Kainuun ennakointihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ennakointihanke"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma

2 Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin toimintamalli... 5 Ennakoiva työote ja verkostot... 6 Ennakointiportaali... 7 Työsuunnitelma... 8 Tiedotus ja hyvät käytännöt Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma... 11

3 Tiivistelmä Hankkeen tavoitteena on 1. luoda ennakointitoimintaan osallistuvien maakunnan toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintamalli 2. vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa 3. rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali Ennakoinnin toimintamalli. Hankkeessa kootaan ja sovitetaan yhteen maakunnan toimijoiden tekemää ennakointityötä määrittämällä yhdessä organisaatioiden kanssa kunkin rooli ja vastuu yhteisessä ennakointityössä. Hanke suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ennakointi - ja seurantaryhmän kanssa kaksi tulevaisuusfoorumia vuoden 2014 aikana. Foorumit toteutetaan yhteistyössä maakunnan toimivien teemoittaisten foorumin kanssa niin, että ne kytkeytyvät maakunnalliseen päätöksentekoon (maakuntaohjelman laatimiseen). Hankkeen loppuvaiheessa toimintamallin kehittämiskohteiden määrittämiseksi ja resurssoinnin varmistamiseksi tehdään sisäinen itsearviointi, sidosryhmäarviointi sekä ulkopuolinen arviointi. Ennakoiva työote ja verkostot. Hanke kilpailuttaa ja tilaa ennakointi- ja seurantaryhmälle, hankkeen toimijoille ja maakunnan keskeisille kehittäjätahoille suunnatun ennakoivan työotteen koulutuksen (osallistujia noin 30). Ennakoivaa työotetta päätöksenteossa ja eri toimijoiden päätöksenteon samansuuntaisuutta tuetaan tietojohtamisen mukaisesti keskittymällä tulevaisuutta koskevan tiedon tuotannossa maakuntastrategian painopisteiden seurantaan ja tulevaisuuden kehityksen ennakointiin. Hankkeessa vahvistetaan Kainuun maakuntarajat ylittävää yhteistyötä kartoittamalla ja osallistumalla kotimaassa ja ulkomailla järjestettäviin ennakoinnin tai tulevaisuuden tutkimuksen seminaareihin. Ennakointiportaali. Hankkeessa rakennetaan ennakointiportaali. Hanke laatii tarvemäärittelyn julkaisujärjestelmän vaadittavista ominaisuuksista, valitsee sopivan julkaisujärjestelmän ja valitsee kilpailutuksen kautta toteuttajan, joka vastaa sivuston pystyttämisestä palvelimelle. Hankehenkilöstö vastaa sivuston teknisestä rakentamisesta. Hankkeessa kootaan yhteen ennakointiportaalin suunnittelutyöryhmä, joka vastaa sivuston sisällön tuottamisesta. Ennakointiportaaliin kootaan monipuolisesti sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa. Ennakointiportaalin ylläpitäjille tilataan informaatiomuotoilun koulutus ja kartoitetaan ja testataan erilaisia mahdollisuuksia tiedon visualisoimiseen. Hankkeessa tilataan määritellyistä toimialoista niiden kehitystä kuvaavat ennakointikatsaukset. Katsaukset laaditaan ennakointi- ja seurantaryhmän kunkin alan vastuuviranomaisen ja hankkeen yhteistyönä. Hankkeessa järjestetään projektihenkilöstölle opintomatka johonkin maakuntaan tai maakuntiin, jossa tai joissa ennakointiportaali on rakennettu ja sitä hyödynnetään systemaattisesti. Ennakointiportaalin sivuston teknisestä ylläpidosta hankkeen päätyttyä vastaa Kainuun liitto. Hankkeen tuloksena 1. Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella. 2. Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ennakointiosaaminen Kainuussa vahvistuvat. 3. Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat.

4 Tausta ja tarve Ennakointitiedon koordinoinnin sekä yhteistyöhön perustuvan ennakoinnin maakunnallisen toimintamallin vahvistamisen tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Globaalit megatrendit vaikuttavat suoraan ja välillisesti alueilla toimivien yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiin ja menestykseen. Ennakointitiedon käyttö päätöksenteossa ja suunnittelussa on välttämätöntä. Sähköisen tiedonvälityksen kehittyessä ja avoimuuden lisääntyessä ennakointitietoa on olemassa ja käytettävissä runsaasti esim. erilaisten avoimien ja maksullisten Internetin tietopalvelimien kautta. Ongelmana on, että tieto on hajallaan eikä se ole nopeasti päätöksenteon ja suunnittelun taustatietona käytettävissä. Kainuussa on selkeä tarve ennakointityön koordinoidulle toimintamallille ja ennakointiportaalille. Ennakointiin ryhdytään usein, koska halutaan taustatietoa yksittäisen päätöksen tekemiseen. Hanke muuttaa tätä toimintatapaa. Hankkeessa luotavan ennakoinnin toimintamallin sekä ennakointiportaalin avulla ennakointityössä mukana olevilla ja muilla maakunnan toimijoilla on systemaattinen, koordinoitu tapa tehdä ennakointiyhteistyötä, suunnata eri organisaatioiden ja tahojen päätöksentekoa samaan suuntaan sekä yhteinen tietovaranto, jonne tuotetaan yhdessä monipuolista ennakointitietoa päätöksenteon ja suunnittelun perustaksi. Ennakointihankkeen tuloksena syntyvän ennakoinnin toimintamallin avulla ennakointiportaalia käytetään ja ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Hankkeella tuotetaan määrällistä ennakointitietoa joistakin aluekehittämisen kannalta relevanteista prosesseista, esim. muuttoliikkeestä tai maakunnan avaintoimialojen kehityksestä. Kainuun liitossa käytössä olevan Hemaasu-mallin avulla on ennakoitu maakunnan väestön, työpaikkojen ja työllisten kehitystä. Tässä hankkeessa ennakoidaan tarkemmin (laadullista ennakointia) joidenkin maakunnan kehityksen kannalta olennaisten prosessien tulevaa kehitystä foorumityöskentelyn avulla. Projektin tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Maakunnassa ennakointia tekevien henkilöiden ja Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten näkemyksiä on hyödynnetty hankkeen valmistelussa. Myös muissa maakunnissa on toteutettu vastaavia ennakointihankkeita ja rakennettu ennakointiportaaleja. Näistä saatuja kokemuksia hyödynnetään Kainuun ennakointihankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointi Kainuussa -hanke toteutettiin vuosina ja myös se osoitti selvän tarpeen systemaattiselle ennakoinnin toimintamallille ja ennakointiportaalille.

5 Organisoituminen Hankkeen sisällön suunnittelusta, hankesuunnitelman ja budjetin valmistelusta on vastannut Kainuun liitto. Sisällön suunnitteluun osallistui myös Kainuun ELY-keskus. Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä on kommentoinut alustavaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen projektipäällikkö on tarkentanut hankesuunnitelmaa ja laatinut kuukausitasoisen työsuunnitelman hankkeen toteuttamisesta. Projektin ohjausryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot: ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kajaanin yliopistokeskus Kajaanin ammattikorkeakoulu Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun toisen asteen koulutus Kainuun kunnat Hankkeen toteuttaja on Kainuun liitto ja rahoittaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää: projektipäällikkö ja projektisuunnittelija. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen toimeenpanosta sekä erityisesti ennakointiin liittyvän verkostoitumisen ja foorumityöskentelyn organisoinnista. Projektisuunnittelija vastaa erityisesti ennakointiportaalin rakentamisen koordinoinnista sekä hankkeen taloushallinnosta. Projektihenkilöstön käytännön työn tuesta vastaa ennakointi- ja seurantaryhmä. Kohderyhmät Hanke toimii Kainuun maakunnan alueella. Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä taustaorganisaatioineen sekä projektin toimenpiteisiin osallistuvat kainuulaiset yritykset. Ennakoinnin toimintamallissa on mukana yrityksiä, jotka tuottavat tietoa osaamis- ja työvoimatarpeiden kehityksestä ja jonka tuottamaa tietoa yritykset voivat hyödyntää. Projektin tuloksia voivat hyödyntää mm. Kainuun kunnat, Kainuun kansanedustajat, luottamushenkilöt kunnissa ja maakuntahallinnossa sekä oppilaitosten oppilaan ohjaajat. Päätöksenteon laadun parantuessa projektin tuloksista hyötyvät välillisesti maakunnan asukkaat. Tuotettavaa ennakointitietoa voivat hyödyntää nuoret, opiskelijat ja muut asukkaat tulevaisuuden suunnitelmia tehdessään. Samoin ennakointitieto palvelee yritysten ja kuntien tulevaisuuden suunnittelua.

6 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen, toisiinsa limittyvään toimenpidekokonaisuuteen: ennakoinnin toimintamalli, ennakoiva työote ja verkostot ja ennakointiportaali. Ennakoinnin toimintamalli TAVOITE Kainuussa on toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintamalli TULOS Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella Ennakoinnin toimintamalli tarkoittaa sitä, että Kainuun maakunnassa on eri toimijoiden kesken sovittu tapa jolla yhteistyötä alueellisessa ennakoinnissa tehdään. Yhteistyöhön osallistuvien tahojen rooli ja vastuu alueellisessa ennakoinnissa on määritelty. Kainuun ennakointimallissa ennakointi- ja seurantaryhmä koordinoi eri organisaatioiden tekemää ennakointityötä kokonaisuudeksi ja vastaa toimintamallin edelleen kehittämisestä maakunnassa. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on nimetty verkostovetäjä. Ennakoinnin toimintamalli kytkeytyy osaksi maakunnallista päätöksentekoa siten, että ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa maakunnalliseen päätöksentekoon on sovittu. Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen kehittämistyön tehokkuutta poistamalla päällekkäistä työtä koordinoimalla eri tahojen tekemää ennakointityötä yhteen. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Maakunnan toimijoiden ennakointityö sovitetaan yhteen ennakointi- ja seurantaryhmän kautta. Kartoitetaan jäsenorganisaatioiden ennakointityö ja tiedontuotanto, sovitaan yhteistyön muodoista ja kootaan ne yhteiseksi ennakoinnin vuosikelloksi. Ennakointi- ja seurantaryhmän tehtävä ja yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon määritellään. 2. Määritellyistä toimialoista järjestetään kaksi laadullisen ennakoinnin menetelmiä hyödyntävää tulevaisuusfoorumia. Hankehenkilöstö suunnittelee tulevaisuusfoorumit yhdessä ennakointi- ja seurantaryhmän kanssa. 3. Hankkeessa järjestetään projektihenkilöstölle opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille tai kansainväliseen konferenssiin. 4. Hankkeen toimeenpanon viimeisen vuoden aikana tehdään ulkopuolisen arvioitsijan kilpailuttaminen ja valinta sekä toteutetaan hankkeen ulkopuolinen arviointi. Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan myös itsearviointityöpajat ja laajempi sidosryhmäkysely. Ulkopuolisessa arvioinnissa ja itsearvioinnissa pohditaan hankkeen aikana rakennetun ennakoinnin toimintamallin hyviä ja huonoja käytäntöjä jatkokehittämisen tueksi.

7 Ennakoiva työote ja verkostot TAVOITE Vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa. TULOS Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ennakointiosaaminen Kainuussa vahvistuvat. Ennakoiva työote tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Ennakoivalla työotteella on läheinen yhteys tietojohtamiseen. Ennakointi ja tulevaisuuspohdinta kuuluvat jokaiselle, sitä ei voi ulkoistaa tai antaa vain joidenkin tehtäväksi. Aluekehittämisen kontekstissa tämä tarkoittaa etenkin sitä, että päätöksenteolla on yhteys maakunnan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä suuntaavaan maakuntastrategiaan Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta päätöksenteon laatu ja päätösten osuvuus paranevat. Yksi ennakoinnin ala on kuntien kehitys (mkl. kuntatalous), mikä parantaa kuntien mahdollisuuksia proaktiiviseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Ennakoivaan työotteeseen kuuluu että tulevaisuutta pohditaan yhdessä muiden kanssa oman organisaation sisällä ja etenkin myös organisaatiorajojen yli. Tämä on tärkeää, jotta eri toimijat tekevät toisiaan tukevia, samansuuntaisia päätöksiä. Maakunnassa toimivat erilaiset asiantuntijaryhmät (ml. hankkeet) otetaan mukaan ennakointiyhteistyöhön (tulevaisuusfoorumien järjestäminen ja ennakointitiedon, etenkin tulkinnan tuottaminen). Myös ylimaakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen on tärkeää. Päätöksenteossa hyödynnettävän ennakointitiedon on oltava monipuolista, laadullista ja määrällistä sekä eri aluetasot ja aikajänteet huomioivaa. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Hanke kilpailuttaa ja tilaa hankkeen toimijoille ja maakunnan keskeisille kehittäjätahoille suunnatun ennakointiin liittyvän koulutuksen (osallistujia noin 30). Järjestetään lisäksi laajemmalle toimijajoukolle suunnattu kevyempi koulutustilaisuus ennakoivasta työotteesta. 2. Osallistetaan maakunnan erilaisia asiantuntijaryhmiä (ml. hankkeet) ennakointitiedon tuottamiseen. 3. Kartoitetaan erilaisia ylimaakunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyön muotoja ja tahoja (ml. sosiaalisen median hyödyntäminen).

8 Ennakointiportaali TAVOITE Rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali. TULOS Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat. Ennakointitiedon yhteinen tuottaminen maakunnan yhteiseen ennakointiportaaliin on tärkeä osa maakunnan ennakointimallia. Portaali on sekä Kainuussa tuotettavan tai Kainuuta koskevan ennakointitiedon tietopankki että vuorovaikutteisen ja osallistavan keskustelun foorumi. Portaaliin kootaan ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten taustaorganisaatioiden tuottamaa tietoa sekä esim. tietoa maakuntaohjelmaprosessissa järjestettävistä foorumeista. Erityishuomiota kiinnitetään tiedon valintaan, tulkintaan ja esitystapaan. Tietojohtamisen periaatteiden mukaisesti portaaliin sijoitettavassa tiedossa keskitytään maakuntastrategian keskeisten tavoitteiden kehityksen seurantaan ja tulevan kehityksen ennakointiin. Tämän tuloksena suunnitelmien, ohjelmien ja päätösten kestävään kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia kyetään ennakoimaan paremmin. Ennakointiportaalin teknisestä ylläpidosta hankkeen päätyttyä vastaa Kainuun liitto. Sisällöllisestä päivittämisestä vastaavat ennakointi- ja seurantaryhmän taustaorganisaatiot. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Hanke kilpailuttaa ja toteuttaa ennakointiportaalin teknisen rakentamisen sekä ennakointiportaalin käyttökoulutuksen. 2. Määritellyistä toimialoista tilataan niiden tulevaa kehitystä kuvaavat ennakointikatsaukset. Katsaukset laaditaan ennakointi- ja seurantaryhmän kunkin alan vastuuviranomaisen ja hankkeen yhteistyönä. 3. Portaalin sisältö rakennetaan yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän ja portaalin suunnittelutyöryhmän kanssa. 4. Ennakointiportaalin ylläpitäjille järjestetään osallistuminen informaatiomuotoilun koulutukseen.

9 Työsuunnitelma Toimenpiteet jakaantuvat hankkeen toimeenpanon aikana hankekausittain alustavasti seuraavasti: Marras- joulukuu 2013: Pohjatyötä Marraskuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakoiva työote ja verkostot Ennakointiportaali Tilastokeskuksen tilaisuus. Muut (hankehallinto, viestintä) Hankesuunnitelman tarkentaminen Joulukuu Ennakointi- ja seurantaryhmän toiminnan kehittämisen suunnitelma Verkoston kokoaminen (spostilista) Uutiskirje I sisällön hahmottelu Ennakointitiedon tarvekyselyn suunnittelu Ennakointiportaalin sisällön suunnittelu aloitus. Teknisen toteutuksen tarvemäärittely ja valinta. Opintomatka maakuntaan/maakuntiin, joissa portaali on käytössä (EMMAhankkeen päätösseminaari ) Ohjausryhmän kokous I Hankesuunnitelman hyväksyminen Uutiskirjepalvelutarjoajan kriteerien määrittely ja valinta Facebook-sivu Kainuun ennakointiyhteistyölle Hanke-esittelyn tekeminen Tammi-kesä/heinäkuu 2014: Verkostojen ja tiedon kokoamista Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakointi ja seurantaryhmän kokous I (ennakoitavat toimialat, kuvaukset organisaatioiden ennakointityöstä, tulevaisuusfoorumin suunnittelu) Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous II Ennakoiva työote ja verkostot Painopisteeksi asiantuntijaryhmät ja hanketoimijat. Ennakoivan työotteen koulutuksen tarjouspyyntö & kilpailutus Uutiskirje I Kyselyt ennakointitiedon tarpeesta, tietoa hankkeesta ja ajankohtaista) Alueellisen ennakoinnin seminaari Rovaniemellä Ennakointiportaali Ennakointitiedon tarve kysely sidosryhmille Teknisen toteutuksen kilpailutus. Ennakointiportaalin teknisen rakentamisen aloittaminen Ennakoitavat toimialat selvitykset kilpailutus Muut (hankehallinto, viestintä) Tiedote sidosryhmille uutiskirjeen ohessa Uutiskirje I Tiedote medialle Ohjausryhmän kokous II Raportointi Huhtikuu Toukokuu Tulevaisuusfoorumi I Ennakoivan työotteen koulutus osa I Kesäkuu Heinäkuu Future Infinite & Tulevaisuuden tutkimuksen seminaari Helsingissä Ennakoitavat toimialat selvitykset valmiit Ennakointiportaalin 1.0 versio valmis Uutiskirje II sisällön suunnittelu Uutiskirje II

10 Elo-joulukuu 2014: Koulutusta ja viimeistelyä Ennakoinnin toimintamalli Ennakoiva työote ja verkostot Painopisteeksi ennakointiportaalin loppukäyttäjät. Ennakointiportaali Muut (hankehallinto, viestintä) Elokuu Ennakointi- ja seurantaryhmä: Tulevaisuusfoorumi II suunnittelu, ennakointikuvaukset Ennakointiportaalin käyttökoulutuksen toteuttamistavan valinta Syyskuu Ennakointiportaalin käyttökoulutus Lokakuu Tulevaisuusfoorumi II Informaatiomuotoilun koulutuksen toteuttajan valinta ja kilpailutus Marraskuu Ulkopuolisen arvioinnin Ennakoivan työotteen Informaatiomuotoilun toteuttajan kilpailutus koulutus osa II koulutus Joulukuu Ulkopuolisen arvioinnin toteuttajan valinta Ennakoivan työotteen laajemman koulutustilaisuuden suunnittelu Ohjausryhmän kokous III Raportointi Uutiskirje III Tammi-huhtikuu 2015: Arviointia ja eteenpäin katsomista Tammikuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakointi- ja seurantaryhmän itsearviointi työpaja Ennakoiva työote ja verkostot Sidosryhmäarviointi, verkkokysely Helmikuu Ulkopuolinen arviointi Ennakoivan työotteen laajempi koulutustilaisuus Ennakointiportaali Muut (hankehallinto, viestintä) Hankehenkilöstön itsearviointi Uutiskirje IV Ohjausryhmän kokous IV Maaliskuu Huhtikuu Ennakointi- ja seurantaryhmän sparraus Arviointitilaisuus ja hankkeen päätösseminaari + yhteisen ennakointityön aloittajaiset Alueellisen ennakoinnin seminaari Raportointi Hankkeen loppuraportti (taitettu) Ohjausryhmän kokous V Uutiskirje V (arvioinnin tulokset, hyvät käytännöt) Raportointi

11 Tiedotus ja hyvät käytännöt Tiedotus tukee hankkeen ydintoimintaa eli tiedonvälitystä, ja siihen kiinnitetään erityishuomioita. Keskeisenä tavoitteena on eri organisaatioiden ennakointityön yhteensovittaminen ja nykyistä systemaattisempi koordinointi ja ajantasaisen tiedon saatavilla olemisen varmistaminen. Yhtenä tiedonvälitystä tukevana välineenä toimii eri tahojen ennakointityötä tekeviä henkilöitä yhteen kokoava ennakointiportaali. Ennakointihankkeen tuottama ja kokoama tieto pidetään laajalti hyödynnettävissä ja materiaali säilytetään ja portaalia ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Ennakointiin liittyvää aineistoa, tietoa ja uutiskirjeitä kootaan ennakointiportaaliin. Sosiaalista mediaa hyödynnetään hankkeen tiedotuksessa. Hyviä käytäntöjä kootaan ennakointiportaaliin ja niistä tiedotetaan mm. uutiskirjeillä. Ennakointi- ja seurantaryhmä tiedottaa hyvistä käytännöistä omissa verkostoissaan. Hanke itsessään (ennakointiportaali ja ennakoinnin toimintamalli) on hyvä käytäntö. Maakunnan ennakointitiedon tuottajat ja käyttäjät sitoutuvat portaalin ylläpitoon ja käyttöön. Ennakoinnin toimintamalli vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja alueen sosiaalista pääomaa. Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan Kainuun liiton tiloissa asianmukaisella tavalla. Viestinnän tavoitteet Viestinnän kohderyhmät Viestinnän vastuut Viestinnän välineet Markkinointimateriaali Viestinnän tavoitteena on välittää tietoa hankkeen toimenpiteistä, mutta myös sisällöllisistä ennakoinnin ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on tietoa välittämällä osallistamalla (kyselyt jne.) sitouttaa maakunnan eri tahot yhteistyöhön. Samat kuin hankkeen kohderyhmät: hankkeen ohjausryhmän ja ennakointi- ja seurantaryhmän taustaorganisaatioiden lisäksi mm. Kainuun kunnat, Kainuun kansanedustajat, luottamushenkilöt kunnissa ja maakuntahallinnossa sekä oppilaitosten oppilaan ohjaajat. Lisäksi yrittäjäyhdistykset ja kauppakamari, järjestöt. Hankehenkilöstö vastaa hankeviestinnästä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet vastaavat omissa verkostoissaan viestin viemisestä eteenpäin. Uutiskirjeet (noin 5 kpl) Facebook (jatkuvaa) Twitter (jatkuvaa) Sähköpostit (tarvittaessa, foorumit) Tiedotteet (tarvittaessa, foorumit, portaali) Esittelyt sidosryhmille (syksy 2015) Visualisoidut koosteet väliporteista Loppuraportti, koonti Kainuun ennakointimallista Markkinointimateriaaliin laitetaan Kainuun ennakointiportaalin osoite ja toiselle puolelle vaadittavat EU-logot.

12 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vuosina ovat kokonaisuudessaan seuraavanlaiset: Taulukko 1. Hankkeen kustannusarvio 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset 5. Muut kustannukset 6. Välilliset kustannukset 7. Arvonlisävero 24% Yhteensä Flat rate 17 % Yhteensä Rahoitettavat kustannukset yht Ely, ESR rahoitus 85% Kainuun liitto, oma rahoitus Rahoitusta haetaan Flat rate -malliin perustuen, jolloin välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä (17 % palkkakustannuksista), ei eritellä projektisuunnitelmassa eikä maksatushakemuksessa. Arvonlisävero ei ole mukana rahoitettavissa kustannuksissa, koska Kainuun liitossa arvonlisävero ei jää organisaation kirjanpitoon kustannukseksi.

13 Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset: Taulukko 2. Kustannukset projektikirjanpitoon Kustannukset projektikirjanpitoon Rahoitettavat kustannukset 2. Henkilöstökustannukset Projektipäällikkö Projektisuunnittelija Palvelujen ostot Ennakointiportaali (sis. portaalin käyttökoulutuksen) Ennakointifoorumityöskentely Luento- ja asiantuntijapalkkiot Koulutukset ( 2 koulutuskokonaisuutta) Tilastoaineistot ja selvitykset Ulkopuolinen arviointi tiedotus, markkinointi muut palv. ostot ALV 24% Flatrate osuus 17 % hlö.kustannuksista Flat rate:n (17%) mukaan korvattavat kustannukset 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Atk, puhelimet ym Toimistotarvikkeet Kahvitukset ym Matkakustannukset kotimaa ulkomaa Muut kustannukset tilavuokrat Välilliset kustannukset puhelin sähkö 0 vesi 0 siivous 0 henkilöstöhallinto 0 tietohallinto Flat rate korvattavat kustannukset yhteensä (ilman alv) Yhteensä (ilman ALV) hlökust + palv.ostot Flatrate osuus 17 % hlö.kustannuksista Rahoitettavat kustannukset yhteensä ESR KL

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA Veli-Pekka Laukkanen Kehitysjohtaja 12.2.2013 Tavoitteena OSUVA ennakointi: Työelämään osuva, alueellisesti verkostoitunut koulutuksen sekä kehittämis-

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Hanke-esittely Kevät 2012

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Kainuun ennakoinnin toimintamallit

Kainuun ennakoinnin toimintamallit Kainuun ennakoinnin toimintamallit Ennakointiseminaari: Kolmitasoisesti ennakoiva Suomi Tampere 10.3.2016 Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto Esityksen pääkohdat: Kainuun ennakoinnin

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta kevään 2014

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. 16.9 Sanna Kopra KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 16.9 Sanna Kopra Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi esitetään Kainuun

Lisätiedot

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset

Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Aitojamakuja.fi auttaa löytämään paikalliset elintarvikeyritykset Työryhmä: Paikallista ruokaa läheltä 18.-19.8., Maaseutututkijatapaaminen Päivi Töyli Aitoja makuja -hanke, projektipäällikkö Koulutus-

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013

PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 PALMA ennakoiva asiakaspalvelumalli -hanke Ennakointifoorum 7.11.2013 Ilkka Eerola tuotemyyntipäällikkö Ami-säätiö, Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Yli 35 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096

Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Yrityskartoituksen kooste (syksy 2014 ja 03.2015) n = 1096 Miksi ennakoida? Tietoista ja tavoitteellista tulevaisuuden ennakointia Ilmiön esiintyminen ja ilmiöstä tietämisen määrä Pari paikallista tapausta

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelu Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi 27.1.2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen Tuetaan vaikuttamistaitojen

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä

Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Tekesin rahoittaman julkisen tutkimusprojektin ohjausryhmä Periaatteet ja käytännöt Elinkeinoelämän kanssa verkottunut julkinen tutkimus Sisältö Tekesin rahoittaman tutkimusprojektin roolit ja tehtävät

Lisätiedot

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu

Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus. 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunta-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja henkilöstön saatavuus 9.2.2012 Eväitä työelämän ja koulutuksen kohtaamiseen Riikka-Maria Yli-Suomu Kunnallinen henkilöstö 434 000 Järjestystoimi 1,9 % Sosiaalitoimi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin

Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin 1(5) Viestintäsuunnitelmaluonnos huhtikuu 2016 4.4.2016 Tulevaisuuden kunta -hanke kuuluu hallituksen rakenteellisiin uudistuksiin, eli reformeihin Valtiovarainministeriön vetovastuulla olevan hankkeen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013

MINNO-osaprojekti. Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg. TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNO-osaprojekti Leena Grönroosin puolesta Eva Holmberg TouNet-projektin ohjausryhmä 25.3.2013 MINNOssa on kaksi erillistä osiota Etelä-Suomen matkailun tulevaisuus : Häme, Päijät-Häme, Uusimaa Toteuttaja

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen tieto,

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen laadunhallinta- ja itsearviointikäytänteiden arviointi Elina Harjunen Pro Lukio ry 9.5. Arviointi pohjautuu OKM:n toimeksiantoon Karvi kartoittaa perusopetuksen ja lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi

POIMU. -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti. 17.3.2014 kirsi.kuusinen-james@phsotey.fi POIMU -Polkuja sosiaalityöntekijäksi - projekti Ohjausryhmän tehtävät Hankesuunnitelman tavoitteiden ja toiminnan toteutumisen tilanne Rahoitussuunnitelman toteutuminen ja maksatuksen eteneminen Hankkeen

Lisätiedot

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen)

hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) Projektijargonista hankeviestintään (ja vaikuttavuuteen) TOI-hankkeiden aloituskoulutus 13.10.2011 Paula Tyrväinen Mistä hankkeessa on kyse? Mitä haluatte muuttaa/kehittää = tavoitteet? Mitkä ovat hankkeenne

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot