JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2

3 Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja Sari Kemppainen, puhelin (vaihde) Copyright Kansikuva Graafit, ja muut kuvat: HSY, Taloustutkimus Oy ja TNS Gallup Oy HSY / Jenni-Justiina Niemi Edita Publishing Oy Helsinki 2011

5 Esipuhe HSY toimii aktiivisesti jätteen määrän vähentämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena oli jätehuollon strategian mukaisesti edistää jätteen synnyn ehkäisyä YTV:n ( alkaen HSY) alueella sekä edelleen markkinoida ensimmäisen, vuoden 2007 lopussa päättyneen, vastaavan hankkeen tuotoksia. Ohjausryhmään osallistuivat ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund, (Helsingin kaupungin ympäristökeskus), ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta (HUS), tiedottaja Marko Laakkonen (JLY, Jätelaitosyhdistys ry), yksikönpäällikkö Henrik Österlund (Motivan materiaalitehokkuusyksikkö), projektipäällikkö Eija Koski (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy/ 4V-hanke), tuoteryhmävastaava Kati Lundgren (Suomen ympäristöopisto Sykli, Draivi-hanke), toiminnanjohtaja Anne Lempinen (Uudenmaan Martat ry). HSY:n jätehuollosta mukana olivat neuvonta- ja viestintäyksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala (pj), projektipäällikkö Sari Kemppainen (siht), toimialajohtaja Petri Kouvo, käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, kehittämisinsinööri Niina Tanskanen/ Reetta Anderson, ympäristöpäällikkö Juha Uuksulainen sekä seutu- ja ympäristötiedosta projektipäällikkö Päivi Aarnio/Susanna Kankaanpää (Julia 2030-hanke). Projektiryhmässä työskentelivät neuvontayksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala (projekti Kotitaloudet), ympäristöasiantuntija Seppo Kajaste (projekti Ammatilliset oppilaitokset), ympäristöasiantuntija Elina Karhu (projekti Yleissivistävä koulutus), projektipäällikkö Sari Kemppainen, vastaava tiedottaja Sari Korolainen/Tarja Methuen (projekti Fiksu-sivusto), vastaava ympäristöasiantuntija Olli Linsiö, verkkotoimittaja Tarja Methuen/Riikka Rytilahti sekä ympäristöasiantuntija Minna Partti (projekti Julkishallinto). Hankkeessa tuotetuista selvityksistä vastasivat projektiassistentti Leena Nukari, harjoittelija Mia Tarvainen, opinnäytetyöntekijä Miia Hellqvist sekä Helsingin yliopiston Taloustieteen laitokselta tutkimusavustaja Nea Teerioja ja professori Markku Ollikainen.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tekijät: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Päivämäärä Julkaisun nimi: Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSY Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE -hankkeen tavoitteena oli jätehuollon strategian mukaisesti edistää jätteen synnyn ehkäisyä YTV:n ( alkaen HSY) alueella sekä edelleen markkinoida vuoden 2007 lopussa päättyneen, vastaavan hankkeen tuloksia. Hankkeessa pyrittiin valistamaan pääkaupunkiseudun asukkaita ja julkishallinnon toimijoita siten, että jätteen määrä vähenee ja tietoisuus keinoista kasvaa. Kohderyhmiä olivat yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset, kotitaloudet, julkishallinnon toimistot, terveydenhuolto ja ammattikeittiöt. Hanke toteutettiin ajalla Menetelmiä olivat mm. kotitalouksille suunnatut asennekampanjat, koulutusyhteistyö alueen kaupunkien kanssa, Fiksu vähentää jätettä -verkkosivusto, oppimateriaalit, parhaan käytännön mallit sekä kummikouluohjelma. Lisäksi tuotettiin useita selvityksiä seurannan ja suunnittelun pohjaksi. Pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä väheni tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2010 luku oli 168 kg/as, kun tavoitteeksi asetettiin 172 kg/as. Kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä tietoa etsineiden osuus (16 % vuonna 2010) ei muuttunut hankkeen kuluessa. Jätteen synnyn ehkäisyn tulosten mittaamiseen kaivataan kuitenkin parempia mittareita, joiden avulla toimenpiteiden arviointi on helpompaa ja luotettavampaa. HSY:n oppimateriaalien käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta Keskimäärin 31 % yleissivistävän sektorin opettajista on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa, kun tavoite oli 35 %. Osaryhmien tarkastelussa käyttäjätavoite saavutettiin reilusti: erityisen hyvin tavoitettiin luokanopettajat, ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja maantieteen opettajat sekä esi- ja alkuopetuksen väki (42 60 %). Ammatillisten oppilaitosten opettajista HSY:n materiaaleista oli tietoinen 38 % ja niitä oli käyttänyt opetuksessa 35 %. Kotitalouksia lähestyttiin useiden kanavien avulla: ruokajäteaihe näkyi Kotikokki-nettiyhteisössä, joulun alla järjestettiin mediakampanja vuosittain ja tietoiskuja toteutettiin kaupunginosissa asukkaiden henkilökohtaisena neuvontana. Laatuaan Suomen ensimmäinen ruokajätetutkimus osoittautui toimivaksi konseptiksi ja poiki kiitettävän määrän mediajulkisuutta. Joulukampanjoiden kohderyhmäkohtaiset huomioarvoprosentit olivat 65 %, 58 % ja 52 %. Tavoite oli 50 %, johon kaikki kampanjat ylsivät. Julkisen sektorin toimistojen jätemääriä seurattiin Petra-jätevertailupalvelun avulla. Asetettuun kahden prosentin tavoitteeseen jätteen vähenemisessä ei kuitenkaan päästy. Seurantamittarin valinta epäonnistui sillä raportoineita toimistoja oli vähän, eikä tuloksista voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Tuotetusta Parhaat käytännöt terveydenhuollossa mallista on vaikuttavuuskyselyn perusteella vähintään tietoinen 65 % ekotukihenkilöistä tai ympäristövastaavista (tavoite 50 % tuntee mallin). Tavoitteiden mukaisesti hankkeessa tuotettiin ja markkinoitiin jätteen synnyn ehkäisyn tarkistuslista julkishallinnon ammattikeittiöille. Fiksu-verkkosivuston kävijämäärää pyrittiin kasvattamaan. Vuonna 2008 sivuja ladattiin yhteensä kertaa ja 2009 yhteensä Eniten kävijät hyödynsivät sivustolla opetussektorille suunnattuja materiaaleja, joiden osuus latauksista oli 80 % vuonna Koko hankkeen ajalta ei saatu tietoja sivuston käytön kehityksestä, johtuen organisaatiomuutoksesta. Muualla Euroopassa heräsi kiinnostus jätteen synnyn ehkäisytoimiin ja useat tahot ottivat yhteyttä kuullakseen HSY:n tekemästä työstä, menetelmistä ja tuloksista. Nämä kontaktit ovat hyvä levityskanava, mutta yhteydenpito vaatii resursseja. Avainsanat: jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kotitaloudet, oppilaitokset, julkishallinto, kampanjat Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 7/2011 ISBN (nid.) ISSN (nid.) Pages: 64 Kieli: suomi ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, PL 100, HSY, puhelin , faksi

8 Sammandragssida Utgivare: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM Författare: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Datum Publikationens titel: Förebyggande av uppkomsten av avfall fram till år 2010, JESSE. Slutrapport över projektet Finansiär / Uppdragsgivare: HRM Projektet Förebyggande av uppkomsten av avfall fram till år 2010, JESSE, genomfördes enligt avfallshanteringens strategiska mål för att minska mängden av avfallet inom SAD:s (fr HRM) område. Ett annat mål var att marknadsföra resultaten av föregående motsvarande projekt som avslutades i slutet av år Projektet strävade till att öka kunskapen om medlen bland invånarna och aktörerna inom offentliga sektorn i huvudstadsregionen och på så vis få ner avfallsmängden. Målgrupperna var allmänbildande och yrkesläroanstalter, hushåll, kontor inom den offentliga förvaltningen, hälsovård och storkök. Projektet genomfördes Som redskap användes bland annat kampanjer riktade till hushållen, kurssamarbete mellan städerna, sidan Smart med mindre avfall, undervisningsmaterial, modeller för bästa praxis och fadderskolprogrammet. Flera utredningar gjordes dessutom som grund för uppföljning och planering. Mängden blandavfall som invånarna producerar minskade enligt uppsatta mål i huvudstadsregionen. År 2010 var mängden 168 kg/inv. då målet var 172 kg/inv. Antalet personer som sökte information om rimlig konsumtion eller minskning av avfall (16 % år 2010) ändrade inte under projektets gång. Det behövs emellertid bättre mätare för att mäta resultaten av avfallsförebyggande åtgärder. Detta skulle göra utvärderingen av åtgärderna lättare och tillförlitligare. Antalet personer som använder HRM:s undervisningsmaterial har ökat jämnt sedan år I medeltal har 31 % av lärarna använt materialet i sin egen undervisning, medan målet var 35 %. Målet för delgrupperna som användare t.o.m. överskreds: särskilt väl nåddes klasslärarna, lärarna i miljö- och naturkunskap, biologi och matematik samt de som arbetar inom förskol- och grundundervisningen (42 60%). Av lärarna i yrkesläroanstalterna kände 38 % till HRM:s material och 35 % hade använt det i undervisningen. Hushållen nåddes via flera olika kanaler: temat matspill presenterades på Kotikokki-sidorna, en mediekampanj ordnades årligen under julen och koncentrerad information distribuerades som personlig rådgivning i de olika stadsdelarna. Den första undersökningen i Finland av mängden mat som slängs väckte mycket publicitet i media. Konceptet fungerade och temat intresserade medierna. I målgrupperna var andelen läsare som hade lagt märke till julkampanjerna 65 %, 58 % och 52 %. Målet var 50 % vilket betydde att alla kampanjerna nådde målet. Avfallsflödet från kontoren i offentliga sektorn följdes upp och jämfördes med hjälp av tjänsten Petra. Målet två procent minskat avfall uppnåddes emellertid inte. Valet av mätare för uppföljningen misslyckades då få kontor rapporterade och tillförlitliga slutsatser inte kunde dras utgående från dem. Enligt en enkät som gällde modellen Bästa praxis i hälsovården kände minst 65 % till ekostödpersonerna eller de miljöansvariga (målet var att 50 % ska känna till modellen). För storköken inom offentliga sektorn var målet att få ihop en checklista för förebyggande av avfall. Materialet blev färdigt enligt tidtabellen och marknadsföringsplanen genomfördes. Strävan var att öka antalet besökare på Smartsidorna (Fiksu). År 2008 laddades sidorna ner totalt gånger och år gånger. Mest utnyttjades materialet som riktats till undervisningssektorn, vars del av nedladdningarna var 80 % år Information om hur användningen av sidorna utvecklats under hela tiden kunde inte fås p.g.a. ändringar i organisationen. Åtgärderna för att förebygga uppkomsten av avfall har väckt intresse i andra länder i Europa och ett flertal instanser har kontaktat för information om HRM:s arbete, metoder och resultat. Dessa kontakter är goda kanaler för att sprida information, men kräver resurser. Nyckelord: avfallsminimering, materialeffektivitet, hushåll, läroanstalter, offentliga sektorn, kampanjer Publikationsseriens titel och nummer: HSY publikationer 7/2011 ISBN (hft) ISSN (hft) Pages: 64 Språk: finska ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HMR Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, PB 100, HSY, telefon , telefax

9 Abstract page Published by: Helsinki Region Environmental Services Authority Author: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Date of publication Title of publication: Waste prevention at source until 2010, JESSE. Final report of the project. Financed by / Commissioned by: HSY The aim of the JESSE project concerning the waste prevention at source project until 2010 was to promote, in accordance with the strategy of the waste management, the waste minimization in the catchment area of YTV (called HSY from 1 January 2010) and to market the outputs of the previous respective project which was concluded at the end of The project aimed to inform the inhabitants in the metropolitan area, as well as the operating parties of the public administration so that the amount of waste would be reduced and the awareness of the different means would increase. The target groups were schools providing general education and vocational institutes, households, offices of the public administration, healthcare and professional kitchens. The project was implemented during The applied means included, among others, campaigns addressing households, educational co-operation with the cities of the area, the web site It s smart with less waste, teaching materials, models of Smart Ways of Actions and a twin school programme. In addition to this, several reports and studies were produced. The amount of unsorted waste which was generated by the inhabitants throughout the metropolitan area was reduced according to the set goals. In 2010, the figure was 168 kg per inhabitant, whereas the target was set at 172 kg per inhabitant. The share of those (16 % in 2010) who sought information concerning the reasonable consumption or reduction of waste amounts did not change during the project. Better indicators, which would help to evaluate the actions in an easier and more reliable way, are however required. The number of those who are using the teaching materials provided by HSY has been increasing steadily since On average 31 % of teachers have used these materials in their own teaching, whereas the original objective was 35 %. Certain individual groups were reached remarkably well (42-60 %). 38 % of the teachers at the vocational schools were aware of the materials provided by HSY and 35 % had used them in their teaching. The households were reached through several different channels: the subject food waste was discussed within a web community, media campaigns were organised yearly prior to the Christmas season and personal consultations in various parts of the city. The study of food waste was the first survey of its kind in Finland and gained quite a lot of publicity in the media. The media coverage percentages of the target group specific Christmas campaigns were %. The primary target was 50 % and this was reached by all of the campaigns. The waste amounts, which were generated by the offices of the public administration, were monitored through the Petra Waste Benchmarking Service. The target for the waste reduction was set on two percent; however, this was not achieved. The selection of the monitoring measurers failed, as there were too few reporting offices. According to the survey, 65 % of the target group was at least aware of the model of the Smart Ways of Action in Health Care (the set target was 50 %). A check list was completed according to schedule, for the professional kitchens, plus the market plan was implemented. One objective was to increase the number of visitors to the Smart web site. In 2008, altogether pages were downloaded and in 2009, the total was pages. Most of all, the visitors at the site used materials, which were aimed towards the teaching sector. Due to a change in the organisation, further information from of the use of the pages could not be gained. Elsewhere in Europe, several interested parties contacted HSY in order to hear more about the work done by HSY, as well as the applied methods and gained results. Keywords: waste prevention, material efficiency, households, Publication Series title and number: HSY publications 7/2011 ISBN ISSN Pages: 64 Language: Finnish ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HSY Helsinki Region Environmental Services Authority, Box 100, HSY, phone , fax

10

11 Sisällys 1 Johdanto Taustaa Hankkeen lähtökohdat Hanke lyhyesti Hankkeen yleiset tavoitteet ja tulokset Selvitys jätteen synnyn ehkäisyhankkeista Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Yleissivistävä koulutus Markkinointi ja yhteistyö Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Kummikouluohjelma Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Opetusmateriaalit Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Ammatilliset oppilaitokset Virikemateriaali ammattiopetukseen Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Pura jätepommi ammattiin opiskelevan työpaja Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset ja tulosten tarkastelu Yhteistyö Draivi -hankkeessa Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu... 24

12 5 Kotitaloudet/kuluttajat Vähemmän ruokajätettä Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Joulukampanjat Tavoitteet ja toimenpiteet Anna lahja aineeton Anna lahjaksi satuhetki Anna lahjaksi elämys Tulokset Tulosten tarkastelu Tietoiskut kotitalouksille Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinto Julkishallinnon toimistot Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinnon terveydenhuolto Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinnon suurkeittiöt Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Fiksu vähentää jätettä -sivusto Sivuston markkinointi ja ylläpito Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Käyttäjäkyselyt Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset... 41

13 7.2.3 Tulosten tarkastelu Muut toimet Seminaarit ja muu yhteistyö Toimenpiteet KuVa jätteen synnyn ehkäisytoimien kustannus-vaikuttavuusanalyysi Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Johtopäätökset... 45

14

15 11 1 Johdanto 1.1 Taustaa Jätemäärät ovat olleet pitkään kasvussa. Euroopan ympäristökeskuksen arvion mukaan yhdyskuntajätteen määrä kasvaa 25 % vuodesta 2005 vuoteen Kasvuennuste perustuu ensisijassa kotitalouksien kasvavaan kulutukseen, mikäli kulutustottumukset säilyvät nykyisenlaisina. Jätelain tavoitehierarkiassa jätteen synnyn ehkäisy on ensisijalla, mutta tuloksiin pääsemiseksi on vielä tehtävä työtä. Vaikuttavia toimia on etsitty paitsi alueellisesti, myös Euroopan tasolla. Vuonna 2008 tarkistettu jätepuitedirektiivi velvoittaa kaikki jäsenvaltiot laatimaan kansallinen jätteen synnyn ehkäisy ohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2009 ohjeistuksen kansallisia ohjelmia varten. Käsikirjaan koottiin jätteen vähentämisen parhaita käytäntöjä, joista YTV:n WastePrevKit -hanke yhtenä hyvänä esimerkkinä. Lähivuosina jätehuollon kustannukset ovat kasvussa uusien laitosinvestointien myötä. Jätteen määrän väheneminen hyödyttää pitkällä aikavälillä kaikkia: käsittelylaitoksia tarvitaan vähemmän, asiakkaiden jätehuoltomaksut pienenevät ja ympäristön kuormitus kevenee. HSY ( asti Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV) vastaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen jätehuollosta ja pyrkii syntyvän jätemäärän vähenemiseen alueella. HSY:lle on annettu tehtäväksi myös Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttaminen. Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalitehokkuus ovat osa ilmastonmuutoksen hillintää. 1.2 Hankkeen lähtökohdat Vuonna 2002 YTV ryhtyi toteuttamaan jätteen synnyn ehkäisy strategiaa. Sen osana käynnistettiin Jätteen synnyn ehkäisy yrityksissä, opetuksessa ja kotitalouksissa hanke vuosille Tämä 1,7 miljoonan euron WastePrevKit -hanke sai puoli miljoonaa euroa tukea Euroopan Unionin Life-rahastosta. Se oli sekä resurssien että sisällön monipuolisuuden osalta suurimpia Euroopassa toteutettuja Jätteen synnyn ehkäisy hankkeita. Tämän pohjalta jatkettiin uuden hankkeen muodossa. 1.3 Hanke lyhyesti Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE - hanke asetettiin YTV:n jätehuoltojohtajan päätöksellä Projekti päättyi ja tulokset esiteltiin ohjausryhmälle maaliskuussa Hankkeessa testattiin neuvonnan keinovalikoimaan uusia välineitä, tarkoituksena kulutustottumuksiin vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttaminen. Aiemmin tuotettujen materiaalien markkinointia jatkettiin ja tehtiin jätteen synnyn ehkäisyä sekä kestävää kulutusta tunnetuksi. Välineitä olivat mm. koulutus, aiheesta tehdyt selvitykset, Fiksu vähentää jätettä -sivusto, kummikouluohjelma, yhteistyöhankkeet muiden toimijoiden kanssa sekä kohderyhmille suunnatut kampanjat. Kohderyhmiä olivat erityisesti yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset, kotitaloudet, julkishallinnon toimistot ja terveydenhuolto. Projektin toteutti HSY. Henkilöstö- ja hankintakuluja budjetoitiin vuosille n euroa. Hankintakustannuksia kertyi hankkeen ajalta euroa.

16 12 Hankkeeseen varattiin noin 1100 henkilötyöpäivää. Henkilöresurssien toteutumista ei seurattu. Yhteistyöhankkeista saatiin rahoitusta yhteensä n euroa. Hankkeet olivat Suomen ympäristö-opisto Syklin Draivi (EU:n rakennerahaston ESR-rahoitus vuosille ) sekä Seutu- ja ympäristötiedon Julia 2030 (EU Life+ rahoitus vuosille ). Lisäksi haettiin rahoitusta YTV:n tutkimus- ja kehitysprojektien puitteissa. Yhteistyötä tehtiin myös mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 4V-hankkeen, Pääkaupunkiseudun Marttojen ja Helsinkiin perustetun uuden Ilmastoinfo-neuvontakeskuksen kanssa. 1.4 Hankkeen yleiset tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteena oli valistaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja julkishallinnon toimijoita siten, että jätteen määrä vähenee ja tietoisuus keinoista kasvaa. Visio muotoiltiin seuraavasti: Asiakkaat ja päättäjät osaavat, haluavat ja toimivat kuluttaen kohtuullisesti ja luonnonvaroja säästäen. Syntyvä jätemäärä suhteessa tuotantoon ja asukasmäärään on pienentynyt. Tuloksia seurattiin kahden yleisen mittarin avulla, joita ovat jätehuollon tilasto sekä vuosittain toteutettava neuvonnan vaikuttavuustutkimus, joiden avulla pyrittiin selvittämään asukkaiden toimissa ja tietoudessa tapahtuneita muutoksia. Mittareiksi valittiin a) pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä sekä b) kuinka moni etsii tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä. Lisäksi kullekin osaprojektille asetettiin erilliset tavoitteet. Pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä väheni tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2010 luku oli 168 kg/as, kun tavoitteeksi asetettiin 172 kg/as. Mittarina antama tulos on kuitenkin tulkinnanvarainen, sillä sekajätettä vähentää kierrätyksen lisääntyminen. On hankala eritellä, vaikuttiko tulokseen enemmän asukkaiden lisääntyneet toimet jätteen synnyn ehkäisemiseen vai lajitteluun. Sekajätteen toteutunut määrä/asukas: vuosi kg/as Pääkaupunkiseudun asukkaista 16 % etsi tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä vuonna Tavoite, vähintään 22 %, jäi saavuttamatta. Suurimpana syynä oli virheellisesti valittu lähtötilan vertailutaso. Tavoite asetettiin aiemmin käytetyn kysymyksen perusteella etsii tietoa jätteen määrän vähentämisestä, johon vastasi myönteisesti 20% kyselyyn vastanneista vuonna Kysymystä selvennettiin 2009 kuvaamaan paremmin aihepiiriä, muotoon etsii tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä. Kysymyksen täsmennys aiheutti kuitenkin vastaajan näkökulmasta selvän sisältömuutoksen, ja kutisti siihen kuuluvien asioiden joukkoa. Mittarin valinta ja muotoilu vaativat jatkossakin pohdintaa. Kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä tietoa etsineiden osuus (vuoden 2008 tulos on jätetty tästä pois, koska se ei ole vertailukelpoinen myöhempiin vuosiin): vuosi % vastanneista 17 16

17 13 2 Selvitys jätteen synnyn ehkäisyhankkeista 2.1 Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena oli koota tietoa muualla toteutetuista jätteen synnyn ehkäisyn neuvonta- ja viestintähankkeista YTV:n oman toiminnan suunnittelua varten. Mittariksi asetettiin raportin valmistuminen aikataulussa. Selvitys luo katsauksen muihin maailmalla käynnissä oleviin neuvonnan ja viestinnän keinoin toteutettuihin hankkeisiin ja tahoihin, jotka edistävät jätteen synnyn ehkäisyä. Tarkasteluun otettiin hankkeet, jotka käsittelevät jätteen synnyn ehkäisyä, jätteen vähentämistä, materiaalitehokkuutta, ekotehokkuutta ja kestävää kulutusta. Materiaali on koottu Neuvonta- ja viestintäyksikön seminaarimatkojen, hankkeiden www-sivujen ja henkilökohtaisten tietojen perusteella. 2.2 Tulokset Selvitys jätteen synnyn ehkäisyn neuvonnallis-viestinnällisistä hankkeista Suomessa ja Euroopassa 2 valmistui aikataulussa, marraskuussa Selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 49 hanketta. Näistä 17 oli kotimaisia, 10 kansainvälistä ja 22 Euroopassa toteutettuja hankkeita. Hankkeet poikkesivat toisistaan paljon. Kuluttajille suunnattuja hankkeita oli joukossa 20, yrityksille ja julkishallinnolle suunnattuja 12 ja edelleenvalistajille eli kouluttajille ym. suunnattuja hankkeita 8. Lisäksi osa oli tutkimusprojekteja, joilla ei ollut selkeästi määriteltyä kohderyhmää. Hankkeiden vuosibudjetit vaihtelivat välillä M, joista esimerkkinä ympäristöjärjestö Dodo ry:n Tuotewiki hanke, jossa runsaasti talkootyötä sekä suurimpana Motivan materiaalitehokkuusyksikön arvioitu tuleva liikevaihto. 2.3 Tulosten tarkastelu Selvityksen aikana nousi esiin useita kiinnostavia hankkeita, joista monissa toteutetaan vastaavanlaisia toimia kuin YTV:n projekteissa. Toisaalta eri projektien lähestymistavat poikkesivat toisistaan tai ne keskittyivät tarkemmin johonkin aihepiiriin tai kohderyhmään. YTV:n hanketta voikin pitää monipuolisena sen palvellessa monia eri kohderyhmiä erilaisin keinoin. Kaikissa saaduissa budjettitiedoissa työn osuutta ei ole laskettu mukaan kattavasti. YTV:n hankkeet ovat kuitenkin muihin verrattuna mittavia. Suurin osa vertailluista tapauksista (35) oli neuvonnallisia ja viestinnällisiä hankkeita, jotka pyrkivät levittämään tietoa ja saamaan ihmiset muuttamaan konkreettisia toimiaan. Toiset keskittyivät tiedon välittämiseen. Nämä olivat erilaisia verkostoja tai materiaalipankkeja alan työntekijöille. Lisäksi joukossa oli yrityksille suunnattuja hankkeita 6 ja erilaisia tutkimusta tekeviä tahoja 11. Suuri osa projekteista piti yllä internetissä sivustoa ja 11 hanketta panosti www-sivujen tuottamiseen ja materiaalien tarjoamiseen verkossa.

18 14 3 Yleissivistävä koulutus Kohderyhmänä ovat oppilaat ja opettajat päivähoidossa, peruskouluissa ja lukioissa pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Alueella on yhteensä noin 990 päiväkotia ja 390 yleissivistävää oppilaitosta, joista 330 on peruskoulua ja 60 lukiota. Päivähoidossa lapsia on noin ja opettajia noin Yleissivistävissä oppilaitoksissa oppilaita on yhteensä noin ja opettajia Oppilaiden ja koulujen muun henkilökunnan mukana tietoa välitetään myös kotiin, joten välillisenä kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat. 3.1 Markkinointi ja yhteistyö Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena oli että 45 % opettajista on tietoinen HSY:n opetusmateriaaleista ja 35 % on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa. Tavoitteen toteutumista mitattiin kyselyllä pääkaupunkiseudun opettajille. Tavoite pyrittiin saavuttamaan markkinoimalla materiaaleja HSY:n sähköisin uutiskirjein opettajille ja ilmoituksin mediassa, tarjoamalla neuvontaa kouluille ja päiväkodeille sekä osallistumalla messuille. Lisäksi tehtiin yhteistyötä opetus- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Alla luetellut markkinointitoimenpiteet vuosilta on koottu yksityiskohtaisesti liitteeseen 1. Sähköiset uutiskirjeet. HSY lähettää uutiskirjettä alueen oppilaitoksiin, päivähoitoon ja yhteistyötahoille. Aiheena ovat jätteen synnyn ehkäisyn ja jätehuollon ajankohtaiset kuulumiset. Oppilaitoksille lähettiin vuosina /2011 yhteensä 19 HSY:n uutiskirjettä ja päivähoitoon 15. Lisäksi materiaaleja markkinoitiin mm. Opettaja -lehden ilmoituksissa. Medialle lähetettiin tiedotteita kummikouluohjelman hausta ja valituista kouluista. Opettajien koulutustilaisuudet ekotukikoulutusten ja ostetun neuvontapalvelun kautta. HSY luennoi jätteen vähentämisestä opettajille muun muassa kuntien järjestämissä ekotukikoulutukissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, sekä HSY:n järjestämänä Kirkkonummen henkilöstölle. Vuosina /2011 HSY luennoi yhteensä kahdeksassa tilaisuudessa peruskoulun ja lukion opettajille ja yhteensä seitsemässä tilaisuudessa päiväkodin opettajille. Lisäksi opettajia tavoitettiin ulkoistetun neuvontapalvelun avulla. Kouluille ja päiväkodeille on tarjottu HSY:n rahoittamaa ja Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun toteuttamaa neuvontaa mm. jätteen synnyn ehkäisystä vuodesta Esimerkiksi vuonna 2010 neuvottiin 450 tilaisuudessa, joissa oli yhteensä kuulijaa. Tilaisuudet olivat esimerkiksi oppitunteja luokille, retkiä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen, luentoja opettajille, kasvattajille suunnattuja kursseja ja nukketeatteria lapsille. Oppimateriaaleja markkinoitiin hankesuunnitelman mukaisesti Educa -messuilla HSY:n osastolla Seuraavana vuonna 2011, Educa -messuille osallistuttiin yhteisostolla Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun ja 4V -hankkeen kanssa. Ennen Educa messuja alueen päivähoitoyksiköihin postitettiin Fiksun puuhakirjoja, joita jaettiin myös Lapsi-messujen (2009) yhteydessä 6000

19 15 kappaletta. Vuonna 2010 osallistuttiin asukkaille suunnattuun Kierrätystehdas -tapahtumaan kummikouluohjelman markkinoimiseksi. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa kummikouluohjelman ja 4V-hankkeen puitteissa sekä HSY -kuntien opetus- ja sosiaalitoimien kanssa. HSY oli mukana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 4V-hankkeessa (Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö). HSY osallistui 4V-hankkeen kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokouksiin. HSY kommentoi 4V-hankkeessa tuotettuja kestävän kehityksen oppaita Keke koulussa ja Keke päiväkodissa. Lisäksi Helsingin kaupungin ja hankkeiden kesken toteutettiin yhteistyössä Helsingin koulujen jätemäärien seuranta, josta valmistui erillinen raportti 3 vuonna Tulokset Toimien vaikuttavuutta mitattiin kyselyllä jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta oppilaitoksissa vuodenvaihteessa Taloustutkimus Oy toteutti kyselyn 3 sähköisenä esiopetuksen, alaluokkien, yläluokkien ja lukion opettajille ja rehtoreille pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kyselyyn vastasi 357 opettajaa. Kysely lähetettiin sähköpostitse opettajille, rehtoreille ja päiväkotien johtajille, minkä lisäksi rehtoreita sekä johtajia ohjeistettiin toimittamaan kyselyä eteenpäin. Osoiterekisteri kerättiin kuntien koulujen ja päiväkotien nettisivuilta. Kirkkonummen kouluille ja päiväkodeille kysely toimitettiin sivistyspuolen kirjaamon kautta. Vastaajat ovat valikoituneet jossain määrin sattumanvaraisesti, koska kaikille opettajille ei ollut suoraa sähköpostiosoitetta. Edellinen kysely vuonna 2007 toteutettiin paperilomakkein. Tuolloin yhteystiedot poimittiin satunnaisotannalla OAJ:n rekisteristä, mutta seurantakyselyyn sieltä ei tällä kertaa saatu tietoja, OAJ:n toimintatavan muutoksen johdosta. Otantamenetelmistä johtuen eri vuosien tulosten vertailussa tulee käyttää harkintaa. Otantamenetelmien erot vaikuttivat ainakin esiopetuksen tuloksiin, sillä vuoden kysely lähettiin ainoastaan päiväkotien johtajille, kun taas vuonna 2007 kysely meni suoraan päiväkotien opettajille. Oppilaitoksissa on yhä vähemmän niitä, jotka eivät tunne HSY:n opetusmateriaalia vähennys on 10 prosenttiyksikköä vuodesta Tavoite on lähes saavutettu oppimateriaalien käyttäjien osalta, joiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2003: keskimäärin 31 % opettajista on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa ja 33 % on tietoinen niistä. Laskennallisesti alueen opettajamääriin suhteutettuna oppimateriaaleja käyttää n opettajaa. Tarkasteltaessa tietoisuutta materiaaleista, asetetusta tavoitteesta jäätiin. Osaryhmien tarkastelussa käyttäjätavoite saavutettiin reilusti. Luokanopettajista 46 % on käyttänyt Fiksu-materiaaleja. Toinen hyvin tavoitettu joukko ovat ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja maantieteen opettajat, joista 42 % kertoi käyttäneensä materiaaleja. Erityisen hyvin tavoitettiin esija alkuopetuksen väki (esiopetus/ala-asteen 1-2 luokat), joista Vantaalla peräti 60 % kertoo käyttäneensä Fiksu-oppimateriaaleja, sekä Espoossa ja Kauniaisissa 49 % vastanneista. Heikoimmin saavutettiin lukion ja yläluokkien opettajat (24 %) sekä rehtorit (28 %).

20 16 Mitä HSY:n materiaalia on käyttänyt? n=on käyttänyt HSY:n materiaalia Fiksu Koululainen -aineisto alakoulun opetukseen , n=112 Fiksu Opiskelija -aineisto lukioon ja yläkouluun , n=109 Fiksu Eskari -aineisto esi- ja alkuopetukseen Fiksu Ammattilainen -aineisto ammatilliseen opetukseen 1 2 Muuta Ei osaa sanoa % Kuva 1. Alaluokkien oppimateriaalia (3.-6.-luokkalaisille) on käytetty kyselyn mukaan eniten (n=109). Muuksi aineistoksi vastaajat mainitsevat erityisesti lajitteluohjeet ja -oppaat. Lähde: Kyselytutkimus jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta Yleissivistävä koulutus, Taloustutkimus Kuinka usein on käsitellyt jätteen synnyn ehkäisyä omassa opetuksessaan viimeisten 12 kk aikana? n=vastaajat 10 tai useammalla oppitunnilla 5-9 oppitunnilla 1-4 oppitunnilla Satunnaisesti, esim. ympäristöaiheisessa teemapäivässä En lainkaan Ei osaa sanoa Kaikki 2003, n= , n= , n=357 Oppiaste Esiopetus/alakoulun 1-2 lk 2003, n= , n= , n=112 Alakoulun 3-6 lk 2003, n= , n= , n=98 Yläkoulu/lukio 2003, n= , n= , n= % Kuva 2. Opettajat ovat käsitelleet jätteen synnyn ehkäisyä aiempaa useammin omassa opetuksessaan. Viimeisen vuoden kuluessa vähintään viidellä oppitunnilla aihetta käsitteli neljännes opettajista vuonna 2003, mutta 2010 jo 37 %. Lähde: Kyselytutkimus jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta Yleissivistävä koulutus, Taloustutkimus

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 30.11.2009 Ohjelma 12.00 4V-hankkeen väliarviointi, Paul Silfverberg 12.15 4V-selvitys: Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet ja asenteet

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi 1 Sisältö: 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat 2. Kummikoulut 3. Matkakummi 2 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulun liikkumissuunnitelma

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen

Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Europassi on monipuolinen työkalu osaamisen osoittamiseen Susanna Kärki Suomen Europass-keskus, Opetushallitus europassi@oph.fi This project has been funded with support from the European Commission. This

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa.

Yleisvaikutelma (Taulukko 1) N=317. Päivähoitopaikan henkilökunta on ystävällistä. 4,57. Lapsellamme on hyvä olla päivähoidossa. 1 PÄIVÄHOIDON ASIAKASKYSELY 2014 Perheet ovat vastanneet kyselyyn sähköisellä ja paperisella lomakkeella keväällä 2014. Kyselyyn vastasi 317 vanhempaa. Vastausprosentti on 23,83%. Päivähoidon asiakkaina

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN

Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Porvoolaisten sitoutuminen matkailuun MATKATIETO 2016 EVA HOLMBERG, JARMO RITALAHTI, OLIVIA MIETTINEN & RONJA LEHTINEN Taustaa Matkailijat ovat olleet perinteisesti kiinnostuneita paikallisista kulttuureista,

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Ammatillinen koulutus 24 kk interim report 31.10.2015 36 kk interim report 31.12.2015 Korkeakoulutus 36 kk interim report 31.12.2015 Aikuiskoulutus

Lisätiedot

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools

Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Siirtymä maisteriohjelmiin tekniikan korkeakoulujen välillä Transfer to MSc programmes between engineering schools Akateemisten asioiden komitea Academic Affairs Committee 11 October 2016 Eija Zitting

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi

KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi KA2 Strategiset kumppanuushankkeet: Väliraportointi Aikataulut Aikuiskoulutus 24 kk-hankkeet: interim report 31.10.2016 Tarkistathan oman hankkeen aikataulut vielä rahoitussopimuksesta Yleistä väliraportista

Lisätiedot

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020

Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Kymenlaakson ympäristökasvatusstrategia 2012 2020 Visio: Kymenlaaksolainen ympäristökasvatus on arvostettua käytännön toimintaa ja tiivistä yhteistyötä.

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen

Espoo. PKS 2. luokkien palvelukykykysely ESPOO HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO..0 HeikkiMiettinen . luokkien palvelukykykysely 0 0 ESPOO Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa

Vantaa PKS 5. luokkien palvelukykykysely Vantaa . luokkien palvelukykykysely.. Heikki Miettinen . luokkien palvelukykykysely Kyselyn toteutus Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi

Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Social and Regional Economic Impacts of Use of Bioenergy and Energy Wood Harvesting in Suomussalmi Green Cities and Settlements 18.2.2014 Ville Manninen Writers Project group Sirpa Korhonen, Anna Mari

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla

Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Hankkeiden työ näkyväksi tuotekorteilla Opin ovi klinikka 1.12.2011 Paula Tyrväinen (paula.tyrvainen@cimo.fi) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Esityksen sisältö 1.CIMO lyhyesti 2.Vaikuttavuudesta

Lisätiedot

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ

LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUT HELSINGISSÄ ARKKI HARAKKA MERIHARJU POLKU TÖYHTÖHYYPPÄ HELSINGISTÄ LÖYTYY VIISI AINUTLAATUISTA JA TOISISTAAN POIKKEAVAA LUONTO- JA YMPÄRISTÖKOULUA, JOTKA KASVATTAVAT KESTÄVÄN

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma

Kuvio 1. Matematiikan seuranta-arvioinnin kaikkien tehtävien yhteenlaskkettu pistejakauma TIIVISTELMÄ Opetushallitus arvioi keväällä 2011 matematiikan oppimistuloksia peruskoulun päättövaiheessa. Tiedot kerättiin otoksella, joka edusti kattavasti eri alueita ja kuntaryhmiä koko Suomessa. Mukana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012

Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia. Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen tuloksia Kristina Kaihari opetusneuvos YL 17.4.2012 Demokratiakasvatusselvityksen (PK, LU, AM) tavoitteet saada konkreettista tietoa koulujen ja oppilaitosten osallistumista

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2017-2019 VIEREMÄN KUNNAN PERUSOPETUS JA VIEREMÄN LUKIO 1 LÄHTÖKOHDAT Tämä suunnitelma on osa Vieremän kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa. Tasa-arvoa

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh

Valmistelija/lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 17.08.2015 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili 2015 868/12.02.00.02/2015 KOLA 55 Valmistelija/lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Kansainvälistymistavoitteissa kaikki hyvin? Opetusneuvos Tarja Riihimäki Missä asetetaan/kuka asettaa ammatillisen koulutuksen kehittämisen/kansainvälistymisen tavoitteet? EU EU2020 strategia, ET2020,

Lisätiedot

Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016

Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016 Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016 oppilaanohjaaja Aija Helander http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ILLAN OHJELMA 18:00 lyhyet alkusanat 18:05 Ammatillisten perustutkintojen esittely, Espoon ammatillinen

Lisätiedot

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö

TerveysInfo. Sosiaali ja terveysministeriö TerveysInfo 10 henkilökohtaista kysymystä alkoholinkäytöstä Vastaamalla tähän testiin, saat omaan käyttöösi tiedon, miten alkoholinkäyttösi sinuun vaikuttaa, ja miten suuria riskejä se tuottaa. 100 kpl/nippu

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi

Ympäristötalon seminaari Outi Kesäniemi Vettä läpäisemätön pinta Seudullisessa maanpeiteaineistossa Ympäristötalon seminaari 24.11.2014 Outi Kesäniemi Sisältö 1) Seudullinen maanpeiteaineisto 1) Taustaa 2) Aineiston tuottaminen 2) Longinojan

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla

MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla MAAILMA MUUTTUU MITÄ TEKEE KOULU? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Turku, Pori, Tampere

Turku, Pori, Tampere Ammatillisten oppilaitosten kansainväliseen, ja erityisesti EU-alueen toimintaan osallistuville ja siitä kiinnostuneille, erityisesti ATTO - aineiden opettajille Turku, Pori, Tampere Elämme kansainvälisessä

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA

VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA VASTAAMOPILOTTI raportti 18.10.2014 VASTAAMO SETELIEN KÄYTÖN PILOTOINTI HÄMEENLINNASSA Menthal Capital Care tarjosi Hämeenlinnalle mahdollisuutta kehittää sähköistä palveluaan psykososiaalisten palveluiden

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1 Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sopimus ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden neuvonnasta 1. Sopimuksen osapuolet: Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Vantaan kaupunki Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa

Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Yhteenveto, opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikan käyttö opiskelussa Windows 8:lla abeista digiabeja hankkeen aluksi syksyllä 2013 ja lopuksi joulukuussa 2014 teimme opiskelijoille kyselyn heidän

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012

Selvitys Yanzu-verkostossa mukana olevan koulun Kiina-toiminnasta lv. 2011 2012 Vastaanottaja: Yanzu-hanke / koordinaattori Minna Koskinen Vaskivuoren lukio Virtatie 4, 01600 Vantaa minna.koskinen@eduvantaa.fi Raportti on toimitettava koordinaattorille viimeistään perjantaiksi 18.5.2012.

Lisätiedot