja -suunnittelija, ennakointiverkosto*, ostopalvelut Ennakoivan työotteen koulutukset, tulevaisuusfoorumit & teemakohtaiset foorumit, kuiskintaa.fi & Kuiskintaa-profiilit somessa, selvitykset, uutiskirjeet & tulevaisuuskatsaukset, ennakointiverkosto & ennakointitiimi, ennakointiyhteistyön kuvaukset, wiki-työtila TULOKSET Prosessi: ennakointiverkoston toiminta Ennakoiva ote ja päätöksenteko: ymmärrys ennakoinnista, teemakohtainen ennakointi, jossa pilotoitu tulevaisuustyöskentelyn malli (biotalous ja hyvinvointi) Tapahtumat: tulevaisuusfoorumi ja teemakohtaiset foorumit yhteiseen keskusteluun Kuiskintaa.fi -portaali toiminnassa Viestintä: portaalin kautta sekä FB ja Twitter, tulevaisuuskatsaus, tiedon jalostaminen VAIKUTUKSET Hankkeen vaikutukset tulevat nähtäville pidemmällä aikavälillä. Niiden toteutumiseen vaikuttaa toimijoiden sitoutuminen yhdessä luotuun toimintatapaan. Ideaalitilanteessa tämä tarkoittaa: Ennakointia arvostetaan ja se on luonteva osa kainuulaista aluekehittämistä. Toimintaa johdetaan systemaattisesti ja sitä kehitetään. Ennakointi tukee strategiatyötä alueella, seuduilla ja organisaatioissa. Kainuun tulevaisuuskeskustelua käydään avoimissa verkostoissa sekä tilaisuuksissa että sosiaalisen median kanavissa. Nämä rikastavat ajatuksia ja luovat yhteistä tulevaisuuskuvaa.

9 Hankkeen aikana toteutettuja kokeiluja Mitä kokeiltiin? Miksi kokeilu järjestettiin? Mitä haluttiin testata? Mitä kokeilusta opittiin? Miten viemme jatkoon? / Miksi emme jatka kokeilua? Avoimuuden periaate ja DIY (do it yourself) - asenne Materiaalit avoimesti jakoon. Hankitaan osaamista itselle tehtävän loppuun saattamiseksi. Haluttiin testata löytyykö verkoston asiantuntijoilta rohkeutta avata keskustelua ja tietoa. Avoimuus on alueellisen ennakoinnin lähtökohta. DIY-asenteella merkittävä vaikutus projektin kokonaiskulkuun ja kärjen löytämiseen. Sivuston tekeminen ohjannut projektihenkilöstön työtä ja ostopalvelujen hankintaa oikeisiin asioihin. Rohkeutta on. Oltava tieto olemassa olevien henkilöiden osaamisesta ja resursseista, jotta tiedetään mitä tehdään itse ja mihin tarvitaan ostopalveluja. Ennakointiyht eistyön kuvaus Tavoitteena kirjallinen, organisaatioiden johtoryhmissä käsitelty kuvaus yhteistyöstä, osallistumisesta alueelliseen ennakointiin. Keskustelua herättänyt sopimus-termi. Yhtä mieltä siitä, että asiat hyvä kuvata. Pakottaa miettimään yhteistyötä konkreettisesti ja edistää sitoutumista. Suositellaan asioiden ylöskirjaamista ja vastuiden jakamista. Luodaan arjen ennakointipalikka osaksi jokaisen asiantuntijan roolia - Kuinka minä tuotan ja hyödynnän ennakointitietoa? SOME kanavat: Facebook, Twitter, Yammer Tavoitteena joukkoistaa ihmisiä tulevaisuuskeskusteluun ja toimia tiedotusvälineenä portaalin päivityksistä. Kohderyhmänä kuka tahansa Kainuun tulevaisuudesta kiinnostunut. Yleisesti käytettyjä työkaluja. FB ja twitter oleellinen osa kuiskintaa-sivuston elävyyttä. SOME toimii sekä markkinointikanavana, että työkaluna tiedon hakuun ja jakamiseen. Yammeriin ei ollut hankehenkilöstöä laajempaa osallistumista. Säilytetään FB ja Twitter kuiskintaa - kanavat. Yammer-tiimien käyttöön, ei toimi näin löyhän verkoston työkaluna. Suositus: Some-tiimin ylläpitäjille suljettu ryhmä keskinäiseen yhteydenpitoon. FB ja twitterin eron selkiyttäminen. #kuiskintaa kaikkien (laaja yleisö) yhteiseksi tavaksi kertoa ennakoinnista ja tehdä sitä. Uutiskirje Alun perin ajatuksena oli tehdä uutiskirjeestä Kainuun ennakointityön työkalu laajalle yleisölle, joka säännöllisesti syöttää tietoa aiheista. Suhteellisen pian kävi selväksi, että resursointia uutiskirjeen tuottamiseen ei ole. Alun kokeilujen jälkeen uutiskirjettä on käytetty hankkeen tiedotusvälineenä, joskin pyritty aina jotain yhteisestä ennakointityöstä (ns. muuta kuin hankeasiaa) nostamaan esille. Kohderyhmänä on toiminut laajasti julkinen sektori, päättäjät, asiantuntijat, yhdistyksiä ja elinkeinoelämän puolelta elinkeinoyhtiöiden hallitusten jäsenet. Resursointia uutiskirjeen tuottamiseen ei jatkossa ole, säännöllinen pienimuotoinen viestintä tehokkaampaa. Tulevaisuuskatsaukset Ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa Kainuu ohjelmaan voisi olla katsauksen laadinta: tilanne, miltä tulevaisuus näyttää, mitä toimenpiteitä tarvitaan. Siirtymistä valmistelluista kokouksista keskusteluun ja yhteisen käsityksen luomiseen. Ennakointi- ja seurantaverkoston tuotos liittyen Kainuun ohjelmaan. Näkyvä tuotos tulevaisuuskeskustelusta. Kytketään osaksi maakunnallista päätöksentekoa (maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitys syksyisin) Katsaus täydentää muuta tilastopainotteista raportointia ja sisältää esimerkiksi laadittujen skenaarioiden seurantaa ja muuta laadullista tulevaisuustietoa, jota voidaan käyttää toiminnan suunnittelussa. Sovitaan osaksi maakuntaohjelman seurantaa. kuiskintaa.fi -portaalin tuottaminen itse Kuiskintaa.fi -sivuston julkaisujärjestelmä - asennettu Webhotelliin. Julkaisujärjestelmä ilmainen, kustannukset syntyvät webhotellista ja teemasta jonka hinta n. 30 euroa. Testattiin voiko verkkosivun tehdä omalla työpanoksella ja avoimeen lähdekoodiin perustuvalla tekniikalla. Artikkelikirjoituksina myös mm. seminaarikoonnit ja kutsut. Kuvien hankinta Creative Commons -lisenssin valokuvapankeista. Onnistunut valinta, helppo käyttää sekä ylläpitäjälle, että sisällöntuottajille. Perinteisten kuvapankkien kuvat liian kiiltokuvamaisia, haluttiin Kainuuseen sopivaa kuvitusta. Kuvia on nykypäivänä todella paljon saatavilla ja niiden käyttäminen on helppoa. Suositellaan käyttämään ja kehittämään sivustoa valmiin konseptin pohjalta - esim. ulkoasuteemat. Suositellaan käyttämään CC-lisensoituja kuvia. Rohkaistava raportoimaan sivuston kautta tms. Suositus: selkeät aikataulutus ja kirjoitusvastuut, markkinoidaan alustaa jokaisen kainuulaisen aluekehittäjän asiantuntijakanavana.

10 Esimerkki tulevaisuustyöskentelystä: biotalousfoorumi 1. ASIANTUNTIJAPUHEENVUORO Tulevaisuustyöskentelyä alusti Sitran asiantuntija tulevaisuuden mahdollisuuksista biotaloudessa ja käsitteiden avaaminen. 2. SWOT-ANALYYSI Laadittiin SWOT-analyysi viidelle biotalousalan osa-alueelle. Pohjana hyödynnettiin kansallisen biotalousalan SWOT-analyysia. 3. TRENDIANALYYSI Tehtiin trendianalyysi, jonka avulla tunnistettiin toimintaympäristöön vaikuttavia muutostekijoitä. Analyysia syvennettiin rakentamalla merkityspuita ja tekemällä PESTE-analyysi. 4. TOIVOTTAVA TULEVAISUUSKUVA JA KEHITTÄMISLINJAUKSET Laadittiin Tulevaisuuskuva 2020 tilanteesta, johon halutaan päästä. Huomioitiin sen toteutumista vauhdittavat ja hidastavat tekijät. Tämän pohjalta laadittiin kehittämislinjaukset. 5. BIOTALOUDEN ALUEVAIKUTUS SELVITYS Tilattiin asiantuntijaselvitys strategiatyön tueksi. 6. BIOTALOUSSTRATEGIA Määritellään tavoitteet ja toimenpiteet. Hyväksytään maakuntahallituksessa ja aletaan toteuttaa. Huomioitavaa jatkossa: Kokonaisuutena työskentelyprosessi on ehjä kokonaisuus, joka sai mukaan motivoituneita osallistujia. Kritiikkiä on esitetty jonkin verran siitä, miksi lähdettiin liikkeelle tulevaisuustyöskentelystä ja kuinka paljon siihen kannattaa käyttää aikaa. Tämä on kuitenkin se vaihe, jonka pitäisi auttaa näkemään uusia ja erilaisia vaihtoehtoja riittävän kauas tulevaisuuteen. Prosessin alussa ei ollut vielä täysin selvää, että lopputuote on oma strategia, joka viedään hyväksyttäväksi maakuntahallintoon. Ennen työskentelyn aloittamista on syytä sopia, miksi tulevaisuustyöskentely tehdään. Lopputuloksena ei aina välttämättä ole strategia, mutta sen merkitys on oltava selkeä. Oleellista on, että työskentelyn tulosta seurataan. Tässä tapauksessa strategiaan kirjataan myös mittarit ja vastuutahot ja sen toteuttamista seurataan esim. foorumityöskentelyn kautta. Tällöin voi liittää mukaan uuden trendianalyysin, jolloin nähdään se, onko strategia tulevaisuuskestävä muuttuvassa ympäristössä. Ulkopuolisten asiantuntijoiden ja selitysten käyttö tuo uusia näkökulmia, mutta niiden käyttö ja laajuus kannattaa pohtia kokonaisuutena - milloin on tarpeen ja kuinka resursoidaan?

11 II ARVIOINTIA JA REAGOINTIA ReFo 2014 ja 2015 ennakointityön itsearviointi - havainnot ja tulkinta Kainuussa on tehty hankkeen toiminnan aikana kaksi ennakointityön itsearviointia ReFo-työkalua hyödyntämällä. Tämä itsearviointi antaa osviittaa hankkeen vaikutuksista ja tuloksista. Arviointi on tehty ennakointi- ja seurantaryhmässä. ReFo-työkalu* on kehitetty yhteistyössä kuuden maakunnan kanssa. Alueen ennakointia itsearvioidaan asteikolla 30 osatekijän suhteen, jotka on ryhmitelty kahdeksaan kokonaisuuteen. Ensimmäinen arviointi toteutettiin Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmän toimesta alkuvuodesta Helmikuun 2015 arviointi tapahtui osana Työ- ja elinkeinoministeriön Alueellista ennakointia älykkäästi -työpajakierrosta. Vuoden 2014 lähtötasoon verrattuna vastaajat arvioivat, että tilanne on pysynyt samana kuuden ja parantunut 23 osatekijän suhteen. ReFo-vastaukset tukevat arvioinnin yhteydessä kerättyjä näkemyksiä, että hankkeen toimenpiteiden tuloksena on parannettu ennakoinnin toimintakulttuuria, koordinaatiota ja organisoitumista sekä erityisesti osallistamista ja joukkoistamista alueella. Heikentyneeksi hankkeen aikana arvioidaan yksi kohta: ennakointityölle on olemassa rahoitus ja sen kustannusten jaosta ja jatkuvuudesta on sovittu. Tämä on hankkeen loppupuolella odotettu tulos, kun resurssien vähenemisestä ollaan tietoisia. Eniten parantuneet ennakoinnin osatekijät hankkeen aikana: ++ arvostus ++ vastuu hyödyntämisestä kaikilla ++ menetelmäkoulutus ++ sähköiset välineet ja some ++ eri osallistumistavat mahdollisia ++ järjestetään työpajoja ja tilaisuuksia Esimerkillistä reagointia Ennakointiyhteistyön koordinaatio: hanke kirkasti tavoitetta Hanke nähtiin alussa resurssina ennakointiportaalin rakentamiseen ja sisällöntuottamiseen. Tavoite muutettiin toimintatavan rakentamiseen, jossa portaali on vain yksi työkalu. Portaalin tuottaminen hankkeen omin voimin ilman ostopalvelua teki mahdolliseksi näkökulman muuttamisen ja vapautti resursseja muuhun käyttöön. Itse toteutettu Wordpress-pohjainen portaali on helposti muutettavissa rakenteen ja sisältöjen osalta. Yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon: hanke on laventanut ennakoinnin merkitystä ja yhteistyötä Käsitystä ennakoinnista laajennettiin sekä sisällön, menetelmien että osallistamisen näkökulmista. Aluksi oli tarkoitus, että esimerkiksi koulutuksia olisi järjestetty vain ennakointiryhmän jäsenille, mutta ne avattiin jokaiselle sidosryhmän jäsenelle. Tulevaisuusajattelu ja ennakointi on osa kaikkia työtehtäviä ja strategiatyön väline. Ryhmästä verkostoksi näkemys on kasvanut hankkeen edetessä.

12 Vuorovaikutuksen muodot ja työkalut: hanke on toiminut kokeilukulttuurin edelläkävijänä Hankkeessa on pelottomasti kokeiltu uusia ja erilaisia työskentelymenetelmiä ja haastettu sitä kautta toimijoiden perinteisiä työskentelytapoja. Tätä on tukenut projektipäällikön ja suunnittelijan työparityöskentely, jolloin on mahdollista saada tukea omalle työskentelylle. Jälkiviisaus: mikä olisi voinut mennä paremmin? MIKSI ENNAKOIDAAN? Onko Kainuun ennakointitoimijoille muodostunut yhteinen ja jaettu käsitys siitä, miksi alueellista ennakointia tehdään ja mikä sen merkitys on. Tässä on nähdäksemme vielä paljon tekemistä. Esimerkiksi: Kainuun hankekehittäminen on erillään ennakoinnista vaikka rakennerahasto- ja maaseuturahastohankkeet ovat keskeinen instrumentti, jolla aluekehittämistä toteutetaan. Miten hankkeiden haku, valinta, toiminta ja seuranta liittyvät ennakointiin jatkossa Kainuu-ohjelman pohjaksi laadittujen skenaarioiden hyödyntäminen ja jatkuva tulevaisuustyö on hataraa. Miten määriteltyjen reimareiden seuranta tehdään? MITEN TÄMÄ KOSKEE MINUA? Kainuulaisten toimijoiden arjen ennakointi on vasta kehittymisvaiheessa. Kukin toimija tarvitsee vahvemmin oman keinoja ja ohjeistusta siihen kuinka hän voi omassa työssään tuottaa ja hyödyntää ennakointitietoa. Hankkeessa järjestetyt ennakoivan työotteen koulutukset ovat olleet avaus tälle. Työn vieminen kuhunkin organisaatioon vie aikaa. Asiakas (yritykset, elinkeinoelämä ja kansalaiset) ovat erillään alueellisesta ennakoinnista. Hankkeen varsinainen rooli ei ollut heihin kohdistuvissa toimenpiteissä, mutta tämä täytyy jatkossa korjata sillä asiakkaan tuominen keskiöön antaa arjen ennakoinnille merkityksen. Hankesuunnitelmassa oli mainittu yrityksille suunnattu ennakointikoulutus, mutta sitä ei toteutettu. Ennakointi ilman substanssia on turhaa. Ennakoinnissa tuotettu tieto on muotoiltava ja esitettävä tiiviisti, selkokielisesti ja havainnollisesti. Perinteisten raporttien aika on ohi. Hanke on näyttänyt tässä mallia, mutta se on omaksuttava laajemmin käyttöön. MITEN TOIMITAAN? Hankkeen lähtötilanne oli hieman erilainen kuin todellinen tarve: Hankkeella haettiin pääasiassa resurssia portaalin rakentamiseen, mutta hankkeen projektihenkilöstö reagoi ja käänsi suunnan

13 aitoon tarpeeseen eli toimintamallin rakentamiseen. Onnistuttiinko tässä, ymmärsivätkö kaikki oikeasti tämän? Pysyvää toimintatavan rakentaminen oli hankesuunnitelman keskeinen asia. Sitä on käsitelty koko hankkeen ajan, mutta eri toimijoiden roolit vaikuttavat edelleen epäselviltä. Tähän on saattanut vaikuttaa mm. hankkeen emo-organisaationa toimineen Kainuun liiton sisäinen organisoituminen ja käymistila, mutta epäselvyys henkilöistä ja resursseista on ratkaistava. Maakunnan organisaatioiden on otettava kantaa, missä määrin henkilötyöpäiviä sekä budjettia edes karkealla tasolla toimintaan voidaan osoittaa. Ennakointi- ja seurantaverkosto on koottu edustuksellisesti. Kaikille ennakointitiimin ja -verkoston jäsenille ennakointi ja mitä se tarkoittaa omalle työkuvalle tai -tehtäville ei vielä ole kovin selvä. Osa on heistä joutunut mukaan virallisen roolin vuoksi, ei omasta kiinnostuksesta aihetta kohtaan. Tämä vaikuttaa sitoutumiseen. OLIVATKO TAVOITTEET REALISTISIA? Hanke on esimerkillisesti toteuttanut erilaisia kokeiluja ja tämän hyvä toimintatavan tulisi olla jokaisen hankkeen piirre. Kokeilukulttuuri syntyi hankkeen matkan aikana. Kokeiluja ei kuitenkaan ole seurattu tai jatkettu riittävän jämäkästi, jotta ne olisi saatu parhaalla mahdollisella tavalla hyödynnettyä. Liian monta samanaikaista kokeilua voi olla liian raskasta kokeiluihin osallistuville. Toisaalta hankeen pituus on lyhyt, jolloin kaikki vaikutukset eivät näy hankkeen aikana. Voidaankin kysyä, kuinka realistisia odotukset tämän pituiselle hankkeelle olivat nimenomaan toimintatapaan liittyvien kysymysten osalta. Hankkeella ei varsinaisesti ole riittävää mandaattia toteuttaa suuria muutoksia - omassa organisaatiossa tai muista organisaatioista puhumattakaan. Tämä haastaa ennakointiverkoston pysyvät jäsenet viemään muutoksia eteenpäin omissa organisaatioissaan. Kuinka hyvin tämä tapahtui? Toiminnallinen prosessikuvaus pystytään laatimaan, mutta ennakoinnin sisäistäminen ja ennakointikulttuurin syntyminen vievät aikaa. Tämä vaatii jatkossa edelleen toiminnan johtamista.

14 Ennakointityön omistajuus kolme vaihtoehtoa Projektipäällikkö, maakuntaliitto vai koko verkosto? Mikäli toimintatavan rakentaminen henkilöityy projektipäällikköön ja tiedontuotanto jää pääasiallisesti hänen vastuulleen, hankkeen päättyessä toiminta lopahtaa. Ennakointi on ulkoistettu. Jos toiminta taas rakentuu hallinnoivan organisaatioiden lähtökohdista, on vaarana, että toiminta on suppeaa ja siihen ei sitouduta. Kun toiminta rakennetaan alusta pitäen verkostomaisesti ja sitä täydennetään ostopalveluilla toiminta voi jatkuu ns. normaalina työnä hankkeen jälkeen. Tällöin ennakoinnin merkitys liittyy tiivisti alueen päätöksentekoon ja kunkin organisaation perustehtävään. Projektihenkilöstön rooli on toimia yhteisövalmentajana, joka voi poistua toiminnasta kehittämisvaiheen jälkeen. Ratkaisevaa on, että verkoston toimintaa edelleen johdetaan ja kehitetään eteenpäin ottamalla käyttöön uusia työkaluja. Verkoston johtajuus ei tarkoita sitä, että maakuntaliitto alueellisen ennakoinnin koordinoijana määrittelee ennakoinnin sisällöt. Tulevaisuuskeskustelun on oltava avointa. Verkostomaisessa työtavassa ennakointiportaali toimii yhteistyön työkaluna. Sen rakentamista ei kannata ulkoistaa, sillä portaalin on myös joustavasti mukauduttava muuttuviin tarpeisiin. *ERM= Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistellaan uutta ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) toimintatapaa. Toimintatavan tavoitteena on vähentää aluetalouden ja työllisyyden muutoksen haitallisia vaikutuksia ennakoimalla elinkeinorakenteen muutoksia. Tässä yhteydessä on käyty aluekierros ja tarkastelun kohteena on ollut mm. alueellinen verkostona tehtävä ennakointityö.

15 III TULEVAISUUS: HANKKEEN JÄLKEEN Ennakointiverkosto ENNAKOINTIVERKOSTON ERI TASOT Kainuun ennakointiverkosto voisi muodostua eri tason toimijoista: ytimessä vaikuttavasta verkostovetäjät -työparista ja ennakointitiimistä sekä laajemmasta ennakointiverkostosta, johon sitoudutaan tiiviimmin tilannekohtaisesti. Ennakointitiimi (jäsenet nimettyjä tehtävään) Verkostovetäjät: Kaksi henkeä (Kainuun liiton edustaja + joku toinen), jotka vastaavat ennakointitiimin toiminnasta. Ennakointitiimi: Henkilöt nimettyjä tehtävään, edustavat eri organisaatioita. Tiimi vastaa alueellisen ennakointityön yhteisen prosessin käytännön toteutuksesta ja siitä, että keskeinen tieto kulkee eteenpäin omiin organisaatioihin ja päinvastoin. Tiimi vastaa säännöllisestä materiaalin tuottamisesta eri sosiaalisen median kanaviin. Ennakointitiimi on mukana tulevaisuuskatsauksien laatimisessa. Ennakointitiimin toiminnan linjaukset hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmässä, jolloin toiminnalla on suora yhteys maakunnan päätöksentekoon. Ennakointiverkosto (jäsenet mukana omasta halustaan) Ennakointiverkosto jäsenet: Ennakointiverkosto on avoin verkosto kaikille Kainuun tulevaisuudesta kiinnostuneille. Sen toimintaan voi osallistua eri tavoin ja erilaisella aktiivisuudella oman kiinnostuksen ja tilanteen mukaan. Ennakointiverkosto generoi ajatuksia ja siitä nousee esiin tarpeen mukaan aktiiveja tekijöitä toimenpiteiden toteuttajiksi. Verkoston jäsenet tuottavat tietoa esimerkiksi kuiskintaa.fi -kirjoituksina tai #kuiskintaa twiitteinä. Ennakointiverkoston aktiivit: Jäseniä, jotka aktivoituvat hetkellisesti toimimaan tarpeen ja tilanteen mukaan. Osallistuvat esimerkiksi tulevaisuusfoorumin toteutukseen, tulevaisuuskatsausten laadintaan tai erilaisten teemaryhmien toimintaan.

16 Ennakointiverkoston joustava toiminta Alueelliseen ennakointityöhön osallistuminen tulee sallia eri tavoilla. Verkoston toiminnan pitää sallia tarpeen mukaan aktiiveiksi nousevien ryhmien organisoituminen yksilöiden kiinnostuksen pohjalta - ei organisaatiopohjalta (siirtyminen ulkokehältä sisäkehälle ja takaisin). Yhteisen alueellisen ennakointityön tulee olla tunnustettua ja sillä on selkeä rooli. Tällainen toiminta edellyttää sitä, että ydinprosessi on selkeä, johdettu ja sillä on paikkansa maakunnallisessa kehittämisessä. Tätä kautta aktiiviryhmien tuottamalla tiedolle tai toimenpiteille löytyy kiinnittymispinta alueen kehittämiseen ja rakennemuutoksen hallintaan. Tulevaisuuden työn tekemisen tavat muuttuvat ja ennakointityötä tekevien soisi kulkevan eturintamassa. Lue lisää esim.

17 Esimerkki verkostonvetäjien työnkuvasta Ehdotamme, että verkostonvetäjät toimivat yhdessä työparina. He eivät ole johtajia perinteisessä mielessä, vaan sillanrakentajia ja kuraattoreita, jotka tuovat yhteen sekä henkilöt että erilaista tietopohjaa. Vetäjien vastuulla on luoda yhteinen suunta ja tehdä verkostossa tapahtuvat toimenpiteet, tulokset ja voimavarat näkyväksi sekä yhdistellä niitä yhteisön hyödynnettäväksi.

18 Esimerkki ennakoinnin vuosikellosta - verkoston yhteinen toiminta

19 Tarvittavat resurssit 2-2 = 37 Henkilöresurssit VERKOSTO JATKAA PROJEKTIHENKILÖSTÖN ALOITTAMAA TYÖTÄ -työ jakautuu useille eri henkilöille verkoston organisaatioissa > osaksi päivittäistä työtä Noin /v = Ylläpito ja kehittäminen Esimerkki työaikatarve päiviä Työpajat (noin 30 hlöä) Foorumi (noin 100 hlöä) Portaalin ylläpito/v Koulutukset (1 pv) Selvitykset Yllä oleva esimerkki perustuu hankkeen arvioon nykyisestä resurssitarpeesta. Ratkaistava kuinka rahoitetaan: Kainuun liitto ennakointityön koordinoijana vai yhteisesti eri organisaatioilta kerättävästä budjetista.

20 Ennakointi osaksi päätöksentekoa Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) ennakointitiimin linjausten hyväksyjänä ennakointitiimin toiminnan linjaukset hyväksytään maakunnan yhteistyöryhmässä, jolloin toiminnalla on suora yhteys maakunnan päätöksentekoon. Tulevaisuusfoorumi (keväisin) maakunnan yhteinen tilaisuus Teemakohtaiset foorumit (tarpeen mukaan) esimerkiksi: biotalous, matkailu ja palvelut, hyvinvointi, kaivannaisteollisuus, teknologiateollisuus voidaan järjestää muun muassa aiheita käsittelevien hankkeiden toimesta, jotka ottavat ennakoinnin yhdeksi osioiksi Maakuntaohjelman seuranta ja ennakointi Ennakointi- ja seurantaraportointi: Toistuu kaksi kertaa vuodessa, taustalla Tilastokeskukselta kerättävät suhdannetiedot ja valikoitujen indikaattoreiden kehitys. Pääasiallinen kohderyhmä: viranomaiset ja päättäjät. Tulevaisuuskatsaukset: Täydentävät ennakointi- ja seurantaraportointia. Mahdollisesti teemoitettuja. Ilmestyvät keväällä ja syksyisin. Pohjustavat sekä pohjautuvat Tulevaisuusfoorumeiden sisältöihin ja tuloksiin. Pääasiallinen kohderyhmä: kuntapäättäjät, organisaatioiden asiantuntijat, suuri yleisö. Voidaan toteuttaa esimerkiksi kokoamalla useita erillisiä artikkeleita yhteen, näin tietoa saadaan säännöllisesti ulos pieninä palasina. kuiskinta.fi -sivusto toimii yhtenä julkaisualustana Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitys (syksyisin) Tulevaisuusfoorumi syöttää näkemyksiä aihioita, teemoja ja hankeideoita Organisaatioiden omat strategiaprosessit KAMK: strategiaprosessin lopputuleman lisäys kuiskintaa.fi -sivustolle, uudet alkavat hankkeet jotka tavalla tai toisella liittyvät ennakointiin ELY:n valtakunnallinen uusi strategiakausi 2016, syksyn 2015 strategiset tulossopimukset Koulutustarpeen ennakointi Kehittämishankkeiden haku, valinta ja seuranta / tulosten levitys Kuinka ennakointitietoa sekä tilaisuuksia hyödynnetään hankkeiden hakemisessa, valinnassa ja tulosten seuraamisessa / levittämisessä ESR / EAKR Maaseuturahasto Tekes

21 Kertaus suosituksista toiminalle ja ehdotus vastuutahoista Aihe / suositus toimenpiteeksi Vastuutaho ENNAKOINTIYHTEISTYÖN KOORDINAATIO Organisoidaan ennakointiverkosto uuden idean pohjalta, nimetään verkostovetäjät Kainuun liitto Verkoston toiminnan johtaminen: ennakointiverkoston vetovastuu parityöskentelynä Verkostovetäjät ReFo-itsearvioinnin toistaminen vuosittain (seuraavan kerran kevät 2016) Ennakointitiimi YHTEYS MAAKUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON Vuosikello ja toiminnan linjausten hyväksyminen maakunnan yhteistyöryhmässä Kainuun liitto Vastuut selkeästi näkyviin ennakointisopimuksiin Resursseista sopiminen ja päättäminen (kalvo 23) Ennakointi osana kehittämishankkeiden hakua, valintaa ja seurantaa Tulevaisuusfoorumit, vuosittain Verkostovetäjät Maakuntahallitus Kainuun liitto, ELY-keskus Ennakointitiimi Skenaarioiden seuranta Kainuun liitto, ELY-keskus, ennakointitiimi VUOROVAIKUTUKSEN MUODOT JA TYÖKALUT Organisaatioiden sisäisen ennakointityön selkiyttäminen Ennakointitiimi Vahvistetaan asiantuntijoiden ennakoivaa työotetta: Kuinka minä tuotan ja käytän ennakointitietoa? (kalvot 25-26) Kukin verkoston organisaatio Tilanteen mukaan nousevien aktiiviryhmien salliminen, rohkaisu ja tukeminen osana verkostoa Verkostovetäjät & ennakointitiimi Luontevan paikan ja muodon luominen yritysten osallistuminen verkoston toimintaan Verkostovetäjät ja ennakointitiimi Toteutetaan viestinnälliset toimenpiteet (kalvot 28-29) Tulevaisuuskatsausten laatiminen Ennakointitiimi Ennakointitiimi Trendianalyysin toistaminen osana biotalousfoorumin toimintaa ja strategian seuraaminen. Biotalousfoorumin vetäjä

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Kainuun ennakoinnin toimintamallit

Kainuun ennakoinnin toimintamallit Kainuun ennakoinnin toimintamallit Ennakointiseminaari: Kolmitasoisesti ennakoiva Suomi Tampere 10.3.2016 Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto Esityksen pääkohdat: Kainuun ennakoinnin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 11.3.2016 Alue-ennakointi Pirkanmaalla Pirkanmaan alue-ennakoinnin lyhyt historia Hankkeita, organisaatiokohtaista ennakointi, mallinnusyrityksiä

Lisätiedot

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan Tulevaisuusfoorumi 2011 Marko Mäkinen Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote Tulevaisuuden luonne Lähestymistapa SOPEUTTAVA ELI REAKTIIVINEN SUHTAUTUMINEN

Lisätiedot

Yhdessä ennakoiden tulevaisuuteen. Keski-Suomi-ennakoi hankkeen arviointi , JAMK

Yhdessä ennakoiden tulevaisuuteen. Keski-Suomi-ennakoi hankkeen arviointi , JAMK Yhdessä ennakoiden tulevaisuuteen Keski-Suomi-ennakoi hankkeen arviointi 28.5.2013, JAMK Hanke on ollut erinomainen - se on saanut toimijat yhteen ja tekemään yhdessä maakunnan eteen! Esimerkillistä ennakointia

Lisätiedot

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla 2010 Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Ennakoinnin haasteita Hajanaisuus, koordinaation ja yhteisten foorumien puute, niukka resursointi, jaksollisuus

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013 30.4.2015 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa

Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Tulevaisuustyötä ja ennakointia valtioneuvostossa Erityisasiantuntija Kaisa Oksanen Politiikka-analyysiyksikkö Valtioneuvoston kanslia kaisa.oksanen@vnk.fi Hallituksen tulevaisuustyö Vaikuttava kaksivaiheinen

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.11.2016 Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen

toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen Jyväskylä 12.3.2008 Keskustelua vapaaehtoistoiminnasta ja yleishyödyllisyydestä YTT Juha Heikkala Yhdistyksen / järjestön toiminnan suunnittelu, johtaminen ja kehittäminen STRATEGINEN SUUNNITTELU Strategia:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä. Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia

Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä. Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia Asiantuntijarinkien toiminta Helmikuun alussa 3 rinkiä asiantuntijoiden keskinäisen tiedon ja näkemysten

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ. Toiminnan kehittäminen Katinen

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ. Toiminnan kehittäminen Katinen KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ Toiminnan kehittäminen Katinen 14. 15.1.2010 MAAKUNTAOHJELMAN 2007-10 ARVIOINTI Strategian tarkoituksena kirkastaa ja selkiyttää tarvitaan selkeämpiä valintoja Maakuntaohjelmat

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Yhteenveto työpajojen keskusteluista

Yhteenveto työpajojen keskusteluista Yhteenveto työpajojen keskusteluista Työpajoissa käsiteltiin seuraavia sisältöjä: 1. Tiedontuotanto 2. Viestintä 3. Digihankkeet 4. Lähtötason määrittely Työpajoille 1 ja 2 esitettiin kysymys, mikä SOSTEn

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

Pilkahdus-toimintamalli 2015

Pilkahdus-toimintamalli 2015 Pilkahdus-toimintamalli 2015 Pirkanmaalaisen tulevaisuustyön (tai ennakoinnin) yhteistoiminnan periaatteet I. Toimintamallilla palvellaan ensisijaisesti pirkanmaalaisia toimijoita näiden tulevaisuustiedon

Lisätiedot

Keski-Suomi ennakoi.

Keski-Suomi ennakoi. Keski-Suomi ennakoi. Ennakointi ei ole tulevaisuuden ennustamista, koska tulevaisuus on aina avoin ja myös arvaamaton. Tulevaisuutta on mahdotonta suunnitella tarkkaan, mutta voimme luoda erilaisia vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla

ForeMassi Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla ForeMassi 2011 2013 Osaamisen ennakointi hyvinvointi- ja turvallisuusalalla Miksi? Mitä? Miten? Laurea/CoFi-tiimi yliopettaja Tarja Meristö tutkija Jukka Laitinen tutkija Hanna Tuohimaa Avausseminaari

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto

Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi. Satakuntaliitto Alueiden resilienssin eli muutosjoustavuuden arviointi Satakuntaliitto 26.4.2016 Resilienssi on tunnistettu keskeiseksi menestystekijäksi - muutosjoustavat alueet menestyvät Satakuntaan on laadittu uusi

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi Pirkanmaalla.

Alueellinen ennakointi Pirkanmaalla. Alueellinen ennakointi Pirkanmaalla anniina.heinikangas@pirkanmaa.fi Jokainen on ennakoija Arjen ennakoija Satunnainen ennakoija Ammattimainen ennakoija Tulevaisuuden tutkija Kuva: Hokkanen, Kiiskilä &

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista

Opistojohtaminen muutoksessa hanke. Kansanopiston kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hanke Kansanopiston kehittämissuunnitelma Tiivistelmä kehittämissuunnitelman laatimisen tukiaineistoista Opistojohtaminen muutoksessa hankkeessa ryhmä kansanopistoja laati

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Pirkanmaan ennakointipalvelu alue-ennakoinnin kehittämishankkeen (2009 2013) ulkoinen arviointi Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Arviointi- ja koulutusyksikkö Sari Pitkänen ja Kimmo Terävä

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.

Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta. Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9. Joensuun seudun tuleva elinkeino-ohjelma uudella tavalla kohti tulevaisuutta Valtuusto- ja yrittäjäseminaari Jarmo Kauppinen, JOSEK Oy 5.9.2017 Johdanto Valtuustokausittain laadittu Joensuun (kaupunki)seudun

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto

Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto Marko Mäkinen Pirkanmaan liitto Ennakoinnin peruskysymyksiä Tiedon tarpeet: Miksi? Ilmiöt: Mitä? Toimijat: Kenelle? Tiedon kokoaminen, tietolähteet: Mistä? Kuka? Osallistaminen: Ketkä? Miten? Tiedon jalostaminen:

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE

Avoimesti ja yhdessä. Oma Hämeen viestintäsuunnitelma päivitetty, hyväksytty / VATE Avoimesti ja yhdessä Oma Hämeen viestintäsuunnitelma 2016 2019 päivitetty, hyväksytty 24.11.2017 / VATE Sisältö 1. Viestintä maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelun tukena... 2 2. Viestinnän tavoitteet

Lisätiedot

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus

Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Metsäalan ennakointityön ohjausvaikutus Saija Miina & Anssi Niskanen 19.8.2009, maa- ja metsätalousministeriö Mikä oli Metsäalan tulevaisuusfoorumi 2003 2008? Tavoite ja tehtävä Omat tulevaisuusselvitykset

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.2.2017 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuusfoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6. Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.2017 Uuden maakunnan aluekehitystehtäviä 1/2 Strateginen

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat

Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi. Sote-tietopohja-hankkeen työpajat Asiakkuudet ja tavoitteet kirkkaiksi Sote-tietopohja-hankkeen työpajat 14.6.2017 26.10.2015 1 Kevään workshopit Sote-tietopohjan läpileikkaavia teemoja ja keskeisiä sisältöjä työstetään yhteisillä työpajoilla,

Lisätiedot

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto

Esimiestyö muutoksessa - oppimisverkosto Esimiestyö Kevan Kaari-työpaja & Kunteko2020 14.4.2016 Helsinki, Paasitorni Oppimisverkosto Open space työskentelyn tulokset Kokemuksia verkostoista: olen ollut Hyödyllisissä verkostoissa Hyödyttömissä

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Ennakoinnin asiantuntijaryhmien evästys. Koulutustarpeet

Ennakoinnin asiantuntijaryhmien evästys. Koulutustarpeet Ennakoinnin asiantuntijaryhmien evästys Koulutustarpeet Tulevaisuus/ennakointityön tasot Organisaatiorajat ylittävä yhteinen tulevaisuustyö Henkilökohtainen tulevaisuuspohdinta Jäsentyneet tulevaisuuskuvat

Lisätiedot

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista.

Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista ja heikkouksista. Päivän ohjelma. 7:30 Aamiainen 8:30 Hyvän aamun aloitus. Mieli ja keho auki. 8:40 Tervetuloa! 8:45 Johtoryhmätyöskentelyä. Yrityksen juoksevat asiat. Lyhyt keskustelu nykyisen yrityskulttuurin vahvuuksista

Lisätiedot

Maakuntahallituksen työn arviointilomake

Maakuntahallituksen työn arviointilomake Mh 10.11.2008, Liite nro: 1 Maakuntahallituksen työn arviointilomake Henkilökohtainen arviointi hallitustyöskentelystä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Ympyröikää mielestänne sopivin vastausvaihtoehto.

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi

Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Valtakunnallinen AlueAvain Hanketoiminnan ihanuus ja kurjuus 27.10.2015 Marja Tuomi Päivän ohjelmasta Projektin elinkaari Ideasta suunnitteluun Käynnistämisen haasteet Suunnitelmasta toteutukseen Palautteen

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Digi Office: tehtävät, toimintamalli ja resursointi

Digi Office: tehtävät, toimintamalli ja resursointi Digi Office: tehtävät, toimintamalli ja resursointi 17.6.2016 Julkisen hallinnon ICT-osasto Digi Office, missio, tehtävät ja toiminnan pohja Miksi teemme? Digi Officen missiona on ihminen palveluiden kehityksen

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin

Elinikäinen ohjaus. Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin Elinikäinen ohjaus Keskisuomalaisia askelmerkkejä eteenpäin 27.11.2012 Tästä on hyvä jatkaa Maakunnallinen ohjauksen kehittämisryhmä Syntyi OpinOven strategiaryhmän pohjalta MYR:n OSAT työryhmän alatyöryhmä

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sirpa projektipäällikkö TÄSTÄ ON KYSYMYS - Kompetenssit tänään: A B C... kunta- ja palvelurakenne Y ja Z ja? sukupolvi työurien jatkaminen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia

Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Hyviä käytänteitä ja kokemuksia Eväitä ryhmäkeskusteluun ja yhteenvedot ryhmäkeskusteluista E+ kumppanuushankkeiden aloituskoulutus 17.9.2015 Keskustelua ryhmissä 1. Hyvän hankekokouksen järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere

Tervetuloa! Hankehelmet Cocktails 20.5.2014 Teerenpeli, Tampere Tervetuloa Hankehelmet Cocktails Teerenpeli, Tampere Tuloksellista viestintää Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija ESR-koordinaatioryhmä Keski-Suomen ELY-keskus Ketkä ovat homman takana? Päättyneellä ohjelmakaudella

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5)

PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA (5) PÄIVITTYVÄ TYÖSUUNNITELMA 4.4.2016 1(5) Tulevaisuuden kunta, Parlamentaarisen työryhmän työsuunnitelma 2016 Valtiovarainministeriö asetti 18.12.2015 parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunta-hankkeen

Lisätiedot