Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen"

Transkriptio

1 Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa, koska yritysten tilalla ja näkymillä on merkitystä laajemminkin kansantaloudessa. Palkansaajat ovat kiinnostuneet yritysten voittojen kehityksestä esimerkiksi työllisyyttä ja tulevia palkankorotuksia ajatellen. Julkinen sektori ja siellä työskentelevät hyötyvät yritysten suoraan sekä työntekijöidensä ja omistajiensa kautta maksamista veroista. Osakesijoittajat tutkivat yleensä tilinpäätöksiä ja niistä laskettavia taloudellisia tunnuslukuja kaikkein tarkimmin. Tilinpäätösten käsitteistön tuntemisesta on sijoittamisen lisäksi hyötyä myös esimerkiksi yhdistystoiminnassa ja asunto-osakeyhtiön tilaa arvioitaessa. Suomessa jokainen liike- ja ammattitoimintaa harjoittava on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpidon tärkein tehtävä on pitää yrityksen, yhdistyksen tai asunto-osakeyhtiön tulot, menot, varat ja velat erillään omistajien, yhdistyksen jäsenten ja muiden tahojen vastaavista eristä. Kirjanpidossa syntyvää tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Kirjanpitolain keskeiset osat käsittelevät tilinpäätöksen laatimista. Tilinpäätöksen päätehtävä on tilikauden tuloksen ja jakokelpoisen voiton laskenta. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman ja taseen. Tuloslaskelma kertoo voiton Tuloslaskelma kertoo, millainen yrityksen tulos on ja miten se on syntynyt. Tuloslaskelman erien osuudet vaihtelevat huomattavasti toimialoittain. Teollisuusyrityksen tuloslaskelma on erilainen kuin pankin tai kaupan jne. Seuraavassa tarkastella tuloslaskelman perusrakennetta, joka lähtee liikkeelle myyntituotoista. Vähentämällä niistä erilaisia kustannus- ja voitonjakoeriä päädytään yrityksen tilikauden tulokseen. Esimerkki Marimekko-konsernin tuloslaskelma tilikaudelta , (1 000 euroa) (Konsernitilinpäätös sisältää Marimekko Oyj:n lisäksi kaikki ne kotimaiset ja ulkomaiset tytäryhtiöt, joissa Marimekko Oyj välittömästi tai välillisesti omistaa yli 50 % osakkeiden äänimäärästä tilikauden lopussa. Konsernitilinpäätös perustuu konserniyhtiöiden erillistilinpäätöksiin. Konsernin keskinäinen osakeomistus, sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu.) LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 74 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 901 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut - 45 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät 0 VOITTO ENNEN VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO Tuloslaskelman käsitteitä Liikevaihto kuvaa yrityksen toiminnan laajuutta. Liikevaihdoksi kirjataan kaikki suoriteperusteisesti syntyneet myyntitulot. Suoriteperusteen mukaan myyntitulot ovat sen tilikauden tuloa, jona myyty tuote tai palvelu on

2 luovutettu ostajalle. Maksu voi siis tulla myöhemminkin. Tuloslaskelman aloittava liikevaihto voidaan määritellä seuraavasti: Liikevaihto = myyntituotot - myynnin oikaisuerät (välilliset verot). Myyntituotot syntyvät varsinaisesta, toimialan mukaisesta myynnistä. Ne eivät sisällä esim. osakkeiden tai käyttöomaisuuden myynnistä saatuja satunnaisia tuloja. Arvonlisävero (alv) on tyypillinen välillinen vero, jonka yritys ainoastaan kerää ja siirtää asiakkaalta valtiolle. Ostoihin sisältyvä alv eliminoidaan ennen hankintamenojen kirjaamista tuloslaskelmaan kuluina. Varastojen kasvu tilikauden aikana pienentää kuluja, ja supistuminen kasvattaa kuluja. Kirjauksen tarkoituksena on kohdistaa tuotteiden valmistuksesta aiheutuneet menot sille tilikaudelle, jona tuotteet myydään. Eli kun raakaaineen hankinnasta ja tuotteen valmistuksesta on aiheutunut menoja, mutta tuotetta ei ole vielä myyty eli siitä ei ole saatu vielä tuloja, aiheutuneet menot vähennetään tilikauden kuluista. Valmistus omaan käyttöön ei kohdistu ko. tilikauden tulon hankintaan ja vähennetään siksi vuosikuluista. Liiketoiminnan muut tuotot ja muut kulut voivat olla tulopuolella esimerkiksi vuokratuottoja ja vakuutuskorvauksia sekä kulupuolella vuokria kuten leasingmaksuja, markkinointikuluja ja muita kuluja. Tähän ryhmään kuuluvat myös syntyneet luottotappiot. Niillä tarkoitetaan myyjälle syntyvää, saamatta jääneen tulon suuruista tappiota, jos ostaja ei pysty maksamaan sovittua ja kirjattua hintaa ja tämä todetaan lopulliseksi. Poistoilla käyttöomaisuuden (koneiden yms.) hankintameno eli investointi jaetaan omaisuuden käyttövuosien kesken, koska käyttöomaisuus tuottaa tuloa usean vuoden aikana eikä sen hankintaa heti kirjata kokonaisuudessaan kuluiksi. Poistot esitetään ennalta tehtyjen poistosuunnitelmien mukaisina (ns. suunnitelman mukaiset poistot). Esimerkkejä poistoista: Koneen hankintahinta on e ja käyttöikä on viisi vuotta. a) Tasamenopoisto -> Vuosittain poisto on e viiden vuoden ajan. b) Degressiivinen poistomenetelmä (tyypillinen verotuksessa) Poistoprosentti on esim. 20 %. Poisto ensimmäisenä vuonna on e, hankinnan menojäännös on e. Poisto toisena vuonna on e, menojäännös on nyt e jne. Esimerkiksi Marimekolla suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Rakennukset ja rakennelmat 40 vuotta Koneet ja kalusto 3-15 vuotta Liiketulos (liikevoitto/-tappio) ilmoittaa varsinaisen liiketoiminnan tuloksen. Liiketulos = liikevaihto - liiketoiminnan kulut - poistot. Rahoitustuotot ja -kulut muodostavat varsinkin velkaisen yhtiön tuloslaskelmassa merkittävän erän. Luetaanhan siihen korkokulut. Satunnaiset erät eli satunnaiset tuotot ja kulut perustuvat tavanomaisesta toiminnasta poikkeaviin, kertaluonteisiin ja olennaisiin tapahtumiin. Näitä ovat esimerkiksi lopetettavan toimialan käyttöomaisuuden myyntivoitot ja tappiot. Tuloslaskelmaan merkityt tuloverot eivät välttämättä ole juuri tilikauden aikana maksetut verot vaan tilikaudelle verolaskelman avulla arvioidut verot. Jos konserni ei omista sataprosenttisesti kaikkia tytäryhtiöitään, vähennetään vähemmistöomistajien osuus eli vähemmistöosuus konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta. Tilikauden voitto päättää tuloslaskelman ja kertoo konkreettisesti yrityksen kannattavuudesta. Tuloslaskelmasta voitto siirtyy taseeseen kasvattamaan yrityksen omaa pääomaa. Tase kertoo varoista ja veloista Tase kertoo yrityksen rahoitusasemasta eli yrityksen varoista, veloista ja kokonaistuloksesta tilikauden viimeisenä päivänä. Taseeseen on tiivistettynä tavallaan koko yrityksen taloushistoria: paljonko siihen on kertynyt omaisuutta,

3 paljonko on yritykseen jätettyjä voittovaroja ja paljonko on käytössä vierasta pääomaa. Tase jakautuu kahteen osaan: varat sekä oma pääoma ja velat. Esimerkki Marimekko-konsernin tase , (1 000 euroa) VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 411 Myynnissä olevat sijoitukset LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Verosaamiset 220 Rahavarat VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä PITKÄAIKAISET VELAT 861 LYHYTAIKAISET VELAT Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT Taseen käsitteitä Varat-puoli kertoo varojen jakautumisesta eri omaisuuseriin. Pitkäaikaisten varojen (käyttöomaisuuden) tarkoituksena on tuottaa tuloa jatkuvasti useana vuotena. Käyttöomaisuutta kertyy investointien myötä. Käyttöomaisuuden eristä saa yleensä tehdä vuosittain poistoja. Käyttöomaisuutta ovat maa- ja vesiomaisuus (ei poistoja), rakennukset, koneet ja kalusto, osakkeet, osuudet, aineettomat oikeudet (esim. patentit ja tuotemerkit) sekä muun muassa taseeseen aktivoidut tutkimus- ja kehitysmenot. Pitkäaikaisiin varoihin kuuluu usein konserniliikearvo (goodwill), jolla tarkoitetaan yhtiön yrityskaupan yhteydessä toisen yhtiön osakkeista maksamaa osakkeiden taustana olevan varallisuuden ylittävää osaa. Siis kun tytäryrityksen osakkeiden hankintameno on suurempi kuin vastaava oma pääoma, syntyy konserniaktiiva, joka kohdennetaan niihin tytäryrityksen omaisuuseriin, joista sen katsotaan johtuvan. Konserniaktiivan osaa, jota ei voi em. mukaisesti kohdentaa, kutsutaan konserniliikearvoksi. Goodwilliä voidaan maksaa esimerkiksi asiakaskunnasta ja yrityksen maineesta. Kun pörssiyhtiöt ovat siirtyneet kansainväliseen IFRStilinpäätösstandardin käyttöön, suunnitelmanmukaiset liikearvopoistot on korvattu vuosittaisilla arvonalennustesteillä. Niiden tehtävänä on arvioida, onko taseen goodwill-erät arvostettu oikein.

4 Vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat (raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet) eli käytännössä varastot. Lyhytaikaisia saamisia ovat muun muassa myyntisaamiset, joilla tarkoitetaan niitä laskuja, joita asiakkaat eivät ole vielä tilinpäätöshetkellä maksaneet. Siirtosaamisia ovat seuraavan tilikauden ennakkoon maksetut vakuutus-, vuokra- yms. maksut sekä kuluvalta tilikaudelta saamatta olevat korot, vuokrat, veronpalautukset yms. Taseen toinen -puoli kertoo, mistä varat on saatu (rahan lähteistä). Omasta pääomasta yritys vastaa omistajille ja velkojen hoidosta yrityksen ulkopuolisille rahoittajille ja velkojille. Osakepääomaa muodostuu yritystä perustettaessa ja osakeantien yhteydessä. Omaa pääomaa lisäksi saadaan aikaisempien tilikausien voitoista ja tilikauden voitosta. Oma pääoma voidaan määritellä seuraavasti: oma pääoma = varat velat. Velat ovat em. kolmesta erästä varmimmin tiedossa. Sen sijaan taseen varat-puolella voi olla jotakin, jonka arvo oikeasti on pienempi kuin kirjanpidossa. Tällöin oma pääomakaan ei ole niin hyvä, miltä se näyttää. Toisaalta yrityksen taseessa kauan olleet maa-alueet ja rakennukset ovat usein tasearvojaan arvokkaampia. Vieraalla pääomalla tarkoitetaan lyhytaikaisia (takaisinmaksuun aikaa alle vuosi) ja pitkäaikaisia velkoja. Jako ajan mukaan on tarpeen esimerkiksi yrityksen talouden tunnuslukuja laskettaessa. Ostovelkoja ovat tilinpäätöshetkellä maksamatta olevat ostot. Ennakkomaksuilla tarkoitetaan myynnistä saatuja tuloennakkoja. Siirtovelkoja ovat esim. korko- ja palkkamenot, joita ei ole tilikauden aikana maksettu. Yrityksillä on esimerkiksi usein tilinpäätöshetkellä siirtovelkana työntekijöiden vuosilomapalkkavelka. Eläkelainoja ovat eläkevakuutusyhtiöiltä takaisin lainatut eläkevakuutusmaksut (TyEL-maksut). Tilinpäätöstä luettaessa kannattaa aina tarkistaa yrityksen vuosikertomukseen tai vastaavan liitetyt selvitykset erilaisten erien tarkasta sisällöstä. Taseet ja varsinkin tuloslaskelmat poikkeavat toisistaan esimerkiksi pankkien ja teollisuusyritysten välillä. Sama pätee siten luonnollisesti myös tutkittaessa yrityksen taloutta kuvaavia tunnuslukuja. Rahoituslaskelma kertoo todellisista rahavirroista Esimerkiksi julkisen osakeyhtiön tilinpäätökseen on liitettävä rahoituslaskelma (kassavirtalaskelma). Se on erittely yhtiön käyttöön tulleista varoista sekä varojen käytöstä tilikauden aikana. Samalla se kertoo esimerkiksi, kuinka liiketoiminnan rahavirta riittää investointeihin. Rahoituslaskelma on hyödyllinen tilinpäätöstä täydentävä apuväline yrityksen talouden arviointiin esimerkiksi sijoittajille, koska se ei sisällä arvostus- ja jaksotusratkaisujen (poistot, myyntisaamiset ja ostovelat) mukanaan tuomia harkinnanvaraisuuksia samalla tavalla kuin tuloslaskelma. Esimerkki Marimekko-konsernin rahoituslaskelma 2007 (1 000 euroa): Tilikauden voitto Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Tuloverot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos, lisäys/vähennys (-/+) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta 150 Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

5 Lyhytaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoitusleasingvelkojen maksut - 60 Maksetut osingot RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos (= LIIKETOIMINNAN + INVESTOINTIEN + RAHOITUKSEN RAHAVIRTA) 480 Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Kommentteja rahoituslaskelmaan: Liiketoiminnan rahavirtaa laskettaessa oikaistaan poistot, koska ne ovat laskennallinen erä eivätkä aiheuta muutoksia kassaan. Rahoitustuotot ja -kulut oikaistaan, koska ne otetaan huomioon myöhemmin. Käyttöpääoman (= vaihto-omaisuus + myyntisaamiset + osatuloutuksen saamiset ostovelat saadut ennakkomaksut) lisäys vähennetään rahavirrasta ja vähennys lisätään rahavirtaan. Käyttöpääoman jatkuva lisääntyminen voi kertoa ongelmista jo ennen kuin tuloslaskelma tai tase: yritys ei saa rahaa kiertämään, vaan varasto kasvaa ja myyntisaamiset paisuvat. Marimekon tapauksessa liiketoiminnan rahavirta riittää loistavasti investointien rahoittamiseen. Pitkäaikaista velkaa ei yrityksen tarvinnut ottaa yhtään vuonna Investoinnit hoituivat siis tulorahoituksella ja varoja jää anteliaaseen voitonjakoon. Tilikauden aikana Marimekon rahavarat kasvoivat yli kuuteen miljoonaan euroon (sama luku löytyy myös taseesta). Pohdittavaa 1. Miksi yrityksen, yhdistykset ja asunto-osakeyhtiöt pitävät kirjanpitoa ja laativat tilinpäätöksen? 2. Määrittele seuraavat käsitteet: a) liikevaihto b) poistot c) tase d) oma pääoma e) vaihto-omaisuus f) myyntisaamiset ja ostovelat 3. Perheellä on seuraava varallisuutta: asunto e, auto e, huonekalut ja vaatteet e sekä pankkitilillä ja kukkarossa e. Velkaa perheellä on e. Paljonko on perheen netto-varallisuus? Mitä nimitystä nettovarallisuudesta käytetään yritysten tapauksessa? Mitkä edellisen esimerkin luvut ovat epätarkkoja? Voiko yrityksen taseessa olla virheellisiä lukuja? Perustele. 4. Ohessa on kuvitteellisen asunto-osakeyhtiön tase. a) Mitä yhtäläisyyksiä sillä on yrityksen vastaan laskelman kanssa? b) Mitkä ovat keskeiset erot? c) Onko esimerkin asoy mielestäsi velkainen? Mistä tilanne voi johtua? d) Onko taloyhtiöllä ongelmia selviytyä lähikuukausien lainojen lyhennyksistä? e) Miten asunto-osakeyhtiöt keräävät varoja?

6 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Rakennukset Koneet ja kalusto LYHYTAIKAISET VARAT Pankkisaamiset VARAT YHTEENSÄ OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA PITKÄAIKAISET VELAT LYHYTAIKAISET VELAT OMA PÄÄOMA JA VELAT

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLTÖ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) 6 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 6 KONSERNITASE 7 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 8 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

Lisätiedot

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006

IFRS-konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 31.12.2006 1 Yrityksen perustiedot Lemminkäinen Oyj on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Rekisteröity osoite on Esterinportti 2, 00240 Helsinki. Lemminkäinen

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1

SISÄLLYSLUETTELO. Hallituksen toimintakertomus... 1 Tilinpäätös 2009 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus... 1 KONSERNITILINPÄÄTÖS (IFRS) Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut... 5 Tunnuslukujen laskentakaavat... 6 Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2009 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2014 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2024 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2013-30.6.2014 Sisällys Sivu

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11

SISÄLTÖ. Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2011 SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Sijoituskiinteistöt 8 Hallituksen toimintakertomus 9-11 Konsernitilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Oyj konserni Tasekirja SSH Communications Security Oyj 31.12.2012 SSH Oyj konserni 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1.- 31.12.2012 2 2. KONSERNITILINPÄÄTÖS 11 2.1. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3

SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2012 3 KONSERNITILINPÄÄTÖS 10 Konsernin laaja tuloslaskelma 11 Konsernitase 12 Konsernin rahavirtalaskelma 14 Laskelma konsernin oman pääoman

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP y-tunnus 0106264-1 TIIMARI OYJ ABP TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Hallituksen toimintakertomus 3-7 Konsernitilinpäätös Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu)

Sisällys. 2 FINNLINES OYJ Tilinpäätös 2012 (luvut tuhansina euroina, ellei muuta ilmoitettu) Tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS 7 Konsernitase, IFRS 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista, IFRS 9 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2013 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös

Emoyhtiön tilinpäätös TILINPÄÄTÖS 2013 Sisältö Konsernin tilinpäätös Elenia-konsernin hallituksen toimintakertomus 2013 1 Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 5 Konsernin rahavirtalaskelma

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot