Kainuun ennakointihanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ennakointihanke"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma

2 Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin toimintamalli... 5 Ennakoiva työote ja verkostot... 6 Ennakointiportaali... 7 Työsuunnitelma... 8 Tiedotus ja hyvät käytännöt Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma... 11

3 Tiivistelmä Hankkeen tavoitteena on 1. luoda ennakointitoimintaan osallistuvien maakunnan toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintamalli 2. vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa 3. rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali Ennakoinnin toimintamalli. Hankkeessa kootaan ja sovitetaan yhteen maakunnan toimijoiden tekemää ennakointityötä määrittämällä yhdessä organisaatioiden kanssa kunkin rooli ja vastuu yhteisessä ennakointityössä. Hanke suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ennakointi - ja seurantaryhmän kanssa kaksi tulevaisuusfoorumia vuoden 2014 aikana. Foorumit toteutetaan yhteistyössä maakunnan toimivien teemoittaisten foorumin kanssa niin, että ne kytkeytyvät maakunnalliseen päätöksentekoon (maakuntaohjelman laatimiseen). Hankkeen loppuvaiheessa toimintamallin kehittämiskohteiden määrittämiseksi ja resurssoinnin varmistamiseksi tehdään sisäinen itsearviointi, sidosryhmäarviointi sekä ulkopuolinen arviointi. Ennakoiva työote ja verkostot. Hanke kilpailuttaa ja tilaa ennakointi- ja seurantaryhmälle, hankkeen toimijoille ja maakunnan keskeisille kehittäjätahoille suunnatun ennakoivan työotteen koulutuksen (osallistujia noin 30). Ennakoivaa työotetta päätöksenteossa ja eri toimijoiden päätöksenteon samansuuntaisuutta tuetaan tietojohtamisen mukaisesti keskittymällä tulevaisuutta koskevan tiedon tuotannossa maakuntastrategian painopisteiden seurantaan ja tulevaisuuden kehityksen ennakointiin. Hankkeessa vahvistetaan Kainuun maakuntarajat ylittävää yhteistyötä kartoittamalla ja osallistumalla kotimaassa ja ulkomailla järjestettäviin ennakoinnin tai tulevaisuuden tutkimuksen seminaareihin. Ennakointiportaali. Hankkeessa rakennetaan ennakointiportaali. Hanke laatii tarvemäärittelyn julkaisujärjestelmän vaadittavista ominaisuuksista, valitsee sopivan julkaisujärjestelmän ja valitsee kilpailutuksen kautta toteuttajan, joka vastaa sivuston pystyttämisestä palvelimelle. Hankehenkilöstö vastaa sivuston teknisestä rakentamisesta. Hankkeessa kootaan yhteen ennakointiportaalin suunnittelutyöryhmä, joka vastaa sivuston sisällön tuottamisesta. Ennakointiportaaliin kootaan monipuolisesti sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa. Ennakointiportaalin ylläpitäjille tilataan informaatiomuotoilun koulutus ja kartoitetaan ja testataan erilaisia mahdollisuuksia tiedon visualisoimiseen. Hankkeessa tilataan määritellyistä toimialoista niiden kehitystä kuvaavat ennakointikatsaukset. Katsaukset laaditaan ennakointi- ja seurantaryhmän kunkin alan vastuuviranomaisen ja hankkeen yhteistyönä. Hankkeessa järjestetään projektihenkilöstölle opintomatka johonkin maakuntaan tai maakuntiin, jossa tai joissa ennakointiportaali on rakennettu ja sitä hyödynnetään systemaattisesti. Ennakointiportaalin sivuston teknisestä ylläpidosta hankkeen päätyttyä vastaa Kainuun liitto. Hankkeen tuloksena 1. Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella. 2. Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ennakointiosaaminen Kainuussa vahvistuvat. 3. Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat.

4 Tausta ja tarve Ennakointitiedon koordinoinnin sekä yhteistyöhön perustuvan ennakoinnin maakunnallisen toimintamallin vahvistamisen tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Globaalit megatrendit vaikuttavat suoraan ja välillisesti alueilla toimivien yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiin ja menestykseen. Ennakointitiedon käyttö päätöksenteossa ja suunnittelussa on välttämätöntä. Sähköisen tiedonvälityksen kehittyessä ja avoimuuden lisääntyessä ennakointitietoa on olemassa ja käytettävissä runsaasti esim. erilaisten avoimien ja maksullisten Internetin tietopalvelimien kautta. Ongelmana on, että tieto on hajallaan eikä se ole nopeasti päätöksenteon ja suunnittelun taustatietona käytettävissä. Kainuussa on selkeä tarve ennakointityön koordinoidulle toimintamallille ja ennakointiportaalille. Ennakointiin ryhdytään usein, koska halutaan taustatietoa yksittäisen päätöksen tekemiseen. Hanke muuttaa tätä toimintatapaa. Hankkeessa luotavan ennakoinnin toimintamallin sekä ennakointiportaalin avulla ennakointityössä mukana olevilla ja muilla maakunnan toimijoilla on systemaattinen, koordinoitu tapa tehdä ennakointiyhteistyötä, suunnata eri organisaatioiden ja tahojen päätöksentekoa samaan suuntaan sekä yhteinen tietovaranto, jonne tuotetaan yhdessä monipuolista ennakointitietoa päätöksenteon ja suunnittelun perustaksi. Ennakointihankkeen tuloksena syntyvän ennakoinnin toimintamallin avulla ennakointiportaalia käytetään ja ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Hankkeella tuotetaan määrällistä ennakointitietoa joistakin aluekehittämisen kannalta relevanteista prosesseista, esim. muuttoliikkeestä tai maakunnan avaintoimialojen kehityksestä. Kainuun liitossa käytössä olevan Hemaasu-mallin avulla on ennakoitu maakunnan väestön, työpaikkojen ja työllisten kehitystä. Tässä hankkeessa ennakoidaan tarkemmin (laadullista ennakointia) joidenkin maakunnan kehityksen kannalta olennaisten prosessien tulevaa kehitystä foorumityöskentelyn avulla. Projektin tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Maakunnassa ennakointia tekevien henkilöiden ja Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten näkemyksiä on hyödynnetty hankkeen valmistelussa. Myös muissa maakunnissa on toteutettu vastaavia ennakointihankkeita ja rakennettu ennakointiportaaleja. Näistä saatuja kokemuksia hyödynnetään Kainuun ennakointihankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointi Kainuussa -hanke toteutettiin vuosina ja myös se osoitti selvän tarpeen systemaattiselle ennakoinnin toimintamallille ja ennakointiportaalille.

5 Organisoituminen Hankkeen sisällön suunnittelusta, hankesuunnitelman ja budjetin valmistelusta on vastannut Kainuun liitto. Sisällön suunnitteluun osallistui myös Kainuun ELY-keskus. Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä on kommentoinut alustavaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen projektipäällikkö on tarkentanut hankesuunnitelmaa ja laatinut kuukausitasoisen työsuunnitelman hankkeen toteuttamisesta. Projektin ohjausryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot: ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kajaanin yliopistokeskus Kajaanin ammattikorkeakoulu Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun toisen asteen koulutus Kainuun kunnat Hankkeen toteuttaja on Kainuun liitto ja rahoittaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää: projektipäällikkö ja projektisuunnittelija. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen toimeenpanosta sekä erityisesti ennakointiin liittyvän verkostoitumisen ja foorumityöskentelyn organisoinnista. Projektisuunnittelija vastaa erityisesti ennakointiportaalin rakentamisen koordinoinnista sekä hankkeen taloushallinnosta. Projektihenkilöstön käytännön työn tuesta vastaa ennakointi- ja seurantaryhmä. Kohderyhmät Hanke toimii Kainuun maakunnan alueella. Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä taustaorganisaatioineen sekä projektin toimenpiteisiin osallistuvat kainuulaiset yritykset. Ennakoinnin toimintamallissa on mukana yrityksiä, jotka tuottavat tietoa osaamis- ja työvoimatarpeiden kehityksestä ja jonka tuottamaa tietoa yritykset voivat hyödyntää. Projektin tuloksia voivat hyödyntää mm. Kainuun kunnat, Kainuun kansanedustajat, luottamushenkilöt kunnissa ja maakuntahallinnossa sekä oppilaitosten oppilaan ohjaajat. Päätöksenteon laadun parantuessa projektin tuloksista hyötyvät välillisesti maakunnan asukkaat. Tuotettavaa ennakointitietoa voivat hyödyntää nuoret, opiskelijat ja muut asukkaat tulevaisuuden suunnitelmia tehdessään. Samoin ennakointitieto palvelee yritysten ja kuntien tulevaisuuden suunnittelua.

6 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen, toisiinsa limittyvään toimenpidekokonaisuuteen: ennakoinnin toimintamalli, ennakoiva työote ja verkostot ja ennakointiportaali. Ennakoinnin toimintamalli TAVOITE Kainuussa on toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintamalli TULOS Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella Ennakoinnin toimintamalli tarkoittaa sitä, että Kainuun maakunnassa on eri toimijoiden kesken sovittu tapa jolla yhteistyötä alueellisessa ennakoinnissa tehdään. Yhteistyöhön osallistuvien tahojen rooli ja vastuu alueellisessa ennakoinnissa on määritelty. Kainuun ennakointimallissa ennakointi- ja seurantaryhmä koordinoi eri organisaatioiden tekemää ennakointityötä kokonaisuudeksi ja vastaa toimintamallin edelleen kehittämisestä maakunnassa. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on nimetty verkostovetäjä. Ennakoinnin toimintamalli kytkeytyy osaksi maakunnallista päätöksentekoa siten, että ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa maakunnalliseen päätöksentekoon on sovittu. Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen kehittämistyön tehokkuutta poistamalla päällekkäistä työtä koordinoimalla eri tahojen tekemää ennakointityötä yhteen. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Maakunnan toimijoiden ennakointityö sovitetaan yhteen ennakointi- ja seurantaryhmän kautta. Kartoitetaan jäsenorganisaatioiden ennakointityö ja tiedontuotanto, sovitaan yhteistyön muodoista ja kootaan ne yhteiseksi ennakoinnin vuosikelloksi. Ennakointi- ja seurantaryhmän tehtävä ja yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon määritellään. 2. Määritellyistä toimialoista järjestetään kaksi laadullisen ennakoinnin menetelmiä hyödyntävää tulevaisuusfoorumia. Hankehenkilöstö suunnittelee tulevaisuusfoorumit yhdessä ennakointi- ja seurantaryhmän kanssa. 3. Hankkeessa järjestetään projektihenkilöstölle opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille tai kansainväliseen konferenssiin. 4. Hankkeen toimeenpanon viimeisen vuoden aikana tehdään ulkopuolisen arvioitsijan kilpailuttaminen ja valinta sekä toteutetaan hankkeen ulkopuolinen arviointi. Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan myös itsearviointityöpajat ja laajempi sidosryhmäkysely. Ulkopuolisessa arvioinnissa ja itsearvioinnissa pohditaan hankkeen aikana rakennetun ennakoinnin toimintamallin hyviä ja huonoja käytäntöjä jatkokehittämisen tueksi.

7 Ennakoiva työote ja verkostot TAVOITE Vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa. TULOS Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ennakointiosaaminen Kainuussa vahvistuvat. Ennakoiva työote tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Ennakoivalla työotteella on läheinen yhteys tietojohtamiseen. Ennakointi ja tulevaisuuspohdinta kuuluvat jokaiselle, sitä ei voi ulkoistaa tai antaa vain joidenkin tehtäväksi. Aluekehittämisen kontekstissa tämä tarkoittaa etenkin sitä, että päätöksenteolla on yhteys maakunnan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä suuntaavaan maakuntastrategiaan Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta päätöksenteon laatu ja päätösten osuvuus paranevat. Yksi ennakoinnin ala on kuntien kehitys (mkl. kuntatalous), mikä parantaa kuntien mahdollisuuksia proaktiiviseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Ennakoivaan työotteeseen kuuluu että tulevaisuutta pohditaan yhdessä muiden kanssa oman organisaation sisällä ja etenkin myös organisaatiorajojen yli. Tämä on tärkeää, jotta eri toimijat tekevät toisiaan tukevia, samansuuntaisia päätöksiä. Maakunnassa toimivat erilaiset asiantuntijaryhmät (ml. hankkeet) otetaan mukaan ennakointiyhteistyöhön (tulevaisuusfoorumien järjestäminen ja ennakointitiedon, etenkin tulkinnan tuottaminen). Myös ylimaakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen on tärkeää. Päätöksenteossa hyödynnettävän ennakointitiedon on oltava monipuolista, laadullista ja määrällistä sekä eri aluetasot ja aikajänteet huomioivaa. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Hanke kilpailuttaa ja tilaa hankkeen toimijoille ja maakunnan keskeisille kehittäjätahoille suunnatun ennakointiin liittyvän koulutuksen (osallistujia noin 30). Järjestetään lisäksi laajemmalle toimijajoukolle suunnattu kevyempi koulutustilaisuus ennakoivasta työotteesta. 2. Osallistetaan maakunnan erilaisia asiantuntijaryhmiä (ml. hankkeet) ennakointitiedon tuottamiseen. 3. Kartoitetaan erilaisia ylimaakunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyön muotoja ja tahoja (ml. sosiaalisen median hyödyntäminen).

8 Ennakointiportaali TAVOITE Rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali. TULOS Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat. Ennakointitiedon yhteinen tuottaminen maakunnan yhteiseen ennakointiportaaliin on tärkeä osa maakunnan ennakointimallia. Portaali on sekä Kainuussa tuotettavan tai Kainuuta koskevan ennakointitiedon tietopankki että vuorovaikutteisen ja osallistavan keskustelun foorumi. Portaaliin kootaan ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten taustaorganisaatioiden tuottamaa tietoa sekä esim. tietoa maakuntaohjelmaprosessissa järjestettävistä foorumeista. Erityishuomiota kiinnitetään tiedon valintaan, tulkintaan ja esitystapaan. Tietojohtamisen periaatteiden mukaisesti portaaliin sijoitettavassa tiedossa keskitytään maakuntastrategian keskeisten tavoitteiden kehityksen seurantaan ja tulevan kehityksen ennakointiin. Tämän tuloksena suunnitelmien, ohjelmien ja päätösten kestävään kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia kyetään ennakoimaan paremmin. Ennakointiportaalin teknisestä ylläpidosta hankkeen päätyttyä vastaa Kainuun liitto. Sisällöllisestä päivittämisestä vastaavat ennakointi- ja seurantaryhmän taustaorganisaatiot. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Hanke kilpailuttaa ja toteuttaa ennakointiportaalin teknisen rakentamisen sekä ennakointiportaalin käyttökoulutuksen. 2. Määritellyistä toimialoista tilataan niiden tulevaa kehitystä kuvaavat ennakointikatsaukset. Katsaukset laaditaan ennakointi- ja seurantaryhmän kunkin alan vastuuviranomaisen ja hankkeen yhteistyönä. 3. Portaalin sisältö rakennetaan yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän ja portaalin suunnittelutyöryhmän kanssa. 4. Ennakointiportaalin ylläpitäjille järjestetään osallistuminen informaatiomuotoilun koulutukseen.

9 Työsuunnitelma Toimenpiteet jakaantuvat hankkeen toimeenpanon aikana hankekausittain alustavasti seuraavasti: Marras- joulukuu 2013: Pohjatyötä Marraskuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakoiva työote ja verkostot Ennakointiportaali Tilastokeskuksen tilaisuus. Muut (hankehallinto, viestintä) Hankesuunnitelman tarkentaminen Joulukuu Ennakointi- ja seurantaryhmän toiminnan kehittämisen suunnitelma Verkoston kokoaminen (spostilista) Uutiskirje I sisällön hahmottelu Ennakointitiedon tarvekyselyn suunnittelu Ennakointiportaalin sisällön suunnittelu aloitus. Teknisen toteutuksen tarvemäärittely ja valinta. Opintomatka maakuntaan/maakuntiin, joissa portaali on käytössä (EMMAhankkeen päätösseminaari ) Ohjausryhmän kokous I Hankesuunnitelman hyväksyminen Uutiskirjepalvelutarjoajan kriteerien määrittely ja valinta Facebook-sivu Kainuun ennakointiyhteistyölle Hanke-esittelyn tekeminen Tammi-kesä/heinäkuu 2014: Verkostojen ja tiedon kokoamista Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakointi ja seurantaryhmän kokous I (ennakoitavat toimialat, kuvaukset organisaatioiden ennakointityöstä, tulevaisuusfoorumin suunnittelu) Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous II Ennakoiva työote ja verkostot Painopisteeksi asiantuntijaryhmät ja hanketoimijat. Ennakoivan työotteen koulutuksen tarjouspyyntö & kilpailutus Uutiskirje I Kyselyt ennakointitiedon tarpeesta, tietoa hankkeesta ja ajankohtaista) Alueellisen ennakoinnin seminaari Rovaniemellä Ennakointiportaali Ennakointitiedon tarve kysely sidosryhmille Teknisen toteutuksen kilpailutus. Ennakointiportaalin teknisen rakentamisen aloittaminen Ennakoitavat toimialat selvitykset kilpailutus Muut (hankehallinto, viestintä) Tiedote sidosryhmille uutiskirjeen ohessa Uutiskirje I Tiedote medialle Ohjausryhmän kokous II Raportointi Huhtikuu Toukokuu Tulevaisuusfoorumi I Ennakoivan työotteen koulutus osa I Kesäkuu Heinäkuu Future Infinite & Tulevaisuuden tutkimuksen seminaari Helsingissä Ennakoitavat toimialat selvitykset valmiit Ennakointiportaalin 1.0 versio valmis Uutiskirje II sisällön suunnittelu Uutiskirje II

10 Elo-joulukuu 2014: Koulutusta ja viimeistelyä Ennakoinnin toimintamalli Ennakoiva työote ja verkostot Painopisteeksi ennakointiportaalin loppukäyttäjät. Ennakointiportaali Muut (hankehallinto, viestintä) Elokuu Ennakointi- ja seurantaryhmä: Tulevaisuusfoorumi II suunnittelu, ennakointikuvaukset Ennakointiportaalin käyttökoulutuksen toteuttamistavan valinta Syyskuu Ennakointiportaalin käyttökoulutus Lokakuu Tulevaisuusfoorumi II Informaatiomuotoilun koulutuksen toteuttajan valinta ja kilpailutus Marraskuu Ulkopuolisen arvioinnin Ennakoivan työotteen Informaatiomuotoilun toteuttajan kilpailutus koulutus osa II koulutus Joulukuu Ulkopuolisen arvioinnin toteuttajan valinta Ennakoivan työotteen laajemman koulutustilaisuuden suunnittelu Ohjausryhmän kokous III Raportointi Uutiskirje III Tammi-huhtikuu 2015: Arviointia ja eteenpäin katsomista Tammikuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakointi- ja seurantaryhmän itsearviointi työpaja Ennakoiva työote ja verkostot Sidosryhmäarviointi, verkkokysely Helmikuu Ulkopuolinen arviointi Ennakoivan työotteen laajempi koulutustilaisuus Ennakointiportaali Muut (hankehallinto, viestintä) Hankehenkilöstön itsearviointi Uutiskirje IV Ohjausryhmän kokous IV Maaliskuu Huhtikuu Ennakointi- ja seurantaryhmän sparraus Arviointitilaisuus ja hankkeen päätösseminaari + yhteisen ennakointityön aloittajaiset Alueellisen ennakoinnin seminaari Raportointi Hankkeen loppuraportti (taitettu) Ohjausryhmän kokous V Uutiskirje V (arvioinnin tulokset, hyvät käytännöt) Raportointi

11 Tiedotus ja hyvät käytännöt Tiedotus tukee hankkeen ydintoimintaa eli tiedonvälitystä, ja siihen kiinnitetään erityishuomioita. Keskeisenä tavoitteena on eri organisaatioiden ennakointityön yhteensovittaminen ja nykyistä systemaattisempi koordinointi ja ajantasaisen tiedon saatavilla olemisen varmistaminen. Yhtenä tiedonvälitystä tukevana välineenä toimii eri tahojen ennakointityötä tekeviä henkilöitä yhteen kokoava ennakointiportaali. Ennakointihankkeen tuottama ja kokoama tieto pidetään laajalti hyödynnettävissä ja materiaali säilytetään ja portaalia ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Ennakointiin liittyvää aineistoa, tietoa ja uutiskirjeitä kootaan ennakointiportaaliin. Sosiaalista mediaa hyödynnetään hankkeen tiedotuksessa. Hyviä käytäntöjä kootaan ennakointiportaaliin ja niistä tiedotetaan mm. uutiskirjeillä. Ennakointi- ja seurantaryhmä tiedottaa hyvistä käytännöistä omissa verkostoissaan. Hanke itsessään (ennakointiportaali ja ennakoinnin toimintamalli) on hyvä käytäntö. Maakunnan ennakointitiedon tuottajat ja käyttäjät sitoutuvat portaalin ylläpitoon ja käyttöön. Ennakoinnin toimintamalli vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja alueen sosiaalista pääomaa. Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan Kainuun liiton tiloissa asianmukaisella tavalla. Viestinnän tavoitteet Viestinnän kohderyhmät Viestinnän vastuut Viestinnän välineet Markkinointimateriaali Viestinnän tavoitteena on välittää tietoa hankkeen toimenpiteistä, mutta myös sisällöllisistä ennakoinnin ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on tietoa välittämällä osallistamalla (kyselyt jne.) sitouttaa maakunnan eri tahot yhteistyöhön. Samat kuin hankkeen kohderyhmät: hankkeen ohjausryhmän ja ennakointi- ja seurantaryhmän taustaorganisaatioiden lisäksi mm. Kainuun kunnat, Kainuun kansanedustajat, luottamushenkilöt kunnissa ja maakuntahallinnossa sekä oppilaitosten oppilaan ohjaajat. Lisäksi yrittäjäyhdistykset ja kauppakamari, järjestöt. Hankehenkilöstö vastaa hankeviestinnästä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet vastaavat omissa verkostoissaan viestin viemisestä eteenpäin. Uutiskirjeet (noin 5 kpl) Facebook (jatkuvaa) Twitter (jatkuvaa) Sähköpostit (tarvittaessa, foorumit) Tiedotteet (tarvittaessa, foorumit, portaali) Esittelyt sidosryhmille (syksy 2015) Visualisoidut koosteet väliporteista Loppuraportti, koonti Kainuun ennakointimallista Markkinointimateriaaliin laitetaan Kainuun ennakointiportaalin osoite ja toiselle puolelle vaadittavat EU-logot.

12 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vuosina ovat kokonaisuudessaan seuraavanlaiset: Taulukko 1. Hankkeen kustannusarvio 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset 5. Muut kustannukset 6. Välilliset kustannukset 7. Arvonlisävero 24% Yhteensä Flat rate 17 % Yhteensä Rahoitettavat kustannukset yht Ely, ESR rahoitus 85% Kainuun liitto, oma rahoitus Rahoitusta haetaan Flat rate -malliin perustuen, jolloin välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä (17 % palkkakustannuksista), ei eritellä projektisuunnitelmassa eikä maksatushakemuksessa. Arvonlisävero ei ole mukana rahoitettavissa kustannuksissa, koska Kainuun liitossa arvonlisävero ei jää organisaation kirjanpitoon kustannukseksi.

13 Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset: Taulukko 2. Kustannukset projektikirjanpitoon Kustannukset projektikirjanpitoon Rahoitettavat kustannukset 2. Henkilöstökustannukset Projektipäällikkö Projektisuunnittelija Palvelujen ostot Ennakointiportaali (sis. portaalin käyttökoulutuksen) Ennakointifoorumityöskentely Luento- ja asiantuntijapalkkiot Koulutukset ( 2 koulutuskokonaisuutta) Tilastoaineistot ja selvitykset Ulkopuolinen arviointi tiedotus, markkinointi muut palv. ostot ALV 24% Flatrate osuus 17 % hlö.kustannuksista Flat rate:n (17%) mukaan korvattavat kustannukset 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Atk, puhelimet ym Toimistotarvikkeet Kahvitukset ym Matkakustannukset kotimaa ulkomaa Muut kustannukset tilavuokrat Välilliset kustannukset puhelin sähkö 0 vesi 0 siivous 0 henkilöstöhallinto 0 tietohallinto Flat rate korvattavat kustannukset yhteensä (ilman alv) Yhteensä (ilman ALV) hlökust + palv.ostot Flatrate osuus 17 % hlö.kustannuksista Rahoitettavat kustannukset yhteensä ESR KL

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011

KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 KASSU LIVES Kasarminmäki Living Lab Ohjausryhmän kokous 5.5.2011 1. Tavoitteet Luoda käyttäjä- ja kysyntälähtöinen Living Lab toimintaympäristö, joka tukee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE- oppimisen

Lisätiedot

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014

Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli. Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Maakunnallinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusmalli Satu Hyytiäinen Irja Väisänen 19.9.2014 Tausta ja määritelmä TAUSTA: Terveydenhuollon henkilöstön ammattitaidon ylläpitämistä, kehittämistä ja

Lisätiedot

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö

Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Alueellisen ennakointiyhteistyön kehittäminen Pirkanmaalla 2010 Marko Mäkinen suunnittelupäällikkö Ennakoinnin haasteita Hajanaisuus, koordinaation ja yhteisten foorumien puute, niukka resursointi, jaksollisuus

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä.

Ennakointi on yhteistyötä. Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. Mitä ennakointi on ja miten siihen tulee suhtautua Seija Kiiskilä, Keski-Suomi ennakoi Mistä työvoima 2020 26.08.2011 Ennakointi on yhteistyötä Koska tulevaisuutta ei voi tietää, se on tehtävä. 2 1 Tehdäänkö

Lisätiedot

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke. Ainomaija Rajoo Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke Ainomaija Rajoo - - maakunnan tulee asettaa nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi nuorisovaltuusto, jolle

Lisätiedot

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun

Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Pirkanmaan ennakointipalvelu alue-ennakoinnin kehittämishankkeen (2009 2013) ulkoinen arviointi Matkalla tiedon tuottamisesta pysyvään palveluun Arviointi- ja koulutusyksikkö Sari Pitkänen ja Kimmo Terävä

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa?

Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Mikä muuttuu ammatillisessa koulutuksessa? Ajankohtaista OPH:ssa Sote ttk 24.11.2017 Anni Miettunen johtaja, ammatillinen koulutus @MiettunenAnni Ammatillisen koulutuksen uudistussuuntia 1/2 Koulutuksen

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa ESR-hanke 2011-2013 Osaamisen ennakointi on jatkuva päivittyvä prosessi, joka kulkee käsi kädessä organisaation vision ja strategian kanssa. Hanke-esittely Kevät 2012

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla

Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Ennakointiyhteistyö Pirkanmaalla Pirkanmaan Tulevaisuusfoorumi 2011 Marko Mäkinen Ennakoiva (proaktiivinen) työskentelyote Tulevaisuuden luonne Lähestymistapa SOPEUTTAVA ELI REAKTIIVINEN SUHTAUTUMINEN

Lisätiedot

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA

ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA ENNAKOINTI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN TOIMINTANA OSUVA Veli-Pekka Laukkanen Kehitysjohtaja 12.2.2013 Tavoitteena OSUVA ennakointi: Työelämään osuva, alueellisesti verkostoitunut koulutuksen sekä kehittämis-

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) Tuen hakemiseksi RAHOITUSHAKEMUS UUSI HAKEMUS JATKOHAKEMUS ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHASTA: Ennakoitu rakennemuutos Lappeenranta - Imatra -kasvusopimus ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut

E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut E-verkostomallialoitteen työseminaari / korkeakoulut Koneteknologiakeskus 17.2.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.2.2012 1 Koulutustarpeiden ennakointi - Case Mitä puuttuu? Oppilasmäärät

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Kainuun ennakoinnin toimintamallit

Kainuun ennakoinnin toimintamallit Kainuun ennakoinnin toimintamallit Ennakointiseminaari: Kolmitasoisesti ennakoiva Suomi Tampere 10.3.2016 Jouni Ponnikas, aluekehitysasiantuntija, Kainuun liitto Esityksen pääkohdat: Kainuun ennakoinnin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI

VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI VALTAKUNNALLINEN AMMATILLISTEN OSAAMISTARPEIDEN ENNAKOINTI (VOSE) -PROJEKTI Koulutustoimikuntien laadullisen ennakoinnin seminaari Helsinki, Paasitorni 10.2.2011 Ulla Taipale-Lehto/Opetushallitus VALTAKUNNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä. Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia

Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä. Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia Kokemuksia ennakoinnin asiantuntijarinkityöskentelystä Rinkien toimihenkilöiltä koottuja ajatuksia Asiantuntijarinkien toiminta Helmikuun alussa 3 rinkiä asiantuntijoiden keskinäisen tiedon ja näkemysten

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

E-verkostomallialoitteen esittely

E-verkostomallialoitteen esittely E-verkostomallialoitteen esittely ICT-talo 20.1.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 20.1.2012 1 Tässä ennakoinnilla tarkoitetaan Valituilta ilmiöalueilta: o Tulevaisuustiedon tuottamista

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta kevään 2014

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.2.2017 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuusfoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI

PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Pientalon huoltokonsepti joka kodin talonpitojärjestelmä PIENTALON HUOLTOKONSEPTI Vaiheistettu työsuunnitelma 2011 Pentti Heikkurinen PIENTALON HUOLTOKONSEPTI - joka kodin talonpitojärjestelmä Vaiheistettu

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelman verkostossa mukana (tilanne syyskuussa 2008) Akaan lukiot Kalevan lukio Kangasalan lukio Lempäälän lukio Mäntän seudun

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Yhteenveto työpajojen keskusteluista

Yhteenveto työpajojen keskusteluista Yhteenveto työpajojen keskusteluista Työpajoissa käsiteltiin seuraavia sisältöjä: 1. Tiedontuotanto 2. Viestintä 3. Digihankkeet 4. Lähtötason määrittely Työpajoille 1 ja 2 esitettiin kysymys, mikä SOSTEn

Lisätiedot

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä

Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Alueellista ennakointia ja yhteistyötä Ennakointifoorum 7.11.2013 Mari Korpiola/PKS Ennakointi Yhteistyössä Koulutus ja osaaminen pääkaupunkiseudulla Taustaa PKS Ennakoinnille Valmistelu alkoi pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen

Lappi sopimus Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Lappi sopimus 2018-2021 Arktinen, rohkea, varautuva, ennakoiva ja Lappilainen Mervi Nikander Strategiapäällikkö Lapin liitto Valtuustoseminaari 21.11.2016 Rovaniemi, Above ordinary HIENOA, ETTÄ OLETTE

Lisätiedot

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen 1 Ennakoinnin määritelmästä Ennakointi on käytettävissä olevalle nykytilaa ja menneisyyttä koskevalle tiedolle perustuvaa tulevan

Lisätiedot

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi

Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Case Satakunta Miten naapurimaakunta ennakoi? Kari-Matti Koittola 044 455 7502 kari-matti.koittola@winnova.fi Satakuntalainen koulutuksen ennakointimalli Sisältö Satakuntalainen ennakointiyhteistyö Hanketoiminta

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA

NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA NÄKEMYKSIÄ ENSI VUOSIKYMMENEN TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARPEISTA Opetushallinnon koulutustarjontaprojektien tavoitteita ja tuloksia Tulevaisuusluotain seminaari 9.2. 2005 Ilpo Hanhijoki Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto

Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi. Satakuntaliitto Energia- ja resurssitehokkuus TKI-foorumi Satakuntaliitto 24.11.2016 Maakuntaohjelma 2014-2017 TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset kouluttautuvat, käyvät töissä tai toimivat yrittäjinä. P1

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto

KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto KDK - Kansallinen digitaalinen kirjasto Vesa Hongisto 7.12. www.kdk2011.fi KDK Kansallinen digitaalinen kirjasto Lähtökohta Kokonaisarkkitehtuuri Asiakasliittymä Digitaalinen pitkäaikaissäilytys Hallintomalli

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Projektiryhmän kokous

Projektiryhmän kokous Muistio 3/12 1(5) n kokous Aika 27.3.2012 klo 9.00-11.00 Paikka Läsnä WinNova, Liisanpuisto, Krouvari Heino Ulla-Maija Sarasoja Liisa Vilponen Raija Kauri Ulla Tabell Ari Harju-Vahekoski Elina Uusi-Uola

Lisätiedot

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala

Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Energiaa ennakointiin Alueiden ennakointiseminaari Lappeenranta Maakunnallinen ennakointityö: case Pohjois Karjala Kimmo Niiranen maakunta-asiamies 200315 Ennakointi on tulevaisuuden tekemistä ei pelkkää

Lisätiedot

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN

PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN TYÖSUUNNITELMA 20.3.2014 PAIKKATIETOPOHJAISEN YHDYSKUNTARAKENTEEN SUUNNITTELUMENETELMÄN KEHITTÄMINEN Avainsanoja: kartta- ja paikkatiedot, tiedolla johtaminen, yhdyskuntarakenteen eheytyminen, karttapohjainen

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI

LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 1(6) LOGINFO LOGISTIIKAN TIETOALUSTAN PILOTOINTI PROJEKTISUUNNITELMA 2(6) 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset ja niiden hyödyntäminen... 4 4. Toteutus... 4 4.1 Tehtävät/aikataulu...

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero

Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakijan taustalomake 1 (7) Hakijan nimi MTK-POHJOIS-KARJALA Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Siltakatu 20a 21b Hakijan yhteyshenkilö KAKRIAINEN MAIJA

Lisätiedot

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI

ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI ALUEELLISET OHJAAMOT JA KOHTAAMO -PROJEKTI KT, projektipäällikkö Salmia NUORISOTAKUU KOKONAISUUS /TEM Ohjaamojen ja nettiohjauksen kehittäminen TL3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1

Lisätiedot

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto

Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla. Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto Alueellinen tulevaisuustyö Pirkanmaalla Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto 11.3.2016 Alue-ennakointi Pirkanmaalla Pirkanmaan alue-ennakoinnin lyhyt historia Hankkeita, organisaatiokohtaista ennakointi, mallinnusyrityksiä

Lisätiedot

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli

Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli Ennakointi hajautetun verkostoyhteistyön malli V-S liitto, Tammi 17.8.2012 Varsinais-Suomen ELY-keskus, Petri Pihlavisto 21.8.2012 1 Ennakoinnin toimijakartta Toimijakartoitus, J. Nieminen / ELY-keskus

Lisätiedot

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä

Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Näkemyksestä ja tiedosta menestystä Alueiden ennakointiseminaari Rovaniemi 21.3.2014 Tieto-osasto / Toimialapalvelu Esa Tikkanen TEM Toimialapalvelu TEM Toimialapalvelu kokoaa, analysoi ja välittää relevanttia

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kurttu-seminaari 18.4.2013 Helsinki Jari Hintsala Sisältö Projektin sisältö Projektin tuotokset Projektin toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä

OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN. Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä OHJEET RAHOITUSHAKEMUS JA PROJEKTIRAPORTTI -LOMAKKEIDEN TÄYTTÄMISEEN Rahoitushakemus Kuntarahoituksen hakeminen JOSEK Oy:ltä Projektin tarve: Mihin tarpeeseen, haasteeseen tai ongelmaan projektilla haetaan

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus

Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä. Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Osaamisen ennakointi osana strategiatyötä Päivi Mäkeläinen Helsingin kaupunki, henkilöstökeskus Mitä, miksi, milloin ennakoidaan? Alueellinen palvelutarve muuttuu ja palvelutuotannon vaatimukset kasvavat.

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet

puheenjohtaja /sihteeri Kevätkokous Päätösten vahvistaminen hallitus maalis-huhtikuu 300 yhdistyksen jäsenet Järjestötoiminta Edustajistovaalit - sähköinen tiedotus jäsenille vaaleista - mahd. yhdistyksen ehdokkaan oma alasivu yhdistyksen sivuilla Avustetaan yhdistyksen jäsentä vaalityössä tiedottamalla asiasta/mainostamalla

Lisätiedot

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.

Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi. Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11. Valtakunnallisten hankkeiden ja koordinaatiohankkeiden arviointi Valtakunnallisten ja koordinaatiohankkeiden info-päivä Helsinki 1.11.2017 Arvioinnin fokus 2007-2013 valtakunnalliset hankkeet 23 hanketta

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke

Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Länsi-Uudenmaan Vesistökunnostusverkosto -hanke Tavoite Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkosto -hanke Koota alueelliset vesistötoimijat yhteen, ylläpitää tehokasta tiedon ja osaamisen vaihtoa tahojen

Lisätiedot

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA

EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Liite 1 1 EURA 2007 -JÄRJESTELMÄN KUSTANNUSLAJIEN MÄÄRITTELY ESR:N JA EAKR:N FLAT RATE MALLEISSA Seuraavassa taulukossa on eritelty ESR:n ja EAKR:n flat rate mallien ja välilliset kustannukset EURA 2007

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011. Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 222/2011 Koulutus- ja työvoimatarpeiden ennakointi, mitoitus ja kohdentaminen 1 Työikäisen väestön määrän suhteellinen pieneneminen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta

Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun. Lokakuu 2011, päivitetty Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta Asiakaslähtöisen palvelusuunnitun kehittäminen Lokakuu 2011, päivitetty 1.2.2012 Vammaispalveluhanke/Eteva ja Nurmijärven kunta SUUNNITELMA Aika 19.9.2011 31.5.2012 Kumppanit Nurmijärven kunnan vammaispalvelut

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot