Kainuun ennakointihanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun ennakointihanke"

Transkriptio

1 Kainuun ennakointihanke Hankesuunnitelma

2 Sisällys Tiivistelmä... 2 Tausta ja tarve... 3 Organisoituminen... 4 Kohderyhmät... 4 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet... 5 Ennakoinnin toimintamalli... 5 Ennakoiva työote ja verkostot... 6 Ennakointiportaali... 7 Työsuunnitelma... 8 Tiedotus ja hyvät käytännöt Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma... 11

3 Tiivistelmä Hankkeen tavoitteena on 1. luoda ennakointitoimintaan osallistuvien maakunnan toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintamalli 2. vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa 3. rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali Ennakoinnin toimintamalli. Hankkeessa kootaan ja sovitetaan yhteen maakunnan toimijoiden tekemää ennakointityötä määrittämällä yhdessä organisaatioiden kanssa kunkin rooli ja vastuu yhteisessä ennakointityössä. Hanke suunnittelee ja toteuttaa yhdessä ennakointi - ja seurantaryhmän kanssa kaksi tulevaisuusfoorumia vuoden 2014 aikana. Foorumit toteutetaan yhteistyössä maakunnan toimivien teemoittaisten foorumin kanssa niin, että ne kytkeytyvät maakunnalliseen päätöksentekoon (maakuntaohjelman laatimiseen). Hankkeen loppuvaiheessa toimintamallin kehittämiskohteiden määrittämiseksi ja resurssoinnin varmistamiseksi tehdään sisäinen itsearviointi, sidosryhmäarviointi sekä ulkopuolinen arviointi. Ennakoiva työote ja verkostot. Hanke kilpailuttaa ja tilaa ennakointi- ja seurantaryhmälle, hankkeen toimijoille ja maakunnan keskeisille kehittäjätahoille suunnatun ennakoivan työotteen koulutuksen (osallistujia noin 30). Ennakoivaa työotetta päätöksenteossa ja eri toimijoiden päätöksenteon samansuuntaisuutta tuetaan tietojohtamisen mukaisesti keskittymällä tulevaisuutta koskevan tiedon tuotannossa maakuntastrategian painopisteiden seurantaan ja tulevaisuuden kehityksen ennakointiin. Hankkeessa vahvistetaan Kainuun maakuntarajat ylittävää yhteistyötä kartoittamalla ja osallistumalla kotimaassa ja ulkomailla järjestettäviin ennakoinnin tai tulevaisuuden tutkimuksen seminaareihin. Ennakointiportaali. Hankkeessa rakennetaan ennakointiportaali. Hanke laatii tarvemäärittelyn julkaisujärjestelmän vaadittavista ominaisuuksista, valitsee sopivan julkaisujärjestelmän ja valitsee kilpailutuksen kautta toteuttajan, joka vastaa sivuston pystyttämisestä palvelimelle. Hankehenkilöstö vastaa sivuston teknisestä rakentamisesta. Hankkeessa kootaan yhteen ennakointiportaalin suunnittelutyöryhmä, joka vastaa sivuston sisällön tuottamisesta. Ennakointiportaaliin kootaan monipuolisesti sekä määrällistä että laadullista ennakointitietoa. Ennakointiportaalin ylläpitäjille tilataan informaatiomuotoilun koulutus ja kartoitetaan ja testataan erilaisia mahdollisuuksia tiedon visualisoimiseen. Hankkeessa tilataan määritellyistä toimialoista niiden kehitystä kuvaavat ennakointikatsaukset. Katsaukset laaditaan ennakointi- ja seurantaryhmän kunkin alan vastuuviranomaisen ja hankkeen yhteistyönä. Hankkeessa järjestetään projektihenkilöstölle opintomatka johonkin maakuntaan tai maakuntiin, jossa tai joissa ennakointiportaali on rakennettu ja sitä hyödynnetään systemaattisesti. Ennakointiportaalin sivuston teknisestä ylläpidosta hankkeen päätyttyä vastaa Kainuun liitto. Hankkeen tuloksena 1. Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella. 2. Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ennakointiosaaminen Kainuussa vahvistuvat. 3. Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat.

4 Tausta ja tarve Ennakointitiedon koordinoinnin sekä yhteistyöhön perustuvan ennakoinnin maakunnallisen toimintamallin vahvistamisen tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Globaalit megatrendit vaikuttavat suoraan ja välillisesti alueilla toimivien yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytyksiin ja menestykseen. Ennakointitiedon käyttö päätöksenteossa ja suunnittelussa on välttämätöntä. Sähköisen tiedonvälityksen kehittyessä ja avoimuuden lisääntyessä ennakointitietoa on olemassa ja käytettävissä runsaasti esim. erilaisten avoimien ja maksullisten Internetin tietopalvelimien kautta. Ongelmana on, että tieto on hajallaan eikä se ole nopeasti päätöksenteon ja suunnittelun taustatietona käytettävissä. Kainuussa on selkeä tarve ennakointityön koordinoidulle toimintamallille ja ennakointiportaalille. Ennakointiin ryhdytään usein, koska halutaan taustatietoa yksittäisen päätöksen tekemiseen. Hanke muuttaa tätä toimintatapaa. Hankkeessa luotavan ennakoinnin toimintamallin sekä ennakointiportaalin avulla ennakointityössä mukana olevilla ja muilla maakunnan toimijoilla on systemaattinen, koordinoitu tapa tehdä ennakointiyhteistyötä, suunnata eri organisaatioiden ja tahojen päätöksentekoa samaan suuntaan sekä yhteinen tietovaranto, jonne tuotetaan yhdessä monipuolista ennakointitietoa päätöksenteon ja suunnittelun perustaksi. Ennakointihankkeen tuloksena syntyvän ennakoinnin toimintamallin avulla ennakointiportaalia käytetään ja ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Hankkeella tuotetaan määrällistä ennakointitietoa joistakin aluekehittämisen kannalta relevanteista prosesseista, esim. muuttoliikkeestä tai maakunnan avaintoimialojen kehityksestä. Kainuun liitossa käytössä olevan Hemaasu-mallin avulla on ennakoitu maakunnan väestön, työpaikkojen ja työllisten kehitystä. Tässä hankkeessa ennakoidaan tarkemmin (laadullista ennakointia) joidenkin maakunnan kehityksen kannalta olennaisten prosessien tulevaa kehitystä foorumityöskentelyn avulla. Projektin tarve on havaittu aiempina vuosina maakunnan ohjelmallisessa kehittämisessä sekä ennakointityötä tehtäessä. Maakunnassa ennakointia tekevien henkilöiden ja Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten näkemyksiä on hyödynnetty hankkeen valmistelussa. Myös muissa maakunnissa on toteutettu vastaavia ennakointihankkeita ja rakennettu ennakointiportaaleja. Näistä saatuja kokemuksia hyödynnetään Kainuun ennakointihankkeen valmistelussa ja toteutuksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointi Kainuussa -hanke toteutettiin vuosina ja myös se osoitti selvän tarpeen systemaattiselle ennakoinnin toimintamallille ja ennakointiportaalille.

5 Organisoituminen Hankkeen sisällön suunnittelusta, hankesuunnitelman ja budjetin valmistelusta on vastannut Kainuun liitto. Sisällön suunnitteluun osallistui myös Kainuun ELY-keskus. Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä on kommentoinut alustavaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen projektipäällikkö on tarkentanut hankesuunnitelmaa ja laatinut kuukausitasoisen työsuunnitelman hankkeen toteuttamisesta. Projektin ohjausryhmässä ovat edustettuina seuraavat tahot: ELY-keskus Kainuun Etu Oy Kajaanin yliopistokeskus Kajaanin ammattikorkeakoulu Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun toisen asteen koulutus Kainuun kunnat Hankkeen toteuttaja on Kainuun liitto ja rahoittaja Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeessa työskentelee kaksi työntekijää: projektipäällikkö ja projektisuunnittelija. Projektipäälliköllä on kokonaisvastuu hankkeen toimeenpanosta sekä erityisesti ennakointiin liittyvän verkostoitumisen ja foorumityöskentelyn organisoinnista. Projektisuunnittelija vastaa erityisesti ennakointiportaalin rakentamisen koordinoinnista sekä hankkeen taloushallinnosta. Projektihenkilöstön käytännön työn tuesta vastaa ennakointi- ja seurantaryhmä. Kohderyhmät Hanke toimii Kainuun maakunnan alueella. Projektin varsinaisia kohderyhmiä ovat Kainuun ennakointi- ja seurantaryhmä taustaorganisaatioineen sekä projektin toimenpiteisiin osallistuvat kainuulaiset yritykset. Ennakoinnin toimintamallissa on mukana yrityksiä, jotka tuottavat tietoa osaamis- ja työvoimatarpeiden kehityksestä ja jonka tuottamaa tietoa yritykset voivat hyödyntää. Projektin tuloksia voivat hyödyntää mm. Kainuun kunnat, Kainuun kansanedustajat, luottamushenkilöt kunnissa ja maakuntahallinnossa sekä oppilaitosten oppilaan ohjaajat. Päätöksenteon laadun parantuessa projektin tuloksista hyötyvät välillisesti maakunnan asukkaat. Tuotettavaa ennakointitietoa voivat hyödyntää nuoret, opiskelijat ja muut asukkaat tulevaisuuden suunnitelmia tehdessään. Samoin ennakointitieto palvelee yritysten ja kuntien tulevaisuuden suunnittelua.

6 Tavoitteet, tulokset ja toimenpiteet Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen, toisiinsa limittyvään toimenpidekokonaisuuteen: ennakoinnin toimintamalli, ennakoiva työote ja verkostot ja ennakointiportaali. Ennakoinnin toimintamalli TAVOITE Kainuussa on toimijoiden yhteinen ennakoinnin toimintamalli TULOS Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen toimijoiden yhteistyötä, vahvistaa yhdessä tekemisen edellytyksiä ja sosiaalista pääomaa alueella Ennakoinnin toimintamalli tarkoittaa sitä, että Kainuun maakunnassa on eri toimijoiden kesken sovittu tapa jolla yhteistyötä alueellisessa ennakoinnissa tehdään. Yhteistyöhön osallistuvien tahojen rooli ja vastuu alueellisessa ennakoinnissa on määritelty. Kainuun ennakointimallissa ennakointi- ja seurantaryhmä koordinoi eri organisaatioiden tekemää ennakointityötä kokonaisuudeksi ja vastaa toimintamallin edelleen kehittämisestä maakunnassa. Ennakointi- ja seurantaryhmällä on nimetty verkostovetäjä. Ennakoinnin toimintamalli kytkeytyy osaksi maakunnallista päätöksentekoa siten, että ennakointi- ja seurantaryhmän rooli suhteessa maakunnalliseen päätöksentekoon on sovittu. Ennakoinnin toimintamalli lisää alueen kehittämistyön tehokkuutta poistamalla päällekkäistä työtä koordinoimalla eri tahojen tekemää ennakointityötä yhteen. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Maakunnan toimijoiden ennakointityö sovitetaan yhteen ennakointi- ja seurantaryhmän kautta. Kartoitetaan jäsenorganisaatioiden ennakointityö ja tiedontuotanto, sovitaan yhteistyön muodoista ja kootaan ne yhteiseksi ennakoinnin vuosikelloksi. Ennakointi- ja seurantaryhmän tehtävä ja yhteys maakunnalliseen päätöksentekoon määritellään. 2. Määritellyistä toimialoista järjestetään kaksi laadullisen ennakoinnin menetelmiä hyödyntävää tulevaisuusfoorumia. Hankehenkilöstö suunnittelee tulevaisuusfoorumit yhdessä ennakointi- ja seurantaryhmän kanssa. 3. Hankkeessa järjestetään projektihenkilöstölle opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille tai kansainväliseen konferenssiin. 4. Hankkeen toimeenpanon viimeisen vuoden aikana tehdään ulkopuolisen arvioitsijan kilpailuttaminen ja valinta sekä toteutetaan hankkeen ulkopuolinen arviointi. Hankkeen loppuvaiheessa toteutetaan myös itsearviointityöpajat ja laajempi sidosryhmäkysely. Ulkopuolisessa arvioinnissa ja itsearvioinnissa pohditaan hankkeen aikana rakennetun ennakoinnin toimintamallin hyviä ja huonoja käytäntöjä jatkokehittämisen tueksi.

7 Ennakoiva työote ja verkostot TAVOITE Vahvistaa ennakoivaa työotetta ja lisätä eri tahojen yhteistyötä ennakointitiedon tuottamisessa. TULOS Ennakointikoulutuksen ja ennakointiyhteistyön myötä ennakoiva toimintatapa suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä ennakointiosaaminen Kainuussa vahvistuvat. Ennakoiva työote tarkoittaa sitä, että tulevaisuutta koskevaa tietoa hyödynnetään päätöksenteossa. Ennakoivalla työotteella on läheinen yhteys tietojohtamiseen. Ennakointi ja tulevaisuuspohdinta kuuluvat jokaiselle, sitä ei voi ulkoistaa tai antaa vain joidenkin tehtäväksi. Aluekehittämisen kontekstissa tämä tarkoittaa etenkin sitä, että päätöksenteolla on yhteys maakunnan tulevaisuutta pitkällä aikavälillä suuntaavaan maakuntastrategiaan Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta päätöksenteon laatu ja päätösten osuvuus paranevat. Yksi ennakoinnin ala on kuntien kehitys (mkl. kuntatalous), mikä parantaa kuntien mahdollisuuksia proaktiiviseen päätöksentekoon ja suunnitteluun. Ennakoivaan työotteeseen kuuluu että tulevaisuutta pohditaan yhdessä muiden kanssa oman organisaation sisällä ja etenkin myös organisaatiorajojen yli. Tämä on tärkeää, jotta eri toimijat tekevät toisiaan tukevia, samansuuntaisia päätöksiä. Maakunnassa toimivat erilaiset asiantuntijaryhmät (ml. hankkeet) otetaan mukaan ennakointiyhteistyöhön (tulevaisuusfoorumien järjestäminen ja ennakointitiedon, etenkin tulkinnan tuottaminen). Myös ylimaakunnallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten verkostojen rakentaminen on tärkeää. Päätöksenteossa hyödynnettävän ennakointitiedon on oltava monipuolista, laadullista ja määrällistä sekä eri aluetasot ja aikajänteet huomioivaa. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Hanke kilpailuttaa ja tilaa hankkeen toimijoille ja maakunnan keskeisille kehittäjätahoille suunnatun ennakointiin liittyvän koulutuksen (osallistujia noin 30). Järjestetään lisäksi laajemmalle toimijajoukolle suunnattu kevyempi koulutustilaisuus ennakoivasta työotteesta. 2. Osallistetaan maakunnan erilaisia asiantuntijaryhmiä (ml. hankkeet) ennakointitiedon tuottamiseen. 3. Kartoitetaan erilaisia ylimaakunnallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyön muotoja ja tahoja (ml. sosiaalisen median hyödyntäminen).

8 Ennakointiportaali TAVOITE Rakentaa internetiin maakunnallinen ja vuorovaikutteinen ennakointiportaali. TULOS Ennakointitiedon lisääntyvän hyödyntämisen ansiosta suunnittelun ja päätöksenteon laatu ja osuvuus paranevat. Ennakointitiedon yhteinen tuottaminen maakunnan yhteiseen ennakointiportaaliin on tärkeä osa maakunnan ennakointimallia. Portaali on sekä Kainuussa tuotettavan tai Kainuuta koskevan ennakointitiedon tietopankki että vuorovaikutteisen ja osallistavan keskustelun foorumi. Portaaliin kootaan ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenten taustaorganisaatioiden tuottamaa tietoa sekä esim. tietoa maakuntaohjelmaprosessissa järjestettävistä foorumeista. Erityishuomiota kiinnitetään tiedon valintaan, tulkintaan ja esitystapaan. Tietojohtamisen periaatteiden mukaisesti portaaliin sijoitettavassa tiedossa keskitytään maakuntastrategian keskeisten tavoitteiden kehityksen seurantaan ja tulevan kehityksen ennakointiin. Tämän tuloksena suunnitelmien, ohjelmien ja päätösten kestävään kehitykseen kohdistuvia vaikutuksia kyetään ennakoimaan paremmin. Ennakointiportaalin teknisestä ylläpidosta hankkeen päätyttyä vastaa Kainuun liitto. Sisällöllisestä päivittämisestä vastaavat ennakointi- ja seurantaryhmän taustaorganisaatiot. Toimenpiteet pääpiirteittäin 1. Hanke kilpailuttaa ja toteuttaa ennakointiportaalin teknisen rakentamisen sekä ennakointiportaalin käyttökoulutuksen. 2. Määritellyistä toimialoista tilataan niiden tulevaa kehitystä kuvaavat ennakointikatsaukset. Katsaukset laaditaan ennakointi- ja seurantaryhmän kunkin alan vastuuviranomaisen ja hankkeen yhteistyönä. 3. Portaalin sisältö rakennetaan yhteistyössä ennakointi- ja seurantaryhmän ja portaalin suunnittelutyöryhmän kanssa. 4. Ennakointiportaalin ylläpitäjille järjestetään osallistuminen informaatiomuotoilun koulutukseen.

9 Työsuunnitelma Toimenpiteet jakaantuvat hankkeen toimeenpanon aikana hankekausittain alustavasti seuraavasti: Marras- joulukuu 2013: Pohjatyötä Marraskuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakoiva työote ja verkostot Ennakointiportaali Tilastokeskuksen tilaisuus. Muut (hankehallinto, viestintä) Hankesuunnitelman tarkentaminen Joulukuu Ennakointi- ja seurantaryhmän toiminnan kehittämisen suunnitelma Verkoston kokoaminen (spostilista) Uutiskirje I sisällön hahmottelu Ennakointitiedon tarvekyselyn suunnittelu Ennakointiportaalin sisällön suunnittelu aloitus. Teknisen toteutuksen tarvemäärittely ja valinta. Opintomatka maakuntaan/maakuntiin, joissa portaali on käytössä (EMMAhankkeen päätösseminaari ) Ohjausryhmän kokous I Hankesuunnitelman hyväksyminen Uutiskirjepalvelutarjoajan kriteerien määrittely ja valinta Facebook-sivu Kainuun ennakointiyhteistyölle Hanke-esittelyn tekeminen Tammi-kesä/heinäkuu 2014: Verkostojen ja tiedon kokoamista Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakointi ja seurantaryhmän kokous I (ennakoitavat toimialat, kuvaukset organisaatioiden ennakointityöstä, tulevaisuusfoorumin suunnittelu) Ennakointi- ja seurantaryhmän kokous II Ennakoiva työote ja verkostot Painopisteeksi asiantuntijaryhmät ja hanketoimijat. Ennakoivan työotteen koulutuksen tarjouspyyntö & kilpailutus Uutiskirje I Kyselyt ennakointitiedon tarpeesta, tietoa hankkeesta ja ajankohtaista) Alueellisen ennakoinnin seminaari Rovaniemellä Ennakointiportaali Ennakointitiedon tarve kysely sidosryhmille Teknisen toteutuksen kilpailutus. Ennakointiportaalin teknisen rakentamisen aloittaminen Ennakoitavat toimialat selvitykset kilpailutus Muut (hankehallinto, viestintä) Tiedote sidosryhmille uutiskirjeen ohessa Uutiskirje I Tiedote medialle Ohjausryhmän kokous II Raportointi Huhtikuu Toukokuu Tulevaisuusfoorumi I Ennakoivan työotteen koulutus osa I Kesäkuu Heinäkuu Future Infinite & Tulevaisuuden tutkimuksen seminaari Helsingissä Ennakoitavat toimialat selvitykset valmiit Ennakointiportaalin 1.0 versio valmis Uutiskirje II sisällön suunnittelu Uutiskirje II

10 Elo-joulukuu 2014: Koulutusta ja viimeistelyä Ennakoinnin toimintamalli Ennakoiva työote ja verkostot Painopisteeksi ennakointiportaalin loppukäyttäjät. Ennakointiportaali Muut (hankehallinto, viestintä) Elokuu Ennakointi- ja seurantaryhmä: Tulevaisuusfoorumi II suunnittelu, ennakointikuvaukset Ennakointiportaalin käyttökoulutuksen toteuttamistavan valinta Syyskuu Ennakointiportaalin käyttökoulutus Lokakuu Tulevaisuusfoorumi II Informaatiomuotoilun koulutuksen toteuttajan valinta ja kilpailutus Marraskuu Ulkopuolisen arvioinnin Ennakoivan työotteen Informaatiomuotoilun toteuttajan kilpailutus koulutus osa II koulutus Joulukuu Ulkopuolisen arvioinnin toteuttajan valinta Ennakoivan työotteen laajemman koulutustilaisuuden suunnittelu Ohjausryhmän kokous III Raportointi Uutiskirje III Tammi-huhtikuu 2015: Arviointia ja eteenpäin katsomista Tammikuu Ennakoinnin toimintamalli Ennakointi- ja seurantaryhmän itsearviointi työpaja Ennakoiva työote ja verkostot Sidosryhmäarviointi, verkkokysely Helmikuu Ulkopuolinen arviointi Ennakoivan työotteen laajempi koulutustilaisuus Ennakointiportaali Muut (hankehallinto, viestintä) Hankehenkilöstön itsearviointi Uutiskirje IV Ohjausryhmän kokous IV Maaliskuu Huhtikuu Ennakointi- ja seurantaryhmän sparraus Arviointitilaisuus ja hankkeen päätösseminaari + yhteisen ennakointityön aloittajaiset Alueellisen ennakoinnin seminaari Raportointi Hankkeen loppuraportti (taitettu) Ohjausryhmän kokous V Uutiskirje V (arvioinnin tulokset, hyvät käytännöt) Raportointi

11 Tiedotus ja hyvät käytännöt Tiedotus tukee hankkeen ydintoimintaa eli tiedonvälitystä, ja siihen kiinnitetään erityishuomioita. Keskeisenä tavoitteena on eri organisaatioiden ennakointityön yhteensovittaminen ja nykyistä systemaattisempi koordinointi ja ajantasaisen tiedon saatavilla olemisen varmistaminen. Yhtenä tiedonvälitystä tukevana välineenä toimii eri tahojen ennakointityötä tekeviä henkilöitä yhteen kokoava ennakointiportaali. Ennakointihankkeen tuottama ja kokoama tieto pidetään laajalti hyödynnettävissä ja materiaali säilytetään ja portaalia ylläpidetään hankkeen päätyttyä. Ennakointiin liittyvää aineistoa, tietoa ja uutiskirjeitä kootaan ennakointiportaaliin. Sosiaalista mediaa hyödynnetään hankkeen tiedotuksessa. Hyviä käytäntöjä kootaan ennakointiportaaliin ja niistä tiedotetaan mm. uutiskirjeillä. Ennakointi- ja seurantaryhmä tiedottaa hyvistä käytännöistä omissa verkostoissaan. Hanke itsessään (ennakointiportaali ja ennakoinnin toimintamalli) on hyvä käytäntö. Maakunnan ennakointitiedon tuottajat ja käyttäjät sitoutuvat portaalin ylläpitoon ja käyttöön. Ennakoinnin toimintamalli vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja alueen sosiaalista pääomaa. Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto säilytetään ja arkistoidaan Kainuun liiton tiloissa asianmukaisella tavalla. Viestinnän tavoitteet Viestinnän kohderyhmät Viestinnän vastuut Viestinnän välineet Markkinointimateriaali Viestinnän tavoitteena on välittää tietoa hankkeen toimenpiteistä, mutta myös sisällöllisistä ennakoinnin ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on tietoa välittämällä osallistamalla (kyselyt jne.) sitouttaa maakunnan eri tahot yhteistyöhön. Samat kuin hankkeen kohderyhmät: hankkeen ohjausryhmän ja ennakointi- ja seurantaryhmän taustaorganisaatioiden lisäksi mm. Kainuun kunnat, Kainuun kansanedustajat, luottamushenkilöt kunnissa ja maakuntahallinnossa sekä oppilaitosten oppilaan ohjaajat. Lisäksi yrittäjäyhdistykset ja kauppakamari, järjestöt. Hankehenkilöstö vastaa hankeviestinnästä. Ennakointi- ja seurantaryhmän jäsenet vastaavat omissa verkostoissaan viestin viemisestä eteenpäin. Uutiskirjeet (noin 5 kpl) Facebook (jatkuvaa) Twitter (jatkuvaa) Sähköpostit (tarvittaessa, foorumit) Tiedotteet (tarvittaessa, foorumit, portaali) Esittelyt sidosryhmille (syksy 2015) Visualisoidut koosteet väliporteista Loppuraportti, koonti Kainuun ennakointimallista Markkinointimateriaaliin laitetaan Kainuun ennakointiportaalin osoite ja toiselle puolelle vaadittavat EU-logot.

12 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vuosina ovat kokonaisuudessaan seuraavanlaiset: Taulukko 1. Hankkeen kustannusarvio 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2. Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset 5. Muut kustannukset 6. Välilliset kustannukset 7. Arvonlisävero 24% Yhteensä Flat rate 17 % Yhteensä Rahoitettavat kustannukset yht Ely, ESR rahoitus 85% Kainuun liitto, oma rahoitus Rahoitusta haetaan Flat rate -malliin perustuen, jolloin välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä (17 % palkkakustannuksista), ei eritellä projektisuunnitelmassa eikä maksatushakemuksessa. Arvonlisävero ei ole mukana rahoitettavissa kustannuksissa, koska Kainuun liitossa arvonlisävero ei jää organisaation kirjanpitoon kustannukseksi.

13 Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset: Taulukko 2. Kustannukset projektikirjanpitoon Kustannukset projektikirjanpitoon Rahoitettavat kustannukset 2. Henkilöstökustannukset Projektipäällikkö Projektisuunnittelija Palvelujen ostot Ennakointiportaali (sis. portaalin käyttökoulutuksen) Ennakointifoorumityöskentely Luento- ja asiantuntijapalkkiot Koulutukset ( 2 koulutuskokonaisuutta) Tilastoaineistot ja selvitykset Ulkopuolinen arviointi tiedotus, markkinointi muut palv. ostot ALV 24% Flatrate osuus 17 % hlö.kustannuksista Flat rate:n (17%) mukaan korvattavat kustannukset 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Atk, puhelimet ym Toimistotarvikkeet Kahvitukset ym Matkakustannukset kotimaa ulkomaa Muut kustannukset tilavuokrat Välilliset kustannukset puhelin sähkö 0 vesi 0 siivous 0 henkilöstöhallinto 0 tietohallinto Flat rate korvattavat kustannukset yhteensä (ilman alv) Yhteensä (ilman ALV) hlökust + palv.ostot Flatrate osuus 17 % hlö.kustannuksista Rahoitettavat kustannukset yhteensä ESR KL

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeen 2013-2015 tavoitteena oli luoda alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistaa ennakoivaa työotetta ja rakentaa ennakointiportaali. Tämä on hankkeen loppuraportti, jossa

Lisätiedot

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE

KAINUUN ENNAKOINTIHANKE Kainuun ennakointihankkeessa luodaan alueen toimijoiden ennakoinnin toimintatapa, vahvistetaan ennakoivaa työotetta ja rakennetaan ennakointiportaali. Väliraportissa kuvataan hankkeen toiminta vuoden 2014

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari

Keski-Suomi ENNAKOI. Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia. Seija Kiiskilä & Anu Huotari 1 Keski-Suomi ENNAKOI Keski-Suomen alueellisen ennakoinnin askelia Seija Kiiskilä & Anu Huotari 4 Esipuhe Keski-Suomi ennakoi-hanke Hankeaika 1.7.2011-31.8.2013 Rahoitus 250 000 Keski-Suomen liitto 90

Lisätiedot

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa

Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa 1 Jouko Nieminen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Luonnos 12.01.2012 Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta Varsinais-Suomessa Sisältö Johdanto... 2 Yhteenveto... 3 1. Ennakointi ja toimintaympäristön seuranta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 15.5.2009 Diaarinumero ESLH-2009-04869/Ha-7 Käsittelijä Taina Lommi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 213 216 PROJEKTISUUNNITELMA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAHAKEMUKSEN LIITE 2 13.4.212 Hankkeen yhteyshenkilö Johanna Vainio

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Alueellinen ennakointi maakunnissa

Alueellinen ennakointi maakunnissa Alueellinen ennakointi maakunnissa Ennakoinnin nykytila Etelä-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa EMMA-HANKE 2013 Hanna Kivimäki Sisällys 1 ENNAKOINTIKÄYTÄNTÖJEN

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen

Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Loppuraportti Seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen Työ- ja elinkeinoministeriö Lokakuu, 2014 Taitto: Edita Publishing Oy Kuvitus: Pixmac Julkaistu: 10/2014

Lisätiedot

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet

Samuli Leveälahti. Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Samuli Leveälahti Koulutustarjonnan alue-ennakointiyhteistyön nykytila ja kehittämistarpeet Opetushallitus Moniste 4/2006 ISBN 952-13-2771-5 (nid.) ISBN 952-13-2772-3 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi

Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia. Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 1/2014 Yhteistä ja jatkuvaa ennakointia Ehdotus kansalliseksi toimintatavaksi Valtioneuvoston

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI Laadittu pvm Ver 2.0. / 24.06.2009 Mikko Kettunen Tiedoston nimi projektisuunnitelma_order_mk_24062009 Dokumentit tila Rahoitushakemuksen liite: Päivitetty Mikko Kettunen PROJEKTISUUNNITELMA ORDER PROJEKTI

Lisätiedot

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma

INTOA KUHMOON. Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma INTOA KUHMOON Kuhmon IntoStation -projektitoimintakeskuksen hankesuunnitelma Kuhmon kaupunki TIIVISTELMÄ Kuhmon kaupunki haluaa vahvasti panostaa nuoriinsa, antaa heille erilaisia mahdollisuuksia kehittää

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.05.2010 Diaarinumero 193/10, EU10004 Käsittelijä Eero

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa

Kuluttajien energianeuvonta. Seuranta ja vaikutukset. eneuvonta.fi. Viestintä ja markkinointi. Energiatyöohjelma, B-osa Kuluttajien energianeuvonta Seuranta ja vaikutukset eneuvonta.fi Viestintä ja markkinointi Energiatyöohjelma, B-osa Loppuraportti, 1.1. 31.12.2014 Kesäkuu, 2015 Energiatyöohjelma 2014: Osa B 10.6.2015

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.3.2009 Diaarinumero 39/3562/09 Käsittelijä leena Ruopuro Puhelinnumero

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot