JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2

3 Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja Sari Kemppainen, puhelin (vaihde) Copyright Kansikuva Graafit, ja muut kuvat: HSY, Taloustutkimus Oy ja TNS Gallup Oy HSY / Jenni-Justiina Niemi Edita Publishing Oy Helsinki 2011

5 Esipuhe HSY toimii aktiivisesti jätteen määrän vähentämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena oli jätehuollon strategian mukaisesti edistää jätteen synnyn ehkäisyä YTV:n ( alkaen HSY) alueella sekä edelleen markkinoida ensimmäisen, vuoden 2007 lopussa päättyneen, vastaavan hankkeen tuotoksia. Ohjausryhmään osallistuivat ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund, (Helsingin kaupungin ympäristökeskus), ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta (HUS), tiedottaja Marko Laakkonen (JLY, Jätelaitosyhdistys ry), yksikönpäällikkö Henrik Österlund (Motivan materiaalitehokkuusyksikkö), projektipäällikkö Eija Koski (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy/ 4V-hanke), tuoteryhmävastaava Kati Lundgren (Suomen ympäristöopisto Sykli, Draivi-hanke), toiminnanjohtaja Anne Lempinen (Uudenmaan Martat ry). HSY:n jätehuollosta mukana olivat neuvonta- ja viestintäyksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala (pj), projektipäällikkö Sari Kemppainen (siht), toimialajohtaja Petri Kouvo, käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, kehittämisinsinööri Niina Tanskanen/ Reetta Anderson, ympäristöpäällikkö Juha Uuksulainen sekä seutu- ja ympäristötiedosta projektipäällikkö Päivi Aarnio/Susanna Kankaanpää (Julia 2030-hanke). Projektiryhmässä työskentelivät neuvontayksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala (projekti Kotitaloudet), ympäristöasiantuntija Seppo Kajaste (projekti Ammatilliset oppilaitokset), ympäristöasiantuntija Elina Karhu (projekti Yleissivistävä koulutus), projektipäällikkö Sari Kemppainen, vastaava tiedottaja Sari Korolainen/Tarja Methuen (projekti Fiksu-sivusto), vastaava ympäristöasiantuntija Olli Linsiö, verkkotoimittaja Tarja Methuen/Riikka Rytilahti sekä ympäristöasiantuntija Minna Partti (projekti Julkishallinto). Hankkeessa tuotetuista selvityksistä vastasivat projektiassistentti Leena Nukari, harjoittelija Mia Tarvainen, opinnäytetyöntekijä Miia Hellqvist sekä Helsingin yliopiston Taloustieteen laitokselta tutkimusavustaja Nea Teerioja ja professori Markku Ollikainen.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tekijät: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Päivämäärä Julkaisun nimi: Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSY Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE -hankkeen tavoitteena oli jätehuollon strategian mukaisesti edistää jätteen synnyn ehkäisyä YTV:n ( alkaen HSY) alueella sekä edelleen markkinoida vuoden 2007 lopussa päättyneen, vastaavan hankkeen tuloksia. Hankkeessa pyrittiin valistamaan pääkaupunkiseudun asukkaita ja julkishallinnon toimijoita siten, että jätteen määrä vähenee ja tietoisuus keinoista kasvaa. Kohderyhmiä olivat yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset, kotitaloudet, julkishallinnon toimistot, terveydenhuolto ja ammattikeittiöt. Hanke toteutettiin ajalla Menetelmiä olivat mm. kotitalouksille suunnatut asennekampanjat, koulutusyhteistyö alueen kaupunkien kanssa, Fiksu vähentää jätettä -verkkosivusto, oppimateriaalit, parhaan käytännön mallit sekä kummikouluohjelma. Lisäksi tuotettiin useita selvityksiä seurannan ja suunnittelun pohjaksi. Pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä väheni tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2010 luku oli 168 kg/as, kun tavoitteeksi asetettiin 172 kg/as. Kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä tietoa etsineiden osuus (16 % vuonna 2010) ei muuttunut hankkeen kuluessa. Jätteen synnyn ehkäisyn tulosten mittaamiseen kaivataan kuitenkin parempia mittareita, joiden avulla toimenpiteiden arviointi on helpompaa ja luotettavampaa. HSY:n oppimateriaalien käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta Keskimäärin 31 % yleissivistävän sektorin opettajista on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa, kun tavoite oli 35 %. Osaryhmien tarkastelussa käyttäjätavoite saavutettiin reilusti: erityisen hyvin tavoitettiin luokanopettajat, ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja maantieteen opettajat sekä esi- ja alkuopetuksen väki (42 60 %). Ammatillisten oppilaitosten opettajista HSY:n materiaaleista oli tietoinen 38 % ja niitä oli käyttänyt opetuksessa 35 %. Kotitalouksia lähestyttiin useiden kanavien avulla: ruokajäteaihe näkyi Kotikokki-nettiyhteisössä, joulun alla järjestettiin mediakampanja vuosittain ja tietoiskuja toteutettiin kaupunginosissa asukkaiden henkilökohtaisena neuvontana. Laatuaan Suomen ensimmäinen ruokajätetutkimus osoittautui toimivaksi konseptiksi ja poiki kiitettävän määrän mediajulkisuutta. Joulukampanjoiden kohderyhmäkohtaiset huomioarvoprosentit olivat 65 %, 58 % ja 52 %. Tavoite oli 50 %, johon kaikki kampanjat ylsivät. Julkisen sektorin toimistojen jätemääriä seurattiin Petra-jätevertailupalvelun avulla. Asetettuun kahden prosentin tavoitteeseen jätteen vähenemisessä ei kuitenkaan päästy. Seurantamittarin valinta epäonnistui sillä raportoineita toimistoja oli vähän, eikä tuloksista voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Tuotetusta Parhaat käytännöt terveydenhuollossa mallista on vaikuttavuuskyselyn perusteella vähintään tietoinen 65 % ekotukihenkilöistä tai ympäristövastaavista (tavoite 50 % tuntee mallin). Tavoitteiden mukaisesti hankkeessa tuotettiin ja markkinoitiin jätteen synnyn ehkäisyn tarkistuslista julkishallinnon ammattikeittiöille. Fiksu-verkkosivuston kävijämäärää pyrittiin kasvattamaan. Vuonna 2008 sivuja ladattiin yhteensä kertaa ja 2009 yhteensä Eniten kävijät hyödynsivät sivustolla opetussektorille suunnattuja materiaaleja, joiden osuus latauksista oli 80 % vuonna Koko hankkeen ajalta ei saatu tietoja sivuston käytön kehityksestä, johtuen organisaatiomuutoksesta. Muualla Euroopassa heräsi kiinnostus jätteen synnyn ehkäisytoimiin ja useat tahot ottivat yhteyttä kuullakseen HSY:n tekemästä työstä, menetelmistä ja tuloksista. Nämä kontaktit ovat hyvä levityskanava, mutta yhteydenpito vaatii resursseja. Avainsanat: jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kotitaloudet, oppilaitokset, julkishallinto, kampanjat Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 7/2011 ISBN (nid.) ISSN (nid.) Pages: 64 Kieli: suomi ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, PL 100, HSY, puhelin , faksi

8 Sammandragssida Utgivare: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM Författare: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Datum Publikationens titel: Förebyggande av uppkomsten av avfall fram till år 2010, JESSE. Slutrapport över projektet Finansiär / Uppdragsgivare: HRM Projektet Förebyggande av uppkomsten av avfall fram till år 2010, JESSE, genomfördes enligt avfallshanteringens strategiska mål för att minska mängden av avfallet inom SAD:s (fr HRM) område. Ett annat mål var att marknadsföra resultaten av föregående motsvarande projekt som avslutades i slutet av år Projektet strävade till att öka kunskapen om medlen bland invånarna och aktörerna inom offentliga sektorn i huvudstadsregionen och på så vis få ner avfallsmängden. Målgrupperna var allmänbildande och yrkesläroanstalter, hushåll, kontor inom den offentliga förvaltningen, hälsovård och storkök. Projektet genomfördes Som redskap användes bland annat kampanjer riktade till hushållen, kurssamarbete mellan städerna, sidan Smart med mindre avfall, undervisningsmaterial, modeller för bästa praxis och fadderskolprogrammet. Flera utredningar gjordes dessutom som grund för uppföljning och planering. Mängden blandavfall som invånarna producerar minskade enligt uppsatta mål i huvudstadsregionen. År 2010 var mängden 168 kg/inv. då målet var 172 kg/inv. Antalet personer som sökte information om rimlig konsumtion eller minskning av avfall (16 % år 2010) ändrade inte under projektets gång. Det behövs emellertid bättre mätare för att mäta resultaten av avfallsförebyggande åtgärder. Detta skulle göra utvärderingen av åtgärderna lättare och tillförlitligare. Antalet personer som använder HRM:s undervisningsmaterial har ökat jämnt sedan år I medeltal har 31 % av lärarna använt materialet i sin egen undervisning, medan målet var 35 %. Målet för delgrupperna som användare t.o.m. överskreds: särskilt väl nåddes klasslärarna, lärarna i miljö- och naturkunskap, biologi och matematik samt de som arbetar inom förskol- och grundundervisningen (42 60%). Av lärarna i yrkesläroanstalterna kände 38 % till HRM:s material och 35 % hade använt det i undervisningen. Hushållen nåddes via flera olika kanaler: temat matspill presenterades på Kotikokki-sidorna, en mediekampanj ordnades årligen under julen och koncentrerad information distribuerades som personlig rådgivning i de olika stadsdelarna. Den första undersökningen i Finland av mängden mat som slängs väckte mycket publicitet i media. Konceptet fungerade och temat intresserade medierna. I målgrupperna var andelen läsare som hade lagt märke till julkampanjerna 65 %, 58 % och 52 %. Målet var 50 % vilket betydde att alla kampanjerna nådde målet. Avfallsflödet från kontoren i offentliga sektorn följdes upp och jämfördes med hjälp av tjänsten Petra. Målet två procent minskat avfall uppnåddes emellertid inte. Valet av mätare för uppföljningen misslyckades då få kontor rapporterade och tillförlitliga slutsatser inte kunde dras utgående från dem. Enligt en enkät som gällde modellen Bästa praxis i hälsovården kände minst 65 % till ekostödpersonerna eller de miljöansvariga (målet var att 50 % ska känna till modellen). För storköken inom offentliga sektorn var målet att få ihop en checklista för förebyggande av avfall. Materialet blev färdigt enligt tidtabellen och marknadsföringsplanen genomfördes. Strävan var att öka antalet besökare på Smartsidorna (Fiksu). År 2008 laddades sidorna ner totalt gånger och år gånger. Mest utnyttjades materialet som riktats till undervisningssektorn, vars del av nedladdningarna var 80 % år Information om hur användningen av sidorna utvecklats under hela tiden kunde inte fås p.g.a. ändringar i organisationen. Åtgärderna för att förebygga uppkomsten av avfall har väckt intresse i andra länder i Europa och ett flertal instanser har kontaktat för information om HRM:s arbete, metoder och resultat. Dessa kontakter är goda kanaler för att sprida information, men kräver resurser. Nyckelord: avfallsminimering, materialeffektivitet, hushåll, läroanstalter, offentliga sektorn, kampanjer Publikationsseriens titel och nummer: HSY publikationer 7/2011 ISBN (hft) ISSN (hft) Pages: 64 Språk: finska ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HMR Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, PB 100, HSY, telefon , telefax

9 Abstract page Published by: Helsinki Region Environmental Services Authority Author: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Date of publication Title of publication: Waste prevention at source until 2010, JESSE. Final report of the project. Financed by / Commissioned by: HSY The aim of the JESSE project concerning the waste prevention at source project until 2010 was to promote, in accordance with the strategy of the waste management, the waste minimization in the catchment area of YTV (called HSY from 1 January 2010) and to market the outputs of the previous respective project which was concluded at the end of The project aimed to inform the inhabitants in the metropolitan area, as well as the operating parties of the public administration so that the amount of waste would be reduced and the awareness of the different means would increase. The target groups were schools providing general education and vocational institutes, households, offices of the public administration, healthcare and professional kitchens. The project was implemented during The applied means included, among others, campaigns addressing households, educational co-operation with the cities of the area, the web site It s smart with less waste, teaching materials, models of Smart Ways of Actions and a twin school programme. In addition to this, several reports and studies were produced. The amount of unsorted waste which was generated by the inhabitants throughout the metropolitan area was reduced according to the set goals. In 2010, the figure was 168 kg per inhabitant, whereas the target was set at 172 kg per inhabitant. The share of those (16 % in 2010) who sought information concerning the reasonable consumption or reduction of waste amounts did not change during the project. Better indicators, which would help to evaluate the actions in an easier and more reliable way, are however required. The number of those who are using the teaching materials provided by HSY has been increasing steadily since On average 31 % of teachers have used these materials in their own teaching, whereas the original objective was 35 %. Certain individual groups were reached remarkably well (42-60 %). 38 % of the teachers at the vocational schools were aware of the materials provided by HSY and 35 % had used them in their teaching. The households were reached through several different channels: the subject food waste was discussed within a web community, media campaigns were organised yearly prior to the Christmas season and personal consultations in various parts of the city. The study of food waste was the first survey of its kind in Finland and gained quite a lot of publicity in the media. The media coverage percentages of the target group specific Christmas campaigns were %. The primary target was 50 % and this was reached by all of the campaigns. The waste amounts, which were generated by the offices of the public administration, were monitored through the Petra Waste Benchmarking Service. The target for the waste reduction was set on two percent; however, this was not achieved. The selection of the monitoring measurers failed, as there were too few reporting offices. According to the survey, 65 % of the target group was at least aware of the model of the Smart Ways of Action in Health Care (the set target was 50 %). A check list was completed according to schedule, for the professional kitchens, plus the market plan was implemented. One objective was to increase the number of visitors to the Smart web site. In 2008, altogether pages were downloaded and in 2009, the total was pages. Most of all, the visitors at the site used materials, which were aimed towards the teaching sector. Due to a change in the organisation, further information from of the use of the pages could not be gained. Elsewhere in Europe, several interested parties contacted HSY in order to hear more about the work done by HSY, as well as the applied methods and gained results. Keywords: waste prevention, material efficiency, households, Publication Series title and number: HSY publications 7/2011 ISBN ISSN Pages: 64 Language: Finnish ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HSY Helsinki Region Environmental Services Authority, Box 100, HSY, phone , fax

10

11 Sisällys 1 Johdanto Taustaa Hankkeen lähtökohdat Hanke lyhyesti Hankkeen yleiset tavoitteet ja tulokset Selvitys jätteen synnyn ehkäisyhankkeista Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Yleissivistävä koulutus Markkinointi ja yhteistyö Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Kummikouluohjelma Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Opetusmateriaalit Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Ammatilliset oppilaitokset Virikemateriaali ammattiopetukseen Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Pura jätepommi ammattiin opiskelevan työpaja Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset ja tulosten tarkastelu Yhteistyö Draivi -hankkeessa Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu... 24

12 5 Kotitaloudet/kuluttajat Vähemmän ruokajätettä Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Joulukampanjat Tavoitteet ja toimenpiteet Anna lahja aineeton Anna lahjaksi satuhetki Anna lahjaksi elämys Tulokset Tulosten tarkastelu Tietoiskut kotitalouksille Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinto Julkishallinnon toimistot Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinnon terveydenhuolto Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinnon suurkeittiöt Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Fiksu vähentää jätettä -sivusto Sivuston markkinointi ja ylläpito Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Käyttäjäkyselyt Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset... 41

13 7.2.3 Tulosten tarkastelu Muut toimet Seminaarit ja muu yhteistyö Toimenpiteet KuVa jätteen synnyn ehkäisytoimien kustannus-vaikuttavuusanalyysi Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Johtopäätökset... 45

14

15 11 1 Johdanto 1.1 Taustaa Jätemäärät ovat olleet pitkään kasvussa. Euroopan ympäristökeskuksen arvion mukaan yhdyskuntajätteen määrä kasvaa 25 % vuodesta 2005 vuoteen Kasvuennuste perustuu ensisijassa kotitalouksien kasvavaan kulutukseen, mikäli kulutustottumukset säilyvät nykyisenlaisina. Jätelain tavoitehierarkiassa jätteen synnyn ehkäisy on ensisijalla, mutta tuloksiin pääsemiseksi on vielä tehtävä työtä. Vaikuttavia toimia on etsitty paitsi alueellisesti, myös Euroopan tasolla. Vuonna 2008 tarkistettu jätepuitedirektiivi velvoittaa kaikki jäsenvaltiot laatimaan kansallinen jätteen synnyn ehkäisy ohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2009 ohjeistuksen kansallisia ohjelmia varten. Käsikirjaan koottiin jätteen vähentämisen parhaita käytäntöjä, joista YTV:n WastePrevKit -hanke yhtenä hyvänä esimerkkinä. Lähivuosina jätehuollon kustannukset ovat kasvussa uusien laitosinvestointien myötä. Jätteen määrän väheneminen hyödyttää pitkällä aikavälillä kaikkia: käsittelylaitoksia tarvitaan vähemmän, asiakkaiden jätehuoltomaksut pienenevät ja ympäristön kuormitus kevenee. HSY ( asti Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV) vastaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen jätehuollosta ja pyrkii syntyvän jätemäärän vähenemiseen alueella. HSY:lle on annettu tehtäväksi myös Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttaminen. Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalitehokkuus ovat osa ilmastonmuutoksen hillintää. 1.2 Hankkeen lähtökohdat Vuonna 2002 YTV ryhtyi toteuttamaan jätteen synnyn ehkäisy strategiaa. Sen osana käynnistettiin Jätteen synnyn ehkäisy yrityksissä, opetuksessa ja kotitalouksissa hanke vuosille Tämä 1,7 miljoonan euron WastePrevKit -hanke sai puoli miljoonaa euroa tukea Euroopan Unionin Life-rahastosta. Se oli sekä resurssien että sisällön monipuolisuuden osalta suurimpia Euroopassa toteutettuja Jätteen synnyn ehkäisy hankkeita. Tämän pohjalta jatkettiin uuden hankkeen muodossa. 1.3 Hanke lyhyesti Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE - hanke asetettiin YTV:n jätehuoltojohtajan päätöksellä Projekti päättyi ja tulokset esiteltiin ohjausryhmälle maaliskuussa Hankkeessa testattiin neuvonnan keinovalikoimaan uusia välineitä, tarkoituksena kulutustottumuksiin vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttaminen. Aiemmin tuotettujen materiaalien markkinointia jatkettiin ja tehtiin jätteen synnyn ehkäisyä sekä kestävää kulutusta tunnetuksi. Välineitä olivat mm. koulutus, aiheesta tehdyt selvitykset, Fiksu vähentää jätettä -sivusto, kummikouluohjelma, yhteistyöhankkeet muiden toimijoiden kanssa sekä kohderyhmille suunnatut kampanjat. Kohderyhmiä olivat erityisesti yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset, kotitaloudet, julkishallinnon toimistot ja terveydenhuolto. Projektin toteutti HSY. Henkilöstö- ja hankintakuluja budjetoitiin vuosille n euroa. Hankintakustannuksia kertyi hankkeen ajalta euroa.

16 12 Hankkeeseen varattiin noin 1100 henkilötyöpäivää. Henkilöresurssien toteutumista ei seurattu. Yhteistyöhankkeista saatiin rahoitusta yhteensä n euroa. Hankkeet olivat Suomen ympäristö-opisto Syklin Draivi (EU:n rakennerahaston ESR-rahoitus vuosille ) sekä Seutu- ja ympäristötiedon Julia 2030 (EU Life+ rahoitus vuosille ). Lisäksi haettiin rahoitusta YTV:n tutkimus- ja kehitysprojektien puitteissa. Yhteistyötä tehtiin myös mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 4V-hankkeen, Pääkaupunkiseudun Marttojen ja Helsinkiin perustetun uuden Ilmastoinfo-neuvontakeskuksen kanssa. 1.4 Hankkeen yleiset tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteena oli valistaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja julkishallinnon toimijoita siten, että jätteen määrä vähenee ja tietoisuus keinoista kasvaa. Visio muotoiltiin seuraavasti: Asiakkaat ja päättäjät osaavat, haluavat ja toimivat kuluttaen kohtuullisesti ja luonnonvaroja säästäen. Syntyvä jätemäärä suhteessa tuotantoon ja asukasmäärään on pienentynyt. Tuloksia seurattiin kahden yleisen mittarin avulla, joita ovat jätehuollon tilasto sekä vuosittain toteutettava neuvonnan vaikuttavuustutkimus, joiden avulla pyrittiin selvittämään asukkaiden toimissa ja tietoudessa tapahtuneita muutoksia. Mittareiksi valittiin a) pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä sekä b) kuinka moni etsii tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä. Lisäksi kullekin osaprojektille asetettiin erilliset tavoitteet. Pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä väheni tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2010 luku oli 168 kg/as, kun tavoitteeksi asetettiin 172 kg/as. Mittarina antama tulos on kuitenkin tulkinnanvarainen, sillä sekajätettä vähentää kierrätyksen lisääntyminen. On hankala eritellä, vaikuttiko tulokseen enemmän asukkaiden lisääntyneet toimet jätteen synnyn ehkäisemiseen vai lajitteluun. Sekajätteen toteutunut määrä/asukas: vuosi kg/as Pääkaupunkiseudun asukkaista 16 % etsi tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä vuonna Tavoite, vähintään 22 %, jäi saavuttamatta. Suurimpana syynä oli virheellisesti valittu lähtötilan vertailutaso. Tavoite asetettiin aiemmin käytetyn kysymyksen perusteella etsii tietoa jätteen määrän vähentämisestä, johon vastasi myönteisesti 20% kyselyyn vastanneista vuonna Kysymystä selvennettiin 2009 kuvaamaan paremmin aihepiiriä, muotoon etsii tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä. Kysymyksen täsmennys aiheutti kuitenkin vastaajan näkökulmasta selvän sisältömuutoksen, ja kutisti siihen kuuluvien asioiden joukkoa. Mittarin valinta ja muotoilu vaativat jatkossakin pohdintaa. Kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä tietoa etsineiden osuus (vuoden 2008 tulos on jätetty tästä pois, koska se ei ole vertailukelpoinen myöhempiin vuosiin): vuosi % vastanneista 17 16

17 13 2 Selvitys jätteen synnyn ehkäisyhankkeista 2.1 Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena oli koota tietoa muualla toteutetuista jätteen synnyn ehkäisyn neuvonta- ja viestintähankkeista YTV:n oman toiminnan suunnittelua varten. Mittariksi asetettiin raportin valmistuminen aikataulussa. Selvitys luo katsauksen muihin maailmalla käynnissä oleviin neuvonnan ja viestinnän keinoin toteutettuihin hankkeisiin ja tahoihin, jotka edistävät jätteen synnyn ehkäisyä. Tarkasteluun otettiin hankkeet, jotka käsittelevät jätteen synnyn ehkäisyä, jätteen vähentämistä, materiaalitehokkuutta, ekotehokkuutta ja kestävää kulutusta. Materiaali on koottu Neuvonta- ja viestintäyksikön seminaarimatkojen, hankkeiden www-sivujen ja henkilökohtaisten tietojen perusteella. 2.2 Tulokset Selvitys jätteen synnyn ehkäisyn neuvonnallis-viestinnällisistä hankkeista Suomessa ja Euroopassa 2 valmistui aikataulussa, marraskuussa Selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 49 hanketta. Näistä 17 oli kotimaisia, 10 kansainvälistä ja 22 Euroopassa toteutettuja hankkeita. Hankkeet poikkesivat toisistaan paljon. Kuluttajille suunnattuja hankkeita oli joukossa 20, yrityksille ja julkishallinnolle suunnattuja 12 ja edelleenvalistajille eli kouluttajille ym. suunnattuja hankkeita 8. Lisäksi osa oli tutkimusprojekteja, joilla ei ollut selkeästi määriteltyä kohderyhmää. Hankkeiden vuosibudjetit vaihtelivat välillä M, joista esimerkkinä ympäristöjärjestö Dodo ry:n Tuotewiki hanke, jossa runsaasti talkootyötä sekä suurimpana Motivan materiaalitehokkuusyksikön arvioitu tuleva liikevaihto. 2.3 Tulosten tarkastelu Selvityksen aikana nousi esiin useita kiinnostavia hankkeita, joista monissa toteutetaan vastaavanlaisia toimia kuin YTV:n projekteissa. Toisaalta eri projektien lähestymistavat poikkesivat toisistaan tai ne keskittyivät tarkemmin johonkin aihepiiriin tai kohderyhmään. YTV:n hanketta voikin pitää monipuolisena sen palvellessa monia eri kohderyhmiä erilaisin keinoin. Kaikissa saaduissa budjettitiedoissa työn osuutta ei ole laskettu mukaan kattavasti. YTV:n hankkeet ovat kuitenkin muihin verrattuna mittavia. Suurin osa vertailluista tapauksista (35) oli neuvonnallisia ja viestinnällisiä hankkeita, jotka pyrkivät levittämään tietoa ja saamaan ihmiset muuttamaan konkreettisia toimiaan. Toiset keskittyivät tiedon välittämiseen. Nämä olivat erilaisia verkostoja tai materiaalipankkeja alan työntekijöille. Lisäksi joukossa oli yrityksille suunnattuja hankkeita 6 ja erilaisia tutkimusta tekeviä tahoja 11. Suuri osa projekteista piti yllä internetissä sivustoa ja 11 hanketta panosti www-sivujen tuottamiseen ja materiaalien tarjoamiseen verkossa.

18 14 3 Yleissivistävä koulutus Kohderyhmänä ovat oppilaat ja opettajat päivähoidossa, peruskouluissa ja lukioissa pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Alueella on yhteensä noin 990 päiväkotia ja 390 yleissivistävää oppilaitosta, joista 330 on peruskoulua ja 60 lukiota. Päivähoidossa lapsia on noin ja opettajia noin Yleissivistävissä oppilaitoksissa oppilaita on yhteensä noin ja opettajia Oppilaiden ja koulujen muun henkilökunnan mukana tietoa välitetään myös kotiin, joten välillisenä kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat. 3.1 Markkinointi ja yhteistyö Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena oli että 45 % opettajista on tietoinen HSY:n opetusmateriaaleista ja 35 % on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa. Tavoitteen toteutumista mitattiin kyselyllä pääkaupunkiseudun opettajille. Tavoite pyrittiin saavuttamaan markkinoimalla materiaaleja HSY:n sähköisin uutiskirjein opettajille ja ilmoituksin mediassa, tarjoamalla neuvontaa kouluille ja päiväkodeille sekä osallistumalla messuille. Lisäksi tehtiin yhteistyötä opetus- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Alla luetellut markkinointitoimenpiteet vuosilta on koottu yksityiskohtaisesti liitteeseen 1. Sähköiset uutiskirjeet. HSY lähettää uutiskirjettä alueen oppilaitoksiin, päivähoitoon ja yhteistyötahoille. Aiheena ovat jätteen synnyn ehkäisyn ja jätehuollon ajankohtaiset kuulumiset. Oppilaitoksille lähettiin vuosina /2011 yhteensä 19 HSY:n uutiskirjettä ja päivähoitoon 15. Lisäksi materiaaleja markkinoitiin mm. Opettaja -lehden ilmoituksissa. Medialle lähetettiin tiedotteita kummikouluohjelman hausta ja valituista kouluista. Opettajien koulutustilaisuudet ekotukikoulutusten ja ostetun neuvontapalvelun kautta. HSY luennoi jätteen vähentämisestä opettajille muun muassa kuntien järjestämissä ekotukikoulutukissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, sekä HSY:n järjestämänä Kirkkonummen henkilöstölle. Vuosina /2011 HSY luennoi yhteensä kahdeksassa tilaisuudessa peruskoulun ja lukion opettajille ja yhteensä seitsemässä tilaisuudessa päiväkodin opettajille. Lisäksi opettajia tavoitettiin ulkoistetun neuvontapalvelun avulla. Kouluille ja päiväkodeille on tarjottu HSY:n rahoittamaa ja Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun toteuttamaa neuvontaa mm. jätteen synnyn ehkäisystä vuodesta Esimerkiksi vuonna 2010 neuvottiin 450 tilaisuudessa, joissa oli yhteensä kuulijaa. Tilaisuudet olivat esimerkiksi oppitunteja luokille, retkiä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen, luentoja opettajille, kasvattajille suunnattuja kursseja ja nukketeatteria lapsille. Oppimateriaaleja markkinoitiin hankesuunnitelman mukaisesti Educa -messuilla HSY:n osastolla Seuraavana vuonna 2011, Educa -messuille osallistuttiin yhteisostolla Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun ja 4V -hankkeen kanssa. Ennen Educa messuja alueen päivähoitoyksiköihin postitettiin Fiksun puuhakirjoja, joita jaettiin myös Lapsi-messujen (2009) yhteydessä 6000

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012

Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Pääkaupunkiseudun kotitalouksien sekajätteen määrä ja laatu vuonna 2012 Koostumustutkimus Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region

Lisätiedot

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA?

ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO LASKUSSA? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Koulutuksen seurantaraportit 2012:4 Kati Hirvonen ONKO LASKUTAITO

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA?

TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Antti Rajakorpi & Kaija Salmio (toim.) TOTEUTUUKO KESTÄVÄ KEHITYS KOULUISSA JA OPPILAITOKSISSA? Arviointi 3/2001 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-1120-7 ISSN 1238-4453 Yliopistopaino,

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004

PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 PERUSOPETUKSEN MATEMATIIKAN KANSALLISET OPPIMISTULOKSET 9. VUOSILUOKALLA 2004 Leena Mattila Oppimistulosten arviointi 2/2005 OPETUSHALLITUS Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2466-X ISSN 1237-1831 Yliopistopaino,

Lisätiedot

Esiopetuksen laatu ja merkitys

Esiopetuksen laatu ja merkitys Marjatta Siniharju Esiopetuksen laatu ja merkitys Vanhempien ja perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan opettajien arvioimana Opetushallitus Tekijä ja Opetushallitus Taittaja Pirjo Nylund ISBN 978 952 13

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa 20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI

SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI SIISTI KAUPUNKI KAIKILLE -KAMPANJAN TIEDOTUS JA KOORDINOINTI Sirpa Kovanen Mervi Kytömäki-Pussinen Janne Toivanen Opinnäytetyö Marraskuu 2003 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta

Helsingin yliopisto RAPORTTEJA 118. KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Helsingin yliopisto RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 118 Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan käytön aluetaloudelliset vaikutukset Suomen maakunnissa KUVA 2/3 kannen pinta-alasta Työtä ja hyvinvointia! Lähiruoan

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:2 Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki Selvitys kolmiportaisen tuen toimeenpanosta

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten

Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat. Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen II hallituksen tulevaisuusselontekoa varten Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2008 Ilmastoasenteiden muutos ja muuttajat Selvitys Vanhasen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Juhani Honka, Lasse Lampinen & Ilkka Vertanen (toim.) KOHTI UUTTA OPETTAJUUTTA TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA Skenaariot opettajan työn muutoksista ja opettajien koulutustarpeista vuoteen 2010

Lisätiedot

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni

Sosionomi (AMK), nuorisotyönohjaaja Sosionomi (AMK), diakoni OLI KIVA OLLA JA LEIKKIÄ ~ LAPSEN LAILLA KILJUA Iltakoulu ensimmäisen luokan oppilaille ja heidän vanhemmilleen Tahvonlahden ala-asteella Helsingissä osana Välitä Vahvaksi projektia Ari Kungas Hanna-Mari

Lisätiedot

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA

KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA KUKA KÄY LEIPÄJONOSSA? PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOANJAKOTUTKIMUKSEN TULOKSIA Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan työpapereita 2012:1 Kansi: Riitta Ropo Kannen kuva: Vlada Petrovskaja Ulkoasu:

Lisätiedot

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003

Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä

Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Tarja Meristö & Jukka Laitinen (2014) Kestävän liiketoiminnan mahdollisuudet Länsi-Uudellamaalla nykytila ja tulevaisuuden näkymiä Kannen kuva: InnoHub Lohja -pelilauta FuturesLab CoFi Laurea Kannen kuva

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Huvia, hyötyä vai työtä?

Huvia, hyötyä vai työtä? Länsi-Suomen muotoilukeskus Muova Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä Sanna Peltonen, Tommi Siljamäki, Miia Lammi TAIDE + MUOTOILU +

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja 7/2012 TIELIIKENTEEN ONNETTOMUUSREKISTEREIDEN PEITTÄVYYSTUTKIMUS

Lisätiedot

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA

Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA ENERGIAVIISAS RAKENNETTU OULU OULUN KAUPUNGIN ERA17- TIEKARTTA Eveliina Tackett Opinnäytetyö Syksy 2012 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot