JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"

Transkriptio

1 JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

2

3 Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin (09) faksi (09) Lisätietoja Sari Kemppainen, puhelin (vaihde) Copyright Kansikuva Graafit, ja muut kuvat: HSY, Taloustutkimus Oy ja TNS Gallup Oy HSY / Jenni-Justiina Niemi Edita Publishing Oy Helsinki 2011

5 Esipuhe HSY toimii aktiivisesti jätteen määrän vähentämiseksi pääkaupunkiseudulla. Hankkeen tavoitteena oli jätehuollon strategian mukaisesti edistää jätteen synnyn ehkäisyä YTV:n ( alkaen HSY) alueella sekä edelleen markkinoida ensimmäisen, vuoden 2007 lopussa päättyneen, vastaavan hankkeen tuotoksia. Ohjausryhmään osallistuivat ympäristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund, (Helsingin kaupungin ympäristökeskus), ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta (HUS), tiedottaja Marko Laakkonen (JLY, Jätelaitosyhdistys ry), yksikönpäällikkö Henrik Österlund (Motivan materiaalitehokkuusyksikkö), projektipäällikkö Eija Koski (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy/ 4V-hanke), tuoteryhmävastaava Kati Lundgren (Suomen ympäristöopisto Sykli, Draivi-hanke), toiminnanjohtaja Anne Lempinen (Uudenmaan Martat ry). HSY:n jätehuollosta mukana olivat neuvonta- ja viestintäyksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala (pj), projektipäällikkö Sari Kemppainen (siht), toimialajohtaja Petri Kouvo, käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen, kehittämisinsinööri Niina Tanskanen/ Reetta Anderson, ympäristöpäällikkö Juha Uuksulainen sekä seutu- ja ympäristötiedosta projektipäällikkö Päivi Aarnio/Susanna Kankaanpää (Julia 2030-hanke). Projektiryhmässä työskentelivät neuvontayksikön päällikkö Riitta-Liisa Hahtala (projekti Kotitaloudet), ympäristöasiantuntija Seppo Kajaste (projekti Ammatilliset oppilaitokset), ympäristöasiantuntija Elina Karhu (projekti Yleissivistävä koulutus), projektipäällikkö Sari Kemppainen, vastaava tiedottaja Sari Korolainen/Tarja Methuen (projekti Fiksu-sivusto), vastaava ympäristöasiantuntija Olli Linsiö, verkkotoimittaja Tarja Methuen/Riikka Rytilahti sekä ympäristöasiantuntija Minna Partti (projekti Julkishallinto). Hankkeessa tuotetuista selvityksistä vastasivat projektiassistentti Leena Nukari, harjoittelija Mia Tarvainen, opinnäytetyöntekijä Miia Hellqvist sekä Helsingin yliopiston Taloustieteen laitokselta tutkimusavustaja Nea Teerioja ja professori Markku Ollikainen.

6

7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY Tekijät: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Päivämäärä Julkaisun nimi: Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSY Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE -hankkeen tavoitteena oli jätehuollon strategian mukaisesti edistää jätteen synnyn ehkäisyä YTV:n ( alkaen HSY) alueella sekä edelleen markkinoida vuoden 2007 lopussa päättyneen, vastaavan hankkeen tuloksia. Hankkeessa pyrittiin valistamaan pääkaupunkiseudun asukkaita ja julkishallinnon toimijoita siten, että jätteen määrä vähenee ja tietoisuus keinoista kasvaa. Kohderyhmiä olivat yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset, kotitaloudet, julkishallinnon toimistot, terveydenhuolto ja ammattikeittiöt. Hanke toteutettiin ajalla Menetelmiä olivat mm. kotitalouksille suunnatut asennekampanjat, koulutusyhteistyö alueen kaupunkien kanssa, Fiksu vähentää jätettä -verkkosivusto, oppimateriaalit, parhaan käytännön mallit sekä kummikouluohjelma. Lisäksi tuotettiin useita selvityksiä seurannan ja suunnittelun pohjaksi. Pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä väheni tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2010 luku oli 168 kg/as, kun tavoitteeksi asetettiin 172 kg/as. Kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä tietoa etsineiden osuus (16 % vuonna 2010) ei muuttunut hankkeen kuluessa. Jätteen synnyn ehkäisyn tulosten mittaamiseen kaivataan kuitenkin parempia mittareita, joiden avulla toimenpiteiden arviointi on helpompaa ja luotettavampaa. HSY:n oppimateriaalien käyttäjien määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta Keskimäärin 31 % yleissivistävän sektorin opettajista on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa, kun tavoite oli 35 %. Osaryhmien tarkastelussa käyttäjätavoite saavutettiin reilusti: erityisen hyvin tavoitettiin luokanopettajat, ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja maantieteen opettajat sekä esi- ja alkuopetuksen väki (42 60 %). Ammatillisten oppilaitosten opettajista HSY:n materiaaleista oli tietoinen 38 % ja niitä oli käyttänyt opetuksessa 35 %. Kotitalouksia lähestyttiin useiden kanavien avulla: ruokajäteaihe näkyi Kotikokki-nettiyhteisössä, joulun alla järjestettiin mediakampanja vuosittain ja tietoiskuja toteutettiin kaupunginosissa asukkaiden henkilökohtaisena neuvontana. Laatuaan Suomen ensimmäinen ruokajätetutkimus osoittautui toimivaksi konseptiksi ja poiki kiitettävän määrän mediajulkisuutta. Joulukampanjoiden kohderyhmäkohtaiset huomioarvoprosentit olivat 65 %, 58 % ja 52 %. Tavoite oli 50 %, johon kaikki kampanjat ylsivät. Julkisen sektorin toimistojen jätemääriä seurattiin Petra-jätevertailupalvelun avulla. Asetettuun kahden prosentin tavoitteeseen jätteen vähenemisessä ei kuitenkaan päästy. Seurantamittarin valinta epäonnistui sillä raportoineita toimistoja oli vähän, eikä tuloksista voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Tuotetusta Parhaat käytännöt terveydenhuollossa mallista on vaikuttavuuskyselyn perusteella vähintään tietoinen 65 % ekotukihenkilöistä tai ympäristövastaavista (tavoite 50 % tuntee mallin). Tavoitteiden mukaisesti hankkeessa tuotettiin ja markkinoitiin jätteen synnyn ehkäisyn tarkistuslista julkishallinnon ammattikeittiöille. Fiksu-verkkosivuston kävijämäärää pyrittiin kasvattamaan. Vuonna 2008 sivuja ladattiin yhteensä kertaa ja 2009 yhteensä Eniten kävijät hyödynsivät sivustolla opetussektorille suunnattuja materiaaleja, joiden osuus latauksista oli 80 % vuonna Koko hankkeen ajalta ei saatu tietoja sivuston käytön kehityksestä, johtuen organisaatiomuutoksesta. Muualla Euroopassa heräsi kiinnostus jätteen synnyn ehkäisytoimiin ja useat tahot ottivat yhteyttä kuullakseen HSY:n tekemästä työstä, menetelmistä ja tuloksista. Nämä kontaktit ovat hyvä levityskanava, mutta yhteydenpito vaatii resursseja. Avainsanat: jätteen synnyn ehkäisy, materiaalitehokkuus, kotitaloudet, oppilaitokset, julkishallinto, kampanjat Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 7/2011 ISBN (nid.) ISSN (nid.) Pages: 64 Kieli: suomi ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä, PL 100, HSY, puhelin , faksi

8 Sammandragssida Utgivare: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM Författare: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Datum Publikationens titel: Förebyggande av uppkomsten av avfall fram till år 2010, JESSE. Slutrapport över projektet Finansiär / Uppdragsgivare: HRM Projektet Förebyggande av uppkomsten av avfall fram till år 2010, JESSE, genomfördes enligt avfallshanteringens strategiska mål för att minska mängden av avfallet inom SAD:s (fr HRM) område. Ett annat mål var att marknadsföra resultaten av föregående motsvarande projekt som avslutades i slutet av år Projektet strävade till att öka kunskapen om medlen bland invånarna och aktörerna inom offentliga sektorn i huvudstadsregionen och på så vis få ner avfallsmängden. Målgrupperna var allmänbildande och yrkesläroanstalter, hushåll, kontor inom den offentliga förvaltningen, hälsovård och storkök. Projektet genomfördes Som redskap användes bland annat kampanjer riktade till hushållen, kurssamarbete mellan städerna, sidan Smart med mindre avfall, undervisningsmaterial, modeller för bästa praxis och fadderskolprogrammet. Flera utredningar gjordes dessutom som grund för uppföljning och planering. Mängden blandavfall som invånarna producerar minskade enligt uppsatta mål i huvudstadsregionen. År 2010 var mängden 168 kg/inv. då målet var 172 kg/inv. Antalet personer som sökte information om rimlig konsumtion eller minskning av avfall (16 % år 2010) ändrade inte under projektets gång. Det behövs emellertid bättre mätare för att mäta resultaten av avfallsförebyggande åtgärder. Detta skulle göra utvärderingen av åtgärderna lättare och tillförlitligare. Antalet personer som använder HRM:s undervisningsmaterial har ökat jämnt sedan år I medeltal har 31 % av lärarna använt materialet i sin egen undervisning, medan målet var 35 %. Målet för delgrupperna som användare t.o.m. överskreds: särskilt väl nåddes klasslärarna, lärarna i miljö- och naturkunskap, biologi och matematik samt de som arbetar inom förskol- och grundundervisningen (42 60%). Av lärarna i yrkesläroanstalterna kände 38 % till HRM:s material och 35 % hade använt det i undervisningen. Hushållen nåddes via flera olika kanaler: temat matspill presenterades på Kotikokki-sidorna, en mediekampanj ordnades årligen under julen och koncentrerad information distribuerades som personlig rådgivning i de olika stadsdelarna. Den första undersökningen i Finland av mängden mat som slängs väckte mycket publicitet i media. Konceptet fungerade och temat intresserade medierna. I målgrupperna var andelen läsare som hade lagt märke till julkampanjerna 65 %, 58 % och 52 %. Målet var 50 % vilket betydde att alla kampanjerna nådde målet. Avfallsflödet från kontoren i offentliga sektorn följdes upp och jämfördes med hjälp av tjänsten Petra. Målet två procent minskat avfall uppnåddes emellertid inte. Valet av mätare för uppföljningen misslyckades då få kontor rapporterade och tillförlitliga slutsatser inte kunde dras utgående från dem. Enligt en enkät som gällde modellen Bästa praxis i hälsovården kände minst 65 % till ekostödpersonerna eller de miljöansvariga (målet var att 50 % ska känna till modellen). För storköken inom offentliga sektorn var målet att få ihop en checklista för förebyggande av avfall. Materialet blev färdigt enligt tidtabellen och marknadsföringsplanen genomfördes. Strävan var att öka antalet besökare på Smartsidorna (Fiksu). År 2008 laddades sidorna ner totalt gånger och år gånger. Mest utnyttjades materialet som riktats till undervisningssektorn, vars del av nedladdningarna var 80 % år Information om hur användningen av sidorna utvecklats under hela tiden kunde inte fås p.g.a. ändringar i organisationen. Åtgärderna för att förebygga uppkomsten av avfall har väckt intresse i andra länder i Europa och ett flertal instanser har kontaktat för information om HRM:s arbete, metoder och resultat. Dessa kontakter är goda kanaler för att sprida information, men kräver resurser. Nyckelord: avfallsminimering, materialeffektivitet, hushåll, läroanstalter, offentliga sektorn, kampanjer Publikationsseriens titel och nummer: HSY publikationer 7/2011 ISBN (hft) ISSN (hft) Pages: 64 Språk: finska ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HMR Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, PB 100, HSY, telefon , telefax

9 Abstract page Published by: Helsinki Region Environmental Services Authority Author: Kemppainen S., Hahtala R-L, Kajaste S., Karhu E., Partti M., Methuen T. Date of publication Title of publication: Waste prevention at source until 2010, JESSE. Final report of the project. Financed by / Commissioned by: HSY The aim of the JESSE project concerning the waste prevention at source project until 2010 was to promote, in accordance with the strategy of the waste management, the waste minimization in the catchment area of YTV (called HSY from 1 January 2010) and to market the outputs of the previous respective project which was concluded at the end of The project aimed to inform the inhabitants in the metropolitan area, as well as the operating parties of the public administration so that the amount of waste would be reduced and the awareness of the different means would increase. The target groups were schools providing general education and vocational institutes, households, offices of the public administration, healthcare and professional kitchens. The project was implemented during The applied means included, among others, campaigns addressing households, educational co-operation with the cities of the area, the web site It s smart with less waste, teaching materials, models of Smart Ways of Actions and a twin school programme. In addition to this, several reports and studies were produced. The amount of unsorted waste which was generated by the inhabitants throughout the metropolitan area was reduced according to the set goals. In 2010, the figure was 168 kg per inhabitant, whereas the target was set at 172 kg per inhabitant. The share of those (16 % in 2010) who sought information concerning the reasonable consumption or reduction of waste amounts did not change during the project. Better indicators, which would help to evaluate the actions in an easier and more reliable way, are however required. The number of those who are using the teaching materials provided by HSY has been increasing steadily since On average 31 % of teachers have used these materials in their own teaching, whereas the original objective was 35 %. Certain individual groups were reached remarkably well (42-60 %). 38 % of the teachers at the vocational schools were aware of the materials provided by HSY and 35 % had used them in their teaching. The households were reached through several different channels: the subject food waste was discussed within a web community, media campaigns were organised yearly prior to the Christmas season and personal consultations in various parts of the city. The study of food waste was the first survey of its kind in Finland and gained quite a lot of publicity in the media. The media coverage percentages of the target group specific Christmas campaigns were %. The primary target was 50 % and this was reached by all of the campaigns. The waste amounts, which were generated by the offices of the public administration, were monitored through the Petra Waste Benchmarking Service. The target for the waste reduction was set on two percent; however, this was not achieved. The selection of the monitoring measurers failed, as there were too few reporting offices. According to the survey, 65 % of the target group was at least aware of the model of the Smart Ways of Action in Health Care (the set target was 50 %). A check list was completed according to schedule, for the professional kitchens, plus the market plan was implemented. One objective was to increase the number of visitors to the Smart web site. In 2008, altogether pages were downloaded and in 2009, the total was pages. Most of all, the visitors at the site used materials, which were aimed towards the teaching sector. Due to a change in the organisation, further information from of the use of the pages could not be gained. Elsewhere in Europe, several interested parties contacted HSY in order to hear more about the work done by HSY, as well as the applied methods and gained results. Keywords: waste prevention, material efficiency, households, Publication Series title and number: HSY publications 7/2011 ISBN ISSN Pages: 64 Language: Finnish ISBN (pdf) ISSN (pdf) ISSN-L: HSY Helsinki Region Environmental Services Authority, Box 100, HSY, phone , fax

10

11 Sisällys 1 Johdanto Taustaa Hankkeen lähtökohdat Hanke lyhyesti Hankkeen yleiset tavoitteet ja tulokset Selvitys jätteen synnyn ehkäisyhankkeista Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Yleissivistävä koulutus Markkinointi ja yhteistyö Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Kummikouluohjelma Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Opetusmateriaalit Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Ammatilliset oppilaitokset Virikemateriaali ammattiopetukseen Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Pura jätepommi ammattiin opiskelevan työpaja Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset ja tulosten tarkastelu Yhteistyö Draivi -hankkeessa Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu... 24

12 5 Kotitaloudet/kuluttajat Vähemmän ruokajätettä Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Joulukampanjat Tavoitteet ja toimenpiteet Anna lahja aineeton Anna lahjaksi satuhetki Anna lahjaksi elämys Tulokset Tulosten tarkastelu Tietoiskut kotitalouksille Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinto Julkishallinnon toimistot Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinnon terveydenhuolto Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Julkishallinnon suurkeittiöt Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Fiksu vähentää jätettä -sivusto Sivuston markkinointi ja ylläpito Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Käyttäjäkyselyt Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset... 41

13 7.2.3 Tulosten tarkastelu Muut toimet Seminaarit ja muu yhteistyö Toimenpiteet KuVa jätteen synnyn ehkäisytoimien kustannus-vaikuttavuusanalyysi Tavoitteet ja toimenpiteet Tulokset Tulosten tarkastelu Johtopäätökset... 45

14

15 11 1 Johdanto 1.1 Taustaa Jätemäärät ovat olleet pitkään kasvussa. Euroopan ympäristökeskuksen arvion mukaan yhdyskuntajätteen määrä kasvaa 25 % vuodesta 2005 vuoteen Kasvuennuste perustuu ensisijassa kotitalouksien kasvavaan kulutukseen, mikäli kulutustottumukset säilyvät nykyisenlaisina. Jätelain tavoitehierarkiassa jätteen synnyn ehkäisy on ensisijalla, mutta tuloksiin pääsemiseksi on vielä tehtävä työtä. Vaikuttavia toimia on etsitty paitsi alueellisesti, myös Euroopan tasolla. Vuonna 2008 tarkistettu jätepuitedirektiivi velvoittaa kaikki jäsenvaltiot laatimaan kansallinen jätteen synnyn ehkäisy ohjelman vuoden 2013 loppuun mennessä. Euroopan komissio julkaisi vuonna 2009 ohjeistuksen kansallisia ohjelmia varten. Käsikirjaan koottiin jätteen vähentämisen parhaita käytäntöjä, joista YTV:n WastePrevKit -hanke yhtenä hyvänä esimerkkinä. Lähivuosina jätehuollon kustannukset ovat kasvussa uusien laitosinvestointien myötä. Jätteen määrän väheneminen hyödyttää pitkällä aikavälillä kaikkia: käsittelylaitoksia tarvitaan vähemmän, asiakkaiden jätehuoltomaksut pienenevät ja ympäristön kuormitus kevenee. HSY ( asti Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV) vastaa Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen jätehuollosta ja pyrkii syntyvän jätemäärän vähenemiseen alueella. HSY:lle on annettu tehtäväksi myös Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteuttaminen. Jätteen synnyn ehkäisy ja materiaalitehokkuus ovat osa ilmastonmuutoksen hillintää. 1.2 Hankkeen lähtökohdat Vuonna 2002 YTV ryhtyi toteuttamaan jätteen synnyn ehkäisy strategiaa. Sen osana käynnistettiin Jätteen synnyn ehkäisy yrityksissä, opetuksessa ja kotitalouksissa hanke vuosille Tämä 1,7 miljoonan euron WastePrevKit -hanke sai puoli miljoonaa euroa tukea Euroopan Unionin Life-rahastosta. Se oli sekä resurssien että sisällön monipuolisuuden osalta suurimpia Euroopassa toteutettuja Jätteen synnyn ehkäisy hankkeita. Tämän pohjalta jatkettiin uuden hankkeen muodossa. 1.3 Hanke lyhyesti Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE - hanke asetettiin YTV:n jätehuoltojohtajan päätöksellä Projekti päättyi ja tulokset esiteltiin ohjausryhmälle maaliskuussa Hankkeessa testattiin neuvonnan keinovalikoimaan uusia välineitä, tarkoituksena kulutustottumuksiin vaikuttaminen ja toimintatapojen muuttaminen. Aiemmin tuotettujen materiaalien markkinointia jatkettiin ja tehtiin jätteen synnyn ehkäisyä sekä kestävää kulutusta tunnetuksi. Välineitä olivat mm. koulutus, aiheesta tehdyt selvitykset, Fiksu vähentää jätettä -sivusto, kummikouluohjelma, yhteistyöhankkeet muiden toimijoiden kanssa sekä kohderyhmille suunnatut kampanjat. Kohderyhmiä olivat erityisesti yleissivistävät ja ammatilliset oppilaitokset, kotitaloudet, julkishallinnon toimistot ja terveydenhuolto. Projektin toteutti HSY. Henkilöstö- ja hankintakuluja budjetoitiin vuosille n euroa. Hankintakustannuksia kertyi hankkeen ajalta euroa.

16 12 Hankkeeseen varattiin noin 1100 henkilötyöpäivää. Henkilöresurssien toteutumista ei seurattu. Yhteistyöhankkeista saatiin rahoitusta yhteensä n euroa. Hankkeet olivat Suomen ympäristö-opisto Syklin Draivi (EU:n rakennerahaston ESR-rahoitus vuosille ) sekä Seutu- ja ympäristötiedon Julia 2030 (EU Life+ rahoitus vuosille ). Lisäksi haettiin rahoitusta YTV:n tutkimus- ja kehitysprojektien puitteissa. Yhteistyötä tehtiin myös mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n 4V-hankkeen, Pääkaupunkiseudun Marttojen ja Helsinkiin perustetun uuden Ilmastoinfo-neuvontakeskuksen kanssa. 1.4 Hankkeen yleiset tavoitteet ja tulokset Hankkeen tavoitteena oli valistaa pääkaupunkiseudun asukkaita ja julkishallinnon toimijoita siten, että jätteen määrä vähenee ja tietoisuus keinoista kasvaa. Visio muotoiltiin seuraavasti: Asiakkaat ja päättäjät osaavat, haluavat ja toimivat kuluttaen kohtuullisesti ja luonnonvaroja säästäen. Syntyvä jätemäärä suhteessa tuotantoon ja asukasmäärään on pienentynyt. Tuloksia seurattiin kahden yleisen mittarin avulla, joita ovat jätehuollon tilasto sekä vuosittain toteutettava neuvonnan vaikuttavuustutkimus, joiden avulla pyrittiin selvittämään asukkaiden toimissa ja tietoudessa tapahtuneita muutoksia. Mittareiksi valittiin a) pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä sekä b) kuinka moni etsii tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä. Lisäksi kullekin osaprojektille asetettiin erilliset tavoitteet. Pääkaupunkiseudun asukkaiden tuottama sekajätemäärä väheni tavoitteen mukaisesti. Vuonna 2010 luku oli 168 kg/as, kun tavoitteeksi asetettiin 172 kg/as. Mittarina antama tulos on kuitenkin tulkinnanvarainen, sillä sekajätettä vähentää kierrätyksen lisääntyminen. On hankala eritellä, vaikuttiko tulokseen enemmän asukkaiden lisääntyneet toimet jätteen synnyn ehkäisemiseen vai lajitteluun. Sekajätteen toteutunut määrä/asukas: vuosi kg/as Pääkaupunkiseudun asukkaista 16 % etsi tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä vuonna Tavoite, vähintään 22 %, jäi saavuttamatta. Suurimpana syynä oli virheellisesti valittu lähtötilan vertailutaso. Tavoite asetettiin aiemmin käytetyn kysymyksen perusteella etsii tietoa jätteen määrän vähentämisestä, johon vastasi myönteisesti 20% kyselyyn vastanneista vuonna Kysymystä selvennettiin 2009 kuvaamaan paremmin aihepiiriä, muotoon etsii tietoa kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä. Kysymyksen täsmennys aiheutti kuitenkin vastaajan näkökulmasta selvän sisältömuutoksen, ja kutisti siihen kuuluvien asioiden joukkoa. Mittarin valinta ja muotoilu vaativat jatkossakin pohdintaa. Kohtuullisesta kuluttamisesta tai jätteen määrän vähentämisestä tietoa etsineiden osuus (vuoden 2008 tulos on jätetty tästä pois, koska se ei ole vertailukelpoinen myöhempiin vuosiin): vuosi % vastanneista 17 16

17 13 2 Selvitys jätteen synnyn ehkäisyhankkeista 2.1 Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena oli koota tietoa muualla toteutetuista jätteen synnyn ehkäisyn neuvonta- ja viestintähankkeista YTV:n oman toiminnan suunnittelua varten. Mittariksi asetettiin raportin valmistuminen aikataulussa. Selvitys luo katsauksen muihin maailmalla käynnissä oleviin neuvonnan ja viestinnän keinoin toteutettuihin hankkeisiin ja tahoihin, jotka edistävät jätteen synnyn ehkäisyä. Tarkasteluun otettiin hankkeet, jotka käsittelevät jätteen synnyn ehkäisyä, jätteen vähentämistä, materiaalitehokkuutta, ekotehokkuutta ja kestävää kulutusta. Materiaali on koottu Neuvonta- ja viestintäyksikön seminaarimatkojen, hankkeiden www-sivujen ja henkilökohtaisten tietojen perusteella. 2.2 Tulokset Selvitys jätteen synnyn ehkäisyn neuvonnallis-viestinnällisistä hankkeista Suomessa ja Euroopassa 2 valmistui aikataulussa, marraskuussa Selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 49 hanketta. Näistä 17 oli kotimaisia, 10 kansainvälistä ja 22 Euroopassa toteutettuja hankkeita. Hankkeet poikkesivat toisistaan paljon. Kuluttajille suunnattuja hankkeita oli joukossa 20, yrityksille ja julkishallinnolle suunnattuja 12 ja edelleenvalistajille eli kouluttajille ym. suunnattuja hankkeita 8. Lisäksi osa oli tutkimusprojekteja, joilla ei ollut selkeästi määriteltyä kohderyhmää. Hankkeiden vuosibudjetit vaihtelivat välillä M, joista esimerkkinä ympäristöjärjestö Dodo ry:n Tuotewiki hanke, jossa runsaasti talkootyötä sekä suurimpana Motivan materiaalitehokkuusyksikön arvioitu tuleva liikevaihto. 2.3 Tulosten tarkastelu Selvityksen aikana nousi esiin useita kiinnostavia hankkeita, joista monissa toteutetaan vastaavanlaisia toimia kuin YTV:n projekteissa. Toisaalta eri projektien lähestymistavat poikkesivat toisistaan tai ne keskittyivät tarkemmin johonkin aihepiiriin tai kohderyhmään. YTV:n hanketta voikin pitää monipuolisena sen palvellessa monia eri kohderyhmiä erilaisin keinoin. Kaikissa saaduissa budjettitiedoissa työn osuutta ei ole laskettu mukaan kattavasti. YTV:n hankkeet ovat kuitenkin muihin verrattuna mittavia. Suurin osa vertailluista tapauksista (35) oli neuvonnallisia ja viestinnällisiä hankkeita, jotka pyrkivät levittämään tietoa ja saamaan ihmiset muuttamaan konkreettisia toimiaan. Toiset keskittyivät tiedon välittämiseen. Nämä olivat erilaisia verkostoja tai materiaalipankkeja alan työntekijöille. Lisäksi joukossa oli yrityksille suunnattuja hankkeita 6 ja erilaisia tutkimusta tekeviä tahoja 11. Suuri osa projekteista piti yllä internetissä sivustoa ja 11 hanketta panosti www-sivujen tuottamiseen ja materiaalien tarjoamiseen verkossa.

18 14 3 Yleissivistävä koulutus Kohderyhmänä ovat oppilaat ja opettajat päivähoidossa, peruskouluissa ja lukioissa pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Alueella on yhteensä noin 990 päiväkotia ja 390 yleissivistävää oppilaitosta, joista 330 on peruskoulua ja 60 lukiota. Päivähoidossa lapsia on noin ja opettajia noin Yleissivistävissä oppilaitoksissa oppilaita on yhteensä noin ja opettajia Oppilaiden ja koulujen muun henkilökunnan mukana tietoa välitetään myös kotiin, joten välillisenä kohderyhmänä ovat pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat. 3.1 Markkinointi ja yhteistyö Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteena oli että 45 % opettajista on tietoinen HSY:n opetusmateriaaleista ja 35 % on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa. Tavoitteen toteutumista mitattiin kyselyllä pääkaupunkiseudun opettajille. Tavoite pyrittiin saavuttamaan markkinoimalla materiaaleja HSY:n sähköisin uutiskirjein opettajille ja ilmoituksin mediassa, tarjoamalla neuvontaa kouluille ja päiväkodeille sekä osallistumalla messuille. Lisäksi tehtiin yhteistyötä opetus- ja ympäristöalan toimijoiden kanssa. Alla luetellut markkinointitoimenpiteet vuosilta on koottu yksityiskohtaisesti liitteeseen 1. Sähköiset uutiskirjeet. HSY lähettää uutiskirjettä alueen oppilaitoksiin, päivähoitoon ja yhteistyötahoille. Aiheena ovat jätteen synnyn ehkäisyn ja jätehuollon ajankohtaiset kuulumiset. Oppilaitoksille lähettiin vuosina /2011 yhteensä 19 HSY:n uutiskirjettä ja päivähoitoon 15. Lisäksi materiaaleja markkinoitiin mm. Opettaja -lehden ilmoituksissa. Medialle lähetettiin tiedotteita kummikouluohjelman hausta ja valituista kouluista. Opettajien koulutustilaisuudet ekotukikoulutusten ja ostetun neuvontapalvelun kautta. HSY luennoi jätteen vähentämisestä opettajille muun muassa kuntien järjestämissä ekotukikoulutukissa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla, sekä HSY:n järjestämänä Kirkkonummen henkilöstölle. Vuosina /2011 HSY luennoi yhteensä kahdeksassa tilaisuudessa peruskoulun ja lukion opettajille ja yhteensä seitsemässä tilaisuudessa päiväkodin opettajille. Lisäksi opettajia tavoitettiin ulkoistetun neuvontapalvelun avulla. Kouluille ja päiväkodeille on tarjottu HSY:n rahoittamaa ja Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun toteuttamaa neuvontaa mm. jätteen synnyn ehkäisystä vuodesta Esimerkiksi vuonna 2010 neuvottiin 450 tilaisuudessa, joissa oli yhteensä kuulijaa. Tilaisuudet olivat esimerkiksi oppitunteja luokille, retkiä Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen, luentoja opettajille, kasvattajille suunnattuja kursseja ja nukketeatteria lapsille. Oppimateriaaleja markkinoitiin hankesuunnitelman mukaisesti Educa -messuilla HSY:n osastolla Seuraavana vuonna 2011, Educa -messuille osallistuttiin yhteisostolla Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun ja 4V -hankkeen kanssa. Ennen Educa messuja alueen päivähoitoyksiköihin postitettiin Fiksun puuhakirjoja, joita jaettiin myös Lapsi-messujen (2009) yhteydessä 6000

19 15 kappaletta. Vuonna 2010 osallistuttiin asukkaille suunnattuun Kierrätystehdas -tapahtumaan kummikouluohjelman markkinoimiseksi. Hankkeessa tehtiin yhteistyötä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa kummikouluohjelman ja 4V-hankkeen puitteissa sekä HSY -kuntien opetus- ja sosiaalitoimien kanssa. HSY oli mukana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen 4V-hankkeessa (Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö). HSY osallistui 4V-hankkeen kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmän kokouksiin. HSY kommentoi 4V-hankkeessa tuotettuja kestävän kehityksen oppaita Keke koulussa ja Keke päiväkodissa. Lisäksi Helsingin kaupungin ja hankkeiden kesken toteutettiin yhteistyössä Helsingin koulujen jätemäärien seuranta, josta valmistui erillinen raportti 3 vuonna Tulokset Toimien vaikuttavuutta mitattiin kyselyllä jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta oppilaitoksissa vuodenvaihteessa Taloustutkimus Oy toteutti kyselyn 3 sähköisenä esiopetuksen, alaluokkien, yläluokkien ja lukion opettajille ja rehtoreille pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. Kyselyyn vastasi 357 opettajaa. Kysely lähetettiin sähköpostitse opettajille, rehtoreille ja päiväkotien johtajille, minkä lisäksi rehtoreita sekä johtajia ohjeistettiin toimittamaan kyselyä eteenpäin. Osoiterekisteri kerättiin kuntien koulujen ja päiväkotien nettisivuilta. Kirkkonummen kouluille ja päiväkodeille kysely toimitettiin sivistyspuolen kirjaamon kautta. Vastaajat ovat valikoituneet jossain määrin sattumanvaraisesti, koska kaikille opettajille ei ollut suoraa sähköpostiosoitetta. Edellinen kysely vuonna 2007 toteutettiin paperilomakkein. Tuolloin yhteystiedot poimittiin satunnaisotannalla OAJ:n rekisteristä, mutta seurantakyselyyn sieltä ei tällä kertaa saatu tietoja, OAJ:n toimintatavan muutoksen johdosta. Otantamenetelmistä johtuen eri vuosien tulosten vertailussa tulee käyttää harkintaa. Otantamenetelmien erot vaikuttivat ainakin esiopetuksen tuloksiin, sillä vuoden kysely lähettiin ainoastaan päiväkotien johtajille, kun taas vuonna 2007 kysely meni suoraan päiväkotien opettajille. Oppilaitoksissa on yhä vähemmän niitä, jotka eivät tunne HSY:n opetusmateriaalia vähennys on 10 prosenttiyksikköä vuodesta Tavoite on lähes saavutettu oppimateriaalien käyttäjien osalta, joiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2003: keskimäärin 31 % opettajista on käyttänyt materiaaleja omassa opetuksessa ja 33 % on tietoinen niistä. Laskennallisesti alueen opettajamääriin suhteutettuna oppimateriaaleja käyttää n opettajaa. Tarkasteltaessa tietoisuutta materiaaleista, asetetusta tavoitteesta jäätiin. Osaryhmien tarkastelussa käyttäjätavoite saavutettiin reilusti. Luokanopettajista 46 % on käyttänyt Fiksu-materiaaleja. Toinen hyvin tavoitettu joukko ovat ympäristö- ja luonnontiedon, biologian ja maantieteen opettajat, joista 42 % kertoi käyttäneensä materiaaleja. Erityisen hyvin tavoitettiin esija alkuopetuksen väki (esiopetus/ala-asteen 1-2 luokat), joista Vantaalla peräti 60 % kertoo käyttäneensä Fiksu-oppimateriaaleja, sekä Espoossa ja Kauniaisissa 49 % vastanneista. Heikoimmin saavutettiin lukion ja yläluokkien opettajat (24 %) sekä rehtorit (28 %).

20 16 Mitä HSY:n materiaalia on käyttänyt? n=on käyttänyt HSY:n materiaalia Fiksu Koululainen -aineisto alakoulun opetukseen , n=112 Fiksu Opiskelija -aineisto lukioon ja yläkouluun , n=109 Fiksu Eskari -aineisto esi- ja alkuopetukseen Fiksu Ammattilainen -aineisto ammatilliseen opetukseen 1 2 Muuta Ei osaa sanoa % Kuva 1. Alaluokkien oppimateriaalia (3.-6.-luokkalaisille) on käytetty kyselyn mukaan eniten (n=109). Muuksi aineistoksi vastaajat mainitsevat erityisesti lajitteluohjeet ja -oppaat. Lähde: Kyselytutkimus jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta Yleissivistävä koulutus, Taloustutkimus Kuinka usein on käsitellyt jätteen synnyn ehkäisyä omassa opetuksessaan viimeisten 12 kk aikana? n=vastaajat 10 tai useammalla oppitunnilla 5-9 oppitunnilla 1-4 oppitunnilla Satunnaisesti, esim. ympäristöaiheisessa teemapäivässä En lainkaan Ei osaa sanoa Kaikki 2003, n= , n= , n=357 Oppiaste Esiopetus/alakoulun 1-2 lk 2003, n= , n= , n=112 Alakoulun 3-6 lk 2003, n= , n= , n=98 Yläkoulu/lukio 2003, n= , n= , n= % Kuva 2. Opettajat ovat käsitelleet jätteen synnyn ehkäisyä aiempaa useammin omassa opetuksessaan. Viimeisen vuoden kuluessa vähintään viidellä oppitunnilla aihetta käsitteli neljännes opettajista vuonna 2003, mutta 2010 jo 37 %. Lähde: Kyselytutkimus jätteen synnyn ehkäisystä ja materiaalitehokkuudesta Yleissivistävä koulutus, Taloustutkimus

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku palvelee

Ympäristökoulu Polku palvelee Ympäristökoulu Polku palvelee Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö. Toiminnan tavoitteena on elinympäristön parantaminen

Lisätiedot

Biojätteen synnyn ehkäisyn neuvonta kokemuksia HSY:ssä

Biojätteen synnyn ehkäisyn neuvonta kokemuksia HSY:ssä Biojätteen synnyn ehkäisyn neuvonta kokemuksia HSY:ssä Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan seminaari 25.1.2011 Minna Partti, jätehuolto/neuvonta 25.1.11 Jäteneuvonta Neuvonnan kohderyhmät

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Monta päätä on parempi kuin yksi

Monta päätä on parempi kuin yksi Monta päätä on parempi kuin yksi Case: 4V-hanke ja verkostotyöllä yhdessä toteutettu valtakunnallinen Keke Päiväkodissa -ohjelma Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin -seminaari 27.1.2012

Lisätiedot

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI

Draivilla kohti kestävää autoalaa. Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivilla kohti kestävää autoalaa Kati Lundgren Projektipäällikkö Suomen ympäristöopisto SYKLI Draivin tekijät Suomen ympäristöopisto SYKLI HELTECH Helsingin tekniikan alan oppilaitos HYRIA koulutus Oy

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma tavoitteita, toimintaa ja tuloksia Annukka Luomi ja Laura Virta 8.10.2010 Tervetuloa pajaan! 4V-hanke Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat Keke-työn käynnistäminen Keke

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009

TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN. Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 TUKEA YMPÄRISTÖKASVATUKSEEN Yhteistyöseminaari Lisätään ympäristövastuullisuutta yhdessä 3.12.2009 Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen ympäristökasvatuksen Seura ry Taustalla Kansainväliset

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin!

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Loppuraportti Sisältö: 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 3 2. Hankkeen osapuolet ja yhteistyö 3 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto

Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä. Susan Tönnes, HSY Seututieto Kiinteistön käyttäjien rooli energiansäästössä, HSY Seututieto Esityksen sisältö HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä Julia 2030 hanke lyhyesti Ekotukihenkilötoiminta avain käyttäjätottumusten

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana

Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Nuukuusviikko asian ytimessä: kestävä kulutus kansalaisjärjestöjen teemana Sini Veuro Projektisihteeri Kansalaisjärjestöjen kierrätysliike 17.04.2008 Kepeää Elämää! seminaari Kierrätysliike Kansalaisjärjestöjen

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

SMART-MR Low Carbon District konsepti asemanseuduille

SMART-MR Low Carbon District konsepti asemanseuduille SMART-MR Low Carbon District konsepti asemanseuduille Asemanseudut 2017 -seminaari Viisaat ja vähähiiliset kaupunkielämän ytimet 7.6.2017 Projektipäällikkö Pia Tynys, HSY 1880-2016 Lähde: NASA/GISTEMP

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Selkeät viestit ja kiinnostava toteutus jäivät elokuvavieraiden mieleen

Selkeät viestit ja kiinnostava toteutus jäivät elokuvavieraiden mieleen Selkeät viestit ja kiinnostava toteutus jäivät elokuvavieraiden mieleen 1. Kampanjoiden tuloksia Finnkinosta 2. Miksi asiakasviestintää tehdään 3. Seuraavat askeleet Pytty-kampanja Pytty-kampanja Tutkimusjakso

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti

Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Pääkaupunkiseudun ilmastoraportti Avainindikaattorit 2013 Irma Karjalainen Tulosaluejohtaja, HSY HSY:n ilmastoaamiainen 19.11.2014, Helsinki Avainindikaattorit 1. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut

JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut JÄTETÄÄNKÖ VÄHEMMÄLLE? Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Sisältö Kestävä kuluttaminen ja kohtuus Jätteen synnyn ehkäisy Tuotteen elinkaari Ekotehokkuus Ekologinen

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Biojätteen synnyn ehkäisy tavoitteita ja kokemuksia

Biojätteen synnyn ehkäisy tavoitteita ja kokemuksia Biojätteen synnyn ehkäisy tavoitteita ja kokemuksia Biojätteen ehkäisyllä järkevään jätepolitiikkaan - seminaari Helsingissä 25.1.2011 Erja Heino Tutkija MTT, W-fuel-hanke erja.heino@mtt.fi OECD ja EU

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille

Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Fiksu Ammattilainen YLEINEN YMPÄRISTÖTIETOUS Ympäristökartoituksen tarkastuslista Lomake opiskelijoille Ryhmän jäsenet: Kartoituspäivämäärä ja aika: Täytä lomake jokaisessa kohteessa kun saat tiedot selville.

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

Ympäristökoulu Polku

Ympäristökoulu Polku Ympäristökoulu Polku 2 Sisällys 3 Ympäristökoulu Polku 4 Ympäristökoulu Polun palvelut 5 Ympäristöneuvonnan opetuskokonaisuudet 5 Esiopetukseen ja 1 2 -luokkalaisille suunnatut ohjelmat 6 Kaikille luokka-asteille

Lisätiedot

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita

Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Koulutusjohtajan käytännön työn ja henkilöstöjohtamisen ajankohtaisia haasteita Rehtorien ja koulutusjohtajien ajankohtaispäivät 28.-29.1.2015 Tampere Rehtori, KT etunimi.sukunimi@vantaa.fi Vantaan ammattiopisto

Lisätiedot

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia

Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Kaupunkilaisista ympäristökansalaisia Testattuja malleja ja menetelmiä Tuija Hyyrynen ja Katja Viberg Kaupunkitutkimuksen päivät 6.5.2010 4V-hanke 1.4.2008-31.3.2011 Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä

Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä Kestävän kehityksen kasvatuksen pääsuunnitteluryhmä 30.11.2009 Ohjelma 12.00 4V-hankkeen väliarviointi, Paul Silfverberg 12.15 4V-selvitys: Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet ja asenteet

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010

HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN. 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 HELSINGIN PERUSKOULUJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TYÖN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET JÄTEKUSTANNUKSIIN 4V-hanke Susanna Saloranta 3.6.2010 AIHE JA ESITELMÄN RAKENNE Tutkimuskysymys: syntyykö kuntatasolla euromääräisiä

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa

Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Kulttuurisesti kestävän kehityksen huomioiminen täydennyskoulutuksissa Helsinki 24.01.2013 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One & Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi 1 Sisältö: 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat 2. Kummikoulut 3. Matkakummi 2 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulun liikkumissuunnitelma

Lisätiedot

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto)

vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) Hankkeen vaikuttavuussuunnitelma (levitys ja tulosten käyttöönotto) TOI-hanketyöpaja 24.11.2011 Adobe connect pro -koulutus Levityksestä Dissemination is not about spreading information to a vaguely defined

Lisätiedot

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK

Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi. Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Kampanjan toimenpiteet 2010 Insinöörit Uusi sukupolvi Insinooriksi.fi Ingenjor.fi Vesa Vilenius Markkinointiviestinnän suunnittelija HAMK Tutkimuksessa u haastateltiin t City Cty lehden säännöllisiä 15

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017

VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 VANVARYN TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Katsaus vuoteen 2017 Toimintakauden 2017-2018 aikana VANVARYn toimintaan ei suunnitella merkittäviä suunnanmuutoksia, mutta näkyvyyttä ja vaikuttavuutta pyritään lisäämään

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023

Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2023 Ramate- seminaari 7.11. 2017 Erityisasiantuntija Sirje Stén 1 2 Valtakunnallinen jätesuunnitelma Strateginen suunnitelma jätehuollon

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely

Helsingin leikkipuistojen jätehuollon alkukartoituskysely touko kesäkuu 2010 Helsingin sosiaalivirasto ja 4V-hanke Touko kesäkuussa kaikille Helsingin leikkipuistoille lähetettiin jätehuollon alkukartoituskyselyt, joiden tarkoituksena oli kartoittaa leikkipuistojen

Lisätiedot

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto

Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Ohjausta palveleva eurooppalainen verkosto Euroguidance Eurooppalainen Euroguidance-verkosto tukee ohjausalan ammattilaisia kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvissä kysymyksissä ja vahvistaa

Lisätiedot

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta

Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta Tutkimus opettajien odotuksista ja asenteista: Sähköiset oppimateriaalit osana opetusta #digikoulu Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää peruskoulun ja lukion opettajien odotuksia ja

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga KYSELYLOMAKE: FSD3056 KORKEAKOULUJEN UUDET OPISKELIJAT: ENSIKOKEMUKSET 2013 QUESTIONNAIRE: FSD3056 NEW STUDENTS IN UNIVERSITIES 2013: FIRST IMPRESSIONS Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Lisätiedot

Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016

Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016 Mankkaan yhteishakuinfo keväälle 2016 oppilaanohjaaja Aija Helander http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot ILLAN OHJELMA 18:00 lyhyet alkusanat 18:05 Ammatillisten perustutkintojen esittely, Espoon ammatillinen

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus

Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu -ohjelman pilottivaihe 2010-2012 seuranta ja tutkimus päähavainnot Tuija Tammelin ja Kaarlo Laine LIKES-tutkimuskeskus Liikkuva koulu seminaari Helsinki 11.-12.9.2012 Alustuksen sisältö

Lisätiedot

Other approaches to restrict multipliers

Other approaches to restrict multipliers Other approaches to restrict multipliers Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 10.10.2007 Contents Short revision (6.2) Another Assurance Region Model (6.3) Cone-Ratio Method (6.4) An Application of

Lisätiedot

Jätteen synnyn ehkäisystrategian

Jätteen synnyn ehkäisystrategian Jätteen synnyn ehkäisyn osaprojektit Jätteen synnyn ehkäisystrategian toteuttaminen perustuu yhteistyöverkostoihin, joiden kautta kyetään motivoimaan asukkaita, yrityksiä ja julkista sektoria jätteen välttämiseen.

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Case esimerkki Hyriasta Osallistamisen onni ja kaiho

Case esimerkki Hyriasta Osallistamisen onni ja kaiho Case esimerkki Hyriasta Osallistamisen onni ja kaiho 1 HYRIA KOULUTUS 5.11.2014 Hyria koulutus Hyria koulutus (Hyria) on Hyvinkään-Riihimäen alueella toimiva ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa nuorten

Lisätiedot

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl)

KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE. 1. Vastaajan sukupuoli (kpl) 2. Vastaajan ikä (kpl) KYSELY YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2017-NÄYTTELYN KÄVIJÖILLE Tutkimuksen avulla selvitettiin Yhdyskuntatekniikka 2017 näyttelyn kävijärakennetta sekä kävijöiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä näyttelystä. Tutkimuksen

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla

Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Jäteneuvonta vaikuttaa valistamalla Itämerihaaste 22.1.2014 Tiina Toivonen jäteneuvoja Valtakatu 11, 28100 p. 02 621 2521 tiina.m.toivonen@pori.fi n Jätehuollon yhteistyöalue alueellisen jätehuollon suunnittelu

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

KULTU-kokeiluhankkeet

KULTU-kokeiluhankkeet KULTU-kokeiluhankkeet Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman Vähemmästä viisaammin tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Levitys ja tulosten hyödyntäminen

Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys ja tulosten hyödyntäminen Levitys & tulosten hyödyntäminen Dissemination (levitys) = Spreading the word about the project successes and outcomes as far as possible. Exploitation (tulosten hyödyntäminen)

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA

YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA luonnos 01.11.2012 YHTEISTYÖSOPIMUS ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN TÄHTÄÄVÄN NEUVONNAN ANTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Helsingin kaupunki (Y-tunnus 0201256-6) Osoite: PL 1, 00099 Helsingin kaupunki, 1.2 Espoon

Lisätiedot

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi

Päihteetön koulu -projekti. Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kokoaa yhteen Kauklahden alueen toimijoita alueen päihdekasvatuksen vahvistamiseksi Päihteetön koulu -projekti Kanta-Espoon Roratyklubin aloitteesta Ajalla 2012 2013 Kauklahden

Lisätiedot

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille

Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille Euroopan unionin rakennerahastojen ohjelmakausi 2007-2013 Tämä ohje on päivitetty komission asetuksen 846/2009 sisältämillä muutoksilla 1.3.2010 Tiedotusohje EU-hankkeiden toteuttajille EU-rahoitus velvoittaa

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot